ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x...

of 76 /76
1 ɅɆɃɇ: ȾɃȻɁ.: ȺȵɀΑ: ȴιɷαʃʏέα Ύʄɻ ʃαι Ƀɷɻɶίɸς ɶια ʏɻ ɷιɷασʃαʄία ʅαθɻʅάʏʘʆ ȳɸʆιʃής Ʌαιɷɸίας ʏɻς Α΄, Ȳ΄ ʃαι ȳ΄ ʏάʇɻς Ηʅɸʌήσιοʐ ʃαι ʏɻς Α΄, Ȳ΄, ȳ΄ ʃαι ȴ΄ ʏάʇɻς ȵσʋɸʌιʆού ȵɅΑ.ȿ. σʖ. έʏοʐς ϮϬϭ8-2019 ɇɸ σʐʆέʖɸια ʏɻς σʖɸʏιʃής ɸισήɶɻσɻς ʏοʐ Ȼʆσʏιʏούʏοʐ ȵʃʋαιɷɸʐʏιʃής Ʌοʄιʏιʃής (Ʌʌάʇɻ ϯ2/19-07-2018 ȴ.ɇ. Ȼ.ȵ.Ʌ.Ϳ, σας αʋοσʏέʄʄοʐʅɸ ʏɻ ɷιɷαʃʏέα ύʄɻ ʃαι ʏις οɷɻɶίɸς ɷιɷασʃαʄίας ʏʘʆ ʅαθɻʅάʏʘʆ ȳɸʆιʃής Ʌαιɷɸίας ʏɻς Α΄, Ȳ΄ ʃαι ȳ΄ ʏάʇɻς ȸʅɸʌήσιοʐ ʃαι ʏɻς Α΄, Ȳ΄, ȳ΄ ʃαι ȴ΄ ʏάʇɻς ȵσʋɸʌιʆού ȵɅΑ.ȿ. ɶια ʏο σʖ. έʏος ϮϬϭ8- 2019. ɀɸ ʏο ʋαʌόʆ έɶɶʌαφο αʆʏιʃαθίσʏαʏαι σʏο σύʆοʄό ʏοʐ ʏο ʐʋ΄ αʌιθʅ. ʋʌʘʏ. Ɍϯ/ϭϰϳϳϴϴ/ȴϰ/ϭϬ- 09-ϮϬϭϴ έɶɶʌαφο ʅɸ ʏο ίɷιο θέʅα: Ȳαθʅός Ασφαʄɸίας: Ɂα ɷιαʏɻʌɻθɸί ʅέʖʌι: Ȳαθʅός Ʌʌοʏɸʌαιόʏɻʏας: ɀαʌούσι, 11-09-2018 Αʌιθ. Ʌʌʘʏ.: Ɍϯ/149327/ȴϰ ȳʌαφɸία ɇʖοʄιʃώʆ ɇʐʅβούʄʘʆ (ʅέσω ʏωʆ Πɸʌιφɸʌ. ȴ/ʆσɸωʆ ȴ.ȵ.) ȴ/ʆσɸις ȴ/θʅιας ȵʃʋ/σɻς ȵʋαɶɶɸʄʅαʏιʃά ȿύʃɸια (ʅέσω ʏωʆ ȴ/ʆσɸωʆ ȴ.ȵ.) ɇιβιʏαʆίɷɸιος ȴɻʅόσια ɇʖοʄή Ɉɸʖʆώʆ ʃαι ȵʋαɶɶɸʄʅάʏʘʆ Ⱥɸσσαʄοʆίʃɻς ϭϱϭ, ϭϳϲ ϭϬ Ⱦαʄʄιθέα ȵȿȿΗɁȻȾΗ ȴΗɀɃȾɆΑɈȻΑ ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅΑȻȴȵȻΑɇ, ȵɆȵɉɁΑɇ ȾΑȻ ȺɆΗɇȾȵɉɀΑɈΩɁ ----- ȳȵɁȻȾΗ ȴȻȵɉȺɉɁɇΗ ɇɅɃɉȴΩɁ Ʌ/ȺɀȻΑɇ & ȴ/ȺɀȻΑɇ ȵȾɅ/ɇΗɇ ȴ/ɁɇΗ ȵɅΑȳȳȵȿɀΑɈȻȾΗɇ ȵȾɅ/ɇΗɇ ɈɀΗɀΑ Α΄ ----- Ɉαʖ. ȴ/ʆσɻ: Αʆɷʌέα Ʌαʋαʆɷʌέοʐ ϯϳ Ɉ.Ⱦ. – Ʌόʄɻ: ϭϱϭϴϬ ɀαʌούσι Ȼσʏοσɸʄίɷα: www.minedu.gov.gr E-mail: [email protected] Ʌʄɻʌοφοʌίɸς: Ȼ. Ⱦαʋοʐʏσής M. Ⱦίσʃιʌα Ɉɻʄέφʘʆο: 210 344 22 29, 32 40 Fax: 210 344 23 65 Ʌɸʌιφɸʌɸιαʃές ȴ/ʆσɸις ȵʃʋ/σɻς Ȼʆσʏιʏούʏο ȵʃʋαιɷɸʐʏιʃής Ʌοʄιʏιʃής Αʆ. Ɉσόʖα ϯϲ, ϭϭϱ Ϯϭ, Αθήʆα

Embed Size (px)

Transcript of ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x...

Page 1: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

1

:

.:

Α: ι α έα Ύ αι ί ς ια ι ασ α ία αθ ά ι ής αι ίας ς Α΄, ΄ αι ΄ ά ς Η ήσιο αι ς Α΄, ΄, ΄ αι ΄ ά ς σ ι ού Α. . σ . έ ο ς 8-2019

σ έ ια ς σ ι ής ισή σ ς ο σ ι ού ο αι ι ής ο ι ι ής ( ά 2/19-07-2018 . . . . . , σας α οσ έ ο ι α έα ύ αι ις ο ί ς ι ασ α ίας αθ ά ι ής αι ίας

ς Α΄, ΄ αι ΄ ά ς ήσιο αι ς Α΄, ΄, ΄ αι ΄ ά ς σ ι ού Α. . ια ο σ . έ ος 8-

2019. ο α ό έ αφο α ι αθίσ α αι σ ο σύ ο ό ο ο ΄ α ιθ . . / / / -

09- έ αφο ο ί ιο θέ α:

αθ ός Ασφα ίας: α ια θ ί έ ι: αθ ός ο αιό ας:

α ούσι, 11-09-2018

Α ιθ. .: /149327/

αφ ία ο ι ώ βού

( έσω ω Π ιφ . / σ ω . .) / σ ις /θ ιας /σ ς α α ι ά ύ ια

( έσω ω / σ ω . .) ιβι α ί ιος όσια ο ή ώ

αι α ά

σσα ο ί ς , α ιθέα

Η Η Η Α Α

Α Α , Α Α Η Α Ω

-----

Η Η Ω

/ Α & / Α / Η

/ Η Α Α Η / Η

Η Α Α΄ -----

α . / σ : Α έα α α έο

. . – ό : α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr

E-mail: [email protected]

οφο ί ς: . α ο σής

M. ίσ ι α

έφ ο: 210 344 22 29, 32 40

Fax: 210 344 23 65

ιφ ια ές / σ ις /σ ς

σ ι ού ο αι ι ής ο ι ι ής

Α . σό α , , Αθή α

[Π γ α φ απ γγ αφ ψ γ α α

αφ έ Μπ α π π α υ

π υ π γγ αφ έ Χ π α α "Ε γα α π α υ υ" γ α α α φ π

υ φ έ]

Page 2: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

2

Α΄ Α Η Η Η Α. . Α/Α Α Η Α Α Η Α Α Ω

1 έα ι ά 4

2 αθ α ι ά Ά β α 3

ία 1

3 σι ές ισ ή ς

σι ή 2

ία 1

ιο ο ία 1

4

ο ι ι ή αι ία

( ια ι ά ι α έα α ι ί α Οι ο ο ία, Πο ι ι οί Θ σ οί αι Α χές ι αίο αι οι ω ιο ο ία )

2

5 σ ο ία 1

6 σ ι ά 1

7 έ ώσσα Α ι ά

(έχ ι ή α οσ α ί α . ω . Φ /141352/ /31.08.2018 σχ ι ή ύ ιος) 2

8 σι ή Α ή 2

9

οφο ι ή

(Η ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας ο αθή α ος θα α οσ α ού α ίσ οιχ ύ ιο ω αθ ά ω ο Το έα Π οφο ι ής)

2

ώ ς

Α΄ Α Η Α. . Α/Α Α Η Α Α Η Α Α Ω

1 έα ι ά 4

2 αθ α ι ά Ά β α 3

ία 1

3 σι ές ισ ή ς

σι ή 2

ία 1

ιο ο ία 1

4 σ ο ία 1

5 ο ι ι ή αι ία 2

6 σ ι ά 1

7 έ ώσσα Α ι ά

(έχ ι ή α οσ α ί α . ω . Φ / / / 1.08.2018 σχ ι ή ύ ιος) 2

8

οφο ι ή

(Η ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας ο αθή α ος θα α οσ α ού α ίσ οιχ ύ ιο ω αθ ά ω ο Το έα Π οφο ι ής)

2

20 ώ ς

Page 3: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

3

΄ Α Η Η Η Α. . Α/Α Α Η Α Α Ω

1 έα ι ά 3

2 αθ α ι ά Ά β α 2

ία 1

3 σι ές ισ ή ς σι ή 1

ία 1

4 σ ι ά 1

5 έ ώσσα Α ι ά

(έχ ι ή α οσ α ί α . ω . Φ / / / 1.08.2018 σχ ι ή ύ ιος) 1

6

ισα ή σ ις Α ές ς ισ ή ς Η/

(Η ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας ο αθή α ος θα α οσ α ού α ίσ οιχ ύ ιο ω αθ ά ω ο Το έα Π οφο ι ής)

1

7 σι ή Α ή 1

ώ ς

΄ Α Η Α. . Α/Α Α Η Α Α Ω

1 έα ι ά 3

2 αθ α ι ά Ά β α 2

ία 1

3 σι ές ισ ή ς σι ή 1

ία 1

4 έ ώσσα Α ι ά

(έχ ι ή α οσ α ί α . ω . Φ / / / 1.08.2018 σχ ι ή ύ ιος) 1

5

ισα ή σ ις Α ές ς ισ ή ς Η/

(Η ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας ο αθή α ος θα α οσ α ού α ίσ οιχ ύ ιο ω αθ ά ω ο Το έα Π οφο ι ής)

1

ώ ς

Page 4: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

4

΄ Α Η Η Η Α. . Α/Α Α Η Α Α Ω

1 έα ι ά 3

2 αθ α ι ά Ά β α 2

ία 1

3 σι ές ισ ή ς σι ή 2

ία 1

4 έ ώσσα Α ι ά

(έχ ι ή α οσ α ί α . ω . Φ / / / 1.08.2018 σχ ι ή ύ ιος) 1

5

ισα ή σ ις Α ές ς ισ ή ς Η/

(Η ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας ο αθή α ος θα α οσ α ού α ίσ οιχ ύ ιο ω αθ ά ω ο Το έα Π οφο ι ής)

1

6 σι ή Α ή 1

ώ ς

΄ Α Η Α. . Α/Α Α Η Α Α Ω

1 έα ι ά 3

2 αθ α ι ά Ά β α 2

ία 1

3 σι ή 1

4 έ ώσσα Α ι ά

(έχ ι ή α οσ α ί α . ω . Φ / / / 1.08.2018 σχ ι ή ύ ιος) 1

5

ισα ή σ ις Α ές ς ισ ή ς Η/

(Η ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας ο αθή α ος θα α οσ α ού α ίσ οιχ ύ ιο ω αθ ά ω ο Το έα Π οφο ι ής)

1

6 σι ή Α ή 1

ώ ς

΄ Α Η Α. . Α/Α Α Η Α Α Ω

1 έα ι ά 3

2 αθ α ι ά Ά β α 2

ία 1

3 σι ή 2

4

ισα ή σ ις Α ές ς ισ ή ς Η/

(Η ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας ο αθή α ος θα α οσ α ού α ίσ οιχ ύ ιο ω αθ ά ω ο Το έα Π οφο ι ής)

1

ώ ς

Page 5: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

5

Α΄ Α Η Η Η Α. .

Α Η Α

Α Η Α Α΄, ΄ Α ΄ Α Η Η Α Α. . Α ΄ Α Η Α. .

Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η

Α. α ο σίασ ο αθή α ος

α ά ο σ ο ι ό έ ος - , σ ις Α΄, ΄ αι ΄ ά ις Α , σ ο άθ α έ ι ώ , α ιο οιού αι α ι ί ια: Α. « έα ι ά» . Α ά ο , . Α ο ού ο , Α. α αβέ αι . α ο ού ο ια Α΄ ά

. « έα ι ά» . Α ά ο , . ή, . α σα ού, . σ α ι ί αι . α ιά -

φα ά ο ια ΄ ά αι . « έα ι ά» . Α ά ο , . ή, . α σια ού α αι ο . ίσ α, ια ΄ ά . α α α ά ι ί ια β ίσ ο αι σ ο ι ή ο φή α α έ α σ ις ι θύ σ ις:

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-A

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-B

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-C

ύ φ α ο ισ ύο ό α α ο ώ 1 / . '/ . . , σ α σ ο ι ά ι ί ια « έα ι ά», ι ασ α ία ς ώσσας αι ς ο ο ίας ο α ώ αι ό ο ιαίο σ ό

ι α ι ή ια ι ασία. α ά ι ασ α ία α ί α ι ι ί α ιο οιού αι έ οιο ό ο, ώσ οι αθ ές αι οι αθή ι ς α ασ ού αι σ ιό ς σ ι ές οι ί ο ς α α ισ ούς2.

α ά ο σ ιασ ό αι ο οί σή ς, ι ασ α ία: α σ ί αι σ έ ός έος φάσ α ος ι έ αι β α ιο οι ί σ σ α ι ά ασ ιό ς ό ο , σ ό ο ς θά σ

ς σ ο ής αθ ώ / ιώ σ ια ι ασία ο αθή α ος, ια ύ σ έ ο ς ο ς ισ α έ ίσ , έ φ ασ αι ια α ά σ α ιώ αι σ άσ . .

ο ό α α ο ώ αι οι ασ ιό ς ι ι ί α α ι ού ο / αι ι ό α ιοθ ήσ ι οι ί ς ι α ι ές θό ο ς αι ι ές οσέ ισ ς ι έ , έ φασ σ

1 ο ής, σ ο α ό ί ο, οι α αφο ές σ ο ό α α ο ώ . . σ ί ο αι σ ο σ ι έ ο . 2 ύ φ α έ ο σα βιβ ιο αφία ο ό ος « α α ισ ός» α αφέ αι ό ο σ ι α ό α ο α ό ο ια α ά σ αι αφή, α ά αφο ά α ό α ο α ό ο α ι ο ί α ο σ α ι ά σ

ιάφο α ιβά ο α αι α ασ άσ ις ι οι ίας, σι ο οιώ ας ί α α ού αι οφο ι ού ό ο , αθώς ίσ ς σσι ά ί α . . ι ό ς, σ ια ά α α, ά ς . . ί αι ιά ισ

α ά σα σ ο « ι ο ι ό α α ισ ό» ο ί αι οσο ι ά ήσι ος αι α αφέ αι σ ις ιό ς ο α ό ο ια ο α ή έ α ή ο σ α ο ά ασίας αι σ ο « ι ι ό α α ισ ό» ο σ έ αι

αισθ ο οί σ ο α ό ο α έ α ι σ ις ι ο ί ς ία ο φώ α α ισ ού αι σ α ά ι ι ής σ άσ ς α έ α ί ο ς. έ α α ό α ή ιά ισ α ά σα σ « ι ο ι ό α α ισ ό»

αι « ι ι ό α α ισ ό», ά ο αι ά ς ια ίσ ις ό ς: φια ός α α ισ ός, οι ι ός α α ισ ός, ο ι ισ ι ός α α ισ ός. ά σι ο οι ί αι ο ό ος « ο α α ισ οί».

Page 6: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

6

θά σ ς ι ής σ ο ής αθ ώ / ιώ σ α ύθ σ ς ιο ίας

ι ι ώ α α σ ώ . ισ αί αι ό ι σ ι ασ α ία ώσσας αι ο ο ίας α αι ί οσο ή, ια α ί αι σ βά ος ο ός ή ο ά ο α ι ι έ ο . ά ο , αθέ α α ό α ύο α ι ί α

έ ι ι ή ο , ι ιαί ι α ι ή θο ο ο ία ο οία α α έ ι σ βασ ή. ύ φ α ο Ω ο ό ιο ό α α, ό ς ο ί αι α ό ’ α . / / / -06- . Α. αι σ φώ ς ος ο / / / -06- έ αφο ς ι ής ι ύθ σ ς οβάθ ιας αι

οβάθ ιας αί σ ς, ή α ος Α΄ ο , ια ι ασ α ία ο αθή α ος οβ έ ο αι έσσ ις ώ ς β ο ά α ια Α΄ ίο , ις ώ ς ια ΄ ά αι ις ώ ς ια ΄ ά .

αθώς σσι ή ά ια αι οι α α σ ι ές ιό ς α α ώ αι αι α α ύσσο αι σ α ια ά έσ ασ ιο ή αι α ι ώ ο α βά ο ώ α σ σ ι έ ο ι οι ια ό αίσιο, ι α ι ή ια ι ασία έ ι α ί ι σ σ α ι ά σ ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς αι ί ς ια ό ο , α ά έ ι έ , ό σ σ α ι ώ ασ ιο ή , α ο ι ώ ασιώ αθώς αι σ σ θή ς ο ο έ ιας. ια ι ό σ έ οι α ι ώ ί αι α α αίο α ια ίθ αι ια ι ασ α ία έ α σ ό ο ί ο ια άθ ά .

. ι α ι ή θο ο ο ία

βάσ ο αίσιο ο α ο σιάσ σ ο ού ό α, αφού ι ήσο ις σ ι έ ς ι α ι ές α ά ς αθ ώ / ιώ ς ά ς ο ς, οι αι ι οί θα σ ιάσο

ι ασ α ία ο ς α βά ο ας ό α α ό ο θα:

α σ ο ι ά ι ί ια ο σι ο οιού αι ια ι ασ α ία ο αθή α ος έ ι ώ σ ις ις ά ις ί αι ο α έ α σ ι α ι ές ό ς. άθ ι α ι ή ό α α θο ο ού αι

ί α ο σ ί ο αι ο θέ α ς ό ας. ι ασ α ία ιο ί αι σ οφό σ αθ ώ / ιώ ια αθέ α α ό α α ο σια ό α θέ α α. ι ιώ αι α ά έ ο ς

ο ς ι οι ια ώ αι οι ι ώ ιο ή . ι ασ ιό ς ο σ ο ύο α ί α σ ο ύο α ασ ήσο ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς όσο σ σ α ι ές α ά σ ς- α α ό σ ς

ι έ ο όσο αι σ α ι ές α α ής ό ο . ι ασ α ία ιά αι α α ο ο θ ί α ι ή ιά α ο σ ο ι ού ι ι ίο , α ά ί αι

σ ια ι ι ή έ ια αι ι ώ , σ σ ασία α ύ ο ς, α ι έ ο ις ι ές ο ς ια ο ές α βά ο ας ίσ ς ό α ιαφέ ο α αι ις ι ί ς αθ ώ / ιώ . α ά ιά ια ς σ ο ι ής ο ιάς θα ι α θού ί α α ό ό ς ι α ι ές ό ς. ι ασ α ία ο ί, ίσ ς, α ο ί αι ι έο ί α ο ο ι ά ή ο ο ο ι ά ή ο ο ι ά,

σ ή ή ασ ή, σύ ο α ή ή α ό έ ι ς ές, έ ς ή/ αι ο ι ές. ισ αί αι α ά ι αι ο οί σ ς ο ο ι ώ ι έ ο α θο ο ού αι σ α σ ο ι ά ι ί ια,

αθώς σ ο ισ έ ς ι ώσ ις ί αι φα ές ό ι α αφέ ο αι σ α αιό α ισ ο ι ο οι ι ά ο έ α.

Α ά ό α έ ι α ια ίθ αι ο α α αίος ι α ι ός ό ος, ώσ οι αθ ές/ ι ς α βαθύ ο σ α ά σ - α α ό σ ι έ , α σ ι ο οιού σσι ές ι ο ί ς, α έ ο αι σ ασ ιό ς ίας αι α α ά ο ι ά ο ς ί α. α α ή ό ο έ ο ς

Page 7: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

7

αθ ώ / ιώ θα σ ά αι ι α ι ές ια ι ασί ς α οα ιο ό σ ς αι οα ιο ό σ ς.

α οα ιο ό σ αι α α οφο ό σ αθ ώ / ιώ α ά α α ή α ώ ι έ σ ισφέ ι σ β ί σ ς α α ής α ού ό ο αι ο ς βο θά σ σ α ια ή α ά σ

σσι ής ί σ ς.

ισ ά σ ις ια ι ασ α ία ς ώσσας

ύ φ α σ ο οθ σία ο ο ά α ος ο ώ , ς α ο έ σ α ς σσι ής ι ασ α ίας, α α έ αι οι αθ ές/ ι ς « α α ο ι ο οιού ύ α α αι α ά α α ι ύ ο ο ς

α ισ ούς ς [ ι ής] ώσσας. α σι ο οιού α ή σ έ ο ς αι ώσσα ο ή α έ ο ια α φ ά ο αι οφο ι ά αι α ά α ο σ α ι ό ό ο.». ίσ ς

οσ ο ά αι « α σ ι ο οιήσο σ ασία ς ώσσας ια οι ι ή ο ς ή, ώσ ί ς ο οί ί ς έ ς α α α ί ο ις α ά ι ς ή ις α ό ς ο ι ού ο ς ό ο αι

ά , α ά ο α ις ισ άσ ις ι οι ίας.». άθ ι α ι ή ό α σ ο ι ώ ι ι ί αι ιώ ά α α ύσσ αι ύ α ό έ α

θ α ι ό ά ο α αι, σ ό, ι αφο ά ώσσα, α θο ο ού αι ί α ο α ή ο σ οι ί α έ ό ο αφή σ , ι αφή ι ι α ο ο ία αι ι ι ά ί 3 οσιο αφι ά ί α,

ισ ο ι ά ά θ α, ο οί, οιο αφί ς, ια ά α α, ό ι ς, ιαφή ισ .ά. . ο άθ α ο ί αι ι ο ι ό ό ο. α ά ι ασ α ία, α α ο οιού αι οι ί ς ασ ιό ς

α ά σ ς- α α ό σ ς ι έ ο , ο ι έ ο οι αθ ές/ ι ς α ασ ού αι σ σ α ι ά σ

α ι ές ο ι α βά ο :

ο ο ισ ό ς οφο ίας σ ο ί ο όσ α, ώ ος, ό ος, σ ι ό, οι ι ό αίσιο, βασι ές ι έ ς ο άφο ος . . ,

σύ σ ς οφο ίας ο ι οι ια ό αίσιο αι ο ι ι ό ί ος . . οι αθ ές/ ι ς σ σ ί ο ο βασι ό ή α ο ι έ ο ο ο ό, ο / ο ς έ / ς, ις

ισ άσ ις ι οι ίας, ο σ ο ό ς σ αφής ο ι έ ο ,

ι ύ σ ο ό ο ο ά σ ς ο ι έ ο . . οι αθ ές/ ι ς α α ί ο ο ή ο ό ο ι έ ο ή α α άφο , ού σ οι ία σ ο ής αι σ ι ό ας, α α ο ο θού σ ο ισ ι ή ο ία ο α α ύσσ αι, ο ό ο ο ο οίο

ο α ώ αι ο ό ος ,

έ ο φοσ α ι ώ φαι ο έ αι ί ς ς σ ισφο άς ο ς σ ο α ο ό σ ο ι έ ο . . ι ή / αθ ι ή σύ α , ιο ι ή αι αφο ι ή

ήσ ς ώσσας, ό ος σ ί σ ί ς ,

έ ο ι ο ίο σ σ σ ισ ό ο ι οι ια ό αίσιο αι ο ι ι ό ί ος α ά σσι ή οι ι ία, α ά ο ύφος, ι ι ό ι ό ιο, ισ ο ι ός αι

σ ι σια ός ό ος ο ό ο . . ,

ι ι ή α ά σ ο έ ο ι έ ο , βάσ ο οι ι ό, ισ ο ι ό, αφι ό αίσιό ο ς . . οι αθ ές/ ι ς ά ο ο ί ο ι ι ή ιάθ σ , ό ο ίσ α -

ι ι ώ α α έ , ό ς ί αι οι οσ ι ές ώσ ις αι ι ί ς ο ς, αι α ιο ο ού

3 βάσ α α ι ή ς έας ι ής ώσσας, Α΄, ΄, ΄ ασίο . α σαββί – Α.

α σαββί ο .

Page 8: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

8

ι έ ς, ά ις, α α ή ς αι ι ι ή α α ο ι έ ο , ο ί ο α ιφάσ ις,

ο α α ή ις αι σ ό α. . α σ ο ι ά ι ί ια, οι ια ι ασί ς α ές οσ ί ο αι α ό ις ήσ ις- ασ ιό ς ο

σ ο ύο α ί α αι οι ο οί ς ια θ ώ ο αι σ ι έ ο ς α ο ί ς. ο θ ι ό αίσιο α ο σιά αι οσ ι ι ά, ό ο α ό θ ί αι α α αίο, ι ιαί έ ι « οήθ ια» ή

« οι ία θ ίας».

ο έ ιαφο ο οι έ α α σ ι ώ αι ι οι ια ώ ιο ή αθ ώ / ιώ , ο/ αι ι ός α ί αι α ο ίσ ι ο ι α ι ό ι ό σ ο ι ώ ι ι ί ι έο

ί α αι α ίσ οι ς ασ ιό ς α ά σ ς- α α ό σ ς. ο αίσιο α ό α ο σιά ο αι, σ σ έ ια, ι ι ές ασ ιό ς α οι ού ύ ο , οι ο οί ς ό ο ιαβαθ ισ έ ο ο ού α

ήσο σ α ι ές α ά σ ς- α α ό σ ς ι έ ο α ά ο α σσι ή οι ό α αθ ώ / ιώ . α ά ασία ο ι ι ού ι ού, οι αθ ές/ ι ς ο ώ ας α ό

α ούσ ς σ ιο α αι ι ές ασ ιό ς α ού αι:

α ο ίσο ις οφο ί ς ο ι έ ο . . όσ α, ο ό α, α ασ άσ ις, ο ο ι ό αίσιο ,

α οσ ιο ίσο ο ι οι ια ό αίσιο ο ι έ ο . . ο ο ό, ο έ , ο έσο ά οσ ς ο ύ α ος, ο σ ο ό ια ο ο οίο άφ ,

α α α ίσο ο σ ο ό ο ι έ ο αι α ο σ σ ίσο ι ο ι ές ή ο φοσ α ι ές ι ο ές ο σ αφέα,

α ο ίσο αι α α ο ώσο α ιό ι ο ς ο ή ο ι έ ο ,

α ια ί ο σ ο ή ο ι έ ο ις ια θ ι ές έ ις αι ι ώ ο . . ο ι ή α ο ο θία, σ έσ ις αι ίο – α ο έσ α ος .ά. ,

α ο ήσο σ σύ θ σ ί ς βάσ ο ς α ιό ι ο ς ο θα έ ο ο ίσ ι σ ο ί ο, σι ο οιώ ας α ό ο α ις α α αί ς ια θ ι ές έ ις αι

α βά ο ας ό σ ι έ ο ι οι ια ό αίσιο,

α ο ίσο α ι ι ή α α ο σ αφέα σ ο ί ο,

α ια ώσο ι ά ο ς ό ια σ ασία έ -φ άσ ο σι ο οιού αι

ιο ι ά σ ο ί ο,

α α ι α ασ ήσο ό ο ς ς ό ασ ς σ ώ α αι α ώ α σ σ σ έ ισ ο ό α αι ο ύφος ο ι έ ο ,

α ήσο ι οι ια ή ι ο ία σ ί σ ί ς ο ι έ ο σ σ έσ όθ σ ο σ αφέα αι/ή ο σ ο ό ο ι έ ο ,

α α έ ο ο άσ ις α ό θύ σ ά ιο ό ο αι α ίσ οφα αι α σ ο ιάσο ο ι οι ια ό α ο έ σ α,

α α έ ο ι ή σ αθ ι ή σύ α σ ια ίο ο ό ο αι α ίσ οφα αι α σ ο ιάσο ο ι οι ια ό α ο έ σ α,

α α ο σιάσο σ σ ές ί ο ο ι ό ο σ ώ ι έ ί α ς, ια ά α α, ι ό ς, ά ς, σύ βο α . . . ,

α α ι α αβά ο αι α σ ί ο οφο ί ς α ύ ι έ σ ώ , σ ώ ,

Page 9: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

9

α α ιο ο ήσο ήσ ς ι ό ας σ α ο σ α ι ό α ο ύ α ος ός

ο ο ι ού ι έ ο ,

α ο ίσο σ οι ία ο φα ώ ο α ισ ο ι ο οι ι ά α α ισ ι ά ς ο ής ιο ίας ο ι έ ο ,

α ο ίσο σ ία σ ο ί ο ό ο α α α ά ο αι οι ι ά σ ό α αι ο α α ή ις.

α α ή οφο ι ού αι α ού ό ο α ό ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς ί αι ά α έ ό ς ις φάσ ις ι ασ α ίας σ ο σσι ό άθ α. α σ ο ι ά ι ί ια αι ιώ ά οβ έ αι οι ι ία έ οι ασ ιο ή . Όσο αφο ά ο οφο ι ό ό ο, ι ι ά

α αφέ ο αι α α ο οί σ , ο ά σ σ ή σ ς ι ι ή α α ή ο φή α ι ο ίας, α ά θέ α ος α οσ ίασ ο ή οσ ιασ έ ο οφο ι ό ό ο, α ο σίασ ασίας α ιο οί σ . . α έ ι α ο ισ ί ι ιαί α ό ι ια ο ς αθ ές αι αθή ι ς Α σ ά ί αι ισσό ο οσφι ίς ασ ιό ς οφο ι ού ό ο , ώ σ ο ύο αι σ

α α ή α ώ ι έ . α α ή α ού ό ο σ έ αι α ώ α ί α, α ο έ ι α ό α ά αι ι ο ί ς ο ο ή σ ια ι ασιώ α α ό σ ς. ί αι α ό ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς α

α α ύ ο έ α θέ α σ σ έσ ο ί ο ή α α α ύ ο οσ ι ές α ό ις αί ο ας αφο ή α ό ο ί ο. φώ σ α ώ ασ ιο ή ιασαφ ί αι ο σ ή ο ο ι ι ό

ί ος αι ίσ ασ ι οι ίας σ ο οία άσσ αι ο α α ό ο ί ο, ι ιαί α αφο ά σ ο σ ο ό ια ο ο οίο άφ αι, σ ο ς σ ά ς αι σ ο ς α ο έ ς ο . ίσ ς,

ί ο αι ο ί ς σ ι ά ο φή, ο ύφος αι έ ασ ο α α ό ο ι έ ο , ο αθο ί αι α ά οσέ ισ .

ο ί αι α α ή α ού ό ο α ί αι σ ο σ ο ίο αι α σ ο ύ αι α ό ια ι ασί ς α α οφο ό σ ς αθ ώ / ιώ , ια α ά ι α ια ι ασία α ο ιό θ σ ς ι έ α ό ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς. α α οφο ό σ ια ι ασί ς α οα ιο ό σ ς

αθ ώ / ιώ α ά α α ή α ώ ι έ σ ισφέ ι σ β ί σ ς ιό ας α α ής α ού ό ο αι ο ς βο θά σ α ό σ σσι ής ί σ ς. Ό ς σ ις ά ς

φάσ ις ς ι ασ α ίας, έ σι αι α ά α α ή ό ο α ό ί αι α α ιο οιού αι α ασ ή ια

ς σ ο ι ής ο ά ας αι οι αθ ές/ ι ς α ασ ού αι σ α α ή φια ώ ι έ .

α ύ ά , ς ασ ιό ς α α ής α ού ό ο , ο ού α α ιο οι θού αι α α ό ο θα:

ια ύ σ ώ ς έ ο ς αθ ώ / ιώ α έ α ι σ α θέ α α/ι έ ς ο ι έ ο ή α ι ι ή α α ο σ αφέα αι αι ιο ό σή ς βάσ οσ ι ή ο ς ι ία,

ια ύ σ αι αι ιο ό σ ι ι ά σ θέ α ο ο α ί α ι α άθ σ βάσ ο α ι ό ί ο,

σ ή σ ι έ ο ο έ ι οθ ί έα ι ι ή α α,

σ αφή ά θ ο ώ ς φ ί ας, ιο ι ού αι ια ι ύο σ ι έ ο θέ α, σ ο ό, α ο έ ς αι αίσιο ι οι ίας

Page 10: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

10

σ αφή ι έ ο σ ο φή οσιο αφι ής α α ό ισ ς ο ά σ ι έ ο

θέ α, α ο έ ς αι αίσιο ι οι ίας,

σ αφή ι έ ο σ ο φή σ έ ς, ο οία σ οι ιοθ ί αι βάσ ο ί ο αι σ ι έ ο θέ α,

σύ α ι ού φ α ίο , ο ο οίο α ιο οι ί σ οι ία σ ώ ή/ αι σ ώ ι έ , σ ι έ ο θέ α, σ ο ό αι α ο έ ,

α ό οσ σ σ ή ό ο ι ο ο αφ έ ς ισ ο ίας . . ό ι ς ,

σύ α ιαφ ισ ι ού ι έ ο σ ι έ ο αίσιο α αφο άς α ο έ ς, έσο ι οι ίας . . . , ια οώθ σ οϊό ος ή σίας σ σ άφ ια α ι ό ί ο,

σύ α ισ ο ής βάσ α ι ό ί ο, ια ο οία ί ο αι ο ί ς σ ο ς αθ ές σ ι ά ίσ ασ ι οι ίας, ο σ ο ό αι ο ς α ο έ ς,

σ αφή σύ ο ο ο ι ίο σ ο ό έ φ ασ ώ ς ί σ οι ί ο α ι ού ι έ ο ,

σύ α ο ι ίας θέ α ο σ ί αι ο α ι ό ί ο, ια ο οία ί ο αι ο ί ς σ ο ς αθ ές σ ι ά ίσ ασ ι οι ίας, ο σ ο ό αι ο ς α ο έ ς,

σύ α ο ισ ι ού ο ού ια έ α ό ο ο ι άφ αι σ ο α ι ό ί ο.

α ά α ιο ό σ σ α α ή α ού ό ο έ αι ι α ό α αθ ώ / ιώ α φ ά ο αι α ά ο α ο σ ο ό ο ι ιώ ο α ύ ο α ο σ α ι ό α αι ιο

σ ι έ α: α α α ο ί ο ό α αι σαφή ια ις σ έ ις ο ς ι ό ο , β α ο α ώ ο ο ί ό ο ς, έ σι ώσ ο ή ο α έ ι σ ο ή αι σ ι ό α ο ή , α

σι ο οιού ο ι ό ιο αι ο ς ο φοσ α ι ούς α ό ς, ια α ύ ο ο α ά ο ύφος α ά ο α ι οι ια ή ίσ ασ αι ο ι ι ό ί ος ήσ ς ώσσας .

ισ ά σ ις ια ι ασ α ία ς ο ο χ ίας

ύ φ α σ ο οθ σία ο ο ά α ος ο ώ , α ά ι ασ α ία ς ο ο ίας, βασι ές ι ιώ ις θ ού αι:

ι οι ία αθ ώ / ιώ οι ι ία α ιό ο ο ο ι ώ ι έ

σ σ α ι ή άσ σή ο ς σ σ α ι ές α ά σ ς, οι ο οί ς θα οι ιώ ο ις ι ι ές ήσ ις ς ο ο ι ής ώσσας, ι ή, α α ισ ι ά ο ύφο ς . ., αι θα

α ι ού ι α ό ς α α ό σ ς αι ι ής οσέ ισ ς ο ι έ ο αι

α α ή έ ο ς αθ ώ / ιώ ι έ ο ο ι ό αί α, α ιο οιώ ας ιο ι ό α, φα ασία, ύ α ο ό ο ο ή α έ ο αι ίσ ο ς,

ο οιώ ας α βιώ α α αι ις ι ί ς ο ς. ο έ ς, σ ι α ι ή ά « ί ο» ς ο ο ι ής οσέ ισ ς θα α ο έσ ι «ο αθ ής

ς α α ώσ ς» αι « ο ί ο» ς ίο, ό ο ο φή αι ι ό ο, σ ά ο σ ιο ία ς ι ιαί ς σσι ής έ φ ασ ς ς ο ο ίας. άθ ι α ι ή ό α σ ο ι ώ ι ι ί αι ιώ ά ύ α ό ο σ ι έ ο

άθ φο ά θ α ι ό ά ο α, σ ό, ι αφο ά α ο ο ι ά ί α, α θο ο ού αι οιή α α, σ ί οι α ο ιώ , σύ ο α ο αφή α α ή α οσ άσ α α ο αφή α ος ιή α, θισ ό α ,

Page 11: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

11

α ι ι ι ές ώσ ις, α οσ άσ α α θ α ι ού έ ο .ά., α ο οία σ ο ι ού , σ α ύ ο ή

ι ό ο βαθ ό, α ά α ί α. α ά ι ασ α ία, ια α ι ή όσ αι σ ο ι ή οσέ ισ ο ο ο ι ού ι έ ο ,

α α ο οιού αι οι ί ς ασ ιό ς α ά σ ς, α α ό σ ς, ίας αι ιο ι ής έ φ ασ ς. ό ος ί αι α βο θ θού οι αθ ές/ ι ς α α α άβο σ ασία ο έ ι ο ό ος

ο ο οίο ιαβά ο έ α ί ο. ο έ ς ς ο ής σ ι έ σ ο ι ώ ι ι ί , ό ο σ άθ ι α ι ή ό α α άσσο αι ί α ο ο ι ά ο ο ι ά, ο/

αι ι ός έ ι α ό α α θο ύσ ι ι ασ α ία σ ις φάσ ις: ι α ό α ά σ , α ά ιά ια ς α ά σ ς αι ά α ά σ , α ιο οιώ ας ο έ ς έ σι αι ο ισ έ α α ό α ο ο ι ά ί α ς ό ας.

ι ι ό α, οι ασ ιό ς ι α ό α ά σ ο ί: α α οι ιώ ο ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς έ οι ς αι ή α α ο α α ύ αι ο ί ο, β α σ ια αφού ο

ισ ο ι ο οι ι ό αίσιο σ ο ο οίο α ό άφ αι, α ο οι ά ο ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς ια ή α α ο θα α θύ ο σ α ί α ο θα ιαβάσο . όσο α ά

οα α σ ι ή ια ι ασία, όσο αι σ φάσ ς ί ς α ά σ ς, ο/ αι ι ός ο ί α σ α ώσ ι ι ές αφό σ ς, σ ό ο α οσ ύσ ι ο ιαφέ ο αθ ώ / ιώ , α θα ύ ι σ ο ή ο ς . ..

α ά α ά σ , ο σ ισ ά αι ύ ια φάσ ς ι ασ α ίας, ο α ώ ο αι ασ ιό ς ις ο οί ς ι ιώ αι οι αθ ές/ ι ς α ί αι σ θέσ :

α ο ί ο οφο ία ή ις οφο ί ς ο ιέ ο αι σ ο ί ο ό ς όσ α,

ώ ος, ό ος, οι ι ό αίσιο άσ ς ώ , βασι ά θέ α α ή ι έ ς ο α ασ ο ού ο σ αφέα .ά. ,

α ια ί ο ι έ ι ο ί ο α ό ο ώς ο έ ι αι α α α ί ο βασι ά σ ία ο ά σ ς ς αφ α ι ής ο ής ή ς οι ι ής αφής,

αφ ία ο ί ο ο ι έ ο , ι α ά σ , α ια ώ ο οθέσ ις αι οσ ο ί ς σ ι ά ο θέ α αι ιθα ή έ ι ο ι έ ο αι, σ σ έ ια, α ά

α ά σ , α ιβ βαιώ ο ή α ια ύ ο ις οθέσ ις ο ς βάσ σ οι ία α ό ο ί ο,

α ο ού σ οσ ι ή α ά σ ο ι έ ο , α ιο οιώ ας ο ί ς ο / ς

αι ι ού σ ι ά α σ ι έ α α α ισ ι ά ο ι έ ο . . αφ α ι ούς ό ο ς αι ι ές, σ ή α α ό ο , σ βο ισ ούς, ι ό ς .ά. αι α α α ή ο σ οφο ι ή ή α ή α ό οσ ο ι ού ο ς ισ α έ ο οή α ος ια ο ί ο,

α α ιο οιού ο έ α αι οφο ί ς ο ο ς ί ο αι ια α α ώ ισ α ιώ ο οβά ι ο σ αφέας,

α α α ύο ο ς α α ή ς ο ι έ ο ιώ ο ας ά ο ή ο ς βάσ σ οι ία ο ι έ ο ,

α φ ά ο ίσ ο ς ια ι έ ς, α ί ς, σ άσ ις, σ ιφο ές ο α α ι ύο αι σ ο ί ο βάσ ί α ι ι ά σ φ α ό α ί α ισ ο ι ά αι ι ο ο ι ά σ φ α ό α ς ο ής α α ής ο έ ο ,

α σ ί ο ι έ ς, α ί ς, σ άσ ις, σ ιφο ές ο α α ι ύο αι σ ο ί ο α ές ο σή α,

Page 12: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

12

α σ σ ί ο ι έ ς, α ί ς, σ άσ ις, σ ιφο ές ο α α ι ύο αι σ ο ί ο

οσ ι ές ι ί ς, βιώ α α, σ αισθή α α,

α φέ ο α έσ ια ή α α έσ ιά ο ς ια ο ί ο ό ο ι έ ο,

α φ ά ο σ έ ις αι σ αισθή α α ο ο ς ιο ί ο ί ο α ιο οιώ ας οι ί ο ς σ ι ι ούς ό ο ς αι έσα ια α ά ι α ο ο ι ή α α α άσ ασ ός οιή α ος ήσ ι ό , ο σι ής αι βί ο, ο άφ σ ιας α α ίας, ο οί σ ός οιή α ος, α ιο οί σ θ α ι ώ ι ώ .

ι ασ ιό ς ιο ι ής αφής σ έο αι α ά α α σ ι ώ ιο ή αι α ο ού ο α α αίο σ ή ά ο ς. ο ού α α α ο οι θού α ά ιά ια

ια ι ασιώ α ά σ ς α ά αι ά α ό α ές. ι ι ά, α ά ό σ έ οι ασ ιο ή , ο/ αι ι ός ά α ό ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς:

ασ α ισ ό ο α ι ού ι έ ο σ ή σ ς ισ ο ίας, α α ή ς ο ής ς ισ ο ίας, οέ ασ ς ισ ο ίας, ια ύ σ οθέσ σ ι ά έ ι , α α ή ο αφ ή, οσθή ια ό ή ο ο ό ο , α ο ή αφή σ ς σ ιά ο ο ή α ίσ οφα, α α ή ο ί ο ή έ , οσθή ι ό , .ά. ,

οθ ι ή σ έ ά οιο α ό ο ς ή ς ή ο αφ ή ή ο σ αφέα ο ι έ ο ή έ α ι ι ό ο ο ίας,

ί α ο ο ίο ή ισ ο ή ο άφ αι α ό ά οιο α ό ο ς ή ς ο α ι ού

ι έ ο ή α ό ά οιο ά α ός ισο ίο ο αφ ί αι ο α ι ό ί ο,

α ασ ή ός ή α αφο ή ο ί ο ή ια ι ό α ο ο σ ο ύ ι,

α ο ή ο α ι ού ι έ ο σ ά ο ι ι ό ί ος . . ισ ο ία ός ι ή α ος ί αι α ι ί ο οσιο αφι ού ο ά ,

ιο ία α οσ ι ί ας,

ιο ία ύθ ο σ ί ο αφο ή έ ις, ο ά ς έ ή σ ί ο ς ο οιή α ος ή ια ι ό α ο βιβ ίο ή ά ο ο ι ό ι ό,

Α ό οσ ός α α οσια ού οιή α ος σ ύθ ο σ ί ο,

ο ι ή αφή σ ς ισ ο ίας ό ι ί ,

α α ή έο ι έ ο ο φ ά ι σ έ ις αι σ αισθή α α α ώ α α σ ώ /σ ιώ α ιο οιώ ας ις σ βάσ ις ο ι ι ού ί ο ς σ ο ο οίο α ού αι α

ά ο . . ιο ία οιή α ος σ ύθ ο σ ί ο αφο ή έ α ο άφ α .

α ά ια ι ασία ς α ιο ό σ ς ασ ιο ή ιο ι ής αφής, α βά ο αι ό οι α ό ο θοι ά ο ς: Ως ος ο ι ό ο ς ιο ι ής ασίας αθ ώ / ιώ , ιαφέ ι α θ ί ι α ό α ο ς α α ιο οιού ό ο α ι ό α ο έ α ο ι έ ο . Ως ος

ο ή, έ αι ο βαθ ός α α ό ισ ς ο αθ ι ού ι έ ο σ ο ι ι ό ί ος ο ί αι. Ως ος έ φ ασ έ ο αι ο ύφος ι ο ή α ά ο ι ο ίο , ι ι α ισ ώ , σύ α ς ο

ού ο σ ο ό ο ι έ ο αι αι ιά ο σ ο ι ι ό ί ος αι ήσ ς ώσσας ο θο αφία, σύ α , σαφή ια σ ια ύ σ , σ ί . . .

ι ό α, οι ασί ς αι οι ασ ιό ς ά α ά σ ί αι οι ί ς, έ ο ς σ ό ο βάθ σ αι ια α ά σ ο οή α ος αι σ έο αι θ α ι ή ς ι α ι ής ό ας.

Page 13: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

13

ο αίσιο ς ι ασ α ίας, αθ σια ή ια ι ασία ο ί, σύ φ α αι ις α θύ σ ις ο . ., α ο ί αι α ά σ αι ά ο ο ι ώ ι έ έ α α θο ο έ

σ α σ ο ι ά ι ί ια. ια α ιέ ια ς φι α α σίας ί αι α ό , φόσο οι σ θή ς ο ι έ ο , α ί αι α ά σ ιο α έ ι έ , ό ς ί αι έ α ιή α, έ α θισ ό α,

ια οι ι ή σ ο ή, έ α θ α ι ό έ ο. ί αι α ό , ίσ ς, οι αθ ές/ ι ς α ι έ ο ιαφο ι ά ο ο ι ά έ α αι ια ι ασία ς α ά σ ς/ α ο σίασ ς α ο α ώ αι σ

ο ά ς. ι ασ α ία ο ού α α ιο οι θού αι ά ς ο φές έ ς ι α ο άφος, ι ασ ι ά .ά , σ α ύθ σ ς ι ύ σ ς ο ο ι ισ ι ού ο ί ο α αθ ώ / ιώ .

. ια ί ισ ο ι ού σ ο ι ώ ι ι ί

α βά ο ας ό ο ς ι ι ό ο ς ι α ι ούς σ ό ο ς ο ο ά α ος ο ώ , σ α ι ί ια ς Α΄, ΄ αι ΄ ίο ια ί ο αι έσσ ις α οσ ού οι ά ο ς, α

σ α ι ό α σ οι ία ο οί ι α βά ο αι σ ο ς ί α ς αι , α ίσ οι α. / αι ι ός θα α ιο οιήσ ι ο ς ί α ς , αι σ σ ο ι ή ια ί ισ ο ι ού ο

ι α βά αι σ α ι ί ια ς Α΄, ΄ αι ΄ ά . Ως ος ια ί ισ ο ι α ι ού ό ο , έ ι έ ια α ιαθέσ ι ισσό ς ή ι ό ς ώ ς σ άθ ό α, α ά ο α ις α ά ς

ς ά ς, ο ι έο έ ο ή φια ό ι ό ο θα φέ ι αι ις ι α ι ές α ι ές ο θα ι έ ι ια άθ ια α ό ις ι έ ο ς ό ς, ο α ώ ο ας ι ασ α ία ο σ ά ια, σ έ ια

ασίας, ασία σ ο ά ς ή σ ο ο έ ια, α ιο οί σ ασ ί .ά. ο οσφο ό ο ό ο, α ά ίσ ο / ς.

ί α ας

α ι οί ά ο ς

Α α σ ι ές –

ι οι ια ές ιό ς

ι ι ά

ι ι ά ί ο φοσ α ι ά

φαι ό α

ιώ α α, ι ί ς,

ιαφέ ο α φήβ

ι ία ο όσ ο ς

ισ ή ς αι ς ο ο ίας

ά θ ος αι φύσ

α ί ια

ο ή α α άφο , ά σ ι έ ο

α ιό ι οι, ιά α α .ά ,

ο ή ι έ ο , Α ά

α α άφο

α α ί α α, α α ο ία, ο ισ ό, αι ιο ό σ , σύ ισ / α ίθ σ , ι ι α ο ο ία,

Α οσ ίασ ος/ αι οσ ιασ έ ος

ό ος, ο ή σ

ιά ο ο/ α ι ο ί ς,

οί α, ί οι α ο ιώ ,

Α όσ ασ α ι ή α ος,

Α όσ ασ α θισ ο ή α ος,

α αβο ή, α ι ι ι ή

ύ σ

ι ία, Ά θ ο,

ισ ο ή ια α ίας ή

α αφο ά, ί ς,

ο ισ ι ός ο ός,

ο ά ,

Α αφο ι ή αι οι ι ή ι ο ία ς ώσσας

[ ι ή αι σ ο ι ή ήσ ],

ιο ι ή αι αφο ι ή ήσ ς

ώσσας, ύ θ σ αι α α ή,

ι ο ι ή ήσ ιθέ αι α ό

ο ή α ος ό οι, ίσ ις ,

ι α ι οί οσ ιο ισ οί,

ο ι ές – ι ές ο άσ ις, ά ιος ό ος,

Page 14: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

14

Ό ις ς σύ ο ς

έ σ ς

έ α α ό α σύ ο α

ήσ ι ού, ι αφή,

Αφή σ , Αφ α ι ές

ι ές, ό ιο αι ο ι ή

ία, έσ ι έ ο /

ι ό ας

ί σ , ιαφή ισ ,

Αφίσα, ο ό ιο,

ι ή α ία, ό ι ς

Ύφος: ίσ ο, ό ιο, αϊ ό, ι ία,

σα ασ ός, φ ασ ι ά έσα

ί α ας

ο ί α α α α α βά ο αι α α σ ι ές – ι οι ια ές ιό ς αι ο φοσ α ι ά φαι ό α α ο οία έ ο ί ι α ι ί ο ι ασ α ίας σ Α΄ ίο αι σ ί ο α α ο ού α ι ί ο άσ σ ς σ ΄ ά .

α ι οί ά ο ς

Α α σ ι ές –

ι οι ια ές ιό ς

ι ι ά

ι ι ά ί ο φοσ α ι ά

φαι ό α

ώσσα

ι α σ ί ς έ

ίς αι οι ά οι

ια ο ές σ ο ώ ο ς έ ς

α ί ι σ ισ ο ία

ά θ ος ς ο ί ς

ο ή σ έ α,

ο ή σ σ έ , Α ά

α α άφο ιαί σ , ο ή ο ό ο ι έ ο ,

ί . α α ο οί σ ,

Α ά σ ο ο ι ού ι έ ο

οί α, ο ι ό α ού ι/

α α ο ή, ί οι α ο ιώ ,

Α όσ ασ α ι ή α ος,

Α όσ ασ α θισ ο ή α ος,

Α όσ ασ α α ίας σ ο ι ή

α ό οσ , Α όσ ασ α θ α ι ού έ ο , Α ο ο ύ α α,

ο ό ιο, α ο σίασ βιβ ίο ,

αι ίας…

ι ή α ία, Αί σ ,

ιο αφι ό σ ί α,

α ο ό ιο, ό ι ς,

Ά θ ο, έ ,

ισ ο ή

α σ ία σ ί ς αι ήσ ο ς σ ο ι οι ια ό ό ο,

Α α ώ ισ ύφο ς αι ι ι α ι ώ σ οι ί ,

ιά ισ αθα ύο σας/ ο ι ής,

αθ ι ός αι ίσ ος ό ος,

ώ α, Α αφο ι ές ο άσ ις,

ι ή αθ ι ή σύ α ,

ι ο ι ός ό ος α α α ι ής σύ σ ς,

Α ο ία

Page 15: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

15

ί α ας

ο ί α α α α α βά ο αι α α σ ι ές – ι οι ια ές ιό ς αι ο φοσ α ι ά φαι ό α α ο οία έ ο ί ι α ι ί ο ι ασ α ίας σ Α΄ αι ΄ ίο αι σ ί ο α α ο ού α ι ί ο άσ σ ς σ ΄ ά .

α ι οί ά ο ς

Α α σ ι ές –

ι οι ια ές ιό ς

ι ι ά

ι ι ά ί ο φοσ α ι ά

φαι ό α

Α ό ο ο

σ ο ο αιώ α

ο ί ς αι οι θ σ οί

ώ ας αθ ι ό -

α

ι ώ ας ια οβ ή α α

ο α θ ώ ο αι ο όσ ο

ά α αι ο όσ ος

ο ή σ σ ή σ –

όσιο ιά ο ο, ό οι αι έσα ιθούς,

Α ιο ό σ ι ι ή α ος ιθώ σ ο

ο ι ι ό ό ο

έσ αφ ή, ό ος σ

αφή σ

ιθώ σ ιαφή ισ

έσα ιθούς σ ιαφή ισ

ιθώ σ ο ισ ο ι ό ό ο

ό ο ος αι ί ο ος σ ι οι ια ό αίσιο

α α ισ ι ά αα οσια ής αι ο έ ας

οί σ ς

ο ί ιο αι ο ο ία

ό οι ο ιού ο , ς ι ίας, ο

σα ασ ού

ο ί ιο, οσιο αφι ά

ί α ά θ α, ιφ ί ς

οί α/ α ού ι Α όσ ασ α

θισ ο ή α ος

ο ισ ός ο οσύ αβ αι ισύ αβ έ

θύς αι ά ιος ό ος

α ιό ι οι α α άφ

σύ θ σ αι α α ή έ

α ήσ ις

σ ώ α-α ώ α

θύς- ά ιος ό ος

α ώ ισ α ό ια /σύ θ σ / α α ή

ό ιο ί ο ό ο

σσι ές οι ι ί ς

αφο ά αι ιο ία

Α α ώ ισ ύφο ς,

ισ ά σ ις ια ις ιαφο ές σ ο ό ο έ ασ ς αθ ώ / ιώ σ ο άθ α « έ ι ώ » σ ις Α΄, ΄, ΄ ά ις ήσιο αι σ ι ού Α. . αι ΄ ά ς σ ι ού Α. .

ό ος έ ασ ς σ ο άθ α έ ι ώ α α έ ι ί ιος αι σ ις ις ά ις ο Α. .,

σύ φ α ο . α . . . ια Α ιο ό σ αθ ώ Α. . αι αθ ό ο « α ια ού Έ ο ς- ά ς αθ ίας» ό ς οσι ύ σ ο / -04- αι ισ ύ ι,

.Α. . / /Α / . . ΄/ -03- ια ις α ή ι ς άσ ις Α. .

Page 16: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

16

αθώς αι ο ο οί σ ς α α ά .Α. ό ς οσι ύ σ ο . ΄ / -05- αι

ισ ύ ι. ιαφο ο οιήσ ις α α ού αι σ ο ό ο α ιο ό σ ς σ ις α α ι ές άσ ις ς ος ις

ασ ιό ς α α ό σ ς ι έ ο , ό ο οβ έ ο αι ασ ιό ς ο ι ού α α ισ ού, αι ς ος ις ασ ιό ς α α ής ό ο , ό ο ού αι ασ ιό ς ιο ι ής

αφής.

Α Η Α Α : Α Α

Α΄ ά Η ήσιο Α.

ο ι ό ια ί ισ ς ύ ς αθ α ι ώ ς Α΄ α α ι ού ίο έ ι σ ο ό α οσ ί ι ο αι ι ό σ οσ άθ ια ο οί σ ς σ ό ο Α , α α ι ύο ας έσα

α ό σ ι έ ς α αφο ές αι α α ί α α, ο ύ α ς ι ασ α ίας ο ο ιέ ι. ό ος ί αι ο αι ι ός α βο θ θ ί α σ ιάσ ι ο ί ιος α ά ς ια ά ο ι α ι ές α βάσ ις σ βα ές ο Α . ο ι ό ος ι α ι ός ό ος ια ο άθ φά αιο ί αι ι ι ός ια α βο θήσ ι ο αι ι ό σ ο ι α ι ό ο σ ιασ ό, ώσ α ο ο θ ί ύ έσα σ σ ο ι ή

ο ιά. ι α ι ή ια ί ισ ο ο ί αι ί ι α ό α ο ισ έ α ή α α ς ι α έας ύ ς α ο ού α ο ο θού αι οι α ίσ οι οι ι α ι οί σ ό οι α ι θού , σ ό ο

ι ό ο α ό ο ό ο ο θα α αι ί ο ια α α οσια ή ι α ι ή οσέ ισ . ια α ά ι α, α ά αφος ο αφο ά σ έ ς σ ά σ ς f(x = αx2+βx+ ο ί, ια α ά σ ιασ έ

ασ ιό α αι α ά ι α ι ή ια ί ισ , α ο ο θ ί ή ς έσα σ ο οβ ό ο ό ο ό ο σ βα ό ο Α . ία ήσι ή ί αι αι ο ι ό ο ιέ αι σ ις α ίσ οι ς

ο ί ς ια ί ισ ς ύ ς . άθ ί σ , ο αι ι ός, α βά ο ας ό ις ι ιαι ό ς ς ά ς ο αι ο ια ιθέ ο ό ο, θα έ ι α ο α ώσ ι έ οιο ό ο

ι ασ α ία ώσ α α α ί ι σ ο α ύ ο α ό βαθ ό α σ οι ία ο α αφέ ο αι σ ο Α . ο σ α ι ό σ άθ ί σ ί αι α ι ι θ ί οιο ο ι ή α α ό σ έσα α ό α ά ο σιασ ι ής αθ α ι ής ασ ιό ας ί ι αθ ώ σ ά αι ό ι α ά άσ σ σ ι ές.

Ά β α αι οι ία ιθα ο ή

I. ισα ή

ο άθ α «Ά β α αι οι ία ιθα ο ή » ιέ ι σ α ι ές αθ α ι ές έ οι ς, ό ς ς α ό ς ι ής, οό , ς σ ά σ ς .α., οι ο οί ς ί αι α α αί ς ια έ ι α

αθ α ι ή έ ι αθ ώ . ι αθ ές έ ο έ θ ι σ ια ώ αφή α ές ις έ οι ς σ ο ού ς ά ις. Α΄ α α ι ού ίο θα ις α ι ίσο σ έ α ό ο ί ο αφαί σ ς, ο ο οίο ιο ί ι ιαί ς σ ο ί ς σ ο ς αθ ές.

ια α ι ώ ισ α ώ σ ο ιώ ο ί αι α αφι θ ί ι α ός ό ος σ έ σ έ οιώ , έσ ς α ά ς αι σύ σ ς ο α ώ α α α ασ άσ ώ ο ς αι σ ήσ

ο ς σ ί σ οβ ά . ίσ ς, α αφι θ ί ό ος ώσ οι αθ ές α α ού σ

Page 17: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

17

α α ώ ισ ο οιο ή αι ιαφο ώ α ύ ι ιο ή αι ια ι ασιώ αθώς αι σ ια ι ασί ς

ί σ ς. ι ο α ές α α α ασ άσ ις αι σύ σ ο ς ο ού οσ ι θού α ό φια ά ιβά ο α, βοήθ ια ο οί οι αθ ές ο ού α α ού σ ο σιασ ι ές

αθ α ι ές ασ ιό ς. έσα α ό ι ύ σ ο οιο ή αι ιαφο ώ - ια α ά ι α σ σ έ ισ ια ι ασιώ ί σ ς ή ς ο φής ύσ ισώσ αι α ισώσ , σ σ έ ισ ο ισ έ ι ιο ή ι ώ αι α ο ί ώ ο ς α ίσ οι ς α ο ύ ι ώ - οι

αθ ές ο ού α α α οήσο α ύ α ις σ ι ές έ οι ς αι ια ι ασί ς.

ι α έα ύ

Α ό ο βιβ ίο «Ά β α αι οι ία ιθα ο ή Α΄ ι ού ίο »

ισα ι ό φά αιο E.2. ύ ο α

φ. ο: ι α α ι οί Α ιθ οί 2.1 ι ά ις αι οι ιό ές ο ς

. ιά α α α ι ώ Α ιθ ώ ός ς α ό ι ς ς ι ιό ας

. Α ό ι ή α α ι ού Α ιθ ού

. ί ς α α ι ώ Α ιθ ώ ός α ο ί ι ιο ή αι

φ. ο: ισώσ ις

3.1 ισώσ ις ο αθ ού

. ίσ σ νx α

. ισώσ ις ο αθ ού

φ. ο: Α ισώσ ις . Α ισώσ ις ο αθ ού

. Α ισώσ ις ο αθ ού

φ. ο: όο οι 5.1 Α ο ο θί ς

5.2 Α ιθ ι ή όο ος ός ς α ό ι ς ια ο S )

5.3 ι ή όο ος ός ς α ό ι ς ια ο S )

φ. ο: ασι ές Έ οι ς α ήσ

. Έ οια ς ά σ ς

. αφι ή α άσ ασ ά σ ς. 6.2 ά σ f x = αx+β ός ς ίσ ς θ ίας ς ό ος αβο ής

φ. ο: έ ασι ώ α ήσ

7.1 έ ς ά σ ς : f x = αx2

7.3 έ ς ά σ ς : f x = αx2+βx+

ια ί ισ ι α έας ύ ς

ισα ι ό φά αιο α ια θού . .

. ι αθ ές α ι ί ο ια ώ φο ά έ οια ο σ ό ο , σ έσ αι ά α ύ σ ό . α οθ ί έ φασ σ άβασ α ό ία ο φή α α α άσ ασ ς σ ά . Όσο

Page 18: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

18

αφο ά σ § . , α ή θα ι α θ ί ς α ό ο ο φά αιο α ά θα σ θ ί ο ό α αι ήσ

σ οι ί ς ο ι ής σ ις ι ιό ς αι ο άσ ις ο ια έ ο ι α έα ύ ια α ά ι α

σ ι ιό α α·β≠ α≠ αι β≠ ς § . ο ί α ι θ ί ο ό α ς ισο α ίας αι ο σ έσ ο « αι» .

φά αιο ο : ι α α ι οί α ιθ οί α ια θού . .

§2.1, §2.2 ι αθ ές α α α βά ο αι βαθύ ο ις ά ις αι ι ιό ές ο ς αθώς αι ιά α α α ι ώ α ιθ ώ . α ι α θ ί α ό ι ς ι ιό ας ς α α άφο §2.2.

§2.3 α οθ ί έ φασ σ ι ή ία ς α ό ς ι ής ός α ιθ ού αθώς αι ς α ό ς ι ής ς ιαφο άς ο α ιθ ώ . ία α ή θα αθ ί σ ο ί ο σ

α ά αφο . . ο ί αι ια α ά σ α ώ ασ ήσ ο ού αι α α έ ο σ ο ς ιθέ ο ς σ ό ο ς. §2.4 ι αθ ές α ό ο άσιο ί ο α ι ή ί α α α ι ού α ιθ ού αι ις ι ιό ς

ς. ΄ α ή α ά αφο ί αι έ ασ σ -οσ ή ί α. α ισ α θ ί ια ή σ ι ιο ή ά α έ αιο θέ αι σ ί σ ο ού θέ . α ι α θ ί α ό ι ι ιο ή , ς α α άφο §2.4.

ο ί αι ια α ά σ α ώ ασ ήσ ο ού αι α α έ ο σ ο ς ιθέ ο ς σ ό ο ς.

φά αιο ο : ισώσ ις α ια θού . . §3.1 ι αθ ές, σ ο άσιο, έ ο ια α α θ ί α α ι ά ί σ ισώσ ς ο φής αx+β= , ς ο οίας οι σ σ ές α αι β ί αι σ ι έ οι α ιθ οί. α ού σ ο ί ς σ

άβασ α ό ί σ ιας έ οιας ο φής ίσ σ ς σ ί σ ς ι ής ο φής αx+β= . ια α οι ι θού οι αθ ές / ι ς ιά ισ α ύ αβ ής αι α α έ , ο ί αι

α ι ά α ί ι ασία α α ι ής ίσ σ ς α ι α άσ ασ ι ώ α α έ ς. ι ι ά, σ ο α ά ι α ς σ ί ας , ο ί α θ ί α ό ο ς αθ ές α ύσο ίσ σ

ια σ ι έ ς ι ές ο . . = , = , = , =- αι σ σ έ ια α οσ αθήσο α ια ώσο ι ά σ άσ α α ια άθ ι ή ς α α έ ο . σ ασία ς α α έ ο

ο ί α α α ι θ ί αι α α ί α α αι α ό ά α αθή α α . ι ι ά οι ασ ήσ ις ς σ ί ας αι ς σ ί ας .

§3.2 α θού α ές ισώσ ις ς ο φής x =α. §3.3 ι αθ ές ί ο α ό ο ού ά α ι ύο ισώσ ις ο βαθ ού. α

ισ α θ ί σ έσ ο όσ ο ς ια ί ο σας αι ο ήθο ς ι ώ ς οβάθ ιας ίσ σ ς αθώς αι α ό α οσ ιο ισ ού ο όσ ο ι ώ α ό ις σ έσ ις ο Vieta.

έ ος, α α έ αι οι αθ ές/-ή ι ς α ο ού α ι ύο α ές ισώσ ις ο α ά ο αι σ ισώσ ις ο βαθ ού.

φά αιο ο : Α ισώσ ις α ια θού . . §4.1 ι αθ ές έ ο ια α α ί α ισώσ ις ο βαθ ού. σ ή αι α ι ό ισ ς ύσ ς α

ί αι, ός α ό ήσ α ιθ ο α ής, αι σ ο φή ιασ ή α ος, αθώς αι α ί ο αι ά οι ς ι ι ές ι ές ς ύσ ις ή . ο ί αι α ί ο ά οι ς α ό ις ασ ήσ ις έ ς ς Α΄ ο ά ας.

Page 20: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v
Page 21: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

21

Α Η Α Α : Ω Α

Α΄ ά Η ήσιο αι σ ι ού Α. .

I. ισα ή

ι ασ α ία ς ίας σ Α΄ α α ι ού ίο σ ιά ι σ ο έ ασ α α ό ο ι ι ό σ ο θ ι ό ό ο σ έ ς, ι ιαί έ φασ σ αθ α ι ή α ό ι .

ι αθ ές έ ο έ θ ι σ αφή σ οι ία θ ι ής ι ής σ έ ς αι σ ο άσιο, ό ο έ ο α ι ίσ ι ασ ήσ ις ο α αι ού θ ι ή α ό ι . Α΄ α α ι ού ίο ,

έ ι α ή ι ία αθ ώ α α ιο οι θ ί σ ό ο αι έ α ά ς θ ι ής

ο ς σ έ ς. ια ύ σ ο ισ ώ ι ώ οιώ ί αι ά ι ύσ ο ο ια ο ς αθ ές, α ό α αι α ής ς ά ς, αθώς α αι ί σ ι ο οί σ ίσι αι ά ισ ι ιο ή ο

α αι ού αι ια ο αθο ισ ό ιας έ οιας. ίσ ς οι αθ ές ιά αι α ι ού ι ιό ς αι σ έσ ις ι ώ οιώ αι α ιο ού ι ασί ς ις ο οί ς α οσ αθού α

ιώσο . α ι ώ ισ ς αθ α ι ής α ό ι ς α ά ς ι αφή ιας σ ι άς ο ι ώ β ά ο α ο σιά ο αι α ό ο αι ι ό, ί αι α ά ώσ α θού οι αθ ές σ σ ασία αι α ασ ή ιας α ό ι ς. Α ίθ α, ί αι σ α ι ό α α ού οι αθ ές σ α ο ι ι ές ια ι ασί ς, α οσ αθού α ο ί ο βασι ή α ο ι ι ή ι έα, έσ

ι α α ισ ού αι ι ύ σ ς, α ήθ σ ς αι α οσφα ά σ ς, αι α σι ο οιού ασ α ισ ούς αι α α α ασ άσ ις, ο οσ ί ο α ά ι ώ σ ο ισ ώ .

α ασ ή α ό ο ς αθ ές α ι α α ι ά αι σ ή σ ια ο ό ο ο ς ί αι ια σ α ι ή ια ι ασία, ώσ α α ίσο α α ο ού ια ώ αίσθ σ ς σ ασίας ο α ι α α ί α ος

σ α αθ α ι ά. α α ή σ ά ο ο ί αι ίσ ς ια έθο ος ο σ ά σ α ού οι αθ ές σ α ό ι α ώ θ ά . ό ος ο «ά ο ο » σ ί σ ο α ι ού ισ ισ ού α ά

αι ο α ά όσο ά σ ο σ άσ α ος ο ί ι ά σ ί σή ο , ιο ού ι ιαί σ ο ία σ ο ς αθ ές. ό α α α α ά ο σιασ ι ό ό ο ο ί α αί ι α ιο οί σ

ο ισ ι ώ α ι ής ίας.

I I . ι α έα Ύ Α ό ο βιβ ίο ί ια ία Α΄ ύ ος Α΄, Α ό ο ο ., ά ο ., α σού .,

α ά ., ί . φ. ο: ισα ή σ ί ια ία

1.1 ο α ι ί ο ς ί ιας ίας

1.2 σ ο ι ή α α ο ή σ έ σ αι α ά ς ίας

φ. ο: ί α

3.1 ί αι σ οι ία ι ώ

3.2 1ο ι ή ιο ισό ας ι ώ ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

3.3 2ο ι ή ιο ισό ας ι ώ ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

3.4 3ο ι ή ιο ισό ας ι ώ ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

3.5 Ύ α αι ο α ι ό α αθέ ο ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

Page 22: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

22

3.6 ι ή ια ισό ας ο θο ώ ι ι ώ ός ς α ό ι ς θ ά , αι

3.7 ύ ος - σο άθ ος – ι ο ό ος

3.10 έσ ι ής αι α έ α ι ίας ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

3.11 Α ισο ι ές σ έσ ις ώ αι ιώ ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος 3.12 T ι ι ή α ισό α ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

3.13 άθ ς αι ά ι ς ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

3.14 ι ές θέσ ις θ ίας αι ύ ο ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

3.15 φα ό α ή α α

3.16 ι ές θέσ ις ύο ύ

3.17 Α ές ι ές α ασ ές

3.18 ασι ές α ασ ές ι ώ

φ. ο: α ά ς θ ί ς

4.1. ισα ή

4.2. έ ο σα ύο θ ιώ - ί ιο αί α ός ς α ό ι ς ο ο ίσ α ος ς σ . , αι ο άσ , , αι V )

4.3. ί ς ές α ά ς

4.4. Α ιοσ ί οι ύ οι ι ώ ο ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος ο α αφέ αι σ ο α έ ο ύ ο ι ώ ο

4.5. Άθ οισ α ιώ ι ώ ο

4.6. Άθ οισ α ιώ ού - ώ ο ός ς α ό ι ς ο ο ίσ α ος

. ια ί ισ ι α έας ύ ς

φ. ο : ισα ή σ ί ια ία. α ια θού . .

ι αθ ές ισά ο αι σ έ οια ο α ι α ι ού σ σ ή α ος αι σ ιαφο ά ς ι ής α ό α ι ή ία. ο ί αι α ι α θ ί ι ι ά, αφού έ σ ι α ι ώ

οσ ο ώ θα σ σ ί α ό ι ασ α ία ό φα αί .

φ. ο : ί α α ια θού . .

ι αθ ές έ ο ια α α ί ο α ύ ο έ ος ο ι ο έ ο α α άφ α ώ σ ο άσιο. α οθ ί έ φασ , οι ό , σ ο σ ιασ ό σ ά βάσ ις ι ές ια ώσ ις

ι ώ ο άσ αι α ίσ οφα, σ ια ύ σ ι ώ σ ο ισ ώ αθ ώ αι σ ισό α ι ώ ς σ α ι ή α ό ι ς ισό ας θύ α ά ή

ιώ . α ια θού ι α ι ές ώ ς ια ι ύ σ θ ά αι έ σ θ ά αι ό έσ ι α α ισ ού, . . σ ις α α άφο ς . , . αι . . α θού ασ ήσ ις α ό α σύ θ α θέ α α.

φ. ο : α ά ς θ ί ς. α ια θού . .

ι αθ ές έ ο ια α α θ ί έ οια ς α α ίας θ ιώ σ ο ού ς ά ις. ώ α οθ ί βά ος σ έ σ ό , ι ιο ή αι α ασ ώ . . ό ύ ο « οβ ά »

Page 23: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

23

ήσ ι ώ θό αι θο ο ο ι ώ α ί ο έ ο α α ήσ ι οι αθ ές

α ύ. Nα θού ασ ήσ ις α ό α σύ θ α. θέ α α.

Η : Η

Α΄ ά Η ήσιο αι σ ι ού Α. . ι α έα ύ :

Α ό ο βιβ ίο: Η Α΄ Α Η TEE, Α Α Α ., Α Ω ., . ι α έα ύ ια ο ο ι ό Έ ος - ί αι α ό ο θ αι ο ί ο αι οι α α ά ο ί ς ι ασ α ίας ύ ο ο ώ ):

ι α ι ή ό α ισ ώ ς ι α ι ές α ι ές / α α ήσ ις Ώ ς

Α Α 1

Α Ω Η

1.1 ι ασ ο ί αι

σι ή

α ι α θ ί ι ι ά έ φασ ό ο σ α βασι ά σ ία. 2

1.2 σι ή αι ο ο ία

α ι α θ ί ι ι ά έ φασ ό ο σ α βασι ά σ ία.

1.3 σι ά έθ ια ύ ς Α΄ ίο α ού α θ ιώ φ σι ά έθ : ή ος, ό ος, ά α αι α α ά α φ σι ά έθ : βα ό ,

ό ος. 1.4 ο ό α αι

ια σ α ι ά έθ

ι ό α . α α ι α ασ αθ ί όσθ σ ύο άθ ια σ ά . ι ό α . α ι α θ ί. ύ ος = + + 2 � � α α ι α ασ αθ ί ο ύ ο: = +

ο ί ι ο έ θ ο «Ας θ θού » ί ο: « ασι ά σ οι ία ι ο ίας» α ι α θ ί.

Ω Η -

Η Α -

Α Η

ια έ σ ο ί ο αι ι ι ά οι ασ ήσ ις: . , . , . , 1.8.

Α Α ο

Α Η Α Α

. έ οια ς ύ α ς

α ι α θ ί. 1

. . α α α ισ ι ά ς ύ α ς

α ι α θ ί.

. ά ις αφής αι

ά ις α ό α όσ ασ

α ι α θ ί.

. ύ α αι οι α ασ άσ ις ς

ύ ς

α ι α θ ί.

Page 24: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

24

. ύ α ς αι ία

α α ό φ σ ς - ό ος ο Hooke

α ι α θ ί. α ί ι ασ ια ή άσ σ σ ο ή αι σ ασία

ο οι ίο .

2

. έ σ ά ο α ό ο

α ι α θ ί. α ί ο ι ές ήσ ις σ ο ασ ή ιο ή ά

α ό α. . φά α α

ήσ

α ι α θ ί. ύ ο ο ώ αι έ ι ο ύ ο . ίς ο ύ ο .

Ω Η -

Η Α -

Α Η

ια έ σ ο ί ο αι ι ι ά οι ασ ήσ ις: . έ ς . .

. ύ θ σ ά

α ι α θ ί. α ι α θ ί ο ι ό ο: «Α ό ο ές ι ώσ ις ... θα

ις θ ού ίσ ς». ο α ά ι α ο οίο ι ό α . αι ι ό α . α ι α θού ο θές ί ς. ύ ος . α ι α θ ί ς : ��� = � + �

Η ύ ο ο ώ αι σ ό ασ : «…ό ς φαί αι σ ι ό α . ». ο έ ο α ά ι α ί αι ός ύ ς. α ί ι ασ ια ή άσ σ σύ θ σ ς ά ,

σ ο ή αι σ ασία ο οι ίο

4

. Α ά σ ιας ύ α ς σ

σ ισ ώσ ς

α ι α θ ί. Η ύ ο ο ώ αι σ ό ασ : «... ί αι ία �̂=���».

Ω Η -

Η Α -

Α Η

ια έ σ ο ί ο αι ι ι ά οι ασ ήσ ις: . έ ς . ός . β, . αι . .

Α Α ο

Α Η αι Η Η

Α Α ο

Α Η Α Α

. ο αί ι α ς ί σ ς

α ι α θ ί. α ά αφος . . α ι α θ ί α ό ό ασ : « ο σ ο ι ό ή ος ς ο ιάς α αφαι θού οι έ ις: ο α ο ό ο

ο ο ά αι ιάσ α s αι ι ά α ί αι ο έ ο ς α ό ισ ς». ι ό α . ί αι ός ύ ς. α ά αφο . . σ ό α «Ας φα όσο . αθο ισ ός

θέσ ς» ο α ά ι α α ιθ ό ί αι ός ύ ς. α ά αφος . . α ι α θ ί.

H α ά αφος . . α ι α θ ί. α ά αφος . . α ι α θ ί έ ι ό ασ : « σ ι ιαία

α ύ α ί αι ... α ύθ σ ς ί σ ς.»

3

. Α ά ια – 1ος

ό ος ο ύ α ια ί σ

α ι α θ ί.

. άσ -

Α ί ασ –

α ι α θ ί. ό ασ : « ος ό ος ... ύο ά ο ς ό ο ς» α ι α θ ί.

Page 25: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

25

3ος ό ος ο ύ α

. σο ο ία σώ α ος

ί ασ ο ο ι έ

ά

α ι α θ ί. ία σ ι ό α . α θ θ ί ο θή. α ά αφος «Ας οσέ ο », α ι α θ ί.

Ω Η -

Η Α -

Α Η

ια έ σ ο ί ο αι ι ι ά οι ασ ήσ ις ός α ώ ο α αφέ θ α α α ά : . , . , . , . .

Α Α ο

Η Α Η

. έ οια ς ο ής αι α

α ο έσ α ά ς

ο φά αιο ο α ι α ί ς ι ή ασία project). ι α ά αφοι ο ο ί α α ο έσο α οθέ α α ασίας

ο ά . ο οί σ ο project ο ί αι α έ ι ί ς ασ ια ό α α ή α αι α α ιο οι ί ις βι α ι ές ώσ ις αθ ώ . ο οί σ ο project ο ί α ι ο θ ί σ ασία

σ α έ φ α ίσ οι ι ι ο ή . ι ο ά ς αθ ώ ο ού α α ιο οιήσο ο ι ό ο

ο σ ο ι ού βιβ ίο έ ο ή ο ι ού σ ις οφο ι ές ή φια ές ή ις ασ ια ές ο ς α ο σιάσ ις. σ έ ια ί ο αι ο άσ ις ια ο ό ο ια ί ισ ς ο ι ο έ ο :

ι α ά αφοι . , . , . α ι α ού ι α α ι ά α ιο οιώ ας ι ό ο ασ ίο .

α σ θ ί α α ι ά αφι ή έθο ος ο ισ ού ο σ ίο φα ο ής ς σ ισ α έ ς α ά ά .

α ί ι ασ ια ή άσ σ ύ σ ο έ ο βά ο ς σώ α ος έθο ο ς ι ής α ά σ ς. Η ύ ο ο ώ αι σ ις ο άσ ις: « βαθ ός σ άθ ιας ...

ί αι βάσ σ ή ι ς»

7

. ο θ ώ α ο ώ ια

ο ο ί ς ά ις

. ύ ος ά .

. σο ο ία σ ού σώ α ος

ο ο ί α σ έφ αι ύ α ό ά ο α

. έ ο βά ο ς - ί ισο ο ίας.

. έ ο βά ο ς αι ισο ο ία ός

σώ α ος. Ω Η -

Η Α -

Α Η

ο ί αι ο ι άσ α α ήσ ι ι ό ια ι ή ασία α ό ις ασ ήσ ις: . , . , . , . , . , . , . , . , . ,

3.11, 3.14, 3.15, 3.16.

Α Α ο

Α Η αι Η Η

. θύ α ο α ή ί σ

α ι α θ ί. 7

. θύ α ο α ά

αβα ό ί σ - ι ά σ

α ι α θ ί. α ά αφο . . σ ο α ιθ ό « . ιάσ α», ο ί α ας « ό ο

ια α ά σ », α ι α θ ί. ι α ο ί ις ύ α ι α ού . α α α ί α α ς α α άφο . . ί αι ός ύ ς.

Ω Η -

Η Α -

Α Η

ια έ σ ο ί ο αι ι ι ά οι ασ ήσ ις ο α αφέ ο αι σ ια ά α α.

ι . , . , . ί αι ός ύ ς. α ια ά α α ό ι ήσ ο ού α οσ ισ ού ο ο ισ ι ό:

« ο α ές Α α α ασ άσ ις ο σι ού όσ ο », σ θ α ι ή ο « ια ο ι ές ι ήσ ις». ο ο ισ ι ό ά ι σ ο σύ σ ο:

Page 26: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

26

http://www.e-

yliko.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=159:pollaples-

anaparastaseis&Itemid=135

. Α . ο σ ι ό ς ι ά σ ς - 2ος

ό ος ο ύ α

α ι α θ ί ο α ά ι α ί ο «Ας φα όσο : ώ α ά ας kg …

ι ά σ ο σώ α ος» α ι α θ ί. α ά αφος . . α ι α θ ί. α α α ί α α αι

ό ς α ι α θού . α σ θού α α α ί α α , , , ς α α άφο . . ώ ο α ά ι α α ι α θ ί.

α ί ο ασ ια ές ασ ήσ ις σ ο ς ό ο ς ο ύ α αι σ ο βά ος σ ά , σ ο ή αι σ ασία ο οι ίο .

4

Ω Η -

Η Α -

Α Η

ια έ σ ο ί ο αι ι ι ά οι ασ ήσ ις: . - 4.29,

4.32, 4.35 – 4.36

. ιβή α ι α θ ί. α ά αφος, « ό ο ια α ά σ », α ι α θ ί.

4

. α ι ή ιβή α ι α θ ί έ ι ο έ ος ς σ ί ας … α ώ αι α ό ο ί ος ιφα ιώ

. ιβή ο ίσθ σ ς

α ι α θ ί. ο έ ο α ά ι α: « ο ός …» α α ο σιασ ί ό ο ο

1ο ώ α. ο έ ο α ά ι α: « ο σώ α α 1 αι 2 … άσ ο

σ οι ιού» α θ ί. . ιβή ύ ισ ς α ι α θ ί.

Ω Η -

Η Α -

Α Η

ια έ σ ο ί ο αι ι ι ά οι ασ ήσ ις: 4.61-4.66

Α Α ο

- Α

. . ο ά ος, ο έ ο αι

…σ ή σ

ισα ή σ ο έ ο θα ί ι α ό ό ασ : « ο βά ος α ισ ί … ά ο σ ια ο ή» σ .

8

. . ώ ι ία

α ές

α ι α θ ί. ύ ο ο ώ αι ι ασ α ία ς α α άφο

« ο ι ά ο » σ .

. Α ό βιο ο ι ή ασία σ ο φ σι ό έ ο

α ι α θ ί.

. Έ ο σ αθ ής ύ α ς

ύ ς α α άφο ο ο ώ αι α αφο ά σ ο ισ ο ι ό έ θ ο ια ο Joule, ο ο οίο α ο ί ι α έα ύ .

ο α ά ι α ς α α άφο α ι α ί α α ι ά. . Έ ο σ ώ

ά

α ά αφο . . ύ ο ο ώ αι ι ασ α ία ο ί α α: «Ας α α ω θού …»

α ά αφος . . έ ι ι α θ ί. . . Έ ο ιβής: οσό α ό ι α

α ι ή

α ι α θ ί.

. θ οί έ ο α ι α θ ί. ύ ς α α άφο ο ο ώ αι σ α έ θ σ :

(1ft . lb =1,356 Joules).

Page 27: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

27

. Α θ ώ ι ος ο α ισ ός: σ ό έ ια

α ή

α σ θ ί ι ι ά σ ά . ι αθ ές α ά ο οαι ι ά ία ι ή ασία ί ο

έ ις σ ι ή ή α ο ι ό ο ς. σ αφή ς ασίας α έ ι ό ο θ ι ή σ ισφο ά σ α ιο ό σ

αθ ώ . . Έ ο αι έ ια: ύο ό ις

ο ί ιο ο ίσ α ος

α ι α θ ί. α ό ι ο ύ ο ς ι ι ής έ ια αι ο ύ ο ο

θ ή α ος αβο ής ς ι ι ής έ ιας α ι α θού . ο αίσιο: «Ας φα όσο » α ο ί ι α έα ύ . α έ α α α ί α α α ι α ού .

Ω Η -

Η Α -

Α Η .

ια έ σ ο ί ο αι ι ι ά οι ασ ήσ ις: 5.3, 5.4, 5.11, 5.12, 5.17, 5.20

Η ύ ς Α΄ ά ς ο ο ώ αι α ή α ά αφο.

Ω Ω 42

Η : Η Α

Α΄ ά Η ήσιο αι σ ι ού Α. .

ι α έα ύ :

Α ό o βιβ ίo: ία Α΄ ι ού ίο , ιβ ίο αθ ή, ιο ά ς . .ά. Αθή α: ιόφα ος 2015.

ι α έα ύ ια ο ο ι ό Έ ος - ί αι α ό ο θ αι ο ί ο αι οι α α ά ο ί ς ι ασ α ίας:

ί σ : οι οα αι ού ς ώσ ις α ο ού έ ος ς ασ έας ύ ς

ό α ί ς – α α ήσ ις ώ ς Ώ ς

Α Α ο .ώ ς

1.1 ασι ές έ οι ς

ισα ή σ ις βασι ές έ οι ς ίας. ι αθ ές ο ύο ας σ ο ά ς ο ού α ήσο έ ο α ή α α ς ίας, θέ α α ο αφο ού θο ο ο ία, ισ ο ία, αθ ι ή ή .ά.

. .: α α ι ές α α ί ς, α οϋ ι ά, ισ ο ία ς ισ ή ς, ισ ο ία β αβ ί Nobel, .ά. α ί ι ασ ια ή άσ σ ια έ βασι ώ οιώ

ίας . .: ί α α, ια ισ ό ι ά , ι ή α ί ασ , pH, α ί ασ ο έος – βάσ ς, .ά.

Π ο ι ό ασ ια ή άσ σ : « ώ ας ο ι ό ο ού ού ο ο ο α ιού» α α αβή ο ού

αι ιήθ σ , α ί σ ού ά ο CuSO4, α ί σ σα ά α ι ασ ή ιο Fehling, έ σ pH α ι ό α ί, α ο ά σ σ ι ώ ό ά θ α α αι οσο ι ός οσ ιο ισ ός ς βι α ί ς C).

2

Page 28: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

28

. α ι ό σ ς ύ ς –

ια ύ α α –

ι ι ό ς ια ά - ια ό α

α ι α θ ί ό ο α ά αφος: ια ό α

Π οα αι ού ώσ

Π ο ί αι α ί ι α ή α αφο ά σ ις έ οι ς ιά α, ι ι ό α αι φ άσ ις ι ι ό ας

Π ο ί αι α ά σ ω ο ο έ ω ώσ ω α ί ι ασία σ ο ά ς, ό ο άθ ο ά α θα ια α α ί ία ή ισσό ς α ό ις ασ ήσ ις ο σχο ι ού βιβ ίο , ό ως οι: -79

αι - . Οι ο ού ς ασ ήσ ις α ο ού ασ έα ύ

Ασ ήσ ις ο α ισ οι ού σ έα ώσ αι ο ού α α ο έσο ασ έα ύ , ί αι οι: , ,

ο ί αι οσέ ισ α ί ι ασ ια ά, αι α α αφ θού όσο ο α ό ισσό α α α ί α α α ό αθ ι ή ή, ώσ α α α ι θ ί σι ό α ι ασ ο έ

ασ ιό α

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-

aggregatedcontent-8526-8164

2

Α Α ο ώ ς

2.1 Η ο ι ή ο ή α ό

ι άσ αι ο ό ό α.

Π οα αι ού ώσ

Π ο ί αι α ί ι α ή α αφο ά σ ις έ οι ς ά ο ο, ό ιο, ιό , α ο ι ός α ιθ ός, α ι ός α ιθ ός.

ί α ας . « α α ο ή ο ί σ σ ιβά ς, σ α σ οι ία α ο ι ό α ιθ ό = - » α ι α θ ί αι α α ο ο θ ί ό ο σ ή «σ οι ίο».

ασ ιό α

άσ σ σ ο ά ς σ ι ά ο ό ο α α ο ής ο ί σ σ ιβά ς ια α ά ο α σ οι ί α ο ι ό

α ιθ ό - αι -38.

ασ ιό α ό σ ή α ος ο ιο ι ού ί α α βάσ ά ς

α ό σ οι ί α ο ι ό α ιθ ό - . ασ ιό α α ή ι άφ αι σ ο « Α Α »,

, ία Α΄, ΄ αι ΄, ι ό ύ ιο

2

. α ά α σ οι ί

ιο ι ός ί α ας .

σι ό α ο ιο ι ού

ί α α

ι άσ αι ο ό ό α.

ασ ιό α

ο ί αι α ασ ή ός φ ο αφι ού ά ο ο ς ισ ή ο ς ί ο ς ο σ έβα α σ α ασ ή ο

ιο ι ού ί α α

ασ ιό α

ο ί αι οι αθ ές ισ έ οι σ ο ά ς α ι ήσο ισ ο ία ο ο ά ο ιο ι ού ί α α αι α

α ο σιάσο σ ο ο έ ια ς ά ς

ασ ιό α

ο ί αι α α ο ούθ σ α α ά βι οσ ο έ ι α ά :

α σι ές ι ιό ς α α ί

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-

metals#!cmpid=CMP00000879

β Α ι άσ ις α α ί ό

3

Page 29: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

29

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-

group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939

ασ ιό α

έ ο ιο ι ού ί α α αι ι ιο ή ιαφό σ οι ί . . ό α ή σ ίο ή ς ήσ ο ισ ι ού.

ι ι ά ο ί αι: http://www.rsc.org/periodic-table ή ασ ιό α

ια άσ σ οι αθ ές ο ού α α ού σ ασ ιό ς –

αι ί ια ο οθέ σ ς σ οι ί σ ο ιο ι ό ί α α βάσ ο ι α ι ό ι ό:

α αι ί ι ο οθέ σ ς σ οι ί ο ιο ι ού ί α α

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2610

β ο οθέ σ σ οι ί σ ο ιο ι ό ί α α

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2444

. ι ά ια ο ι ό σ ό. –

α ά ο ς ο αθο ί ο

ι ή σ ιφο ά ο α ό ο . ί

ι ώ σ ώ

ι άσ αι ο ό ό α.

α οθ ί έ φασ σ α ά αφο: « ι ί αι ι ός σ ός», «ιο ι ός ή ο ο ι ός σ ός» ώς ιο ί αι αι α ύ

οι σ οι ί , «ο οιο ο ι ός σ ός» ώς ιο ί αι αι α ύ οι σ οι ί . α ί ι α αφο ά σ ις σ α ι ό ς

ιαφο ές α ύ ο ο ι ώ αι ο οιο ο ι ώ ώσ αθώς αι σ α α ο ία ιό σ ο σ α ι ό έ α, α ά αι σ ις

ιαφο ές ο ο έ ο αι ο έ ο σ ού. ασ ιό α: ο ί αι α ί ι ασία αθ ώ σ ο ά ς αι α

ήσο ο ό ο ο αβά ο αι ι ιό ς ό ς α ο ι ή α ί α αι α ι ό α α ιο οιώ ας ο ια ι α ό

ιο ι ό ί α α

ασ ιό α: ι αθ ές σ ο ά ς α α ι ο ήσο ι ές ώσ ις βάσ ιά σ ο ς σ ο ό αι έ σ ς α ι ό ας ια ά ο ο ύ ο . ο ί αι α σι ο οι θού α

ι ά: ά α , α ά ι, α οφ α ι ό α ο ύσ , οι ό α, ό β ύσ ς, α οσ α έ ο ό.

α α ι ά

Α ιο οί σ ς οσο οί σ ς « ιά α ά α ς αι α α ιού», ο οία σ ο ύ αι αι α ό σ α ι ια ή ία. http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-

solutions

4

. ασι ές έ οι ς ια ο ς

ι ούς ο ο ισ ούς:

σ ι ή α ο ι ή ά α, σ ι ή ο ια ή ά α,

mol, α ιθ ός Avogadro,

α ο ο ια ός ό ος

Α ό ό α ι άσ ο αι ό ο οι α ά αφοι: « ι ή α ο ι ή ά α – ι ή ο ια ή ά α», « ι ή α ο ι ή

ά α (Ar ή α ο ι ό βά ος Α , « ι ή ο ια ή ά α Mr ή ο ια ό βά ος , αθώς αι ο « α ά ι α . »

1

Page 30: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

30

. Η ώσσα ς ίας-Α ιθ ός

ο ί σ ς- αφή ι ώ ύ

αι ισα ή σ ο ο α ο ο ία

ώσ

ι άσ αι ο ό ό α.

α ι α θού αι α α ο ο θού α ιό α ο ί α α . « ο α ο ο ία ιό ο οα ο ι ώ ιό » ός α ό « ι ί ιο -3 αι φ σφί ιο P-3).

Α ό ο ί α α . « ο α ο ο ία ιό ο α ο ι ώ ιό » α ι α θού αι α α ο ο θού ό ο σ ή

Α ό ο ί α α . « ήθ ις ι ές Α. . σ οι ί σ ώσ ις ο ς» α ι α θού αι α α ο ο θού οι Α. . K, Na,

Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, Fe, F αι α ό ο Η + , α ό ο (- αι α ό α Cl, Br, I (-1).

ασ ιό α

ο ί αι α ί ι α ασ ή αφίσας σ ά α ιό α ο οα ο ι ά αι ο α ο ι ά ιό α

Π οα αι ού ώσ

Π ο ί αι α ί ι α ή α αφο ά σ ις έ οι ς ο ύ, βάσ , ά ας αι σ ο ς ι ούς χ ι ούς ύ ο ς α ώ

α ι α θ ί ο ο α ο ο ία α ό α ι ώ ώσ

σι ο οιώ ας α α ίσ οι α ιό α ι ά . , . , . . ο ί α α ιο οι θ ί ο ι α ι ό ι ό « αι ί ι ο ο α ο ο ίας

α ό α ώσ »

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2608

ασ ια ή άσ σ : « ο ι ή α ί σ ά »

4

Α Α ο ώ ς

3. ι ές α ι άσ ις

α ι α θού οι α ά αφοι: « ς σ βο ί ο αι οι ι ές α ι άσ ις» αι « α α ισ ι ά

ι ώ α ι άσ ». Η α ά αφος « ι ά ί ι ώ α ι άσ » ο ί αι α

ι α θ ί ασ ια ά. ό οι ς α α άφο α ής ί αι: οι αθ ές α ο ού α α α ί ο ο ί ος ς α ί ασ ς, αθώς αι α σ ώ ο σ σ ές.

α ο ί έ ος ς ασ έας ύ ς ύ σ οϊό ιας α ί ασ ς.

ασ ιό α

ο ού α α ιο οι θού οι οσο οιώσ ις: α ισο ο ώ ας ι ές ισώσ ις

http://phet.colorado.edu/el/simulation/balancing-chemical-equations

β) Reactants, Products and Leftovers

http://phet.colorado.edu/en/simulation/reactants-products-and-

leftovers

ο ί α α ιο οι θ ί οσο οί σ : ο ια ή ή σ ς ι ής α ί ασ ς.

http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/reactions-and-rates

ασ ια ή άσ σ : « α α ισ ι ές ι ές α ι άσ ις» ο ί ο αι α ι άσ ις ό ς:

- αύσ σύ α ος Mg αι έ ο α α ό ο MgO.

- Α ές α ι α ασ άσ ις . . g ή Zn HCl αι Fe α φί σ ιά α CuSO4.

4

Page 31: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

31

- ι ές α ι α ασ άσ ις . . AgNO3+KI, AgNO3+K2Cr2O7 ή K2CrO4,

CuSO4+NaOH, Na2CO3 + HCl έ σ CO2).

- ο ώσ ις ό ς Cl+ α ίς ο α ό α ο έ σ α, ο α ό ήσ ί .

. έα βάσ ις, ο ί ια, ά α α,

ο έ σ αι αθ ι ή ή

α ι α θ ί ο ό α ά αφος. ασ ιό α

ο ί αι οι αθ ές α ισ ού σ ο ά ς αι άθ ο ά α α α α άβ ι έ α α ό α θέ α α ς ό ας: «Ό ι β ο ή αι

ιβά ο », έ ο α αι ο έα – βάσ ις», Έ αφος αι ο έα – βάσ ις», «pH αι ι ι ή», « α α ί ς αι σ α α ί ς», ό ο θα

ασ ί αι σ σ έ ια θα α ο σιάσ ι σ ο ο έ ια ς ά ς.

ασ ιό α

α ασ ή α ο ο ίο / α ής ο ι ασίας α ό άθ ο ά α ια ο θέ α ο α ο σιά ι αι σ σ έ ια σ ή σ αι

α ιο ό σ α ό ις ό οι ς ο ά ς.

2

Η : Α

A΄ ά Η ήσιο Α Α΄ ά σ ι ού Α. .

ι α έα ύ : Α ό ο βιβ ίο « Α» ς Α΄ ά ς ι ού ίο ασ ο ί Α., σ ά - Α οσ ο ο ού ο ., α ώ α – ά α ., ά ., ια ό ο .

ί ς ι ασ α ίας: α φά αια ο ί αι α ι α ού σ ι ά: , , , .

ό α Α Α Η Η Ώ ς

φά αιο Α ό ο ύ α ο σ ο ο α ισ ό ώ ς

ύ α α αι ισ οί

ασ ια ή άσ σ : ι οσ ο ι ή α α ή σ ά –

ισ ώ

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο φια ό ι ό: α ο ί ς ι ώ ισ ώ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3085?locale=el

2

Ό α α αι σ σ ή α α ο ά

1

φά αιο οφο ι ό ύσ α ώ ς

α ιά

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο φια ό ι ό: α ια ός α ός

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4127?locale=el

2

Αι οφό α α ία

α ι α θ ί α ά αφος «Α ια ή ί σ »

ασ ια ή άσ σ : ι οσ ο ι ή α α ή σ ά αί α ος

2

Page 32: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

32

Αί α

α ά αφο « άσ α» α ί ι α ή α αφο ά σ ις ΐ ς ο άσ α ος

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο φια ό ι ό: α ύ α α ο αί α ος: ο φή αι ι ο ία

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1284?locale=el

ι αθ ές ο ού α ασ ού σ ο ά ς ια α ά σ θ ά ο σ ί ο αι ια ή σ ς ίας ο

οφο ι ού σ σ ή α ος α ια ια ά οσή α α, ια οφή/άσ σ

3

φά αιο ι ό ύσ α ώ ς

ο ή αι ι ο ία

ι ώ ά

α ι α θού οι α ά αφοι « α ι ό ίας», « ι ή ώσ » αι « ά ις»

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο φια ό ι ό: ι ό ι ό ύσ α: οιο ο ι ός ά ς

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3154?locale=el

Α ό ό α ι ό ι ό ύσ α α ι α θού ό ο οι α ά αφοι « ιαίος ός», « έφα ος» αι « φα ι ά

ισφαί ια»

ι αθ ές ο ού α ασ ο θού σ θ ι ές ασί ς ο α αφέ ο αι σ α ά ο ς ο ι ού σ ία ο ι ού

σ ή α ος ύ ος, ο σί ς, ασθέ ι ς

2

ιφ ι ό ι ό ύσ α

2

ι ό ι ό ύσ α

3

φά αιο Α α α α ή – Α ά ώ ς

ο ή αι ι ο ία

α α α α ι ού σ σ ή α ος

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο φια ό ι ό: ο ία ο α ίο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4865?locale=el

α ι α θ ί α ά αφος « ο σια ός ύ ος»

3

Α ά ο β ύο -

ο ός

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο φια ό ι ό: ο άφ α β ύο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6326?locale=el

ι φάσ ις ς οσύ ς

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4890?locale=el

ασ ο ύ α α

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/548?locale=el

α ι α θού οι α ά αφοι «Α ά σ »

« φύ σ »

« α ισ ός α ού α»

«Α ά ά ο ο ό – ή ας»

ο ί αι α α ο οί σ ι ώ σ θ ι ώ ασιώ α ό ο ά ς αθ ώ αι α ο σίασ σ ο ο έ ια θέ α α ο σ ί ο αι ι ο ία ο α α α α ι ού σ σ ή α ος σ ο α ι ά α ι ό α οσή α α, α ί ος ο ασ ού,

σ ι ό α, σ α ι ή ο ι ο οί σ

5

ύ ο ο 25

Page 33: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

33

Η Α Α

Α΄ ά Η ήσιο Α. .

ια ο άθ α ς ο ι ι ής αι ίας σ Α ́ ά σίο Α. , ια ο σ . έ ος -2019 ισ ύο ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας, ό ς έ ο ο ισ ί ια ο σ ο ι ό έ ος - , σύ φ α ο

α ιθ. . / / / -09- έ αφο ο , οι ο οί ς α α ίθ αι α ο ούθ ς.

Α Η Α/ Α Η: Α Α Α’ ήσιο αι ’ σ ι ού α α ι ού ίο

Α : . ο ι ι ή αι ία Α’ ι ού ίο & Α , . ά α ο & . ια ού, Α , - ιβ ίο αθ ή

ο ι ι ή αι ία έ ι σ ό ο α βο θήσ ι ο ς αθ ές αι ις αθή ι ς α:

α ο ήσο ί ς ις α α αί ς ώσ ις αι ιό ς ώσ α ο έσο α α α οήσο οι ι ή α α ι ό α.

α ι φθού ις σ έσ ις α ά σ ς α ύ οι ίας-οι ο ο ίας- ο ι ι ής αι ι ή ο ς α ό α α ί ασ ς έσ οι ι ώ θ σ ώ .

οι ι θού ο ό ο οσέ ισ ς οι ι ώ οβ ά αι

ο ς ο οι άσο ια ο ό ο ο ού ο ί . Α ή σ ο οθ σία ο ί α ι θ ί ια α ι ή ι α ι ή ια ι ασία σ ιασ έ σ ύ αι ό ι σ α α ό σ αι ι ι ή οσέ ισ . ο ι ι ή αι ία ο ί α ί αι α ο ό σ ώσ σ ι ώ οι ία, οι ο ο ία, ο ι ι ή. α ιέ ια ς

ι ι ής σ έ ς α α ή ς αθ ι ό ας ή/ αι ς ι αι ό ας σ ισ ο ι ή ώσ θα βο θήσ ι ο ς αθ ές α α α οήσο ο ισ ο ι ό αι οι ι ό οσ ιο ισ ό

φαι ο έ . οσ άθ ια ιασύ σ ς α ά α σ ι ά α ι ί α . . ισ ο ία θα ο ς βο θήσ ι α ο οθ ήσο ο α ό ο ς αι ο όσ ο σ ο ισ ο ι ό ό ο αι ο οι ι ό ώ ο, α α ι φθού ο ς ό ο ς αι ις οϋ οθέσ ις ο οι ι ού ί σθαι. οι ι ός αι ο ι ι ός α α ισ ός ο α α ύ αι έσα α ό ο ι ι ή αι ία θα ο ς ο ίσ ι ί ς ις ιό ς ι οι ίας, οφό σ ς ώσ α α ι φθού α ό ια ς α ο ι ής αι ς

σ ο ι ής ο ς θύ ς, α α θού οι ι ή αισθ σία αι α ύ σ σ ι ή οι ία, α ιοθ ήσο α ια ό όσ ο αι ο α ι ό οσα α ο ισ ό σ οι ι ή ο ς ια ο ή. Έ σι, θα ο έσο α ια ι ισθού α ο σ α ι ά ο οι ι ό ιβά ο , α

α α ο ιθού σ ις α αι ήσ ις αι ις ο ι ές α ά ς, αι ι ά α σ ιάσο ι ία ο έ ο ο ς. ό ος ο αι ι ού σ α ό ο αίσιο θα έ ι α ί αι ιο ία ί ο ο ό ι ο

ιβά ο ος ο ο οίο θα ι ο ύ ι, θα σ ί ι αι θα ο θ ί αθ σια ή ια ι ασία ί ο ς ο ς ό ο ς οι ο οίοι θα ισ ύσο άθ αθ ή/ αθή ια ισ ά αι ό ο ς α ί α

α α ήσο ο σιασ ι ή ώσ ό ι ό ο ήσι αι ι ι ή σ έ ώσ α ο ού α ια ώ ο έ α « ι ή» σ άθ έ α « ια ί;»

Page 34: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

34

1. ι α έα ύ Π ι χό ο - ιαχ ί ισ αι ι ι ός ο α α ισ ός

Η Α Α Α’ Η Η Α Α

Α Α Ω Ώ ς α α ήσ ις

. : Η Ω Α Η Α Α Η Α . Ά θ ος: οι ι ό, οι ο ο ι ό αι ο ι ι ό ο . οι ο ο ία . . οι ία, ο ι ία αι οι ο ο ία: α φί ο ς

σ έσ ις . . Α ό οι ο ο ία ο οί ο σ οι ο ο ία ς ό ς

4(+2) ι ι άσ ο ς α σ ιάσο σ α ί ασ α ύ α ό ο αι

οι ίας α ά αι σ α ά σ οι ίας-

οι ο ο ίας- ο ι ι ής

ι ι άσ ο ς/ο σ ς ο ού α ώσο ί α ια ια ιο ι ή α α α ή α ό σ ό ο ι ι ή οσέ ισ σ ο θέ α ς ιβο ής ς οι ο ο ίας σ ο ι ι ή αι οι ία,

αθώς ίσ ς αι α ά ια α ο ι ή θύ αι σ ο ι ή άσ ο ι ώ . . : Η Ω Α

. Α ό α ο ι ή οι ία σ οι ία ς οφο ίας αι ς ώσ ς

. . Α ο ι ή οι ία

. . ιο α ι ή οι ία

. . αβιο α ι ή οι ία

. . οι ία ς οφο ίας αι ς ώσ ς

. ασι ά α α ισ ι ά ς ι ής οι ίας

4(+2) α οθ ί έ φασ σ οι ι ή αβο ή – ο έ ασ α α ό ια

ο φή οι ι ής ο ά σ ς σ ό - οϋ οθέσ ις,

αι ί ς/σ έ ι ς

ο ού οι ι άσ ο ς/ο σ ς α α ιο οιήσο α ι ά σ ή α α/ οιο ο ι ούς ά ς ια άβασ α ό ια οι ία σ ά α βασι ά α α ισ ι ά άθ ιας. α οθ ί οσο ή

σ ό α . , ώσ α α αφύ ο οι αθ ές σ ι ι ές, αφο ισ ι ές αι ιφα ια ές ίσ ις ια ι ή οι ία, α ά α οσ ίσο ι ι ά αι έο σα ισ ο ι ό α α

σ ι ά ς α α ισ ι ά.

. : Η Α . ο ύ ιο οι ο ο ι ό όβ α

. . ι α ά ς

. . α α αθά- ο α α α ι ό ό ο

. ι ι ι ήσ ις

. . ι σ σ ές α α ής

. . ο όσ ος α α ής

. . ι ή α αθώ

. . α οι ο ιά

. . ο ισό α οι ο ιώ

. . οι ο ια ός οϋ ο ο ισ ός

. ο ά ος ς α α ός αι ς α α α ής

. ασι ά α α ισ ι ά ς ι ής οι ο ο ίας

6(+2) α οθ ί έ φασ σ ο ί ο ο α ά ς/ ό οι-α αθά αι σ

ια ό φ σ ο α α α ι ού ο ύ ο . ό ος ς οσφο άς

αι ς ή σ ς ί αι σ ό ι ο α ι θ ί α α ι ά αι

α α ί α α. ίσ ς α οθ ί έ φασ σ έ οια ο όσιο α αθού. α ο ού οι αθ ές α

ια ί ο ο ς α α ι ούς σ σ ές αι ο ς ο ίς ς

α α ής.

ό α ο ί α ο ισθ ί ασ ιό ς ο αφο ού ις α α α ι ές σ ήθ ι ς . . α ο ό ια , ιαφή ισ αι ί ασ ο ασ ί σ α ές. ίσ ς, ο ί α

α α θ ί έ οια ο όσιο α αθού α ιο οιώ ας ο α ά ι α ς αί σ ς. . : Ω Η Η Α Η Η -

. οι ι ο οί σ αι ο ι ι ο οί σ

. . α έσα α ι ής ι οι ίας

. . α ο ι ι ά ό α α

. . θ σ ός αθ ι ώ οι ο ή

5(+2)

Page 35: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

35

. οι ι ός έ ος α ο ούσ ο ι άσ α α ιο οιήσ ι ο ι α ι ό ό ο ια α ο οιήσ ι ιαφέ ο σ ς ασ ιό ς . . α αι ί ια- έ φ ή ο ς ιάσ ασ -ή/ αι α social media ς φο ίς

οι ι ο οί σ ς. ια ο θ σ ό αθ ι ώ οι ο ή ιαφέ ο ι ό α ό ο Ί α ς ο ής: http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I453616#

. : Α Η

. ο ο ο ι ή σ ί σ

. οι ι ή αισθ σία Α α ι αιώ α α ο αι ιού

α ι αιώ α α α ό α α ία . θ ο ισ ός . φια ός ο ί ς

5(+2) α οθ ί έ φασ σ έ οια ο ού ο ί ο σ έ ι σ α

οι ά αίσθ σ ς α ο ι ής ο θύ ς α ά αι ς οι ι ής αισθ σίας αι α ύ ς

ο ί ο αι ι ός α ι έ ι ά οιο α ό α ι έ ο ς θέ α α αι α ο ο έ ι έθο ο ο project. θ ο ισ ός ο ί ίσ ς α σ ασθ ί οβο ί ς αθ ώ .

ίσ ς, θα ο ούσ α οθ ί α ο ι ή ή ο α ι ή ασία σ ι ή ο θέ α ο « φια ού άσ α ος».

. : Α Α Η . α άσ σ . . α ο ί ς αι αί ια ς α άσ σ ς . . οι ι ές αι οι ο ο ι ές σ έ ι ς . ι όσφ ς αι σ φ ία έ . Έ ς αι α ο α οί . . ι ή θα έ ια . . Α ό σ αι α ώ ια ι ής θα έ ιας . ο α ι ές α ές ια οι ι ή

σ βί σ . . Α ύ αι ι αιοσύ . . βασ ός ο «Ά ο » αι α ι ό α . . ύ α ια ό ο αι σ ασίας . . ι ι ή ί σ ιαφο ώ οσώ ,

ο ά , α ώ

5(+2) α ο ισ ί ια ο ι ό α ο φαι ο έ ο αι ιά ισ ό « α άσ ς» αι « όσφ ας». α σ ασ ί α έα ο έ α ς οσφ ι ής

ίσ ς σ ώ α ας αι ί ς/σ έ ι ς . ι ό ς . ,

. . & . . α ι α θού ι ι ά. ι ι άσ ο ς θα

έ ι α α ύ ο έ ι α αφο άς ο βιβ ίο σ θέ α α σ ο ύ αι ο α α ή

ο ο ού σ α σισ ι ές σ ιφο ές σ βά ος οσφύ

αι α ασ ώ

α α ιο οι θ ί σ σ ι ές ασ ιό ς, ο ούσιο ι ό ο ά ι φ ο αφι ό, φια ό αι αι ι ό ι ό α ό .Α. -https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html ,

ο «Αίσ ο»- φια ά σ ά ια : http://aesop.iep.edu.gr/ αι ά ο ς έ ο ς φο ίς αι σ ο ι ό ς

Α

Α΄ ά Η ήσιο αι σ ι ού Α. .

ια ο άθ α ς σ ο ίας ι ής αι ίας σ Α΄ ά Η σίο αι Α΄ ά σ ι ού Α. . ια ο σ ο ι ό έ ος -2019 ισ ύο ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας, ό ς έ ο ο ισ ί

ια ο σ ο ι ό έ ος - , σύ φ α ο α ιθ. . / / / -09- έ αφο ο σ ι ά « ι α έα Ύ αι ις Ο ί ς αθ ά ω ι ής Παι ίας Α', ', ' Η ήσιο

αι Α', ', ', ' ά ς σ ι ού ΠΑ.Λ. σχ. έ ο ς -2018».

Page 36: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

36

Α΄ Α. . ο άθ α ς σ ο ίας ι άσ αι ία ώ α β ο ά α σ Α΄ ά σίο αι Α΄ ά σ ι ού Α. . ο ό α α ο ώ ο αθή α ος αθο ί αι σ .Α. / / -08-1999

[ , . ΄/ -12- ] αι ί αι ο ό α α ο ώ ο αθή α ος « σ ο ία ο ό ο αι ύ ο ο όσ ο Α ό ο . . έ ς σή α – οσ ίσ ις», ΄ ά ς ο ύ ο .

Α Α Η

ο φά αιο

. ο ί α ο ιαφ ισ ού . α ι ή α άσ ασ . σ ασία ς α ι ής α άσ ασ ς

ο φά αιο

Α. ο Α α ο ι ό ή α . Α ώ ας ια Α α σία αι ιο ία ο ι ού ά ο ς . σ ο ι ό ιά α α ς α άσ ασ ς . ια βέ σ ο ά ο ς α ό ο α ο ίσ ια . ο α ο ι ό ή α ι ι ά

. ιο α ι ή α άσ ασ ι ι ά

ο φά αιο

Α. ι α α ι ές σ έσ ις σ ις α ές ο ο αιώ α

. α α ι ή α ι α ό α

. ι α α ι οί ό οι ι ι ά, α ο ισ ί ιο ία έ σ ό

. ώ ος α όσ ιος ό ος ι ι ά

. θ ι ός ι ασ ός

. ι ασια ι ός ό ος ι ι ά α σ α ι ι ά ο ό α

. θή ς ά ς

. Έ ας α ο ο ισ ός

. ίο ος α ύ ύο ο έ

. ι ο ο ι ή ίσ

. ο ι ι ή ίσ - α ά φασισ ι ώ αθ σ ώ . ύ ος α όσ ιος ό ος

. Έ ας α ο ο ισ ός

. ά α σ ο ό ο

. α ο ι ή ο ή ι ι ά

. α ο ι ή ά α

. οβ ή α α αι ί ς

Page 37: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

37

Ω : Α ά ι ο ι ή α ό α, α ί αι α αφο ά σ ή α α έ ς, ο ο ίας,

ο ι ισ ού, αθ ισ ού . . βάσ α ιαφέ ο α αθ ώ / αθ ιώ .

Η Α

Α΄ ά Η ήσιο Α. .

ια ο άθ α σ ι ώ σ Α΄ ά Η σίο Α ια ο σ ο ι ό έ ος -2019

ισ ύο ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας, ό ς έ ο ο ισθ ί ια ο σ ο ι ό έ ος -2018,

σύ φ α ο α ιθ. . / / -10-17 έ αφο ο σ ι ά ις «Ο ί ς ι ασ α ίας ια ο άθ α ω Θ σ ι ώ σ α Η ήσια αι σ ι ά Λύ ια ια ο σχο ι ό έ ος

2017-2018».

Η Α Ω Η

Α΄ & B΄ ά Η ήσιο Α. .

ι ο ί ς ι ασ α ίας ο αθή α ος σι ής Α ής ια ις Α΄, ΄ αι ΄ ά ις ο α α ι ού ίο έ ο σ α θ ί βάσ ο ό α α ο ώ , ύ ος ’, -1-2015).

ι έ α:

1. Α Ω Η

ο ός: Kύ ιος σ ο ός ς σι ής Α ής σ ο α α ι ό ύ ιο ί αι « ια βίο άσ σ ια ία αι οιό α ωής». σ ο ός α ός, έσα α ό α ο ή α ά αι ιώ σ ο ς

αθ ές/ ι ς, ί ι έ φασ σ οα ή ς ίας όσο ς ι ής ο ς όσο αι ά , σ σ σ α ι ή άσ σ αθ’ ό ιά ια ς ής ο ς, σ ο « », αθώς αι σ οα ή ός

ύ ο ς αθ ι ώ , ι ι ώ αι ι ό α σ α ι ώ ασ ιο ή . ο ς βο θά α α α ύ ο

ισό ο α ις σ α ι ές, ι ές αι α ι ές ά ις αθ ώ αι ο ς αθισ ά ι α ούς/ές α α θού α ο ι ά σ ο οι ι ό σύ ο ο. βάσ α α α ά , αθο ί αι φι οσοφία ο αθή α ος, οι ι έ ο ς σ ο οί, α α α ί α α ια ο οί σ ο ς αθώς αι οι ί ς ια

α ιο ό σ αθ ώ .

ι έ ο ς σ ο οί αι οσ ο οί: ι ι έ ο ς σ ο οί σ έο αι α ο ι ά ο ύ ιο σ ο ό ς σι ής Α ής αι ο οσ ί ο . φ ά ο αι βάσ ις οσ ο ί ς σ ι ά ο ι ι έ ο ό ι θα έ ι άθ ι ή θα έ ι ύ ι ο/ αθ ής/ αθή ια ο θα ι α θ ί σι ή

Α ή σ ο Α . άθ ι έ ο ς σ ο ός α α ύ αι αι έ σ οσ ο ούς αι βάσ α ούς ο οι ί ο αι ι ός ο ο α α ισ ό ο , ς ής

. αθ ής / ια φα ί ι α α έ ι α ό α σ έ α ύ ος ι ι ώ αι ι ώ ιο ή ο ί αι ήσι ς ια ί ο σ ο ού ς σι ής Α ής:

α ια ί ις ι ι ές ι α ό ς αι ι ές ιό ς ο έ ι ι α θ ί αι ις α α ύσσ ι

Page 38: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

38

αθ ή α α ο ί αι ή σ ά .

β Α α ύσσ ι έ ς ιό ς σ αι ού ι ς φ σι ές ασ ιό ς ο ύ β σ , ι - ο , ά ι ο . . .

ι έ ι ις ι ι ές ι α ό ς αι ι ές ιό ς ο ο αι ιά ο αι ις β ιώ ι ο οί –α α οσια οί, ο έ οι-, ο ο οι έ α αι ί ια . . . . αθ ής / ια α α ο ί αι φα ό ι ώσ ις αι έ οι ς ά ισ ώ ο σ βά ο σ ιά βίο άσ σ ια ία.

α α α ο ί βασι ές α ές ς άσ σ ς αθώς αι ις ι ο ί ς αι ο ς ό ο ς ί σ ς ο σώ α ος αι φα ό ι ώσ οσα ό ο ας ο ί ο ς άσ σ ς. σ ις ι ές ο α ά ς αι

α ό ς, ά α ό ιαφο ι ές σ θή ς αι ασφά ια. β α α ο ί α οφέ ς άσ σ ς σ ία αι ό ασθ ιώ ό ο σύ ο ο

ό ο ής . α α ο ί οιο ό ο ια οφή αι άσ σ σ βά ο σ ία αι σ ο έ ο ο βά ο ς

ι ι ές σ ήθ ι ς αι οιό α ής αι ο ί α α ιο ο ήσ ι θ ι ές α ι ές . . σ ώ α α ια οφής, α α ο έ ς ο σί ς . . .

. αθ ής / ια σ έ ι σ σ α ι ά σ σ α ι ές ασ ιό ς ια α ια ήσ ι έ α ί ο φ σι ής α άσ ασ ς ια ία.

α Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο α α ύσσ ι ο ί ιος ια ο α ό ο , ώ α ιο ο ί όο ό ο σ σ έσ α ι ή σ ο ή ο σ φ σι ές ασ ιό ς ός αι

ός σ ο ίο , αθώς αι α α ο έσ α ά ο β ί σ ή σ ο ι ασί ς φ σι ής α άσ ασ ς

α ιο ό σ α α έ φ σι ής α άσ ασ ς . β ί ι έ ς ασ ιό ς αι αθ ή α α σ ό ο ιασ έ ασ , οι ι ή α ί ασ

αι α ο-έ φ ασ α α ι ές ο φές άσ σ ς, αίθ ι ς ασ ιό ς . . . . αθ ής / ια α α ύσσ ι α ά ς οι ι ές αι σ αισθ α ι ές ιό ς, σ βασ ό σ ιαφο ι ό α, α α ό σ ο ά ο φύ ο . . σ σ έσ ιά βίο άσ σ ια ία.

α ι ι ύ ι σ βασ ό σ ιαφο ι ό α αι α α ό σ ο ά ο φύ ο , ώ α ο έ αι ο ς σ αθ ές ο ο οιασ ή ο ιο ό ας α ά ο θ ήσ α, θ ό α, . . ή α α ίας. β ι ι ύ ι ύ α σ ασίας αι οσ ή ι ς σ ια οι ι ία φ σι ώ ασ ιο ή αι αθ ά α α ύσσο ας θ ι ές οι ι ές σ έσ ις, ώ φα ό ι α ό ς ο ο ί ο ις α ές ο « α ί σθαι» σ ια οι ι ία ασ ιο ή αι ί ια έ φασ σ σ ασία . ι ι ύ ι σ ο έ ιάθ σ α αφέ ι α α α ά αθώς αι σ α ι ές β ί σ ς ο

φα ό ο αι σ ο αθ ισ ό σ ά ο ς ο ίς ς αθ ι ής ο ής.

. Α Α Η Η Η Α Ω Η Α΄, ΄ αι ΄ Α Ω Η Η Ω Α Α Ω Ω

βάσ ο σ ο ό, ο ς ι έ ο ς σ ο ούς αι ο ς οσ ο ούς, ι ά ι ο σ ιασ ός ια ο αθο ισ ό σ ό αι αθ σια ώ α ο σ ά . ύ φ α ο αθο ισ ό α ό,

α ο ο θ ί ο ά σ ς ι ασ α ίας, ο σ ιασ ός ήσι αθ ά αι αι ι ώ ασ ιο ή αι ι ο ή ό α ιο ό σ ς.

α α ά α α ίθ αι ο ισ έ α ο σιώ ή α α ια σι ή Α ή σ ο Η ήσιο

Page 39: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

39

α α ι ό ύ ιο βάσ « ιά βίο άσ σ ια ία αι οιό α ωής», α ο οία ο ί α α ο έσο ο σ ίο ί σ ς ια α ά σ ί άσ ς ή ο ή αθ ά .

α ι ές ι έ ς/ ή α α:

ώς ο ώ α β ιώσ α ό οσή ο σ ό ι ά ;

ι α α ι ί ο ς α θ ώ ο ς α ί αι ασ ή ιοι ια ό ο ς ή;

οια ί ο σι ής έο α ά ο αι α ι ά;

ώς άσ σ αι φ σι ή ασ ιό α σ ί ο αι ία αι οιό α ής;

ώς ο ώ α ια ήσ ο έ ο ο βά ο ς ο ;

ι ιά αι α οσέ σ ια οφή ο ό α ά ο αι;

ώς ο ώ α φ ιά ο ι ό ο οσ ι ό ό α α άσ σ ς;

ια ί α α ο ο θήσ έ α ι ι ό ό ο ής;

ώς άσ σ αι οι φ σι ές ασ ιό ς βο θού σ ια α ύ ι ή ία;

οι ς α οφάσ ις α ώ αι α ό έ α αι ώς α ές ά ο οιό α ής;

ώς οι α ές οι ι ές σ έσ ις σ ί ο αι οιό α ής;

οιο ί αι ο ό α ο « α ί σθαι» ια αθ ές αι φι άθ ο ς;

ύ ο ς ο ί ς ια φα ο ή σ ά

σι ή Α ή σ ο Α. . θα έ ι α ί ι έ φασ σ σ ο ή ό αι σ ια ό φ σ ός ιβά ο ος α ο ο ής ς ιαφο ι ό ας. Ό οι αι ό ς οι αθ ές/ ι ς, α α ή ς φύ ο ,

ώ α ος, θ σ ίας, α ι ή , α ο ι ώ ιαφο ώ ή ι α ο ή , α ού αι α σ άσ ο αι α α α ύ ο ις ώσ ις αι ις ιό ές ο ς. α ά ιά ια ο αθή α ος έ ι α ί αι

έ φασ σ άθ σ , σ οσ ι ή β ί σ ο αθ ός, σ α ία ς σ ασίας ό ο ς, σ σ ο ή ό , σ α ία ς α ο ί σ ς, σ α ό α ι ο ώ αι οβο ιώ α ’

ά ο αθ ή, α ο οία α ο ού θ ιώ ις ίθο ς ια έ α θ ι ό αθ σια ό ί α. ι α α ήσ ις α ο ο ίας, οσ ι ής ιο ίας αι οι ι ής έ α ς αθ ώ ο

α α ι ού ίο ιά αι α ισ θού αι ί ς ιο ίας α ο ι ώ αι σ α ι ώ σ ί ασίας ο έ ο ι ιαί ο ι ό ο σ σι ή Α ή – ιαφο ι ό α ’ α ό ο ίσ ς έ ο σ ά α α ι ί α ο σ ο ίο – αι σ ο ή α ο ς ί αι σ α ι ή

ασ ιό α αι άθ σ .

2.1. ι α έα ύ , σ ό οι αι ί οι σ ί άσ ς Α΄ ά ς ο Η ήσιο αι σ ι ού α α ι ού ίο

ια ό ο ς ι ό σ ς ο αι ι ού έ ο , ώ α ο σιά ο αι σ ι ά ί οι άσ ή σ έ ια ασίας α ά οσ ο ό, ς Α΄ ά ς ο Η ήσιο αι σ ι ού α α ι ού

ίο , ώσ ο/ αι ι ός α ο ί α ά ι α ύ α ο ο α α ισ ό ο / ς.

ο ι ό α σ έ ια άσ ς ια Α΄ ά Α. . ί ος ίο άσ ς οσ ο ός

ίς ο σ ο , ί αι α ά έ α αι ί ι: οσ ο ι ό

άθ α αθ ο αι ιώ

1. ια ί ι ι ές ιό ς ο έ ι ή ι α θ ί αι ις α α ύσσ ι αι έ ο ι έ ο α έσ ι ιο σύ θ ς ή

ο ύ ο ς ιό ς

Page 40: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

40

Α ο ί ις ό ι οι ο ές ί αι αθ ές,

α ασ έ ο ο

1. Α α ύσσ ι έ ς ιό ς σ αι ού ι ς φ σι ές ασ ιό ς

2. α α ο ί βασι ές α ές ς άσ σ ς αι ις φα ό ι ο ι έ ο α ά αι ασφά ια ά α ό ιαφο ι ές

σ θή ς σ ια οι ι ία ασ ιο ή

ο ι αι ο ά… ιας φ σι ής ασ ιό ας

2. α α ο ί βασι ές α ές ς άσ σ ς αι ις φα ό ι ο ι έ ο α ά αι ασφά ια ά α ό ιαφο ι ές σ θή ς σ ια οι ι ία ασ ιο ή

α ά, ή ο α, έ ισ α… 2. α α ο ί βασι ές α ές ς άσ σ ς αι ις φα ό ι ο ι έ ο α ά αι ασφά ια ά α ό ιαφο ι ές

σ θή ς σ ια οι ι ία ασ ιο ή

2. α α ο ί ις ι ο ί ς αι ο ς ό ο ς ί σ ς ο σώ α ος αι ί αι σ θέσ α φα όσ ι α ή ώσ ος όφ ός ο / ς

οσα ό ο ας ο ί ο ς άσ σ ς σ ις οσ ι ές ο / ς α ά ς αι α ό ς

Άσ σ ια ία 2. α α ο ί ις ι ώσ ις ο σύ ο ο ό ο ής αι α οφέ ς άσ σ ς σ ία αι σ ό ασθ ιώ

ία = ια οφή + Άσ σ 2. α α ο ί οιο ό ο ια οφή αι άσ σ σ βά ο σ ία αι σ ο έ ο βά ο ς αι ί αι σ θέσ α α ιο ο ήσ ι

θ ι ές α ι ές . ., σ ώ α α ια οφής, α α ο έ ς ο σί ς . .

αθαί α ά ο αι σ σ ά ια α έ α ή

ία

3. Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς

ο ή σ άσ σ αι ι ή ία

3. Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς

3. α βά ι οβο ία σ ο ής ή/ αι α ιο οι ί ις αι ί ς ο α ο σιά ο αι ο ι έ ο α ίσ ι έ ς φ σι ές

ασ ιό ς αι αθ ή α α σ ό ο ιασ έ ασ , οι ι ή α ί ασ αι α ό-έ φ ασ

Α ιο ο ώ φ σι ή ο α άσ ασ

3. Α ιο ο ί α ο σ α ι ά όο ό ο ς ος α ι ή σ ο ή σ φ σι ές ασ ιό ς αθώς αι α ο έσ α α

ο ι ασιώ ς φ σι ής α άσ ασής ο

αί ί ια 4. φα ό ι α ό ς, ια ι ασί ς αι α ές α ι ές ο ο ί ο ο αθ ι ό ύ α α ί σθαι σ ια οι ι ία

ασ ιο ή

ί έα αι ί ια αι ασ ιό ς

4. ι ι ύ ι σ βασ ό σ ιαφο ι ό α αι α α ό σ ο ά ο φύ ο

Ό οι ασ ές 4. ι ι ύ ι ι ές ι α ό ς αι θ ό α ς ος ο ς σ ό ο ς ο θέ ι αι ο ς ό ο ς ο α α α βά ι

ί ο αι ι ι ός αι ι άσ 4. ι ι ύ ι ύ α σ ασίας σ ια οι ι ία ασ ιο ή αι α α ύσσ ι θ ι ές οι ι ές σ έσ ις

Page 41: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

41

Α΄ Α Η Α. .

Α Η Α

Α΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύο όσα α αφέ θ α α έ σ α ούσα ύ ιο.

Α Η Α Α : Α Α

Α΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α «Ά β α» ς Α΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Α Η Α Α : Ω Α

Α΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « ία» ς Α΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Η : Η

Α΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « σι ή» ς Α΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ

α έ σ α ούσα ύ ιο.

Η : Η Α

Α΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « ία» ς Α΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Page 42: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

42

Η : Α

Α΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « ιο ο ία» ς Α΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Α Α΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « σ ο ία» ς Α΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Η Α Α

Α΄ ά σ ι ού Α. .

ια ο άθ α ς ο ι ι ής αι ίας σ Α΄ σ ι ού Α. . ια ο σ . έ ος - ο ί ο αι

ι α έα ύ αι ο ί ς ι ασ α ίας ια ία ι α ι ή Ώ α .Ω.: β ο ά α ς α ο ούθ ς:

Α Α Ω ώ ς α α ήσ ις

. : Η Α . ο ύ ιο οι ο ο ι ό όβ α . . ι α ά ς . . α α αθά- ο α α α ι ό

ό ο . ι ι ι ήσ ις . . ι σ σ ές α α ής . . ο όσ ος α α ής . . ι ή α αθώ . . α οι ο ιά . . ο ισό α οι ο ιώ . . οι ο ια ός οϋ ο ο ισ ός . ο ά ος ς α α ός αι ς α α α ής . ασι ά α α ισ ι ά ς

ι ής οι ο ο ίας

5 (+2) α οθ ί έ φασ σ ο ί ο ο α ά ς/ ό οι-α αθά αι σ

ια ό φ σ ο α α α ι ού ο ύ ο . ό ος ς οσφο άς αι ς ή σ ς ί αι σ ό ι ο α ι θ ί

α α ι ά αι α α ί α α. ίσ ς α οθ ί έ φασ σ έ οια ο

όσιο α αθού. α ο ού οι αθ ές α ια ί ο ο ς α α ι ούς σ σ ές αι ο ς ο ίς ς α α ής. ο .

ι ι ά.

ό α ο ί α ο ισθ ί ασ ιό ς ο αφο ού ις α α α ι ές σ ήθ ι ς . . α ο ό ια , ιαφή ισ αι ί ασ ο ασ ί σ α ές. ίσ ς,

ο ί α α α θ ί έ οια ο όσιο α αθού α ιο οιώ ας ο α ά ι α ς αί σ ς.

. : Ω Η Η Α Η Η

. οι ι ο οί σ αι ο ι ι ο οί σ

3 (+2) οι ι ο οί σ α ι α θ ί α α φα αι ι ά αι σ ασ ι ά

ο ι ι ο οί σ . α οθ ί έ φασ

Page 43: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

43

. . α έσα α ι ής ι οι ίας

. οι ι ός έ ος σ ο ό ο ς φο έα

οι ι ο οί σ ς

θα ο ούσ ο/ ι άσ /ο σα α α ιο οιήσ ι ο ι α ι ό ό ο ια α ο οιήσ ι ιαφέ ο σ ς ασ ιό ς . . α αι ί ια έ φ ή ο ς ιάσ ασ ή α so ial

media ς φο ίς οι ι ο οί σ ς. ια ο θ σ ό αθ ι ώ οι ο ή ιαφέ ο ι ό α ό ο Ί α ς ο ής:

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I453616#

. : Α Η . ο ο ο ι ή σ ί σ . οι ι ή αισθ σία

α α ι αιώ α α ο αι ιού β α ι αιώ α α α ό α α ία

. θ ο ισ ός

. φια ός ο ί ς

4 (+2) α οθ ί έ φασ σ έ οια ο ού ο ί ο σ έ ι σ α

οι ά αίσθ σ ς α ο ι ής ο θύ ς α ά αι ς οι ι ής αισθ σίας αι α ύ ς.

ο ί ο/ αι ι ός α ι έ ι ά οιο α ό α ι έ ο ς θέ α α αι α ο ο έ ι έθο ο ο proje t. θ ο ισ ός ο ί ίσ ς α σ ασθ ί οβο ί ς

αθ ώ / ιώ . ίσ ς, θα ο ούσ α οθ ί α ο ι ή ή ο α ι ή ασία σ ι ή ο θέ α ο « φια ού άσ α ος».

. : Ω Α Η Α Α . οι ι ά οβ ή α α . . οσ ιο ισ ός αι αί ια . . έ ι ς αι α ι ώ ισ . ώ ια, α ία . ο όβ α ς βίας . . ί βίας: οσ ο ι ή, οοι ο ια ή, αθ ι ή .

. . Αι ί ς, ι ώσ ις αι α ι ώ ισ ς βίας

4(+2) ί αι σ α ι ό α ί ι α α ο ή έ οια ο οι ι ού οβ ή α ος, σ έσ ο ο σ έ ι ις οι ι ές,

ο ι ι ές αι οι ο ο ι ές σ θή ς άθ ο ής, άθ οι ίας. ίσ ς, α α α ι θ ί ο α ό α

α α ό ώσ α α αφ ύ ο οι αθ ές/ ι ς σ

ιφα ια ές ίσ ις ια ις αι ί ς οι ι ώ οβ ά

α θέ α α α σ ι ή βία, οι ι άσ ο ς/ο σ ς ο ού α α ιο οιήσο ις ο ές αι . Α . ίας, α ώ ας ι ι ούς ια ο οί σ βι α ι ώ

ασ ιο ή αθώς ίσ ς αι ο ούσιο ι ό ο ά ι σ ισ οσ ί ς έ ι φο έ , ό ς . . ο ή ο ος ο ο ί - https://www.synigoros.gr/ αι ο αι ιού http://www.0-18.gr/, ο stopbullying -http://stop-bullying.sch.gr/

ύ ο ο ώ 16 (+8*) * ασ ιό ς

Η Α

Α΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « σ ι ά» ς Α΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ

α έ σ α ούσα ύ ιο.

Page 44: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

44

΄ Α Η Η Η Α. .

Α Η Α

΄ ά Η ήσιο Α. .

σ ύο όσα α αφέ θ α α έ σ α ούσα ύ ιο.

Α Η Α Α : Α Α

΄ ά Η ήσιο Α. .

I . ι α έα ύ

Α ό ο βιβ ίο «Ά β α ΄ ι ού ίο » φ. ο: α ι ά σ ή α α

1.1 α ι ά σ ή α α ίς ις α ο ί ις σ ασ ά ς ο α α άφο « ύσ -

ι ύ σ α ι ού σ σ ή α ος x »

1.2 α ι ά σ ή α α

φ. ο: ιό ς α ήσ 2.1 ο ο ο ία-Α ό α α- ί ς ά σ ς

2.2 α α ό φ - ι ό ια α ό ισ α ύ ς

φ. ο: ι ο ία 3.1. ι ο ι οί Α ιθ οί ίας

3.2. ασι ές ι ο ι ές α ό ς ίς α ό ι ς α ό ας ς σ ί ας

3.3. Α α ή σ ο o α ό ιο

3.4. ι ι ο ι ές σ α ήσ ις

3.5. ασι ές ι ο ι ές ισώσ ις 3.6. ι ο ι οί α ιθ οί αθ οίσ α ος ιώ . ίς ις α ο ί ις ύ 3.7. ι ο ι οί α ιθ οί ς ίας α. ίς ις α ο ί ις ύ

φ. ο: ο ώ α - ο µι ές ισώσ ις 4.1. ο ώ α

4.2. ιαί σ ο ύ

4.3. ο µι ές ισώσ ις αι α ισώσ ις. 4.4. ισώσ ις αι α ισώσ ις ο α ά ο αι σ ο ι ές.

φ. ο: θ ι ή αι ο α ιθ ι ή σ ά σ 5.1. θ ι ή σ ά σ

5.2. ο ά ιθ οι ίς α ό ι ς α α ής βάσ ς

Page 45: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

45

5.3. ο α ιθ ι ή σ ά σ α ι α θού ό ο οι ο α ιθ ι ές σ α ήσ ις βάσ ο αι

ο e .

I I . ια ί ισ ι α έας ύ ς

ι έ α ς ι ασ α ίας ς ύ ς ς ά ς Α. ., ο ί αι α ια θού έ ς ι α ι ές ώ ς ια α ά – ο ο ή σ ς ι α έας ύ ς ς Α΄ Α. . α ό ο βιβ ίο «Ά β α αι

οι ία ιθα ο ή Α΄ ι ού ίο ». σ έ ια θα α ο ο θήσ ι ι ασ α ία ς ύ ς ς ά ς.

φά αιο ο: ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς

§ . ί αι α ά σ ώ α ό ο άσιο θό ί σ ς α ι ώ σ σ ά x . ισά αι έ οια ς ο ί ο σας αι ί σ σ σ ά ήσ ο ι ο σώ . α ισ α θ ί ι ο ι ό α ς θό ο . θα ι α θ ί φα ο ή ς σ ί ας .

ί αι ί σ α ώ σ σ ά x . § . ο ί αι ί σ α ώ α ι ώ σ σ ά α ώσ ο ς, ιθα ά θύ ισ

ς § . ς Ά β ας ς Α΄ ά ς. α ι α θού οι ασ ήσ ις , ς ΄ ά ας.

φά αιο ο: ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς

ο φά αιο α ό ια ώ ο αι οι ι οί ο ισ οί οιώ α ό ισ αφι ής α άσ ασ ς, ο ο ο ία, α ό α α σ ά σ ς αι ά ο αι α ές ια ιάφο ς σ α ήσ ις. α ί ο

α α ί α α ια σ α ήσ ις ς ο φής f x =α 2+βx+ ις ο οί ς οι αθ ές ί αι οι ι έ οι α ό ο ού ά .

φά αιο ο: ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς

§ . α οθ ί έ φασ σ έ οια ο α ι ίο , σ σύ σή ο ις οί ς αι α α α άσ ασή ο σ ο ι ο ι ό ύ ο.

§ .

Α ο ί αι α ι α θού οι α ό ς . α ί ι ι ο ή α ό ις ασ ήσ ις - αι α ό ις - ς Α΄ ά ας.

§ . ο ί αι α οθού ος ύσ οι ασ ήσ ις ς ΄ ά ας. § . ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις: , , , , αι i, ii ς Α΄ ά ας αι ,

αι ς ΄ ά ας. § . ο ί αι α ί ο :

Α άσ σ ii ς Α΄ ά ας. Ό ς οι ασ ήσ ις ς ΄ ά ας.

§ . - &3.7 ι ασ α ία ς α α άφο . α ιο ισθ ί σ α ές φα ο ές ύ έσα α ό ί ς αι α ές ασ ήσ ις Α΄ ο ά ας.

Α ό α ά αφο . α ι α ού ό ο οι ύ οι , , ς φα ο ές ς α α άφο . , αι α ί ο ασ ήσ ις. α ι α ού οι ύ οι , αι ύ οι α ο α ισ ού .

Page 46: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

46

φά αιο ο ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς

§ . ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις: Α αι i, ii, iii ς Α΄ ά ας αι ς ΄ ά ας. § . ο ί αι: Α α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις i, i , , αι ς Α΄ ά ας. α ί ο οι ασ ήσ ις ς ΄ ά ας. § . ό α α ή ισά ο αι έα α ία ια α α ο ο οί σ ο ύ , έσ ς ο οίας ι ύο αι σ σ έ ια ο ι ές ισώσ ις αι α ισώσ ις βαθ ού α ύ ο α ό .

ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α: Oι ασ ήσ ις , , , αι ς Α΄ ά ας αι οβ ή α α ς ΄ ά ας, α ο οία ο ού σ ί σ ο ι ώ ισώσ .

§ . ό α α ή ι ύο αι ισώσ ις αι α ισώσ ις ο α ά ο αι σ ο ι ές, ό ς ά ς αι ασ α ι ές ισώσ ις αι α ισώσ ις.

Α α οθ ί έ φασ σ ο ο ός ό ι ύ σ ώ ιας ίσ σ ς σ ο ά ο ο ί ά α σ ισο ύ α ίσ σ . Α ό ο ί α ί ι αι βοήθ ια α α ά αφι ώ α ασ άσ :

ο ί αι α ί ο οι ασ ήσ ις αι ς ΄ ά ας.

φά αιο ο ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς

§ . ο ί αι α οθ ί έ φασ σ α οβ ή α α ς ΄ ά ας, ο αιό α σ ις Ασ ήσ ις , αι .

§ . Α ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις ς Α΄ ά ας έ φασ σ α

οβ ή α α αι οι ασ ήσ ις , , ς ΄ ά ας. ο ί αι α ί ο οι ασ ήσ ις , αι ς ΄ ά ας.

§ . Α ο ί αι α ι α θού ό ο οι σ α ήσ ις f x =logx αι f x =l x.

ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις: , , , αι ς Α΄ ά ας αι i, iii , , , αι ς ΄ ά ας.

Ασ ήσ ις ΄ ά ας: α ι άσ ο αι ασ ήσ ις ΄ ά ας.

Page 47: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

47

Α Η Α Α : Ω Α ΄ ά Η ήσιο Α. .

I . ι α έα ύ

Α ό α βιβ ία ί ια ία Α΄ , ύ ος Α’ αι ΄ , ύ ος ’, Α ό ο ο , ά ο ., α σού ., α ά . αι ι έ .

φ. ο: α α ό α α - α έ ια

5.1. ισα ή

5.2. α α ό α α ός α ο ί ο άσ ς ο α α άφο « ι ή ια ια α α ό α α» σ σ ί α .

5.3. θο ώ ιο ός α ο ί ο άσ ς ο α α άφο « ι ή ια ια α ί αι έ α ά ο ο θο ώ ιο» σ σ ί α.

5.4. ό βος ός α ο ί ο άσ ς ο α α άφο « ι ή ια ια α ί αι έ α ά ο ό βος» σ σ ί α .

5.5. ά ο 5.6. φα ο ές σ α ί α ός ς α ό ι ς θ ά αι

5.7. α ύ ο ι ώ ο ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

5.8. ο ο θό ο ι ώ ο ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος αι ίς ο ό ισ α 5.9. ια ι ιό α ο ο θο ώ ιο ι ώ ο ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

5.10. α έ ιο ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος αι ο ο ίσ α ος

5.11. σοσ ές α έ ιο

φ. ο: α έ α σ ή α α

6.1. ισα ι ά – ισ οί 6.2. έσ α έ ς αι α ίσ οι ς ί ς ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

6.3. ία ο ής αι φα ο έ ς ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

6.5 ο α έ ο ά ο

6.6 ο ά ι ο ά ο ός ς α ό ι ς ο θ ή α ος

φ. o: Α α ο ί ς , 7.1. ισα ή

7.2. Α ά ο α θύ α α ή α α – Α α ο ί ς

7.3. ή ος θύ α ο ή α ος 7.4. ιαί σ ά σ ι ά αι ι ά ς ος οσ έ ο ό ο ό ο οι ο ισ οί ς

ιαί σ ς θ ά ο ή α ος Α α ό σ ίο σ ι ά ή ι ά 7.5. ώ α ο α ή ίς ις α ο ί ις θ ά αι ο ο ίσ α ος, ίς ο

όβ α αι ίς ο ς ο ισ ούς « ή α ο ι ά» αι «Α ο ι ή ά α»

Page 48: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

48

7.6. ή α α ι ο ό ι ώ ο ίς ις α ο ί ις θ ά αι ίς ο

ο ο ισ ό θ ά ά σ α ο οία ι ο ό ος, σ ι ή ή ι ή, ιαι ί α έ α ι ά

φ. ο: οιό α

8.1. Ό οια θύ α α σ ή α α

8.2. ι ή ια ο οιό ας ίς ις α ο ί ις θ ά I, αι αι ις φα ο ές , αι 3)

φ. ο: ι ές σ έσ ις 9.1. θές οβο ές

9.2. ο θα ό ιο θ ώ α 9.3. ι ές α ασ ές

9.4. ί σ ο θα ό ιο θ ή α ος ίς α ό ι θ ά αι ίς φα ο ή

I I . ια ί ισ ι α έας ύ ς

φ. ο: α α ό α α − α έ ια. α ια θού . .

ο φά αιο α ό οι αθ ές/-ή ι ς ια α α ύο αι α ιάφο α ί α α ο ά αι α ί αι ού ις α α ισ ι ές ο ς ι ιό ς. α ισ α θ ί ιαφο ά α ύ

ι ιο ή αι ι ί α ύ αι α οθ ί σ ασία σ φα ο ή ο ς σ ις ασ ήσ ις. Nα θού ασ ήσ ις α ό α σύ θ α θέ α α.

φ. ο: α έ α σ ή α α. α ια θού . .

ο φά αιο α ό οι αθ ές ού ις ι ιό ς α ύ ο ί αι α έ α σ ύ ο αι ι ού ις ι α ές ι ιό ς ο ι έ ο έ α ά ο α αφ ί σ ύ ο.

ο ί αι α θού οι «α ο ι ι ές ασ ήσ ις» αι α «σύ θ α θέ α α».

φά αιο ο ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς . § . -7.6 ις α α άφο ς α ές ί αι ώ φο ά ό ος ια σύ α αι ασύ α θύ α α

ή α α. έ οια ς ασ ίας ο ί α βο θήσ ι σ α ι ά ο ς αθ ές α αθα ίσο έ οια ο α ή ο α ιθ ού. α ά ς ύ ς σ ο σ ο ι ό βιβ ίο θ ία, α α ήσ ις, σ ιώσ ις ί αι ή ς αι α ι α θ ί οσ ι ά θα βο θήσ ι ο ς αθ ές σ σ α ι ές ιο ές

ς ίας ο α ο ο θ ί ώ α α ή, ό οια ί α αι ς Ά β ας έ οια ο α α ι ού α ιθ ού . ο ί αι α οθ ί έ φασ σ ις ήσ ις α α ό σ ς. ίσ ς, οι ύ οι ς α α άφο . α α ο ο θού .

§ . ο ί αι α ί ο α ύο οβ ή α α ς σ ί ας αι α οθ ί έ φασ σ ις ήσ ις α α ό σ ς - αι σ ις ασ ήσ ις έ σ ς -7.

ο φά αιο θα ί ο α ο ι ι ές ασ ήσ ις , σύ θ α θέ α α αθώς αι οι ι ές ασ ήσ ις ο φα αίο α ού.

Page 49: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

49

φά αιο ο ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς . § . -8.2

Α Ίσ ς ιασθ ί, α ά ίσ ο / ς ι άσ ο ος/-ο σας, α ί ι ία ή ο α ά σ ις α α ο ί ς αι ο ώ α ο α ή ο ι α θή α σ Α΄ ά .

ο φά αιο οσφέ αι ια σ ή σ φα ο ώ ο ή θί ο αι σ ο σ ο ι ό βιβ ίο έ σ ύ ο ς α όσι σ ί , ήσ ά α .

ο φά αιο θα ί ο α ο ι ι ές ασ ήσ ις , σύ θ α θέ α α αθώς αι οι ι ές ασ ήσ ις ο φα αίο α ού.

φά αιο ο: ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς . § . -9.2

Α ις α α άφο ς α ές άσ ο ασ σιο ο ία α β ι ού α α ή α σ ισφέ ι σ α α ό σ ς ίας. ο ί αι α ί ι ο σ ό ιο ς φα ο ής ς σύ σ ό α ά αφο.

§ . α ά αφο α ή ί αι σ ό ι ο α ια θ ί ό ος, ώσ α σ ο ιασ ί ο ισ ο ι ό σ ί α ια α α ά ασύ θώ αι α ί ο αι οι α ασ ές ο ί ο σα αι άθ ά ο θο ίο ι ώ ο , έσ α ά ο ος, ά α ο α άσια θύ α ο ή α ος ο ί ο αι ο ό ο α ασ ής θ ά ά ή ος α ι ή ί α φ σι ού –

αφο ή ια ία σύ ο σ ή σ ια α ό α α ασ ής ή α ή . ίσ ς ο ί α

ί ι α αφο ά σ . σ ο οία ί αι ό ος ια α ασ ή α ή θώ . § . α ά αφο . ο ί αι α α α θ ί ι έο ι α ι ός ό ος ια άσ ο ασ σιο ο ία α β ι ού ύ ο .

Η : Η

΄ ά Η ήσιο αι σ ι ού Α. .

ι α έα ύ : Α ό ο βιβ ίο: Η ΄ Α Η Α. ., Α Α , Α Α Α , .ά.

ι α έα ύ ια ο ο ι ό Έ ος - ί αι α ό ο θ αι ο ί ο αι οι α α ά ο ί ς ι ασ α ίας ύ ο ο ώ ):

ι α ι ή ό α ισ ώ ς ι α ι ές α ι ές / α α ήσ ις Ώ ς

1 - Α Α Η Ω Ω

ο ισα ι ό έ θ ο αι οι α ά αφοι:

. ό ος ο Coulo

. ι ό ίο

. α ι ό – ιαφο ά α ι ού

α ι α θ ί ο α ά ι α ς α α άφο . . α ι α θ ί ο ώ α σ ο α ά ι α ς α α άφο . . α α ή σ : α ο ισ ί α ι α ι ά α ι ή έ ια,

ό ς α αφέ αι σ α ά αφο . , αφού ό α . ί αι ός ύ ς.

8

Page 50: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

50

α ι ή ί σ ς οβ ά : σ α ι ή ί σ ς οβ ά α ο ί ασ έα ύ .

έ α οβ ή α α: α ι α θού α έ α οβ ή α α , , αι .

ήσ ις – ασ ιό ς, οβ ή α α: Αφαι ού αι ήσ ις − ασ ιό ς αι οβ ή α α ο α ισ οι ού σ ύ ο αφαι ί αι.

α ι α θού ήσ ις αι οβ ή α α ο ο ισ ού ύ α ς, έ ασ ς αι α ι ού σ ι ώσ ις ι ού

ίο ο ιο ί αι ο ο ύ α ό ι ά φο ία αι ό ο σ σ ία ς θ ίας ο α ώ ι. α ι α ού :

ήσ ις αι οβ ή α α: α ί σ ς φο ί , β ισο ο ίας φο ί ά ις σ ο ί ο.

α οβ ή α α έ ι αι έ ι . ισή α σ : α ί ι ιό θ σ σ φώ σ ς ώ σ ς

«… α ά ο ι έ ο ία ή ισσό ς έ ις». Έ θ α: ός ύ ς

ασ ια ή ασ ιό α: Ό ι 2 – Η :

Η Α

. ι ές ές

. ι ό ύ α

. α ό ς ο Kirchhoff

2.4 Α ίσ ασ – Α ισ ά-

ς . σ ο ο ία

α ισ α ώ α ισ άσ

. έ ια αι ισ ύς ο ι ού ύ α ος

. ι ή ύ α ής

. ό ος ο h ια ισ ό ύ α

α ι α θ ί ο α ά αφος «Α α ι ή ι αφή ο ι ού ύ α ος σ ο ς α ι ούς α ούς» ς

α α άφο . . α ι α θ ί ο α ά αφος «ο ος α ό ας ο Kir hhoff» ς α α άφο . , (α ά οι αθ ές α ια ισ ώσο ι α α ι ά ό ι:

VΑ = VΑ + V

ο ι έ ο α ο σι ο οιού ς ώσ σ σ σ ο ο ί ς α ισ α ώ .

α ι α θού οι ο α ά αφοι: « ύ οι α ισ α ώ α ισ άσ », « α ι ός ώ ι ας» αι « α ά ι α

ο ο ισ ού α ίσ ασ ς» ς α α άφο . . α ι ή ί σ ς οβ ά : σ α ι ή ί σ ς

οβ ά α ο ί ασ έα ύ . έ α οβ ή α α: α ι α ού .

αι ι ός α σ ήσ ι ύσ ός οβ ή α ος ύ α ιώ α ισ άσ .

ήσ ις – ασ ιό ς, οβ ή α α: Αφαι ού αι ήσ ις – ασ ιό ς αι οβ ή α α ο α αφέ ο αι σ ύ ο οία ι άσ αι.

α ι α ού οβ ή α α ώ α α ο ιέ ο α α ά α ό ις α ισ ά ς

ασ ιό ς: . α ά ι ασ α ία α ι ώ α ο σ ά ω ο

ι ού ύ α ος, οι αθ ές α α ού σ ι ά α α ο ής α ι ής β ό ας ό ι ού ύ α ος αι

ίσ ς α α ασ άσο α ό ο α ή .

15

Page 51: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

51

2. α ί ι οι ί σ αθ ώ ήσ ο ύ ήσ ς α ό α αι ς βο ό α

3. Nα ί ι ι α α ι ή α ήθ σ α ό , ό ς ι άφο αι σ ο βιβ ίο ι ό α . - αι . -19)

ασ ια ή Άσ σ : ια ή έ σ οι ί α ού ι ού ώ α ος ή αι ι ό α α α ή

ός ο ι ή α . α α α ή ο θα ι έ ι ο

αι ι ός ο ί α θ ί σ ο ή αι σ ασία ο οι ίο .

ασ ια ή Άσ σ : έ ς α α ισ ι ής α ύ ς ι ής ής αι ι ού α α α ή ός ς

σ α ο ιό ο . α α α ή ο θα ι έ ι ο αι ι ός ο ί α θ ί σ ο ή αι σ ασία

ο οι ίο . Έ θ α: ός ύ ς

Ω Ω 23

Η : Η Α ΄ ά Η ήσιο αι σ ι ού Α. .

ι α έα ύ : Α ό α βιβ ία:

ία Α΄ ι ού ίο , ιβ ίο αθ ή, ιο ά ς . .ά. Αθή α: ιόφα ος . ία ΄ ι ού ίο , ιβ ίο αθ ή, ιο ά ς . .ά. Αθή α: ιόφα ος . ί ς ι ασ α ίας:

ι α έα ύ ια ο ο ι ό Έ ος - ί αι α ό ο θ αι ο ί ο αι οι α α ά ο ί ς ι ασ α ίας:

ί σ : οι οα αι ού ς ώσ ις α ο ού έ ος ς ασ έας ύ ς

ό α α α ήσ ις ώ ς Ώ ς

Α ό ο βιβ ίο ς Α΄ ίο

Α Α ο ώ ς

. ασι ές έ οι ς ια ο ς

ι ούς ο ο ισ ούς:

σ ι ή α ο ι ή ά α, σ ι ή ο ια ή ά α,

mol, α ιθ ός Avogadro,

α ο ο ια ός ό ος

α ι α θ ί ο ό α ά αφος, Α : « ι ή α ο ι ή ά α – ι ή ο ια ή ά α»,

« ι ή α ο ι ή ά α Αr ή α ο ι ό βά ος Α , ι ή ο ια ή ά α r ή ο ια ό βά ος , αθώς αι ο α ά ι α . .

ο ι ό ς ασ ήσ ις: , , , , , , , , , , , 33, 37

2

Page 52: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

52

. α ασ α ι ή ίσ σ

α ί

α ι α θ ί ο ό α ά αφος, Α : ο α ά ι α .

ο ι ό ς ασ ήσ ις: -49

2

. έ σ ια ύ α ος –

Α αί σ , α ά ι

ια ά

α ι α θ ί ο ό α ά αφος, Α : ο α ά ι α .

ο ι ό ς ασ ήσ ις: , , , , , , , ,

2

4.4

οι ιο ι οί ο ο ισ οί

α ι α θ ί ο ό α ά αφος, Α : ο α ά ι α . , ο α ά ι α . , ο

α ά ι α . αι ο α ά ι α .

ο ι ό ς ασ ήσ ις: , , – 76

ις ασ ήσ ις ς ό ας . α ί ο αι οι α ίσ οι ς ι ές α ι άσ ις.

α οθ ί ά έ φασ σ ί σ ασ ήσ σ α ή ό α αι ο ί αι σ αύσ α οθ ί ισσό ος ό ος.

2

Α ό ο βιβ ίο ς ΄ ίο

Α Α ο ώ ς

. ισα ή σ α ι ή ία

α ι α θ ί ό ό α, α ά α οθ ί έ φασ σ ο ς α ό ο θο ς σ ό ο ς: ι αθ ές α ο ού α:

1. α α ίσο ια ο α ι ή έ σ , έσα α ό έ α ήθος ώσ

2. ια ί ο ις ο σ έ ς α ό ις α ό σ ς ο α ι ές ώσ ις

ασ ιό α

α ί ι ασία σ ο ά ς ό ο θα οθού σ ο ς αθ ές σ α ι οί ύ οι ιαφό ο α ι ώ ώσ αι θα έ ι α σ ώσο α ο ό α ο ί ο .

2

. α ι ό σ ο α ι ώ

ώσ –

ό ο ς σ ι ές

Α ό ό α α ι α θ ί ό ο: α ά αφος « βάσ ο ί ος σ ώ ο

α α ύσσο αι α ύ α ό ά θ α α»

α ά αφος « α ι ό σ βάσ α α ισ ι ή ο ά α ο β ίσ αι σ ο ό ιο ς έ σ ς» ός ς αιθ ο ά ας αι σ ο ά ας

αθώς αι α ά αφος « α ι ό σ ο α ι ώ ώσ βάσ ις ο ό ο ς σ ι ές», έ ι αι α α ί ια

ασ ιό α

ο ί α α ιο οι θ ί ο α α ά φια ό ι ό, σ ο ο οίο οι αθ ές α α ο ο θού ισ ιάσ α ό ια ο ο α θ ά αι ί ο αι οφο ί ς σ ι ά ο ο ασία ο ς αι ήσ ο ς:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-594

ασ ιό α

ι αθ ές ο ού οσο οιώ α α ο ί α α ασ άσο ό ς ις σ ές σ ί ο ς ώσ ις έσσ α ά ο α ά θ α α ή

έσ ο ο ισ ι ού: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7462

α ό ι ο ού α ώσο ις ι ό ς αι α ις θέσο σ ά .

3

Page 53: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

53

. ο α ο ο ία ά ο α ι ώ

ώσ

α ι α θ ί ό ό α.

α α α ί α α ο θα οθού α έ ο ά α ό έσσ α ά ο α ά θ α α, α έ ο α ό ο α ο α ό σ ό αι α α ισ ι ή ο ά α

ασ ιό α

ο ί αι ο α α ά ο ισ ι ό ια ι ασ α ία αι άσ σ αθ ώ σ ο ο α ο ο ία ο α ι ώ ώσ . ιαθέ ι

αι φύ α ασίας αι έ ι ιά ια ύο ώ ς. http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-

aggregatedcontent-8526-8013

ο ί αι ο α α ά ο ισ ι ό ί ο « αι ί ι ο ο α ο ο ίας ά ο α ι ώ ώσ »

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2423

2

Α Α ο ώ ς

. έ αιο –

οϊό α αίο .

ί . αύσ -

αύσι α

α ι α θ ί ό ό α αι α οθ ί έ φασ σ ο α ιθ ό ο α ίο .

ασ ιό α

ο ί αι α ασ ή α οσ α ι ής σ ή ς α ό ι ασ ιό α

ο ί αι α α ο ούθ σ ο α ό ο θο βί ο, ο αφο ά ασ α ι ή α όσ α :

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-561

3

. Α ά ια –

θά ιο, φ σι ό αέ ιο, βιοαέ ιο

α ι α θ ί ό ό α ός α ό: α ά αφο « α ασ ές»

ί σ ς α α άφο « ι ές ι ιό ς»

ασ ιό α

ο ί αι α α ο ούθ σ ο α ό ο θο βί ο σ ο ο οίο φαί αι ο ό ος α α ής αι ήσ ις ο βιοα ίο

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-561

4

. α σαέ ια –

α α ύ ς α ο ι ή

α ι α θ ί ό ό α ός α ό ί σ :

αύσ ο ο ά θ α α CxHy)

ασ ιό α

ο ί αι ο α α ά ο ισ ι ό ς έ α ι ό βί ο ια ι ο ία ο α α ι ού α ο έα

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1473

2

Η Α

΄ ά Η ήσιο Α. .

ια ο άθ α σ ι ώ σ ΄ ά σίο Α. ια ο σ ο ι ό έ ος -2019 ισ ύο

ύ αι οι ο ί ς ι ασ α ίας, ό ς έ ο ο ισ ί ια ο σ ο ι ό έ ος - , σύ φ α ο

α ιθ. . / / -10-17 έ αφο ο σ ι ά «Ο ί ς ι ασ α ίας ια ο άθ α ω Θ σ ι ώ σ α Η ήσια αι σ ι ά Λύ ια ια ο σχο ι ό έ ος -2018».

Page 54: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

54

Η Α Ω Η ΄ ά Η ήσιο Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α Α΄ ά ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο. ι έο :

ι α έα ύ , σ ό οι αι ί οι σ ί άσ ΄ ά ς ο Η ήσιο α α ι ού ίο

ια ό ο ς ι ό σ ς ο αι ι ού έ ο , ώ α ο σιά ο αι σ ι ά ί οι

άσ ή σ έ ια ασίας α ά οσ ο ό, ς ΄ ά ς ο Η ήσιο α α ι ού ίο , ώσ ο/ αι ι ός α ο ί α ά ι α ύ α ο ο α α ισ ό ο / ς.

ο ι ό α σ έ ια άσ ς ια ΄ ά Α

ί ος άσ ς οσ ο ός

οσ ο ι ό άθ α αθ ο αι ιώ

1. ια ί ι ι ές ιό ς ο έ ι ή ι α θ ί αι ις α α ύσσ ι αι έ ο ι έ ο α έσ ι ιο σύ θ ς ή

ο ύ ο ς ιό ς

« ά ια βό α σ ις ια ο ές ς ι ο ιάς ο ;»

1. Α α ύσσ ι έ ς ιό ς σ αι ού ι ς φ σι ές ασ ιό ς

2. α α ο ί βασι ές α ές ς άσ σ ς αι ις φα ό ι ο ι έ ο α ά αι ασφά ια ά α ό ιαφο ι ές

σ θή ς σ ια οι ι ία ασ ιο ή

« ά ο αι ασφά ια!!!!»

2. α α ο ί βασι ές α ές ς άσ σ ς αι ις φα ό ι ο ι έ ο α ά αι ασφά ια ά α ό ιαφο ι ές

σ θή ς σ ια οι ι ία ασ ιο ή

Α ό ο Α σ ο αι α ό ί σ ο Ω ι ι ώ

ιο ή

2. α α ο ί ις ι ο ί ς αι ο ς ό ο ς ί σ ς ο σώ α ος αι ί αι σ θέσ α φα όσ ι α ή ώσ ος όφ ός ο / ς

οσα ό ο ας ο ί ο ς άσ σ ς σ ις οσ ι ές ο / ς α ά ς αι α ό ς

οσ ι ές αθήσ ις: ι, ια ί, ώς;

2. α α ο ί ις ι ώσ ις ο σύ ο ο ό ο ής αι α οφέ ς άσ σ ς σ ία αι σ ό ασθ ιώ

ώ α + άσ σ , σώ α + σ ο , σώ α + ο ός

2. α α ο ί οιό ό ο ια οφή αι άσ σ σ βά ο σ ία αι σ ο έ ο βά ο ς αι ί αι σ θέσ α α ιο ο ήσ ι

θ ι ές α ι ές . ., σ ώ α α ια οφής, α α ο έ ς ο σί ς .

ά ο αι ια α β ιώσ ία ο βάσ α α ο ι ά α α ισ ι ά

3. Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς

αθαί ώς α αθο ί σ ό ο ς ια οσ ι ή β ί σ

3. Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς

3. α βά ι οβο ία σ ο ής ή/ αι α ιο οι ί ις αι ί ς ο α ο σιά ο αι ο ι έ ο α ίσ ι έ ς φ σι ές

ασ ιό ς αι αθ ή α α σ ό ο ιασ έ ασ , οι ι ή α ί ασ αι α ό-έ φ ασ

Ό οι ιαι ές 4. φα ό ι α ό ς, ια ι ασί ς αι α ές α ι ές ο ο ί ο ο αθ ι ό ύ α α ί σθαι σ ια οι ι ία

ασ ιο ή

Page 55: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

55

ο οί ο όσ ο 4. ι ι ύ ι σ βασ ό σ ιαφο ι ό α αι α α ό σ ο ά ο φύ ο

αι ι ή α ί α: ι άσ σ ι ό ο ς αθ ές

4. ι ι ύ ι ι ές ι α ό ς αι θ ό α ς ος ο ς σ ό ο ς ο θέ ι αι ο ς ό ο ς ο α α α βά ι

α ί ο ού α ύ α 4. ι ι ύ ι ύ α σ ασίας σ ια οι ι ία ασ ιο ή αι α α ύσσ ι θ ι ές οι ι ές σ έσ ις

/ αι ι ός ο ί α σ ι άβ ι σ ο ο α α ισ ό ο / ς ά οια α ό α οι ά σ έ ια άσ ς ο ο ί ο αι ια Α΄ αι ΄ ά ο Η ήσιο Α αι Α’ ά ο σ ι ού Α αι α αφέ ο αι α α ά . αι έ , ο ί α ι έ ι ά οιο, α ά ο α α ιαφέ ο α αθ ώ / αθ ιώ αι ις α ό ς ο ά ο σ άθ σ ο ίο.

οι ά σ έ ια άσ ς ια Α΄ αι ΄ Α. . ί ος ίο άσ ς οσ ο ός/οί σ ο ς ο οίο ς ο σ έ ιο άσ ς α οβ έ ι

Α ά ό ο ής ο ού α α ασ ώ α ο ά

1. Α α ύσσ ι έ ς ιό ς σ αι ού ι ς φ σι ές ασ ιό ς

2. α α ο ί ις ι ο ί ς αι ο ς ό ο ς ί σ ς ο σώ α ος αι ί αι σ θέσ α φα όσ ι α ή ώσ ος όφ ός ο

οσα ό ο ας ο ί ο ς άσ σ ς σ ις οσ ι ές ο α ά ς αι α ό ς

2. α α ο ί ις ι ώσ ις ο σύ ο ο ό ο ής αι α οφέ ς άσ σ ς σ ία αι σ ό ασθ ιώ

ά ο αι α ι ά σ έ ια ια α β ιώσ

ία ο

3.Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς

3. α βά ι οβο ία σ ο ής ή/ αι α ιο οι ί ις αι ί ς ο α ο σιά ο αι ο ι έ ο α ίσ ι έ ς φ σι ές

ασ ιό ς αι αθ ή α α σ ό ο ιασ έ ασ , οι ι ή α ί ασ αι α ό-έ φ ασ

3. Α ιο ο ί α ο σ α ι ά όο ό ο ς ος α ι ή σ ο ή σ φ σι ές ασ ιό ς αθώς αι α ο έσ α α

ο ι ασιώ ς φ σι ής α άσ ασής ο

ιώ φ σι ή α άσ ασ , οά αι

οασ ί ία ο

3. Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς

3. Α ιο ο ί α ο σ α ι ά όο ό ο ς ος α ι ή σ ο ή σ φ σι ές ασ ιό ς αθώς αι α ο έσ α α

ο ι ασιώ ς φ σι ής α άσ ασής ο

ά σ αθ ή α ος ι α έ ιας α ισφαί ισ ς α ά ό

4. ι ι ύ ι ι ές ι α ό ς αι θ ό α ς ος ο ς σ ό ο ς ο θέ ι αι ο ς ό ο ς ο α α α βά ι

ί σ : ό ος «σ έ ιο άσ ς» ι έ θ σ ό ι α ώσ α ά ι σύ σ ο ό ο «σ έ ιο ασίας» ο ά ι ς ισ ό άθ α σ ο σ ο ίο αι α αφέ αι σ ια ι έα ο α α ύσσ αι ί ς ια ο α οσ α ι ή οσέ ισ ό , ί ς ια ό α αθ ά

ο ί ι έ φασ σ σ ι έ ο ς οσ ο ούς.

Page 56: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

56

΄ Α Η Α. .

Α Η Α

΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύο όσα α αφέ θ α α έ σ α ούσα ύ ιο.

Α Η Α Α : Α Α ΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α «Ά β α» ς ΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Α Η Α Α : Ω Α

΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « ία» ς ΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Η : Η ΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « σι ή» ς ΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Η : Η Α ΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « ία» ς ΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Page 57: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

57

΄ Α Η Η Η Α. .

Α Η Α

΄ ά Η ήσιο Α. .

σ ύο όσα α αφέ θ α α έ σ α ούσα ύ ιο.

Α Η Α Α : Α Α

΄ ά Η ήσιο Α. .

ι α έα- ασ έα ύ ο α α ι ώς α ό ο αθή α ος « αθ α ι ά-Α Α» θα ο ισθ ί ο ι ή Α όφασ , ο οία θα αθο ισθ ί ι α έα- ασ έα ύ

α α ι ώς α ό αθ ά ΄ ά ς ήσι αι ΄ ά ς σ ι ώ Α. . ια ο σ . έ ος 8-19.

Α Η Α Α : Ω Α

΄ ά Η ήσιο αι ΄ σ ι ού Α. . I . ι α έα ύ

Α ό ο βιβ ίο ί ια ία ΄ , ύ ος ΄, . Α ό ο ο , ά ο ., α σού ., α ά . αι ι έ .

φ. ο: βα ά 10.1. ο ι ά ία

10.2. βα ό θύ α ο σ ή α ος - σο ύ α α θύ α α σ ή α α

10.3. βα ό βασι ώ θύ α σ ά ίς α ό ι θ ά αι

10.4. Ά οι ύ οι ια ο βα ό ι ώ ο ό ο ο ύ ος ο Ή α αι ίς α ό ι ή ο

10.5. ό ος βα ώ ό οι ι ώ – ο ώ ίς ις α ο ί ις ά

φ. ο: έ σ ύ ο 11.1. ισ ός α ο ι ού ο ώ ο

11.2. ιό ς αι σ οι ία α ο ι ώ ο ώ ίς ις α ο ί ις θ ά αι ο ο ίσ α ος

11.3. αφή βασι ώ α ο ι ώ ο ώ σ ύ ο αι σ οι ία ο ς ίς ις φα ο ές ,

11.4. οσέ ισ ο ή ο ς ο ύ ο µ α ο ι ά ο ύ α

11.5. ή ος ό ο

11.6. οσέ ισ ο βα ού ύ ο µ α ο ι ά ο ύ α

11.7. βα ό ι ού ο έα αι ι ού ή α ος

ια ί ισ ι α έας ύ ς

Page 58: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

58

φά αιο ο: ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς . § . -10.3

Α ι ιαθέσι ς ώ ς α ά ο αι ο ι έ ο α ί ο : ι φα ο ές α α ή σ ς

ι ασ ιό ς σ . αι . α ο ούσ α ί ι α ό ι ο θα ο ίο θ ή α ος έσ βα ώ , ό ς

α α ίθ αι σ α σ οι ία ο ί αι α αφέ αι σ ο ισ ο ι ό σ ί α ς σ . . ο ι ό ς ασ ήσ ις: ι ήσ ις α α ό σ ς

Α ό ις ασ ήσ ις έ σ ς οι αι Α ό ις α ο ι ι ές ασ ήσ ις οι , , αι .

α ί ο α σύ θ α θέ α α αι , σ . . § .

Α α θ ί ο σ βο ισ ός ς ι ι έ ο . ία ι ο ή ασ ήσ θα ο ούσ α ί αι: ι ήσ ις α α ό σ ς αι . Α ό ις ασ ήσ ις έ σ ς οι αι . Α ό ις α ο ι ι ές οι , αι .

α ί ο α σύ θ α θέ α α , , σ . . § . -10.6 α ί ο α σύ θ α θέ α α ς σ ί ας .

φά αιο ο: ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς . § . -11.2

Α α ά αφο . ο ί α ί ι ία θύ ισ ς έ οιας ο ού ο ώ ο αι σ οι ί ο , ό ς α αφέ αι σ α ά αφο . ο ί αι ός ς ύ ς ς Α΄ ά ς.

ο ί αι α ί ι α α ή σ αι ο σ ό ιο ς σ . ο ιά ο αι ια ό α ά αφο . ο ί α ί ι ία α αφο ά σ ο ό ο α ο ι ώ ο ώ σ φύσ , έ αι ις ισ ή ς βιβ ίο αθ ή ια έ ασ ς α ο ι ι ής άσ σ ς σ . αι σ σ έ ισ

ια όσ σ α ο ι ά ο ύ α . α ί ο α σύ θ α θέ α α σ ί – 238.

§ . Α άσ ι ο σ ο ίο αι ς α α ή σ ς ς σ ί ας ς ο ού ς α α άφο , οι

αθ ές ο ού ό οι ο ς α ο θού σ αφή βασι ώ α ο ι ώ ο ώ σ ύ ο, ό ς ο ί αι αι σ ο βιβ ίο ο αθ ή. ο ί αι α οθ ί έ φασ σ φα ο ή αι σ σ έ ια α ί ι ασ ιό α σ .

242.

α ί ο α σύ θ α θέ α α ς σ ί ας . § . -11.7

Α ι α ά αφοι α ές ο ού α ο οι άσο ο ς αθ ές ια ισα ή σ ις ά ι ς ια ι ασί ς φ σιο ο ι ό ό ο.

Page 59: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

59

α ο ούσα α α αφ θού ά οια ι έο σ οι ία ια ο α ιθ ό , α ά θα έ ι α

αθα ισ ί ι ί αι α β ι ός αι ι βα ι ός α ιθ ός ια α ά αφο . . α ί ι ο σύ θ ο θέ α ς σ ί ας .

Η : Η

΄ ά Η ήσιο Α. .

ι α έα ύ : Α ό ο βιβ ίο: σι ή ος ύ ος, Ω , Α Α Α Α Ω ,

Α Α Ω .ά.

ι α έα ύ ια ο ο ι ό Έ ος 8-2019 ί αι α ό ο θ αι ο ί ο αι οι α α ά ο ί ς ι ασ α ίας ύ ο ο ώ ):

ι α ι ή ό α ισ ώ ς ι α ι ές α ι ές / α α ήσ ις Ώ ς

Α Α Α Η Α Α

. α ι ό ίο α οφό ο α ού

. ύ α Κaplace 1.3. . ο σ ο ι ές

. σι οί α ή ς

. Η ο α ή ς

Α α ι α θού οι ό ς . – 1.6.

ό α . « ύ α Κapla e»: α ι α θ ί ό ο ί σ ο ο α ός ί αι άθ ος σ ο α ι ό ίο.

α ι α θ ί α ά αφος «ο ισ ός ο ίο ». ό α . : α ι α θ ί α ά αφος : « α

άσο ώ α ί ασ ς θ ο ασίας σ α ή ισ ός σι ο α ι ού ι ού». Όσο αφο ά σ ο ς ύ ο ς ο φα αίο : α α ο ο ού ι ή ιέ ο

σύ θ ς σ αθ ές. α ο ούσα α ί ο αι σ ο ό ιο.

α ασ θού οι αθ ές ό ο σ α ές α ο ιθ ι ές φα ο ές ο ς.

α οθ ί έ φασ σ οιο ι ή- οσο ι ή σ έσ θώ ο ιέ ο αι σ α ούς.

α ι α θού οι ασ ήσ ις ο α αφέ ο αι σ ύ ο φα αίο ο αφαι έθ .

Α Η Α E Α Η : α α α ο οι θ ί ο ί α α σ ύ α Κaplace α ά αφος . .

α α α ο οι θ ί ασ ιό α α ά αφος .

6

Page 60: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

60

Α Α Α Ω Α Α Α

. ο φαι ό ο ς ο α ι ής

α ής . ό ος ς

ο α ι ής α ής

. Α οιβαία α ή

. ό ο ο α ό ας Lenz

Α α ι α θ ί ό α . . ό α . . α ι α θ ί ό ο ο ο ο ισ ός ς

α ι ής οής σ ί σ ο έ ασ ο α ι ού ίο ί αι άθ σ ιφά ια. Α ό ό α . α ι α θ ί « ία», α ά

α ι α ί ο α ό ας ο ΚEΠ). ι ύ οι α ί ο αι σ ο ό ιο α ι α θού οι ασ ήσ ις: , , , , , , , , ,

18.

Α Η Α Η Α Η Η: α α α ο οι θ ί ο ί α α σ α οιβαία α ή α ά αφος .

4

Α Α

Α Α Α

. ο α ασσό ο ύ α αι οι

αθ α ι ές σ έσ ις ο . ασ α ισ ής . αφο ά

ι ής έ ιας . Η ι ές

α ασ άσ ις-

ασφά ι ς

Α ια οσο ι ή σ έσ ο ο ο ί ι ο Uo ό α 3.1-

. Α Α Ω Α Α Α α οθ ί έ φασ σ α οιο ι ά- οσο ι ά α α ισ ι ά ς, α ή

ς σ έσ ς ο Uo α , , , Α. α α α ο οι θού ασ ήσ ις ό ο ήσ ύ ές ι ές.

ις ασφά ι ς ό α . α ί ι α αφο ά ό ο σ ο ς ύ ο ς ασφά ιας.

α ι α θ ί σ ό α . α ά αφος: « οσέ : Ό α ια ισ ώσ … α ό ασφά ιας».

α ι α θού οι ήσ ις – ασ ήσ ις: , , , , , . ι ασ ήσ ις αι α σ θού σ ά .

άσ σ οι α ές α ί ο ώ. . α ί /k h α αφ ί , ώ / k h .

6

Α Α Η Α Α Α Α

. α α ή αι ιά οσ α ι ώ

ά . ά σια αι ια ή . α ύ α ιά οσ ς –

ό α- ίο ος-

ή ος ύ α ος-

ιώ ς ίσ σ ά

. ι ι ιό ς ά .

Α α ι α θού α έ θ α: α α ύ α α σ ιφά ια ς θά ασσας ό α . αι β αθ α ι ή

ι αφή ο ύ α ος σ α ά αφο . . α ι α θ ί α ά αφος . . «σ βο ή ά ». α ι α θού οι ήσ ις - ασ ήσ ις , .

5

Page 61: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

61

Α Α Α Α Α

. Αι ί ς ιο ίας σ ισ ι ώ ά

. α ί σ ισ ι ώ ά

. οσ ιο ισ ός ο ί ο ο σ ισ ού

. Η ί α α έ σ ς ο έθο ς

σ ισ ώ

α ι α θ ί άσ σ . άσ σ α σ θ ί σ ά .

3

Α Α Η Η Α Α Α

. ή ος σ ο αέ α –ές α α ής ή ο

. ιά οσ ο ή ο σ ο αέ α

. έσα ιά οσ ς ο ή ο - α ύ α ή ο 6.4 Έ ασ ο

ι ού ύ α ος . Α οί αι σύ θ οι

ή οι . ο ι ι ά α α ισ ι ά

ή . ι έ οι αι οι φα ο ές ο ς

Α ό α . α ι α θ ί ι ι ά. α ι α θ ί ο έ θ ο: « ύ ισ ι ώ άσ : ο σι έ » ς α α άφο . . α ί ι

σ οι ιώ ς α αφο ά σ ο dB ς ο ά α έ σ ς έ ασ ς ή ο .

οαι ι ά αι φόσο ά ο α α ά α έσα αι ό ος θα ο ούσ α α α ο οι θ ί

ασ ια ή άσ σ : έ σ άσι ι ώ ά . . ο σ ή α ο Ku d . οσ ιο ισ ός ς α ύ ας

ο ή ο σ ο αέ α αι ά σ ς α ό θ ο ασία. ο ί ο αι ια α ύ έ σ οι οσο οιώσ ις: οιά ο ή ο :

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1624?locale=el

άσι ο ύ α ι αφή : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-

educationalvideo-8522-411

5

Α Α

Η Α Η Α Α Α

. α α ή αι ιά οσ

ο α ι ώ ά

. α ύ α ο α ι ώ

ά . Η ο α ι ό

φάσ α

Α α ι α θού οι ήσ ις-ασ ήσ ις: αι ο ί αι ια α ύ έ σ ο βί ο ο θα ο ούσ α α ιο οι θ ί αι σ ο φά αιο :

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-

educationalvideo-8522-413

α ι α θ ί ι ό α . αι α ί ι α αφο ά σ ις ιο ές ο ο α ι ού φάσ α ος. α

ι α θού οι ό ς . . -7.3.7 .

α ι α θ ί ό α . . : « άβ ς ο ιο ού αι α ό ιο ί ο σα ιώ ς, αι α ι οβο ία»

3

Page 62: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

62

Α Α Ω

. ύσ φ ός –

θ ία βά α . θύ α ιά οσ ο φ ός . Η α ύ α ιά οσ ς ο φ ός . Α ά ασ ο

φ ός . ό οι α ά ασ ς –

ιά σ

Α α ι α θού οι ό ς . – . . α ί ι α αφο ά ό ο σ α ί α ό ί α, οί α, ά . α ι α θού ό ο οι ήσ ις- ασ ήσ ις , , , ,

5

Α Α Α Α Η – Α -

Α Η

. ιάθ ασ ο φ ός

. ό ος ιάθ ασ ς ό ος Snell

. ι ή ία – ο ι ή α ά ασ 9.9 - 9.10

ι α α ι ά

α ι α θού ό ο οι ήσ ις-ασ ήσ ις – 10

Α Η Α Η Α Η Η: α α α ο οι θ ί ασ ια ή άσ σ «Α ά ασ αι ιάθ ασ ο φ ός»

β . αι α ίσ οι ασ ιό α ο ασ ια ού ο ού ια ’ ασίο .

4

A Α

Α Α –

Ω Η - LASER

α ι α θ ί

Α Α

Α Α Α

. α ι έ ια

. Α ι οβο ία α, β,

. ι α α ι ά.

. ι ώσ ις ς α ι έ ιας

Α α ι α θού οι ό ς . – 11.5

α ι α θού ό ο οι ήσ ις-ασ ήσ ις – αι , , 40.

. α α ο ο θού οι α ι άσ ις α ά α οθ ί έ φασ σ ια ή σ οα ο ι ώ

σ α ι ί . α ί ι σ οι ιώ ς α αφο ά σ έ ια σύ σ ς ο ι έ ο α θ ί ο .

5

Ω Ω 46

Page 63: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

63

Η : Η Α

΄ ά Η ήσιο Α. .

ι α έα ύ : Α ό α βιβ ία:

. ία ΄ ι ού ίο , ιβ ίο αθ ή, ιο ά ς . .ά. Αθή α: ιόφα ος .

. ία αι α οί ο α ισ οί, ιβ ίο αθ ή, ά ας ., ά α ος ., Αθή α: ,

ί ς ι ασ α ίας:

ι α έα ύ ια ο ο ι ό Έ ος - ί αι α ό ο θ αι ο ί ο αι οι α α ά ο ί ς ι ασ α ίας:

ί σ : οι οα αι ού ς ώσ ις α ο ού έ ος ς ασ έας ύ ς

ό α α α ήσ ις ώ ς Ώ ς

ιβ ίο ία ΄ ι ού ίο

Α Α ο (6 .ώ ς

. Α οό ς ι άσ αι ο ό ό α.

Π οα αι ού ώσ

Π ο ί αι α ί ι α ή α αφο ά σ ις έ οι ς: ο α ι ές ώσ ις, χα α ισ ι ές ο ά ς, ο ό ο ς σ ι ές, ο σ έ ς αι α ό σ ς

ώσ ις, α ά ια, α έ ια

ασ ιό α

α ασ ή ο ια ώ ο έ ο α ούς, ο α ούς αι ι ο α ούς α οό ς.

3

. ο σ έ ς ο οσθ ίς

α οό ς -

Αιθα ό

ι άσ αι ο ό ό α ός α ό ις α α άφο ς: « α ασ ές» αι « ι ές α α ισ ι ές ι ιό ς α βο ι ώ ώσ »

ασ ια ή άσ σ : α ασ ή αιθα ό ς α όσ α α οο ού ο ο ού .

ασ ιό α

α οό αι ί ασ ς σ ο ά θ ο φύ ο ασίας

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο σ ά ιο: α οό αι ί ασ ς σ ο ά θ ο.

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

6786

3

Α Α ο (4 ώ ς

ισα ή - α ι ό σ

α ι α θού αι οι ύο α ά αφοι ισα ή αι α ι ό σ .

ί α ας ς α α άφο « ισα ή» α ο ί έ ος ς ασ έας ύ ς.

1

Page 64: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

64

. ο σ έ α ο ο α βο ι ά

ο έα – αιθα ι ό ο ύ

α ι α θ ί ό ό α ός α ό α ά αφο: « α ασ ές»

Α ό ο ί α α . ς α α άφο « α ι ό σ » ο ί α σι ο οι θού ια άσ σ σ ο ο α ο ο ία οι ύο ώ ς

σ ή ς αι α ο ί έ ος ς ασ έας ύ ς ί σ ή α οι ά ο ό α α

Α ό α ά αφο « ήσ ις» ο ί α ας ις βιο α ι ές α ασ ές αι ήσ ις ο αιθα ι ού ο έος α ο ί έ ος ς

ασ έας ύ ς.

ασ ια ή άσ σ : ό ι ος α α ή ας α βο ι ώ ο έ .

3

ιβ ίο ία αι α οί ο α ισ οί

Α Α ο Α Ω Η ώ ς

. Α ά αι θ ί σ ς

ισ ή ς ς βιο ο ίας

α ι α θ ί ό ό α

ασ ιό α

α ί ι ισ ο ιο α ή σ ια α ή ο ό ο ώσ α α ασ αθ ί σύ σ ς ίας βιο ία

ασ ιό α

ασία σ ο ά ς ια ις ισ ο ι ές αι φι οσοφι ές ιασ άσ ις ς ισ ή ς ς βιο ίας αι θό ς α α ιο οι θ ί ο

έ θ ο

1

. ό ος ς βιο ίας σ ή

ας

α ι α θ ί ό ό α 2

Α Α ο Η Η Α Η Α ώ ς

. ο ια ή ο ά σ

ά

α ι α θ ί ό ό α

α α ο ο θ ί ο ί α ας

1

. ο ό αι σ ασία ο

α ι α θ ί ό ό α

ο ί αι ο άθ α α ί ι έσ α α ι ά α ό αθ ι ή ή αι φα ο ώ α ό ισ ή αι ο ο ία

ό σ ίο έσ ς ο ού, θ ο ασία θα ασσώ σ σ έσ θ ο ι ό α ο ού, θ ο ι ό α

ού αι θ ο ασία σώ α ος, .ά.

ασ ιό α

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο α ό ο θο video ο βο θά σ α α ό σ ο σ ού ο ό ο

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

4561

2

. α ο ό ια αι ά α βιο ό ια

α ι α θ ί ό ό α

α α ο ο θού οι: ί α ας αι ί α ας

ασ ιό α

ο ί αι α α ιο οι θού οι σ α ι ές α ι ο ίσ ις αι α αφι ά ο αφο ού ις ΐ ς:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8084

2

Page 65: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

65

Α Α 3ο Α - Η Α Α ώ ς

. ι ά α α ισ ι ά ο αβο ισ ού

α ι α θ ί ό ό α

ασ ιό α

ο ί αι ο α ό ο θο φια ό ι ό ο αφο ά ο αβο ισ ό http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8417

1

. ι ά α α ισ ι ά

βιο ι ώ α ι άσ

α ι α θ ί ό ό α

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο α ό ο θο φια ό ι ό α ι ά α α ο Priestley:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

4922

1

. Έ α - ι βιο ο ι οί

α α ύ ς

α ι α θ ί ό ό α

ασ ιό α

ο ί αι α α ιο οι θ ί ο ο ι ό ι ό ια ο α ισ ό άσ ς ύ

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6667,

ό ς αι: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4675

ασ ιό α

ασ ιό α ια α ιο ό σ ώσ ύ : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6648

ασ ιό α

ασ ιό α ια α ιο ό σ ώσ σ α βιο ό ια: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

6241

2

Η Α Ω Η

΄ ά Η ήσιο Α. .

ι α έα ύ , σ ό οι αι ί οι σ ί άσ ΄ ά ς ο Η ήσιο αι σ ι ού Α. .

ια ό ο ς ι ό σ ς ο αι ι ού έ ο , ώ α ο σιά ο αι σ ι ά ί οι άσ ή σ έ ια ασίας α ά οσ ο ό, ς ΄ ά ς ο Η ήσιο αι σ ι ού α α ι ού

ίο , ώσ ο/ αι ι ός α ο ί α ά ι α ύ α ο ο α α ισ ό ο / ς.

ο ι ό α σ έ ια άσ ς ια ΄ ά ο Η ήσιο αι σ ι ού Α. . ί ος άσ ς οσ ο ός

οσ ο ι ό άθ α αθ ο αι ιώ ΄ ίο αι

ι ο ι ώ ί α ύ ο ς

1. ια ί ι ι ές ιό ς ο έ ι ή ι α θ ί αι ις α α ύσσ ι αι έ ο ι έ ο α έσ ι ιο σύ θ ς ή

ο ύ ο ς ιό ς

ά ι ά σ ο ι έ ι α ί ι σ ό

1. Α α ύσσ ι έ ς ιό ς σ αι ού ι ς φ σι ές ασ ιό ς αθ ή α α, ο ούς

2. α α ο ί ις ι ο ί ς αι ο ς ό ο ς ί σ ς ο σώ α ος αι ί αι σ θέσ α φα όσ ι α ή ώσ ος όφ ός ο

οσα ό ο ας ο ί ο ς άσ σ ς σ ις οσ ι ές ο α ά ς αι α ό ς

Page 66: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

66

άσ σ ά α ό ι ι ές σ θή ς, οσέ ια α έ οβ ή α α

2. α α ο ί βασι ές α ές ς άσ σ ς αι ις φα ό ι ο ι έ ο α ά αι ασφά ια ά α ό ιαφο ι ές

σ θή ς σ ια οι ι ία ασ ιο ή

ο ϊ ό σύσ α σ άσ 2. α α ο ί ις ι ο ί ς αι ο ς ό ο ς ί σ ς ο σώ α ος αι ί αι σ θέσ α φα όσ ι α ή ώσ ος όφ ός ο / ς

οσα ό ο ας ο ί ο ς άσ σ ς σ ις οσ ι ές ο / ς α ά ς αι α ό ς

ι ασθέ ι ς ο σή α 2. α α ο ί ις ι ώσ ις ο σύ ο ο ό ο ής αι α οφέ ς άσ σ ς σ ία αι σ ό ασθ ιώ

ι ύ α ό ια οφή ο ;

2. α α ο ί οιό ό ο ια οφή αι άσ σ σ βά ο σ ία αι σ ο έ ο βά ο ς αι ί αι σ θέσ α α ιο ο ήσ ι

θ ι ές α ι ές . ., σ ώ α α ια οφής, α α ο έ ς ο σί ς

ά ο αι σ ό ο β ί σ ς ί οσής ο σ αθ ή α α ο

ιαφέ ο

3. Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς

ιά ο αι ο α α ί ο ια

ο ι ή ο ο ία

3. α βά ι οβο ία σ ο ής ή/ αι α ιο οι ί ις αι ί ς ο α ο σιά ο αι ο ι έ ο α ίσ ι έ ς φ σι ές

ασ ιό ς αι αθ ή α α σ ό ο ιασ έ ασ , οι ι ή α ί ασ αι α ό- έ φ ασ

έβο αι ο ς α ό ς αι ο ς α ι ά ο ς: αι ί ι

ίς ιαι ές

4. φα ό ι α ό ς, ια ι ασί ς αι α ές α ι ές ο ο ί ο ο αθ ι ό ύ α α ί σθαι σ ια οι ι ία

ασ ιο ή

ο ο οιού αι ί ια ια α σ έ ο ό οι

4. ι ι ύ ι σ βασ ό σ ιαφο ι ό α αι α α ό σ ο ά ο φύ ο

ιο ώ, σ ά ο αι, ιασ ά

4. ι ι ύ ι ύ α σ ασίας σ ια οι ι ία ασ ιο ή αι α α ύσσ ι θ ι ές οι ι ές σ έσ ις

/ αι ι ός ο ί α σ ι άβ ι σ ο ο α α ισ ό ο / ς ά οια α ό α οι ά σ έ ια άσ ς ο ο ί ο αι ια ις Α΄, ΄ αι ΄ ά ις ο Η ήσιο αθώς αι ΄ ά ο σ ι ού α α ι ού ίο αι α αφέ ο αι α α ά . αι έ , ο ί α ι έ ι ά οιο, α ά ο α α ιαφέ ο α αθ ώ / αθ ιώ αι ις α ό ς ο ά ο σ άθ σ ο ίο.

ο ι ό α σ έ ια άσ ς ια Α΄, ΄, ΄ ά ις ο Η ήσιο Α. . αι ΄ ά ο σ ι ού Α. .

ί ος άσ ς οσ ο ός

Α ά ό ο ής ο ού α α ασ ώ α ο ά

1. Α α ύσσ ι έ ς ιό ς σ αι ού ι ς φ σι ές ασ ιό ς 2. α α ο ί ις ι ο ί ς αι ο ς ό ο ς ί σ ς ο σώ α ος αι

ί αι σ θέσ α φα όσ ι α ή ώσ ος όφ ός ο οσα ό ο ας ο ί ο ς άσ σ ς σ ις οσ ι ές ο

α ά ς αι α ό ς 2. α α ο ί ις ι ώσ ις ο σύ ο ο ό ο ής αι α οφέ

ς άσ σ ς σ ία αι σ ό ασθ ιώ

ά ο αι α ι ά σ έ ια ια α β ιώσ

ία ο

3. Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς 3. α βά ι οβο ία σ ο ής ή/ αι α ιο οι ί ις αι ί ς

ο α ο σιά ο αι ο ι έ ο α ίσ ι έ ς φ σι ές ασ ιό ς αι αθ ή α α σ ό ο ιασ έ ασ , οι ι ή

α ί ασ αι α ό- έ φ ασ 3.Α ιο ο ί α ο σ α ι ά όο ό ο ς ος α ι ή σ ο ή σ φ σι ές ασ ιό ς αθώς αι α ο έσ α α

ο ι ασιώ ς φ σι ής α άσ ασής ο

Page 67: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

67

ιώ φ σι ή α άσ ασ , οά αι

οασ ί ία ο

3. Α ο ο θ ί έ α ό α α σ σ α ι ής άσ σ ς ο έ ι α α ύ ι ο ί ιος ή σ σ ασία ά ο ς 3.Α ιο ο ί α ο σ α ι ά όο ό ο ς ος α ι ή σ ο ή σ φ σι ές ασ ιό ς αθώς αι α ο έσ α α

ο ι ασιώ ς φ σι ής α άσ ασής ο

ά σ αθ ή α ος ι α έ ιας α ισφαί ισ ς α ά ό

4. ι ι ύ ι ι ές ι α ό ς αι θ ό α ς ος ο ς σ ό ο ς ο θέ ι αι ο ς ό ο ς ο α α α βά ι

Α Η Α Α Η Α Ω Η Α Α Α Α Η Α

ια ο ο α α ισ ό ο αθή α ος ς σι ής Α ής σ ο α α ι ό ύ ιο ο/ αι ι ός α ο ο θ ί ο ς ι έ ο ς σ ο ούς αι οσ ο ούς. άθ ά ο ο ί αι

σ ο /σ αι ι ό α ι έ ι - οσ ο ούς αι α ίσ οι α α ο α ώσ ι, αι α ο ί ι -3

σ έ ια ασίας ια άθ έ α α ό α ούς ή σ ασ ό α ώ . ο ί αι α α ο ο θ ί ο α οσ α ι ές θό ο ς ι ασ α ίας, αθώς ο α οσ α ι ή οσέ ισ θ ί αι ό ι ί αι έ α α ο σ α ι ό σύσ α άθ σ ς ια ό ο ς ο ς αθ ές, όσο ο ς ο έ ο ς όσο αι ο ς

ιο α ύ α ο ς. ι αθ ές ο α ώ ο αι σ ι ές ο ά ς - α ό αι ι έ ο έ α σ έ ιο άσ ς ο ού αι α ό ο ς ί α ς ο α α ίθ αι α α ά αι ο ο οίο σ ύο αι ό ι

θα ασ ο θού σ άθ ά ο. Ό α α ό ο οι θ ί ί α α ό ή ο α ή ο , ό ο/ αι ι ός ο ί ι έο σ έ ιο άσ ς. ο ί αι σύ θ σ ο ά α α ά ι άθ φο ά ο ασ ο ού ασ έ α έο σ έ ιο άσ ς.

α ο σ α ι ό α σ ί άσ ς, οϋ οθέ ι α ά ο οι ασία α ό ά ο αι ι ού αι αφο ά α ο ο ι ή ιο ία α ά ο ί α ος

ο α οσ α ι ής άθ σ ς, α α ί σ ια σ ο ή, ό σ ο ιαφέ ο ος αι σ ι ή ο οι ασία αθ ώ ια ο έ ο ο α ού αι α ι αιώσο αι β ι ο ι ή

ο ά σ οσ ιο ισ ός ς ι ής θο ο ο ίας, ο ιοθέ σ ο σ ο ού αι ι έ ο ς σ ό , οσ ιο ισ ός οθέσ ασίας, οσ ιο ισ ός ο ο ο ια ά α ος .

ι όσθ α, οϋ οθέ ι α ίς ο ο ές ο ο έ ο ιβά ο / , ο ι ό ι ό αι ά α οσ ι ι ά ι ά , ι ία ς ος ι α έα ύ αι ά ια ό ο . ια άθ σ έ ιο άσ ς, άθ αθ ής αι α ίσ οι α άθ ο ά α αθ ώ / ιώ σ ώ ο α

σ ι ά έ α ια σι ή Α ή ο ά ο σ ο ύ ιο . . οσ ι ό σ βό αιο ια άσ , βό αιο αι ά ο ασίας ο ά ας, β ο α ιαίο ο ό ιο άσ ς . , α ά ο α ις

α αι ήσ ις ς άσ ς αι ις ο ί ς ο αι ι ού. α έ α α ά ού αι σ έ α οσιέ α ο ι ό ή ο α ι ό αι α ο ού έ ος ο α ο ι ού α οφ α ίο άθ αθ ή, ώ α βά ο αι

ό σ α ιο ό σή ο .

Page 68: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

68

΄ Α Η Α. .

Α Η Α

΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύο όσα α αφέ θ α α έ σ α ούσα ύ ιο.

Α Η Α Α: Α Α

΄ ά σ ι ού Α. . I . ι α έα ύ

Α ό ο βιβ ίο «Ά β α ΄ ι ού ίο » φ. ο: ο ώ α - ο µι ές ισώσ ις

4.1. ο ώ α

4.2. ιαί σ ο ύ

4.3. ο µι ές ισώσ ις αι α ισώσ ις ίς ο α ά αφο « οσ ιο ισ ός ί ας οσέ ισ »

4.4. ισώσ ις αι α ισώσ ις ο α ά ο αι σ ο ι ές.

φ. ο: θ ι ή αι ο α ιθ ι ή σ ά σ 5.1. θ ι ή σ ά σ

5.2. ο ά ιθ οι ίς α ό ι ς α α ής βάσ ς

5.3. ο α ιθ ι ή σ ά σ α ι α θού ό ο οι ο α ιθ ι ές σ α ήσ ις βάσ ο αι ο e .

I I . ια ί ισ ι α έας ύ ς

φά αιο ο ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς

§ . ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις: Α αι i, ii, iii ς Α΄ ά ας αι ς ΄ ά ας. § . ο ί αι: Α α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις i, i , , αι ς Α΄ ά ας. α ί ο οι ασ ήσ ις ς ΄ ά ας. § . ό α α ή ισά ο αι έα α ία ια α α ο ο οί σ ο ύ , έσ ς ο οίας ι ύο αι σ σ έ ια ο ι ές ισώσ ις αι α ισώσ ις βαθ ού α ύ ο α ό

ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις , , , αι ς Α΄ ά ας αι οβ ή α α ς ΄ ά ας, α ο οία ο ού σ ί σ ο ι ώ ισώσ .

§ . ό α α ή ι ύο αι ισώσ ις αι α ισώσ ις ο α ά ο αι σ ο ι ές, ό ς ά ς αι ασ α ι ές ισώσ ις αι α ισώσ ις.

Page 69: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

69

Α α οθ ί έ φασ σ ο ο ός ό ι ύ σ ώ ιας ίσ σ ς σ ο ά ο ο ί

ά α σ ισο ύ α ίσ σ . Α ό ο ί α ί ι αι βοήθ ια α α ά αφι ώ α ασ άσ

ο ί αι α ί ο οι ασ ήσ ις αι ς ΄ ά ας.

φά αιο ο ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς

§ . ο ί αι α οθ ί έ φασ σ α οβ ή α α ς ΄ ά ας, ο αιό α σ ις Ασ ήσ ις , αι .

§ .

Α ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις ς Α΄ ά ας έ φασ σ α οβ ή α α αι οι ασ ήσ ις , , ς ΄ ά ας. ο ί αι α ί ο οι ασ ήσ ις , αι ς ΄ ά ας.

§ .

Α ο ί αι α ι α θού ό ο οι σ α ήσ ις f x =logx αι f x =l x. ο ί αι α ί ο α ά ο αιό α οι ασ ήσ ις: , , , αι ς Α΄ ά ας αι i, iii ,

, , αι ς ΄ ά ας. Ασ ήσ ις ΄ ά ας: α ι άσ ο αι ασ ήσ ις ΄ ά ας.

Α Η Α Α: Ω Α

΄ ά σ ι ού Α. .

. ι α έα ύ

Α ό ο βιβ ίο ί ια ία ΄ , ύ ος ’, . Α ό ο ο , ά ο ., α σού ., α ά . αι ι έ .

φ. o: Α α ο ί ς 7.1 ισα ή

7.4 Α ά ο α θύ α α ή α α – Α α ο ί ς

Page 70: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

70

7.5 ή ος θύ α ο ή α ος

7.6 ιαί σ ά σ ι ά αι ι ά ς ος οσ έ ο ό ο ό ο οι ο ισ οί ς ιαί σ ς θ ά ο ή α ος Α α ό σ ίο σ ι ά ή ι ά

7.7 ώ α ο α ή ίς ις α ο ί ις θ ά αι ο ο ίσ α ος, ίς ο όβ α αι ίς ο ς ο ισ ούς « ή α ο ι ά» αι «Α ο ι ή ά α»

7.8 ή α α ι ο ό ι ώ ο ίς ις α ο ί ις θ ά αι ίς ο ο ο ισ ό θ ά ά σ α ο οία ι ο ό ος, σ ι ή ή ι ή, ιαι ί α έ α ι ά

φ. ο: οιό α

8.1 Ό οια θύ α α σ ή α α

8.2 ι ή ια ο οιό ας ίς ις α ο ί ις θ ά I, αι αι ις φα ο ές , αι 3)

φ. 9ο: ι ές σ έσ ις 9.1 θές οβο ές

9.2 ο θα ό ιο θ ώ α 9.3 ι ές α ασ ές

9.4 ί σ ο θα ό ιο θ ή α ος ίς α ό ι θ ά αι ίς φα ο ή

. ια ί ισ ι α έας ύ ς

φά αιο ο ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς).

§ . -7.6 ις α α άφο ς α ές ί αι ώ φο ά ό ος ια σύ α αι ασύ α θύ α α ή α α. έ οια ς ασ ίας ο ί α βο θήσ ι σ α ι ά ο ς αθ ές α αθα ίσο

έ οια ο α ή ο α ιθ ού. α ά ς ύ ς σ ο σ ο ι ό βιβ ίο θ ία, α α ήσ ις, σ ιώσ ις ί αι ή ς αι α ι α θ ί οσ ι ά θα βο θήσ ι ο ς αθ ές σ σ α ι ές ιο ές

ς ίας ο α ο ο θ ί ώ α α ή, ό οια ί α αι ς Ά β ας έ οια ο α α ι ού α ιθ ού . ο ί αι α οθ ί έ φασ σ ις ήσ ις α α ό σ ς.

ι ύ οι ς α α άφο . α α ο ο θού . § . ο ί αι α ί ο α ύο οβ ή α α ς σ ί ας αι α οθ ί έ φασ σ ις ήσ ις

α α ό σ ς - αι σ ις ασ ήσ ις έ σ ς -7.

ο φά αιο θα ί ο α ο ι ι ές ασ ήσ ις , σύ θ α θέ α α αθώς αι οι ι ές ασ ήσ ις ο φα αίο α ού.

φά αιο ο: ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς . § . -8.2

Α Ίσ ς ιασθ ί, α ά ίσ ο / ς ι άσ ο ος/-ο σας, α ί ι ία ή ο α ά σ ις α α ο ί ς αι ο ώ α ο α ή ο ι α θή α σ Α΄ ά .

Page 71: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

71

ο φά αιο οσφέ αι ια σ ή σ φα ο ώ ο ή θί ο αι σ ο σ ο ι ό βιβ ίο

έ σ ύ ο ς α όσι σ ί , ήσ ά α . ο φά αιο θα ί ο α ο ι ι ές ασ ήσ ις, σύ θ α θέ α α αθώς αι οι ι ές ασ ήσ ις

ο φα αίο α ού.

φά αιο ο: ο ί αι α ια θού ι α ι ές ώ ς . § . -9.2

Α ις α α άφο ς α ές άσ ο ασ σιο ο ία α β ι ού α α ή α σ ισφέ ι σ α α ό σ ς ίας. ο ί αι α ί ι ο σ ό ιο ς φα ο ής ς σύ σ ό α ά αφο.

§ . α ά αφο α ή ί αι σ ό ι ο α ια θ ί ό ος, ώσ α σ ο ιασ ί ο ισ ο ι ό σ ί α ια α α ά ασύ θώ αι α ί ο αι οι α ασ ές ο ί ο σα αι άθ ά ο θο ίο ι ώ ο , έσ α ά ο ος, ά α ο α άσια θύ α ο ή α ος ο ί ο αι ο ό ο α ασ ής θ ά ά ή ος α ι ή ί α φ σι ού –

αφο ή ια ία σύ ο σ ή σ ια α ό α α ασ ής ή α ή . ίσ ς ο ί α ί ι α αφο ά σ . σ ο οία ί αι ό ος ια α ασ ή α ή θώ .

§ . α ά αφο . ο ί αι α α α θ ί ι έο ι α ι ός ό ος ια άσ ο ασ σιο ο ία α β ι ού ύ ο .

Η

΄ ά σ ι ού Α. .

ι α έα ύ : Α ό ο βιβ ίο: σι ή ος ύ ος, Ω , Α Α Α Α Ω ,

Α Α Ω .ά.

ι α έα ύ ια ο ο ι ό Έ ος 8-2019 ί αι α ό ο θ αι ο ί ο αι οι α α ά ο ί ς ι ασ α ίας ύ ο ο ώ ):

ι α ι ή ό α ισ ώ ς ι α ι ές α ι ές / α α ήσ ις Ώ ς

Α Α Α Η Α Α

. α ι ό ίο α οφό ο α ού

. ύ α Laplace

. . . ο σ ο ι ές

. σι οί α ή ς

. Η ο α ή ς

Α α ι α θού οι ό ς . – 1.6.

ό α . « ύ α Κapla e»: α ι α θ ί ό ο ί σ ο ο α ός ί αι άθ ος σ ο α ι ό ίο.

α ι α θ ί α ά αφος «ο ισ ός ο ίο ». ό α . : α ι α θ ί α ά αφος : « α

άσο ώ α ί ασ ς θ ο ασίας σ α ή ισ ός σι ο α ι ού ι ού». Όσο αφο ά σ ο ς ύ ο ς ο φα αίο :

6

Page 72: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

72

α α ο ο ού ι ή ιέ ο σύ θ ς σ αθ ές. α ο ούσα α ί ο αι σ

ο ό ιο. α ασ θού οι αθ ές ό ο σ α ές

α ο ιθ ι ές φα ο ές ο ς. α οθ ί έ φασ σ οιο ι ή- οσο ι ή σ έσ

θώ ο ιέ ο αι σ α ούς. α ι α θού οι ασ ήσ ις ο α αφέ ο αι σ ύ

ο φα αίο ο αφαι έθ .

Α Η Α E Α Η : α α α ο οι θ ί ο ί α α σ ύ α Κaplace α ά αφος . .

α α α ο οι θ ί ασ ιό α α ά αφος . Α Α

Α Ω Α Α Α

. ο φαι ό ο ς ο α ι ής

α ής . ό ος ς

ο α ι ής α ής

. Α οιβαία α ή

. ό ο ο α ό ας Κenz

Α α ι α θ ί ό α . . ό α . . α ι α θ ί ό ο ο ο ο ισ ός ς

α ι ής οής σ ί σ ο έ ασ ο α ι ού ίο ί αι άθ σ ιφά ια. Α ό ό α . α ι α θ ί « ία», α ά

α ι α ί ο α ό ας ο ΚEΠ). ι ύ οι α ί ο αι σ ο ό ιο α ι α θού οι ασ ήσ ις: , , , , , , , , ,

18.

Α Η Α Η Α Η Η: α α α ο οι θ ί ο ί α α σ α οιβαία α ή α ά αφος .

4

Α Α

Α Α Α

. ο α ασσό ο ύ α αι οι

αθ α ι ές σ έσ ις ο . ασ α ισ ής . αφο ά

ι ής έ ιας . Η ι ές

α ασ άσ ις-

ασφά ι ς

Α ια οσο ι ή σ έσ ο ο ο ί ι ο Uo ό α . -

. Α Α Ω Α Α Α α οθ ί έ φασ σ α οιο ι ά- οσο ι ά α α ισ ι ά ς, α ή

ς σ έσ ς ο Uo α , , , Α. α α α ο οι θού ασ ήσ ις ό ο ήσ ύ ές ι ές.

ις ασφά ι ς ό α . α ί ι α αφο ά ό ο σ ο ς ύ ο ς ασφά ιας.

α ι α θ ί σ ό α . α ά αφος: « οσέ : Ό α ια ισ ώσ … α ό ασφά ιας».

α ι α θού οι ήσ ις – ασ ήσ ις: , , , , , . ι ασ ήσ ις αι α σ θού σ ά .

άσ σ οι α ές α ί ο ώ. . α ί /k h α αφ ί , ώ / k h .

6

Ω Ω 16

Page 73: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

73

Η Α Ω Η

΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « σι ή Α ή» ς ΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

΄ Α Η Α. .

Α Η Η Ω Α

΄ ά σ ι ού Α. .

ι α έα- ασ έα ύ ο α α ι ώς α ό ο αθή α ος « έα ι ή ώσσα» θα ο ισθ ί ο ι ή Α όφασ , ο οία θα αθο ισθ ί ι α έα- ασ έα ύ

α α ι ώς α ό αθ ά ΄ ά ς ήσι αι ΄ ά ς σ ι ώ Α. . ια ο σ .

έ ος 8-19.

Α Η Α Α: Α Α

΄ ά σ ι ού Α. .

ι α έα- ασ έα ύ ο α α ι ώς α ό ο αθή α ος « αθ α ι ά-Α Α» θα ο ισθ ί ο ι ή Α όφασ , ο οία θα αθο ισθ ί ι α έα- ασ έα ύ

α α ι ώς α ό αθ ά ΄ ά ς ήσι αι ΄ ά ς σ ι ώ Α. . ια ο σ .

έ ος 8-19.

Α Η Α Α: Ω Α

΄ ά σ ι ού Α. .

σ ύ ι ό ι οβ έ αι ια ο άθ α « ία» ς ΄ ά ς ήσιο Α. . αι α αφέ θ α έ σ α ούσα ύ ιο.

Page 74: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

74

Η

΄ ά σ ι ού Α. .

ι α έα ύ :

Α ό ο βιβ ίο: σι ή ος ύ ος, Ω , Α Α Α Α Ω , Α Α Ω .ά.

ι α έα ύ ια ο ο ι ό Έ ος - ί αι α ό ο θ αι ο ί ο αι οι α α ά ο ί ς ι ασ α ίας ύ ο ο ώ ):

ι α ι ή ό α ισ ώ ς ι α ι ές α ι ές / α α ήσ ις Ώ ς

Α Α Η Α Α Α Α

. α α ή αι ιά οσ α ι ώ

ά . ά σια αι ια ή . α ύ α ιά οσ ς –

ό α- ίο ος-

ή ος ύ α ος-

ιώ ς ίσ σ ά

. ι ι ιό ς ά .

Α α ι α θού α έ θ α: α α ύ α α σ ιφά ια ς θά ασσας σ ό α . αι β αθ α ι ή

ι αφή ο ύ α ος σ α ά αφο . . , α ι α θ ί α ά αφος . . «σ βο ή ά ». α ι α θού οι ήσ ις - ασ ήσ ις , .

5

Α Α Α Α Α

. Αι ί ς ιο ίας σ ισ ι ώ ά

. α ί σ ισ ι ώ ά

. οσ ιο ισ ός ο ί ο ο σ ισ ού

. Η ί α α έ σ ς ο έθο ς

σ ισ ώ

α ι α θ ί άσ σ . άσ σ α σ θ ί σ ά .

3

Α Α Η Η Α Α Α

. ή ος σ ο αέ α –ές α α ής ή ο

. ιά οσ ο ή ο σ ο αέ α

. έσα ιά οσ ς ο ή ο - α ύ α ή ο

Α ό α . α ι α θ ί ι ι ά. α ι α θ ί ο έ θ ο: « ύ ισ ι ώ άσ : ο σι έ » ς α α άφο . . . α ί ι

σ οι ιώ ς α αφο ά σ ο dB ς ο ά α έ σ ς έ ασ ς ή ο .

οαι ι ά αι φόσο ά ο α α ά α έσα αι ό ος θα ο ούσ α α α ο οι θ ί ασ ια ή

5

Page 75: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

75

. Έ ασ ο ι ού ύ α ος

. Α οί αι σύ θ οι ή οι

. ο ι ι ά α α ισ ι ά

ή . ι έ οι αι οι φα ο ές ο ς

άσ σ : έ σ άσι ι ώ ά . . ο σ ή α ο Ku d . οσ ιο ισ ός ς α ύ ας ο ή ο σ ο αέ α αι ά σ ς α ό θ ο ασία.

ο ί ο αι ια α ύ έ σ οι οσο οιώσ ις: οιά ο ή ο :

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1624?locale=el

άσι ο ύ α ι αφή : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-

educationalvideo-8522-411

Α Α

Η Α Η Α Α Α

. α α ή αι ιά οσ

ο α ι ώ ά

. α ύ α ο α ι ώ

ά . Η ο α ι ό

φάσ α

Α α ι α θού οι ήσ ις-ασ ήσ ις: αι . ο ί αι ια α ύ έ σ ο βί ο ο θα ο ούσ α α ιο οι θ ί αι σ ο φά αιο :

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-

educationalvideo-8522-413

α ι α θ ί ι ό α . αι α ί ι α αφο ά σ ις ιο ές ο ο α ι ού φάσ α ος. α ι α θού οι

ό ς . . -7.3.7. α ι α θ ί ό α . . : « άβ ς ο ιο ού αι α ό ιο ί ο σα ιώ ς, αι

α ι οβο ία».

3

Α Α Ω

. ύσ φ ός –

θ ία βά α . θύ α ιά οσ ο φ ός . Η α ύ α ιά οσ ς ο φ ός . Α ά ασ ο φ ός . ό οι α ά ασ ς –

ιά σ

Α α ι α θού οι ό ς . – . . α ί ι α αφο ά ό ο σ α ί α ό ί α, οί α, ά . α ι α θού ό ο οι ήσ ις- ασ ήσ ις , , , , .

5

Α Α Α Α Η – Α -

Α Η

. ιάθ ασ ο φ ός

. ό ος ιάθ ασ ς ό ος Snell

. ι ή ία – ο ι ή α ά ασ 9.9 - . ι α α ι ά

α ι α θού ό ο οι ήσ ις-ασ ήσ ις – 10.

Α Η Α Η Α Η Η: α α α ο οι θ ί ασ ια ή άσ σ : «Α ά ασ αι ιάθ ασ ο φ ός» β . αι α ίσ οι ασ ιό α ο ασ ια ού ο ού ια ’ ασίο .

4

A Α

Α Α –

Ω Η - LASER

α ι α θ ί.

Page 76: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ¥λη-Οδηγίες_ΓΕΝ... · Α v v x ά ο , M . 4 x ή, 7. >α σια ού α αι Eο . @ ίσ α, vια { 3΄ ά {. Hα α α ά x v

76

Α Α

Α Α Α

. α ι έ ια

. Α ι οβο ία α, β,

. ι α α ι ά.

. ι ώσ ις ς α ι έ ιας

Α α ι α θού οι ό ς . – 11.5.

α ι α θού ό ο οι ήσ ις-ασ ήσ ις – αι , , 40.

. α α ο ο θού οι α ι άσ ις α ά α οθ ί έ φασ σ ια ή σ οα ο ι ώ σ α ι ί . α ί ι σ οι ιώ ς α αφο ά σ έ ια σύ σ ς ο ι έ ο α θ ί ο .

5

Ω Ω 30

ο α ό έ αφο α ι αθισ ά σ ο σύ ο ό ο ο ΄ α ιθ . . / / / -09- ό οιό ο .

ι ι άσ ο ς α θού ό αφα.

σ ι ή ια ο ή: αφ ίο ο ού . . αβ ό ο

αφ ίο ι ού α α έα . . Α ό ο ο

ι ή ι ύθ σ ο ώ /θ ιας αι /θ ιας /σ ς

/ σ ι ι ής Α ής & /σ ς / σ α / ής /σ ς - ή α Α΄ ι ύθ σ οσ ή ι ς αι ι ώ ο α ά αι αί σ ς ια Α ιφο ία / σ αι ίας, ο ., ια ο . /σ ς αι ιο . ο ί

/ σ σ ι ής /σ ς & ιαθ σ ι ώ έσ

Ϊ Α Η Η / Η Ω / Α & / Α / Η

Ω Α Α Α Α

/ / Ϊ . /

Α . / .