Σημειώσεις από ecce

of 29 /29
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ............................................................................................................................................................................... 3 ΒΑΣΙΚΑ............................................................................................................................................................................................... 3 Conditionals .................................................................................................................................................................................. 3 I wish=if only ................................................................................................................................................................................. 3 Αρνητικές Λέξεις.......................................................................................................................................................................... 4 Subjunctive..................................................................................................................................................................................... 4 Απαρέμφατα ................................................................................................................................................................................. 5 Causitive ........................................................................................................................................................................................ 5 ΙΑΦΟΡΑ............................................................................................................................................................................................. 5 Παρόλο .......................................................................................................................................................................................... 6 A few/Many .................................................................................................................................................................................. 6 May ................................................................................................................................................................................................ 6 who/when μέσα στην πρόταση.................................................................................................................................................... 7 Αριθμός με ουσιαστικό................................................................................................................................................................ 7 It’s (high) time ............................................................................................................................................................................... 7 Προστακτική ................................................................................................................................................................................ 7 Used to/be used to/get used to ..................................................................................................................................................... 7 The first/second….......................................................................................................................................................................... 7 Every/everyone .............................................................................................................................................................................. 7 Present Perfect ............................................................................................................................................................................... 8 Απόστροφος ‘s .............................................................................................................................................................................. 8 Not ................................................................................................................................................................................................. 8 Ίδια στον ενικό και στον πληθυντικό ....................................................................................................................................... 8 It is worth ....................................................................................................................................................................................... 8 Same............................................................................................................................................................................................... 8 I have (no) trouble ........................................................................................................................................................................ 8 Most ............................................................................................................................................................................................... 8 Most/ The most ............................................................................................................................................................................. 8 So/Such.......................................................................................................................................................................................... 8 Get/have ........................................................................................................................................................................................ 9 I’d rather ........................................................................................................................................................................................ 9 Can you make? .............................................................................................................................................................................. 9 When/While .................................................................................................................................................................................. 9 Everybody etc................................................................................................................................................................................. 9 Επιρρήματα συχνότητας ............................................................................................................................................................. 9 As long as/Providing/Supposing ................................................................................................................................................ 10 For all/In spite of/Despite ......................................................................................................................................................... 10 Behind, Under, Opposite ............................................................................................................................................................ 10 Leave ............................................................................................................................................................................................ 10 A/an ............................................................................................................................................................................................. 10 In case .......................................................................................................................................................................................... 10 Can (παρόν, παρελθόν, μέλλον) .............................................................................................................................................. 10 Lack ............................................................................................................................................................................................. 10 Past Perfect .................................................................................................................................................................................. 10 Yet ................................................................................................................................................................................................ 10 Go ................................................................................................................................................................................................. 10 Make ............................................................................................................................................................................................ 10 Would you mind .......................................................................................................................................................................... 10 Rather than .................................................................................................................................................................................. 11

Embed Size (px)

description

Σημειώσεις από προετοιμασία εξετάσεων για Michigan Proficiency

Transcript of Σημειώσεις από ecce

Page 1: Σημειώσεις από ecce

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ...............................................................................................................................................................................3

ΒΑΣΙΚΑ...............................................................................................................................................................................................3 Conditionals ..................................................................................................................................................................................3 I wish=if only .................................................................................................................................................................................3 Αρνητικές Λέξεις..........................................................................................................................................................................4 Subjunctive.....................................................................................................................................................................................4 Απαρέμφατα .................................................................................................................................................................................5 Causitive ........................................................................................................................................................................................5

∆ΙΑΦΟΡΑ.............................................................................................................................................................................................5 Παρόλο ..........................................................................................................................................................................................6 A few/Many ..................................................................................................................................................................................6 May ................................................................................................................................................................................................6 who/when μέσα στην πρόταση....................................................................................................................................................7 Αριθμός με ουσιαστικό................................................................................................................................................................7 It’s (high) time...............................................................................................................................................................................7 Προστακτική ................................................................................................................................................................................7 Used to/be used to/get used to .....................................................................................................................................................7 The first/second…..........................................................................................................................................................................7 Every/everyone ..............................................................................................................................................................................7 Present Perfect ...............................................................................................................................................................................8 Απόστροφος ‘s ..............................................................................................................................................................................8 Not .................................................................................................................................................................................................8 Ίδια στον ενικό και στον πληθυντικό .......................................................................................................................................8 It is worth.......................................................................................................................................................................................8 Same...............................................................................................................................................................................................8 I have (no) trouble ........................................................................................................................................................................8 Most ...............................................................................................................................................................................................8 Most/ The most.............................................................................................................................................................................8 So/Such..........................................................................................................................................................................................8 Get/have ........................................................................................................................................................................................9 I’d rather ........................................................................................................................................................................................9 Can you make? ..............................................................................................................................................................................9 When/While ..................................................................................................................................................................................9 Everybody etc.................................................................................................................................................................................9 Επιρρήματα συχνότητας .............................................................................................................................................................9 As long as/Providing/Supposing ................................................................................................................................................10 For all/In spite of/Despite .........................................................................................................................................................10 Behind, Under, Opposite ............................................................................................................................................................10 Leave ............................................................................................................................................................................................10 A/an.............................................................................................................................................................................................10 In case ..........................................................................................................................................................................................10 Can (παρόν, παρελθόν, μέλλον) ..............................................................................................................................................10 Lack .............................................................................................................................................................................................10 Past Perfect ..................................................................................................................................................................................10 Yet ................................................................................................................................................................................................10 Go.................................................................................................................................................................................................10 Make ............................................................................................................................................................................................10 Would you mind..........................................................................................................................................................................10 Rather than..................................................................................................................................................................................11

Page 2: Σημειώσεις από ecce

2

Instead .........................................................................................................................................................................................11 Συντάσσονται με to και με –ing ................................................................................................................................................11 Καταλήξεις -ed, -ing ...................................................................................................................................................................11 Προθέσεις of/ at/ on/ in/ above/ over ......................................................................................................................................11 Make/ Let ....................................................................................................................................................................................11 Too ...............................................................................................................................................................................................11 At which/ That............................................................................................................................................................................11 Very/ Much .................................................................................................................................................................................11 Then .............................................................................................................................................................................................11 Promptly/ Straightaway ..............................................................................................................................................................12 Ερώτηση & Απάντηση ...............................................................................................................................................................12 Go/ Come ....................................................................................................................................................................................12 Due ...............................................................................................................................................................................................12 Deny/ Refuse...............................................................................................................................................................................12 Would you mind..........................................................................................................................................................................12 I can’t stand .................................................................................................................................................................................12 Must θετικό και αρνητικό συμπέρασμα ..................................................................................................................................12 Προσοχή στη γενική πληθυντικού ...........................................................................................................................................12 On/ Above/ Under/ Below ........................................................................................................................................................12 There ............................................................................................................................................................................................13 Ρήματα αισθήσεως .....................................................................................................................................................................13 Ρήματα αρέσκειας & δυσαρέσκειας .........................................................................................................................................13 Σειρά σε πρόταση.......................................................................................................................................................................13 Σειρά επιθέτων ...........................................................................................................................................................................13 Ποσοτικές λέξεις ........................................................................................................................................................................13 Some/ Any...................................................................................................................................................................................13 No sooner ....................................................................................................................................................................................13 Nationality...................................................................................................................................................................................14 ∆ύο ουσιαστικά που συνδέονται με σύνδεσμο.......................................................................................................................14 Would sooner= would rather ......................................................................................................................................................14

ΣΥΝΩΝΥΜΑ..................................................................................................................................................................................14

PHRASAL VERBS.........................................................................................................................................................................17

ΦΡΑΣΕΙΣ .......................................................................................................................................................................................18

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ .................................................................................................................................................28

Page 3: Σημειώσεις από ecce

3

Γραμματική

Βασικά

Conditionals

1. if + simple present [will, can, must, may και προστακτική] + απαρέμφατο π.χ.: if she gets it, I will be surprised (μετά το ρήμα είμαι επίθετο ή μετοχή, ή αυτά που κάνουν χρέη επιθέτου –ed, –ing) should + υποκείμενο + ρήμα, ……, [will, can, must may & προστακτική] + απαρέμφατο Μπορούμε να έχουμε will/ should/ would και προστακτική, όταν εκφράζουμε αμφιβολία, ενόχληση, επιμονή. Κυρίως όταν έχουμε I wonder μπορούμε μετά το if να έχουμε will

2. if + simple past, ……., [would, could, might] + απαρέμφατο

π.χ.: if she got it, I would be surprised were + υποκείμενο + to απαρέμφατο, ... π.χ.: were we to tell her the whole story, she would be very upset.

3. if + past perfect, ……., [would, could, might] + have ……. ed

if she had gotten it, I would have been surprised (χωρίς if ) αναστροφή στο past perfect, ……., [would, could, might] have ….ed π.χ.: Had he not been so reckless, he wouldn’t have a broken leg now.

1&2 ............................................................................Παρόν ή μέλλον 3...................................................................................Παρελθόν 1...................................................................................possible 2...................................................................................impossible 3...................................................................................Κάτι που δεν έχει γίνει

Αντί για το if μπορεί να έχουμε: unless, provided/providing (that), as/so long as, on condition (that), suppose/supposing, but for (χωρίς)

• if she doesn’t get it, I will be surprised Unless she gets it, I will be surprised

• if she didn’t get it, I would be surprised Unless she got it, I would be surprised

I wish=if only

1. Παρόν ή μέλλον: I wish + simple past I wish I went away I wish I were taller

2. Παρελθόν: Past Perfect I wish I had taken the stairs

3. ∆ιαφορετικό υποκείμενο (συνήθως για αλλαγή καιρού και συμπεριφοράς) I wish he would stop shouting I wish it would rain

Page 4: Σημειώσεις από ecce

4

Αρνητικές Λέξεις

Όταν έχουμε μια αρνητική λέξη πρώτη στην πρόταση το ρήμα πηγαίνει ερωτηματικά Seldom Rarely Never Hardly ever Not often Not once Under/In no circumstances In no way Βy no means No account No sooner …….than (συγκριτικό) Little Not only ……. but also

Όλα τα παραπάνω με Had I, Did you, Does he, Could he, Can he… Προσοχή Not until, Only after, Only if, Only by, Only when + το ρήμα κανονικά & η επόμενη φράση ερωτηματικά π.χ.: Not until … then, Only after I left the house did I remember…… ’Had you met her before?’ ‘Only before had I met her.’ ’Only after I left the house did I remember… ’Had you met her before then?’ ‘Only once before had I met her.’

Subjunctive

(that he should + απαρέμφατο) Μετά από συγκεκριμένα ρήματα (συμβουλεύω προτείνω)

Advice Ask Demand Insist Propose Recommend Request Require Suggest Urge (παρακινώ) arrange

Όλα τα παραπάνω και τα ουσιαστικά τους + (that) + υποκείμενο (should) + απαρέμφατο π.χ.: The manager requested that you go to Italy. We requested that he be on time. We requested that he come early. Ουσιαστικά: advice condition decision demand insistence requirement + that π.χ.: One requirement is that candidates be given a general aptitude test.

Page 5: Σημειώσεις από ecce

5

He/She/It/We/They (σημαντικό) +

advisable anxious desirable eager essential important necessary preferable urgent vital = crucial willing = eager = είμαι πρόθυμος crucial

Όλα τα παραπάνω: (that) + υποκείμενο (should) + απαρέμφατο Προσοχή Αν μετά από τα παραπάνω ακολουθεί to δεν είναι Subjunctive

Απαρέμφατα

(το δεύτερο ρήμα) 1. [to] + απαρέμφατο (παρόν ή μέλλον)

I should call you. I must go now. I want to go now.

2. have ...... ed (παρελθόν) I should have called you earlier. 3. now, at the moment: be –ing

She must be washing the car now.

Causitive

have/ get + αντικείμενο + παθητική φωνή π.χ.: I must have/ get the TV fixed. Have + κάποιον + απαρέμφατο χωρίς to π.χ.: I’ ll have my mom bake some cakes. get + someone + to + infinitive π.χ.: The teacher got all the students to clean up the mess.

Διάφορα

somebody nobody everybody anybody

όλα αυτά με they, their they και μόνο για πρόσωπα if when while till until unless

Page 6: Σημειώσεις από ecce

6

as soon as as long as before after in case provided providing suppose supposing the moment minute (that)

Όλα τα παραπάνω όχι με will & would αλλά simple present ή present perfect. has, have, had + ed (τρίτη στήλη) continuous: to be + ing when as soon as after before Προσοχή Όλα αυτά όχι με will/ would αλλά με simple present/ present perfect

Παρόλο

1. However, Yet, ακολουθεί κόμμα

2. Although Even though Nonetheless (ή στο τέλος της πρότασης)

+ υποκείμενο ρήμα αντικείμενο 3. Despite

In spite of For all

+ ουσιαστικό ή ....ing 4. albeit

+ ουσιαστικό

A few/Many

few + πληθυντικός π.χ.: few guests little + ενικός π.χ.: little sugar fewer/less λιγότερα many + πληθυντικός (ουσιαστικό) π.χ.: many guests much + ενικός (ουσιαστικό) π.χ.: much sugar more περισσότερο

May

present • may kill

Page 7: Σημειώσεις από ecce

7

may be kill (-ed) past

• may have killed may have been killed

who/when μέσα στην πρόταση

Όταν η ερωτηματική λέξη who, when, what, where είναι μέσα στην πρόταση το ρήμα πηγαίνει καταφατικά. π.χ.: What time is it?

Could you please tell me what time it is (?)

Αριθμός με ουσιαστικό

Όταν έχουμε αριθμό με ουσιαστικό, αν αυτό είναι πριν από άλλο ουσιαστικό είναι επιθετικός προσδιορισμός και δεν παίρνει ‘s. Το ‘s το παίρνει μόνο όταν είναι μετά από δεύτερο ουσιαστικό. π.χ.: A four-hour flight A flight for four hours Αν όμως το δεύτερο ουσιαστικό είναι uncountable τότε το πρώτο μπαίνει σε γενική και δεν έχουμε a. π.χ.: I only have four hours’ sleep

It’s (high) time

παρόν It’s (high/about) time + simple past It’s time you resigned (είναι ώρα να παραιτηθείς)

Προστακτική

(Μόνο του το ρήμα) Give me a call. Open the window.

Used to/be used to/get used to

Κάτι που κάναμε παλιά και δεν το κάνουμε πια εκφράζεται με used to + απαρέμφατο (αρνητικά με didn’t used to)

I used to smoke but I don’ t any longer. Το ίδιο μπορεί να εκφραστεί και με το would απαρέμφατο. Προσοχή Το would + απαρέμφατο δεν το συναντάμε σε αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις και ούτε σε μόνιμες καταστάσεις (work, live, study) Προσοχή Εντελώς διαφορετικά είναι τα:

• I am/was/were used to –ing = Είμαι συνηθισμένος να… (now) π.χ.: I am used to getting up early in the morning. • I get used to –ing = Έχω συνηθίσει π.χ.: I wasn’ t to getting up early but now I am getting used to it.

The first/second…

The first/second ……. time + present perfect

Every/everyone

• every + ουσιαστικό • everyone μόνο του

Page 8: Σημειώσεις από ecce

8

Present Perfect

Present Perfect: for, since, already, yet, just, so, far, ever, never

Απόστροφος ‘s

Η απόστροφος ‘s πηγαίνει στα έμψυχα, στα άψυχα πηγαίνει το the of ή ουσιαστικό με ουσιαστικό (όταν μιλάμε).

Not

–ing –ing .....................................................................................καταφατικά not –ing ....................................................................................αρνητικά

to go to go ...................................................................................καταφατικά not to go ...................................................................................αρνητικά

Ίδια στον ενικό και στον πληθυντικό

This/ These/ A ........................................................................means/ species/ series/ και ακολουθούν: is/ was/ has ή are/ were/ have

It is worth

It is worth + -ing ή ουσιαστικό

Same

Μετά από το same έχουμε as.

I have (no) trouble

I have (no) trouble + -ing

Most

• the most + επίθετο π.χ.:the most important • most + ουσιαστικό • most + επίθετο = very + επίθετο

Most/ The most

• most + επίρρημα • the most + ουσιαστικό

Το more και το most πηγαίνουν από τρεις συλλαβές και πάνω. Κάτω από τρεις συλλαβές έχουμε κατάληξη -er και -est για τα παραθετικά των επιθέτων.

So/Such

• so + επίθετο π.χ.:so good • such (a) + επίθετο + ουσιαστικό π.χ.:such a good book (countable) such good weather (uncountable) such good books (πληθυντικός)

Such was her fear that she fainted.

Page 9: Σημειώσεις από ecce

9

Get/have

• get sb to ….. κάνω κάποιον να κάνει κάτι π.χ.: His mother got him to wash the dishes

• Have sb + απαρέμφατο χωρίς to π.χ.: His mother had him to wash the dishes

I’d rather

I’d (would) rather = θα προτιμούσα • I’d rather + απαρέμφατο

π.χ.: I’d rather (not) stay with them (ένα υποκείμενο, απαρέμφατο χωρίς [to]) ∆ιαφορετικό Υποκείμενο

• I’d rather + υποκείμενο + simple past: για παρόν ή μέλλον π.χ.: I’d rather he came (ή didn’t come) next week.

• I’d rather + υποκείμενο + had …. ed: παρελθόν π.χ.: I’d rather Ruth had listened to you

Can you make?

Can you make it? = Μπορείς να τα καταφέρεις; (I can’t make it)

When/While

When, While.............................................ακολουθεί –ing

Everybody etc

Everybody Somebody Nobody Anyone Anybody No one Someone

Όλα τα παραπάνω + ρήμα ενικού is, has, goes + they, them, their

Επιρρήματα συχνότητας

Τα επιρρήματα συχνότητας Usually Often Always Never Sometimes Rarely Scarcely

Όλα τα παραπάνω πηγαίνουν πριν το ρήμα π.χ.: I usually go to beach everyday. Αν έχουμε βοηθητικά ρήματα, must, can, I am, πηγαίνουν μετά από αυτά π.χ.: You are always late. Προσοχή I always have lunch at two o’ clock.

Page 10: Σημειώσεις από ecce

10

As long as/Providing/Supposing

As long as=Providing=Supposing (υπό τον όρο) + simple present

For all/In spite of/Despite

For all=In spite of, Despite + ουσιαστικό ή –ing

Behind, Under, Opposite

Behind Under Opposite

∆εν παίρνουν πρόθεση μετά

Leave

Το leave δεν παίρνει την πρόθεση από, αλλά παίρνει την πρόθεση για. π.χ.: I leave the house now because I am leaving for Athens.

A/an

Πριν από ουσιαστικό ενικού αριθμού πάει το a/an εκτός αν είναι uncountable.

In case

In case + υποκείμενο + (should) + απαρέμφατο

Can (παρόν, παρελθόν, μέλλον)

can ..............................................................................................παρόν could ή was able to ..............................................................παρελθόν will be able to .........................................................................μέλλον

Lack

lack ............................................................................................simple present lack in .......................................................................................με continuous χρόνους

Past Perfect

Ποτέ δύο Past Perfect στην ίδια πρόταση. Το Past Perfect είναι η πράξη που γίνεται πριν από κάποια άλλη.

Yet

Simple Past + yet

Go

go + -ing ....................................................................................go swimming go for ..........................................................................................go for a swim

Make

ουσιαστικό ή αντωνυμία (him, them) + -ing (που κάνει κάτι) make somebody απαρέμφατο (χωρίς to) ......................................................αναγκάζω κάποιον να κάνει κάτι

Would you mind

Would you mind/ Don’t mind + -ing

Page 11: Σημειώσεις από ecce

11

Rather than

Rather than + απαρέμφατο χωρίς to

Instead

Instead of + -ing

Συντάσσονται με to και με –ing

• Forget/ Remember + to …. (να κάνεις κάτι) για παρόν ή μέλλον π.χ.: Remember to lock the door

• Regret to (λυπάμαι) για παρόν ή μέλλον π.χ.: I regret to say the bad news.

• Forget/ Remember + -ing…(που έχω κάνει κάτι) παρελθόν π.χ.: I remember locking the door. I forgot locking the door.

• Regret + -ing (μετανιώνω) παρελθόν π.χ.: I regret not studying harder.

Καταλήξεις -ed, -ing

• -ed (πώς) π.χ: I am bored

• –ing (τι) π.χ: A boring film.

Προθέσεις of/ at/ on/ in/ above/ over

Μετά από πρόθεση of/ at/ on/ in/ above/ over πάει –ing ή ουσιαστικό π.χ.: I am envious of................................................................................................ζηλεύω I am envy my sister (χωρίς πρόθεση)

Make/ Let

Μετά από make/ let δεν έχουμε to Προσοχή Στην παθητική φωνή πηγαίνει to

Too

Too + επίθετο/ επίρρημα + to … (αρνητική σημασία)

At which/ That

1. Στις αναφορικές προτάσεις η πρόθεση πάει πριν από τα αναφορικά who/ which…, at which π.χ.: It was the island of San Salvador at which Columbus arrived. 2. ή βάζουμε το that και την πρόθεση μετά από το ρήμα που ακολουθεί π.χ.: It was the island of San Salvador that Columbus arrived at.

Very/ Much

Very + επίθετο θετικού βαθμού.......................................very valuable Much + συγκριτικός βαθμός.............................................much more valuable ......................................................................................................much higher

Then

Το then σημαίνει λοιπόν (όπως το so) και χρησιμοποιείται από το δεύτερο ομιλητή, ενώ το so μόνο από τον ίδιο ομιλητή

Page 12: Σημειώσεις από ecce

12

π.χ.: ‘I go on holiday on Friday’ ‘Then I won’t see you at the tennis tournament (δύο ομιλητές) ’I go on holiday Friday so I won’t see you at the tennis tournament (ένας ομιλητής)

Promptly/ Straightaway

Promptly ...................................................................................πριν από το ρήμα Straightaway...........................................................................στο τέλος

Ερώτηση & Απάντηση

Με ό,τι ρωτάμε μ’ αυτό απαντάμε π.χ.: ‘Is this your brother?’ ‘No, it isn’t’ ‘I can’t stand the pitch of his voice’ ‘Nor can I’ ή ‘Neither can I’ ‘I didn’ t stand the pitch of his voice.’ ‘Nor did I’ ή ‘Neither did I’

Go/ Come

Go/ Come + and = να π.χ.: Please go and take a look. Στην προστακτική το and μπορεί να παραληφθεί. π.χ.: Please go take a look

Due

I am due ....................................................................................με περίμεναν They are due ............................................................................It is expected

Deny/ Refuse

Deny + -ing Refuse + to

Would you mind

Would you mind + -ing

I can’t stand

I can’ t stand/ tolerate + -ing

Must θετικό και αρνητικό συμπέρασμα

• θετικό συμπέρασμα: must + απαρέμφατο π.χ: The lights are on. He must be at home. He must have left his car at the airport because he has left for Paris. • αρνητικό συμπέρασμα: can’ t + απαρέμφατο π.χ: The lights are off. He can’ t be at home. We can’t have been at college together. You ‘re few years older than me.

Προσοχή στη γενική πληθυντικού

boy’s children’s people’s

On/ Above/ Under/ Below

• on σημαίνει επάνω και εφάπτεται ακουμπάει • over σημαίνει πάνω από και κινείται π.χ: The plain is flying over the houses.

Page 13: Σημειώσεις από ecce

13

• above σημαίνει πάνω από στάσιμο π.χ: The house is above the hill. • under σημαίνει κάτω από και ακουμπάει κάπου • below σημαίνει σε χαμηλότερη θέση ή χαμηλότερο επίπεδο (πιο χαμηλά από κάπου)

There

Μετά το There ρήμα και μετά υποκείμενο π.χ.: There comes the bus These rings the bell.

Ρήματα αισθήσεως

Feel Sound Look Όλα αυτά + επίθετο

Ρήματα αρέσκειας & δυσαρέσκειας

Like Love Enjoy Dislike Hate Ακολουθούνται από to ή από -ing

Σειρά σε πρόταση

επίρρημα + επίθετο + ουσιαστικό -ly -ing/ -ed π.χ.: highly- valued worker

Σειρά επιθέτων

1. material υλικό + ουσιαστικό 2. opinion + ουσιαστικό Προσοχή Κοντά στο ουσιαστικό το material ή η πρώτη λέξη opinion.

Ποσοτικές λέξεις

Με ποσοτικές λέξεις π.χ.: all three quarters συνήθως ακολουθούνται από το: of + άρθρο + ουσιαστικό π.χ.: all of the cake three quarters of an hour

Some/ Any

• Σε καταφατική πρόταση έχουμε το some και τα παράγωγά του. • Σε αρνητική και ερωτηματική πρόταση έχουμε any και τα παράγωγά του

Προσοχή Χρησιμοποιούμε το some σε ερώτηση όταν προσφέρουμε κάτι ή ζητάμε κάτι ευγενικά. π.χ.: Would you like something to drink

No sooner

No sooner….. than

Page 14: Σημειώσεις από ecce

14

Ισχύει ο κανόνας για το συγκριτικό βαθμό με την κατάληξη -er και το than

Nationality

Το nationality πάει κοντά στο ουσιαστικό

Δύο ουσιαστικά που συνδέονται με σύνδεσμο

Όταν έχουμε δύο ουσιαστικά που συνδέονται με το and/ but/ nor/ or το ρήμα συμφωνεί με το δεύτερο ουσιαστικό. π.χ.: The clerk and typist has been with… Neither they nor I am to blame for this mistake.

Would sooner= would rather

would sooner = would rather + απαρέμφατο ‘She likes to read but she’ d sooner write.’

Συνώνυμα σημαντικό ................................................................................considerable, important, vital, crucial, significant, substantial εικονογραφημένα .................................................................illuminated, illustrated χαρακτηριστικά, ιδιότητες ...............................................features, properties, attributes σιχαίνομαι, απεχθάνομαι .................................................. loathe, hate, abhor γνώστης.....................................................................................aware, cognizant επιδεικνύω ...............................................................................show off, flaunting πιθανό .......................................................................................possible, conceivable σχολαστικό..............................................................................pedantic, meticulous εκτιμώ, κρίνω .........................................................................estimate, gauge, evaluate, judge αποδοκιμάζω ..........................................................................disapprove, censure καθημερινή δουλειά (ρουτίνα) .......................................mundane, boring, dull κατάλληλο ...............................................................................appropriate, suitable θεωρείται..................................................................................deemed, considered αδύναμος, ισχνός, αβέβαιος..............................................tenuous, wick απεργία .....................................................................................walk out, strike χωρικοί......................................................................................peasants, farmers, villagers μόδα, τρόπος...........................................................................fashion, way, manner αδιάφορο .................................................................................indifferent, blithe απαλλάσσω, αθωώνω .........................................................acquit, exonerate αυτόχθων, γηγενής ...............................................................indigenous, native κρίσιμο ......................................................................................climactic, crucial κίνητρο......................................................................................motive, incentive, spur, stimuli στήλη..........................................................................................column, stack επίμονο, κουραστικό...........................................................arduous, strenuous συνέπειες, επιπτώσεις..........................................................repercussions, consequences, ramifications, implications μικροσκοπικό .........................................................................tiny, diminutive σαφές, καθαρό .......................................................................clear, lucid μπερδεμένος ............................................................................confused, bemused, muddled, perplexed ενώ ..............................................................................................while, whereas περιορισμένος χώρος...........................................................confined space, restrained θα ήταν καλύτερα ................................................................had better, may as well ακυρώνω, αναιρώ ................................................................cancel, revoke, put off βελτιώσεις ................................................................................improvements, amendments, refinements, καταφύγιο ...............................................................................shelter, refuge

Page 15: Σημειώσεις από ecce

15

σωστό, κατάλληλο ..............................................................right, appropriate, correct περικόπτω, μειώνω ..............................................................cut off, curtail σκάφος ......................................................................................craft, vessel συμβαίνει..................................................................................come up, happen συσσωρεύω..............................................................................run up, accumulate, pile up οξυδερκής, έξυπνος ..............................................................clever, astute αποτελείται από....................................................................consists of, comprises ενέδρα, παγίδα ......................................................................trap, ambush σε κίνδυνο................................................................................in jeopardy, at risk αφελής .......................................................................................gullible, naive φιλοδοξίες................................................................................ambitions, aspirations συναρπαστικό ........................................................................exciting, gripping οδηγίες.......................................................................................instructions, tutelage έναρξη .......................................................................................onset, beginning επιφέρω, προκαλώ ...............................................................cause, bring about κατηγορώ κάποιον για κάτι ............................................accuse of, blame for μοιράζω, διανέμω .................................................................distribute, give out, hand out ελαττώνω, μειώνω ................................................................fall off, decrease μαλώνω .....................................................................................fall out with, quarrel τροποποιήσεις ........................................................................modifications, alterations, amendments προσεκτικός, επιφυλακτικός ...........................................wary, conscious ψεύτικο .....................................................................................bogus, fake στόχος ........................................................................................aim, goal, target, objective προκάλεσε ...............................................................................triggered, caused περιοχή......................................................................................region, discreet, area τμήμα .........................................................................................partment, compartment εγωιστικός................................................................................selfish, egotistical κατορθώνω..............................................................................attain, achieve ισχυρογνώμων, πεισματάρης ...........................................stubborn, obstinate υποτιμώ, ταπεινώνω............................................................belittle, humiliate σκίζω ..........................................................................................rip, tear διαφωνία ..................................................................................friction, disaggrement βαθιά ..........................................................................................sadly, deeply σχεδόν........................................................................................virtually, almost, nearly σπάνιο .......................................................................................scarce, rarely, seldom περιμένω ...................................................................................await, wait σχεδόν καθόλου ....................................................................barely, hardly επιβλαβής .................................................................................deleterious, harmful, damaging ωθώ, σπρώχνω .......................................................................propel, impel επιδοτώ, χρηματοδοτώ.......................................................sponsor, subsidize κατόρθωμα ..............................................................................achievement, attainment, accomplishment, feat επιφέρω, προκαλώ ...............................................................bring about, cause κατάληξη, έκβαση ................................................................outcome, upshot συμπεριφορά ..........................................................................attitude, behavior απόβλητα .................................................................................refuse, waste αντέχω .......................................................................................abide, stand αναβάλλω ................................................................................defer, postpone επικυρώνω ...............................................................................testify, attest προάγω, προχωρώ................................................................further, promote παρεμπιπτόντως ....................................................................incidentally, by the way

Page 16: Σημειώσεις από ecce

16

κύριος ........................................................................................foremost, prime, main που βρίσκονται......................................................................situated, located κατευνάζω, καθησυχάζω...................................................alleviate, placate, mollify σοκαρισμένος, συγκινημένος ...........................................appalled, shocked σκληρό, αυστηρό ..................................................................rigorous, strict μειώνω .......................................................................................dwindled, decrease ποικιλία ....................................................................................range, variety, array σημειώνω ..................................................................................write down, put down λάθος, πλαστός ......................................................................spurious, false παραμόρφωση, δυσμορφία ..............................................malformation, distortion ανταποκρίνομαι ....................................................................reciprocate, respond προσβλητικό ...........................................................................insulting, offensive μιμούμαι....................................................................................emulate, imitate νικώ ............................................................................................vanquish, defeat υποψήφιος ...............................................................................contestant, canditate δυστυχισμένος ........................................................................forlon, unhappy μειώνω, αδειάζω....................................................................deplete, decrease αντιπροσωπεύω.....................................................................denote, represent έντρομος ...................................................................................appalled, terrified μεταδοτικό...............................................................................communicable, contagious σε μεγάλο βαθμό ...................................................................heavily, greatly ρίχνω, πετάω ..........................................................................toss, shake απαιτώ.......................................................................................call for, require, demand απαγόρευση ............................................................................proscription, prohibition, banishment συμβουλή..................................................................................counsel, advice αντίκτυπος...............................................................................impacts, effects αποκαλύπτω ...........................................................................disclose, reveal, divulge, unveil φίλος...........................................................................................pal, friend μετριοπαθής ............................................................................moderate, mediocre απελευθερώνω .......................................................................extricate, release προνόμιο...................................................................................prerogative, preveledge λαχταρώ, επιθυμώ ................................................................yearn, desire κραυγαλέος .............................................................................blatant, obvious τεμπέλης ....................................................................................indolent, lazy προφανές ..................................................................................conspicuous, evident τομέας, κυριαρχία ................................................................domain, field αναρρώνω................................................................................pull through, recover συμμόρφωση, προσαρμογή...............................................conformity, compliance απαίσιο .....................................................................................abominable, hasty πολλαπλασιάζομαι ..............................................................proliferates, multiply επείγουσα.................................................................................clamant, urgent στήθος, αγκαλιά ....................................................................bosom, chest υποστηρίζω .............................................................................sustain, support προσποιούμαι.........................................................................feign, pretend γευστικό....................................................................................palatable, delicious, tasty βασικές αρχές .........................................................................rudiments, fundamentals ανεπάρκεια, έλλειψη ...........................................................dearth, lack, shortage προστατεύω ............................................................................protect, preserve

Page 17: Σημειώσεις από ecce

17

Phrasal Verbs come to ......................................................................................συνέρχομαι come up.....................................................................................happen, συμβαίνει αναπάντεχα come off.....................................................................................έχω επιτυχία, πετυχαίνω come down ...............................................................................μειώνεται come to ......................................................................................φτάνουν σε σύνολο come by .....................................................................................βρίσκω come around............................................................................αλλάζω γνώμη run up ........................................................................................συσσωρεύω, accumulate run into .....................................................................................συναντώ τυχαία drop in .......................................................................................περνάω να δω κάποιον drop off......................................................................................παίρνω κάποιον με τ’ αυτοκίνητο put up.........................................................................................φιλοξενώ put through..............................................................................συνδέω τηλεφωνικά made up.....................................................................................επινοώ is made up ................................................................................αποτελείται go through ................................................................................ξοδεύω go about.....................................................................................αρχίζω να ασχολούμαι με κάτι go over something .................................................................εξετάζω go by...........................................................................................ακολουθώ οδηγίες lay off .........................................................................................απολύω hung up .....................................................................................κλείνω τηλέφωνο take out......................................................................................βγάζω, αφαιρώ take hold....................................................................................καταλαμβάνω take down .................................................................................κρατάω σημειώσεις take on .......................................................................................αναλαμβάνω υπηρεσία, ......................................................................................................παίρνω τα χαρακτηριστικά από κάποιον take up.......................................................................................αρχίζω ένα χόμπυ take out......................................................................................βγάζω, αφαιρώ seek to ........................................................................................αναζητώ bring about ..............................................................................επιφέρω, προκαλώ, cause give out......................................................................................μοιράζω, διανέμω, distribute give away..................................................................................χαρίζω fall off.........................................................................................ελαττώνω, μειώνω, decrease fall out with .............................................................................quarrel, μαλώνω make up.....................................................................................επινοώ make out ...................................................................................ξεχωρίζω

Page 18: Σημειώσεις από ecce

18

look up.......................................................................................θαυμάζω, σέβομαι look down on...........................................................................περιφρονώ catch on.....................................................................................καταλαβαίνω catch up with ..........................................................................φτάνω στο ίδιο επίπεδο με κάποιον άλλο catch up.....................................................................................προλαβαίνω, προφταίνω tore up........................................................................................έσκισε tore down..................................................................................γκρεμίζω bore up.......................................................................................αντιμετωπίζω θαρραλέα conjure up ................................................................................φέρνω στο μυαλό put up.........................................................................................φιλοξενώ put through..............................................................................συνδέω τηλεφωνικά deals in.......................................................................................εμπορεύεται wash out....................................................................................ξεπλένω rinse out ....................................................................................ξεπλένω, το τελευταίο πλύσιμο iron out......................................................................................εξομαλύνω προβλήματα, διαφορές get thrown away ....................................................................πετάγεται στα σκουπίδια get put down ...........................................................................θανατώνεται fend off ......................................................................................αποκρούω hold up.......................................................................................ληστεύω με την απειλή όπλου hold in........................................................................................συγκρατώ τα αισθήματά μου hold on .......................................................................................περίμενε keep up ......................................................................................συνεχίζω keep up with............................................................................συμβαδίζω put down...................................................................................write down, σημειώνω, καταστέλλω

Φράσεις in hand.......................................................................................υπό έλεγχο on hand......................................................................................διαθέσιμες, πρόχειρες out of hand...............................................................................εκτός ελέγχου retentive memory ..................................................................οξεία μνήμη isn’t anywhere near as + επίθετο + as............................δεν είναι τόσο +επίθετο + όσο may as well, had better........................................................θα ήταν καλύτερα if only, I wish ..........................................................................μακάρι But for........................................................................................χωρίς/ it wasn’ t for I would.......................................................................................θα + παρατατικός

Page 19: Σημειώσεις από ecce

19

should.........................................................................................θα έπρεπε (μόνο για advise) Ought to/ should ....................................................................θα έπρεπε (σε advise) The first/ The second/ The last + απαρέμφατο ..........He was the last person to see her I couldn’t help but notice ...................................................πρόσεξα To my liking............................................................................ό,τι μου αρέσει=what I like so much …….as.........................................................................δεν είναι τόσο .......όσο This is not so much a worry as a challenge Με το most το the πηγαίνει στον υπερθετικό started afresh...........................................................................άρχισε από την αρχή I can’ t make it........................................................................δεν τα καταφέρνω να έρθω We must win at all costs .....................................................πάση θυσία, εξ άπαντος Bring about..............................................................................επιφέρω, προκαλώ, cause Never having been in your shoes.....................................Ποτέ δεν είχα υπάρξει στη θέση σου depend on/ is depended upon accuse of=blame for Heavy snow/rain admit+ …-ing influence on vital to/important to carry out/conduct..................................................................experiments/a survey/ a research when +-ing while + -ing important=vital=crucial=significant I think/ I consider..................................................................νομίζω, θεωρώ I am thinking/ I am considering......................................σκέφτομαι does wonders ...........................................................................κάνει θαύματα account for...............................................................................εξηγώ less of a .... ................................................................................τρελός για .... get sick.......................................................................................βαριέμαι, βαρέθηκα tired of .......................................................................................κουρασμένος to put it mildly .......................................................................για να το θέσω γλυκά/ απαλά put … at an advantage over ...............................................σου δίνει πλεονέκτημα απέναντι σε κάποιον άλλο I’ ll say so …..............................................................................το so αναφέρεται στο προηγούμενο I’ ll say this ..............................................................................το this αναφέρεται στο επόμενο That’ s beside the point.......................................................δεν είναι αυτό το θέμα/ ή ουσία Serves you right .....................................................................σου αξίζει, deserve it Far from it................................................................................ακριβώς το αντίθετο Known as… ..............................................................................γνωστό ως .... I am worn out .........................................................................είμαι εξαντλημένος invest in ....................................................................................επενδύω σε prior to ......................................................................................(επίρρημα) προηγουμένως the previous .............................................................................(επίθετο) προηγούμενο down and out ..........................................................................απένταρος material goods ........................................................................υλικά αγαθά make an impression on susceptible to target of aim of goal of hand out ....................................................................................distribute, διανέμω

Page 20: Σημειώσεις από ecce

20

hand over ..................................................................................μεταβιβάζω entitle to see + χωρίς to I am all the more likely to so be it .......................................................................................τι να κάνουμε (δεν μπορούμε να τ’ αλλάξουμε) fall off.........................................................................................ελαττώνω, μειώνω, decrease thing out ...................................................................................σκέφτομαι κάτι προσεκτικά I say so.......................................................................................το λέω εγώ Be my guest..............................................................................παρακαλώ σαν στο σπίτι σου Aren’t you just sick of her nagging................................∆ε βαρέθηκες την γκρίνια της A nagging headache .............................................................βασανιστικός πονοκέφαλος I am not satisfied...................................................................I am not happy … indulged myself with… ....................................................επιτρέπω στον εαυτό μου μια απόλαυση result in .....................................................................................έχει ως αποτέλεσμα on account of...........................................................................εξαιτίας on the verge of ........................................................................στα όρια, στα πρόθυρα at stake ......................................................................................σε κίνδυνο looks like ...................................................................................φαίνεται It looks like rain.....................................................................φαίνεται ότι θα βρέξει Be that as it may....................................................................Ακόμα κι έτσι, Even so Be sure to + απαρέμφατο Think + of Object to + -ing As for .........................................................................................σχετικά με Bring about..............................................................................επιφέρω Spend on Every now and then .............................................................occasionally, που και που, περιστασιακά avail my self of .......................................................................benefit from make off with..........................................................................κλέβω κάτι και φεύγω μ’ αυτό in that direction it is not worth + -ing On time .....................................................................................εγκαίρως In time .......................................................................................με τον καιρό Από το it is, it was ...............................................................προτιμάται το there is , there was Me too........................................................................................σε καταφατική πρόταση I feel like + -ing.......................................................................έχω διάθεση να .... Make an assumption............................................................Κάνω μια υπόθεση cancel out..................................................................................ακυρώνω και βγάζω No matter (ανεξάρτητα)+ who, how, when, where, which a coat of paint Το required χρησιμοποιείται στην παθητική φωνή μόνο με πρόσωπο. what if........................................................................................και αν hard evidence I grant you................................................................................το παραδέχομαι Circumstances όχι circumstance The/ This selfsame Reject + ουσιαστικό Deny + -ing The check was steep .............................................................εξωφρενικό για τιμή και απαιτήσεις In exile .......................................................................................σε εξορία

Page 21: Σημειώσεις από ecce

21

At somebody’ s + request Would you mind + -ing Would you mind + if I + -ed On the panel Lest + υποκείμενο + should ...............................................από φόβο μήπως, μπας και Μετά από το discuss δεν πάει καμία πρόθεση Next to + επίθετο = σχεδόν Η κατάληξη –en είναι ρήμα π.χ. strengthen, widen far cry ........................................................................................απέχει πολύ In all likelihood ......................................................................κατά πάσα πιθανότητα Μετά το make.........................................................................δεν έχουμε to στην ενεργητική φωνή ......................................................................................................π.χ. What we see on T.V. makes an act in the same way ......................................................................................................Στην παθητική φωνή όμως μετά το make βάζουμε to......................................................................................................π.χ. We are made to act in the same way by what we see on T.V. In my/ your life. Μετά το help δεν έχουμε to It is no mean feat...................................................................δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί five ‘o clock shadow..............................................................ξυρίζομαι I don’ t feel like +-ing ...........................................................δεν έχω όρεξη In hand ......................................................................................υπό έλεγχο On hand.....................................................................................διαθέσιμες, πρόχειρες Out of hand..............................................................................εκτός ελέγχου It was I/you/he/she/it/we/you/they(ουσιαστικό) who....(ρήμα) Swear words ............................................................................κακές λέξεις and & but συνδέουν ίδια πράγματα π.χ. ίδιο χρόνο ρημάτων, ουσιαστικά π.χ. We communicate, work and respect one another Due not to the quality of the food but for the location. Due to ........................................................................................εξαιτίας It is/was due to .......................................................................οφείλεται have trouble + -ing On the look out for…. ..........................................................Ψάχνοντας I am appreciative for… ....................................................... Μετά από το match δεν πάει καμία πρόθεση deny +…-ing accept + αντικείμενο (ουσιαστικό, αντωνυμία) agree to I am surprised to … Childish .....................................................................................παιδιάστικο Childlike....................................................................................παιδικό make ...........................................................................................κατασκευάζω cause ...........................................................................................προκαλώ, προξενώ, κάνω take into account extended family......................................................................μεγάλη οικογένεια, μένουν μαζί γιαγιάδες, παππούδες nuclear family.........................................................................γονείς και ένα ή δύο παιδιά pursue a career ladder From scratch ...........................................................................απ’ την αρχή Who is in charge ....................................................................ποιος έχει τον έλεγχο Shut the door on someone.

Page 22: Σημειώσεις από ecce

22

How do you like …?...............................................................Πώς βρίσκεις…; I am up to .................................................................................έχω διάθεση I am off ......................................................................................ξεκινάω Where are you off to ? .........................................................Για πού το έβαλες ; Hush … up.................................................................................συγκαλύπτω It was all hush-hush ..............................................................κουκουλώθηκαν Somebody laughs at smiles Something smiles on ….sticks to the rules/ facts...................................................κολλημένος στους κανόνες/ γεγονότα I am in a hurry .......................................................................βιάζομαι My favorite team lost the game by one goal. Step mother/sister/brother ................................................θετοί mother/brother in law..........................................................Συγγενείς από την/ τον σύζυγο Η απόστροφος ‘s πάει στο τελευταίο ουσιαστικό π.χ. father – in law’s house This is John and Maria’s car .............................................είναι κοινό These are John’s and Maria’s cars...................................διαφορετικά There are John and Maria’s cars......................................κοινά on a business trip on a journey on a holiday on a picnic on an excursion take to + …-ing ........................................................................κάνω κάτι τακτικά, συνέχεια In addition to ...+ -ing Look forward to + -ing Least of all ................................................................................προπάντων, κυρίως, και μάλιστα Don’ t tell anyone, least of all Mary ...............................Μην το πεις σε κανέναν, πόσο μάλλον στη Μαίρη get on (along) (well) with ...................................................τα πηγαίνω καλά με κάποιον Τα ποτάμια παίρνουν the .................................................The Amazon όχι οι λίμνες priority......................................................................................προτεραιότητα seniority ....................................................................................προτεραιότητα λόγω ηλικίας Μετά το reach δεν έχουμε πρόθεση. grow up .....................................................................................μεγαλώνω raise ............................................................................................μεγαλώνω, ανατρέφω spend … on Whatever + υποκείμενο + (may) be Whatever your dream be, it can happen in London. much to much .........................................................................far to much To no πηγαίνει πριν από ουσιαστικό. None too well ..........................................................................not at all well as it was then ..........................................................................as in the past back then ..................................................................................as in the past live on ........................................................................................μένουν ακόμα at a loss......................................................................................τα’ χω χαμένα hand and foot ..........................................................................με δεμένα χέρια attribute to...............................................................................συνεισφέρω, αποδίδω neck and neck .........................................................................στήθος με στήθος this neck of the woods .........................................................είμαι σ’ αυτήν την περιοχή pose a threat ............................................................................θέτει μια απειλή

Page 23: Σημειώσεις από ecce

23

come to hand...........................................................................είμαι διαθέσιμος come to grips...........................................................................αντιμετωπίζω come to light............................................................................έρχομαι στο φως ran her/ his eyes over him ..................................................ρίχνω μια ματιά ran out on him........................................................................εγκαταλείπω κάποιον ran rings around him...........................................................βάζω γυαλιά σε κάποιον ran him down..........................................................................χτυπώ κάποιον (με αυτοκίνητο), κριτικάρω, προσβάλω head over heels........................................................................τρελά ερωτευμένος head and shoulders................................................................κλάσεις ανώτερος wishful thinking.....................................................................ευσεβής πόθος leap year....................................................................................δίσεκτο έτος accounts for .............................................................................εξηγώ stooping to ...............................................................................πέφτω στο επίπεδο κάποιου call out .......................................................................................φωνάζω bordered on..............................................................................είμαι πολύ κοντά σε κάτι turned down ............................................................................απορρίπτω πρόταση make good ................................................................................πετυχαίνω, αποζημιώνω make head or tail ...................................................................βγάζω άκρη make light of ...........................................................................αντιμετωπίζω με ελαφρότητα strive to .....................................................................................αγωνίζομαι, μάχομαι In a bid to.................................................................................σε μια προσπάθεια in conjunction ........................................................................σε συνδυασμό Fall under the jurisdiction.................................................Υπόκειται στη δικαιοδοσία teeming with ...........................................................................γεμάτος με ανθρώπους ή ζώα takes exception.......................................................................παρεξηγούμε, θίγομαι takes effect ...............................................................................τίθεται σε ισχύ takes hold..................................................................................κυριεύω adept with ................................................................................επιδέξιος was to .........................................................................................επρόκειτο yearn for....................................................................................ποθώ, λαχταρώ plug into....................................................................................ενώνεται καλωδιακά allude to.....................................................................................παραπέμπει seek to ........................................................................................αναζητώ focus on .....................................................................................εστιάζω σε reverted to + -ing ...................................................................επιστρέφω put me up to ............................................................................κάνω κάτι επικίνδυνο, ανόητο take offense at.........................................................................προσβάλλεται take exception to ...................................................................θίγομαι, προσβάλλομαι emigrate from… to immigrate in hold a conference hold a meeting hold a party apprehensive=κατανοητό apprehension=ανησυχία call it a day ..............................................................................φτάνει για σήμερα call a spade spade ..................................................................λέω τα σύκα-σύκα call it quits ...............................................................................πατσίσαμε apt to susceptible to...........................................................................υπόκειται σε

Page 24: Σημειώσεις από ecce

24

subject to ..................................................................................υποκείμενο σε κάτι liable to......................................................................................έχω την ευθύνη, έχει την τάση temporary.................................................................................προσωρινό (με διάρκεια) provisional ...............................................................................προσωρινό (μη οριστικό, με όριο χρόνου) applied to put the clock back .................................................................γυρίζω το ρολόι πίσω clock their performance......................................................χρονομετρώ την επίδοση κάποιου beat around the bush............................................................γυρίζω γύρω από ένα θέμα got out of bed on the wrong side .....................................ξυπνάω στραβά got off the on the wrong foot ............................................ξεκινώ στραβά let the cat out of the bag .....................................................μου ξεφεύγει ένα μυστικό been slow on the uptake......................................................είμαι αργόστροφος insist on taking + ing very book ..................................................................................ακριβώς το ίδιο open-ended...............................................................................ανοιχτό open-handed ............................................................................γενναιόδωρος open-eyed..................................................................................άγρυπνος, έκπληκτος open-and-shut .........................................................................ολοφάνερη came across..............................................................................πέφτω πάνω σε κάτι pay a compliment..................................................................κάνω φιλοφρόνηση pay heed ....................................................................................δίνω προσοχή pay my way .............................................................................βγάζω τα έξοδά μου pay my re..................................................................................υποβάλλω τα σέβη μου the cart before the horse .....................................................αντιστρέφω τη σειρά των πραγμάτων her money where her mouth was.....................................βάζω σε εφαρμογή τις απόψεις κάποιου άλλου all her eggs in one basket....................................................τα παίζω όλα για όλα two and two together ...........................................................βγάζω συμπέρασμα participate in = take part in I can’t stand=I can’t put up with.....................................δεν ανέχομαι done up......................................................................................είμαι ντυμένος done away with ......................................................................ξεφορτώνομαι in regard of ..............................................................................με σεβασμό, με εκτίμηση in awe.........................................................................................με δέος part from ..................................................................................μένω χώρια part with...................................................................................αποχωρίζομαι like so .........................................................................................έτσι are stacked ...............................................................................στοιβαγμένα on purpose................................................................................σκόπιμα live up to...................................................................................φαίνομαι αντάξιος No matter .................................................................................Ανεξάρτητα Looking down on...................................................................περιφρονώ Looking over ...........................................................................ελέγχω let sleeping dogs lie ...............................................................μη πας γυρεύοντας turn over a new leaf..............................................................γυρίζω σελίδα στη ζωή μου call a name ...............................................................................προσβάλω, βρίζω call a vote..................................................................................κάνω ψηφοφορία call a truce................................................................................κάνω ανακωχή call a treaty ..............................................................................κάνω συμφωνία put paid to ...............................................................................βάζω τελεία και παύλα day in day out.........................................................................μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει

Page 25: Σημειώσεις από ecce

25

He didn’t bat an eye .............................................................δεν έδειξε έκπληξη tribes...........................................................................................φυλές Το except είναι σύνδεσμος, οι σύνδεσμοι συνδέουν ίδια πράγματα: ...................................................................................................... and ...................................................................................................... but ...................................................................................................... or ...................................................................................................... except Don’t let go of… ......................................................................Μην αφήνεις catch my eye............................................................................τραβάω την προσοχή on the horizon Break the bad news to… ......................................................Λέω πρώτος δυσάρεστα νέα Play a trick on…......................................................................Του έκαναν φάρσα fall for ........................................................................................εξαπατώμαι έυκολα tried to .......................................................................................δεμένος σε loose to.......................................................................................χάνω από Far be it from me...................................................................δεν είμαι εγώ που... Slipped my mind....................................................................γλίστρησε από το μυαλό μου Have quite a time + ing.......................................................περνάω δύσκολα I am on the point of..............................................................Ήμουν έτοιμος να... If need be ..................................................................................If it is necessary …at my expense ......................................................................εις βάρος μου There is not much to +ing ..................................................∆εν περιλαμβάνει πολλά come down on.........................................................................ασκώ κριτική, τιμωρώ …as such… .................................................................................με την ακριβή σημασία της λέξης Heedless of … ...........................................................................Μη δίνοντας σημασία Irrespective of…......................................................................Ανεξάρτητα με... more often than not..............................................................usually, συνήθως problems in For all= In spite of= Despite= Παρόλο perform a labor We had an… happen … over lunch/ night....................................................................κατά τη διάρκεια at once........................................................................................αμέσως for once......................................................................................για πρώτη φορά, για μία φορά μόνο leave matters as they are Rather than..............................................................................Instead of, αντί mind you...................................................................................υπόψη Each and every one...............................................................όλοι (για έμφαση) If need be … ..............................................................................Είναι απαραίτητο keep in mind is beyond me............................................................................πέρα απ’ τη λογική μου a habit of… Μετά το eye αν είναι ρήμα δεν πάει πρόθεση listen in on ...............................................................................κρυφακούω get at...........................................................................................εννοώ on board ....................................................................................στο σκάφος by way of ..................................................................................via, μέσω I am/ You are to.....................................................................πρέπει On the face of it .....................................................................με πρώτη ματιά at large.......................................................................................ελεύθερο

Page 26: Σημειώσεις από ecce

26

sports fields..............................................................................γήπεδα (εξαίρεση) like so .........................................................................................έτσι All to soon................................................................................πολύ σύντομα That goes for all of you .......................................................Για όλους σας work out....................................................................................βρίσκω τη λύση, γυμνάζομαι, προσποιούμαι lots of= a lot of I am beat= I am exhausted I am cramming.......................................................................προετοιμάζομαι βιαστικά Ι am full (up) ...........................................................................είμαι γεμάτος (από φαγητό) consists of= comprises it consists of= it comprises (ενεργητική φωνή) it is comprised of...................................................................αποτελείται (παθητική φωνή) appliances.................................................................................μεγάλες συσκευές (τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα) devises........................................................................................μικρότερες συσκευές (τοστιέρα) gadget.........................................................................................ηλεκτρονικές μικροσυσκευές Neither + ρήμα ενικού αριθμού let alone .....................................................................................πόσο μάλλον The idea of… for= because (στα επίσημα αγγλικά) do a favour do the honor of It’ s no use/ It’ s no good in + -ing...................................There is no point in I shan’t .......................................................................................I shall not (No matter) what I would do with it .............................Do what I would with it look forward to + -ing It’s fun to… It’s no use crying over a spilled milk .............................ό,τι έγινε έγινε to extend welcome/ invitation..........................................κάνω θερμή υποδοχή, κάνω πρόσκληση The first/ The second + to be pull over ....................................................................................σταματάω όχημα στην άκρη του δρόμου highly likely .............................................................................πολύ πιθανό little, much ...............................................................................ενικός αριθμός και ουσιαστικό και ρήμα many, few .................................................................................πληθυντικός αριθμός και ουσιαστικό και ρήμα a last resort ..............................................................................ως έσχατη ανάγκη, ως έσχατο μέσο round the clock.......................................................................όλο το εικοσιτετράωρο Not quite...................................................................................όχι εντελώς Not all ........................................................................................καθόλου I couldn’t care less .................................................................∆ε μ’ ενδιαφέρει earn .............................................................................................μόνο για χρήματα out of the way .........................................................................μακριά απ’ την πόλη put your mind at rest...........................................................για να μην ανησυχείς takes your mind of ................................................................να ξεχαστεί από προβλήματα spring to mind........................................................................εμφανίζεται ξαφνικά by all accounts ........................................................................και απ’ ό,τι λένε involve + -ing dearth= lack= shortage deficiency .................................................................................έλλειψη σε αρρώστιες had good mind........................................................................έχω μεγάλη επιθυμία, έτσι μου ‘ρχεται β none ............................................................................................not at all

Page 27: Σημειώσεις από ecce

27

none ως επίρρημα .................................................................κανένα απ’ όλα, καθόλου by mutual agreement ...........................................................κοινή συναίνεση all to + επίθετο........................................................................πάρα πολύ make a claim on.....................................................................ζητάω από κάπου That + ουσιαστικό + ρήμα.................................................Στην αρχή της πρότασης ως υποκείμενο ......................................................................................................π.χ.: That Emily danced in class annoyed Mr Aust ...................................................................................................... Το ότι η Έμιλυ χόρεψε στην τάξη, ενόχλησε ...................................................................................................... τον κύριο Aust in aid of... .................................................................................υπέρ in front ......................................................................................αντίθετό του: rear (= το πίσω μέρος) pay dividends..........................................................................αποφέρει κέρδος attain= achieve= accomplish attainment= achievement= accomplishment clothes–of the rack ................................................................έτοιμο να φορεθεί All my efforts came to naught Will not hear of … ..................................................................δεν επιτρέπω All the more.............................................................................σημαντικό “Did you enjoy your day off ?” Yes, at full tilt (μέχρι το έπακρο) I think he was right in doing so I am accustomed to + -ing and then some.........................................................................και ακόμα περισσότερο (για ενίσχυση) Not that I know of ................................................................as far as I know either one..................................................................................οποιοδήποτε από τα δύο I can’ t help myself That’ s not true Don’t get me wrong ..............................................................μη με παραξηγήσεις stationed= assign a position..............................................διορίζομαι σε μία θέση as soon as..................................................................................μόλις I am broke ................................................................................είμαι απένταρος whatever say............................................................................ό,τι πεις It better not be= I hope it isn’t ........................................ελπίζω να μην είναι lose something/ somebody to something/ somebody I am of two minds .................................................................δεν μπορώ να αποφασίσω Went astray..............................................................................πήγε αλλού tone-deaf constrained on ........................................................................περιορισμός, εμπόδια accommodate ..........................................................................φιλοξενώ expect will breaching the rules cater to.......................................................................................ικανοποιώ, παρέχω τα απαραίτητα beat around the bush............................................................γυρίζω γύρω-γύρω από ένα θέμα sparsely populated ................................................................αραιοκατοικημένες densely populated..................................................................πυκνοκατοικημένες deal with ...................................................................................εμπορεύομαι (με πράγμα) work my fingers to the bone .............................................δουλεύω σκληρά I am to = I am supposed to= I have to ...........................πρέπει Not at all ...................................................................................Of course not I am faced with ......................................................................έχω αντιμετωπίσει ...reach for…..............................................................................θα αρπάξω sentenced to .............................................................................καταδικάζομαι σε

Page 28: Σημειώσεις από ecce

28

turn into....................................................................................convert to at least........................................................................................τουλάχιστον at most .......................................................................................όχι περισσότερο από must comply with make… something out of somebody................................κάνω κάποιον να γίνει κάτι που θέλω ......................................................................................................π.χ.: ‘He wants to make a doctor out of him’ Belgium borders (o) France to the east. I have indeed= So I have It’s about all I can do. (για έμφαση) I am supposed to= πρέπει It is worth.................................................................................αξίζει

Βοηθήματα για εκθέσεις It’s my firm belief that ........................................................I believe/think …can never be justified In today’s supposedly civilized society…......................Nowadays As/Since ....................................................................................Because When + -ing While + -ing Considering …, it is no wonder that … However, … this does not apply to … Have to ......................................................................................must … fashion dictates … … the moral dictates… On the one hand, … claim… On the other hand though, others argue that … A closer look shows there are positive and negative aspects to consider … In the final analysis, … All things considered, … Conclusively,… I am (fully) aware off ….......................................................I know, είμαι ενήμερος, γνωρίζω Therefore (ως εκ τούτου) ...................................................For this reason It is a sad fact these days that It is a sad fact nowadays that Lead a …. life As for .........................................................................................σχετικά με However, it is strongly contested....................................έντονα αμφισβητείται Lead to.......................................................................................Drive As proof, … .............................................................................Ως απόδειξη Στο narrative όταν είναι να αναφερθεί ο άνθρωπος ή το συμβάν. Πριν από το too (,) κόμμα With reference to, …, ...........................................................Σχετικά με, As far as… In view of..................................................................................Εξαιτίας Because of.................................................................................Εξαιτίας Owing to...................................................................................Εξαιτίας Due to ........................................................................................Εξαιτίας It is a known fact that … However, on the downside,................................................Στην άσχημη πλευρά ... take into account …

Page 29: Σημειώσεις από ecce

29

give: offer, provide understand ...............................................................................realize because.......................................................................................since, as important .................................................................................vital, crucial, substantial To conclude, that people have the right to choose what is best for them. I think ........................................................................................Feel, To my mind I agree with..............................................................................I am in favor of One of + πληθυντικός ..........................................................one of these/ many The foundations stone .........................................................Ο θεμέλιος λιθος The foundations .....................................................................Τα θεμέλια To start with … pursue a career .......................................................................follow a career face the problem long hours great............................................................................................σπουδαίο major..........................................................................................μεγάλο …application of scientific principles .............................scientific advantadgements There’s been a lot of debate about… How it might affect… How will it change… Regardless off….......................................................................No matter how/what/to faces ............................................................................................comes against face/encounter ........................................................................a problem/ some difficulties Set a good example ...............................................................δίνουν το καλό παράδειγμα Set a bad example..................................................................δίνουν το κακό παράδειγμα good=beneficial, positive buildings=establishments, premises set a good example face=encounter (a problem, difficulties) In my opinion .........................................................................To my mind ......................................................................................................Fro me ......................................................................................................It’ s my firm belief