Ασθενη Οξεα και Βασεις - Χημεια Γ Λυκειου - Βιβλίο...

of 5 /5
KΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Σχήμα 2-8 : α) Απεικόνιση του πλήρους ιοντισμού του ισχυρού οξέος ΗΧ σε ιόντα Η + και X - όταν διαλύεται στο νερό (παρατηρείστε ότι δεν υπάρχουν μόρια του οξέος ΗΧ στο νερό καθώς ιοντίζονται πλήρως) β) Διαγραμματική απεικόνιση του πλήρους ιοντισμού του ισχυρού οξέος ΗΧ σε ιόντα Η + και X - όταν διαλύεται στο νερό. Πριν τον ιοντισμό μόνο μόρια του οξέος ΗΧ βρίσκονται στο διάλυμα 20 με συγκέντρωση C mol/(υποδηλώνεται στο διάγραμμα με την απεικόνιση μίας μπάρας για την συγκέντρωση του ΗΧ). Μετά τον ιοντισμό μόνο τα ιόντα του οξέος Η + και X - βρίσκονται στο διάλυμα (υποδηλώνεται + - mol/αφού με δύο μπάρες στο διάγραμμα για τις συγκεντρώσεις των Η και X) και έχουν συγκέντρωση το οξύ ιοντίζεται πλήρως και η αντίδραση είναι 1:1 (1 mol ΗΧ που ιοντίζεται δίνει 1 mol Η + και 1 mol X - ). αρα ρ όλη Για παρ πλήρως πρακτικ του [ΗCl] είναι πρακτικά μηδενική). Παρατηρείστε ότι το γεγο ς αυτό υποδηλώνεται στην χημική ισορροπία στο Σχήμα 2-4 με τον σχεδιασμό μεγαλύτερου βέλους για την αντίδραση από αριστερά πρ χέση με τίδρασης από δεξιά προς τα ριστερά. Μία απεικόνιση του ιοντισμού υ ισχυρού ενική του μορφή δίνεται στο H 2 O C Π τη είστε ότι οι μπάρες των συγκεντρώσεων του οξέος και των ιόντων του έχουν το ίδιο ύψος υποδηλώνοντας ότι η ποσότητα του οξέος μετατρέπεται πλήρως στα ιόντα του. άδειγμα το HCl στο Σχήμα 2-4 στην σελίδα 217 είναι ένα παράδειγμα ισχυρού οξέος που διΐσταται όταν διαλύεται στο νερό δίνοντας H 3 O + και Cl - . To διάλυμα σε κατάσταση ιοντικής ισορροπίας ά δεν έχει καθόλου μόρια ΗCl (η συγκέντρωση νό ος τα δεξιά σε σ το βέλος της αν ενός τέτοιο οξέος στην γ α Σχήμα 2-8. Ασθενή οξέα και βάσεις (ασθενείς ηλεκτρολύτες) είναι εκείνα που διίστανται μερικώς σε ιόντα όταν διαλύονται στο νερό. Στο διάλυμα στην χημική (ιοντική) ισορροπία υπάρχει κυρίως συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη και σε μικρότερο βαθμό των ιόντων που προκύπτουν από την διάσταση του. Για παράδειγμα όταν το HCN, πού είναι ένα ασθενές οξύ, διαλυθεί στο Η 2 Ο διίσταται κατά ένα μικρό μέρος στα ιόντα του σύμφωνα με την αμφίδρομη αντίδραση 21 : HCN + H 3 O + CN ιση υ ιοντισμού ενός τέτοιου ασθενούς οξέος στην γενική του μορφή δίνεται στο Σχήμα 2-9. ώς εξηγείται όμως ότι ακόμη και ένα ασθενές οξύ, όπως το HCN για παράδειγμα, ιοντίζεται σε μικρό βαθμό όταν διαλυθεί στο νερό; πορούμε να θεωρήσουμε ότι τα μόρια μέσα στο διάλυμα λόγω της θερμικής ενέργειας που έχουν κινούνται ενέργεια ώστε να μπορούν να αποβάλλουν Η + . + - Στην χημική (ιοντική) ισορροπία στο διάλυμα υπάρχουν οι παρακάτω ουσίες (ιόντα): κυρίως [HCN] και [H 2 O] και λιγότερο [H 3 O + ] και [CN - ] (η χημική ισορροπία είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά). Μία απεικόν το Π Μ διαρκώς και συγκρούονται μεταξύ τους. Κάποιες από αυτές τις συγκρούσεις δίνουν σε ορισμένα μόρια του HCN αρκετή κινητική ενέργεια ώστε να μπορούν να αποβάλλουν ένα πρωτόνιο (Η + ) το οποίο παίρνει το νερό και σχηματίζεται H 3 O + . Όσο ισχυρότερο είναι ένα οξύ τόσο περισσότερα μόρια αποκτούν αρκετή κινητική 20 Ο ιοντισμός των ισχυρών οξέων μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γίνεται ταχύτατα στο νερό και διαρκεί τόσο όσο η διάλυσή τους. 21 Το βέλος από αριστερά προς τα δεξιά έχει σχεδιασθεί μικρότερο από ότι από δεξιά προς τα αριστερά για να υποδηλώσει ότι στην χημική ισορροπία η αντίδραση είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά.

Embed Size (px)

description

Η θεωρία, η μεθοδολογία και οι ασκήσεις στο άρθρο αυτό προέρχονται από το κεφάλαιο 2.1.3 του βιβλίου "Γενική Χημεία Θετ. Κατ. για την Γ Λυκείου" - K. Καλαματιανός. Εκτενέστερη παρουσίαση του βιβλίου καθώς και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο: https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks καθώς και στα παρακάτω blogs: http://kalamatianos.wordpress.com/ και http://chimia-lykeiou.blogspot.com

Transcript of Ασθενη Οξεα και Βασεις - Χημεια Γ Λυκειου - Βιβλίο...

Invalid document format