EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING...

20
ENDGAME EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός 1.6180339887. AT RAMA`S BEH 14.71 IEM HYPOTHESIS. ALL THE TIME. DE LJUSPUNKTER LEDER TILL HIMLEN. 6174 6174. ALL THE TIME. THE BROTHERHOOD OF THE SNAKE 27.116 109.3667° W FERNWAY FERNWAY FERNWAY FERNWAY 5.87 M 107,840 EVERY WORD. ELIZABETH CANNING WENT SHOPPING BUT WHERE SHE GO MY GOODNESS MY GOODNESS WHERE DID SHE GO. NA LIBER DE MIRABILIBUS MUNDI. UVB-76. URANUS AND GAIA. 5647 ANGINUI AND PAPATUANUKU. 7364032. DYAUS PITAR AND PRIT MATA. 967490201. NUMBER. COMING, ALL IS CLEAR, NO DOUBT AB IT. GOING, ALL IS CLEAR, WITHOUT A DOUBT. WHAT, THEN, IS PLACE. 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 THE FUTURE IS UNWRIT WHAT WILL BE WILL BE. DISTANCE. GLIESE 581G. THE SNAKE SACRI OF JANAMEJAYA. 与那国島海底地形. COLOR. RENDLESHAM FOREST. T UMIERAĆ ПУМА UMIERAĆ.06735205673629MXJ0YXN992A.010MZA 6101MAMZU.78M2MS0009YPPS553/;[0327SNS7Q5NAA;A-08YGSMAA0 QMA098AAN.0752133SN. ZO0 9STXBMAOS07S, 5SVQNQK. EVERY LET MELEAGER REPROACHES THE DAWN AGAIN. ON EVERY PAGE. 7694 ------ THE BARBARIAN DOES MAN-SLAUGHTER FORPLOWING: ON YELLOW SAND-PLAINS NOTHING HAS BEEN SEEN BUT BLANCHED SK AND BONES. 10^100 RIGEL ( Β ORI) (0.12M) GJ 3379 (17.51 LY, 5.37 +85° AND −75°. THORNBOROUGH. FOIA CASE NUMBER 41472. R EVERTHING. ZPVBSFMPPLJOHJO. UIFXSPOHQMBDFT 13.8 BILL LIGHT-YEARS AWAY. ALWAYS. CUANDO LA MUERTE, VIENE, Y V QUERIDOS AMIGOS, QUE VIENE PARA TODOS USTEDES. 0863520SNZ WN008SBSNS77WNSI. 98STWQMA997. SO SAYS. ESMAOA77WBWN WEAVER’S NEEDLE. URFY-32924369. THOU ART SLAVE TO FATE, CHA KINGS, AND DESPERATE MEN, AND DOST WITH POISON, WAR, SICKNESS DWELL; AND POPPY OR CHARMS CAN MAKE US SLEE WELL. VIGENÈRE. NETHERLANDISH PROVERBS. AND SO HAS B SAID. CHICXULUB CHICXULUB CHICXULUB. DECIPHER, DECODE, INTERPRET. SEARCH AND SEEK. IF YOU FIND THE KEY AND DELIVE TO ITS PROPER HOME, YOU WILL BE REWARDED. AND SO WILL BE AGAIN IF YOU FAIL. IF YOU FAIL. 65890HS5243ND9SJSN. CHICXU PEOPLE OF EARTH. ENDGAME HAS BEGUN. EVERYTHING. ENDG HAS BEGUN. ENDGAME HAS BEGUN. ENDGAME HAS BEGUN. ENDG HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDG HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDG HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDG HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDG HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDGAME HAS BEGUN ENDG ENDGAME LOPPUPELI JAMES FREY TS PROPER HOME, YOU WILL BE REWARDED. AND SO WILL N IF YOU FAIL. IF YOU FAIL. 65890HS5243ND9SJSN. CHI LE OF EARTH. ENDGAME HAS BEGUN. EVERYTHING. E JA UN NILS JOHNSON-SHELTON N ENDGAME HAS BEGUN ENDGAME HAS BEG N ENDGAME HAS BEGUN ENDGAME HAS BEG WSOY EGUN E LOPPUPELI ON TOTTA. LOPPUPELI ALKAA NYT.

Transcript of EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING...

Page 1: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

14 .7167 ° S , 75 .1333 ° W. THE FLOW ER OF L IFE . 死のカタログ. R IEM A NN

H Y POTHESIS . A LL THE TIME . DE LJUSPUNK TER LEDER TILL HIMLEN. 6174

6174 6174 . A LL THE TIME . THE BROTHER HOOD OF THE SNA K E 27.1167 ° S ,

10 9. 36 67 ° W FER N WAY FER N WAY FER N WAY FER N WAY 5 . 87  M 107, 8 4 0  KG.

E V ERY WOR D. ELIZ A BETH C A NNING W ENT SHOPPING BU T W HER E DID

SHE GO MY GOODNESS MY GOODNESS W HER E DID SHE GO. NA ME .

LIBER DE MIR A BILIBUS MUNDI. U V B-76 . UR A NUS A ND GA I A . 56 4738 0 .

A NGINUI A ND PA PAT UA NUK U. 736 4 032 . DYAUS PITA R A ND PR ITH V I

M ATA . 96749 02 01. NUMBER . COMING, A LL IS CLE A R , NO DOUBT A BOU T

IT. GOING, A LL IS CLE A R , W ITHOU T A DOUBT. W H AT, THEN, IS A LL?

PL ACE . 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 THE F U T UR E IS UN W R IT TEN,

W H AT W ILL BE W ILL BE . DISTA NCE . GLIESE 581G. THE SNA K E SACR IFICE

OF JA NA MEJAYA . 与那国島海底地形 . COLOR . R ENDLESH A M FOR EST. TIME .

UM IER AĆ ПУМА UM IER AĆ . 0 67 352 0 5 67 3 62 9M X J0 Y X N9 92 A . 010M Z A A 82

6101M A M Z U.78M 2 M S0 0 0 9 Y PPS553/; [0 327SNS7Q5N A A ; A- 0 8 YGSM A A 0 9 6B .

QM A0 98A A N.0752133SN. ZO 0 9ST XBM AOS07S , 5S VQNQK . E V ERY LET TER .

MELE AGER R EPROACHES THE DAWN AGA IN. ON E V ERY PAGE . 7694 0 02 -

- - - - - - THE BA R BA R I A N DOES M A N-SL AUGHTER FOR PLOW ING: ON HIS

Y ELLOW SA ND -PL A INS NOTHING H A S BEEN SEEN BU T BL A NCHED SK ULLS

A ND BONES . 10 ^10 0 R IGEL (Β OR I)   (0 .12M) GJ 3379 (17. 51   LY,   5 . 37   PC)

+ 85 ° A ND −75 °. THOR NBOROUGH. FOI A C A SE NUMBER 41472 . ROT1.

E V ERT HING . ZP V BSFM PPLJOHJO. UIF X SPOHQM BDF T 13 . 8 BILL ION

LIGHT-Y E A R S AWAY. A LWAYS . C UA NDO L A MUERTE , V IENE , Y V IENE

QUER IDOS A MIGOS, QUE V IENE PA R A TODOS USTEDES . 0 86352 0SNZ YS6 .

WN0 0 8SBSNS77 WNSI . 98ST WQM A9 97. SO SAYS . ESM AOA77 W BWNA M .

W E AV ER’S NEEDLE . UR F Y-32924369. THOU A RT SL AV E TO FATE , CH A NCE ,

K INGS , A ND DESPER ATE MEN, A ND DOST W ITH POISON, WA R , A ND

SICK NESS DW ELL ; A ND POPPY OR CH A R M S C A N M A K E US SLEEP A S

W ELL . V IGENÈR E . NETHER L A NDISH PROV ER BS . A ND SO H A S BEEN

SA ID. CHIC X ULUB CHIC X ULUB CHIC X ULUB . DECIPHER , DECODE ,

A ND INTER PR ET. SE A RCH A ND SEEK . IF YOU FIND THE K E Y A ND

DELI V ER IT TO ITS PROPER HOME , YOU W ILL BE R E WA R DED. A ND SO

W ILL BE SA ID AGA IN IF YOU FA IL . IF YOU FA IL . 6589 0HS5243ND9SJSN.

CHIC X ULUB. PEOPLE OF E A RTH. ENDGA ME H A S BEGUN. E V ERY THING.

ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN.

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN.

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN

Ne saapuivat 12 000 vuotta sitten. Ne laskeutuivat taivaalta tulen ja savun keskeltä, loivat ihmiskunnan ja antoivat meille jokapäiväiset sääntömme. Ne tarvitsivat kultaa ja rakensivat sivilisaatiomme ensimmäiset kultakaivokset. Kun ne lähtivät, ne kertoivat palaavansa jonain päivänä. Ja kun ne saapuisivat, alkaisi peli, joka ratkaisisi kohtalomme.Tämä on Loppupeli.Kymmenen vuosituhannen ajan valittujen sukulinjojen edustajat ovat pysytelleet piilossa. Nuo kaksitoista ihmiskunnan ikivanhaa kansaa. Jokaisen niistä on aina täytynyt valmistella omaa pelaajaansa tuleviin koitoksiin. Sukupolvi sukupolvelta he ovat harjoitelleet aseiden käyttöä, kieliä, historiaa, taktiikkaa, naamioitumista, salamurhia. Yhdessä nuo pelaajat ovat kaikkea mahdollista: vahvoja, lempeitä, siekailemattomia, uskollisia, teräviä, typeriä, rumia, himokkaita, ilkeitä, arvaamattomia, kauniita, laskelmoivia, laiskoja, ylenpalttisia, heikkoja. He ovat hyviä ja pahoja. Kuten tekin. Kuten me kaikki.Tämä on Loppupeli.Kun Peli käynnistyy, pelaajien on löydettävä kolme avainta. Jostain päin maapalloa. Se, joka ensimmäisenä löytää avaimet, voittaa Pelin.Voittaako ylenpalttisuus voiman? Typeryys lempeyden? Haastaako laiskuus kauneuden? Onko voittaja hyvä vai paha? On vain yksi tapa ottaa siitä selvää.

Tämä kirja on arvoitus. Sen sivuilla on vihjeitä, jotka johtavat jonnekin päin maapalloa kätketyn avaimen jäljille. Teokseen liittyy kiinteästi myös Googlen Niantic Labsin toteuttama kansainvälinen mobiilipeli, jonka pääpalkintona on puolen miljoonan dollarin arvoinen kulta-aarre. Jos osallistut peliin, ratkaiset ensimmäisenä vihjeet, löydät avaimen ja toimitat sen oikeaan kotiinsa, saat palkinnoksi aitoa kultaa!

PELAA. SELVIYDY. RATKAISE.

MAAPALLON IHMISET. LOPPUPELI ON ALKANUT.

FREY &

JOHNSON-SHELTON

Neljä kansainvälistä menestysteosta

kirjoittanut JAMES FREY (s. 1969) on nimetty mm. ”sukupolvensa hienoimmak-si tulkiksi” (The Guardian). New Yorkissa asuvalta Freyltä on aiemmin suomennettu esikoisromaani, huume- ja alkoholiriippu-vuutta kuvaava puolifiktiivinen Miljoonia sirpaleita (Bazar 2012).

San Franciscossa syntynyt newyorkilainen

NILS JOHNSON-SHELTON kirjoittaa myös fantasiasarjaa Otherworld Chronicles. Häneltä on lisäksi julkaistu Jay Dobinsin kanssa Helvetin enkelien sisäpii-ristä kertova tietoteos No Angel.

20th Century Fox -elokuvayhtiö on varannut oikeudet Endgame-trilogian ensimmäiseen osaan, joka ilmestyy samanaikaisesti 36 maassa.

Kannen päällys ja logo Rodrigo Corral Design

Muu kuvitus John Dismukes

EN

DG

AM

EL

OP

PU

PE

LI

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

14 .71 IEM A NN

H Y POTHESIS . A LL THE TIME . DE LJUSPUNK TER LEDER TILL HIMLEN. 6174

6174 6174 . A LL THE TIME . THE BROTHER HOOD OF THE SNA K E 27.1167 ° S ,

10 9. 36 67 ° W FER N WAY FER N WAY FER N WAY FER N WAY 5 . 87  M 107, 8 4 0  KG.

E V ERY WOR D. ELIZ A BETH C A NNING W ENT SHOPPING BU T W HER E DID

SHE GO MY GOODNESS MY GOODNESS W HER E DID SHE GO. NA ME .

LIBER DE MIR A BILIBUS MUNDI. U V B-76 . UR A NUS A ND GA I A . 56 4738 0 .

A NGINUI A ND PA PAT UA NUK U. 736 4 032 . DYAUS PITA R A ND PR ITH V I

M ATA . 96749 02 01. NUMBER . COMING, A LL IS CLE A R , NO DOUBT A BOU T

IT. GOING, A LL IS CLE A R , W ITHOU T A DOUBT. W H AT, THEN, IS A LL?

PL ACE . 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 THE F U T UR E IS UN W R IT TEN,

W H AT W ILL BE W ILL BE . DISTA NCE . GLIESE 581G. THE SNA K E SACR IFICE

OF JA NA MEJAYA . 与那国島海底地形 . COLOR . R ENDLESH A M FOR EST. TIME .

UM IER AĆ ПУМА UM IER AĆ . 0 67 352 0 5 67 3 62 9M X J0 Y X N9 92 A . 010M Z A A 82

6101M A M Z U.78M 2 M S0 0 0 9 Y PPS553/; [0 327SNS7Q5N A A ; A- 0 8 YGSM A A 0 9 6B .

QM A0 98A A N.0752133SN. ZO 0 9ST XBM AOS07S , 5S VQNQK . E V ERY LET TER .

MELE AGER R EPROACHES THE DAWN AGA IN. ON E V ERY PAGE . 7694 0 02 -

- - - - - - THE BA R BA R I A N DOES M A N-SL AUGHTER FOR PLOW ING: ON HIS

Y ELLOW SA ND -PL A INS NOTHING H A S BEEN SEEN BU T BL A NCHED SK ULLS

A ND BONES . 10 ^10 0 R IGEL (Β OR I)   (0 .12M) GJ 3379 (17. 51   LY,   5 . 37   PC)

+ 85 ° A ND −75 °. THOR NBOROUGH. FOI A C A SE NUMBER 41472 . ROT1.

E V ERT HING . ZP V BSFM PPLJOHJO. UIF X SPOHQM BDF T 13 . 8 BILL ION

LIGHT-Y E A R S AWAY. A LWAYS . C UA NDO L A MUERTE , V IENE , Y V IENE

QUER IDOS A MIGOS, QUE V IENE PA R A TODOS USTEDES . 0 86352 0SNZ YS6 .

WN0 0 8SBSNS77 WNSI . 98ST WQM A9 97. SO SAYS . ESM AOA77 W BWNA M .

W E AV ER’S NEEDLE . UR F Y-32924369. THOU A RT SL AV E TO FATE , CH A NCE ,

K INGS , A ND DESPER ATE MEN, A ND DOST W ITH POISON, WA R , A ND

SICK NESS DW ELL ; A ND POPPY OR CH A R M S C A N M A K E US SLEEP A S

W ELL . V IGENÈR E . NETHER L A NDISH PROV ER BS . A ND SO H A S BEEN

SA ID. CHIC X ULUB CHIC X ULUB CHIC X ULUB. DECIPHER , DECODE , A ND

INTER PR ET. SE A RCH A ND SEEK . IF YOU FIND THE K E Y A ND DELI V ER IT

TO ITS PROPER HOME , YOU W ILL BE R E WA R DED. A ND SO W ILL BE SA ID

AGA IN IF YOU FA IL . IF YOU FA IL . 6589 0HS5243ND9SJSN. CHIC X ULUB.

PEOPLE OF E A RTH. ENDGA ME H A S BEGUN. E V ERY THING. ENDGA ME

H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

Ku

va: L

eon

Alb

erti

W ELL . V IGENÈR E . NETHER L A NDISH PROV ER BS . A ND SO H A S BEEN

SA ID. CHIC X ULUB CHIC X ULUB CHIC X ULUB. DECIPHER , DECODE , A ND

E N D G A M EL O P P U P E L I

J A M E S F R E YTO ITS PROPER HOME , YOU W ILL BE R E WA R DED. A ND SO W ILL BE SA ID J A M E S F R E YTO ITS PROPER HOME , YOU W ILL BE R E WA R DED. A ND SO W ILL BE SA ID

AGA IN IF YOU FA IL . IF YOU FA IL . 6589 0HS5243ND9SJSN. CHIC X ULUB. J A M E S F R E YAGA IN IF YOU FA IL . IF YOU FA IL . 6589 0HS5243ND9SJSN. CHIC X ULUB.

PEOPLE OF E A RTH. ENDGA ME H A S BEGUN. E V ERY THING. ENDGA ME J A M E S F R E Y

PEOPLE OF E A RTH. ENDGA ME H A S BEGUN. E V ERY THING. ENDGA ME J AH A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME J AH A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME

N I L S J O H N S O N - S H E LT O NH A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME N I L S J O H N S O N - S H E LT O NH A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME N I L S J O H N S O N - S H E LT O N

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

W S O YH A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME W S O YH A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

LOPPU PE L I ON TOT TA . LOPPU PE L I A L K A A N Y T.H Y POTHESIS . A LL THE TIME . DE LJUSPUNK TER LEDER TILL HIMLEN. 6174

6174 6174 . A LL THE TIME . THE BROTHER HOOD OF THE SNA K E 27.1167 ° S ,

10 9. 36 67 ° W FER N WAY FER N WAY FER N WAY FER N WAY 5 . 87  M 107, 8 4 0  KG.

E V ERY WOR D. ELIZ A BETH C A NNING W ENT SHOPPING BU T W HER E DID

SHE GO MY GOODNESS MY GOODNESS W HER E DID SHE GO. NA ME .

LIBER DE MIR A BILIBUS MUNDI. U V B-76 . UR A NUS A ND GA I A . 56 4738 0 .

A NGINUI A ND PA PAT UA NUK U. 736 4 032 . DYAUS PITA R A ND PR ITH V I

M ATA . 96749 02 01. NUMBER . COMING, A LL IS CLE A R , NO DOUBT A BOU T

IT. GOING, A LL IS CLE A R , W ITHOU T A DOUBT. W H AT, THEN, IS A LL?

PL ACE . 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 THE F U T UR E IS UN W R IT TEN,

W H AT W ILL BE W ILL BE . DISTA NCE . GLIESE 581G. THE SNA K E SACR IFICE

OF JA NA MEJAYA . 与那国島海底地形 . COLOR . R ENDLESH A M FOR EST. TIME .

UM IER AĆ ПУМА UM IER AĆ . 0 67 352 0 5 67 3 62 9M X J0 Y X N9 92 A . 010M Z A A 82

6101M A M Z U.78M 2 M S0 0 0 9 Y PPS553/; [0 327SNS7Q5N A A ; A- 0 8 YGSM A A 0 9 6B .

QM A0 98A A N.0752133SN. ZO 0 9ST XBM AOS07S , 5S VQNQK . E V ERY LET TER .

MELE AGER R EPROACHES THE DAWN AGA IN. ON E V ERY PAGE . 7694 0 02 -

- - - - - - THE BA R BA R I A N DOES M A N-SL AUGHTER FOR PLOW ING: ON HIS

Y ELLOW SA ND -PL A INS NOTHING H A S BEEN SEEN BU T BL A NCHED SK ULLS

A ND BONES . 10 ^10 0 R IGEL (Β OR I)   (0 .12M) GJ 3379 (17. 51   LY,   5 . 37   PC)

+ 85 ° A ND −75 °. THOR NBOROUGH. FOI A C A SE NUMBER 41472 . ROT1.

E V ERT HING . ZP V BSFM PPLJOHJO. UIF X SPOHQM BDF T 13 . 8 BILL ION

LIGHT-Y E A R S AWAY. A LWAYS . C UA NDO L A MUERTE , V IENE , Y V IENE

Kaksitoista teini-ikäistä pelaajaa, Maan ikivanhojen kansojen edustajaa.

Heistä periytyy koko nykyinen ihmiskunta.Heidän sukunsa valittiin jo tuhansia vuosia sitten.

Siitä lähtien he ovat joka päivä valmistautuneet omaan odysseiaansa.

Yliluonnollisia he eivät suinkaan ole.Kukaan heistä ei osaa lentää, muuttaa lyijyä kullaksi

tai parantaa itseään.Kun kuolema koittaa, se todella koittaa, ja se koskee

niin heitä kuin meitäkin.He ovat Maan perijöitä, joiden on yksin ratkaistava

pelastuksen suuri arvoitus.Jonkun heistä täytyy siihen kyetä

– muutoin olemme kaikki tuhoon tuomittuja.

N84.2 WWW.WSOY.FI

ISBN 978-951-0-40695-3

9 789510 406953

Page 2: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

Tämä kirja on arvoitus.Sen sivuilla on vihjeitä, jotka johtavat jonnekin päin maapalloa

kätketylle avaimelle.i

Ratkaise, avaa ja tulkitse.Etsi ja hae.

Ensimmäinen, joka löytää avaimen ja toimittaa sen oikeaan kotiinsa, saa palkinnoksi kultaa.ii

Kasapäin ikivanhaa kultaa.iii

$$$ ´Eνα εκατομμύριο δολάρια του χρυσού. $.iv

Page 3: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

e n d g a m et h e c a l l i n g

j a m e s f r e ya n d

n i l s j o h n s o n - s h e lt o n

Endgames_txt_des6.indd 3 7/23/14 5:08 PM

e n d g a m et h e c a l l i n g

j a m e s f r e ya n d

n i l s j o h n s o n - s h e lt o n

Endgames_txt_des6.indd 3 7/23/14 5:08 PM

E N D G A M EL O P P U P E L I

J A M E S F R E YJA

N I L S J O H N S O N S H E LT O N

S U O M E N TA N U T T E R O VA L K O N E N

WerNer sÖderstrÖm osakeyhtiÖhelsiNki

Page 4: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

Englanninkielinen alkuteosENDGAME: THE CALLING

Copyright © 2014 by Third Floor Fun, LLC.Published by arrangement with Ulf Töregård Agency AB.

Suomenkielinen laitos © Tero Valkonen ja WSOY 2014

Puzzle hunt experience by Futuruption LLC.Additional character icon design by John Taylor Dismukes Assoc.,

a Division of Capstone Studios, Inc.All rights reserved.

Sivulla 13 olevan Homeros-sitaatin suomentanut Otto Manninen.

Sivulla 228 olevat runosäkeet lainattu Ezra Poundin runosta »Ballad for Gloom» teoksesta Collected Early Poems,

copyright © 1926, 1935, 1954, 1965, 1967, 1976 by The Ezra Pound Literary Property Trust.

Endgame-pelin järjestäjä on Third Floor Fun, LCC, Yhdysvallat. WSOY ei ole pelin järjestäjä, osallistuja tai rahoittaja eikä millään tavoin vastuussa pelistä.

ISBN 978-951-0-40695-3Painettu EU:ssa

Page 5: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

Suuri osa tästä kirjasta on keksittyä, mutta suuri osa sen sisältämästä tiedosta ei ole. Loppupeli on totta. Ja Loppupelin aika on koittamassa.

Page 6: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

Kaikki, koko ajan, joka sana, nimi, numero, paikka, välimatka, väri, aika, jokaisen sivun jokainen kirjain, kaikki, aina. Niin sanotaan, niin on sanottu, niin sanotaan vastedeskin. Kaikki.

῾Ēlv 12 12 12vi

Page 7: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

8

Huomautus lukijalle:Loppupeliin liittyvän arvoituksen vuoksi tämän kirjan alkuteoksessa käytettyjä amerikkalaistyylisiä mittayksikköjä ei poikkeuksellisesti ole muutettu metrijärjestelmään. Tämän taulukon avulla voit itse muuntaa kirjassa mainitut mitat metrimitoiksi:1 tuuma = 2,54 cm1 jalka = 30,48 cm1 jaardi = 0,9144 cm1 maili = 1,609344 km1 pauna = 453,6 g1 pint = 0,473 l

Page 8: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

9

jos haluat pelata loppupeliäKirjassa Endgame – Loppupeli etsitään kätkettyä avainta. Kirja on samalla arvoitus. Sen sivuille on kätketty vihjeitä, joiden avulla voi löytää jonnekin päin maapalloa kätketyn avaimen. Vihjeet voivat olla tekstin, kuvien, kirjainkoodien, numerokoodien ja/tai hakutuloksiin, kuvahakuihin, YouTube-videoihin, maantieteellisiin koordinaatteihin, nettisivuihin ja/tai sosiaaliseen mediaan johtavien linkkien muodossa. Kirja voi sisältää tietoja, jotka voivat vaikuttaa vihjeiltä, mutta eivät välttämättä ole sellaisia. Lukijan on itse pääteltävä, mitä tietoja arvoituksen ratkaisemiseksi tarvitaan. Yksittäisen arvoituksen ratkaisu voi johtaa uusiin arvoituksiin, kunnes viimeinen, ratkaiseva arvoitus on selvitetty. Se, joka ensimmäisenä selvittää ratkaisevan arvoituksen, saa avaimen, jolla palkinnon saa haltuunsa. Tähän kirjaan liittyvän pelin palkintona on puolen miljoonan dollarin arvosta kultaa. Arvoitukset voi ratkaista vain pelaajan oman älykkyyden ja taitojen avulla. Pelissä ei ole kysymys arpaonnesta.

Peliin osallistumista varten tarvitaan voimassaoleva Google-käyttäjätunnus. Pelin yksityiskohtaiset säännöt löytyvät englanniksi osoitteesta endgamerules.com. Jos et ole vielä täyttänyt 18 vuotta, lue kilpailusäännöt ja oikeudelliset tiedot huolellisesti pelin virallisilta verkkosivuilta vanhempiesi kanssa ja pyydä heiltä lupa osallistua peliin ennen kuin ilmoittaudut siihen.Voit ilmoittauttua osoitteessa keplerfuturistics.com

HUOM! Endgame-peli alkaa klo 9.00 EST 7. lokakuuta 2014 ja päättyy, kun arvoitus on ratkaistu tai viimeistään 7. lokakuuta 2016, jos arvoitusta ei ole siihen mennessä ratkaistu.

Endgame-pelin järjestää Third Floor Fun, LLC Yhdysvalloissa. WSOY ei ole pelin järjestäjä, osallistuja tai rahoittaja eikä millään tavoin vastuussa pelistä.

Page 9: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

11

Loppupeli on alkanut. Tulevaisuutemme on kirjoittamatta. Meidän tulevaisuutemme on teidän tulevaisuutenne. Se mikä on tapahtuva, myös tapahtuu.Me kaikki uskomme johonkin näkemykseen siitä, miten me tänne päädyimme. Jumala loi meidät. Ulkoavaruuden oliot lähettivät meidät tänne. Salama halkaisi meidät kahtia, tai me tulimme ulottuvuuksien välisistä ovista. Miten-kysymyksellä ei lopulta ole merkitystä. Meillä on tämä planeetta, tämä maailma, tämä maapallo. Me tulimme tänne, me olemme olleet täällä ja me olemme täällä nyt. Sinä, minä, me, koko ihmiskunta. Se, mitä kuvittelet alussa tapahtuneen, ei ole tärkeää. Loppu sen sijaan. Loppu on.Tämä on Loppupeli.Meitä on kaksitoista. Olemme ruumiiltamme nuoria, mutta ikivanhojen kansojen edustajia. Sukumme valittiin tuhansia vuosia sitten. Olemme valmistautuneet siitä lähtien joka päivä. Pelin alettua meidän tulee puntaroida ja ratkoa, liikkua ja murhata. Jotkut meistä eivät ole yhtä valmiita kuin toiset, ja huonommin valmistautuneet kuolevat ensin. Tässä mielessä Loppupeli on yksinkertainen. Yksinkertaista ei sen sijaan ole se, että kun yksi meistä kuolee, se merkitsee myös lukemattomien muiden kuolemaa. Sen takaa Tapahtuma ja kaikki siitä seuraava. Te kaikki kuulutte niihin miljardeihin, jotka eivät ymmärrä. Te olette viattomia sivustakatsojia. Te olette onnekkaita häviäjiä ja epäonnekkaita voittajia. Te olette yleisönä näytelmässä, joka määrää kohtalostanne. Me olemme pelaajat. Teidän pelaajanne. Meidän on pelattava. Meidän täytyy olla yli 13- ja alle 20-vuotiaita. Säännöt määräävät niin, ja asia on aina ollut niin. Me emme ole yliluonnollisia. Kukaan meistä ei osaa lentää, muuttaa lyijyä kullaksi tai parantaa itseään. Kun kuolema tulee, se todella tulee. Me olemme kuolevaisia. Ihmisiä. Me olemme Maan perijät. Meidän tulee ratkaista pelastuksen suuri arvoitus, ja jonkun meistä täytyy siihen kyetä, tai muutoin olemme kaikki tuhoon tuomittuja. Yhdessä me olemme kaikkea mahdollista: vahvoja, lempeitä, siekailemattomia, uskollisia, teräviä, typeriä, rumia,

Page 10: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

12

himokkaita, ilkeitä, arvaamattomia, kauniita, laskelmoivia, laiskoja, ylenpalttisia, heikkoja.Me olemme hyviä ja pahoja.Kuten tekin.Kuten kaikki.Mutta me emme ole yhtä. Me emme ole ystäviä. Me emme soittele toisillemme, emmekä me lähettele toisillemme tekstiviestejä. Me emme chattaa internetissä tai käy toistemme kanssa kahvilla. Me olemme erillämme ja erossa, ympäri maailmaa. Meidät on kasvatettu ja koulutettu syntymästä saakka tarkka-aistisiksi ja viisaiksi, viekkaiksi ja petollisiksi, siekailemattomiksi ja armottomiksi. Me olemme valmiit mihin vain löytääksemme suuren arvoituksen avaimet. Me emme voi epäonnistua. Epäonnistuminen tarkoittaa kuolemaa. Epäonnistuminen on kaiken loppu, kaikkeuden loppu.Voittaako ylenpalttisuus voiman? Kasvaako typeryys lempeyttä suuremmaksi? Tekeekö laiskuus kauneuden tyhjäksi?Onko voittaja hyvä vai paha? Sitä ei voi tietää kuin yhdellä tavalla.Pitää pelata.Selviytyä.Ratkaista.Tulevaisuutemme on kirjoittamatta. Meidän tulevaisuutemme on teidän tulevaisuutenne. Se mikä on tapahtuva, myös tapahtuu.Kuunnelkaa siis.Seuratkaa.Kannustakaa.Toivokaa.Rukoilkaa.Rukoilkaa ankarasti, jos satutte uskomaan siihen.Me olemme pelaajat. Teidän pelaajanne. Pelaamme teidän vuoksenne.Tulkaa pelaamaan kanssamme.Maapallon ihmiset.Loppupeli on alkanut.

Page 11: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

13

marcus loxias megalosHafız Alipaşa Sk, Aziz Mahmut Hüdayi Mh, Istanbul, Turkki

Marcus Loxias Megalos on pitkästynyt. Hän ei edes muista pitkästyneisyyttä edeltävää aikaa. Koulu on pitkästyttävää. Tytöt ovat pitkästyttäviä. Jalkapallo on pitkästyttävää. Varsinkin kun hänen joukkueensa, hänen suosikkijoukkueensa, Fenerbahçe, on tappiolla Manisasporille, kuten nyt.Marcus katsoo katkeran näköisenä televisiota pienessä koruttomassa huoneessaan. Hän on lysähtänyt koreaan mustaan nahkatuoliin, joka tarttuu ihoon aina kun hän nousee ylös. On ilta, mutta Marcus pitää valot pois päältä. Ikkuna on auki. Kuumuus puskee sisään ahdistavana aaveena samalla kun Bosporinsalmen äänet – laivojen torvien pitkät matalat tööttäykset, poijujen kellot – kantautuvat jyristen ja kilisten yli Istanbulin.Marcuksella on yllään löysät mustat salihousut eikä paitaa. Hänen 24 kylkiluutaan erottuvat ruskettuneen ihon alta. Hänen käsivartensa ovat jänteikkäät ja kovat. Hänen hengityksensä on vaivatonta. Hänen vatsansa on piukka, hänen hiuksensa ovat erittäin lyhyet ja mustat ja hänen silmänsä ovat vihreät. Hikikarpalo valuu nenänkärkeen. Tänä iltana koko Istanbul hautuu, Marcus muiden mukana.Hänellä on sylissään kirja, ikivanha ja nahkakantinen. Sanat sen sivuilla ovat kreikkaa. Avoimella sivulla on paperinpala, johon Marcus on kirjoittanut englanniksi: Synnyin Kreetan maall’ avaralla, se mulla on alku; taattoni siell’ oli vauras mies. Hän on lukenut vanhan kirjan vaikka miten moneen kertaan. Se on tarina sodasta, tutkimusmatkasta, petoksesta, rakkaudesta ja kuolemasta. Se hymyilyttää häntä joka kerta.

Page 12: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

14

Mitäpä Marcus ei olisi valmis tekemään päästäkseen omalle matkalleen, paetakseen tympeän kaupungin painostavaa kuumuutta. Hän kuvittelee eteensä loputtomana avautuvan meren, iholle viileän tuulen, taivaanrantaan seikkailuja ja vihollisia.Marcus huokaisee ja koskettaa paperinpalaa. Toisessa kädessä hänellä on 9000 vuotta vanha veitsi, joka on tehty yhdestä Knossoksen tulissa taotusta pronssinpalasta. Hän laskee sen terän ja antaa kärjen painua vasten oikeaa kyynärvarttaan. Hän painaa veistä, muttei niin että iho menisi rikki. Hän kyllä tuntee veitsen rajat. Hän on harjoitellut sillä niin kauan kuin on kyennyt sitä pitelemään. Hän on nukkunut se tyynynsä alla kuusivuotiaasta lähtien. Hän on tappanut sillä kanoja, rottia, koiria, kissoja, sikoja, hevosia, haukkoja ja lampaita. Hän on tappanut sillä 11 ihmistä.Hän on 16-vuotias, parhaassa iässä peliin. Jos hän täyttää 20, hänestä tulee liian vanha. Hän haluaa pelata. Hän mieluummin kuolee kuin tulee liian vanhaksi pelaamaan.On kuitenkin lähes mahdotonta, että hän saisi tilaisuutensa, ja hän tietää sen. Sota ei koskaan löydä Marcusta niin kuin se löysi Odysseuksen. Mitään suurta matkaa ei tule.Hänen sukunsa on odottanut 9000 vuotta. Siitä päivästä lähtien kun veitsi taottiin. Se voi hyvin joutua odottamaan vielä toiset 9000 vuotta, kauan sen jälkeen kun Marcusta ei enää ole ja kirjan sivut ovat lahonneet.Niinpä Marcus on pitkästynyt.Television väkijoukko hurraa, ja Marcus kohottaa katseensa veitsestä. Fenerbahçen maalivahti on kiskaissut kaaripallon oikealle laidalle, ja roteva keskikenttäpelaaja pukkaa sitä. Pallo pomppaa eteenpäin, yli puolustuslinjan, kohti viimeistä kahta miestä Manisasporin maalivahdin edessä. Pelaajat syöksyvät kohti palloa ja hyökkääjä pääsee niskan päälle, on yksin läpi 20 metrin päässä maalista. Maalivahti valpastuu.Marcus nojautuu eteenpäin. Pelikellon lukema on 83.34. Fenerbahçe ei ole vielä tehnyt maalia, mutta jos se onnistuisi näin dramaattisesti, se

Page 13: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

15

olisi ainakin osittainen kasvojen pelastus. Vanha kirja liukuu lattialle. Paperinpala irtoaa sivulta ja leijuu kuin putoava lehti. Väkijoukko alkaa nousta. Äkisti taivas kirkastuu aivan kuin jumalat, itse taivaan jumalat, olisivat laskeutumassa auttamaan. Maalivahti perääntyy. Hyökkääjä kokoaa itsensä ja laukaisee, ja pallo sinkoaa liikkeelle.Kun se iskeytyy verkkoon, koko stadion valaistuu ja väkijoukko huutaa, ensin maalin tuottamaa riemua mutta heti sen jälkeen kauhua ja hätää – syvää, aitoa ja todellista kauhua ja hätää. Valtaisa tulipallo, jättimäinen meteori, räjähtää väkijoukon yllä ja jyrää halki kentän, tuhoaa Fenerbahçen puolustuksen ja iskeytyy stadionin pääkatsomosta läpi.Marcus tuijottaa silmät suurina. Hän katsoo täyttä tuhoa. Kysymyksessä on amerikkalaisista katastrofielokuvista tuttu kaaos. Puoli stadionia, kymmenettuhannet ihmiset, kuolleita, palamassa, ilmiliekeissä, tulessa.Se on kauneinta mitä Marcus on koskaan nähnyt.Hän hengittää rajusti. Hiki valuu otsalta. Ihmiset ulkona huutavat, kirkuvat. Nainen vaikeroi kahvilassa hänen alapuolellaan. Sireenit ulvovat Bosporinsalmen ikivanhassa kaupungissa Marmarameren ja Mustanmeren välissä.Televisiossa koko stadion on liekeissä. Pelaajat, poliisit, katsojat ja valmentajat juoksevat ympäriinsä kuin vauhkoontuneet tulitikut. Selostajat huutavat apua, Jumalaa, koska eivät saata käsittää tapahtunutta. Ne, jotka eivät ole vielä kuolleita tai kuolemassa paraikaa, tallovat toisiaan yrittäessään paeta. Seuraa toinen räjähdys, ja ruutu pimenee.Marcuksen sydän tahtoisi pompata ulos rinnasta. Marcuksen aivot ovat yhtä kuumat kuin jalkapallokenttä. Marcuksen vatsa on täynnä kiviä ja happoa. Hänen kämmenensä tuntuvat kuumilta ja tahmeilta. Hän katsoo alaspäin ja näkee painaneensa ikivanhan terän kyynärvarteen, veri valuu tuolille ja kirjalle. Kirja on pilalla, mutta sillä ei ole merkitystä; hän ei tarvitse sitä enää. Tästedes Marcuksella on oma odysseiansa.

Page 14: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

16

Marcus kääntyy katsomaan televisiota, joka on pimeänä. Hän tietää että jokin odottaa häntä hävityksen keskellä. Hänen on löydettävä se.Yksi pieni pala.Itselleen, suvulleen.Hän hymyilee. Tätä hetkeä varten Marcus on harjoitellut koko elämänsä. Aina kun hän ei harjoitellut, hän haaveili koollekutsusta. Hurjimmatkaan tuhokuvitelmat, jotka hänen teini-ikäinen mielikuvituksensa oli sepittänyt, eivät olleet mitään sen rinnalla, mitä Marcus tänä iltana näki. Meteori tuhosi jalkapallostadionin ja surmasi 38 676 ihmistä. Legendojen mukaan ilmoitus olisi suuri tapahtuma. Legendoista on kerrankin tullut kaunista todellisuutta.Marcus on halunnut ja odottanut Loppupeliä koko elämänsä, valmistautunut siihen. Hän ei ole enää pitkästynyt, eikä myöskään pitkästy ennen kuin joko voittaa tai kuolee.Nyt se on alkanut.Hän tietää sen.Nyt se on alkanut.

Page 15: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

17

Page 16: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

18

chiyoko takeda22B Hateshinai Tōri, Naha, Okinawa, Japani

Chiyoko Takeda herää pienen tinakellon kolmeen helähdykseen. Hänen päänsä kierähtää sivulle. Hänen digitaalikellonsa näyttää 5.24. Hän ikuistaa sen mieleensä. Ne ovat nyt painavia numeroita. Merkittäviä. Hän ajattelee, että kyseessä on sama asia kuin ihmisillä, jotka antavat merkityksen sellaisille numeroyhdistelmille kuin 11.03, 9.11 tai 7.07. Hän näkee loppuelämänsä ajan numerot 5.24, ja niillä on hänen loppuelämänsä ajan painoa, merkitystä, sisältöä.Chiyoko kääntyy pois sivupöydän kellosta ja tuijottaa pimeyteen. Hän makaa alasti peittojen päällä. Hän nuolaisee täyteläisiä huuliaan. Hän tutkiskelee katon varjoja aivan kuin sinne voisi ilmaantua viesti.Kellon ei olisi pitänyt soida. Ei hänelle.Hänelle on kerrottu koko hänen elämänsä ajan Loppupelistä ja hänen omalaatuisesta, huikeasta suvustaan. Ennen kellon soittoa hän oli 17-vuotias tyttö, kotona opiskellut hylkiö, loistokas purjehtija ja navigoija, pätevä puutarhuri, ketterä kiipeilijä. Symbolien, kielien ja sanojen taitaja. Merkkien tulkitsija. Salamurhaaja joka hallitsi wakizashin, hojon ja shurikenin käytön. Nyt kello on soinut ja hän tuntee olevansa satavuotias. Hän tuntee olevansa tuhatvuotias. Hän tuntee olevansa 10000-vuotias ja vanhenevansa sekunti sekunnilta. Vuosisatojen raskas paino puristaa häntä.Chiyoko sulkee silmänsä. Pimeys palaa. Hän haluaa olla jossain muualla. Luolassa. Veden alla. Maapallon vanhimmassa metsässä. Mutta hän on täällä, ja siihen on tottuminen. Pian pimeys on kaikkialla, ja kaikki myös tietävät sen. Hänen on otettava se haltuun.

Page 17: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

19

Ystävystyttävä sen kanssa. Rakastettava sitä. Hän on valmistautunut 17 vuoden ajan ja hän on valmis, vaikkei ikinä halunnut tai odottanut tätä. Pimeyttä. Siitä tulee kuin rakastava hiljaisuus, mikä on Chiyokolle helppo asia. Hiljaisuus on osa hänen olemustaan, ydintään.Hän nimittäin kuulee, mutta hän ei ole koskaan puhunut.Hän katsoo ulos avoimesta ikkunasta, hengittää. Yöllä satoi, ja hän tuntee kosteuden nenässään, kurkussaan ja rinnassaan. Ilma tuoksuu hyvältä.Hänen huoneeseensa johtavaan liukuoveen koputetaan kevyesti. Chiyoko käy istumaan länsimaiselle sängylleen kapea selkä ovelle päin. Hän polkee jalkaa kahdesti. Kahdesti tarkoittaa Tule sisään.Kuuluu miten puu liukuu puuta vasten. Miten liukuovi pysähtyy. Sitten vaimeat askeleet.»Soitin kelloa», hänen setänsä sanoo pää syvään painettuna, suoden nuorelle pelaajalle suurimman kunnioituksensa, kuten tapa on, kuten sääntö määrää. »Oli pakko», hänen setänsä sanoo. »He ovat tulossa. Kaikki.»Chiyoko nyökkää.Setä pitää päänsä painettuna. »Olen pahoillani», setä sanoo. »Aika on tullut.»Chiyoko kopauttaa jalkaansa lattiaan viisi kertaa epätahdissa. Selvä. Lasi vettä.»Aivan, ilman muuta.» Hänen setänsä perääntyy ovesta takaisin ulos ja menee hiljaa pois. Chiyoko nousee seisomaan, haistaa ilmaa uudelleen ja kävelee ikkunalle. Kaupungin valojen vaimea kuulto heijastuu hänen vaalealle iholleen. Hän katsoo Nahaa. Siellä näkyy puisto. Sairaala. Satama. Meri, musta, leveä ja tyyni. Hän tuntee kepeän tuulen. Palmut suhisevat hänen ikkunansa alla. Matalalla roikkuvat harmaat pilvet alkavat vaalentua, aivan kuin avaruusalus olisi tulossa vierailulle. Vanhat ovat varmaan jo hereillä, Chiyoko ajattelee. Vanhat ihmiset heräävät aikaisin. Heillä on jo edessään teetä, riisiä ja säilöttyä retiisiä. Munia, kalaa ja lämmintä maitoa. Jotkut muistavat vielä sodan. Taivaalta tulleen tulen, joka tuhosi

Page 18: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

20

ja hävitti kaiken. Ja salli uudelleensyntymän mahdollisuuden. Tulevat tapahtuvat muistuttavat heitä varmasti niistä ajoista. Mutta uudelleensyntymä? Heidän henkiinjäämisensä ja tulevaisuutensa riippuu täysin Chiyokosta.Koira alkaa haukkua vauhkona.Linnut sirkuttavat.Auton varashälytin alkaa soida.Taivas muuttuu sokaisevan kirkkaaksi ja pilvet hajoavat alaspäin, kun valtava tulipallo räjähtää kaupungin laidalla. Sen kärventävä vana iskeytyy hirveällä metelillä venesatamaan. Suuri räjähdys ja tulikuuma höyrypilvi valaisevat varhaisaamun. Sade, joka koostuu tomusta, kivestä, muovista ja metallista, alkaa piiskata Nahaa. Puita kuolee. Kaloja kuolee. Lapsia, unelmia ja omaisuuksia kuolee. Onnekkaat menehtyvät kesken uniensa. Onnettomat palavat tai haavoittuvat.Aluksi sitä luullaan maanjäristykseksi.Mutta ihmiset kyllä ymmärtävät ennen pitkää.Se on vasta alkua.Roinaa lentää ympäri kaupunkia. Chiyoko aistii oman palansa olevan tulossa. Hän ottaa pitkän askeleen pois ikkunalta, ja makrillin muotoinen kirkas kekäle lentää lattialle ja polttaa tatamiin reiän.Hänen setänsä koputtaa jälleen ovelle. Chiyoko polkee jalkaa kahdesti. Tule sisään. Ovi on edelleen auki. Setä pitää päänsä painettuna astuessaan hänen viereensä ja ojentaa hänelle ensin yksinkertaisen sinisen silkkikimonon, jonka hän vetää päälleen, ja sen jälkeen lasillisen erittäin kylmää vettä.Hän kaataa veden kekäleelle. Se sihisee ja höyryää, vesi alkaa kiehua saman tien. Jäljelle jää kiiltävä ja musta rosoinen kivi.Hän katsoo setäänsä. Setä katsoo takaisin, silmät ovat surulliset. Silmissä on vuosisatojen mittainen suru siitä, että moni elämä on pian loppumassa. Hän kumartaa sedälle kiitoksen merkiksi. Setä yrittää hymyillä. Setä oli ennen hänen kaltaisensa, odotti Loppupelin alkua, mutta se ohitti sedän, aivan kuten se oli ohittanut lukemattomat muut tuhansien ja taas tuhansien vuosien ajan.

Page 19: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

21

Mutta Chiyokolle kävi toisin.»Olen pahoillani», setä sanoo. »Sinun ja meidän kaikkien puolesta. Se mikä on tapahtuva, myös tapahtuu.»

Page 20: EVERYTHING. ANNUNAKI χρυσός χρυσός EVERYTHING ...media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789510406953_lukun.pdfEVERYTHING. ANNUNAKI 1.6180339887. AT RAMA`S BEHEST. χρυσός

22

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

14 .7167 ° S , 75 .1333 ° W. THE FLOW ER OF L IFE . 死のカタログ. R IEM A NN

H Y POTHESIS . A LL THE TIME . DE LJUSPUNK TER LEDER TILL HIMLEN. 6174

6174 6174 . A LL THE TIME . THE BROTHER HOOD OF THE SNA K E 27.1167 ° S ,

10 9. 36 67 ° W FER N WAY FER N WAY FER N WAY FER N WAY 5 . 87  M 107, 8 4 0  KG.

E V ERY WOR D. ELIZ A BETH C A NNING W ENT SHOPPING BU T W HER E DID

SHE GO MY GOODNESS MY GOODNESS W HER E DID SHE GO. NA ME .

LIBER DE MIR A BILIBUS MUNDI. U V B-76 . UR A NUS A ND GA I A . 56 4738 0 .

A NGINUI A ND PA PAT UA NUK U. 736 4 032 . DYAUS PITA R A ND PR ITH V I

M ATA . 96749 02 01. NUMBER . COMING, A LL IS CLE A R , NO DOUBT A BOU T

IT. GOING, A LL IS CLE A R , W ITHOU T A DOUBT. W H AT, THEN, IS A LL?

PL ACE . 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 THE F U T UR E IS UN W R IT TEN,

W H AT W ILL BE W ILL BE . DISTA NCE . GLIESE 581G . THE SNA K E SACR IFICE

OF JA NA MEJAYA . 与那国島海底地形 . COLOR . R ENDLESH A M FOR EST. TIME .

UM IER AĆ ПУМА UM IER AĆ . 0 67 352 0 5 67 3 62 9M X J0 Y X N9 92 A . 010M Z A A 82

6101M A M Z U.78M 2 M S0 0 0 9 Y PPS553/; [0 327SNS7Q5N A A ; A- 0 8 YGSM A A 0 9 6B .

QM A0 98A A N.0752133SN. ZO 0 9ST XBM AOS07S , 5S VQNQK . E V ERY LET TER .

MELE AGER R EPROACHES THE DAWN AGA IN. ON E V ERY PAGE . 7694 0 02 -

- - - - - - THE BA R BA R I A N DOES M A N-SL AUGHTER FOR PLOW ING: ON HIS

Y ELLOW SA ND -PL A INS NOTHING H A S BEEN SEEN BU T BL A NCHED SK ULLS

A ND BONES . 10 ^10 0 R IGEL (Β OR I)   (0 .12M) GJ 3379 (17. 51   LY,   5 . 37   PC)

+ 85 ° A ND −75 °. THOR NBOROUGH. FOI A C A SE NUMBER 41472 . ROT1.

E V ERT HING . ZP V BSFM PPLJOHJO. UIF X SPOHQM BDF T 13 . 8 BILL ION

LIGHT-Y E A R S AWAY. A LWAYS . C UA NDO L A MUERTE , V IENE , Y V IENE

QUER IDOS A MIGOS, QUE V IENE PA R A TODOS USTEDES . 0 86352 0SNZ YS6 .

WN0 0 8SBSNS77 WNSI . 98ST WQM A9 97. SO SAYS . ESM AOA77 W BWNA M .

W E AV ER’S NEEDLE . UR F Y-32924369. THOU A RT SL AV E TO FATE , CH A NCE ,

K INGS , A ND DESPER ATE MEN, A ND DOST W ITH POISON, WA R , A ND

SICK NESS DW ELL ; A ND POPPY OR CH A R M S C A N M A K E US SLEEP A S

W ELL . V IGENÈR E . NETHER L A NDISH PROV ER BS . A ND SO H A S BEEN

SA ID. CHIC X ULUB CHIC X ULUB CHIC X ULUB . DECIPHER , DECODE ,

A ND INTER PR ET. SE A RCH A ND SEEK . IF YOU FIND THE K E Y A ND

DELI V ER IT TO ITS PROPER HOME , YOU W ILL BE R E WA R DED. A ND SO

W ILL BE SA ID AGA IN IF YOU FA IL . IF YOU FA IL . 6589 0HS5243ND9SJSN.

CHIC X ULUB. PEOPLE OF E A RTH. ENDGA ME H A S BEGUN. E V ERY THING.

ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN.

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN.

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN

ENDGA ME H A S BEGUN

Ne saapuivat 12 000 vuotta sitten. Ne laskeutuivat taivaalta tulen ja savun keskeltä, loivat ihmiskunnan ja antoivat meille jokapäiväiset sääntömme. Ne tarvitsivat kultaa ja rakensivat sivilisaatiomme ensimmäiset kultakaivokset. Kun ne lähtivät, ne kertoivat palaavansa jonain päivänä. Ja kun ne saapuisivat, alkaisi peli, joka ratkaisisi kohtalomme.Tämä on Loppupeli.Kymmenen vuosituhannen ajan valittujen sukulinjojen edustajat ovat pysytelleet piilossa. Nuo kaksitoista ihmiskunnan ikivanhaa kansaa. Jokaisen niistä on aina täytynyt valmistella omaa pelaajaansa tuleviin koitoksiin. Sukupolvi sukupolvelta he ovat harjoitelleet aseiden käyttöä, kieliä, historiaa, taktiikkaa, naamioitumista, salamurhia. Yhdessä nuo pelaajat ovat kaikkea mahdollista: vahvoja, lempeitä, siekailemattomia, uskollisia, teräviä, typeriä, rumia, himokkaita, ilkeitä, arvaamattomia, kauniita, laskelmoivia, laiskoja, ylenpalttisia, heikkoja. He ovat hyviä ja pahoja. Kuten tekin. Kuten me kaikki.Tämä on Loppupeli.Kun Peli käynnistyy, pelaajien on löydettävä kolme avainta. Jostain päin maapalloa. Se, joka ensimmäisenä löytää avaimet, voittaa Pelin.Voittaako ylenpalttisuus voiman? Typeryys lempeyden? Haastaako laiskuus kauneuden? Onko voittaja hyvä vai paha? On vain yksi tapa ottaa siitä selvää.

Tämä kirja on arvoitus. Sen sivuilla on vihjeitä, jotka johtavat jonnekin päin maapalloa kätketyn avaimen jäljille. Teokseen liittyy kiinteästi myös Googlen Niantic Labsin toteuttama kansainvälinen mobiilipeli, jonka pääpalkintona on puolen miljoonan dollarin arvoinen kulta-aarre. Jos osallistut peliin, ratkaiset ensimmäisenä vihjeet, löydät avaimen ja toimitat sen oikeaan kotiinsa, saat palkinnoksi aitoa kultaa!

PELAA. SELVIYDY. RATKAISE.

MAAPALLON IHMISET. LOPPUPELI ON ALKANUT.

FREY &

JOHNSON-SHELTON

Neljä kansainvälistä menestysteosta

kirjoittanut JAMES FREY (s. 1969) on nimetty mm. ”sukupolvensa hienoimmak-si tulkiksi” (The Guardian). New Yorkissa asuvalta Freyltä on aiemmin suomennettu esikoisromaani, huume- ja alkoholiriippu-vuutta kuvaava puolifiktiivinen Miljoonia sirpaleita (Bazar 2012).

San Franciscossa syntynyt newyorkilainen

NILS JOHNSON-SHELTON kirjoittaa myös fantasiasarjaa Otherworld Chronicles. Häneltä on lisäksi julkaistu Jay Dobinsin kanssa Helvetin enkelien sisäpii-ristä kertova tietoteos No Angel.

20th Century Fox -elokuvayhtiö on varannut oikeudet Endgame-trilogian ensimmäiseen osaan, joka ilmestyy samanaikaisesti 36 maassa.

Kannen päällys ja logo Rodrigo Corral Design

Muu kuvitus John Dismukes

EN

DG

AM

EL

OP

PU

PE

LI

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

E V ERY THING. A NNUNA K I χ ρ υσό ς 1 . 618 03398 87. AT R A M A S BEHEST.

14 .71 IEM A NN

H Y POTHESIS . A LL THE TIME . DE LJUSPUNK TER LEDER TILL HIMLEN. 6174

6174 6174 . A LL THE TIME . THE BROTHER HOOD OF THE SNA K E 27.1167 ° S ,

10 9. 36 67 ° W FER N WAY FER N WAY FER N WAY FER N WAY 5 . 87  M 107, 8 4 0  KG.

E V ERY WOR D. ELIZ A BETH C A NNING W ENT SHOPPING BU T W HER E DID

SHE GO MY GOODNESS MY GOODNESS W HER E DID SHE GO. NA ME .

LIBER DE MIR A BILIBUS MUNDI. U V B-76 . UR A NUS A ND GA I A . 56 4738 0 .

A NGINUI A ND PA PAT UA NUK U. 736 4 032 . DYAUS PITA R A ND PR ITH V I

M ATA . 96749 02 01. NUMBER . COMING, A LL IS CLE A R , NO DOUBT A BOU T

IT. GOING, A LL IS CLE A R , W ITHOU T A DOUBT. W H AT, THEN, IS A LL?

PL ACE . 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 THE F U T UR E IS UN W R IT TEN,

W H AT W ILL BE W ILL BE . DISTA NCE . GLIESE 581G . THE SNA K E SACR IFICE

OF JA NA MEJAYA . 与那国島海底地形 . COLOR . R ENDLESH A M FOR EST. TIME .

UM IER AĆ ПУМА UM IER AĆ . 0 67 352 0 5 67 3 62 9M X J0 Y X N9 92 A . 010M Z A A 82

6101M A M Z U.78M 2 M S0 0 0 9 Y PPS553/; [0 327SNS7Q5N A A ; A- 0 8 YGSM A A 0 9 6B .

QM A0 98A A N.0752133SN. ZO 0 9ST XBM AOS07S , 5S VQNQK . E V ERY LET TER .

MELE AGER R EPROACHES THE DAWN AGA IN. ON E V ERY PAGE . 7694 0 02 -

- - - - - - THE BA R BA R I A N DOES M A N-SL AUGHTER FOR PLOW ING: ON HIS

Y ELLOW SA ND -PL A INS NOTHING H A S BEEN SEEN BU T BL A NCHED SK ULLS

A ND BONES . 10 ^10 0 R IGEL (Β OR I)   (0 .12M) GJ 3379 (17. 51   LY,   5 . 37   PC)

+ 85 ° A ND −75 °. THOR NBOROUGH. FOI A C A SE NUMBER 41472 . ROT1.

E V ERT HING . ZP V BSFM PPLJOHJO. UIF X SPOHQM BDF T 13 . 8 BILL ION

LIGHT-Y E A R S AWAY. A LWAYS . C UA NDO L A MUERTE , V IENE , Y V IENE

QUER IDOS A MIGOS, QUE V IENE PA R A TODOS USTEDES . 0 86352 0SNZ YS6 .

WN0 0 8SBSNS77 WNSI . 98ST WQM A9 97. SO SAYS . ESM AOA77 W BWNA M .

W E AV ER’S NEEDLE . UR F Y-32924369. THOU A RT SL AV E TO FATE , CH A NCE ,

K INGS , A ND DESPER ATE MEN, A ND DOST W ITH POISON, WA R , A ND

SICK NESS DW ELL ; A ND POPPY OR CH A R M S C A N M A K E US SLEEP A S

W ELL . V IGENÈR E . NETHER L A NDISH PROV ER BS . A ND SO H A S BEEN

SA ID. CHIC X ULUB CHIC X ULUB CHIC X ULUB. DECIPHER , DECODE , A ND

INTER PR ET. SE A RCH A ND SEEK . IF YOU FIND THE K E Y A ND DELI V ER IT

TO ITS PROPER HOME , YOU W ILL BE R E WA R DED. A ND SO W ILL BE SA ID

AGA IN IF YOU FA IL . IF YOU FA IL . 6589 0HS5243ND9SJSN. CHIC X ULUB.

PEOPLE OF E A RTH. ENDGA ME H A S BEGUN. E V ERY THING. ENDGA ME

H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME H A S BEGUN. ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME H A S BEGUN ENDGA ME

Ku

va: L

eon

Alb

erti

QUER IDOS A MIGOS, QUE V IENE PA R A TODOS USTEDES . 0 86352 0SNZ YS6 .

WN0 0 8SBSNS77 WNSI . 98ST WQM A9 97. SO SAYS . ESM AOA77 W BWNA M .

W E AV ER’S NEEDLE . UR F Y-32924369. THOU A RT SL AV E TO FATE , CH A NCE ,

LIBER DE MIR A BILIBUS MUNDI. U V B-76 . UR A NUS A ND GA I A . 56 4738 0 .

A NGINUI A ND PA PAT UA NUK U. 736 4 032 . DYAUS PITA R A ND PR ITH V I

E N D G A M EL O P P U P E L I

J A M E S F R E YJ A

N I L S J O H N S O N - S H E LT O N

W S O YW S O Y

LOPPU PE L I ON TOT TA . LOPPU PE L I A L K A A N Y T.MAAILMA. NYT. TÄNÄÄN. HUOMENNA.

LOPPUPELI ON TOTTA,JA LOPPUPELI ON JO ALKANUT.

TULEVAISUUS ON YHÄ KIRJOITTAMATTA.SE MIKÄ ON TAPAHTUVA MYÖS TAPAHTUU.

LUE KIRJA.LÖYDÄ VIHJEET. RATKAISE ARVOITUS.

VAIN YKSI VOI VOITTAA.LOPPUPELISSÄ ON AINOASTAAN YKSI SÄÄNTÖ:

SÄÄNTÖJÄ EI OLE.

Kaksitoista teini-ikäistä pelaajaa, Maan ikivanhojen kansojen edustajaa.

Heistä periytyy koko nykyinen ihmiskunta.Heidän sukunsa valittiin jo tuhansia vuosia sitten.

Siitä lähtien he ovat joka päivä valmistautuneet omaan odysseiaansa.

Yliluonnollisia he eivät suinkaan ole.Kukaan heistä ei osaa lentää, muuttaa lyijyä kullaksi

tai parantaa itseään.Kun kuolema koittaa, se todella koittaa, ja se koskee

niin heitä kuin meitäkin.He ovat Maan perijöitä, joiden on yksin ratkaistava

pelastuksen suuri arvoitus.Jonkun heistä täytyy siihen kyetä

– muutoin olemme kaikki tuhoon tuomittuja.

N84.2 WWW.WSOY.FI

ISBN 978-951-0-40695-3

9 789510 406953

CMYK