ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ Ονορέ Ντε Μπαλζάκ

of 85 /85
ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ Α8ΗΝΑ Τυ.τογα φ ικό δοκίμιο μέ διoρ�ώσεις του Ι'διο·υ του ΜπαλζΠκ.

Embed Size (px)

description

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ Ονορέ Ντε Μπαλζάκ

Transcript of ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ Ονορέ Ντε Μπαλζάκ

 • 8

  .!} o ' .

 • ..

  M.x.6L. .x., .x. l..; r. Nopr. &,. ', r.. 1 , . or. 6'a a , ,; ofj, 6; 'ij . .. .... ' , ,, .. !' o 1 ,.. uYJ .x.o, .. 't'ij .x. 't'OtJ. Tj .... 6 xr, 6,::J ..,.) 6'> 6'> i); ' l ... 1813 . .. !' 'E'lt.x..ar.YI' .. 6'>. K.x. ; 1790 nTjye .... .. yuv.x.l'ltrx " -- ,) ?.. ..6) . l2. u&.x.oy.o. ...;, ..6.. [. , ' ..6 6pTjxa ,. &.. .. o ". 6 U.x. , &'., i) !.. . ..6ou No'1M. , , .. 1810. M ,. .. .r. 'lt.x.'toA.x.6a 't' .a..x. 'tl' ) u.6.x. m; , .. oo !' ... Q ; . ' l 6 "; ..t l , "( .yufXJ. ! 1> 'Y'Yo 6'> r.. . !.. .... l .. 6 'OU " ! ! ..,.

  ..6 k' " ' 1810 ' l .. 6.. n.x.r.o ,-

  11

 • . ou. u.. . ao \) . ". ' icpiJat w. r.. ; a. . ' l. ... . &6. '. ; 1 . '1'& .. . iipa. 'ij; rao;, . !.. .. o ' l. l iPEtij . . T . untOa.to . . 'ij; ..; . . !u! . ; w. !. . & l & ; i u... .& u6.. ; 1; . ; ". ; .. !; .;. i . i & .. l a '1'& l. . . 6 . ; .Qo.; i . . '. otO'YJ i .e .. ... & '1'& :>r6 , .. n & uYI. IitLataoO'YJ i &.; &.. .; . ; a ' ; a . . a. 6.. . uxn ; id>'ou . ... ; . n ! !.. ; a.!. to4 Jt& '1'& .. ' . " ", . ioo .. . 1 .. '1'& . OU 'ij . & . ; n ! n w. . ; 16 ( 6. 6.& ' !. . i. 'It'Ou . ! a.xo .aIJYOSstJXVS i::'C ";00 ouo, . YJ.. ;. . fj 4 60uU'ij 1. fj iPLoa.tL /) /). &ub a. iwx...t .! i 'EaoIioCIO'YJ & ' 1 6- !.. . ' r. Yv Wt-

  12

  .;. . . i' ; . . ; /) nu/) , 1 . . . . : 1. YjO ! ..; /) !6-, 'lt. . ./). ". . . . . i i ...6 i... . 1' .. 6. 1 1poa... .. i.. ' .; ; 1 n J) i. .. .; ; 't'OO .. iop. i.. .. 1 r.. . .' ' .., 16 ., 16. a.;. . .. ') io & !-6. .. . !. ; '1'& .. , .., ." .. . '1'& .. .OU .: . . slxaova ! . . . uYIo . " 6 ). l. . . , . . .s 60r). ' .6 o.'t . . ! 6. 1. . i '1'& a.; . 1 & ! . ! ! .."t'O; .. i' . up.. , 16/); &6... 6'ij o6.p ... .. & ,

  . & / . 'ItIptou

  . ')') ...'). .. S; :ttt) . .., . . ; .o .. l xu' i' & 6..

  .u 'ij !;, 6 .l . l., i ya.. & >;.. , !YjO StxxsLptO'YJ fj .ij ou

  13

 • .; ? .; u60.o.o .. l . .. 6. w }{ov. 6.p l. 6.oUo; 6. -ij; Nei1t'O;, ap. i) ...; t Ma. . t ' . l ; ;. ' , 6. .i 6. ; , 6.

  , .i . . i.. ' ! . 6

  .. , ' . &.i , 6i . l. &' . .i ! u60.oio; , . . ' . u . ' , , . a .; 1; ;. . .. ., . , . - ; ; ; , . . !ov. .i, . xa. . .i , . . . . i . . Bo. . ;. ioxi; .a... d.. . ... , , . l . i . . i.o.

  ' _ .; . . . ,, oc o . !. . .'. t'ij . , i ; !.; i; .., ! i . ., ! .. . d.. & 6. i. .. '. ) &. . , ., .., , , , . ., 6, ,. . . o.. '. , ., .. o.. ;, ioo;, ., & 8.. .. , . .! . ' ; ; .; ! Xoa.ta.iPEL .v& . . 6io xa.oo , a; ". . t'ij; .., 6.. . ; 4t.o. .. 't

  14

  & o. ) . . u; ) . !, . 6..i. . .. , . .. u., !. i u. . .. ) a..6.. 4i. t. . .. . t'OO a.oO ) . . .oi u;. ; t'ij u. ..; ... -; . & i. ' . . l.. ! . . i .'1.. . . ! ' ! .6.i. . ! . .. ' . i & & . u60u ) oi C. : 1 . . ; oi . .i ) -ij fxuty, .; 1 ) 6 &.. oo 6. lva. . ' '; & . . ! . . . ; ) ... . :1. ' . . . . .6. ".. . 6i i &.... . ouatL? ... . .. .. , ! i . ! .. ', , . ! ' . ) ) . . ) & l io:

  - 6 ioo .. - . i . !& . . .-

  xi6, ' a . .. -. , !.: !. 46) '

  . . .. . !a.;. . .o . . . li &' io .. ou . . la. . i '9) i . 8) 'j' a. . ..

  - . xf;

  15

 • -K . . -Elat plfJ . , tb . 4'1j-

  a. , /) M. .. t6, - /o o l1'( / & -ytyt b . . 6t xp6Yt fj . " & ytVIt Ut oo ' Ct 6 o '1j. . t ut.YfJ. , Xit ,. ytOr. . 6t; YIt. o , ou. E ; xm6r 1j;. K; . \ & 4q:ofjyat / & apLrrit . ylot, . t ' C " & vat po; . ';, . /) o; ilvat C pa. d.ob . . -6; f; p x6o1jaa M6l, . 1 d.t t6.VLi'X. 1) en'rpf, tb . ! . p.(... K . .( 6, . ; . ; 4' b lvtxt, . .. . ovat l 61j." d. .. ; 4' cor. ",a 6 . Aa ; ' clo oo 1j . ' 46 . /) t, . . lYPit' 4.; . po ; llptat, /) d.yooxpttij tf), ,,; ;. .q:m. K , ,6 . 6 ?! ' t1j;. ... . t6; t j " -. . u.CPO ; : viVt . q:oo. .'tI; ou'l io . . ' ,ou !, XP1j;; . 60oio t . 1joou

 • \) .oo, \)\). 6y . , . .... \)&.' .o l5 \) ooo\), ' \). \) .. . o'ijv .k Po\) . . . t!, !. '(;Cl 'l ... 6i.. . , , .l: .,6, .i\) ' ! O\)P .,.; .i. \) i.., o . . . . i. . . .. . .pio\). ', \) k . \). 't'ijv .pou. tJpo. . \) ! 6\). ::.:.\) io &.p?,_ .o ct t'iJv \). \) , ! . oi} r. i \) . ti, at'ij .. \) . .' , J. . oi. . . Up \) . . k lt ..l \). o cpio\) . . K f
 • , i. ciyt! . . '!. xi ' OU ' 1jU. ; l5, n y io . 'Y , . , 1, [o'1jy 'tU'It1j, , ci xi oix . T , 1jx . o ix i. 11j1j. ' 1 ' -. U'x yy rJ, '. . cive6x(YEt, ci xi. ', -; x; o -' . . 1Y1j ! ci. rJ[ 1 OU . ' . y & . 8. . ' . I5cr1j
 • r.ttlr. opr.r. r r.o ! r.6 6r. r. dr xr.plM. 4-npr. & r.oUr. r. r; r. 6.-nr. r.. ' & r.6.80e. l6. a.. .! r. r. yor, r. r.o . & 6r. , r.ta01jfLr.tr. r. f 4r.r .ol royo r. & d6.. oor.Ya.r. , r.'O, roo r. t r.r. . & r.Ol ti'j:;; tr.. ! 6. & & t8tr. !6-or.. f r.r. la. dYtt & . fo dYtl & Ka.t r.

  , d & r 1) . 0 .u"

  4r. ! l: , r. 6.-n. !. ! l or. & 6. d & 4a.. & y a. f dr. r. io r.. " . r. r. . yuva.lxa. & , f oprr r., dr.r r. Br. G oo. r.a. . Nr.oor.. Er. r.a.r. ! a..,. r.: ! . 4' r.a. ? & p 1) a.. 11 yr.r. .r. 4 , .. 4' lpr.at'9j , 6.a.u !. r; ' .& . rOLat p6.a.. .. " . hLtpio-natL 6.r., a. ... . r. o 't'9j; p6.r; ou. & 4r 4r.opor. . a. U; '9j; _ r; r.pr. r.p. " 4yr.; . dv-;. ' yr.r. r. or ' 4'Yj . o,

  ,G 1 pr . pir.. Eoo ; & r.-n; a. ' & 6., r; . r; ' .' 'Eyb ! . o & . ' . p1t '! , 4 r.p.pY. ' . 4o1jr 4-

  22

  r .;, ' a.Utb r. . ' .'. Kr., & 6 . Er. .; lwt . r.o &.a. i i'j. da. ! . & 6r., r. 4. Kr., 4a.'Yj't , 6 r.r. ro., dv1jo. r.. r a.U !r. , Mr . a.... . r.; '!) r. r.r.o r. r. o,. 6. ' , 4 ai tOl r. ' dr.6. . -pa.yapilivw r . Nr.! r.. ' !r. .tGl .; !r r.o or. oor.. "! a.... !. 6. '9j; . . dr.r. ' r.o; a. dvtl -. . ! . r.o:;; !r. dPXEt& o . .; Or. r.t>r. 1 4 I')' dr. d 6. ' " & . . , Br.. r., Pr, xa.1jxa.va 00-r., r.. gvr. 6 & ro 6.;. . a.r; Xpr.o . 6.6r.. r. :6 q r. '. ! t'OIJ r.o r.o MULTIPLICAMINI. M &. r. 1 4jr. v-i. :xr.Y gvr. r.o 4' xr.p ; . +, ') ') r.oO 8! r. & r.p ' & y6.r.r.; Kr. 8! ;, & , & r. -ni M6;

  -";, - ' o. Mr.pr.. -1jr.; ... r.

  23

 • -};I o.,, .. , , _ , 'ou ,. '/ i u'Y/ '/ ! , ili .'Y/

  ,

  o. , >. 1821 . , oo, , o ' &. 'x, XAr'PoOxv , . . ,> x ' ! ' . "'/ ' x x , '/ ' ,! atijv ou. \). ' , . ''/'/ i , o &., , , > >. ' , ,'/'/, \ '/ 1j ! . " t. , A . > , cx ! r; . 6. lcpprxa1j ! , .

  :ro . . ' ;; M6 xo'Y/ cxcx CT1;t; ., . ! llIhA 'l ooo. " . '0 4_ , .'

  .'/ , . l6 1j. 1j.. . uT_ \) 4_ . . . '/.

  66, ." .. Ux \) i . ., uOS\) & . 24

  ,. ' 8 ! '(. : , . o. ' (1.06. &..'/ ! . tou. ,j:';!); &., &.,, ,

  .,

  1{1 O\j. . , ., MU . " , ' tijv \) ,. ili.. , , . ! .! .;. ,. ,., , , u'")1j , ,! .. - . \). .:, &.' UO o 1) 1j1j, &. , pop. 'i-J. ") , OU uyijXE; oo\)

  , v' &',r:U. , . :. , ' . ' ' 1!. .;1 :., , . , . -

  ; , , . , :6::;:;0 .,7, '.'J'I. '() ,,'r1,; !) , -: :ij; ,l, m:;u .,'.)', '11. ., cxU. ou . i') i ; . . " . , ;. D'Yj1.1LOtJr;yzi , .'tcx: ,! . ,..

  jy !);, . 'j:v c , , . ' - &., ) &. , ,. ,. . 'Y/ '/, , x:;, 7. 'J:x' &. , . r:::C .. , ") . .r:( i , , - &y !VEa1j. '!, , &.. & , , 1j. \) . ' .. ,,:r,y 1j ") . ' i.x 't'OtJ, 1 -

  25

 • l _ ,_ _ _ 6_, CoO 't( . ,tou; . xuVYL ) .., _ Y !.. !6. n .u '. &'6. _ . . Copo youYL, . ' &'ao l oix,ouAa. ,. ' .e u. 'tou, . . . x.a..a. . x,youv !.. . . !eaacpa.Alaouv . ou_. p. . &' 't'ij_ &'.'ij, . . ., .. .: .u. ._ _ ijeeAa . .u . ) . . . 'ij '._. . i u_ . u. tou, . u . 'u l. , ) . aux,po. . - 6u, . .o . ._ ". _ C' . . xpucpo_ . . ) . .!. O'ij_ 6_. lJ'}'} . ...

  _ & .., l. .6,' & .. !..'} . au !, . ' ua. tou, &'voeove _ 6_ &'. .. -: 1 yuvaIxa. ) . . _ ) C... &'&. 6'} ,.. 6. a.. . . uu Ca. ' u

 • 7.. io. . . io pi
 • . . .. .1j1j'. !i. ', 1j1j , !. &.1j . ' &.. , 1j 1j . 7... .., u. . , . .. . .. ' ; ._v : ,.. .o &. . .. , x ' . &... . . &- x 1j. ... '. . &. 1j.. ' r.tO 1j; ' iiv .. . !) 1j. lcx blS1jyouaE ,. ''Ocx 7. ' &. f cx6.. ilipcxIo - cx.Ucx . & llYCXVE: . zvcx; &. . , E!vcxt .1j. cx cxu

  . cx Ucx.. . ' &

  o & , iX ' .!

  . cx. .cx ' &, .. '. cx1j 1j. 6 , . 61j .. '' ! !! . .., at"(CIupx , . 't1j; ij ij. 6-o , ot . . ,.. . ' . . 6 . . o 't6a1j '. ' &..cx . !cxt.

  1j . 6 lycx !. "'! . . .cx, l ' .6 cx '. ., .,. ' 6 . . 1j - . . .

  , 'ti'j; ... , ' &'6

  !.6 OU &

  30

  :,?, cx., &.. ' iiv . 6,

  . .. ,. vcx; &.; 1j

  . ' . &..' . .;

  ;, ' &.

  & . ' vcx .. . . 1j

  . - . 1j. . .

  .

  . Ucx. ..6. iiv cx

  ., . . ' &. cx.

  '. '0 . ' 1j 1j. .

  6. . 'ti'j; 6.

  cx cx cx .6..

  _

  ' ad; . ...

  cx . - .:. ' &

  . 1j .., . . .. .

  ', cx1j . 6.. &. & 1j.

  &.' ,. Pi. cx . .

  . " . ., ! &

  '. l.X . . &

  . & cx ucxcx . . 1j. &

  . 1j . '. & & !

  cx. cx . . -. & &

  . ... . !, !-lj -

  cx. . . . 60'rjo ' .

  .cx. cx & & ...

  . .. 61j . .

  ! . .. . ' cx'i] , cx

  &.. 1j. 1j. ' . .

  . _

  "' . Elvcxt & . ... &.-

  cx l. ijeElE & .1j-ljt &.1j. &C. . M !. .

  '' ' . '9)' Yj:: .(. ... '9)' & &

  31

 • i. m; . ' . . o. MoiX. ! ., . ! u . .i. . .. Ij. . ! o lX(Juv 06... . .o.i .. ' 6, ' ' &'.. ooo . . . ' . U. &' (J .. . .. , lxouv i i . . . .. .. . .. ... . ' ... '' . , i ... . .. o . . . . . . . oiX. i .. . i m;U., 'b>.' Ij. i. . ! i ., , i i. '. . . ,., . &'. 60 !6, . ' . .\J4 . i . &. . 6. 6, 6 7. . . 6 6 ut &'' w . &' 'O'Yj. , . ' . tj . b . 6 oiJ 6,.. &' 6{), ! " .', &'{)(Ju &'' . &.' '. ! . &'. . . . l', . !' @ &. oiJ .-32

  ' . .ov . &'ooo.

  l , . . . . : ,!,

  ; l &'. &.6, 60\J

  . . '. , 6 :. ... . . . . . . & .. . 6,-: &. . " , . . . t(Ju . . i. . . . .. ' &., 6 m; 6. . ' . &9 . . .. p . M i .-;:. ofj. . . . i 60 - . . . x, Ij.

  ,o

  . . ' ! ut' u.. ' ? ; . -. & 1814 l6 , ". . . . E.., 1 816 l. o .. !':]. .., .o ., .. 6 , . 06 , ..

  ,

  . . : ODIATE ASPETTATE . . . '. . ., . ,. 6.. o. . . 6.: ., . ., !)?/ ' . 06. &.' . . u ' i6. ! ij . . ,

  K .. . - . .' !} ', . . . (J . , &'' ! . . .,

  ' . !. po ! .. T . ,. .o ' . ', . , . - (J' '. ' & ? tj r " ' . . -

  3 33

 • .:;-:?2:::. . :, .:.:.;: .. . . ". ... : . . ;
 • l ; ; x6.et . :1. 1. 1.t 6.. t; 1." 1. i1.YI . 1. 6.; xu(1. t 1.t 1.t1j, '1& uf;1j6. 6." t 1.1.tTj t1j1.. 1., 6.t1. 1.tto. ! 1. !t 1. tt. 46 6.t; ; 6.ou. 1.(ou & Tj (1. &1. l1.t . 660 1. opoor. U1. 1. 1.out6.1.t 1.t& ut ! .1. t;. U 4 , 6 1. 1.1. lme 1.t& ;t1. "Yt . 1.61. 8, 6. !1. 66., & 6. 4 unlm 1. 6. !1.. 6.t t 'OX.T '1 (1. . 1. t . 4t1. 1.-!l.

  ll 4' : 1/ UlXlxlX eIlXt . l1.t 1j 6 ix1. 60. !. 6. lX1j xoul a xecpiAt ou & i.a. ;: . it xi d. ou t;, 1.: t xt 41. 8t1.t l6.. . tTj 1. 1.t600o. 1. i6 n& 8 6 ; t. t680 . 1.. "'Ett xi 66.8 . , 1. !l6 1.. "y01jtu6- a 1. . 1. 1.. m t6 OU. 1. I, AeUEpt6. 1. yt& l 8 yt6tIXve . it. ! 6l! _YI' 1. 1.ytO, 6.1. !l1. ij 16pt(J')(e. lx. ! t& . ; 8 ij 1.v4, (J')(1. t u. ; 1. . io XlXtOtSpytlX yt' l. io, , ellXt 8ip 6." yta. . rta. otOU; & t6. ou

  36

  6;(.(. 1.1.lt. ' ar.t. 6.t1., o 1.Ut . t. 1.(1. yt 1. ; .. ' . Xt ! 6., ' I1. & 1.t 6.1. , 6.. Kt !or. 1. yta. t 1.(1.. 6 ! ij 1.(l t1.. 1. 6. u1.! ! !1. 6.1. 6. p0U1j . 1., 1.6.1. x YIo io6. i uoo 6. j K(x''Yx &1. ilX uo . uXX1. x. ilXpO;. )t'Oo. 1. t1j . ll 1. ;. ' : 1. ou I 1., . , ! x6. , 6. ' 1.. . 1.1. l'/ tij; 1.1. 1.1. 1. o 1. ; ; ? . "' 1j1. 1. U1.oO 1jt1. XlXtYOUP xxij, . . . ' t1. . t1.1jt 'Yj . '1.. '1 1.1. i1.plX, 1. otXb 1. l . 1. t 1 , U1.XT 'Yj ' 1. oxUo . ' . l AyOt I1.l, 1. 4'Yj 6. ! &A'Yj &.' . . [1.Ot'Yj, " ! 1.6. l1.. Eu ! l..1. . . xx 1. . xxlX 6. ) 6. l; . ' 1. 1... ofj XIX . & 61. lo ou, l1.! , 60ut1. 6 ' 1.i . to' a 1. (.[ ! [ u'Yj. -

  31

 • . l .. &. m .. ' , ..,o., ,. 'tb !. 'X.OO ij ij 'tOu. , .. u,, 6l -yuva.x6lv, '' o-. X 'tOU. . 60 . .. x..oij. -r. -, . 6-.. -, - 6 6 &' x.. -. -.. &'''
 • o o, o . u.Q .. . . . . X.o, 66.. . . p1J . Y oo... H. oo .. .. (... ou . . . . . . . ..Tj . . . tXaYj .. . a:Ju au . , . . ... . . o , . o. ODIATE ASPETTATE Y . .-6. . . . , . .., . ..Yj. . ... . &'., . u &'YtlOEOYj . .. . . . . . . u EXouv 80 . . . a .(.u. .. ' . .. . ' ... .. xia.o . . .. . aYj ., ai. . . . i. tTj, a... Hx. . f . . ..x. . . . . oi.. . & ., i & ,

  - . &'iYj . . . Yj ..; ... . . &' . .. .i . . u ErxatE .i . . ' l5 'ij. .. ."!;p.. Yj Yj . i 6.. 1 . . 6.. ... . Tju. 1. . . Yj ., . . .;.. '. . . . . , Tju , . . Tj . F oo.i . . .. iOYj. i. . . 6i . ui.i Yj: : .., Tju, .. .

  40 \

  .; 'Yj . uOao ... i .p.. ' xxpYj . & . i - i., . . y.. . ' "A ryoo Ki. Pi. O . . . . . . iYj 1 'J., . . a, . &6. O'f). . . (.. . .Yj ') C.. , xapaxtYjptotxo l5 . . a, . . . n.... . a, ..- a 1 'lur;'l:Yj ... 6.. .. . , 15-; .: .. . 6 . r;,1.. . 6. .. . (X.i.:7. r;u r;:l r; xaplXxtYjpt; . 6 . :;,. 1 xxpYj l 1 . Yj, . . :;(.?. 1 'f)I, 1 .) . . .. ' " &.. 6 ... r;: &.'1lX!7. .-. " P'J. tYj; t'ij; &. . ;., r;l) oElxvr;uv (. !iYj.. " ' .:. ; &.:? &'I7. . YO'f)tEuEL .'/ r;7.. r;u 'J.; xpu60uv '], ' U'J.r;:j tr;u; ; 6 o i) :'Yj; xitw &. . ur;.. To 1 .. ! :1; .. :G)'! . .'1 :". - Yj. ! r.:: )c; r; 6XlJ 7.. . :. . '1& . . 6 iol? . . . . 7."1: n '1 .t i-r.;. !i' ci. .. !).-:. o'; r; ' !JtO'l ?:'::'. : i .: . . 'n ;). :i.ij &.ci . f!':i; ::.j[ t'Yjo &."/ . otayvIiJaEt ... d

  41

 • .; .; 1 . tYjt;; ., . . 6. . .. .; . ;.YjYjr . .! ' . . ' , 6. . uX. . : . r . . . ... . .' . ... !.; tYjt;; .. . . ox.. . a.QU io. . 'JtpotipYjx. a.v .,uX . . !... . .. ' ly.OL ..&.. . . . . .. .Yj, &.. 1 . , x,r l ... 60, !' . ..Yj. . !. . . &. . r r a; U..;. " ..&. -6a.. l5 06a. !. . r ..Yj .. ;. ". . .., oYj . .Yj. .. .. . . !-;.; ; . . . 1 "C'.. ; ' . 1 .. .. . ; ; ! ' 1 .. !. . ..Yj . . '.. ij ; . .'/Yj ij . .. 't'OO O.

  . . . . . .. ,

  Yj .6, .'.; ., 6. . ij Yj;. 1-. . ' ., 06 . . !;. ; .. . . . Yj;, .o raw; ; ; ; &'x05 . C . !6 .l1 uXx. . ! &'. &. . . . . . '. 't'OO . &. . oxx. ; ' ' . 06 . 1_ .. . & .. lat & . 6 . &. & 6. ;; . f. f Ux. Up ! ' & .c -42

  : oY'OXC & U. . :pr . . . ear. i; ! ' f U.. ou o.lou ; &' ! . 6. &.6. & xrao'. r.ot. .; ux. &. 'Y'.ou o, o r. &. crot;uyot uox., . l. . 1500 OYjAXOYj , &.6. 6 6,; a.v . 6 . ux.y. ij . C . 1j ou xU.?; . . ; ear. .;; o !;. .6 ou ofj. ctxo;.

  .u - Yj &. &.Yj n.' x.ix , ' l5 ; o; ; .. r . r.l7.u: ! ." ! ,j Yj. . & a.. .'' - ;. . '. . ). r . !. . . .. .Yj &. &. ... " 1jYj f &. , : :. ' .oU'' 'JtYjYE; 1j ''' Ar f oYjr . Coxr . 1 . EojxyeAiatx r 16 . . . 1 ' .. &.'t'Ox.; : C,,: o; & u66xx 'Y'.ou. . . CpyX &. o &. ., &' .: . . .' ai ju60..ou, .ou , . ' x,jtYjv ! ' ! . 6 XU'toO 66 4; ..

 • . 1822 .-6 1] o. .. .; t'Ou, 6.'l) . . ) 6. o !. ? 4 '9j , .) t'l) cpo. l . ''16ou ... .1] 'l) . . 'ij c. . 'l) xpoo01j . _E.y., 1 ., 'l) U... 'j : io.. oLi6'l) .

  , -. '. . 1 ooi . M

 • ;" - ..'Yj oU - . &'' . . &'' u'Yj ; .urx !- -'Yj.

  - . -, xlcpt'YjXE, 1 .. . a.. f xpl'Yj &,. -. ;

  - u6o.op-o !. b , . &' . . .-. . . . 6. . . . uO'rjo - . ' . .. !-6. . . u6-6- . - . ! ' &'..6. l - . . o- . .;

  -. , &''Yj ' l. &'.'Yj &'.. 6 &'. "t'OtJ.

  - .- u6 ' . &'.. , &,, . . 1 . .. l pEIl'Yj ' l 06- &'.. 1 . - xbp'Yj 't'yj; . pr; &'' - . &, .., 'Yj.- l. . - -. . . . ! , , &'. a. . 'C'Yjc; . -. . l lo 'po 'Yj. ' ! 't'OtJ , . . u6o u60.op-o . . &' . 'Yj; '' . 6.. . -. . &'. . . - ... Il'Yjtlpa. . ofj u. xbp'YjC; , 1 .. . d. 'Yj l 'YjE &,ux. . -ro . &'.. u-o .- -. . &'>l - . V"Ij . -1j. . - . . ..- . &'' ij . 6.., p &'' . .- &'. xelV1j . &'1j . . - .

  46

  - = " -,=" :1. -:r;; ' ':: ; XA1jpl; u ii... ;

  1.:::'- r:OU -; 6.. f ... 1j. ..L

  . .. . I .. ! . 6.. -7. f.-y &.'/Y..M. . : .

  rx

  ;60.:.o 1j. . - i :

  " . : 't'yj; &' .

  , :'" .," fj_ ' _ ,, -1; rwJ, ! 't'yj; "':J'J :;', " ,; , ... . - ' ' 7.'J-:6. ftrx-:l r:'/-:.. 6 ; ' .po " o-

  ; 7-:7. 1.'j-: r:'JU 01; ytvt;vtl . E,o . '

  .' 'J ; '. [-:. .. .;

  t . &'-.. o . .

  .. &. &'. _. -xpu:

  . ' ' :6-: -:.. . &' .. !

  l;p:; ; . ; o ' &'.

  .j\ ? \)' ' ll::'Yj . 'Yj. 1 .: -

  ,. " - , -'- - '1 .u ;;::; '17. :; 't'Yjv . , 1 - .

  -b'; i" lV1 .. ' O'J 6 .. .

  -:' &'\) . . -: . ,. , 6p

  . t'1j; . .

  ij p. -:1j;. .. 'Yj

  ir:' ; .; -:; ' o.

  , l-a: .

  l ., la. . xlv'1)'tpo &' .Or.

  -:' ; . .-. . -.. .

  l' lX .'Yj u. . . !. &,

  '

  Or. . Or.v ' ..; '0 1j. 'Oi>

  6}" ! &'-::..

 • -'; r , i i'ij, , ,

  . ,: , ' io . , l . 'ij a a - U.

  ouvatb - o - - . o, , : 60. " a6u. ioua, aU. - xupla EtJaYYEAlata ' l la i oU Ua - . !) u60 ' 4 u60-Aatoppou Q. . ' 'ljtav la ro ! /), a o t'ij; ij ! 6. - - /) 6. _ uo a !) .., u.60opo . 6 'ij 6fj xotvwvla; ' ' !) aa ip-:>, . o xal ' io . a 6., yat'r/ 6 ua a. ' u60a6. 'ljp_ - 4 - ua 6o. ptA6.PEx'r/ xYpa - xpE6atox6.ap i. .

  -, !, ' 6. xat iu'r/ io aa; iOY' _ ; 6 u6o o 'r/ .

  ia'Yj xapup - . lXElv'r/.

  .

  - , iip'r/ ' l Ux,

  48

  . ,; ' .. r :-:i ..

  -' , ! ' x.

  , ioo f . a

  " upo lo. 'a taaE . ix M6C

  ;

  ' a

  06. EUxyEAlaw. 1j l' l

  1. . u6oxo,o la ' .. fx f

  !

  - ' 4-

  . i , 1

  iuo i6.o

  6 . 6. .

  . c

  ' 'i)

  uo. ox & . -" l - .a.- oto

  c

  - " ! xa . m.o

  . , ! 4 6.

  6 . - ! l 6.. ! ,

  6.; - 6. , ! .

  - 16., l oc- , -

  ; -!. - o i !

  . 1Q:. 6. 6., 4.

  Ux .

  1Q .6; -:.

  49

 • - Yd .; - y. 6. l\Jo", io-

  1)!. -'/.8 y yo, 1' yo; -Nx.L -Kx. . y > & & .> .

  o r; x.. Xx. ,'Y/ !'/. . . 8y, \Jo". & ,x, 8'/ yoyx. ... ix,oo .tJ r;> y > i !ux..

  , ,:- 'Y/ i. . ..; '/ . 'Yjyx..

  -T1j .. - y. & .!. & & 4-

  ooo 'o; -. -N, x.tJtb !. > .o t& .

  . !ox.r; ox.o. Kx.t 1 . '/: N t1j'J ' yw. '/ i.

  -' o .. . -Kx. '/ , o ' ix.Y4-

  ., i 1j ., ! . ,. !'/. ij 'Y/x, '/

  . . ... ' . & . & x. ux.4 1 ... 6 . . y . t& & dYIt i lr; 'Y/ .ox..

  '/ '/ 'Y/ '/ xttYtJY'Yj i & ! . 'Ju'/ ' !. ! . o ,.," , r; ! ou'/ & '/. . ! 1 .\Jo". . 1 . .. 8 & &' x., . 'Y/ ' &' ,6..

  -\. ., &'. t'X.& . 6; . , 'X. .

  :'. . . '/ r;..4 ... -. .. . !'/

  . '. 5 ; . ' ! & ; -" l . . & !

  ' . o; -. .. . 8 .w. i' '...6 . - i., , 1 Lx. .

  '/ '/; . -. . ,o &'. . \Jo"

  . ; -'. . ' !. lo &

  .. & .. - &'.. -' . !. '/, !, -

  60!J1j ' . .I8 .

  -u &.. ' . .. j ', r; \Jo"., .& , ! ' ! . & .'/ 'Y/'Yj. ! .. i'Yj ! '/. . - . .. 8 o ! ; ! 1 ..

  -d .. , iox, 1 ... -... . .. . P! M . '

  i. , . .. tb . . & w. . d .; ..; ", ! 1 io&; .r;, e.. "('Yj u'/ ) . ..; , !. ., & .. ' !. . !. o. 6. '/ . ul) ' !. ..

  51

 • -Kxix6x! ' i. YI; 60 . ! ' (YI'rj " es ' ! ,. .

  - A , 'r/ci . ' Y x t ;;

  . '0 ;; oo . . -" ; - 6. . it;

  ' ' a 6. xx;. - - t'YjY . 06] . i' i.

  , ;u Ki.

  , i-

  1'oQ 'Yj . ! 60 ; ' Bouoij; i. ' 4 " x o & ] .

  -4 . y 6pOQy ; f

  - ' , . ! ! /i. . { { ! ] 'Yj;; . y 4ci fj ] . .. ! y ! , o ! i . y ; ! ] x

 • " . . .6 . .6. ti'j x'ij 06, . ci' t 6; t'ij; 6 ! . T ..
 • &:; iJ ua.. !) o. o - -;. ' 6. (1) xo .. ; IJ o . x , , ; ' l x. THtXV &' u u 60o6. ; '1/;'ro6 &6 oo; X oU . . . u60oO &xoAou OXY ! t &. ' ' -'01 6 , . '1/;, & 60o- '1/. H u60o.o 06ou & 060 . " u60o.o ! !i. . . 6. o . . oo - oxo;, ;, ! o 6. + !) . i'1/ O'1j . ' ui ou .. ", : . i

  &' ' & . . 6x &m;, x oox. ' c '1/ !u. ! - oU . ( r Ex M.. x iou, ox ufh' d.' p . 'roIJ. &. " ix cr.). '1/ ! ' '1/ u l3 uo . u60. io ! !o;. Mxr l d.i -6 '1/ oi ' &. o;io l 6a..o o &oi'1/. rttt -

  56

  i 6O .;. 4 o . 'Ay oo p'1/ ' . . l3, :a.

  tF; oG

  oO o &.. oo ! '1/ & o'1/ E 'It(J. ' lv l.o . o. rtX o . aiyou 06 - u'1/O'1j. oo !'1/ ooo '1/

  - - ! . . o ' &- ;; ' o.

  -B6x, . ' E

  u60o.o '1/ i oO 1oG .. " n oi! !o6 . ). " ! ! ; o. 06 ' o ! . .

 • -''; tcx. Mvcx.to o, ! cx.s 6'), Ucx.cx. ! &: . ad; H a, cx.IJtbv . cx.u6cx. ! " x:, cx.; cx. ucx.ij O'Y)U'Y) : cx.,u !Oj u o6o; cx. atcx.tcx.L ')6. " ') titcx.ptov !cx.cx. xcx.t ; 6');;. &: cx.- , ; - ucx.ij oo'Y)ou; & a cx. o . Uo cx. &: !. ;; &: ! ,' (ox'Y) &: 6- ;; cx.. ')cx. ".q? :lC'l... . r; 'r.,.

  -TfX . ., lcx. .. u . :S'/" :Jcx.b ;; . . cx.ou8rX . . . cx.cx.. ;

  -. s!vcx.t . . cx. ; - , ! cx.i, elvcx.t . cx.-

  Acx.vatprix, . 6'). . l . . !cx.cx. . , oY.cx.x. xcx.! fxcx.vuE o! .; . ') cx.cx.. ; i -; - o, .') . : uoo ",. !') ,; 87..6:; .. l6cx.. , cx.6 cx. oxov !:6. ::pprXyxcx.. , ! .cx. cx. xcx.t ij llcx.pCat, '\l ,? . cx.6cx. ,.. ! . 6.cx. ! . ; ' cx. llcx.pCat SLx1j cx. o., . !. . t>.cx. . xcx.t . cx.. " . , ! cx. ;; cx. -:00 cx.&: !fJcx. tetpcx.x6att; ijcx. ,8 .. ,cx. , cx.. xcx.t 58

  .. &: ':& . &: !6;

  - cx.cx.i cx.;;. slm . -cx. w" cx.') cx., u Mcx.-

  ,. ; alvcx.t 4ocx. oo ! &: ,cx. u,pou Ecx..; t !cx... xp1j fj cx.ij cx. oucx.. elvcx.t . icx.. ocx., &: . cx.cx. ; lcx. . cx.. cx., ! .ou .cx.cx. ; Ms 6cx.. cx. cx.cx. cx. -c'ij XTjSaovlcx. .cx. aa. 1) aa. tecx.cx.l '). cx..

  - 6;; cx.6 4cx.. cx.cx. j

  - &: . uvcx.lxcx. , ' ocx.t d u.o. , u60cx.,. cx. cx.. a. . &: uo. cx., a. &: &: cx.lcx.. cx..

  -{ ') ' 4 & l cx.6. cx.tOocx.tcx.. Kcx.l . ytcx.tl, cx.. . .cx. ooo . ,cx. 46;; cx.;;. Ecx. cx.6cx.. o xcx.t cx. o ycx.UtoU 6ou. " cx.;; 6 U 151 a. !P1jYt d ooO cx.;; cx.u. " cx. 4AofJYtcx.t cx. cx.;;. cx.cx. d . xcx.t .. . . ... . ,. cx.i:? xcx.t o 4cx. 6cx.at elx6n cx. -cb

 • 60

  . ; . KIXt . ; u66 -

  . :i 7j ii . , .'j :oi 6, ; Ii

  . 6. oopi jj; , ' .. ; 6., ' l5 l:. ii ; i . -:? 'j. l oU 1ro,) &' 6i opi -. . tY !..'jcr7j '/ , r pi !). ! . ; a.i &',j &. 7j. 6\JL , po tjj; U.ij. ; !; Cft'jEt 'j' t cr7j: &.yi . io; 'Oip.

  - . l5CP7j. ! ' . 'tjj; - , 6 - vdc . . oo'Y)

 • -06 -rbv !6 . _W ! 6 . xa! eipaora 6 ou

  o A6yt4 . 6. ij '!.:. ! ' y ; ... ", 6. 6 '6 Uo/) 4' 6. 6.. l !p. ! ! Iuo , ! v 6. m, ' U poo dI t. . 6. ck . ' ! 6! !

  - ; -" ' ! . . o

  ! -} ! t xa! 46 U66o6 .

  -d mowocp. '

  - 6.& po tO! '" , -} No'tII'X'At. le . 6 . . 6 , 6 txrwd' .

  .. ,'"

  -! yd o4 , yd W 6.vo6 xa! d 6.cpopo ! 4xo 6.'. ! dI 6. y : ! ! & opoG: 6.\)& 6. OO Wo . ! xa! : d !yw .

  - ; xa -}' .

  - ' 6 6 ' xa!

  ' ( U > 15 1tO'X.Xtvtaa 4> : 4 46..

  , -. 1 i 6m ), ; - ,

  -yoo . x 6 ' ' 6. : 1. ( xaap' ::.. pocpp ap6. \) 1uo .6. ..... rw ! 4 't'ij .

  - 4 ox 7 . . 62

  - ' ' 6. 6. 6 ; 6.. (,.,. ! .

  - , ! 6-6 . . ali, 6.. x fytve ! . - . M -} 46. 6..

  - 6.. ci l . ; " ' 6. 6 ali, , ' . , i !, 6 . . ' . ' ' cp ! !6. 6, 6 . ! . 6. 6. > . 6. : : ! : 06 'rjO"l).

  -WEXEtE . 6 . ' [ l 6. : !6. . 6 6 6. . 6 lo !"l). 6. ck 6 !6. : : r'Pttopo.

  , & ! , x '7jio ck : 6. . ' ' 16.6 ' mop i '?j . ! : 6. : .

  - u60 l . 6 6 : ' ( lX6.UO.

  - . 16., Btv m6.x : 6. . ' 166.u ' 'Y/ ' & x. " : & m-t 'Itpct! io.

  -; , -} , 6. : !

 • , 6 tGU

  .. '.. 6. . '

  , '. n ! " ofj l .

  . ! oyu! .

  .. . ofj . ofj 'It'O ijX'l . u!. ' l . . " l 6 . d.wxxoY -c'ij; . .6 . -c'ij; iYI 1j . v. .( l ' .. 'tr.; ( oa. F. .' 1j d -:.1j xa. ! ij ... . "f . ' l . '. . m-1j1j. . ! d. . . . . 6 1j 1j. . .6 . d.vo a ' ... . . uxfh;; b . '.. . oU . 1j . ! x " &v1j. 1j. -, .. '.( . . - . t.l. . " .1J ooo! a a.v . ou, . ' ! !m yQ , t ao .

  ' 1j ? 1j 61j 6--cxa1j, ' d.1J. . ; ofj ' d. xslV1j ' '1' 6oxo-y.cpo . ' -cb ( l, . ! oU -. d.,1j d. uOl i'j ' ..1J.

  61

  _ . - ! t.t.j, .t.t..

  . uoxo-yp.o : 1j

  .j . ' 1. . ' . .

  -

  l1j t1J

  1] :.. , . Oo p

  :1. . U(I'1j

  &: Oj. 1j

  . . j-

  j ' . - ' ! , ! - ,-

  . jX 6' t.t. j

  uo..oP.o. . l. u-

  . ; _

  . , . . . .-

  ., . .. .. ' ' '

  6 . ' 01j . .

  -

  oyi'jxs &' l X1JuotYtX

  . ....'fE ' ' r.

  .jO . . . .

  . j !} .

  ofj . ., ' &&.

  ox01j. . ' & yi'j . . . _

  'f. 61ro . & ,

  1J pJ a. ' .1j , &.

  u6oxo-y&.;. ' xuplx Ea.nx l

  . . 1j d. :,. &

  - . . t1JU; .

  .1j. , a.v . .

  :!}. . . -ou . ,

  . ,.. '9j ou &

  "youpx. xx6 &. ,.. ' .

  . .66, 1JxoUo ' pj

  . & ' p1j . r. .

  65

 • "? . . o ?o. ! ' , ,,-; 'C!) ; '1) '1) .

  . ( ) ; .6 ' -., ! ci, . ' ! ?:; r. ; . " ,

  , i) ;; tb ' .6 .. .. po urci 6 ." . , o '1) vcixet 6 o .. o .. '1) : X ctu'l. .. -:" ' &o,

  ' 60' . ! '1). 60.05' ._, 66 . . . , ! ' o '. '1) ' &. n.6 '1) ! &-;' '1)-. . .. . . &.'1)'1) ! .Ol .. -! ... .. :-''. . l'1) . .. G ! ... -! '1) .. . &'' . . ' ' u. xcc : ; .. . ' '1). . . . i ' .o '1) M ... 6l. . E. 6 . . . .

  . .. 06' - xatcicrtaG'1). . . : - . &'-; . . u_ , .,,'1) ! ... ; i ...

  66

  - ., & ., ! . - . .

  60 i/, &'1) .ci. . !). . . ' &''. . . . . . '.. '1). .... ", , ' .. . . , !.7 : &.). . . &'1) ti/:; ..; ...

  - , . .., !. . . . . . . !. !) . '. . '1). . '. . . '1) , . &'''1). !.. . .. " . ' ..... J . &' . .

  - . !. av .; . . . ;

  -" . ! . ! ., ! ,. .

  -.:, i:; a . ., ! 6 ... . ' &. .;t.-,;:'; .,: l5 . . ' .rx. . .. -:i/:; -c. ') I).., . . xi . ". tpcc .

  - G'1)( . .G'1) j ! .. . : . , . . &. .6 ;

  , r.w.G . !, . . -. '1jr', &' d.v

  i. '' . . . ! . . i.o , . . ! 6. . i . d.' . ! i .8. . . . . . . ' ,. . . !.. ' '1) . . . . . --

  6

 • ! alxot xtAtE\; \; i!J4 otyoTj . 'X.Of.. yto or.t. ') .. . . arvo.t i!J4 .. t . t otdt . . .tt . .toooupto !. xtAtOE\; i' Ipttxb .\; . . , , t .. ' ; . t \; oto .. . r.6 tltOto. ! t. 'X.Of.t ! xipt o't o.pOtci. . .. . uit . -: . ; ' . . ut'/, ' ; " i(X. &. , xt . ! ,,:' i6 .. !J4 ' . ... . . . . Klo. . .'1. . cptXVEt ytdt . t. . . 1j ouo.. . zrvo.t . ' io lxoU'J mJ . ' !. t , &.. G1 . " i o. lxo.VE . . : a,v otX . l,; ., -:6 .. . . ! i.t taAtxb t \; . \;. '.n:aJt , .\;, . .tt \; -oo. .

  '

  -' 1 .Ut .

  . . ' . 6Alo!J4 t . . - l : lltioa. !

  -' . . 6t & ,--:., 1 . .n.. . . ytX . &'. . Uo. t.t ytdt . ! oo.. . & } t. 1 b'.. . 1. ' a,v .. . o.o. uo. 'ij .

  -. , 60.t. 4 xpat. ' . . . yt& '1& o.o . 68

  xl>p,ia Eo.ro. l . ,t .t: lotYi .! t otX-pTj , :

  -"12, , . alvo.t t.i.. ! o. .(t .; ... Elo.t 6 .t.. -. ! o. \; & . 't. a.t i-!J4 \;. . . t'. 'i o. :tl - &!J4 , l.. ! . . .. ou ! o.pU !. ! . s'Ho 1' ' 1 . .t>t6 . . ' o. &t otdt t. otx .. ; . llOtX ti. . auyxptOa! ' . . . ; ' 'itp'Gtxo. bopcpt. 't., ., &'pxoYtt. . '1& . -!J4 t . ; " .. ; .. & . ayavtxt& I> . . 6.t& . & . uo. -: llXPOEtO'O yt& .. "! .. . l08.. !. . !xxtooUpto. ! . .t . ' ! . lyto. ., . t ot } . . . " Oto. 'Ot 1... t Mo.6l alvo.t ..( . . .

  Elvo.t o.o . t,. . 6.. .'1& OtxAUaoUI. vat . . !t ' ...: t. & tti t !J4tt.

  'In:

 • :ixxtouptx i'1)x ; ioue u . , uo ? .

  - u , ! .

  - oolX, !ou . ' ! ' !u uoYtO , '1) . ; ! Mxi.

  , - , f 6 !) ' io !u. xi ix !) ;tXt o ' i; U'1)'1) '1). u ! !YCi , ! '1)'1), . o !_ . i.u . A : UC ou. 06. '1)'1) i. . px! ix Ui u ::r. ; 1] ! ; ' ii C .

  - M 6p ; l 1] ..

  - ! u tou, I ;io , 1i6:x ! x ix li. lu ! '1)'1) 'lox xp, i''Yj- u6oxoio. .

  - Ti ix lvx . u66liou:.. l5, . iO'1j 't'OU l 6'Yj oo ! o ! . u,.

  Tou't'Oc; xpo l ! &./1 6xi do . ! xi liyox . pi !, . tpixouv ! . . c1 i'Yj ! xdo . 1. " . &. ! 1 . 1] ux

  70

  xtYOUveUXV8 io . " io !) i u9 io ' l Uot'YjO'1).

  - xuplx , k io , ' 'Yj io k ,xk 't'Yj ou . u ioo '1). k . i ix u. .. ' x . oS i . ' 1] xuplx k l1 x i i. ! v , i t 'Yj 'Yj, i . 6 ; o, t .

  - ., Mx, . -l'Yj 1] xuplx ;

  xt l 6oxoio u ooV : -" pi60 u, ' l .

  - , iol x xo u60xo.. 1] xuplx ' txxtov i; . i' io . . ' . up i . l7. ; . 'Yj i . ; u srxoat i pix '1) . u l. 'J tou. xi io. " : ! , , l 1V xuplx . . . x l5ou ! l1. . i '1) p l 1- '1) w. i' l5 x 1 1) &. 'Yj'1) t ou!x 'Yj. l oi. p'Yj . '1) . xo oio. Ol '1) , ! uI. l k 'Yju'1) po'6. . x:p x uy'ijxe iooo ix .

  7 1

 • xuplx. .. , r !. o . . i 6 - .'t :1l 60 E"t 6 &'t.. ::ou 1) xuplx. .

  _u

  _.. 'ItOAU io '.l

  6.o . . E 't u'tU ,

  ,o . ! . . .. 6.

  ,. i6, . ! 6- ; o cptXvouv .

  . . . .. . &. . .'t. .. i6. , . u.. ... oAu u iviYXTj : o. . alX 6 6 l i.X. 6- i . ; . .

  6 &oU & ioyo.; . . M. & up6. . . . . u60.oy.o . 6-, xp60uv 6: . :poo 4 . i u. . .o oElxvouv . u.

  -: ' ..Oo ! . Y't.. . M. ..6. i' . ir tou. . ur . ... ior

  " ) ) . 6u ! 6!

  . . ' 6xp 'Itou Y't . ou tou &' XECVou 'Itou Y't. xop6roo. . !: u.6 . Y xuplx .. u urr . vci . !or uox 15 x . . Tj. ip ...

  - , , ad . 'Itou .6. ytci vci u upo .. u66x . l5 'tk 8 'ItOAU .. i' 15 . &. . u-

  72

  t ' i u . d; xupcx , .

  .; ... . 1

  .. .. i ., . &.

  - .. . 15 , . 't'uQr.

  . .,. .

  .6 ' s . - ", . ., I ..;;

  );. " .6. io 1) .; 1)

  . .. ' . .U 6- i i ratQr..

  - du 6. .. .

  - " ! &'.. . ., xtivouv

  o .u .ou.

  - u.'t', u , -r, vo. 6 u..

  i . 'ItoAu uu l5.u. ioo . r

  alX; u 'ItgyY'tIX. .O .. 'Itou

  ; . .. :ptu . xu.pix .6 x . ,. .6. oo i o . . i.

  .) 6 OixQr. .6, oTjAQr.Q lY't 60. 6. " . .GtE; . l5 u. 1. ;.. :

  .Y't. . 60. . 1)

  .. .. 6. 1

  . . 'ItEY'Y'tQr. , 1 'Itou i u cpptiyQr.

  60/.. ..Y't. . - . ,

  Y't. . .

  o . .X X : iCPEOplQr..

  73

 • - M, - . E.. ' . ;'Tt'j .. .. ;) . o :: .-:7, :... . - -/ &:'J' . ...

  - . 1j . IL&.;; ,. 'J 60.?"(.. AoJto iz iyl.LX.. ::1j . -:-:-:'J . . x6o1j '' i: n.6 c .. i-:-:' XA1jpoooLX .. ;; . .. 'o x.'O. ioo X1joEoolo; . .'l 66o. . ') . . ') "') o .. . xo;; '/ xo ..x :;'')...

  _. . i. .. :)).. . eI.. ') &':..

  - M ') !. !. ; ' . .'..

  . . ! . .:: ..;; . -. ...6 ') !.. 6.. ..

  'rout1j . . : . ... .... . &6. ;; ').

  - !. . ') a.. l 13-r. . .. .. . . , .' .. UG, ') -60.. " \} . 6. . YEvtiw.: fX. o . &' . ou, .r &'' ! . . ... i' . ; . . . x..X. . . . .. . . j . ..

  74

  . ( o . .!.) ' , ."(. . :" . . i..o U. ..

  .. . i. .. ' &'1 "' i.. ia.'Yj ' i.'Yj, EYXA'Yjoa, ., , .:.. i... cD . ... 1j.'). . l iyvXXt'YjO'Yj. "' ., "'. 60., 1j xXP1j ... . i . . x i.. '. 06 i' . ivo. . . .. . . :r.u ' . . 1jy . . .... ij. . . .. 60. !. . ' . ' . . . . . .. . . .:. , , !6 . 1j. . ' l 6.. 1j01j . . .

  - " ..'/ . . . . ., ,.

  ') . , . . .. i' , ..6.. "'. &....1j'Yj 1j ..&'Yj .\} . . 66.. . . : . .. ' ...

  i. . .., ;; . ' ..,

  - . .. , i'Yj ' .'Yj 6... !. ia . . . 6. . .. \} .&; . . . &, 6 & . .. ! . . 4o.. . - \} -

  75

 • :, 1 la. - 6 Co ! . !:. & Co& . : l !. '.oo. ' :& & :: :.. o .. :x ' lr .; iy.: +, :: C:: l:6 i qi: C x.iy; 1 cx
 • l. 6i. t '1j.G. . 7j ! t u6.o i,. u60.oy.o, .6 . ' -va.I 6. lr : ! .Mt , .. t .:. i' c l ' u-1j'1j, t !6'1j IPpoa'1j ., .. '1ju .'J. . t t .. ! t XCV'1ja'1j, '1j \?'1j .: u '1j .. BOr r .'1j ' t .. i.4Y) 6.

  lloVto ;r Qt - .. .? t .- . ! .,.) i.. : , !'tO;

  - .. , ) , i.YtYj Yj. J-! 'Itxpix.

  : d i.Yj .ou .., 'Itfj i . '9j ! t . ot ..

  - ". Yj., , , . 'j. iM. t i . .

  M.t ..- u'1j : - . , . o t i..

  & . OU t - i.p t . ! u60.O.o, i . . 60.oy. t . ! . ... ) t l '. '0 . ! ! l6 !) '1j u66. ' . !6. . l; ' .' t ' . . .. t u.. t upo. . ' . mt .'1j t !XO!J '1j u.o .

  ". t . . 6pt" . Mt t 06. oi. l .:i. . :

  78

  - ov; - Nx, ., !' ." l)a.

  .n.. - ., ! !, . M.t,

  ., t t ) l5 . t '1j.

  ' 6.t l5 ,. . ., . ' iooo l .

  - .. &. t M,t, !in. u60.oy.o !. '. . !xw., !'. . ! 6$ !. Tt xt . .., .x , t ...

  - ! ;WOXE t . .Yja. -, ." a. 'tt. ln u6.o ., t ' &U'Jt'O!-L. . .

  - . .. ' t ' ! ! 1j ot , , .:.

  ov! - t .n o a . .n.: - .. t . . .. .

  -! u60owo , i.yxo t .xooo !) . t , ! , , d.. Nt 4, l. a..ya.. xt iot, , . ., ou. fj, !x.. , :. . W U'. t. t iwuypo.

  , u6oa.o.o; . ! .. TABELLIONALIS CONSTRICTOR ( . - .) - ; Yj, t yo; i t . . ' . , .' t a.. 1:00. . 'ItEptOU. . '', La. t 8mt '

  79

 • W . ou :. 4 oOo ou o x. vd' , xuplI .ou ; ..

  - 06 46 . !., 4'r, !. .6 60 W StIpope'ttx& & 4' 6 .

  - . YI ' 6 ; . . . l M& & o iYI pox ' 4.

  - ' : .rYI !U, 4-.

  - , M, o ! . ao. !. ; ou. oX ' io coo a ; C1YjIUptvfjI; u6'rjC1Yj '

 • - ? it yt' , ! oi;. T (t, 'tYj ! . yto . ' it O 1% ,:'t : . Yjt .

  -( ; -- ) t t . t Yj

  HEp'c,tJ. " it & . IJ'J. . :YjYj. :: ?J . ..

  ' l ? . : - ' 06 ! > . i j

  -7. l6. . ; . . .. . ' '; o. oi . . . 7;. Yj Yj. io .t YJ. 1\ ,. jY .

  [ ' o . ! . ) . - . ' ltat xt . ' ? .. .. ) l Ij' .; : . .,_ "C1); . py.. YjYj &. : i!;. .. !. . . r . ytOt {Jt ;" . -

  '() . 60.ti &'t,6.. ,) ;

  .

  C!) '1) -: : !.:. Mr. ? i. '() .. 1.. . c6:,. 60x.oio . ix &6-: & . .;1: ' . Yj: . . . . .! : . . &' . . i . i . .Yj . ' ' - -:: oo 1j . i:t r. . .. ; N - _.. 'tyj 60.j -

  82

  '1. xAzlIJzt '-: Xytl 6mj 'i -: . l . i. u6.. (' .lJ '. : xU'p(o: ''}J.. . & -, . t t. . . f ...

  -' l> i ) gvx. y...oo . . Nr.. . :) . ; . . '1)., ! ' & . !. (J.. . &-:.

  - Mi% Yj ,, (!;. j!(J..tl . ,,. .. o, '1'1. :

  -(j.t '1) .. . ! &..6. . ' & & .) .

  -. .Yj o60 . -''(). '1)'Y)t,. pc

  . ... ' i D'1)Ilto'JPY(x. .ei . . : '1).- . . ) ; . o or. &7ro. . . . . ! .

  ,j . Yj : ') . lxouv ! . . .. .. .'1) . 6'>1.I. '1: '. f . oc. &'1) ')' , &'1) ,'1). ' 1j. '' Yj '1) .'1), 1 . lrptxvz . . . ! r . .. /) . f M.i, f . (J.....(. & ' xtQtG'YJ Yj atYj. &tpiyoXtIX. !.

  83

 • -, .:., . Io
 • -, () .. :. .1j ..

  - u60x:op.o uo u 6 . - - sUp. , .. ). 6 1 :J &:., ! c & & 6 uo. ! .. . }1 u i'j; ?; ? fj :.:8 . , 6 . . -.

  - ! Mx .. :1 ' po . () 6 .. &. . 6 'ij ; &.6. . ! &' '! po o. . 6.? . .. . .6'1 ;

  ''. po . , &6. i a. -000 .. 6. .. l (ox &' 6..

 • :""; :J.G:1; :i. ::U .-::t .",o: i' ! -. ; ' . .

  -e :''J1., ' &o !!" . . ., ,,: ') :J7 . - r.:; '/ Ill)j Gli . N.. ' '"

  ,

  " , . . ... , :1"1) :1t. -= " ; 'O . :10U . p ), . " ; "' i" J :: ' -:.-) 'Ji. -.

  - - ! -'

 • 9'1 xz:-;:(:.

  . 6fz " :'.; : 'j.c;; . ". ;:(::;.: ; !; . . j"Yj C:; ;;. . -;poo-xx ::;-;i x ;; :'. m; - ' : C', i1J. U:NX ! -oo. ::; ; oy . . . :> OX ' . u-. ' , l3; " , : - . . . ,r.,1 o :J. . -. '0 0",:-;6'/ 1o-:x , ; Xp u60.oo - .-::. ox x - j. : . xpx!. " - '.J[ . , - ;;. '.) a !-.: :8, . . oYjxo. ;; ?M ! . xivat :.

  ('{}pdJ -,..o. ::; 'ItEtUxtt 6io, - 'J' . .

  -, o,). ou, !: xi'1) ; - -:>:>Ux;; ; 6xo.;-i ;;.

  . -, -i . - - '1). " U

  , l3 , ;; izx. ' - . 6?:: i . ! . ,OU - . '0 ! . . -.: ;; ' ' Iin?,i6 :- . 6;; tf,;; J .;; ! lo; . . xxi ;; ;;

  . 'OOu ;; .! l3;; ;; .l;;. "Q !

  90

  io a .Oi ; ;. '. . xi, . oxoi;;, -'1) Oi. . . . - . . poi . - ' &' . - . xxUo ; Axva't'.pXx. . . O l3 . , mI 6. -. . uoi .. . , : . x & . ;

  -. , v,ox. - -co u60 & 6i ' &'

  '1) &,, ' - , . 6pGJ & 1). . - :& ip. ' .

  -i ! 1jaxoxv l3 'ItoAu , f . - ;

  - . . .iv. , &''1) - ... '. .. '1) u-'1)01) ! ! i'1) a.- ! . 06.. . i &' . . xi.. ". l. ! io oU. -. . u. &, oi. ! . .. i . -. oQ io ; '1) !. . ! .! oxi ; l:o . ' .. & '1)& - \). DISCRETO !-. io vo. io ...

  lpEpE &''1) '1) '1), . '. '1);;, . a.y.X 't', & .O-. 'Yj, 6.6 . i, AoytG'JV '1). . &. ' '1) xa.L . !'. ou. Ux . xa.l . 6 . ' ., U. ;; ., .a. !-

  91

 • otot ' ,. Etxotv,e . &. , , . 6 otuto .. !' 'tij; Qui>: .

  -NotC, 66ottot, ot f ot EuotrreACOot, ! ... 0 '/ &'Q o.ot elvott . . . . . (;), > otutX !8 io . .ot. ot o.ot ! . x (iot '

 • . Y i :. . ox.. - 6. ' ; . E. -K , .V1j 6o, l5 op . 6., o . 6a. .1j ! o p .; ! . '! C1j1j . K . . ' . p.. . ! . 6. ,.. 1j - 't'ij; i. .. . . 1j .. o.. ij . 't'ij; .. . . p.!; . ... " . ..: . . . . 'to , .! 6.. . .: . '1! _ . ?... .! iop., . . ..! .1j\) .6.. ! l5 . . . . ..60u au'tO!J; , ... - '). \) 1j1jl. . -A1jew ! - . ; ) . 6.. - . . ; ! . ... 6. . . . . ., 1j . .. , l pp. . ., . .Ya.. , ip., . 6p., ap, ' . ! . : -' . .. ... io .. . . io io . :. ... ., l5, . . io or. ... . -. . , ! . ... -' &, i1j . po & ior. o .

  94

  ' ioY . .. . . .'t1jpf,aEt io . aor..

  A . u1j1j 1j . . 1) f an1j u1j1j . u6.o. or.. l5or. .... \) ! io . .or. . . f u 1j1j1) . . i' , .. ..1jor.. . ooo o p or.. . .. :. . .1j. .. . . ' ii. &. . :o I5A1j; ij 1j ,.p ip . 1j. , ioo. ' . . ' . io b. .. o i\jaVE; 'ij. ' . .. oo ' ipo6 -:'), !$ .... . ... r ' . . " 1j .p6. . . . o ; o .! . ', . OO u60.o.o '). . uo . !Yo':J.V .. .-. 5o 1j. .. ' l5. f 1j . . .i. ' l5 ou Yrr. .1j. 'ij . .' . , ' l5 u60oppo ". .1j .. u.. o, ') r, , . . . .\ . r . . . .. . u. , 1- - up.. u. . 't'C. 6. . . . l1j . .. . . .. . l, . Ki ipo .. ! ' ' u60.opipo . . l1 . . . . &A1j 1j 1)

 • : :, ipp6,. ; ,

  , , , ,, , 66, : .

  - , , ' ,. ur , o'Y} . d , ' , . io . ,i..

  , - K,,,6,, , , . . \ x.t ,: , . 'rU ,Yj -: ,. Kio, , '}''} a' , . x,i.

  , - ? ?," , , ,," \). . ., B.i. - i. . f . ' a! ..

  ,,. ,. ; . .'Y}p:io

  '} . . a.. . '}. . !_ '}. ox, . . . . . ".:f!J '} ) f .yi . .. . ,

  (JJ a a ; '}

  , , . . y . 4:.. '

  . 6 .;- . '(. XlJyy Yj. E,,1 . .,

  ,:1 Y) ;cJ'J. y Yj . i1j

  .. ro i'j . Ki?> .' . u, , f .,

  , J 1j .d, 1j . , cjx: ,. i.. . .cjo . . 't1jV au. ... ! f Yj ... . r. cjo.'} .. . . lJ6. ..

  96

  - . ' ; . f 'Y}.. . . . ' ,

 • . . . . :. , ' & .. . ..6.. K..6.( " 'J Cl.t CJUyxwpcXw .. . . . ",l . , ",l u",l , . o.., !. ' :. &' . ..",l xop",l ., . . &",l & . . ! ' t. . ! . u",l . .:.lJ? . . . 66. . &.. . .'/' ",l auvOi)xe; . . . &. .: .; ; .. ",l ",l' . . . . . ; M . . ",l. ... .. . ",l .. . v. .a?ooo ..... lYPtCJ",l . . ' .' . . ;

  ,. .. .. . ,j.. : . ' ",l. . . . lo ",l, . ' : , . -tj{!. or. . 6 . " . , cpor.vt or..' . . 6, TjO"' 6. ' . . 6 upo .: . . . 6 .:.",l. n. . o ..po.

  - . :xt"'I' . f .",l. , f ..",l ou ."' .6 .., [ . . & i'j . . .

  - ", ! &",l' , ",l . . , , ) ' &attxi'j; ,. ; 6",l . .. oo . . ; . .. . ",l' ' :;;:.. . &

  98

  ; 6. .. & &. l7. Mopv :

  _

  , .",l ",l , . . .-. .. .. . . . . '

 • 6.. l . &.. orta. a. &.J O1j a. ;; . .. .. oya. . a. ' . .or. . io. .. &. ta. !. i-

  101

 • ').. .8. ' , &' 1 .') &' ' ') :. &1j 6 ' . ',! .o . ' t . &r;. . . . ' l. ' ?'; . . . : '). l. ' .') &' . .u , & .. .') '), io . .. ; l). 60. &' . &. 6\!. .; .') .'). !. 6. & . . u . ;). .. l .') ') : I'l I 7 .. .6 ': . . .. ' . . & . ' ') : Mr;;: .. r;;.. :. .! '.:.Gt . '1tOU'; oub 60.oio . . ') ;,. . .i'Y) .. , ci'I') '1 '):.; i '! l & . !Xo.l i i .i . -. ;; 1 ? gyC1. y-!Xe . 1j. :_ io , " ip : ". !,. \, i , . 6I '1. U.') M.,6l . .o. -. . i8 . , . . ') .. &' ' . M.6 u ..6,. c" - ')') . ') , - oooU'Y) ..

  .. ,.-. . ...

  -

 • . o. r, .

  - .. !. !... . . . ..> ; - Yj . . ..

  uo.oo .) - Yj . , UYOIlOi>L &Yj ...

  !. . .. '9j l . ' .; ;.

  . M. . o . : ..;'l. ; ) . . . , -. ) .. Yj . m;u . . ,?, iX. . 'I .: ' f , ., ,, ., . XfJuIEL ,, .

  ' . , ' . . ,, u , Yj. 1 j : . M Yj ,oz . lxxy.a f ,, -,, poo , r; &. . ;,::u .; J.;ij(;; . , .,rY) :; . ;. . &.., ; &. ,1ly" :u : ,,, ,.:: . -:. f ) Yj. , ,. ;,.'! - ,, , &. ' , .Yj !r . f j , -:J. r ,. , M, ' 'l j , ; j . M::. i>Ixz , & , , , !ulyYj u.. .. Yjij

  104

  '>l - . . ., & . . ' o

 • . . ":>:6 ..>:>: ! . /. &; . - , ! ' l ' il 700 u60xo.O') 'Yj;;, . ; .. .'Yj. - . p . . . - , u . ' & -, . ...6 Yj. . . 'Itpilit'Yj 'J''YjQYj !. . ...6 . ' . .! .. . & &.Yj.. . u60.o.o :.6Yj .. 't'GIJ ')q .. . : ' . . & l. . &o6 & Yj., . . .6., 'Yj . tppci .' 'ItotiA'YjO'Yj &., oo xtAtcioo ... : . . " t1Y . " ., " " 6. ., ..' ... uo. . : - \)(. ... . . Yj. . ; 'ItA'YjpiliVEtE & . . ; - . .

  - . , . &6. ,; 'J::: 'Yj .ci. " ' .. . .'Yj . . ; "... u6o ; ! . . . &.-6... .: .,. . 'Yj'Yj A'Yj . . . - . .cro ' IIA'Yj '/: lXEL . . &. . &) Yj; ; - . . ", ci lypo , lxxyz eo. - . io. ;

  106

  - '0 ! .6 '. . 6 .

  - 6., . . .. ' . . 1 .

  - ', Etm , 6 &" .'Yj &'1 6. OE . .. Etvxt .

  - ", S , 'oI E. .:. .., . As.o 'Yj . 60ut. "Eou. C.

  - '.. EuwxtotYYj 1 . j - .

  - . .' .. - . 'Yj. att, r. j .-

  . x',s . j p.6ci &' t1j . 6. Mxi. ! . ) &1j .. '. &, ., . . . ., r x , 1j : .. ' .'. . .... X1j 1j 6 6: i . p .5 - ', . & : . . . . &, 1.. . ' .. . Yj.

  - . . , ., .; .6 Yj 1 . . O ' & . . . 4. & . ,

  . ' _

  _

  '.'r)'t u.o, Et1'DZ. .C.;, .. r.- u60..ci . ... '!' . . , ! \ 1j . &. 't1j r..o , }l6 i .., o 1j . .o : i. .. .. . .o io .> .6. r. '. . (J , .

  Q i 6 . fJ . i.-

  107

 • r: p o.p
 • :-: ) ; .i : ' &. . . jop' 'l).'..., . L.c . . - . . f U. C .6 c:. ij . 'tij; 'l). ., . . .. .. . . 6.v co . . - " ! 'lj't., , i. 6.'l) 'i) . .. & 6. .. . SUMMUM JUS, SUMMA INJURIA , , eI-roe . - ' . .0 u6o & 1.. ! f u. Elc. 't'i)v '). - . . 'l). x . :..v.. llij &' .Lu.. u f . 6. &'u ..co 6. . &'. 6. 6.u -..

  - ' l5. , , 6. ., . f .. c' &' . 'l). ) .: u.'l), . . 6fJ&.ou . . i . uu. u. E.c. u'l) 'l) 't'l); . .6.'l) 6. . u.. . . . . . '.. 6. .' !. '. ,6. 6.. 6.u. .. . u'lj.o 6u .. o'.a 6. .ooo. 'l)'","'. . 6.. 'l)..''l) . .'. &'' ... - 6.. . &'' ., 'l) , - ' .y , :.

  . - ., , .., . '... .. & 'l) .. ' 'l) 060'1) 'l).. d-yop6.axo . - . . u60.oo, .

  110

  ' d,y&.n'l) '. &'' . d,ao..v. 16.... ". .6.u. ' ' d,.'l) &. . ., . 6. . ..

  ' u. E.c. 6p-9ju f . fCoL'l)o. ' ij ' d,iaet . :...v. ij . 6.. ' d,' oo -9ju. 6. 6. d-n' . . ' u. E.c. 6 c.. , 1 . 6.. ' l.. . : 6. . d-no 'O.

  - .-'l) .> .., ..-V U.l. , .. . ' .& . '.... . & ., l & . .

  .. 6.6. co up6. i oa.. 'l) c ,u6o d-n' ' &... . U. . )uu'l) d-n' u'l)' . c& .. .. .lX{JO ou f f (-L'l)oip. 't'l); d-6.'l) & 6.ou 6.' . u & & ' ' &.

  - & 'l) d,n' ' : & & u'1 & ox..vx , {) u-60or.. Uov..

  .. ' & lS 6. c& ; 'tour,; ,. 6.. 6. i.:p-60 & ouo i.6..

  - Tx lS. .6. ; x cn:x d-n' & v. 'l).

  - . 6&.u . v' ioo . l. d-"('f. &.. & ..c .oo'l)o, d-niv'l) .

  - " & &.u . f .. [. d-n' & ' &' .

  - d-paeL & uu . OUO O . f 'l) &. , ( & p'l)& ..

  111

 • - ci lJ4op. y _ 1j1J4 .

  - , ! - 6 '., !i ')t-

  !o M,. l . " l i aiyoup ;.1jO . t t'9) ooy.

  - N 1j ci , 6. o. .. AIJ4 ,u 'X. oub , t1j 'Po6c1IJ4L 1j Ml , uuio ; tou. l . UU.

  - 1j IJ4v1j ; m&rj IJ4ttp .

  - To yxa.. toO lptc, l4 . o. - 6 'Xupl E oi su-

  .Y1) ; - . '1j . 6 .o sG

  'XPtiEt ; v 1)lJ4. Tt l i ' tT.

  - , a.1Jti ou. _

  - N, ')t1j1) '. 'l 'XQP1) . '0 ; M6l tt't'GtE . . . .

  _ - 'r60; ! IJ4Ctp . . . ' 60UAEUt1j; BouAf. , oc; 6ou , . 61ju. & ;; XI ..

  - N, ov ci u;; , o !' . ! . 'XU,pl ij ci '. fJ . ;; Ex ci !} oI aiyoup. ; ;; t1j; uvtAau; t'9); Ko;;.

  = }fo !., 1j !} O

 • l . >.l. - . Y .lX Yj . lX .. . l &.. 6 Yj &1jYj. '- &' , . 6 &a l oc; , tb l .OO .. ) . .. Yj, I&, . l l lXY !) , : 6 ' . 4 Yj l :..

  :: .; .! o . M 6. . 6 l . :

  - .c ?, ._ l 4 ._ llX :r." f , I'/. . ; :

  , : ou i x ; ?.f .l ; ; f .l : ll . T -o lX ll. 'l .. '' & ! . " MlX ' & . j !

  ' . ' 8 -ro ). & l l . M ll. ' -. -;

  . l :J &' o . lX &; x ) lXop ij . & ?(/. f : l 4' . M &. &. . (l) lX._ ) l)

 • 'tf) .f) o. . . : . . 61t ' . .. !. ... .O ..(, ' . . o tf) . y . . O a; -. ' . . 6,-.

  T 6, .e. .li ' \). .. . . 6, 6. ij .. - -. 6,6. ' \) o tli -. .-., : . .- . U oo w 6,. 6,' m: . . \)6 't'OO. .& .. ! .- ' .li . 6. 6.. .. o o .,., .M' 6,.. ' 6.

  - . 6, r ' . ' . ..li -., . 6,OU. vli U 6,. .. ! .. -. 'tli .. . li i ' lvov 6,. li vli .xo.

  - "g ! .. , ytli vli . ! . .. tli .: .-. . & . . c1 ; u. 0 .,, \) ", -. 'tli .. ; . ' i.o ; . l. !. & ' i..t 6, ;

  - ., 6,- ytli .. . 6, . u.. . . 6 % !... 6 op. uU

  6,-. !o - - u.. - !. !.. i' tli 7tp'. 6. -ou. -.: . u.6oo.

  - MIi .. . . ... -"I, 6 . ! X iI>px.

  cpx. o o 6 u6j .. " ' 16. ' .. ou ; .. 'tli 6..:. li n -v. & n !6- o !) & u.. '6,oO a ; !" 6,.

  116

  6. \) ; "Et . !. 6, o !. . 'tli . ' .x. & 1 ; !. .. vli .6\) .li ' i.Xx. tli . vli . . ! 6,V. \) -: 06 . . . . -. li ! ' votox\)pli, . -. ytli . 6,?. . \) 'tjx.ve ytli . . 6 li 066. .. . ' ? . .x ou xiXptli 4 Uo 6,.: vli !. i6. xU. .

  - YI. . n m vli .,J ;

  - - , ytli vli o . 6- ru.. vli -. ! - . !. . .. . . o vli ..

  ,i li .-xt 6,... 0 !.: . i.o. ! 6,

  & !- -o !o. 6,6. . & oli . tc1 6, u.. . vli !. !. !1. . ,6 . . . li .. ! . ! , . K. !.: vli )-6\& ! .& ,oo !;

  - 6.:., ! .. , ! ,. W. vli .

  - " .., 6,.. ., & . . ., ' . . 6, & ! :., & . 6 . i-.. o ooo li u..

  - . .. 6,6, . !li ). ! ytli & . . vli 06. . - vli . ; 0 ' 6,.U ...

  - "g ! 'J') ! ' i.- 4 C(J'Uo . cp06c1t. .li . '. li

  117

 • &\; & \; , \; ! 1 i. & !\; 66 & : 1 !' i, ! 1qpOO' & .

  - ; 1 N. - ; 6 ! " '4 & "

  rtiVVll Xu6oo, . oi . - ! ) & v o. ! ; r

  ' ' r ; 1 N:. - h 4\; l 1:\;, u:

  'X E, pi4: 1i . 4 cr. '!\; . .. o ' . 1 & ' 1: \; & i : I1 1. " \; Ai . ov & upo& : :. ::i o ! \; oGO\; .

  - U, 4i, . xi\; ; 1.& 1 N:. ' ' : : :. \; Y :, & : i4: ' '!:: ; ;o, Q! \} : \; , & t& X UOVOO\; . .

  - ' ! 1ll 1 :: ' 1 r 't1l\; ll 6a l: ' N: & , 1 u' ( u6o ' l !:, \} YJl.ull 160\;. ' 1, : , xi: ' x6pll \; 1' : & , & ' 1 & :. "Act 1 !' :\; 1 & ,! '1& llu, -64:, & ' l & , 6 ::OU op1J o \;. 6' 4\; vo. , .

  - \; & \; & \;, 4: ou, \; ' ;

  - :, ! , : . & .

 • . _- '.')'.. ' _ . lytve. !...Yj .. _ i. eYj :. . i.'t !u. . ' .U't .. l. i' U. _, Pou, . . .&'t i't: . . .'t, oU . , !6. _ .o. ..'t.. ,:; U. c. _ SLxxtilix'ttX. _ 'tYj't. ' . :. . ,. ' 'pUOYj ' Uxx i} !pxoV'tx, ' ! ' !iJ ou. . 1. U'lXX . io U'l ou, . tout; . . ''t ' oo 6 ux . !Yj. . .. . 6 suo .. . .d l. . u. Sub . i.Yj !' x !uYj i.x . .: a i..x ! ' Ux.. u . i. tou; x ' itox(j'ltYj u6Yj. . . . xu'to 'tO .. ' . 6. i... . . _- .. N 'ItYj , ' ''. . Yj. 'tO , 6pXSu, . ! ./.1 . i ,. 00-YjI.. . .t _' ix aou. '' Suo .. lxouv .. tou; iu'l YjYj ' ' !. iox. u. \} ixo., , i.. &. . Yj ; ! 6 i.Yj _ ' Yj tYjt; i ixo.. 1) YjOYj. . ' . 'Itov.x ., . .. 6 !iJ ! 6 . .

  120

  u./( 6.' oUYj !. . . 6 .. ' u. i v. ' u . . " : . !v.px ) . . \} , .. ' 06' .. i: 'tO ' .. .. &.; .d . ii ; ., ux. " U.. u. ! ' . .. 6u X Suo ...

  - 'Axi Yj., ' io t.b-6. ..

  - " &.; tt'tO:O 6. . 'Itov.x , , ! . ..t ; u., _ .u , xuptx. .U'tJ$ u60u 'tOO ) Yjiu .

  - . . . !., . 1 Nx'tIXAL.

  ' , ' !.- . x. - UvYj ) , 'r)., !

  lvl1. iV .} ' 'r) .) - 'r) 'r), ' 'r) u, . ) U60. : : r...:1. .u u.;. . . x..i . uYj.. . .. 1 u.! f.U .iYj ' ,. & ! zxouv ' u. " U.. . .. U.. - ., .Yj . & !. atpxtYj 1) . 'Et) . Yji ' i. ' .. ) ' . . ' ' . U. . ..?v., .. . :.. . tou; U.o. ' . Yj o x . . !-

  121

 • 6./. " i. .., . ' . . 6. . .6. ) . {)6. . 6.. .' !UO/ . . 6., & & . 4 .6.. " 6. . ;. . 6. . uOc6. ' . . 6. . 6. 1 i./ . .awmUEL ' ou;x . ) .. . . . 6. ! !vca. . ) . 6. 6. .

  - . 06., .// .., 1 .. . 4. u60 ; . . . ! ..: ./ ; . . . i., . . oa. . 6. ?> !. ;

  - . , . 6. . . . . ' ' . cpo6epX. 6., . 6. uof . . . ' ) .

  - , .),. . oU ' . ; x a.' 1 ;

  - . , u +, 11Tj . ) ' ' elv' ) .' ., . ;. +, .6.Yj .' !' 1 . .6. .ooU . . , ' 1 .. . d. ; " .6. & Tj . ' +, ' ) . ! . &.. !) 6 1 ux. " 6. :. . . i.x. ; . . 1 l ;.. ' i. ' 6. . 6.. . o 6. ' xx . -

  1 22

  ;. . : ) ;/ !60'ij, . ,& >

  . ,., .

  . )

 • . !6'Yj& ( iviyx'Yj i ou-6. , .. 'Yj . . 6.. " &. . 6. l5, . . . . !: . . 7V; ...6.;. . ; . . . . U.; ' io &. i., . . . 6. i .. ...6.. > . . l5. . . . ip . . f 'Yj , f l5ou . u.p6.

  , . l

  , .

  . ; .).'t' ; . . u.p6.o , 1. . . .. . 6. .. . 'Yj . , .;. f u_ .. i6. l 't'Yj; .! . u. ;. . . , l f U.. ?,! i !-66.. . . i i . Uot. . i; . . ..6 l5. ' . ...

  .. . . tij; 'Yj. . ,. . 86.ua 'Yj. ". ;6..6 a'Yj;... U.. ij . -j. &' . . io; ! . '. 3 . , . . .t . A ija. i .. 'Yj l5 . : & -j. .. &. . ' !. !'Yj. i' .i .. . .6..

  - .: o, , . .

 • o St.Y't l /SY04 'ItGiJ lo, , 6 6a6 lyil. .O Ea1;optx stxil. il. xp6vil. 8 i 6 ;il. 80Uxil.' ' . ''Oxt il.to . ' Mio , il.til. ? Xil.t XOtt io !Xil.tOY. 6, tt., iYXil.. iou. . il.t OU , lil. yt il. 'tt il.Y'tt x6P1j . ,' 4 tit ' !til.t . ' l ' , .!, 1 aUXil.tplil. ti yt il.il. Yil. ti1j ij xitt ! Btil.XY'ttil.. Y't .Y'til.

  il.t, tiil. 'Itt .oviXil. ! Xil.tilitE'P1j, i1j" 1 UMXil. ail., i elWatil. SuXYttil. . , 'ItPil.YttxYj Xil.pi. ' cintO, 'Itpt1DEt . elYil.t t '.-capil. oo\) , .til.il.e, . il. . otxotyta. il.to . .il. i.til. ; .

  - . t. , ; - ' tioa.t 'Itto il., l 1 . .-

  il.. il.l. Yil.l, ! , .i a., Ail.vatpix. . - elYil.t i tilipil. .: , tilipil. llil.plat,tilipil. '1t . o /S,tt t ' r 'ItEptOualil. ; , Xil.t ylYOUt tatyOUyil. yto . yov6.xtil. .

  - .'Yjt' 1jil., . !. IlSta.pP1jtil. ; IXil.y! cruytY1jiyo,.

  - , l !nil. 'Itto ciXpt6 uil. /1; , 86 ; 8 iil.t .. yto il. , .t xOY'to . . : il.il. . il 6 , &oxtaail.' . 6 oi \) . BaX'1t :) il.6 t1j', . ; ' a.plxil. . . . lXil.vootEitil.t lywth , 6i ' uil. , uYil.lxil.,. TYj'il i 'Itp6xx,P1j, u1j il. a. ' yu.Yil.Lxil. 1 t1j , til.. ou . u-

  126

  .a. u1j via.t .61j il.ti&11j. , , 'IttO 6il. . x m;Q il. 'Itil.po . 8txij ,.

  - ij . oro oo Mxi j -.

  - K 1jt, , . til. , ixq.Xt. - i il., 1 il.il.. KeLv1j ,' " . ioo i

  ptatO yto ' i1j . 6 i' , XP1jil.t, iji>,, ttp, elXil.va . ' io . io '1jt , . , il..

  - il.6t, i>Y :.O, i., . ... 6a. , , ' i6i ; .6t, i. ' !.. . '1j.

  - ' !Y'tpil.' 1ji> . il. t.6, i8, i. ' l . , 8txoil.t, 1 plil. .. Moi. :, il.. ..

  -'! .. , il.6 io 6.

  - , io, . civiY1j, xt i... - '. i . oi-

  ttX1j il. , 'il.il.il.6aY'til. 1 . :\) " il..il. .1j ' l.

  . il. 66 lil. 6 Xil.t ; . ' -; : - . i io 86 'ItEYY'tx i, ix . ... i' ;t til.6 i i il. lvil. iil. io il.6 'ItEYY'til. i8 iil.. . il.. 6il... . il.il. r:ili, 4. Ail.vatpix.

  ' VEil.pO, 60ti , 6.i, ' v1j. rtil.tt 6 , il.

  127

 • l ; . 1) - YV .6 . ; ! .. .

  - . ; lot>. i .Xpup. ._ Nu i.

  - ., 1. ., !6. ip . .; ao . , -m ' .. , .. .oU., ; . cp. ! . .; 16.-.

  - axcpx. , .i ou, ; .a. !_ . .a.6. n . ' .; ! . ; l ; ; .; L; . ; n ; .. .. oi. . .6't:); .; ao . aijv 6. MxC !.- . i w.l. n ; 6 ;. !i. ; ; o l au; ;tio. !p.a ... 1 :'. ; ,. ' !.. a .; ; . .. . .. !' & . xa. t>o 1y " ii o o ; ' . Ot>;. ; & . . ixa !, &.a. 1) !_ i i i ; ; .; 1a;, !.a. ; l

  . , 6 1 ., !pt:)

  6xa ; 1) . .ou a .; i 1r !-. :: 6a.o, ; !Vpo; i.a.x. n . o !Vtp6yuva. i xio ii .a.i oU 6ou. i6; 1 6 ou; . & 6 OI>;. o; 1) ii i !V . r !. ''; r .. n ....

  128

  16. , ioo 6a.x; . a ; ,. i. ! i !; 1;. 'Aij n i & U. eUtuxCa. .;. .; l. 'tijv . .; ; ux yuvxtuteI: . ; Mx . w. , ! .x. ;. ' . i !i. io. ip " . ! 1 m: xpio 1)'.:; ipo;.; & 6 ip ao . . ,a; 080 . . , 1, 1) 16xa ' . -8 !' l ;

  " . 6 x ;; .p .

  ' r at>- u, ' ul ! !a u&o.o,p:o; :. tTj; ,. . ax auvtXtae 6.

  - . ! , axu i :., ox :. 1' . . M : & ;

  .

  x . !.'. tTj; . l io a ;

  'ri xocpxxt'ijpe; r i68 : 6 . ' i 60 oo . .. &Vo axx. . 6-. io . x i' 6, x x fp 06. &. oU i' r , i' 'l a ) x 1 u' i'rovCx.

  x . , y . i' .

  9 129

 • % . oO % .. ij .,).ij u.. . 6. ! . . ..: b .7j. . .. l r7j ,).7j % , . 'Itpilit7j 6-7j ij !r . .. ..
 • - . l IO l u60 Ul -l ur. Nil .. -. U.?(.(1. , 1j .

  ''. . - f .. f 1ji. . .. 1j. ' .. . -... THI a. . xc.xt'YjU . - , ... 't'(. 1j. . .. . . . o-. oo6 ?(.(1.- . o- ' oo . &1j . 16. :6.fX1) &- . 06 . ' ' .' ?" . -. .. i .. 1j 1j. ') ' ' -1j u6. . . . ' 't1j'; . .. . - 1j . &.' &. .

  f

  . &. :., 6') ., ' ., 1j .6 . X1J"t - . .:. . . &'- ". . . ul , . . . .!. , . ' !. &'' . . . -

  -. . u1j ! .x . &. ' . . .1j . . 'YP1jX . f, . . . . .. lvx . .'1 &.' 6. .' t1j1j . 6. . 'Itij"(iE . . ') . . . '1 & f 1j. . 1j. f '). u6.. &. ' &. 't1j; . 1j . 6- 1j.

  132

  - l XR, ;, . oG 4 al3a. !-.-. \> .. . . .. . ij. .. . . ) t x1j.

  - .Y'O xo, 60rr . , 1_ 1 .

  po u&.oO &.1j . : .,. ! :. ' xt ) . 1 C:., . OU .a.. u.oO 1. . - n , .! . , l. xp1j. ., '-, oU . ) . ' pooO .-. M.. 1j! . 6.u . . - . ! . tbv 1 'YP1jci . , . 1 .fJ1j, 1 ct.1j xupla. 6. . 1j1j ' xutbv oU 08 . U.. oG. ) x'(/.Zt. . l !. .

  Tb ?(.(1.Ab ' px. xc. OO1j c>. .. . . 1j .oG 6ij l) xijo . 6. . . i. 6... . ". . . M.. uY. . ._ o a..U, . tjpto , .' &; ". &'. . 1j .6 ". 'tpt6.a. ot/i) .. . ... . 1 &.. . o. l) . ouw.tou u ou, ., "c p. ij . . 000 . . . . :i. . x.:. -ro . . xr%t : - . ) . .., t>a d. 6pYxi !

  - , ) uop ". l)u : . !, 1j, . . . . .

  - rtci . . . , c .!.

  133

 • - " l o v, [ ' oi, i \; ' \; M\; 6.. oi o. \; 6.:. . Mov ' 'ltOO ' \; -ro\; 1\; o6io o ')i.tixeaYj i , '. y.ov, \; 6. .\;. 6' y . ' ' 6ov\; . . .. .. .iv. . . i/X. o'i ! "Ho 6.. 'xyo\; io oo ' 6.pa. ' . \;. o , . oU -ou 'o\; [p. xx. i . ou- py-. \; \; tQLoxtYjaLr; \; 6. o 6.xi . ' [ ' ?t.i oyx. ' . oi 1-x \; U60.oyio .1 - ; . 6. 6.. . ; .iv. . x u6ooyio . . x.6.6 6ov. ' 6. . ix i \; 6.. ; xi .1 \; ..\; .. ''. ' 6. \; .1 6 \; 6.ou . o.6io ... . . .. .oua., ' 1 ..' !. ,- , \; .1 . 1 QLx1j -. 1 -- ' . .6io ' .. .. ,1)o\; . . -6fo .1j ! 'Ic.t . :1 .ou . .. . .1 ., ..\; ' 1 j . ..\; . 6. \; 1 . .. O .\; !. 6.. \; Mx6l ! 'rj . ., .. .\; 6.- vx 11j . . io ! Ko, 06.. - .\; tijv 06 \;. " fou \; ' !. . Q . . . 1. . . 6

  134

  .')(.() . \; l. .\; atta xt .6. \; 1i'\; i\;: 1 - & \; i \; N . E . ; fj - . . , Yj \; 6 , \; , \; ' \; \; 1 \; 'It u ; 1) ' 1 . \; -6 t 1) 0 0 Yj ' . i , '. . .

  - N, . . .ttx6.

  - "! l pov. - "&! ! iv ' \; Nxi, 1yx6.1)-

  x . ., \; . - ; . - . 1),

  x.6 '. xxt 6. K. - \; ! ovi'. ' ,

  . .OooO. p 1). - E .. 16o-Ya. . ! 4

  M. . l 6.., . .. - . 4 6.x . & . . . .\; '&6. ' 1 . . i 1 . .. " . . 16- ou ' 1. . yu. . !.LOvixa. i . . . 6. 4- ' . 1x.

  - x . j .. ..\; ' . 6. 6.oi, \; . a. . . , b.

  . 1; . . - .. . \; , 6. M..

  6 lxoa. 15oa. , lvx 1' ..6. . \; . . " .k . 6o-ou . 6. ou !). 6. 6 .vx 'i . . " 6.&-

  135

 • ; ,;. . o, i r ...

  - . . ; - ' . &.ou - ,

  - i' .. . . .&. 66m u6.o .}. .; . ! l 7 .;. ; '... .. - 'ix . . ; 7. . i,.

  136

  . i ;ou . . ;. ' 't io x.t6AOI; . ; . Ma; fj. . i . . . 8oOEUa. u. .6a i i. ;. ' : W.x6a: i 6pr,- : : - -.

  - 't . ! [- ; u6o.o.o. ' :;

  - -rat.oL , -: -: fjo: . ur 't . u.- . 't xo .a.;o: : DISCRETO, : ..4Yt :, .' - . xouo:x. , -t. . . : .. . . ;.. ;: : .. . ;-:. Xi - ouL. u.- , tx. -.7, . .6 ': ..

  - ., h. :;, ! . ..o: . 6.: ' lol; . o7.o:i .. .; i& ;-. . '&. oU x.Tu;. ; , .

  - -: ,: Mo:, 14 [-. :) :: uuiYYj, &. u:xo: lyOIPPUYt : , &. &.; i uo:..x l l' i' -;. - ; . ;:, . . :. . &. . -cfj; io:O' a. . ;

  - 06 ! u.6o.oio. - . .iTx. lAau-

  &. . 67 ; ;i. - x'ipto fj , YYj

  M.t, . o oU 1825 6. . &. ;: ;

  - ; , & . - 6 i . i i..

  137.

 • - ..p: f .. ' U60..

  - . 6.; .. o . . .; 1 825 1 cp.. .; .; . . ip io . 6. '

  - . . & . & n .; iJ; ,...

  - . . 1U, . ... &: . . . . . 6.;. T # ..; &: . ... . .; .; . &: .t . ... '.; ; &: cp&: ;, o ... ; ! 1).60...; &: . &: . .., U60.o..o . ' &: .. .. ! .;; ' .; ! b... &: ... ij; ; .;.

  - ' c .. . &: .: .. . K ; ... .

  - ; . . . - . ., 1 .. . +,-

  &: ij; .. ; ; o'ijva; . . .; ..

  - Mpo . ., i' .i ! ..;. f -y:d. . ; .. ! . i. i.. .. . ., p.oU. " 1) . i' .. !a. &: . . -. i6. p. &: .&: .;. '. . .; ,.. "tp'1j . i .; . 6. :. ...

  138

  - .oou .. , . . ... i 4o.p, . &: ..

  - . &: .. !1)'Xl1. &: ., !. . '. ! &. !; !; ..

  - c. o. &: .&: p. &: , . Cp &: .. . .f!j !; . i' ' i. &; ' . , ' i.Yp. U -y; f &: 1). &: 1Ui ' & i 4 i. . &Ar,. xrnt . t. ; ' il1.oO tp 6 ; &: ; O't-;i ;. f ii . .; . &: 'X.; .. ij; -..; i.; ; '. ; 6. '1& .; ; ; ; 1>. . &: .ou ' ou. xxt oU &: OU ..6.. &: " i ; ; &: . &: . . &: .. i' ' OU i.. . ' . '. ij; e. ; ;; .;;. -.; . ! C : &: ; iy.c.ou ; ij;; 'ij; .;;.

  .&:; &o' ' !.7. ' .

  '

  - t&: ; . - EU; , io - ; 'XI1..x.6:d !- r., ," i-

  . ;; uOo.o..o;. Kt - -.. &: .. ' &. ; . .. ". . . iI1.oO. &: lUo ... . .. &: Oto; ; . !. tx. ; . oO'\"Et'X' u. ; .u. 'j.. 6.. !. ! ' (. uy. &: xcp. oi. J.-

  139

 • . ' o , 1 O'. ! op . .. . ! ') , !.> xc.w.tE " . ' o po ) > . . x; 'p, ' ./ .o'Yj ; . pop l, '), f 6.') ; 1 . 'tou; "Opo. " l f 'YjO . f . f ! ! ?, , f ' f - .

  - , M, !roa $Uo _ ltat 't .. p YP"'rropa pop ' pc..t4 '), . ') .6a ; - " . f '), 60 / & , .... - '' . e!m , t> . M-r, pot!?! Ya - 1j, . . . !') M !_ .iO . T'ij.1 ! - mt>, . r. . b) xiy'YjO'Yj . . . ' '. f opa6:r, f 1 '1t'O'tE: . '' . . ? ' !Qpo, ' . ._

  140

  po, , . opo ' .') p.

  M 1CpoXYjae ' : '(.') . ! aO'Yj . . Oj'X oU ; a !') . .

  i x. . p6. M x.x ') !. -. f O'Yj'Xoet !') opa. & 1 06 ') ', a (.,. ' . ) po m M06t. ! . otXar; odo la> a f . . " . mIJ f . . a l . a 1C a .m

 • ct.; t - &.066.c. Koc ct \) .1j &.\)1j. r ua. . tit ; tif1j. t- > cO; c &yupc ! ct.; > oc .c .! .a.Y't't \). 1j. ooo.c ! .t .1j oelY1j & c ' &'peYtoO 1j; ct. vXXEt .c! &. .t > 06.. a.. c.t . 'ItepttJlvtt c . it .t" .c yt& . 6.: ;_ c oUc &.t.i. oC t. . c6t &.' ..6t. .t.; ijc" > ; c . . .! 6.c . ocpX6t. ' t .U \) .:..

  - ..t, ., ! .U1j ; u.ct.; . Ut !c &.' . .cc - c j yto 6ct;, ! c.t .U; .! - 6cpto \) .. " . o6c .. > ; yoc; . c c.t \) ; ; \) ut; 6-1j; j

  ltc .; t;. .co\) ' 'Ittb .!)\). &-m t; 'ItEpt.t;. Bo\)'1Jo; r coc &'. , c. c oc . tc M1rop .cc ypf(yop. 'oc. KXOtae . ' !. . tt.. 'Eu! 6p-9j'XE c 6ut. ; t; \). ,OO'6co . t06.c .c ' i>'t; &.t60;: oc r , &.uo 6., ooco:: . ! ooc. 16. .. \); ot &.6ct.. cpc & .. 'XoopciytO & ' &.tt. 'A6ptaot p660t 'X\)ptc 1j ; Nc. l ovciX1j 1j;. .t t. &.. > ! 'Itcipet, ocoo .plat ')(. -.1j . lt. .c., .. OU co .t . 'Ittcivtt .... 'IttO t &.' c e!Ct ; ..Ut c yto . 1j1j. M. &.1j1j &.t.. ,\). .ct . -9j; t6.;, \)- t! 'Itto xt &; &.co t. ., ,.c xvJt .t 1j;. !u.o ct 'Itto - ! 't'O\) '; 'IttO \)wo; l1; ct &.olY'1J't1j .c. cc c(c \) ' EEtve ! ; co; xt xt t. .;. -6:. . o.c :.6.. . . -9j; &.1j; c .

  143

 • 6'ij !u 'tou. 6 xi, ' '10 '' , ) ;; . ' xi1)' & ixx. ' ! ;; & '1& & x6i:: . .. : ' ,i, . & .xxi6 & ix i'j;; / M(X.. 6 i pix - yu/Xlxx 'tou. :

  ! llQA TfNAIKA !

  /1)1) u, & /X6i;; i, i, , aou. ' i. i xi6 & . & x/Xi - //1) ) . - /1) ;; & U. /, , ; " & u/, & . ui - 'ItEptoual/X aou. - ) , '1& , & /. "/ xq..x & i & // aou, & 6i & / ) ' o;; 6 & i ) / 'ij 'Yj't/ , & : i aou. ' / pi, /, ;; '1& 06ii. U 1) f / m /i

  & ut / u. MoiX. OU & 060/ i. . - ) , i ) /X i/X ' 1) - p/X. ;; uoo;; & - .- / &;; .. /u & & l.. ') f - ' / - & -:ou 1). ' t> xp'ijx ) i . IJ.ou. Ki o/Xi ' - 'ItEptoualx l '1& x & .& oix l.'). i/X i ;; , mn& /. ' i & x/X /-

  144

  X/Xpi. A / ilTx/X & xlio/X. ' . & ;; u;; ovx ' lx i ov& & 1) & lx Ouo / . 'ltovx '1& 'ltOO ixout 'Itt& 6. ' u/X;;. WtE '1& iou i i1) / , / li u;;. d.u;; ;; 6p'ltx iv. .60'lt& ;;. ' 1 ofj:;; '/t'O & ;; ou oS & ;; u;; . M't / .1) d..ur '1& ;; d.' ' d./ u ; / '1& d.')(. & ui ou. i, ,i ) &, & 6cz!J. . aJ d.i1). ! . ;; 1)czu;; ;; 1) ) 1 w . 9j ;ii.;; iox ! & ' & & .,. :1, ..1)' \). ! ixx / ;; ')(./ i 1 Xi1) , ; & , lxouo d.iy'I'J d. w i + i./X ' d. .') 1 9j ,,Cox d.08. :1 :& , & Xoi, d.' ';; !xu ; " ! . '''/ :1' ) pi oi ., p/X . ) 1 ' n 4/, uX', .' d.cpl ."'/, & i ou. - .) i CZ. & u& ., ;; d.;; ,;;. ;; 60 ' 1j i1) 0'0\), & '1& ' -/ 'ij;; u'ij;; & ou.(z d.& ',v' ; 4 x/X '1& /! '1& ;; !, '1& ;; '1& !' lU aou. OS ! ! l, . & u d.,;; fj;; fj;; ix / -.. , !. ' ( .: & & a. ou.(z ,. ";; '1& ' :1- . ou! ' & ' ' S. '6,

  10 145

 • ; i' . - . x. 'x o . } & ! l5 l5 . X . , 1 iX1_ ! l5. ' i. i. 1 1j, o iJ. x- ')' , irJ:.t. . . .. . & ., & i & 6. & . ioa. 'ij 'ij. . .X, n .1)- l ,.. - . - , . 1j ')O AUX ITALIENS , ", . , o oo, ' &'- . . l5: . .,. 'F ;: x x: ! oQ -a. a.o 1tOt) 't'ij i'l'j ., . 1-. & , ioo-o . & . & 1j i . , i1j c 'I'j, l &'' oQ .lYt o.o, 't. 8& & ., l5 . x . & -. l5 . u. . rJ,.oa. 1 'ij ('ij, . x oQ . 1 So - . Nxl . . i.. & oa. lxet 6ou 6.ya., 8& ioa. l uxtiY'l'j, "Ew& !ou . 'ij i"' 't'ij , , ! . ' d. a , a. . . 'ij o C7tt ,: So . a... a.6. : 8&

  ,

  xuXx . S".. . ix- , & . o ' Soo o'1ja. . ', & .d. oQ ofj n .. . ua.w. ofj ! . .6. . a.ox . & . & X'x & . i' . 66. .. ., a. !-, xu : . & or. IS.orp1j 1j ou. X & . &

  146

  S. Lo .6.O'1j . oQ & 1 .1jO'1j & -6. & oQ 1 6.. & I. &'6-. 6... & U & & & o-yr. Uxx.. d.. & : a.o. '1/. ; " ! So !, . ,, 6. 'l'j ! . .6. fOl. & 4- ! " i. . Y'l'j, N.r. . rpo61jB! m , v6.aa.t alYOUp1j ' .6, & 6. 1j6.. 11 yUya.lxx d.. !. oQ d.YVt 1U1j, . 'i U. . !.SP1j. 'J!;..! ., d.. , 1j d.'t'l'j . 6... " 1 cpoz. uo1j ' ,j .i, . tp1jatxY & !. 1j !i, . ! -., 6 r. .a. & a 4-1 . A6j 'i 1.0'1j -j d.. & ' ' 4ocpyou. !oo d.. 'ti eicuv 'i / -. & .6.. ".. oeO'1j 6) b; . . 'ij 1/: 4 . 6./ a. Ma.. " d.6 C7toY1j .66. / 6 . N -tbv l .a. . & u6o, n 6. 6 . i/X & . h:x/X6.O'1j -

 • (. ' o. ci.1j ) ci1j . i 6... .. . . .. . . . . ' , . .. '1 .. '1 a. . .,. . . .. 61j . . . U. . . ci.1j. .. .. fpYj . Yj & . Yj Yj 'toutYj ' t'. " ! ..

  ' .' OU.Yj & a;.. a. W.o, . v& ' d.' l Yji1j .. 1roU . . . u1j ' l. . '. 'It6aYj OU.Yj .., 'It6aYj .. f ci.Yj . . ' ci' . l ! . .. '., . 6. 1roJ . . & ... d..1 . . 6 ?

  . . & Tj ..8.. & . U . . . . ",. " ci6' .. o ciYlo, o o ' ci'. ') .. '1 1 . ; .,-, ') , . . '1 nL. d. 1 . . .. & vrJ. ' ., . f . bQ1jY! . . 6'.. ;; .. .. . ; ' o 6> '6>, '1 . a.,) . L . !\ ;' 6 EJUxtatJivYj 5 .x . .L ci1jc . .. . . . l. .Yj6 ci .,

  i . u' .1pU &, ' . . '' 6 . l6 l .x.u. . ! . C., . crd. oU . . . , .. d, .. . . 6 & . ' , ' 6.

  148

  c' 6 o.xw Yj 6 .. ! . . . . d,6. . . touI: OU . ; E.t ; d,' ; . .', ',d. ' d,u' ; " d,.YjYj. IC1.. , d. d. ' . ... ; ' d, oovcixYj

  . ; &J: . . . C . .. ' . ' .' ' ..' : Td. ,. f.i.Uwx. .. ux.; ' ! d. a..6> u ', ' . ' , . aCt. 6.. . . d. jJ- .. Yj . .: . d. .. . . Yj ; . .. &"(' ; . ' d,pYtl orox . cro . . t . f Yj . . .

  . ! ; ,' . .Yj ; ... ; ' l . , . . \I '. .Yj , .Yju 6 . . . '. . ' d.Yj . .. & 'Yjx v& ,., ; . .! . . . . vci)CEt ..Tj, ' .Yj . . .. . . . ' d, ' ' ' .' . .. . .,, . ' d,.Yj, . lvx i..'Yj't ,. & ! , . & .. '. , .. d,vo' d,' . v' i6. . . . . . d,optooAEt; . !.. K. , d. ! . j ' .. . . . ; ,. 6>,.. . -

  149

 • .r.t !. ..a. oci o 6- .. r. t. ' r. ' r. & r.r.6 & a'lOr., r. 6or. ' 6.r. xM'Y/r. 7ro 1 i;'Y/ 6pLa'Ut 6.6{M. .& & r. ,; ' 6.r.oOr. 6. t ' ir.oO !a, r. ir.y 1j.. , opI & 1QptJtaEt r. r.r. i ' ,; 7roU ,;. Kt ! l o & ' i"(llXo j 6.r. , r.o ' 6.6 oU ! r. r.r.t 1 - -& !) i6S or. ; i; , . '.) & r.o & t; tr. ! r. 6r.t 1 Iux1j . ..r. r.u. tlvr.t 1 r. . ; & r.'X. . , r. & . .. & . & r.& & . .r.t . Kr. , , & !r.r. r.t r. & . or.&. r.'Y/o r.o, .i . 0,

  '1& . xr.tYOUptr. or.. " !?tr. '/ r. & .; & '/ t r. . Kr. L, - . j; ; r.t. i6 r.,; !u.r. !'/'/ . r. & } ut'/ r. 7ro -, r. r. r.1jr. o o yt' r.O r. & 6 ir.y.r.'Y/ & . tr. -1j '/. 1j lt yt' r.O 6.. El 6-Ultov'Y/ . l & '/ r.& o ,; . 1jr. -,; & cpa. ooL, 6. ,; r.6 llr.piat, i)r. !'Y/r., YjYj -c'ij :;, & r.t . r. & r.r. . , r. r.oor.

  ,t. Br.o 6. h'X.'Y/Lr. u'Y/r. 'Y/pr. . EtXE 6.mLr. ' r. ,; t '/, .r. .o .r. !or.; & UootaEt . M-p "Iou '/' .r.r. & 6.r. & r.& .

  150

  . !) ..r. t i a;t' '! !. o1j r. r.,;. ,

  . .:o. ; o; :) ' io. Auyouattvr. l .:: .. . a -r. lxr.E .'/ ,

  , : 7rotO ir. 6... r..o ?tyO; r. :r.r.

 • . , .,'.l . ; , 1 rlJtou, . ' , . 6 &. , . ,u. . 1j ,. ,.'1) pc,1j!l. . '. . rlA1jELO. '1), ou Ofj , ,, . , uO
 • 6.\) : \) ,,; .,,; o , o ;o, -; \)!.. l ' io\) o \)x ; . 6 . . x. !. . O. \) ; eec \). ,,; . \).a.4 . 66.\) x_ 'ItQtJ . ; .4 \) ; "Q ! . 4x.64 .... \) o. .-ij arOUdr. a. u.W rt1 . :. i6. . 5,,; l U -6. . . 'Yj . . .. E 6cro i'Yj, 6 'Yj . .. . 'Yj . x o . _ i. ,,; !4 \)UXr. EPWo ' . x. ; ,N . , , !' ; ' \)..'Yj, ,,; ' i.'Yj .; . UO\) ;. o &.. . i\) . ' o x . " ; . . i 6.i !-SG) , . ' o iVfj

  . .. 6 ' .. 6 'Yj oy. . ... , 6 ' 'Yj i' \) \) !,,;. . . . dr. 'ij !\)'Yj - U \). 000 uxo;; . &.,,; \) . \) 1,60.. :. \) ! i-. \).-ij op\)pp6i'YjOx. !

  ' 6 i\)a. . ' i:60x. . 46. uXx. a.l .Tj . . '\) 060 : 1. a. CJL"(OUa., 60"; eIn .'YJ'tO'.

  'ItLat'Yj ,,; . 6. x y,t'Yjptotxo 6. i6'ltou: ! 4x.ou -- MVIJ'Yj ' iv.x. dr. 4.1

  154

  ' i ,,; - 'Q;V'YjTj ou . , . . 'Yj ! !'Yj. oo , %. 'Yj i . !', &.v'Yj ' i . . ; ,,; . i1'Yj \) : ipl6xk ! ,,; to:.l, -

  6. i60 &.. \) , . . io ,,; &. i.'Yj"; . \) .6.. ,. . \). 01) . \) \). ' x i.'Yj \) &. x. ,,; 'Yj xou6l.

  . . xi60\). . xoctiatxa'Yj , . ' ', 'Qxexvo i , : \). . 6 e..o , . .xU . i'

  6 i60, &.' . i6-A\)t'Yj , 'Itiat'Yj o, xo, !,,UO\) .'Yju. Tj ' a.,,;. i ,?. . Mo\)z ! .. /j' o a. '! Mx

  ! TON .

  ,., . .' i' o ... ou6 o ,

  . ,,; &.x t : ..., 'l, 6. .,.. \) . . i . . . .6 u60.o.o . 6 u.6.o. X.. (.. 1 \). ' o.. ! . g'Yj . . ,,; U.x . l. .

  ix u6.o. !, iyxXo . '.. .

  155

 • & & 1 N & , atb t'Yj & (> & . . . & 'o C' o & . . 't' & !- , -. & C' .1t . tab. & O"Oe. 1504 M:&. X 6.' & oa. & o0ft.4 1 U. & . U'Yj t'Yj. '' ' 1 i' & 1 1op i' oO & (X?oO 1 U. U i & & .1 & . OU. ! ! & .f) XH'Yj ooo a.1 i-' . 'Y/'X 15 & cpf) ' )) 'Yj . .'Yj !a. .. -. ' i1 & .i6 . .poTj . & iO lM . . x.'Yj

  .p1J . . ! . C8, "(( i pa., & . .. ', & o tij .. UX'Yj v&i . & . . '. '..(j!rf1i1).; ofj . .. i.1J . . ' b>'Yj . !. 1 . ' i 6 \) i6 , ij. ' 6.., (l & & ,.. . yI v'tIO v& 6\ Uvx. : - & yoU 6. ., .l & 1ous .. K ' a. ft , . & . ou. T6a.n l5, &. M , . ' 1

  &'I. . 6.1-. n xup. 6.e ' .6.& & 4. 1 ; ' . v& v.t ou a.. , & & ou a 6... !' . .. ?t\':pjyt. .U o, 6.- 81 & .v.U: a.. , mItij . () C ' 6, !8 8 ot -Yl, ' b.uOij & l'Yj . !4 U-

  166

  q

  . . ' Cputti. . . . ..c; .a. & n aL ci .'00 1 .j . " C . U C ., . ' x. . & p ;,) M?x , Cx .. Nx, , . . . u-yoOx Cx 'Yj. " o 6\ & !'Yj, px . . ! & ! ,. . & n C1 a. w) ! 'Yj . a.p u. V 6'Yj ; . . C. C' , S :Xt'Yjpe! ' C'Yj. 'Yj. . o . " 'Yj ux \) x, f . :. . XH'Yj . . ' Cx1. C'Yj C C.7j... (; ! . . . , ij . . . &.1 . :. -yeot'Yj n,, 1I,'Y1 Iuxij, &'60. 1, 60. . 'f,.x . . ' i . o . . 'ij, 6 eXvxto. , Mx, x'Yj l , ! l; ! ! . 8' O"f ' C1 . i C !. .

  . -ropt . . !'Yj . u;'Yj . C' . U. t'Yj .& . !ooo . l'Yj :. . . Cx. 1. C ! . & eOuy'Yj o )) o . C6 & !'Yj. "Q ! , f Ux 6.'Yjt'r/ & , 6. , o . 6 t'Yj, xpot'Yja! Cx ! 6. ! -' .

  57

 • . . k .. u ' uu u.. .. uo , k . o k 06 !.. 66 ! .. .. f)6u, k 6. k yuvot. ! . 8 u7.;,,6.;.. , x6. lX& k & )CJ.\ 7l, . . . " ij ., ! u , .. . , cp06lJ.aot ., k 'J oo. " youpx fGo ou !. !, .). U. & !(. ". k ok ; N'QI. . . xu!e .. ... yt& , !pxtaa k & ij l. Uu. .x ' !. ' .. ' . ! 6ar U ) p. k :. l' uyx.. .; lo, ij; ! & , ! & ' !.. l' :m; & ) " 6 & l04x.. . .yzxi ' u& . .oofx.1 ! E{J o. )6 alxo.t , . .ck xp6yii; ' &1 .

  t k t x.c 6 xou6iYta. l,. Q.i_u ou. "AVt'&. .! .ou , .pi l .. M 6x uu.. . ! t=v ..

  . l, & .. . &. ' t

  . .. uO6.o.. ' U.& , & uyi !rtx .ou . .tx6 WJU. ' . & , ., l .. r ! . u .ou . 6.04. ! 6.v & u6at ,",: 6. I1t''tt, 'n(). & yt. \) " 't'OO xu6apvrn T.. . 3). " ou .- :t(.t ) & /.-/ .. "tou t '4' ) & oul"" * E .. ti .7J ., 4. ck 6) . tJU : !...epmo ) & & xooC / & W l!to t .. ' lu1 !. u.pt4tow .06 ) 6 ou. -18

  -

  . i). k 8.6. .. .ou ! k . :

  -'l .6. !

  TOr MAPHIOr

  ': 6, 60.. 6U"t u.. Ak k .. ... l. j . . ,u !., j Mk .,/ k . , oux.k u, k . ok ... 6.. ' yux. ou ' x ! . k. . . , yk k ' o k .. " , 6 , k ..,;, !) /.ux. . u, !) . !) .1ro!) 6 oo u6o.oou . l. !) l' 6 yk k 6.o&o . ' .u ' l5. &.: 6 k !) .. . !/ .. xup& . !6o. .. " uyx xupLa. . /.-x . ./. 680. 6.., oxoy u , lx. o !) ij .. . yuvoLxo, !) ' . k .& l.. ij .. t.o . xt, . xupLa. .(. k . ou. . oi> l'/6. yk ox .vouva ' lox !) ij lu . 6./ l ij 6x 1j. . ' k Sub OouXata. .& ... uyx.u t.1 , !. . ./. . u.. 6 ij oul. !) . . ..k , .. . ou Sub / l. ' !-

  159

 • 1)C , " . , t " . 0 1Q .. . 6a & . 1 x ! .66 - & x...x . : & 1825 oU - & & unptx xyi i & & 1). x , o "(UWktc i & .

  / 5., 6.. ' & & i6 .. & , ' 6., , 60! & . xx . 6.' & 6. . 6. mooiYtE , 6.' ooi . : & . .oU xv "(l& .& ' 6. 1) oixosvtxx'i/ 6.1) o: . 1 { 6 - & 066. & 61) .. . ! ;; & .. : . & 6. F. , & c! : & !xt, . m tmo 6o , ! 6.& 6t. 6: & .Ot6.6 o:6o !;xo Mx"X.Ot & oo;. llm . 6. . x& t6 ; n . . .. : ' m! Ux 1) , ciouo; t Bo, O Mx'!f6 .. 6U Mt. " ' ., m& 6 1tOtYtU6ow. . ' ! 6o&i & .Xi& o:1 "(UYOttxe; ; . ' I. r.pt & x t 6.: . u&u" Y*- M: t ouo: oo:&o oU & 6m - r:. o j 'ouo: btt'Iuoj upmto: ! : ' G; u o:6.'d; ! o6&fxa. :! xv. " t M. GIk r .}. . ' : .n:Otp. (; ou 60f iput& & & a.oG. do'1'(OO - 'ti. " T lro:t u 6...t

 • '. :.. .' . ' 'Q'., . 6, poU 1. '.. . . U.'c & .,.. . , gl!1. u'Y/'Y/, 6. .. '. '. '/. . r,. -' ' 6. up.. : ' .. '. .. . .. .. &. ' .. . ' . :'/ . ..'/. . ,. t'ij; .. '.. Nt1,taAL ! U'lt'/ .' .. Uw,. .'/ .. , () . .. .'/ .'/. '...6 '. .. o. ... T .op. . lva. 6'/..' .' ci... p . . ., U'Y/, '/' '/ .6. . '/ f ... . .. . . oou . ''/1 .. .s 6. . -6.o..p d-4. . . ua.. . . g ci.'/ . . l'/ o '... .p.TPr ; .' -. . opolJ .' ''ij ,. u.. laU !o.t; .. . g6pcau; . 1; unL. . '.' 'Y/ . . ., l' . & d- 6.. . ' ' laU oolJo . . . . .. ou ynt- ll1 f ' d-qm .'/ ... . oli. ' a. , . . , . . l .. \) .., ..ou. . .' &.., yeAI1YS mt oooJ,Uo . '. Y .. -w.. . f "(11''.(1; ci. 6, 6.'/ 6' 6 ci'.. T 660-, 6 ou. laU! 6 . .' .., -

  162

  ; ' '. 6.... T . . . .l. .'/ . . 6 . .. ' . .. .. . ., .. ' .. ' n . o'ij 6.. . ci... f U.. . ci, oi , g . , .6'/ Y .. '. .''. : - .. ciYj & . ... g.. , !.. . . &. o oi, i -, . M ..'/ ll(hA, 'Y/ .. t'ijv n !. ( .. ; . . .:., 6. . 6. '/ u. '/.. ..6. 'i' .8. ; ., . . . u.. . .., &.;. ..'/ ! ., ..., . l'/, g. .., ''/ ... 60 \, .' . . . 'It!i; t'ij; .'/ Xio, . ..'Yj i . . t1j; . . ..'Yj. ., . . . ; ) .. ! . . . .'/ , 'Yj glOIJ\} ' .& g.; '' l. .. . ... i. &. : -. i &..'Yj'Yj . l., , . l-. . 'ItLo'Yj &'/ r'Y/, t1j; . .- . . : l cil1 . .. ocX. .t.., . ' ' . ; A . u.'Y/. !. ci'/. . .. .. . . ol &..'/ & l'YjO''/ .. i'J & .. xlxpo '. . u.!-

  163

 • *' ,!, tt. ot1j, d, , . , etYXt d , xx.pd, , ; otYIt' t;, 1 t"(YJUt. , otYIt, mt,. l etYt 6 o1jYIt O't, ) [XXotiOXt ' !& vixt 4ytxxvoolYjO. Ba.yYi, !t or.t. yul ou .' "000 6 ) !oo !'1j, xex, !tu, o d;oo;. XIlor.POt w 4 .1j. slnc. t. cin1jo&t,. auU"ftX, , , . oox.. 'ltlltv6, ! 6- t; !oo t;, t. . uat 6 ! t. , , a'ltO'tt 6 ! t. .oi.x !''ttxTj OU"('lt 6YI ; Uxuo; io; , toat&pt. t. UXo ! rt. iY. t. ; t;. ., [; i., i o :or.t6 IlYXt . ' . t " puatxO n ' . ;,t. !i'j !viyotx ao. Kui -. lt it ' !oteI, . . i'j . ; oi'j 6' ; !viytx .. - u.'U 6vx. . t. ! ouOE otX . ! 'tiOOtX aYj lxst !t 6 ; !tut. x Yjpt. i.t x.'tO yunlxx ! yuvxlxx. llOtO, !; ; Yj"(p1jt yt' 6 ; mo; ; t t 6mt . 6.; ! ov oi.x a.l1j ; xi.i.; ' i."('Ito. & xi.yat, .t. yuvxlx, ; ; t ' . [; & yto & cpolJG. t4 !tt 1j . ' . l% , t . ui.t; ; !. . i., . 1( ! .! io !veouatxoO ytXol . tax t6;, t . ,") !; oax:. , '!t l ' lytVI, CONSUMMATUM EST, uy

  164

  u i.: i. . ytX .I% ); ; E ro: . pxlvoYtxt 06.. olaet; ; ovi'jox , & oo Yjt i'j ouyyevi'j . . lytve; &. t, .t tt ISxt . t tt. ! Ilyxt . . OYjoci.ot . 1roI ..t . , - ouatYjxttxij &.Yj . . 1j 'l t. ; . Yj &. . eutJY'Yj, .; , . x.i. ! ' .. ,. ; ' Yj OYjoxatx. ti'j; Yj. " . &..' ., & &. Yj'Yj'tl% &... . . &. . ! lxouatYjpu . . . l%. i. .6-

  , tYjtx. . .. . 6.. . 60Yj1jcx . . . . . . t. .. W . . .. . ti'j; Yj , . ' x.A1j. .. . 6 . ''E ' !) ' &.. . . &.Yj . .. ti'j; x.Ytptxi'j; i'j, OYj auOi'jxe; . !oo ti.o . . . lxtlor1j & t. . .. &.., . ! .. ... .. . 1rotJ . ; xxtciAYjee &. &.' i. . .. . . . . l5ooppYj [. : . , o .. xxtYjyoplx. ti'j; &.:.. 1j .. .. , r i. . .. , .;-. tptXYtx. ; ! . .. . . . n 1j . y.cimtov xUptc. 6i:t , OO . i & . .p.v . -. '', &.-

  160

 • "((MttE , !. 1j .. o 7 - 1j1j o 1 . o. ' 1 .1j .oyOS. - B., 1 .1j. o ' 1j 't1j 1 . - oY ' . .O P.r. lvx. . r. , 1 . ' r . . 't1j; -' ., , 1 1j. . 1 . ' r.. No, .6Y 'I.. , 1j.- . u. .u. P r. r.1j . m.'J)''. E!. .o o, .1j, o ' :. Y. -, o. . .. ., o yyo, r.o o xpl1j ' . r. r.y. y.r.. ' So ou. 1j o. ' . 'ij .. .01j ' ..1j. " JUvexlae - ..1j r.., y. J. Uuyxij; 't1j; 01j. ''. o ..r. - . .o. l . . l . ... ' o O : .VM't . ... r. Zo . "E. 1j.1j. ' 1 .. . y - . r.. o. ,.. ' pG . ' o . . o . ' . r.o y. po.. po o . . 'J)''oyw;. . y r.. Zyo o y. l1j r. r.y. . a; . ' . ..plP1j . r yor. .. r.y. y - ..oY . [o, . . .r.P . .r..6 . ooi ' o . .yxO :; . - .y...t. . - oo . . . . T\Pr.y. . !) .Xi

  166

  .. . . y r.. -r'ij yr.. . . ., , yx r..1j yo.. oooo yu.u . . . o r.. ,.. ' o u 1j .1jcX 'r)'t, . ! ( .. 't'Ou; '. o ! ) . .. : ..1j . ''' .. . .ur.. ... .... . AUX ITALIENS . . - - .. -r'ij; 1j., . . . ! '