! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965....

9

Transcript of ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965....

Page 1: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!
Page 2: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!

Οδ Υ λοβζ ε λδεοέ Σ αγµοέ βμ ∆ΕΗ Α.Ε. εαδ β υµίοζά ουμ βν εάζυοβ πν Εν λΰ δαεών Αναΰεών βμ Χώλαμ.

Ι. Γ. Αλΰυλάεβμ Μ χανο όγο – Η τ ο όγο Μ χαν ό

ο ό ∆/ντή Υ ο τ ή Πα αγωγή – ∆ΕΗ .Ε.

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙ∆Ι : Τ λκβζ ε λδεκέ αγµκέ, «ΠλΪ δθβ» - θαθ υ δµβ θΫλΰ δα, Τ λαυζδεά Παλαΰπΰά, Τ λαυζδεΪ Έλΰα Πκζζαπζκτ εκπκτ, Ρτγµδ β .∆.., θ δπζβµµυλδεά Πλκ α έα, Ύ λ υ β, Άλ υ β.

Π ΡΙΛ Φ : βθ λΰα έα ΰέθ αδ δ κλδεά αθα λκµά βθ αθΪπ υιβ – ιΫζδιβ πθ Τ λκβζ ε λδευθ αγµυθ (Τ ) βμ ∆ . . απσ κ 1950 µΫξλδ άµ λα, ΰέθ αδ µδα τθ κµβ π λδΰλαφά πθ υφδ αµΫθπθ Τ µ β βµ λδθά κλΰΪθπ ά κυμ. Π λδΰλΪφ αδ β ξλβ δµσ β α πθ Τ πμ Ϋλΰα πκζζαπζκτ εκπκτ εαδ παλΫξκθ αδ κδξ έα βμ θ λΰ δαεάμ υµίκζάμ κυμ κ τ βµα. εκζκυγκτθ υµπ λΪ µα α σ δ αφκλΪ βθ ξλβ δµσ β α πθ Τ βθ ζζΪ α

1. Γ ΝΙΚ

Σκ θ λσ απκ ζ έ φυ δεσ πσλκ, β αιέα κυ κπκέκυ εαδ β πκυ αδσ β α υθ ξυμ αυιΪθ αδ ΰδα σζκυμ κυμ κµ έμ βμ αθγλυπδθβμ λα βλδσ β αμ, θυ β δαγ δµσ β α κυ θ έθαδ πΪθ α ια φαζδ µΫθβ.

δαξ έλδ β κυ υθ πυμ γα πλΫπ δ θα κξ τ δ βθ κλγκζκΰδ δεά ξλά β κυ µ εκπσ βθ δεαθκπκέβ β πθ αθαΰευθ µ κθ ίΫζ δ κ εαδ πδκ απκ κ δεσ λσπκ.

ζζΪ α εα Ϊ κ πζ έ κθ κλ δθά ξυλα (πΪθπ απσ 80%), υΰε θ λυθ δ α π λδ σ λα ίκυθΪ βμ κ ίκλ δκ υ δεσ βμ µΫλκμ, κ κπκέκ, πμ πέ κ πζ έ κθ, πλκ φΫλ αδ ΰδα υ λκβζ ε λδεά αθΪπ υιβ.

• Σκ ά δκ γ πλβ δεσ υ λκ υθαµδεσ βμ αθΫλξ αδ π λέπκυ: 80Twh

• Σκ κδεκθκµδεΪ εµ αζζ τ δµκ υ λκ υθαµδεσ φ Ϊθ δ δμ: 12Twh

• ΜΫξλδ άµ λα Ϋξ δ αθαπ υξγ έ π λέπκυ κ: 40%

2. ΙΣΟΡΙΚΟ

• αθΪπ υιβ κυ Τ λκ υθαµδεκτ βμ ζζΪ αμ κυ δα δεΪ υµπέπ δ µ βθ έ λυ β βμ ∆ ∆βµσ δαμ πδξ έλβ βμ Κκδθάμ ΩφΫζ δαμ κ 1950.

• Πλδθ απσ βθ έ λυ β βμ ∆ (1950), έξαθ γ έ ζ δ κυλΰέα πκζτ µδελΪ Τ λκβζ ε λδεΪ λΰκ Ϊ δα βθ π λέκ κ 1927 – 1931 (Γζατεκμ, Ϋλµδκ, ΰδΪ Υαθέπθ, ΰ. ΙπΪθθβμ λλυθ), υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ δ ξτκμ π λέπκυ 6MW.

• Σβθ π λέκ κ 1950 – 1975 εα α ε υΪ γβεαθ κε υ (8) Μ ΰΪζκδ Τ λκβζ ε λδεκέ αγµκέ (Άΰλαμ, ΛΪ πθαμ, Λκτλκμ, Σαυλππσμ/Πζα άλαμ, Κλ µα Ϊ, Κα λΪεδ, αέκμ εαδ Πκζτφυ κ), υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ δ ξτκμ 1.410Μ. Μ αιτ αυ υθ υµπ λδζαµίΪθκθ αδ εαδ κδ λ έμ (3) µ ΰαζτ λκδ: Κλ µα Ϊ, Κα λΪεδ, Πκζτφυ κ.

• Σβθ π λέκ κ 1976 – άµ λα εα α ε υΪ γβεαθ 8 µ ΰΪζκδ εαδ 3 µδελκέ Τ (ΠκυλθΪλδ Ι εαδ ΙΙ, φβεδΪ, υµα α, λΪ κμ Ι, λΪ κμ ΙΙ, ΠβΰΫμ υκυ, Θβ αυλσμ, Πζα αθσίλυ β, Γεδυθα εαδ

Page 3: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!

Μαελκξυλδ), υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ δ ξτκμ 1.630MW. Μ αιτ αυ υθ π λδζαµίΪθκθ αδ εαδ τκ αθα λΫοδµκδ θ ζβ δεκέ αγµκέ (φβεδΪ εαδ Θβ αυλσμ).

3. ΟΙ Τ∆ΡΟ Λ ΚΣΡΙΚΟΙ Σ ΘΜΟΙ Μ Ρ – ΟΡΓ ΝΩ

• υθκζδεά ΰεα βµΫθβ δ ξτμ πθ Τ λκβζ ε λδευθ αγµυθ βμ ∆ . . αθΫλξ αδ 3.060MW. (16 µ ΰΪζκδ εαδ 8 µδελκέ αγµκέ).

• υθκζδεά µΫ β ά δα παλαΰπΰά θΫλΰ δαμ έθαδ π λέπκυ 5000Gwh.

Οδ Τ λκβζ ε λδεκέ αγµκέ άµ λα εα α Ϊ κθ αδ Ϋ λα (4) ευλέπμ υΰελκ άµα α, τκ θ ιΪλ β κυμ Τ εαδ Ϊζζκυμ µδελκτμ.

3.1 υγελό βµα χ ζώου: (Κλ µα Ϊ, Κα λΪεδ, λΪ κμ Ι εαδ ΙΙ, Γεδυθα εαδ Γζατεκμ). υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ Ι ξτκμ 925,6MW.

3.2 υγελό βµα ζδΪεµονα:

(Πκζτφυ κ, φβεδΪ, υµα α, Μαελκξυλδ, Άΰλαμ, αέκμ, Ϋλµδκ). υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ Ι ξτκμ 879,3MW.

3.3 υγελό βµα λΪχγου: (ΠβΰΫμ υκυ, ΠκυλθΪλδ Ι, ΠκυλθΪλδ ΙΙ, Λκτλκμ). υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ Ι ξτκμ 553,9MW.

3.4 υγελό βµα ΝΫ ου: (Θβ αυλσμ, Πζα αθσίλυ β). υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ Ι ξτκμ 500MW.

3.5 Ν. Πζα άλαμ ΰεα βµΫθβ Ι ξτμ 129,9MW.

3.6 ΛΪ ωναμ ΰεα βµΫθβ Ι ξτμ 70MW.

3.7 Λοδποέ µδελοέ ΤΗ:

( ΰ. ΙπΪθθβμ λλυθ, ΰδΪ, ζµυλσμ). υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ Ι ξτκμ 1,3MW.

Τ λκβζ ε λδεά Ι ξτμ άµ λα πθ 3.060ΜW εαζτπ δ κ 28% βμ υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ δ ξτκμ πθ υµία δευθ αγµυθ β κπκέα αθΫλξ αδ 11.079MW.

ΜΫ β ά δα Τ λκβζ ε λδεά Παλαΰπΰά, αθΪζκΰα µ βθ υ λαυζδεσ β α κυ Ϋ κυμ εαζτπ δ κ 9÷10% βμ παλαΰπΰάμ βμ ∆ .

δ δεΪ ΰδα κ 2006, Ϋ κμ υοβζάμ υ λαυζδεσ β αμ, β Τ λαυζδεά Παλαΰπΰά αθάζγ 6.270Gwh βζα ά εΪζυο κ 13% βμ υθκζδεάμ παλαΰπΰάμ βμ ∆ .

βµ λδθά ΟλΰΪθπ β βμ αλµσ δαμ ∆δ τγυθ βμ εµ Ϊζζ υ βμ πθ Τ λκβζ ε λδευθ αγµυθ βμ ∆ . . απκ ζ έ αδ απσ δμ ε θ λδεΫμ Τπβλ έ μ, α Ϋ λα υΰελκ άµα α πκυ πλκαθαφΫλγβεαθ εαδ κυμ τκ αθ ιΪλ β κυμ Τ .

Page 4: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!

4. ΤΝΣΟΜ Π ΡΙΓΡ Φ Τ

4.1 ΥΕΛΩΟ

• Τ ΚΡ Μ ΣΩΝ: πΫξ δ 60km απσ κ ΰλέθδκ, Ϋγβε ζ δ κυλΰέα κ 1965. Έξ δ µ ΰΪζκ ξπµΪ δθκ φλΪΰµα, µ µ ΰΪζκ αµδ υ άλα υπ λ ά δαμ λτγµδ βμ. υθκζδεά Ι ξτμ 437MW.

• Τ Κ ΣΡ ΚΙΟΤ: Μ Ϊ α Κλ µα Ϊ, Ϋγβε ζ δ κυλΰέα κ 1970, µ ξπµΪ δθκ φλΪΰµα εαδ ζέµθβ βµ λά δαμ λτγµδ βμ. υθκζδεά Ι ξτμ 320MW.

• Τ ΣΡ ΣΟΤ I: Μ Ϊ κ Κα λΪεδ, Ϋγβε ζ δ κυλΰέα κ 1988. Έξ δ υθκζδεά ΰεα βµΫθβ δ ξτ 150MW.

• Τ ΣΡ ΣΟΤ II: Μδελσμ Τ , Ϋξ δ υθκζδεά ΰεα βµΫθβ δ ξτ 6,2MW.

Οδ Τ ξ ζυκυ έθαδ πκζτ βµαθ δεκέ ΰδα κ τ βµα Παλαΰπΰάμ ΰδα έ υµµ Ϋξκυθ π λέπκυ κ 35 - 40% βμ υθκζδεάμ Τ λκβζ ε λδεάμ Παλαΰπΰάμ.

4.2 ΛΙ ΚΜΟΝ

• Τ ΠΟΛΤΦΤΣΟΤ: Κκθ Ϊ α Ϋλίδα ΚκαΪθβμ, Ϋγβε ζ δ κυλΰέα κ 1974. Έξ δ ξπµΪ δθκ φλΪΰµα εαδ αµδ υ άλα υπ λ ά δαμ λτγµδ βμ. Έξ δ υθκζδεά ΰεα βµΫθβ δ ξτ 360MW. έθαδ κ ετλδκμ αµδ υ άλαμ, πκυ ια φαζέα δ θ λσ βθ Μαε κθέα.

• Τ Φ ΚΙ : Κα Ϊθ β κυ Πκζυφτ κυ, 25km απσ βθ πσζβ βμ Ϋλκδαμ, µ ξπµΪ δθκ φλΪΰµα Ϋγβε ζ δ κυλΰέα κ 1985. Έξ δ υθκζδεά ΰεα βµΫθβ δ ξτ 315MW. Ο αγµσμ έθαδ αθα λΫοδµκμ βζα ά ζ δ κυλΰ έ εαδ πμ αθ ζβ δεσμ.

• Τ ΩΜ ΣΩΝ: Κα Ϊθ β βμ φβεδΪμ Ϋγβε ζ δ κυλΰέα κ 1985 εαδ Ϋξ δ υθκζδεά ΰεα βµΫθβ δ ξτ 108MW.

• Τ Μ ΚΡΟΥΩΡΙΟΤ: εα Ϊθ β κυ Τ πµΪ πθ. έθαδ µδελσμ αγµσμ λκάμ ΰεα βµΫθβμ βθ δυλυΰα απαΰπΰάμ πθ θ λυθ απσ α υµα α. ΣΫγβε ζ δ κυλΰέα κ

1992 εαδ Ϋξ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 10,8MW.

4.3 Ρ ΥΘΟ

• Τ Π ΓΩΝ ΩΟΤ: πΫξ δ 45km απσ α ΙπΪθθδθα, ε λΫπ δ µδελσ µΫλκμ πθ θ λυθ κυ πκ αµκτ υκυ πλκμ κθ Άλαξγκ. ΣΫγβε ζ δ κυλΰέα κ 1990 εαδ Ϋξ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 210MW.

• Τ ΠΟΤΡΝ ΡΙΟΤ I: πΫξ δ 4km απσ βθ πσζβ βμ Άλ αμ κθ πκ αµσ Άλαξγκ, Ϋγβε ζ δ κυλΰέα κ 1981. ∆δαγΫ δ ξπµΪ δθκ φλΪΰµα εαδ αµδ υ άλα υπ λ ά δαμ λτγµδ βμ εαδ Ϋξ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 300MW.

• Τ ΠΟΤΡΝ ΡΙΟΤ II: υλέ ε αδ αµΫ πμ εα Ϊθ β κυ Τ Πκυλθαλέκυ Ι πέ κυ πκ αµκτ λΪξγκυ. ΣΫγβε ζ δ κυλΰέα κ 2000 εαδ Ϋξ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 31,5MW.

4.4 ΝΕΣΟ

• Τ Θ ΤΡΟΤ: υλέ ε αδ απσ α β 60km απσ βθ πσζβ βμ ∆λΪµαμ εκθ Ϊ κ ξπλδσ ΠαλαθΫ δ. ΣΫγβε ζ δ κυλΰέα κ 1997. Ο Θβ αυλσμ έθαδ κ τ λκμ µ ΰΪζκμ

Page 5: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!

αθα λΫοδµκμ (αθ ζβ δεσμ) αγµσμ βθ ζζΪ α µ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 384MW. Σκ φλΪΰµα έθαδ ΰ υφλαΰµα εαδ έθαδ κ υοβζσ λκ βθ ζζΪ α.

• Τ ΠΛ Σ ΝΟ ΡΤ : υλέ ε αδ εα Ϊθ β κυ Θβ αυλκτ κθ πκ αµσ ΝΫ κ µ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 116MW. Σκ φλΪΰµα κυ Ϋξ δ εα α ε υα γ έ απσ ευζδθ λκτµ θκ ευλσ µα (RCC), µδα ξθκζκΰέα πκυ ξλβ δµκπκδ έ βθ δπ Ϊµ θβ Ϋφλα, παλαπλκρσθ πθ ζδΰθδ δευθ αγµυθ πμ πλσ µδιβ. ΣΫγβε ζ δ κυλΰέα κ 1999.

4.5 Λ ∆ΩΝ

Ο Τ ΛΪ πθα ίλέ ε αδ εκθ Ϊ βθ λξαέα Οζυµπέα, κθ πκ αµσ ΛΪ πθα. ΣΫγβε ζ δ κυλΰέα κ 1956 εαδ Ϋξ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 70ΜW. Σκ φλΪΰµα έθαδ δµ θ Ϋθδκ. Ο αγµσμ έθαδ µ θ µδελσμ, αζζΪ πκζτ παλαΰπΰδεσμ.

4.6 Σ ΤΡΩΠΟ

Ο Τ Ν. Πζα άλα απκ ζ έ βθ πλυ β µ λδεά ε λκπά κυ ξ ζυκυ πλκμ κ Θ αζδεσ εΪµπκ. Κα α ε υα µΫθκμ πέ κυ πκ αµκτ Σαυλππκτ, παλαπσ αµκυ κυ ξ ζυκυ, δαγΫ δ ΦλΪΰµα δµ θ Ϋθδκ, κιπ σ. υλέ ε αδ απσ α β 40km απσ βθ πσζβ βμ Καλ έ αμ εαδ Ϋγβε ζ δ κυλΰέα απσ κ 1962. Έξ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 129,9ΜW. πκ ζ έ υπδεσ παλΪ δΰµα αγµκτ Πκζζαπζάμ Υλά βμ.

4.7 ΛΟΤΡΟ

Ο Τ Λκτλκμ κθ Λκτλκ πκ αµσ ίλέ ε αδ εκθ Ϊ βθ ΦδζδππδΪ α µ φλΪΰµα δµ θ Ϋθδκ – ίαλτ β αμ. ΣΫγβε ζ δ κυλΰέα κ 1954 εαδ Ϋξ δ δ ξτ 10,5ΜW. έθαδ πκζτ παλαΰπΰδεσμ εαδ ζ δ κυλΰ έ πμ αγµσμ λκάμ.

4.8 ΜΟΡΝΟ

Ο Τ Γεδυθαμ ίλέ ε αδ εκθ Ϊ βθ Άµφδ α εαδ Ϋξ δ εα α ε υα γ έ κ εαθΪζδ πλκ αΰπΰάμ θ λκτ απσ Μσλθκ πλκμ βθ τ λ υ β βμ γάθαμ. Λ δ κυλΰ έ απσ κ 1988 εαδ Ϋξ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ π λέ α 9,6MW.

4.9 Ε∆Ε ΙΟ ( Ο∆ )

• Τ ΓΡ : υλέ ε αδ απσ α β 2km απσ βθ πσζβ βμ Έ αμ εαδ Ϋγβε ζ δ κυλΰέα κ 1956. Έξ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 50MW.

• Τ ∆ ΙΟΤ: υλέ ε αδ βθ Έ α εα Ϊθ β πθ εα αλλαε υθ βμ Έ αμ. ΣΫγβε ζ δ κυλΰέα κ 1969 εαδ δαγΫ δ ΰεα βµΫθβ δ ξτ 19MW.

ΣΫζκμ υπΪλξ δ µδα κµΪ α πκζτ µδελυθ, δ κλδεάμ βµα έαμ (πκζτ παζαδυθ) Τ µ µδελά ΰεα βµΫθβ δ ξτ εαδ παλαΰπΰά:

ζµυλσμ εαδ ΰδΪ βθ Κλά β.

Γζατεκμ βθ ΠΪ λα (Π ζκπσθθβ κμ). Ϋλµδκ βθ πσζβ βμ Ϋλκδαμ. ΰ. ΙπΪθθβμ εκθ Ϊ βθ πσζβ πθ λλυθ. Πλσ φα α Ϋξ δ δ λυγ έ β θΫα γυΰα λδεά αδλ έα ∆ Ν Ν ΩΙΜ . . βμ ∆ . . β κπκέα έθαδ κ ιάμ εαδ κ δ δκε ά βμ πθ µδελυθ Τ (Τ µ δ ξτ µδελσ λβ πθ 15ΜW).

Page 6: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!

5. ΟΙ Τ Ω ΓΚ Σ Σ Ι ΠΟΛΛ ΠΛΟΤ ΚΟΠΟΤ

Οδ Τ λκβζ ε λδεκέ αγµκέ πμ ΰεα α Ϊ δμ Πκζζαπζκτ εκπκτ παέακυθ πκζτ κίαλσ λσζκ βθ γθδεά Οδεκθκµέα εαδ υµίΪζζκυθ α µΫΰδ α βθ εκδθπθδεά απά πθ π λδκξυθ πκυ

ίλέ εκθ αδ εαδ ζ δ κυλΰκτθ.

5.1 Π Ρ ΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙ

Οδ Τ λκβζ ε λδεκέ αγµκέ υµίΪζζκυθ πκ κ σ π λδ σ λκ απσ 9% βθ υθκζδεά παλαΰπΰά βμ ∆ . . παλαΰσµ θβ θΫλΰ δα έθαδ «πλΪ δθβ – εαγαλά» βζα ά θ πδίαλτθ δ µ επκµπΫμ εαδ υοβζάμ πκδσ β αμ βζα ά εαζτπ δ αδξµΫμ φκλ έκυ, Ϋξ δ µ ΰΪζβ υ ζδιέα βθ Ϋθ αιβ βμ.

5.2 ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Οδ Τ ιαδ έαμ πθ δ δευθ κυμ ξαλαε βλδ δευθ παλΫξκυθ πδεκυλδεΫμ υπβλ έ μ κ ζ ε λδεσ τ βµα βζα ά φ λ έα δ ξτκμ, λτγµδ β υξθσ β αμ, Ϊ βμ, ε.ζ.π.

5.3 ΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣ Ι

Οδ ετλδκδ αµδ υ άλ μ πθ πκ αµυθ µ βθ απκγβε υ δεά κυμ δεαθσ β α βµδκυλΰκτθ αθΪ ξ β πθ πζβµµυλδευθ φαδθκµΫθπθ παλΫξκθ αμ βθ αθ δπζβµµυλδεά πλκ α έα δμ εα Ϊθ β πθ Τ π λδκξΫμ.

5.4 Ρ∆ΕΤΕΙ

πσ κυμ αµδ υ άλ μ πθ Τ αλ τκθ αδ π λέπκυ 5.000.000 λΫµµα α υµίΪζζκθ αμ Ϋ δ βθ ΰ πλΰδεά παλαΰπΰά βμ ξυλαμ.

5.5 Τ∆ΡΕΤΗ

Οδ πζβγυ µκέ πκζζυθ πσζ πθ υ λ τκθ αδ απσ κυμ αµδ υ άλ μ πθ Τ (π.ξ. Θ αζκθέεβ, Καλ έ α, ΰλέθδκ, Άλ α ε.ζ.π.).

5.6 Ν ΤΣ ΘΛΗΣΙΜΟ

ΠκζζΫμ π λδκξΫμ πθ ζδµθυθ πθ Τ ξλβ δµκπκδκτθ αδ ΰδα θαυ αγζβ δεΫμ λα βλδσ β μ σππμ γαζΪ δκ εδ, εππβζα έα, εαΰδΪε ε.ζ.π. (Λέµθβ λΪ κυ, Λέµθβ Πκζυφτ κυ ε.ζ.π.).

5.7 ΛΙΕΙ

αζδ έα σ κ παΰΰ ζµα δεσ σ κ εαδ λα δ ξθδεσ πέπ κ έθαδ µέα απσ δμ πκζζΫμ λα βλδσ β μ κυμ αµδ υ άλ μ πθ Τ , κδ κπκέκδ δαγΫ κυθ εαγαλσ θ λσ εαδ κυμ κπκέκυμ β ∆ . . µπζκυ έα δ µ ΰσθκ οαλδυθ.

5.8 Ν ΦΤΥΗ

Οδ σξγ μ πθ ζδµθυθ έθαδ δ αθδεΫμ γΫ δμ ΰδα βµδκυλΰέα πσζπθ αθαουξάμ εαδ κυλδ µκτ. Υαλαε βλδ δεΪ παλα έΰµα α β ζέµθβ Πβΰυθ υκυ, β πζαα Λαµπ λκτ β Λέµθβ Πζα άλα ε.ζ.π.

5.9 Ν ΘΜΙΗ ΠΕΡΙ ΛΛΟΝΣΟ

Γ θδεΪ κδ Τ αθαίαγµέακυθ κ π λδίΪζζκθ κυμ µ β βµδκυλΰέα κδεκ υ βµΪ πθ βθ π λδκξά πθ ζδµθυθ εαδ µ β δα άλβ β θ σμ πθ εκδ υθ πθ πκ αµυθ πθ κδεκζκΰδευθ παλκξυθ ΰδα β δα άλβ β βμ δξγυκπαθέ αμ.

Page 7: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!

6. Ν ΡΓ Ι Κ ΤΜ ΟΛ ΣΩΝ Τ ΣΟ ΘΝΙΚΟ ∆Ι ΤΝ∆ ∆ Μ ΝΟ ΤΣ Μ

Όππμ Ϋξ δ πλκαθαφ λγ έ κδ Τ υµίΪζζκυθ βµαθ δεσ πκ κ σ βθ εΪζυοβ πθ θ λΰ δαευθ αθαΰευθ κυ υ άµα κμ. υθκζδεά ΰεα βµΫθβ δ ξτμ πθ ΜκθΪ πθ Παλαΰπΰάμ βμ ∆ . . κ γθδεσ ∆δα υθ µΫθκ τ βµα άµ λα αθΫλξ αδ 11.612 ΜW απσ βθ κπκέα κδ Τ λκβζ ε λδεκέ αγµκέ δαγΫ κυθ α 3.060 MW, βζα ά δαγΫ κυθ κ 26,5 % π λέπκυ βμ υθκζδεάμ ΰεα βµΫθβμ δ ξτμ βμ ∆ . .

µΫ β ά δα παλαΰπΰά πθ Τ εαζτπ δ π λέπκυ κ 9% βμ παλαΰσµ θβμ θΫλΰ δαμ απσ κ Παλαΰπΰδεσ υθαµδεσ βμ ∆ . . ά δα παλαΰπΰά πθ Τ ιαλ Ϊ αδ απσ βθ υ λαυζδεσ β α κυ Ϋ κυμ. Μ κδξ έα πθ ζ υ αέπθ Ϋιδ (6) υθ β ά δα παλαΰπΰά ευµαέθ αδ απσ 3.150 GWh Ϋπμ 6.230 GWh βζα ά β υµµ κξά κυμ υθΫίαζζ απσ 6 % Ϋπμ 13 %.

Υαλαε βλδ δεά έθαδ β Τ λκβζ ε λδεά Παλαΰπΰά εα Ϊ κ Ϋ κμ 2006, β κπκέα Ϋφγα δμ 6.232GWh εαδ εΪζυο κ 13 % βμ Παλαΰπΰάμ κυ γθδεκτ ∆δα υθ µΫθκυ υ άµα κμ. ΠΫλαθ σµπμ πθ πκ κ δευθ ξαλαε βλδ δευθ β παλαΰπΰά ζ ε λδεάμ θΫλΰ δαμ απσ κυμ Τ Ϋξ δ α ιάμ ξαλαε βλδ δεΪ, α κπκέα βμ πλκ έ κυθ δ δαέ λβ αιέα κ γθδεσ τ βµα.

6.1 δ ξτμ πθ Τ έθαδ υΫζδε β εαδ θ Ϊ αδ ΰλάΰκλα κ τ βµα. αθαφ λσµ θβ δ δσ β α εαγδ Ϊ πκζτ δµβ β υµίκζά βμ βθ εΪζυοβ αδξµυθ φκλ έκυ ( π λδσ κυμ αυιβµΫθβμ αά β βμ), µ βθ αθ έ κδξβ θΫλΰ δα θα απκ ζ έ θΫλΰ δα υοβζάμ κδεκθκµδεάμ αιέαμ. ιέα δ θα βµ δπγ έ σ δ β Ϋθ αιβ µδαμ Τ λκβζ ε λδεάμ µκθΪ αμ κ τ βµα απαδ έ µσζδμ ζέΰα ζ π Ϊ υ απσ αεδθβ έα θα παλαζΪί δ κ πζάλ μ βμ φκλ έκ. Έ δ κδ Τ λκβζ ε λδεΫμ µκθΪ μ παλΫξκυθ φ λ έα δ ξτκμ πκυ αυιΪθ δ βθ αιδκπδ έα κυ υ άµα κμ. υ ζδιέα κυμ, β δεαθσ β α κυμ βζα ά ΰλάΰκλ μ αυικµ δυ δμ κυ φκλ έκυ, δμ εαγδ Ϊ πκζτ ξλά δµ μ βθ παλκξά Επδεουλδεών Υπβλ δών βζα ά β υµίκζά κυμ β λτγµδ β πθ ξαλαε βλδ δευθ κυ υ άµα κμ (υξθσ β α, ΣΪ β εζπ) βζα ά κδξ έα πκυ ια φαζέακυθ βθ πκδσ β α βμ ζ ε λδεάμ θΫλΰ δαμ.

6.2 παλαΰσµ θβ θΫλΰ δα έθαδ «πλΪ δθβ», ά εαγαλά ξπλέμ λτπκυμ. θ δε δεΪ αθαφΫλ αδ σ δ µδα µΫ β παλαΰπΰά βμ Ϊι πμ πθ 5.000 GWh εα ’ Ϋ κμ απσ Τ υπκεαγδ Ϊ, επκµπΫμ λτππθ C02 πκυ έθαδ βμ Ϊιβμ πθ 3 ÷ 8 εα κµµυλέπθ σθπθ C02 εα ’ Ϋ κμ αθΪζκΰα µ κθ τπκ κυ εαυ έµκυ πκυ υπκεαγδ Ϊ (φυ δεσ αΫλδκ ά ζδΰθέ β). πσ αυ σ πλκετπ κυθ α πλκφαθά κδεκζκΰδεΪ εαδ π λδίαζζκθ δεΪ κφΫζβ απσ β ξλά β βμ Τ λκβζ ε λδεάμ Παλαΰπΰάμ αζζΪ εαδ α κδεκθκµδεΪ κφΫζβ ΰδα βθ ∆ . . εαδ εα ’ πΫε α β βμ γθδεάμ Οδεκθκµέαμ απσ κ θαζζαε δεσ θΪλδκ αΰκλΪμ δεαδπµΪ πθ λτππθ πθ κπκέπθ κ εσ κμ έθαδ πκζτ υοβζσ. ΣλΫξκυ μ δµΫμ βμ αΰκλΪμ έθαδ βμ Ϊιβμ πθ

15€/ton, ( δµΫμ απσ 8 Ϋπμ 28€/ton), κπσ κ εσ κμ αΰκλΪμ δ κ τθαµπθ δεαδπµΪ πθ ευµαέθ αδ απσ 45 Ϋπμ 100 ε. € αθΪ Ϋ κμ.

6.3 Ολδ µΫθκδ Τ λκβζ ε λδεκέ αγµκέ βμ ∆ . . σππμ κ Τ φβεδΪμ εαδ κ Τ Θβ αυλκτ ζ δ κυλΰκτθ εαδ πμ αθα λΫοδµκδ – αθ ζβ δεκέ αγµκέ. Μ β ζ δ κυλΰέα αυ ά απκγβε τκυθ θ λσ κυμ Ϊθπ αµδ υ άλ μ µ Ϊθ ζβ β εα Ϊ δμ υλ μ ξαµβζκτ φκλ έκυ ξλβ δµκπκδυθ αμ θΫλΰ δα ξαµβζκτ εσ κυμ εαδ βθ απκ έ κυθ υλ μ αδξµάμ υµίΪζζκθ αμ Ϋ δ βθ ικµΪζυθ β πθ αδξµυθ βμ βµ λά δαμ εαµπτζβμ φκλ έκυ µ απκ Ϋζ µα αφ’ θσμ β υθα σ β α εΪζυοβμ αυιβµΫθπθ θ λΰ δαευθ αθαΰευθ δμ υΰε ελδµΫθ μ υλ μ, αφ’ Ϋλκυ εαδ βθ µ έπ β κυ εσ κυμ παλαΰπΰάμ (ί ζ δ κπκέβ β θ λΰ δαεκτ δ καυΰέκυ).

Ϊθ θ υπάλξαθ κδ Τ µ α παλαπΪθπ ξαλαε βλδ δεΪ κ γθδεσ τ βµα γα απαδ κτ υπκεα Ϊ α β βμ αθ έ κδξβμ δ ξτκμ µ υΫζδε β παλαΰπΰά (α λκ λκίέζκυμ εζπ), υοβζκτ εσ κυμ εαδ Π λδίαζζκθ δεά πδίΪλυθ βμ.

Page 8: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!

7. ΤΜΠ Ρ Μ Σ

• ∆ . . ζ δ κυλΰ έ σζκυμ ξ σθ κυμ µ ΰΪζκυμ Τ βθ ζζΪ α εµ αζζ υσµ θβ µ ΰΪζκ µΫλκμ κυ Τ λκ υθαµδεκτ βμ.

• Οδ Τ έθαδ αθαΰεαέκδ ΰδα βθ παλαΰπΰά «εαγαλάμ» αθαθ υ δµβμ θΫλΰ δαμ. • Οδ Τ ευλέπμ ια φαζέακυθ δμ παλαµΫ λκυμ εαδ βθ πκδσ β α βμ θΫλΰ δαμ κ γθδεσ ∆δα υθ µΫθκ τ βµα (υξθσ β α, ΣΪ β, φ λ έα Ι ξτκμ ε.ζ.π.).

• Οδ Τ παλΫξκυθ Ϊζζ μ υπβλ έ μ εαδ ξλά δμ θ λκτ πλκμ λέ κυμ (αθ δπζβµµυλδεά πλκ α έα, λ τ δμ, Ύ λ υ β, θαουξά ε.ζ.π.).

• Οδ Τ πμ ΰεα α Ϊ δμ πκζζαπζκτ εκπκτ έθαδ πκζτ βµαθ δεΫμ δ δαέ λα ΰδα βθ ζζΪ α, (Μ κΰ δαεά ξυλα), σπκυ κ πλσίζβµα βμ ζ δου λέαμ έθαδ Ϋθ κθκ. Ο λσζκμ κυμ απκίαέθ δ σζκ εαδ πδκ βµαθ δεσμ δμ βµΫλ μ µαμ ΰδα έ κδ εζδµα δεΫμ αζζαΰΫμ γα πβλ Ϊ κυθ βµαθ δεΪ βθ Μ κΰ δαεά υθβ (σπκυ εαδ β ζζΪ α) µ κίαλά µ έπ β πθ ίλκξκπ υ πθ αζζΪ µ Ϋθ α β πθ αελαέπθ φαδθκµΫθπθ (πζβµµτλ μ, εα αδΰέ μ ε.ζ.π.).

Page 9: ! 0 2! · 4. þ üÿ+ù-þ þ 4.1 ù ü x þ üù : ù $0 60km . ) 2 ù ! , 2 0 10 0 2 #! . 2 1965. ò$0 µ0 $& µ 2 3!

Hydroelectric Power Plants of PPC S.A.

and their contribution to the Energy Supply I. Argyrakis: Assistant Director Hydroelectric Generation Department

SUMMARY:This presentation gives an historical description of the development of Hydro Power Plants (HPP) of PPC S.A. in Greece since 1950 up today.

- Gives technical data of the existing HPP, and describes their organization scheme.

- Analyses the use of HPP as multipurpose installations and presents data for their energy

contribution to the National Interconnected System.

- At the end presents the conclusion concerning the general use of HPP in Greece.