ΟΕΕΚ Πιστοποιήσεις Φορέων ΦΕΚ

of 24 /24
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1720 8 Δεκεμβρίου 2005 23539 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. A/25081 Aνάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποι− ητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α´/2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.». 2. Τις διατάξεις του της περίπτωσης ι της παραγρά− φου 9 του άρθρου 7 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α´/1992) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα− τάρτισης και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 4. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματι− κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), όπως αυτή διατυπώθηκε στη υπ’ αριθμ. 36/30.11.2005 Συνεδρίαση αυτού. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο− λογισμού του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευ− σης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) , ν.π.δ.δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές απαιτήσεις 1. Ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφο− ρικής διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες βασισμένες στην παρούσα απόφαση προκειμένου να πιστοποιεί πρόσωπα σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Επίσης διαθέτει τις αναγκαίες διαδικασίες για την αξιολόγηση προσώ− πων σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Επιπρόσθετα, λαμβά− νει μέτρα που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό αυτών των διαδικασιών, σε ανταπόκριση με την εξέλιξη της τεχνολογίας. 2. Ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορι− κής διασφαλίζει την τήρηση καθορισμένων διαδικασιών για την ανάπτυξη του σχήματος πιστοποίησης. Επίσης, παρέχει, εκ των προτέρων, έγκαιρη ειδοποίηση στα ενδιαφερόμενα μέρη για τις αλλαγές των απαιτήσεων πιστοποίησης που θεσπίζει. 3. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες του φορέα χορήγη− σης πιστοποιητικών πληροφορικής, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής τους, είναι αμερόληπτοι και συμμορφώνο− νται με τους κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις. 4. Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής. Σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων, με την αιτιολογία − μεταξύ άλλων − ότι ο αιτών δεν κάνει αίτηση για άλλες υπηρεσίες ή δεν είναι μέλος συγκεκριμένης ομάδας ή ένωσης ή συνδέσμου, δεν είναι εκπαιδευμένος από συγκεκριμένο οργανισμό ή από κάποιον που συγκατα− λέγεται σε ένα περιορισμένο αριθμό οργανισμών. 5. Στις διαδικασίες για την χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής δεν πρέπει να υπάρχουν υπέρμετρες οικονομικές ή άλλες προϋποθέσεις από το φορέα χο− ρήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής. 6. Ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορι− κής διαθέτει καθορισμένη πολιτική και διαδικασίες για τη χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής, τη δια− τήρησή τους, την ανανέωσή τους, την επέκταση ή τον περιορισμό τους. 7. Απαγορεύεται η μη χορήγηση πιστοποιητικού πλη− ροφορικής σε πρόσωπο, που ικανοποιεί τις τεκμηρι− ωμένες απαιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού, με τη αιτιολογία ότι το πρόσωπο αυτό δεν συμμορφώνεται με θέματα, που δεν καλύπτονται από τις τεκμηριωμένες αυτές απαιτήσεις. 8. Όταν η ισχύς του πιστοποιητικού πληροφορικής εξαρτάται από μία ή περισσότερες προϋποθέσεις, που εκπληρούνται από τον κάτοχο, οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να εμφανίζονται στο πιστοποιητικό που χορηγεί ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής.

Embed Size (px)

description

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ"

Transcript of ΟΕΕΚ Πιστοποιήσεις Φορέων ΦΕΚ

23539

. 17208 2005

. A/25081 A /. O . : 1. 28 . 3320/2005 ( 48//2005) .... 2. 9 7 . 2009/1992 ( 18//1992) . 3. 90 , ./ 63/2005 ( 98). 4. .. (....), . 36/30.11.2005 . 5. (....) , .... , : I. 1 1. /. /. ,

, . 2. . , , , . 3. , , . 4. , . , , . 5. . 6. , , , . 7. , , , . 8. , , .

23540

( ) 2 . , . , . . , , , . , . 8. , , . , , . , . 9. , . , , , . 10. , , . 11. , . 12. , / / ,

1. , . . 2. /. , , /, . . , , . 3. , , . . 4. , . 5. . , , , . , , , , . 6. , . . 7. , :

( ) , . 13. , . 3 1. , /. To , . 2. , . 3. To , , . 4. To . . 5. To , . . 6. To . 7. . 8. , . , . : . . . , , . . .

23541

9. : . /. . . . . . , . . , , . . /. 4 O : 1. , . /, , . . 2. . , . 3. , , , , , . 4. . 1. ( ) , , .

23542

( )9. , . . 10. . 11. , , , , . 6 , : 1. . 2. K , , , . 3. , , . 4. , . ( ) . 7 1. . . 2. . . 8 1. . . , ,

2. , , , , : . . . , , . 3. . . 4. , , . 5. : . , , , . . , . . . . , . 6. , . . : . . . , . . . . . . . . . . . 7. , , , III . 8. , , . , , .

( ) , , , , 16 . . , , : 1. . 2. , . 3. , , , . . . 2. . . , /, . . /, . . , , . . , , , : 1. , /. 2. , . . , , / / . . , , , .

23543

3. . . , . . , . . , . , . . . , , . , , , . . , . . , . . . , . / , . , / . . . 9 X 1. , . 2. , :

23544

( ). , . 3. , , . 4. . 5. , . 6. . 7. , , . 8. , , , , . 9. , . 11 E 1. , . 2. , , . : . . . , , . . . . , , , . . , , .

. . . . . . . , . . , . . , , . 3. , , , , , . 10 1. . , . 2. , . , . : . . . . , , , /.

( ). , . , , . . , . . , . . . 12 1. , , , . 2. , . . 3. . 4. , . , , . 13 1. , , . . 2. , , . 14 , , 1. , .

23545

2. , , , , , , , . , . : . . . , , , , . . . . , . . , , , . . . 15 E 1. . , , . 2. , , , , . . 3. , . 4. .

23546

( )1. , (3) , : . , . . , . . , . . , , , , , , . . . 2. . 3. , . 4. , . 5. . 6. , . 7. , (3) , , : . T . . T . II 19 / . , (), . , , .

5. , , , , . , , , . . 16 1. , , . 2. , , , , , . . 3. , . 4. , 1, 2 3 , . , . , . 17 /. 18 . :

1720

( ) 20

23547

: 1. , , , / , . , (20) , . 2. / , /. 3. , /, , . 4. . 5. 1, 2, 3 4 . . 21 : 1. , /, . , , ( , , ). , , , 40% .

2. , . 3. (tests) , , , (3 ) 50% (4 ), , . . 4. , . 5. 70% . (test), , (test) . , . 6. (50) , . 50% . , , 50% . . : . , , . . . . , , .

23548

( )4. () . . 5. , , . . . , , . 23 A (server) , , . , , . . . 24 (audits) . , 5% , . . () . , , .

. , . . , . . . 7. , , , . , . 8. , . 9. : . . (), / . () () . 10. . . 22 : 1. , . 2. . 3. . , , , , , . .

( ) 25 : 1. (1) . 2. H , , , . 3. , , 2 .. . 4. / 80 cm. 5. / , . / . , . 6. . 7. (fax) (email). 8. . () . 9. , , (server) 56 kbps, 100 Mbit. III. 26 1. . . 2. , , .

23549

, , . 3. , . 4. , 27, 28 29 , . , (30) . . 27 / : 1. / .. . 2. : . . . , , , , , , , . 3. . 4. . 28 / . . , : 1. . 2. , , , .

23550

( )2. , , , , , , , . . . . . 3. , , : . . . , , . . , . 4. , , . , : . (30) . . . . . . , , : 1. . 2. , . 5. , , (15) . (30) . , , , , (30) . . IV 31 / 1. (AE) , () ,

3. , , . / , . 4. , . 29 , , . , : 1. (30) . 2. . 3. . 4. , . 5. , , : . . . , . 30 1. , : . , , . . , , . 2. , , : . , / .. . , , . . : 1. .

( ) /. (AE). 2. (AE) : . , , , (). . (): 1. . 2. (testset) ( ) (test) . 3. . . (inapplication or simulation), / (, ). . , . , . . / . . . . . . . . . . , ( ). . . . () /, .

23551

. () , , , . . () . 32 1. () . , , , (Data Center). () , , . () . 2. () : . / . . . . (, ). . (, , ). . ( , ). . ( , ) , . . () (https), , . ( ), . . . . , , . . . . ( ).

23552

( )3. , , , , , . 4. . 5. , , , . , . 6. , . / /. 7. , . 8. ISO 9001 . . , , . 9. , . 36 , , . .

. ( ), (backup). . . V 33 , . , . 34 1. . 2. : . . . , . . , , . . , . . /, , . . . . , . . . , . 35 : 1. . 2. (2.000) .

( ) 37 : 1. , (5) () , . 2. () , . 3. () . 4. , (3). , , . , . 38 : 1. () . 2. , . . . 3. () . 4. , , . 5. , (tests) . 39

23553

, , . , () , . , (5.000) , . 40 , (5) (500) . (5) , . , . VI 41 1. , , . 2. : . , (3) , . . . :

23554

( ) 42 , , . 10% , (50) . 43 (5) (100) . (5) , . , . VII 44 , , . 45 , , . , . , (1.000) . 46 , , (5) , .

1. , . 2. , . . , , . . , . , . . , 15 , . , . . , 5% , . , . . , , . . , , (500) (5.000) . , , . . .

1720

( ) 47

23555

. , , . (30) . VIII / / (1 , 48, 49, 50, 51, 52 53) (2 , 48, 49, 50, 51, 52 53). / (3 , 48, 49, 50, 51, 52 53) / (4 , 48, 49, 50, 51, 52 53). 48 : / 1. . 1. , , / 2. , RAM 3. 4. , , 5. 6. 7. (Print Screen) 8. . 1. : , , , 2. , 3. , , , 4. . 1. : , , , ,

2. , , , , , 3. 4. . 1. , , 2. , 3. , . 1. 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , , . 1. , 2. 3. 4. , 5. /, 6. , 2. , . 1. 2. , / . 1. / 2. 3. : , , 49 : 1. . 1. , , , 2. / / 3. 4. . 1. 2. 3. ()

23556

( )6. . 1. , , 2. , 3. , , 4. , 5. . 1. : , , 2. 7. . 1. , () 2. 3. 4. 8. . 1. 2. : , , 3. 50 : 1. . 1. 2. , , , 3. 4. . 1. 2. 3. 4. 5. , . 1. 2. 3. () 4.

4. 5. : , 6. , 2. . 1. 2. , 3. . 1. , , , , 2. , . 1. 2. 3. , 4. 3. . 1. 2. , , 3. 4. , 5. 6. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. & / 7. 4. . 1. 2. , . 1. , 2. 3. , : , , . 1. , 2. , 5. . 1. , 2. , 3. , ,

( )5. : , 6. 2. . 1. , , 2. , 3. 4. 5. 6. , 7. . 1. , 2. , , , , 3. . 1. , , , , 2. , , . 1. : , , , 2. 3. 4. , , 5. 6. 7. , , 8. 9. 10. 11. o 4. . 1. . 1. , , , 2. . 1. , , , ,

23557

2. 5. . 1. 2. , : , , , . 1. , , , 2. 3. , , , 4. 6. . 1. 2. 3. 4. , 5. , 6. , 7. 8. . 1. 2. : , , , 3. 51 : 1. . 1. , , , URL, ISP, FTP, 2. (URL), 3. (Internet) (WWW) . 1. 2. 3. 2. . 1. , 2. 3. 4. 5. 6.

23558

( )8. 9. , 10. 11. 12. 13. 14. 15. , 16. , () . 1. , 2. 3. 4. . 1. 2. 3. . 1. 2. 3. 52 : 1. . 1. 2. : , , , 3. : , 2. & . 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , , / 6. .

. 1. URL 2. 3. , 4. , . 1. / 2. / 3. / 3. . 1. 2. 3. 4. , HTML 5. (download) . 1. 2. 4. . 1. 2. 3. (web mail) . 1. 2. : , , , , 3. , 4. 5. . 1. (, , ) 2. 3. , , 4. 5. 6. 7.

( )3. . 1. , 2. 3. , 4. , 5. 6. , , 7. , 8. , 9. 10. . 1. , 11, 1 2. 4. . , 1. 2. , / 3. , 4. , , 5. / , / , 6. 5. . 1. 2. 3. , . 1. 2. , , 3. : (or), (and) 4. 5. 6. , . 1. 2. , 3. , , , 4. 5. , 6. , 7. ,

23559

6. . & 1. , , 2. 3. , 53 : 1. & . 1. , , , 2. / / / 3. . 1. 2. 3. () 4. : , . 1. 2. 3. 4. 2. . 1. 2. , , , 3. , , . 1. , 2. , 3. , , 4. 5. : , 6. , 3. . 1. , 2. , 3. 4. , , 5. 6.

23560

( )2. , , , , , , 3. , , , , , , 6. . 1. , 2. 3. , . 1. : , , 2. : , , IX. 54 , , . 55 1. 1.1.2006. 2. . , 1 2005 ,

7. 8. , , 9. , 10. . , 1. , 2. , 4. . 1. (, , , , , ) 2. : , , , 3. , 4. 5. 6. . 1. 2. 3. 4. . 1. 2. 3. , 4. 5. 5. . , , 1. , , , , , ,

23562

( )

34 * 104 32 * FAX 210 52 21 004 : http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

.. - ... ...: 210 527 9000 - - 8 - . (210)8220885 - 8222924 8 & ... - . 227 - 63 - 327 - - 1 : 1 16 1 euro, 0,20 euro . 0,15 euro .

(2310) 423 956 (210) 413 5228 (2610) 638 109 (2610) 638 110 (26510) 87215 (25310) 22 858

- - 13 - 2 - . 1

(2410) 597449 (26610) 89 122 (26610) 89 105 (2810) 300 781 (22510) 46 654 (22510) 47 533

CD: URO UROA~ 150 50 3 40 .... 50 15 50 300 B 100 B~ 3 80 5 30 200 50 5 220 .. & .. 100 ~ 3 60 .. cd-rom 100 5 euro 1 euro 50 . cd-rom .. ... 5 euro .

... : : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010

internet : http://www.et.gr.

... ~ (, .., .) ~ ( .) ~ (, . . ) ~ (, .) (....) .... ( . ....) ( .) / (....) (...) & ... (...) (A), () () 225 6 320 6 65 6 320 6 160 6 65 6 33 6 65 6 10 6 2.250 6 225 6 _ Internet 190 6 225 6 160 6 95 6 33 6 645 6 95 6 450 6

( ) 70 euro, . ... , , , & , , 2005, 25 euro , .. & ..., 30 euro. * ( 2531 (5% ) 3512). () . * , . * internet, . * , , . * . . * 31 . * , .

08.00~ 13.00~