ΠΙΝΑΚΑΣ...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΠΙΝΑΚΑΣ...

 • ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

  1

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ....................................................................................... 1

  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ................................................................................................ 5

  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ............................................................................................ 7

  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ................................................................................................. 8

  1 ΓΕΝΙΚΑ ..................................................................................................................... 9

  1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .............. 9

  1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ (Οδηγία 2008/98/ΕΚ) ............................................................................11

  2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................. 15

  3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................... 17

  3.1 ΕΛΛΑΔΑ ...........................................................................................................................17

  3.1.1 Ο Νόμος Πλαίσιο για τα απόβλητα .............................................................................. 17

  3.1.2 Θεσμικό πλαίσιο για τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης............................ 19

  3.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ...............................................................................................21

  4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ........................................................................... 24

  4.1 ΓΕΝΙΚΑ.............................................................................................................................24

  4.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ................................................................................................... 24

  4.1.2 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ............................................................................. 30

  4.1.3 Μοναδιαία Παραγωγή Απορριμμάτων (ΜΠΑ) ....................................................... 30

  4.1.4 Απόβλητα Συσκευασίας ................................................................................................... 31

  4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2014 .................................................................................33

  4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ..........................................38

  4.4 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ..............39

  4.5 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ................................40

 • ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

  2

  4.6 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  43

  4.7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ..............................44

  4.7.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ................................................................................................. 44

  4.7.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ................................................................................ 45

  4.7.3 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ........................................................................ 46

  4.8 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ...............................................47

  4.9 ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ .................................47

  4.10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .................................48

  5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ................................................................................................................ 51

  6 ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ................................................................................................................ 54

  6.1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ........................................................54

  6.1.1 ΧΑΡΤΙ –ΧΑΡΤΟΝΙ ................................................................................................................. 54

  6.1.2 ΓΥΑΛΙ ........................................................................................................................................ 54

  6.1.3 ΜΕΤΑΛΛΑ ............................................................................................................................... 55

  6.1.4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ .............................................................................................................................. 55

  6.1.5 ΞΥΛΟ ......................................................................................................................................... 56

  6.2 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ .............................................................................................................56

  6.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ .....................................................57

  7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ....................................................................................................... 59

  7.1 ΓΕΝΙΚΑ.............................................................................................................................59

  7.2 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ......................................................................................................62

  7.2.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα ................................................................................................ 62

  7.2.2 Βιομηχανικά & Βιοτεχνικά Απόβλητα ........................................................................ 62

  7.2.3 Απόβλητα Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων ................................................................... 62

 • ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

  3

  7.2.4 Επικίνδυνα Απόβλητα ....................................................................................................... 62

  7.2.5 Απόβλητα από αγροτικές εκμεταλεύσεις ................................................................. 62

  7.2.6 Απόβλητα Πλοίων ............................................................................................................... 63

  7.3 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ....................................64

  7.4 ΠΡΟΛΗΨΗ ......................................................................................................................74

  7.4.1 ΓΕΝΙΚΑ .................................................................................................................................... 74

  7.4.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ..................................... 75

  7.4.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙ .......................................................................... 75

  7.4.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ................ 76

  7.5 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ..........................................................................................78

  7.5.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) .................................................................................. 78

  7.5.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ................ 80

  7.5.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙ .......................................................................... 80

  7.6 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ..............................................................................................................81

  7.6.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ .......................................... 81

  7.6.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ..................................... 81

  7.6.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙ ..........