εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 852 (04.08.2011)

download εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 852 (04.08.2011)

of 12

Transcript of εφ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 852 (04.08.2011)

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  1/12

  E K A E N H M E P H E H M E P I A X P I T I A N I K H H M O K P A T I A

  A 78, 106 78 A www.xristianiki.gr 4 A 2011 852 (1165) 58 1,00

  MENOO

  . A.

  43

  fi75

  XPITIANIKH

  E. 6-7

  OITIKH

  H

  Afi

  fi

  E. 7

  EIKAIPO

  M

  !

  E. 8

  KOMO

  H

  M fi E E (K-

  fi), fi Z

  M Mfi, E-

  , 25 fi,

  A, -

  ,

  fi M II, fi K B-

  .

  , ,

  E, K

  E A, fi , Task

  Force; E, -

  K, fi

  fi

  fi fi

  ...K -, fi A r , fi fi, - , -, , , , fi -, -, fi -fi A.

  A , - q -; O \E - F- fi -....

  Z

  ^H X - Kfi -! fifi r -

  . K -!

  T fi

  fi fi - . E fi, , fi -, fi fi fi. fi , - , fi fi.

  M fi - . fi, fi, fi fi - fi , . B, fi , , , . K , , - fi - fi , ..fi fi

  fi. H fi

  fi , ,.

  , . H fi, . M - fi, fi , fi . fi , fi -, -fi, fi fi , -. T fi - fi , - - . Afi-

  fi fi , -

  fi -, - , . Efi fi .

  M fi , fi fi -fi fi, fi.A -, , . H - , fi - fi fi fi -. T ; - fi ; A ,

  , fi

  . N fi fi fi , -! Afi fi -fi , fi fi! O , -fi. , -fi . Mfi ,, fi fi - , -, , - ! O KK, fi fi , . - ;

  B fi

  fi

  . 2

  M M X..

  H KOMIION MA TENEI:

  Kfi Afi

  Mfi Kfi, fi E , 3

  M I E T, A 13, A

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  2/12

  fi- - K;

  H fi fi E , - fi K-fi.

  fi T- , -, fi:

  , - , -fi .

  -

  . M- fi - K,

  fi. -, fi, -:

  - .

  O fi , -, - fi - E - veto!

  -

  fi E - E, -

  , fi - fi Task Force - fi . K - - - E -.

  fi, - , - .

  - Kfi, - , fi- -

  , Mfi. T fi, fi, -

  fi Task Force, K, Efi Afi-, -! A fi -fi , -fi -fi . Afi , -, Kfi - 25 - E K K -

  , fi. Y, -, -

  --.

  A, - fi , fi K-fi - - !

  H - X . K -, Kfi Afi!

  (T - 25 fi K T

  31.7.2011, fi K-)

  XPITIANIKH2 EMTH 4 AYOYTOY 2011

  XPITIANIKHEKAENHMEPH EHMEPIA

  XPITIANIKH HMOKPATIA

  ^I:NIK. T. APOYAKH

  I M 1953 fi N -. T 1967, fi X, , - I-

  1970, ,

  fi , -. M - fi -

  -. T 1973, , fi-

  fi I fi : O TYPANNO EE-E NA EEI KAI H TY-PANNIA, - -, 7 I- 1974 N - . Afi M- , fi fi K X- .

  \I:KINHMA XPITIANIKH

  HMOKPATIA

  \Efi - :KN/NO MAPA

  :IANNH ZEPBO

  fi:EOPO ANTOYA

  Ofi :EPIO EMO

  T :A 78106 78 A

  \H :www.xristianiki.gr

  \H , :[email protected]

  T :210 38.06.863

  Tfi (fax):210 38.11.302

  \A:PAIKE TEXNE

  MEMI AE

  23,105 52 AHNA

  T.: 210 52.40.728

  E :E: 35 : 150

  K , E : 80 HA: 120 ,

  K: 120 A : 120

  : 120 HA , :

  150 E,

  fi:E T 040/626560-06

  IBAN:GR 4301100400000004062656006

  fi .Xfi, , .

  Kfi Afi fi . 1

  (\A fi fi ^H fi -, 1972 ATHP, . 33-39).

  fi, fi M

  , , z-z . Afi , fi -, \ A- M . (...)^O fi fi , - ^A Mfi X: M-, \ , fi r ...fi \ ,fi A \I fi fi, fi fi fi:

  P

  - -fi fi M fi \H, fi.(...)

  ^fi - fi , - fi fi . (...)

  * * *

  A fi fi-, E M-.

  K \ fi , -

  fi fi E \I fi , fi \I fi \I \ \ fi fi . K\ fi fifi fi . K - M \H. Tfi fi Xfi: K, r ! A \, ! A , -\ : -, fi M fi \H. K\ fi , q

  . K \ fi, : Oyfi Yfi fi z fi-, ! \ \ - . T fi \I , -, : ! M , , fi Xfi . K \ fi fi, Xfi , fi r, Yfi \ \ .

  ^O Xfi M- ,

  fi : fi , , fi \I, Xfi fi \I, fi fi , fi Xfi fi ^H fi-, fi ^E.K -, , - . T , , fi , - . Mfi , , fi fi, fi fi . (...)

  * * *

  Tfi E r Xfi fi M fi \H. (...) ^OE , , \I, . -: M- \H; O - :

  Nfi, , r fi K, -

  . fi \Hr , Mr fi. K, , r - fi, , fi- q fi, M, \H fi, q . (...)

  A fi fi fi fi fi, - . r , . B fi , - fi fi fi. K M fi Xfi, fi - fi M fi \H,

  fi \I Xfi, fifi fi .\Afi

  \ : Xfi q ; \ - fi - fi : fi fi - , fi fi fi - r , - , - . (...) \A fi , fir , fi

  fi , fi , - . \I -fi fi, fi - X fi M.

  * * *

  - , - fi fi -fi . E fi E M, M , fi fi , : O

  - K \I X , -, \ fi fi fi. fi fi fi

  fi, yfi Yfi fi fi - , (B . 1, 16 -19) .\I \Afi . O, \ -fi, r X-, X-fi: Tfi F fi (M. 13, 43). Afi, , . (...) ^OA M fi K, fi . ^H r , \H: fi

  r r, (^H. 53,2). ^H r , - fi: (. 43, 3). A - r fi - . ^H r . \E -fi. H , r fi X, r fi .

  \E fi fi , K: fi , fi -

  fi fi , fi - fifi - fi K. Afi, fi - \ fi . (...)

  ANTEH AXOY

  O H METAMOPH TOY THPO

  IOPH

  E -

  (. 8) -

  fi

  Kfi -

  fi H A.

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  3/12

  EMTH 4 AYOYTOY 2011 XPITIANIKH 3 OI YNPOMHTE MA THPIZOYN KAI MA KAOYN:

  A

  H K M-

  , Mfi,

  E Nfi,

  MAT ,

  K

  ,

  fi-

  fi ,

  X fi-

  ,

  - .

  Kfi -

  40.000.000 , ETA

  T

  -

  !H X, - , .T fi -. , - !

  fi -, -, !

  fi , , -, fi fi , XPITIANIKH, - , -

  - . A- ! A- fi!A fi

  ! H XPITIANIKH, -

  , .A fi

  40.000.000 , - K T fi, fi- , fi- fi , - fi .

  Mfi Y - , - -, fi - -, O-

  - - E - fi fi -

  40.000.000 fi fi - , ETA. Ofi, fi, - . fi - .

  fi , fi , - . . fi. N A! -

  X . fi fi. , fi-, . fi

  , -fi , A - !

  , - X -, fi . 400%. H - 40%. , 35 .

  M, -

  ... fi . , - . H - . H , X.

  Kfi K!K !

  H XPITIANIKH

  MM, X..

  . , :

  fi

  (fi,, , -

  fi, ..).

  , ,

  :22210-62626.

  , :210-3806863.

  K Y K O O P E I

  T 1 fi

  T fi XPITIANIKH -, fi , 1 2011. T fi - (9-1 ..) fi A.

  Kfi K!

  ! H N , - ETA, XPITIANIKH,

  fi, fi:1. T fi -

  .2. T . , -

  , : ANEAPKHIEYYNH, - !

  , fi

  . T, - ANEAPKH,

  X - ,

  ! fi ,

  fi :

  1. N , .

  2. A , -

  X , -fi fi fi , Ofi, Afi T-

  fi K (T.K.), - fi -

  .I, , -

  , -

  , - . E fi fi fi fi

  , fi ,

  fi fi! :A -

  , A M,

  H K, -fi, fi T.K., !

  Kfi K

  H XPITIANIKH

  !

  ETIO EPAH YNPOMHTH

  ETIO EIBEBAIH IEYYNH YNPOMHTH KAI EPAH NEOY

  X. H -

  :

  ENYMO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ONOMA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  OO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .API.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  OH : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KIKO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  EAEMA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THE.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  HEKTPONIKH IEYYNH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  HM.: H X EMTH 35 , -

  , , E T, fi

  .

  H : E XPITIANIKH, A 78, 106 78 A, T.: 210 38.06.863,

  210 38.11.302, fax: 210 38.06.262.

  Afi / E.T.E.: 040/626560-06, : KINHMA XPITIANIKH HMOKPATIA

  fi Z X.., 22 23 O2011.

  H X.., X, fi. K, , X.. , fi, -, , .. X.., , , X .

  Y fi :

  1. E .

  2. Afi K.E.

  3. Ofi fi -fi.

  4. N X.. -.

  5. fi X.. H X.. .

  6. A, - X.

  7. : - X.. .

  8. E X.., ,A, K E.

  H Z X..

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  4/12

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  5/12

  EMTH 4 AYOYTOY 2011 XPITIANIKH 5E

  T B-

  A, fi 7

  K fi

  O (1453), B , -

  M B -

  , fi 30 31

  I 2012.

  fi

  , fi ,

  fi

  , -

  -

  T.

  O fi fi,

  ,

  , 105 , 101

  (, fi, -

  , , , fi,

  ) .

  fi , fi -

  , .

  A, fi fi -

  fi:

  1. Tfi-X . I:

  .

  1.2.

  2. fi .

  2.1 O

  K.

  2.2 - -

  904, .

  2.3O K [824-961].

  2.4 T fi .

  2.5O -

  A.

  2.6O A.

  2.7Xfi .

  3. fi , -

  A.

  3.1 fi (Y K -

  A ).

  3.2 (M-I, O fi - , Ofi A).

  3.3

  T (AZ,K , K -, , M).

  3.4M A I.4. E.4.1Afi .H

  3 M 2011 , M-, fi - T --fi , - , 2011, M A.

  H fi fi , - fi , . , , fi, -

  , -, fi, - , .

  H fi 30 - 2011 31 I 2012.

  MHTPOOITH ETPA NEKTAPIO:

  N ...

  K

  A E

  T - fi - -fi . M X (N- K) . N-:

  O . .

  O fi , - . Mfi -. H . Ofi .

  , : , fi -

  , ... , ... B fi ; T fi fi, fi 7.000 E - - ...

  fi fi, - , - . , - E fi , , - .

  , - . -

  fi. A, , -, fi ...

  A , E, -fi fi, - , E...

  T, . N - :

  , M, - M... fi , E -, . M , - , - fi ...

  A E, fi -fi fi, , Afi E- . I M, I. Mfi Ofi A-

  A, ,

  . fi, . fi- Ifi K A K, Abidjan. A , fi fi . T -

  fi . . T- : 210-8828210.

  O K Xfi

  fi-

  K MA K . Xfi. A- :

  E fi , - . A - fi . fi fi , - fi -, . A- , fi . T- fi - - , -fi fi fi

  , . O fi fi -

  -

  . Y- fi, fi, M-E, -, , fi - fi- fi fi fi . , fi -fi fi -fi.

  , , . E-fi fi - , fi fi , . Efi,

  fi, fi fi - - .

  B

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  6/12

  - - r , , fi fi fi , r () . -, , fi - , fi , -fi - - F . ^ fi r - ,

  fi fi fi fi fi.

  , , , r T XPITIANIKH HMOKPATIA, fi, fi fi , fi, () - , r -fi , - , . M , - -fi . r

  (), fi-, fi - , fi fi fi- -, - fi fi. - , fi fi fi -fi, fi fi , fi fi. .

  ^ fi

  -

  , fi fi fi -, , - - fi fi -.

  , - , - , - , fi fi- fi fi fi fi . - fi , - - ( ) ,

  fi fi , - , fi fi fi- , fi fi

  , fifi fi fi X. fi fi fi, - fi .E.K.O. - , - , fi , - 80%-350% , fi fi1.800-7.000 fi .

  fi, - fi fi , fi fi , - - fifi fi. - -

  , fi -, -, -, -, fi .. ..

  fi fi - fi -, - (), fi ^, , fi.

  \ , fi - -fi, fi -

  fi , - -, fi -fi .

  fi fi, - , , fi- - , - fi fi (), fi fi - , - . \ , - fi fi - ,

  - , fi K .

  ^, - fi . - fi fi fi , -, fi , - fi fi .

  ^ \fi

  fi

  \ - A.O.K. fi

  XPITIANIKH6 XPITIANIKH T o

  -, - . - fi

  fi -fi , , -fi, fi, K fi -fi fi fi, fi fi fi - fi, fi ...

  O , fi

  , fi , fi fi fi- , - E.

  Afi M 2010, K . A. fi , , fi fi fi fi-. K .K ...

  K fi, - - , - fi fi .

  fi fi fi K B: H E! T 20% -

  ..!A

  fi , - fi .

  , , . N O-, O, StemSchool of Business, N. Yfi-, K K, 31/7/11. O . O - B A. A :

  O - -.

  T fi fi

  150% A.E.. X 50%, 60%-90% A.E.. O-. A , 20%.

  fi - T M fi 9-10%.

  K :, fi fi -

  30-40% fi , E- 20-30% fi ;M K, - fi 30-50 ;

  T ; H E -, , fi

  . M , fi fi 18-20 - fi, 9-10% AE 25% fi K. , fi, 25% fi , -, fi fi -fi fi 25% fi, fi fi 25% fi. Afi fi - ( ), E fi fi - . H - fi fi -fi fi -

  . , fi , , -, (fi -) . (...)

  H E . - , E . H E - fi - . T - , E.K.T. E., fi fi - T - E.

  K :H

  E (...) - E ;

  Afi fi

  B-; .

  Wall Street, -, T. fi, T. fi, fi P .. (KK, 31/7/11). M (X, 28/5/09).

  K(31/7/11) . T, fi EIAME, fi fi-

  (K, 3/5/09).A fi fi K , fi , - , fi - fi fi , 21 I 2011.

  A ! E, .

  Afi . ( ) -

  fi fi-, (. 16).

  K fi fi fi , K(. 11).

  A , -

  ...ZH METAA

  TO EYTEPO AKETO IAH

  K

  ZM

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  7/12

  fi fi; (1989, EMEIO) : fi -fi. , fi 1989, - (-, , , -) fi .. \ fifi fi (. 259-264), fi fi fifi fi \A. -fi , ... \ :

  ... ; fi -

  ; K, r r K ^, fi- fi fi fi , 1982-83;

  - ... - fi ; fi fi fifi;

  -, - ; (^ - ) ... - fi , fi -fi. , , r fi fi fi fi.

  , (fi A.O.K.) fi fi fi fi fi (. X: .E.K.O. ..). -, - - ...

  fi fi fi - fi fi fi...

  \ fi -fi, , - , , . fi : ^ -

  fi fi fi , fi -fi fi \ 1988, - fi 30% A.E.., q fi 1981, fi 50% A.E.. fi 1989... - : r , r -.

  fi fi - fi

  , fi 8% q fi1981, fi 25%, fifi 1989...

  fi fi , fi r K-, - . . .. A.O.K. fi , , , - -fi \ fifi fi fifi (. 263).

  \ , \fi , - fi , A.O.K. N.., , fi K. . -, - X.

  . fi

  EMTH 4 AYOYTOY 2011 7

  fi fi , - fi fi , fi , -fi .

  fi

  Mfi - , , , .Y : N .

  fi , fi

  . Tfi fi , , .

  A, fi fi fi -fi fi-fi, fi fi fi fi - .

  T fi fi fi fi, fi -, fi fi , fi, .

  , fi, fi fi(1);

  O -

  fi fi fi. - fi -

  (2)

  .fi, , , , , fi -fi fi , fi fi - . , fi fi- , fi (fi ) fi , , , ...

  , fi - , fi -fi . A fi fi fi, , , fi, -

  fi .Afi , fi, -

  , fi fi - . fi, -, fi fi ,fi . N fi. , , fi :E fi , fi- .., , , .

  Afi , fi , fi . K, -, fi , fi fi. Afi ,

  fi , , . , fi,

  fi- fi . A, - ,

  fi fi .

  M - : fi , , fi , fi. E, fi, , fi fi fi -, . Afi, , fi - fi fi, - - , -, fi fi - fi - . (3).

  , fi fi

  - , , fi -fi fi fi , fi - fi (4).

  O -fi . fi fi fi (5), A - (6).

  K:

  1) A . 2) Y M, H ,

  . 59, Efi A M. 3) A K 7:23.

  4) B 3:8. 5) 15:56) E : fi ,

  , , .

  M !

  KAI H MAPTYPIA TOY AOT. AZAPH

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  8/12

  H -

  -, , -. Mfi - , - -fi, - fi - . -, fi, fi fi fi-!

  H fi HA fifi - -. B, - M.M.E. fi-

  - -, , fi -fi fi -, , fi, -fi .K- , fi fi - -. Afi fi. fifi -

  fi fi , - NATO, - -, , fi!

  T, HA,

  fi: O - , - -

  fi , - -. K . , - Afi - - .

  M, fi, : E - - fiA ;

  A

  , fi- E, fi fi , , A-! -fi fi E- O - T K, fi E -, - , - fi . -, fi - ,

  - E-, !

  O HA fi -, -

  K - . TK fi -

  , - , fi - , - fi , - -.

  , HA -, - fi , - fiI, I , , -

  - ;

  HA, K fi - fi -, - - fi -. fi A - - , fi fi -. A fi, , - , fi -fi M, fifi, , .

  H

  E , fi-

  , - A -; . K

  , -fi fi - fi fi - -. H , fi, , fi- .

  K , -fi , - ., fi fi : - fi

  - 19 . - . A- fi - fi, fi , fi fi .

  , -fi fi fi , , K fi,

  Nfi -, fi Mfi.

  E, , fi , -fi, -,

  B, fi fi- . fi fi

  fi fi .T - - fi M , - -, fi fi, fi fi HA, -, , -fi fi - fi - .

  K , fi : K , fi ! A . fi fi, -.

  H H..A. -. Tfi, fi B - , fi - Nfi, fi. ,

  , - E fi- B.Tfi, - - , , Nfi.T K

  fi - fi A-

  . K fi fi -fi -. O M M,A, - fi fi H..A., fi - fi .

  T ...

  M fi fi ,fi , fi fi

  fi , HA - (20) A, - fi -, fi- fi fi fi-, -, fi . M-, -, - O fi- fi. T fi , - fi

  -fi .K Afi

  E. X - - fi, fi - , fi .

  XPITIANIKH8 EMTH 4 AYOYTOY 2011Kfi

  H fi

  E, -fi fi . A , - fi fi -. - fi fi , - fi fi , . fi, - , , fi fi- , . K - fi . fi, - . E

  E , fi , , ,

  ., fi - fi fi .T fi, fi , - .

  T, : - fi. H fi fi. A, , . fi , ,, , - . O fi fi , fi, fi, fi fi , fi, , fi, . H fi fi -

  , -, , -.

  H fi- fi , fi fi. O fi, , - fi - fi, : , fi, , fi -. O fi fi fi .N . N - fi fi fi fi- , , - . T fi fi- fi,fi fi. H fi - fi .

  fi fi- fi .H -

  fi, fi , fi fi . Afi fi fi -. O . Efi fi - , - fi - .

  , - , , fi , fi fi , fi -. , 1821. Tfi E - fi fi fi, -

  fi fi -fi, fi .M K

  O fi fi

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  9/12

  Afi -

  - : -, - fi fi, - fi -; K , , fi- fi fi X - -, - fi.O fi - fi ...- -

  , , -, fi fi.

  O fi - fi -fi . Bfi- H..A., - - , :

  1. N P fi fi A M,

  2. T E- -

  -.

  - - . . E, fi-, ... - - . , , fi.

  Afi -, . -fi E , Y

  H..A. . - APfi, - fi fi M K O- Soros. E - , fi fi fi , - A, -fi fi . T 2004, A.O.K., -

  - E.... (-, O), fi - -. K fi - , -fi EIAME - -!!!

  2009, - P A, fi, - fifi A A- -

  . O -.

  K - 2009, . - - M--A, - fi P-.

  T -, fi fi E- . Mfi. H

  P, , , - - E , - fi , 5 I.

  K fi - A - , X K - -:

  1. H K -

  fi , - .

  2. O - fi fi .

  K fi fi -, fi : - . fi,, - fi - P Mfi-, fi - E.

  K ...; fi -... -fi: fi T fifi A N Kfi, -

  , K- E- .

  fi fi, K -, P- T E -. , fi, A fi - Mfi, - fi- .

  EMTH 4 AYOYTOY 2011 XPITIANIKH 9

  HK

  EHNO-PIKE XEEI

  M , !

  E ET (E..E.T.). fi - O fiOfi. fi - -, fi fi, - - .

  , , fi- E..E.T. A.E.I. - Xfi T, E K -fi N K-fi.

  T, fi Ofi fi fiY A ;

  fi. A. , fi -fi fi K-

  fi !fi, fi,

  E..E.T. - M.

  fi, , fi fi -;

  1. A.E.I., - fi T.

  2. A.E.I., fi N - AKE.

  3. (fi)N , fi -fi, , fi M 2010( K ,31.7.2011).

  4. E - AOK.

  M fi -

  -, fi , N- K; ! E, . fi , - E..E.T. K, fi, - fi . -, , fifi , MM - ! A, ., fi -- , -fi , E..E.T. -fi T, fi -! M , fi !

  X, , , -, fi fi fi; ;

  M.M.M.

  H M-, fi, X fi fi : - Nfi T - fi T- - fi Ofi E -T - X - fi.

  K , - . fi , Y, B-, Y, - T, O, fi 1974 , -. , - . -, .

  O , fi fi, -fi , - - .

  A -

  -. Afi, fi

  A

  T

  : A

  -fi -fi, -

  fi :

  fi . H

  -

  ,

  . K , - - fi fi fi.

  A .

  E , fi , - X K (31.7.2011) - .

  fi, fi, -, fi - fi fi fi - fi-fi, - - .

  A, fi .M.M.M.

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  10/12

  XPITIANIKH10 EMTH 4 AYOYTOY 2011A ^O , -

  fi, -fi \O, r fi fi

  - 19 . fi X- (1892) - - , X

  fi - (1893 ), - .

  K, fi-, - , -, -, - 1893

  1897. \A - : \E -

  ; \H - -,

  ...;A r , -

  - , .... A

  q - , , -,

  , - fi fi -

  fi fi .(Ofi, , 1896).

  ^O fi fi fi

  fi B, P, , fi -. K, , fi - .

  X . Tfi

  \E, fi - -

  , , -, , , -, - fi Kfi, fi fi. O -

  r - -

  . \A- fi -fi, -, fi fi,

  fi - - . ^O - fi fi - - , -

  -. . Tfi -.

  ^H q,

  r r fi fi, \A. A , , . A -

  -fi. A - .... E fi. r ,

  , . - r -

  fi . r fi

  fi - . r -.

  fi - - -

  .K

  : fi

  , r fi - , , fi- . fi,

  -, fi, -....

  N

  2000 - 2010, -

  ^E.

  T ^O fi

  fi 1909 fi T fi - . O fi r fi fi.^H r -

  fi fi r -

  fi , fi fi.^H - r .fi, fi, - fi () fi -

  , fi,

  fi fi . Bfi fi K fi , fi 1909.

  ^O - - . fi A !

  fi \E 1821 E. - \ -

  , E

  ... fi (1892).

  Tfi fi -fi \ fi. O, -, fi fi fi fi fi -

  . K-, , -

  fi-. \Afi \O - - . oH - . \A- E fi -

  . q - - -

  - -, -

  (1893,1896, 1897) fi

  E fi x - fi . O , , -, -

  fi fi - q \O,fi fi fi ,

  fi fi - fi ^E , fi\Afi (A K., 9).

  K

  . fi / \E/ E/

  \E

  \E B

  1. . BAETA (), 1972,

  T \A -

  , fi. A-T, \A,

  \E. IOBANH (\I -

  fi A T fi

  fi fi T, . 426-81, 497-530,

  568-72).

  2. N. TPIANTAYOOYOY

  (fi, ), 1979, \A-

  ,

  fi

  , \A, EK. TN IN.

  3. . AKEINA, 1978, -

  \A -

  , fi fi fi .

  4. . KAPAKOY, 2003, ^H -

  ,

  \A, \E. APMO.

  5. XPITIANIKH 2009, ^E-

  fi ( -

  ^E

  \A M), \A, -

  , fi, fi

  2010).

  6. . EPIOY META-

  HNOY, 2003, fi

  ^Efi ^E,

  \A N

  fi, \A, \E. APMO.

  7. . ATPNOY, 2003, ^E-

  fi Xfi (

  ), \A, \E. AOT.

  IAKONIA.

  fi: fi , fi \A. -

  fi fi r - .

  ^O \A

  KOMMATIMO, KPIH TH OITIKH KAI ATPITIMO

  A fi 37

  I, fi:

  Afi , T -

  K -

  -

  .

  H , -

  K-

  fi, K-

  , , , fi

  :

  A K -

  .

  K

  fi -

  , .

  A E-

  -

  .

  fi

  fi ,

  fi

  fi K, fi fi

  , - E, fi K-

  fi fi .

  E fi - fi Kfi .

  Afi , fi . O , H

  , E , fi , -

  . fi fi -, , , fi-:

  H fi , fi- - , .

  Yfi fi , - , - . .., K- fi fi fi -, O- Kfi-

  . , , fi- Xfi - K, -

  , :

  > T fi -fi fi fi.

  > N -.

  > T fi , - ,

  , 16-20 - , fi .

  > fi , 85% , - - . , T -fi K, , fi - 50.000 T- K.

  > H K fi - fi fi fi - - , -

  fi.M, , fi -

  fi, E KEBE E-, Kfi.

  O, fi , , K -fi fi - , fi -

  . H fi fi, fi fi , fi fi fi, -.

  K K, fi fi- - K, ,fi , - , - - - K , .

  T , fi -

  Kfi fi , - fi - 2004.

  fi 37 I fi

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  11/12

 • 8/13/2019 . 852 (04.08.2011)

  12/12

  HPMTEOT.

  KEM

  A. 43

  K 32

  EKOTN

  E K A E N H M E P H E H M E P I A X P I T I A N I K H H M O K P A T I A

  XPITIANIKHAfi fi . fi fi

  , fi . fi

  . , -

  .

  fi N, K fi

  T 22 I Nfi . M, fi- M.M.E., fi - , 93 fi, - E Kfi N. Afi - fi, , fi -, fi fi , , fi -fi .

  O fi- -fi , fi- , , fi, . ; -

  ; fi fi - E...., fi fi I T fi . K MX (. T- fi, , . -), E fi fi. O E -, N, fi fi( , ), , 'fi

  , .

  , Ofi fi () fi -

  .Afi, -

  :

  fi , fi- , . , Xfi -, fi X X E(!). E, - fi: fi, - ... . O N Ifi, fi- M, fi T Tfi, fi fi fi, -fi, . B, fi fi fi fi fi fifi fi fi -

  , fi, fi . O Xfi , , fi I, fi , fi - . B, fi, : fi fi I E fi X, fi . A - fi , ;

  T fi fi : - , , fi, fi fi , , - NATO X, ;

  fi, , 21

  20; T fi...IAHH

  A

  Pfi, I, Ifi fi K fi B fi , Kfi K I!

  O fi fi

  , ,

  B . K!

  B;

  A fi ()

  , . K!

  A

  ,fi , A

  I ;

  K...!

  E...!

  A ,

  fi , .

  E fi, fi,

  . . A. .

  T, fi, ...

  ... , fifi

  fi E O, .

  T , B; fi,

  , fi, A.

  H B -

  ...

  K E.A. fi !

  T fi

  ...

  A A...

  E.

  O fi fi!

  N fi

  fi fi fi ISBN E B ....

  E fi ,

  Y!

  99 fi...99 fi...

  M

  M , , , fi -

  fi.

  M , fi, , -

  fi fi .

  T , .