Οδηγός διαμεσολάβησης .

download Οδηγός διαμεσολάβησης .

of 2

 • date post

  04-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

-

Transcript of Οδηγός διαμεσολάβησης .

 • EYTOflAfKH

  H EK&OZH TOY OAHPOY EflNE ZTO HAAIZIO TOY EPfOY Access to Communication EQUAL Access to human RIglits (A2CA2R), E.T.n.-2010 nou ouyxpniJaToSoTeiTai 80% ano Tnv

  EuptonaiKii EniTponn KOI 20% ano TO YnoupYEi'o YYcias KOI KoivtoviKhs AXXnAEYyuns.

  METASpaanZOI 1

  SeanpcoTias 8, 104 44 ASnva TnA.: 210 5201 792

  e-mail: metadrasi@gmail.com

  e-mail: metadrasi@gmaiLcom

  OSnyos AianoAmaiJiKns

  MeaoAdpnans

  0eo6copou N. BaaiAeios S iKAdpou B. KoovoTavTivc

 • E P I E X O M E N A

  EizArnrH

  A. OPIZMOI. BAZIKA XAPAKTHPIZTIKA KAl EOAPMOFEZ

  1 . Z u y K p o u o n , M e o o A d p n o n KQI A i a n o A i i i a p i K h M e o o A d p n o n 3

  2 . EcpapiJoyes i n s M e a o A d p n a n s KQI i n s AianoAiTio | j iKns . M e o o A d p n o n s . , , . . , . t . . ^ . . . ^ . . .5 . .

  B. TO EPrO TOY AlAnOAITIZMIKOY MEZOAABHTH

  1. 0 poAos Tou AianoAiTioiJ iKou M e o o A a p n t h 8

  2 . XapaKinpiOTiKd xou AianoAi i io iJ iKOU MeooAaPn ih - '^ KH EcpoSia KQI yvcooeis 1 1

  3 . Me9o6oAoyfa i n s AianoAiTio | j iKhs M e o o A d p n o n s 1 3

  4 . To dp io n a p e p p a o n s : o u AionoAiTioiJ iKou M e o o A a p n t h

  r. EniKOINONIA

  1. TexviKes eniKoivcovias

  2 . Aiaiuncoon epcDihoecjv

  3. E| jn66ia oinv eniKoivcovia

  4 . To SionoAiTiOMiKO oraixei'o oinv eniKoivcovia

  1 7

  1 9

  2 0

  2 1

  A. EIAIKEZ HEPinTOZElZ AIAROAITIZMIKHZ MEZOAABHZHI 2 2

  1. reviKd n epyao fa |je oAAoSonous 2 2 2 . Epyao ia | js aouvdSeuTOUS avnAiKous 2 4

  3. Epyao ia pe KOKonoiniJeves yuvames KOI 9u|jaTa t ra f f i ck ing 2 6

  4 . Epyao ia pe oAAoSonous pe npoPAnpaTa i|JuxiKhs uyei'as 2 8

  5. AiKTucoon unnpeoicbv o i a nAai'oia rns AianoAiTio|j iKns lH M e o o A d p n o n s 2 9

  1. YA IK6 yia eninAeov peAein 3 0

  2 . EvSeiKTiKes KareuBuvoeis oin AicnoAiTioMiKn MeooAdpnon 3 1