βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

of 19 /19
Από τθ ρωμαϊκι ςτθ βυηαντινι τζχνθ ι αλλιϊσ από τον κοςμικό ρεαλιςμό ςτθ κρθςκευτικι ςχθματοποίθςθ

Embed Size (px)

Transcript of βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Page 1: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Από τθ ρωμαϊκι ςτθ βυηαντινι τζχνθ

ι αλλιϊσ

από τον κοςμικό ρεαλιςμό

ςτθ κρθςκευτικι ςχθματοποίθςθ

Page 2: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Πομπθία, 70 μ.Χ.

Page 3: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Πορτραίτα Φαγιοφμ

Αίγυπτοσ, 1οσ-3οσ αι. μ.Χ.

Page 4: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Παλαιοχριςτιανικι τζχνθ

Κατακόμβη Αγίας

Πρισίλας, Ρώμη, 3ος αι.

Page 5: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Η φιλοξενία του Αβραάμ, ψθφιδω

τό, Santa Maria Maggiore, Ρϊμθ, 4

00-450

Page 6: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Ο Ιουςτινιανόσ με τθ ςυνοδεία του. Ψθφιδωτό από τον Άγιο Βιτάλιο τθσ Ραβζννασ (6οσ αι.)

Page 7: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Κοπτικι τεχνοτροπία (Αίγυπτοσ)

Δπίσκοπος

Αβραάμ, υορητή

εικόνα, 6ος αι.

Η

Ανάληυη, τοιτογραυία, Μπαο

σίτ, 6ος αι.

Page 8: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

ιναϊτικι τεχνοτροπία, 6οσ -7οσ αι.

Page 9: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Καςτελςζπριο, Ιταλία, 7οσ αι.

Ιφσήυ και

Μαρία, Μετάβαση

στη Βηθλεέμ

Page 10: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Santa Maria Antiqua, Ρϊμθ,

8οσ αι.

Page 11: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Μονι Οςίου Λουκά, Βοιωτία, 1075-1100

Page 12: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Εςωτερικόσ διάκοςμοσ

ενόσ ναοφ του Αγίου Κλιμεντοσςτθν Καταλωνία

(Ιςπανία) του 1123 μ.Χ.

Page 13: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

«Η απόνιψισ του Πιλάτου» (Άγιον Όροσ, 1530-1550)

Page 14: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Ο μυςτικόσ δείπνοσ

Άγιον Όροσ,1530-1550

Page 15: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Ο ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου, 1333Ιταλικοφ γοτκικοφ ρυκμοφ

Page 16: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Νφπογραυία από το παρεκκλήσι τοσ αιν

Μαρσιάλ της Αβινιόν (Γαλλία, 14ος αι.)

Μικρογραυία από

υαλτήριο, Γανία, 1190-1200

Page 17: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

Βυηαντινό και Ιςπανικό χειρόγραφο, των αρχϊν του 12ου αιϊνα και τα δφο.

Page 18: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

«Παναγία θ βρεφοκρατοφςα» τότε και ςιμερα

Page 19: βυζαντινη τεχνη (ζωγραφικη)

«Η αναςτιλωςθ των εικόνων» τότε και ςιμερα. Σο ίδιο μοτίβο 1200 χρόνια.