Ιούνιος 2006

of 8 /8
ÔÇÓ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÉÃÉÁËÅÉÁÓ * ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ ÓÕÌÖÅÑÏÍÔÙÍ ÔÙÍ ÔÏÐÉÊÙÍ ÄÇÌÙÍ * ÉÏÕÍÉÏÓ 2006 ×ÑÏÍÏÓ 26ïò Áñéè. Öýëëïõ 270 ÔéìÞ: 0,70 www.sitemaker.gr/froyros/ ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷õäñïìåßï ÁÊÑÁÔÁÓ ÁÉÃÅÉÑÁÓ Áñ. Áäåßáò Êùäéêüò 6 ç ÁíÜâáóç Áñ÷áßáò Áéãåßñáò Ðñüãñáììá áãþíá ÓÜââáôï 24 Éïõíßïõ ¸ëåã÷ïò åîáêñßâùóçò (8.00 – 10.30) ÅíçìÝñùóç áãùíéæïìÝíùí (11.00) ¸íáñîç åðßóçìùí äïêéìþí (11.30) Åêäçëþóåéò (21.00) ÊõñéáêÞ 25 Éïõíßïõ ¸íáñîç áãþíá (9.30) ÁðïíïìÝò (14.30) ÌÞêïò äéáäñïìÞò 3.150 ì. Ç ôñïðïðïßçóç ôïõ ñõìïôïìéêïý ó÷åäßïõ Áéãåßñáò ëüãù ÅÑÃÏÓÅ Ðåñß ôá ôÝëç Éïõíßïõ èá óõæçôçèïýí óôï Äçìïôé- êü Óõìâïýëéï Áéãåßñáò ïé ôõ÷üí åíóôÜóåéò ôùí èéãüìåíùí ðïëéôþí, áðü ôéò ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ ñõìïôïìéêïý ó÷åäßïõ ôçò Áéãåßñáò. Ç ðñüôáóç ôñïðïðïßçóçò, ðïõ èá áíáêïéíùèåß ôéò åðüìåíåò ìÝñåò ãéá íá åíçìåñùèïýí ïé åíäéáöå- ñüìåíïé, áöïñÜ ôéò áëëáãÝò óôï ðáñÜðëåõñï ïäéêü äßêôõï ôçò Áéãåß- ñáò, ðïõ åßíáé áíáãêáßåò ëüãù ôçò êáôáóêåõÞò ôçò êëåéóôÞò äéðëÞò óéäçñïäñïìéêÞò ãñáììÞò õøç- ëþí ôá÷õôÞôùí ÊéÜôïõ – ÐÜôñáò. (¸íùóç ôùí õðüãåéùí äéáâÜóåùí ìå ôïõò åêáôÝñùèåí ôçò ãñáììÞò ðáñÜëëçëïõò äñüìïõò ê.ëð.). Óôï åðüìåíï öýëëï ôïõ “Ö” èá ðáñïõóéÜóïõìå ôéò ïñéóôéêïðïé- çìÝíåò ôñïðïðïéÞóåéò ðïõ èá óõæçôçèïýí óôï Ä.Ó. Ôïí åíèïõóéáóìü ôïõ åîÝöñáóå, áìÝóùò ìåôÜ ôçí ïìüöùíç áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÁêñÜôáò, ï ÄÞìáñ÷ïò ÐÜ- íïò MåëÞò ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò õðüèåóçò ôïõ åíéáßïõ áðï÷åôåõôéêïý äéêôýïõ ôçò Áéãéáëåßáò ìå ãñáðôÞ áíá- êïßíùóÞ ôïõ, óôçí ïðïßá åðéóçìáßíïíôáé ôá åîÞò: “Áðüöáóç óôáèìüò ãéá ôá ÷ñïíéêÜ ôïõ ÄÞìïõ ÁêñÜôáò ðÜñèçêå óôçí ðñüóöáôç óõíåäñßáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ðïõ áöïñïýóå ôï ìåßæïí ðñüâëçìá ôçò åíáðüèåóçò ôùí ïéêéáêþí ëõìÜôùí ìå ôç äñïìïëüãçóç ìåãÜëùí ðåñéâáëëïíôéêþí Ýñãùí. Åäþ êáé ìåñéêïýò ìÞíåò, ìå ôç óõíåñãáóßá ôùí Äç- ìÜñ÷ùí ôçò ÁéãéÜëåéáò êáé ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò Ðáíáãéþôç ÊáââáäÜ âñÝèçêå ç ðéï åíäåäåéãìÝíç ëý- óç ìå ôçí êáôáóêåõÞ êåíôñéêþí áðï÷åôåõôéêþí áãùãþí óôïõò ðáñáëéáêïýò ïéêéóìïýò êáé ìåôá- öïñÜ ôùí ëõìÜôùí óôï âéïëïãéêü êáèáñéóìü ôïõ Áéãßïõ. ÌåôÜ áðü åéóÞãçóç ôïõ ÄçìÜñ- ÷ïõ ÐÜíïõ ÌåëÞ, ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Ýäùóå ôï “ðñÜóéíï öùò” óôç óõíåñãáóßá ìå ôïõò ÄÞ- ìïõò Áéãßïõ, Áéãåßñáò, Äéáêïðôïý, Åñéíåïý êáé Óõìðïëéôåßáò, ôç Äç- ìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ¾äñåõóçò êáé Áðï÷Ýôåõóçò (ÄÅÕÁ) Áéãßïõ êáé ôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò ãéá ôçí êïéíÞ áíôéìåôþðéóç ôïõ ó÷åäéáóìïý êáé ôçò õëïðïßçóçò ôùí áðï÷åôåõôéêþí Ýñãùí êáé ôçí åðåîåñãáóßá ôùí ëõìÜôùí óôç ìïíÜäá ôçò ÄÅÕÁ Áéãßïõ. Åîïõóéïäüôçóå ôïí ÄÞìáñ÷ï ÁêñÜôáò ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò ó÷åôéêÞò ðñïãñáììáôéêÞò óýìâá- óçò ôùí öïñÝùí ãéá ôçí äñïìïëü- ãçóç ôùí üëùí ôùí áðáéôïýìåíùí ìåëåôþí, þóôå íá ðñïùèçèïýí Üìåóá üëåò ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôçí åêôÝëåóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí Ýñãùí. Ãéá ìéá áêüìç öïñÜ, ï ê. ÌåëÞò åðéäïêéìÜæåé ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ãéá ôçí Üìåóç ðñïþèçóç ôïõ ìå- ãÜëïõ äéáäçìïôéêïý Ýñãïõ, ãéá ôçí åããñáöÞ óôï Ð.Å.Ð. ìå êïí- äýëéï ýøïõò 2,5 åêáôïììõñßùí åõñþ, ãéá ôçí Üìåóç Ýíáñîç ôçò åêðüíçóçò ôùí áðáéôïýìåíùí ìåëåôþí ãéá ôçí õëïðïßçóÞ ôïõ. ÔÝëïò, åõ÷áñéóôåß äçìüóéá ôïí ÄÞìáñ÷ï Áéãßïõ êáé Ðñüåäñï ôçò “Óõìðïëéôåßáò” Ãéþñãï ÐåñðÞ, ãéá ôç ìåãÜëç óõìâïëÞ ôïõ óôçí åðßôåõîç ôïõ óêïðïý, ðïõ äåí åß- íáé Üëëïò áðü ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ðïõ äåí óôáìáôÜ- åé óôá üñéá åíüò ÄÞìïõ, ãé’ áõôü èá ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé ìÝñéìíá ãéá ïëüêëçñç ôçí ÁéãéÜëåéá”. Êåíôñéêüò Áðï÷åôåõôéêüò Áãùãüò ÄÞìáñ÷ïò ÁêñÜôáò: Áðüöáóç óôáèìüò ãéá ôï áðï÷åôåõôéêü Óßãïõñá Þôáí áíáìåíüìåíï, ôï íá ðïõí Ýíá ìåãÜëï ÍÁÉ ôá ÄçìïôéêÜ Óõìâïýëéá ôùí ÄÞìùí ôçò Áéãéáëåßáò, óôç ÌåëÝôç êáôáóêåõÞò êåíôñéêþí áðï÷åôåõôéêþí áãùãþí ðáñáëéáêþí ïéêéóìþí áðü Áéãåßñá Ýùò Åñéíåü êáé åðÝêôáóçò ôïõ Å.Å.Á. Áéãßïõ. Åéäéêüôåñá äå, óôçí ÁíáôïëéêÞ Áéãéá- ëåßá, ôï Ýñãï èåùñåßôáé ùò “Èåßï Äþñï”, ëüãù ôçò ãíùóôÞò ðïëý÷ñïíçò åìðëï- êÞò ôçò ïñéïèÝôçóçò ôïõ Âéïëïãéêïý ôçò ÁêñÜôáò. Ïìüöùíç öõóéêÜ êáé ç áðüöáóç ôçò Áéãåßñáò ðïõ åëÞöèç óôéò 2 Éïõíßïõ áðü ôï Ä.Ó. Ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ Ýêëåéóå ï êýêëïò ôùí åãêñßóåùí áðü ôïõò ÄÞìïõò, ðïõ åß÷å ôåèåß ùò ðñïáðáéôïýìåíï áðü ôïí Ãåí. ÃñáììáôÝá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò ðñïêåéìÝíïõ íá äñïìïëïãçèïýí ïé äéáäéêáóßåò ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ìåëÝôçò. (ÕðïâïëÞ ôå÷íéêïý äåëôßïõ áðü ôç Äéåýèõíóç Äçìï- óßùí Ýñãùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ê.ëð). “ÐïëéôéêÞ åìðëïêÞ” äéáöáßíåôáé, ðÜ- íôùò, ìå ôçí, êáôÜ “ïñéáêÞ” ðëåéïøçößá, Ýãêñéóç ôçò ìåëÝôçò áðü ôï Ä.Ó. ôïõ Áéãß- ïõ, ðïõ Ý÷åé íá êÜíåé ôüóï ìå ôéò áíôéäñÜ- óåéò ïé ïðïßåò åóôéÜæïíôáé óôï ãéáôß íá ðÜñåé ôï Áßãéï ôá ëýìáôá ôçò Áéãåßñáò êáé ôçò ÁêñÜôáò (áñêåôïß èÝôïõí êáé åñþ- ôçìá ðåñß áíôáëëáãìÜôùí), üóï êáé ìå ôçí áðüöáóç ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôïõ Ýñãïõ áðü ôçí ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç ¾äñåõóçò Áéãßïõ êÜôé ðïõ Ýñ÷åôáé óå áíôßèåóç ìå ôçí ðñüèåóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜ- äáò ãéá êáôáóêåõÞ áðü áõôÞí ôïõ Ýñãïõ. ÁíáìÝíåôáé, ôÝëïò, íá äéåõêñéíéóèåß áí ïé äÞìïé èá óõììåôÝ÷ïõí óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ êåíôñéêïý áãùãïý ìå ôï ü÷é åõêá- ôáöñüíçôï ðïóü ôïõ 17% ðëÝïí ÖÐÁ. Åîõðáêïýåôáé, üôé ïé óõíäÝóåéò ôùí ïé- êéóìþí êÜèå äÞìïõ ìå ôïí êåíôñéêü áãù- ãü èá âáñýíïõí ôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò ôïõò. “ Èåßï Äþñï; ” ãéá ôçí ðáñáëéáêÞ Áéãéáëåßá Åñéíåïý Áéãåßñáò ÁêñÜôáò Äéáêïðôïý Áéãßïõ

Embed Size (px)

description

Iounios 2006

Transcript of Ιούνιος 2006

 • 1 2006

  * *

  2006 26 . 270 : 0,70

  www.sitemaker.gr/froyros/

  .

  6

  24 (8.00 10.30) (11.00) (11.30) (21.00) 25 (9.30) (14.30) 3.150 .

  , .

  , , ,

  . ( ..).

  ..

  , , M , :

  , .

  ,

  .

  , , , , , () .

  , .

  , . , ... 2,5 , .

  , , , , , .

  :

  , , ... .

  , , , . 2 ..

  , . . ( .).

  , , , , .. , ( ),

  .

  , , 17% .

  , .

  ;

 • 2 2006

  , 13 .

  , . .. .

  , ., :

  , , .

  . , .

  , .

  : .

  . . .

  . , , . . , .

  , , , , , . ; 8 ;

  2067

  .. 25010 ./FAX: [email protected]

  : : .() :

  . : 10,00

  :30 $ USA, 47 $ AUSTRALIA

  ... 29951601037

  Eurobank 0334840100355145 . :

  : 2610341515

  :

  . 2104924479

  5 . .

  .

  , .

  , (2) .., .

  , .

  , , .

  . .. .

  , .

  . ,

  .

  2010 20% .

  2000/60 3199/2003, . .

  , , , 2000/76 , , , .

  .

  , , .

  .. , .. .

  . , .

  .

  , , , .

  .. .

  , ..., , . , . .

  ;

  , , . . . , .

  ; . , , , .

  . , . ; , , . .

  .

  . . . .

  .

  , . .

  . .

  , . , . .

  3

 • 3 2006

  , . . .

  , . .

  . .

  , , . . , . ,

  , .

  , .

  .

  , .

  , .

  , .

  , .

  .

  .

  17

  , , . . ,

  .

  . , .

  , , , , . .

  , 20 , . , . .

  .

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  , .

  , .. , .

  .

  .

  , , . .

  , .

  . .

  .

  ... ;

  ;

  !

  . . .

  . , .

  . ,

  . ,

  .

  , .

  , .

  ; ,

  . ,

  , .

  .

  . . ,

  , , , .

  .

  .

  , , , .

  .

  . ,

  .

  .

  .

  .

  .

  , 8 .

  .

  .

  .

  . ,

  , , .

  , .

  , , ,

  2

 • 4 2006

  19-5-2006

  .

  , 2006 1986 .

  17 , .. .

  , .

  ; , .

  , , . . , .

  .

  , .

  .

  .

  , 1999 ( ) .

  .

  1000 .

  .

  .

  , .

  , , .

  , .

  :

  195.000 , .

  , , , , .

  ;

  .

  , , ( ) .

  ;

  , , .

  ;

  , .

  25-5-2006

  , .

  . .

  .

  .

  .

  : .

  .

  ,

  .

  , .

  :

  ;

  , .

  .

  , .

  (. 1 . 4 .. 410/95).

  .

  .

  .

  .

  .

  -

 • 5 2006

  . , , .

  , , , , .

  ,

  .

  . .. . , , .

  .

  (27/5/06) 1. , , , . , , , . , , , .

  1,600,000 !!! , , , ...

  2,000,000 ...

  : , ... , .

  A , , , ; , / , , .

  , arx Proudhon , , , / ( ) : Clark Whiksteed Euler , Marx ...

  , ... Marx , , , , 0 ClarkWicksteed.

  , , , , / .

  , , , , ...

  .. ...

  , . ... ...

  , .

  .

  ( )

  .. , , 17 ( ) , ...

  ... !

  ...

  , 20 791 .

  , , .

  . .

 • 6 2006

  - , ,

  EURO OFF...

  Eurovision. Alice Cooper.

  , , , , .

  , , , Everything , .

  , Number one, . Number one . ... , , ...

  , , , , sisters ( ), , , , . ... !

  , . ... !

  .

  14 . .

  . 20

  , , . .. . . .

  . . . . . .

  : . . , , , , , , .

  . , .

  .. , , , , .

  .. , . , . , , Eurovision ...

  , .

  .

  . . . , . . . . .

  , , !!!

  .

  . , ,

  . . , .

  , 9 , , , . .

  & ( ) , . !!!

  , !!!

  . .

  , 500.000 , . , .

  O , . . . , .

 • 7 2006

  12

  , 91.

  . * :

  , , , , , , , / , , , , .

  .. , 2 , , , .

  , . , . , , , .

  . . ,

  . , , .

  6 , . . , .

  , . .

  .

  / / / .

  ... / / / . ( 70 ) 05 2006 20 2006. . . : / / / . , 70, 2 .

 • 8 2006

  ...

  .

  . .

  , 28 , 720 , , , , . .

  720 !

  , , .

  :

  , , , , , , , , , 19 .

  . :

  27 8 : . .

  28 8 .

  . . , , .

  1.2.

  3.

  14 ( 18)

  : 14 , 26 2006 , 75 , .

  , , , , .

  , , , 18 .

  1

  2

  3

  . . . . .

  ( ), . , . ( , ). . .

  , .

  , 20% .

  2010.

  .. .