ΦΕΚ 282AAΠ Κνωσσός

of 20 /20
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 282 31 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων των Ζωνών Α και Β Προστα− σίας του Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού Π.Ε. Ηρα− κλείου, Περιφέρειας Κρήτης. ............................................... 1 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε− δίου πόλεως στο ΟΤ Γ265, Γ266 και Γ268 (επέ− κταση) στη Θέρμη Δήμου Θέρμης (Ν. Θεσσαλο− νίκης), τα οποία βρίσκονται επί του ΒΟΔ 61 του Νομού Θεσσαλονίκης, για ένταξη νομίμου κτί− σματος σε οικοδομήσιμο χώρο, χωρίς να διατα− ραχθεί η πολεοδομική λειτουργία της περιοχής και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που επέβαλε η υπ’ αριθμ. 69 πράξη εφαρμογής (Π.Δ. 06.06.2000 ΦΕΚ 428Δ/12.07.2000) η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/59151/14.12.2005 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης................................................................................... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/94382/4099 (1) Καθορισμός των ορίων των Ζωνών Α και Β Προστασί− ας του Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού Π.Ε. Ηρακλεί− ου, Περιφέρειας Κρήτης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψιν: 1. Τις διατάξεις: Α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ− θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.04.2005), Β) του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13−06−2003) «Οργανι− σμός του Υπουργείου Πολιτισμού», Γ) του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28−6−2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι− στικής Κληρονομιάς» και συγκεκριμένα το άρθρο 13, παρ. 2 αυτού, Δ) της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28−11−1990 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 743/Β΄/29−11−1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών», 2. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009), «Συγχώ− νευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» και το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Τον Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α΄/19−08−2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρ− χαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)». 4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/26116/1088/ 16−03−2011 Υ.Α (ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/30−03−2011), με την οποία κηρύχθηκε και οριοθετήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος Κνωσού Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης. 5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/80967/3665/ 22−12−2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 223/ ΑΑΠ/2.9.2011) με την οποία καθορίστηκαν τα προσωρινά όρια των οικισμών: Μακρύ Τείχος−Μπουγάδα Μετόχι−Αγ. Ειρήνη−Βλυχιά Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης. 6. Την από 27−05−2010 διενεργηθείσα αυτοψία στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου από την ολομέλεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και το συ− νταχθέν πρακτικό αυτοψίας. 7. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΤΦΚ/84394/424/9−09−2011 έγ− γραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμε− τρίας και Κτηματολογίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 8. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι− ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε κατά την αρ. 34/25−08−2010 Συνεδρία του, αποφασίζουμε: Για την αποτελεσματικότερη προστασία του αρχαι− ολογικού χώρου Κνωσού, καθορίζουμε −κατά τις δια− τάξεις του άρθρου 13, παρ. 2 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28−06−2002)− στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς αρχαιολογικού νόμου περιοχής, Ζώνες Α΄ και Β΄ Προστασίας ως εξής: 1. ΖΩΝΗ Α΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 1α. Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α΄, απολύτου προστασίας, η περιοχή, η οποία περικλείεται από την πολυγωνική γραμμή: 1, 2, 3,...,137, 138 και 1, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα των υπ’ αρ. 9519_7, 9519_8, 9529_1, 9529_2 φ.χ. ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. Τα σημεία που οριοθετούν τη Ζώνη Α΄ Προστασίας αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων που παρατί− θενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες. 2761

Embed Size (px)

Transcript of ΦΕΚ 282AAΠ Κνωσσός

Signature Not VerifiedDigitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.03 09:16:13 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

2761

A . 28231 2011

.. , . ............................................... 1 265, 266 268 ( ) (. ), 61 , , . 69 (.. 06.06.2000 428/12.07.2000) . 29/59151/14.12.2005 . .................................................................................. 2

. Y///1/23/94382/4099 (1) .. , . Y : 1. : ) 90 .. 63/2005 ( 98/ /22.04.2005), ) .. 191/2003 ( 146//13062003) , ) . 3028/2002 ( 153//2862002) 13, . 2 , ) //49610/28111990 ( 743//29111990) ,

2. .. 186/2009 ( 213//7102009), .. 187/2009 ( 214//7102009) . 3. . 3378/2005 ( 203//19082005) (). 4. . ///1/43/26116/1088/ 16032011 . ( 55//30032011), .. , . 5. . ///1/23/80967/3665/ 22122011 ( 223/ /2.9.2011) : . .. , . 6. 27052010 . 7. . //84394/424/9092011 , . 8. , . 34/25082010 , : , 13, . 2 . 3028/2002 ( 153//28062002) , : 1. : 1. , , , : 1, 2, 3,...,137, 138 1, . 9519_7, 9519_8, 9529_1, 9529_2 .. 1:5000 . .

2762

, , (5) , (I,II,III,IV,V) . 9519_7, 9519_8, 9529_1, 9529_2 .. 1:5000 . . I : 139, 140, 141, ,147, 125, 124, ...115, 114 139. . II : 127, 148, 149, ...169, 138, 137,...128 127. . : 170, 171, 172,...218, 219, 28, 27,...21, 20, 229, 230 170. . IV : 29, 28, 231, 232,...237 29. . V : 238, 239,...256, 257, 72, 71,...36, 35, 34 238. , . . , . 5 ( 223//2092011). , , , 13, . 2 .3028/2002. . . , 6 2011

, . 1. , . 2 13 . 3028/2002 . . , 0,50. , , , . . . , . . , . , , . . . 2. :

2763

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

9. . 11208/11.06.2009 . 91/2009 . 10. . 1943/140208 . . .. (...) (...) ( 92/70308). 11. . 67900/3889/031088 .. .... (...) ( 822/161188) 60802/2597/130493 . ( 698/220693) 3487/736/010295 . ( 118/70395). 12. 06/06/2000 (. ) ( 428/120700). 13. 8 /51 /20/06/2011 .... , 19.09.2011 .... .... . . 14. ... . . , : 265, 266 268 ( 61 . ) , . 69 (.. 06.06.2000 428/12.07.2000) 266 1:500 ... .. . . , 29 2011

. . 8405 (2) 265, 266 268 () (. ), 61 , , . 69 (.. 06.06.2000 428/12.07.2000) . 29/59151/14.12.2005 . : 1. 154 1471999 ./ ( 580/99). 2. . 1650/1986 ( 160/86) .6 4, .2 6 .2242/1994 ( 162). 3. .2503/1997 , , ( 107/97). 4. .280 .3852/10 ( 87/7.6.10) . 5. 90 ..63/2005 ( 98/05) . 6. . 19554/02.05.2011 / / /. : () 91/2009 () 2008 / /. . 7. . 3590/02.06.2011 , , ... , . 8. . 24044/01.07.2011 .

2779

2780

*15002823110110020*

34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004