Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο...

46
Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής Ιστορία Δ΄ Τάξης - Επανάληψη 3 ης Ενότητας: 3. Κλασικά Χρόνια ΄΄Ο Χρυσός Αιώνας, κεφ. 20-24΄΄ Δ΄ τάξη 2 ου Δημοτικού Αρχανών http://xristx.blogspot.gr Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.1
 • Upload

  -
 • Category

  Education

 • view

  2.978
 • download

  1

Transcript of Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο...

Page 1: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής

Ιστορία Δ΄ Τάξης - Επανάληψη 3ης Ενότητας:

3. Κλασικά Χρόνια

΄΄Ο Χρυσός Αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

• Δ΄ τάξη 2ου Δημοτικού Αρχανών

• http://xristx.blogspot.gr

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.1

Page 2: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.2

Page 3: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Οη Έιιελεο κε αξρεγό ηνλ Παπζαλία ζπλέρηζαλ λα πνιεκνύλ ηνπο

Πέξζεο. Όκσο νη Σπαξηηάηεο δελ ήζειαλ λα πνιεκνύλ άιιν ηνπο Πέξζεο

θαη πνιιέο πόιεηο δήηεζαλ βνήζεηα από ηελ Αζήλα.

Έηζη έγηλε ε Ά Αζελατθή ζπκκαρία ην 478 π.Χ κε πνιιέο

παξαζαιάζζηεο πόιεηο θαη λεζηά. Οη πόιεηο απηέο πξνζπαζνύζαλ λα

κείλνπλ ειεύζεξεο θαη έδηλαλ ρξήκαηα θαη πινία ζην ζηξαηό γηα λα

πνιεκάεη.

Οη Έιιελεο κε αξρεγό ηνλ Κίκσλα λίθεζαλ ηνπο Πέξζεο ζηνλ

Δπξπκέδνληα πνηακό ην 465 π.Χ. Μεηά από ιίγα ρξόληα ν Κίκσλαο

πέζαλε θαη νη Πέξζεο ζηακάηεζαλ λα πνιεκνύλ ηηο ειιεληθέο πόιεηο.

Οη ειιεληθέο πόιεηο ήηαλ ειεύζεξεο θαη ε Αζήλα έγηλε κηα κεγάιε θαη

δπλαηή πόιε κε πνιιά ιηκάληα θαη πινία πνπ ηαμίδεπαλ ζηε Μεζόγεην.

eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.3

Page 4: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Κεθάλαιο 21

Το πολίηεσμα και η κοινφνία ηης Αθήνας ζηα τρόνια ηοσ Περικλή

Ο Περικλής ήηαλ ζπνπδαίνο ξήηνξαο θαη ήζειε λα θάλεη ηελ Αζήλα κηα

ζπνπδαία πόιε. Οη πνιίηεο ηεο Αζήλαο αγαπνύζαλ ηνλ Πεξηθιή.

Οη πνιίηεο ζηελ Εκκληζία ηοσ δήμοσ κηινύζαλ γηα πνιιά ζέκαηα ηεο

πόιεο θαη έπαηξλαλ απνθάζεηο.

Αζελαίνη πνιίηεο ήηαλ όζνη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ηνπο έκελαλ ζηελ

πόιε ηεο Αζήλαο.

Μέηνηθνη ιέγνληαλ νη μέλνη πνπ έκελαλ ζηελ Αζήλα θαη ήηαλ έκπνξνη.

Γνύινη ιέγνληαλ απηνί πνπ έθαλαλ δύζθνιεο δνπιεηέο.

eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.4

Page 5: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Κεθάλαιο 22

Η καθημερινή ζφή και η εκπαίδεσζη ηφν Αθηναίφν

Οη άλδξεο ζηελ αξραία Αζήλα πήγαηλαλ ζηα γσμναζηήρια θαη ζηελ

Αγορά.

Οη γπλαίθεο έκελαλ ζηο ζπίηι θαη έθαλαλ δνπιεηέο. Μαγείξεπαλ,

δύκσλαλ θαη ύθαηλαλ. Βγαίλαλ έμσ από ην ζπίηη όηαλ γηλόηαλ κηα γηνξηή.

Φνξνύζαλ σξαία ξνύρα θαη ρηέληδαλ σξαία ηα καιιηά ηνπο.

Τα παηδηά κέρξη λα γίλνπλ 7 ρξνλώλ έκελαλ ζην ζπίηη θαη έπαηδαλ

παηρλίδηα. Μεηά πήγαηλαλ κε ηνλ παιδαγφγό ζην γραμμαηιζηή. Ο

γξακκαηηζηήο ηνπο κάζαηλε λα γξάθνπλ, λα δηαβάδνπλ θαη λα κεηξάλε.

Όηαλ ηα αγόξηα κεγάισλαλ πήγαηλαλ ζην ζηραηό γηα 2 ρξόληα.

eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.5

Page 6: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Τελ επνρή πνπ ν Πεξηθιήο δνύζε ζηελ Αζήλα ηνλ έγηλαλ

πνιιά ζεκαληηθά έξγα θαη κλεκεία ζηελ πόιε γηα απηό θαη ε επνρή

εθείλε νλακάζηεθε «τρσζός αιώνας» γηαηί ηα έξγα απηά ήηαλ ηόζν

πνιύηηκα όπσο ν ρξπζόο.

Πάλσ ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο ρηίζηεθε ν Παρθενώνας έλαο λαόο

γηα ηε Θεά Αθηνά. Οη αξρηηέθηνλεο Ικηίνος θαη Καλλικράηης έρηηζαλ

ηνλ Παξζελώλα θαη ν Φειδίας πξόζερε αλ όινη νη εξγάηεο δνύιεπαλ

ζσζηά.

Ο Φεηδίαο έθηηαμε θαη ην άγαικα ηεο ζεάο Αζελάο πνπ ππήξρε κέζα ζηνλ

λαό ηνπ Παξζελώλα.

eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.6

Page 7: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Σηελ Αζήλα έδεζαλ πνιινί ζπνπδαίνη άλζξσπνη

1) ν Σφκράηης πνπ ήηαλ θιλόζοθος

2) ν Ηρόδοηος πνπ ήηαλ ιζηορικός θαη έγξαςε γηα ηνλ πόιεκν ησλ

Διιήλσλ κε ηνπο Πέξζεο.

3) Ο Θοσκιδίδης πνπ ήηαλ θαη απηόο ιζηορικός θαη έγξαςε γηα ηνλ

Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν.

Δθείλε ηελ επνρή νη άλζξσπνη παξαθνινπζνύζαλ παξαζηάζεηο ζην

θέαηρο γηα λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα κάζνπλ θαηλνύξγηα ρξήζηκα

πξάγκαηα.

Τα έξγα ζην ζέαηξν πνπ έθαλαλ ηνπο αλζξώπνπο λα ιππνύληαη ιέγνληαλ

ηραγφδίες. Τα έξγα πνπ έθαλαλ ηνπο αλζξώπνπο λα γειάλε ιέγνληαλ

κφμφδίες.

Τα έξγα πνπ παίδνληαλ ζην ζέαηξν ηα έγξαθαλ ν Αιζτύλος, ν

Σοθοκλής, ν Εσριπίδης θαη ν Αριζηοθάνης.

eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.7

Page 8: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Επανάληυη ζηον 5ο αιώνα π.Χ

ηον «τρσζό αιώνα ηοσ Περικλή»

Οη Έιιελεο θάλνληαο ηελ Αθηναχκή ζσμματία θαηάθεξαλ λα δηώμνπλ

ηνπο Πέξζεο από ηηο πόιεηο ηνπο. Η Αζήλα έγηλε κηα δπλαηή πόιε κε

δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα.

Τελ επνρή ηνπ Περικλή ηνλ πνπ νλνκάζηεθε «ρξπζόο

αηώλαο» ρηίζηεθε ν Παρθενώνας ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο.

Γράυε ηις απανηήζεις

Ποιός ζποσδαίος ρήηορας έζηζε ζηην Αθήνα ηον 5ο αιώνα π.Χ;

.................................................................................................................

Πώς ονομάζηηκε ο αιώνας ηα τρόνια ποσ έζηζε ο Περικλής;

...................................................................................................................

Ποιό ζημανηικό έργο τηίζηηκε ζηην Αθήνα ηον 5ο αιώνα π.Χ;

.....................................................................................................................

Ποιό πολίηεσμα είτε η Αθήνα ηον 5ο αιώνα π.Χ;

.....................................................................................................................

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.8

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
eva-edu
Page 9: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

25

Α’ Αθηναϊκή συμμαχία (478 π.Χ.) – Δηλιακή συμμαχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη

Οι Έλληνες σκέφτηκαν να επιτεθούν εναντίον των Περσών.

Ο ελληνικός στόλος, με αρχηγό τον Παυσανία, ελευθέρωσε πόλεις της

Κύπρου και τα στενά του Ελλήσποντου.

Ο επιθετικός πόλεμος ήταν σύντομος.

Οι Σπαρτιάτες δεν ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν τον αγώνα κατά

των Περσών.

Ο συμμαχικός στόλος στράφηκε κατά των Περσών.

2. Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» (5ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.)

Πολλές πόλεις παραθαλάσσιες και νησιωτικές

ζήτησαν βοήθεια από την Αθήνα

για να αντιμετωπίσουν

τον περσικό κίνδυνο.

Στόχος ήταν η προστασία

της ελευθερίας

των πόλεων της

συμμαχίας.

Κάθε πόλη έπρεπε να

δίνει χρήματα ή πλοία στο συμμαχικό

στόλο.

Οι αντιπρόσωποι των πόλεων

συνεδρίαζαν στο νησί της Δήλου.

Δηλιακή συμμαχία

Τα χρήματα τα διαχειρίζονταν 10 Αθηναίοι.

(Ελληνοταμίες)

Ο Αριστείδης (δίκαιος)

κανόνισε τις υποχρεώσεις

κάθε πολιτείας.

Αρχηγός ο Κίμωνας.

Οι Πέρσες νικήθηκαν στον Ευρυμέδοντα ποταμό (465 π.Χ.).

Ο Κίμωνας σκοτώθηκε σε

εκστρατεία στην Κύπρο.

Οι Αθηναίοι χωρίς αρχηγό νίκησαν.

Οι Πέρσες υπέγραψαν

ειρήνη (448 π.Χ.).

Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας εξασφάλισαν την

ελευθερία τους.

Η δύναμη της Αθήνας…

Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.9

Page 10: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

26

Η δύναμη της Αθήνας αυξανόταν.

Η Σπάρτη θέλησε να πάρει με το μέρος της τις δυσαρεστημένες πόλεις.

Τα αθηναϊκά πλοία έπλεαν σε όλη τη Μεσόγειο

θάλασσα.

Ο Πειραιάς έγινε το

πιο μεγάλο λιμάνι.

Οι Αθηναίοι δε συμπεριφέρονταν

καλά στους συμμάχους.

Μετέφεραν το ταμείο από τη

Δήλο στην Αθήνα.

Οι σύμμαχοι είχαν

παράπονα.

Ηγεμονία της Αθήνας.

Μετά το θρίαμβο στο Αρτεμίσιο και τη Σαλαμίνα η Αθήνα ήταν πλέον ναυτική δύναμη. Έτσι, τα δικαιώματα που είχαν τα πληρώματα των τριήρων που νίκησαν τον περσικό στόλο εξισώθηκαν με αυτά των ανωτέρων τάξεων.

Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.10

Page 11: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

27

Εκκλησία του δήμου

10 στρατηγοί

Οι κάτοικοι της Αττικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Το πολίτευμα και η κοινωνία

της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή

Ο Περικλής

Ήταν Θέλησε Προσπάθησε Φρόντισε σπουδαίος ρήτορας. να κάνει την Αθήνα

πνευματικό κέντρο των Ελλήνων.

να πείσει τους πολίτες να ενδιαφέρονται για τα θέματα της πόλης.

να πληρώνονται όσοι έπαιρναν κάποιο

αξίωμα.

Είχε την πιο μεγάλη δύναμη. Συμμετείχαν όλοι οι ελεύθεροι πολίτες.

Έπαιρναν τις πιο μεγάλες αποφάσεις.

Είχαν μεγάλη εξουσία. Εκλέγονταν από τους πολίτες για 1 χρόνο.

Φρόντιζαν για το στρατό και το στόλο.

Ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια της πόλης.

Αθηναίοι πολίτες Μέτοικοι Δούλοι

Όσοι είχαν πατέρα και μητέρα από την Αθήνα.

Είχαν τα περισσότερα δικαιώματα.

Ξένοι που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην πόλη.

Ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο.

Πλήρωναν φόρο, το μετοίκιο.

Πολλοί ήταν αιχμάλωτοι. Έκαναν τις βαριές δουλειές. Η ζωή τους ήταν δύσκολη

και κοπιαστική. Δούλευαν ως αστυνομικοί,

λογιστές και παιδαγωγοί.

Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.11

Page 12: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

Η καθημερινή ζωή και

η εκπαίδευση των Αθηναίων

Οι Αθηναίοι…

Τα σπίτια τους…

Τροφή τους ήταν…

Οι γυναίκες…

Εκπαίδευση..

…ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. … τις ελεύθερες ώρες τις περνούσαν στα γυμναστήρια ή στην Αγορά.

… ήταν χαμηλά και απλά. … δεν είχαν παράθυρα στο δρόμο. … είχαν λίγα έπιπλα.

… τα λαχανικά. … οι ελιές. … τα ψάρια. Κρέας έτρωγαν στις γιορτές και στις θυσίες.

Έπιναν νερωμένο κρασί όταν διασκέδαζαν.

… έμεναν στο σπίτι. Μαγείρευαν. Ζύμωναν. Ύφαιναν.

… σπάνια έβγαιναν έξω.

… ενδιαφέρονταν για τον εαυτό τους. Ντύνονταν ωραία. Βάφονταν. Άλλαζαν το

χτένισμά τους.

Κάποιες είχαν υπηρέτριες.

Στη Σπάρτη έπαιρναν μέρος σε εκδηλώσεις και συμπεριφέρονταν πιο ελεύθερα.

Δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία.

Τα παιδιά μέχρι 7 ετών έμεναν σπίτι παίζοντας.

Μετά την ηλικία των 7 ετών ο

παιδαγωγός συνόδευε τα παιδιά στο γραμματιστή.

Μάθαιναν.. να διαβάζουν. να γράφουν. να λογαριάζουν.

Ο κιθαριστής μάθαινε να

παίζουν κιθάρα και

λύρα.

Ανώτερα σχολεία δεν

υπήρχαν.

Οι νέοι πήγαιναν στρατιώτες για 2

χρόνια.

Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.12

Page 13: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

29

Ο Περικλής χρησιμοποίησε τα χρήματα του συμμαχικού ταμείου για την ανακατασκευή των ναών που

κατέστρεψαν οι Πέρσες.

Πάνω στην Ακρόπολη

Αγάλματα

Έργα ζωγραφικής δε σώθηκαν. Αγγεία σώθηκαν πολλά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

Ο «χρυσός αιώνας» της τέχνης

Κλασικά έργα (έμειναν αξεπέραστα)

ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Προπύλαια Ναός Αθηνάς Νίκης

Παρθενώνας (αφιερωμένος στην Αθηνά)

Ερέχθειο Χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς (αγώνας Αθηνάς-

Ποσειδώνα για το όνομα της

πόλης)

Καρυάτιδες

Χρυσελεφάντινο άγαλμα της

Αθηνάς

(Φειδίας)

(Παλλάδα) 7

μέτρα ύψος

Διαφορετικά από κούρους και κόρες.

Τα πρόσωπα έχουν φυσικά

χαρακτηριστικά.

Τα χέρια και τα πόδια έχουν κίνηση.

Γνωστοί γλύπτες: Φειδίας

Πολύκλειτος

Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.13

Page 14: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

30

Στην Αθήνα έζησαν σπουδαίοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα γράμματα.

Αναπτύχθηκε ιδιαίτερα το θέατρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

Η Αθήνα γίνεται «σχολείο της Ελλάδας»

ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ Έργα σοβαρά και θλιβερά.

ΚΩΜΩΔΙΕΣ Έργα χαρούμενα.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Φιλόσοφος)

Η ζωή, θα γίνει πιο καλή,

αν οι άνθρωποι γίνουν δίκαιοι και τίμιοι.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Πατέρας της ιστορίας)

Έγραψε για τα κατορθώματα των Ελλήνων κατά των Περσών.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

(Ιστορικός)

Έγραψε για τον πελοποννησιακό πόλεμο.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.14

Page 15: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Πιτσίλκα Ελένη xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝ

Βασικές ληροφορίες

Η Αθήνα στα χρόνια του Περικλή γίνεται ισχυρό νευµατικό κέντρο της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσµου

∆ηµιουργείται η Α΄ Αθηναϊκή Συµµαχία µε όλη αρχηγό την Αθήνα

Το ολίτευµα της Αθήνας είναι η δηµοκρατία την οοία ασκεί η Εκκλησία του ∆ήµου

Τρεις κοινωνικές τάξεις υάρχουν : οι Αθηναίοι ολίτες – οι µέτοικοι- οι δούλοι

Μορφώνονταν µόνο τα αγόρια αό την ηλικία των 7 χρόνων ενώ στην ηλικία των 18 υηρετούσαν τον αθηναϊκό στρατό

Με τη µόρφωση των νέων ασχολούνταν ο αιδαγωγός, ο κιθαριστής και ο γραµµατιστής

Σηµαντικότατα έργα δηµιουργούνται την ερίοδο αυτή, όως ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, τα Προύλαια, κ.ά.

Ανατύσσεται το θέατρο το οοίο αρακολουθούν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Αθηναίοι

Σηµαντικότατοι θεατρικοί συγγραφείς και φιλόσοφοι κάνουν την εµφάνισή τους

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.15

Page 16: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Πιτσίλκα Ελένη xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Ερωτήµατα

1. Σε οιες κατηγορίες χωρίζονταν, στα χρόνια του Περικλή, οι ολίτες τηςΑθήνας;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Ποιος ήταν ο ρόλος του αιδαγωγού, του γραµµατιστή και του κιθαριστή;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.16

Page 17: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Πιτσίλκα Ελένη xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

3. Πώς ονοµάζονται τα έργα και η εοχή του Περικλή;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4. Ποια τέχνη ανατύχθηκε ιδιαίτερα εκείνη της εοχή και ώς τηναρακολουθούσαν οι άνθρωοι; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5. Ποια σηµαντικά ρόσωα έζησαν κατά τη διάρκεια του «χρυσού αιώνα»;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Κ α λ ή ε π ι τ υ χ ί α !Κ α λ ή ε π ι τ υ χ ί α !Κ α λ ή ε π ι τ υ χ ί α !Κ α λ ή ε π ι τ υ χ ί α !

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.17

Page 18: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Όνοµα:……………………………………………………………………………………………

4ο Επαναληπτικό µάθηµα την Ιστορία ( Ο Χρυσός αιώνας, 5ος π.χ. αιώνας

1.Συµπληρώνω το σταυρόλεξο:

18. 11.

1. 14.

2.

9. 12. 13. 15. 16.

3.

4.

8. 10.

5.

6.

7.

17.

1. Αθηναίος τραγικός ποιητής.2. Γιος του Μιλτιάδη, νίκησε τους Πέρσες στον Ευρυµέδοντα ποταµό .3. Μεγάλη γιορτή των Αθηναίων.4. Αθηναίος φιλόσοφος, µαθητής του Σωκράτη.5. Κατώτερη τάξη στην Αθήνα.6. Ο ιστορικός που έγραψε την ιστορία των Περσικών πολέµων.7. Γνωστός για τις κωµωδίες του στην αρχαία Αθήνα.8. Ο γλύπτης που κατασκεύασε το άγαλµα της Αθηνάς.9. Υπέροχο κτίριο στην είσοδο της Ακρόπολης.10.Ένας από τους αρχιτέκτονες του Παρθενώνα .11.Το πιο λαµπρό οικοδόµηµα της Ακρόπολης.12.Σπουδαίος φιλόσοφος, δάσκαλος του Μ. Αλεξάνδρου.13.Αρχαίος τραγικός ποιητής.14.Ξένοι στην Αθήνα, που ασχολούνταν µε το εµπόριο και τη βιοτεχνία.15.Πολύ σπουδαίος Αθηναίος ρήτορας.16.Χτίστηκε στο µέρος που έγινε ο αγώνας ανάµεσα στον Ποσειδώνα και την Αθηνά για το όνοµα της

Αθήνας.17.Ο άλλος αρχιτέκτονας των κτισµάτων της Ακρόπολης.18.Θέλησε να κάνει την Αθήνα πνευµατικό κέντρο των Ελλήνων και τα κατάφερε

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.18

Page 19: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

2.Συµπληρώνω τον πίνακα, βάζοντας ένα Χ όπου ταιριάζει. Στη συνέχεια γράφω µια πρόταση πουνα εξηγεί τι είναι η κάθε έννοια.

Συµµετέχουν πολλές πόλεις - κράτη

Έχουν όλα τα µέλη ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.

Αποφασίζει ένα κράτος, επειδή είναι πιο ισχυρό.

Συµµετέχουν Όλοι στις αποφάσεις που παίρνονται µε ψηφοφορία.

Συµµαχία

Ηγεµονία

Στη συµµαχία ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Στην ηγεµονία ................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Σε ποιες τάξεις χωρίζονταν οι κάτοικοι της Αθήνας; Γράφω λίγα λόγια για κάθε µια από αυτές.

4.Γιατί οι αρχαίοι θεωρούσαν την Αθήνα σαν « Σχολείο όλης της Ελλάδας» ;

5.Συµπληρώνω Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις:

Τα σπίτια των Αθηναίων ήταν µεγαλόπρεπα και φανταχτερά.

Ο πόλεµος των Περσών εναντίον της Ελλάδας ήταν επιθετικός.

Οι γυναίκες στην Αθήνα στολιζόταν και ασχολούνταν µε τις δουλειές του σπιτιού.

Ο Πολύκλειτος ήταν σπουδαίος ρήτορας.

Η Α΄ Αθηναϊκή συµµαχία έγινε για να προστατεύσει την ελευθερία των πόλεών της.

Οι 10 στρατηγοί εκλέγονταν από τους Αθηναίους πολίτες, για ένα χρόνο.

Η εκκλησία του δήµου είχε τη µικρότερη δύναµη στην πόλη.

Μουντράκη Αννα

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.19

Page 20: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ 3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ο <<ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ>> ( 5ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.)

1. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε τις λέξεις τηςπαρένθεσης:

(Κίµωνας, Πέρσες, Α΄ Αθηναϊκή συµµαχία, προστασία, ηγεµονία, ∆ήλος, Ευρυµέδοντας, Αριστείδης, Σπάρτη, Αθήνα)

Η __________________ (478 π.Χ.) δηµιουργήθηκε, για να εξασφαλιστεί η ____________ των ελληνικών πόλεων από πιθανή νέα επίθεση των ____________. Ο _______________ ανέλαβε να κανονίσει τις υποχρεώσεις που θα είχε η κάθε πόλη απέναντι στη συµµαχία. Ο συµµαχικός στόλος µε αρχηγό τον ______________ νίκησε τους Πέρσες στον ________________ ποταµό (465 π.Χ.) αναγκάζοντάς τους να συνθηκολογήσουν λίγα χρόνια αργότερα. Η Αθήνα όµως µετέτρεψε τη συµµαχία σε _____________ κι επέβαλε τις δικές της αποφάσεις. Μετέφερε µάλιστα το ταµείο της συµµαχίας από τη __________ στην __________. Η στάση αυτή των Αθηναίων ανησύχησε τους συµµάχους αλλά και τη _____________.

2. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) καιποιες (Λ) λάθος:

Την πιο µεγάλη δύναµη στην Αθήνα την είχε η Εκκλησία του δήµου. ___ Οι 10 στρατηγοί εκλέγονταν από τους µέτοικους. ___ Οι δούλοι ασχολούνταν κυρίως µε το εµπόριο. ___ Οι κάτοικοι της Αττικής χωρίζονταν σε 3 κατηγορίες. ___ Οι Αθηναίοι πολίτες είχαν και τα περισσότερα δικαιώµατα. ___ Υπήρχαν δούλοι που δούλευαν ως αστυνοµικοί, λογιστές, παιδαγωγοί. ___ Συνηθισµένη τροφή των Αθηναίων ήταν τα λαχανικά, οι ελιές και τα ψάρια. ___ Οι γυναίκες πρόσεχαν και περιποιούνταν τον εαυτό τους. ___ Στην Αθήνα υπήρχαν δηµόσια σχολεία. ___ Οι γονείς έστελναν τα παιδιά τους στο γραµµατιστή µε τη συνοδεία ενός

παιδαγωγού. Μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν και να λογαριάζουν. ___

3. Σηµειώστε ένα Χ εκεί που ταιριάζει:

Φιλόσοφοι Ρήτορες ∆ραµατικοί συγγραφείς Ιστορικοί

Αισχύλος

Ηρόδοτος

Σωκράτης

Σοφοκλής

Θουκυδίδης

Ευριπίδης

Περικλής

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.20

Page 21: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

4. Ν’ αντιστοιχίσεις ό, τι ταιριάζει:

Ικτίνος και Καλλικράτης

Φειδίας

Πολύκλειτος

Μύρωνας

5. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει η φράση: ‘’Αυτό το έργο είναι κλασικό’’.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ονοµατεπώνυµο: ______________________________________________________

Στράτος Λαυρέντζος

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.21

Page 22: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

17ο Δ.Σ. Ρόδου- Δ’ Τάξη- Δασκάλα: Χαλκίτη Μαριάνθη

,

.

,

Όνομα:……………….. 16/02/12 Δ’

Επαναληπτικό στη Ιστορία ( Ο «χρυσός αιώνας») 1. Γράψε στην πυραμίδα τις κοινωνικές τάξεις της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή και από κάτω τι γνωρίζεις για την καθεμία.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 Γράψε τα κυριότερα μέρη της Ακρόπολης. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………..

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.22

Page 23: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

17ο Δ.Σ. Ρόδου- Δ’ Τάξη- Δασκάλα: Χαλκίτη Μαριάνθη

3. Αντιστοίχισε: Σωκράτης Αισχύλος Ηρόδοτος ιστορικός Σοφοκλής φιλόσοφος Ευριπίδης θεατρικός Θουκυδίδης συγγραφέας Αριστοφάνης 4. Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις: Τα σπίτια των Αθηναίων ήταν …………. και ……….., χωρίς …………… στο δρόμο. Συνηθισμένη τους τροφή ήταν τα …………….., οι ………… και τα ………………… Οι γυναίκες είχαν να ………………, να ……………….., να ………………….. Μετά την ηλικία των εφτά ετών τα αγόρια πήγαιναν στο ……………………… με τη συνοδεία του …………………… για να μάθουν …………………., ………………….. και ……………………. Στο θέατρο παίζονταν δύο ειδών έργα: οι ………………… και οι …………………….. Τα έργα που φτιάχτηκαν την εποχή του Περικλή ονομάστηκαν ……………………. και η εποχή που έζησε ο Περικλής «………………………………». Ο ……………………… μάθαινε στα παιδιά να παίζουν κιθάρα και λύρα.

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.23

Page 24: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Εκόηεηα: Ο Χνοζόξ Αηώκαξ (θεθάιαηα 20-24)

ΌΝΟΜΑ:...................................................................................................... .............................

1) Να ζσμπληρώζεηε ηα κεμά ηοσ παρακάηω κειμέμοσ

Η _________________ (478 π.Χ.) δεμημονγήζεθε γηα κα ελαζθαιηζηεί ε πνμζηαζία

ηςκ ειιεκηθώκ πόιεςκ θαη _________ από πηζακή επίζεζε ηςκ _________. Γηα κα ημ

πεηύπεη όμςξ αοηό πνεηαδόηακ ____________ηα μπμία ηα δηαπεηνίδμκηακ ______

Αζεκαίμη πμο μκμμάδμκηακ ____________.

Ο ζομμαπηθόξ ζηόιμξ με ανπεγό ημκ _____________ κίθεζε ημοξ Πένζεξ ζημκ

_______________πμηαμό (465 π.Χ.). Οη Πένζεξ οπέγναρακ εηνήκε θαη μ _________

έγηκε ημ πημ μεγάιμ ιημάκη. Η Αζήκα όμςξ μεηέηνερε ηε ζομμαπία ζε __________ θαη ημ

ηαμείμ ηεξ ημ μεηέθενε από ηε ________ ζηεκ Αζήκα.

2) Να ζημειώζεηε Σ για κάθε ζωζηή πρόηαζη και Λ για κάθε λάθος πρόηαζη

Ο Θμοθοδίδεξ ζεςνείηαη «μ παηέναξ ηεξ ηζημνίαξ»

Οη γοκαίθεξ ζηεκ Αζήκα πνόζεπακ θαη πενηπμημύηακ ημκ εαοηό ημοξ

Σε μεγαιύηενε δύκαμε ζηεκ πόιε ηεκ είπε μ Πενηθιήξ

Οη κέμη οπενεημύζακ ημ ζηναηό γηα 3 πνόκηα

ημκ Πανζεκώκα ενγάδμκηακ μη ανπηηέθημκεξ Ιθηίκμξ θαη Καιιηθνάηεξ

3) Να κάμεηε ηημ αμηιζηοίτιζη

ςθνάηεξ Δίθαημξ

Ηνόδμημξ Ρήημναξ

Ανηζηείδεξ Φηιόζμθμξ

Πενηθιήξ Ανπηηέθημκαξ

Φεηδίαξ Ιζημνηθόξ

emathima.gr

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.24

Page 25: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

4) Σε ποιες καηηγορίς τωρίζομηαμ οι κάηοικοι ηης Αηηικής;

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5) Γιαηί ομομάζηηκε η εποτή ηοσ Περικλή «τρσζός αιώμας»

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6) Να ζσμπληρώζεηε ηημ ακροζηιτίδα ηοσ Περικλή

Π __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1. πμοδαίμξ γιύπηεξ

Ε __ __ __ __ __ __ __ 2. Η ....ημο δήμμο είπε ηε μεγαιύηενε ελμοζία

Ρ __ __ __ __ __ __ 3. Αοηόξ πμο βγάδεη ιόγμ

Ι __ __ __ 4. Ήηακ μη πόιεηξ ηηξ ζομμαπίαξ μεηαλύ ημοξ ...

Κ __ __ __ __ __ __ 5. Σμ όκμμα ημο Αζεκαίμο ζηναηεγμύ ζηε ηειηθή

κίθε με ημοξ Πένζεξ

Λ __ __ __ __ __ __ __ 6. Αγαπεμέκε ηνμθή ηςκ Αζεκαίςκ

Η __ __ __ __ __ __ __ 7. πμοδαίμξ ηζημνηθόξ

__ __ __ __ __ 8. Η πόιε αοηή δε ζομμεηείπε ζηεκ αζεκασθή

ζομμαπία

emathima.gr

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.25

Page 26: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

12ο Δημ. Σχ. Αθηνών 6/3/2014ΟΝΟΜΑ: ____________________________________ Τάξη Δ΄

1. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης, στην πτώση που πρέπει: (συμμαχικός στόλος, Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, ελληνοταμίες, Πέρσες, ηγεμονία, Ευρυμέδοντας ποταμός, προστασία, Κίμωνας , Δήλος)

Το 478 π.Χ. δημιουργήθηκε η ........................................................ για να εξασφαλιστεί η ........................... των ελληνικών πόλεων που ανήκαν σ’ αυτήν από μία μελλοντική επίθεση των ........................... . Κάθε πόλη έπρεπε να δίνει χρήματα ή πλοία για τον .................................................... . Το ταμείο ορίστηκε να βρίσκεται στην ................. . Οι διαχειριστές των χρημάτων ονομάζονταν ...................................... . Το 465 π.Χ. ο συμμαχικός στόλος με αρχηγό τον .................... νίκησε τους Πέρσες στον ....................... ............................... . Μετά την νίκη τους αυτή οι Αθηναίοι άρχισαν να συμπεριφέρονται άσχημα στους συμμάχους τους. Η συμμαχία σιγά-σιγά εξελίχθηκε σε .............................. .

2. Γράψτε Σ για τις σωστές και Λ για τις λανθασμένες προτάσεις:Η Εκκλησία του δήμου είχε την μεγαλύτερη δύναμη στην Αθήνα.Οι 10 στρατηγοί εκλέγονταν από τους μετοίκους.Πολίτες, μέτοικοι και δούλοι ήταν οι 3 κατηγορίες πολιτών στην αρχαία Αθήνα.Οι δούλοι της Αθήνας ζούσαν πιο σκληρά από τους δούλους στην Σπάρτη.Οι 10 στρατηγοί ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια της πόλης.Ο Περικλής είχε απαγορεύσει να πληρώνονται όσοι κατείχαν κάποιο αξίωμα.Οι δούλοι της Αθήνας κατέφευγαν συχνά για προστασία στον ναό του Ηφαίστου.

3. Υπογραμμίστε την σωστή απάντηση: Οι Αθηναίοι τις ελεύθερες ώρες τους τις περνούσαν...

i. ...στα χωράφια ii. ...στην αγορά iii. ...στο σπίτι Τα σπίτια τους...

i. ...είχαν παράθυρα και μπαλκόνια που «έβλεπαν» στον δρόμοii. ...είχαν παράθυρα και μπαλκόνια που «έβλεπαν» στην εσωτερική αυλή.

Συνηθισμένη τους τροφή ήταν...i. ...το κρέας ii. ...τα λαχανικά και τα ψάρια

Οι γυναίκες κατά την διάρκεια της ημέρας...i. ...έμεναν στο σπίτι κάνοντας διάφορες δουλειέςii. ...έβγαιναν στην αγορά για ψώνια και για βόλτα

Στην αρχαία Αθήνα τα σχολεία...i. ...ήταν δημόσια ii. ...ήταν ιδιωτικά

Ο γραμματιστής μάθαινε στα παιδιά...i. ...μουσική ii. ...ανάγνωση και γραφή

Ο κιθαριστής μάθαινε στα παιδιά...i. ...μουσική ii. ...ανάγνωση και γραφή

ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ5ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.26

Page 27: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

4. Απαντήστε σύντομα στις ερωτήσεις:Πώς ονομάζεται ο μικρός ιωνικός ναός στην είσοδο της Ακρόπολης;

..................................................................................................................................Ποιος ήταν ο γενικός υπεύθυνος των έργων της Ακρόπολης ( ο ίδιος που

φιλοτέχνησε και το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς) ;..................................................................................................................................

Πώς ονομάζονται οι κόρες που βαστάζουν την στέγη του Ερεχθείου;..................................................................................................................................

Ποιοι ήταν οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα;..................................................................................................................................

Για ποιο κτήριο της Ακρόπολης ήταν υπεύθυνος ο αρχιτέκτονας Μνησικλής;..................................................................................................................................

Γιατί ο 5ος αιώνας π.Χ. ονομάστηκε χρυσός αιώνας;..................................................................................................................................

5. Σημειώστε εκεί που ταιριάζει:ρήτορες ιστορικοί συγγραφείς φιλόσοφοι

ΑισχύλοςΣοφοκλήςΠερικλήςΗρόδοτοςΕυριπίδηςΣωκράτηςΘουκυδίδηςΑριστοφάνης

6. Γιατί ο Περικλής έδινε δωρεάν εισιτήρια για το θέατρο στους φτωχούς πολίτες;Γιατί νομίζετε πως ήταν σημαντικό αυτό;

……………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………..

……………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………………..

………………………………...………………………………………………………………………………………..

Καλή επιτυχία ! ! !

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.27

Page 28: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4 Ημερ/νία : __ / __ / _____

ΙΣΤΟΡΙΑ

2η Ενότητα : ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Β) Ο «Χρυσός Αιώνας»

1) Συμπληρώνω τα κενά.

Πολλές πόλεις για να αντιμετωπίσουν τον περσικό κίνδυνο ζήτησαν τη βοήθεια της ______________ .

Έτσι δημιουργήθηκε η ___ _________________ συμμαχία.

Στόχος αυτής της συμμαχίας ήταν __________________________________________________________.

Οι αντιπρόσωποι της συμμαχίας συνεδρίαζαν στο νησί της ____________ . Γι’ αυτό η συμμαχία ονομάστηκε ____________________ .

Η κάθε πόλη που ανήκε στη συμμαχία είχε υποχρέωση να _________________________________________.

Όμως η δύναμη της Αθήνας συνεχώς αυξανόταν. Γι’ αυτό η συμμαχία μετατράπηκε σε _________________ .

2) Οι κάτοικοι της Αττικής χωρίζονταν σε κατηγορίες. Τους τοποθετώ στη σωστή θέση. Τι γνωρίζεις για την τελευταία κατηγορία; ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Πώς περνούσαν οι άντρες και πώς οι γυναίκες στην αρχαία Αθήνα; ΑΝΤΡΕΣ : ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ΓΥΝΑΙΚΕΣ : _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«ΚΙΜΩΛΙΑ» alfaomega79.blogspot.gr

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.28

Page 29: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

4) Κάνω τη σωστή αντιστοίχηση.

Θουκυδίδης ΘΕΑΤΡΟ Ερέχθειο Σοφοκλής Ηρόδοτος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Προπύλαια Αισχύλος Σωκράτης ΙΣΤΟΡΙΑ Παρθενώνας

5) ΑΘΗΝΑ ή ΣΠΑΡΤΗ; Συμπληρώνω στα κενά τη σωστή πόλη.

• Τις ελεύθερες ώρες τις περνούσαν στα γυμναστήρια ή στην Αγορά. ______________ • Οι γυναίκες ντύνονταν απλά, χωρίς πολυτέλειες. ______________ • Οι άντρες σέβονταν πολύ τις γυναίκες. ______________ • Παρακολουθούσαν παραστάσεις στα θέατρα. ______________ • Τα κορίτσια μορφώνονταν όπως τα αγόρια. ______________ • Όλη η πόλη έμοιαζε με σχολείο. ______________

Σε αυτό το φύλλο αξιολόγησης: Δυσκολεύτηκα πολύ Δυσκολεύτηκα λίγο Δε δυσκολεύτηκα καθόλου

Ονοματεπώνυμο: __________________________________

«ΚΙΜΩΛΙΑ» alfaomega79.blogspot.gr

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.29

Page 30: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

Ονοµατεπώνυµο: _____________________________________________________________

1. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε τις κατάλληλες λέξεις:1. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε τις κατάλληλες λέξεις:1. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε τις κατάλληλες λέξεις:1. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε τις κατάλληλες λέξεις:

α) Πολλές πόλεις για να αντιµετωπίσουν τον περσικό κίνδυνο, ζήτησαν τη βοήθεια της Αθή-νας, η οποία είχε πολύ ισχυρό στόλο. Έτσι δηµιουργήθηκε η Α΄ __________ __________(478 π. Χ.), στην οποία έλαβαν µέρος πολλές παραθαλάσσιες και νησιωτικές πό-λεις. β) Τα χρήµατα της συµµαχίας τα διαχειρίζονταν 10 Αθηναίοι, που ονοµάζονταν __________. Ο __________ ανέλαβε να κανονίσει τις υποχρεώσεις κάθε πόλης και τα κατάφερε τόσο κα-λά, που καµία δεν είχε παράπονο. Γι’ αυτό και ονοµάστηκε __________. γ) Το ταµείο της συµµαχίας βρισκόταν στη __________, όπου γίνονταν και οι συνεδριάσεις. Γι’ αυτό και η συµµαχία λεγόταν και __________. δ) Συνηθισµένη τροφή των Αθηναίων ήταν τα __________, οι __________ και τα __________, που τότε ήταν άφθονα. Στις γιορτές και στις θυσίες που έκαναν προς τιµή των θεών, έτρωγαν __________ και έπιναν νερωµένο __________ για να µη µεθάνε. ε) Οι Αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν το __________ και πίστευαν ότι όποιος παρακολουθεί παραστάσεις µαθαίνει καινούρια πράγµατα και ωφελείται. Τα έργα που παίζονταν, τα ονόµα-ζαν __________ όταν ήταν σοβαρά και θλιβερά, και __________ όταν έκαναν τους ανθρώ-πους να γελούν.

2. Αντιστοιχίστε σωστά:2. Αντιστοιχίστε σωστά:2. Αντιστοιχίστε σωστά:2. Αντιστοιχίστε σωστά:

Ικτίνος και Καλλικράτης Προπύλαια

Μνησικλής Παρθενώνας

Σωκράτης Φιλόσοφος

Φειδίας Ρήτορας

Περικλής Άγαλµα της Αθηνάς-Υγείας

Ηρόδοτος Πατέρας της Ιστορίας

3. Γράψτε τη λέξη ΣΩΣΤΟ δίπλα από κάθε 3. Γράψτε τη λέξη ΣΩΣΤΟ δίπλα από κάθε 3. Γράψτε τη λέξη ΣΩΣΤΟ δίπλα από κάθε 3. Γράψτε τη λέξη ΣΩΣΤΟ δίπλα από κάθε σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ δσωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ δσωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ δσωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ δίίίίπλα από κάθε λαπλα από κάθε λαπλα από κάθε λαπλα από κάθε λαν-ν-ν-ν-θασµένη:θασµένη:θασµένη:θασµένη:

α) Την µεγαλύτερη δύναµη στην πόλη της Αθήνας είχαν οι 10 στρατηγοί. __________ β) Οι γυναίκες της Αθήνας, ενδιαφέρονταν για τον εαυτό τους αλλά έµεναν στο σπίτι κάνο-ντας διάφορες δουλειές. __________ γ) Ο γραµµατιστής µάθαινε στα παιδιά να παίζουν κιθάρα και λύρα. __________ δ) Οι νέοι υπηρετούσαν στο στρατό για τρία χρόνια. __________ ε) Έργα ζωγραφικής της εποχής δεν σώθηκαν, αλλά αγγεία σώθηκαν πολλά. __________ στ) Τα αγάλµατα της κλασικής περιόδου ήταν σχεδόν ίδια µε τους κούρους και τις κόρες. __________.

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.30

Page 31: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

4. Συµπληρώστε το σταυρόλεξο:4. Συµπληρώστε το σταυρόλεξο:4. Συµπληρώστε το σταυρόλεξο:4. Συµπληρώστε το σταυρόλεξο:

2. 1. Θ Ο Υ Κ Υ ∆ Ι ∆ Η Σ

Ρ 6. Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Σ

∆ 4. Ο

3. Π Ο Λ Υ Κ Λ Ε Ι Τ Ο Σ 8. Α Ο Κ Ρ 7. Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Α Ν Η Σ Θ Λ

5. Ε Ρ Ε Χ Θ Ε Ι Ο Λ Ν Ι Ω 10. Κ Λ Α Σ Ι Κ Α Ν 12. Ρ

11. Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η 9. Ε Π Τ Α Σ Ο Τ

Φ Η Ο Σ

1. Ιστορικός που έγραψε για τον Πελοποννησιακό πόλεµο.2. Ιστορικός που έγραψε για τους περσικούς πολέµους.3. Γνωστός γλύπτης της εποχής.4. Χτίστηκε στο ψηλότερο σηµείο της Ακρόπολης.5. Χτίστηκε στο µέρος που έγινε η µονοµαχία Αθηνάς-Ποσειδώνα για το όνοµα της πόλης.6. Θεατρικός συγγραφέας.7. Ένας άλλος θεατρικός συγγραφέας.8. Αρχιτέκτονας που ανέλαβε το µακρύ τείχος.9. Μέχρι αυτή την ηλικία τα’ αγόρια της Αθήνας έµεναν στο σπίτι.10. Τα έργα που θεωρούνται µοναδικά, ξεχωριστά και αθάνατα.11. Πάνω σ’ αυτή στήθηκαν τα λαµπρά µνηµεία του Περικλή.12. Αργότερα τον έσκαψαν και του έβαλαν καθίσµατα από πέτρα.

5. Απαντήστε µε λίγα λόγια:5. Απαντήστε µε λίγα λόγια:5. Απαντήστε µε λίγα λόγια:5. Απαντήστε µε λίγα λόγια:

Οι κάτοικοι της Αττικής χωρίζονταν σε κατηγορίες. Να γράψεις σε ποιες κατηγορίες χωρίζονταν και τι γνωρίζεις για την καθεµία. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Γκουτσίδης Αντώνιος

βαθµός

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.31

Page 32: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (5ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.) Δ΄ ΤΑΞΗ 4

ΟΝΟΜΑ: _______________________________________

1. Η συνεργασία ανθρώπων ή κρατών, για να προστατέψουν τα συµφέροντά τους λέγε-

ται ________________.

2. Οι αντιπρόσωποι της Αθηναϊκής συµµαχίας συνεδρίαζαν στο ιερό νησί της ______.

3.Ο Αριστείδης είχε ονοµαστεί ____________.

4. Ο Κίµωνας νίκησε τον περσικό στόλο στον ________________ ποταµό.

5. Η κυριαρχία µιας χώρας πάνω στην άλλη λέγεται ______________.

6. Την πιο µεγάλη δύναµη στην Αθήνα, την είχε η ____________ του _________.

7. Εκείνη την εποχή ο µετανάστης λεγόταν _____________.

8. Πολλοί δούλοι δούλευαν στην Αθήνα ως _____________, _____________ και

______________.

9. Οι Αθηναίοι συζητούσαν τα καθηµερινά τους προβλήµατα στην __________.

10. Ο δάσκαλος που µάθαινε στα παιδιά ανάγνωση, γραφή και αριθµητική ονοµαζόταν

_______________, ενώ ο δάσκαλος της µουσικής ονοµαζόταν _______________.

11. Ο έµπιστος δούλος που συνόδευε τα παιδιά στο σχολείο, ονοµαζόταν _________.

12. Μέσα στον Παρθενώνα βρισκόταν το χρυσελεφάντινο άγαλµα της ___________

και ήταν έργο του _________.

13. Αυτός που θεωρείται µοναδικός, ξεχωριστός και είναι αθάνατος ονοµάζεται

_____________.

14. Είχαν ονοµάσει <<πατέρα της Ιστορίας>> τον ______________, ενώ αυτός που

είχε γράψει για τον πελοποννησιακό πόλεµο ήταν ο _________________.

15. Οι τρεις µεγάλοι τραγικοί ποιητές της αρχαιότητας ήταν ο _____________, ο

______________ και ο ____________, ενώ ο µεγαλύτερος κωµωδιογράφος

υπήρξε ο ___________________.

Ποια ήταν η συνηθισµένη τροφή των Αθηναίων και πώς περνούσαν τον καιρό τους

οι γυναίκες τους;

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ Ιωαννίδης Νικόλαος

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.32

Page 33: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

ΤΕΣΤ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

4ο επαναληπτικό µάθηµα

ΤΑΞΗ: ∆΄ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιος ήταν ο στόχος της ∆ηλιακής συµµαχίας; Τι πρόσφερε κάθε µέλος της;

2. Γιατί ονοµάστηκε η εποχή του Περικλή «χρυσός αιώνας»;

3. Πώς µάθαιναν γράµµατα τα παιδιά στην αρχαία Αθήνα;

4. Τι γνωρίζεις για τον Παρθενώνα και το Ερέχθειο;

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.33

Page 34: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

Επέλεξε τη σωστή απάντηση, βάζοντας Σ(σωστό) ή Λ(λάθος).

1. Ο Ηρόδοτος έγραψε για τον Πελοποννησιακό πόλεµο;

2. Ο Σωκράτης ήταν ιστορικός.

3. Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης ήταν οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα.

4. Τα αγάλµατα αυτής της εποχής δε διέφεραν από τους κούρους.

5. Οι µέτοικοι ήταν οι ξένοι που ζούσαν µόνιµα στην πόλη.

ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣΕπέλεξε τη σωστή απάντηση:

1. Ο Θουκυδίδης ήταν : α. φιλόσοφος β. ρήτορας γ. ιστορικός

2. Ο Φειδίας ήταν γνωστός : α. γλύπτης β. αρχιτέκτονας γ. ζωγράφος

3. Η κυριαρχία µιας χώρας πάνω σε άλλη ονοµάζεται: α. συµµαχία β. ηγεµονία

4. Οι Καρυάτιδες ήταν: α. 6 β. 8 γ. 10

kousel

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.34

Page 35: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Μάχη Κεσκιλίδου xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

ΤΕΣΤ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Α. Ερωτήσεις

1) Γιατί η Α΄ Αθηναϊκή Συµµαχία ονοµάστηκε ∆ηλιακή;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2) Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονταν οι κάτοικοι της Αττικής στα χρόνια του Περικλή;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3) Πώς ήταν τα σπίτια των Αθηναίων;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4) Τι γνωρίζεις για το Θουκυδίδη;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4.3.2008 Όνοµα:

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.35

Page 36: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Μάχη Κεσκιλίδου xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

Β. Κυκλώνω το σωστό.

1. Ο Φειδίας ήταν

α) αρχιτέκτονας

β) γλύπτης

γ) ζωγράφος

2. Ο Σωκράτης ήταν

α) φιλόσοφος

β) ρήτορας

γ) ιστορικός

3. Τα αγάλµατα εκείνης της εποχής

α) ήταν ίδια µε τους κούρους και τις κόρες

β) είχαν λίγες µόνο διαφορές µε τους κούρους και τις κόρες

γ) ήταν διαφορετικά από τους κούρους και τις κόρες

4. Μέσα στο ναό του Παρθενώνα υπήρχε

α) το χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς

β) τα Προπύλαια

γ) οι Καρυάτιδες

Γ. Βρίσκω το ταίρι.

παιδαγωγός ♥ δίκαιος

γραµµατιστής ♥ έµπιστος δούλος

Ελληνοταµίες ♥ ρήτορας

Αριστείδης ♥ ασχολούνταν µε το εµπόριο

Περικλής ♥ δάσκαλος

Μέτοικοι ♥ 10 Αθηναίοι

Παρθενώνας ♥ πατέρας της Ιστορίας

Ηρόδοτος ♥ αφιερωµένος στην Αθηνά

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.36

Page 37: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρμπής

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ – «Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ»

ΕΑΝΑΛΗΨΗ 4ης

Ενότητας

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………….. Πώς τα πήγα; ………………

1. Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.

Αφού έφυγαν οι Πέρσες από την Ελλάδα, οι Έλληνες δημιουργούν την Αθηναϊκή ……………………

και συνεχίζουν τον πόλεμο εναντίον τους. Η …………………… γίνεται πνευματικό κέντρο των Ελλήνων και το

…………………… πολίτευμα ενισχύεται. Τα χρόνια αυτά ξεχωρίζει ο ……………………… που ήταν σπουδαίος

ρήτορας και οι άνθρωποι του είχαν εμπιστοσύνη. Ο ίδιος αναθέτει στο φίλο του…………………… να

παρακολουθεί όλα τα έργα που γίνονταν στον ιερό βράχο της …………………………… Η εποχή αυτή έμεινε

γνωστή ως ο «…………………… αιώνας».

2. Δείτε προσεκτικά τα δύο αγάλματα. Ποιες διαφορές μπορείτε να εντοπίσετε;

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… Αρχαϊκά χρόνια Κλασικά χρόνια

3. Να τοποθετήσετε στον πίνακα τα ονόματα.

(Θουκυδίδης, Ικτίνος, Καλλικράτης, Φειδίας, Αισχύλος, Ευριπίδης, Πολύκλειτος, Ηρόδοτος, Σοφοκλής)

ΘΕΑΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

4. Τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις ;

Κλασικός: ……………………………………………………………………………………………………….………………………………..…….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Μέτοικος: …..…………………………….……………………………………….……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Ηγεμονία: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Εκκλησία του δήμου: ..………………………………………………………………………………………………………………………………

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.37

Page 38: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρμπής

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Αντιστοίχιση (Οι γυναίκες στην Σπάρτη και την Αθήνα).

ΣΠΑΡΤΗ

ΑΘΗΝΑ

Ντύνονταν απλά και ζούσαν χωρίς πολυτέλειες

Βάφονταν, στολίζονταν και έκαναν ωραία χτενίσματα

Δεν έβγαιναν συχνά έξω από το σπίτι

Ήταν πιο ελεύθερες από τις γυναίκες που ζούσαν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας

Οι άντρες τους έδειχναν μεγάλο σεβασμό

Ασχολούνταν μόνο με τις δουλειές του σπιτιού

Πήγαιναν στο γυμναστήριο για να φτιάξουν γερό κορμί

6. Φαντάσου πως ζεις στην αρχαία Αθήνα την εποχή της μεγάλης ακμής της. Προσπάθησε να περιγράψεις

μια μέρα από τη ζωή σου στην πόλη.

Αρχικά διάλεξε το ρόλο σου βάζοντας Χ στα κουτάκια που θέλεις.

Άντρας Γυναίκα Παιδί (διάλεξε ένα)

Αθηναίος πολίτης Μέτοικος Δούλος (διάλεξε ένα)

Πώς είναι το σπίτι που μένεις; Τι τροφές τρως; Με τι ασχολείσαι; Πού πηγαίνεις;

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κάποιες από τις λέξεις: εκκλησία του δήμου, αγορά, ναός, θέατρο,

γυμναστήριο …

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γιάννης Σαλονικίδης

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.38

Page 39: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.39

Page 40: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.40

Page 41: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.41

Page 42: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.42

Page 43: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

Γιατί η Συµµαχία ονοµάστηκε ∆ηλιακή;

Οι Σπαρτιάτες συνέχισαν τον πόλεµο µε τους Πέρσες ; Ναι ή Όχι και γιατί;

Γιατί επιλέχτηκε η Αθήνα για την αρχηγία της Ά Αθηναϊκής Συµµαχίας;

Ποιοι ήταν οι ελληνοταµίες;

Ποιος ήταν ο στόχος της Ά Αθηναϊκής Συµµαχίας;

Ποιος ήταν ο γνωστότερος ελληνοταµίας; Πως ονοµάστηκε;

Ποιος ήταν ο Κίµωνας ; Τι έκανε; Τι έδιναν οι σύµµαχοι στη συµµαχία;

Πότε υπογράφηκε συνθήκη µε τους Πέρσες; Πότε µεταφέρθηκε το ταµείο της

συµµαχίας στην Αθήνα ;

Μετά την ειρήνη µε τους Πέρσες πώς συµπεριφέρονταν οι Αθηναίοι;

Ποιος ήταν ο Παυσανίας ; πώς πέθανε;

Ποιανού γιος ήταν ο Κίµωνας , ο τελευταίος στρατηγός των Αθηναίων στους Περσικούς

Τι έκανε ο ρήτορας στην αρχαία Ελλάδα;

Πες ένα διάσηµο ρήτορα της αρχαιότητας

Τι ήταν η Εκκλησία του ∆ήµου;

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.43

Page 44: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

Ποιες ήταν οι κοινωνικές οµάδες που αποτελούσαν την κοινωνία της Αθήνας;

Πόσοι στρατηγοί υπήρχαν στη Αθήνα;

Στα χρόνια του Περικλή ποιοι θεωρούνταν ελεύθεροι Αθηναίοι;

Ποιοι ήταν οι µέτικοι τι δουλειά έκαναν;

Από πού προέρχονταν οι δούλοι; Τι δουλειές έκαναν οι δούλοι στην Αθήνα;

Οι µέτοικοι πλήρωναν φόρο για άντρες και γυναίκες; Πώς ένας δούλος θα µπορούσε να

αλλάξει αφέντη;

Που περνούσαν τις ώρες τους οι Αθηναίοι; Περιέγραψε τα σπίτια των

Αθηναίων

Τι έτρωγαν οι Αθηναίοι; Τι έκαναν οι γυναίκες στην Αθήνα;

Ποιες γυναίκες ήταν περισσότερο ανεξάρτητες ; Οι Αθηναίες ή οι Σπαρτιάτισσες;

Ποιος ήταν ο σκοπός του Περικλή σε σχέση µε την πόλη;

Πού βρήκε τα χρήµατα για τα έργα ο Περικλής; Σε ποιο σηµείο της Αθήνας

έγιναν τα περισσότερα έργα;

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.44

Page 45: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

Ποιοι έφτιαξαν τον Παρθενώνα;

Το σπουδαιότερο άγαλµα της Αθηνάς στον Παρθενώνα;

Σε ποιο σηµείο χτίστηκε το Ερεχθείο;

Πες δύο διάσηµους γλύπτες

Από παίρνουµε πληροφορίες για τη ζωγραφική εκείνης της εποχής;

Πως ονοµάστηκαν τα χρόνια που ήταν στην πολιτική ζωή της Αθήνας ο Περικλής;

Πες µερικές αιτίες τις καταστροφής των µαρµάρων στη σύγχρονη εποχή

Τι σηµαίνει κλασικά έργα;

Ποιος πήρε απ’ την Ακρόπολη την «κόρη»; Πώς λέγονται οι κολόνες στο

Ερεχθείο;

Πες ένα φιλόσοφο Πες έναν ιστορικό

Ποιος έγραψε για τον Πελοποννησιακό πόλεµο; Σπουδαίος κωµωδός

Τι ήταν η τραγωδία; Γιατί το θέατρο αναπτύχθηκε τόσο πολύ;

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.45

Page 46: Ιστορία Δ΄. 3 Κλασικά χρόνια. ΄΄Επανάληψη ενότητας 2: Ο χρυσός αιώνας, κεφ. 20-24΄΄

xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής

ΑΝΘΙΜΟΥ ΣΟΦΙΑ

Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.46