γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά...

of 12 /12
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Embed Size (px)

Transcript of γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά...

Page 1: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΡΟΥΤΑ, ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑΦΡΟΥΤΑ, ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Page 2: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ;ΠΡΟΪΟΝΤΑ ;

Είναι κυρίως, αλλά όχι μόνον, Αγροτικά Προϊόντα Είναι κυρίως, αλλά όχι μόνον, Αγροτικά Προϊόντα που η παραγωγή τους στηρίχθηκε σε φυσικές που η παραγωγή τους στηρίχθηκε σε φυσικές διεργασίες. Αυτό σημαίνει χρησιμοποίηση διεργασίες. Αυτό σημαίνει χρησιμοποίηση εναλλακτικών, προς τα χημικά, μεθόδων εναλλακτικών, προς τα χημικά, μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων αντιμετώπισης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων (όχι χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, (όχι χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων), καθώς και λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων), καθώς και τεχνικών παραγωγής, όπως η εναλλαγή των τεχνικών παραγωγής, όπως η εναλλαγή των καλλιεργειών, η ανακύκλωση φυτικών και ζωικών καλλιεργειών, η ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων, η χρήση, κατά το δυνατόν, υπολειμμάτων, η χρήση, κατά το δυνατόν, ιθαγενών φυλών ζώων και φυτών, η φυσική ιθαγενών φυλών ζώων και φυτών, η φυσική διατροφή, η ελεύθερη και υγιεινή βόσκηση κ.λπ. διατροφή, η ελεύθερη και υγιεινή βόσκηση κ.λπ.

Page 3: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

Αμέριστη είναι η συμπαράσταση των Αμέριστη είναι η συμπαράσταση των

παραγωγών, παρά το γεγονός ότι η παραγωγών, παρά το γεγονός ότι η βιοκαλλιέργεια απαιτεί υψηλό βιοκαλλιέργεια απαιτεί υψηλό κόστος, αυξημένους κόπους και κόστος, αυξημένους κόπους και μικρή μείωση της παραγωγής .Η μικρή μείωση της παραγωγής .Η προσπάθεια παραγωγής βιολογικών προσπάθεια παραγωγής βιολογικών επεκτάθηκε και στην άριστη επεκτάθηκε και στην άριστη ποιότητα εσπεριδοειδών. ποιότητα εσπεριδοειδών.

Οι βιομηχανικές δραστηριότητες Οι βιομηχανικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν εργοστάσια επεξεργασίας σταφίδας, εργοστάσια επεξεργασίας σταφίδας, συσκευασίας εσπεριδοειδών. συσκευασίας εσπεριδοειδών.

Page 4: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)
Page 5: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

Η κατανάλωση Η κατανάλωση των βιολογικών των βιολογικών προϊόντων, είναι προϊόντων, είναι ζήτημα γεύσης ζήτημα γεύσης

Page 6: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

Οι καταναλωτές Οι καταναλωτές θα πρέπει να θα πρέπει να αναζητούν αναζητούν πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ή ετικέταετικέτα..  

Page 7: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

Ο κόσμος στην αρχή ήταν Ο κόσμος στην αρχή ήταν διστακτικός και η επάρκεια των διστακτικός και η επάρκεια των καταστημάτων ιδίως σε φρούτα και καταστημάτων ιδίως σε φρούτα και λαχανικά, προβληματική. Σιγά σιγά λαχανικά, προβληματική. Σιγά σιγά όμως το βιολογικό στάρι και κριθάρι όμως το βιολογικό στάρι και κριθάρι , καθώς και τα βιολογικά πορτοκάλια , καθώς και τα βιολογικά πορτοκάλια πήραν την θέση που τους αρμόζει. πήραν την θέση που τους αρμόζει.

Τα βιολογικά λαχανικά έχουν Τα βιολογικά λαχανικά έχουν πλούσια γεύση και έντονο άρωμα γι πλούσια γεύση και έντονο άρωμα γι ‘αυτό και κερδίζουν συνεχώς τους ‘αυτό και κερδίζουν συνεχώς τους καταναλωτές.καταναλωτές.

Page 8: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

Το μυστικό του καλού Το μυστικό του καλού βιοκαλλιεργητή είναι να ξέρει να βιοκαλλιεργητή είναι να ξέρει να συνεργάζεται με την φύση και όχι συνεργάζεται με την φύση και όχι να την αντιπαλεύει.να την αντιπαλεύει.

Και επειδή η φύση είναι πάντα Και επειδή η φύση είναι πάντα συνεπής στις συνεργασίες της και συνεπής στις συνεργασίες της και το ανταποδίδει, βλέπουμε τους το ανταποδίδει, βλέπουμε τους κόπους να πιάνουν τόπο, τα εδάφη κόπους να πιάνουν τόπο, τα εδάφη να αναζωογοννούνται, τα δέντρα να αναζωογοννούνται, τα δέντρα ξανανιώνουν και χαρίζουν καρπούς.ξανανιώνουν και χαρίζουν καρπούς.

Με τους βιολογικούς ελαιώνες το Με τους βιολογικούς ελαιώνες το ελαιόλαδο διατηρεί όλα του τα ελαιόλαδο διατηρεί όλα του τα θρεπτικά συστατικά και τις θρεπτικά συστατικά και τις ευεργετικές του ιδιότητεςευεργετικές του ιδιότητες

Page 9: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)
Page 10: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

Τα όσπρια Τα όσπρια είναι γνωστή τροφή των είναι γνωστή τροφή των ανθρώπων από τα πολύ παλιά χρόνια. Οι ανθρώπων από τα πολύ παλιά χρόνια. Οι πρωτεΐνες που περιέχουν μερικά, όπως πρωτεΐνες που περιέχουν μερικά, όπως είναι η σόγια, τα φασόλια κλπ. μπορούν να είναι η σόγια, τα φασόλια κλπ. μπορούν να υποκαταστήσουν ως ένα βαθμό τις ζωικές υποκαταστήσουν ως ένα βαθμό τις ζωικές πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητες για τη διατροφή του ανθρώπουδιατροφή του ανθρώπου

Για τους παραπάνω λόγους τα ειδικά τα Για τους παραπάνω λόγους τα ειδικά τα βιολογικά όσπρια είναι υψηλής βιολογικά όσπρια είναι υψηλής διατροφικής σημασίας και έτσι εξηγείται διατροφικής σημασίας και έτσι εξηγείται η μεγάλη κατανάλωση και εξαγωγή τους.η μεγάλη κατανάλωση και εξαγωγή τους.

Page 11: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)
Page 12: γ. βιολογικα προιοντα γεωργιας(Βιολογικά προϊόντα,υπεύθυνη καθηγ: κα Ξηραφάκη Σοφία)

Για την εργασία πάνω στο θέμα Βιολογικά Για την εργασία πάνω στο θέμα Βιολογικά Προϊόντα (Φρούτα, Όσπρια και Λαχανικά) Προϊόντα (Φρούτα, Όσπρια και Λαχανικά) συμμετείχαν οι :συμμετείχαν οι :

                

Μάγος Κωνσταντίνος                    (Α2) Μάγος Κωνσταντίνος                    (Α2) 

Μαχάς Δημήτριος                          (Α3) Μαχάς Δημήτριος                          (Α3)

Παπανικολάου Αθανάσιος            (Α3)Παπανικολάου Αθανάσιος            (Α3)

Παρασχούδης Αθανάσιος  Παρασχούδης Αθανάσιος              (Α3)            (Α3)