εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 882 (22.11.2012)

download εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 882 (22.11.2012)

of 12

Transcript of εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 882 (22.11.2012)

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  1/12

  E K A E N H M E P H E H M E P I A X P I T I A N I K H H M O K P A T I A

  A 78, 106 78 A www.xristianiki.gr 22 2012 882 (1195) 59 1,50 I

  XPITIANIKH

  fi

  fi fi.

  .

  K fi ,

  fi ,

  -

  ,

  .

  K. K (1899)

  T fi fi 38 . H fi -. - fi . A- -

  fi fi - ( , fi, -fi, fi -

  ).O fi - fi -fi ,

  Y - fi-. K

  .

  T fi - fi - fi - , fi . T - fi - fi - - - fi

  , fi, - , fi- fi fi, - -, - fi - , - - fi .

  A

  . 2

  O

  HPMENOTEO

  T.

  KEMP. A.

  A. 4343

  Kfi013275

  H E

  O - - T B K- (18/11). K : H fi fi fi fi - fi - P - - E.

  E fi- M 2010 fi fi - fi, M, fifi , Mfi , , - Mfi 3! fi - .

  T; T , . O

  fi - - E- , - , fi . , fi - T B -; Kfi , B 2010 fi :H E - . E

  fi ...K.M.

  ^H - () . \E - fi , , - , r fi.

  K -, , , , fi

  -

  .

  K - fi . r , fi . N M fi - fi .

  K - fi 60 ... M - ,

  fi fi X K-

  .M

  fi, -, fi-, r fifi .

  \E - fi K fi -, fi X- K , -, , - fi , fi fi

  E K fi fi^Efi.

  \E fi fi X-, - , ^E.\A, - fi - X.. N -, r fi .

  - , -fi

  X.. X.

  ^H -

  fi , fi , fi , !

  \A r .

  O , fi , , fi!

  ^H

  - !

  N XPITIANIKH

  E. 8

  EKO

  4%

  E. 5

  O

  E. 6-7

  fi.

  ZM

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  2/12

  O fi fi -

  E. - fi fi- K. fi - fi, - fi N -.

  Afi -fi fi fi - 20 fi-. fi fi 1912, - -

  fi BGNES . Tfi fi - fi fi fi - . E - fi

  -, fi -

  . , fi fi fi - .

  A fi- fi - fi -fi fi fi fi , . - - fi fi

  , fi , MME, -, - -.

  X

  ,

  fi -, - , M T, - fi, - - NATO EE. E fi - , fi - . K - , , fi fi ,

  fi E.E., NATO, .

  fi - fi M -

  B.E - fi

  E. O A - fi - fi , B. HE - 19 , - -: fi, , . - fi - A K, fi E -

  - (Mfi). A - , fi E E.E. - fi

  fi fi , -

  .O fi fi

  - E. T fi - fi fi fi fi . -fi, - fi fi 1912 . K , fi , - - , fi fi .

  , - fi fi - A-, -.

  ...

  XPITIANIKH2 EMTH 22 OO 20122

  XPITIANIKHEKAENHMEPH EHMEPIA

  XPITIANIKH HMOKPATIA

  ^I:NIK. T. APOYAKH

  I M 1953 fi N -. T 1967, fi X, , - I-

  1970, ,

  fi , -. M - fi -

  -. T 1973, , fi-

  fi I fi : O TYPANNO EE-E NA EEI KAI H TY-PANNIA, - -, 7 I- 1974 N - . Afi M- , fi fi K X- .

  \I:KINHMA XPITIANIKH

  HMOKPATIA

  \Efi - :KN/NO MAPA

  :IANNH ZEPBO

  fi:EOPO ANTOYA

  Ofi :EPIO EMO

  T :A 78106 78 A

  \H :www.xristianiki.gr

  \H , :[email protected]

  T :210 38.06.863

  Tfi (fax):210 38.11.302

  \A:PAIKE TEXNE

  MEMI AE

  23,105 52 AHNA

  T.: 210 52.40.728

  E :E : 35 : 150

  K , E : 80 HA: 120 ,

  K: 120 A : 120

  : 120 HA , :

  150 E,

  fi:E T 040/626560-06

  IBAN:GR 4301100400000004062656006

  fi .Xfi, , .

  fi, fi fi , fi - E fi -

  , fi, - Nfi. Afi - -. fi fi K -fi - : fi fi. fi fi- fi, -

  fi -.

  T , fi, fi -, , fi N.. , fi , fi A.O.K. HM.AP., - - fi fi fi. fi -

  fi fi 31,5

  , - -.

  T fi . Afi

  fi -fi -fi fi - fi , fi - fi2 4 , 2016, fi -, - , -, fi .

  , - fi -, fi fi - - - M - fi fi, -fi fi AE, fi . T fi, , 2016 fi-

  fi fi fi -fi PSI (

  fi , , 2012 110. , fi -

  , - fi 15 fi fi).

  O , fi, -, fi fi - - fi, , , fi fi fi , - fi fi - ( fi - ) , - , fi - fi- fi - fi , - fi, - fi - 2013. T - fi

  fi- -

  (M- 3) - 2013. T , -, - -

  - .

  Afi, , , - , fi -fi K fi fi -, :

  - H -: - ,

  , fi , -

  fi fi -

  , fi ,

  -

  , ,- T fi

  - .

  M fi - fi - , fi, . K, fi-, . K fi - , fi -fi, -,

  -.T -

  , fi fi fi-, fi -

  ( -

  fi , fi- - Nfi), ( fi) -, , - fi- fi ;

  H fi fi - fi -

  - fi -

  , fi , - 2013, fi fi. T ,fi, - : - fi - fi - ,

  , ;

  ________*O Mfi .

  : Afi B, Yfi K-

  AOEE.

  fi fi . 1

  fi , E

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  3/12

  EMTH 22 OO 2012 XPITIANIKH 3

  H X :

  www.xristianiki.gr

  \E - fi -fi fi, -

  fi fi fi.O , fi fi- - -(...)

  fi , - , - - , \fi fi - fi .

  \A

  - - - .K r -, , fi fi , fi r , -, fi fi fi -

  . , fi, , , , , , . A, fi fi fi -fi. ^E,

  . ^Ofi fi - - fi. -fi r -fi. (...)

  N

  - fi - , , -, fi fi - , - apriori , fi- .(...)

  fi

  fi

  O -

  fi, fi - , fi, - fi . (...)

  ^O fi, fi fi fi fi -, - fi fi -, fi . M fi-

  , - - fi .

  \Afi r fi r -, ,

  - -

  , - fi fifi -fi. T - . K fi \A . ^O E q - - fi r . fi fi - .K ,

  , E q \A, . fi fi - fi - r, - , -

  fi . -

  - fi, -fi fi -fi , - fi . K - .T fi fi fi .(...)

  \E, -, fi -, - urbi et orbi. (...) \A

  , , -

  , - fi . (...) \fi fi- E (

  fi ) - ^A - fi - fi, -. (...)

  ^H

  K fi fi fi fi fi -: ) -

  fi fi - ) fi fi fi fi .

  O - , , - fi fi fi \ fi r fi fi . K , fi fi fifi, , . (...)

  T , fi r - - - \ - fi . (...)

  ^O

  K

  T fi - fi N K

  P\E 1917. ^OK , : M rfi, fi.Er , fi-, , - - - - , - fi fi , fi -. \ fi -

  - fi : fi.

  T ; ^O .^O P

  . A P-

  , r , , -.

  Er fi - , -... (TP)

  (N. M, 1990, fi-

  ,. 7-17).

  fi -

  fi , - fi fi E-

  N- E \A - fi , \A- .

  fi, - , fi fi . \A, - fi , , fi fi.

  .K.

  .

  ETIO EPAH YNPOMHTH

  fi X. H -

  :

  ENYMO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ONOMA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  OO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .API.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OH : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KIKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  EAEMA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THE.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  HEKTPONIKH IEYYNH: e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  HM.: H X EMTH 35f, -

  , E T, fi

  .

  H : E XPITIANIKH, A 78 , 106 78 A, T.: 210 38.06.863,

  210 38.11.302, fax: 210 38.06.262.

  Afi / E.T.E.: 040/626560-06, : KINHMA XPITIANIKH HMOKPATIA

  HMEPOOIO TH XPITIANIKH\E fi EOPTOOIO-HMEPOOIO

  X 2013, fi ^E-fi , fi \Efi - - \Afi fi fi O.

  Tfi ^Efi - K , - - ^A - ()

  .\E, fi fi -

  ^A (K -), , fifi fi fi, fi fi -fi \Efi, \O.

  O fi r: E ^A (K ). E ^E, P . \A -

  . \Efi, fi Nfi E. \Efi, - .\A ^E , -

  fi XPITIANIKH .. X , fi ^I ^E N \E N.

  X: \A 78 AHNA, 106

  78, .: 210-3806863, e-mail:[email protected]

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  4/12

  XPITIANIKH4 EMTH 22 NOEMBPIOY 2012E

  , c , d , fi , d , d a (e e fi).

  b ... a a e e Eurogroup. ^ ^ n, , a b a b . a fi a a .

  \ e ...\fi, fi - a c . d \a, b e , q c d . a f , fi e 1973, a a fi db e fi-.

  , i b , c ,r , !... - , r !... b - b - e b f a c fi f ., a a a a - a d e ^: c - , e, f c . (. e, . 6-7).

  a f ffi b , , e -, e -

  , d e c fi -; e e a -

  fi . d af b 1973.

  , r b -d r f c fi , f c -fi c .

  ... a c fi ^A fi, a d fi , - c fi K- \E. ^ fi f :c f ^ dd a e \, e . \ b r b a - d c ^, a - a c fi b -b b fi b -fi, fi a a . a ,e b e -f b fi ^A , b -, r .

  a ; j -; e , e , fi - f f f - a c X.

  d a d d a c f c fi: ^H , - A (....).

  ... , d -r fi , b d fi. b a f b , - a . a - f d , fi d e

  a c , a r f - e a fi a .

  ^ c M r -c e fi . , , - c d c - , c fi.

  d e ... d c fi - e b ..., fi \ b c I, a c - \ d \, f e 18 20 e. b c c ..., c K d T c K-, c c fi fi -fi. ^ , , e

  r ^ d .

  fi e 2007, c - , e b , c a fi- e 35% d efi, b a c e c .

  ^ r f c c , db a .

  a c ^ d d fi- Nfi, r -fi , c e d b d c e a Mfi-. fi, fi e a

  c .

  a K...

  Y fi

  fi , , -

  , , -

  fi fi

  . Afi

  fi -

  , fi

  , fi -

  fi

  fi -

  fi fi -

  . K fi fi -

  fi fi -

  . H

  , fi, fi

  fi. fi fi-

  -

  -

  fi

  fi

  , -

  . Afi fi fi Eben Alexander,Proof of Heaven, - -fi Natural news.

  O . A fi -. Afi Harvard, fi -

  fi. ,

  fi .

  O

  O . A - - fi - . fi, - fi - - . K - Proof of Heaven. O - - fi A , - , -fi - . , fi 97%.E, fi , -fi, fi - . A fi 0.

  B fi- fi fi fi -

  fi. fi:) -

  fi - fi fi fi. B) fi -fi. O fi -, fi . M - fi- fi fi . H -fi -. H fi fi,

  . ) -fi . - fi, , - . ) T - fi , - , . -. E) Y, ,

  Kfi, fi- fi

  fi - fi, ,. - -.

  fi

  T fi fi fi- , fi. T fi , - fi -, , - fi, fi .

  H

  -

  , fi

  fi -

  fi, fi

  -

  fi. , -

  fi,

  ,

  fi-

  fi fi, -

  fi , -

  ;

  T ,

  fi , fi

  , fi,

  -

  , -

  ,

  -

  fi,

  -

  ....

  fi

  T fi . A - fi- , - -, fi- fi -fi . fi fi - - . - -

  fi fi ., , fi - .

  M .A -fi - fi fi , - fi. - , , - fi, - fi - , - fi .

  - -

  Ofi - fi fi A, - fi , fi - fi - E T fi. - fiE, - Ofi E.

  fi fi

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  5/12

  EMTH 22 NOEMBPIOY 2012 XPITIANIKH 5E , 20 O-

  2012, . A-

  fi, - ,

  E , -

  - fi

  fi . T E-

  P, - E

  X, -

  . . :

  M fi E P - H fi . E fi fifi . fi- fi -, E , - fi , - , fi - fi. T fi fi fi E . T fi E X, fi E , - , fi E.

  fi E: (1) fi fi - , (2) A A fi -- A A, A, A:

  M q q , (M. 10, 34) K. K A. : -, (E. , 17).

  T fi - Afi E ^ fi (fi), ...- K ( ). fi, . T F fi fi . T fi -fi fi ( fi -, fi, fi ) (E. ,

  8-13)O X -

  , E , fi - , , - .

  H fi fi

  O M 2009, : H - fi fi: O , , - , , - fi fi fi fi T fi. O - fi , , , . , - -, -

  . fi , - , fi fi... fi, ... - fi -, fi -, fi . A-, fi , fi fi fi (-fi EYYNH).

  E, fi fi fi - - fi , - , , , , fi fi fi , -fi

  fi , fi - , fi fi fi

  , -

  (E, I,, ), fi - , E, , - .

  M

  - A. , ^ fi -, K , fi - E - , ; K . H, , fi E fi fi, fi ,fi A . H , fi - , fi , . E - fi E , fi .

  N B, - E 20 . - : Afi , fi - , - fi -. T , fi - , fi - fi - ... A... , - fi . E - , fi fi . K , - ( fi) fi -, fi X, fi

  .... K : T - fi, -. M fi fi .M fi (fi fi ..., . E ).

  H

  fi -, fi , fi fi K - , , Nfi B, fi , , fi fi, fi .... E- fi fi K ... - , T: . (M. , 25-26).

  O A. (E. , 5). Afi fi, fi- N - fi , - , fi . O - fi E fi fi F , (:Efi), . O K I.M. A , H - I Kfi, / A, , fi fi : - , fi - (. A). fi - fi.

  A M.M.E.

  1. Afi fi - fi -

  K X. T , fi fi fi

  , fi fi, I E. K -, I fi... - fi fi (!!!)... E K . E fi fi fi

  fi, , , . - , fi fi fi, I , fi I,fi fi: : - fi I E E..., ... , O fi ... ... H K ... fi fi , fi E fi .

  2. H K, fi fi , - . T fi fi fi - . X fi fi fi - , fi . E- fi fi, fi

  fi , - .

  3. H fi fi , fi fi, fi , -: fi , fi - . H H -.

  4. O fi fi - fi , - . H - , , , , - fi , - fi.

  P

  T, fi - fi fi - . Afi fi fi P, fi , fi fi. O. E: Afi ; -: fi fi, - fi fi -fi ! (...) fi - fi, . K fi , , fi fi. T fi -. , , , fi B-, fi fi fi , fi fi -

  fi (E, 15 I 1958). X .O fi , , - , fi fi - , , fi. KK . K . Y - . A- , fi fi fi, fi fi fi , P.

  fi M A :...fi fi T, , - fi, fi fi fi-... fi fi fi... ... T fi -fi fifi T fi, fi -. N fi ,

  ! T , , fi T-; E fi, , ! o ...K fi....

  E

  . EPIOY

  ANANTOOYOY

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  6/12

  XPITIANIKH6 XPITIANIKH

  fi fi fi , fi, , fi . Tfi fi , , fi fi,fi , fi , ,fi . ^O - - , fi , , fi . fi , fi , - .

  M

  M fi fi ^E (5 -4 .X.) E \A- . \Afi- E - fi B-, M. \A M \A- , - \A, P -fi ( P- ) ,

  T. M E () fi fi ,fi , -fi fi fi , , , fi- fi , , .\Afi ,fi fi, - fi fi .^H M. \A fi -fi fi , - fi - (K. K), fi -fi X , E fi , \AP A ^E

  E fi , P- X ^E. Er fi - fi - fi, - fi , fi , , T \A. ^O fi - fi fi- fi , fi A, ( ) . O \A, K -, fi P ^E B, fi T, - - ,

  . O q - fi ^E . fi qfi fi fi , , .fi -fi, ,q (fi ) . ,fi ,fi .

  E, fi1821, - - fi fi, , ,

  fi- !. A ^I.A fi .O, . \A ^I fi fifi M. \A fi 1830. Er , E^I.

  A

  Mfi A , fi E-

  \E . K- , , , - () T-, \ fi, \O K - fi , . Tfi , fi, ^E T-. fi -, , ^E fi - - fi T T fiK \E 1821. K fi, ,

  . N. . fi (fi) fi ^E 40, fi M, q fi fi - fi fi fi fi.\A fi, fi \A , fi - .

  M ; N M... , ^E, ... - X fi q - \A \A... M fi , q fi-, fi

  fi Y.PI.Z.A.,

  fi, \ ^E - fi fi , fi fi fi N-fi.

  B

  M , -,

  N fi,

  ^I fifi - - -, fi -

  fi -fi .

  , fi -fi r

  -,

  fi fi -. \A, -

  I

  , - , fi fi fi\E fi, fi - -, \Ofi , -

  \E (M , ) M-- (fi) fi fi - . E, - fi - -, , fi fi--fi K, .

  fi fi r fi fi (fi . , . P ..) M N- ^I \E 1821 fi Nfi E K fi 1830. O Hobsbaum Gellner Andersen E -

  ( ), - - (Smith, X-, B fi Bfi- ). O fi- , fi, -. K fi fi fi fi, X XA, fi -fi ^E \O, , , fi -fi fi, - , fi - ^E fi -

  .\. K

  O ^E E

  T

  ^O -e c

  e c , d 14 - 1973:

  a a f - (1.000) b d - a a ... ad 1 , cd e . afi c c d a

  . a c

  , e a d - e fi a - .

  fi e f - b - e e -, b f - : E-

  \ , a d 2 e. c , e ,

  c - .

  fi q a e e , a \ . -, , O b d e fi a

  d a e . -

  , e , a q d e fi , ...., a -

  f \ f fi fi ,f fi -.

  d 5 e fi, - - \fi d

  c . b b d a .

  O b r b aa d d b f -f fi. O, r -

  a e .....a - b \ e e e e

  . \ a - b a d a

  . ^O e: !, b

  fi!, ^

  ^O e e be a b d - . b r b c Nc ^. ^O r a dr c b c -. a e fi e e r fid a d \.

  ^O -

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  7/12

  e fi!, b !, -!. ,

  c fi -, a -, a , e , b c a c a ^ , a a ^. \c fi, c -, f fi.^ fi- f .

  , a , f , f q .

  O a r , ...-d c

  . d d e , a e . b fi, a c . - a f -, a f \, a , a c -

  c . \ c c fi , a ec . ^O er e c .^O b q . e

  . c ,

  fi q - . O f - d bz b

  c .c e , c 15 , q .\ r , a a fi f - b f q - e . \O- , fi-, d ... - , -

  . e a

  c . e ea c f f \. a \ f f a

  e fi a -. a a c

  d a - e b -

  c (,3.8.1973).

  e , d fi fi\ f . ^O - a d d f . b f f ba e , e : , ib c , r

  , !... O r !... ^ , e !...

  c . fi e a a a -a . c , , , -

  fi, -fi a -fi.

  a f ,f , f ,a e a cc . Od fi fi e , e a a c d c: ...M c , f a b e - a . ^O fi- f fi- , -

  d d e e ...\fi 15 -

  ... e ee . -

  a c d c - e fi -. \ -- b b , a g d d b b - d ... ^

  a - fi d . e

  a -a ... \, , - , - e e

  ^.

  e , q d a -

  , ... . \fi, d

  a -, e\Ee Y... M r , f d f , e c -

  d c fi (...)c -

  fi. , d . a fi .

  d b z a, - b c ac c \c -. ^O e - c , f e d2.30 d 6 e . \ b , -

  d fi . fi fi- [ \], da fi f c [- b], e e - b j e e fi.... , d f q e c \ (,10.8.1973).

  \e a - 16 , ... -fi a -

  . \ d

  fi : , e , \f , - b c f -

  a a, f , e f fi-

  . \, , - \Ec a - r -fi -, f r a -

  f f df . ^O - , f q \ fi-

  , r d b f b c c f... e .

  ^ r . b - b b -

  , c -fi a a a -

  . b e c d c q e -, d -

  , f - a c fi -

  e d b .\c ... e d - b a , - r e -fi. a , a , a, q e .o ,

  a e 15.000 a b ... . O -

  d a a bf e . q a f , a a a fi.

  ^O e - c fi \A d . fi q fi , d a c fi c.

  O, d 16 , q e a e K. Ob d fi , a a b

  \A-. e c c , a d

  a (, 17.8.1973).^ K- a c - b fi, a b q d a , f f f r d e

  . , ...a -fi e - c A c . a - e , e x. e .O b d - b fi -f fi....

  d 2.30 a a -, d 17 -

  , a aa e e e -

  .... : E-

  !. ^ e

  a . e f r r b .

  b a b -e d e fi....

  ...\E , d , a c -

  . cfi, a a - a a d f -

  f . \g r b a a a

  a \ a - q ...

  , cc e \ e a fi... - b a , a . r: a e fi , !... (, 24.8.1974).\e f , q d -. e e

  . e f - a -, d , q -

  . \c , fi-

  f -, a a d a -

  . c - d , fi b , a - d c b

  \ e fi (, 24.8.1974).e e b c -

  c - d a e c \A. - . t \ e -, r. fi 4 c , fi b -

  . , a . ^- . ^O - fi a . e , e d17 d 24 1973, - e fi, f b e - 1974.

  fi: d , a

  , fi a a r - .

  EMTH 22 NOEMBPIOY 2012 7fi

  E OYTEXNEIO, E OYTEXNEIO!

  fi e b ra fi - ^.r fi-, a a c -c N. e fi d r N- d N- fi c ^-, a d . ^c rfi.

  a e fi e, a -c a fi , - : e ffi a e 20.11.1973, f - a e 4.12.1973, e fi,b : c !, gd e ac c fi e e

  fi c d - fi.e - a c d - b e 1974, - a c , e a fi.

  ^ e r d e fi-, b -f f e

  b r fi - a ed , fie c \, ad e a fi \, c fi, d a e . \e c\a d e 300 - , f e , f fi.

  (fifi ) d - ,e b d d ac .

  ^ e -e ba f e - b r fi d -fi. ^ \-a e -

  , fi - fi dd a e . - - - , fi r c .

  f d a , f fi e , - fi.

  H XPITIANIKH

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  8/12

  XPITIANIKH8 EMTH 22 NOEMBPIOY 2012E

  4.000

  (5-11-2012)E

  XEK E KYE, fi 25% [2012:2.463 . (4,07%), 2010:2.102 . (3,28%), 2008:1.900 . (2,76%), 2006:1.352 . (1,95%), 2004:1.362 . (1,96%), 2003:1.425 . (2,20%)].

  , XEK E-

  fi - KYE, - [2012: 1.482. (2,43%), 2010: 1.750. (2,66%), 2008: 1.125. (1,75%), 2006: 1.093. (1,70%), 2004: 829. (1,32%)].

  O , - ) - fi ,

  ) - KYE KYE -fi fi -, - YE-YE, AYE-AYE -- fi .

  1

  fi

  AKE , - fi fi-. T fi AKE AK - - fi . , AKE - fi 3% 5% , - AK 13% 50% -.

  AKE fi -fi , - AK

  fi , -. T . E.K 25% - , - AKE.T (E.P. ) , 20%, -. -

  , EAK-EE, -fi .

  Afi, ( 2008 2010) , - 10%. A , , fifi fi6,5%. A, , - fi - fi - - .

  T,

  - HMAP , - fi .E. K, fi - -fi 3,19%.E, - () - -fi AK -, fi fi- -fi

  KYE. , , -fi , - - - fi - , - fi fi.

  A fi ( 25%) fi ,, -, - , - -

  , - fi .

  M fi fi -fi - XEK - fifi ( ), - - fi fi, -

  - - - - fi, fi ( ) fi fi - -, , - -. H fi XEK, - - ( fi fi fi ) fi - -, fi -

  fi

  -

  - fi -

  ,

  fi

  ,

  - fi .fi fi fi-

  fi - -, - XEK fi fi .

  fi -, , - , - - XEK,

  fi - fi fifi - - . fi K- fi fifi , , fi, - fifi fi fi- .

  1 fi

  Y -,

  fi.

  KYE (PTOBAMIA EK/H)

  AKE (N) 14.684 . 24,06%AK (AOK) 12.806 20,98%APEMBAEI (fifi ): 9.659 . 15,82%EAK-EE (KKE) 7.128 . 11,68%EK. PIZ. YNEPAIA(YPIZA) 5.657 . 9,27%YEPB AH ( AOK) 3.873 . 6,34%ANEAPTHTOI 2.767 . 4,53%ANE. PIZ. PTOBOYIA(fi ) 1.701 . 2,79%XPI TI ANI KH EN A . K INHH 1.482 . 2,43%EIPATE 1.254 . 2,05%MAPITIKO EKINHMA(fi ) 398 . 0,65%

  KYE (EYTEPOBAMIA EK/H)AKE (N) 13.765 . 22,77%YNEPAZ. EK. KINHEI(YPIZA) 12.146 . 20,09%AK (AOK) 8338 . 13,79%YEIPEI - APEMBAEI( fi fi ) 7.959 . 13,17%EAK-EE (KKE): 7.501 . 12,41%OOI MAZI () 4.648 . 7,69%XPI TI ANI KH EN A . K INHH 2.463 . 4,07%HAPME (HMAP) 1.930 . 3,19%ANEAPTHTO YOHIO 1.701 . 2,81%

  ,Afi -

  fi fi fi fi , - X.E.K. KYE KYE , -

  fi - - .

  T - (4,1%), - - (2,5%) fi , fi - - -.

  H X.E.K. - fi , fi - fi fi-

  fi .

  M Mfi - (. - - -

  ) fi - fi .. - (. fi- Y fi-), fi fi fi, fi fi- .

  K - -. , , - -

  .

  H -

  -

  fi fi,

  , -

  . N -

  fi fi-

  ,

  -

  .

  Mfi -

  fi

  . Mfi -

  -

  , -

  -

  fi

  .

  !

  PITIANIKH ENAAKTIKH INHH EKAIEYTIKN

  ANAKOINH 15-11-2012

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  9/12

  EMTH 22 NOEMBPIOY 2012 XPITIANIKH 9

  fi-. fi -. fi fi- -fi fi - - -, .

  , fi - , -

  - fi - fi.

  - fi - fi , -, , fi fi

  , -fi, -, ...

  , -, , fi fi , fi - . fi , fi- fi .

  fi , -fi fi fi - fi fi -

  fi . fi - fi - - - . fi - -fi , fi - .

  fifi fi fi, fi -

  fi ( , -

  - , -

  - -

  ), -,

  fi

  . - fi -

  - -

  fi

  , ,

  fi-

  . fi

  fi , , , -

  fi !

  - . -

  fi

  , -

  .fi fi -

  -

  , -fi, fi fi -

  . -

  fi - - . , - fi - , , - , -, fi - , - .

  : -

  fi - - fi fi -; fi , fi - , - , -

  - , fi - fi , fi fi ,fi fi;

  , fi - fi - fi . - fi fi (30%, fi 70% - fi , fi -. fi fi - fi, , - , , -

  . - fi - , fi - - ( fi ) fi - ;

  fi HK

  . fi

  .

  fi -

  ,

  -

  -

  ,

  -

  .

  A B,13.11.2012

  E fi, fi - . fi fi, , - fi M . fi, E. M - fi fi , - E (, !), , , , fi- , .

  , fi, fi : - - fi fi fi - fi fi, ,

  , EA, - fifi. , fi fi! A-, , fi -, fi - fi, - -fi, -, -

  (, , fifi SIEMENS fi ;...).

  fi, fi, , , : fi fi, fi , .., fi - -, E. Z , , , - K - E -

  - . K, fi, -

  fi : fi fi , - .

  A : K, fi - fi- O fi E, - K. K fi K-, fi fi I . K- , , - M

  Kfi fi M , fi fi .

  T fi fi, , E , fi X , -fi . fi - fi , - - .

  M ,

  A.

  fi O B

  fi B

  O .

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  10/12

  XPITIANIKH10 EMTH 22 OO 2012

  I fi 1940 fi fi :

  Afi fi ,

  M E.

  O fi fi. T fi- A-, fi -, - -

  -fi, , ,fi fi .

  fi -fi fi, fi - -, - fi -, - .O - , - . - fi

  . - , fi -. - fi - - fi fi -, fi fi -. O A - .T - . fi - fi - fi I

  fi, fi -. - fi fi -

  - X, M- X;

  O - . ,, , -, , .; M fi;E - - fi - , ; M - - -

  -, , -; M -fi 21 fi 1940 -; A - fi - fi - , - , , fi - , - -

  , fi - fi .

  fi

  fi

  T fi - - , -fi fi - - . - -

  , fi- . T -

  , , -fi, fi fi - 21, . O - . M - fi- - -, - , fi -fi -

  - -. T fi - fi - -. T -, fi . O , - -, fi . fi - - -

  , -. fi fi

  -fi fi 1974 . A - fi - . T - , - ( fi fi fi;) . A fi - fi -

  -, 21 . fi - ! T fi-. O: , - fi ( ;). fi fi

  fi 14 , -, -

  . fi fi - 21 fi- - ( KAI -fi!). - fi fi- , fi , - ( EOKA). K - fi - ( fi

  ), , fi -, fi -, M.K - - , . B- .

  fi

  21

  O fi - fi

  , -fi. -. E - A K, - fi N fi - ( - fi) fi - .

  T - -, fi , -

  - fi .A - fi, fi , , -, - (X-) , , -fi X , fi -.

  fi - fi fi.

  - 21, ; A , fi , :

  K

  ,

  ,

  fi,

  fi

  fi fi ,

  ;

  40

  fi

  H :I Efi-

  E -

  fi - fi

  -... (AE 25/102012)

  , fi, .

  X fi .

  fi

  .O .

  K,

  fi 15.000 , 20 -.

  , - fi .fi - fi - fi - , -

  50 - ( 500.000). E

  fi

  , -

  ,

  . T -

  (19/10), fi fi fi , - fi (25/10), fi.

  O fi

  K, fi- fi -

  . O

  X ,

  , - , -

  .

  fi , -

  M A -

  - -

  .

  ,

  ., -

  fi .

  M

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  11/12

  EMTH 22 OO 2012 XPITIANIKH 11 fi

  :

  fi -, fi .

  fi - , fi- - . -:

  1. . - fi - fi -fi , - fi, fi - fi,

  fi , fi - -. fi fi- - fi, fi .

  2. fi, - . fi - , fi , fi- -, , -

  - - - -- -.

  3. fi -

  , -

  -

  -

  -

  , -

  ,

  fi

  -

  .

  ,

  -

  , -

  fi

  , -

  , -

  fi, -fi -

  . -

  ,

  ,

  fi fi

  .

  -

  -

  (4 1776), -

  -

  1789, -

  .... (1

  1955), -

  -

  ... fi.

  -

  -

  fi,

  .(fi ,

  )

  IANNH BATATZH

  ^O B^O \I

  fi fi\Ofi K fi \I ()B, - B- (, 2010) . Tfi - M, - K \Efi , \I B(1193 fi - 1254.X.) , , fifi fi \A-

  P A- N- M. \A, - ^E, , - - fi-.

  ^O - fi . fi - - , A (12 04.X.) K- B N(1204-1261 .X.), - M-

  ^E. fi \I B fifi

  fi .fi - - N- -

  T, -, B -

  .fi

  - fi - fi -fi fi .T,

  fi Xfi - M^E fi

  A fi (1453.X.) -- - .

  fi fi, -, - - : ^ H P - fi -fi ... fi X-fi, fi - ^E- (P-).

  ^O \I B-

  ... q -fi fi fi , fi . \Iq fi \ fi ^I P(P).

  \ fi - fi fi \I-, fi fi -

  , ^E .

  . Kfi

  .

  . , -

  ,

  -

  -

  fi -

  ., ,

  . -

  -

  fi

  ,

  -

  -

  .

  fi

  fi, -

  fi fi

  -

  . , -

  -

  fi fi:

  1. , , -

  .

  2.

  fi

  , fi

  fi

  fi , -

  fi-

  .

  3. , -

  , -

  , , fi, .

  4. fi

  , -

  fi fi -

  ,

  fi

  .

  -

  ,

  .

  (fi

  )

  BB HH

  T () X X..:

  X.., 1995, K \Ofi \E.

  X.., 1993, B \O.

  X, 1997, ^O fi -

  fi - ^E. X, 2007, -

  - ( - fi T ).

  X.., 2007, T (K- fi X. Kfi, , O, \E ..).

  X, 2010, Mfi, - E (- ).

  T N. ,

  X X..

  N.., 1977, X.

  N.., 1982, K -.

  N.., 1988, ^H K -

  .N.., 1998, ^H K ,

  (.).N.., 1985, ^H (K -

  fi, 54).N.., 2001, ^O

  (fi).

  N.., (. -

  . \O. K-), 2012, ^H . ( - 1927 . . EK).

  T X

  X..

  . P, 2009, X-fi .

  . , 1990, - .

  . K, 2007, ^O N. X.. (. 1953 - 1967).

  . K, 2010, -fi ^E.

  K. M, 2011, T - .

  . X ,

  1997, Tfi (. ).

  O. K, 1985, B Xfi (.: . M-).

  N. M, 1983, K-fi \Ofi X-

  fi. . , 1997, -

  P (). .K. (.), 1978, ^O -

  fi Nfi Z (fi fi ). .

  . M, 2010, H - X fi . K - E .

  . M, 2005, \O- ^Efi.

  E. fi 1997, O ( -fi ).

  A. \A, 2009, Tfifi T

  ^I.Tfi X ( ).

  X M

 • 7/27/2019 . 882 (22.11.2012)

  12/12

  fi E fi -, fi fi . fi fi -... . , M, - K.

  T Efi T-, , - , fi fi - fi 44 ; T. ,

  , fi, , , .

  K . , fi, . . M , , .N.T. fi

  . T fi -, . , -, , fi fi fi E.

  fi, fi . , - . T,

  A A.O.K. . B, - . K, fi .

  E - (;), . X , fi , , - , - fi fi - T fi -; E fi , fi, ; M fi , fi, fi ;

  fi , fi- .

  B fi

  ;

  -

  - . -fi -fi . -.

  , , -

  , fi.

  fi- -

  - , - -fi - .

  K - .

  fi ,

  fi - fi fi - .

  fi .

  fi , -, fi!

  fi fi ...

  ...

  -

  .

  ... fi -. -

  .

  ... fi

  .

  ..

  .

  fi - ,

  fi.

  fi,.

  - - . -

  - ,

  fi -.

  -fi -

  fi fi!

  fi , fi

  -.

  XfiM (fi),

  ... .

  -

  - fi- fi .

  -

  .

  E K A E N H M E P H E H M E P I A X P I T I A N I K H H M O K P A T I A

  XPITIANIKH^H r fi fi fi , fi

  fi , , fi . (...) M E E, , -

  E , fi, - fi , fi fi....

  \A. , B, B ^E 24/3/1924

  fi fi fi fi 11 fi . .

  fi fi X fi ., .

  fi;

  99 fi...99 fi...

  T ...!