ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ...

93
ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842-39Ψ Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΓ/385/13.10.2014 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. με αριθμό 9/27.3.2014 ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 21:00 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΥΧ- ΡΖΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γεψξγηνο Εεξβάθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Νηθφιανο Ησλάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αξηζηείδεο Καξιαχηεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Κσλζηαληίλνο Μαθέδνο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γεψξγηνο Παπαλαζηαζίνπ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αζεκνχια ηαγηάλλε Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΑΠΟΝΣΔ : Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Θεφδσξνο εξαθίδεο Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο Α΄ Αληηπξφεδξνο Παξαηηεζείο Β΄Αληηπξφεδξνο παξαηηεζείο Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο Παξίζηαληαη απφ ην απεξρφκελν Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη ππξίδσλ Κνληνκάξεο Νηθφιανο Μήιεο Ησάλλεο Θενδσξάθεο Παξαζθεπή Μπάηζνπ Μέινο Μέινο Πξφεδξνο Α΄Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ 20:40 ΛΖΞΖ Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ

Transcript of ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ...

Page 1: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842-39Ψ

Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΓ/385/13.10.2014 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Σακηικής σνεδρίαζης

ηης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

με αριθμό 9/27.3.2014

ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ : 19:30

ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 21:00

ΥΡΟΝΟ

ΠΡΟΔ-

ΛΔΤΖ

ΥΡΟΝΟ

ΑΠΟΥΧ-

ΡΖΖ

ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Γεψξγηνο Εεξβάθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Νηθφιανο Ησλάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Αξηζηείδεο Καξιαχηεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Κσλζηαληίλνο Μαθέδνο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Γεψξγηνο Παπαλαζηαζίνπ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Αζεκνχια ηαγηάλλε Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

ΑΠΟΝΣΔ : Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο

Θεφδσξνο εξαθίδεο

Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο

Α΄ Αληηπξφεδξνο

Παξαηηεζείο

Β΄Αληηπξφεδξνο

παξαηηεζείο Αλαπι.

Γελ. Γξακκαηέαο

Παξίζηαληαη

απφ ην

απεξρφκελν

Πξνεδξείν ηεο

Αληηπξνζσπείαο

ΣΔΔ νη

ππξίδσλ Κνληνκάξεο

Νηθφιανο Μήιεο

Ησάλλεο Θενδσξάθεο

Παξαζθεπή Μπάηζνπ

Μέινο

Μέινο

Πξφεδξνο

Α΄Αληηπξφεδξνο

ΔΝΑΡΞΖ

ΔΝΑΡΞΖ

20:40

ΛΖΞΖ

Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ

Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ.

ΔΝΑΡΞΖ

ΔΝΑΡΞΖ

ΛΖΞΖ

ΛΖΞΖ

Page 2: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

2

ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ

2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ

3. Δλεκέξσζε γηα ηηο κεζνδεχζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΣΑΑ, θ. ειιηαλάθε

– Πξσηνβνπιίεο ΣΔΔ

4. Δλεκέξσζε

ΤΜΗΜΑ A΄ της 27-3-2014

Απφθ. Α1/9/2014 Β’ Σξνπνπνίεζε ηνπ Πίλαθα εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν Χθεινπκέλσλ,

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε, κε ηίηιν «Καηάρηιζη με επιτορήγηζη (Training

Voucher) ανέργων ζηον παραγωγικό ηομέα Β΄ ηης οικονομίας με

σποτρεωηική απαζτόληζη» -σγκρόηηζη Σελικού Μηηρώοσ Ωθελοσμένων

ηης Γράζης

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, ιακβάλνληαο ππφςε:

α) Σηο κε αξ. πξση. 2.8336/νηθ 6.2001/2.4.2012 (ΑΓΑ: Β4ΧΡΛ-926) θαη

2.8084/νηθ 6.1946/2.4.2012 ) (ΑΓΑ:Β4ΧΡΛ-ΥΡ6) Απνθάζεηο Έληαμεο

ησλ πξάμεσλ κε θσδ. ΟΠ 374743 θαη 374744, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ

θαη ηζρχνπλ,

β) Σε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 29518/21.06.2012 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα

Μέζα κε ζέκα: Απφθαζε πινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ησλ πξάμεσλ ηεο

δξάζεο «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (Training Voucher) αλέξγσλ ζην

παξαγσγηθφ ηνκέα Β΄ ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε»

(θσδ. ΟΠ 374743 & 374744),

γ) ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 711/10.01.2013 (ΑΓΑ:ΒΔΦ46Φ842-Χ4Ζ)

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη ηα ΚΔΚ

ηεο δξάζεο «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (Training Voucher) αλέξγσλ ζην

παξαγσγηθφ ηνκέα Β΄ ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε»

(θσδ. ΟΠ 374743 & 374744),

δ) ηελ Απφθαζε ηεο απφ 05.12.2013 ζπλεδξίαζήο ηεο ζρεηηθά κε ηε

ζπγθξφηεζε ηνπ «Μεηξψνπ Χθεινπκέλσλ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία

θαηαξηίζηεθαλ:

- νη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 2.285 ζπλνιηθά δηθαηνχρσλ λα ιάβνπλ

επηηαγέο θαηάξηηζεο (training voucher) θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε

Page 3: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

3

θαηά θζίλνπζα ζεηξά, αλά Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα θαη αλά νκάδα

σθεινπκέλσλ (1.817 Σερλίηεο & 468 Γηπι. Μεραληθνί), θαη

- νη πίλαθεο θαηάηαμεο αληίζηνηρα ησλ επηιαρφλησλ Γηπι. Μεραληθψλ

ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Γπη. Διιάδαο θαη Κξήηεο,

ε) φηη νη σο άλσ Πίλαθεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην «Μεηξψν

Χθεινπκέλσλ», θαζψο θαη ησλ επηιαρφλησλ Μεραληθψλ

δεκνζηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθ. 2.6 ηεο

Πξφζθιεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2013 έσο θαη ηηο

20 Ηαλνπαξίνπ 2014, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηε

ρνξήγεζε ησλ vouchers θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνπο

δηθαηνχρνπο,

δ) ηελ Απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ρνξήγεζεο

ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο γηα επηπιένλ δχν εβδνκάδεο, δειαδή κέρξη θαη

ηελ 3ε Φεβξνπαξίνπ 2014,

ε) φηη κε ηε ιήμε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, δειαδή ζηηο 03.02.2014

ρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 1.686 Δπηηαγέο Καηάξηηζεο ζε δηθαηνχρνπο

Χθεινπκέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 1.351 Σερλίηεο θαη ζε 335

Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο,

ζη) ηελ Απφθαζή ηεο (πλεδξίαζε 11.2.2014) ζρεηηθά κε ηελ

ηξνπνπνίεζε ηνπ Μεηξψνπ Χθεινπκέλσλ Γηπι.Μεραληθψλ θαη ηε

ρνξήγεζε Δπηηαγψλ Καηάξηηζεο ζε Δπηιαρφληεο Γηπι. Μεραληθνχο ζε

ηξεηο Πεξηθέξεηεο (Γπη.Διιάδα, Κξήηε θαη Αηηηθή) κέρξη θαη ηελ

Παξαζθεπή 21.2.2014

δ) φηη κε ηε ιήμε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, δειαδή ζηηο 21.02.2014

ρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 1.724 Δπηηαγέο Καηάξηηζεο ζε δηθαηνχρνπο

Χθεινπκέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 1.351 Σερλίηεο θαη ζε 373

Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο,

ε) φηη κε ηε ιήμε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ρνξήγεζεο επηηαγψλ

Καηάξηηζεο δει. ηελ 21.2.2014 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο

ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έλαξμεο ησλ

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο,

ζ) Σελ εηζήγεζε ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο

Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθαηεξίλεο Σξαληάιε (αξ.πξση. 336/27.3.2014-§1.1)

α π ν θ α ζ ί δ ε η

Α. ηε ηξνπνπνίεζε ησλ πηλάθσλ θαηάξηηζεο ηνπ «Μεηξψνπ

Χθεινπκέλσλ» κε ηε δηαγξαθή απφ ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ηνπ

Μεηξψνπ Χθεινπκέλσλ (Σερληηψλ θαη Γηπι.Μεραληθψλ) ησλ

δηθαηνχρσλ πνπ δελ πξνζήιζαλ λα παξαιάβνπλ ηελ Δπηηαγή Καηάξηηζεο

θαη ηελ αθχξσζε ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο ησλ δηθαηνχρσλ (Σερληηψλ &

Page 4: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

4

Γηπι. Μεραληθψλ) πνπ δελ πξνζήιζαλ λα παξαιάβνπλ ηελ Δπηηαγή

Καηάξηηζεο πνπ δηθαηνχληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ρνξήγεζήο ησλ,

Β. ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Σειηθνχ Μεηξψνπ Χθεινπκέλσλ (Σερλίηεο &

Γηπι. Μεραληθνί) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γξάζε αλά Πεξηθέξεηα δει.

1.724 Χθεινχκελνη θαη ζπγθεθξηκέλα 1.351 Σερλίηεο θαη 373

Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί ζχκθσλα κε ηνπο ΠΗΝΑΚΔ ηνπ

παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ. απέρεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απφθ. Α2/9/2014 Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ Ζ/Τ

H Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο

ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθαηεξίλεο Σξαληάιε (αξ.πξση.

336/27.3.2014-§1.2), απνθαζίδεη ηελ απ’ επζείαο πξνκήζεηα

εμαξηεκάησλ Ζ/Τ (ζθιεξνί δίζθνη, κεηξηθέο πιαθέηεο, κλήκεο, CD

ROM, θάξηεο θαη ινηπά απξφβιεπηα) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη

νη βιάβεο ησλ Ζ/Τ ησλ γξαθείσλ απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ρσξίο λα

απαηηείηαη ε κεηαθνξά ζε εμσηεξηθά services ή ε αγνξά αληίζηνηρσλ

λέσλ Ζ/Τ.

Μεηά απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ πξνβιεκάησλ ζηα

Σκήκαηα ηνπ ΣΔΔ, ησλ Ζ/Τ πξνο επηζθεπή ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

θαη θαηφπηλ εθηίκεζεο, γηα ην επφκελν εμάκελν, πξνθχπηεη δαπάλε

πεξίπνπ 1.500,00 € + ΦΠΑ.

Σν πνζφ πνπ δεζκεχεηαη είλαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο

(ΚΑΔ 1779).

Απνθ.Α3/9/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηελ θ. Παξαζθεπή Μπάηζνπ ηνπ

Γεκεηξίνπ, ππάιιειν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., κε ζρέζε

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ,

ιφγσ ηεο απφ 31.12.2013 απηνδίθαηεο απφιπζήο ηεο.

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε:

1. Σε κε αξηζ. πξση. ΣΔΔ 2905/28.01.2014 (ΑΓΑ: ΒΗΦ146Φ842-Φ34)

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ., κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε

απηνδίθαηε απφιπζε ηεο θ. Παραζκεσής Μπάηζοσ ηοσ Δημηηρίοσ,

ππαιιήινπ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., κε ζρέζε εξγαζίαο

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θιάδνπ ΠΔ Μεραληθψλ, κε βαζκφ

Β’, απφ 31.12.2013 ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο.

2. Σν Φ.Δ.Κ. 340/19.03.2014, ηεχρνο ηξίην, φπνπ δεκνζηεχζεθε πεξίιεςε

ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ.

3. Σν άξζξν 55 ηνπ Π.Γ. 410/1988.

4. Σεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4544/1966 (Φ.Δ.Κ. 185/1966).

5. Σεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2112/1920.

Page 5: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

5

6. Σεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3320/2005 (Φ.Δ.Κ. 48

Α

/23.02.2005).

7. Σεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 993/1979 (Φ.Δ.Κ. 281

Α

/21.12.1979).

8. Σν γεγνλφο φηη ε ππάιιεινο, πνπ απνιχζεθε απηνδίθαηα ιφγσ

ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο (67ν έηνο), έρεη ζπλνιηθή

αλαγλσξηζκέλε δεκφζηα ππεξεζία ηεο 31.12.2013 ηξηάληα έλα (31) έηε

θαη νθηψ (8) κήλεο.

9. Σελ εηζήγεζε ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο

Γηνηθεηηθνχ θ. Αηθαηεξίλεο Σξαληάιε (αξ.πξση. 336/27.3.2014-§1.3).

Αποθαζίζει

Σελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηελ θ. Παραζκεσή Μπάηζοσ ηοσ

Δημηηρίοσ, ζχκθσλα κε ηεο βαζηθέο απνδνρέο ηεο, ηεο παξαθάησ:

Βαζηθφο κηζζφο 2.023,00€

ύνολο μηνιαίων αποδοτών 2.023,00€

χκθσλα κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηεο ππαιιήινπ, ε απνδεκίσζε είλαη

ίζε κε ην 40% ηων αποδοτών είκοζι ηεζζάρων (24) μηνών ήηνη:

Ποζό αποζημίωζης: 2.023,00€ X 24 μήνες Υ 0,4 (40%)=19.420,80€

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηεπθξηλίδεη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3144/2003 (ΦΔΚ 111 Α΄), ε νπνία ηξνπνπνίεζε ην

άξζξν 33 ηνπ λ. 1876/90 (ΦΔΚ 27 Α΄), ην θαηαβιεηέν πνζφ ζηε

δηθαηνχρν θ. Παραζκεσή Μπάηζοσ ηοσ Δημηηρίοσ αλέξρεηαη ζην

πνζφ ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ (15.000,00 €).

Σν πνζφ πνπ δεζκεχεηαη είλαη εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο

(ΚΑΔ 0631 α) θαη ζα θαηαβιεζεί αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε ηνπ Σ.Δ.Δ.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απφθ. Α4/9/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 9.000,00 € ζην χιινγν Αξρηηεθηφλσλ

Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ (ΑΓΑ).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξψ

(9.000,00) € ζηνλ Δπηζηεκνληθφ χιινγν Αξρηηεθηφλσλ Γηπισκαηνχρσλ

Αλσηάησλ ρνιψλ (ΑΓΑ), έλαληη ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο ηεο

νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2014.

Κ.Α. 2529α.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

.

Page 6: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

6

Απφθ. Α5/9/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 13.000,00 € ζηνλ Παλειιήλην χιινγν

Γηπισκαηνχρσλ Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή δέθα έμη ρηιηάδσλ επξψ

(13.000,00) € ζηνλ Δπηζηεκνληθφ Παλειιήλην χιινγν Γηπισκαηνχρσλ

Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ, έλαληη ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο ηεο

νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2014.

Κ.Α. 2529α.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απφθ. Α6/9/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 5.000,00 € ζηνλ Παλειιήλην χιινγν Αγξνλφκσλ

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ

(5.000,00) € ζηνλ Δπηζηεκνληθφ Παλειιήλην χιινγν Αγξνλφκσλ

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, έλαληη ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο

ρξήζεο 2014.

Κ.Α. 2529α.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απφθ. Α7/9/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.000,00 € ζηνλ Παλειιήλην χιινγν Γηπι.

Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ Μεραληθψλ.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ

επξψ (2.000,00) € ζηνλ Δπηζηεκνληθφ Παλειιήλην χιινγν Μεραληθψλ

Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ Μεραληθψλ, έλαληη ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο

ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2014.

Κ.Α. 2529α.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απφθ. Α8/9/2014 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.000,00 € ζην χιινγν Γηπισκαηνχρσλ Ναππεγψλ

Μεραληθψλ.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφ επξψ

(2.000,00) € ζηνλ Δπηζηεκνληθφ χιινγν Γηπισκαηνχρσλ Ναππεγψλ

Μεραληθψλ, έλαληη ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2014.

Κ.Α. 2529α.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απφθ. Α9/9/2014 Δγγξαθή ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ ηνπ θ. ηαπξίδε Πέηξνπ σο

Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ βάζεη ηνπ Π.Γ. 165/2000.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση.

336/27.3.2014 -§2.2) ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, εγθξίλεη ηελ

εγγξαθή ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ ηνπ θ. ηαπξίδε Πέηξνπ, σο

Page 7: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

7

Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, αθνχ ζπκκεηείρε επηηπρψο

ζηε δηαδηθαζία ηεο «Γνθηκαζίαο Δπάξθεηαο» ηεο ηνκείο γλψζεσλ πνπ

νξίζηεθαλ απφ ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο

Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) θαη εθδφζεθε ε ζρεηηθή

Απφθαζε ΑΔΗ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 165/2000.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ., κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απφθ. Α10/9/2014 Δγγξαθή ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Ησζεθίδε

ζε εθαξκνγή ηεο κε αξηζκφ 3268/2008 Απφθαζεο ηνπ ηΔ.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση.

336/27.3.2014 -§2.3) ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, εγθξίλεη ζε

εθαξκνγή ηεο κε αξηζκφ 3268/2008 Απφθαζεο ηνπ ηΔ ηελ εγγξαθή ζην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Ησζεθίδε κε εηδηθφηεηα

πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο θαη εληέιιεηαη ηελ ππεξεζία λα επαλέιζεη κε

λεψηεξε εηζήγεζή ηεο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ θ.

Κσλζηαληίλνπ Ησζεθίδε.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ., κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απφθ. Α11/9/2014 Δηδηθφηεηα πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε,

απνθαζίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εηδηθφηεηαο πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο,

ζηελ νπνία ζα κεηαθεξζνχλ ηα κέιε ηνπ ΣΔΔ πνπ ηα δηπιψκαηά ηνπο δελ

έρνπλ πιήξε αληηζηνίρεζε κε ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ΣΔΔ (κε εμαίξεζε ηνπο

δηπισκαηνχρνπο Υσξνηαμίαο & Πνιενδνκίαο, Πεξηβάιινληνο θαη

Οξπθηψλ Πφξσλ).

O Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί.

Απνθ.Α12/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Βηθησξίαο Αιεμαλδξνπνχινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 4944/11.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Βηθησξίαο Αιεμαλδξνπνχινπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 29.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Page 8: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

8

Απνθ.Α13/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Ησάλλε Γεκφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7505/6.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Ησάλλε Γεκφπνπινπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α14/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζηιείνπ Καπαθιή

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1269/15.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Βαζηιείνπ Καπαθιή θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α15/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Υξήζηνπ Κνζκά

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 845/5.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Υξήζηνπ Κνζκά πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 3.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α16/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αδακαληίνπ–Μηραήι Παπαδάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5172/12.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αδακαληίνπ-Μηραήι Παπαδάθε θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 12.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α17/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Καιιηφπεο Παπαδνπνχινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 223/7.11.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Καιιηφπεο Παπαδνπνχινπ πξνο ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Γξάκαο ηνπ

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

απφ ηελ 6.11.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Page 9: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

9

Απνθ.Α18/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Πεξάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 4963/11.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Μαξίαο Πεξάθε θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α19/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Φσηεηλήο ηάκπνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 34/9.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Φσηεηλήο ηάκπνπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

απφ ηελ 20.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α20/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παλαγηψηε Σνχιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1971/21.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Παλαγηψηε Σνχιε πξνο ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή εξξψλ ηνπ ΣΔΔ

θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ

ηελ 17.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α21/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Γξνζνχιαο Υπηα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 49/16.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Γξνζνχιαο Υπηα πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο

Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α22/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βνπξιηψηε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Page 10: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

10

Πξσηνθφιινπ 5414/16.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Κσλζηαληίλνπ Βνπξιηψηε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 2.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α23/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Γηαγθφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 868/6.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Αζαλαζίνπ Γηαγθφπνπινπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α24/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Έμαξρνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7945/11.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Κσλζηαληίλνπ Έμαξρνπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α25/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. πκεψλ Μεγαινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28238/23.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. πκεψλ Μεγαινπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α26/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Νηθνιάνπ Μπαξκπφπνπινπ - Βιαληή

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 2076/20.11.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Νηθνιάνπ Μπαξκπφπνπινπ - Βιαληή πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα

Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 11.11.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Page 11: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

11

Απνθ.Α27/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Ησάλλαο Υαηδή

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 6883/27.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Ησάλλαο Υαηδή θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α28/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Γεσξγίαο Αιεμίνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1953/30.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Γεσξγίαο Αιεμίνπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο

Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α29/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αλαζηαζίαο Βαξφηζε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 269/11.3.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Αλαζηαζίαο Βαξφηζε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 7.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α30/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βηξβηιηνχ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7967/11.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Κσλζηαληίλνπ Βηξβηιηνχ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α31/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Πηπίλαο Βνγηαηδάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 271/30.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Πηπίλαο Βνγηαηδάθε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ

Page 12: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

12

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

απφ ηελ 1.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α32/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Δηξήλεο Βξέληδνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7396/5.3.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Δηξήλεο Βξέληδνπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 4.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α33/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. GANAELLE – CLAIRE BRESSOUND

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 374/14.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

GANAELLE – CLAIRE BRESSOUND πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα

Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α34/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Γηάηζηνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 6111/14.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Κσλζηαληίλνπ Γηάηζηνπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 6.11.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α35/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαηίλαο Γθνξηζνχιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1402/31.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Μαηίλαο Γθνξηζνχιε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α36/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Γάξια

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Page 13: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

13

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5171/12.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αιέμαλδξνπ Γάξια θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 29.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α37/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αλάξγπξνπ Καλαξα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 6075/20.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αλάξγπξνπ Καλαξα θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28.8.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α38/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Διέλεο Κάληα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 33/23.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Διέλεο Κάληα πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Κέξθπξαο ηνπ ΣΔΔ θαη

απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ

14.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α39/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Θενθάλε Καηζνχιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 4955/11.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Θενθάλε Καηζνχιε θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α40/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. GENTIANA KERRI

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 349/3.11.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. GENTIANA KERRI πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 22.8.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Page 14: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

14

Απνθ.Α41/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Φσηεηλήο Κφθθαιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 6875/27.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Φσηεηλήο Κφθθαιε θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α42/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Ησάλλε Κφξγηαινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 8240/13.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Ησάλλε Κφξγηαινπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 13.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α43/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Βηθησξίαο Κνξνκπφθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 847/5.3.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Βηθησξίαο Κνξνκπφθε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α44/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. νπιηάλαο Κνζκά

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 2034/20.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. νπιηάλαο Κνζκά πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη

απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ

14.11.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α45/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αζελάο Κξεκκχδα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7013/28.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αζελάο Κξεκκχδα θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Page 15: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

15

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 29.11.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α46/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Δπζηάζηνπ Κπξηιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5866/18.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Δπζηάζηνπ Κπξηιε θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α47/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Ληαθνπνχινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 21604/18.10.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Μαξίαο Ληαθνπνχινπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.8.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α48/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ηπιηαλήο Μαηδάθνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 8018/11.3.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. ηπιηαλήο Μαηδάθνπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 11.3.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α49/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Κσλζηαληίλαο Μεηζνπνχινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 165/14.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Κσλζηαληίλαο Μεηζνπνχινπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 12.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α50/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αηκίιηνπ (EMILJO) Μπάιηζα (BALLCA)

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Page 16: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

16

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5646/17.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αηκίιηνπ (EMILJO) Μπάιηζα (BALLCA) θαη απνθαζίδεη ηελ

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5.2.2014, γηα

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α51/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παχινπ Παληειηάδε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 96/24.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Παχινπ Παληειηάδε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο

Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α52/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γηψξγνπ Παππά

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 4862/10.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Γηψξγνπ Παππά θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 3.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α53/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Θεφθηινπ Παζηξηθνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 4974/11.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Θεφθηινπ Παζηξηθνπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α54/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Θεφθηινπ Παπιίδε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 105/31.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Θεφθηινπ Παπιίδε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 9.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Page 17: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

17

Απνθ.Α55/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Δπάγγεινπ Πνιπρξνλίδε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 2191/16.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Δπάγγεινπ Πνιπρξνλίδε πξνο ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Πηεξίαο ηνπ

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

απφ ηελ 16.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α56/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Λεσλίδα Πιπκάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 308/4.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Λεσλίδα Πιπκάθε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο ηνπ

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

απφ ηελ 4.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α57/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Ρνχζζνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7424/5.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Γεσξγίνπ Ρνχζζνπ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α58/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Έληνπαξλη Ρνχηζε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 59/7.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Έληνπαξλη Ρνχηζε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη

απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ

7.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α59/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Υξηζηφθνξνπ ανπξίδε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 385/3.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Υξνζηφθνξνπ ανπξίδε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Page 18: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

18

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α60/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ παλνχδε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 125/31.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Κσλζηαληίλνπ παλνχδε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α61/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παληειή πίλα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 83/10.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Παληειή πίλα πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Μαγλεζίαο ηνπ ΣΔΔ θαη

απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ

9.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α62/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Διέλεο ππξηδάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 528/8.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Διέλεο ππξηδάθε θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α63/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ηέξγηνπ Σάλνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 576/21.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

ηέξγηνπ Σάλνπ πξνο ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Ζκαζίαο ηνπ ΣΔΔ θαη

απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ

19.11.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α64/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Σζηψλε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Page 19: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

19

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 148/7.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Γεκεηξίνπ Σζηψλε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο & Γπηηθήο

Θεζζαιίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 6.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α65/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Νηθνιάνπ Φαληανπηζάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 280/23.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Νηθνιάνπ Φαληανπηζάθε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο

Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 22.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α66/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παληειή Φαζνπιάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 174/14.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Παληειή Φαζνπιάθε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 10.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α67/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Μηραήι Αλδξνπηζέιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 327/6.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Μηραήι Αλδξνπηζέιε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Διιάδαο

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 5.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α68/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Σαμηαξρνχιαο Αγξηηέιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 3086/29.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Σαμηαξρνχιαο Αγξηηέιε θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.4.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Page 20: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

20

Απνθ.Α69/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αλαζηαζίνπ Αξθαιάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 3354/30.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αλαζηαζίνπ Αξθαιάθε θαη απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 29.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α70/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αξηέκηδαο Γαζπαξηλάηνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 390/7.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Αξηέκηδαο Γαζπαξηλάηνπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α71/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Δπδνθίαο Γέξβνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1294/15.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Δπδνθίαο Γέξβνπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α72/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Δπάγγεινπ Εηνχηα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 66/10.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Δπάγγεινπ Εηνχηα πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 30.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α73/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Υξηζηφθνξνπ Κσζηφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5358/11.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Υξηζηφθνξνπ Κσζηφπνπινπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Page 21: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

21

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α74/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Θεφδσξνπ Καλάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28593/30.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Θεφδσξνπ Καλάθε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 19.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α75/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Κξνχζθα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28485/27.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Κσλζηαληίλνπ Κξνχζθα θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α76/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Καλάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28592/30.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Κσλζηαληίλνπ Καλάθε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α77/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Νηθνιάνπ Καηζαληα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 198/10.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Νηθνιάνπ Καζαληα πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Αηησιναθαξλαλίαο

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 6.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α78/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κξηζηηάλ – Αληψλε Κσλζηαληίλνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Page 22: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

22

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 608/17.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Κηηζηηάλ – Αληψλε Κσλζηαληίλνπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α79/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Γέζπνηλαο Κσδσλίδνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 27847/18.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Γέζπνηλαο Κσδσλίδνπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 18.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α80/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζηιείνπ Κνληνγεσξγφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 190/23.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Βαζηιείνπ Κνληνγεσξγφπνπινπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α81/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Ησάλλαο Λακπίδνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 27450/16.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Ησάλλαο Λακπίδνπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 16.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α82/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Λακπηδψλε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28279/23.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Μαξίαο Λακπηδψλε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α83/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αλδξνκάρεο Μπφθαξε

Page 23: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

23

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 133/16.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Αλδξνκάρεο Μπφθαξε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14.11.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α84/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αηθαηεξίλεο Μαξγέηε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 27655/17.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Αηθαηεξίλεο Μαξγέηε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α85/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαγδαιελήο Μπζηηινγινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 289/29.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Μαγδαιελήο Μπζηηινγινπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α86/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Πνιπρξφλε Ξππνιηά

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 6617/25.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Πνιπρξφλε Ξππνιηά θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α87/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Φιψξαο – Γήκεηξαο Πεξδίθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1994/19.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Φιψξαο – Γήκεηξαο Πεξδίθε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ

Page 24: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

24

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 1.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α88/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Παπιίδε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 288/29.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Γεσξγίνπ Παπιίδε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 9.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α89/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. πκεψλ Παχινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 247/3.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

πκεψλ Παχινπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 16.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α90/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Φσηεηλήο Παιηεξάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7829/10.3.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Φσηεηλήο Παιηεξάθε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α91/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Γεσξγίαο Παπαδνπνχινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 3543/13.9.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Γεσξγίαο Παπαδνπνχινπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.7.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Page 25: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

25

Απνθ.Α92/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ηακαηίαο Παηζηαιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 2163/14.11.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. ηακαηίαο Παηζηαιε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 22.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α93/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αλησλίαο πληειε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1723/16.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αλησλίαο πληειε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Μαγλεζίαο ηνπ

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

απφ ηελ 30.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α94/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Γεσξγίαο ηαζαθνπνχινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1957/21.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Γεσξγίαο ηαζαθνπνχινπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο

Διιάδαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α95/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεκεηξίνπ θηαδφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28543/30.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Γεκεηξίνπ θηαδφπνπινπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή

ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.12.2013, γηα ηνπο

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α96/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ππξίδσλα θηαδφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28542/30.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Page 26: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

26

Μεραληθνχ θ. ππξίδσλα θηαδφπνπινπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή

ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30.12.2013, γηα ηνπο

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α97/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κπξηάθνπ νπξνχλε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5648/17.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Κπξηάθνπ νπξνχλε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α98/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Άλλαο ηακαηάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 3046/20.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Άλλαο ηακαηάθε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 19.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α99/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ππξηδνχιαο Σζάιια

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28553/30.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. ππξηδνχιαο Σζάιια θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α100/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Υξπζήο Σεθηνλίδνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1709/20.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Υξπζήο Σεθηνλίδνπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Page 27: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

27

Απνθ.Α101/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Υξεζηίδνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 172/20.1.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Μαξίαο Υξεζηίδνπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ απφ ηελ 19.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α102/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζηιείνπ Φαξφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 134/16.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Βαζηιείνπ Φαξφπνπινπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α103/9/2014 πδήηεζε γηα ηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ θ. Δπάγγεινπ Σξάθα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-

3-2014- §2.1) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά

ζηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. Δπάγγεινπ

Σξάθα αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ

πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α104/9/2014 πδήηεζε γηα ηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηεο θ. Διέλεο ππξηδάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-

3-2014- §2.1) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά

ζηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. Διέλεο

ππξηδάθε αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ

πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α105/9/2014 πδήηεζε γηα ηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ θ. Υαξάιακπνπ ρνηλά

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-

3-2014- §2.1) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά

ζηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Υαξάιακπνπ ρνηλά αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα

δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Page 28: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

28

Απνθ.Α106/9/2014 πδήηεζε γηα ηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ θ. Παλαγηψηε Καπεηάλνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-

3-2014- §2.1) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά

ζηελ ππ’ αξηζκ. 1533/17.1.2014 αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Παλαγηψηε Καπεηάλνπ αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο,

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ

επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α107/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Ησάλλε Βαζηιεηάδε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1067/14.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Ησάλλε Βαζηιεηάδε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α108/9/2014 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Θεφθηινπ Καιατηδίδε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δελ απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 4078/4.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Θεφθηινπ Καιατηδίδε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ.

Απνθ.Α109/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Νηθνιφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 1397/16.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Γεκεηξίνπ Νηθνιφπνπινπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 16.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α110/9/2014 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Βαζηιείνπ Σζηξψλε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δελ απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5684/17.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Βαζηιείνπ Σζηξψλε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ.

Page 29: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

29

Απνθ.Α111/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αιεμάλδξαο Σζηαληε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28402/27.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Αιεμάλδξαο Σζηαληε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1.7.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α112/9/2014 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Δπάγγεινπ Παπαδήκνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δελ απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28306/23.2.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Δπάγγεινπ Παπαδήκνπ γηα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ

ηνπ ΣΔΔ.

Απνθ.Α113/9/2014 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Παξαζθεπά Μηζεξιή

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δελ απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 27924/19.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Παξαζθεπά Μηζεξιή γηα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ.

Απνθ.Α114/9/2014 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Αλδξέα Υακεηε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δελ απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 27465/16.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Αλδξέα Υακεηε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ.

Απνθ.Α115/9/2014 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Υξήζηνπ Σζεηζσλε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δελ απνδέρεηαη ηηο ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 37181/4.10.2012 θαη 6629/25.1.2014 αηηήζεηο ηνπ

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. Υξήζηνπ Σζεηζσλε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ.

Page 30: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

30

Απνθ.Α116/9/2014 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Κππξε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δελ απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 6804/26.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Κσλζηαληίλνπ Κππξε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ

ηνπ ΣΔΔ.

Απνθ.Α117/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Υξήζηνπ Λακπξηλάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5690/17.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Υξήζηνπ Λακπξηλάθε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α118/9/2014 πδήηεζε γηα ηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ θ. Νηθνιάνπ ηαπξφπνπινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-

3-2014- §2.1) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά

ζηελ ππ’ αξηζκ. 7551/6.3.2014 αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Νηθνιάνπ ππξφπνπινπ αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο,

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ

επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α119/9/2014 πδήηεζε γηα ηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηεο θ. Διέλεο Σδαιαθψζηα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-

3-2014- §2.1) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά

ζηελ ππ’ αξηζκ. 8005/11.3.2014 αίηεζε δηαγξαθήο ηεο Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Διέλεο Σδαιαθψζηα αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο,

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ

επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α120/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Μάξθνπ Υαξηδαλε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28568/30.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Μάξθνπ Υαξηδαλε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ

Page 31: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

31

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31.12.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α121/9/2014 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο ηνπ θ. Υξήζηνπ Υαηδεδάθε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δελ απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 227/21.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Υξήζηνπ Υαηδεδάθε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ

ΣΔΔ.

Απνθ.Α122/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παζράιε Πάληζηνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 564/12.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Παζράιε Πάληζηνπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α123/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αλησλίνπ παλνχ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 118/13.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Αλησλίνπ παλνχ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α124/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Γηαλλέινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 528/10.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Γεσξγίνπ Γηαλλέινπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α125/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζηιείνπ Λάδαξε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Page 32: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

32

Πξσηνθφιινπ 124/21.1.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Βαζηιείνπ Λάδαξε πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

απφ ηελ 20.1.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α126/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παλαγηψηε Μαιιή

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7675/7.3.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Παλαγηψηε Μαιιή θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10.10.2013, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α127/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αλαζηαζίαο Σζηηζηκπίθνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5433/17.12.2013 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αλαζηαζίαο Σζηηζηκπίθνπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ

αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α128/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Σζαγθάλνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 400/25.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Μαξίαο Σζαγθάλνπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Μαγλεζίαο ηνπ

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ

απφ ηελ 24.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α129/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. SILVIYA KOYCHEVA

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 6549/24.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. SILVIYA KOYCHEVA θαη απνθαζίδεη ηελ αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο

ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Page 33: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

33

Απνθ.Α130/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Άλλαο Μαζηξνκηράιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7659/7.3.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Άλλαο Μαζηξνκηράιε θαη απνθαζίδεη ηελ αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηεο

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.3.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α131/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αλησλίνπ Γθίθα

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 25083/20.11.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Αλησλίνπ Γθίθα θαη απνθαζίδεη ηελ αλάθιεζε ηεο

δηαγξαθήο ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20.11.2013, γηα

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α132/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παλαγηψηε Μπίιιε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 392/3.2.2014 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ.

Παλαγηψηε Μπίιιε θαη απνθαζίδεη ηελ αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 3.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Απνθ.Α133/9/2014 Αθχξσζε ηεο Α22/1/2014 απφθαζεο ηεο Γ. Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, αθπξψλεη ηελ Α22/1/2014

απφθαζή ηεο, γηαηί ε ίδηα απφθαζε είρε ιεθζεί πξνεγνπκέλσο.

Απνθ.Α134/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Νηθνιάνπ Μαλνχξε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28471/27.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Νηθνιάνπ Μαλνχξε θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 3.11.1994, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Page 34: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

34

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. δειψλεη φηη ε δηαγξαθή πξέπεη λα

ηζρχζεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξαπάλσ αίηεζεο.

Απνθ.Α135/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Πξνθφπε Καιαζνζπφξε (Γνχθα)

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 28562/30.12.2013 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ

Μεραληθνχ θ. Πξνθφπε Καιαζνζπφξε (Γνχθα) θαη απνθαζίδεη ηε

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 3.11.1994, γηα

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. δειψλεη φηη ε δηαγξαθή πξέπεη λα

ηζρχζεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξαπάλσ αίηεζεο.

Απνθ.Α136/9/2014 πδήηεζε γηα ηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηεο θ. Ζιέθηξαο Γνιηαλίηνπ -

Γεσξγνπνχινπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-

3-2014- §2.1) ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, πνπ αθνξά

ζηελ αίηεζε δηαγξαθήο ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. Ζιέθηξαο

Γνιηαλίηνπ – Γεσξγνπνχινπ αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ

λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηελ ππεξεζία νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη

ζηελ αίηεζή ηεο.

Απνθ.Α137/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Βαιεληίλαο Μνπδελίδνπ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 7771/10.3.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Βαιεληίλαο Μνπδελίδνπ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24.2.2010, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. δειψλεη φηη ε δηαγξαθή πξέπεη λα

ηζρχζεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξαπάλσ αίηεζεο.

Απνθ.Α138/9/2014 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αιεμάλδξαο Κνξδειια

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 336/27-3-2014- §2.1)

ηνπ παξηζηάκελνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απνδέρεηαη ηελ ππ’ αξηζκ.

Πξσηνθφιινπ 5019/11.2.2014 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ

θ. Αιεμάλδξαο Κνξδειια θαη απνθαζίδεη ηελ αλάθιεζε δηαγξαθήο ηεο

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7.2.2014, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο.

Page 35: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

35

Απνθ.Α139/9/2014 Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αλαζθάιηζησλ κεραληθψλ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γξ. Γξεγνξηάδε κέινπο ηεο,

απνθαζίδεη λα δεηεζεί ε ζεζκνζέηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ

αλαζθάιηζησλ κεραληθψλ.

Απνθ.Α140/9/2014 Μεραληθφο Αζθαιείαο θαη Γηαηξφο Δξγαζίαο

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε,

απνθαζίδεη:

α) λα δεηεζεί απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ, νη νπνίνη δελ απνδέρζεθαλ

ηνλ νξηζκφ ηνπο σο κεραληθνί αζθαιείαο, λα αηηηνινγήζνπλ ηε κε

απνδνρή ηνπο

β) λα πινπνηεζεί άκεζα ν νξηζκφο γηαηξνχ εξγαζίαο γηα ηελ θεληξηθή

ππεξεζία ηνπ ΣΔΔ θαη λα ζηαιεί έγγξαθν ζηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα

ηνπ ΣΔΔ γηα λα εμεηαζζεί ην ζέκα νξηζκνχ γηαηξνχ εξγαζίαο ζηα

Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα θαη ηηο Ννκαρηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΣΔΔ θαη γ) λα

δεηεζεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε πξφβιεςε

κεραληθνχ θαη γηαηξνχ εξγαζίαο.

O Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί ζην πξψην ζθέινο ηεο θαη

δηεπθξηλίδεη φηη ζπκθσλεί ζηελ πξφζιεςε θαη φρη ζηνλ "νξηζκφ"

ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, κε κφληκε θαη ζηαζεξή

εξγαζηαθή ζρέζε. ε θάζε πεξίπησζε δηαθσλεί κε ηελ αλάζεζε ησλ ελ

ιφγσ αληηθεηκέλσλ ζε ηδησηηθέο ΔΞΤΠΠ.

Απνθ.Α141/9/2014 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α11/11/2013 Απφθαζεο Αλάζεζε ηερληθήο

ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Adding to SEAP (Sustainable Energy

Action Plan)– more participants, more contain across Europe (SEAP-

PLUS)» πνπ ζα πινπνηήζεη ην ΣΔΔ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα « Intelligent Energy Europe II»

Ζ Γ.Δ., έρνληαο ππφςε:

Α)Σελ ππ’αξηζκ. Α11/11/2013 Απφθαζή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ

αλάζεζε ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Adding to SEAP

(Sustainable Energy Action Plan)– more participants, more contain across

Europe (SEAP-PLUS)» πνπ ζα πινπνηήζεη ην ΣΔΔ θαη

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα « Intelligent Energy

Europe II»

Β) ηελ κε αξ.Πξση.ΣΔΔ 8671/18-32014 επηζηνιή ηνπ θ. Υξπζφζηνκν

Γνχθα M.M κε ηελ νπνία δεηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνληθνχ

δηαζηήκαηνο ηεο αλάζεζεο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο

Γ) ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γ. Ζιηφπνπινπ, απεξρνκέλνπ Β’ Αληηπξνέδξνπ

ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ

Γ) ηελ εηζήγεζε (αξηζ. πξση. 336/27.3.2014 §3.1) ηεο παξηζηακέλεο Γελ.

Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε

Page 36: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

36

ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξ. Έλσζεο θ. Όιγαο

Καιαληδνπνχινπ

Απνθαζίδεη

α) ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α11/11/2013 Απφθαζεο Αλάζεζε

ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Adding to SEAP (Sustainable

Energy Action Plan)– more participants, more contain across Europe

(SEAP-PLUS)» πνπ ζα πινπνηήζεη ην ΣΔΔ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ

ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα « Intelligent Energy Europe II» ζηνλ θ.

Υξπζφζηνκν Γνχθα, Μ.Μ. σο

i) πξνο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλάζεζεο θαη

ii) σο πξνο ην θφζηνο ηεο αλάζεζεο ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ

2.700,00 € ζπλ Φ.Π.Α. αληί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ησλ 7.000,00 € .

Χο λένο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ θ. Γνχθα ζχκθσλα κε ηα

νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. Α11/11/2013 Απφθαζε νξίδεηαη ε 26ε

Γεθεκβξίνπ 2013 θαη θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ ππ’ αξηζκ.

Α11/11/2013 Απφθαζε.

Β) ηελ αλάζεζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Adding to

SEAP (Sustainable Energy Action Plan)– more participants, more contain

across Europe (SEAP-PLUS)» πνπ πινπνηεί ην ΣΔΔ θαη

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα « Intelligent Energy

Europe II», ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ην

ρξνλνδηάγξακκα απηνχ φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ.

ΗΔΔ/11/978/S12.615950 / 30-3-2012 ππνγξαθείζα χκβαζε (Grand

Agreement) κεηαμχ ΣΔΔ θαη EACI κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε φιν ην θάζκα ησλ απαηηήζεσλ πνπ

απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή Γήκσλ ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ ζηελ

θ. Καιπςψ –Κπξηαθή ηνχλα, Γηπι. Μεραληθφ Πεξηβάιινληνο

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλάζεζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα απφ 10

Απξηιίνπ 2014 έσο ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014

Σν θφζηνο ηεο αλάζεζεο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 2.500,00 € ζπλ Φ.Π.Α.

(ηηκή εξγαηνψξαο 15.00€) θαη σο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν

ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ

νξίδεηαη ε 30.09.2014.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε απηή επηβαξχλεη ην ΣΔΔ κφλν ζε πνζνζηφ

25% θαζψο ην 75% θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.

Τπεχζπλνη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ νξίδνληαη ηα Μέιε ηεο

Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ΣΔΔ φπσο απηά νξίζηεθαλ κε ηε

ζρεηηθή Απφθαζε Γ.Δ πεξί πγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ Πξνκεζεηψλ γηα ην

έηνο θαη 2014 .

Page 37: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

37

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ παξαπάλσ αλάζεζε ηερληθήο ππνζηήξημεο ζα

ππνγξαθεί ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ΣΔΔ θαη θ. Καιπςνχο-Κπξηαθήο

ηνχλα.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο ΓΔ απέρεη απφ ηε ιήςε απφθαζεο.

Απνθ.Α142/9/2014 πγρξεκαηνδνηνχκελν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα “Inteligent Energy Europe

II” -Έξγν SEAP PLUS-Τπνζηήξημε ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ-

Γηνξγάλσζε Απνινγηζηηθήο Δθδήισζεο- Δπηινγή ρψξνπ

Ζ ΓΔ έρνληαο ππφςε:

α) Σελ ππ’αξ. ΗΔΔ/11/978/ S12.615950/30-3-2012 ππνγξαθείζα ζχκβαζε

(GRANΣ AGREEMENT) κεηαμχ ΣΔΔ θαη EACI, φπσο ηξνπνπνηήζεθε

κε ηελ 1ε ηξνπνπνίεζε ΗΔΔ/11/978/S12.615950/16-8-2012 κε ζπλεκκέλν

Παξάξηεκα (ANNEX I) ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:

β) ηηο ππ’αξ.Α2/4/2012 , Α3/4/2012, Γ1/9/2012, Α1/12/2012,

A1/23/2012 θαη Α11/11/2013 Απνθάζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ

γ) ηελ Απφθαζε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Γ.Δ. ηεο 18.2.2014 πνπ αθνξά ζηε

δηνξγάλσζε Γηήκεξεο Απνινγηζηηθήο Δθδήισζεο ηνπ έξγνπ SEAP-

PLUS, πνπ ζα πεξηιακβάλεη Γηεκεξίδα θαη ηε ιεηηνπξγία παξάιιειεο

Σερληθήο Έθζεζεο ζηελ Αζήλα

δ) ηελ έξεπλα αγνξάο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ

εμεχξεζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά

ηεο Δθδήισζεο (δηαζεζηκφηεηα, δπλαηφηεηα δηάζεζεο εθζεζηαθνχ

ρψξνπ, θφζηνο ελνηθίαζεο, άιιεο παξνρέο θαη δπλαηφηεηεο θιπ.)

ε) ηελ εηζήγεζε (αξηζ. πξση. 336/27.3.2014 §3.2) ηεο παξηζηακέλεο Γελ.

Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε

ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξ. Έλσζεο θ. Όιγαο

Καιαληδνπνχινπ

απνθαζίδεη

Α. ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γηήκεξεο Απνινγηζηηθήο Δθδήισζεο ηνπ

έξγνπ SEAP-PLUS, πνπ ζα πεξηιακβάλεη Γηεκεξίδα θαη ηε ιεηηνπξγία

παξάιιειεο Σερληθήο Έθζεζεο, ζηελ Αζήλα ζε ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο

Δπγελίδνπ (Λεσθ.πγγξνχ 387), ην ρξνληθφ δηάζηεκα 12 θαη 13 Ηνπλίνπ

2014.

Αλαιπηηθφηεξα ζα δηαηεζεί ε Αίζνπζα Γηαιέμεσλ (1νπ

νξφθνπ) γηα ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γηεκεξίδαο ηελ Πέκπηε 12 θαη Παξαζθεπή 13

Ηνπλίνπ 2014 θαη ν ρψξνο «Πεξηζηπιίνπ» ζηνλ ίδην φξνθν γηα ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ηεο Έθζεζεο απφ Πέκπηε 12 έσο θαη Παξαζθεπή 12

Ηνπλίνπ 2014, ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ 2.200,00€ ζπλ ΦΠΑ. ηε δαπάλε

απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάζεζε εμνπιηζκνχ ηεο Αίζνπζαο (νζφλε

πξνβνιήο, κηθξφθσλα, ηερληθή ππνζηήξημε απφ ηερληθφ ηνπ Ηδξχκαηνο

Page 38: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

38

θιπ.) θαη ε ρξέσζε ελνηθίαζεο ηνπ ρψξνπ Πεξηζηπιίνπ κφλν γηα ηηο

εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έθζεζεο (ε εκέξα πξνεηνηκαζίαο δελ ρξεψλεηαη)

Σν πνζφ ησλ 812,00€ (πνζνζηφ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζπλ ΦΠΑ) ζα

θαηαβιεζεί κεηξεηνίο σο πξνθαηαβνιή κε ηελ ππνγξαθή ηδησηηθνχ

ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ΣΔΔ θαη Ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ θαη ην ππφινηπν

πνζφ ζα θαηαβιεζεί κε ην πέξαο ηεο εθδήισζεο.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζφ ηεο σο άλσ πξνβιεπφκελεο δαπάλεο

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ήδε ζπλνιηθφ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ

17.500,00€ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ Δθδειψζεσλ ηνπ έξγνπ

SEAP-PLUS ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο Απφθαζεο ηεο πλεδξίαζεο

ηεο Γ.Δ. ηεο 18.2.2014

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο ΓΔ απέρεη απφ ηε ιήςε απφθαζεο.

Απνθ.Α143/9/2014 Απνζηνιή ηνπ θ. Βαζίιε Οηθνλνκφπνπινπ, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, σο

εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηηο πλεδξηάζεηο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ

θαη ησλ Μνλίκσλ Δπηηξνπψλ ηεο WFEO (Παγθφζκηα Οκνζπνλδία

Δλψζεσλ Μεραληθψλ)πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηo Παξίζη (Γαιιία)

απφ 7 έσο 11 Απξηιίνπ 2014

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ

κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο

δηαηάμεηο»

2. ηελ ππ’ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ

ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο

3. ην απφ 26/3/2014 αίηεκα ηνπ θ. Β. Οηθνλνκφπνπινπ κε ζπλεκκέλα

ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

φπσο, ζηηο πλεδξηάζεηο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Μνλίκσλ

Δπηηξνπψλ WFEO (Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Δλψζεσλ Μεραληθψλ), πνπ

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Παξίζη (Γαιιία) απφ 7 έσο 11 Απξηιίνπ 2014,

κεηαβεί απφ 6 έσο 11 Απξηιίνπ 2014 σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ

ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 800,00 €), ν θ.

Βαζίιεο Οηθνλνκφπνπινο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο.

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.

Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ.

O Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί.

Page 39: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

39

Απνθ.Α144/9/2014 Έγθξηζε δαπάλεο

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε,

εγθξίλεη δαπάλε 2.000€ γηα επηρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο

θνηηεηψλ ηνπ ΔΜΠ ζηε ζεηζκφπιεθηε Κεθαιινληά.

Απνθ.Α145/9/2014 πκπαξάζηαζε ηνπ ΣΔΔ ζηελ απεξγία ησλ θαξκαθνπνηψλ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε,

εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ

θαξκαθνπνηψλ, ζην πιαίζην ηεο κε απαμίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ

επαγγεικάησλ, κέζσ ηεο επηρεηξνχκελεο αληαγσληζηηθφηεηαο.

Απνθ.Α146/9/2014 Δλέξγεηεο Πξνέδξνπ Γ.. ηνπ ΔΣΑΑ θ. ειιηαλάθε

O Πξφεδξνο ΣΔΔ Υξ. πίξηδεο ελεκεξψλεη ηε Γ. Δπηηξνπή γηα ηηο

ελέξγεηεο Πξνέδξνπ Γ.. ηνπ ΔΣΑΑ θ. ειιηαλάθε λα ζπλερίζεη ηελ

24.3.2014, κε παξφληα 5 κφλν κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΑΑ θαη ρσξίο

απαξηία, ηε δηαθνπείζα ζπλεδξίαζε ηεο 20 θαη 21.3.2014. ηε

ζπλεδξίαζε απηή δελ επεηξάπε ε είζνδνο ζε κέιε ηνπ ΣΔΔ.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε,

απνθαζίδεη λα ξσηεζεί ην Γξαθείν Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ζχλλνκν

ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θ. ειιηαλάθε θαη ησλ φπνησλ «απνθάζεσλ»

ιήθζεθαλ ζηελ παξαπάλσ ζπλεδξίαζε ρσξίο απαξηία.

Δπίζεο ε Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ.

πίξηδε, απνθαζίδεη λα θαιέζεη ηα κέιε ηνπ ΣΔΔ λα απέρνπλ απφ ηηο

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΑΑ, κέρξηο φηνπ ν θ. ειιηαλάθεο

αλαθαιέζεη ηελ απαξάδεθηε θαη απεηιεηηθή επηζηνιή ηνπ γηα ην ΚΔΑΟ,

ζε αληίζεζε κε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΑΑ. Σν ίδην ζα

επηδησρζεί λα δεηεζεί θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θνξείο ηνπ ΔΣΑΑ.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο ΓΔ απέρεη απφ ηε ιήςε απφθαζεο θαη

δηεπθξηλίδεη φηη δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηνπ γηα κηα αθφκε θνξά απφ κηα

ινγηθή πνπ αθελφο εμαληιεί ην πνιηηηθφ δήηεκα ησλ επζπλψλ ηεο

εθαξκνγήο ηεο αληηαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο ζην πξφζσπν ηνπ πξνέδξνπ

ηνπ Γ ηνπ ΔΣΑΑ (νη νπνίεο είλαη ππαξθηέο, αζθαιψο, αιιά ζηαγφλα

ζηνλ σθεαλφ ζε ζρέζε κε ηηο επζχλεο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ

επξσκνλφδξνκνπ θαη ηεο ίδηαο ηεο εγεζίαο ηνπ ΣΔΔ), αθεηέξνπ

απνπξνζαλαηνιίδεη αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ θαηεχζπλζε

ηεο δηεθδηθεηηθήο πάιεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί ην επφκελν δηάζηεκα

γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο πνιηηηθήο. Δπίζεο δειψλεη φηη ηα άδηθα,

αληηαζθαιηζηηθά κέηξα θαη λφκνπο ζα ηα αλαηξέςεη ε πάιε ησλ

εξγαδφκελσλ κεραληθψλ ελάληηα ζηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν, ηελ ΔΔ,

ηνπο κεγάινπο νκίινπο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο ππεξέηεο θαη φρη νη

δηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαη νη άζθαηξεο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θνξψλεο.

Page 40: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

40

Απνθ.Α147/9/2014 Αλαινγηζηηθή κειέηε

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε,

επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα επηηαρπλζεί ε εθπφλεζε ηεο εηδηθήο

αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ, ε νπνία

αλαηέζεθε ζηνλ Αλαινγηζηή θ. Αιέμαλδξν Επκπίδε κε ηελ Γ3/26/2013

απφθαζή ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ρνξεγεζνχλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ

ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ ηα ζηνηρεία πνπ δήηεζε ν Αλαινγηζηήο.

O Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί.

Απνθ.Α148/9/2014 Αμηνπνίεζε Διιεληθνχ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηνλ Πξνέδξν ΣΔΔ Υξ. πίξηδε

φηη πινπνηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ

Διιεληθνχ 3 ή θαη 4 ζελάξηα ηεο εθηίκεζεο απηήο θαη ζε ζπλέρεηα ησλ

ζέζεψλ ηεο γηα ήπηα αμηνπνίεζε (θνηλσληθέο ππνδνκέο, πάξθν, αζιεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.) ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ,

εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξνέδξν ΣΔΔ Υξ. πίξηδε γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη

απνδεκίσζε ηεο επηηξνπήο απηήο θαη λα γίλεη ζχκβαζε ηνπ ΣΔΔ κε ην

Πάληεην Παλεπηζηήκην, πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζεί απφ ην

Ηλζηηηνχην ηνπ ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ Διιεληθνχ.

Δπίζεο ν Πξνέδξνο ΣΔΔ Υξ. πίξηδεο ελεκεξψλεη ηε Γ. Δπηηξνπή φηη ζα

θαιέζεη ηε δηνίθεζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ, κεηά θαη ηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε

ζην ΣΔΔ, λα ελεκεξψζεη ηε Πξνέδξν ΣΔΔ Υξ. πίξηδε γηα φια ηα

ζρεηηθά ζέκαηα.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΥΡ. ΠΗΡΣΕΖ ΑΝΣ. ΠΡΧΣΟΣΟΝΑΡΗΟ

Page 41: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

41

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Νο/27.3.2014

(Πίνακες ζσνημμένοι ζηην απόθαζη Α1/9/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα

Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-7712-20121218110404 60 18/12/2012 11:04:04 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-7757-20121218113943 60 18/12/2012 11:39:43 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-7764-20121218114342 60 18/12/2012 11:43:42 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-7784-20121218115958 60 18/12/2012 11:59:58 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-7916-20121218134513 60 18/12/2012 13:45:13 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-7918-20121218134824 60 18/12/2012 13:48:24 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

7 THM-95678-7948-20121218141426 60 18/12/2012 14:14:26 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

8 THM-95678-9069-20121224122146 60 24/12/2012 12:21:46 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

9 THM-95678-9937-20130104163357 60 4/1/2013 16:33:57 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

10 THM-95678-11066-20130111131642 60 11/1/2013 13:16:42 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

11 THM-95678-10169-20130107102336 50 7/1/2013 10:23:36 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

12 THM-95678-7806-20121218121517 45 18/12/2012 12:15:17 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

13 THM-95678-7945-20121218141007 45 18/12/2012 14:10:07 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

14 THM-95678-11692-20130116133328 45 16/1/2013 13:33:28 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

15 THM-95678-7904-20121218133610 35 18/12/2012 13:36:10 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

16 THM-95678-10179-20130107110111 25 7/1/2013 11:01:11 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

17 THM-95678-11161-20130111204658 25 11/1/2013 20:46:58 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-7711-20121218110657 35 18/12/2012 11:06:57 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-7827-20121218122924 60 18/12/2012 12:29:24 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-11050-20130111125636 60 11/1/2013 12:56:36 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-11257-20130112213119 60 12/1/2013 21:31:19 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

4 TMM-95678-13002-20130204101927 60 4/2/2013 10:19:27 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-8689-20121221095949 50 21/12/2012 9:59:49 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

6 TMM-95678-8610-20121220213724 45 20/12/2012 21:37:24 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

7 TMM-95678-10216-20130107133217 45 7/1/2013 13:32:17 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

8 TMM-95678-12354-20130128151615 45 28/1/2013 15:16:15 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

9 TMM-95678-3406-20121213121722 35 13/12/2012 12:17:22 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

Page 42: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

42

10 TMM-95678-10924-20130110174111 35 10/1/2013 17:41:11 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

11 TMM-95678-9124-20121225111637 35 25/12/2012 11:16:37 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

ΧΗΜΙΚΟΙ

1 TXM-95678-7807-20121218121634 60 18/12/2012 12:16:34 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

2 TXM-95678-9348-20121227210125 45 27/12/2012 21:01:25 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

3 TXM-95678-13086-20130204133948 45 4/2/2013 13:39:48 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

HM 17

MMM 1

MM 11

XM 3

ΤΝΟΛΟ 32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα

Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-7759-20121218114050 60 18/12/2012 11:40:50 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-7899-20121218133126 60 18/12/2012 13:31:26 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-8958-20121222144510 60 22/12/2012 14:45:10 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-11154-20130111193126 60 11/1/2013 19:31:26 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-8072-20121218182632 35 18/12/2012 18:26:32 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-13155-20130204192240 35 4/2/2013 19:22:40 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-10707-20130109191432 35 9/1/2013 19:14:32 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

2 TMMM-95678-8425-20121220091532 25 20/12/2012 9:15:32 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-2536-20121212222207 60 12/12/2012 22:22:07 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-2765-20121213022851 60 13/12/2012 2:28:51 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-8746-20121221124504 60 21/12/2012 12:45:04 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

Page 43: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

43

4 TMM-95678-8872-20121221195853 60 21/12/2012 19:58:53 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-9814-20130103132352 60 3/1/2013 13:23:52 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

6 TMM-95678-10727-20130109201053 60 9/1/2013 20:10:53 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

7 TMM-95678-10737-20130109203041 60 9/1/2013 20:30:41 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

8 TMM-95678-10738-20130109203402 60 9/1/2013 20:34:02 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

9 TMM-95678-13055-20130204125200 60 4/2/2013 12:52:00 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

10 TMM-95678-10739-20130109203651 50 9/1/2013 20:36:51 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

11 TMM-95678-13049-20130204123722 50 4/2/2013 12:37:22 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

12 TMM-95678-7763-20121218114350 45 18/12/2012 11:43:50 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

13 TMM-95678-8090-20121218184701 45 18/12/2012 18:47:01 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

14 TMM-95678-8174-20121219020135 45 19/12/2012 2:01:35 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

15 TMM-95678-833-20121212140049 35 12/12/2012 14:00:49 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

16 TMM-95678-9376-20121228052450 35 28/12/2012 5:24:50 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

17 TMM-95678-12424-20130129125028 35 29/1/2013 12:50:28 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

18 TMM-95678-8244-20121219115814 35 19/12/2012 11:58:14 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

ΧΗΜΙΚΟΙ

1 TXM-95678-7739-20121218112709 60 18/12/2012 11:27:09 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

2 TXM-95678-7786-20121218120407 60 18/12/2012 12:04:07 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

3 TXM-95678-8486-20121220133915 60 20/12/2012 13:39:15 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

4 TXM-95678-8721-20121221111950 60 21/12/2012 11:19:50 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

5 TXM-95678-10735-20130109202746 60 9/1/2013 20:27:46 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

6 TXM-95678-8326-20121219152028 50 19/12/2012 15:20:28 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

7 TXM-95678-7877-20121218131948 45 18/12/2012 13:19:48 Θεςςαλίασ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

HM 6

MMM 2

MM 18

XM 7

ΤΝΟΛΟ 33

Page 44: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-7887-20121218132232 60 18/12/2012 13:22:32 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-9144-20121225213347 60 25/12/2012 21:33:47 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-10237-20130107152138 60 7/1/2013 15:21:38 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-10289-20130107190924 60 7/1/2013 19:09:24 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-10763-20130110004749 60 10/1/2013 0:47:49 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-11334-20130113213450 60 13/1/2013 21:34:50 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

7 THM-95678-11413-20130114105631 60 14/1/2013 10:56:31 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

8 THM-95678-8915-20121221223525 50 21/12/2012 22:35:25 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

9 THM-95678-11758-20130117131201 35 17/1/2013 13:12:01 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-7768-20121218114711 45 18/12/2012 11:47:11 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

2 TMMM-95678-7987-20121218145644 25 18/12/2012 14:56:44 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

3 TMMM-95678-8249-20121219122741 25 19/12/2012 12:27:41 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-7681-20121218112513 60 18/12/2012 11:25:13 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-7838-20121218124213 60 18/12/2012 12:42:13 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-8250-20121219121807 60 19/12/2012 12:18:07 Ηπείρου Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

HM 9

MMM 3

MM 3

XM 0

ΤΝΟΛΟ 15

Page 45: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-7900-20121218133211 60 18/12/2012 13:32:11 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-7909-20121218135033 60 18/12/2012 13:50:33 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-7959-20121218142322 60 18/12/2012 14:23:22 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-8923-20121222002216 60 22/12/2012 0:22:16 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-9317-20121227164809 60 27/12/2012 16:48:09 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-9328-20121227191927 60 27/12/2012 19:19:27 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

7 THM-95678-9883-20130104014101 60 4/1/2013 1:41:01 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

8 THM-95678-10164-20130107095834 60 7/1/2013 9:58:34 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

9 THM-95678-10641-20130109132038 60 9/1/2013 13:20:38 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

10 THM-95678-10992-20130111101525 60 11/1/2013 10:15:25 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-8039-20121218163643 60 18/12/2012 16:36:43 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

2 TMMM-95678-8107-20121218192509 60 18/12/2012 19:25:09 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

3 TMMM-95678-9892-20130104111736 45 4/1/2013 11:17:36 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-7843-20121218124532 60 18/12/2012 12:45:32 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-7998-20121218151316 60 18/12/2012 15:13:16 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-8529-20121220171348 60 20/12/2012 17:13:48 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

4 TMM-95678-8716-20121221111902 60 21/12/2012 11:19:02 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-9853-20130103184955 60 3/1/2013 18:49:55 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

6 TMM-95678-10784-20130110092048 60 10/1/2013 9:20:48 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

7 TMM-95678-10787-20130110093915 60 10/1/2013 9:39:15 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

8 TMM-95678-11180-20130111231841 60 11/1/2013 23:18:41 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

ΧΗΜΙΚΟΙ

1 TXM-95678-13206-20130205000235 60 5/2/2013 0:02:35 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

2 TXM-95678-9151-20121225222828 50 25/12/2012 22:28:28 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

3 TXM-95678-8005-20121218152031 45 18/12/2012 15:20:31 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

4 TXM-95678-9745-20130102171131 35 2/1/2013 17:11:31 Δυτικήσ Ελλάδασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

Page 46: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

46

HM 10

MMM 3

MM 8

XM 4

ΤΝΟΛΟ 25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-7734-20121218112337 60 18/12/2012 11:23:37 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-7748-20121218113628 60 18/12/2012 11:36:28 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-7936-20121218140357 60 18/12/2012 14:03:57 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-8109-20121218192634 60 18/12/2012 19:26:34 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-10603-20130109112332 60 9/1/2013 11:23:32 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-10390-20130108115529 45 8/1/2013 11:55:29 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

7 THM-95678-9804-20130103114109 35 3/1/2013 11:41:09 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-8125-20121218200944 60 18/12/2012 20:09:44 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

2 TMMM-95678-8171-20121219011455 60 19/12/2012 1:14:55 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

3 TMMM-95678-10380-20130108114845 60 8/1/2013 11:48:45 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

4 TMMM-95678-7778-20121218115443 45 18/12/2012 11:54:43 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

5 TMMM-95678-11120-20130111160514 35 11/1/2013 16:05:14 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-8858-20121221222303 60 21/12/2012 22:23:03 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-10252-20130107160245 60 7/1/2013 16:02:45 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-10961-20130110231014 60 10/1/2013 23:10:14 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

4 TMM-95678-12811-20130202131535 60 2/2/2013 13:15:35 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-10273-20130107175516 45 7/1/2013 17:55:16 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

6 TMM-95678-8399-20121219225730 35 19/12/2012 22:57:30 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

ΧΗΜΙΚΟΙ

1 TXM-95678-8619-20121220221037 60 20/12/2012 22:10:37 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

Page 47: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

47

2 TXM-95678-11407-20130114104309 60 14/1/2013 10:43:09 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

3 TXM-95678-7735-20121218112752 50 18/12/2012 11:27:52 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

4 TXM-95678-13184-20130204214634 35 4/2/2013 21:46:34 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

5 TXM-95678-9775-20130102220724 35 2/1/2013 22:07:24 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

6 TXM-95678-10195-20130107120215 25 7/1/2013 12:02:15 Κρήτησ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

HM 7

MMM 5

MM 6

XM 6

ΤΝΟΛΟ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα

Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-7701-20121218110425 60 18/12/2012 11:04:25 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-7706-20121218110447 60 18/12/2012 11:04:47 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-7717-20121218111737 60 18/12/2012 11:17:37 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-7737-20121218112539 60 18/12/2012 11:25:39 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-7766-20121218114427 60 18/12/2012 11:44:27 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-7919-20121218134648 60 18/12/2012 13:46:48 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

7 THM-95678-8319-20121219150407 60 19/12/2012 15:04:07 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

8 THM-95678-9473-20121228231920 60 28/12/2012 23:19:20 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

9 THM-95678-10773-20130110011231 60 10/1/2013 1:12:31 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

10 THM-95678-10869-20130110132653 60 10/1/2013 13:26:53 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

11 THM-95678-11039-20130111123553 60 11/1/2013 12:35:53 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

12 THM-95678-11080-20130111140038 60 11/1/2013 14:00:38 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

13 THM-95678-11259-20130112213752 60 12/1/2013 21:37:52 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

14 THM-95678-11410-20130114105915 60 14/1/2013 10:59:15 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

15 THM-95678-12132-20130123222328 60 23/1/2013 22:23:28 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

Page 48: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

48

16 THM-95678-13076-20130204131012 60 4/2/2013 13:10:12 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

17 THM-95678-10496-20130108212514 50 8/1/2013 21:25:14 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

18 THM-95678-12005-20130122130130 50 22/1/2013 13:01:30 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

19 THM-95678-7797-20121218120538 45 18/12/2012 12:05:38 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

20 THM-95678-10184-20130107111359 45 7/1/2013 11:13:59 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

21 THM-95678-10955-20130110215349 45 10/1/2013 21:53:49 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

22 THM-95678-11380-20130114011453 45 14/1/2013 1:14:53 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

23 THM-95678-12174-20130124144009 45 24/1/2013 14:40:09 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

24 THM-95678-12441-20130129143834 45 29/1/2013 14:38:34 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

25 THM-95678-10535-20130108221854 35 8/1/2013 22:18:54 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

26 THM-95678-8952-20121222140933 25 22/12/2012 14:09:33 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

27 THM-95678-12686-20130201120123 25 1/2/2013 12:01:23 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-9301-20121227143736 60 27/12/2012 14:37:36 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

2 TMMM-95678-12430-

20130129135117 50 29/1/2013 13:51:17 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-541-20121212131932 60 12/12/2012 13:19:32 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-359-20121212132034 60 12/12/2012 13:20:34 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-561-20121212132057 60 12/12/2012 13:20:57 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

4 TMM-95678-853-20121212140520 60 12/12/2012 14:05:20 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-865-20121212140755 60 12/12/2012 14:07:55 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

6 TMM-95678-837-20121212140958 60 12/12/2012 14:09:58 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

7 TMM-95678-881-20121212142404 60 12/12/2012 14:24:04 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

8 TMM-95678-4869-20121214123507 60 14/12/2012 12:35:07 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

9 TMM-95678-5261-20121214184532 60 14/12/2012 18:45:32 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

10 TMM-95678-6598-20121217120810 60 17/12/2012 12:08:10 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

11 TMM-95678-8030-20121218161336 60 18/12/2012 16:13:36 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

12 TMM-95678-8052-20121218171450 60 18/12/2012 17:14:50 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

13 TMM-95678-8152-20121218223331 60 18/12/2012 22:33:31 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

14 TMM-95678-8198-20121219100158 60 19/12/2012 10:01:58 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

15 TMM-95678-8426-20121220091940 60 20/12/2012 9:19:40 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

16 TMM-95678-8735-20121221113559 60 21/12/2012 11:35:59 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

17 TMM-95678-8941-20121222120118 60 22/12/2012 12:01:18 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

18 TMM-95678-8978-20121222214222 60 22/12/2012 21:42:22 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

19 TMM-95678-9350-20121227210627 60 27/12/2012 21:06:27 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

20 TMM-95678-9385-20121228104620 60 28/12/2012 10:46:20 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

21 TMM-95678-10966-20130110231916 60 10/1/2013 23:19:16 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

Page 49: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

49

22 TMM-95678-11077-20130111135945 60 11/1/2013 13:59:45 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

23 TMM-95678-11608-20130115183453 60 15/1/2013 18:34:53 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

24 TMM-95678-11612-20130115193333 60 15/1/2013 19:33:33 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

25 TMM-95678-11813-20130118135155 60 18/1/2013 13:51:55 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

26 TMM-95678-12578-20130131095141 60 31/1/2013 9:51:41 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

27 TMM-95678-6541-20121217121106 50 17/12/2012 12:11:06 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

28 TMM-95678-7989-20121218150616 50 18/12/2012 15:06:16 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

29 TMM-95678-8714-20121221110926 50 21/12/2012 11:09:26 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

30 TMM-95678-3754-20121213150137 45 13/12/2012 15:01:37 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

31 TMM-95678-3784-20121213152301 45 13/12/2012 15:23:01 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

32 TMM-95678-3816-20121213155541 45 13/12/2012 15:55:41 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

33 TMM-95678-7868-20121218130009 45 18/12/2012 13:00:09 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

34 TMM-95678-9358-20121227220513 45 27/12/2012 22:05:13 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

35 TMM-95678-9758-20130102192147 45 2/1/2013 19:21:47 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

36 TMM-95678-11304-20130113163622 45 13/1/2013 16:36:22 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

37 TMM-95678-11541-20130114190005 45 14/1/2013 19:00:05 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

38 TMM-95678-12092-20130123130134 45 23/1/2013 13:01:34 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

39 TMM-95678-748-20121212141218 35 12/12/2012 14:12:18 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

40 TMM-95678-8234-20121219113641 35 19/12/2012 11:36:41 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

41 TMM-95678-12432-20130129142337 35 29/1/2013 14:23:37 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

42 TMM-95678-11127-20130111171342 35 11/1/2013 17:13:42 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

43 TMM-95678-10511-20130108210033 25 8/1/2013 21:00:33 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

ΧΗΜΙΚΟΙ

1 TXM-95678-7727-20121218111856 60 18/12/2012 11:18:56 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

2 TXM-95678-7741-20121218112929 60 18/12/2012 11:29:29 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

3 TXM-95678-8195-20121219085346 60 19/12/2012 8:53:46 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

4 TXM-95678-10654-20130109140132 60 9/1/2013 14:01:32 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

5 TXM-95678-11605-20130115175003 60 15/1/2013 17:50:03 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

6 TXM-95678-11685-20130116131336 60 16/1/2013 13:13:36 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

7 TXM-95678-12459-20130129184647 60 29/1/2013 18:46:47 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

8 TXM-95678-7744-20121218113321 50 18/12/2012 11:33:21 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

9 TXM-95678-7970-20121218143721 50 18/12/2012 14:37:21 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

10 TXM-95678-11891-20130120221806 50 20/1/2013 22:18:06 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

11 TXM-95678-10490-20130108201632 45 8/1/2013 20:16:32 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

12 TXM-95678-13168-20130204204613 45 4/2/2013 20:46:13 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

13 TXM-95678-9420-20121228161529 35 28/12/2012 16:15:29 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

14 TXM-95678-10342-20130108031527 35 8/1/2013 3:15:27 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

15 TXM-95678-11286-20130113131746 35 13/1/2013 13:17:46 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

Page 50: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

50

16 TXM-95678-8077-20121218181823 25 18/12/2012 18:18:23 Κεντρικήσ

Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

HM 27

MMM 2

MM 43

XM 16

ΤΝΟΛΟ 88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-7610-20121218112101 60 18/12/2012 11:21:01 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-7782-20121218115813 60 18/12/2012 11:58:13 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-7834-20121218123642 60 18/12/2012 12:36:42 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-8302-20121219142541 60 19/12/2012 14:25:41 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-8365-20121219194149 60 19/12/2012 19:41:49 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-9431-20121228161420 60 28/12/2012 16:14:20 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

7 THM-95678-7761-20121218114456 45 18/12/2012 11:44:56 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

8 THM-95678-10400-20130108124208 45 8/1/2013 12:42:08 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

9 THM-95678-10766-20130110002335 45 10/1/2013 0:23:35 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

10 THM-95678-11009-20130111110255 45 11/1/2013 11:02:55 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-9253-20121227120840 60 27/12/2012 12:08:40 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

2 TMMM-95678-10186-20130107112915 60 7/1/2013 11:29:15 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

3 TMMM-95678-10991-20130111102028 35 11/1/2013 10:20:28 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-635-20121212133139 60 12/12/2012 13:31:39 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-7799-20121218121102 60 18/12/2012 12:11:02 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-9906-20130104123322 60 4/1/2013 12:33:22 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

4 TMM-95678-10986-20130111092826 60 11/1/2013 9:28:26 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-11468-20130114130428 60 14/1/2013 13:04:28 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

Page 51: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

51

6 TMM-95678-11783-20130117213527 60 17/1/2013 21:35:27 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

7 TMM-95678-12123-20130123200404 60 23/1/2013 20:04:04 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

8 TMM-95678-12136-20130123222639 60 23/1/2013 22:26:39 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

9 TMM-95678-12138-20130123230554 60 23/1/2013 23:05:54 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

10 TMM-95678-13034-20130204114944 60 4/2/2013 11:49:44 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

11 TMM-95678-13150-20130204184608 60 4/2/2013 18:46:08 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

12 TMM-95678-12304-20130127221700 50 27/1/2013 22:17:00 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

13 TMM-95678-11141-20130111181655 45 11/1/2013 18:16:55 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

14 TMM-95678-11393-20130114100312 45 14/1/2013 10:03:12 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

15 TMM-95678-7891-20121218131951 35 18/12/2012 13:19:51 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

16 TMM-95678-10938-20130110185424 35 10/1/2013 18:54:24 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

17 TMM-95678-10971-20130110233928 35 10/1/2013 23:39:28 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

18 TMM-95678-10863-20130110131116 35 10/1/2013 13:11:16 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

19 TMM-95678-12512-20130130121142 25 30/1/2013 12:11:42 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

ΧΗΜΙΚΟΙ

1 TXM-95678-7818-20121218125056 60 18/12/2012 12:50:56 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

2 TXM-95678-8353-20121219181416 60 19/12/2012 18:14:16 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

3 TXM-95678-10711-20130109195221 60 9/1/2013 19:52:21 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

4 TXM-95678-11378-20130114004943 60 14/1/2013 0:49:43 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

5 TXM-95678-7700-20121218110308 45 18/12/2012 11:03:08 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

6 TXM-95678-7715-20121218111126 45 18/12/2012 11:11:26 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

7 TXM-95678-10231-20130107141843 45 7/1/2013 14:18:43 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

8 TXM-95678-12278-20130127161214 25 27/1/2013 16:12:14 Δυτικήσ Μακεδονίασ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

HM 10

MMM 3

MM 19

XM 8

ΤΝΟΛΟ 40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

Page 52: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

52

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-7753-20121218113734 60 18/12/2012 11:37:34 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-7755-20121218113841 60 18/12/2012 11:38:41 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-7788-20121218115951 60 18/12/2012 11:59:51 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-7547-20121218121216 60 18/12/2012 12:12:16 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-7873-20121218131838 60 18/12/2012 13:18:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-7920-20121218134827 60 18/12/2012 13:48:27 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

7 THM-95678-8086-20121218183056 60 18/12/2012 18:30:56 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

8 THM-95678-8231-20121219112047 60 19/12/2012 11:20:47 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

9 THM-95678-8278-20121219130603 60 19/12/2012 13:06:03 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

10 THM-95678-8807-20121221145151 60 21/12/2012 14:51:51 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

11 THM-95678-9008-20121223151758 60 23/12/2012 15:17:58 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

12 THM-95678-9188-20121226192301 60 26/12/2012 19:23:01 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

13 THM-95678-9404-20121228121452 60 28/12/2012 12:14:52 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

14 THM-95678-9630-20131231183802 60 31/12/2012 18:38:02 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

15 THM-95678-9730-20130102155614 60 2/1/2013 15:56:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

16 THM-95678-10395-20130108122117 60 8/1/2013 12:21:17 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

17 THM-95678-10486-20130108193738 60 8/1/2013 19:37:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

18 THM-95678-10572-20130109020238 60 9/1/2013 2:02:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

19 THM-95678-11025-20130111121032 60 11/1/2013 12:10:32 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

20 THM-95678-11216-20130112161939 60 12/1/2013 16:19:39 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

21 THM-95678-12669-20130201105458 60 1/2/2013 10:54:58 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

22 THM-95678-12952-20130203224241 60 3/2/2013 22:42:41 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

23 ΣΗΜ-95678-8060-20121218174118 60 18/12/2012 17:41:18 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

24 THM-95678-10599-20130109104806 50 9/1/2013 10:48:06 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

25 THM-95678-9154-20121225232056 45 25/12/2012 23:20:56 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

26 THM-95678-9805-20130103115521 45 3/1/2013 11:55:21 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

27 THM-95678-10967-20130110231512 45 10/1/2013 23:15:12 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

28 THM-95678-8074-20121218180755 35 18/12/2012 18:07:55 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-7707-20121218110257 60 18/12/2012 11:02:57 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

2 TMMM-95678-7720-20121218111437 60 18/12/2012 11:14:37 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

3 TMMM-95678-7622-20121218111637 60 18/12/2012 11:16:37 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

4 TMMM-95678-7946-20121218141314 60 18/12/2012 14:13:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

5 TMMM-95678-7986-20121218145944 60 18/12/2012 14:59:44 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

6 TMMM-95678-8024-20121218160442 60 18/12/2012 16:04:42 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

7 TMMM-95678-8033-20121218162025 60 18/12/2012 16:20:25 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

8 TMMM-95678-8157-20121218225212 60 18/12/2012 22:52:12 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

9 TMMM-95678-8162-20121218234947 60 18/12/2012 23:49:47 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

10 TMMM-95678-8219-20121219105747 60 19/12/2012 10:57:47 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

Page 53: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

53

11 TMMM-95678-8287-20121219140055 60 19/12/2012 14:00:55 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

12 TMMM-95678-8281-20121219140429 60 19/12/2012 14:04:29 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

13 TMMM-95678-8391-20121219223438 60 19/12/2012 22:34:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

14 TMMM-95678-8591-20121220203716 60 20/12/2012 20:37:16 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

15 TMMM-95678-8612-20121220213743 60 20/12/2012 21:37:43 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

16 TMMM-95678-9033-20121223215114 60 23/12/2012 21:51:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

17 TMMM-95678-9619-20131231162017 60 31/12/2012 16:20:17 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

18 TMMM-95678-10606-20130109110816 60 9/1/2013 11:08:16 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

19 TMMM-95678-10857-20130110125514 60 10/1/2013 12:55:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

20 TMMM-95678-11109-20130111153137 60 11/1/2013 15:31:37 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

21 TMMM-95678-11342-20130113215704 60 13/1/2013 21:57:04 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

22 TMMM-95678-8213-20121219103027 50 19/12/2012 10:30:27 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

23 TMMM-95678-8295-20121219140824 50 19/12/2012 14:08:24 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

24 TMMM-95678-8778-20121221132617 50 21/12/2012 13:26:17 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

25 TMMM-95678-9370-20121228000216 50 28/12/2012 0:02:16 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

26 TMMM-95678-12694-20130201130205 50 1/2/2013 13:02:05 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

27 TMMM-95678-12695-20130201130212 50 1/2/2013 13:02:12 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

28 TMMM-95678-7880-20121218130628 45 18/12/2012 13:06:28 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-559-20121212131927 60 12/12/2012 13:19:27 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-548-20121212132034 60 12/12/2012 13:20:34 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-540-20121212132145 60 12/12/2012 13:21:45 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

4 TMM-95678-1191-20121212150925 60 12/12/2012 15:09:25 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-4919-20121214130519 60 14/12/2012 13:05:19 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

6 TMM-95678-5711-20121215191527 60 15/12/2012 19:15:27 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

7 TMM-95678-6104-20121216203550 60 16/12/2012 20:35:50 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

8 TMM-95678-6152-20121216221742 60 16/12/2012 22:17:42 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

9 TMM-95678-6210-20121217001831 60 17/12/2012 0:18:31 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

10 TMM-95678-7713-20121218110426 60 18/12/2012 11:04:26 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

11 TMM-95678-8168-20121219003059 60 19/12/2012 0:30:59 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

12 TMM-95678-8604-20121220212146 60 20/12/2012 21:21:46 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

13 TMM-95678-8733-20121221113319 60 21/12/2012 11:33:19 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

14 TMM-95678-8904-20121221213945 60 21/12/2012 21:39:45 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

15 TMM-95678-9140-20121225201550 60 25/12/2012 20:15:50 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

16 TMM-95678-9162-20121226090526 60 26/12/2012 9:05:26 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

17 TMM-95678-9631-20131231190943 60 31/12/2012 19:09:43 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

18 TMM-95678-10297-20130107201407 60 7/1/2013 20:14:07 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

19 TMM-95678-10432-20130108141949 60 8/1/2013 14:19:49 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

20 TMM-95678-10494-20130108210157 60 8/1/2013 21:01:57 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

21 TMM-95678-11107-20130111152749 60 11/1/2013 15:27:49 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

22 TMM-95678-12192-20130125005231 60 25/1/2013 0:52:31 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

23 TMM-95678-12376-20130128192522 60 28/1/2013 19:25:22 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

Page 54: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

54

24 TMM-95678-12411-20130129101735 60 29/1/2013 10:17:35 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

25 TMM-95678-12738-20130201170628 60 1/2/2013 17:06:28 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

26 TMM-95678-12758-20130201204242 60 1/2/2013 20:42:42 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

27 TMM-95678-13024-20130204110742 60 4/2/2013 11:07:42 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

28 TMM-95678-13075-20130204130938 60 4/2/2013 13:09:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

29 TMM-95678-839-20121212140130 50 12/12/2012 14:01:30 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

30 TMM-95678-8985-20121223004424 50 23/12/2012 0:44:24 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

31 TMM-95678-10801-20130110104719 50 10/1/2013 10:47:19 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

ΧΗΜΙΚΟΙ

1 TXM-95678-7708-20121218110259 60 18/12/2012 11:02:59 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

2 TXM-95678-7809-20121218121539 60 18/12/2012 12:15:39 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

3 TXM-95678-7816-20121218122143 60 18/12/2012 12:21:43 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

4 TXM-95678-7879-20121218130543 60 18/12/2012 13:05:43 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

5 TXM-95678-7888-20121218131831 60 18/12/2012 13:18:31 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

6 TXM-95678-7976-20121218144207 60 18/12/2012 14:42:07 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

7 TXM-95678-7988-20121218150304 60 18/12/2012 15:03:04 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

8 TXM-95678-8194-20121219075241 60 19/12/2012 7:52:41 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

9 TXM-95678-8251-20121219122229 60 19/12/2012 12:22:29 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

10 TXM-95678-8418-20121220054537 60 20/12/2012 5:45:37 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

11 TXM-95678-8447-20121220112114 60 20/12/2012 11:21:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

12 TXM-95678-8455-20121220115643 60 20/12/2012 11:56:43 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

13 TXM-95678-8467-20121220125043 60 20/12/2012 12:50:43 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

14 TXM-95678-9002-20121223131042 60 23/12/2012 13:10:42 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

15 TXM-95678-9071-20121224122003 60 24/12/2012 12:20:03 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

16 TXM-95678-9274-20121227130507 60 27/12/2012 13:05:07 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

17 TXM-95678-9767-20130102201040 60 2/1/2013 20:10:40 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

18 TXM-95678-9848-20130103170850 60 3/1/2013 17:08:50 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

19 TXM-95678-10191-20130107120235 60 7/1/2013 12:02:35 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

20 TXM-95678-11363-20130114000022 60 14/1/2013 0:00:22 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

21 TXM-95678-11503-20130114144836 60 14/1/2013 14:48:36 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

22 TXM-95678-11544-20130114195504 60 14/1/2013 19:55:04 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

23 TXM-95678-12027-20130122143617 60 22/1/2013 14:36:17 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

24 TXM-95678-12047-20130122174038 60 22/1/2013 17:40:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

25 TXM-95678-12973-20130204014748 60 4/2/2013 1:47:48 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

26 TXM-95678-13162-20130204195000 60 4/2/2013 19:50:00 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

27 TXM-95678-8741-20121221115235 50 21/12/2012 11:52:35 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

28 TXM-95678-10245-20130107154057 50 7/1/2013 15:40:57 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

29 TXM-95678-11371-20130114002130 50 14/1/2013 0:21:30 Αττικήσ Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΧΜ

Page 55: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

55

HM 28

MMM 28

MM 31

XM 29

ΤΝΟΛΟ 116

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α Κ.Α.Υ.Α.Σ Μόρια Ημερομηνία

Υποβολής Ώρα

Υποβολής Περιφζρεια Ομάδα Ωφελοφμενων

Ειδικότητα Διπλωματοφχου

Μηχανικοφ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-11375-20130114004505 60 14/1/2013 0:45:05 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-12068-20130123015508 60 23/1/2013 1:55:08 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-12924-20130203194142 60 3/2/2013 19:41:42 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-7886-20121218131504 35 18/12/2012 13:15:04 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-10985-20130111084252 35 11/1/2013 8:42:52 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-10345-20130108092636 25 8/1/2013 9:26:36 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΗΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-12679-20130201115503 60 1/2/2013 11:55:03 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-12840-20130202194327 50 2/2/2013 19:43:27 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-8023-20121218155826 45 18/12/2012 15:58:26 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

4 TMM-95678-8652-20121221003342 45 21/12/2012 0:33:42 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-10163-20130107094722 45 7/1/2013 9:47:22 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

6 TMM-95678-10315-20130107225500 45 7/1/2013 22:55:00 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

7 TMM-95678-10608-20130109111619 45 9/1/2013 11:16:19 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

8 TMM-95678-7787-20121218120441 35 18/12/2012 12:04:41 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

9 TMM-95678-9269-20121227130436 35 27/12/2012 13:04:36 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

10 TMM-95678-10182-20130107111326 35 7/1/2013 11:13:26 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

11 TMM-95678-10526-20130108214625 35 8/1/2013 21:46:25 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

Page 56: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

56

12 TMM-95678-10759-20130109231617 35 9/1/2013 23:16:17 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

13 TMM-95678-3951-20121213195608 35 13/12/2012 19:56:08 Δυτικήσ Ελλάδασ

Διπλωματοφχοι Μηχανικοί ΜΜ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-10462-20130108173334 35 8/1/2013 17:33:34 Κρήτησ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-1733-20121212170937 35 12/12/2012 17:09:37 Κρήτησ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-8594-20121220205722 35 20/12/2012 20:57:22 Κρήτησ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-9079-20121224133905 35 24/12/2012 13:39:05 Κρήτησ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ

1 THM-95678-8074-20121218180755 35 18/12/2012 18:07:55 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

2 THM-95678-8416-20121220025632 35 20/12/2012 2:56:32 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

3 THM-95678-8588-20121220201122 35 20/12/2012 20:11:22 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

4 THM-95678-8753-20121221130928 35 21/12/2012 13:09:28 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

5 THM-95678-8841-20121221164939 35 21/12/2012 16:49:39 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

6 THM-95678-11377-20130114010005 35 14/1/2013 1:00:05 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

7 THM-95678-4221-20121213194525 35 13/12/2012 19:45:25 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

8 THM-95678-7709-20121218110823 35 18/12/2012 11:08:23 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

9 THM-95678-9215-20121227000250 35 27/12/2012 0:02:50 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

10 THM-95678-9783-20130103083421 35 3/1/2013 8:34:21 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

11 THM-95678-7835-20121218123858 25 18/12/2012 12:38:58 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

12 THM-95678-8666-20121221030533 25 21/12/2012 3:05:33 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

13 THM-95678-10917-20130110171050 25 10/1/2013 17:10:50 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

14 THM-95678-11695-20130116161320 25 16/1/2013 16:13:20 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

15 THM-95678-12826-20130202171018 25 2/2/2013 17:10:18 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΗΜ

ΜΕΣΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

1 TMMM-95678-7939-20121218140731 45 18/12/2012 14:07:31 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

2 TMMM-95678-7947-20121218141338 45 18/12/2012 14:13:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

3 TMMM-95678-7996-20121218151014 45 18/12/2012 15:10:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

4 TMMM-95678-8314-20121219143900 45 19/12/2012 14:39:00 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

5 TMMM-95678-8485-20121220135023 45 20/12/2012 13:50:23 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

6 TMMM-95678-9543-20121230121723 45 30/12/2012 12:17:23 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

7 TMMM-95678-9602-20131231115138 45 31/12/2012 11:51:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

8 TMMM-95678-9658-20130101225226 45 1/1/2013 22:52:26 Αττικήσ Διπλωματοφχοι ΜΜΜ

Page 57: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

57

Μηχανικοί

9 TMMM-95678-10256-20130107171313 45 7/1/2013 17:13:13 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

10 TMMM-95678-12635-20130131202136 45 31/1/2013 20:21:36 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

11 TMMM-95678-7617-20121218111814 35 18/12/2012 11:18:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

12 TMMM-95678-8055-20121218173100 35 18/12/2012 17:31:00 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

13 TMMM-95678-8116-20121218194736 35 18/12/2012 19:47:36 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

14 TMMM-95678-9290-20121227134048 35 27/12/2012 13:40:48 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

15 TMMM-95678-9705-20130102134039 35 2/1/2013 13:40:39 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

16 TMMM-95678-9908-20130104123724 35 4/1/2013 12:37:24 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

17 TMMM-95678-10632-20130109130508 35 9/1/2013 13:05:08 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

18 TMMM-95678-10750-20130109215959 35 9/1/2013 21:59:59 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

19 TMMM-95678-10978-20130111013644 35 11/1/2013 1:36:44 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

20 TMMM-95678-11288-20130113134714 35 13/1/2013 13:47:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

21 TMMM-95678-11875-20130120135444 35 20/1/2013 13:54:44 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

22 TMMM-95678-8820-20121221151930 25 21/12/2012 15:19:30 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜΜ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

1 TMM-95678-11146-20130111184526 50 11/1/2013 18:45:26 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

2 TMM-95678-11523-20130114165223 50 14/1/2013 16:52:23 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

3 TMM-95678-12584-20130131111343 50 31/1/2013 11:13:43 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

4 TMM-95678-651-20121212134342 45 12/12/2012 13:43:42 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

5 TMM-95678-746-20121212134746 45 12/12/2012 13:47:46 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

6 TMM-95678-832-20121212141126 45 12/12/2012 14:11:26 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

7 TMM-95678-1012-20121212143602 45 12/12/2012 14:36:02 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

8 TMM-95678-3678-20121213142736 45 13/12/2012 14:27:36 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

9 TMM-95678-5701-20121215182320 45 15/12/2012 18:23:20 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

10 TMM-95678-5857-20121216015906 45 16/12/2012 1:59:06 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

11 TMM-95678-7274-20121217212347 45 17/12/2012 21:23:47 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

12 TMM-95678-8530-20121220172256 45 20/12/2012 17:22:56 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

13 TMM-95678-8755-20121221125408 45 21/12/2012 12:54:08 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

14 TMM-95678-9852-20130103185622 45 3/1/2013 18:56:22 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

15 TMM-95678-10200-20130107123604 45 7/1/2013 12:36:04 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

16 TMM-95678-10238-20130107153405 45 7/1/2013 15:34:05 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

17 TMM-95678-11262-20130113191709 45 13/1/2013 19:17:09 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

18 TMM-95678-11576-20130114235402 45 14/1/2013 23:54:02 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

19 TMM-95678-11925-20130121120900 45 21/1/2013 12:09:00 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

20 TMM-95678-12471-20130129212230 45 29/1/2013 21:22:30 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

21 TMM-95678-12591-20130131125308 45 31/1/2013 12:53:08 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

22 TMM-95678-12757-20130201202024 45 1/2/2013 20:20:24 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

Page 58: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

58

23 TMM-95678-557-20121212132711 35 12/12/2012 13:27:11 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

24 TMM-95678-989-20121212144341 35 12/12/2012 14:43:41 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

25 TMM-95678-4636-20121214105344 35 14/12/2012 10:53:44 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

26 TMM-95678-7933-20121218140327 35 18/12/2012 14:03:27 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

27 TMM-95678-7990-20121218150209 35 18/12/2012 15:02:09 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

28 TMM-95678-8027-20121218161124 35 18/12/2012 16:11:24 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

29 TMM-95678-8876-20121221202733 35 21/12/2012 20:27:33 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

30 TMM-95678-8884-20121221205959 35 21/12/2012 20:59:59 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

31 TMM-95678-10280-20130107181522 35 7/1/2013 18:15:22 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

32 TMM-95678-10635-20130109131458 35 9/1/2013 13:14:58 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

33 TMM-95678-2882-20121213092630 35 13/12/2012 9:26:30 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

34 TMM-95678-4351-20121213214400 35 13/12/2012 21:44:00 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

35 TMM-95678-9133-20121225171006 35 25/12/2012 17:10:06 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

36 TMM-95678-10398-20130108123100 35 8/1/2013 12:31:00 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

37 TMM-95678-11983-20130122031549 35 22/1/2013 3:15:49 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

38 TMM-95678-12518-20130130130514 35 30/1/2013 13:05:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

39 TMM-95678-12519-20130130131903 35 30/1/2013 13:19:03 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

40 TMM-95678-567-20121212132159 25 12/12/2012 13:21:59 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

41 TMM-95678-3401-20121213123137 25 13/12/2012 12:31:37 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

42 TMM-95678-8653-20121221011121 25 21/12/2012 1:11:21 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

43 TMM-95678-9062-20121224114906 25 24/12/2012 11:49:06 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

44 TMM-95678-10581-20130109093904 25 9/1/2013 9:39:04 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

45 TMM-95678-11365-20130114001013 25 14/1/2013 0:10:13 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

46 TMM-95678-12954-20130203225051 25 3/2/2013 22:50:51 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΜΜ

ΧΗΜΙΚΟΙ

1 TXM-95678-7813-20121218122027 45 18/12/2012 12:20:27 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

2 TXM-95678-7937-20121218140404 45 18/12/2012 14:04:04 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

3 TXM-95678-8430-20121220095709 45 20/12/2012 9:57:09 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

4 TXM-95678-8825-20121221164946 45 21/12/2012 16:49:46 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

5 TXM-95678-9831-20130103152221 45 3/1/2013 15:22:21 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

6 TXM-95678-10247-20130107155604 45 7/1/2013 15:56:04 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

7 TXM-95678-11124-20130111163038 45 11/1/2013 16:30:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

8 TXM-95678-11130-20130111171301 45 11/1/2013 17:13:01 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

9 TXM-95678-12593-20130131131410 45 31/1/2013 13:14:10 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

10 TXM-95678-8105-20121218191456 35 18/12/2012 19:14:56 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

11 TXM-95678-8143-20121218213703 35 18/12/2012 21:37:03 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

12 TXM-95678-8366-20121219193920 35 19/12/2012 19:39:20 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

13 TXM-95678-8441-20121220103438 35 20/12/2012 10:34:38 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

Page 59: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

59

14 TXM-95678-9070-20121224125627 35 24/12/2012 12:56:27 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

15 TXM-95678-9763-20130102202254 35 2/1/2013 20:22:54 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

16 TXM-95678-9833-20130103153114 35 3/1/2013 15:31:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

17 TXM-95678-7894-20121218132255 35 18/12/2012 13:22:55 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

18 TXM-95678-8164-20121218235754 35 18/12/2012 23:57:54 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

19 TXM-95678-8449-20121220112714 35 20/12/2012 11:27:14 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

20 TXM-95678-9477-20121229013841 35 29/12/2012 1:38:41 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

21 TXM-95678-9827-20130103152121 35 3/1/2013 15:21:21 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

22 TXM-95678-10236-20130107151955 35 7/1/2013 15:19:55 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

23 TXM-95678-10836-20130110123509 35 10/1/2013 12:35:09 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

24 TXM-95678-12063-20130123000955 35 23/1/2013 0:09:55 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

25 TXM-95678-12127-20130123210529 35 23/1/2013 21:05:29 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

26 TXM-95678-8218-20121219105401 25 19/12/2012 10:54:01 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

27 TXM-95678-10509-20130108205455 25 8/1/2013 20:54:55 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

28 TXM-95678-10651-20130109135013 25 9/1/2013 13:50:13 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

29 TXM-95678-11464-20130114135118 25 14/1/2013 13:51:18 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

30 TXM-95678-12842-20130202201642 25 2/2/2013 20:16:42 Αττικήσ Διπλωματοφχοι

Μηχανικοί ΧΜ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HM MMM MM XM ΤΝΟΛΟ

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6 0 13 0 19

ΚΡΗΣΗ 1 0 3 0 4

ATTIKH 15 22 46 30 113

22 22 62 30 136

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Τ.Α. Μορια Ημερομηνία

Τποβολής Ώρα

Τποβολής Περιφέρεια

1 TTE-62534-4267-20130110-132650 120 10/1/2013 13:26:50

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

2 TTE-62534-3809-20130109-135003 120 9/1/2013 13:50:03

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

3 TTE-62534-2755-20130107-094105 120 7/1/2013 9:41:05

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

4 TTE-62534-10390-20130130-091611 120 30/1/2013 9:16:11

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

5 TTE-62534-130-20121212-143707 115 12/12/2012 14:37:07

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

6 TTE-62534-3024-20130108-091656 110 8/1/2013 9:16:56

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

Page 60: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

60

7 TTE-62534-4941-20130111-134252 110 11/1/2013 13:42:52 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

8 TTE-62534-3369-20130108-155544 110 8/1/2013 15:55:44

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

9 TTE-62534-287-20121212-154420 110 12/12/2012 15:44:20

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

10 TTE-62534-703-20121213-144356 110 13/12/2012 14:43:56

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

11 TTE-62534-1658-20121221-125051 110 21/12/2012 12:50:51

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

12 TTE-62534-15009-20130204-145827 110 4/2/2013 14:58:27

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

13 TTE-62534-431-20121212-194002 110 12/12/2012 19:40:02

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

14 TTE-62534-449-20121212-200923 110 12/12/2012 20:09:23

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

15 TTE-62534-153-20121212-134554 110 12/12/2012 13:45:54

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

16 TTE-62534-3027-20130108-092326 110 8/1/2013 9:23:26

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

17 TTE-62534-11739-20130131-131205 110 31/1/2013 13:12:05

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

18 TTE-62534-14427-20130204-111011 110 4/2/2013 11:10:11

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

19 TTE-62534-11760-20130131-132336 110 31/1/2013 13:23:36

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

20 TTE-62534-1245-20121218-130500 110 18/12/2012 13:05:00

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

21 TTE-62534-12830-20130201-123341 110 1/2/2013 12:33:41

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

22 TTE-62534-12864-20130201-125141 110 1/2/2013 12:51:41

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

23 TTE-62534-13502-20130201-181224 110 1/2/2013 18:12:24

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

24 TTE-62534-12268-20130131-190435 110 31/1/2013 19:04:35

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

25 TTE-62534-11358-20130131-102342 110 31/1/2013 10:23:42

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

26 TTE-62534-13114-20130201-143033 110 1/2/2013 14:30:33

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

27 TTE-62534-10379-20130130-090500 110 30/1/2013 9:05:00

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

28 TTE-62534-12502-20130201-094224 110 1/2/2013 9:42:24

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

29 TTE-62534-10500-20130130-104854 110 30/1/2013 10:48:54

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

30 TTE-62534-10088-20130129-140654 110 29/1/2013 14:06:54

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

31 TTE-62534-14651-20130204-121104 110 4/2/2013 12:11:04

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

32 TTE-62534-14878-20130204-133258 110 4/2/2013 13:32:58

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

33 TTE-62534-487-20121212-230454 105 12/12/2012 23:04:54

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

34 TTE-62534-1997-20121228-115805 105 28/12/2012 11:58:05

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

35 TTE-62534-9723-20130129-091240 105 29/1/2013 9:12:40

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

36 TTE-62534-10193-20130129-161303 105 29/1/2013 16:13:03 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

37 TTE-62534-3651-20130109-113449 105 9/1/2013 11:34:49

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

38 TTE-62534-12939-20130201-131931 105 1/2/2013 13:19:31

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

39 TTE-62534-9598-20130128-164206 105 28/1/2013 16:42:06

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

40 TTE-62534-10568-20130130-113818 105 30/1/2013 11:38:18

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

41 TTE-62534-10761-20130130-133546 105 30/1/2013 13:35:46

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

42 TTE-62534-531-20121213-092931 100 13/12/2012 9:29:31

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

43 TTE-62534-4973-20130111-135733 100 11/1/2013 13:57:33

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

44 TTE-62534-621-20121213-120358 100 13/12/2012 12:03:58

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

45 TTE-62534-4003-20130109-213819 100 9/1/2013 21:38:19

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

Page 61: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

61

46 TTE-62534-3620-20130109-110638 100 9/1/2013 11:06:38

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

47 TTE-62534-251-20121212-150548 100 12/12/2012 15:05:48

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

48 TTE-62534-5805-20130114-144038 100 14/1/2013 14:40:38

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

49 TTE-62534-5608-20130114-120525 100 14/1/2013 12:05:25

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

50 TTE-62534-14567-20130204-115513 100 4/2/2013 11:55:13

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

51 TTE-62534-435-20121212-194908 100 12/12/2012 19:49:08

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

52 TTE-62534-2319-20130103-103408 100 3/1/2013 10:34:08

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

53 TTE-62534-572-20121213-104251 100 13/12/2012 10:42:51

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

54 TTE-62534-407-20121212-190204 100 12/12/2012 19:02:04

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

55 TTE-62534-421-20121212-192352 100 12/12/2012 19:23:52

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

56 TTE-62534-1392-20121219-144023 100 19/12/2012 14:40:23

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

57 TTE-62534-1577-20121221-113145 100 21/12/2012 11:31:45

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

58 TTE-62534-393-20121212-184443 100 12/12/2012 18:44:43

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

59 TTE-62534-199-20121212-142207 100 12/12/2012 14:22:07

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

60 TTE-62534-2500-20130104-094528 100 4/1/2013 9:45:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

61 TTE-62534-4462-20130110-192438 100 10/1/2013 19:24:38

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

62 TTE-62534-11437-20130131-105530 100 31/1/2013 10:55:30

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

63 TTE-62534-10522-20130130-110244 100 30/1/2013 11:02:44

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

64 TTE-62534-10276-20130129-190341 100 29/1/2013 19:03:41

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

65 TTE-62534-4487-20130110-203918 100 10/1/2013 20:39:18

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

66 TTE-62534-4124-20130110-113021 100 10/1/2013 11:30:21

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

67 TTE-62534-1488-20121220-133058 100 20/12/2012 13:30:58

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

68 TTE-62534-3022-20130108-091435 100 8/1/2013 9:14:35

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

69 TTE-62534-4482-20130110-201308 100 10/1/2013 20:13:08

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

70 TTE-62534-1885-20121227-120459 100 27/12/2012 12:04:59

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

71 TTE-62534-1704-20121221-164250 100 21/12/2012 16:42:50

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

72 TTE-62534-7397-20130121-091359 100 21/1/2013 9:13:59

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

73 TTE-62534-8661-20130124-141710 100 24/1/2013 14:17:10

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

74 TTE-62534-1939-20121227-135530 100 27/12/2012 13:55:30

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

75 TTE-62534-10584-20130130-114107 100 30/1/2013 11:41:07 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

76 TTE-62534-12636-20130201-110314 100 1/2/2013 11:03:14

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

77 TTE-62534-886-20121214-141302 100 14/12/2012 14:13:02

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

78 TTE-62534-14308-20130204-102034 100 4/2/2013 10:20:34

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

79 TTE-62534-4177-20130110-121125 100 10/1/2013 12:11:25

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

80 TTE-62534-11673-20130131-123702 100 31/1/2013 12:37:02

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

81 TTE-62534-13346-20130201-160517 100 1/2/2013 16:05:17

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

82 TTE-62534-13286-20130201-153847 100 1/2/2013 15:38:47

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

83 TTE-62534-12357-20130131-195930 100 31/1/2013 19:59:30

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

84 TTE-62534-12775-20130201-120459 100 1/2/2013 12:04:59

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

Page 62: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

62

85 TTE-62534-584-20121213-114603 100 13/12/2012 11:46:03

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

86 TTE-62534-13161-20130201-144040 100 1/2/2013 14:40:40

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

87 TTE-62534-12389-20130131-202020 100 31/1/2013 20:20:20 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

88 TTE-62534-12294-20130131-192145 100 31/1/2013 19:21:45

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

89 TTE-62534-13367-20130201-161543 100 1/2/2013 16:15:43

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

90 TTE-62534-12262-20130131-190026 100 31/1/2013 19:00:26

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

91 TTE-62534-12917-20130201-131059 100 1/2/2013 13:10:59

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

92 TTE-62534-12940-20130201-131746 100 1/2/2013 13:17:46

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

93 TTE-62534-10837-20130130-142042 100 30/1/2013 14:20:42

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

94 TTE-62534-14124-20130204-084103 100 4/2/2013 8:41:03

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

95 TTE-62534-11024-20130130-171349 100 30/1/2013 17:13:49

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

96 TTE-62534-10300-20130129-195506 100 29/1/2013 19:55:06

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

97 TTE-62534-13322-20130201-155836 100 1/2/2013 15:58:36

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

98 TTE-62534-12066-20130131-163633 100 31/1/2013 16:36:33

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

99 TTE-62534-10277-20130129-191114 100 29/1/2013 19:11:14

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

100 TTE-62534-9550-20130128-151745 100 28/1/2013 15:17:45

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

101 TTE-62534-3666-20130109-114532 100 9/1/2013 11:45:32

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

102 TTE-62534-3023-20130108-091959 100 8/1/2013 9:19:59

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

103 TTE-62534-14282-20130204-101054 100 4/2/2013 10:10:54

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

104 TTE-62534-3658-20130109-113956 100 9/1/2013 11:39:56

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

105 TTE-62534-10184-20130129-160230 100 29/1/2013 16:02:30

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

106 TTE-62534-9595-20130128-162354 100 28/1/2013 16:23:54

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

107 TTE-62534-5782-20130114-141400 100 14/1/2013 14:14:00

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

108 TTE-62534-3039-20130108-095735 100 8/1/2013 9:57:35

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

109 TTE-62534-9519-20130128-142943 100 28/1/2013 14:29:43

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

110 TTE-62534-15002-20130204-144522 100 4/2/2013 14:45:22

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

111 TTE-62534-13371-20130201-162059 100 1/2/2013 16:20:59 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

112 TTE-62534-9756-20130129-100053 100 29/1/2013 10:00:53 Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

113 TTE-62534-11271-20130131-091957 100 31/1/2013 9:19:57

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

114 TTE-62534-11506-20130131-112226 100 31/1/2013 11:22:26

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

115 TTE-62534-11807-20130131-135709 100 31/1/2013 13:57:09

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

116 TTE-62534-4986-20130111-140921 95 11/1/2013 14:09:21

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

117 TTE-62534-137-20121212-133356 95 12/12/2012 13:33:56

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

118 TTE-62534-838-20121214-122227 95 14/12/2012 12:22:27

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

119 TTE-62534-246-20121212-150007 95 12/12/2012 15:00:07

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

120 TTE-62534-15003-20130204-144933 95 4/2/2013 14:49:33

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

121 TTE-62534-1362-20121219-125359 95 19/12/2012 12:53:59

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

122 TTE-62534-466-20121212-203323 95 12/12/2012 20:33:23

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

123 TTE-62534-807-20121214-095802 95 14/12/2012 9:58:02

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

Page 63: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

63

124 TTE-62534-434-20121212-200345 95 12/12/2012 20:03:45

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

125 TTE-62534-567-20121213-103858 95 13/12/2012 10:38:58

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

126 TTE-62534-1228-20121218-114822 95 18/12/2012 11:48:22

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

127 TTE-62534-5723-20130114-131904 95 14/1/2013 13:19:04

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

128 TTE-62534-12587-20130201-103153 95 1/2/2013 10:31:53

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

129 TTE-62534-14665-20130204-122329 95 4/2/2013 12:23:29

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

130 TTE-62534-11383-20130131-103107 95 31/1/2013 10:31:07

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

131 TTE-62534-11863-20130131-142058 95 31/1/2013 14:20:58

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

132 TTE-62534-10281-20130129-191115 95 29/1/2013 19:11:15

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

133 TTE-62534-10566-20130130-113049 95 30/1/2013 11:30:49

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

134 TTE-62534-1711-20121221-171720 95 21/12/2012 17:17:20

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

135 TTE-62534-9055-20130125-135847 95 25/1/2013 13:58:47

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

136 TTE-62534-12467-20130201-083915 95 1/2/2013 8:39:15

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

137 TTE-62534-12776-20130201-120452 95 1/2/2013 12:04:52

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

138 TTE-62534-6948-20130117-195630 95 17/1/2013 19:56:30

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

139 TTE-62534-12942-20130201-131814 95 1/2/2013 13:18:14

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

140 TTE-62534-12258-20130131-185808 95 31/1/2013 18:58:08

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

141 TTE-62534-12190-20130131-181857 95 31/1/2013 18:18:57

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

142 TTE-62534-12304-20130131-192924 95 31/1/2013 19:29:24

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

143 TTE-62534-12197-20130131-182337 95 31/1/2013 18:23:37

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

144 TTE-62534-6629-20130117-090829 95 17/1/2013 9:08:29

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

145 TTE-62534-12797-20130201-121516 95 1/2/2013 12:15:16

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

146 TTE-62534-11125-20130130-185954 95 30/1/2013 18:59:54

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

147 TTE-62534-10887-20130130-150600 95 30/1/2013 15:06:00

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

148 TTE-62534-12013-20130131-160534 95 31/1/2013 16:05:34

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

149 TTE-62534-10534-20130130-111438 95 30/1/2013 11:14:38

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

150 TTE-62534-14229-20130204-095029 95 4/2/2013 9:50:29

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

151 TTE-62534-10429-20130130-095306 95 30/1/2013 9:53:06

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

152 TTE-62534-14168-20130204-091628 95 4/2/2013 9:16:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

153 TTE-62534-3643-20130109-112328 95 9/1/2013 11:23:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

154 TTE-62534-10249-20130129-181957 95 29/1/2013 18:19:57

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

155 TTE-62534-12570-20130201-102312 95 1/2/2013 10:23:12

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

156 TTE-62534-11898-20130131-145634 95 31/1/2013 14:56:34

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

157 TTE-62534-3589-20130109-104249 95 9/1/2013 10:42:49

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

158 TTE-62534-13360-20130201-161330 95 1/2/2013 16:13:30

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

159 TTE-62534-14375-20130204-105206 95 4/2/2013 10:52:06

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

160 TTE-62534-10513-20130130-105935 95 30/1/2013 10:59:35

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

161 TTE-62534-10546-20130130-111948 95 30/1/2013 11:19:48

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

162 TTE-62534-10645-20130130-122911 95 30/1/2013 12:29:11

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

Page 64: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

64

163 TTE-62534-13025-20130201-134747 95 1/2/2013 13:47:47

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

164 TTE-62534-11835-20130131-141325 95 31/1/2013 14:13:25

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

165 TTE-62534-114-20121212-132028 90 12/12/2012 13:20:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

166 TTE-62534-1376-20121219-135632 90 19/12/2012 13:56:32

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

167 TTE-62534-1985-20121228-105455 90 28/12/2012 10:54:55

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

168 TTE-62534-4605-20130111-083510 90 11/1/2013 8:35:10

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

169 TTE-62534-391-20121212-183947 90 12/12/2012 18:39:47

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

170 TTE-62534-8102-20130122-205951 90 22/1/2013 20:59:51

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

171 TTE-62534-2840-20130107-125304 90 7/1/2013 12:53:04

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

172 TTE-62534-6957-20130117-211702 90 17/1/2013 21:17:02

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

173 TTE-62534-2239-20130102-130045 90 2/1/2013 13:00:45

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

174 TTE-62534-3991-20130109-203252 90 9/1/2013 20:32:52

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

175 TTE-62534-2310-20130103-095940 90 3/1/2013 9:59:40

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

176 TTE-62534-11833-20130131-140850 90 31/1/2013 14:08:50

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

177 TTE-62534-11794-20130131-135604 90 31/1/2013 13:56:04

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

178 TTE-62534-8265-20130123-125643 90 23/1/2013 12:56:43

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

179 TTE-62534-3614-20130109-105345 90 9/1/2013 10:53:45

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

180 TTE-62534-5772-20130114-140112 90 14/1/2013 14:01:12

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

181 TTE-62534-8099-20130122-203453 90 22/1/2013 20:34:53

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

182 TTE-62534-8190-20130123-110901 90 23/1/2013 11:09:01

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

183 TTE-62534-14465-20130204-112807 90 4/2/2013 11:28:07

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

184 TTE-62534-10755-20130130-133228 90 30/1/2013 13:32:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

185 TTE-62534-12745-20130201-115410 90 1/2/2013 11:54:10

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

186 TTE-62534-8908-20130125-111102 90 25/1/2013 11:11:02

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

187 TTE-62534-6941-20130117-183833 90 17/1/2013 18:38:33

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

188 TTE-62534-12280-20130131-191257 90 31/1/2013 19:12:57

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

189 TTE-62534-12193-20130131-182115 90 31/1/2013 18:21:15

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

190 TTE-62534-12153-20130131-180134 90 31/1/2013 18:01:34

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

191 TTE-62534-12218-20130131-183704 90 31/1/2013 18:37:04

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

192 TTE-62534-12174-20130131-181233 90 31/1/2013 18:12:33

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

193 TTE-62534-12369-20130131-200852 90 31/1/2013 20:08:52

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

194 TTE-62534-12285-20130131-191609 90 31/1/2013 19:16:09

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

195 TTE-62534-12349-20130131-195425 90 31/1/2013 19:54:25

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

196 TTE-62534-12707-20130201-113446 90 1/2/2013 11:34:46

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

197 TTE-62534-11300-20130131-095240 90 31/1/2013 9:52:40

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

198 TTE-62534-11313-20130131-102132 90 31/1/2013 10:21:32

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

199 TTE-62534-10871-20130130-144434 90 30/1/2013 14:44:34

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

200 TTE-62534-13109-20130201-142140 90 1/2/2013 14:21:40

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

201 TTE-62534-10324-20130129-205637 90 29/1/2013 20:56:37

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

Page 65: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

65

202 TTE-62534-10374-20130130-085523 90 30/1/2013 8:55:23

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

203 TTE-62534-10235-20130129-172305 90 29/1/2013 17:23:05

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

204 TTE-62534-10781-20130130-134731 90 30/1/2013 13:47:31

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

205 TTE-62534-11098-20130130-182605 90 30/1/2013 18:26:05

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

206 TTE-62534-4642-20130111-095655 90 11/1/2013 9:56:55

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

207 TTE-62534-10271-20130129-185806 90 29/1/2013 18:58:06

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

208 TTE-62534-3723-20130109-123328 90 9/1/2013 12:33:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

209 TTE-62534-3668-20130109-115631 90 9/1/2013 11:56:31

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

210 TTE-62534-14139-20130204-085333 90 4/2/2013 8:53:33

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

211 TTE-62534-10224-20130129-165828 90 29/1/2013 16:58:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

212 TTE-62534-3528-20130109-092422 90 9/1/2013 9:24:22

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

213 TTE-62534-14323-20130204-102905 90 4/2/2013 10:29:05

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

214 TTE-62534-11553-20130131-114050 90 31/1/2013 11:40:50

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

215 TTE-62534-10093-20130129-141831 90 29/1/2013 14:18:31

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

216 TTE-62534-12712-20130201-113649 90 1/2/2013 11:36:49

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

217 TTE-62534-470-20121212-203957 85 12/12/2012 20:39:57

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

218 TTE-62534-4957-20130111-134857 85 11/1/2013 13:48:57

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

219 TTE-62534-3804-20130109-134438 85 9/1/2013 13:44:38

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

220 TTE-62534-4965-20130111-140947 85 11/1/2013 14:09:47

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

221 TTE-62534-7588-20130121-125039 85 21/1/2013 12:50:39

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

222 TTE-62534-3290-20130108-141918 85 8/1/2013 14:19:18

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

223 TTE-62534-14067-20130203-201827 85 3/2/2013 20:18:27

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

224 TTE-62534-819-20121214-114320 85 14/12/2012 11:43:20

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

225 TTE-62534-6955-20130117-203308 85 17/1/2013 20:33:08

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

226 TTE-62534-11376-20130131-102749 85 31/1/2013 10:27:49

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

227 TTE-62534-10284-20130129-191531 85 29/1/2013 19:15:31

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

228 TTE-62534-4649-20130111-101317 85 11/1/2013 10:13:17

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

229 TTE-62534-2249-20130102-132335 85 2/1/2013 13:23:35

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

230 TTE-62534-8136-20130123-092327 85 23/1/2013 9:23:27

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

231 TTE-62534-6945-20130117-193825 85 17/1/2013 19:38:25

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

232 TTE-62534-7536-20130121-115449 85 21/1/2013 11:54:49

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

233 TTE-62534-8194-20130123-111754 85 23/1/2013 11:17:54

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

234 TTE-62534-4489-20130110-205135 85 10/1/2013 20:51:35

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

235 TTE-62534-1708-20121221-165802 85 21/12/2012 16:58:02

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

236 TTE-62534-9673-20130128-211507 85 28/1/2013 21:15:07

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

237 TTE-62534-3672-20130109-120519 85 9/1/2013 12:05:19

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

238 TTE-62534-10561-20130130-112742 85 30/1/2013 11:27:42

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

239 TTE-62534-10616-20130130-120245 85 30/1/2013 12:02:45

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

240 TTE-62534-8597-20130124-124847 85 24/1/2013 12:48:47

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

Page 66: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

66

241 TTE-62534-8638-20130124-134141 85 24/1/2013 13:41:41

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

242 TTE-62534-4475-20130110-200257 85 10/1/2013 20:02:57

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

243 TTE-62534-3236-20130108-132606 85 8/1/2013 13:26:06

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

244 TTE-62534-4056-20130110-095841 85 10/1/2013 9:58:41

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

245 TTE-62534-14161-20130204-090942 85 4/2/2013 9:09:42

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

246 TTE-62534-4436-20130110-190146 85 10/1/2013 19:01:46

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

247 TTE-62534-4628-20130111-092649 85 11/1/2013 9:26:49

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

248 TTE-62534-11781-20130131-133947 85 31/1/2013 13:39:47

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

249 TTE-62534-3650-20130109-113226 85 9/1/2013 11:32:26

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

250 TTE-62534-6673-20130117-102243 85 17/1/2013 10:22:43

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

251 TTE-62534-12230-20130131-185059 85 31/1/2013 18:50:59

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

252 TTE-62534-13449-20130201-173542 85 1/2/2013 17:35:42

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

253 TTE-62534-8143-20130123-095430 85 23/1/2013 9:54:30

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

254 TTE-62534-13307-20130201-154748 85 1/2/2013 15:47:48

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

255 TTE-62534-8356-20130123-162750 85 23/1/2013 16:27:50

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

256 TTE-62534-12345-20130131-195144 85 31/1/2013 19:51:44

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

257 TTE-62534-12935-20130201-131701 85 1/2/2013 13:17:01

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

258 TTE-62534-12067-20130131-163656 85 31/1/2013 16:36:56

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

259 TTE-62534-13077-20130201-141136 85 1/2/2013 14:11:36

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

260 TTE-62534-13207-20130201-150638 85 1/2/2013 15:06:38

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

261 TTE-62534-13336-20130201-160012 85 1/2/2013 16:00:12

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

262 TTE-62534-3560-20130109-102220 85 9/1/2013 10:22:20

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

263 TTE-62534-10933-20130130-154203 85 30/1/2013 15:42:03

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

264 TTE-62534-10982-20130130-163926 85 30/1/2013 16:39:26

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

265 TTE-62534-10340-20130129-213528 85 29/1/2013 21:35:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

266 TTE-62534-1668-20121221-135650 80 21/12/2012 13:56:50

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

267 TTE-62534-12470-20130201-084953 80 1/2/2013 8:49:53

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

268 TTE-62534-10717-20130130-131428 80 30/1/2013 13:14:28

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

269 TTE-62534-4708-20130111-105750 80 11/1/2013 10:57:50

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

270 TTE-62534-7028-20130118-102433 80 18/1/2013 10:24:33

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

271 TTE-62534-9081-20130125-145058 80 25/1/2013 14:50:58

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

272 TTE-62534-12495-20130201-094122 80 1/2/2013 9:41:22

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

273 TTE-62534-11367-20130131-102526 80 31/1/2013 10:25:26

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

274 TTE-62534-9739-20130129-093146 80 29/1/2013 9:31:46

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

275 TTE-62534-7942-20130122-131909 80 22/1/2013 13:19:09

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

276 TTE-62534-14784-20130204-125334 80 4/2/2013 12:53:34

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

277 TTE-62534-3682-20130109-120853 80 9/1/2013 12:08:53

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

278 TTE-62534-10704-20130130-130347 80 30/1/2013 13:03:47

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

279 TTE-62534-10307-20130129-200559 80 29/1/2013 20:05:59

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

Page 67: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

67

280 TTE-62534-10312-20130129-202100 80 29/1/2013 20:21:00

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

281 TTE-62534-13774-20130202-114423 80 2/2/2013 11:44:23

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

282 TTE-62534-14648-20130204-121041 80 4/2/2013 12:10:41

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

283 TTE-62534-10406-20130130-093157 80 30/1/2013 9:31:57

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

284 TTE-62534-6459-20130116-132112 80 16/1/2013 13:21:12

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

285 TTE-62534-13729-20130202-091206 80 2/2/2013 9:12:06

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

286 TTE-62534-11611-20130131-120630 80 31/1/2013 12:06:30

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

287 TTE-62534-4483-20130110-202414 75 10/1/2013 20:24:14

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

288 TTE-62534-863-20121214-124740 70 14/12/2012 12:47:40

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

289 TTE-62534-4466-20130110-193642 70 10/1/2013 19:36:42

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

290 TTE-62534-10405-20130130-094637 70 30/1/2013 9:46:37

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

291 TTE-62534-7110-20130118-115715 70 18/1/2013 11:57:15

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

292 TTE-62534-12051-20130131-162848 70 31/1/2013 16:28:48

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

293 TTE-62534-10317-20130129-203952 70 29/1/2013 20:39:52

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

294 TTE-62534-4638-20130111-094943 70 11/1/2013 9:49:43

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

295 TTE-62534-10857-20130130-143403 70 30/1/2013 14:34:03

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

296 TTE-62534-11289-20130131-093716 70 31/1/2013 9:37:16

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

297 TTE-62534-3534-20130109-094905 70 9/1/2013 9:49:05

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

298 TTE-62534-4317-20130110-141729 70 10/1/2013 14:17:29

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

299 TTE-62534-3250-20130108-134322 65 8/1/2013 13:43:22

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

300 TTE-62534-3997-20130109-210018 65 9/1/2013 21:00:18

Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Τ.Α. Μορια Ημερομηνία

Τποβολής Ώρα

Τποβολής Περιφέρεια

1 TTE-62534-9575-20130128-155821 120 28/1/2013 15:58:21 Θεςςαλίασ

2 TTE-62534-3816-20130109-135807 120 9/1/2013 13:58:07 Θεςςαλίασ

3 TTE-62534-3785-20130109-132218 120 9/1/2013 13:22:18 Θεςςαλίασ

4 TTE-62534-3320-20130108-143945 120 8/1/2013 14:39:45 Θεςςαλίασ

5 TTE-62534-3598-20130109-104513 120 9/1/2013 10:45:13 Θεςςαλίασ

6 TTE-62534-3248-20130108-134135 120 8/1/2013 13:41:35 Θεςςαλίασ

7 TTE-62534-3477-20130108-205846 120 8/1/2013 20:58:46 Θεςςαλίασ

8 TTE-62534-14275-20130204-102702 115 4/2/2013 10:27:02 Θεςςαλίασ

9 TTE-62534-3846-20130109-142900 110 9/1/2013 14:29:00 Θεςςαλίασ

10 TTE-62534-11382-20130131-103101 110 31/1/2013 10:31:01 Θεςςαλίασ

11 TTE-62534-10128-20130129-144535 110 29/1/2013 14:45:35 Θεςςαλίασ

12 TTE-62534-9585-20130128-161915 110 28/1/2013 16:19:15 Θεςςαλίασ

13 TTE-62534-10530-20130130-111711 110 30/1/2013 11:17:11 Θεςςαλίασ

14 TTE-62534-13232-20130201-152113 110 1/2/2013 15:21:13 Θεςςαλίασ

15 TTE-62534-9726-20130129-091838 110 29/1/2013 9:18:38 Θεςςαλίασ

16 TTE-62534-13481-20130201-175614 110 1/2/2013 17:56:14 Θεςςαλίασ

Page 68: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

68

17 TTE-62534-11322-20130131-100709 110 31/1/2013 10:07:09 Θεςςαλίασ

18 TTE-62534-10060-20130129-134648 110 29/1/2013 13:46:48 Θεςςαλίασ

19 TTE-62534-3662-20130109-114602 110 9/1/2013 11:46:02 Θεςςαλίασ

20 TTE-62534-3877-20130109-153807 110 9/1/2013 15:38:07 Θεςςαλίασ

21 TTE-62534-11732-20130131-131130 110 31/1/2013 13:11:30 Θεςςαλίασ

22 TTE-62534-11624-20130131-121114 110 31/1/2013 12:11:14 Θεςςαλίασ

23 TTE-62534-3645-20130109-113008 110 9/1/2013 11:30:08 Θεςςαλίασ

24 TTE-62534-10863-20130130-144509 110 30/1/2013 14:45:09 Θεςςαλίασ

25 TTE-62534-11801-20130131-140000 110 31/1/2013 14:00:00 Θεςςαλίασ

26 TTE-62534-3450-20130108-192221 110 8/1/2013 19:22:21 Θεςςαλίασ

27 TTE-62534-3551-20130109-094623 110 9/1/2013 9:46:23 Θεςςαλίασ

28 TTE-62534-11748-20130131-131837 110 31/1/2013 13:18:37 Θεςςαλίασ

29 TTE-62534-3372-20130108-155558 110 8/1/2013 15:55:58 Θεςςαλίασ

30 TTE-62534-12338-20130131-194806 110 31/1/2013 19:48:06 Θεςςαλίασ

31 TTE-62534-6263-20130116-092251 110 16/1/2013 9:22:51 Θεςςαλίασ

32 TTE-62534-3939-20130109-180740 110 9/1/2013 18:07:40 Θεςςαλίασ

33 TTE-62534-13830-20130202-135803 110 2/2/2013 13:58:03 Θεςςαλίασ

34 TTE-62534-6886-20130117-155522 110 17/1/2013 15:55:22 Θεςςαλίασ

35 TTE-62534-8283-20130123-132318 110 23/1/2013 13:23:18 Θεςςαλίασ

36 TTE-62534-3571-20130109-101528 110 9/1/2013 10:15:28 Θεςςαλίασ

37 TTE-62534-3422-20130108-181519 110 8/1/2013 18:15:19 Θεςςαλίασ

38 TTE-62534-15103-20130204-165527 110 4/2/2013 16:55:27 Θεςςαλίασ

39 TTE-62534-9431-20130128-125129 110 28/1/2013 12:51:29 Θεςςαλίασ

40 TTE-62534-14809-20130204-130850 110 4/2/2013 13:08:50 Θεςςαλίασ

41 TTE-62534-15144-20130204-172531 110 4/2/2013 17:25:31 Θεςςαλίασ

42 TTE-62534-3894-20130109-164727 110 9/1/2013 16:47:27 Θεςςαλίασ

43 TTE-62534-13806-20130202-130657 110 2/2/2013 13:06:57 Θεςςαλίασ

44 TTE-62534-8289-20130123-132833 110 23/1/2013 13:28:33 Θεςςαλίασ

45 TTE-62534-3798-20130109-133733 110 9/1/2013 13:37:33 Θεςςαλίασ

46 TTE-62534-15208-20130204-182122 110 4/2/2013 18:21:22 Θεςςαλίασ

47 TTE-62534-12004-20130131-160331 110 31/1/2013 16:03:31 Θεςςαλίασ

48 TTE-62534-11409-20130131-104433 110 31/1/2013 10:44:33 Θεςςαλίασ

49 TTE-62534-11862-20130131-142450 110 31/1/2013 14:24:50 Θεςςαλίασ

50 TTE-62534-13299-20130201-154512 110 1/2/2013 15:45:12 Θεςςαλίασ

51 TTE-62534-10899-20130130-150934 105 30/1/2013 15:09:34 Θεςςαλίασ

52 TTE-62534-9913-20130129-115935 105 29/1/2013 11:59:35 Θεςςαλίασ

53 TTE-62534-11133-20130130-191208 105 30/1/2013 19:12:08 Θεςςαλίασ

54 TTE-62534-10605-20130130-115611 105 30/1/2013 11:56:11 Θεςςαλίασ

55 TTE-62534-15011-20130204-145537 105 4/2/2013 14:55:37 Θεςςαλίασ

56 TTE-62534-3687-20130109-120732 105 9/1/2013 12:07:32 Θεςςαλίασ

57 TTE-62534-10738-20130130-132034 105 30/1/2013 13:20:34 Θεςςαλίασ

58 TTE-62534-11169-20130130-194124 105 30/1/2013 19:41:24 Θεςςαλίασ

59 TTE-62534-3812-20130109-135704 105 9/1/2013 13:57:04 Θεςςαλίασ

60 TTE-62534-4921-20130111-132932 105 11/1/2013 13:29:32 Θεςςαλίασ

61 TTE-62534-3686-20130109-120706 105 9/1/2013 12:07:06 Θεςςαλίασ

Page 69: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

69

62 TTE-62534-3849-20130109-143332 105 9/1/2013 14:33:32 Θεςςαλίασ

63 TTE-62534-13783-20130202-122431 105 2/2/2013 12:24:31 Θεςςαλίασ

64 TTE-62534-11187-20130130-195737 105 30/1/2013 19:57:37 Θεςςαλίασ

65 TTE-62534-10824-20130130-141614 105 30/1/2013 14:16:14 Θεςςαλίασ

66 TTE-62534-11250-20130131-095637 105 31/1/2013 9:56:37 Θεςςαλίασ

67 TTE-62534-13235-20130201-151717 105 1/2/2013 15:17:17 Θεςςαλίασ

68 TTE-62534-13667-20130201-214459 105 1/2/2013 21:44:59 Θεςςαλίασ

69 TTE-62534-11865-20130131-142406 105 31/1/2013 14:24:06 Θεςςαλίασ

70 TTE-62534-14963-20130204-141417 105 4/2/2013 14:14:17 Θεςςαλίασ

71 TTE-62534-9834-20130129-105802 100 29/1/2013 10:58:02 Θεςςαλίασ

72 TTE-62534-10838-20130130-142036 100 30/1/2013 14:20:36 Θεςςαλίασ

73 TTE-62534-10163-20130129-152938 100 29/1/2013 15:29:38 Θεςςαλίασ

74 TTE-62534-9546-20130128-153025 100 28/1/2013 15:30:25 Θεςςαλίασ

75 TTE-62534-10085-20130129-140520 100 29/1/2013 14:05:20 Θεςςαλίασ

76 TTE-62534-14774-20130204-124925 100 4/2/2013 12:49:25 Θεςςαλίασ

77 TTE-62534-10712-20130130-130717 100 30/1/2013 13:07:17 Θεςςαλίασ

78 TTE-62534-10572-20130130-113654 100 30/1/2013 11:36:54 Θεςςαλίασ

79 TTE-62534-10072-20130129-140217 100 29/1/2013 14:02:17 Θεςςαλίασ

80 TTE-62534-10556-20130130-112744 100 30/1/2013 11:27:44 Θεςςαλίασ

81 TTE-62534-13470-20130201-174752 100 1/2/2013 17:47:52 Θεςςαλίασ

82 TTE-62534-10150-20130129-151111 100 29/1/2013 15:11:11 Θεςςαλίασ

83 TTE-62534-11021-20130130-170930 100 30/1/2013 17:09:30 Θεςςαλίασ

84 TTE-62534-9768-20130129-100303 100 29/1/2013 10:03:03 Θεςςαλίασ

85 TTE-62534-11018-20130130-170613 100 30/1/2013 17:06:13 Θεςςαλίασ

86 TTE-62534-10200-20130129-162204 100 29/1/2013 16:22:04 Θεςςαλίασ

87 TTE-62534-13512-20130201-181837 100 1/2/2013 18:18:37 Θεςςαλίασ

88 TTE-62534-12983-20130201-133633 100 1/2/2013 13:36:33 Θεςςαλίασ

89 TTE-62534-10943-20130130-154407 100 30/1/2013 15:44:07 Θεςςαλίασ

90 TTE-62534-9872-20130129-112357 100 29/1/2013 11:23:57 Θεςςαλίασ

91 TTE-62534-9588-20130128-161206 100 28/1/2013 16:12:06 Θεςςαλίασ

92 TTE-62534-10102-20130129-142726 100 29/1/2013 14:27:26 Θεςςαλίασ

93 TTE-62534-3342-20130108-152135 100 8/1/2013 15:21:35 Θεςςαλίασ

94 TTE-62534-3842-20130109-142144 100 9/1/2013 14:21:44 Θεςςαλίασ

95 TTE-62534-12897-20130201-130749 100 1/2/2013 13:07:49 Θεςςαλίασ

96 TTE-62534-11819-20130131-140327 100 31/1/2013 14:03:27 Θεςςαλίασ

97 TTE-62534-3834-20130109-140627 100 9/1/2013 14:06:27 Θεςςαλίασ

98 TTE-62534-3612-20130109-105600 100 9/1/2013 10:56:00 Θεςςαλίασ

99 TTE-62534-5007-20130111-143824 100 11/1/2013 14:38:24 Θεςςαλίασ

100 TTE-62534-4253-20130110-131751 100 10/1/2013 13:17:51 Θεςςαλίασ

101 TTE-62534-4278-20130110-134048 100 10/1/2013 13:40:48 Θεςςαλίασ

102 TTE-62534-4264-20130110-132504 100 10/1/2013 13:25:04 Θεςςαλίασ

103 TTE-62534-13815-20130202-132347 100 2/2/2013 13:23:47 Θεςςαλίασ

104 TTE-62534-3872-20130109-152224 100 9/1/2013 15:22:24 Θεςςαλίασ

105 TTE-62534-12302-20130131-192703 100 31/1/2013 19:27:03 Θεςςαλίασ

106 TTE-62534-3959-20130109-191335 100 9/1/2013 19:13:35 Θεςςαλίασ

Page 70: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

70

107 TTE-62534-15159-20130204-173828 100 4/2/2013 17:38:28 Θεςςαλίασ

108 TTE-62534-13638-20130201-204015 100 1/2/2013 20:40:15 Θεςςαλίασ

109 TTE-62534-4906-20130111-131755 100 11/1/2013 13:17:55 Θεςςαλίασ

110 TTE-62534-3052-20130108-102556 100 8/1/2013 10:25:56 Θεςςαλίασ

111 TTE-62534-11744-20130131-131500 100 31/1/2013 13:15:00 Θεςςαλίασ

112 TTE-62534-15153-20130204-173509 100 4/2/2013 17:35:09 Θεςςαλίασ

113 TTE-62534-13920-20130202-205611 100 2/2/2013 20:56:11 Θεςςαλίασ

114 TTE-62534-14274-20130204-100446 100 4/2/2013 10:04:46 Θεςςαλίασ

115 TTE-62534-11026-20130130-171556 100 30/1/2013 17:15:56 Θεςςαλίασ

116 TTE-62534-11400-20130131-103837 100 31/1/2013 10:38:37 Θεςςαλίασ

117 TTE-62534-11031-20130130-171710 95 30/1/2013 17:17:10 Θεςςαλίασ

118 TTE-62534-10091-20130129-141410 95 29/1/2013 14:14:10 Θεςςαλίασ

119 TTE-62534-10628-20130130-121056 95 30/1/2013 12:10:56 Θεςςαλίασ

120 TTE-62534-12884-20130201-125950 95 1/2/2013 12:59:50 Θεςςαλίασ

121 TTE-62534-10126-20130129-144123 95 29/1/2013 14:41:23 Θεςςαλίασ

122 TTE-62534-15111-20130204-170138 95 4/2/2013 17:01:38 Θεςςαλίασ

123 TTE-62534-10005-20130129-125915 95 29/1/2013 12:59:15 Θεςςαλίασ

124 TTE-62534-9860-20130129-111611 95 29/1/2013 11:16:11 Θεςςαλίασ

125 TTE-62534-9732-20130129-092633 95 29/1/2013 9:26:33 Θεςςαλίασ

126 TTE-62534-11363-20130131-102640 95 31/1/2013 10:26:40 Θεςςαλίασ

127 TTE-62534-9676-20130128-213200 95 28/1/2013 21:32:00 Θεςςαλίασ

128 TTE-62534-10762-20130130-133445 95 30/1/2013 13:34:45 Θεςςαλίασ

129 TTE-62534-9560-20130128-155312 95 28/1/2013 15:53:12 Θεςςαλίασ

130 TTE-62534-9684-20130128-220057 95 28/1/2013 22:00:57 Θεςςαλίασ

131 TTE-62534-11192-20130130-200354 95 30/1/2013 20:03:54 Θεςςαλίασ

132 TTE-62534-10876-20130130-145212 95 30/1/2013 14:52:12 Θεςςαλίασ

133 TTE-62534-9729-20130129-092632 95 29/1/2013 9:26:32 Θεςςαλίασ

134 TTE-62534-12651-20130201-111107 95 1/2/2013 11:11:07 Θεςςαλίασ

135 TTE-62534-3853-20130109-144207 95 9/1/2013 14:42:07 Θεςςαλίασ

136 TTE-62534-11359-20130131-102536 95 31/1/2013 10:25:36 Θεςςαλίασ

137 TTE-62534-3876-20130109-153257 95 9/1/2013 15:32:57 Θεςςαλίασ

138 TTE-62534-3562-20130109-100620 95 9/1/2013 10:06:20 Θεςςαλίασ

139 TTE-62534-14472-20130204-112643 95 4/2/2013 11:26:43 Θεςςαλίασ

140 TTE-62534-11839-20130131-141100 95 31/1/2013 14:11:00 Θεςςαλίασ

141 TTE-62534-15143-20130204-172647 95 4/2/2013 17:26:47 Θεςςαλίασ

142 TTE-62534-3558-20130109-095453 95 9/1/2013 9:54:53 Θεςςαλίασ

143 TTE-62534-11402-20130131-104753 95 31/1/2013 10:47:53 Θεςςαλίασ

144 TTE-62534-11272-20130131-092919 95 31/1/2013 9:29:19 Θεςςαλίασ

145 TTE-62534-11361-20130131-102349 95 31/1/2013 10:23:49 Θεςςαλίασ

146 TTE-62534-11523-20130131-112803 95 31/1/2013 11:28:03 Θεςςαλίασ

147 TTE-62534-11720-20130131-130401 95 31/1/2013 13:04:01 Θεςςαλίασ

148 TTE-62534-11992-20130131-155513 95 31/1/2013 15:55:13 Θεςςαλίασ

149 TTE-62534-12927-20130201-131441 95 1/2/2013 13:14:41 Θεςςαλίασ

150 TTE-62534-14213-20130204-094526 90 4/2/2013 9:45:26 Θεςςαλίασ

151 TTE-62534-13030-20130201-135238 90 1/2/2013 13:52:38 Θεςςαλίασ

Page 71: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

71

152 TTE-62534-10519-20130130-110510 90 30/1/2013 11:05:10 Θεςςαλίασ

153 TTE-62534-10062-20130129-135011 90 29/1/2013 13:50:11 Θεςςαλίασ

154 TTE-62534-10635-20130130-121732 90 30/1/2013 12:17:32 Θεςςαλίασ

155 TTE-62534-12968-20130201-132657 90 1/2/2013 13:26:57 Θεςςαλίασ

156 TTE-62534-9787-20130129-102804 90 29/1/2013 10:28:04 Θεςςαλίασ

157 TTE-62534-10998-20130130-165315 90 30/1/2013 16:53:15 Θεςςαλίασ

158 TTE-62534-13523-20130201-182338 90 1/2/2013 18:23:38 Θεςςαλίασ

159 TTE-62534-14760-20130204-124554 90 4/2/2013 12:45:54 Θεςςαλίασ

160 TTE-62534-14912-20130204-134924 90 4/2/2013 13:49:24 Θεςςαλίασ

161 TTE-62534-9846-20130129-110834 90 29/1/2013 11:08:34 Θεςςαλίασ

162 TTE-62534-10203-20130129-163458 90 29/1/2013 16:34:58 Θεςςαλίασ

163 TTE-62534-13444-20130201-172948 90 1/2/2013 17:29:48 Θεςςαλίασ

164 TTE-62534-10611-20130130-120045 90 30/1/2013 12:00:45 Θεςςαλίασ

165 TTE-62534-10993-20130130-164723 90 30/1/2013 16:47:23 Θεςςαλίασ

166 TTE-62534-12962-20130201-132510 90 1/2/2013 13:25:10 Θεςςαλίασ

167 TTE-62534-4902-20130111-131239 90 11/1/2013 13:12:39 Θεςςαλίασ

168 TTE-62534-3366-20130108-154848 90 8/1/2013 15:48:48 Θεςςαλίασ

169 TTE-62534-3564-20130109-100533 90 9/1/2013 10:05:33 Θεςςαλίασ

170 TTE-62534-10815-20130130-141135 90 30/1/2013 14:11:35 Θεςςαλίασ

171 TTE-62534-3752-20130109-125130 90 9/1/2013 12:51:30 Θεςςαλίασ

172 TTE-62534-11003-20130130-165512 90 30/1/2013 16:55:12 Θεςςαλίασ

173 TTE-62534-10839-20130130-142928 90 30/1/2013 14:29:28 Θεςςαλίασ

174 TTE-62534-3868-20130109-151444 90 9/1/2013 15:14:44 Θεςςαλίασ

175 TTE-62534-8282-20130123-132345 90 23/1/2013 13:23:45 Θεςςαλίασ

176 TTE-62534-11122-20130130-185659 90 30/1/2013 18:56:59 Θεςςαλίασ

177 TTE-62534-4882-20130111-125654 90 11/1/2013 12:56:54 Θεςςαλίασ

178 TTE-62534-13142-20130201-143324 90 1/2/2013 14:33:24 Θεςςαλίασ

179 TTE-62534-13787-20130202-122759 90 2/2/2013 12:27:59 Θεςςαλίασ

180 TTE-62534-4667-20130111-101924 90 11/1/2013 10:19:24 Θεςςαλίασ

181 TTE-62534-13816-20130202-132653 90 2/2/2013 13:26:53 Θεςςαλίασ

182 TTE-62534-3440-20130108-190358 90 8/1/2013 19:03:58 Θεςςαλίασ

183 TTE-62534-13618-20130201-200150 90 1/2/2013 20:01:50 Θεςςαλίασ

184 TTE-62534-13636-20130201-203722 90 1/2/2013 20:37:22 Θεςςαλίασ

185 TTE-62534-11495-20130131-112123 90 31/1/2013 11:21:23 Θεςςαλίασ

186 TTE-62534-11268-20130131-091527 90 31/1/2013 9:15:27 Θεςςαλίασ

187 TTE-62534-10809-20130130-141151 90 30/1/2013 14:11:51 Θεςςαλίασ

188 TTE-62534-11637-20130131-121447 90 31/1/2013 12:14:47 Θεςςαλίασ

189 TTE-62534-4106-20130110-111949 90 10/1/2013 11:19:49 Θεςςαλίασ

190 TTE-62534-12014-20130131-160551 90 31/1/2013 16:05:51 Θεςςαλίασ

191 TTE-62534-1457-20121220-100457 90 20/12/2012 10:04:57 Θεςςαλίασ

192 TTE-62534-15283-20130204-205803 90 4/2/2013 20:58:03 Θεςςαλίασ

193 TTE-62534-11751-20130131-131912 90 31/1/2013 13:19:12 Θεςςαλίασ

194 TTE-62534-13191-20130201-150042 90 1/2/2013 15:00:42 Θεςςαλίασ

195 TTE-62534-15337-20130204-230200 90 4/2/2013 23:02:00 Θεςςαλίασ

196 TTE-62534-11917-20130131-150210 90 31/1/2013 15:02:10 Θεςςαλίασ

Page 72: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

72

197 TTE-62534-11723-20130131-131145 90 31/1/2013 13:11:45 Θεςςαλίασ

198 TTE-62534-13678-20130201-220756 90 1/2/2013 22:07:56 Θεςςαλίασ

199 TTE-62534-13426-20130201-171638 85 1/2/2013 17:16:38 Θεςςαλίασ

200 TTE-62534-13507-20130201-181111 85 1/2/2013 18:11:11 Θεςςαλίασ

201 TTE-62534-12564-20130201-101936 85 1/2/2013 10:19:36 Θεςςαλίασ

202 TTE-62534-10917-20130130-152500 85 30/1/2013 15:25:00 Θεςςαλίασ

203 TTE-62534-13541-20130201-183657 85 1/2/2013 18:36:57 Θεςςαλίασ

204 TTE-62534-10779-20130130-134716 85 30/1/2013 13:47:16 Θεςςαλίασ

205 TTE-62534-11529-20130131-113015 85 31/1/2013 11:30:15 Θεςςαλίασ

206 TTE-62534-4942-20130111-133743 85 11/1/2013 13:37:43 Θεςςαλίασ

207 TTE-62534-3865-20130109-150952 85 9/1/2013 15:09:52 Θεςςαλίασ

208 TTE-62534-14550-20130204-115141 85 4/2/2013 11:51:41 Θεςςαλίασ

209 TTE-62534-3875-20130109-153425 85 9/1/2013 15:34:25 Θεςςαλίασ

210 TTE-62534-3824-20130109-141655 85 9/1/2013 14:16:55 Θεςςαλίασ

211 TTE-62534-8294-20130123-133604 85 23/1/2013 13:36:04 Θεςςαλίασ

212 TTE-62534-13548-20130201-185554 85 1/2/2013 18:55:54 Θεςςαλίασ

213 TTE-62534-13654-20130201-210351 85 1/2/2013 21:03:51 Θεςςαλίασ

214 TTE-62534-13679-20130201-221057 85 1/2/2013 22:10:57 Θεςςαλίασ

215 TTE-62534-13263-20130201-153157 85 1/2/2013 15:31:57 Θεςςαλίασ

216 TTE-62534-4644-20130111-095949 85 11/1/2013 9:59:49 Θεςςαλίασ

217 TTE-62534-13686-20130201-222248 85 1/2/2013 22:22:48 Θεςςαλίασ

218 TTE-62534-11488-20130131-111926 85 31/1/2013 11:19:26 Θεςςαλίασ

219 TTE-62534-11609-20130131-120930 85 31/1/2013 12:09:30 Θεςςαλίασ

220 TTE-62534-11708-20130131-125355 85 31/1/2013 12:53:55 Θεςςαλίασ

221 TTE-62534-13495-20130201-180403 80 1/2/2013 18:04:03 Θεςςαλίασ

222 TTE-62534-10719-20130130-131022 80 30/1/2013 13:10:22 Θεςςαλίασ

223 TTE-62534-10990-20130130-164528 80 30/1/2013 16:45:28 Θεςςαλίασ

224 TTE-62534-10934-20130130-153810 80 30/1/2013 15:38:10 Θεςςαλίασ

225 TTE-62534-13473-20130201-175003 80 1/2/2013 17:50:03 Θεςςαλίασ

226 TTE-62534-13477-20130201-175224 80 1/2/2013 17:52:24 Θεςςαλίασ

227 TTE-62534-9881-20130129-112727 80 29/1/2013 11:27:27 Θεςςαλίασ

228 TTE-62534-9821-20130129-105009 80 29/1/2013 10:50:09 Θεςςαλίασ

229 TTE-62534-13501-20130201-180722 80 1/2/2013 18:07:22 Θεςςαλίασ

230 TTE-62534-9856-20130129-111403 80 29/1/2013 11:14:03 Θεςςαλίασ

231 TTE-62534-10161-20130129-152009 80 29/1/2013 15:20:09 Θεςςαλίασ

232 TTE-62534-10783-20130130-135207 80 30/1/2013 13:52:07 Θεςςαλίασ

233 TTE-62534-3371-20130108-155612 80 8/1/2013 15:56:12 Θεςςαλίασ

234 TTE-62534-10901-20130130-151858 80 30/1/2013 15:18:58 Θεςςαλίασ

235 TTE-62534-3869-20130109-151831 80 9/1/2013 15:18:31 Θεςςαλίασ

236 TTE-62534-4240-20130110-130228 80 10/1/2013 13:02:28 Θεςςαλίασ

237 TTE-62534-3427-20130108-182645 80 8/1/2013 18:26:45 Θεςςαλίασ

238 TTE-62534-12385-20130131-201851 80 31/1/2013 20:18:51 Θεςςαλίασ

239 TTE-62534-3355-20130108-153501 80 8/1/2013 15:35:01 Θεςςαλίασ

240 TTE-62534-11210-20130130-202802 80 30/1/2013 20:28:02 Θεςςαλίασ

241 TTE-62534-3866-20130109-151314 80 9/1/2013 15:13:14 Θεςςαλίασ

Page 73: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

73

242 TTE-62534-10751-20130130-133105 80 30/1/2013 13:31:05 Θεςςαλίασ

243 TTE-62534-10811-20130130-140736 80 30/1/2013 14:07:36 Θεςςαλίασ

244 TTE-62534-3674-20130109-115522 80 9/1/2013 11:55:22 Θεςςαλίασ

245 TTE-62534-3806-20130109-134647 80 9/1/2013 13:46:47 Θεςςαλίασ

246 TTE-62534-11467-20130131-110906 80 31/1/2013 11:09:06 Θεςςαλίασ

247 TTE-62534-11255-20130131-084850 80 31/1/2013 8:48:50 Θεςςαλίασ

248 TTE-62534-11253-20130131-084117 80 31/1/2013 8:41:17 Θεςςαλίασ

249 TTE-62534-15252-20130204-193139 80 4/2/2013 19:31:39 Θεςςαλίασ

250 TTE-62534-11604-20130131-120118 80 31/1/2013 12:01:18 Θεςςαλίασ

251 TTE-62534-11353-20130131-102125 80 31/1/2013 10:21:25 Θεςςαλίασ

252 TTE-62534-11958-20130131-153403 80 31/1/2013 15:34:03 Θεςςαλίασ

253 TTE-62534-11851-20130131-141504 80 31/1/2013 14:15:04 Θεςςαλίασ

254 TTE-62534-13685-20130201-222026 80 1/2/2013 22:20:26 Θεςςαλίασ

255 TTE-62534-15316-20130204-220403 80 4/2/2013 22:04:03 Θεςςαλίασ

256 TTE-62534-13684-20130201-221800 80 1/2/2013 22:18:00 Θεςςαλίασ

257 TTE-62534-10098-20130129-142358 70 29/1/2013 14:23:58 Θεςςαλίασ

258 TTE-62534-10094-20130129-141951 70 29/1/2013 14:19:51 Θεςςαλίασ

259 TTE-62534-11199-20130130-201512 70 30/1/2013 20:15:12 Θεςςαλίασ

260 TTE-62534-3706-20130109-121351 70 9/1/2013 12:13:51 Θεςςαλίασ

261 TTE-62534-12368-20130131-200706 70 31/1/2013 20:07:06 Θεςςαλίασ

262 TTE-62534-3412-20130108-174233 70 8/1/2013 17:42:33 Θεςςαλίασ

263 TTE-62534-11304-20130131-095710 70 31/1/2013 9:57:10 Θεςςαλίασ

264 TTE-62534-11260-20130131-085824 70 31/1/2013 8:58:24 Θεςςαλίασ

265 TTE-62534-11423-20130131-104845 70 31/1/2013 10:48:45 Θεςςαλίασ

266 TTE-62534-11428-20130131-105151 70 31/1/2013 10:51:51 Θεςςαλίασ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Τ.Α. Μορια Ημερομηνία

Τποβολής Ώρα

Τποβολής Περιφέρεια

1 TTE-62534-14459-20130204-112139 120 4/2/2013 11:21:39

Ιονίων Νήςων

2 TTE-62534-4229-20130110-125029 105 10/1/2013 12:50:29

Ιονίων Νήςων

3 TTE-62534-4867-20130111-124741 100 11/1/2013 12:47:41

Ιονίων Νήςων

4 TTE-62534-7173-20130118-130156 100 18/1/2013 13:01:56

Ιονίων Νήςων

5 TTE-62534-2004-20121228-122543 100 28/12/2012 12:25:43

Ιονίων Νήςων

6 TTE-62534-1609-20121221-113912 100 21/12/2012 11:39:12

Ιονίων Νήςων

7 TTE-62534-1778-20121222-203203 100 22/12/2012 20:32:03

Ιονίων Νήςων

8 TTE-62534-1774-20121222-171532 100 22/12/2012 17:15:32

Ιονίων Νήςων

9 TTE-62534-3493-20130108-214659 100 8/1/2013 21:46:59

Ιονίων Νήςων

10 TTE-62534-2221-20130102-121047 100 2/1/2013 12:10:47

Ιονίων Νήςων

11 TTE-62534-7163-20130118-125221 100 18/1/2013 12:52:21

Ιονίων Νήςων

12 TTE-62534-3574-20130109-101704 100 9/1/2013 10:17:04

Ιονίων Νήςων

13 TTE-62534-1616-20121221-115114 100 21/12/2012 11:51:14

Ιονίων Νήςων

Page 74: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

74

14 TTE-62534-4611-20130111-090518 100 11/1/2013 9:05:18

Ιονίων Νήςων

15 TTE-62534-3472-20130108-204238 95 8/1/2013 20:42:38

Ιονίων Νήςων

16 TTE-62534-4247-20130110-130720 95 10/1/2013 13:07:20

Ιονίων Νήςων

17 TTE-62534-4879-20130111-125744 95 11/1/2013 12:57:44

Ιονίων Νήςων

18 TTE-62534-1672-20121221-134248 95 21/12/2012 13:42:48

Ιονίων Νήςων

19 TTE-62534-4808-20130111-121527 95 11/1/2013 12:15:27

Ιονίων Νήςων

20 TTE-62534-4893-20130111-130958 95 11/1/2013 13:09:58

Ιονίων Νήςων

21 TTE-62534-3494-20130108-215319 95 8/1/2013 21:53:19

Ιονίων Νήςων

22 TTE-62534-3467-20130108-203547 90 8/1/2013 20:35:47

Ιονίων Νήςων

23 TTE-62534-1987-20121228-105835 90 28/12/2012 10:58:35

Ιονίων Νήςων

24 TTE-62534-2014-20121228-125918 90 28/12/2012 12:59:18

Ιονίων Νήςων

25 TTE-62534-1675-20121221-135311 90 21/12/2012 13:53:11

Ιονίων Νήςων

26 TTE-62534-1592-20121221-104454 90 21/12/2012 10:44:54

Ιονίων Νήςων

27 TTE-62534-1775-20121222-172453 90 22/12/2012 17:24:53

Ιονίων Νήςων

28 TTE-62534-3727-20130109-123428 90 9/1/2013 12:34:28

Ιονίων Νήςων

29 TTE-62534-2208-20130102-113053 90 2/1/2013 11:30:53

Ιονίων Νήςων

30 TTE-62534-2209-20130102-113942 90 2/1/2013 11:39:42

Ιονίων Νήςων

31 TTE-62534-1651-20121221-123003 90 21/12/2012 12:30:03

Ιονίων Νήςων

32 TTE-62534-7187-20130118-131321 90 18/1/2013 13:13:21

Ιονίων Νήςων

33 TTE-62534-7181-20130118-130816 90 18/1/2013 13:08:16

Ιονίων Νήςων

34 TTE-62534-2252-20130102-134233 85 2/1/2013 13:42:33

Ιονίων Νήςων

35 TTE-62534-3475-20130108-204739 85 8/1/2013 20:47:39

Ιονίων Νήςων

36 TTE-62534-2196-20130102-093913 85 2/1/2013 9:39:13

Ιονίων Νήςων

37 TTE-62534-1328-20121219-095601 85 19/12/2012 9:56:01

Ιονίων Νήςων

38 TTE-62534-2215-20130102-115428 85 2/1/2013 11:54:28

Ιονίων Νήςων

39 TTE-62534-2230-20130102-124213 85 2/1/2013 12:42:13

Ιονίων Νήςων

40 TTE-62534-1897-20121227-115023 85 27/12/2012 11:50:23

Ιονίων Νήςων

41 TTE-62534-1465-20121220-111437 85 20/12/2012 11:14:37

Ιονίων Νήςων

42 TTE-62534-1900-20121227-115836 80 27/12/2012 11:58:36

Ιονίων Νήςων

43 TTE-62534-3481-20130108-211555 80 8/1/2013 21:15:55

Ιονίων Νήςων

44 TTE-62534-3476-20130108-205258 70 8/1/2013 20:52:58

Ιονίων Νήςων

45 TTE-62534-3464-20130108-203026 70 8/1/2013 20:30:26

Ιονίων Νήςων

46 TTE-62534-1626-20121221-120137 70 21/12/2012 12:01:37

Ιονίων Νήςων

47 TTE-62534-1576-20121221-093857 70 21/12/2012 9:38:57

Ιονίων Νήςων

48 TTE-62534-1895-20121227-114200 70 27/12/2012 11:42:00

Ιονίων Νήςων

49 TTE-62534-1813-20121224-120139 60 24/12/2012 12:01:39

Ιονίων Νήςων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Τ.Α. Μορια Ημερομηνία

Τποβολής Ώρα

Τποβολής Περιφέρεια

Page 75: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

75

1 TTE-62534-7818-20130122-111746 115 22/1/2013 11:17:46 Πελοποννήςου

2 TTE-62534-14336-20130204-103815 110 4/2/2013 10:38:15 Πελοποννήςου

3 TTE-62534-3782-20130109-140454 110 9/1/2013 14:04:54 Πελοποννήςου

4 TTE-62534-3245-20130108-133452 110 8/1/2013 13:34:52 Πελοποννήςου

5 TTE-62534-2573-20130104-133103 110 4/1/2013 13:31:03 Πελοποννήςου

6 TTE-62534-4166-20130110-120319 110 10/1/2013 12:03:19 Πελοποννήςου

7 TTE-62534-4851-20130111-123311 110 11/1/2013 12:33:11 Πελοποννήςου

8 TTE-62534-4687-20130111-104827 110 11/1/2013 10:48:27 Πελοποννήςου

9 TTE-62534-13925-20130202-223819 110 2/2/2013 22:38:19 Πελοποννήςου

10 TTE-62534-4626-20130111-092813 100 11/1/2013 9:28:13 Πελοποννήςου

11 TTE-62534-7551-20130121-121029 100 21/1/2013 12:10:29 Πελοποννήςου

12 TTE-62534-12353-20130131-202634 100 31/1/2013 20:26:34 Πελοποννήςου

13 TTE-62534-3247-20130108-134227 100 8/1/2013 13:42:27 Πελοποννήςου

14 TTE-62534-13036-20130201-135442 100 1/2/2013 13:54:42 Πελοποννήςου

15 TTE-62534-4781-20130111-115413 100 11/1/2013 11:54:13 Πελοποννήςου

16 TTE-62534-4721-20130111-111651 100 11/1/2013 11:16:51 Πελοποννήςου

17 TTE-62534-3974-20130109-194349 95 9/1/2013 19:43:49 Πελοποννήςου

18 TTE-62534-3967-20130109-191905 95 9/1/2013 19:19:05 Πελοποννήςου

19 TTE-62534-3950-20130109-184553 95 9/1/2013 18:45:53 Πελοποννήςου

20 TTE-62534-9476-20130128-134507 95 28/1/2013 13:45:07 Πελοποννήςου

21 TTE-62534-4890-20130111-130340 95 11/1/2013 13:03:40 Πελοποννήςου

22 TTE-62534-8166-20130123-105411 95 23/1/2013 10:54:11 Πελοποννήςου

23 TTE-62534-5656-20130114-122647 95 14/1/2013 12:26:47 Πελοποννήςου

24 TTE-62534-8984-20130125-124041 95 25/1/2013 12:40:41 Πελοποννήςου

25 TTE-62534-4645-20130111-100330 95 11/1/2013 10:03:30 Πελοποννήςου

26 TTE-62534-4676-20130111-103427 90 11/1/2013 10:34:27 Πελοποννήςου

27 TTE-62534-4107-20130110-113512 85 10/1/2013 11:35:12 Πελοποννήςου

28 TTE-62534-9567-20130128-160540 85 28/1/2013 16:05:40 Πελοποννήςου

29 TTE-62534-5898-20130114-210100 80 14/1/2013 21:01:00 Πελοποννήςου

30 TTE-62534-14120-20130204-083609 80 4/2/2013 8:36:09 Πελοποννήςου

31 TTE-62534-6391-20130116-120911 80 16/1/2013 12:09:11 Πελοποννήςου

32 TTE-62534-13485-20130201-175808 80 1/2/2013 17:58:08 Πελοποννήςου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Τ.Α. Μορια Ημερομηνία

Τποβολής Ώρα

Τποβολής Περιφέρεια

1 TTE-62534-3971-20130109-193422 120 9/1/2013 19:34:22

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

2 TTE-62534-4818-20130111-125632 120 11/1/2013 12:56:32

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

3 TTE-62534-2526-20130104-104034 120 4/1/2013 10:40:34

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

4 TTE-62534-7051-20130118-114254 120 18/1/2013 11:42:54

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

5 TTE-62534-5877-20130114-173326 120 14/1/2013 17:33:26

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

6 TTE-62534-7095-20130118-113322 120 18/1/2013 11:33:22

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

7 TTE-62534-9336-20130128-114034 110 28/1/2013 11:40:34

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Page 76: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

76

8 TTE-62534-14047-20130203-192024 110 3/2/2013 19:20:24

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

9 TTE-62534-904-20121214-154605 110 14/12/2012 15:46:05

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

10 TTE-62534-14011-20130203-165636 110 3/2/2013 16:56:36

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

11 TTE-62534-705-20121213-144943 110 13/12/2012 14:49:43

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

12 TTE-62534-1723-20121221-184754 110 21/12/2012 18:47:54

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

13 TTE-62534-1742-20121221-205830 110 21/12/2012 20:58:30

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

14 TTE-62534-4302-20130110-140537 110 10/1/2013 14:05:37

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

15 TTE-62534-4844-20130111-123810 110 11/1/2013 12:38:10

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

16 TTE-62534-3995-20130109-204321 110 9/1/2013 20:43:21

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

17 TTE-62534-3958-20130109-190850 110 9/1/2013 19:08:50

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

18 TTE-62534-5713-20130114-131749 110 14/1/2013 13:17:49

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

19 TTE-62534-5828-20130114-153407 110 14/1/2013 15:34:07

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

20 TTE-62534-4944-20130111-143501 110 11/1/2013 14:35:01

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

21 TTE-62534-4282-20130110-134953 110 10/1/2013 13:49:53

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

22 TTE-62534-9417-20130128-123806 110 28/1/2013 12:38:06

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

23 TTE-62534-1222-20121218-120010 110 18/12/2012 12:00:10

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

24 TTE-62534-13967-20130203-121345 110 3/2/2013 12:13:45

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

25 TTE-62534-8727-20130124-160727 110 24/1/2013 16:07:27

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

26 TTE-62534-8468-20130124-100121 110 24/1/2013 10:01:21

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

27 TTE-62534-14922-20130204-135520 110 4/2/2013 13:55:20

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

28 TTE-62534-5709-20130114-131036 110 14/1/2013 13:10:36

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

29 TTE-62534-4985-20130111-140846 110 11/1/2013 14:08:46

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

30 TTE-62534-14788-20130204-131729 110 4/2/2013 13:17:29

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

31 TTE-62534-10861-20130130-143759 110 30/1/2013 14:37:59

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

32 TTE-62534-6148-20130115-152735 110 15/1/2013 15:27:35

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

33 TTE-62534-6790-20130117-125932 110 17/1/2013 12:59:32

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

34 TTE-62534-7782-20130122-103811 110 22/1/2013 10:38:11

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

35 TTE-62534-8704-20130124-153754 110 24/1/2013 15:37:54

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

36 TTE-62534-7646-20130121-155828 110 21/1/2013 15:58:28

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

37 TTE-62534-8366-20130123-171449 110 23/1/2013 17:14:49

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

38 TTE-62534-5618-20130114-120714 110 14/1/2013 12:07:14

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

39 TTE-62534-11333-20130131-101735 110 31/1/2013 10:17:35

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

40 TTE-62534-8030-20130122-154516 110 22/1/2013 15:45:16

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

41 TTE-62534-12823-20130201-125237 110 1/2/2013 12:52:37

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

42 TTE-62534-9249-20130128-095756 110 28/1/2013 9:57:56

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

43 TTE-62534-8762-20130124-173237 110 24/1/2013 17:32:37

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

44 TTE-62534-4360-20130110-153812 110 10/1/2013 15:38:12

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

45 TTE-62534-13882-20130202-185805 105 2/2/2013 18:58:05

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

46 TTE-62534-9430-20130128-130445 105 28/1/2013 13:04:45

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Page 77: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

77

47 TTE-62534-2109-20121229-134737 105 29/12/2012 13:47:37

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

48 TTE-62534-4133-20130110-114640 105 10/1/2013 11:46:40

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

49 TTE-62534-9424-20130128-124250 105 28/1/2013 12:42:50

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

50 TTE-62534-4306-20130110-141121 105 10/1/2013 14:11:21

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

51 TTE-62534-10141-20130129-150215 105 29/1/2013 15:02:15

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

52 TTE-62534-8648-20130124-144135 105 24/1/2013 14:41:35

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

53 TTE-62534-7121-20130118-121027 105 18/1/2013 12:10:27

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

54 TTE-62534-6473-20130116-135505 105 16/1/2013 13:55:05

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

55 TTE-62534-9524-20130128-141822 100 28/1/2013 14:18:22

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

56 TTE-62534-14020-20130203-171234 100 3/2/2013 17:12:34

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

57 TTE-62534-13959-20130203-115227 100 3/2/2013 11:52:27

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

58 TTE-62534-2103-20121229-132311 100 29/12/2012 13:23:11

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

59 TTE-62534-1729-20121221-192410 100 21/12/2012 19:24:10

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

60 TTE-62534-1725-20121221-191250 100 21/12/2012 19:12:50

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

61 TTE-62534-4535-20130110-221615 100 10/1/2013 22:16:15

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

62 TTE-62534-9383-20130128-123454 100 28/1/2013 12:34:54

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

63 TTE-62534-13986-20130203-133911 100 3/2/2013 13:39:11

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

64 TTE-62534-3042-20130108-095653 100 8/1/2013 9:56:53

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

65 TTE-62534-715-20121213-150741 100 13/12/2012 15:07:41

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

66 TTE-62534-2836-20130107-125133 100 7/1/2013 12:51:33

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

67 TTE-62534-1239-20121218-123920 100 18/12/2012 12:39:20

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

68 TTE-62534-1102-20121217-125624 100 17/12/2012 12:56:24

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

69 TTE-62534-6666-20130117-101224 100 17/1/2013 10:12:24

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

70 TTE-62534-4114-20130110-112551 100 10/1/2013 11:25:51

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

71 TTE-62534-4946-20130111-135833 100 11/1/2013 13:58:33

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

72 TTE-62534-9943-20130129-120922 100 29/1/2013 12:09:22

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

73 TTE-62534-9318-20130128-110934 100 28/1/2013 11:09:34

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

74 TTE-62534-8518-20130124-112347 100 24/1/2013 11:23:47

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

75 TTE-62534-4266-20130110-133432 100 10/1/2013 13:34:32

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

76 TTE-62534-7608-20130121-133757 100 21/1/2013 13:37:57

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

77 TTE-62534-6516-20130116-170058 100 16/1/2013 17:00:58

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

78 TTE-62534-8877-20130125-104344 100 25/1/2013 10:43:44

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

79 TTE-62534-6715-20130117-111057 100 17/1/2013 11:10:57

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

80 TTE-62534-7605-20130121-133119 100 21/1/2013 13:31:19

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

81 TTE-62534-6059-20130115-132632 100 15/1/2013 13:26:32

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

82 TTE-62534-7434-20130121-103105 100 21/1/2013 10:31:05

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

83 TTE-62534-6869-20130117-152446 100 17/1/2013 15:24:46

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

84 TTE-62534-14236-20130204-095553 100 4/2/2013 9:55:53

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

85 TTE-62534-9738-20130129-093041 100 29/1/2013 9:30:41

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Page 78: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

78

86 TTE-62534-8990-20130125-124459 100 25/1/2013 12:44:59

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

87 TTE-62534-8367-20130123-171748 100 23/1/2013 17:17:48

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

88 TTE-62534-5038-20130111-145743 100 11/1/2013 14:57:43

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

89 TTE-62534-11087-20130130-181845 100 30/1/2013 18:18:45

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

90 TTE-62534-6658-20130117-111256 100 17/1/2013 11:12:56

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

91 TTE-62534-8372-20130123-173415 100 23/1/2013 17:34:15

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

92 TTE-62534-9721-20130129-082421 100 29/1/2013 8:24:21

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

93 TTE-62534-7531-20130121-115037 100 21/1/2013 11:50:37

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

94 TTE-62534-6794-20130117-130519 100 17/1/2013 13:05:19

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

95 TTE-62534-7169-20130118-125707 100 18/1/2013 12:57:07

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

96 TTE-62534-4683-20130111-104222 100 11/1/2013 10:42:22

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

97 TTE-62534-6845-20130117-141805 100 17/1/2013 14:18:05

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

98 TTE-62534-9310-20130128-105810 100 28/1/2013 10:58:10

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

99 TTE-62534-8611-20130124-175843 100 24/1/2013 17:58:43

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

100 TTE-62534-660-20121213-130959 95 13/12/2012 13:09:59

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

101 TTE-62534-6584-20130116-212305 95 16/1/2013 21:23:05

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

102 TTE-62534-2104-20121229-132723 95 29/12/2012 13:27:23

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

103 TTE-62534-1733-20121221-194303 95 21/12/2012 19:43:03

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

104 TTE-62534-2082-20121229-120235 95 29/12/2012 12:02:35

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

105 TTE-62534-5457-20130114-100904 95 14/1/2013 10:09:04

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

106 TTE-62534-13974-20130203-124434 95 3/2/2013 12:44:34

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

107 TTE-62534-4641-20130111-095542 95 11/1/2013 9:55:42

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

108 TTE-62534-11282-20130131-094739 95 31/1/2013 9:47:39

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

109 TTE-62534-14288-20130204-101303 95 4/2/2013 10:13:03

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

110 TTE-62534-8139-20130123-093000 95 23/1/2013 9:30:00

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

111 TTE-62534-1714-20121221-180047 95 21/12/2012 18:00:47

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

112 TTE-62534-799-20121214-110446 95 14/12/2012 11:04:46

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

113 TTE-62534-6752-20130117-120501 95 17/1/2013 12:05:01

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

114 TTE-62534-1928-20121227-131645 95 27/12/2012 13:16:45

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

115 TTE-62534-7769-20130122-102821 95 22/1/2013 10:28:21

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

116 TTE-62534-9510-20130128-140708 95 28/1/2013 14:07:08

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

117 TTE-62534-8937-20130125-113635 95 25/1/2013 11:36:35

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

118 TTE-62534-6139-20130115-150956 95 15/1/2013 15:09:56

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

119 TTE-62534-7045-20130118-105939 95 18/1/2013 10:59:39

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

120 TTE-62534-11832-20130131-140947 95 31/1/2013 14:09:47

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

121 TTE-62534-10237-20130129-172541 95 29/1/2013 17:25:41

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

122 TTE-62534-6791-20130117-125734 95 17/1/2013 12:57:34

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

123 TTE-62534-12544-20130201-101000 95 1/2/2013 10:10:00

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

124 TTE-62534-14332-20130204-104221 95 4/2/2013 10:42:21

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Page 79: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

79

125 TTE-62534-10841-20130130-142035 95 30/1/2013 14:20:35

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

126 TTE-62534-9558-20130128-154322 95 28/1/2013 15:43:22

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

127 TTE-62534-7892-20130122-122359 95 22/1/2013 12:23:59

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

128 TTE-62534-8925-20130125-112454 95 25/1/2013 11:24:54

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

129 TTE-62534-6409-20130116-122625 95 16/1/2013 12:26:25

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

130 TTE-62534-12612-20130201-105046 95 1/2/2013 10:50:46

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

131 TTE-62534-8470-20130124-101333 95 24/1/2013 10:13:33

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

132 TTE-62534-5982-20130115-121741 95 15/1/2013 12:17:41

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

133 TTE-62534-7591-20130121-124431 95 21/1/2013 12:44:31

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

134 TTE-62534-12945-20130201-142247 95 1/2/2013 14:22:47

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

135 TTE-62534-10481-20130130-104028 95 30/1/2013 10:40:28

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

136 TTE-62534-2509-20130104-100028 90 4/1/2013 10:00:28

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

137 TTE-62534-6576-20130116-204358 90 16/1/2013 20:43:58

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

138 TTE-62534-2096-20121229-125729 90 29/12/2012 12:57:29

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

139 TTE-62534-4543-20130110-222934 90 10/1/2013 22:29:34

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

140 TTE-62534-2097-20121229-130048 90 29/12/2012 13:00:48

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

141 TTE-62534-4526-20130110-215242 90 10/1/2013 21:52:42

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

142 TTE-62534-4771-20130111-115611 90 11/1/2013 11:56:11

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

143 TTE-62534-860-20121214-122428 90 14/12/2012 12:24:28

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

144 TTE-62534-6746-20130117-115818 90 17/1/2013 11:58:18

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

145 TTE-62534-6773-20130117-130312 90 17/1/2013 13:03:12

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

146 TTE-62534-10181-20130129-154755 90 29/1/2013 15:47:55

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

147 TTE-62534-6521-20130116-172017 90 16/1/2013 17:20:17

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

148 TTE-62534-13177-20130201-145320 90 1/2/2013 14:53:20

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

149 TTE-62534-7518-20130121-113648 90 21/1/2013 11:36:48

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

150 TTE-62534-6462-20130116-135446 90 16/1/2013 13:54:46

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

151 TTE-62534-7018-20130118-100049 90 18/1/2013 10:00:49

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

152 TTE-62534-8173-20130123-115446 90 23/1/2013 11:54:46

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

153 TTE-62534-8552-20130124-115828 90 24/1/2013 11:58:28

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

154 TTE-62534-7138-20130118-122817 90 18/1/2013 12:28:17

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

155 TTE-62534-10355-20130130-000723 90 30/1/2013 0:07:23

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

156 TTE-62534-4650-20130111-100429 90 11/1/2013 10:04:29

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

157 TTE-62534-11298-20130131-100405 90 31/1/2013 10:04:05

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

158 TTE-62534-5580-20130114-114151 90 14/1/2013 11:41:51

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

159 TTE-62534-14446-20130204-113221 85 4/2/2013 11:32:21

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

160 TTE-62534-6732-20130117-113118 85 17/1/2013 11:31:18

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

161 TTE-62534-6093-20130115-140141 85 15/1/2013 14:01:41

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

162 TTE-62534-5654-20130114-122848 85 14/1/2013 12:28:48

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

163 TTE-62534-6154-20130115-153429 85 15/1/2013 15:34:29

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

Page 80: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

80

164 TTE-62534-14984-20130204-143208 85 4/2/2013 14:32:08

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

165 TTE-62534-6840-20130117-141447 85 17/1/2013 14:14:47

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

166 TTE-62534-8001-20130122-143624 85 22/1/2013 14:36:24

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

167 TTE-62534-4738-20130111-112238 85 11/1/2013 11:22:38

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

168 TTE-62534-9491-20130128-134840 85 28/1/2013 13:48:40

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

169 TTE-62534-13887-20130202-191334 80 2/2/2013 19:13:34

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

170 TTE-62534-14263-20130204-100324 80 4/2/2013 10:03:24

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

171 TTE-62534-868-20121214-123751 80 14/12/2012 12:37:51

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

172 TTE-62534-651-20121213-123916 80 13/12/2012 12:39:16

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

173 TTE-62534-2492-20130104-093308 80 4/1/2013 9:33:08

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

174 TTE-62534-5742-20130114-134414 80 14/1/2013 13:44:14

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

175 TTE-62534-4498-20130110-211706 80 10/1/2013 21:17:06

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

176 TTE-62534-6292-20130116-113112 80 16/1/2013 11:31:12

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

177 TTE-62534-6983-20130118-093133 80 18/1/2013 9:31:33

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

178 TTE-62534-14882-20130204-133301 80 4/2/2013 13:33:01

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

179 TTE-62534-8329-20130123-143948 80 23/1/2013 14:39:48

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

180 TTE-62534-6134-20130115-145940 80 15/1/2013 14:59:40

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

181 TTE-62534-11482-20130131-111246 80 31/1/2013 11:12:46

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

182 TTE-62534-6106-20130115-142929 70 15/1/2013 14:29:29

Κεντρικήσ Μακεδονίασ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Τ.Α. Μορια Ημερομηνία

Τποβολής Ώρα

Τποβολής Περιφέρεια

1 TTE-62534-2264-20130102-154228 120 2/1/2013 15:42:28

Δυτικήσ Μακεδονίασ

2 TTE-62534-2743-20130107-091931 120 7/1/2013 9:19:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

3 TTE-62534-6536-20130116-180706 120 16/1/2013 18:07:06

Δυτικήσ Μακεδονίασ

4 TTE-62534-5490-20130114-103357 120 14/1/2013 10:33:57

Δυτικήσ Μακεδονίασ

5 TTE-62534-3489-20130108-213445 120 8/1/2013 21:34:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

6 TTE-62534-12208-20130131-183202 120 31/1/2013 18:32:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

7 TTE-62534-15136-20130204-172707 120 4/2/2013 17:27:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

8 TTE-62534-9833-20130129-110307 120 29/1/2013 11:03:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

9 TTE-62534-10885-20130130-150229 120 30/1/2013 15:02:29

Δυτικήσ Μακεδονίασ

10 TTE-62534-11430-20130131-105929 120 31/1/2013 10:59:29

Δυτικήσ Μακεδονίασ

11 TTE-62534-12818-20130201-123117 120 1/2/2013 12:31:17

Δυτικήσ Μακεδονίασ

12 TTE-62534-2267-20130102-155026 120 2/1/2013 15:50:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

13 TTE-62534-3527-20130109-092023 120 9/1/2013 9:20:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

14 TTE-62534-3563-20130109-100337 120 9/1/2013 10:03:37

Δυτικήσ Μακεδονίασ

15 TTE-62534-13297-20130201-154319 120 1/2/2013 15:43:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

16 TTE-62534-565-20121213-104234 120 13/12/2012 10:42:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 81: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

81

17 TTE-62534-6014-20130115-124813 120 15/1/2013 12:48:13

Δυτικήσ Μακεδονίασ

18 TTE-62534-2335-20130103-110445 120 3/1/2013 11:04:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

19 TTE-62534-2341-20130103-111853 120 3/1/2013 11:18:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

20 TTE-62534-1214-20121218-110852 120 18/12/2012 11:08:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

21 TTE-62534-1461-20121220-102125 120 20/12/2012 10:21:25

Δυτικήσ Μακεδονίασ

22 TTE-62534-9730-20130129-092601 120 29/1/2013 9:26:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

23 TTE-62534-7549-20130121-121135 115 21/1/2013 12:11:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

24 TTE-62534-12147-20130131-175331 115 31/1/2013 17:53:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

25 TTE-62534-7202-20130118-133229 115 18/1/2013 13:32:29

Δυτικήσ Μακεδονίασ

26 TTE-62534-8271-20130123-131435 115 23/1/2013 13:14:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

27 TTE-62534-9675-20130128-212758 115 28/1/2013 21:27:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

28 TTE-62534-14190-20130204-093117 110 4/2/2013 9:31:17

Δυτικήσ Μακεδονίασ

29 TTE-62534-5609-20130114-120128 110 14/1/2013 12:01:28

Δυτικήσ Μακεδονίασ

30 TTE-62534-13640-20130201-204652 110 1/2/2013 20:46:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

31 TTE-62534-11534-20130131-113353 110 31/1/2013 11:33:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

32 TTE-62534-10654-20130130-123609 110 30/1/2013 12:36:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

33 TTE-62534-5023-20130111-144401 110 11/1/2013 14:44:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

34 TTE-62534-11618-20130131-121106 110 31/1/2013 12:11:06

Δυτικήσ Μακεδονίασ

35 TTE-62534-13321-20130201-155548 110 1/2/2013 15:55:48

Δυτικήσ Μακεδονίασ

36 TTE-62534-8784-20130124-203959 110 24/1/2013 20:39:59

Δυτικήσ Μακεδονίασ

37 TTE-62534-6785-20130117-131335 110 17/1/2013 13:13:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

38 TTE-62534-14355-20130204-105100 110 4/2/2013 10:51:00

Δυτικήσ Μακεδονίασ

39 TTE-62534-4297-20130110-140347 110 10/1/2013 14:03:47

Δυτικήσ Μακεδονίασ

40 TTE-62534-6606-20130116-223134 110 16/1/2013 22:31:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

41 TTE-62534-10419-20130130-094541 110 30/1/2013 9:45:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

42 TTE-62534-11806-20130131-135507 110 31/1/2013 13:55:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

43 TTE-62534-15274-20130204-202121 110 4/2/2013 20:21:21

Δυτικήσ Μακεδονίασ

44 TTE-62534-11134-20130130-191442 110 30/1/2013 19:14:42

Δυτικήσ Μακεδονίασ

45 TTE-62534-12406-20130131-205109 110 31/1/2013 20:51:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

46 TTE-62534-6539-20130116-181327 110 16/1/2013 18:13:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

47 TTE-62534-15260-20130204-194143 110 4/2/2013 19:41:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

48 TTE-62534-4280-20130110-135222 110 10/1/2013 13:52:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

49 TTE-62534-3357-20130108-153621 110 8/1/2013 15:36:21

Δυτικήσ Μακεδονίασ

50 TTE-62534-11573-20130131-115205 110 31/1/2013 11:52:05

Δυτικήσ Μακεδονίασ

51 TTE-62534-8383-20130123-180059 110 23/1/2013 18:00:59

Δυτικήσ Μακεδονίασ

52 TTE-62534-5690-20130114-125145 110 14/1/2013 12:51:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

53 TTE-62534-6506-20130116-164558 110 16/1/2013 16:45:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

54 TTE-62534-7675-20130121-183156 110 21/1/2013 18:31:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

55 TTE-62534-10869-20130130-144929 110 30/1/2013 14:49:29

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 82: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

82

56 TTE-62534-6538-20130116-181617 110 16/1/2013 18:16:17

Δυτικήσ Μακεδονίασ

57 TTE-62534-7922-20130122-125510 110 22/1/2013 12:55:10

Δυτικήσ Μακεδονίασ

58 TTE-62534-4479-20130110-201040 110 10/1/2013 20:10:40

Δυτικήσ Μακεδονίασ

59 TTE-62534-7895-20130122-123430 110 22/1/2013 12:34:30

Δυτικήσ Μακεδονίασ

60 TTE-62534-7685-20130121-200741 110 21/1/2013 20:07:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

61 TTE-62534-4275-20130110-133401 110 10/1/2013 13:34:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

62 TTE-62534-9041-20130125-134132 110 25/1/2013 13:41:32

Δυτικήσ Μακεδονίασ

63 TTE-62534-10951-20130130-160519 110 30/1/2013 16:05:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

64 TTE-62534-6897-20130117-162312 110 17/1/2013 16:23:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

65 TTE-62534-4953-20130111-135839 110 11/1/2013 13:58:39

Δυτικήσ Μακεδονίασ

66 TTE-62534-3629-20130109-111852 110 9/1/2013 11:18:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

67 TTE-62534-8412-20130123-195707 110 23/1/2013 19:57:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

68 TTE-62534-3944-20130109-183834 110 9/1/2013 18:38:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

69 TTE-62534-12321-20130131-193645 110 31/1/2013 19:36:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

70 TTE-62534-9073-20130125-142616 110 25/1/2013 14:26:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

71 TTE-62534-13049-20130201-135739 110 1/2/2013 13:57:39

Δυτικήσ Μακεδονίασ

72 TTE-62534-15027-20130204-151728 110 4/2/2013 15:17:28

Δυτικήσ Μακεδονίασ

73 TTE-62534-7684-20130121-195322 110 21/1/2013 19:53:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

74 TTE-62534-15033-20130204-152517 110 4/2/2013 15:25:17

Δυτικήσ Μακεδονίασ

75 TTE-62534-8003-20130122-144521 110 22/1/2013 14:45:21

Δυτικήσ Μακεδονίασ

76 TTE-62534-13703-20130201-232341 110 1/2/2013 23:23:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

77 TTE-62534-8805-20130125-004453 110 25/1/2013 0:44:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

78 TTE-62534-284-20121212-160055 110 12/12/2012 16:00:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

79 TTE-62534-7616-20130121-141516 110 21/1/2013 14:15:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

80 TTE-62534-3383-20130108-163201 110 8/1/2013 16:32:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

81 TTE-62534-4444-20130110-184237 110 10/1/2013 18:42:37

Δυτικήσ Μακεδονίασ

82 TTE-62534-12729-20130201-114702 110 1/2/2013 11:47:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

83 TTE-62534-4562-20130110-230609 110 10/1/2013 23:06:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

84 TTE-62534-8640-20130124-134455 110 24/1/2013 13:44:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

85 TTE-62534-4876-20130111-125041 110 11/1/2013 12:50:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

86 TTE-62534-3317-20130108-143650 110 8/1/2013 14:36:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

87 TTE-62534-4418-20130110-174848 110 10/1/2013 17:48:48

Δυτικήσ Μακεδονίασ

88 TTE-62534-1219-20121218-111633 110 18/12/2012 11:16:33

Δυτικήσ Μακεδονίασ

89 TTE-62534-1506-20121220-161725 110 20/12/2012 16:17:25

Δυτικήσ Μακεδονίασ

90 TTE-62534-6201-20130115-171509 110 15/1/2013 17:15:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

91 TTE-62534-7779-20130122-103204 110 22/1/2013 10:32:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

92 TTE-62534-8197-20130123-111752 110 23/1/2013 11:17:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

93 TTE-62534-1408-20121219-154608 110 19/12/2012 15:46:08

Δυτικήσ Μακεδονίασ

94 TTE-62534-5527-20130114-104826 110 14/1/2013 10:48:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 83: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

83

95 TTE-62534-4810-20130111-121301 110 11/1/2013 12:13:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

96 TTE-62534-1069-20121217-113755 110 17/12/2012 11:37:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

97 TTE-62534-3713-20130109-122216 110 9/1/2013 12:22:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

98 TTE-62534-1623-20121221-120101 110 21/12/2012 12:01:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

99 TTE-62534-9635-20130128-181449 110 28/1/2013 18:14:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

100 TTE-62534-3690-20130109-120936 110 9/1/2013 12:09:36

Δυτικήσ Μακεδονίασ

101 TTE-62534-3767-20130109-130339 110 9/1/2013 13:03:39

Δυτικήσ Μακεδονίασ

102 TTE-62534-5686-20130114-124556 110 14/1/2013 12:45:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

103 TTE-62534-5407-20130114-093055 110 14/1/2013 9:30:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

104 TTE-62534-1676-20121221-135407 110 21/12/2012 13:54:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

105 TTE-62534-4926-20130111-132922 110 11/1/2013 13:29:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

106 TTE-62534-10221-20130129-165426 110 29/1/2013 16:54:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

107 TTE-62534-3047-20130108-100715 110 8/1/2013 10:07:15

Δυτικήσ Μακεδονίασ

108 TTE-62534-4125-20130110-120307 110 10/1/2013 12:03:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

109 TTE-62534-5424-20130114-094731 110 14/1/2013 9:47:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

110 TTE-62534-2005-20121228-123132 110 28/12/2012 12:31:32

Δυτικήσ Μακεδονίασ

111 TTE-62534-9241-20130128-095054 110 28/1/2013 9:50:54

Δυτικήσ Μακεδονίασ

112 TTE-62534-7800-20130122-105544 110 22/1/2013 10:55:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

113 TTE-62534-2788-20130107-110430 110 7/1/2013 11:04:30

Δυτικήσ Μακεδονίασ

114 TTE-62534-794-20121214-092417 110 14/12/2012 9:24:17

Δυτικήσ Μακεδονίασ

115 TTE-62534-5950-20130115-120451 110 15/1/2013 12:04:51

Δυτικήσ Μακεδονίασ

116 TTE-62534-7950-20130122-132802 110 22/1/2013 13:28:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

117 TTE-62534-14883-20130204-133419 110 4/2/2013 13:34:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

118 TTE-62534-7846-20130122-114149 110 22/1/2013 11:41:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

119 TTE-62534-4847-20130111-123247 110 11/1/2013 12:32:47

Δυτικήσ Μακεδονίασ

120 TTE-62534-822-20121214-105911 110 14/12/2012 10:59:11

Δυτικήσ Μακεδονίασ

121 TTE-62534-5505-20130114-103912 110 14/1/2013 10:39:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

122 TTE-62534-14163-20130204-091821 110 4/2/2013 9:18:21

Δυτικήσ Μακεδονίασ

123 TTE-62534-2481-20130104-091548 110 4/1/2013 9:15:48

Δυτικήσ Μακεδονίασ

124 TTE-62534-5716-20130114-131719 110 14/1/2013 13:17:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

125 TTE-62534-9850-20130129-114645 110 29/1/2013 11:46:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

126 TTE-62534-12819-20130201-123220 110 1/2/2013 12:32:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

127 TTE-62534-11314-20130131-100223 110 31/1/2013 10:02:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

128 TTE-62534-9399-20130128-122141 110 28/1/2013 12:21:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

129 TTE-62534-8585-20130124-125112 110 24/1/2013 12:51:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

130 TTE-62534-14339-20130204-104649 110 4/2/2013 10:46:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

131 TTE-62534-9397-20130128-122145 110 28/1/2013 12:21:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

132 TTE-62534-6421-20130116-124846 110 16/1/2013 12:48:46

Δυτικήσ Μακεδονίασ

133 TTE-62534-7568-20130121-122631 110 21/1/2013 12:26:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 84: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

84

134 TTE-62534-8548-20130124-120019 110 24/1/2013 12:00:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

135 TTE-62534-8253-20130123-124613 110 23/1/2013 12:46:13

Δυτικήσ Μακεδονίασ

136 TTE-62534-8863-20130125-100751 110 25/1/2013 10:07:51

Δυτικήσ Μακεδονίασ

137 TTE-62534-4200-20130110-123831 110 10/1/2013 12:38:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

138 TTE-62534-12121-20130131-172541 105 31/1/2013 17:25:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

139 TTE-62534-6619-20130117-011814 105 17/1/2013 1:18:14

Δυτικήσ Μακεδονίασ

140 TTE-62534-7629-20130121-150711 105 21/1/2013 15:07:11

Δυτικήσ Μακεδονίασ

141 TTE-62534-9003-20130125-130920 105 25/1/2013 13:09:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

142 TTE-62534-4521-20130110-213727 105 10/1/2013 21:37:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

143 TTE-62534-8307-20130123-135858 105 23/1/2013 13:58:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

144 TTE-62534-15262-20130204-195319 105 4/2/2013 19:53:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

145 TTE-62534-8810-20130125-012216 105 25/1/2013 1:22:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

146 TTE-62534-15267-20130204-200758 105 4/2/2013 20:07:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

147 TTE-62534-4522-20130110-220841 105 10/1/2013 22:08:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

148 TTE-62534-12136-20130131-174056 105 31/1/2013 17:40:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

149 TTE-62534-12388-20130131-202407 105 31/1/2013 20:24:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

150 TTE-62534-12323-20130131-194343 105 31/1/2013 19:43:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

151 TTE-62534-8121-20130123-011358 105 23/1/2013 1:13:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

152 TTE-62534-7080-20130118-112550 105 18/1/2013 11:25:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

153 TTE-62534-7179-20130118-130532 105 18/1/2013 13:05:32

Δυτικήσ Μακεδονίασ

154 TTE-62534-1273-20121218-164331 105 18/12/2012 16:43:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

155 TTE-62534-2046-20121228-162915 105 28/12/2012 16:29:15

Δυτικήσ Μακεδονίασ

156 TTE-62534-5644-20130114-122305 105 14/1/2013 12:23:05

Δυτικήσ Μακεδονίασ

157 TTE-62534-3536-20130109-093226 105 9/1/2013 9:32:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

158 TTE-62534-574-20121213-110227 105 13/12/2012 11:02:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

159 TTE-62534-10213-20130129-164337 105 29/1/2013 16:43:37

Δυτικήσ Μακεδονίασ

160 TTE-62534-10329-20130129-210435 105 29/1/2013 21:04:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

161 TTE-62534-4172-20130110-120939 105 10/1/2013 12:09:39

Δυτικήσ Μακεδονίασ

162 TTE-62534-8244-20130123-123757 105 23/1/2013 12:37:57

Δυτικήσ Μακεδονίασ

163 TTE-62534-915-20121214-181335 105 14/12/2012 18:13:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

164 TTE-62534-1232-20121218-120547 105 18/12/2012 12:05:47

Δυτικήσ Μακεδονίασ

165 TTE-62534-3252-20130108-134936 105 8/1/2013 13:49:36

Δυτικήσ Μακεδονίασ

166 TTE-62534-14235-20130204-095841 105 4/2/2013 9:58:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

167 TTE-62534-6354-20130116-113948 105 16/1/2013 11:39:48

Δυτικήσ Μακεδονίασ

168 TTE-62534-6674-20130117-102331 105 17/1/2013 10:23:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

169 TTE-62534-8620-20130124-131305 105 24/1/2013 13:13:05

Δυτικήσ Μακεδονίασ

170 TTE-62534-9404-20130128-123120 105 28/1/2013 12:31:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

171 TTE-62534-6678-20130117-102742 105 17/1/2013 10:27:42

Δυτικήσ Μακεδονίασ

172 TTE-62534-11075-20130130-181212 105 30/1/2013 18:12:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 85: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

85

173 TTE-62534-9322-20130128-111347 100 28/1/2013 11:13:47

Δυτικήσ Μακεδονίασ

174 TTE-62534-6910-20130117-163619 100 17/1/2013 16:36:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

175 TTE-62534-15286-20130204-210049 100 4/2/2013 21:00:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

176 TTE-62534-14756-20130204-125412 100 4/2/2013 12:54:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

177 TTE-62534-6522-20130116-171122 100 16/1/2013 17:11:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

178 TTE-62534-8864-20130125-101055 100 25/1/2013 10:10:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

179 TTE-62534-862-20121214-122426 100 14/12/2012 12:24:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

180 TTE-62534-10997-20130130-165538 100 30/1/2013 16:55:38

Δυτικήσ Μακεδονίασ

181 TTE-62534-8068-20130122-174826 100 22/1/2013 17:48:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

182 TTE-62534-13698-20130201-225616 100 1/2/2013 22:56:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

183 TTE-62534-4533-20130110-221208 100 10/1/2013 22:12:08

Δυτικήσ Μακεδονίασ

184 TTE-62534-14981-20130204-142726 100 4/2/2013 14:27:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

185 TTE-62534-7114-20130118-120334 100 18/1/2013 12:03:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

186 TTE-62534-5040-20130111-145952 100 11/1/2013 14:59:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

187 TTE-62534-8483-20130124-103835 100 24/1/2013 10:38:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

188 TTE-62534-6524-20130116-171920 100 16/1/2013 17:19:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

189 TTE-62534-8112-20130123-004456 100 23/1/2013 0:44:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

190 TTE-62534-3940-20130109-181439 100 9/1/2013 18:14:39

Δυτικήσ Μακεδονίασ

191 TTE-62534-14986-20130204-143203 100 4/2/2013 14:32:03

Δυτικήσ Μακεδονίασ

192 TTE-62534-11558-20130131-114541 100 31/1/2013 11:45:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

193 TTE-62534-12657-20130201-111818 100 1/2/2013 11:18:18

Δυτικήσ Μακεδονίασ

194 TTE-62534-8118-20130123-010002 100 23/1/2013 1:00:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

195 TTE-62534-13152-20130201-144322 100 1/2/2013 14:43:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

196 TTE-62534-11328-20130131-101418 100 31/1/2013 10:14:18

Δυτικήσ Μακεδονίασ

197 TTE-62534-11515-20130131-113029 100 31/1/2013 11:30:29

Δυτικήσ Μακεδονίασ

198 TTE-62534-13670-20130201-215714 100 1/2/2013 21:57:14

Δυτικήσ Μακεδονίασ

199 TTE-62534-6546-20130116-184852 100 16/1/2013 18:48:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

200 TTE-62534-8124-20130123-012949 100 23/1/2013 1:29:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

201 TTE-62534-13515-20130201-182620 100 1/2/2013 18:26:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

202 TTE-62534-9829-20130129-105727 100 29/1/2013 10:57:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

203 TTE-62534-13441-20130201-173026 100 1/2/2013 17:30:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

204 TTE-62534-6831-20130117-135838 100 17/1/2013 13:58:38

Δυτικήσ Μακεδονίασ

205 TTE-62534-9716-20130129-005136 100 29/1/2013 0:51:36

Δυτικήσ Μακεδονίασ

206 TTE-62534-8071-20130122-175953 100 22/1/2013 17:59:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

207 TTE-62534-8894-20130125-105914 100 25/1/2013 10:59:14

Δυτικήσ Μακεδονίασ

208 TTE-62534-4455-20130110-190835 100 10/1/2013 19:08:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

209 TTE-62534-3634-20130109-112144 100 9/1/2013 11:21:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

210 TTE-62534-8122-20130123-011912 100 23/1/2013 1:19:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

211 TTE-62534-8059-20130122-172646 100 22/1/2013 17:26:46

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 86: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

86

212 TTE-62534-7707-20130122-024322 100 22/1/2013 2:43:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

213 TTE-62534-14905-20130204-134433 100 4/2/2013 13:44:33

Δυτικήσ Μακεδονίασ

214 TTE-62534-8220-20130123-115842 100 23/1/2013 11:58:42

Δυτικήσ Μακεδονίασ

215 TTE-62534-11438-20130131-105650 100 31/1/2013 10:56:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

216 TTE-62534-10638-20130130-122843 100 30/1/2013 12:28:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

217 TTE-62534-14987-20130204-143411 100 4/2/2013 14:34:11

Δυτικήσ Μακεδονίασ

218 TTE-62534-4762-20130111-113554 100 11/1/2013 11:35:54

Δυτικήσ Μακεδονίασ

219 TTE-62534-1275-20121218-165954 100 18/12/2012 16:59:54

Δυτικήσ Μακεδονίασ

220 TTE-62534-4257-20130110-131859 100 10/1/2013 13:18:59

Δυτικήσ Μακεδονίασ

221 TTE-62534-3951-20130109-184419 100 9/1/2013 18:44:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

222 TTE-62534-4312-20130110-141328 100 10/1/2013 14:13:28

Δυτικήσ Μακεδονίασ

223 TTE-62534-1428-20121219-180541 100 19/12/2012 18:05:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

224 TTE-62534-8067-20130122-173758 100 22/1/2013 17:37:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

225 TTE-62534-6902-20130117-162704 100 17/1/2013 16:27:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

226 TTE-62534-1402-20121219-151156 100 19/12/2012 15:11:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

227 TTE-62534-2607-20130104-141100 100 4/1/2013 14:11:00

Δυτικήσ Μακεδονίασ

228 TTE-62534-3460-20130108-201453 100 8/1/2013 20:14:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

229 TTE-62534-8186-20130123-110802 100 23/1/2013 11:08:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

230 TTE-62534-6068-20130115-132854 100 15/1/2013 13:28:54

Δυτικήσ Μακεδονίασ

231 TTE-62534-2809-20130107-115504 100 7/1/2013 11:55:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

232 TTE-62534-12499-20130201-093844 100 1/2/2013 9:38:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

233 TTE-62534-4822-20130111-122923 100 11/1/2013 12:29:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

234 TTE-62534-8260-20130123-125441 100 23/1/2013 12:54:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

235 TTE-62534-1636-20121221-122010 100 21/12/2012 12:20:10

Δυτικήσ Μακεδονίασ

236 TTE-62534-7075-20130118-110753 100 18/1/2013 11:07:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

237 TTE-62534-2806-20130107-114424 100 7/1/2013 11:44:24

Δυτικήσ Μακεδονίασ

238 TTE-62534-1935-20121227-133853 100 27/12/2012 13:38:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

239 TTE-62534-2214-20130102-115102 100 2/1/2013 11:51:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

240 TTE-62534-1657-20121221-125414 100 21/12/2012 12:54:14

Δυτικήσ Μακεδονίασ

241 TTE-62534-7501-20130121-111859 100 21/1/2013 11:18:59

Δυτικήσ Μακεδονίασ

242 TTE-62534-7403-20130121-092749 100 21/1/2013 9:27:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

243 TTE-62534-1184-20121218-095553 100 18/12/2012 9:55:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

244 TTE-62534-2318-20130103-102611 100 3/1/2013 10:26:11

Δυτικήσ Μακεδονίασ

245 TTE-62534-7906-20130122-124308 100 22/1/2013 12:43:08

Δυτικήσ Μακεδονίασ

246 TTE-62534-617-20121213-120503 100 13/12/2012 12:05:03

Δυτικήσ Μακεδονίασ

247 TTE-62534-11559-20130131-114925 100 31/1/2013 11:49:25

Δυτικήσ Μακεδονίασ

248 TTE-62534-8467-20130124-100327 100 24/1/2013 10:03:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

249 TTE-62534-4202-20130110-123600 100 10/1/2013 12:36:00

Δυτικήσ Μακεδονίασ

250 TTE-62534-7194-20130118-132620 100 18/1/2013 13:26:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 87: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

87

251 TTE-62534-14814-20130204-131108 100 4/2/2013 13:11:08

Δυτικήσ Μακεδονίασ

252 TTE-62534-9284-20130128-104632 100 28/1/2013 10:46:32

Δυτικήσ Μακεδονίασ

253 TTE-62534-7666-20130121-171116 100 21/1/2013 17:11:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

254 TTE-62534-9950-20130129-122145 100 29/1/2013 12:21:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

255 TTE-62534-14655-20130204-121451 100 4/2/2013 12:14:51

Δυτικήσ Μακεδονίασ

256 TTE-62534-14702-20130204-123054 100 4/2/2013 12:30:54

Δυτικήσ Μακεδονίασ

257 TTE-62534-12737-20130201-115305 100 1/2/2013 11:53:05

Δυτικήσ Μακεδονίασ

258 TTE-62534-8135-20130123-091655 100 23/1/2013 9:16:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

259 TTE-62534-6279-20130116-100114 100 16/1/2013 10:01:14

Δυτικήσ Μακεδονίασ

260 TTE-62534-1891-20121227-124134 100 27/12/2012 12:41:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

261 TTE-62534-7577-20130121-123525 100 21/1/2013 12:35:25

Δυτικήσ Μακεδονίασ

262 TTE-62534-7594-20130121-125835 100 21/1/2013 12:58:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

263 TTE-62534-9069-20130125-141101 95 25/1/2013 14:11:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

264 TTE-62534-7599-20130121-130624 95 21/1/2013 13:06:24

Δυτικήσ Μακεδονίασ

265 TTE-62534-11859-20130131-141849 95 31/1/2013 14:18:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

266 TTE-62534-6579-20130116-214413 95 16/1/2013 21:44:13

Δυτικήσ Μακεδονίασ

267 TTE-62534-10849-20130130-143543 95 30/1/2013 14:35:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

268 TTE-62534-7657-20130121-164945 95 21/1/2013 16:49:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

269 TTE-62534-8740-20130124-162730 95 24/1/2013 16:27:30

Δυτικήσ Μακεδονίασ

270 TTE-62534-6591-20130116-215807 95 16/1/2013 21:58:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

271 TTE-62534-9521-20130128-141925 95 28/1/2013 14:19:25

Δυτικήσ Μακεδονίασ

272 TTE-62534-12438-20130201-001657 95 1/2/2013 0:16:57

Δυτικήσ Μακεδονίασ

273 TTE-62534-9019-20130125-131823 95 25/1/2013 13:18:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

274 TTE-62534-6592-20130116-220255 95 16/1/2013 22:02:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

275 TTE-62534-13683-20130201-222109 95 1/2/2013 22:21:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

276 TTE-62534-14964-20130204-141527 95 4/2/2013 14:15:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

277 TTE-62534-4821-20130111-122606 95 11/1/2013 12:26:06

Δυτικήσ Μακεδονίασ

278 TTE-62534-9871-20130129-113144 95 29/1/2013 11:31:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

279 TTE-62534-3929-20130109-174407 95 9/1/2013 17:44:07

Δυτικήσ Μακεδονίασ

280 TTE-62534-12846-20130201-125733 95 1/2/2013 12:57:33

Δυτικήσ Μακεδονίασ

281 TTE-62534-3962-20130109-191612 95 9/1/2013 19:16:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

282 TTE-62534-6620-20130117-012744 95 17/1/2013 1:27:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

283 TTE-62534-8940-20130125-114714 95 25/1/2013 11:47:14

Δυτικήσ Μακεδονίασ

284 TTE-62534-5683-20130114-124952 95 14/1/2013 12:49:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

285 TTE-62534-11638-20130131-121911 95 31/1/2013 12:19:11

Δυτικήσ Μακεδονίασ

286 TTE-62534-13121-20130201-142921 95 1/2/2013 14:29:21

Δυτικήσ Μακεδονίασ

287 TTE-62534-13192-20130201-150439 95 1/2/2013 15:04:39

Δυτικήσ Μακεδονίασ

288 TTE-62534-13662-20130201-213323 95 1/2/2013 21:33:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

289 TTE-62534-9437-20130128-131550 95 28/1/2013 13:15:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 88: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

88

290 TTE-62534-11686-20130131-125501 95 31/1/2013 12:55:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

291 TTE-62534-8125-20130123-013427 95 23/1/2013 1:34:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

292 TTE-62534-8581-20130124-122732 95 24/1/2013 12:27:32

Δυτικήσ Μακεδονίασ

293 TTE-62534-12348-20130131-195724 95 31/1/2013 19:57:24

Δυτικήσ Μακεδονίασ

294 TTE-62534-8857-20130125-100036 95 25/1/2013 10:00:36

Δυτικήσ Μακεδονίασ

295 TTE-62534-4459-20130110-191623 95 10/1/2013 19:16:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

296 TTE-62534-14992-20130204-143916 95 4/2/2013 14:39:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

297 TTE-62534-4741-20130111-112150 95 11/1/2013 11:21:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

298 TTE-62534-1509-20121220-164905 95 20/12/2012 16:49:05

Δυτικήσ Μακεδονίασ

299 TTE-62534-11676-20130131-123255 95 31/1/2013 12:32:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

300 TTE-62534-1617-20121221-115118 95 21/12/2012 11:51:18

Δυτικήσ Μακεδονίασ

301 TTE-62534-3106-20130108-111016 95 8/1/2013 11:10:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

302 TTE-62534-4658-20130111-101050 95 11/1/2013 10:10:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

303 TTE-62534-5947-20130115-114925 95 15/1/2013 11:49:25

Δυτικήσ Μακεδονίασ

304 TTE-62534-1405-20121219-152924 95 19/12/2012 15:29:24

Δυτικήσ Μακεδονίασ

305 TTE-62534-3896-20130109-165236 95 9/1/2013 16:52:36

Δυτικήσ Μακεδονίασ

306 TTE-62534-4046-20130110-094606 95 10/1/2013 9:46:06

Δυτικήσ Μακεδονίασ

307 TTE-62534-3453-20130108-192930 95 8/1/2013 19:29:30

Δυτικήσ Μακεδονίασ

308 TTE-62534-5480-20130114-102149 95 14/1/2013 10:21:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

309 TTE-62534-5406-20130114-093004 95 14/1/2013 9:30:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

310 TTE-62534-118-20121212-133723 95 12/12/2012 13:37:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

311 TTE-62534-1722-20121221-184011 95 21/12/2012 18:40:11

Δυτικήσ Μακεδονίασ

312 TTE-62534-3386-20130108-165032 95 8/1/2013 16:50:32

Δυτικήσ Μακεδονίασ

313 TTE-62534-1424-20121219-175551 95 19/12/2012 17:55:51

Δυτικήσ Μακεδονίασ

314 TTE-62534-3459-20130108-200930 95 8/1/2013 20:09:30

Δυτικήσ Μακεδονίασ

315 TTE-62534-7115-20130118-120644 95 18/1/2013 12:06:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

316 TTE-62534-14721-20130204-123205 95 4/2/2013 12:32:05

Δυτικήσ Μακεδονίασ

317 TTE-62534-8509-20130124-112315 95 24/1/2013 11:23:15

Δυτικήσ Μακεδονίασ

318 TTE-62534-8852-20130125-095302 95 25/1/2013 9:53:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

319 TTE-62534-8995-20130125-125147 95 25/1/2013 12:51:47

Δυτικήσ Μακεδονίασ

320 TTE-62534-9344-20130128-113906 95 28/1/2013 11:39:06

Δυτικήσ Μακεδονίασ

321 TTE-62534-5610-20130114-120001 95 14/1/2013 12:00:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

322 TTE-62534-1992-20121228-114637 95 28/12/2012 11:46:37

Δυτικήσ Μακεδονίασ

323 TTE-62534-8225-20130123-120829 95 23/1/2013 12:08:29

Δυτικήσ Μακεδονίασ

324 TTE-62534-2021-20121228-134323 95 28/12/2012 13:43:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

325 TTE-62534-3279-20130108-141230 95 8/1/2013 14:12:30

Δυτικήσ Μακεδονίασ

326 TTE-62534-7716-20130122-085822 95 22/1/2013 8:58:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

327 TTE-62534-12982-20130201-133513 95 1/2/2013 13:35:13

Δυτικήσ Μακεδονίασ

328 TTE-62534-9289-20130128-103648 95 28/1/2013 10:36:48

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 89: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

89

329 TTE-62534-10681-20130130-125156 95 30/1/2013 12:51:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

330 TTE-62534-8155-20130123-102543 95 23/1/2013 10:25:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

331 TTE-62534-10680-20130130-125243 95 30/1/2013 12:52:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

332 TTE-62534-14789-20130204-125838 95 4/2/2013 12:58:38

Δυτικήσ Μακεδονίασ

333 TTE-62534-9725-20130129-091840 95 29/1/2013 9:18:40

Δυτικήσ Μακεδονίασ

334 TTE-62534-7953-20130122-134058 90 22/1/2013 13:40:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

335 TTE-62534-13556-20130201-185808 90 1/2/2013 18:58:08

Δυτικήσ Μακεδονίασ

336 TTE-62534-8918-20130125-112828 90 25/1/2013 11:28:28

Δυτικήσ Μακεδονίασ

337 TTE-62534-12169-20130131-180838 90 31/1/2013 18:08:38

Δυτικήσ Μακεδονίασ

338 TTE-62534-10650-20130130-123235 90 30/1/2013 12:32:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

339 TTE-62534-6500-20130116-163209 90 16/1/2013 16:32:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

340 TTE-62534-8267-20130123-130541 90 23/1/2013 13:05:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

341 TTE-62534-9840-20130129-111222 90 29/1/2013 11:12:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

342 TTE-62534-15058-20130204-160350 90 4/2/2013 16:03:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

343 TTE-62534-6753-20130117-120706 90 17/1/2013 12:07:06

Δυτικήσ Μακεδονίασ

344 TTE-62534-7925-20130122-131457 90 22/1/2013 13:14:57

Δυτικήσ Μακεδονίασ

345 TTE-62534-8991-20130125-125138 90 25/1/2013 12:51:38

Δυτικήσ Μακεδονίασ

346 TTE-62534-7520-20130121-113853 90 21/1/2013 11:38:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

347 TTE-62534-8393-20130123-185134 90 23/1/2013 18:51:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

348 TTE-62534-12430-20130131-235620 90 31/1/2013 23:56:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

349 TTE-62534-11232-20130131-000630 90 31/1/2013 0:06:30

Δυτικήσ Μακεδονίασ

350 TTE-62534-12216-20130131-183611 90 31/1/2013 18:36:11

Δυτικήσ Μακεδονίασ

351 TTE-62534-11151-20130130-192635 90 30/1/2013 19:26:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

352 TTE-62534-5696-20130114-125719 90 14/1/2013 12:57:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

353 TTE-62534-9685-20130128-220955 90 28/1/2013 22:09:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

354 TTE-62534-9536-20130128-144121 90 28/1/2013 14:41:21

Δυτικήσ Μακεδονίασ

355 TTE-62534-4047-20130110-094718 90 10/1/2013 9:47:18

Δυτικήσ Μακεδονίασ

356 TTE-62534-7806-20130122-110355 90 22/1/2013 11:03:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

357 TTE-62534-528-20121213-092757 90 13/12/2012 9:27:57

Δυτικήσ Μακεδονίασ

358 TTE-62534-9064-20130125-140756 90 25/1/2013 14:07:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

359 TTE-62534-4230-20130110-125221 90 10/1/2013 12:52:21

Δυτικήσ Μακεδονίασ

360 TTE-62534-1728-20121221-191609 90 21/12/2012 19:16:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

361 TTE-62534-3449-20130108-192504 90 8/1/2013 19:25:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

362 TTE-62534-2165-20131231-131820 90 31/12/2012 13:18:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

363 TTE-62534-14708-20130204-122752 90 4/2/2013 12:27:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

364 TTE-62534-1682-20121221-144723 90 21/12/2012 14:47:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

365 TTE-62534-10233-20130129-171140 90 29/1/2013 17:11:40

Δυτικήσ Μακεδονίασ

366 TTE-62534-8532-20130124-114013 90 24/1/2013 11:40:13

Δυτικήσ Μακεδονίασ

367 TTE-62534-7772-20130122-104204 90 22/1/2013 10:42:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 90: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

90

368 TTE-62534-1115-20121217-131817 90 17/12/2012 13:18:17

Δυτικήσ Μακεδονίασ

369 TTE-62534-14630-20130204-120716 90 4/2/2013 12:07:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

370 TTE-62534-10366-20130130-022737 90 30/1/2013 2:27:37

Δυτικήσ Μακεδονίασ

371 TTE-62534-1415-20121219-163851 90 19/12/2012 16:38:51

Δυτικήσ Μακεδονίασ

372 TTE-62534-7457-20130121-103151 90 21/1/2013 10:31:51

Δυτικήσ Μακεδονίασ

373 TTE-62534-7174-20130118-130059 90 18/1/2013 13:00:59

Δυτικήσ Μακεδονίασ

374 TTE-62534-5787-20130114-141704 90 14/1/2013 14:17:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

375 TTE-62534-1950-20121227-150335 90 27/12/2012 15:03:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

376 TTE-62534-4057-20130110-100231 90 10/1/2013 10:02:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

377 TTE-62534-12157-20130131-180134 90 31/1/2013 18:01:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

378 TTE-62534-8389-20130123-184231 90 23/1/2013 18:42:31

Δυτικήσ Μακεδονίασ

379 TTE-62534-9710-20130128-231850 90 28/1/2013 23:18:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

380 TTE-62534-10989-20130130-164749 90 30/1/2013 16:47:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

381 TTE-62534-6702-20130117-111410 90 17/1/2013 11:14:10

Δυτικήσ Μακεδονίασ

382 TTE-62534-4080-20130110-104922 90 10/1/2013 10:49:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

383 TTE-62534-2754-20130107-093947 90 7/1/2013 9:39:47

Δυτικήσ Μακεδονίασ

384 TTE-62534-9301-20130128-105038 90 28/1/2013 10:50:38

Δυτικήσ Μακεδονίασ

385 TTE-62534-7619-20130121-143317 90 21/1/2013 14:33:17

Δυτικήσ Μακεδονίασ

386 TTE-62534-9859-20130129-111734 90 29/1/2013 11:17:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

387 TTE-62534-6636-20130117-093453 90 17/1/2013 9:34:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

388 TTE-62534-6024-20130115-125332 90 15/1/2013 12:53:32

Δυτικήσ Μακεδονίασ

389 TTE-62534-6986-20130118-091604 90 18/1/2013 9:16:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

390 TTE-62534-14135-20130204-090804 90 4/2/2013 9:08:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

391 TTE-62534-8456-20130124-095224 90 24/1/2013 9:52:24

Δυτικήσ Μακεδονίασ

392 TTE-62534-7838-20130122-113609 90 22/1/2013 11:36:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

393 TTE-62534-12957-20130201-132626 90 1/2/2013 13:26:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

394 TTE-62534-4428-20130110-180653 90 10/1/2013 18:06:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

395 TTE-62534-7731-20130122-093009 90 22/1/2013 9:30:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

396 TTE-62534-10661-20130130-123833 85 30/1/2013 12:38:33

Δυτικήσ Μακεδονίασ

397 TTE-62534-6578-20130116-204636 85 16/1/2013 20:46:36

Δυτικήσ Μακεδονίασ

398 TTE-62534-15290-20130204-210843 85 4/2/2013 21:08:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

399 TTE-62534-4472-20130110-200000 85 10/1/2013 20:00:00

Δυτικήσ Μακεδονίασ

400 TTE-62534-12699-20130201-113605 85 1/2/2013 11:36:05

Δυτικήσ Μακεδονίασ

401 TTE-62534-11119-20130130-185445 85 30/1/2013 18:54:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

402 TTE-62534-7828-20130122-113141 85 22/1/2013 11:31:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

403 TTE-62534-9363-20130128-120426 85 28/1/2013 12:04:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

404 TTE-62534-10978-20130130-164044 85 30/1/2013 16:40:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

405 TTE-62534-13093-20130201-142115 85 1/2/2013 14:21:15

Δυτικήσ Μακεδονίασ

406 TTE-62534-12572-20130201-102957 85 1/2/2013 10:29:57

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 91: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

91

407 TTE-62534-8808-20130125-010834 85 25/1/2013 1:08:34

Δυτικήσ Μακεδονίασ

408 TTE-62534-6743-20130117-120012 85 17/1/2013 12:00:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

409 TTE-62534-3050-20130108-102143 85 8/1/2013 10:21:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

410 TTE-62534-4254-20130110-132349 85 10/1/2013 13:23:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

411 TTE-62534-10176-20130129-154515 85 29/1/2013 15:45:15

Δυτικήσ Μακεδονίασ

412 TTE-62534-13876-20130202-181441 85 2/2/2013 18:14:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

413 TTE-62534-14966-20130204-143351 85 4/2/2013 14:33:51

Δυτικήσ Μακεδονίασ

414 TTE-62534-6553-20130116-191553 85 16/1/2013 19:15:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

415 TTE-62534-4196-20130110-123314 85 10/1/2013 12:33:14

Δυτικήσ Μακεδονίασ

416 TTE-62534-4420-20130110-175250 85 10/1/2013 17:52:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

417 TTE-62534-12524-20130201-095819 85 1/2/2013 9:58:19

Δυτικήσ Μακεδονίασ

418 TTE-62534-1113-20121217-131232 85 17/12/2012 13:12:32

Δυτικήσ Μακεδονίασ

419 TTE-62534-7136-20130118-122342 85 18/1/2013 12:23:42

Δυτικήσ Μακεδονίασ

420 TTE-62534-4681-20130111-103409 85 11/1/2013 10:34:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

421 TTE-62534-6205-20130115-171916 85 15/1/2013 17:19:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

422 TTE-62534-10404-20130130-093103 85 30/1/2013 9:31:03

Δυτικήσ Μακεδονίασ

423 TTE-62534-14742-20130204-124102 85 4/2/2013 12:41:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

424 TTE-62534-1223-20121218-113552 85 18/12/2012 11:35:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

425 TTE-62534-1181-20121218-090801 85 18/12/2012 9:08:01

Δυτικήσ Μακεδονίασ

426 TTE-62534-1203-20121218-102420 85 18/12/2012 10:24:20

Δυτικήσ Μακεδονίασ

427 TTE-62534-1991-20121228-112422 85 28/12/2012 11:24:22

Δυτικήσ Μακεδονίασ

428 TTE-62534-3262-20130108-135902 85 8/1/2013 13:59:02

Δυτικήσ Μακεδονίασ

429 TTE-62534-12652-20130201-111040 85 1/2/2013 11:10:40

Δυτικήσ Μακεδονίασ

430 TTE-62534-8463-20130124-095852 85 24/1/2013 9:58:52

Δυτικήσ Μακεδονίασ

431 TTE-62534-12764-20130201-115927 85 1/2/2013 11:59:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

432 TTE-62534-9217-20130128-093826 85 28/1/2013 9:38:26

Δυτικήσ Μακεδονίασ

433 TTE-62534-9324-20130128-112056 85 28/1/2013 11:20:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

434 TTE-62534-12493-20130201-093041 85 1/2/2013 9:30:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

435 TTE-62534-7510-20130121-112700 85 21/1/2013 11:27:00

Δυτικήσ Μακεδονίασ

436 TTE-62534-12520-20130201-100128 85 1/2/2013 10:01:28

Δυτικήσ Μακεδονίασ

437 TTE-62534-5006-20130111-142812 80 11/1/2013 14:28:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

438 TTE-62534-7853-20130122-115117 80 22/1/2013 11:51:17

Δυτικήσ Μακεδονίασ

439 TTE-62534-5776-20130114-141123 80 14/1/2013 14:11:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

440 TTE-62534-14862-20130204-133350 80 4/2/2013 13:33:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

441 TTE-62534-8948-20130125-115823 80 25/1/2013 11:58:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

442 TTE-62534-11657-20130131-122345 80 31/1/2013 12:23:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

443 TTE-62534-8621-20130124-133345 80 24/1/2013 13:33:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

444 TTE-62534-8411-20130123-195533 80 23/1/2013 19:55:33

Δυτικήσ Μακεδονίασ

445 TTE-62534-8934-20130125-113635 80 25/1/2013 11:36:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 92: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

92

446 TTE-62534-14452-20130204-112353 80 4/2/2013 11:23:53

Δυτικήσ Μακεδονίασ

447 TTE-62534-6922-20130117-165937 80 17/1/2013 16:59:37

Δυτικήσ Μακεδονίασ

448 TTE-62534-8280-20130123-132610 80 23/1/2013 13:26:10

Δυτικήσ Μακεδονίασ

449 TTE-62534-8941-20130125-115415 80 25/1/2013 11:54:15

Δυτικήσ Μακεδονίασ

450 TTE-62534-12785-20130201-122316 80 1/2/2013 12:23:16

Δυτικήσ Μακεδονίασ

451 TTE-62534-13120-20130201-142659 80 1/2/2013 14:26:59

Δυτικήσ Μακεδονίασ

452 TTE-62534-8953-20130125-120545 80 25/1/2013 12:05:45

Δυτικήσ Μακεδονίασ

453 TTE-62534-4293-20130110-140127 80 10/1/2013 14:01:27

Δυτικήσ Μακεδονίασ

454 TTE-62534-2490-20130104-092850 80 4/1/2013 9:28:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

455 TTE-62534-2493-20130104-093255 80 4/1/2013 9:32:55

Δυτικήσ Μακεδονίασ

456 TTE-62534-899-20121214-150547 80 14/12/2012 15:05:47

Δυτικήσ Μακεδονίασ

457 TTE-62534-3960-20130109-192951 80 9/1/2013 19:29:51

Δυτικήσ Μακεδονίασ

458 TTE-62534-6618-20130117-011237 80 17/1/2013 1:12:37

Δυτικήσ Μακεδονίασ

459 TTE-62534-10376-20130130-085728 80 30/1/2013 8:57:28

Δυτικήσ Μακεδονίασ

460 TTE-62534-1136-20121217-150404 80 17/12/2012 15:04:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

461 TTE-62534-3301-20130108-142244 80 8/1/2013 14:22:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

462 TTE-62534-5992-20130115-122523 80 15/1/2013 12:25:23

Δυτικήσ Μακεδονίασ

463 TTE-62534-6997-20130118-093048 80 18/1/2013 9:30:48

Δυτικήσ Μακεδονίασ

464 TTE-62534-1416-20121219-164404 80 19/12/2012 16:44:04

Δυτικήσ Μακεδονίασ

465 TTE-62534-10983-20130130-163959 80 30/1/2013 16:39:59

Δυτικήσ Μακεδονίασ

466 TTE-62534-14450-20130204-112641 80 4/2/2013 11:26:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

467 TTE-62534-10272-20130129-185758 80 29/1/2013 18:57:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

468 TTE-62534-1421-20121219-172549 80 19/12/2012 17:25:49

Δυτικήσ Μακεδονίασ

469 TTE-62534-3526-20130109-091537 80 9/1/2013 9:15:37

Δυτικήσ Μακεδονίασ

470 TTE-62534-1881-20121227-105209 80 27/12/2012 10:52:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

471 TTE-62534-12504-20130201-094535 80 1/2/2013 9:45:35

Δυτικήσ Μακεδονίασ

472 TTE-62534-8526-20130124-113950 80 24/1/2013 11:39:50

Δυτικήσ Μακεδονίασ

473 TTE-62534-6461-20130116-132658 80 16/1/2013 13:26:58

Δυτικήσ Μακεδονίασ

474 TTE-62534-7798-20130122-105346 80 22/1/2013 10:53:46

Δυτικήσ Μακεδονίασ

475 TTE-62534-6375-20130116-115846 80 16/1/2013 11:58:46

Δυτικήσ Μακεδονίασ

476 TTE-62534-11406-20130131-105544 80 31/1/2013 10:55:44

Δυτικήσ Μακεδονίασ

477 TTE-62534-9750-20130129-094443 80 29/1/2013 9:44:43

Δυτικήσ Μακεδονίασ

478 TTE-62534-7799-20130122-114029 80 22/1/2013 11:40:29

Δυτικήσ Μακεδονίασ

479 TTE-62534-2160-20131231-121456 70 31/12/2012 12:14:56

Δυτικήσ Μακεδονίασ

480 TTE-62534-9679-20130128-215309 70 28/1/2013 21:53:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

481 TTE-62534-7711-20130122-031046 70 22/1/2013 3:10:46

Δυτικήσ Μακεδονίασ

482 TTE-62534-8809-20130125-011609 70 25/1/2013 1:16:09

Δυτικήσ Μακεδονίασ

483 TTE-62534-3985-20130109-202654 70 9/1/2013 20:26:54

Δυτικήσ Μακεδονίασ

484 TTE-62534-3340-20130108-152638 70 8/1/2013 15:26:38

Δυτικήσ Μακεδονίασ

Page 93: ü ÿ ü ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΓΑ: Β88Δ46Ψ842 39Ψ …portal.tee.gr/portal/page/portal/apofaseis_de_tee/%C1%F0...πζ ) η δα πηε $ δ (15.000,00 €). πζ π δεζεεηα

93

485 TTE-62534-1923-20121227-132212 70 27/12/2012 13:22:12

Δυτικήσ Μακεδονίασ

486 TTE-62534-5423-20130114-094557 70 14/1/2013 9:45:57

Δυτικήσ Μακεδονίασ

487 TTE-62534-7525-20130121-114659 70 21/1/2013 11:46:59

Δυτικήσ Μακεδονίασ

488 TTE-62534-5560-20130114-111641 65 14/1/2013 11:16:41

Δυτικήσ Μακεδονίασ

489 TTE-62534-4187-20130110-123046 50 10/1/2013 12:30:46

Δυτικήσ Μακεδονίασ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ VOUCHER

Α/Α Κ.Α.Τ.Α. Μορια Ημερομηνία

Τποβολής Ώρα

Τποβολής Περιφέρεια

1 TTE-62534-14907-20130204-140639 110 4/2/2013 14:06:39 Αττικήσ

2 TTE-62534-14286-20130204-101331 110 4/2/2013 10:13:31 Αττικήσ

3 TTE-62534-4012-20130109-220615 110 9/1/2013 22:06:15 Αττικήσ

4 TTE-62534-408-20121212-193143 110 12/12/2012 19:31:43 Αττικήσ

5 TTE-62534-1138-20121217-151219 110 17/12/2012 15:12:19 Αττικήσ

6 TTE-62534-1659-20121221-132232 110 21/12/2012 13:22:32 Αττικήσ

7 TTE-62534-372-20121212-175935 110 12/12/2012 17:59:35 Αττικήσ

8 TTE-62534-5530-20130114-105221 110 14/1/2013 10:52:21 Αττικήσ

9 TTE-62534-11821-20130131-140700 110 31/1/2013 14:07:00 Αττικήσ

10 TTE-62534-12734-20130201-115453 110 1/2/2013 11:54:53 Αττικήσ

11 TTE-62534-13874-20130202-180343 110 2/2/2013 18:03:43 Αττικήσ

12 TTE-62534-5901-20130114-200901 110 14/1/2013 20:09:01 Αττικήσ

13 TTE-62534-14927-20130204-140207 105 4/2/2013 14:02:07 Αττικήσ

14 TTE-62534-11893-20130131-144542 105 31/1/2013 14:45:42 Αττικήσ

15 TTE-62534-11666-20130131-123022 105 31/1/2013 12:30:22 Αττικήσ

16 TTE-62534-4873-20130111-125005 100 11/1/2013 12:50:05 Αττικήσ

17 TTE-62534-9770-20130129-100702 100 29/1/2013 10:07:02 Αττικήσ

18 TTE-62534-1625-20121221-120448 100 21/12/2012 12:04:48 Αττικήσ

19 TTE-62534-11625-20130131-121551 100 31/1/2013 12:15:51 Αττικήσ

20 TTE-62534-2747-20130107-095330 95 7/1/2013 9:53:30 Αττικήσ

21 TTE-62534-12788-20130201-122111 95 1/2/2013 12:21:11 Αττικήσ

22 TTE-62534-4049-20130110-095612 95 10/1/2013 9:56:12 Αττικήσ

23 TTE-62534-9299-20130128-105418 95 28/1/2013 10:54:18 Αττικήσ

24 TTE-62534-1007-20121216-191927 90 16/12/2012 19:19:27 Αττικήσ

25 TTE-62534-206-20121212-143305 90 12/12/2012 14:33:05 Αττικήσ

26 TTE-62534-8490-20130124-111404 90 24/1/2013 11:14:04 Αττικήσ

27 TTE-62534-4209-20130110-123903 90 10/1/2013 12:39:03 Αττικήσ

28 TTE-62534-2000-20121228-123053 90 28/12/2012 12:30:53 Αττικήσ

29 TTE-62534-3099-20130108-110407 90 8/1/2013 11:04:07 Αττικήσ

30 TTE-62534-11262-20130131-090803 90 31/1/2013 9:08:03 Αττικήσ

31 TTE-62534-10351-20130129-234620 85 29/1/2013 23:46:20 Αττικήσ

32 TTE-62534-2804-20130107-114345 85 7/1/2013 11:43:45 Αττικήσ

33 TTE-62534-14201-20130204-094152 85 4/2/2013 9:41:52 Αττικήσ