ΦΕΚ 516_8_10_08

of 28 /28
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 516 8 Οκτωβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 3Π/2008) Διεξαγωγής διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ 09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ34. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 12, 14, 15, 24 και 58 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.9.1985) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. β) Του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄/11.11.1987) όπως τροπο− ποιήθηκε με το ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α΄/11.4.1991). γ) Του άρθρου 30, παρ. 1 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/ Α΄/14.2.1992), κατά το οποίο οι θέσεις των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 είναι ενιαίες, οι διορισμοί θα γίνονται σε πο− σοστά 60% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ 19 και 40% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20, όπως συμπληρώθη− κε με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α΄/30.1.1997). δ) Του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/3.3.1994), όπως τροπο− ποιήθηκε και ισχύει. ε) Του άρθρου 10, παρ. 7 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/ Α΄/31.7.1995). στ) Του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α΄/30.7.1996). ζ) Του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/23.9.1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. η) Του π.δ. 299/1997 (ΦΕΚ 214/Α΄/17.10.1997) όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 367/2001 (ΦΕΚ 245/ Α΄/22.10.2001). θ) Του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄/14.3.2000). ι) Του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160/Α΄/7.7.2000). ια) Του π.δ. 339/2000 (ΦΕΚ 284/Α΄/28.12.2000) ιβ) Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ Α΄/11.6.2001) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α΄/20.3.2007). ιγ) Του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/ Α΄/13.2.2002 ). ιδ) Των άρθρων 5 παρ. 3, 6 και 7 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α΄/28.6.2002). ιε) Του άρθρου 10, παρ. 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/ Α΄/20.9.2002) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003). ιστ) Του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003). ιζ) Του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄/ 22.7.2004). ιη) Του άρθρου 26 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α΄/ 8.6.2007). ιθ) Του άρθρου 19 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α΄/ 1.4.2005). κ) Του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α΄/ 4.11.2005). κα) Του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/ Α΄/17.10.2005). κβ) Του άρθρου 23 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α΄/ 21.6.2006). κγ) Του άρθρου 21 παρ. 1,2 και του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.7.2006). κδ) Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007). κε) Των άρθρων 1 − 8 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α΄/ 1.8.2008). κστ) Του ν.δ. 3832/1958 (ΦΕΚ 128/Α΄/23.8.1958). 2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ 1/5919/12.3.1998 (ΦΕΚ 252/ Β΄/13.3.1998) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό− σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Διαγωνισμός για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθ− μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως συμπληρώ− θηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ 1/12086/9.6.1998 (ΦΕΚ 574/Β΄/9.6.1998) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΑΣΕΠ 1/21505/ 7.10.2004 (ΦΕΚ 1571/Β΄/20.10.2004). 3. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (ΦΕΚ 1854/Β΄/11.12.2003) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη− σης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσι− ου Τομέα» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΑΣ.5/οικ.16502/19.7.2006 (ΦΕΚ 989/Β΄/25.7.2006). 4. Την υπ’ αριθμ. Δ2/13934/12.2.2001 (ΦΕΚ 204/Β΄/2.3.2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Οικονομικών − Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία έγινε η σύ− σταση των κλάδων ΠΕ32 και ΠΕ33 και ο καθορισμός των τυπικών προσόντων διορισμού. 5. Τις υπ’ αριθμ. 79216/Δ2/13.06.2008 (ΦΕΚ 1180/Β΄/ 26.6.2008) και 104334/Δ2/5.8.2008 (ΦΕΚ 1653/Β΄/ 14.8.2008) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνι− κής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις οποίες καθο− ρίσθηκε το γνωστικό αντικείμενο και η εξεταστέα ύλη 14605 ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Embed Size (px)

Transcript of ΦΕΚ 516_8_10_08

14605

POKHPYEN A..E.. . 5168 2008 ( 3/2008) 60, 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 32, 33 34. : 1. : ) 12, 14, 15, 24 58 . 1566/1985 ( 167//30.9.1985) . ) . 1735/1987 ( 195//11.11.1987) . 1943/1991 ( 50//11.4.1991). ) 30, . 1 . 2009/1992 ( 18/ /14.2.1992), 19 20 , 60% 19 40% 20, 12 1 . 2454/1997 ( 7//30.1.1997). ) . 2190/1994 ( 28//3.3.1994), . ) 10, . 7 . 2327/1995 ( 156/ /31.7.1995). ) . 2431/1996 ( 175//30.7.1996). ) 6 . 2525/1997 ( 188//23.9.1997), . ) .. 299/1997 ( 214//17.10.1997) .. 367/2001 ( 245/ /22.10.2001). ) . 2817/2000 ( 78//14.3.2000). ) 1 . 2834/2000 ( 160//7.7.2000). ) .. 339/2000 ( 284//28.12.2000) ) 1, . 1 . 2916/2001 ( 114/ /11.6.2001) 2 . 3549/2007 ( 69//20.3.2007). ) 9 . 7 . 2986/2002 ( 24/ /13.2.2002 ). ) 5 . 3, 6 7 . 3027/2002 ( 152//28.6.2002). ) 10, . 11 . 3051/2002 ( 220/ /20.9.2002) 14 . 1 . 3144/2003 ( 111//8.5.2003). ) . 3194/2003 ( 267//20.11.2003). ) 6 . 3255/2004 ( 138// 22.7.2004). ) 26 . 3577/2007 ( 130// 8.6.2007). ) 19 . 3328/2005 ( 80// 1.4.2005). ) 9 . 3391/2005 ( 240// 4.11.2005). ) 18 . 5 . 3404/2005 ( 260/ /17.10.2005). ) 23 . 3467/2006 ( 128// 21.6.2006). ) 21 . 1,2 22 . 2 . 3475/2006 ( 146//13.7.2006). ) . 3528/2007 ( 26//9.2.2007). ) 1 8 . 3687/2008 ( 159// 1.8.2008). ) .. 3832/1958 ( 128//23.8.1958). 2. . /. 1/5919/12.3.1998 ( 252/ /13.3.1998) , , . /. 1/12086/9.6.1998 ( 574//9.6.1998) . / . 1/21505/ 7.10.2004 ( 1571//20.10.2004). 3. . 42948/10.12.2003 ( 1854//11.12.2003) , . / ..5/.16502/19.7.2006 ( 989//25.7.2006). 4. . 2/13934/12.2.2001 ( 204//2.3.2001) , 32 33 . 5. . 79216/2/13.06.2008 ( 1180// 26.6.2008) 104334/2/5.8.2008 ( 1653// 14.8.2008)

14606

TE ....

. 6. . /..10/308/20548/1.8.2008 2 . 1 . 33/2006 ... ( 288//28.12.2006), , . 7. . 110839/2/29.8.2008 20092010 20102011. 8. . 109363/2/25.8.2008 ( 1738//28.8.2008) 20092010 20102011. 9. . 121164/2/22.9.2008 19, 20. 10. . 122897/2/25.9.2008 . 11. , 19110 ... 5115, (1.461) 60, 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 32, 33 34. 2009 2010 2010 2011 . . . 60 01 05 06 07 09 10 11 13 19 20 32 33 34 01.00 05.00 06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 13.00 19.00 20.00 32.00 33.00 34.00 : : 66 144 228 144 36 12 48 30 72 48 12 12 9 861 1461 60.00 : 600 600 .

. .

TE ....

14607

Vertical Blanking Internal (V.B.I.) . , , . B, . . . .... . . . : 05 , 06 , 07 11 , . . : 1. . 2. . , , , . 3. . 4. 6 . 3687/2008 ( 159 ). 5. 1987. 6. ( ). . . , : . 60 : [: 60.00] (. 6001) (. 6002) (. 6003) (. 6004) (. 6005) (. 6006) (. 6007) (. 6008), (. 6009) (. 6010), , (. 6011). (1.5.2004) (.. 299/1997 .. 367/2001) . . , , , (4) . , . 31.7.1995 (6) . . , 1.1.1981 .

14608

TE ....

. 01 : [: 01.00] (. 0101) (. 0102) (. 0103) (. 0104) (. 0105). 05 : [: 05.00] (. 0501) . 06 : [: 06.00] (. 0601) (. 0602). (1.5.2004) (.. 299/1997 .. 367/2001) . 07 : [: 07.00] (. 0701) . 09 : [: 09.00] (. 0901) (. 0902) (. 0903) (. 0904) (. 0905) (. 0906) (. 0907) (. 0908) (. 0909) (. 0910) (. 0911) (. 0912) (. 0913) (. 0914) (. 0915) (. 0916) (. 0917) (. 0918) ( , ) (. 0919) (. 0920) (. 0921) (. 0922) (. 0923) ... (. 0924). (1.5.2004) (.. 299/1997 .. 367/2001) . 10 : [: 10.00] (. 1001) (. 1002) (. 1003) (. 1004) (. 1005) . 11 : [: 11.00] (. 1101) (. 1102). 13 : [: 13.00] (. 1301) (. 1302) (. 1303) (. 1304) (. 1305) (. 1306) (. 1307) (. 1308) (. 1309) . : 30/6/1984 ( 144/90 107/03). 19 : [: 19.00] (. 1901) (. 1902) (. 1903) (. 1904) (. 1905) (. 1906), (. 1907) (. 1908) (. 1909) (. 1910) (. 1911) (. 1912) / (. 1913) ... (. 1914)

TE ....

14609

(. 1915) , (. 1916). (1.5.2004) (.. 299/1997 .. 367/2001) . 20 ...: [: 20.00] (. 2001) (. 2002) (. 2003) (. 2004) (. 2005) (. 2006) (. 2007) (. 2008) (. 2009) (. 2010) (. 2011) (. 2012) (. 2013) . 32 : [: 32.00] (. 3201) (. 3202) 33 : [: 33.00] (. 3301) . 34 : [: 34.00] (. 3401) (. 3402) . 1. 09, 10, 13, 19 20 ...... ( .../...) . , . 2. , . 3. ( ), , ...... ... ...... . , , , : 1. ( 1, . , .: 231045.91.015), 2. 14 . 10 . 1566/1985 ( 167 ) ( 37, . 2103442813). 01 . . ..... ( .../...) .... .. ( .../...). . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .

14610

TE ....

. . . . . . (......) ... 1. . / / /, . : ) ) . 2. . 79216/2/13.6.2008 ( 1180//26.6.2008) 104334/ 2/5.8.2008 ( 1653//14.8.2008) , 60, 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 19, 20, 32, 33, 34 13, . . 3. , . , , , . ( ) . ( ), . . BA . 1. (2) , , , (1) (100), , . O . (12) , , . . 2. (scanner) , , . . , , . . 3. . ( ), . ( ) , , . , . ( ) .

TE ....

14611

4. . 5. . 6. , , (55) (50) . 7. , : ) , ) ) . 8. , , . II. , (. .7 , , ) : . , , 5 . (10). , 5, . , . , ...... ... ......, . . . : , 2 , , 3 , 4 , , 5 . . , ...... ...... . . . : ) 1 . 2834/2000 ( 160/) . 9 . 11 . 1566/1985, . ) 2 . 3687/2008 ( 159/) : ) , , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) (. 2 . 23 . 3467/2006, 128), ) , ) , ) (...) 5 . 2525/1997 ( 188/), ) , , , , , . 10, 8 . 2817/2000 ( 78/).

14612

TE ....

: 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 16 , 20 , 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

. , : / / 4 + 26 5 0,50 9 + 21 10 1,00 14 + 17 15 1,50 19 + 12 20 2,00 29 + 3 30 2,50 38 + 24 40 3,00 48 + 15 50 3,50 58 + 6 60 4,00 77 + 18 80 4,50 97 + 0 100 5,00 ( ) . , , .... ... . , / , : 1. , , , 2. , 3. , , 4. , , 5. , , 6. , . ( ). . III. 1. , : . (2) , ( ) (55) (50) . ( , , ), . (4) , . . . . .

TE ....

14613

. (55) (50) . 2. , , . , . , , (3) . . , . , , (www.asep.gr) . ( ) (55) (50) (4) ( 6 . 16 . . 3027/2002). , ( 8 . 6 . 3194/2003). 1. (. ) (10) . , , . (40) (), . , . . 2. . , . 3. , , . , , , , , ( ). 312 , . 23 2008 11 2008 . , , .

14614

TE ....

: ) , ) (20) (), ) ( , , ). , , ) . . . . ) , . ) . ) ..... ( ../...) . . ) , (. . . ), . , 322, . (4) ( 6 . 16 . . 3027/2002) : i. . ii. , . iii. . , . 312 322: ( ) .... (www.asep.gr) : > > . . 8 . 1599/1986 ( 75 ) . , , . , . . , , . , . . : ) . (. ), . ) (. ) ) , (. . , ).

TE ....

14615

, . . , , , , , , , , : ) , ) , , : i) 165 . 3528/2007, ( , 26/9.2.2007/. ) : . ii) , , . , . iii) ( ), , . , (5) . , , . . Vertical Blank ing Internal (V.B.I.) , , ... ... ( ). , . , , , , , . , (. 15) .. .... ( 37, ). : KA . . : www.asep.gr. , 29 2008

14616

TE ....

) . 79216/2/13.6.2008 ( 1180//26.6.2008)

: 1. : ) 6 . 2525/1997 ( 188), . ) 12, 13, 14, 15, 24 58 . 1566/85 ( 167), . ) 90 .. 63/2005 ( 98/), 29 . 1558/ 1985 ( 137) ) . 1, 2 21 . 2 22 . 3475/2006 ( 146/), , . 2. ( 16/16.4.2008 21/21.5.2008) ( 12/15.5.2008) . , : 1 1. 2008 , . 2. , , , 4 5 . 2 1. 2008 : 60 01 05 06 07 09 10 11 19 20 ... 32 33 , 34 2. , 5 / / / , 4 , : . 02 , ( 5 ), (3) : ) , ) () . , . . 04 , , ( 5 ), : , , (, , ),

TE ....

14617

, , , 4. 04 , 70% 30%. , , 70% (, , , ) 30%, , . . 3 1. ( ), 4 5, , (4) . 2. , , . 4 , , . , : . 60 ( . 304/13 0303). 1. : . 2. : . 3. : . 4. : . 5. : . . 01 . , , . . : . 1. . 2. 3. (, ) . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. : . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . . 1. ( ). 2.

14618

TE ....

3. . 4. . 5. . 6. . 7. ..... 05 . (, ) : ) : , , , ( ). . (10001200 ) , . 06 ( , 05). 07 ( , 05). ..... 09 : . ( , , ). ( , , ). ( ). ( : ). ( , ). ( , ). ( : , , , ). ( , . , ). ( , , , ). (, , . ). : , . : , , , NAIRU, Okum . ( , Solow). . ( , ). (, , , ). . . . .... ( , ). (, , ). ( , ). ( : O 1 ....) ( : 66 85). ( 36 56). .... (, ). ( 60). ( 54.00) (.., .., ..., ..)

TE ....

14619

10 : . 1. : , , , . 2. : , , . . 1. 2. . 1. , 2. . 1. , . 2. : , 3. . 1. 2. 3. . 1. 2. , , . 1. 2. 3. : , , 4. . . , 1. 2. ... 3. ... / . 1. 2. 3. . , 1. , 2. 3. 4. : , , , . . 1. 2. 3. 11 : . . . . . , , . , . : , , . : , , . : , . : , , . : , , , ( ).

14620

TE ....

( ) , , , , , , , , , , , , , . 1920 : 1. 2. . , , . . (, , , ClientServer, ). 3. CPU, /. , , . . 4. . . . . ( , , , , , SQL) ( ). 5. . . 6. . HTML, CGI, Java script, DHTML, PHP, XML. 32 : 1. Commedia dell arte 19 2. *10005160810080028*

516

TE ....

14621

. . 33 , . 33 : 1. 19 . 2. . ( , , , Descartes Hegel) 3. ( ) 20 . , , , & ( ), ( ), ( ) : ( ) , . 34 : I. : , ,

14622

TE ....

, ( ). II. (1.0001.200 ) , . 5 1. : 1) 2) : ) , : (i) (ii) . ) . ) . ) . ) . 2. : ) . ) . : . , , , ( ). : 1. (, ). 2. : 1) , , , , , , , , , ( ), , , , 2) , , , . . . , . / / [ ( ), , , , , ]. ( ) : . . . , 13 2008

TE ....

14623

) . 104334/2/5.8.2008 ( 1653//14.8.2008)

: 1. : ) 6 . 2525/1997 ( 188), . ) 12, 13, 14, 15, 24 58 . 1566/1985 ( 167), . ) 90 .. 63/2005 ( 98/), 29 . 1558/1985 ( 137) ) . 1, 2 21 . 2 22 . 3475/2006 ( 146/), , . 2. ( 19/2008) ( 12/15.5.2008, 14/5.6.2008 17/23.6.2008) . 3. , : 1 1. 2008 , . 2. , , 4 5 . 2 1. , 2008, : 13 2. , 5 / / / , 4 . 3 1. , ( ), 4 5, , (4) . 2. , , . 4 , , . , : . 13 : 1. 2.

146243. ( ) 4. / ...

TE ....

5 1. : 1) 2) : ) , : (i) (ii) . ) . ) . ) . ) . 1. : ) . ) . : . , , , ( ). : 1. (, ). 2. : 1) , , , , , , , , , ( ), , , , 2) , , , . . . , . / / [ ( ), , , , , ]. ( ) : . . . , 5 2008

TE ....

14625

: 1. . (1) . (. 2431/1996, 175 ). , , : 1) ( 1, . , .: 23104591015) 2) 14 . 10 . 1566/1985 ( 167 ) ( 37, . 2103442813). : , , . , , , , , (.. 3832/1958). 2. . , , , . 3. , , , : ) . ) , ( ), , , , , , , , , . ) , . ) . ) ( ) ( ) . ) .... ... .... 14 . 1 . 2190/1994 ( 28 ), 1 . 2527/1997 ( 206 ), . : 47 . 1 . 4. . , , , , , (4) , . , ( 6 . 3687/2008 159 ). : , . 5. 1987. 6. , , ,

14626

TE ....

...... ... ......, . , / (1.5.2004) ...... ( 60 ) . , , : 1. ( 1, . , .: 231045.91.015) 2. 14 . 10 . 1566/1985 ( 167 ) ( 37, . 2103442813). : 1 6 , , , . , .

TE .... ,

14627

. , , , . 1. . . , 5, . , ( ). 09, 10, 13, 19 20 ..... ( .../...) . , . , : ...... , ... , ...... (....) . . , , , , . , (....) 10 ..165/2000 ( 149 ) , . : ( ) , , (. 3328/2005 8 80 ). , , . 5. : , : 1. 2. 14 . 10 . 1566/1985. , , 60 , (4) . , . 31.7.1995 (6) . , . ... ... . 6 2 . 1735/1987 ( 195 ) ...... (...) ... ... , . 2 5, ... ... , ... ... . ...... ....

14628

TE ....

... ..., , (......) ...... , ... ... , . : ...... , . 2. . , , . : ) ...... ) ......, , . , , , . , , , , . : , . , . ...... . 3. . , , . 322 , . , , . , , . ( ). , , , . , (). . 148/26.12.913/1.2.1914. ) ( , , ...), ( ). () .

516

TE ....

14629

, 8, . 4, . 1599/1986, . , . 5 3 . 2690/1999 . 4 8 . 1599/1986 , , , . ) ( , , ...) 8 . 4 . 1599/1986, .

14630

TE ....

( ) & 510 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 520 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

TE .... ( ) () () 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 299 300 401 402 501 502 503 504 505 506 507

14631

14632

TE .... 42948/10.12.2003 , ( 1854/. /11.12.2003) ( 31, . 2 3).

, , , : ) . , . ) . , , , , , . ) . , . . 32 , , , , , . ) , , , , , . .

*10005160810080028*

34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 : http://www.et.gr e-mail: [email protected]