ü þ ÿ þ ü ÿ þ û ÿ ù - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/08-01-03-02.pdf · 33776...

17
33776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.160 Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-01-03-02:2009 ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȉǼȋȃǿȀǾ ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION ǼʌĮȞİʌȓȤȦıȘ ȠȡȣȖȝȐIJȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ įȚțIJȪȦȞ Underground utilities trench backfilling ȀȜȐıȘ IJȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ: 6 © Ǽȁȅȉ ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ. ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

Transcript of ü þ ÿ þ ü ÿ þ û ÿ ù - sate.grsate.gr/html/pdfDocuments/08-01-03-02.pdf · 33776...

33776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

2009-12-23 ICS: 93.160

1501-08-01-03-02:2009

HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION

Underground utilities trench backfilling

: 6

© . . 313, 111 45

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 33777

© 1501-08-01-03-02:2009

H T 1501-08-01-03-02 « »

( ) ( ) 2

(2 ) ( ).

T 1501-08-01-03-02, 99

« »,

( ).

1501-08-01-03-02 23 2009

99 .

2009

. , ,

, , .

. . 313, 111 45

33778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-08-01-03-02:2009

1

........................................................................................................................................................... 2

1 .................................................................................................................................. 3

2 ..................................................................................................... 3

3 ......................................................................................................................... 4

3.1 ........................................................................ 4

3.2 ............................................................................................................................. 4

3.3 .............................................................................................................................. 4

3.4 ....................................................................................... 4

4 ................................................................................................................................... 5

4.1 ............................................................................................................... 5

4.2 ............................................................................................................................. 5

4.3 ...................................................................................... 6

4.4 ............................................................................... 7

5 .................................................................................................................. 8

5.1 ........................................................................................................................................... 8

5.2 ........................................................................................................... 10

5.3 ..................................................................................... 11

5.4 .......................................................................................... 11

5.5 .............................................................................................. 12

5.6 ................................................................. 12

6 ....................................................................................................................................... 12

7 - 13

7.1 ............................................................... 13

7.2 - ........................................................................................................ 13

8 .............................................................................................. 14

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 33779

1501-08-01-03-02:2009 ©

2

. . .

, .

( – )

.

33780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-08-01-03-02:2009

3

1

,

,

, ,

:

" ".

.

" " .

, , ,

.

,

.

2

, , , .

. ,

, . .

1501-08-10-01-00 Work-site water pumping -

1501-08-10-02-00 Wastewater and sludge pumping - - .

1501-08-10-03-00 Dewatering with well points - well points

1501-08-01-01-00 Ditch and channel excavations-

1501-08-01-03-01 Trench excavations for utility networks - .

1501-02-02-01-00 General excavations. Road and hydraulic works -

DIN 18196:2000-12 Contract procedures for building works - Part C: General technical specifications for building works - Pipe drilling works

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 33781

1501-08-01-03-02:2009 ©

4

- : -

.

933-2 Tests for geometrical of aggregates - Part 2:Determination of particle

size distribution - Test sieves, nominal size of apertures

- 2:. -

,

(

).

3

:

3.1

, (

, ), .

3.2

,

( , ).

3.3

0,30 m , " ", "

" " ".

3.4

" "

( ).

33782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-08-01-03-02:2009

5

.1 -

4

4.1

’ ,

(

) , .

,

.

4.2

.

, DIN 18196 :

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 33783

1501-08-01-03-02:2009 ©

6

1 -

DIN 18196

V1,

GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST

V2 , GU, GT, SU, ST

V3 , UL, TL

,

. :

V1,

, (

).

V2 V3 .

, V1,

, V2 V3.

:

, ,

.

,

.

,

,

V1

V2 V3.

4.3

4.3.1

. ( ),

, .

,

:

33784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-08-01-03-02:2009

7

2 -

933-2

[mm] [%]

40 100

31.5 85 ÷ 100

16 50 ÷ 87

8 35 ÷ 80

4 25 ÷ 70

0.063 <10

:

D60 / D10 5

:

D60: , 60% ( )

D10: , 10% ( )

( ) 0,063mm 10%> >5%,

10%.

4.3.2

,

,

3.

3 -

933-2

[mm] [%]

10 100

4 90÷100

2 55 ÷ 85

0.063 <5

( 0, 063 mm) 3%.

4.4

4.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 33785

1501-08-01-03-02:2009 ©

8

4 -

933-2

[mm] [%]

31.5 90 ÷ 99

16 55 ÷ 85

8 35 ÷ 68

4 22 ÷ 60

2 16 ÷ 47

1 9 ÷ 40

0.5 5 ÷ 35

0.063 0 ÷-10

5

5.1

.

5

.

5 -

[kg]

V1 V2 V3

(cm) (cm)

(cm)

( )

25

25-60

+

+

15

20-40

+

+

15

15-30

+

+

10

10-30

33786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-08-01-03-02:2009

9

100 20-30 + 15-20 + 20-30

100

100-

300

+

+

20

20-30

15

15-20

600+ 20-30 15-20

( )

25-60

60-

200

+

+

20-40

40-50

+

+

15-30

20-40

+

+

10-30

20-30

100-

500

500

20-40

30-50

+

+

25-35

30-50

+

+

20-30

30-40

300-

750

750

+

+

30-50

40-70

20-40

30-50

600-

8000 + 20-50 + 20-40

+ =

0 =

.

1501-08-

01-03-01.

.

.

Proctor .

100 m

500 m3

.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 33787

1501-08-01-03-02:2009 ©

10

,

.

,

, ,

, ,

(

).

5.2

5.2.1

.

( ),

.

.

.

, .

,

.

, .

,

100 mm 150 mm ,

30 cm .

.

.

,

, ,

.

.

.

5.2.2

:

33788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-08-01-03-02:2009

11

100% Standard Proctor V1 103% Standard Proctor

GW G D 18196.

97% Standard Proctor V2 V3.

.

.

.

( . . ).

0,40 m

( ).

5.3

5.3.1

,

.

5.3.2

' 0,50 m

:

- 100% Standard Proctor V1 103% Standard Proctor

GW G D 18196.

- 97% Standard Proctor V2 V3.

:

- 95% Standard Proctor V1 97% Standard

Proctor GW GI D 18196).

- 95% Standard Proctor V2 V3.

( )

.

( . . ),

.

5.4

« » (

)

( ).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 33789

1501-08-01-03-02:2009 ©

12

90%

Proctor.

5.5

,

,

.

, ( )

.

, ( Krings,

. .)

.

’ .

.

5.6

.

, ( ).

.

.

'

, .

.

6

:

.

33790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-08-01-03-02:2009

13

7 -

7.1

.

.

.

( ) .

.

.

.

.

/

.

7.2 -

92/57/EE, «

» (

305/96) ( . . 17/96

. . 159/99 . .).

( ) .

, :

.

, .

( ) .

:

6 –

,

397 Industrial safety helmets

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 33791

1501-08-01-03-02:2009 ©

14

388 Protective gloves against mechanical risks

EN 863

- -

-

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance

ISO 20345 - Personal protective

equipment - Safety footwear

ISO 20345/ 1 - Personal protective

equipment - Safety footwear

ISO20345/COR

- Personal protective equipment - Safety footwear

,

,

.

(trench rollers,

remotely controlled) .

8

( . 1501-08-03-01-00).

. ., ,.

..

. « »

(m³) , ( . . .) ( . 1501-08-03-01-00).

, ( ).

0.30 m . 45

. « »

" " (m³) ( . . .) ( . 1501-08-

33792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

© 1501-08-01-03-02:2009

15

03-01-00). (, ).

.

m³ , .

, :

, , ,, ,

, ,

,.

.

, . . .

, , ,, ,

., :

.

, .

.

, ,

( ) .

.