Γεωργούλια Σοφία

of 14 /14
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Embed Size (px)

description

Σοφία Γεωργούλια Εργασία στο μάθημα της Χημείας

Transcript of Γεωργούλια Σοφία

Page 1: Γεωργούλια Σοφία

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣΧΗΜΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΟΝΟΜΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Page 2: Γεωργούλια Σοφία

Το Το Φυσικό ΑέριοΦυσικό Αέριο είναι ένα αέριο μείγμα υδρογονανθράκων. είναι ένα αέριο μείγμα υδρογονανθράκων. Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων του Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων του θεωρείται οικολογικό καύσιμο. Βασικό συστατικό του φυσικού θεωρείται οικολογικό καύσιμο. Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές αερίου είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο και υδρόθειο. Το φυσικό αέριο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο και υδρόθειο. Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες πέραν του που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες πέραν του μεθανίου, δηλαδή το καθαρό μεθάνιο, συχνά αποκαλείται και ξηρό μεθανίου, δηλαδή το καθαρό μεθάνιο, συχνά αποκαλείται και ξηρό φυσικόφυσικό αέριο. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνει και αέριο. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνει και άλλους υδρογονάνθρακες εκτός από το μεθάνιο, αποκαλείται και άλλους υδρογονάνθρακες εκτός από το μεθάνιο, αποκαλείται και υγρό φυσικό αέριο.υγρό φυσικό αέριο.

Page 3: Γεωργούλια Σοφία

Εξαγωγή και μεταφοράΕξαγωγή και μεταφορά

Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο και πρώτη ύλη της χημικής Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο και πρώτη ύλη της χημικής βιομηχανίας. Eξάγεται από υπόγειες κοιλότητες στις οποίες βρίσκεται βιομηχανίας. Eξάγεται από υπόγειες κοιλότητες στις οποίες βρίσκεται υπό υψηλή πίεση. Σε αυτές τις κοιλότητες το φυσικό αέριο υπό υψηλή πίεση. Σε αυτές τις κοιλότητες το φυσικό αέριο σχηματίστηκε με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο σχηματισμού του σχηματίστηκε με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο σχηματισμού του πετρελαίου. Μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να πετρελαίου. Μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας.επεξεργασίας.

Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου βρίσκονται συνήθως μακριά από τα Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου βρίσκονται συνήθως μακριά από τα κύρια κέντρα καταναλώσεως· συνεπώς πρέπει να μεταφερθεί, αν και κύρια κέντρα καταναλώσεως· συνεπώς πρέπει να μεταφερθεί, αν και οι βιομηχανίες χημικής επεξεργασίας είναι συχνά εγκατεστημένες οι βιομηχανίες χημικής επεξεργασίας είναι συχνά εγκατεστημένες στην περιοχή της παραγωγής. Η μεταφορά του φυσικού αερίου στην περιοχή της παραγωγής. Η μεταφορά του φυσικού αερίου εξαρτάται από την κατάστασή του. Σε αέρια κατάσταση εξαρτάται από την κατάστασή του. Σε αέρια κατάσταση μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με πλοίαμεταφέρεται με πλοία..

Page 4: Γεωργούλια Σοφία

Οι μεγάλοι αγωγοί υψηλής πίεσης καθιστούν δυνατή τη μεταφορά Οι μεγάλοι αγωγοί υψηλής πίεσης καθιστούν δυνατή τη μεταφορά του αερίου σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. Παραδείγματα του αερίου σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. Παραδείγματα τέτοιων αγωγών είναι οι αγωγοί της Βόρειας Αμερικής, που τέτοιων αγωγών είναι οι αγωγοί της Βόρειας Αμερικής, που εκτείνονται από το Τέξας και τη Λουιζιάνα μέχρι τη βορειοανατολική εκτείνονται από το Τέξας και τη Λουιζιάνα μέχρι τη βορειοανατολική ακτή και από την Αλμπέρτα ως τον Ατλαντικό. Αγωγοί επίσης ακτή και από την Αλμπέρτα ως τον Ατλαντικό. Αγωγοί επίσης εκτείνονται από τη Σιβηρία μέχρι την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. εκτείνονται από τη Σιβηρία μέχρι την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Οι έρευνες για πετρέλαιο έχουν αποκαλύψει την ύπαρξη μεγάλων Οι έρευνες για πετρέλαιο έχουν αποκαλύψει την ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων αερίου στην Αφρική, Μέση Ανατολή, Αλάσκα και κοιτασμάτων αερίου στην Αφρική, Μέση Ανατολή, Αλάσκα και αλλού. Η μεταφορά από τέτοιες περιοχές γίνεται με πλοία. Το αέριο αλλού. Η μεταφορά από τέτοιες περιοχές γίνεται με πλοία. Το αέριο υγροποιείται στους -160 βαθμούς Κελσίου και μεταφέρεται, όπως το υγροποιείται στους -160 βαθμούς Κελσίου και μεταφέρεται, όπως το πετρέλαιο, με δεξαμενόπλοια ειδικά κατασκευασμένα για τον σκοπό πετρέλαιο, με δεξαμενόπλοια ειδικά κατασκευασμένα για τον σκοπό αυτό. Ένα κυβικό μέτρο υγρού φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 600 αυτό. Ένα κυβικό μέτρο υγρού φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 600 κυβικά μέτρα αερίου σε ατμοσφαιρική πίεση. Το ειδικό βάρος του κυβικά μέτρα αερίου σε ατμοσφαιρική πίεση. Το ειδικό βάρος του υγρού αερίου είναι σχετικά χαμηλό (περίπου 0,55).υγρού αερίου είναι σχετικά χαμηλό (περίπου 0,55).

Η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο από την Ρωσία και την Η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο από την Ρωσία και την Αλγερία.Αλγερία.

Page 5: Γεωργούλια Σοφία

ΧΡΗΣΕΙΣΧΡΗΣΕΙΣ

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται με αρκετούς τρόπους:Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται με αρκετούς τρόπους: - Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.- Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. - Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου.- Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου. - Ως καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα). Το 2005, οι χώρες με - Ως καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα). Το 2005, οι χώρες με

τον μεγαλύτερο αριθμό οικολογικών οχημάτων ήταν η Αργεντινή, η τον μεγαλύτερο αριθμό οικολογικών οχημάτων ήταν η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Πακιστάν, η Ιταλία, το Ιράν και οι Η.Π.Α.. Γίνονται, Βραζιλία, το Πακιστάν, η Ιταλία, το Ιράν και οι Η.Π.Α.. Γίνονται, επίσης, προσπάθειες για χρήση του και στην αεροπορία.επίσης, προσπάθειες για χρήση του και στην αεροπορία.

- Οικιακή χρήση (μαγειρική, θέρμανση κ.α.)- Οικιακή χρήση (μαγειρική, θέρμανση κ.α.) - Άλλες χρήσεις (παραγωγή γυαλιού, υφασμάτων, ατσαλιού, - Άλλες χρήσεις (παραγωγή γυαλιού, υφασμάτων, ατσαλιού,

πλαστικών, ειδών χρωματισμού και άλλων προϊόντων).πλαστικών, ειδών χρωματισμού και άλλων προϊόντων).

Page 6: Γεωργούλια Σοφία

Το φυσικό αέριο στον βιομηχανικό Το φυσικό αέριο στον βιομηχανικό τομέατομέα

Τα χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου που ευνοούν τη χρήση του στον Τα χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου που ευνοούν τη χρήση του στον βιομηχανικό τομέα είναι κυρίως τα εξής:βιομηχανικό τομέα είναι κυρίως τα εξής:

- Είναι εφικτή η συνεχής παροχή καυσίμου. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει - Είναι εφικτή η συνεχής παροχή καυσίμου. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και αποδεσμεύει κεφάλαια που σε άλλες απρόσκοπτη λειτουργία και αποδεσμεύει κεφάλαια που σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνται για τη διατήρηση αποθεμάτων και αποθηκευτικών περιπτώσεις απαιτούνται για τη διατήρηση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων,χώρων,

- Έχει μειωμένες, σε σχέση με άλλα καύσιμα, εκπομπές ρύπων. Έτσι η - Έχει μειωμένες, σε σχέση με άλλα καύσιμα, εκπομπές ρύπων. Έτσι η χρήση του συμβάλλει στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση χρήση του συμβάλλει στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου,του φαινομένου του θερμοκηπίου,

- Έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης,- Έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης, - Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία,- Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία, - Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων,- Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, - Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου,- Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου, - Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων.- Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων.

Page 7: Γεωργούλια Σοφία

Λεωφορείο στην Ουάσιγκτον που λειτουργεί με Λεωφορείο στην Ουάσιγκτον που λειτουργεί με φυσικό αέριοφυσικό αέριο

Page 8: Γεωργούλια Σοφία

Φυσικό αέριο στο σπίτιΦυσικό αέριο στο σπίτι

Περισσότερο από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη και Περισσότερο από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη και πάνω από τα μισά νοικοκυριά της Αμερικής απολαμβάνουν πάνω από τα μισά νοικοκυριά της Αμερικής απολαμβάνουν καθημερινά τις ευκολίες, την αυτονομία, την ασφάλεια και την καθημερινά τις ευκολίες, την αυτονομία, την ασφάλεια και την οικονομία που τους προσφέρει η μόνιμη και σταθερή παροχή του οικονομία που τους προσφέρει η μόνιμη και σταθερή παροχή του φυσικού αερίου:φυσικού αερίου:

• στη θέρμανση, χωρίς εξαρτήσεις και με σταθερή παροχή κάτω από • στη θέρμανση, χωρίς εξαρτήσεις και με σταθερή παροχή κάτω από τον απόλυτο έλεγχό σας,τον απόλυτο έλεγχό σας,

• στο μαγείρεμα, χωρίς χρόνους αναμονής και με άμεση ρύθμιση της • στο μαγείρεμα, χωρίς χρόνους αναμονής και με άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας,θερμοκρασίας,

• στο ζεστό νερό, τη στιγμή που το θέλετε, όπου και όταν το • στο ζεστό νερό, τη στιγμή που το θέλετε, όπου και όταν το θέλετε,θέλετε,

• και σε πολλές άλλες λειτουργίες του νοικοκυριού, • και σε πολλές άλλες λειτουργίες του νοικοκυριού,

• με μια σειρά νέων προϊόντων όπως στεγνωτήρια ρούχων, τζάκια • με μια σειρά νέων προϊόντων όπως στεγνωτήρια ρούχων, τζάκια και μπάρμπεκιου.και μπάρμπεκιου.Και όλα τα παραπάνω με έναν απλό και γρήγορο τρόπο σύνδεσης Και όλα τα παραπάνω με έναν απλό και γρήγορο τρόπο σύνδεσης και με μία συγκριτικά χαμηλή οικονομική δαπάνη που γίνεται και με μία συγκριτικά χαμηλή οικονομική δαπάνη που γίνεται εφάπαξ.εφάπαξ.

Βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα:Βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα: • • Aυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα,Aυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα,

• Σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις,• Σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις,

• Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους,• Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους,

• Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και • Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων,οικονομία χώρων,

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.),αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.),

• Οικονομία αφού χρεώνεται όσο ακριβώς χρησιμοποιείται. Δεν • Οικονομία αφού χρεώνεται όσο ακριβώς χρησιμοποιείται. Δεν προπληρώνεται όπως το πετρέλαιο,προπληρώνεται όπως το πετρέλαιο,

• Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και είναι αρκετά φθηνότερο • Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και είναι αρκετά φθηνότερο από τον ηλεκτρισμό.από τον ηλεκτρισμό.

Φυσικό αέριο σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέαΦυσικό αέριο σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα Ξενοδοχεία και νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και Ξενοδοχεία και νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και

πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, μπορούν τώρα να εμπορικά κέντρα και καταστήματα, μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν το Φυσικό Αέριο για θέρμανση των χώρων, χρησιμοποιήσουν το Φυσικό Αέριο για θέρμανση των χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και άλλες εξειδικευμένες παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και άλλες εξειδικευμένες εργασίες, εκμεταλλευόμενα τα ασύγκριτα πλεονεκτήματά του και εργασίες, εκμεταλλευόμενα τα ασύγκριτα πλεονεκτήματά του και επιτυγχάνοντας μεγάλες οικονομίες κλίμακας και απόλυτη επιτυγχάνοντας μεγάλες οικονομίες κλίμακας και απόλυτη λειτουργικότητα.λειτουργικότητα.

Ακόμα και μια σειρά επαγγελματιών θα βρουν στο φυσικό αέριο τη Ακόμα και μια σειρά επαγγελματιών θα βρουν στο φυσικό αέριο τη συμφέρουσα λύση στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών συμφέρουσα λύση στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών τους. Αρτοποιεία, εστιατόρια, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, τους. Αρτοποιεία, εστιατόρια, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, πλυντήρια και στεγνωτήρια, εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, πλυντήρια και στεγνωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής περιλαμβάνονται στον συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής περιλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των καταναλωτών του φυσικού αερίου.μακρύ κατάλογο των καταναλωτών του φυσικού αερίου.

Page 9: Γεωργούλια Σοφία

Βασικά Πλεονεκτήματα του Βασικά Πλεονεκτήματα του Φυσικού Αερίου στον τριτογενή Φυσικού Αερίου στον τριτογενή

τομέα:τομέα: • • Συνεχής παροχή και έλλειψη ενασχόλησης με παραγγελίες και Συνεχής παροχή και έλλειψη ενασχόλησης με παραγγελίες και

παραλαβές καυσίμων.παραλαβές καυσίμων.

• Δυνατότητα εκμετάλλευσης σημερινών αποθηκευτικών χώρων • Δυνατότητα εκμετάλλευσης σημερινών αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών). (δεξαμενών).

• Αισθητική αρτιότητα, αυξημένη καθαριότητα χώρων και • Αισθητική αρτιότητα, αυξημένη καθαριότητα χώρων και συσκευών.συσκευών.

• Μειωμένη συντήρηση, ορθολογική χρήση ενέργειας, μείωση • Μειωμένη συντήρηση, ορθολογική χρήση ενέργειας, μείωση λειτουργικών δαπανών, οικονομία.λειτουργικών δαπανών, οικονομία.

• Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, υψηλότερη • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, υψηλότερη απόδοση.απόδοση.

Page 10: Γεωργούλια Σοφία

Βασικά πλεονεκτήματα του Βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στον οικιακό φυσικού αερίου στον οικιακό

τομέα: τομέα: • • Αυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα,Αυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα,

• Σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις,• Σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις,

• Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους,• Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους,

• Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και • Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων,οικονομία χώρων,

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.),αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.),

• Οικονομία αφού χρεώνεται όσο ακριβώς χρησιμοποιείται. Δεν • Οικονομία αφού χρεώνεται όσο ακριβώς χρησιμοποιείται. Δεν προπληρώνεται όπως το πετρέλαιο,προπληρώνεται όπως το πετρέλαιο,

• Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και είναι αρκετά φθηνότερο • Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και είναι αρκετά φθηνότερο από τον ηλεκτρισμό.από τον ηλεκτρισμό.

Page 11: Γεωργούλια Σοφία

Οφέλη από τη χρήση του φυσικού Οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου στον οικιακό και εμπορικό αερίου στον οικιακό και εμπορικό

τομέατομέα • • Είναι η πιο οικονομική ενέργεια. Είναι η πιο οικονομική ενέργεια.

• Οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. • Οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. • Η μέτρηση γίνεται με ακρίβεια.• Η μέτρηση γίνεται με ακρίβεια.• Ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του. • Ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του. • Δεν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος.• Δεν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος.

Page 12: Γεωργούλια Σοφία

Προστασία του Περιβάλλοντος Προστασία του Περιβάλλοντος

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση. καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Page 13: Γεωργούλια Σοφία

Εξοικονόμηση ενέργειαςΕξοικονόμηση ενέργειας

Με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, Με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, κυρίως στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν οι κυρίως στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν οι απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στη απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στη μεταφορά της. Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου σε μονάδες μεταφορά της. Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση συνδυασμένου κύκλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 52-55% έναντι του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 52-55% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Λόγω της 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Λόγω της "καθαρότητας" των προϊόντων καύσης του φυσικού αερίου, αυτό "καθαρότητας" των προϊόντων καύσης του φυσικού αερίου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ορισμένες βιομηχανικές μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που έχουν ως εφαρμογές χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που έχουν ως συνέπεια ενεργειακές απώλειες. συνέπεια ενεργειακές απώλειες.

Page 14: Γεωργούλια Σοφία

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ