Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας

of 22 /22
ɀʉʐʍɸʀʉ Ȱʌʖɲʀɲʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ «Ƀɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎ ɸʔɸʐʌɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ɲʌʖɲʀʘʆ ȵʄʄɼʆʘʆ īȚĮ ʌȡȫIJȘ ijȠȡȐ ıIJȘȞ ĬİııĮȜȓĮ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıIJȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ IJȠȣ «ȀȠȣȡıȠȪȝ ȉȗĮȝȓª IJȦȞ ȉȡȚțȐȜȦȞ șĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚ Ș țȚȞȘIJȒ ȑțșİıȘ IJȠȣ ȂȠȣıİȓȠȣ ǹȡȤĮȓĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ©ȅȚ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡİȢ İijİȣȡȑıİȚȢ IJȦȞ ĮȡȤĮȓȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞª ʌȠȣ ĮȣIJȒ IJȘȞ ıIJȚȖȝȒ ıIJİȖȐȗİIJİ ıIJȠȞ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȤȫȡȠ IJȘȢ ǹȡȤĮȓĮȢ ȅȜȣȝʌȓĮȢ. ȆȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ȝȚĮ İȟĮȚȡİIJȚțȒ ıȣȜȜȠȖȒ ʌİȞȒȞIJĮ ȝİ İȞIJȣʌȦıȚĮțȐ İțșİȝȐIJȦȞ IJȠȣ ȀȫıIJĮ ȀȠIJıĮȞȐ, ʌȠȣ ȟİțȚȞȠȪȞ Įʌȩ IJȠ ȡȠȝʌȩIJ - ȣʌȘȡȑIJȡȚĮ IJȠȣ ĭȓȜȦȞȠȢ IJȠȞ țȚȞȘȝĮIJȠȖȡȐijȠ IJȠȣ dzȡȦȞȠȢ IJȠ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȦȡȠȜȩȖȚȠ IJȠȣ ǹȡȤȚȝȒįȘ țĮȚ ijIJȐȞȠȣȞ ȝȑȤȡȚ țĮȚ IJȠȞ ĮȞĮȜȠȖȚțȩ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ IJȦȞ ǹȞIJȚțȣșȒȡȦȞ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ Įʌȩ IJȠ 2000ʌ.ȋ. ȝȑȤȡȚ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ĮȡȤĮȓȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ țȩıȝȠȣ. ȉȠ ȂȠȣıİȓȠ ǹȡȤĮȓĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ įİțȐįİȢ ĮȟȚȩʌȚıIJĮ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ ȠȝȠȚȫȝĮIJĮ İijİȣȡȑıİȦȞ IJȦȞ ĮȡȤĮȓȦȞ ǼȜȜȒȞȦȞ țĮȚ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ IJȠ ʌȜȘȡȑıIJİȡȠ țĮȚ IJȠ ʌȜȑȠȞ ĮȟȚȩʌȚıIJȠ ȝȠȣıİȓȠ IJȠȣ İȓįȠȣȢ IJȠȣ ʌĮȖțȠıȝȓȦȢ.
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  1.227
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας

Page 1: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας

«

«

.

, -

2000 . . .

.

Page 2: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας

.

.

.

.

.

Page 3: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 4: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 5: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 6: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 7: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 8: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 9: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 10: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 11: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 12: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 13: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 14: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 15: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 16: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 17: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 18: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 19: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 20: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 21: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Page 22: Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας