εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 865 (01.03.2012)

download εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 865 (01.03.2012)

of 12

Transcript of εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 865 (01.03.2012)

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  1/12

  A fi fi, A.O.K. N.. - fi -fi fi - , - fi fi, fi . ; M, fi Eurogroup -fi Z- K , , fi . Afi fi E .

  . , fi, ;. -

  fi fi , , -.

  T E.E. fi . , - fi fifi : M , .O fi- fi fi , . fi, , fi

  fi, fi fi -

  . E , -, ! fi-, - . , - fi ...

  A - , fi , . M fi, fi - fi, -

  ! O fi fi -! , fi,

  , ; fi

  ; fi

  ; -

  , , O fi

  fi E. X ,fi , fi , -

  fi - -

  , fi

  .

  B fi

  E K A E N H M E P H E H M E P I A X P I T I A N I K H H M O K P A T I A

  A 78, 106 78 A www.xristianiki.gr 1 M 2012 865 (1178) 58 1,50

  XPITIANIKH

  E. 8

  KOINNIA

  H

  E. 8

  OITIKH

  . Efi: fi fi

  E. 9

  KPIH

  T fifi

  .. .., 18 2012, - fi fi , fi ,

  , fi fi - , fi K - : .

  fi .. .., , M, , - , fi -.

  , , - , , -

  , fi fi fi -fi, fi - (fi, ..,..., ...) fi fi - .

  fi , -

  fi fi ,fi A, .

  fi fi fi .. - , - .

  fi fi fi .., fi fi .

  fi - M , fi .

  .., fi .., fi fi fi-, fi fi X K fi , - .

  .. .. 6-7.

  , !

  M M X..

  O .. XPITIANIKH HMOKPATIA:

  A fi K

  fi fi fi fi :

  N - E:A 162 fi. fi, fi 1944, fi 3%.

  N :H E 24% A.E.. -. O

  E.E. fi 4% 12%. fi E ;, ..

  N T -fi fifi: O 168 ., -fi fi , - , fi, - T, - fi fi. N !N T fi!

  fi KE T 1%. N fi fi 1,2%. T 0,2% .

  N fi- - : Y fi , - . - fi, -, , . fi.

  N fi . E-

  fi fi -.

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  2/12

  T , , - fi. fi fi -

  . -, K--K, A-A.

  T AOK fi - fi 10% fi - fi.

  Afi N realpolitik fi - M. T ; M fi M- fi; T fi fi, .

  O . -

  fi fi fi -fi fi . fi fi - -

  fi . -, , fi . K -fi. 1/4 - fi - fi. fi fi fi fi . M - , - fi !

  A

  fi. fi fi - fi fi -! fi fi -

  , - , fi - . M - ; , ; T - fi ;

  Afi fi P, fi, X ... M. O

  - - , fi -

  , - ! Mfi fi fi - fi fi - fi .

  fi -fi A - fi fi - .

  fi fi N fi, , -.

  A..

  XPITIANIKH2 EMTH 1 MAPTIOY 2012

  XPITIANIKHEKAENHMEPH EHMEPIA

  XPITIANIKH HMOKPATIA

  ^I:NIK. T. APOYAKH

  I M 1953 fi N -. T 1967, fi X, , - I-

  1970, ,

  fi , -. M - fi -

  -. T 1973, , fi-

  fi I fi : O TYPANNO EE-E NA EEI KAI H TY-PANNIA, - -, 7 I- 1974 N - . Afi M- , fi fi K X- .

  \I:KINHMA XPITIANIKH

  HMOKPATIA

  \Efi - :KN/NO MAPA

  :IANNH ZEPBO

  fi:EOPO ANTOYA

  Ofi :EPIO EMO

  T :A 78106 78 A

  \H :www.xristianiki.gr

  \H , :[email protected]

  T :210 38.06.863

  Tfi (fax):210 38.11.302

  \A:PAIKE TEXNE

  MEMI AE

  23,105 52 AHNA

  T.: 210 52.40.728

  E :E: 35 : 150

  K , E : 80 HA: 120 ,

  K: 120 A : 120

  : 120 HA , :

  150 E,

  fi:E T 040/626560-06

  IBAN:GR 4301100400000004062656006

  fi .Xfi, , .

  A

  ^H A

  M

  . APYPOOYOY

  N fi

  ^H T ^I fi , 28\O, fi- fi, 1821, fi

  fi fi , fi , fi -. -

  fi fifi -, T ^I (. X). fi fi , T ^I- r . M fi fi -

  , , - F . T . , , - ; fi - ; O - ;

  E

  - - Mfi K, r --\A \A Mfi M fi. ^H , fi fi - Xfi- 70 ,

  - - Xfi ,

  - 90 .E.

  K fiK .O \E - fi -fi fi .

  ^I

  fi

  \Afi fi fi - fi -

  . K. B - , fi , , B. M:M fi - (M-), - B fi , T, fi \E... , fi M- -

  , - K...

  T ^I q -fi - . T, fi , fi \A. K. N , - fi fi -fi , .

  -

  . K \O. B-, , , fi

  T ^I.

  q, , fi- \A fi fi -, - - :T (2006, M) N fi (2009,fi): P , fi - ,

  , .

  . Kfi

  ( 28.1.2012 , . , fi -, -fi fi):

  - -, - , fi fi - , - -.

  O fi - fi - fi Ofi- fi -

  fi ., - -

  - - , fi fi, -, fi- , .

  fi -, fi , - - .

  fi . - fi - 7.000 - , fifi -fi (-), fi fi . fi fi fi-.

  fi , fi- fi - : - -fi, . - -

  . , - fi fi fifi . , fi, - - , fi - -.

  O , - - , -

  . fifi -fi, -

  . -

  - - , . O fi - . - fi - - . fi -

  - , - - .

  fi, - - . - . fi- fi- . fi -.

  .

  -fi -: Ofi - fi .

  , -, , fi , - , - : O -fi - - -.

  ,

  fifi O

  fi fi fi

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  3/12

  M fi 2011 - 100 fi fi fi - \A -. ^Y fi fi (fi 2011), fi N - .

  fi -, fi .\A , , . -, , , . Er , -fi, ; H , r fi fi fi;

  K , fi - fi .K , fi r , fi fi \A-fi, fi, fi, , -, fi fi -\A.K , , fi - : - , , -, , ... .

  \A , , , q . K \ fi r fi . O - , fi A , fi fi- . \Afi fi , fi , -, fi

  ( -fi) \A.\A - fifi, fi,fi, , , , fi fi fi , fi q -fi. ^O - q, fi - fi - fi -fi fi - .

  \A fi . Afi fi fi, - . Xfi- , fi - fi (fi \A, - ) . fi fi , , B, fi P, fi. \Afi , fi , , fi - fi, \A . fi

  fi -

  spa \A (Arachova, fi \A-fi), fi fi fi fi;

  fi fi ( -) fi, -, , - ; fi- . \E fifi. \A fi fi - .

  fi fi fi , -

  , - fi-. q -fi - \A .\A q.

  \A - -, fi , fi, -.

  K - - fi- fi fi, fi.

  -

  -, - . \Afi fi fi fi , X , .

  A fi - , , fi fi fi fi , - -\A, X

  fi, -fi, (, - , ) -, . K fi, fi,

  fi fi.

  I , fi fi - fi -, fi Xfi , , - - fi , -, fi fi fi .

  fi fi , -\A - , ( r - ) . \A - , fi - -.

  E , fi fi fi ( ) fi, -, , fi, ,fi fi - -, - .

  EMTH 1 MAPTIOY 2012 XPITIANIKH 3XOI HMEIEI TOY K. KAXA

  E K.

  YNAIKEIE YAKE EAINA - MONAA AEAPTHH

  !

  X, A, , - fi - E,fi - , fi , M -, fi - . H fi . - M, -

  , .H

  X-, M- T. Y- :

  , :Ponstan - Depon - Panadol ().

  A: Augmentin -Ceclor - Amoxil ( )

  Voltaren ( -).

  H e xa l en - Ma a lo x -Autrivin.

  Aerolin - Bisolvon sir. Ferofolic.

  Betadin solution - Ofi- fi fi- .

  - . M : -

  , , -, , .

  A: fi (- ).

  Ofi - Ofi- - - -.

  T (fi 4).

  X A4 - fi - - - - .

  fi - (fi -) - - - fi (fi - - fi ).

  O (-fi fi ).

  POOXH: ! O !

  O , -

  -. , -

  : (fi 4

  5). M -

  fi. fi fi

  . -

  (fi ): fi.

  fi fi . Afi

  , fi fi . (

  fi ). - -

  - - - fi - , .

  K - - - - fi .

  POOXH: ! A

  ( -!).

  - - -fi.

  -

  fi . - ( -).

  fi!T E - K, - E - fi fi, -.

  fi , - : , , ; Bfi fi;.

  Bfi, -. A, !, .

  O , fi, B-fi -

  :

  ... , ! .

  T , - .

  T , - .

  A , fi, , .

  O -, , : O , (fi), (-).

  A, , , -: , ,;.

  O , .

  K ;.

  O , ., . fi

  : O ,(fi), ,(fi), .

  Mfi , :

  , , ;.O ,

  .K ;O , -

  .Ofi

  : E - fi; fi - fi !

  -, -fi , fi-, :

  , -

  fi : N fi-! fi -!. - fi .

  . fi

  ...M : - ^H I fi

  fi , ^H K \O, 4 M2012, A T \A. T ^H ^I. Mfi K, \A \. Tfi fi :

  Tfi : O . fi I. N. K fi (7.00 - 10.45).11.30: E ^H . K, \A-

  \ . K. Xfi \A . . .

  ^I M, . fi M .\I \A.

  ().

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  4/12

  XPITIANIKH4 EMTH 1 MAPTIOY 2012E

  c f

  d , c d - d d... (e e ).

  c d ... fi d -

  ..., c cc . ^ r fi , b e - e e -e c : fi c fi, f a f .

  ... d -

  ... e ,d , a d - a fi. d -, , fi - r e d -, f . - e d d a , e -

  , d -.

  f

  ... b fi d c a c , f , d a , fi c.

  \ . e -e , f ,a c fi. e fi e - d f f . , fi, f a d a c^, fi a d

  fi, a d - c a

  . d . -

  -, a cc , r ba e e - b b -b d fi c ^, .

  c . ^ - , b c -c f fi f , c , - fi d

  b , c ec b

  b r, c , a c fi d - .

  b .e 16 - , \ A \ r c fi a - b b f , fifi b , f - a a d - c . e 21 -, b aa b b f f .O, b a

  d , b ca e fi: e

  d e , f d , , a c, a cc .

  , fi -

  . ^ e - r e f a Mfi d d fi. d , g d fi - r ae . a d \ \ d ^, c a c . ^ a fi b20% r a ad . h e , -, f e fi b e , a

  c c d fi d a - e 1/5 d i, a a c e e fi.

  ^Ee . - e Jrme

  Anciberro, Tmoignage Chrtien 16.2.2012, e d -, - X, ^ - e - a c , e , e a fi b d f -. , fi b , d e

  d c .

  a K...

  K O,

  I. T- fi A

  O ,

  , -

  E

  E T. H -

  E fi

  A M,

  fi , , - ,

  fi.

  M

  ,

  , - Ofi

  E .A -

  fi Ofifi fi ,fi fi fi, A fi, 91 fi - K fi, Nfi A:

  A ( fi-)

  A fi - Ofi. , fi fi -fi fi A -.

  -, - .

  -, fi fi fi .

  - O fi -, fi A- P.

  fi, - - - , , - fi fi O, fi fi .

  - - ;

  - , fi , fi fi fi, fi - ;

  fi - ;

  , - ;

  M - , - fi ;

  ... E-

  ; X-

  fi fi; M , Mfi ; T fi A K;

  K...E ,

  , - fi , , fi , -

  A fi. - fi- fifi. .

  T O , ,fi .

  , -, , - .

  fi, - fi fi fi fi;

  A , -; E -, ,, , fi , , fi; fi, , , , -fi fi, ,

  fi, A., , , , . ,

  fi , -- - , , .

  K -fi!

  !

  N fi! A,fi ! fi, !

  M !

  E fi !

  M ,

  M (K K fi, Nfi-)

  fi

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  5/12

  EMTH 1 IO 2012 XPITIANIKH 5E

  AOO IEPNYMO:

  O

  O - , fi . I, , 20, A E. O. I E E ; M fi, -. ,fi. O A - X -fi , fi fi - .Tfi . K fi . -, M

  fi fi - - -. Afi fifi fi. fi , , fi 1%, , fi , 5%. . K ,-, -, .

  O . I-, ,

  : H E -, Afi

  A,

  T: E, -

  T -

  , ,

  fi , : M -

  .

  K , -fi fi, -

  . T -

  fi, -

  , fi . I-

  . -

  , . H

  ; fi fi 1.000

  600 -

  fi fi 150, , fi-

  , 300

  400. N, !

  N , A -

  fi ,

  - fi.

  fi

  , fi fi -

  ,

  . -

  ,

  .E fi , -

  .. O A-

  , fi -

  fi -

  , , fi -

  ,

  Afi

  T E .fi, A

  fi -

  , -

  -

  .

  O . I- fi I

  E E,

  M, : H E

  . M, ,

  : . N, ;M , : fi , - ; K, A- , fi , - fi -. Afi ,. T . - fi -, -

  -, A. A-

  A fiX Kfi, - - E . Xfi, fi - K/ X, fi- -fi, Efi ,

  .

  K. M.

  fi O

  fi - -

  H, - 25 2012. , - --fi , : T fi fi ,, , - . - fi-- fi fi K.

  fi , , :B , -

  - , - . -, . , -

  I/IE .

  A -

  fi fi- - fi . . -, : H fi .H - fi - fi - - .

  , - , - -fi,

  fi -, fi -, -

  fi .. fi -

  fi E-fi - .

  T A- K . E, fi, - I A, - -fi , - - fi fi , fi

  . I - Ofi fi fi-, fi

  fi.

  fiT, fi -

  , fi

  -

  -

  fi K:

  1. -

  fi -

  fi. -

  fi -

  fi .

  2. fi -

  -

  .

  3. O

  - -

  -

  fi. E -

  , , fi ,

  Ofi , - , - - fi E- , - , - fi fi. T, fi- , - fi -fi fi, - fifi fi X- O, -

  E- E -, , fi fi-

  ,

  .

  4.

  I -

  fi, -

  ,

  , -

  , -

  , , -

  , -

  -

  .

  5. T, -

  -

  -

  , -

  fi -

  ,

  fi fi .

  E fi

  fi

  ,

  fi .

  fi

  fi 300.000 - , , 21.2.2012, fi , fi- . , fi - ...

  fi, , fi , fi . ., fi fi fi.

  fi, , fi fi, - fi .

  , , . fi : .

  fi , ,

  fi , fi .

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  6/12

  fi

  c fi b - e a - a fi.O.., .., .O..,..., ..., - \A. - j -fi :Ofi, A , \A,NT.AP..Y.A., . ^ r a c fi fi a afi. fi fi

  , f a ee b r -a fi, d d c - fi f .

  \fi fi- - , -c d c - , b -fi b a (.. - ... -...) a cfi - -/\A - d .

  e ee a e

  e e e, f d -.

  ^Yfi

  -e . \ fi . ^ K- r fi -. ^O - b c. fi

  fi . a fi d -, c fi - T- (T). -, , a d - f r c .

  e a c fi d c e ,b fi c -, e e d c -

  -. ^ - d

  fi a c .

  e ...(......) r e a :1) \ fi, fi b , f e fi . 2) ^c bc c - , fi d

  f - (, ,, ) r -. ^ - c b fi K-. \ afi a a - a a - d fi - d -. fi a dfi b ec c fi- d c c -fi a r a -, a - a

  d - (-fi -). - e c fi- r fifi b c - b - , - c .

  \E - d e - fi e e d d fi b -

  b d bfi g -, d

  , e a fi a ca fi - , b b d -b - d , e -.

  - fi d a -, d b -c , - afi d a -

  b -fi, f c - d c ., , a - c a e ... O - X- , b , -, b e -fi, b c d K.

  \c r c c , c 1940-1943 K. a

  e e cq e -c , Bc da -a fi - , d \E.

  \A

  fi a a r d - c fi M-

  , f - c , - b

  d b d -.

  r -, f ee d - f fi e fi - e - , d - ( Siemens d , z

  fi). r d ,fi - - . d \A-, - e fi fi, - , d fi-, - fi - d , fi d , -

  fi d fi. \A d b r fi c: c TcA, a -, f -f . - a - d fi- -. O fi b - - , a b b d \ - f .O fi

  fi fi d .

  r d .

  \A

  e e e, f b , fi a ,fi fi b f a - c - , a a c -

  c -c fi d - c c - .

  \ fi, fi - \, d \, f b d - , a d a - d fi , fi d fi.

  ^O fi . \a c

  , a c X a r -b d a d fi- , e, b c e e, c a , fi -d e - e fi e c ( j ). ^ a d a -c c, a .

  e fi e f -

  b d - e e e e -

  c d c c. K fi b -

  , a d - - e e efi. e - r - \O- \ - d \^E, f -fi a c , , fi, - fi .

  e Mfi b d e a c , d - , d , e

  e e . ra a b . ^ fi M- a r - b c -. a , c .. ..., b a a r c E d -. ^ ^ , b fi- c , b e fi - ,

  d , b d fi - d .

  , ^ - e a e - , e a e - . \ , e, a bf - a r bd , d fi,fi, fi- N T -, d fi- .

  \A

  , .. - a a da c , d - b . ^ .. r c c fi .O..d

  c b fi-. a , fi-

  XPITIANIKH6 A

  OITIKE EKTIMHEI KAI POTAEI TH K.E. TH X

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  7/12

  \Efi !

  d .. - b a - d

  , a - fi X e c c -. ^H r a a - e -fi e d - a b e -b . , d ,b c e d b dd d b a - a a , - d -

  f -f , f - d , - j a - b f fi .

  fi a c X r - d M b fic a - , e a b - -

  O (.. c dc c , , - , ..).d e e r a - d b - (fi- d ) d afi c -c .

  r c a -b , f a - c - b c .., c fi d f

  . ^

  a e f -f f c

  d -, fi d .. d ... r - b f a e -e d fi, d a - Mfi d d -b b a d a .

  O br a c - . O afi, fi d d

  a ee g d c -c , r -, b e a ed fi - . a, a a a fi, e a d c : a -a a c ,d a ee e b a -a .

  ^O e fi,

  e a c d e -e, ec c b e -fi, a r - d a afi, a c fi- - f fi.^O fi a c -, c c -, c -, c c, c fi - d -, a r

  e c d -

  . a, - , ec c d -

  ^Ec c \a, f r - d fi.

  ^ .. a - b fi c c - d - a . fi- c fi -, f a e d e - b a d -a fe :

  1. - , f rb , - c , c \A.

  2. \ dc , f c c - d .

  3. \A d -, - d - .

  4. \A - d , fi fi fi, - , d - d .

  4. , fi fi -fi X- K d - fi, c , d -

  .

  EMTH 1 MAPTIOY 2012 7

  PITIANIKH HMOKPATIA

  -. A , , fi- fi -.

  ^O fi fi- fi fi. A

  fi fi r - fi , - , r fi X.

  fi - fi fi - ^E -, fi . T fi- fi , -, r ...

  Afi fi fi r -fi fi fi.

  -

  fi. A fi fi - fi fi - fi fi - fi, -, , , fifi!

  O fi, fi -fi fi -, r fi !\A - fi ^E.

  ^E

  fi r ( r ) - .

  ^Efi - , fi-.

  Afi r fi fi: , r , fi -fi, ...

  ^H - fi fi .

  Z fi

  . ^E-, M-. Tfi fi fi , - .

  A fi 56 fi fi E, . Tfi fi - r fi fi . , , ,, , , , fi ;

  Tfi -

  :X , ,

  ( ).Z fi fi, fi

  fi fi. fi

  fi .^O , fi

  M.M.E. fi. Er .

  T fi .O .O , -.

  O -. M , fi -, , - .

  ^O Xfi - r fi fi !

  Z M

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  8/12

  XPITIANIKH8 EMTH 1 IO 2012

  fi fi

  -

  , -

  -

  .

  , fi , fi fi , - , , - . K - ,fi, , . K -.

  X . fi, , . X,

  fi, fi,, .

  , , . N , -, . , -, , - . N - fi fi, . N - .N , -, fi

  , - , , - .

  M , , -, - fi -, , , - fi- .

  -

  , fi - . K -

  fi, fi. Kfi . ,fi, - - , - , fi M, fi .

  fi , -, A.O.Z. - , - - fi - -.

  A.O.Z

  A.O.Z. , Montego Bay, 10 1982, O.H.E., M 1986 I 1993. T fi , 1995 -, - , fi. K : A.O.Z , fi fi;

  ; E fi ;

  fi -fi ! fi T, A-, , fi ! !

  K, - A.O.Z., T .

  T -fi,

  25 fi;T, fi , ,

  , -fi . O K - , -. O A E A.O.Z. fi A - A.O.Z.

  T 1912, B - E. T 2012, - . K - -

  , - - fi A.O.Z. .

  T I K - fi. E .

  O , - - , fi -, - I K, fi .

  fi, A.O.Z.,

  fi fifi Ifi A, ,fi K, fi K-fi.

  fi fi- E EY , - - fi 20%

  E . M -

  fi , -fi, 20% , 100 . K , fi fi fi.M fi , - fi.

  M fi fi,fi , fi fi -fi E, - -

  , fi - E -, fi.

  K , - E- , fi E- A.O.Z. A.O.Z., fi, fi fi -, -, E , - fi fi O , P - O-

  , - T.

  K , - - - - I - K -K - H - I - -.

  O , B fi fi-.

  M -. 300.000 fi . - 1.700 , fi- . T - , fi -fi X.

  M , fi, . K - -, -fi Kfi !

  H I B, - . T 1990, , -. N fi- Kfi Erhard, 1964. T - -. O Erhard -, fi, M ;

  T , fi, ; M fi- 6%, fi 44 , 165 -

  fi K-fi 335 fi - , 500 -. K - O-fi Delpla fi - 575 , 440 - .

  , , fi , fi E

  fi -

  . E, -

  , , fi .

  K

  M,

  fi fi -

  ,

  : -

  , , -

  E, -

  -

  . -

  I. M -

  -

  .

  T 100 -

  fi

  20% fi E

  A.O.Z., - fi -

  ,

  fi -

  fi

  E.

  fi -

  ,

  -

  .

  fi, -

  , ,

  ,

  fi, fi

  3.000 fi!

  Efi, fi, .

  !X , fi-

  !

  O fi Efi-

  fi

  MHXANIKH A.E.,

  fi -

  -

  (K, A, )

  fi -

  .

  fiEfi

  E fi fi

  -

  , -

  -

  fi-

  fi -

  N.

  K,

  , -

  ,

  fi,

  -

  fi , fi, fi fi

  fi, , -

  ,

  ,fi - , - , -!

  O K- -. A, ,fi- -fi , fi -fi. ( 10 2,5 . -fi). T fi -

  fi 7 , - 300% fi! H

  fi fi -, 20 fi. fi fi, , 1.000 (fi - fi!), fi fi K fi . T - fi - . M - fi , - -

  fi fi , - fi: A fi -

  , -

  fi fi fi - fi. - fi - - . B,fi -, fi fi -. fi - , - fi fi -fi fi.

  H , - fi fi -.

  K ,

  - - -

  . A , -

  - fi fi, - fi , fi fi-. - fi , -, , .Efi , fi- fi , , - , , - , fi-

  fi- . fi -

  ,

  . T , -fi , fi - fi - . - , fi .A, , fi fi , - fi -, -. A fi , E, fi

  , .

  fi

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  9/12

  EMTH 1 IO 2012 XPITIANIKH 9 TI POBEEI O NOYPIE POYMIN IA TH YMNIA

  O fi M

  : E

  fi fi ; ( - fi) fi N. P fifi E K (26.2.12) - fi . \Afi KE, fi E.E., -- - fi

  fi - ( ) - ^E fi E fi fi . \A-, E - fi- K - fi - fi - fi fi E-

  ^E-

  , fi - . E, - fi , - fi - fi .

  O r .O r, fi fi , , -, ,

  : K fifi fi , r - , - , fi fi(urbi et orbi) ^E, q , fi \A.

  T fi fi fi

  Mfi r -fi r - () , - , K - -. , , - fi , , , - -, - fi.

  ^O P:E

  fi E

  ^O fi fi- N. P B , . T , - fi

  fi-, fi.

  , , - - - ( fi - -) fi - , fi ( -).

  T - , fi - -..., fi -

  , fifi . ^Y- -fi - : ^H - - fi -, , , -fi -....

  K : Afi fi

  ,fi - fi fi fi. r , - , fi fi. ^fi, r , - , , fi fi, fi -, .

  ^E

  fi ;

  Tfi r - E, - \I \I - fi ^E fi, fi - - ... fi E-

  . K : ^H E

  r - - fi... Tfi fifi, , r - Tfi- fi.

  M , -, -fi -, fi - . - ^E- E - r fi -

  , - .

  , E fi E.E. .N.T.

  . Kfi

  OO O ..

  fi fi

  , fi, - fi .

  -, - fi, fi fi , - ,

  - . , - fi-, fi - .

  , , - -, , -. fi

  , - :

  T - , fi - .

  T - -, - - .

  .O.., - fi fi - - - .O../../O... - M I, - - .

  , .O.. .. O... , - - - , - . - - , -

  fi - , - . O -

  - -fi -fi. fi,, fi - fi B. , ,fi - fi- , fi fi , fi .

  , , fi, -, fi fifi, -, .. - - -: fi fi - .

  , fi -fi, - -fi fi, . fi - -

  . fi -

  . O - fi. --, - , - ( ), - fi , fi, .

  fi fi -, :

  1. -fi , fi, -, .

  2. E - - - -, , - fi,

  3. M , -, - - N .

  E .

  -, fi- fi,

  - , - -, fi . - , , - , - , .

  , - , , - -fi , - fi, fi . O fi, fi , - , , - .

  , fi; - E . fi , fi , -

  . - fi fi fi-, -

  - .

  , , , fi -, - fi -fi - - , - ; ,, fi;

  - - fi . T , -! , fi E , - -fi fifi , - .

  : fi .. fi fi .., - fi . - , : 1) fi

  . 2) - fi fi ..

  HK

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  10/12

  XPITIANIKH10 EMTH 1 IO 2012 fi

  K, - , , -fi . : , , , fi- -. K, , - - fi -, - , - fi - , . B, fi - , fi ,

  , fi . M -

  - , - fi fi,; !

  E - : ;, fi M- E.Afi 1975 , fi , fi - - , - fi, -

  fi E, . K , fi, fi, -, .E fi, - -

  , Y B fi

  . fi fi , fi fi-, -, -. K , (!) M ( , ). B - - - . Afi , -,

  , - , . Efi - fi ;

  E, -, fi fi ;

  Nfi B ,

  , - -; Afi fi ; Nfi - , B E, - E , E;(!)

  O E - E - ! -

  fi -. ! fi ;E fi fi - X-;

  fi, - . -

  .N, : H -

  - . Tfi ( - ), fi ( fi -).

  N fi - -fi fi . K - fi fi. -. - . N ,

  fi fi fi . E fi- -, - . A: . E fi, - fi, fi

  -, -;

  Afi , - - : ,, fi - fi , - fi fi fi - ;

  Y , - . T ; - fi;

  E fi -

  , - fi, , - - , fi fi-, fi .

  O fi -

  fi . -

  .

  T fi ...O fi

  fi fi- fi fi

  K-, I B-, fi E-, - , , - . , , ,, - -(!).

  - I X-fi, . E -

  ; K- fi -, , fi , fi, fi , E KT .

  O fi-... - fi ,, , , fi fi . E , ,

  fi -fi (leisureclass), fi

  Afi -fi B-,

  , -, - - -fi .

  M. B-, - fi. , -fi 300 - fi - . ; A - fi, - -, fi

  ... - fi E.E. - , fi .

  M :E -E Yfi - A - , - fi - -

  : fi- fi fi -

  N

  -

  . , -

  fi fi

  A -

  fi , fi

  , E-

  B-

  , fi .

  O fi fi

  fi ,

  fi fi

  fi.

  fi -

  ,

  -

  ,

  -

  . K

  fi - ,

  M

  fi ,

  M B-

  .

  T ,

  -

  ,

  fi,

  fi . I

  [..: ] fi,

  fi fi. T-

  , , fi

  fi

  -

  -

  -

  fi-

  :

  .

  ,

  ,

  fi fi, -

  fi

  -

  - fi

  ...

  Bfi, , , fi fi

  fi. E , - - 1.000.000 - (20,9%) fi fi, - ... . H - - - A.E.. -, - fi X 120 132%, ...2020! HM fi -

  fi fi -.

  E , -, fifi. - fifi fi - X AA.O.K., fi ... fi N.: - fi , .

  fi -

  fi... A - ...IAHH

  .fi

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  11/12

 • 8/13/2019 . 865 (01.03.2012)

  12/12

  E K A E N H M E P H E H M E P I A X P I T I A N I K H H M O K P A T I A

  XPITIANIKH O . , fi fi . fi Xfi fi E - . H fi . T fi , fi . fi fi fi fi fi, .

  P, . TA NEA, 3/10/1983

  -fi - , , -, -,

  : a 130 f a c ^ d a 100 -, fi a b,b a , a a c e c -c . \, a a c r fi - e e fi fi, f - d 12 , e c c c,e c fi (c c, b e d c.): b d , a 22% (35% a f 25 !), e -fi, a 40% ... e c cc f d fi, b b a a fi, a e fi, a f fi ! a a...

  fi c c b d e ,f a e c c - d d fi fi. e a f r, a a c fi . ^ c !a fi d fi a .

  e e d fi q ,f b e e d e , b - a f fi. ^ c T, - , -, , fid e fi , fi e -, a d e . -fi c -, ^ r e a a. A d , , e, a fi b b e f - f d f fi . h , f c , c d c . fi- a r ...

  ..________

  * T fi c fi- X . T J.A. 16/2/2012 - .

  fi fi

  fi, , - fi fi -

  T.

  fi -, fi

  ..., - , , ...

  fi -, ,

  .

  : -

  fi!

  fi!

  , ,fi, fi M.M.E. . , - fi - , fi!

  , fi

  ,

  . . -

  fi .O..!

  N , - fi -

  fi - , ... .

  fi;

  fi fi .

  ! - fi

  fi fi.

  fi -.

  N.., , fi fi -

  fi... .

  M . K-!

  !

  O - fi

  ATPIA.

  , fi fi , .

  A fi fi -

  .

  H fi .E fi

  ,

  A N.

  ! fi N P-

  (fi).

  T N

  ; M fi , , - A -fi fi -.

  O! -, -

  B-.

  99 fi...99 fi...

  ^ee

  O fi B M. O A.O.K. -

  fi Tfi B X. . N, fi , , fi A fi .

  A E fi ; A fi E...

  fi. Bfi fi , fi E M.

  . A, fi ... O : H E E!

  , fi T, . .: O K T - K I-fi. T Mfi, ! K !

  Jrome AnciberroA TmoignageChrtien*