ùùÿ þ þüÿ þ ü ù ÿ úÿ 2 2. . 1$#!)20! ü#!+ !) 2& 2 + .2 0 ...

of 14 /14
EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 COM(2018) 268 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Χτίζοντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, την εκαπίδευση και τον πολιτισμό

Embed Size (px)

Transcript of ùùÿ þ þüÿ þ ü ù ÿ úÿ 2 2. . 1$#!)20! ü#!+ !) 2& 2 + .2 0 ...

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Χτζοντας μια ισχυρτερη Ευρπη: ο ρλος των πολιτικν για τη νεολαα, την
εκαπδευση και τον πολιτισμ
1. Εισαγωγ
Η Ευρπη χει εισλθει σε μια συζτηση σχετικ με το μλλον της. Σε ναν χρνο, οι ηγτες
θα συναντηθον στη ρουμανικ πλη Σιμπου για να αντλσουν συμπερσματα απ τη
συζτηση αυτ, την οποα δρομολγησε η Επιτροπ με τη Λευκ Ββλο για το μλλον της
Ευρπης 1 τον Μρτιο του 2017.
να βασικ ζτημα εναι η αντιμετπιση των προσδοκιν των πολιτν και η ανταπκριση
στις ανησυχες τους για το μλλον σε ναν ταχως μεταβαλλμενο κσμο· ναν κσμο που
προσφρει νες ευκαιρες αλλ και δημιουργε αβεβαιτητα. Πολλο ανησυχον για τον
τρπο με τον οποο θα εξελιχθε η αγορ εργασας· για το μλλον του κρτους πρνοιας· για
τον τρπο με τον οποο θα εξελιχθον οι δημοκρατικς και πολμορφες κοινωνες μας· και
για τη θση της Ευρπης στον κσμο. Η Ευρπη πρπει να δσει τη δυναττητα στους
πολτες της, ιδως τους νους, να αξιοποισουν στο πακρο τις δυναττητες που προσφρουν
οι νες τεχνολογες και οι παγκσμιες τσεις. Η εκπαδευση και η κατρτιση ανογουν νους
δρμους, ως επνδυση για το τομο και την κοινωνα γενικτερα.
Η νωση εναι κατ πρτο και κριο λγο μια νωση αξιν, πως κατοχυρνεται στο
ρθρο 2 της Συνθκης για την Ευρωπακ νωση, και η εκπαδευση, η κατρτιση και ο
πολιτισμς εναι ζωτικς σημασας για τη διαββαση και την προθηση κοινν αξιν και την
οικοδμηση αμοιβαας κατανησης.
Απ οικονομικς πλευρς, παρλο που η κρση φησε το στγμα της στην αγορ εργασας
και την κοινωνα, η κοινωνικ οικονομα της αγορς στην Ευρπη επδειξε το σθνος
της ανταπεξερχμενη τη χειρτερη οικονομικ κρση στην ιστορα της. Το εν εξελξει ργο
για την ολοκλρωση της Οικονομικς και Νομισματικς νωσης θα ενισχσει περαιτρω την
οικονομικ βση της Ευρπης.
Σε ,τι αφορ τις κοινωνικς προτεραιτητες, η νωση χει καταστσει σαφς τι το
ευρωπακ εγχερημα χει να κνει με πολ περισστερα πργματα απ τα οικονομικ. Ο
ευρωπακς πυλνας κοινωνικν δικαιωμτων διακηρχτηκε απ κοινο απ το
Ευρωπακ Κοινοβολιο, το Συμβολιο και την Επιτροπ τον Νομβριο του 2017 2 . Ο
πυλνας, στον τομα της απασχλησης και τον κοινωνικ τομα, ενισχει τις αρχς και τα
δικαιματα πνω στα οποα βασζεται η νωση, και θεσπζει το δικαωμα στην ποιοτικ
εκπαδευση, κατρτιση και δι βου μθηση ως πρτη του αρχ 3 .
Ισχυρτερος ρλος για τις πολιτικς για τη νεολαα, την εκπαδευση και τον πολιτισμ
Στη Διακρυξη της Ρμης τον Μρτιο του 2017 4 , οι ηγτες της ΕΕ δλωσαν τι θα
καταβλουν προσπθειες για να υλοποισουν «μια νωση που οι νοι θα λαμβνουν την
καλτερη δυνατ εκπαδευση και κατρτιση και θα μπορον να σπουδζουν και να αναζητον
εργασα σε λη την πειρο». μια νωση που θα διατηρε την πολιτιστικ μας κληρονομι και
θα προωθε την πολιτιστικ πολυμορφα.» Εν θλουμε να οικοδομσουμε μια ισχυρτερη
Ευρπη, οι πολιτικς για τη νεολαα, τον πολιτισμ, την εκπαδευση και την κατρτιση
πρπει να διαδραματσουν σημαντικ ρλο στο ευρωπακ εγχερημα.
1 Λευκ ββλος για το μλλον της Ευρπης: Προβληματισμο και σενρια για την ΕΕ των 27 ως το 2025
[COM(2017) 2025]. 2 Ο πυλνας κοινωνικν δικαιωμτων βασζεται σε προηγομενες πρωτοβουλες για μια πιο κοινωνικ
Ευρπη, μεταξ λλων στον Χρτη των Θεμελιωδν Δικαιωμτων της ΕΕ. 3 «Κθε νθρωπος χει δικαωμα σε ποιοτικ και χωρς αποκλεισμος εκπαδευση, κατρτιση και δι βου
μθηση προκειμνου να διατηρσει και να αποκτσει δεξιτητες που θα του επιτρψουν να συμμετχει
πλρως στην κοινωνα και να διαχειρζεται με επιτυχα τις αλλαγς στην αγορ εργασας.» Πηγ: Διοργανικ
διακρυξη για τον ευρωπακ πυλνα κοινωνικν δικαιωμτων (2017/C 428/09). 4 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf.
Απ τα πρτα στδια, η Επιτροπ λαβε μτρα για την αντιμετπιση της κατστασης των
νων που ταν αναγκασμνοι να υποστον τις χειρτερες συνπειες της κρσης και να τους
προσφρει καλτερες ευκαιρες στε να συμμετχουν ενεργ στο ευρωπακ εγχερημα 5 .
Πολλ χουν δη επιτευχθε. Για να οικοδομηθε η μελλοντικ Ευρπη απαιτεται η στριξη
και συμμετοχ των νων. Ως εκ τοτου, η Επιτροπ, μαζ με το Συμβολιο 6 , εξακολουθε να
επικεντρνει την προσοχ της στους νους.
Πρπει να δοθε μεγαλτερη προσοχ στην εκπαδευση, την κατρτιση και τον
πολιτισμ, στε να μπορσουν να αναπτξουν πλρως το δυναμικ τους για την υποστριξη
του ευρωπακο εγχειρματος. Η επνδυση στις δεξιτητες, τις ικαντητες και τη γνση εναι
απαρατητη για την ενσχυση της ανθεκτικτητας της Ευρπης 7 . Ττοιες επενδσεις σε
ανθρπινο δυναμικ αποτελον την κινητρια δναμη της καινοτομας, της
παραγωγικτητας και της ανταγωνιστικτητας, συμβλλοντας στη διατρηση της
απασχολησιμτητας και την αντιμετπιση των αναντιστοιχιν δεξιοττων σε μια ταχως
εξελισσμενη αγορ εργασας που επηρεζεται απ την παγκοσμιοποηση και την
τεχνολογικ αλλαγ.
Μα λλη πτυχ εναι η πολυμορφα, η οποα αποτελε ιδιατερο χαρακτηριστικ της
Ευρπης και πηγ καινοτομας και δημιουργικτητας. Η εκπαδευση και ο πολιτισμς
συμβλλουν στην καλτερη επγνωση, κατανηση και αναγνριση της αξας του πλοτου
της κοινς πολιτιστικς κληρονομις, της ιστορας, των εμπειριν, των πεποιθσεων και των
αξιν της Ευρπης. Αυτ υπερβανει τα σνορα, προωθντας την ιστητα μεταξ γυναικν
και ανδρν, εννοντας τους ανθρπους και δνοντς τους το ασθημα τι ανκουν στο διο
σνολο. Η εκπαδευση, η κατρτιση και ο πολιτισμς μπορον να μας βοηθσουν να
ανακαλψουμε και να γνωρσουμε τι σημανει να εσαι Ευρωπαος.
Στη σνοδο κορυφς του Νοεμβρου 2017 στο Γκτεμποργκ, οι ηγτες της ΕΕ επλεξαν την
εκπαδευση και τον πολιτισμ για το θεματολγιο των ηγετν. Η συζτηση ανμεσα στους
ηγτες τροφοδοτθηκε με να γγραφο της Επιτροπς για την «ισχυροποηση της
ευρωπακς ταυττητας μσω της εκπαδευσης και του πολιτισμο» 8 , στο οποο η
Επιτροπ εξθεσε το ραμ της να εργαστε προς ναν ευρωπακ χρο εκπαδευσης. Η
συζτηση τοποθτησε την εκπαδευση και τον πολιτισμ στην κορυφ της πολιτικς
ατζντας. Η Ευρπη βρσκεται αντιμτωπη με πολλς προκλσεις, συμπεριλαμβανομνου
του λακισμο, της ξενοφοβας, της μισαλλοδοξας, των διακρσεων και της
παραπληροφρησης. Επιπλον, λγες εναι οι χρες της ΕΕ που καταγρφουν υψηλς
επιδσεις σε λες τις πτυχς της εκπαδευσης και της κατρτισης. Ως εκ τοτου, εναι
αναγκαο να ενισχυθε η δισταση της εκπαδευσης και του πολιτισμο στο εσωτερικ της
νωσης.
5 Η ανακονωση της Επιτροπς με ττλο «Επνδυση στη νεολαα της Ευρπης» δνει μια επισκπηση αυτν
των μτρων [COM(2016) 940]. 6 Συμπερσματα του Συμβουλου σχετικ με τις στρατηγικς προοπτικς για ευρωπακ συνεργασα στον
τομα της νεολαας για την περοδο μετ το 2018, Μιος 2017. 7 Βλ. επσης την ανακονωση της Επιτροπς «Ανπτυξη των σχολεων και ριστη διδασκαλα για μια καλ
αρχ στη ζω» [COM(2017) 248] και «να νο ευρωπακ θεματολγιο για την τριτοβθμια εκπαδευση»
[COM(2017) 247]. 8 Ανακονωση της Επιτροπς σχετικ με την ισχυροποηση της ευρωπακς ταυττητας μσω της εκπαδευσης
και του πολιτισμο [COM(2017) 673].
3
Τον Δεκμβριο του 2017 το Ευρωπακ Συμβολιο κλεσε τα κρτη μλη, το Συμβολιο
και την Επιτροπ:
να προωθσουν τις εργασες σχετικ με ορισμνες βασικς πρωτοβουλες, πως
το πργραμμα Erasmus+, τα ευρωπακ πανεπιστμια, την εκμθηση γλωσσν,
την ευρωπακ φοιτητικ ταυττητα, την αμοιβαα αναγνριση των διπλωμτων
και το Ευρωπακ τος Πολιτιστικς Κληρονομις·
να εξετσουν πιθαν μτρα για την αντιμετπιση της πρκλησης των δεξιοττων
τα οποα να συνδονται με την ψηφιοποηση, την κυβερνοασφλεια, την παιδεα
στα μσα ενημρωσης και επικοινωνας και την τεχνητ νοημοσνη· την ανγκη
για μια προσγγιση χωρς αποκλεισμος, βασισμνη στη δι βου μθηση και με
γνμονα την καινοτομα στην εκπαδευση και την κατρτιση· και το νομικ και
δημοσιονομικ πλασιο συνθηκν για την ανπτυξη των κλδων του πολιτισμο
και της δημιουργας, καθς και της κινητικτητας των επαγγελματιν του
πολιτιστικο τομα.
Ως απντηση, η Επιτροπ παρουσασε, στις 17 Ιανουαρου 2018, μια πρτη δσμη μτρων 9
τα οποα ρυθμζουν τα ζητματα των βασικν ικανοττων, των ψηφιακν δεξιοττων, καθς
και των κοινν αξιν και της εκπαδευσης χωρς αποκλεισμος.
Η σημεριν ανακονωση αποτελε μρος της δετερης δσμης πρωτοβουλιν ως απντηση
στο Ευρωπακ Συμβολιο. Συνδυζει πρωτοβουλες στους τομες της νεολαας, του
9 Η Επιτροπ παρουσασε να ψηφιακ εκπαιδευτικ σχδιο δρσης [COM(2018) 22], μια πρταση σστασης
του Συμβουλου σχετικ με την προθηση κοινν αξιν, την προθηση της εκπαδευσης χωρς
αποκλεισμος και την ευρωπακ δισταση της διδασκαλας [COM(2018) 23] και μια πρταση για σσταση
του Συμβουλου σχετικ με τις βασικς ικαντητες για τη δι βου μθηση [COM(2018) 24]. Επιπλον, η
Επιτροπ επσης παρουσασε τον Απρλιο του 2018 ανακοινσεις σχετικ με την παραπληροφρηση
[COM(2018)236] και σχετικ με την τεχνητ νοημοσνη [COM(2018) 237].
4
πολιτισμο, της εκπαδευσης και της κατρτισης για να συμβλει στην επτευξη μιας πιο
ανταγωνιστικς, ολοκληρωμνης και συνεκτικς Ευρπης:
Με βση προηγομενες δρσεις επενδσεων σε νους, η Επιτροπ παρουσιζει μια
«Στρατηγικ για τη νεολαα» για την περοδο 2019-2027. μφαση δνεται στο να
ενδυναμωθον οι νοι της Ευρπης και να τους δοθε ισχυρτερη φων στη
διαδικασα χραξης πολιτικς της ΕΕ·
πως ανακοινθηκε στην ανακονωσ της με ττλο «Ισχυροποηση της ευρωπακς
ταυττητας μσω της εκπαδευσης και του πολιτισμο», η Επιτροπ παρουσιζει να
«Νο ευρωπακ θεματολγιο για τον πολιτισμ». Η πρωτοβουλα αυτ θα
συμβλει τα μγιστα στη βελτωση των γνσεων σχετικ με την κοιν ευρωπακ
ταυττητα και κληρονομι και τη στριξη των σχσεων της νωσης με τρτες χρες·
με τον στχο να εργαστε για τη δημιουργα ενς Ευρωπακο Χρου Εκπαδευσης, η
Επιτροπ υποβλλει δο προτσεις για συστσεις του Συμβουλου σχετικ με την
«Αμοιβαα αναγνριση των διπλωμτων» και τη βελτωση της «Διδασκαλας και
εκμθησης γλωσσν». Και οι δο πρωτοβουλες εναι καθοριστικς σημασας για να
διευκολυνθε η μαθησιακ κινητικτητα στην Ευρπη·
Σμφωνα με τον ευρωπακ πυλνα κοινωνικν δικαιωμτων, η Επιτροπ προτενει
την κδοση σστασης του Συμβουλου σχετικ με «Υψηλς ποιτητας συστματα
προσχολικς εκπαδευσης και φροντδας». Η πρωτοβουλα αυτ χει ως στχο να
διασφαλσει τι λα τα παιδι στην Ευρπη μπορον να χουν να καλ ξεκνημα στη
ζω.
πως ορζεται στο κατωτρω γρφημα, οι εργασες χουν αρχσει και θα συνεχιστον τα
επμενα χρνια. Η συνεργασα αυτ θα ενισχσει τις κοινς εργασες προς την κατεθυνση
του ευρωπακο χρου εκπαδευσης.
5
6
Οι πρωτοβουλες αυτς αποτελον τα ενδιμεσα στδια της διαδικασας για μια
ενισχυμνη νωση στην πορεα προς τη σνοδο του Σιμπου 10
. Οι πρωτοβουλες αυτς:
αντανακλον τη σημασα που αποδδει η Επιτροπ στην επνδυση στους νους και
το μλλον τους. Βασιζμενες σε προηγομενες δρσεις, ιδως τις «Εγγυσεις για
τη νεολαα» 11
, την πρωτοβουλα
, το νο θεματολγιο
Δεξιοττων» 15
και το ευρωπακ πλασιο ποιτητας για τις θσεις μαθητεας 16
, θα
δσουν στους νους λων των κοινωνικν στρωμτων πιο ελπιδοφρες
προοπτικς και θα τους δσουν τη δυναττητα να αναλβουν πιο ενεργ ρλο στο
ευρωπακ εγχερημα·
θα βοηθσουν στη συμμετοχ των πολιτν στην πολιτιστικ ποικιλομορφα και
στην κοιν κληρονομι της Ευρπης, γεγονς που θα τους βοηθσει να νισουν
πραγματικ τι εναι αυτ το ευρωπακ εγχερημα· και
αποτελον μρος ενς ευρτερου ορματος εργασας για ναν ευρωπακ χρο
εκπαδευσης, που θα βοηθσει στην προθηση της κινητικτητας, στο να
ξεπεραστον τα εμπδια στην κινητικτητα και τη διασυνοριακ συνεργασα και,
στηριζμενες σε προηγομενες πρωτοβουλες 17
, θα σταθον αρωγο στην
προσπθεια των κρατν μελν να εκσυγχρονσουν και να βελτισουν τα
συστματα εκπαδευσης και κατρτισης.
10 Μετ την υποβολ της πρτασης της Ευρωπακς Επιτροπς, το Ευρωπακ Συμβολιο αποφσισε να
διοργανσει μια ευρωπακ σνοδο κορυφς στο Σιμπου της Ρουμανας, τον Μιο του 2019. Ο σκοπς
εναι να προβε σε απολογισμ των εξελξεων στους τομες που καθορζονται στο θεματολγιο των ηγετν
και να προετοιμσει το μλλον της Ευρωπακς νωσης με 27 κρτη μλη. 11 Σσταση του Συμβουλου, της 22ας Απριλου 2013, για τη θσπιση εγγυσεων για τη νεολαα. 12 Συμπερσματα του Ευρωπακο Συμβουλου της 7ης/8ης Φεβρουαρου 2013. 13 Στη δσμη περιλαμβνονται οι ανακοινσεις της Επιτροπς με ττλο «Επνδυση στη νεολαα της Ευρπης»
[COM(2016) 940], «να Ευρωπακ Σμα Αλληλεγγης» [COM(2016) 942] και «Βελτωση και
εκσυγχρονισμς της εκπαδευσης» [COM(2016) 941]. 14 Ανακονωση της Επιτροπς σχετικ με να νο θεματολγιο δεξιοττων για την Ευρπη· Συνεργασα για
την ενσχυση του ανθρπινου κεφαλαου, της απασχολησιμτητας και της ανταγωνιστικτητας [COM(2016)
381]. 15 Σσταση του Συμβουλου σον αφορ τις Διαδρομς Αναβθμισης των Δεξιοττων: Νες Ευκαιρες για
Ενηλκους (2016/C484/01). 16 Σσταση του Συμβουλου σχετικ με να ευρωπακ πλασιο για ποιοτικ και αποτελεσματικ προγρμματα
μαθητεας (2018/C153/01). 17 Συμπεριλαμβανομνων σων ορστηκαν στις ανακοινσεις της Επιτροπς του Μαου του 2017 με ττλο
«Ανπτυξη των σχολεων και ριστη διδασκαλα για μια καλ αρχ στη ζω» [COM(2017) 248] και «να
νο ευρωπακ θεματολγιο για την τριτοβθμια εκπαδευση» [COM(2017)247].
7
Στο πλασιο της συμβολς της στη σνοδο των ηγετν στο
Γκτεμποργκ, η Επιτροπ καθρισε να ραμα για ναν
ευρωπακ χρο εκπαδευσης μχρι το 2025: «μια Ευρπη
στην οποα η μθηση, οι σπουδς και η ρευνα δεν θα πρπει
να εμποδζονται απ σνορα. Μια πειρος που η παραμον
σε λλο κρτος μλος –για σπουδς, μθηση εργασα– εναι
κτι το συνηθισμνο και που η γνση δο λλων γλωσσν
πραν της μητρικς εναι ο καννας. Μια πειρος στην οποα
οι νθρωποι χουν ντονο το ασθημα της ευρωπακς τους
ταυττητας και της πολιτιστικς κληρονομις και πολυμορφας
της Ευρπης.»
Ο ευρωπακς χρος εκπαδευσης θα βοηθσει στην επτευξη τριν στχων:
να προωθσει τη διασυνοριακ κινητικτητα και συνεργασα στον τομα της
εκπαδευσης και της κατρτισης·
να βοηθσει στην αντιμετπιση των αδικαιολγητων εμποδων που καθιστον τη
μθηση, την κατρτιση την εργασα σε λλη χρα πολ δσκολη υπθεση, με
στχο την πραγμτωση της «ελεθερης κυκλοφορας των σπουδαστν» και τη
δημιουργα ενς πραγματικο ευρωπακο χρου μθησης·
να υποστηρξει τα κρτη μλη στη βελτωση της χωρς αποκλεισμος,
βασισμνης στη δι βου εκπαδευση και με γνμονα την καινοτομα φσης
των συστημτων τους εκπαδευσης και κατρτισης.
Η θσπιση του ευρωπακο χρου εκπαδευσης θα επιτρψει στα κρτη μλη της ΕΕ να
πρξουν περισστερα σε ταχτερους ρυθμος, να βελτισουν την ποιτητα, την
ανταγωνιστικτητα και τη συμμετοχικτητα των συστημτων τους εκπαδευσης και
κατρτισης, εν μπορε να αποτελσει και πηγ μπνευσης για τρτες χρες. Θα υλοποιηθε
με βση:
το εμβληματικ πργραμμα Erasmus+ και το διδοχ του πργραμμα, το οποο
θα προτενει η Επιτροπ στο τλος του Μαου 2018. Το Erasmus+ εναι ευρως
γνωστ για την επιτυχ προθηση της μαθησιακς κινητικτητας. Υπρχει σαφς
συνανεση για την ανγκη περαιτρω ενσχυσης της κινητικτητας, η οποα θα
πρπει να συνοδεεται απ ενισχυμνες στρατηγικς εταιρικς σχσεις και πολιτικ
στριξη, στε να προωθσει πιο καινοτμες και χωρς αποκλεισμος πολιτικς για
την εκπαδευση, την κατρτιση και τη νεολαα.
την υφιστμενη ευρωπακ συνεργασα στον τομα της εκπαδευσης και της
κατρτισης που εστιζεται σε αξιπιστα εμπειρικ στοιχεα, τη συγκριτικ
αξιολγηση, την ανταλλαγ εμπειριν και την αμοιβαα μθηση. Δεδομνου τι το
πλασιο αυτ θα λξει το 2020, η Επιτροπ θα υποβλει σε εθετο χρνο
προτσεις για την προθηση της συνεργασας αυτς σε πιο φιλδοξο εππεδο. Το
νο πλασιο θα αποτελσει το μσο για τον καθορισμ προτεραιοττων,
κατευθυντριων πολιτικν και καλτερης στχευσης της χρηματοδτησης της
ΕΕ. Η Επιτροπ θα προτενει επσης μια σειρ δεικτν και κριτηρων αναφορς
που θα παρσχουν στοιχεα σχετικ με τον τρπο με τον οποο η εκπαδευση και η
8
κατρτιση στηρζουν την ανπτυξη δεξιοττων και ικανοττων καθ’ λη τη
διρκεια της ζως.
Μολοντι το πργραμμα Erasmus+ και το μελλοντικ ευρωπακ πλασιο συνεργασας για
την εκπαδευση και την κατρτιση θα συνεργαστον αρμονικ για την επτευξη του
ευρωπακο χρου εκπαδευσης, θα υποστηριχτον και απ λλες σχετικς πολιτικς. Η
νωση θα συνεχσει να υποστηρζει τις μεταρρυθμιστικς προσπθειες των κρατν μελν
μσω του Ευρωπακο Εξαμνου και μσω διαφρων προγραμμτων δαπανν,
συμπεριλαμβανομνου του Ευρωπακο Κοινωνικο Ταμεου, ως απτ κφραση του
τρπου με τον οποο η Ευρπη επενδει στους ανθρπους και βελτινει τη ζω τους.
Οι αρμοδιτητες για την εκπαδευση και την κατρτιση γκεινται κυρως στα κρτη μλη,
εν η νωση χει αρμοδιτητα να αναλαμβνει δρσεις για την υποστριξη, τον συντονισμ
τη συμπλρωση των δρσεων των κρατν μελν. Αυτ δεν αλλζει με τις εργασες για τη
διαμρφωση ενς ευρωπακο χρου εκπαδευσης. Θα δσει να πνο και θα αποσαφηνσει
και θα εντατικοποισει την υφιστμενη σμπραξη και συνεργασα. Ο ευρωπακς
εκπαιδευτικς χρος θα καλψει μαθητς λων των ηλικιακν ομδων, ανεξαρττως
προλευσης, λους τους τομες, συμπεριλαμβανομνης της προσχολικς εκπαδευσης και
φροντδας, τα σχολεα, την επαγγελματικ εκπαδευση και κατρτιση, την τριτοβθμια
εκπαδευση και την εκπαδευση ενηλκων.
Για να καταστε ο ευρωπακς χρος εκπαδευσης πραγματικτητα και μετ την πρτη
δσμη μτρων του Ιανουαρου 2018, η Επιτροπ παρουσιζει σμερα μια να σειρ
συγκεκριμνων πρωτοβουλιν πολιτικς σχετικ με την αμοιβαα αναγνριση, την
εκμθηση γλωσσν και την προσχολικ εκπαδευση και φροντδα. Θα συνεχσει, επσης, τις
ειδικς εργασες εντς του εν εξελξει πλαισου συνεργασας και των προγραμμτων
χρηματοδτησης για την ανπτυξη νων δρσεων, συμπεριλαμβανομνης ιδως της
ευρωπακς φοιτητικς ταυττητας και των ευρωπακν πανεπιστημων, πως ορζεται
κατωτρω.
- Αυτματη αμοιβαα αναγνριση των ττλων και των περιδων μαθητεας στο
εξωτερικ
Παρ τα 30 τη εφαρμογς του προγρμ&mu