εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 871 (07.06.2012)

download εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 871 (07.06.2012)

of 12

Transcript of εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 871 (07.06.2012)

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  1/12

  TI EKOE TH 17 IOYNIOY

  A M

  c c - - ... d -a c ^c c - , 26.5.2012, e -e e -e a b(X M), e e 30.5.2012, b :^: .

  ^ - e c c -

  : a a ^:a b r - ; a f fi . \-, fi, c . e \fi:

  fi c a : ^ (c - a ) a e c (c a d

  ). ^ -d a , -fi, b fi-

  d (- e e 320.000 g efi) , r c) e a c , c a c f cfi . ,a - e -fi r . f f a .

  , a a ce fi. b r c. r

  fi. e e - c, fi fi fi- e fi e -b fi b b e fi e c. e - b e f -, -f , fi - d , a a

  fi fi, d c cc e . a fie fi;

  E K A E N H M E P H E H M E P I A X P I T I A N I K H H M O K P A T I A

  A 78, 106 78 A www.xristianiki.gr 7 Io 2012 871 (1184) 59 1,50

  HPMENOTEO

  T.

  KEMP. A.

  A. 4343

  Kfi013275

  XPITIANIKH

  E. 6-7

  EKOE

  M

  E. 8

  EMA

  X

  E. 9

  EIKAIPOTHTA

  M fi

  17

  -

  6 . :

  1. fi .

  : , ,, , .

  2. , ,

  .

  3.

  -

  .

  6

  fi -

  fi , fi.

  fi,

  ,

  .

  fi, fi fi -

  fi fi, fi

  . -

  K

  . 2

  O O fi E -

  , fi fi fi - fi 4 , - N fiT 24 M.

  O fi 4 , -fi 2010 X. B fi fi : AE M A B ... -

  ! O 1204 fi, - .

  M , K- B E Ofi . B , - A, .N.T. . H , , , fi , fi, fi fi 50 fi K-.

  H N Yfi - fi A - . ,

  , ... , fi,

  fi E fi. K .N.T. E.E. ... , - . H -, , , fi - , fi .

  A fi, , -, -. fi fi, , 18 I.

  N - E 50 fi ;

  K. M

  H K

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  2/12

  , - , fi- E, - , - , - : M, - , fi - .

  fi, fi- - ,, -, , - - fi , - . fi .

  fi fi, - , - , fi, - fi - fi- - -, - fi fi, - , -fi - - fi, . fi , -, -, , - -, - , -

  - - fi-. fi fi.

  - - - fi

  - . fi- M - fi -, .

  , -, - Eurostat - - . fi- fi 3 - 27% - , -

  fi fi - . fi fi - fi -fi 2008 . .

  , - (, , -, ) - -

  fi -fi, , -.

  fi fi - 10 1950 fi -, fi , fi (, -

  , , ), -.

  -- , - , fi- -. fi - -, - fi E 17 , - .

  . , , .. fi-.

  fi - fi - ,fi - , - ... fi fi, fi ( ,

  -) ... . , fi, , fi : , - .

  , , fi

  - , - fi fi , fi , fi - , fi fi fi fi-. fi - - fi -fi fi. , -, , fi - fi M, ,

  fi - fi fi fi.

  - fi fi -, - X, fi Mfi, -

  , - -. fi fi, fi, -fi, fi -fi.

  - M-, fi -fi fi .

  - fi - . fi fifi - ... - - .. ..., fi - fi -fi fi - , - fi.

  , - , fi fi

  fi , - , - fi, -fi fi - fi - - -fi.

  XPITIANIKH2 EMTH 7 IOYNIOY 2012

  XPITIANIKHEKAENHMEPH EHMEPIA

  XPITIANIKH HMOKPATIA

  ^I:NIK. T. APOYAKH

  I M 1953 fi N -. T 1967, fi X, , - I-

  1970, ,

  fi , -. M - fi -

  -. T 1973, , fi-

  fi I fi : O TYPANNO EE-E NA EEI KAI H TY-PANNIA, - -, 7 I- 1974 N - . Afi M- , fi fi K X- .

  \I:KINHMA XPITIANIKH

  HMOKPATIA

  \Efi - :KN/NO MAPA

  :IANNH ZEPBO

  fi:EOPO ANTOYA

  Ofi :EPIO EMO

  T :A 78106 78 A

  \H :www.xristianiki.gr

  \H , :[email protected]

  T :210 38.06.863

  Tfi (fax):210 38.11.302

  \A:PAIKE TEXNE

  MEMI AE

  23,105 52 AHNA

  T.: 210 52.40.728

  E :E: 35 : 150

  K , E : 80 HA: 120 ,

  K: 120 A : 120

  : 120 HA , :

  150 E,

  fi:E T 040/626560-06

  IBAN:GR 4301100400000004062656006

  fi .Xfi, , .

  A M fi . 1

  E www.xristianiki.gr

  H K fi- fi E fi Y, - fi EE (E.E..). - fi - , fi fi - - fi fi - . fi fi / fi - . E-, , fi E - / fi. O

  . A , fi, fi E, fi -

  T , E ; K fi, - , fi .. - fi, , fi - , ; A fi E - fi-, , -.

  A fi , , - fi - fi

  fi fi; fi fi

  E.O.Z. (E O Z-) fiN;

  fi fi fi - fi fi; Efi ; fi fi - fi fi , -/ E fi, fi, fi - -.. -, Tfi- fi; A fi - , - ; - fi fi -

  , : POOXH!!!POON MAYPH EPAIA.

  fi M E - ! M N

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  3/12

  - - ... - - , -

  .

  Kfi , - - - fi .

  , fi H.P.G. ( ) - - H.P.G. fi fi - 18 5. , 25 ,

  ,

  , - H.P.G. - - - -

  .

  , fi, -

  , fi O - - fi, - H.P.G.

  fi T: Tfi . \Afi - fi , , , , \ fi fi , :

  M

  \ -fi. T fifi fi fi -

  \ ; . fi ; N

  r - fi. T . \A fi fi \ .

  T , \ .

  \ \A-

  fi ,

  \.fi

  ;, . T , fi -, .Tfi fi \ .

  T - .

  , , \

  . ,

  fi -

  \, . T , fi , , r . T fi .

  fi -;

  ^I .^I fi , -, -

  .\A \ , -

  . T -

  . Tfi , fi fi, .

  M , fi fi. M fi -

  .E -

  , . \A, , ; fi .

  \. \I - fi fi-

  .\A , -

  \ \I \ fi \ . ;

  A !

  EMTH 7 IOYNIOY 2012 XPITIANIKH 3X

  - ...

  OI HMEIEI TOY K. KAXA

  O 6 M -. Z 17I. -fi , fi .

  O fi -, . fi fi - -.

  O 6 M . Ofi fi fi- fi fi . H N -

  fi - , fi fi , , . T AOK fi

  fi -. H fi fi. - fi fi fi. T .

  O . T . A

  fi B, fi - fi fiK. H - -, fi

  . - fi- , -

  fi fi , fi fi -.

  fi - fi fi . O YPIZA fi , . fi fi -, fi -fi . fi - fi fi - .

  -

  , . fi , - -

  fi -, . E fi - 20.000 ( 1.450 ) 100 . - fi fi- 20.000. - 20.000 fi 100 -! Tfi fi ! fi fi -.

  T KKE - . fi fi , . O . K fi YPIZA fi

  fi -fi , - . T fi- fi fi fi YPIZA fi . YPIZA .

  fi 17I fi .E . fi fi - fi fi.

  O

  . T fi.

  .X.A.

  A

  ETIO EPAH YNPOMHTHETIO EIBEBAIH IEYYNH YNPOMHTH KAI EPAH NEOY

  X. H -

  :

  ENYMO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ONOMA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  OO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . API.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  OH : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  EAEMA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THE.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  HEKTPONIKH IEYYNH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  HM.: H X EMTH 35f, -

  , E T, fi

  .

  H : XPITIANIKH, A 78 , 106 78 A, T.: 210 38.06.863,

  210 38.11.302, fax: 210 38.11.302.

  Afi / E.T.E.: 040/626560-06, : KINHMA XPITIANIKH HMOKPATIA

  T - fi Efi K, A

  (-, , , ..), - fi - A, A . .K.

  fi E -fi, fi A-, ,, -. H -

  - fi .K -

  - fi fi .fi -

  fi , - , fi- -fi. Tfi - , fi Efi K fi A, fi- fi - fi (- ) - fi -

  ( E fi K ) , -.

  fi

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  4/12

  fi fi

  fi, -fi, fi , , -

  . \ fi-, r . ^ fi fi , fi -

  . , fi Mfi- fi fi fi . fi fir fi fi fi . fi Mfi , , fi Mfi. ^

  fi Mfi. ^ - r M fi .

  ^ M

  fi , , -

  . ^O , fi Mfi

  q , , -fi, r. , fi -

  -: - r

  , - r !

  ^ - fi fi , fi fi 17% -.

  . fi , fi -fi fi, , fi fi, -- , fi- -fi, - fi, fi fi, , , , -

  fi -

  , , - -, - , \ M.

  , , r -; fi fi

  , M-. fifi fi fi fi. ^ \

  fi (), fi (fi) -fi (, ) . --fi ! ^ -

  fi fir fi \fi fi.\, , rfi \fi -

  fi ( fi fi). , - , fi M , fi - , , ,, , .., , fi-

  fi fi fi -

  fi , .

  \Efi fi M-, ,

  fi, fi . fi fi- ^ r fiMfi, fi

  . ^ q , fi , -

  , r .

  fi fi - . fi

  , . , fi -

  , - fi -. I, , -! -, , - .

  r . (, ) fi

  ! fi fi, - r fi, fi - . fi r fi -

  , fi .

  XPITIANIKH4 EMTH 7 IOYNIOY 2012E

  7 \: . e -, e 1801. \e e c c \, r . -

  , c fi . , . e c c d - a a . ^ fi q, e a a d , , f a efi fi . e 1836, fi-

  . a , fi e a c . r e , d c . q -, a e e , e fi, d a e . \ e 1888.

  E a c cc , c c d c c b c -. a b c a fi -fi.

  e e fi e fi-

  ^- \ , b , a b d b : \-, b c -fi . f d b b d b. fi fi fi, d , b c . c d , d d , a -. a c f , , d ... b a - e fi ^ c. fi e , , b -: ^ fi c . b d - e d -. \, , d a , f a fi -

  , c d c c (:www.inews.gr).

  . fi - . \A c a - d b c , b c

  , f - e \A. - , fi -. r, , e e fi ...-... f c -

  , 1 \I, a e e a e \-, fi a b e fi. b f ... , b a b , a a - fi .

  e . ^ .. , b e e d e 13 , g - d fi d fi \-r : ^ fi d b e d b - fi (. 1).\ , e 3, \fi- b b , a -

  . \e ea a fi f b c \ ^, g .... d c d e e \e (d ee ^ e f , .... q d c fi). b e , -d fi c d d , d d ( 13 . 3). b c , e fi- f a d ac , a d b fi, c r d e -.

  a f a - c c d c - a a fib c .^ \, a ^ d fi

  . ^, a c c d a

  f a c X b . b b ba b fi a -

  . \A,

  fi .\, c d c -

  c . \e d c - a , be d b c c , f - e fi ..., e b b

  b b e d fi - . r e b b -b , f r a f e . , e a a -c c a a ... d fi , d . \E, fi Mfi, A.O.K. N.., .

  e fi. a a , a a r e fi b c , a a d fi-

  a , c f

  d c , a e fi , f a r -. a c b e fi fi, b fi a , c

  fi, e 90% f fi . , a a r a , a a fi-, d d -

  fi .a a e f , a - a , a fi ,

  b fi, b c c e fi, , d a , d - , b e b c . M X.. r fi -. e e a b b a a c . -, a a a a d -

  fi ,

  a c a fi d b b .

  a K...

  fi fi: fi

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  5/12

  -

  . I,

  , K 27

  M, fi fi

  A I ,

  A , -

  Mfi-

  .

  Afi A-

  -

  fi fi fi: -

  fi fi -

  ,

  -

  fi

  -

  fi, -

  fi .

  K , fi -

  fi fi

  fi - .

  fi fi

  fi. -

  -

  fi.

  K fi: -

  , fi fi,

  . Afi

  fi

  -

  , -

  , , -

  , ,

  ,

  .

  E

  E

  X,

  ,

  -

  -

  , -

  fi fi

  .

  E ,

  Tribuna,

  P

  fi B -

  , , -

  -

  , fi . O

  A

  P fi -

  E P. O

  . I, -

  E P, fi

  Mfi .

  K -

  , 17 -

  , -

  E

  E.

  T K,

  I-

  , -

  . I

  -

  fi fi

  A N K-

  , A -, fi

  fi M-

  N.

  H E fi

  fi,

  fi

  . O

  E,

  fi , -

  fi fi

  fi

  . M-

  E , -

  .

  fi-

  E, fi -

  , , fi

  -

  , -

  fi

  fi E; Z-

  fi, -

  fi fi fi

  ,

  -

  . -

  fi ,

  fi

  -

  fi, -

  . Afi -

  Xfi

  T, fi-

  fi

  T.

  ,

  ,

  fi

  , fi-

  -

  . -

  fi, -

  -

  , fi

  , -

  ,

  fi

  .

  ,

  , fi -

  -

  fi, -

  , , -

  -. T -

  -

  , -

  ,

  ,

  . T , -

  , fi-

  -

  . fi

  -

  ,

  . K ,

  fi -

  -

  fi .

  -

  -

  !

  T

  -

  fi fi

  . fi fi-

  , fi fi. T

  -

  , . fi

  -

  fi

  -

  -, fi fi-

  .

  A .

  , fi fi

  ,

  . H -

  , -

  , fi -

  fi

  , fi-

  fi

  . K -

  -

  , -

  fi fi, -

  fi, , -

  fi, fi -

  . M -

  fi, -

  .

  . A-

  fi -

  . X

  fi

  fi T Kfi-

  .

  fi -fi -. -

  ,

  fi

  fi .

  , ,

  -

  -

  . -

  ,

  T

  ,

  .

  Afi fi -

  :

  fi E.

  O

  E:

  K A - . O X-

  fi -

  fi, fi -

  . M fi

  , fi -

  -

  .

  E -

  ,

  fi fi-

  -

  E,

  B A-

  ,

  . ...

  MAKPYIANNH

  EMTH 7 IOYNIOY 2012 XPITIANIKH 5E APXIEIKOO IEPNYMO:

  H

  fi

  : fi - , \ , fi fi ^- ^A, fi . q fi fi , - , fi fi . ^ fi fi - , fifi, ,fi fi fi fi fi , fi -fi fi \fi fi .

  , fi fi

  ( fi, fi F fi, , .. ;) fi\fi fi . fi fi - , fi - , - fi - ( r fi, fi 1204).

  , 29 , -fi fi fifi fi , -, fi, , \, \, \ , fi .

  fi fi fi :

  fi - r , fi \fi ., fi x - fi fi x A, - , \ , fi fi 400

  fi , fi x , \. , fi, fi fi - fi, , , fifi \fi , fi - , , \- , fi , -.

  ^ fi \fi fi

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  6/12

  XPITIANIKH6 XPITIANIKH E I

  , fi fi fi fi-

  - , -

  fi - , - . \Afi \E \E -fi,

  fi , fi : \A- , - , - , -

  - , - - fi. O, , \ - . ,, fi fi , fi- -

  fi .T r fi ,

  - -

  fi fi , fi

  - , -

  fi . ^H fi- -, fi , -

  , -

  - fi.

  M , fi -, r , fi - fi fi-

  . \A, fi fi fi. Afi , -, fi fi

  fi fi.

  E.O.K./E.E., E ^E

  \A fi 1979 fi 1980,

  K. K - fi fi - fi -

  , E.O.K., E O Kfi,

  - : E E , fi-, , fi fi -.

  fi, fi. - ( ) fi E, fi, fi

  -fi , fi fi -

  fi

  , fi - fi fi-

  , -.

  Tfi 1979-80, fi, X ,

  fi , E.O.K., , - (, -, ).

  ^H , fi E.O.K. (E.E.) ( ) fi , , fi fi -fi , - fifi E. ^E, fi-, fi fi r , fi fi fi r K H,

  fi() -

  fi, .

  ^E- ( r ) E.E. . B- -, r

  :^H , fi fi -fi , - ( -

  ), -, - , , - , , - :

  fi ( fi) fi -fi . A - , , , , - fi

  , fi , -

  , fi E.E. -. A fi fi 1979-1980.

  K , fi 2012, \E, fi- . \A

  X, fi - fi fi fi, fi.

  K r fi fi , , fi , fi - , -

  fi fi.

  OITEYTH

  ,M -

  ( ) - , -

  fi fi . O - , fi-

  fi .

  N : Er fi, - E.E., fi - fi, fi fi-

  , fi . Kfi , fi fi fi fi 72%

  A.E.. fi fi 1974. ^Y- , , -

  fi. , - ,

  , - , . \E ,

  ( fi . M. ) fi -fi ^I P-. \E, -

  M, , (. , . M,

  Siemens).^H M-

  \E Nfi - (fi) ^E (fi ).

  - fi: \A , - fi fi .E.K.O., ( - \E-

  2009 27.000 fi fifi . K. K, fi -

  ), ..

  ^H - .

  , , - N \E .

  A.O.K. : Kfi fi, - fi fi , fi . ^Y fi -fi ( ), , -

  fi fi - fi , fi(.E.K.O., .E.H., O.T.E. ..).

  Efi fi fi fi

  , fi fi- , - fi Kfi -

  . K fi fi (..Siemens) - E , fi fi -, fi N E (,I, , NATO -, fi, M-

  , A, \A, - M).

  fi fi 61-70% A.E.. fi fi 1981 fi .N.T. fi M - . ^H ^E fi fi fi \A (T) -

  fi fi -, - fi

  fi fi ( : I \A. ,P: ^H E fi- T. ^H ).

  M M , fi ,fi - -.

  \E fi A.O.K. - A.O.K., - \A

  N.A. E (.. P, ,, K ..) ^E (. ).

  Y.PIZ.A.: ^O (fi P- \A) - fi fi fi -

  fi .\A fi , fi fi 3 - 5% fi 17% , fi, 25%.

  ^H fi fi- fi fi fi fi - fi \A XA. K fi ,

  ,

  - E. ^O Y.PIZ.A., fi fi , fi-

  ,

  E E.E. M, fi fifi fi. \E-, A.E.I. T A- .

  Y.PIZ.A. B - -. , fi fi fi fi fi,

  fi , -

  EKOE 17 IOYNIOY 2012

  , ,

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  7/12

  EMTH 7 IOYNIOY 2012 7 2 0 1 2

  KAN E HMEPA KAI TI YOXONTAI - AHEIA EMA;

  fi

  fi -. ^H Y.PIZ.A. fi fi

  E.E. -, fi A.O.K. Tfi

  , , E.

  fi - fi - , fifi 1821 ( A), , fi fi -

  fi , . fi fi fi-, -

  .^O Y.PIZ.A.

  fi K - \E. O Y.PIZ.A., \A K, - , fi fi fi - . , Y.PIZ.A. fi , fi . T, fi , - fi - , fi M . E, , fi

  , -fi . \A - fi fi, r fi - E fi fi -

  , ,

  .

  \A E : ^O fi A.E. . K fi-

  . A - M-. ^O . K , - - , P.T A.O.Z. . fi M, fi E.E. N.. A.O.K.,

  ^E fi fi .N.T. . B, fifi , -fi fi -

  , fi - - . M fi fi A.E. .

  O A.E., fi \A, , N. . E fi , - (O K-) fi fi

  X - \A. E. B .

  K.K.E.: Tfi K.K.E. - ( ) K-, - , fi -fi . fi, ( - \A K), fi NATO - fi E.E.

  fi - -

  , -

  ( , ,fi).

  () - 7-9%, , -, fi fi, -

  - -

  , fi , -

  -.

  \E fi fi

  \Ofi \E, fi fi fi fi, fi -fi fi E.... Tfi K.K.E., K- \E.

  X A: \A fi(fi) fi -

  fi - , fi - fi, , X.A., -

  , fi , - . O X.A. r ,

  - . \O - fi, X, fi . HX.A. fi fi fi

  - .^H fi -

  fi , fi fi fi, -fi fi, . O , -

  X.A. fi- \A, fi \O fi -fi .

  \A: ^H .A. fi fi . K, -fi fi, , - fi fi Y.PIZ.A. ^H .A. -

  E.E. fi , B M-

  - fi .\E fi fi -fi, - , Mfi - fi. T -

  - fi fi K , M.

  - fi

  fi- ( .P . , fi . P-

  ) .\E, r K \E-.

  ^O . K , , fi -fi , - . T, , - fi fi E .

  . Kfi

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  8/12

  XPITIANIKH8 EMTH 7 OYNIO 2012

  - -

  , 10.000 . O - fi fi , - , - (fi -60C) -, , - -. , -. O (chemtrails) fi, fi KC-135s KC-10s -, , fi

  -.

  fi , - - , , , fi , fi , - . , - , fi - -, fi fi -. O , - fi - fi . T ( -), fi, fi fi. E fi K H..A., I, , A, , , O, I, K, A, M-fi, N Z A, fi chemtrails.

  ;

  T : - ; K - fi -fi . Y

  fi fi , fi . O Edward Teller, - fi fi - (fi -) 1997, - H..A. - , fi- . T - - , fi fi- . O EdwardTeller, , :fi : H -

  (Global Warming and the Ice Ages:Prospects for Physics-based Modulationof Global Change) fi

  fi Kfi, fi , -, -

  , fi - . H fi fi fi fi .

  E fi fi fi - ,fi , - . Afi fi - fi Kfi, fi , A 2002, 2010, 10%. O H..A. - fi fi, fi fi Bush,

  H..A. H fi - H..A. H..A. fi Kfi fi - , fi Dr. E. Teller. - , - , -, fi E A- Hughes Welshach, fi fi . - - - fi .

  Efi fi fi fi, fi- Espanola K, , fi - - fi fi fi. -fi fi Espanola, O-, fi 1998, -, fi , fi , , - , fi-

  , fi , fi.. H fi Y O , - .

  M fi fi, - fi . K - fi Dyn-O-Gel, -fi fi 2.000 . 16 I 2001, - Dyn-O-Mat, -fi C-130, fi Dyn-O-Gel Afi- Palm Beach fi - ,

  . T - fi -. H fi Dyn-O-Gel Dyn-

  O-Mat -fi , . H H..A. fi-

  fi, fi fi 19I, fi - PalmBeach fi. Efi - fi fi - . B, - fi fi -, . K fi fi - -.

  ,fi - . H - (Variable Terrain Radio ParabolicEquation, VTRPE) fi

  - fi - . Afi - , fi Kfi.

  T - ; K fi-, , fi fi . - . . O DennisKucinich, - E - (SpacePreservation Act 2001), fi fi fi , - fi. M fi-, , ...

  , fi - - fi , - fi , fi , - . E fi- - , - , -, , , -, .. M , , - .

  !

  fi Wakon A H..A., - HAARP (High Frequency ActiveAuroral Research Programme), fi - - - fi ,

  fi fi fi ,

  - -, , , - .. fi -

  .T , - , - - .

  fi fi fi , . fi, - - fi , fi -, - . H fi - -

  , fi HAARP, - fi fi.

  E, - fi - - fi, fi A-, Bfi, , A, - -. - E B fiA.O.K., A.O.., K.K.E., Y.PIZ.A., fi -. Afi Ofi - - fi E - . ,

  . fi - fi fi , - fi O 2010, N-fi I, O.H.E. (OYNEKO) fi, fi fi, , . T fi E. M fi - fi , fi - B .K - ,

  I 2011. fi

  fi fi fi ,E , , M , -. M M 2012, fi B, . K . - , fi E A- T,fi - fi fi fi. , -, ,- .H

  fi , .

  * fi fi . fi-

  .

  *

  ,

  fi

  ,

  .

  -

  fi

  , -

  ,

  -

  .

  -

  fi, -

  ,

  , fi .

  -

  ,

  -

  : -

  .

  fi

  , fi

  .

  -

  , fi -

  , , fi -

  , -

  .

  -,

  -

  fi

  .

  fi-

  , fi

  fi,

  .

  , fi ,

  fi

  fi fi fi

  -

  fi

  .

  , !

  fi , -

  -

  .

  -

  , fi, fi

  , fi

  .

  fi ,

  , ,

  , , -

  .

  * -

  fi -

  -

  , fi fi fi

  .

  *

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  9/12

  EMTH 7 OYNIO 2012 XPITIANIKH 9

  E fi fi -, 6 M, fi - fi Y . PI Z . A. HM.AP. - N.. A.O.K., - -. fi, -

  fi fi -. -

  fi fi fi - , fi fi - - E.E. K -, -fi ,

  Y.PIZ.A. -

  .M Y.PIZ.A., -, fi ; N.., -fi, - A.O.K., fi -,

  Y.PIZ.A. - ,

  fi -.K ,

  fi - fi fi - - fi fi -fi fi 1981 . -

  , , - , -

  fi K-, - . - - fi , -fi, - - fi

  E, fi fifi , fi fi -

  , fi -

  , - , fi

  fi - -

  .

  * - .. ..

  fifi .

  *

  O O O

  O fi - fi fi fi- fi - -. O fi - - , - -

  : - . O fi , .E fi - - - fi - -, -.

  H fi. O - fi - fi -fi . Mfi -, , - ,, -, A- fi, - 800.000. T , fi , fi -; K , 10.000

  , fi fi A.

  , fi - -. K fi, , - , X - B.K , , -fi fi fi fi. A-, fi, .

  -; , fi. ; O fi, , - - - --. - ; - , - , -fi - -, -. Afi fi fi -fi - - , -. -: A E;, : T - A;.

  T fi , - -, -

  . - - ,

  fi -fi. fi , fi- - B(1992) -, -. T fi fi - , - fi -

  ! O, -, fi- . A- - - fi - . O , - - , , - , , - -. , fi fi-

  fi-, fi

  fi fi.

  T, - fi - fi , fi, - fi - A , fi

  fi - , - E-. T fi fi - , - fi B, II, - fi - fi E.E.

  H A -fi -fi fi-

  fi, fi -, fi fi fi . fi- - , - .E - ,

  fi - fi M.M.E. fi fi , - - . fi - - fi fi -fi, fi fi . fi fi -, fi -

  ,

  I.K -

  ( fi) A E; E fi - fi . O -fi , -fi -. K - , . E , -fi fi - , , fi fi - fi, B, fi . , fi - fi . K fi -, (, ) , fi - , X - ! M - X B fi ;

  fi

  , - -, fi , - - -: T . fi, - H, fi fi , . A, - fi , K-fi. O fi -

  -. O fi .

  fi

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  10/12

  XPITIANIKH10 EMTH 7 OYNIO 2012 fi

  fi

  H P -, fi - fi . A- fi -fi - - fi -

  -fi -

  , - P , - -fi , fi fi, , fi- fi, fi fi - fi -fi fi - , fi , - . fi

  ....: Xfi: H A - - .

  O T fi, fiOfi, fiAfi, -fi fi-, N - , Afi, fi N, - fi .

  fi Afi - fi fi -. E

  - - fi-

  , fi A - fi, - .

  T I 1991 - - fi.

  , P Tfi. N-fi , - fi - . -

  - -.

  , fi fi - - , - .

  K fi -fi fi fi N- , -fi, fi. -fi, fi fi.

  fi

  . A -

  , - .

  fi

  Mfi

  . T 1971 Afi, fi -

  fi -

  Y-.

  E -

  . O fi (fi)

  fi 10 13 .

  fi

  N , fi, ..:

  M fi fi . - . H N fi- ( K-fi) - . fi fi-

  fi , . - fifi fi -. M , - . 25 , fi , , - - fi. fi fi fi. A-fi -, fi -

  . fi - . -, fi , - , , . - .

  A - , fi-. H M - . - fi -fi -

  , , fifi . T fi-

  fi fi -fi , fi ,fi ;

  fi

  - , fi - Xfi - , -fi! T fi . T

  - fi E,fi - Xfi: A fi - . T fifi - .A , fi fi - -fi . A fi fi, - .T fi...

  Afi Xfi - .

  K fi fi .Afi Xfi. K fi E fi . A X fi -, fi fi fi A -, fi fi Xfi - . M : Xfi N; A -

  - . fi ,

  fi , : A Xfi, - . fi Xfi : X fi - fi, ...

  M fi fi. E fi -, , -, . , - .

  K fi - .

  Ofi - fi . fi fi fi - Ofi. K. E - .,

  M fi A K. O -

  . - , fi fi - T - : -fi; fi fi. E , fi fi. - -

  -fi - A . Afi . M . , fi ., - fi fi - , - - Ofi.

  fi- fi .

  T . -

  fi , fi- . -, fi , fi- , . T - , -fi fi, fi. E - fi - B-

  fi ...

  fi , . . - fi fi-.

  fi . - - fi, fi : -

  fi .(...)

  fi - - -. T fi 63 1 . fi AE. (...)

  , X. fi- fi fi -, fi E fi .

  fi X , fi - AM, fi - - X.

  fi - . - fi-

  fi -.

  fi fi - fi , fi fi - -, , fi fi fi.

  - fi fi - fi -fi.

  fi fi - . .

  - fi fi .

  fi

  fi

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  11/12

  fi fi, Th.Mann - - fi -, fi fifi, , fi, - fi, .

  \ , r fi ,, , q fi - ( fi - fi 1828, fi 18 32 ). \ fi -

  fi fi (.17-18) fi -fi (. 18-19), - Th. Mann . fi fi, r - , fi -.

  - , fi ann, fi . -, --

  fi - fi -fi fi -fi (. 42).^ , fi ann, fi fifi fi X-, , (. 84).

  \, ann fi fi fifi , fi -

  fi, -

  fi q - ... fi fi fi fi - - - (. 118) .\ , , fi ann, - fi , - -, , (.130).

  ann -

  fi -. fi ann - -fi (. . 13, 30-31,48-49, 54-55, 66, 104). - , fi - r ann fi fi - (. . ,

  . , \

  2002, . 78-79). ,

  - ann, - fi , - fi, fi - . ^fi, r fi fi . \ ann - - - (.13), fi r fi.\ ann -

  fi, fi- r - , fi.fi fi, ,fi -fi - .

  EMTH 7 OYNIO 2012 XPITIANIKH 11 fi

  BB HH

  :

  O

  :

  O , fi

  O fi fi , , - , fi, - . - - .

  - fi -,

  - - fi - fi. ... - fi -fi, .., - : fi , fi fi fi fi-, - fi -

  . -

  fi fi - - , - , - fi , fi fi -fi , - fi.

  , - ,

  - fi, fi, fi .

  , , fi, - fifi -, fi - fi , -fi 1821. fi -

  .

  fi fi

  fi, -

  -

  . ,

  fi- -

  fi -

  .

  fi

  fi, .

  -

  . ,

  fi

  , fi:

  1. fi-

  -

  , -

  .

  2. , -

  fi

  -

  ,

  fi. -

  ,

  fi, fi

  fi , -

  . ,

  fi -

  fi - .

  3.

  -

  . fi, -

  . fi-

  , ,

  -

  .

  -

  , fi-

  fi fi -

  .( fi,

  2011)

  THOMAS MANN

  TfiM. . YKIAPOOYO, fi Y, \A 2012, . 141

  fi A fi X, fi,

  fi . -fi fi, . fi fi -. , ,, , fi- - : fi , , - ,

  .. -, - . fi fi-, fi - - .

  fi -, , , , -fi fi. , fi-, .

  - fi - , -

  fi, - . - .

  , EN -, -, fi .A , , -, -fi - fi - , - fi, -,

  - - , - .

  , ; fi, fi ;M , , - - .

  M ,. K Kfi

  ..K M M,fi fi , -

  fi fi , fi - (Kfi A A, E -fi, P.N.V.D.).

  T fi fi , - fi fi . Afi, - , - . , , fi- , -

  .E ! A Mfi

  A K I X, !N X

  fi, fi fi fi, . E OfiX Tfi, Y fi, T fi A , fi Y fi A , AI fi, T K fi !

  N , T , Y

  fi A. M I XT . B

  fi

 • 8/13/2019 . 871 (07.06.2012)

  12/12

  E K A E N H M E P H E H M E P I A X P I T I A N I K H H M O K P A T I A

  XPITIANIKH

  E, fi fi . Afi fi- E . O . E (. 484-487, , , , . ,1986) fi -fi 80 - Xfi E fi. E . , - N. -, E 1981( . A.O.K., K , .M, . 191-196): A fi fi . Afi ,

  fi fi. , , fi - - fi , fi ... : fi,fi , . O . E (-fi) fi X. O Xfi fi (. M. , 33-34), . M, fi , fi Z. fi - E K K fifi. fi . M , - P E fi- fi T-I.O P - fi , 150 fi , fi K- E . K fi

  E, fi fi fi IKfi, O fi (fi ).

  A fi - , fi.O K, fi fi .. () K.K.I, fi fi , () E: fi 1900: H - I E [...] fi , , fi , - -, . E -fi [...] [...] fi 1900 . (

  , 1975, . H H).E, K

  E fi fi fi, fi - , O :

  fi , E (fi. ., . 41).

  Afi fi B - , () , , -, fi, fi-fi. fi fi E fi- , - fi fi , fi fi ( E) .

  , , fi ... NA AOEOYME, fi, fi fi ...

  fi -

  fi fi -, - fi O (.O..). (fi -fi fi Y.PIZ.A., 3.6.2012).

  - .O..

  - - ....

  , fi -

  fi (fi) , fi - , fi fi - .O..!

  fi fi .

  , -, -

  .

  , fi - fi

  , E, - fi fi fi - .

  fi fi -, , -

  fi E,

  ;

  A , - ,

  -, ; I;

  M X- A, -

  fi .

  O fi E- O, fi- , fi .

  E, fi -fi ...

  K !

  E -

  CNN; X- E E-, .

  M fi E -

  , ...

  : -

  .

  K ... - !

  99 fi...99 fi...

  A fi E

  , , - fi fi fi , fi fi fi fi fifi, : . fi fi fi fi fi, fi 60 fi . fi fi fi ^....

  \ (, 1822-1827)

  O fi, , .H ( ) fi -

  , , !Afi . K . K . A, , -

  Mfi.