ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΤΕΧΝΗ &...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Διαβάστε τα πρακτικά του συνεδρίου " Τέχνη & Εκπαίδευση"

Transcript of ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΤΕΧΝΗ &...

 • 1

  & :

  21

  (), () &

  : 2 (), 3 & 4 2015

  :

  ()

  () &

  : & :

  21 , 2, 3 4 2015,

  ( 107-109).

  ,

  ,

  , ,

  -, -

  .

  , .

  ( , ,

  ) .

  . ,

  : www.iep.edu.gr

 • 2

  .

  2 2015

  18.00-18.30:

  (. )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( ) ( )

  -/: :

  18.30-19.30

  /

  ,

  1 19.30-21.30

  : , , ,

  [ , ]

  [ , ]

  [ , ]

  : , /

  ( )

  [-, ]

  [-] [-A HRM]

  :: ,,

  ,,

 • 3

  3 2015

  2 09.00-10.20

  : , ,

  [Phd, , ]

  ,,

  :: ,,

  Bernard Darras [Professor of Semiotics, Sorbonne University Paris 1]

  AArrttss aanndd ccuullttuurraall eedduuccaattiioonn iinn TThhee ttiimmee ooff ddeemmooccrraaccyy,,

  ccrreeaattiivvee ccllaassss aanndd ccuullttuurraall aanndd ccrreeaattiivvee iinndduussttrriieess

  [ , , , ]

  ,,

  ..

  [ ]

  10.20-10.30

  3 10.30-12.15

  : , ,

  [Dr. , / ]

  ::

  [. , . , & , ] [, ]

  """"

  Caroline Sharp [Research Director, National Foundation for Educational Research, UK]

  [. / ]

  12.10-12.30

  4 12.30-13.50

  : ,

  [ , / ]

  ,, ..

  [ .....] [, / ] [ .....]

  ::

  ,,

  Douglas Boughton [Professor of Art and Education, Northern Illinois University]

  RRiisskk TTaakkiinngg aanndd tthhee FFuuttuurree ooff AAsssseessssmmeenntt

  iinn AArrtt aanndd DDeessiiggnn EEdduuccaattiioonn

  [-]

  ::

  13.50-16.00

 • 4

  3 2015

  5 16.00-17.30

  : , . ,

  [ , , ]

  "" '' ""::

  Pascale Criton [Composer, Associate Researcher, LAM, Universit Pierre et Marie Curie]

  HHiissttooiirreess sseennssiibblleess:: pprrooppoossaallss ffoorr aa ppeeddaaggooggyy wwiitthh

  ssoouunndd vviibbrraattiioonnss

  Karien Vermeulen [Head of Programme Creative Learning Lab, Netherlands]

  FFaabbSScchhooooll:: eexxppeerriieenncceess wwiitthh mmaakkeerr eedduuccaattiioonn,,

  ccrreeaattiivviittyy aanndd tteecchhnnoollooggyy iinn tthhee NNeetthheerrllaannddss

  [ / ]

  ,,

  17.30-17.45

  6 17.45-19.15

  : ,

  []

  ..

  [, ]

  ::

  - [ , , ]

  ::

  ;;

  [ -]

  --

  19.15-20.00

  20.00-21.00

  : , , ,

 • 5

  4 2015

  7 09.00-10.40 : , , ,

  : , , , /

  [. , Universit Lumire Lyon II, ]

  ,, ,, :: "",,

  ,, ""

  ,,

  Sylvie Gruszow [Charge de production - Compagnie Thtre du Bout du Monde & Directrice du festival "Les

  Rencontres de la Terre/Geosynandiseis""]

  TThhttrree eett rruussssiittee dduuccaattiivvee eenn bbaannlliieeuueess::

  ll''eexxeemmppllee dduu pprroojjeett ffrraannccoo--aammrriiccaaiinn BBrroonnxx eenn SSeeiinnee

  [/ ]

  [-]

  "" ,, ""

  --sskkeettcchhbbooookk

  10.40-11.00

  8 11.00-12.40

  : , ,

  [ , , ]

  ::

  ,,

  Dieneke Schufellers [Graphic designer, Art teacher, Netherlands]

  TThhee eelleemmeenntt ooff ssuurrpprriissee

  Ameer Mourad [Learning Designer, Institute of play]

  [ , Hellas Waldorf Association]

  !!

  12.40-12.50

  9 12.50-14.10

  : ,

  [ ]

  :: ,,

  []

  //

  [ ] [ ]

  ;;

  [ ] [, ]

  ,,

  ..

  [ ]

  ::

  14.15-16.00

 • 6

  4 2015

  10 16.00-17.40

  : , Dr. , /

  Kerry Freedman [Professor Art & Design Education, Northern Illinois University] TThhee FFuuttuurree ooff AArrtt EEdduuccaattiioonn:: RReefflleeccttiioonnss oonn VViissuuaall

  LLeeaarrnniinngg aanndd LLiibbeerrttyy

  [ ]

  ..

  Lesley Burgess [Senior Lecturer Art, Design & Museology, Institute of Education, University of London]

  AArrttiisstt--tteeaacchheerrss aass aaggeennttss ooff

  cchhaannggee:: nneeww iinniittiiaattiivveess iinn IInniittiiaall

  TTeeaacchheerr EEdduuccaattiioonn

  [, ]

  [-]

  ::

  17.40-17.50

  11 17.50-19.30

  : , , /

  [ , ]

  2200 2211

  Yaroslava Shekera

  [Assistant Professor, Institute of Philology, University of Kyiv]

  OOrriieennttaall SSppeecciiaall CCoouurrssee FFuunnddaammeennttaallss ooff

  EEttyymmoollooggiiccaall AAnnaallyyssiiss ffoorr MMaasstteerrss DDeeggrreeee aanndd tthhee AArrtt

  ooff IInntteerrpprreettaattiioonn ooff PPooeettiicc HHiieerrooggllyypphhiicc TTeexxtt

  [, , ]

  ::

  ..

  AA..RR..BB..AA

  [-]

  Nisha Nair [Founder & Director, Art Sparks Foundation]

  19.30-20.00

  20.00-21.00

  , , ,

 • 7

  .

  3 2015

  09.00-10.45 :

  : , -,

  [ , ]

  [ , Frederick]

  ::

  [ ]

  HH

  [ T / ]

  ::

  [, ]

  ,,

  - [ ]

  ::

  [, ] [, ]

  ,,

  10.45-11.00

 • 8

  II 11.00-12.45 , &

  : , . , Universit Lumire Lyon II,

  [ , ]

  , 16:

  --

  :: -- --

  Scenography / Costume Design / Performing Arts Adjunct Lecturer, School of Fine Arts, Department of Fine and Applied Arts University of Western Macedonia]

  ::

  [- ]

  22

  :: --

  ,,

  , [ 2 . , ]

  ::

  [, / ] [, ]

  ::

  [, ]

  ::

  ((,, ,, ,,

  ,, ))

  [-]

  ::

  12.45-13.00

 • 9

  III 13.00-15.00 :

  : , ,

  [, , - ]

  ,,

  ;;

  [ , , ... ] [ ]

  [-]

  ,,

  [ ] [ ]

  [/ , ] - [ ]

  oo..

  --

  ,,

  [ ]

  ,,

  [ ] [ , ]

  ::

  ,, --

  vviiddeeoo

  [, ]

  15.00-16.00

 • 10

  IV 16.00-18.00 : / / /

  : , ,

  [ , ] - [. ]

  - [. ]

  OORRIIMM--AArrttss FFrraammeewwoorrkk::

  [ / /]

  [. ] []

  ..

  [ , ]

  GGeettttyyggaammeess

  [MEd, 2 ] [Med, ]

  ggooooggllee aarrtt pprroojjeecctt

  [ ... . ]

  (())

  [] []

  [ , ]

  ,,

  ::

  18.00-18.15

 • 11

  V 18.15-20.00

  : , . ,

  []

  ::

  [-]

  [ ]

  [70] [08 ] [18.41 ] [70] [16.01 ]

  ..

  //

  //

  [ -]

  ::

  []

  HH

  [- . ]

  ::

  &&

 • 12

  4 2015

  VI 9.00-11.00

  : , ,

  [ BSc., MSc] [ (), ]

  ::

  [. ] [ ]

  "";;""

  [, Med ]

  []

  ,,

  ::

  [ / , ] , [ / , ]

  - [ ...] - [ , ]

  --

  [- ]

  [-]

  ::

  [, , ..] [, ..]

  ::

  11.00-11.15

 • 13

  .

  3 2015

  10.00-11.00 / CCOOMMIICC SSTTRRIIPP

  [ , ]

  comic strip

  ( ) . : , ; ; , ;

  12.30-14.00 /

  [, ]

  [, . ]

  !

  / . a , , , , . / , .

  14.30-16.00 /

  [, ]

  [ , , Athens Plaython]

  : ,

  . , n . , , . , .

  :