QS 02 Al Baqarah

55
Sûrat Al-Baqarah (2) Sapi Betina (The Cow) Verses 1-286 ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# BismillâhirraHmânirraHiym $Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒu¡ ϵ‹Ïù ¡ Wèδ z⎯ŠÉ)Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ 2-1. Alif Laam Miym 2.2. dhaalikal kitaabu laa rayba fiyh* hudal lil muttaqiyn t⎦⎪Ï%©!$# tβθãΖÏΒ÷σムÍ=øtóø9$$Î/ t βθãΚ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø%yutβθà)ÏΖム∩⊂∪ 2-3. alladhiyna yu’minuuna bil ghaybi wa yuqiymuunas Salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθãΖÏΒ÷σム!$oÿÏ3 tΑÌΡé& y7øs9Î) !$tΒuρ tΑÌΡé& ÏΒ y7Î=ö7s% ÍοtÅzFψ$$Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏム∩⊆∪ 2-4. walladhiyna yu’minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun y7Íׯs9'ρé& 4n?tã Wèδ ÏiΒ öΝÎγÎn/§( y7Íׯs9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# ∩∈∪ 2-5. ulaaika ‘Alaa hudam mir rabbihim wa ulaaika humul mufliHuun ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. í!#uθyóΟÎγøŠn=tæ öΝßγs?öxΡr&u÷Πr& öΝs9 öΝèδöÉΖè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σム∩∉∪ 2-6. innalladhiyna kafaru sawaaun ‘Alayhym a an dhartahum am lam tundhirhum laa yu’minuun zΝtFyz ª!$# 4n?tã öΝÎγÎ/θè=è% 4n?tãuρ öΝÎγÏèôϑy( #n?tãuρ öΝÏδÌ|Áö/r& ×οuθ≈t±Ïî ( öΝßγs9uρ ë>#xtã ÒΟŠÏàtã ∩∠∪ 2-7. khatamallaahu ‘Alaa quluubihim wa ‘Alaa sam’Ihim* wa ‘Alaa abSaarihim ghishaawah* wa lahum ‘Adhaabun ‘AZiym zÏΒuρ Ĩ$¨Ψ9$# tΒ ãΑθà)tƒ $¨ΨtΒ#u«!$$Î/ ÏΘöθuø9$$Î/uρ ÌÅzFψ$# $tΒuρ Νèδ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ ∩∇∪ H 2-8. wa minan naasi may yaquulu aamannaa billaahi wa bil yawmil aakhiri wa maa hum bi mu’miniyn šχθããÏsƒä©!$# t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u$tΒuρ šχθããyøƒsHωÎ) öΝßγ|¡àΡr& $tΒuρ tβρáãèô±o∩®∪ 2-9. yukhaadi ’UUnallaaha walladhiyna aamanuu wa maa yakhda ’UUna illaa anfusahum wa maa yash ’Uruun 2

Transcript of QS 02 Al Baqarah

Page 1: QS 02 Al Baqarah

Sûrat Al-Baqarah (2) Sapi Betina (The Cow) Verses 1-286

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# BismillâhirraHmânirraHiym

$Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ ϵ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ z⎯Š É) −F ßϑù=Ïj9 ∩⊄∪

2-1. Alif Laam Miym 2.2. dhaalikal kitaabu laa rayba fiyh* hudal lil muttaqiyn

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ムÍ= ø‹ tó ø9 $$Î/ tβθ ãΚ‹ É) ムuρ nο 4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪

2-3. alladhiyna yu’minuuna bil ghaybi wa yuqiymuunas Salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ム!$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö7 s% Íο t ÅzFψ $$Î/ uρ ö/ ãφ tβθ ãΖ Ï%θム∩⊆∪

2-4. walladhiyna yu’minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 4’ n? tã “ W‰èδ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î=ø ßϑø9 $# ∩∈∪

2-5. ulaaika ‘Alaa hudam mir rabbihim wa ulaaika humul mufliHuun

¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. í™!# uθ y™ óΟ Îγ øŠ n= tæ öΝ ßγ s?ö‘ x‹Ρ r& u™ ÷Π r& öΝ s9 öΝ èδ ö‘É‹Ζ è? Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ム∩∉∪

2-6. innalladhiyna kafaru sawaaun ‘Alayhym a an dhartahum am lam tundhirhum laa yu’minuun

zΝ tF yz ª! $# 4’ n? tã öΝ Îγ Î/θè=è% 4’ n? tã uρ öΝ ÎγÏè ôϑ y™ ( #’ n? tã uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî ( öΝ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã

ÒΟŠ Ïà tã ∩∠∪

2-7. khatamallaahu ‘Alaa quluubihim wa ‘Alaa sam’Ihim* wa ‘Alaa abSaarihim ghishaawah* wa lahum ‘Adhaabun ‘AZiym

z⎯ ÏΒ uρ Ĩ$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $$ Î/ uρ Ì ÅzFψ $# $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ ÏΨÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ∩∇∪ H

2-8. wa minan naasi may yaquulu aamannaa billaahi wa bil yawmil aakhiri wa maa hum bi mu’miniyn

šχθ ãã ω≈ sƒä† ©!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ $ tΒ uρ šχθ ãã y‰ øƒ s† Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡ r& $ tΒ uρ tβρ á ãè ô±o„ ∩®∪

2-9. yukhaadi ’UUnallaaha walladhiyna aamanuu wa maa yakhda ’UUna illaa anfusahum wa maa yash ’Uruun

2

Page 2: QS 02 Al Baqarah

’ Îû Ν Îγ Î/θè=è% ÖÚ z £∆ ãΝ èδyŠ# t“ sù ª! $# $ZÊ t tΒ ( óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã 7ΟŠ Ï9 r& $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/ É‹ õ3 tƒ ∩⊇⊃∪

2-10. tiy quluubihim maraDun fa zaadahumullaahu maraDaa* wa lahum ‘Adhabun aliymum bimaa kaanuu yakdhibuun

# sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 Ÿω (#ρ߉ Å¡ø è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (# þθ ä9$s% $ yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øt wΥ šχθßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪

2-11. wa idhaa qiyla lahum laa tufsiduu fiyl arDi qaaluu innamaa naHnu muSliHuun

Iω r& öΝ ßγ ¯ΡÎ) ãΝ èδ tβρ ߉š ø ßϑø9 $# ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβρ á ãèô± o„ ∩⊇⊄∪

2-12. alaa innahum humul mufsiduuna walaakil laa yash ”Uruun

# sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θãΨÏΒ# u™ !$yϑ x. z⎯ tΒ# u™ â¨$̈Ζ9 $# (# þθä9$s% ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡr& !$ yϑ x. z⎯ tΒ# u™ â™!$ yγ x ¡9 $# 3 Iω r&

öΝ ßγ ¯ΡÎ) ãΝ èδ â™ !$yγ x ¡9 $# ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∪

2-13. wa idhaa qiyla lahum aaminuu kamaa aamanan naasu qaaluu a nu’minu kamaa aamanas sufahaa’* alaa innahum humus sufahaau walaakil laa ya’Å lamuun

# sŒ Î) uρ (#θà) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ # sŒ Î) uρ (# öθ n= yz 4’ n< Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© (# þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) öΝ ä3 yè tΒ

$ yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øt wΥ tβρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ãΒ ∩⊇⊆∪

2-14. wa idhaa laqulladhiyna aamanuu qaaluu aamannaa wa idhaa khalaw ilaa shayaaTiynihim qaaluu innaa ma’Akum innamaa naHnu mustahziuun

ª! $# ä— Ì“ öκ tJ ó¡ o„ öΝ Íκ Í5 ÷Λ èε ‘‰ ßϑ tƒ uρ ’ Îû öΝ Îγ ÏΨ≈ uŠ øó èÛ tβθ ßγ yϑ÷è tƒ ∩⊇∈∪

2-15. allaahu yastahziu bihim wa yamudduhum fiy Tughyaanihim ya’Åmahuun

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρ u tI ô© $# s' s#≈ n= Ò9 $# 3“ y‰ ßγ ø9 $$Î/ $ yϑ sù M pt ¿2 u‘ öΝ ßγ è? t≈ pg ÏkB $ tΒ uρ (#θçΡ% x. š⎥⎪ ω tG ôγãΒ ∩⊇∉∪

2-16. ulaaikalladhiynashtarawuD Dalaalata bil hudaa fa maa rabiHat tijaaratuhum wa maa kaanuu muhtadiyn

öΝ ßγ è=sV tΒ È≅ sV yϑx. “ Ï% ©! $# y‰ s% öθ tG ó™ $# # Y‘$ tΡ !$£ϑ n= sù ôN u™ !$ |Ê r& $ tΒ … ã& s! öθ ym |= yδ sŒ ª!$# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖ Î/

öΝ ßγ x. t s? uρ ’Îû ;M≈ yϑ è=àß ω tβρ ç ÅÇ ö6 ム∩⊇∠∪

2-17. mathaluhum kamathalilladhistawqada naaran fa lammaa aDaa’at maa Hawlahuu dhahaballaahu bi nuurihim wa tarakahum fiy Zulumaatil laa yubSiruun

BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã öΝ ßγ sù Ÿω tβθ ãè Å_ ö tƒ ∩⊇∇∪

2-18. Summum bukmum ‘Umyun fahum laa yarji’UUn

3

Page 3: QS 02 Al Baqarah

÷ρ r& 5= ÍhŠ |Á x. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# ϵŠ Ïù ×M≈ uΚè= àß Ó‰ ôã u‘ uρ ×− ö t/ uρ tβθ è= yè øg s† ÷Λàι yè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ

È, Ïã≡ uθ ¢Á9 $# u‘ x‹ tn ÏN öθ yϑø9 $# 4 ª! $# uρ 8ÝŠ Ït èΧ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ø9 $$ Î/ ∩⊇®∪

2-19. aw kaSayyibim minas samaai fiyhi Zulumaatuw wa ra’Åduw wa barq* yaj’Aluuna aSaabi ‘Ahum fiy aadhaanihim minas Sawaa’Iqi Hadharal mawt* wallaahu muHiyTum bil kaafiriyn

ߊ% s3 tƒ ä− ÷ y9 ø9 $# ß# sÜ øƒ s† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& ( !$ yϑ ¯=ä. u™ !$ |Ê r& Ν ßγ s9 (# öθ t± ¨Β ϵŠ Ïù !# sŒ Î) uρ zΝ n= øß r& öΝ Íκ ö n= tæ

(#θãΒ$s% 4 öθ s9 uρ u™ !$x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ Îγ Ïèôϑ |¡ Î/ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& uρ 4 χ Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x«

Öƒ ω s% ∩⊄⊃∪

2-20. yakaadul barqu yakhTafu abSaarahum* kullamaa aDaa’a lahum mashaw fiyhi wa idhaa aZlama ‘Alayhim qaamuu* wa law shaa-allaahu ladhahaba bi sam’Ihim wa abSaarihim* innallaaha ‘Alaa kulli shay’in qadiyr

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρ߉ ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊄⊇∪

2-21. yaa ayyuhan naasu’Åbuduu rabbakumulladhiy khalaqakum malladhiyna min qablikum la’Allakum tattaquun

“ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $V©≡ t Ïù u™ !$ yϑ ¡¡9 $# uρ [™ !$ oΨ Î/ tΑ t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ yl t ÷z r' sù

⎯ ϵ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ ¨V9$# $ ]% ø—Í‘ öΝ ä3 ©9 ( Ÿξ sù (#θè=yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡr& uρ šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊄∪

2-22. alladhiy ja’Ala lakumul arDa firaashaw was samaa-a binaa-an wa anzala minas samaai maa-an fa akhraja bihii minath thamaraati rizqal lakum* falaa taj’Aluu lillaahi andaadaw wa antum ta’Ålamuun

β Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑ ÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡω ö7 tã (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ

Ν ä. u™ !# y‰ yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ߊ «!$# χ Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% ω≈ |¹ ∩⊄⊂∪

2-23. wa in kuntum fiy raybim mimmaa nazzalnaa ‘Alaa ‘Abdinaa fa’tuu bi suuratim mim mithlihi wa’UU shuhadaa-akum min duunillaahi in kuntum Saadiqiyn

β Î* sù öΝ ©9 (#θè= yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè= yè ø s? (#θà) ¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $yδ ߊθ è% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yf Ås ø9 $# uρ ( ôN £‰ Ïã é&

t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ∩⊄⊆∪

4

Page 4: QS 02 Al Baqarah

2-24. fail lam taf’Aluu wa lan tat’Aluu fattaqun naarallatiy waquuduhan naasu wal Hi jaarah* u’Iddat lil kaafiriyn

Î Åe³ o0 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $#

( $ yϑ ¯=à2 (#θè% Η①$ pκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏΒ ;ο t yϑ rO $ ]% ø—Íh‘   (#θ ä9$s% # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# $ oΨø% Η①⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θè?é& uρ ⎯ ϵ Î/

$Yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( óΟ ßγ s9 uρ !$ yγŠ Ïù Ól≡ uρø— r& ×ο t £γ sÜ •Β ( öΝ èδ uρ $ yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∈∪

2-25. wa bashshirilladhiyna aamanuu wa ‘AmiluS SaaliHaati anna lahum jannaatin tajriy min taHtihal anhaar* kullamaa ruziquu minhaa min thamaratir rizqan qaaluu haadhalladhiy ruziqnaa min qabl* wa utuu bihii mutashaabihaa* wa lahum fiyhaa azwaajum muTahharatuw wa hum fiyhaa khaaliduun

* ¨βÎ) ©! $# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> Î ôØ o„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ |Êθãè t/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù 4 $̈Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $#

(#θãΨ tΒ# u™ tβθ ßϑn= ÷è uŠ sù çµ ¯Ρr& ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ ( $̈Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 šχθ ä9θà) u‹ sù !# sŒ$tΒ yŠ# u‘ r&

ª! $# # x‹≈ yγÎ/ Wξ sV tΒ ¢ ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯ ϵ Î/ # Z ÏV Ÿ2 “ ωôγ tƒ uρ ⎯ ϵ Î/ # Z ÏW x. 4 $ tΒ uρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ÿ⎯ ϵÎ/ ω Î)

t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊄∉∪

2-26. innallaaha laa yastaHyiy ay yaDriba mathalam maa ba’UUDatan fa maa fawqahaa* fa ammalladhiyna aamanuu fa ya’Ålamuuna annahul Haqqu mir rabbihim* wa ammalladhiyna kafaruu fa yaquuluuna maadhaa araadallaahu bi haadhaa mathalaa* wa maa yuDillu bihii illal faasiqiyn

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ ôγ tã «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ ϵ É)≈ sWŠ ÏΒ tβθ ãè sÜ ø) tƒ uρ !$ tΒ t tΒ r& ª! $# ÿ⎯ ϵ Î/ β r&

Ÿ≅ |¹θムšχρ ߉ Å¡ ø ムuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχρ ç Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊄∠∪

2-27. alladhiyna yanquDuuna ‘Ahdallaahi mim ba’Ådi miythaaqihi wa yaqTa’UUna maa amarallaahu bihii ay yuuSala wa yufsiduuna fiyl arD* ulaaika humul khaasiruun

y# ø‹ x. šχρ ã à õ3 s? «! $$Î/ öΝ çGΨ à2 uρ $Y?≡ uθ øΒ r& öΝ à6≈ uŠ ôm r' sù ( §Ν èO öΝ ä3 çG‹ Ïϑ ム§Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øtä†

§Ν èO ϵ øŠ s9 Î) šχθ ãè y_ ö è? ∩⊄∇∪

2-28. kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan fa aHyaakum* thumma yumiytukum thumma yuHyiykum thumma ilayhi turja”UUn

5

Page 5: QS 02 Al Baqarah

uθ èδ “ Ï% ©! $# šY n=y{ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑ y_ §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# £⎯ ßγ1 §θ |¡ sù

yì ö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑ y™ 4 uθ èδuρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î=tæ ∩⊄®∪

2-29. huwalladhiy khalaqa lakum maa fiyl arDi jamiy’An thummastawaa ilas samaai fa sawwaahunna sab’A samaawaat* wa huwa bi kulli shay’in ‘Aliym

øŒ Î) uρ tΑ$s% š •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î= yz ( (# þθ ä9$s% ã≅ yèøg rB r& $pκ Ïù ⎯ tΒ

߉ Å¡ø ム$ pκÏù à7 Ï ó¡ o„ uρ u™ !$tΒ Ïe$! $# ß⎯ øt wΥ uρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8 ωôϑ pt ¿2 ⨠Ïd‰ s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& $ tΒ

Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩⊂⊃∪

2-30. wa idh qaala rabbuka lil malaaikati inniy jaa’ Ilun fiyl arDi khaliyfah* qaaluu a taj ’Alu fiyhaa may yufsidu fiyhaa wa yasfikuddimaa’a wa naHnu nusabbiHu bi Hamdika wa nuqaddisu lak* qaala inniy a’Ålamu maa laa ta’Ålamuun

zΝ ¯= tæ uρ tΠ yŠ# u™ u™ !$oÿ ôœF{ $# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎ z tä ’ n? tã Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔ Î6 /Ρ r& Ï™!$ yϑ ó™ r' Î/

Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% ω≈ |¹ ∩⊂⊇∪

2-31. wa ‘Allama aadamal asmaa-a kullahaa thumma ‘AraDahum ‘Alal malaaikati fa qaala ambiuuniy bi asmaai haaulaai in kuntum Saadiqiyn

(#θä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖ s9 ωÎ) $tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡr& ãΛ⎧ Î=yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ∩⊂⊄∪

2-32. qaaluu subHaanaka laa ‘Ilma lanaa illaa maa ‘Allamtanaa* innaka antal ‘Aliymul Hakiym

tΑ$s% ãΠ yŠ$t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ ÷∞ Î; /Ρ r& öΝ Îη Í←!$ oÿ ôœ r' Î/ ( !$ £ϑ n=sù Ν èδ r' t6 /Ρr& öΝ Îη Í←!$ oÿ ôœ r' Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ ä3 ©9 þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r&

|= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ãΝ n=÷æ r& uρ $ tΒ tβρ ߉ ö7 è? $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚ çFõ3 s? ∩⊂⊂∪

2-33. qaala yaa aadamu ambi ‘hum bi asmaaihim* fa lammaa amba-uhum bi asmaaihim qaala alam aqul lakum inniy a’Ålamu ghaybas samaawaati wal arDi wa a’Ålamu maa tubduuna wa maa kuntum taktumuun

øŒ Î) uρ $ oΨ ù=è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚù=Ï9 (#ρ߉ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ߉ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î=ö/ Î) 4’ n1 r& u y9 õ3 tF ó™ $# uρ tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ

š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊆∪

2-34. wa i dh qulnaa lil malaaikatisjuduu li aadama fa sajaduu illaa ibliysa abaa wastakbara wa kaana minal kaafiriyn

6

Page 6: QS 02 Al Baqarah

$ uΖ ù=è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξ ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ ß] ø‹ ym $ yϑçF ø⁄ Ï© Ÿω uρ

$ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊂∈∪

2-35. wa qulnaa yaa aadamuskun anta wa zawjukal jannata wa kulaa minhaa raghadan Haythu shi’tumaa wa laa taqrabaa haadhihish shajarata fa takuunaa minaz Zaalimiyn

$ yϑßγ ©9 y— r' sù ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ pκ ÷] tã $ yϑßγ y_ t ÷z r' sù $£ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ϵŠ Ïù ( $ uΖ ù=è% uρ (#θäÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9

Aρ߉ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @ s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) &⎦⎫ Ïm ∩⊂∉∪ H

2-36. fa azallahumash shayTaanu ‘Anhaa fa akhrajahumaa mimmaa kaanaa fiyh* wa qulnahbiTuu ba’ÅDukum li ba’ÅDin ‘Aduww* wa lakum fiyl arDi mustaqarruw wa mataa’Un ilaa Hiyn

#‘ ¤) n= tG sù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ ϵÎn/ §‘ ;M≈ yϑ Î=x. z>$ tG sù ϵ ø‹ n=tã 4 … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ãΛ⎧ Ïm §9 $# ∩⊂∠∪

2-37. fa talaqqaa aadamu mir rabbihii kalimaatin fa taaba ‘Alayh* innahuu huwat tawwaabur raHiym

$ oΨ ù=è% (#θäÜ Î7 ÷δ$# $ pκ ÷] ÏΒ $ YèŠ ÏΗ sd ( $̈Β Î* sù Ν ä3 ¨Ψ t Ï? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “W‰ èδ ⎯ yϑ sù yì Î7 s? y“# y‰ èδ Ÿξ sù ì∃ öθ yz

öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† ∩⊂∇∪ H

2-38. qulnahbiTuu minhaa jamiy’AA* fa immaa ya’tiyannakum minniy hudan faman tabi ‘A hudaaya falaa khawfun ‘Alayhim wa laa hum yaHzanuun

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. (#θç/ ¤‹ x. uρ !$oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊂®∪

2-39. walladhiyna kafaruu wa kadhdhabuu bi aayaatinaaa ulaaika aSHaabun naar* hum fiyhaa khaaliduun

û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρã ä. øŒ $# z© ÉL yϑ÷è ÏΡ û© ÉL ©9 $# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ä3 ø‹ n= tæ (#θèù÷ρ r& uρ ü“ ω öκ yé Î/ Å∃ρé& öΝ ä. ω ôγ yèÎ/

}‘≈ −ƒ Î) uρ Èβθ ç7 yδö‘ $$ sù ∩⊆⊃∪

2-40 yaa baniy israaiyladhkuruu ni’Åmatiyallatiy an’Amtu ‘Alaykum wa awfuu bi ‘Ahdiy uufi bi ‘Ahdikum wa iyyaaya farhabuun

(#θãΖ ÏΒ# u™ uρ !$ yϑÎ/ àM ø9 t“Ρr& $]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9 öΝ ä3 yè tΒ Ÿω uρ (# þθ çΡθ ä3 s? tΑ ¨ρ r& ¤ Ïù% x. ⎯ ϵ Î/ ( Ÿω uρ (#ρç tI ô± n@

© ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ $ YΨ uΚ rO WξŠ Î=s% }‘≈ −ƒÎ) uρ Èβθ à) ¨? $$ sù ∩⊆⊇∪

2-41 wa aaminuu bimaa anzaltu muSaddiqal lima ma’Akum wa laa takuunuu awwala kaafirim bih* walaa tashtaruu bi aayaatiy thamanan qaliylaw wa iyyaaya fattaquun

7

Page 7: QS 02 Al Baqarah

Ÿω uρ (#θÝ¡ Î6 ù=s?  Y ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $$ Î/ (#θãΚ çGõ3 s?uρ ¨, ys ø9 $# öΝ çFΡr& uρ tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊆⊄∪

2-42 wa laa talbisul Haqqa bil baaTili wa taktumul Haqqa wa antum ta’Ålamuun

(#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ ÏèÏ.≡ §9 $# ∩⊆⊂∪

2-43 wa aqiymuS Salaata wa aatuz zakaata warka’UU ma’Ar raaki ‘Iyn

* tβρ â ß∆ ù' s? r& }¨$̈Ψ9 $# Îh É9ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝ ä3 |¡ àΡr& öΝ çFΡ r& uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tGÅ3 ø9 $# 4 Ÿξ sù r& tβθ è=É) ÷è s? ∩⊆⊆∪

2-44 a ta’muruunannaasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluunal kitaab* a falaa ta’Åqiluun

(#θãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n=¢Á9 $# uρ 4 $ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïèϱ≈ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪

2-45 wasta’ Iynuu bis Sabri waS Salaah* wa innahaa lakabiyratun illaa ‘Alal khaashi’Iyn

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ‘Ζ Ýà tƒ Ν åκ ¨Ξ r& (#θà)≈ n=•Β öΝ Íκ Íh5 u‘ öΝ ßγ ¯Ρ r& uρ ϵ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘ ∩⊆∉∪

2-46 alladhiyna yaZunnuuna annahum mulaaquu rabbihim wa annahum ilayhi raaji ‘UUn

û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρã ä. øŒ $# z© ÉL yϑ÷è ÏΡ û© ÉL ©9 $# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ ÎoΤ r& uρ öΝ ä3 çG ù=Ò sù ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊆∠∪

2-47 yaa baniy israaiyladhkuruu ni’Åmatiyallatiy an’Amtu ‘Alaykum wa anniy faDDaltukum ‘Alal ‘AAlamiyn

(#θà) ¨?$# uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ム$ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ

$ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã |ÁΖ ãƒ ∩⊆∇∪

2-48 wattaquu yawmal laa tajziy nafsun ‘An nafsin shay’aw wa laa yuqbalu minhaa shafaa ‘Atuw wa laa yu’khadhu minhaa ‘Adluw wa laa hum yunSaruun

øŒ Î) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ ¯g wΥ ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ tβ öθ tã ö Ïù öΝ ä3 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ ÅU# x‹ yè ø9 $# tβθ çt ¿o2 x‹ãƒ öΝ ä. u™ !$oΨ ö/ r&

tβθ ㊠ós tFó¡ tƒ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν ä3 Ï9≡ sŒ Ö™ Iξ t/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×Λ⎧Ïà tã ∩⊆®∪

2-49 wa idh najjaynaakum min aali fir’Awna yasuumuunakum suu-al ‘Adhaabi yudhabbiHuuna abnaa-akum wa yastaHyuuna nisaa-akum* wa fiy dhaalikum balaaum mir rabbikum ‘AZiym

øŒ Î) uρ $ uΖ ø% t sù ãΝ ä3 Î/ t ós t7 ø9 $# öΝ à6≈ uΖ øŠ pgΥr' sù !$ oΨ ø% { øî r& uρ tΑ# u™ tβ öθ tã ó Ïù óΟ çFΡr& uρ tβρ á ÝàΨ s? ∩∈⊃∪

2-50 wa idh faraqnaa bikumul baHra fa anjaynaakum wa aghraqnaa aala fir’Awna wa antum tanZuruun

8

Page 8: QS 02 Al Baqarah

øŒ Î) uρ $ tΡô‰ tã≡ uρ #© y›θãΒ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& \' s# ø‹ s9 §Ν èO ãΝ è?õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# .⎯ ÏΒ ⎯ Íν ω÷è t/ öΝ çFΡr& uρ šχθ ßϑÎ=≈ sß ∩∈⊇∪

2-51 wa idh waa ’Adnaa muusaa arba’Iyna laylatan thummattakhadhtumul ‘Ijla mim ba ’Ådihii wa antum Zaalimuun

§Ν èO $ tΡ öθ x tã Ν ä3Ψ tã .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ öΝ ä3 ª=yè s9 tβρ ã ä3 ô± n@ ∩∈⊄∪

2-52 thumma ‘Afawnaa ‘Ankum mim ba’Ådi dhaalika la ‘Allakum tashkuruun

øŒ Î) uρ $ oΨ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# tβ$ s% ö à ø9 $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ߉ tG öκ sE ∩∈⊂∪

2-53 wa I dh aataaynaa muusal kitaaba wal furqaana la’Allakum tahtaduun

øŒ Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θãΒ ⎯ ϵ ÏΒ öθ s) Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝ ä3 ¯Ρ Î) öΝ çFôϑ n= sß Ν à6 |¡ àΡ r& ãΝ ä. ÏŒ$sƒ ÏkB $$ Î/ Ÿ≅ ôf Ïèø9 $#

(# þθ ç/θçG sù 4’ n<Î) öΝ ä3 Í← Í‘$ t/ (# þθ è=çFø% $$ sù öΝ ä3 |¡àΡr& öΝ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 y‰Ψ Ïã öΝ ä3 Í← Í‘$ t/ z>$ tG sù

öΝ ä3 ø‹ n=tã 4 … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩∈⊆∪

2-54 wa i dh qaala muusaa li qawmihii yaa qawmi innakum Zalamtum abfusakum bittikhaadhikumul ‘Ijla fa tuubuu ilaa baari ’ ikum faqtuluu anfusakum* dhaalikum khayrul lakum ‘Inda baari ‘ ikum* fa taaba ‘Alaykum* innahuu huwat tawwaabur raHiym

øŒ Î) uρ óΟ çF ù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “ t tΡ ©!$# Zο t ôγ y_ ãΝ ä3 ø? x‹ yz r' sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $#

óΟ çFΡr& uρ tβρ á ÝàΨ s? ∩∈∈∪

2-55 wa i dh qultum yaa muusaa lan nu ‘ mina laka Hattaa narallaaha jahratan fa akhadhatkumuS Saa ‘ Iqatu wa antum tanZuruun

§Ν èO Ν ä3≈ oΨ ÷V yè t/ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 Ï? öθ tΒ öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± n@ ∩∈∉∪

2-56 thumma ba’Athnaakum mim ba’Ådi mawtikum la ‘Allakum tashkuruun

$ oΨ ù=̄=sß uρ ãΝ à6 ø‹ n=tæ tΠ$yϑ tó ø9 $# $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ ãΝ ä3 ø‹ n=tæ £⎯ yϑø9 $# 3“ uθ ù=¡¡9 $# uρ ( (#θè=ä. ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ

öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ( $ tΒ uρ $ tΡθ ßϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝ ßγ |¡ àΡ r& tβθ ßϑ Î=ôà tƒ ∩∈∠∪

2-57 wa Zallalnaa ‘Alaykumul ghamaama wa anzalnaa ‘Alaykumul manna was salwaa* kuluu min Tayyibaati maa razaqnaakum* wa maa Zalamuunaa walaakin kaanuu anfusahum yaZlimuun

9

Page 9: QS 02 Al Baqarah

øŒ Î) uρ $ oΨù= è% (#θè= äz ÷Š$# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ó s) ø9 $# (#θè=à6 sù $ yγ ÷Ζ ÏΒ ß] ø‹ ym ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© # Y‰ xî u‘ (#θè=äz ÷Š $# uρ šU$t6 ø9 $#

# Y‰ ¤f ß™ (#θä9θè% uρ ×π ©Ü Ïm ö Ï øó ¯Ρ ö/ ä3 s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz 4 ߉ƒ Í” t∴ y™ uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# ∩∈∇∪

2-58 wa i dh qulnadkhuluu haadhihil qaryata fa kuluu minhaa Haythu shi ‘ tum raghadaw wadkhulul baaba sujjadaw wa quuluu HiTTatun naghfir lakum khaTaayaakum* wa sa naziydul muHsiniyn

tΑ £‰ t6 sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß »ω öθ s% u ö xî ” Ï% ©! $# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 $uΖ ø9 t“Ρ r' sù ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß

# Y“ ô_ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ à) Ý¡ø tƒ ∩∈®∪

2-59 fa baddalalladhiyna Zalamuu qawlan ghayralladhiy qiyla lahum fa anzalnaa ‘Alalladhiyna Zalamuu rijzam minas samaai bimaa kaanuu yafsuquun

* ÏŒ Î) uρ 4’ s+ ó¡ oK ó™ $# 4† y›θãΒ ⎯ ϵ ÏΒ öθ s) Ï9 $oΨ ù= à) sù >Î ôÑ $# š‚$ |Á yèÎn/ t yf y⇔ ø9 $# ( ôN t yf xΡ$$ sù

çµ ÷Ζ ÏΒ $tF t⊥ øO $# nο u ô³ tã $YΖ øŠ tã ( ô‰ s% zΟ Î=tã ‘≅ à2 <¨$tΡ é& óΟ ßγ t/ u ô³ ¨Β ( (#θè=à2 (#θç/ u õ° $# uρ ⎯ ÏΒ É− ø— Íh‘

«! $# Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t⎦⎪ ω Å¡ø ãΒ ∩∉⊃∪

2-60 wa i dhistasqaa muusaa li qawmihii fa qulnaDrib bi ‘ASaakal Hajar* fanfajarat minhuthnataa ‘Ashrata ‘Aynaa* qad ‘Alima kullu unaasim mashrabahum* kuluu washrabuu mir rizqillaahi wa laa ta’Åthaw fiyl arDi mufsidiyn

øŒ Î) uρ óΟ çF ù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 u É9 óÁ ¯Ρ 4’ n? tã 5Θ$ yè sÛ 7‰ Ïn≡ uρ äí ÷Š $$sù $ oΨ s9 š −/ u‘ ól Ì øƒ ä† $ uΖ s9 $®ÿ ÊΕ

àM Î6 .⊥ è? ÞÚ ö‘ F{ $# .⎯ ÏΒ $ yγ Î=ø) t/ $ yγ Í←!$ ¨V Ï% uρ $ yγ ÏΒθ èù uρ $ pκÅ y‰ tã uρ $ yγ Î=|Á t/ uρ ( tΑ$s% šχθä9 ω ö7 tG ó¡ n@r&

” Ï% ©! $# uθ èδ 4† oΤ ÷Š r& ” Ï% ©! $$ Î/ uθ èδ î ö yz 4 (#θäÜ Î7 ÷δ$# # \ óÁ ÏΒ ¨β Î* sù Ν à6 s9 $ ¨Β óΟ çF ø9 r' y™ 3

ôM t/ Î àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ ä'©! Éj‹9 $# èπ uΖ x6 ó¡ yϑø9 $# uρ ρâ™ !$ t/ uρ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «! $# 3 y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/

(#θçΡ% x. šχρ ã à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθè=çG ø) tƒ uρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# Î ö tóÎ/ Èd, y⇔ ø9 $# 3 y7 Ï9≡ sŒ $ oÿ Ï3 (#θ |Á tã

(#θçΡ$Ÿ2 ¨ρ šχρ ߉ tF ÷è tƒ ∩∉⊇∪

2-61 wa i dh qultum yaa muusaa lan naSbira ‘Alaa Ta’AAmiw waaHidin fad’U lanaa rabbaka yukhrij lanaa mimmaa tumbitul arDu mim baqlihaa wa qiththaaihaa wa fuumihaa wa ‘Adasihaa wa baSalihaa* qaala a

10

Page 10: QS 02 Al Baqarah

tastabdiluunalladhiy huwa adnaa billadhiy huwa khayr* ihbiTuu miSran fa inna lakum maa sa-altum* wa Duribat ‘Alayhimudh dhillatu wal maskanatu wa baauu bi ghaDabim minallaah* dhaalika bi annahum kaanuu yakfuruuna bi aayaatillaahi wa yaqtuluunan nabiyyiyna bi ghayril Haqq* dhalika bimaa ‘ASaw wa kaanuu ya ‘Åtaduun

¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρߊ$yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ š⎥⎫ Ï↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/

ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[s Î=≈ |¹ öΝ ßγ n= sù öΝ èδã ô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ

öΝ èδ šχθçΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪

2-62 innalladhiyna aamanuu walladhiyna haaduu wan naSaaraa waS Saabi ‘iyna man aamana billaahi wal yawmil aakhiri wa ‘Amila SaaliHan fa lahum ajruhum ‘Inda rabbihim wa laa khawfun ‘Alayhim wa laa hum yaHZanuun

øŒ Î) uρ $ tΡõ‹ s{ r& öΝ ä3 s)≈ sV‹ ÏΒ $uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ ä3 s% öθ sù u‘θ’Ü9 $# (#ρä‹ è{ !$ tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷ s?# u™ ;ο §θ à) Î/ (#ρã ä. øŒ $# uρ $ tΒ

ϵŠ Ïù öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ à) −G s? ∩∉⊂∪

2-63 wa idh akhadhnaa miythaaqakum wa rafa ‘Ånaa fawqakumuT Tuura khudhuu maa aataynaakum bi quwwatiw wadhkuruu maa fiyhi la’Aallakum tattaquun

§Ν èO Ο çGøŠ ©9 uθ s? -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ ( Ÿω öθ n=sù ã≅ ôÒ sù «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tã … çµ çF yϑ ôm u‘ uρ Ο çGΨ ä3 s9 z⎯ ÏiΒ

t⎦⎪ Πţ≈ sƒ ø: $# ∩∉⊆∪

2-64 thumma tawallaytum min ba’Ådi dhaalik* fa lawlaa faDlullaahi ‘Alaykum wa raHmatuhuu lakuntum minal khaasiriyn

ô‰ s) s9 uρ ãΛ ä⎢ ÷Η Í> tã t⎦⎪ Ï%©! $# (# ÷ρy‰ tF ôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# $oΨ ù=à) sù öΝ ßγ s9 (#θçΡθ ä. ¸ο yŠ t Ï% t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈ yz ∩∉∈∪

2-65 wa laqad ‘Alimtumulladhiyna ‘Åtadaw minkum fis sabti fa qulnaa lahum kuunuu qiradatan khaasi-iyn

$ yγ≈ uΖ ù= yè pg m Wξ≈ s3 tΡ $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ $ pκ ö‰ y‰ tƒ $tΒ uρ $ yγ x ù= yz Zπ sà Ïã öθ tΒ uρ t⎦⎫ É) −G ßϑ ù=Ïj9 ∩∉∉∪

2-66 fa ja’Alnaahaa nakaalal limaa bayna yadayhaa wa maa khalfahaa wa maw ’IZatal lil muttaqiyn

øŒ Î) uρ tΑ$s% 4© y›θ ãΒ ÿ⎯ ϵ ÏΒ öθ s) Ï9 ¨β Î) ©! $# ôΜ ä. â ß∆ ù' tƒ β r& (#θçt r2 õ‹ s? Zο t s) t/ ( (# þθ ä9$ s% $ tΡä‹ Ï‚ −G s?r& # Yρâ“ èδ (

tΑ$s% èŒθãã r& «! $$Î/ ÷β r& tβθ ä. r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø: $# ∩∉∠∪

2-67 wa-idh qaala muusaa li qawmihii innallaaha ya’murukum an tadhbaHuu baqarath* qaaluu a tattakhidhunaa huzuwaa* qaala a’UUdhu billaahi an akuuna minal jaahiliyn

11

Page 11: QS 02 Al Baqarah

(#θä9$s% äí ÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ ⎦ Îi⎫ t7 ム$ uΖ ©9 $ tΒ }‘ Ïδ 4 tΑ$s% … çµ ¯Ρ Î) ãΑθà) tƒ $ pκ ¨Ξ Î) ×ο t s) t/ ω ÖÚ Í‘$ sù Ÿω uρ í õ3 Î/

8β# uθ tã š⎥ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ ( (#θè= yè øù $$sù $ tΒ šχρ ã tΒ ÷σ è? ∩∉∇∪

2-68 qaalud ‘U lanaa rabbaka yubayyil lanaa maa hiy* qaala innahuu yaquulu innahaa baqaratul laa faariDuw wa laa bikrun ‘Awaanum bayna dhaalik* faf ‘Aluu maa tu’maruun

(#θä9$s% äí÷Š $# $ oΨ s9 š −/ u‘ ⎦ Îi⎫ t6 ム$ oΨ©9 $ tΒ $ yγçΡ öθ s9 4 tΑ$ s% … çµ ¯ΡÎ) ãΑθà) tƒ $ pκ ¨ΞÎ) ×ο t s) t/ â™ !# t ø |¹ Óì Ï%$sù

$ yγ çΡöθ ©9 ” Ý¡ s? š⎥⎪ Ì Ïà≈ ¨Ζ9 $# ∩∉®∪

2-69 qaalud ‘U lanaa rabbaka yubayyil lanaa maa lawnuhaa* qaala innahuu yaquulu innahaa baqaratun Safraau faaqi’Ul lawnuhaa tasurrun naaZiriyn

(#θä9$s% äí÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ ⎦ Îi⎫ t7 ム$ uΖ ©9 $ tΒ }‘ Ïδ ¨βÎ) t s) t6 ø9 $# tµ t7≈ t± s? $ uΖ øŠ n= tã !$̄Ρ Î) uρ β Î) u™ !$x© ª! $#

tβρ ߉ tGôγ ßϑ s9 ∩∠⊃∪

2-70 Qaalud’U lanaa rabbaka yubayyin lanaa maa hiya innal baqara tashaabaha ‘Alaynaa wa innaa in shaa-allaahu la muhtaduun

tΑ$s% … çµ ¯Ρ Î) ãΑθ à) tƒ $ pκ ¨ΞÎ) ×ο t s) t/ ω ×Αθ ä9 sŒ ç ÏVè? uÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Å+ ó¡ s? y^ ö pt ø: $# ×π yϑ ¯= |¡ãΒ ω sπ u‹ Ï©

$ yγ‹ Ïù 4 (#θä9$s% z⎯≈ t↔ ø9 $# |M ÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$Î/ 4 $ yδθçt r2 x‹ sù $ tΒ uρ (#ρߊ% x. šχθ è= yèø tƒ ∩∠⊇∪

2-71 Qaala innahu yaquulu innahaa baqaratul laa dhaluulun tuthiyrul arDa wa laa tasqil Hartha musallamatul laa shiyata fiyhaa* qaaluul aana ji ’ta bil Haqq* fa dhabaHuuhaa wa maa kaaduu yaf’Aluun

øŒ Î) uρ óΟ çFù= tF s% $ T¡ ø tΡ öΝ è?øℵ u‘≡ ¨Š$$ sù $pκ Ïù ( ª! $# uρ Ól Ì øƒèΧ $̈Β öΝ çFΖ ä. tβθ ãΚçF õ3 s? ∩∠⊄∪

2-72 Wa-idh qataltum nafsan faddaara ′tum fiyhaa* wallaahu mukhrijum maa kuntum taktumuun

$ uΖù= à)sù çνθ ç/ Î ôÑ $# $ pκÅÕ÷èt7Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. Ç‘ ósムª! $# 4’ tAöθ yϑø9 $# öΝ à6ƒÌムuρ ⎯ϵ ÏG≈ tƒ# u™ öΝä3 ª=yè s9 tβθ è=É) ÷ès? ∩∠⊂∪

2-73 Fa qulnaDribuuhu bi ba ′ÅDihaa* kadhaalika yuHyillaahul mawtaa wa yuriykum aayaatihii la′Allakum ta′Åqiluun

§Ν èO ôM |¡ s% Ν ä3 ç/θè=è% .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ }‘ Îγ sù Íο u‘$ y∨ Ït ø: $$ x. ÷ρ r& ‘‰ x© r& Zο uθ ó¡ s% 4 ¨β Î) uρ z⎯ ÏΒ

Íο u‘$ yf Ïtø: $# $ yϑ s9 ã ¤f x tF tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{ $# 4 ¨β Î) uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yϑ s9 ß, ¤) ¤± o„ ßl ã ÷‚ uŠ sù çµ ÷Ψ ÏΒ â™ !$ yϑ ø9 $# 4 ¨β Î)uρ

$ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 äÝ Î6 öκ u‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $£ϑ tã tβθ è=yϑ ÷è s? ∩∠⊆∪

12

Page 12: QS 02 Al Baqarah

2-74 Thumma qasat quluubukum min ba′Ådi dhaalika fa hiya kal Hi jaarati aw ashaddu qaswah* wa inna minal Hi jaarati lamaa yatafajjaru minhul anhaar* wa inna minhaa lamaa yashshaqqaqu fa yakhruju minhul maa′* wa inna minhaa lamaa yahbiTu min khashyatillaah* wamallaahu bi ghaafilin ′Ammaa ta′Åmaluun

* tβθ ãè yϑ ôÜ tG sù r& β r& (#θãΖ ÏΒ ÷σ ムöΝ ä3 s9 ô‰ s% uρ tβ% x. ×,ƒ Ì sù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãè yϑó¡ o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «! $# ¢Ο èO

… çµ tΡθ èù Ìh pt ä† .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ çνθ è=s) tã öΝ èδ uρ šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∠∈∪

2-75 AfataTma′UUna ay yu′minuu lakum wa qad kaana fariyqun minhum yasma′UUna kalaamallaahi thumma yuHarrifuunahuu min ba′Ådi maa ′Aqaluuhu wa hum ya′Ålamuun

# sŒ Î) uρ (#θà) s9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (# þθ ä9$ s% $̈Ψ tΒ# u™ # sŒ Î) uρ Ÿξ yz öΝ ßγàÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ (# þθä9$s%

Ν æη tΡθ èO Ïd‰ pt éB r& $ yϑ Î/ yx tF sù ª! $# öΝ ä3 ø‹ n=tã Ν ä.θ•_ !$ys ã‹ Ï9 ⎯ ϵ Î/ y‰Ψ Ïã öΝ ä3 În/ u‘ 4 Ÿξ sù r& tβθ è=É) ÷è s? ∩∠∉∪

2-76 Wa-idhaa laqulladhiyna aamanuu qaaluu aamannaa wa-idhaa khalaa ba′ÅDuhum ilaa ba′ÅDin qaaluu a tuHaddithuunahum bimaa fataHallaahu ‘Alaykum li yuHaajjuukum bihii ′Inda rabbikum* a falaa ta′Åqiluun

Ÿω uρ r& tβθ ßϑ n=ôè tƒ ¨β r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ šχρ ” Å¡ ç„ $ tΒ uρ tβθ ãΨ Î=÷è ム∩∠∠∪

2-77 Awa laa ya′Ålamuuna annallaaha ya′Ålamu maa yusirruuna wa maa yu′Ålinuun

öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪

2-78 Wa minhum ummiyyuuna laa ′Ålamuunal kitaaba illaa amaaniyya wa in hum illaa yaZunnuun

×≅ ÷ƒ uθ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çFõ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θà) tƒ # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρç tI ô± uŠ Ï9

⎯ ϵ Î/ $YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $£ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ ∩∠®∪

2-79 Fa waylul lilladhiyna yaktubuunal kitaaba bi aydiyhim thumma yaquuluuna haadhaa min ′Indillaahi liyashtaruu bihii thamanan qaliylaa* fa waylul lahum mimmaa katabat aydiyhim wa waylul lahum mimmaa yaksibuun

(#θä9$s% uρ ⎯ s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$−ƒ r& Zο yŠρ߉ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝ è?õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ ôγ tã ⎯ n= sù

y# Î=øƒ ä† ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θà) s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊃∪

2-80 Wa qaaluu lan tamassanan naaru illaa ayyaamam ma′Åduudah* qul attakhadhtum ′Indallaahi ′Ahdan falay yukhlifallaahu ′Ahdah* am taquuluuna ′Alallaahi maa laa ta′Ålamuun

13

Page 13: QS 02 Al Baqarah

4’ n? t/ ⎯ tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ ⎯ ϵ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š Í× ¯≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ

$ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩∇⊇∪

2-81 Balaa man kasaba sayyiataw wa aHaaTat bihii khaTiy′atuhuu fa ulaaika aSHaabun naar* hum fiyhaa khaaliduun

š⎥⎪ Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# y7Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ysô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9$# ( öΝ èδ $pκÏù šχρ à$Î#≈ yz ∩∇⊄∪

2-82 Walladhiyna aamanuu wa ′AmiluS SaaliHaati ulaaika aSHaabul jannah* hum fiyhaa khaaliduun

øŒ Î) uρ $ tΡõ‹ s{ r& t,≈ sV‹ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) Ÿω tβρ ߉ ç7 ÷è s? ωÎ) ©! $# È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$Î/ uρ $ ZΡ$|¡ ôm Î) “ ÏŒ uρ

4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å6≈ |¡ uΚø9 $# uρ (#θä9θè% uρ Ĩ$̈Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ ãm (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# §Ν èO óΟ çF øŠ ©9 uθ s? ωÎ) WξŠ Î=s% öΝ à6Ζ ÏiΒ Ο çFΡr& uρ šχθ àÊ Ì ÷è •Β ∩∇⊂∪

2-83 Wa-idh akhadhnaa miythaaqa baniy israaiyla laa ta′Åbuduuna illaallaaha wa bil waalidayni iHsaanaw wadhil qurbaa wal yataamaa wal masaakiyni wa quuluu lin naasi Husnaw wa aqiymuS Salaata wa aatuz zakaata thumma tawallaytum illaa qaliylam minkum wa antum mu′ÅriDuun

øŒ Î) uρ $tΡ õ‹ s{ r& öΝ ä3 s)≈ sW‹ ÏΒ Ÿω tβθ ä3 Ï ó¡ n@ öΝ ä. u™ !$tΒ ÏŠ Ÿω uρ tβθ ã_ Ì øƒ éB Ν ä3 |¡ àΡr& ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ §Ν èO

÷Λ än ö‘ t ø% r& óΟ çFΡr& uρ tβρ ߉ uηô± n@ ∩∇⊆∪

2-84 Wa-idh akhadhnaa miythaaqakum laa tasfikuuna dimaa-akum wa laa tukhrijuuna anfusakum min diyaarikum thumma aqrartum wa antum tashhaduun

§Ν èO öΝ çFΡ r& Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ šχθ è=çG ø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& tβθ ã_ Ì øƒ éB uρ $Z)ƒ Ì sù Ν ä3Ζ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ

tβρ ã yγ≈ sà s? Ν Îγ øŠ n= tæ ÄΝ øO M} $$Î/ Èβ≡ uρ ô‰ãè ø9 $# uρ β Î) uρ öΝ ä.θè?ù' tƒ 3“ t≈ y™ é& öΝ èδρ ߉≈ x è? uθ èδ uρ îΠ § pt èΧ

öΝ à6 ø‹ n=tã öΝ ßγ ã_# t ÷z Î) 4 tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tGÅ3 ø9 $# šχρ ã à õ3 s?uρ <Ù ÷è t7 Î/ 4 $ yϑ sù

â™ !# t“ y_ ⎯ tΒ ã≅ yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ω Î) Ó“÷“ Åz ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#

tβρ –Š t ム#’ n< Î) Ïd‰ x© r& É># x‹ yèø9 $# 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $£ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∇∈∪

2-85 Thumma antum haaulaai taqtuluuna anfusakum wa tukhrijuuna fariyqam minkum min diyaarihim taZaaharuuna ′Alayhim bil-ithmi wal ′Udwaan* wa iy ya ′tuukum usaaraa tufaaduuhum wa huwa muHarramun ′Alaykum

14

Page 14: QS 02 Al Baqarah

ikhraajuhum* a fa tu′minuuna bi ba′ÅDil kitaabi wa takfuruuna bi ba′ÅD* fa maa jazaau may yaf ′Alu dhaalika minkum illaa khizyun fiyl Hayaatid dunyaa* wa yawmal qiyaamati yuradduuna ilaa ashaddil ′Ådhaab* wamallaahu bi ghaafilin ′Ammaa ta′Åmaluun

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï%©! $# (# ãρu tI ô© $# nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ uŠ ÷Ρ ‘$! $# Íο t Åz Fψ $$ Î/ ( Ÿξsù ß# ¤ sƒ ä† ãΝ åκ ÷] tã Ü># x‹ yè ø9 $# Ÿω uρ öΝ èδ

tβρ ç |ÇΖ ãƒ ∩∇∉∪

2-86. ulaaikalladhiynashtarawul Hayaatad dunyaa bil aakhirati fa laa yukhaffafu ′Anhumul ′Adhaabu wa laa hum yunSaruun

ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ uΖ øŠ ¤ s% uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν ω ÷è t/ È≅ ß™ ”9 $$Î/ ( $ oΨ ÷ s?# u™ uρ © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠ $#

zΝ tƒó s∆ ÏM≈ oΨ Éi t6ø9 $# çµ≈ tΡ ô‰−ƒ r& uρ Çyρã Î/ Ĩ ߉à) ø9 $# 3 $ yϑ ¯=ä3 sù r& öΝ ä. u™!% y` 7Αθß™ u‘ $yϑ Î/ Ÿω #“ uθ öκ sE

ãΝ ä3 Ý¡ àΡ r& ÷Λän ÷ y9 õ3 tF ó™ $# $Z)ƒ Ì x sù ÷Λ ä⎢ ö/ ¤‹ x. $Z)ƒ Ì sù uρ šχθ è=çG ø) s? ∩∇∠∪

2-87 Wa laqad aataynaa muusal kitaaba wa qaffaynaa min ba′Ådihii bir rusul* wa aataynaa ′Iysabna maryamal bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuHili qudus* a fa kullamaa jaa-akum rasuulum bimaa laa tahwaa anfusuku ′mustakbartum fa fariyqan kadhdhabtum wa fariyqan taqtuluun

(#θä9$s% uρ $ oΨ ç/θè=è% 7# ù=äî 4 ≅ t/ ãΝ åκ s] yè©9 ª! $# öΝ Ïδ Ì ø ä3 Î/ Wξ‹ Î= s) sù $̈Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ム∩∇∇∪

2-88 Wa qaaluu quluubunaa ghulf* bal la ′Anahumullaahu bi kufrihim fa qaliylam maa yu ′minuun

$£ϑ s9 uρ öΝ èδ u™ !% y` Ò=≈ tGÏ. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ×− Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ (#θçΡ% x. uρ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%

šχθ ßs ÏF ø tG ó¡ tƒ ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. $£ϑ n= sù Ν èδ u™ !$y_ $̈Β (#θèù t tã (#ρã x Ÿ2 ⎯ ϵÎ/ 4 èπ uΖ ÷è n=sù

«! $# ’ n? tã š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩∇®∪

2-89 Wa lammaa jaa-ahum kitaabu min ′Indillaahi muSaddiqun limaa ma′Ahum wa kaanuu min qablu yastaftiHuuna ′Alalladhiyna kafaruu* fa lammaa jaa-ahum maa ′Arafuu kafaruu bih* fa la′Ånatullaahi ′Alal kaafiriyn

$ yϑ |¡ø⁄ Î/ (# ÷ρ u tI ô© $# ÿ⎯ ϵ Î/ öΝ ßγ |¡ àΡr& β r& (#ρã à ò6 tƒ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# $ ·‹ øó t/ β r& tΑ Íi” t∴ ムª! $# ⎯ ÏΒ

⎯ Ï& Î#ôÒ sù 4’ n? tã ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã ( ρ â™!$ t6 sù A= ŸÒ tó Î/ 4’ n? tã 5= ŸÒ xî 4 z⎯ƒ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 uρ

ÑU# x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β ∩®⊃∪

2-90 Bi ′samashtaraw bihii anfusahum ay yakfuruu bimaa anzalallaahu baghyan ay yunazzilallaahu min faDlihii ′Alaa may yashaau min ′Ibaadih* fa baauu bi ghaDabin ′Alaa ghaDab* wa lil kaafiriyna ′Adhaabun muhiyn

15

Page 15: QS 02 Al Baqarah

# sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θãΨ ÏΒ# u™ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& $ uΖ øŠ n=tã šχρ ã à õ3 tƒ uρ

$ yϑÎ/ … çν u™ !# u‘ uρ uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $# $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ 3 ö≅ è% zΝ Î= sù tβθ è=çG ø) s? u™ !$uŠ Î;/Ρ r& «! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%

β Î) Ν çGΨ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩®⊇∪

2-91 Wa-idhaa qiyla lahum aaminuu bimaa anzalallaahu qaaluu nu ′minu bimaa unzila ′Aalaynaa wa yak furuuna bimaa waraa-ahuu wa huwal Haqqu muSaddiqal limaa ma ′Ahum* qul fa lima taqtuluuna ambiyaa-allaahi min qablu in kuntum mu ′miniyn

* ô‰ s) s9 uρ Νà2 u™!% y` 4© y›θ•Β ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB$# Ÿ≅ôfÏè ø9$# .⎯ ÏΒ ⎯ Íν ω ÷èt/ öΝ çFΡ r& uρ šχθßϑÎ=≈ sß ∩®⊄∪

2-92 Wa laqad jaa-akum muuosaa bil bayyinaati thummattakhadhtumul ′Ijla min ba ′Ådihii wa antum Zalimuun

øŒ Î) uρ $ tΡõ‹ s{ r& öΝ ä3 s)≈ sV‹ ÏΒ $ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ à6 s% öθ sù u‘θ’Ü9 $# (#ρä‹ äz !$ tΒ Ν à6≈ uΖ ÷ s?# u™ ;ο §θà) Î/

(#θãè yϑó™ $# uρ ( (#θ ä9$s% $ uΖ ÷è Ïÿ xœ $ uΖ øŠ |Á tã uρ (#θç/ Ì ô© é& uρ ’ Îû ãΝ Îγ Î/θè=è% Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# öΝ ÏδÌ ø à6 Î/ 4 ö≅ è%

$ yϑ |¡ø⁄ Î/ Ν à2 ã ãΒ ù' tƒ ÿ⎯ ϵÎ/ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑƒ Î) βÎ) Ο çGΨ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩®⊂∪

2-93 Wa-idh akhadhnaa miythaaqakum wa rafa ′Ånaa fawqakumuT Tuur* khudhuu maa aataynaakum bi quwwatiw wasma′UU* qaaluu sami ′Ånaa wa ′ASaynaa wa ushribuu fiy quluubihimul ′Ijla bi kufrihim* qul bi ′sa maa ya ′murukum bihii iymaanukum in kuntum mu ′miniyn

ö≅ è% β Î) ôM tΡ% x. ãΝ à6 s9 â‘#£‰9 $# äο t Åz Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# Zπ |Á Ï9% s{ ⎯ ÏiΒ Èβρ ߊ Ĩ$̈Ψ9 $# (# âθ̈Ζ yϑ tF sù

|N öθ yϑø9 $# β Î) ÷Λ ä⎢Ψ à2 š⎥⎫ Ï% ω≈ |¹ ∩®⊆∪

2-94 Qul in kaanat lakumud daarul aakhiratu ′Indallaahi khaaliSatam min duunin naasi fa tamannawul mawta in kuntum Saadiqiyn

⎯ s9 uρ çν öθ ¨Ψ yϑ tG tƒ # J‰ t/ r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $$ Î/ ∩®∈∪

2-95 Wa lay yatamannawhu abadam bimaa qaddamat aydiyhim* wallaahu ′Aliymum biZ Zaalimiyn

öΝ åκ ¨Ξ y‰ Éf tG s9 uρ š⇑ t ôm r& Ĩ$̈Ψ9 $# 4’ n? tã ;ο 4θ uŠ ym z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä. u õ° r& 4 –Š uθ tƒ öΝ èδ ߉ tn r&

öθ s9 ã £ϑyè ムy# ø9 r& 7π uΖ y™ $ tΒ uρ uθ èδ ⎯ ϵ Ïn Ì“ ôm t“ ßϑ Î/ z⎯ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# β r& t £ϑ yè ム3 ª! $# uρ 7 ÅÁ t/ $ yϑÎ/

šχθ è=yϑ ÷è tƒ ∩®∉∪

16

Page 16: QS 02 Al Baqarah

2-96 Wa la tajidannahum aHraSan naasi ′Alaa Hayaatin wa minalladhiyna ashrakuu* yawaddu aHaduhum law yu′Ammaru alfa sanatin wa maa huwa bi muzaHziHihii minal ′Adhaabi ay yu′Ammar* wallaahu baSiyrum bimaa ya′Åmaluun

ö≅ è% ⎯ tΒ šχ% x. # xρ ߉ tã Ÿ≅ƒ Î ö9 Éf Ïj9 … çµ ¯ΡÎ* sù … çµ s9 ¨“ tΡ 4’ n? tã y7 Î6 ù=s% Èβ øŒ Î* Î/ «!$# $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9

š⎥ ÷⎫ t/ ϵ ÷ƒ y‰ tƒ “ Y‰èδ uρ 2” u ô³ ç0 uρ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ï9 ∩®∠∪

2-97 Qul man kaana ′Aduwwal li jibriyla fa-innahuu nazzalahuu ′Alaa qalbika bi-idhnillaahi muSaddiqal lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushraa lil mu′miniyn

⎯ tΒ tβ% x. # xρ߉ tã °! ⎯ ϵ ÏG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒÎ ö9Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ  χ Î* sù ©! $# Aρ ߉ tã

z⎯ƒ Ì Ï≈ s3 ù=Ïj9 ∩®∇∪

2-98 Man kaana ′Aduwwal lillaahi wa malaaikatihii wa rusulihii wa jibriyla wa miykaala fa innallaaha ′Aduwwul lil kaafiriyn

ô‰ s) s9 uρ !$ uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/ ( $ tΒ uρ ã à õ3 tƒ !$ yγÎ/ ω Î) tβθ à) Å¡≈ x ø9 $# ∩®®∪

2-99 Wa laqad anzalnaa ilayka aayaatim bayyinaat* wa maa yakfuru bihaa illal faasiquun

$ yϑ̄= à2 uρ r& (#ρ߉ yγ≈ tã # Y‰ ôγ tã … çν x‹ t6 ¯Ρ ×,ƒ Ì sù Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç sY ø. r& Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ム∩⊇⊃⊃∪

2-100 a wa kullamaa ‘AAhaduu ‘Ahdan nabadhahuu fariyqum minhum* bal aktharuhum laa yu′ minuun

$£ϑ s9 uρ öΝ èδu™ !$ y_ ×Αθß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ×− Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ x‹ t6 tΡ ×,ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé&

|=≈ tG Å3 ø9 $# |=≈ tFÅ2 «! $# u™ !# u‘ uρ öΝ Ïδ Í‘θßγàß öΝ ßγ ¯Ρ r( x. Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪

2-101 wa lammaa jaa-ahum rasuulum min ′Indillaahi muSaddiqul limaa ma′Ahum nabadha fariyqum minalladhiyna uutul kitaaba kitaaballaahi waraa-a Zuhuurihim ka annahum laa ya ′Ålamuun

(#θãè t7 ¨?$# uρ $ tΒ (#θ è=÷G s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù=ãΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ ( $ tΒ uρ t x Ÿ2 ß⎯≈ yϑø‹ n=ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ

š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρã x x. tβθ ßϑ Ïk=yè ム}¨$̈Ψ9 $# t ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑø9 $# Ÿ≅ Î/$t6Î/

|Nρã≈ yδ šVρã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑÏk= yèムô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L ym Iωθà) tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷GÏù Ÿξsù ö à õ3 s? (

tβθ ßϑ̄= yè tG uŠ sù $ yϑ ßγ÷Ψ ÏΒ $tΒ šχθ è% Ìh x ム⎯ ϵ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ö yϑ ø9 $# ⎯ ϵ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎪ Íh‘ !$ŸÒ Î/ ⎯ ϵ Î/

17

Page 17: QS 02 Al Baqarah

ô⎯ ÏΒ >‰ ym r& ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 tβθ çΗ ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝ èδ” àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγ ãè xΖ tƒ 4 ô‰ s) s9 uρ (#θßϑÎ= tã Ç⎯ yϑ s9

çµ1 u tI ô© $# $ tΒ … çµ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 š[ ø♥ Î6 s9 uρ $ tΒ (# ÷ρ t x© ÿ⎯ ϵ Î/ öΝ ßγ |¡ àΡ r& 4 öθ s9

(#θçΡ$Ÿ2 šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊃⊄∪ 2-102 Wattaba′UU maa tatlush shayaaTiynu ′Alaa mulki sulaymaan* wa maa

kafara sulaymaanu walaakinnash shayaaTiyna kafaruu yu′Allimuunan naasas siHra wa maa unzila ′Alal malakayni bi baabila haaruuta wa maaruut* wa maa yu′Allimaani min aHadin Hattaa yaquulaa innamaa naHnu fitnatun falaa takfur* fa yata′Allamuuna minhumaa maa yufarriquuna bihii baynal mar-i wa zawjih* wa maa hum bi Daarriyna bihii min aHadin illaa bi i dhnillaah* wa yata′Allamuuna maa yaDurruhum wa laa yanfa′Uhum* wa laqad ′Alimuu lamanishtaraahu maa lahuu fiyl aakhirati min khalaaq* wa la bi ′sa maa sharaw bihii anfusahum* law kaanuu ya ′Ålamuun

öθ s9 uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& (#θãΖ tΒ# u™ (# öθ s) ¨? $# uρ ×π t/θèV yϑ s9 ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# × ö yz ( öθ©9 (#θçΡ% x. šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊃⊂∪

2-103 wa law annahum aamanuu wattaqaw la mathuubatum min ′Indillaahi khayr* law kaanuu ya ′Ålamuun

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θä9θà) s? $ uΖ Ïã≡ u‘ (#θä9θè% uρ $ tΡ ö ÝàΡ$# (#θ ãè yϑó™ $# uρ 3

š⎥⎪ Ì Ï≈ x6 ù=Ï9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊃⊆∪

2-104 yaa ayyuhalladhiyna aamanuu laa taquuluu raa′Inaa wa quuluunZurnaa wasma ′UU* wa lil kaafiriyna ′Adhaabun aliym

$̈Β –Š uθ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#ρ ãx x. ô⎯ ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $# Ÿωuρ t⎦⎫ Ï. Îô³çR ùQ$# β r& tΑ ¨” t∴ ãƒ Ν à6ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 9 öyz

⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ 3 ª!$# uρ ⇒tGøƒ s† ⎯ ϵÏG yϑôm tÎ/ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4 ª!$# uρ ρ èŒ È≅ôÒ xø9 $# ÉΟŠ Ïàyèø9 $# ∩⊇⊃∈∪

2-105 maa yawaddulladhiyna kafaruu min ahlil-kitaabi wa laal mushrikiyna ay yunazzala ′Alaykum min khayrim mir rabbikum* wallaahu yakhtaSSu bi raHmatihii may yashaa′* wallaahu dhul faDlil ′AZiym

* $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρr& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$ yγ Î=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã

Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% ∩⊇⊃∉∪

2-106 maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na′ti bi khayrim minhaa aw mithlihaa* alam ta′Ålam annallaaha ′Alaa kulli shay ′in qadiyr

öΝ s9 r& öΝ n=÷è s? χ r& ©! $# … ã& s! à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 $ tΒ uρ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ Âχρ ߊ «! $#

⎯ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ A ÅÁ tΡ ∩⊇⊃∠∪

18

Page 18: QS 02 Al Baqarah

2-107 alam ta′Ålam annallaaha lahuu mulkus samaawaati wal arD* wa maa lakum min duunillaahi miw waliyyiw wa laa naSiyr

÷Π r& šχρ ߉ƒ Ì è? β r& (#θè=t↔ ó¡ n@ öΝ ä3 s9θß™ u‘ $ yϑ x. Ÿ≅ Í× ß™ 4© y›θãΒ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 3 ⎯ tΒ uρ ÉΑ £‰ t7 oK tƒ

t ø à6 ø9 $# Ç⎯≈ oÿ‡ M} $$Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ∩⊇⊃∇∪

2-108 am turiyduuna an tas-aluu rasuulakum kamaa suila muusaa min qabl* wa may yatabaddalil kufra bil iymaani faqad Dalla sawaa-as sabiyl

¨Š uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Šã tƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # ·‘$ ¤ ä. # Y‰ |¡ ym

ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡àΡr& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ãΝ ßγ s9 ‘, ys ø9 $# ( (#θà ôã $$ sù (#θßs x ô¹ $# uρ 4© ®L ym u’ ÎAù' tƒ

ª! $# ÿ⎯ Íν Í ö∆ r' Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ ω s% ∩⊇⊃®∪

2-109 wadda kathiyrum min ahli-kitaabi law yarudduunakum mim ba′Ådi iymaanikum kuffaaraa* Hasadam min ′Indi anfusihim min ba′Ådi maa tabayyana lahumul Haqq* fa′Åfuu waSfaHuu Hattaa ya′tiyallaahu bi-amrih* innallaaha ′Alaa kulli shay ′in qadiyr

(#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 4 $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰ s) è? / ä3 Å¡ àΡL{ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz çνρ ߉ Åg rB y‰Ψ Ïã

«! $# 3 ¨β Î) ©! $# $ yϑ Î/ šχθè= yϑ÷è s? × ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊃∪

2-110 wa aqiymuS Salaata wa aatuz zakaah* wa maa tuqaddimuu li anfusikum min khayrin tajiduuhu ′Indallaah* innallaaha bimaa ta′Åmaluuna baSiyr

(#θä9$s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# ωÎ) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρr& 3“ t≈ |Á tΡ 3 š ù=Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅è%

(#θè?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 š⎥⎫ Ï% ω≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪

2-111 wa qaaluu lay yadkhulal jannata illaa man kaana huudan aw naSaaraa* tilka amaaniyyuhum* qul haatuu burhaanakum in kuntum Saadiqiyn

4’ n? t/ ô⎯ tΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ ÿ… ã& s# sù … çν ã ô_ r& y‰Ψ Ïã ⎯ ϵ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠ n=tæ

Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪

2-112 balaa man aslama wajhahuu lillaahi wa huwa muHsinun fa lahuu ajruhuu ′Inda rabbihii wa laa khawfun ′Alayhim wa laa hum yaHzanuun

19

Page 19: QS 02 Al Baqarah

ÏM s9$s% uρ ߊθßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 3“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã &™ó© x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 ߊθ ßγ uŠ ø9 $#

4’ n? tã &™ó© x« öΝ èδ uρ tβθ è=÷G tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$s% t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4

ª! $$ sù ãΝ ä3 øt s† öΝ ßγ oΨ ÷ t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ% x. ϵŠ Ïù tβθ à Î=tF øƒ s† ∩⊇⊇⊂∪

2-113 wa qaalatil yahuudu laysatin naSaaraa ′Alaa shay′iw wa qaalatin naSaaraa laysatil yahuudu ′Alaa shay′iw wa hum yatluunal kitaab* kadhaalika qaalalladhiyna laa ya′Ålamuuna mithla qawlihim* fallaahu yaHkumu baynahum yawmal qiyaamati fiymaa kaanuu fiyhi yakhtalifuun

ô⎯ tΒ uρ ãΝ n=øß r& ⎯ £ϑ ÏΒ yì oΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# β r& t x. õ‹ ム$ pκ Ïù … çµ ßϑó™ $# 4© të y™ uρ ’ Îû !$yγ Î/# t yz 4

š Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ tΒ tβ% x. öΝ ßγ s9 β r& !$ yδθè=äz ô‰ tƒ ω Î) š⎥⎫ Ï Í←!% s{ 4 öΝ ßγ s9 ’Îû $uŠ ÷Ρ‘$! $# Ó“ ÷“Åz óΟ ßγ s9 uρ

’ Îû Íο t ÅzFψ $# ë># x‹ tã ×Λ⎧Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪

2-114 wa man aZlamu mimmam mana′A masaajidallaahi ay yudhkara fiyhasmuhuu wa sa′AA fiy kharaabihaa* ulaaika maa kaana lahum ay yadkhuluuhaa illaa khaaifiyn* lahum fid dunyaa khizyuw wa lahum fiyl aakhirati ′Adhaabun ′AZiym

¬! uρ ä− Ì ô± pR ùQ $# Ü> Ì øó pR ùQ$# uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «!$# 4 χ Î) ©! $# ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊇⊇∈∪

2-115 wa lillaahil mashriqu wal maghrib* fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhullaah* innallaaha waasi′Un ′Aliym

(#θä9$s%uρ x‹ sƒªB $# ª!$# #V$ s! uρ 3 …çµ oΨ≈ ysö7ß™ ( ≅t/ …ã&©! $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ( @≅ä. …ã&©! tβθ çFÏ⊥≈ s% ∩⊇⊇∉∪ 2-116 wa qaaluttakhadhallaahu waladaa* subHaanah bal lahuu maa fis

samaawaati wal arD* kullul lahuu qaanituun

ßìƒ Ï‰ t/ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( # sŒ Î) uρ #© |Ó s% # X ö∆ r& $ yϑ̄ΡÎ* sù ãΑθ à) tƒ … ã& s! ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù ∩⊇⊇∠∪

2-117 badiy′Us samaawaati wal arD* wa idhaa qaDaa amran fa innamaa yaquulu lahuu kun fayakuun

tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ Ÿω öθ s9 $ uΖ ßϑ Ïk=s3 ムª! $# ÷ρ r& !$oΨ Ï? ù' s? ×π tƒ# u™ 3 š Ï9≡ x‹ x. tΑ$s% š⎥⎪ Ï% ©! $#

⎯ ÏΒ Ν Îγ Î=ö7 s% Ÿ≅ ÷W ÏiΒ óΟ Îγ Ï9 öθ s% ¢ ôM yγ t7≈ t± n@ óΟ ßγç/θè=è% 3 ô‰ s% $̈Ψ ¨ t/ ÏM≈ tƒFψ $# 5Θöθ s) Ï9 šχθ ãΖ Ï%θ ム∩⊇⊇∇∪

2-118 wa qaalalladhiyna laa ya′Ålamuuna lawlaa yukallimunaallaahu aw ta′tiynaa aayah* kadhaalika qaalalladhiyna min qablihim mithla qawlihim* tashaabahat quluubuhum* qad bayyannal aayaati li qawmiy yuuqinuun

20

Page 20: QS 02 Al Baqarah

!$̄Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& Èd, ys ø9 $$ Î/ # Z ϱ o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ ( Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ è@ ô⎯ tã É=≈ ptõ¾ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $# ∩⊇⊇®∪

2-119 innaa arsalnaaka bil Haqqi bashiyraw wa nadhiyraa* wa laa tus ′alu ′An aSHaabil jaHiym

⎯ s9 uρ 4© yÌ ö s? y7Ψ tã ߊθåκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 4© ®L ym yì Î6®K s? öΝ åκ tJ ¯=ÏΒ 3 ö≅ è% χ Î) “ y‰ èδ «! $#

uθ èδ 3“ y‰ çλù; $# 3 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨?$# Ν èδ u™ !# uθ ÷δr& y‰ ÷è t/ “Ï% ©! $# x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $#   $ tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ «!$#

⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ A ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊃∪ 2-120 wa lan tarDaa ′Ankal yahuudu wa lan naSaaraa Hattaa tattabi′A

millatahum* qul inna hudallaahi huwal hudaa* wa lainittaba′Åta ahwaa-ahum ba′Ådalladhiy jaa-aka minal ′Ilmi maa laka minallaahi miw waliyyiw wa laa naSiyr

t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# … çµ tΡθ è= ÷G tƒ ¨, ym ÿ⎯ ϵ Ï? uρ ŸξÏ? y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ム⎯ ϵ Î/ 3 ⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ

⎯ ϵ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβρ ç Å£≈ sƒ ø: $# ∩⊇⊄⊇∪

2-121 alladhiyna aataynaahumul kitaaba yatluunahuu Haqqa tilaawatihii ulaaika yu′minuuna bih* wa may yakfur bihii fa ulaaika humul khaasiruun

û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρã ä. øŒ $# z© ÉL yϑ÷è ÏΡ û© ÉL ©9$# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ÎoΤ r& uρ óΟ ä3 çG ù=Ò sù ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄⊄∪

2-122 yaa baniy israaiyladhkuruu ni′Åmatiyallatiy an′Amtu ′Alaykum wa anniy faDDaltukum ′Alal ′AAlamiyn

(#θà) ¨?$# uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ム$ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $ yγãè xΖ s?

×π yè≈ x x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ç |ÇΖ ãƒ ∩⊇⊄⊂∪

2-123 wattaquu yawmal laa tajZiy nafsun ′An nafsin shay ′aw wa laa yuqbalu minhaa ′Adluw wa laa tanfa′Uhaa shafaa′Atuw wa laa hum yunSaruun

* ÏŒ Î) uρ #’ n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) … çµ š/ u‘ ;M≈ uΚ Î=s3 Î/ £⎯ ßγ £ϑ s? r'sù ( tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) y7 è=Ïæ% y` Ĩ$̈Ψ= Ï9 $YΒ$ tΒ Î) (

tΑ$s% ⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$uΖ tƒ “ω ôγ tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊄⊆∪

2-124 wa idhibtalaa ibraahiyma rabbuhuu bi kalimaatin fa atammahunn* qaala inniy jaa′Iluka lin naasi imaamaa* qaala wa min dhurriyyatiy* qaala laa yanaalu ′AhdiZ Zaalimiyn

21

Page 21: QS 02 Al Baqarah

øŒ Î) uρ $ uΖ ù=yè y_ |M øŠ t7 ø9 $# Zπ t/$ sW tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 $YΖ øΒ r& uρ (#ρä‹ ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’~? |Á ãΒ (

!$ tΡô‰ Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ β r& # t Îdγ sÛ z© ÉL ø‹ t/ t⎦⎫ Ï Í←!$ ©Ü=Ï9 š⎥⎫ Ï Å3≈ yè ø9 $# uρ

Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf ¡9 $# ∩⊇⊄∈∪

2-125 wa idh ja′Alnal bayta mathaabatal lin naasi wa amnan wattakhidhuu mim maqaami ibraahiyma muSallaa* wa ′Ahidnaa ilaa ibraahiyma wa ismaa′Iyla an Tahhiraa baytiya liT Taaifiyna wal ′AAkifiyna war rukka ′Is sujuud

øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ # µ$ s# t/ $ YΖ ÏΒ# u™ ø− ã—ö‘ $# uρ … ã& s#÷δ r& z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ ¨V9 $# ô⎯ tΒ

z⎯ tΒ# u™ Ν åκ ÷] ÏΒ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ( tΑ$s% ⎯ tΒ uρ t x x. … çµ ãè ÏnG tΒ é' sù Wξ‹ Î= s% §Ν èO ÿ… çν ” sÜ ôÊ r& 4’ n<Î)

É># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ yϑø9 $# ∩⊇⊄∉∪

2-126 wa idh qaala ibraahiymu rabbij ′Al haadhaa baladan aaminaw warzuq ahlahuu minath thamaraati man aamana minhum billaahi wal yawmil aakhir* qaala wa man kafara fa umatti ′Uhuu qaliylan thumma aDTarruuhuu ilaa ′Adhaabin naar* wa bi ′sal maSiyr

øŒ Î) uρ ßì sù ö tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) y‰ Ïã# uθ s) ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM ø t7 ø9 $# ã≅Š Ïè≈ yϑó™ Î) uρ $ uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr&

ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪

2-127 Wa-idh yarfa′U ibraahiymul qawaa ′Ida minal bayti wa ismaa′Iylu rabbanaa taqabbal minnaa* innaka antas samiy′Ul ′Aliym

$ uΖ −/ u‘ $ uΖ ù= yè ô_ $# uρ È⎦ ÷⎫ yϑ Î=ó¡ ãΒ y7 s9 ⎯ ÏΒ uρ !$uΖ ÏF −ƒÍh‘ èŒ Zπ ¨Β é& Zπ yϑ Î=ó¡•Β y7 ©9 $ tΡÍ‘ r& uρ $ oΨ s3 Å™$ uΖ tΒ ó= è? uρ

!$ oΨ ø‹ n= tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇⊄∇∪

2-128 rabbanaa waj ′Alnaa muslimayni laka wa min dhurriyyatinaa ummatam muslimatal laka wa arinaa manaasikanaa wa tub ′Alaynaa innaka antat tawwaabur raHiym

$ uΖ −/ u‘ ô] yèö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè=÷G tƒ öΝ Íκ ö n=tæ y7 ÏG≈ tƒ# u™ ÞΟ ßγ ßϑÏk= yè ムuρ |=≈ tG Å3 ø9 $#

sπ yϑõ3 Ït ø: $# uρ öΝ Íκ Ïj. t“ ムuρ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ⓝ Í• yèø9 $# ÞΟŠ Å3 ys ø9 $# ∩⊇⊄®∪

2-129 rabbanaa wab ′Ath fiyhim rasuulam minhum yatluu ′Alayhim aayaatika wa yu′Allimuhumul kitaaba wal Hikmata wa yuzakkiyhim* innaka antal ′Aziyzul Hakiym

22

Page 22: QS 02 Al Baqarah

⎯ tΒ uρ Ü= xî ö tƒ ⎯ tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ω Î) ⎯ tΒ tµ Ï y™ … çµ |¡ ø tΡ 4 ω s) s9 uρ çµ≈ uΖ ø‹ x sÜ ô¹ $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# (

… çµ ¯ΡÎ) uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊂⊃∪

2-130 wa may yarghabu ′Am millati ibraahiyma illaa man safiha nafsah* wa la qadiSTafaynaahu fid dunyaa* wa innahuu fiyl aakhirati la minaS SaaliHiyn

øŒ Î) tΑ$s% … ã& s! ÿ… çµ š/ u‘ öΝ Î= ó™ r& ( tΑ$ s% àM ôϑ n=ó™ r& Éb> t Ï9 t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊂⊇∪ H

2-131 idh qaala lahuu rabbuhuu aslim qaala aslamtu lirabbil ′AAlamiyn

4© œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ϵ‹ Ï⊥ t/ Ü>θ à) ÷è tƒ uρ ¢© Í_ t6≈ tƒ ¨β Î) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹ $# ãΝ ä3 s9 t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿξ sù £⎯ è?θßϑ s?

ω Î) Ο çFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊂⊄∪ H

2-132 wa waSSaa bihaa ibraahiymu baniyhi wa ya′Åquubu yaa baniyya innallaahaSTafaa lakumud diyna falaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun

÷Π r& öΝ çGΨ ä. u™ !# y‰ pκ à− øŒ Î) u |Ø ym z>θ à) ÷è tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ϵ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ tβρ ߉ ç7 ÷è s? .⎯ ÏΒ “ ω÷è t/

(#θä9$s% ߉ç7 ÷è tΡ y7 yγ≈s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í←!$ t/# u™ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïn≡ uρ

ß⎯ øt wΥ uρ … ã& s! tβθ ßϑ Î=ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ H

2-133 am kuntum shuhadaa-a idh HaDara ya′Åquubal mawtu idh qaala li baniyhi maa ta′Åbuduuna min ba′Ådiy qaaluu na′Åbudu ilaahaka wa ilaaha aabaaika ibraahiyma wa ismaa′Iyla wa isHaaqa ilaahaw waaHidan wa naHnu lahuu muslimuun

y7 ù=Ï? ×π ¨Β é& ô‰ s% ôM n= yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. Ν ä3 s9 uρ $ ¨Β öΝ çFö; |¡ x. ( Ÿω uρ tβθ è=t↔ ó¡ è? $ £ϑtã (#θçΡ% x.

tβθ è=uΚ ÷è tƒ ∩⊇⊂⊆∪

2-134 tilka ummatun qad khalat* lahaa maa kasabat wa lakum maa kasabtum* wa laa tus′aluuna ′Ammaa kaanuu ya′Åmaluun

(#θä9$s% uρ (#θçΡθ à2 # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ (#ρ߉ tG öκ sE 3 ö≅ è% ö≅ t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) $Z‹ ÏΖ ym ( $ tΒ uρ tβ% x.

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# ∩⊇⊂∈∪

23

Page 23: QS 02 Al Baqarah

2-135 wa qaaluu kuunuu huudan aw naSaaraa tahtaduu* qul bal millata ibraahiyma Haniyfaa* wa maa kaana minal mushrikiyn

(# þθ ä9θè% $̈Ψ tΒ# u™ «! $$Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ

z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4© y›θãΒ 4© |¤Š Ïã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯ øt wΥ uρ … çµ s9 tβθ ãΚÎ= ó¡ ãΒ ∩⊇⊂∉∪

2-136 quuluu aamannaa billaahi wa maa unzila ilaynaa wa maa unzila ilaa ibraahiyma wa ismaa′Iyla wa isHaaqa wa ya′Åquuba wal asbaaTi wa maa uutiya muusaa wa′Iysaa wa maa uutiyan nabiyyuuna mir rabbihim laa nufarriqu bayna aHadim minhum wa naHnu lahuu muslimuun

÷β Î* sù (#θãΖ tΒ# u™ È≅ ÷V ÏϑÎ/ !$ tΒ Λ ä⎢Ψ tΒ# u™ ⎯ ϵ Î/ ω s) sù (#ρy‰ tG ÷δ$# ( β Î) ¨ρ (# öθ ©9 uθ s? $ oÿ ©ς Î* sù öΝ èδ ’ Îû 5−$s) Ï© (

ãΝ ßγ x6‹ Ï õ3 u‹ |¡ sù ª! $# 4 uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yèø9 $# ∩⊇⊂∠∪

2-137 fain aamanuu bi mithli maa aamantum bihii faqadihtadaw* wa in tawallaw fa innamaa hum fiy shiqaaq* fa sayakfiykahumullaah* wa huwas samiy′Ul ′Aliym

sπ tóö7 Ϲ «! $# ( ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& š∅ ÏΒ «!$# Zπ tó ö7 Ϲ ( ß⎯ øt wΥ uρ … ã& s! tβρ ߉ Î7≈ tã ∩⊇⊂∇∪

2-138 Sibghatallaah* wa man aHsanu minallaahi Sibghataw wa naHnu lahuu ′AAbiduun

ö≅ è% $ oΨ tΡθ •_ !$ ys è?r& ’ Îû «! $# uθ èδ uρ $ uΖ š/ u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ !$ oΨ s9 uρ $ oΨ è=≈ yϑôã r& öΝ ä3 s9 uρ öΝ ä3 è=≈ yϑôã r& ß⎯ øt wΥ uρ

… çµ s9 tβθ ÝÁ Î=øƒ èΧ ∩⊇⊂®∪

2-139 qul atuHaajjuunanaa fillaahi wa huwa rabbunaa wa rabbukum wa lanaa a′Åmaalunaa wa lakum a′Åmaalukum wa naHnu lahuu mukhliSuun

ôΘ r& tβθ ä9θà) s? ¨β Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ šY≈ ys ó™ Î) uρ šUθ à) ÷è tƒ uρ xÞ$t7 ó™ F{ $# uρ (#θçΡ% x.

# ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 ö≅ è% öΝ çFΡ r& u™ ãΝ n=ôã r& ÏΘ r& ª! $# 3 ô⎯ tΒ uρ ãΝ n=øß r& ⎯ £ϑ ÏΒ zΟ tGx. ¸ο y‰≈ yγ x© … çν y‰Ψ Ïã

š∅ ÏΒ «!$# 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇⊆⊃∪

2-140 am taquuluuna inna ibraahiyma wa ismaa′Iyla wa isHaaqa wa ya′Åquuba wal asbaaTa kaanuu huudan aw naSaaraa* qul a antum a′Ålamu amillaah* wa man aZlamu mimman katama shahaadatan ′Indahuu minallaah* wamallaahu bi ghaafilin ′Ammaa ta′Åmaluun

24

Page 24: QS 02 Al Baqarah

y7 ù=Ï? ×π ¨Β é& ô‰ s% ôM n= yz ( $ oλ m; $ tΒ ôM t6 |¡ x. Ν ä3 s9 uρ $ ¨Β óΟ çFö; |¡ x. ( Ÿω uρ tβθ è=t↔ ó¡ è? $ £ϑ tã (#θçΡ% x.

šχθ è=yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊆⊇∪

2-141 tilka ummatun qad khalat* lahaa maa kasabat wa lakum maa kasabtum* wa laa tus′aluu ′Ammaa kaanuu ya′Åmaluun

* ãΑθà) u‹ y™ â™ !$ yγ x ¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ ⎯ tã ãΝ Íκ ÉJ n=ö6 Ï% © ÉL ©9 $# (#θçΡ% x. $yγ ø‹ n=tæ 4 ≅ è% °!

ä− Î ô³ pR ùQ $# Ü> Ì øó yϑ ø9 $# uρ 4 “ ω öκ u‰ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩⊇⊆⊄∪

2-142 sa yaquulus sufahaau minan naasi maa wallaahum ′An qiblatihimullatiy kaanuu ′Alayhaa* qul lillaahil mashriqu wal maghrib* yahdiy may yashaau ilaa SiraaTim mustaqiym

y7 Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θçΡθ à6 tG Ïj9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ĩ$̈Ψ9 $# tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $#

öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 $ tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $# © ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö n=tæ ωÎ) zΝ n=÷è uΖ Ï9 ⎯ tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθß™ §9 $#

⎯ £ϑ ÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’ n? tã ϵ ø‹ t7 É) tã 4 βÎ) uρ ôM tΡ% x. ¸ο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰ yδ ª! $# 3 $ tΒ uρ

tβ% x. ª!$# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 χ Î) ©! $# Ĩ$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ™ t s9 ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊆⊂∪

2-143 wa kadhaalika ja′Alnaakum ummataw wasaTan li takuunuu shuhadaa-a ′Alan naasi wa yakuunar rasuulu ′Alaykum shahiydaa* wa maa ja′Alnal qiblataallatiy kunta ′Alayhaa illaa li na′Ålama may yattabi′Ur rasuula mimmay yanqalibu ′Alaa ′A qibayh* wa in kaanat la kabiyratan illaa ′Alalladhiyna hadallaah* wa maa kaanallaahu li yuDiy′A iymaanakum* innallaaha bin naasi la rauufur raHiym

ô‰ s% 3“ t tΡ |= = s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n=sù \'s# ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x©

ω Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t ôÜ x© 3 ¨β Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é&

|=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n=÷è u‹ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ 3 $tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆⊆∪

2-144 qad naraa taqalluba wajhika fis samaa′* fa lanuwalliyannaka qiblatan tarDaahaa* fawalli wajhaka shaTral masjidil Haraam* wa Haythu maa kuntum fawalluu wujuuhakum shaTrah* wa innalladhiyna uutul kitaaba la ya′Ålamuuna annahul Haqqu mir rabbihim* wamallaahu bi ghaafilin ′Ammaa ya′Åmaluun

25

Page 25: QS 02 Al Baqarah

÷⎦ È⌡ s9 uρ |M øŠ s? r& t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# Èe≅ ä3 Î/ 7π tƒ# u™ $ ¨Β (#θ ãèÎ7 s? y7 tF n=ö7 Ï% 4 !$ tΒ uρ |MΡr& 8ì Î/$tFÎ/

öΝ åκ tJ n=ö6 Ï% 4 $ tΒ uρ Ο ßγàÒ ÷è t/ 8ì Î/$ tFÎ/ s' s# ö6Ï% <Ù ÷è t/ 4 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™ !# uθ ÷δr& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ

x8 u™ !$y_ š∅ ÏΒ ÄΝ ù=Ïè ø9 $#   š ¨ΡÎ) # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ ©9 š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊇⊆∈∪

2-145 wa lain ataytalladhiyna uutul kitaaba bi kulli aayatim maa tabi′UU qiblatak* wa maa anta bi taabi′In qiblatahum* wa maa ba′ÅDuhum bi taabi′In qiblata ba′ÅD* wa lainittaba′Åta ahwaa-ahum mim ba′Ådi maa jaa-aka minal ′Ilmi innaka idhal la minaZ Zaalimiyn

t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# … çµ tΡθ èù Ì ÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èùÌ ÷è tƒ öΝ èδ u™!$ oΨ ö/ r& ( ¨β Î) uρ $Z)ƒ Ì sù öΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ

tβθ ßϑçG õ3 u‹ s9 ¨, ys ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊆∉∪

2-146 alladhiyna aataynaahuml kitaaba ya′Årifuunahuu kama ya′Årifuuna abnaa-ahum* wa inna fariyqam minhum la yaktumuunal Haqqa wa hum ya′Ålamuun

‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( Ÿξ sù ¨⎦ sðθä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑø9 $# ∩⊇⊆∠∪

2 -147 al Haqqu mir rabbik* falaa takuunanna minal mumtariyn

9e≅ ä3 Ï9 uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9 uθãΒ ( (#θà) Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# 4 t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θçΡθ ä3 s? ÏN ù' tƒ ãΝ ä3 Î/ ª! $#

$·èŠ Ïϑ y_ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ ω s% ∩⊇⊆∇∪

2-148 wa li kulliw wi jhatun huwa muwalliyhaa* fastabiqul khayraat* aynamaa takuunuu ya′ti bikumullaahu jamiy′AA* innallaaha ′Alaa kulli shay ′in qadiyr

ô⎯ ÏΒ uρ ß] ø‹ ym |M ô_ t yz ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© ωÉf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9$# ( … çµ ¯Ρ Î) uρ ‘, ys ù= s9 ⎯ ÏΒ

y7 Îi/ ¢‘ 3 $tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇⊆®∪

2-149 wa min Haythu kharajta fawalli wajhaka shaTral masjidil Haraam* wa innahuu lal Haqqu mir rabbik* wamallaahu bi ghaafilin ′Ammaa ta′Åmaluun

ô⎯ ÏΒ uρ ß] ø‹ ym |M ô_ t yz ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© ω Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθ sù

öΝ à6 yδθã_ ãρ … çν t ôÜ x© ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ĩ$̈Ψ= Ï9 öΝ ä3 ø‹ n=tæ îπ ¤f ãm ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß öΝ åκ ÷] ÏΒ

Ÿξ sù öΝ èδöθ t± øƒ rB ’ ÎΤ öθ t± ÷z$# uρ §Ν Ï? T{ uρ © ÉL yϑ÷è ÏΡ ö/ ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä3 ¯= yè s9 uρ tβρ ߉ tGöη s? ∩⊇∈⊃∪

2-150 wa min Haythu kharajta fawalli wajhaka shaTral masjidil Haraam* wa Haythu maa kuntum fa walluu wujuuhakum shaTrahuu liallaa yakuuna lin

26

Page 26: QS 02 Al Baqarah

naasi ′Alaykum Hujjatun illalladhiyna Zalamuu minhum falaa takhshawhum wakhshawniy wa li utimma ni′Åmatiy ′Alaykum wa la′Allakum tahtaduun

!$ yϑ x. $ uΖ ù=y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θè=÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. t“ ムuρ

ãΝ à6 ßϑ Ïk=yè ムuρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑò6 Ït ø: $# uρ Ν ä3 ßϑ Ïk=yè ムuρ $̈Β öΝ s9 (#θçΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊇∈⊇∪

2-151 kamaa arsalnaa fiykum rasuulam minkum yatluu ′Alaykum aayaatinaa wa yuzakkiykum wa yu′Allimukumul kitaaba wal Hikmata wa yu′Allimukum maa lam takuunuu ta′Ålamuun

þ’ ÎΤρ ã ä. øŒ $$sù öΝ ä. ö ä. øŒ r& (#ρã à6 ô© $# uρ ’ Í< Ÿω uρ Èβρ ã à õ3 s? ∩⊇∈⊄∪

2 -152 fadhkuruuniy adhkurkum washkuruu liy wa laa takfuruun

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãΨ‹ Ïè tG ó™ $# Î ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊂∪

2-153 yaa ayyuhalladhiyna aamanuusta′Iynuu biS Sabri waS Salaah* innallaaha ma′AS Saabiriyn

Ÿω uρ (#θä9θà) s? ⎯ yϑ Ï9 ã≅ tFø) ム’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 7N≡ uθøΒ r& 4 ö≅ t/ Ö™ !$ u‹ ôm r& ⎯ Å3≈ s9 uρ ω šχρ ã ãè ô± n@ ∩⊇∈⊆∪

2-154 wa laa taquuluu li may yuqtalu fiy sabiylillaahi amwaat* bal aHyaauw walaakil laa tash ′Uruun

Ν ä3 ¯Ρ uθ è=ö7 oΨ s9 uρ &™ ó© y´ Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒø: $# Æíθ àf ø9 $# uρ <È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# ħ àΡF{ $# uρ

ÏN≡ t yϑ ¨W9 $# uρ 3 Ì Ïe± o0 uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪

2-155 wa la nabluwannakum bi shay-im minal khawfi wal juu′I wa naqSim minal amwaali wal anfusi wath thamaraat* wa bashshiriS Saabiriyn

t⎦⎪ Ï% ©! $# !# sŒÎ) Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ •Β (# þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$̄Ρ Î) uρ ϵ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘ ∩⊇∈∉∪

2-156 alladhiyna idhaa aSaabat′hum muSiybatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji′UUn

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ Íκö n=tæ ÔN≡ uθ n=|¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβρ ߉ tG ôγßϑ ø9 $# ∩⊇∈∠∪

2-157 ulaaika ′Alayhim Salawaatum mir rabbihim wa raHmah* waulaaika humul muhtaduun

27

Page 27: QS 02 Al Baqarah

* ¨β Î) $ x ¢Á9 $# nο uρö yϑ ø9$# uρ ⎯ ÏΒ Ì Í←!$ yè x© «! $# ( ô⎯ yϑ sù ¢k ym |M øŠ t7 ø9 $# Íρ r& t yϑ tF ôã $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_

ϵ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 ⎯ tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Z ö yz ¨β Î* sù ©! $# í Ï.$x© íΟŠ Î= tã ∩⊇∈∇∪

2-158 innaS Safaa wal marwata min sha ′AAirillaah* faman Hajja bayta awi′Åtamara falaa junaaHa ′Alayhi ay yaTTawwafa bihimaa* wa man taTawwa′A khayran fa innallaaha shaakirun ′Aliym

¨β Î) t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ ßϑçF õ3 tƒ !$ tΒ $ uΖ ø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# 3“ y‰ çλ ù; $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨ t/ Ĩ$̈Ζ= Ï9 ’ Îû

É=≈ tG Å3 ø9 $#   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ åκ ß] yè ù=tƒ ª! $# ãΝ åκ ß] yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖ Ïè≈ ¯=9 $# ∩⊇∈®∪

2-159 innalladhiyna yaktumuuna maa anzalnaa minal bayyinaati wal hudaa mim ba′Ådi maa bayyannaahu lin naasi fiyl kitaabi ulaaika yal′Anuhumullaahu wa yal ′Anuhumul laa ′Inuun

ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$s? (#θßs n=ô¹ r& uρ (#θãΖ ¨ t/ uρ š Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ÛUθè? r& öΝ Íκ ö n= tæ 4 $ tΡ r& uρ Ü># §θ −G9 $#

ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇∉⊃∪

2-160 illalladhiyna taabuu wa aSlaHuu wa bayyanuu fa ulaaika atuubu ′Alayhim* wa anat tawwaabur raHiym

¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. (#θè?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ î‘$ ¤ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ ö n=tæ èπ uΖ ÷è s9 «! $# Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ Ĩ$̈Ζ9 $# uρ

t⎦⎫ Ïè yϑ ô_ r& ∩⊇∉⊇∪

2-161 innalladhiyna kafaruu wa maatuu wa hum kuffaarun ulaaika ′Alayhim la′Ånatullaahi wal malaaikati wan naasi ajma′Iyn

t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( Ÿω ß# ¤ sƒ ä† ãΝ åκ ÷] tã Ü># x‹ yè ø9 $# Ÿω uρ öΛ èε šχρ ã sàΖ ãƒ ∩⊇∉⊄∪

2-162 khaalidiyna fiyhaa* laa yukhaffafu ′Anhumul ′Adhaabu wa laa hum yunZaruun

ö/ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑ ôm §9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇∉⊂∪

2 -163 wa ilaahukum ilaahuw waaHid* laa ilaaha illaa huwar raHmaanur raHiym

¨β Î) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ Å7 ù= à ø9 $# uρ © ÉL ©9 $# “ Ì øg rB ’ Îû

Ì ós t7 ø9 $# $ yϑÎ/ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑ t“Ρr& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ &™!$ ¨Β $ uŠ ôm r' sù ϵ Î/ uÚ ö‘ F{ $#

28

Page 28: QS 02 Al Baqarah

y‰ ÷è t/ $ pκÌE öθ tΒ £] t/ uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π −/ !# yŠ É#ƒ Î óÇ s? uρ Ëx≈ tƒÌh9 $# É>$ ys ¡¡9 $# uρ Ì ¤‚ |¡ ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/

Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è=É) ÷è tƒ ∩⊇∉⊆∪

2-164 inna fiy khalqis samaawaati wal arDi wakhtilaafil layli wan nahaari wal fulkillatiy tajriy fiyl baHri bimaa yanfa′Un naasa wa maa anzalallaahu minas samaai mim maain fa aHyaa bihil arDa ba′Åda mawtihaa wa baththa fiyhaa min kulli daabbatiw wa taSriyfir riyaaHi was saHaabil musakhkhari baynas samaai wal arDi la aayaatil li qawmiy ya′Åqiluun

š∅ ÏΒ uρ Ĩ$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ߊ «!$# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ™6Ït ä† Éb= ßs x. «!$# ( t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ

(# þθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6ãm °! 3 öθ s9 uρ “ t tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΚ n=sß øŒÎ) tβ ÷ρ t tƒ z># x‹ yè ø9 $# ¨β r& nο §θà) ø9 $# ¬!

$Yè‹ Ïϑ y_ ¨β r& uρ ©! $# ߉ƒ ω x© É># x‹ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪

2-165 wa minan naasi may yattakhidhu min duunillaahi andaaday yuHibbuunahum ka Hubbillaah* walladhiyna aamanuu ashaddu Hubbal lillaah* wa law yaralladhiyna Zalamuu idh yarawnal ′Adhaaba annal quwwata lillaahi jamiy′Aw wa annallaaha shadiydul ′Adhaab

øŒ Î) r& § t7s? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãèÎ7›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãèt7̈? $# (#ãρ r& u‘ uρ z># x‹ yèø9 $# ôM yè©Üs) s? uρ ãΝ ÎγÎ/ Ü>$ t7ó™ F{$# ∩⊇∉∉∪

2-166 idh tabarraa alladhiynat tubi′UU minalladhiynattaba′UU wa ra-awul ′Adhaaba wa taqaTT ′At bihimul asbaab

tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãè t7 ¨?$# öθ s9 χ r& $ oΨ s9 Zο § x. r& § t6 oK oΨ sù öΝ åκ ÷] ÏΒ $ yϑ x. (#ρ♧ t7 s? $ ¨Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. ÞΟ Îγƒ Ì ãƒ

ª! $# öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& BN≡ u y£ ym öΝ Íκ ö n= tæ ( $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ Å_ Ì≈ y‚ Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∉∠∪ 2-167 wa qaalalladhiynat taba′UU law anna lanaa karratan fa natabarra-a minhum

kamaa tabarrauu minnaa* kadhaalika yuriyhimullaahu a′Åmaalahum Hasaraatin ′Alayhim* wa maa hum bi khaarijiyna minan naar

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θè=ä. $ £ϑÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $Y7 Íh‹ sÛ Ÿω uρ (#θãè Î6 ®K s? ÏN≡ uθäÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4

… çµ ¯ΡÎ) öΝ ä3 s9 Aρ߉ tã î⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∉∇∪

2-168 yaa ayyuhan naasu kuluu mimmaa fiyl arDi Halaalan Tayyibaw wa laa tattabi′UU khuTuwaatish shayTaan* innahuu lakum ′Aduwwum mubiyn

$ yϑ̄Ρ Î) Ν ä. ã ãΒ ù' tƒ Ï™ þθ ¡9 $$ Î/ Ï™!$ t± ós x ø9$# uρ β r& uρ (#θä9θà) s? ’ n? tã «!$# $tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∉®∪

2-169 innamaa ya′murukum bis suu-i wal faHshaa-i wa an taquuluu ′Alallaahi maa laa ta′Ålamuun

29

Page 29: QS 02 Al Baqarah

# sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& ϵ ø‹ n=tã !$ tΡ u™ !$t/# u™ 3 öθ s9 uρ r&

šχ% x. öΝ èδäτ !$ t/# u™ Ÿω šχθ è=É) ÷è tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ߉ tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪

2-170 wa idhaa qiyla lahumut tabi′UU maa anzalallaahu qaaluu bal nattabi′U maa alfaynaa ′Alayhi aabaa-anaa* awalaw kaana aabaauhum laa ya′Åqiluuna shay′aw wa laa yahtaduun

ã≅ sV tΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 È≅ sV yϑ x. “Ï% ©! $# ß, Ïè ÷Ζ tƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßì yϑó¡ tƒ ωÎ) [™ !$tã ߊ [™!# y‰ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθ è=É) ÷è tƒ ∩⊇∠⊇∪

2-171 wa mathalulladhiyna kafaruu ka mathalilladhiy yan′Iqu bimaa laa yasma′U illaa du′AAaw wa nidaa′aa* Summun bukmun ′Umyun fahum laa ya′Åqiluun

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ (#ρã ä3 ô© $# uρ ¬! β Î)

óΟ çFΖ à2 çν$−ƒ Î) šχρ ߉ç7 ÷è s? ∩⊇∠⊄∪

2-172 yaa ayyuhalladhiyna aamanuu kuluu min Tayyibaati maa razaqnaakum washkuruu lillaahi in kuntum iyyaahu ta′Åbuduun

$ yϑ̄Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n=tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ ̓ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδé& ⎯ ϵ Î/ Î ö tóÏ9 «! $# ( Ç⎯ yϑ sù

§ äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) ϵ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm §‘ ∩⊇∠⊂∪

2-173 innamaa Harrama ′Alaykumul maytata waddama wa laHmal khinziyri wa maa uhilla bihii li ghayrillaah* fa maniDTurra ghayra baaghiw wa laa ′AAdin falaa ithma ′Alayh* innallaaha ghafuurur raHiym

¨β Î) š⎥⎪ Ï%©! $# tβθ ßϑçF õ3 tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# šχρ ç tI ô± o„ uρ ⎯ ϵ Î/ $YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î= s%  

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $tΒ šχθ è=ä. ù' tƒ ’ Îû óΟ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ ω Î) u‘$ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ ÞΟ ßγ ßϑÏk= x6 ムª! $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#

Ÿω uρ ÷Λ Ïι‹ Åe2 t“ ムóΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩⊇∠⊆∪

2-174 innalladhiyna yaktumuuna maa anzalallaahu minal kitaabi wa yashtaruuna bihii thamanan qaliylan ulaaika maa ya′kuluuna fiy buTuunihim illan naara wa laa yukallimuhumullaahu yawmal qiyaamati wa laa yuzakkiyhim* wa lahum ′Adhaabun aliym

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρ u tI ô© $# s' s#≈ n=Ò9 $# 3“ y‰ ßγ ø9 $$Î/ z># x‹ yè ø9 $# uρ Íο t Ï øó yϑø9 $$ Î/ 4 !$ yϑ sù öΝ èδ u y9 ô¹ r& ’ n? tã

Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇∠∈∪

30

Page 30: QS 02 Al Baqarah

2-175 ulaaikalladhiynashtarawuD Dalaalata bilhudaa wal ′Adhaaba bil maghfira* fa maa aSbarahum ′Alan naar

y7 Ï9≡ sŒ ¨β r'Î/ ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ 3 ¨βÎ) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θà n= tF ÷z$# ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Å∀ s9

¥−$s) Ï© 7‰‹ Ïè t/ ∩⊇∠∉∪

2-176 dhaalika bi annallaaha nazzalal kitaaba bil Haqq* wa innalladhiynakhtalafuu fiyl kitaabi lafiy shiqaaqim ba′Iyd

* }§ øŠ ©9 § É9 ø9$# β r& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™

«! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ z⎯↵Í h‹ Î;̈Ζ9 $# uρ ’ tA# u™ uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’ n? tã ⎯ ϵ Îm6 ãm

“ Íρ sŒ 4† n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t⎦, Î# Í←!$ ¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ ÅU$ s% Ìh9 $#

uΘ$ s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# šχθ èùθßϑ ø9$# uρ öΝ Ïδω ôγ yèÎ/ # sŒ Î) (#ρ߉ yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ

’ Îû Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# Ï™!# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ Ïn uρ Ĩ ù' t7 ø9 $# 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè% y‰ |¹ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ

tβθ à) −Gßϑ ø9 $# ∩⊇∠∠∪

2-177 laysal birra an tuwalluu wujuuhakum qibalal mashriqi wal maghribi walaakinnal birra man aamana billaahi wal yawmil aakhiri wal malaaikati wal kitaabi wan nabiyyiyn* wa aatal maala ′Alaa Hubbihii dhawil qurbaa wal yataamaa wal masaakiyna wabnas sabiyli was saailiyna wa firriqaab* wa aqaamaS Salaata wa aataz zakaat* wal muufuuna bi ′Ahdihim idhaa ′AAhaduu* waS Saabiriyna fiyl ba′saai waD Darraai waHiynal ba′s* ulaaikalladhiyna Sadaquu* wa ulaaika humul muttaquun

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$|Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ” çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ߉ö6 yè ø9 $# uρ

ω ö7 yè ø9 $$Î/ 4© s\ΡW{ $# uρ 4© s\ΡW{ $$ Î/ 4 ô⎯ yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ó© x« 7í$ t6Ïo? $$ sù Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$Î/

í™ !# yŠ r& uρ ϵ ø‹ s9 Î) 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ 3 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/

y7 Ï9≡ sŒ … ã& s#sù ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∠∇∪

2-178 yaa ayyuhalladhiyna aamanuu kutiba ′Alaykumul qiSaaSu fiyl qatlaa* al Hurru bil Hurri wal ′Abdu bil ′Abdi wal unthaa bil unthaa* faman ′Ufiya lahuu min akhiyhi shay′un fattibaa′Um bil ma′Åruufi wa adaa′un ilayhi bi iHsaan* dhaalika takhfiyfum mir rabbikum wa raHmah* fa mani′Åtadaa ba′Åda dhaalika fa lahuu ′Adhaabun aliym

31

Page 31: QS 02 Al Baqarah

öΝ ä3 s9 uρ ’Îû ÄÉ$|Á É) ø9 $# ×ο 4θuŠ ym ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# öΝ à6 ¯=yès9 tβθ à) −Gs? ∩⊇∠®∪

2 -179 wa lakum fiyl qiSaaSi Hayaatuy yaa ulil albaabi la′Allakum tattaquun

|= ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ # sŒ Î) u |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# β Î) x8 t s? # · ö yz è𠧋 Ϲ uθø9 $# Ç⎯ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθù= Ï9

t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ ( $̂) ym ’ n? tã t⎦⎫ É) −F ßϑø9 $# ∩⊇∇⊃∪

2-180 kutiba ′Alaykum idhaa HaDara aHadakumul mawtu in taraka khayraa* alwaSiyyatu lil waalidayni wal aqrabiyna bil ma′Åruuf* Haqqan ′Alal muttaqiyn

.⎯ yϑ sù … ã& s! £‰ t/ $tΒ y‰ ÷è t/ … çµ yè Ïÿ xœ !$ uΚ ¯ΡÎ* sù … çµ ßϑ øO Î) ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# ÿ… çµ tΡθ ä9 Ïd‰ t7 ム4 ¨β Î) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ⎧ Î=tæ ∩⊇∇⊇∪

2-181 faman baddalahu ba′Åda maa sami′Ahuu fa innamaa ithmuhu ′Alalladhiyna yubaddiluunah* innallaaha samiy′Un ′Aliym

ô⎯ yϑ sù t∃% s{ ⎯ ÏΒ <Éθ•Β $̧ uΖ y_ ÷ρ r& $ VϑøO Î) yx n=ô¹ r' sù öΝ æη uΖ ÷ t/ Iξ sù zΟ øO Î) ϵ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $#

Ö‘θà xî ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇∇⊄∪

2-182 faman khaafa mim muuSin janafan aw ithman fa aSlaHa baynahum falaa ithma ′Alayh* innallaaha ghafuurur raHiym

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ

öΝ à6 Î=ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∇⊂∪

2-183 yaa ayyuhalladhiyna aamanuu kutiba ′AlaykumuS Siyaamu kamaa kutiba ′Alalladhiyna min qablikum la′Allakum tattaquun

$YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρ߉ ÷è̈Β 4 ⎯ yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé& 4

’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ ( ⎯ yϑ sù tí §θ sÜ s? # Z ö yz uθ ßγ sù × ö yz … ã&©! 4

β r& uρ (#θãΒθ ÝÁ s? × ö yz öΝ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪

2-184 ayyaaman ma′Åduudaat* faman kaana minkum mariyDan aw ′Alaa safarin fa ′Iddatum min ayyaamin ukhar* wa′Alalladhiyna yuTiyquunahuu fidyatun Ta′AAmu miskiyn* faman taTawwa′A khayran fa huwa khayrul lah* wa an taSuumuu khayrul lakum* in kuntum ta′Ålamuun

ã öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï%©! $# tΑ Ì“Ρé& ϵŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 $# ” W‰ èδ Ĩ$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $#

Èβ$ s% ö à ø9 $# uρ 4 ⎯ yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $³Òƒ Í s∆ ÷ρr& 4’ n? tã

32

Page 32: QS 02 Al Baqarah

9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yz é& 3 ߉ƒ Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ㊠ø9 $# Ÿω uρ ߉ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 $#

(#θè=Ïϑò6 çGÏ9 uρ nο £‰Ïè ø9 $# (#ρç Éi9 x6 çG Ï9 uρ ©! $# 4† n? tã $ tΒ öΝ ä31 y‰ yδ öΝ à6 ¯= yè s9 uρ

šχρ ã ä3 ô± n@ ∩⊇∇∈∪ 2-185 Shahru ramaDaanaalladhiy unzila fiyhil qur’aanu hudal lin naasi wa

bayyinaatim minal hudaa wal furqaan* faman shahida minkumush shahra falyaSumh* wa man kaana mariyDan aw ‘Alaa safarin fa ′Iddatum min ayyaamin ukhar* yuriydullaahu bikumul yusra wa laa yuriydu bikumul ′Usra wa li tukmilul ′Iddata wa li tukabbirullaaha ′Alaa maa hadaakum wa la′Allakum tashkuruun

# sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ (

(#θç6‹ Éf tGó¡ uŠ ù= sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ ¯=yè s9 šχρ ߉ ä© ö tƒ ∩⊇∇∉∪

2-186 wa idhaa sa-alaka ′Ibaadiy ′Anniy fa inniy qariyb* ujiybu da′Åwatad daa′I idhaa da′AAn* falyastajiybuu liy wal yu′minuu biy la′Allahum yarshuduun

¨≅ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9 $# ß] sù §9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í←!$ |¡ ÎΣ 4 £⎯ èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡr& uρ Ó¨$ t6 Ï9

£⎯ ßγ ©9 3 zΝ Î=tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àΡr& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n=tæ $x tã uρ öΝ ä3Ψ tã

( z⎯≈ t↔ ø9 $$sù £⎯ èδρ ç ų≈ t/ (#θäó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9

äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf x ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# 4

Ÿω uρ  ∅ èδρ ç ų≈ t7 è? óΟ çFΡr& uρ tβθ à Å3≈ tã ’ Îû ω Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 y7 ù=Ï? ߊρ߉ ãn «! $# Ÿξ sù $yδθ ç/ t ø) s? 3

y7 Ï9≡ x‹ x. Ú⎥ Îi⎫ t6ムª! $# ⎯ ϵ ÏG≈ tƒ# u™ Ĩ$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯=yè s9 šχθ à) −G tƒ ∩⊇∇∠∪

2-187 uHilla lakum laylataS Siyaamir rafathu ilaa nisaaikum* hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunn* ′Alimallaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fa taaba ′Alaykum wa ′Afaa ′Ankum* fal′aana baashiruunna wabtaghuu maa kataballaahu lakum* wa kuluu washrabuu Hattaa yatabayyana lakumul khayTul abyaDu minal khayTil aswadi minal fajr* thumma atimmus Siyaama ilal layl* wa laa tubaashiruuhunna wa antum ′AAkifuuna fiyl masaajid* tilka Huduudullaahi falaa taqrabuuhaa* kadhaalika yubayyinullaahu aayaatihii lin naasi la′Allahum yattaquun

Ÿω uρ (# þθ è=ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒ r& Ν ä3 oΨ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ (#θ ä9 ô‰è? uρ !$ yγ Î/ ’ n< Î) ÏΘ$¤6 çt ø: $# (#θè= à2 ù' tGÏ9 $Z)ƒ Ì sù

ô⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒ r& Ĩ$̈Ψ9 $# ÉΟ øO M} $$Î/ óΟ çFΡr& uρ tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊇∇∇∪

33

Page 33: QS 02 Al Baqarah

2-188 wa laa ta′kuluu amwaalakum baynakum bil baaTili wa tudluu bihaa ilal Hukkaami li ta′kuluu fariyqam min amwaalin naasi bil ithmi wa antum ta′Ålamuun

* š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï'©# ÏδF{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ys ø9 $# uρ 3 }§ øŠ s9 uρ • É9 ø9 $# β r' Î/

(#θè?ù' s? šVθ㊠ç6 ø9 $# ⎯ ÏΒ $ yδÍ‘θ ßγàß £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# Ç⎯ tΒ 4† s+ ¨? $# 3 (#θè?ù& uρ šVθ ã‹ ç7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ

$ yγ Î/≡ uθö/ r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î=ø è? ∩⊇∇®∪

2-189 yas-aluunaka ′Ani ahillah* qul hiya mawaaqiytu lin naasi wal Hajj* wa laysal birru bi an ta′tul buyuuta min Zuhuurihaa walaakinnal birra manittaqaa* wa′tul buyuuta min abwaabihaa* wattaqullaaha la′Allakum tufliHuun

(#θè=ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# t⎦⎪ Ï%©! $# óΟ ä3 tΡθ è=ÏG≈ s) ムŸω uρ (# ÿρ߉ tG ÷è s? 4 χ Î) ©! $# Ÿω = Ås ãƒ

š⎥⎪ ω tG ÷èßϑ ø9 $# ∩⊇®⊃∪

2-190 wa qaatiluu fiy sabiylillaahilladhiyna yuqaatiluunakum wa laa ta′Åtaduu* innallaaha laa yuHibbul mu′Åtadiyn

öΝ èδθè=çF ø% $# uρ ß] ø‹ ym öΝ èδθßϑ çGø É) rO Ν èδθã_ Ì ÷z r& uρ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ ym öΝ ä.θã_ t ÷z r& 4 èπ uΖ ÷FÏ ø9 $# uρ ‘‰ x© r&

z⎯ ÏΒ È≅ ÷G s) ø9 $# 4 Ÿω uρ öΝ èδθè=ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã ω Éf ó¡ pR ùQ $# ÏΘ# t pt ø: $# 4© ®L ym öΝ ä.θ è=ÏF≈ s) ムϵŠ Ïù ( βÎ* sù

öΝ ä.θè=tG≈ s% öΝ èδθ è=çFø% $$ sù 3 y7 Ï9≡ x‹ x. â™ !# t“ y_ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊇®⊇∪ 2-191 waqtuluuhum Haythu thaqiftumuuhum wa akhrijuuhum min Haythu

akhrajuukum* wal fitnatu ashaddu minal qatl* wa laa tuqaatiluuhum ′Indal masjidil Haraami Hattaa yuqaatiluukum fiyh* fain qaataluukum faqtuluuhum* kadhaalika jazaaul kaafiriyn

Èβ Î* sù (# öθ pκ tJΡ$# ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θà xî ×Λ⎧ Ïm §‘ ∩⊇®⊄∪

2-192 fa inintahaw fa innallaaha ghafuurur raHiym

öΝ èδθè=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷F Ïù tβθ ä3 tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬! ( Èβ Î* sù (# öθ pκ tJΡ$# Ÿξ sù tβ≡ uρô‰ ãã ω Î) ’ n? tã

t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇®⊂∪

2-193 wa qaatiluuhum Hattaa laa takuuna fitnatuw wa yakuunad diynu lillaah* fa inintahaw falaa ′Udwaana illaa ′AlaZ Zaalimiyn

ã öκ ¤¶9 $# ãΠ# t pt ø: $# Ì öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t ptø: $# àM≈ tΒ ã çt ø: $# uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ (#ρ߉ tFôã $$ sù

ϵ ø‹ n= tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tGôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©!$# yì tΒ t⎦⎫ É) −F ßϑø9 $# ∩⊇®⊆∪

34

Page 34: QS 02 Al Baqarah

2-194 ash shahrul Haraamu bish shahril Haraami wal Hurumaatu qiSaaS* fa mani′Åtadaa ′Alaykum fa′Åtaduu ′Alayhi bi mithli ma′Åtadaa ′Alaykum* wattaqullaaha wa′Ålamuu annallaaha ma′Al muttaqiyn

(#θà) ÏΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ ω ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ −J9 $# ¡ (# þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# = Ït ä†

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩⊇®∈∪

2-195 wa anfiquu fiy sabiylillaahi wa laa tulqu bi aydiykum ilat tahlukah* wa aHsinuu* innallaaha yuHibbul muHsiniyn

(#θ‘ϑÏ? r& uρ ¢k ptø: $# nο t ÷Κ ãèø9 $# uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝ è? ÷ ÅÇ ôm é& $ yϑ sù u y£ øŠ tGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù; $# ( Ÿω uρ (#θà) Î=øt rB

óΟ ä3 y™ρâ™ â‘ 4© ®L ym x è=ö7 tƒ ß“ô‰ oλ ù; $# … ã&©# Ït xΧ 4 ⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ ϵ Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ

⎯ ϵ Å™ ù& §‘ ×π tƒô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ϲ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ 4 !# sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& ⎯ yϑ sù yì −G yϑ s? Íο t ÷Κãè ø9 $$Î/ ’ n< Î)

Ædk pt ø: $# $ yϑ sù u y£ øŠ tGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù; $# 4 ⎯ yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$−ƒ r& ’ Îû Ædk ptø: $# >π yè ö7 y™ uρ

# sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u |³ tã ×' s#ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 öΝ ©9 ô⎯ ä3 tƒ … ã&é# ÷δr& “Î ÅÑ$ ym ω Éf ó¡ yϑ ø9$#

ÏΘ# t ptø: $# 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©!$# ߉ƒ ω x© É>$ s) Ïè ø9 $# ∩⊇®∉∪ 2-196 wa atimmul Hajja wal ′Umrata lillaahi* fain uHSirtum fa mastaysara minal

hady* wa laa taHliquu ru-uusakum Hattaa yablughal hadyu maHillah* faman kaana minkum mariyDan aw bihii adham mir ra′sihii fa fidyatum min Siyaamin aw Sadaqatin aw nusuk* fa idhaa amintum faman tamatta′A bil ′Umrati ilal Hajji famstaysara minal hady* fa mal lam yajid fa Siyaamu thalaathati ayyaamin fiyl Hajji wa sab′Atin idhaa raja′Åtum* tilka ′Asharatun kaamilah* dhaalika li mal lam yakun ahluhuu HaaDiril masjidil Haraam* wattaqullaaha wa′Ålamuu annallaaha shadiydul ′Iqaab

k pt ø: $# Ö ßγô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è̈Β 4 ⎯ yϑ sù uÚ t sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξsù y] sù u‘ Ÿω uρ šXθÝ¡ èù Ÿω uρ

tΑ# y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9 $# 3 $ tΒ uρ (#θè=yè ø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz çµ ôϑ n=÷è tƒ ª! $# 3 (#ρߊ ¨ρt“ s?uρ  χ Î* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9 $#

3“ uθ ø) −G9 $# 4 Èβθ à) ¨?$# uρ ’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇®∠∪

2-197 al Hajju ashhurum ma′Åluumaat* faman faraDa fiyhinnal Hajja falaa rafatha wa laa fusuuqa wa laa jidaala fiyl Hajj* wa maa taf ′Aluu min khayriy ya′Ålamhullaah* wa tazawwaduu fa inna khayrazzaadit taqwaa* wattaquuni yaa ulil albaab

35

Page 35: QS 02 Al Baqarah

}§ øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θäó tG ö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 4 !# sŒ Î* sù Ο çFôÒ sù r& ï∅ ÏiΒ

;M≈ sù t tã (#ρã à2 øŒ $$ sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ì yèô± yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ( çνρ ã à2 øŒ $# uρ $yϑ x. öΝ à61 y‰ yδ βÎ) uρ

Ο çFΖ à2 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#ö7 s% z⎯ Ïϑ s9 t⎦, Îk! !$Ò9 $# ∩⊇®∇∪ H

2-198 laysa ′Alaykum junaaHun an tabtaghuu faDlam mir rabbikum* fa idhaa afaDtum min ′Arafaatin fadhkurullaaha ′Indal mash′Aril Haraam* wadhkuruuhu kamaa hadaakum wa in kuntum min qablihii la minaD Daalliyn

¢Ο èO (#θàÒ‹ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym uÚ$sù r& â¨$̈Ψ9 $# (#ρã Ï øó tG ó™ $# uρ ©!$# 4 χ Î) ©! $# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇®®∪

2-199 thumma afiyDuu min Haythu afaaDan naasu wastaghfirullaah* innallaaha ghafuurur raHiym

# sŒ Î* sù Ο çGøŠ ŸÒ s% öΝ à6 s3 Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρã à2 øŒ $$ sù ©! $# ö/ ä. Ì ø. É‹ x. öΝ à2 u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& £‰ x© r&

# \ ò2 ÏŒ 3 š∅ Ïϑ sù Ĩ$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ !$ oΨ−/ u‘ $oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ tΒ uρ … ã& s! †Îû Íο t Åz Fψ $#

ô⎯ ÏΒ 9,≈ n= yz ∩⊄⊃⊃∪

2-200 fa idhaa qaDaytum manaasikakum fadhkurullaaha kadhikrikum aabaa-akum aw ashadda dhikraa* fa minan naasi may yaquulu rabbanaa aatinaa fid dunyaa wa maa lahuu fiyl aakhirati min khalaaq

Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ãΑθà) tƒ !$oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹ tã

Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊄⊃⊇∪

2-201 wa minhum may yaquulu rabbanaa aatinaa fid dunyaa Hasanataw wa fiyl aakhirati Hasanataw wa qinaa ′Adhaaban naar

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγ s9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ (#θç7 |¡ x. 4 ª! $# uρ ßìƒ Î |  É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊄⊃⊄∪

-202 ulaaika lahum saSiybum mimmaa kasabuu* wallaahu sariy ′Ul Hisaab 2 * (#ρã ä. øŒ$# uρ ©! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒ r& ;N≡ yŠρ߉÷è ¨Β 4 ⎯ yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝ øO Î) ϵ ø‹ n=tã ⎯ tΒ uρ

t ¨z r' s? Iξ sù zΝ øO Î) ϵ ø‹ n=tã 4 Ç⎯ yϑ Ï9 4’ s+ ¨?$# 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (# þθßϑ n= ôã $# uρ öΝ à6 ¯Ρ r& ϵ øŠ s9Î) tβρ ç |³ øt éB ∩⊄⊃⊂∪

2-203 wadhkurullaaha fiy ayyaamim ma′Åduudaat* faman ta ′Ajjala fiy yawmayni falaa ithma ′Alayhi wa man ta-akhkhara falaa ithma ′Alayh* li manittaqaa* wattaqullaaha wa′Ålamuu annakum ilayhi tuHsharuun

36

Page 36: QS 02 Al Baqarah

z⎯ ÏΒ uρ Ĩ$̈Ψ9$# ⎯ tΒ y7 ç6Éf ÷è ム… ã& è! öθ s% ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ߉ Îγ ô±ãƒ uρ ©! $# 4’ n? tã $tΒ ’ Îû ⎯ ϵ Î6 ù=s%

uθ èδ uρ ‘$ s! r& ÏΘ$|Á Ï‚ ø9 $# ∩⊄⊃⊆∪

2-204 wa minan naasi may yu′Åjibuka qawluhuu fiyl Hayaatid dunyaa wa yushidullaaha ′Alaa ma fiy qalbihii wa huwa aladdul khiSaam

# sŒ Î) uρ 4’ ¯< uθ s? 4© të y™ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# y‰ Å¡ø ã‹ Ï9 $ yγŠ Ïù y7 Î=ôγ ムuρ y^ ö ys ø9 $# Ÿ≅ ó¡ ¨Ψ9$# uρ 3 ª! $# uρ Ÿω = Ït ä†

yŠ$|¡ x ø9 $# ∩⊄⊃∈∪

2-205 wa idhaa tawallaa sa′AA fiyl arDi li yufsida fiyhaa wa yuhlikal Hartha wan nasl* wallaahu laa yuHibbul fasaad

# sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ã& s! È, ¨? $# ©! $# çµ ø? x‹ s{ r& äο ¨“ Ïèø9 $# ÉΟ øO M} $$ Î/ 4 … çµ ç7 ó¡ ys sù æΛ ©⎝ yγ y_ 4 }§ ø⁄Î6 s9 uρ ߊ$yγ Ïϑ ø9 $# ∩⊄⊃∉∪

2-206 wa idhaa qiyla lahuttaqillaaha akhadhat′hul ′Izzatu bil ithm* fa Hasbuhuu jahannam* wa la bi′sal mihaad

š∅ ÏΒ uρ Ĩ$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Ì ô± o„ çµ |¡ ø tΡ u™ !$ tó ÏGö/ $# ÉV$|Ê ó s∆ «!$# 3 ª! $# uρ 8∃ρâ™ u‘ ÏŠ$t6 Ïè ø9 $$Î/ ∩⊄⊃∠∪

2-207 wa minan naasi may yashriy nafsahubtighaa′a marDaatillaah* wallaahu rauufum bil ′Ibaad

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# Zπ ©ù !$Ÿ2 Ÿω uρ (#θãè Î6 ®K s? ÅV≡ uθ äÜ äz

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯ΡÎ) öΝ à6 s9 Aρ߉ tã ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊄⊃∇∪

2-208 yaa ayyuhalladhiyna aamanudkhuluu fis silmi kaaffatan wa laa tattabi′UU khuTuwaatish shayTaan* innahuu lakum ′Aduwwum mubiyn

β Î* sù Ο çF ù=s9 y— .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝ à6 ø? u™ !% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# (# þθ ßϑ n=÷æ $$ sù ¨β r& ©! $#  Í• tã íΟŠ Å6 ym ∩⊄⊃®∪

2-209 fain zalaltum mim ba′Ådi maa jaa-atkumul bayyinaatu fa′Ålamuu annallaaha ′Aziyzun Hakiym

ö≅ yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï?ù' tƒ ª! $# ’ Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑ tó ø9 $# èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ z© ÅÓ è% uρ ã øΒ F{ $# 4

’ n< Î) uρ «! $# ßì y_ ö è? â‘θãΒ W{ $# ∩⊄⊇⊃∪

2-210 hal yanZuruuna illaa ay ya′tiyamullaahu fiy Zulalim minal ghamaami wal malaaikatu wa quDiyal amr* wa ilallaahi turja′Ul umuur

37

Page 37: QS 02 Al Baqarah

ö≅ y™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) öΝ x. Ο ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ ô⎯ ÏiΒ ¥π tƒ# u™ 7π uΖ Éi t/ 3 ⎯ tΒ uρ öΑ Ïd‰ t7 ムsπ yϑ ÷èÏΡ «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ

çµ ø? u™!% y` ¨β Î* sù ©! $# ߉ƒ ω x© É>$ s) Ïèø9 $# ∩⊄⊇⊇∪

2-211 sal baniy israaiyla kam aataynaahum min aayatim bayyinah* wa may yubaddil ni′Åmatallaahi mim ba′Ådi maa jaa-at′hu fa innallaaha shadiydul ′Iqaad

t⎦ Éi⎪ ã— t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρã x x. äο 4θ uŠ ys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# tβρ ã y‚ ó¡ o„ uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ¢ z⎯ƒ É‹©9 $# uρ (# öθ s) ¨? $#

óΟ ßγ s% öθ sù tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 ª! $# uρ ä− ã—ö tƒ ⎯ tΒ â™ !$t± o„ Î ö tó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊄⊇⊄∪

2-212 zuyyina lilladhiyna kafarul Hayaatud dunyaa wa yaskharuuna minalladhiyna aamanuu* walladhiynattaqaw fawqahum yawmal qiyaamah* wallaahu yarzuqu may yashaau bi ghayri Hisaab

tβ% x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡ uρ y] yè t7 sù ª!$# z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# š⎥⎪ Ì Ïe± u; ãΒ t⎦⎪ Í‘É‹Ψ ãΒ uρ tΑ t“Ρ r& uρ ãΝ ßγ yè tΒ

|=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ zΝ ä3 ós uŠ Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ĩ$̈Ζ9 $# $ yϑŠ Ïù (#θà n= tF÷z $# ϵŠ Ïù 4 $ tΒ uρ y# n= tG ÷z$# ϵŠ Ïù ω Î)

t⎦⎪ Ï% ©! $# çνθ è?ρé& .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγ ø? u™ !% y` àM≈ oΨ Éi t6ø9 $# $ JŠ øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ( “ y‰ yγ sù ª!$# š⎥⎪ Ï% ©! $#

(#θãΖ tΒ# u™ $ yϑ Ï9 (#θà n= tF÷z $# ϵŠ Ïù z⎯ ÏΒ Èd, ys ø9 $# ⎯ ϵ ÏΡøŒ Î* Î/ 3 ª! $# uρ “ ω ôγ tƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ

?Λ⎧ É) tG ó¡•Β ∩⊄⊇⊂∪

2-213 kaanan naasu ummataw waaHidatan fa ba′Athallaahun nabiyyiyna mubashshiriyna wa mundhiriyna wa anzala ma′Ahumul kitaaba bil Haqqi li yaHkuma banyan naasi fiy makhtalafuu fiyh* wa makhtalafa fiyhi illalladhiyna uutuuhu mim ba′Ådi maa jaa-at′humul bayyinaatu baghyam baynahum* fa hadallaahulladhiyna aamanu limakhtalafuu fiyhi minal Haqqi bi idhnih* wallaahu yahdiy may yashaau ilaa SiraaTim mustaqiym

÷Π r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θè=äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $£ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï%©! $# (# öθ n=yz ⎯ ÏΒ Ν ä3 Î=ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β

â™ !$y™ ù't7 ø9 $# â™ !# § œØ9 $# uρ (#θä9 Ì“ ø9ã— uρ 4© ®L ym tΑθà) tƒ ãΑθß™ §9 $# t⎦⎪ Ï%©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 4© tL tΒ ç óÇ nΣ

«! $# 3 Iω r& ¨β Î) u óÇ nΣ «!$# Ò=ƒÌ s% ∩⊄⊇⊆∪

2-214 am Hasibtum an tadkhulul jannata wa lammaa ya′tikum mathalulladhiyna khalaw min qablikum* massat′humul ba′saau waD Darraau wa zulziluu Hattaa yaquular rasuulu walladhiyna aamanuu ma′Ahuu mataa naSrullaah* alaa innanaSrallaahi qariyb

38

Page 38: QS 02 Al Baqarah

š tΡθ è= t↔ ó¡ o„ # sŒ$tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ( ö≅ è% !$ tΒ Ο çF ø) xΡ r& ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz È⎦ ø⎪ y‰ Ï9≡ uθù=Î= sù t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $#uρ

4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ pR ùQ $# uρ È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 3 $ tΒ uρ (#θè= yè ø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¨βÎ* sù ©! $# ⎯ ϵ Î/ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊇∈∪

2-215 yas-aluunaka maadhaa yunfiquun* qul maa anfaqtum min khayrin fa lil waalidayni wal aqrabiyna wal yataamaa wal masaakiyni wabnis sabiyl* wa maa taf ′Aluu min khayrin fa innallaaha bihii ′Aliym

|= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$tF É) ø9 $# uθ èδ uρ ×ν ö ä. öΝ ä3 ©9 ( #© |¤ tã uρ β r& (#θèδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ × ö yz öΝ à6 ©9 (

#© |¤ tã uρ β r& (#θ ™6Ås è? $\↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @ Ÿ° öΝ ä3 ©9 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊇∉∪

2-216 kutiba ′Alaykumul qitaalu wa huwa kurhul lakum* wa ′Asaa an takrahuu shay′aw wa huwa khayrul lakum* wa ′Asaa an tuHibbuu shay′aw wa huwa sharrul lakum* wallaahu ya′Ålamu wa antum laa ta′Ålamuun

y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 5Α$tF Ï% ϵŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$ tF Ï% ϵŠ Ïù × Î6 x. ( <‰ |¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™

«! $# 7 ø à2 uρ ⎯ ϵ Î/ ωÉf ó¡ yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 $# ßl# t ÷z Î) uρ ⎯ Ï& Î#÷δ r& çµ ÷Ψ ÏΒ ç t9ø. r& y‰Ψ Ïã «! $# 4

èπ uΖ ÷GÏ ø9 $# uρ ç t9 ò2 r& z⎯ ÏΒ È≅ ÷F s) ø9 $# 3 Ÿω uρ tβθ ä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è=ÏG≈ s) ム4© ®L ym öΝ ä.ρ–Š ã tƒ ⎯ tã

öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tGó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷Š ω s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ ϵ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ

$ yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪

2-217 yas-aluunaka ′Anish shahril haraami qitaalin fiyh* qul qitaalun fiyhi kabiyr* wa saddun ′An sabiylillaahi wa kufrum bihii wal masjidil Haraami wa ikhraaju ahlihii minhu akbaru ′Indallaah* wal fitnatu akbaru minal qatl* wa laa yazaaluuna yuqaaliluunakum Hattaa yarudduukum ′An diynikum inistaTaa′UU* wa may yartadid minkum ′An diynihii fa yamut wa huwa kaafirun fa ulaaika HabiTat a′Åmaaluhum fid dunyaa wal aakhirah* wa ulaaika aSHaabun naar* hum fiyhaa khaaliduun

¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ z⎯ƒ É‹ ©9 $# uρ (#ρã y_$ yδ (#ρ߉ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθ ã_ ö tƒ

|M yϑôm u‘ «!$# 4 ª! $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊇∇∪

2-218 innalladhiyna aamanuu walladhiyna haajaruu wa jaahaduu fiy sabiylillaahi ulaaika yarjuuna raHmatallaah* wallaahu ghafuurur raHiym

39

Page 39: QS 02 Al Baqarah

* y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑy‚ ø9 $# Πţ ÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅ è% !$yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) × Î7 Ÿ2 ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ĩ$̈Ζ= Ï9

!$ yϑßγ ßϑ øO Î) uρ ç t9ò2 r& ⎯ ÏΒ $ yϑÎγ Ïè ø ¯Ρ 3 š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ È≅ è% uθ ø yèø9 $# 3 š Ï9≡ x‹ x.

ß⎦ Îi⎫ t7 ムª! $# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ©3 x tF s? ∩⊄⊇®∪

2-219 yas-aluunaka ′Anil khamri wal maysir* qul fiyhimaa ithmun kabiyruw wa manaafi ′U lin naasi wa ithmuhumaa akbaru min′Ihimaa* wa yas-aluunaka maadhaa yunfiquun* qulil ′Afw* kadhaalika yubayyinullaahu lakumul aayaati la′Allakum tatafakkaruun

’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ 3 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹ Î) öΝ çλ °; × ö yz ( β Î) uρ

öΝ èδθäÜ Ï9$sƒ éB öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷zÎ* sù 4 ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ y‰ Å¡ ø ßϑ ø9$# z⎯ ÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑ ø9 $# 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $#

öΝ ä3 tF uΖ ôã V{ 4 ¨β Î) ©! $#  Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩⊄⊄⊃∪

2-220 fid dunyaa wal aakhirah* way as-aluunaka ‘Anil yataamaa* qul iSlaaHul lahum khayr* wa in tukhaali Tuuhum fa ikhwaanukum* wallaahu ya’Ålamul mufsida minal muSliH* wa law shaa-allaahu la a’Ånatakum* innallaaha ‘Aziyzun Hakiym

Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑ ø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ ÷σ ム4 ×π tΒ V{ uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³ •Β öθ s9 uρ

öΝ ä3 ÷G t6 yf ôã r& 3 Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ ÷σ ム4 Ó‰ ö7 yè s9 uρ í⎯ ÏΒ ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 78 Î ô³ •Β

öθ s9 uρ öΝ ä3 t6 yf ôã r& 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª! $# uρ (# þθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# Íο t Ï øó yϑ ø9 $# uρ

⎯ ϵ ÏΡøŒ Î* Î/ ( ß⎦ Îi⎫ t7 ムuρ ⎯ ϵ ÏG≈ tƒ# u™ Ĩ$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ ¯= yè s9 tβρ ã ©. x‹ tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪

2-221 wa laa tankiHul mushrikaati Hattaa yu’minn* wa la amatum mu’minatun khayrum mim mushrikatiw wa law a’Åjabatkum* wa laa tunkiHul mushrikiyna Hattaa yu’minuu* wa la ‘Abdum mu’minun khayrum mim mushrikiw wa law a’Åjabakum* ulaaika yad’UUna ilan naar* wallaahu yad’UU ilal jannati wal maghfirati bi idhnih* wa yubayyinu aayaatihii lin naasi la’Allahum yatadhakkaruun

š tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$ sù u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑø9 $# ( Ÿω uρ

£⎯ èδθç/ t ø) s? 4© ®L ym tβ ö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s?  ∅ èδθ è?ù' sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒ r& ª!$# 4 ¨β Î) ©! $#

= Ït ä† t⎦⎫ Î/≡§θ −G9 $# = Ït ä† uρ š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tFßϑ ø9 $# ∩⊄⊄⊄∪

40

Page 40: QS 02 Al Baqarah

2-222 wa yas-aluunaka ‘Anil maHiyD* qul huwa adhan fa’Åtazilun nisaa-a fiyl maHiyD* wa laa taqrabuuhunna Hattaa yaThurn* fa idhaa taTahharna fa’tuuhunna min Haythu amarakumullaah* innallaaha yuHibbut tawwaabiyna wa yuHibbul muta’Tahhiriyn

öΝ ä. äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( (#θ ãΒ Ïd‰ s% uρ ö/ ä3 Å¡ àΡL{ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $#

(# þθ ßϑ n=ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n=•Β 3 Ì Ïe± o0 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊄⊄⊂∪

2-223 nisaaukum Harthul lakum fa’tuu Harthakum annaa shi’tum* wa qaddimuu li anfusikum* wattaqullaaha wa’Ålamuu ‘annakum mulaaquuh* wa bashshiril mu’miniyn

Ÿω uρ (#θè=yè øg rB ©! $# Zπ |Ê ó ãã öΝ à6 ÏΨ≈ yϑ÷ƒ X{ χ r& (#ρ• y9 s? (#θà) −G s? uρ (#θßs Î=óÁ è? uρ š⎥ ÷⎫ t/

Ĩ$̈Ψ9 $# 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄⊄⊆∪

2-224 wa laa taj ‘Alullaaha ‘UrDatal li aymaanikum an tabarruu wa tattaquu wa tuSliHuu banyan naas* wallaahu samiy ‘Un “Aliym

ω ãΝ ä. ä‹ Ï{# xσ ムª! $# Èθ øó ¯=9 $$Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ Å3≈ s9 uρ Ν ä. ä‹ Ï{# xσ ム$ oÿ Ï3 ôM t6 |¡ x. öΝ ä3 ç/θè=è% 3 ª! $# uρ

î‘θà xî ×Λ⎧ Î= ym ∩⊄⊄∈∪

2-225 laa yuaakhidhukumullaahu bil laghwi fiy aymaanikum walaakiy yuaakhidhukum bimaa kasabat quluubukum* wallaahuu ghafuurun Haliym

t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ム⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í←!$ |¡ ÎpΣ ßÈ š/ t s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ( βÎ* sù ρ â™!$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪

2-226 lilladhiyna yu’luuna min nisaaihim tarabbuSu arba’ Ati ashhur* fain faauu fa innallaaha ghafuurur raHiym

÷β Î) uρ (#θãΒ t“ tã t,≈ n=©Ü9 $# ¨β Î* sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄∠∪

2-227 wa in ‘AzamuT Talaaqa fa innallaaha samiy ‘Un ‘Aliym

àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ

t, n=y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& βÎ) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ム«! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì Åz Fψ $# 4 £⎯ åκ çJ s9θ ãèç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/

’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ߊ# u‘ r& $ [s≈ n=ô¹ Î) 4 £⎯ çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £⎯ Íκ ö n= tã Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 ÉΑ$ y_ Ìh=Ï9 uρ

£⎯ Íκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 3 ª! $# uρ ͕ tã îΛ⎧Å3 ym ∩⊄⊄∇∪

41

Page 41: QS 02 Al Baqarah

2-228 wal muTallaqaatu yatarabbaSna bi anfusihinna thalaathata quruu’ * wa laa yaHillu lahunna ay yaktumna maa khalaqallaahu fiy arHaamihinna in kunna yu’minna billaahi wal yawmil aakhir* wa bu’UUlatuhunna aHaqqu bi raddihinna fiy dhaalika in araaduu iSlaaHaa* wa lahunna mithlulladhiy ‘Alayhinna bil ma’Åruuf* wa lir rijaali ‘Alayhinna darajah* wallaahu ‘Aziyzun Hakiym

ß,≈ n=©Ü9 $# Èβ$s? § s∆ ( 88$|¡ øΒ Î* sù >∃ρá ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† öΝ à6 s9 β r&

(#ρä‹ è{ ù' s? !$£ϑ ÏΒ £⎯ èδθßϑ çF ÷ s?# u™ $ º↔ ø‹ x© HωÎ) β r& !$ sù$ sƒ s† ω r& $ yϑŠ É) ムyŠρ߉ãm «! $# ( ÷βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r&

$ uΚ‹ É) ムyŠρ߉ ãn «!$# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ $ yϑÍκ ö n=tã $uΚ‹ Ïù ôN y‰ tG øù$# ⎯ ϵÎ/ 3 y7 ù=Ï? ߊρ߉ ãn «! $# Ÿξ sù

$ yδρ ߉ tG÷è s? 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ߉ ãn «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθ ãΚÎ=≈ ©à9 $# ∩⊄⊄®∪

2-229 aTTalaaqu marrataani fa imsaakum bi ma’Åruufin aw tasriyHum bi iHsaan* wa laa yaHillu lakum an ta’khudhuu mimmaa aataytumuuhunna shay’an illaa ay yakhaafaa allaa yuqiymaa Huduudullaah* fain khiftum allaa yuqiymaa Huduudallaahi falaa junaaHa ‘Alayhimaa fiy maftadat bih* tilka Huduudullaahi falaa ta’Åtaduuhaa* wa may yata’Adda Huduudallaahi fa ulaaika humuZ Zaalimuun

β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4© ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρ y— … çν u ö xî 3 β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù

yy$ uΖ ã_ !$ yϑÍκ ö n= tæ β r& !$ yè y_# u tI tƒ βÎ) !$̈Ζ sß β r& $ yϑŠ É) ムyŠρ ߉ ãn «!$# 3 y7 ù=Ï? uρ ߊρ߉ ãn «!$#

$ pκ ß] ÍhŠ u; ム5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊄⊂⊃∪

2-230 fain Tallaqahaa falaa taHillu lahuu mim ba′Ådu Hattaa tankiHa zawjan ghayrah* fain Tallaqahaa falaa juaaHa ′Alayhimaa ay yataraaja′AA in Zannaa ay yuqiymaa Huduudallaah* wa tilka Huduudullaahi yubayyinuhaa li qawmiy ya′Ålamuun

# sŒ Î) uρ ãΛä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n=y_ r&  ∅ èδθä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρá ÷è oÿ Ï3 ÷ρr& £⎯ èδθãm Îh |  7∃ρã ÷è oÿ Ï3 4

Ÿω uρ £⎯ èδθä3 Å¡ ÷ΙäC # Y‘# u ÅÑ (#ρ߉ tF ÷è tGÏj9 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9≡ sŒ ô‰ s) sù zΟ n= sß … çµ |¡ ø tΡ 4 Ÿω uρ (# ÿρä‹ Ï‚ −F s?

ÏM≈ tƒ# u™ «!$# # Yρâ“ èδ 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρr& Ν ä3 ø‹ n=tæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $#

Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $# uρ / ä3 Ýà Ïè tƒ ⎯ ϵ Î/ 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# (# þθ ãΚ n=ôã $# uρ ¨β r& ©!$# Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« ×Λ⎧ Î=tæ ∩⊄⊂⊇∪ 2-231 wa idhaa Tallaqtumun nisaa-a fa balaghna ajalahunna fa amsikuuhunna bi

ma′Åruufin aw sarriHuuhunna bi ma′Åruuf* wa laa tumsikuuhunna Di raaral li ta′Åtaduu* wa may yaf′Al dhaalika faqad Zalama nafsah* wa laa tattakhidhuu aayaatillaahi huzuwaa* wadhkuruu ni′Åmatallaahi ′Alaykum wa maa anzala ′Alaykum minal kitaabi wal Hikmati ya′IZukum bih* wattaqullaaha wa′Ålamuu annallaaha bi kulli shay′in ′Aliym

42

Page 42: QS 02 Al Baqarah

# sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n=y_ r& Ÿξ sù £⎯ èδθ è=àÒ ÷è s? β r& z⎯ ós Å3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø— r& # sŒ Î)

(# öθ |Ê≡ t s? Ν æη uΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷è pR ùQ $$Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ àá tãθ ム⎯ ϵ Î/ ⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ ÷σ ム«! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ

Ì Åz Fψ $# 3 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ 4’ s1 ø— r& ö/ ä3 s9 ã yγ ôÛ r& uρ 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊂⊄∪

2-232 wa idhaa Tallaqtumun nisaa-a fa balaghna ajalahunna falaa ta′ÅDuluuhunna ay yankiHna azwaajahunna idhaa taraaDaw baynahum bil ma′Åruuf* dhaalika yuu′AZu bihii man kaana minkum yu′minu billaahi wal yawmil aakhir* dhaalikum azkaa lakum wa aT′har* wallaahu ya′Ålamu wa antum laa ta′Å lamuun

* ßN≡ t$ Î!≡ uθ ø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ム£⎯ èδ y‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθ ym È⎦ ÷⎫ n= ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ ムsπ tã$ |Ê §9 $# 4

’ n? tã uρ ÏŠθä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø—Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷è pR ùQ $$Î/ 4 Ÿω ß# ¯=s3 è? ë§ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 Ÿω §‘ !$ŸÒ è? 8ο t$ Î!≡ uρ $ yδÏ$ s! uθ Î/ Ÿω uρ ׊θä9 öθ tΒ … çµ ©9 ⎯ Íν Ï$ s! uθÎ/ 4 ’ n? tã uρ Ï^ Í‘# uθ ø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3 ÷β Î* sù

# yŠ# u‘ r& »ω$ |Á Ïù ⎯ tã <Ú# t s? $ uΚåκ ÷] ÏiΒ 9‘ ãρ$t± s? uρ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑ Íκ ö n= tã 3 ÷β Î) uρ öΝ ›?Š u‘ r& β r&

(# þθ ãèÅÊ ÷ tI ó¡ n@ ö/ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ # sŒÎ) Ν çF ôϑ̄= y™ !$̈Β Λ ä⎢ ø‹ s?# u™ Å∃ρá ÷è pR ùQ $$ Î/ 3 (#θà) ¨?$# uρ

©! $# (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©!$# $ oÿ Ï3 tβθ è= uΚ÷è s? × ÅÁ t/ ∩⊄⊂⊂∪

2-233 wal waalidaatu yurDi ′Åna awlaadahunna Hawlayni kaamilayn* liman araada ay yutimmar raDaa′Ah* wa ′Alal mawluudi lahuu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma′Åruuf* laa tukallafu nafsun illaa wus′Ahaa* laa tuDaarra waalidatum bi waladihaa wa laa mawluudul lahuu bi walidih* wa ′Alal waarithi mithlu dhaalik* fain araadaa fiSaalan ′An taraaDim minhumaa wa tashaawurin falaa junaaHa ′Alayhimaa* wa in arattum an tastarDi′UU awlaadakum falaa junaaHa ′Alaykum idhaa sallamtum maa aataytum bil ma′Åruuf* wattaqullaaha wa′Ålamuu annallaaha bimaa ta′Åmaluuna baSiyr

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβ öθ©ù uθ tF ムöΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ (

# sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξsù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n=tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù=yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$ Î/ 3 ª! $# uρ

$ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? × Î6 yz ∩⊄⊂⊆∪

2-234 walladhiyna yutawaffawna minkum wa yadharuuna azwaajay yatarabbaSna bi anfusihinna arba′Ata ashhuriw wa ′Ashraa* fa idhaa balaghna ajalahunna falaa junaaHa ′Alaykum fiymaa fa′Alna fiy anfusihinna bil ma′Åruuf* wallaahu bimaa ta′Åmaluuna khabiyr

43

Page 43: QS 02 Al Baqarah

Ÿω uρ yy$ oΨã_ öΝ ä3 ø‹ n=tæ $yϑŠ Ïù Ο çG ôÊ § tã ⎯ ϵ Î/ ô⎯ ÏΒ Ïπ t7 ôÜ Åz Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# ÷ρr& óΟ çF⊥ oΨò2 r& þ’ Îû

öΝ ä3 Å¡ àΡ r& 4 zΝ Î=tæ ª!$# öΝ ä3 ¯Ρ r& £⎯ ßγ tΡρ ã ä. õ‹ tG y™ ⎯ Å3≈ s9 uρ ω £⎯ èδρ ߉ Ïã# uθ è? # … Å  Hω Î) β r& (#θä9θà) s?

Zω öθ s% $ ]ùρã ÷è ¨Β 4 Ÿω uρ (#θãΒ Ì“ ÷è s? nο y‰ ø) ãã Çy% x6 ÏiΖ9 $# 4© ®L ym x è=ö6 tƒ Ü=≈ tF Å3 ø9 $# … ã& s# y_ r& 4 (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ

¨β r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡àΡr& çνρ â‘ x‹ ÷n $$ sù 4 (# þθßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# î‘θà xî ÒΟŠ Î=ym ∩⊄⊂∈∪

2-235 wa laa junaaHa ′Alaykum fiymaa ′ArraDtum bihii min khiTbatin nisaai aw aknantum fiy anfusikum* ′Alimallaahu annakum sa tadhkuruunahunna walaakil laa tuwaa′Iduuhunna sirran illaa an taquuluu qawlam ma′Åruufaa* wa laa ta′Åzimuu ′Uqdatan nikaaHi Hattaa yablughal kitaabu ajalah* wa′Ålamuu annallaaha ya′Ålamu maa fiy anfusikum faHdharuuh* wa′Ålamuu annallaaha ghafuurun Haliym

ω yy$ uΖ ã_ ö/ä3 ø‹ n=tæ β Î) ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ¡ yϑ s? ÷ρr& (#θàÊ Ì ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Ì sù 4

£⎯ èδθãè ÏnF tΒ uρ ’ n? tã Æì Å™θçR ùQ $# … çν â‘ y‰ s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑ ø9 $# … çν â‘ y‰ s% $Jè≈ tG tΒ Å∃ρâ ÷ê yϑ ø9 $$Î/ ( $ ˆ) ym ’ n? tã

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós çR ùQ $# ∩⊄⊂∉∪

2-236 laa junaaHa ′Alaykum in Tallaqtumun nisaa-a maa lam tamassuuhunna aw tafriDuu lahunna fariyDah* wa matti′UUhunna ′Alal muusi′I qadaruhuu wa ′Alal muqtiri qadaruhu mataa′AAm bil ma′Åruuf* Haqqan ′Alal muHsiniyn

β Î) uρ £⎯ èδθßϑ çFø) ¯= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯ èδθ¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çFôÊ t sù £⎯ çλ m; Zπ ŸÒƒ Ì sù ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ

÷Λ ä⎢ ôÊ t sù Hω Î) β r& šχθà ÷è tƒ ÷ρ r& (# uθà ÷è tƒ “ Ï% ©! $# ⎯ Íν ω u‹ Î/ äο y‰ ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 4 β r& uρ (# þθ à ÷è s?

ÛU t ø% r& 3” uθ ø) −G=Ï9 4 Ÿω uρ (# âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ x ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ 4 ¨βÎ) ©! $# $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è s? î ÅÁ t/ ∩⊄⊂∠∪

2-237 wa in Tallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna wa qad faraDtum lahunna fariyDatan fa niSfu maa faraDtum illaa ay ya′Åfuuna aw ya′Åfuwalladhiyna bi yadihiy ′Uqdatun nikaaH* wa an ta′Åfuu aqrabu lit taqwaa* wa laa tansawul faDla baynakum* innallaaha bimaa ta′Åmaluuna baSiyr

(#θÝà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n=¢Á9 $# Íο 4θ n=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 $# (#θãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪

2-238 HaafiZuu ′AlaS Salawaati waS Salaatil wusTaa wa quumuu lillaahi qaanitiyn

÷β Î* sù óΟ çF ø Åz »ω$ y_ Ì sù ÷ρ r& $ZΡ$t7 ø. â‘ ( !# sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& (#ρã à2 øŒ $$ sù ©!$# $yϑ x. Ν à6 yϑ̄= tæ $̈Β öΝ s9

(#θçΡθ ä3 s? šχθ ãΚn= ÷è s? ∩⊄⊂®∪

44

Page 44: QS 02 Al Baqarah

2-239 fain khiftum fa rijaalan aw rukbaanaa* fa idhaa amintum fadhkurullaaha kamaa ′Allamakum maa lam takuunuu ta′Ålamuun

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tGムöΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø—r& Z𠧋 Ϲ uρ Ο Îγ Å_≡ uρ ø—X{ $·è≈ tG ¨Β ’ n<Î)

ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# u ö xî 8l# t ÷z Î) 4 ÷β Î* sù z⎯ ô_ t yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù= yè sù þ’ Îû

 ∅ Îγ Å¡àΡr& ⎯ ÏΒ 7∃ρã ÷è ¨Β 3 ª! $# uρ  Í• tã ×Λ⎧ Å6 ym ∩⊄⊆⊃∪

2-240 walladhiyna yutawaffawna minkum wa yadharuuna azwaajaa* waSiyyatal li azwaajihim mataa′An ilal Hawli ghayra ikhraaj* fain kharajna falaa junaaHa ′Alaykum fiy maa fa′Alna fiy anfusihinna mim ma′Åruuf* wallaahu ′Aziyzun Hakiym

ÏM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ù=Ï9 uρ 7ì≈ tF tΒ Å∃ρâ ÷ê yϑ ø9 $$Î/ ( $ ˆ) ym ’ n? tã š⎥⎫ É) −G ßϑø9 $# ∩⊄⊆⊇∪

2-241 wa lil muTallaqaati mataa′Um bil ma′Åruuf* Haqqan ′Alal muttaqiyn

š Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t7 ムª! $# öΝ à6 s9 ⎯ ϵ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ è=É) ÷è s? ∩⊄⊆⊄∪

2-242 kadhaalika yubayyinullaahu lakum aayaatihii la′Allakum ta′Åqiluun

* öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θã_ t yz ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ öΝ èδ uρ î∃θä9 é& u‘ x‹ tn ÏN öθ yϑø9 $# tΑ$s) sù ÞΟ ßγ s9

ª! $# (#θè?θãΒ §Ν èO óΟ ßγ≈ u‹ ôm r& 4 χ Î) ©! $# ρ ä% s! @≅ ôÒ sù ’ n? tã Ĩ$̈Ζ9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ĩ$̈Ψ9 $#

Ÿω šχρ ã à6 ô± o„ ∩⊄⊆⊂∪

2-243 alam tara ilalladhiyna kharajuu min diyaarihim wa hum uluufun Hadharal mawti fa qaala lahumullaahu muutuu thumma aHyaahum* innallaaha la dhuu faDlin ′Alan naasi walaakinna aktharan naasi laa yashkuruun

(#θè=ÏG≈ s% uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄⊆⊆∪

2-244 wa qaatiluu fiy saliylillaahi wa′Ålamuu annallaaha samiy′Un ′Aliym

⎯ ¨Β # sŒ “ Ï% ©! $# ÞÚ Ì ø) ム©! $# $·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym … çµ x Ïè≈ ŸÒ ㊠sù ÿ… ã& s! $ ]ù$ yè ôÊ r& Zο u ÏW Ÿ2 4 ª! $# uρ

âÙ Î6 ø) tƒ äÝ +Á ö6 tƒ uρ ϵøŠ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è? ∩⊄⊆∈∪

2-245 mandhalladhiyna yuqriDullaaha qarDan Hasanan fa yuDaa′Ifahuu lahuu aD′AAfan kathiyrah* wallaahu yaqbiDu wa yabsuTu wa ilayhi turja′UUn

45

Page 45: QS 02 Al Baqarah

öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) Z∼ yϑ ø9$# .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ #© y›θ ãΒ øŒÎ) (#θä9$ s% %c© É< uΖ Ï9 ãΝ çλ °; ô] yè ö/ $# $ uΖ s9

$Z6 Î=tΒ ö≅ ÏF≈ s) œΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( tΑ$s% ö≅ yδ óΟ çFøŠ |¡ tã βÎ) |= ÏG à2 ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$tFÉ) ø9 $#

ω r& (#θè=ÏG≈ s) è? ( (#θä9$ s% $ tΒ uρ !$ uΖ s9 ω r& Ÿ≅ ÏG≈ s) çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ô‰ s% uρ $ oΨ ô_ Ì ÷z é& ⎯ ÏΒ $ tΡÌ≈ tƒ ÏŠ

$ uΖ Í← !$oΨ ö/ r& uρ ( $ £ϑ n=sù |= ÏG ä. ãΝ Îγ øŠ n= tæ ãΑ$tF É) ø9 $# (# öθ©9 uθ s? ω Î) WξŠ Î= s% óΟ ßγ ÷Ζ ÏiΒ 3 ª!$# uρ 7ΟŠ Î=tæ

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $$ Î/ ∩⊄⊆∉∪

2-246 alam tara ilal malai mim baniy israaiyla mim ba′Ådi muusaa idh qaaluu li nabiyyil lahumub′Ath lanaa malikan nuqaatil fiy sabiylillaah* qaala hal ′Asaytum in kutiba ′Alaykumul qitaalu allaa tuqaatiluu* qaaluu wa maa lanaa allaa nuqaatila fiy sabiylillaahi wa qad ukhrijnaa min diyaarinaa wa abnaainaa* fa lammaa kutiba ′Alayhimul qitaalu tawallaw illaa qaliylam minhum* wallaahu ′Aliymum biZ Zaalimiyn

tΑ$s% uρ óΟ ßγ s9 óΟ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) ©! $# ô‰ s% y] yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$sÛ % Z3 Î= tΒ 4 (# þθ ä9$s% 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ã& s!

Û ù=ßϑ ø9 $# $ uΖ øŠ n= tã ß⎯ øt wΥ uρ ‘, ym r& Å7 ù= ßϑø9 $$ Î/ çµ ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σ ムZπ yè y™ š∅ ÏiΒ ÉΑ$yϑ ø9 $# 4 tΑ$s% ¨β Î)

©! $# çµ8 x sÜ ô¹ $# öΝ à6 ø‹ n= tæ … çν yŠ# y—uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# ÉΟ ó¡Éf ø9 $# uρ ( ª! $# uρ ’ ÎA ÷σ ム… çµ x6 ù= ãΒ

∅ tΒ â™!$ t± o„ 4 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊆∠∪

2-247 wa qaala lahum nabiyyuhum innallaaha qad ba′Atha lakum Taaluuta malaikaa* qaaluu annaa yakuunu lahul mulku ′Alaynaa wa naHnu aHaqqu bil mulki minhu walam yu′ta sa′Atam minal maal* qaala innallaahaSTafaahu ′Alaykum wa zaadahuu basTatan fiyl ′Ilmi wal jism* wallaahu yu′tiy mulkahuu may yashaa′* wallaahu waasi′Un ′Aliym

tΑ$s% uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) sπ tƒ# u™ ÿ⎯ ϵÅ6 ù=ãΒ β r& ãΝ à6 u‹ Ï?ù' tƒ ßNθç/$−G9 $# ϵ‹ Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ⎯ ÏiΒ

öΝ à6 În/ §‘ ×π ¨Š É) t/ uρ $£ϑ ÏiΒ x8 t s? ãΑ# u™ 4† y›θ ãΒ ãΑ# u™ uρ tβρ ã≈ yδ ã& é#Ïϑ øt rB èπ s3 Í≥ ¯≈ n=uΚ ø9 $# 4 ¨β Î) ’ Îû

š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ à6 ©9 β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄⊆∇∪

2-248 wa qaala lahum nabiyyuhum inna aayata mulkihii ay ya ′tiyakumut taabuutu fiyhi sakiynatum mir rabbikum wa baqiyyatum mimmaa taraka aalu muusaa wa aalu haaruuna taHmiluhul malaaikah* inna fiy dhaalika la aayatal lakum in kuntum mu′miniyn

46

Page 46: QS 02 Al Baqarah

$£ϑ n= sù Ÿ≅ |Á sù ßNθä9$sÛ ÏŠθãΖ àf ø9 $$Î/ tΑ$ s% χ Î) ©!$# Ν à6‹ Î= tFö6 ãΒ 9 yγ oΨ Î/ ⎯ yϑ sù z> Î Ÿ° çµ ÷Ψ ÏΒ

}§ øŠ n=sù © Íh_ ÏΒ ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 çµ ôϑ yè ôÜ tƒ … çµ ¯ΡÎ* sù û© Íh_ ÏΒ ω Î) Ç⎯ tΒ t∃ u tI øî $# Oπ sù ö äî ⎯ Íν ω u‹ Î/ 4 (#θç/ Î |³ sù çµ ÷Ψ ÏΒ

ω Î) WξŠ Î=s% öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ 4 $£ϑ n= sù … çν y— uρ% y` uθ èδ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ (#θä9$ s% Ÿω sπ s%$ sÛ $ uΖ s9

tΠ öθ u‹ ø9 $# |Nθä9$yf Î/ ⎯ Íν ÏŠθãΖ ã_ uρ 4 tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ‘Ζ Ýà tƒ Ν ßγ ¯Ρ r& (#θà)≈ n=•Β «!$# Ν Ÿ2 ⎯ ÏiΒ

7π t⁄ Ïù A' s#Š Î= s% ôM t7 n= xî Zπ t⁄Ïù Oο u ÏW Ÿ2 Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊄⊆®∪ 2-249 fa lammaa faSala Taaluutu bil junuudi qaala innallaahamubtaliykum bi

nahar* faman shariba minhu fa laysa minniy* wa mal lam yaT′Amhu fa innahuu minniy illaa manightarafa ghurfatam bi yadih* fa sharibuu minhu illaa qaliylam minhum* fa lammaa jaawazahuu huwa walladhiyna aamanuu ma′Ahuu qaaluu laa Taaqata lanal yawma bi jaaluuta wa junuudih* qaalalladhiyna yaZunnuuna annahum mulaaqullaahi kam min fiatin qaliylatin ghalabat fiatin kathiyratam bi idhnillaah* wallaahu ma′AS Saabiriyn

$£ϑ s9 uρ (#ρã—t t/ šVθ ä9$y∨ Ï9 ⎯ Íν ÏŠθãΖ ã_ uρ (#θ ä9$s% !$ oΨ −/ u‘ ùø Ì øù r& $ uΖ øŠ n= tã # Z ö9 |¹ ôM Îm7 rO uρ $ oΨ tΒ# y‰ ø% r&

$ tΡö ÝÁΡ$# uρ ’ n? tã ÏΘöθ s) ø9 $# š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∈⊃∪

2-250 wa lammaa barazuu li jaaluuta wa junuudihii qaaluu rabbanaa afrigh ′Alaynaa Sabraw wa thabit aqdaamanaa wanSurnaa ′Alal qawmil kaafiriyn

Ν èδθãΒ t“ yγ sù Âχ øŒ Î* Î/ «! $# Ÿ≅ tF s% uρ ߊ… ãρ# yŠ šVθä9% y` çµ9 s?# u™ uρ ª! $# š ù=ßϑ ø9 $# sπ yϑò6 Ït ø: $# uρ

… çµ yϑ ¯=tã uρ $£ϑ ÏΒ â™!$ t± o„ 3 Ÿω öθ s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$̈Ψ9 $# Ο ßγ ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ ÏN y‰ |¡ x©9

Ù⇓ ö‘ F{ $# £⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# ρ èŒ @≅ ôÒ sù ’ n? tã š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∈⊇∪

2-251 fa hazamuuhum bi idhnillaahi wa qatala daawuudu jaaluuta wa aataahullaahul mulka wal Hikmata wa ′Allamahuu mimmaa yashaa′* wa lawlaa daf′Ullaahin naasa ba′Ådahum bi ba′ÅDil la fasadatil arDu walaakinnallaaha dhuu faDlin ′Alal ′AAlamiyn

y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ «! $# $ yδθè=÷F tΡ š ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$Î/ 4 y7 ¯Ρ Î) uρ z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊄∈⊄∪

2-252 tilka aayaatullaahi natluuhaa ′Alayka bil Haqq* wa innaka la minal mursaliyn

47

Page 47: QS 02 Al Baqarah

* y7 ù= Ï? ã≅ ß™ ”9 $# $ oΨ ù=Ò sù öΝ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ¢ Ν ßγ ÷ΨÏiΒ ⎯ ¨Β zΝ ¯=x. ª! $# ( yì sù u‘ uρ óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/

;M≈ y_ u‘ yŠ 4 $oΨ ÷ s?# u™ uρ © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠$# zΟ tƒ ö tΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# çµ≈ tΡô‰ −ƒ r& uρ Çyρã Î/ Ĩ ߉ à) ø9 $# 3 öθ s9 uρ u™ !$ x©

ª! $# $ tΒ Ÿ≅ tG tGø% $# t⎦⎪ Ï% ©! $# .⎯ ÏΒ Ν Ïδ ω÷è t/ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγ ø? u™ !% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# Ç⎯ Å3≈ s9 uρ (#θà n=tG ÷z$#

Ν åκ ÷] Ïϑ sù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β t x x. 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª!$# $ tΒ (#θè=tG tG ø% $# £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# ã≅ yè ø tƒ $ tΒ

߉ƒ Ì ãƒ ∩⊄∈⊂∪

2-253 Tilkar rusulu faDDalnaa ba′ÅDahum ′Alaa ba′ÅD* minhum man kallamallaahu wa rafa ′Aa ba ′ÅDahum darajaat* wa aataynaa ′Iysabna maryamal bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuHil qudus* wa law shaa-allaahu maqtatalalladhiyna mim ba′Ådihim min ba′Ådi maa jaa-at ′humul bayyinaatu walaakinikhtalafuu fa minhum man aamana wa minhum man kafar* wa law shaa-allaahu maqtataluu walaakinnallaaha yaf ′Alu maa yuriyd

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& $£ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y—u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ ϵŠ Ïù Ÿω uρ

×' ©#äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 3 tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθ ãΚÎ=≈ ©à9 $# ∩⊄∈⊆∪

2-254 yaa ayyuhalladhiyna aamanuu anfiquu mimmaa razaqnaakum min qabli ay ya′tiya yawmul laa bay ′Un fiyhi wa laa khullatuw wa laa shafaa′Ah* wal kaafiruuna humuZ Zaalimuun

ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 $# 4 Ÿω … çν ä‹è{ ù' s? ×π uΖ Å™ Ÿω uρ ×Π öθ tΡ 4 … çµ ©9 $ tΒ ’ Îû

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô± o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ⎯ ϵ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ

š⎥ ÷⎫ t/ óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz ( Ÿω uρ tβθ äÜŠ Ås ム&™ó© y´ Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ ϵÏϑ ù=Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u™ !$ x© 4

yì Å™ uρ çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ( Ÿω uρ … çν ߊθä↔ tƒ $ uΚßγ Ýà ø Ïm 4 uθ èδ uρ ’ Í? yè ø9$# ÞΟŠ Ïà yèø9 $#

∩⊄∈∈∪

2-255 Allaahu laa ilaaha illaa huwal Hayyul qayyuum* laa ta′khudhuhuu sinatuw walaa nawm* lahuu maa fis samaawaati wa maa fiyl arD* mandhalladhiy yashfa ′U ′Indahuu illaa bi idhnih* ya′Ålamu maa bayna aydiyhim wa maa khalfahum* wa laa yuHiyTuuna bi shay ′im min ′Ilmihii illaa bima shaa′* wasi ′A kursiyyuhus samaawaati wal arD* wa laa yauuduhuu HifZuhumaa* wa huwal ′Aliyyul ′AZiym

48

Page 48: QS 02 Al Baqarah

Iω oν# t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6̈? ߉ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 ⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ムuρ

«! $$Î/ ωs) sù y7 |¡ ôϑ tGó™ $# Íο uρó ãè ø9 $$Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# Ÿω tΠ$|Á ÏΡ$# $ oλ m; 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧ Î=tæ ∩⊄∈∉∪

2-256 Laa ikraaha fid diyn* qad tabayyanar rushdu minal ghayy* famay yakfur biT Taaghuuti wa yu’ mim billaahi faqadistamsaka bil Urwatil wuthqaa lanfiSaama lahaa* wallaahu samiy ’Un ’Aliym

ª! $# ’Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ο ßγ ã_ Ì ÷‚ ムz⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9 $# ( š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ÿρã x x.

ãΝ èδ äτ!$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ßNθäó≈ ©Ü9 $# Ν ßγ tΡθ ã_ Ì ÷‚ ムš∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n< Î) ÏM≈ yϑ è=—à9 $# 3 š Í× ¯≈ s9 'ρ é&

Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∈∠∪ 2-257 Allaahu waliyyulladhiyna aamanuu yukhrijuhum minaZ Zulumaati ilan

nuur* walladhiyna kafaruu awliyaauhumuT Taaghuutu yukhri juunahum minan nuuri ilaZ Zulumaat* ulaaika aSHaabun naar* hum fiyhaa khaaliduun

öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ⎯ ϵ În/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u™ ª! $# š ù=ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)

}‘ În/ u‘ ” Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ós ムàM‹ Ïϑ ムuρ tΑ$s% O$tΡ r& ⎯ Ä© óré& àM‹ ÏΒ é& uρ ( tΑ$s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  χ Î* sù ©! $#

’ ÎAù' tƒ ħ ôϑ¤±9 $$Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z⎯ ÏΒ É> Ì øó yϑ ø9 $# |M Îγ ç6 sù “ Ï% ©! $# t x x. 3 ª! $# uρ Ÿω “ ωöκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄∈∇∪

2-258 Alam tara ilalladhiy Haajja ibraahiyma fiy rabbihii an aataahullaahul mulk* idh qaala ibraahiymu rabbiyalladhiy yuHyiy wa yumiytu qaala ana uHyiy wa umiyt* qaala ibraahiymu fa innallaaha ya′tiy bish shamsi minal mashriqi fa′ti bihaa minal maghribi fa buhitalladhiy kafar* wallaahu laa yahdiyl qawmaZ Zaalimiyn

÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρá ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ムÍν É‹≈ yδ ª! $#

y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$s% àM ÷V Î7 s9 $·Β öθ tƒ

÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ ( tΑ$s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ÏΒ 5Θ$ tã ö ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š ÏΒ$yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9

÷µ ¨Ζ |¡ tFtƒ ( ö ÝàΡ$# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yèôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ$# uρ † n< Î) ÏΘ$sà Ïè ø9 $#

y# ø‹ Ÿ2 $yδ 㔠ų⊥ çΡ §Ν èO $yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑós s9 4 $ £ϑ n=sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n?tã

Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ ω s% ∩⊄∈®∪

49

Page 49: QS 02 Al Baqarah

2-259 aw kalladhiy marra ′Alaa qaryatiw wa hiya khaawiyatun ′Alaa ′Uruushihaa* qaala annaa yuHyiy haadhihillaahu ba′Åda mawtihaa* fa amaatahullaahu miata ′AAmin thumma ba′Athah* qaala kam labitht* qaala labithtu yawman aw ba′ÅDa yawm* qaala bal labithta miata ′AAmin fanZur ilaa Ta′AAmika wa sharaabika lam yatasannah* wanZur ilaa Himaarika wa li naj′Alaka aayatal lin naas* wanZur ilal ′Zaami kayfa nunshizuhaa thumma naksuuhaa laHmaa* fa lammaa tabayyana lahuu qaala a′Ålamu annallaaha ′Alaa kulli shay′in qadiyr

øŒ Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑø9 $# ( tΑ$s% öΝ s9 uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n? t/

⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã

Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ # [™÷“ ã_ ¢Ο èO £⎯ ßγ ãã ÷Š $# y7 oΨ Ï?ù' tƒ $ \Š ÷è y™ 4 öΝ n=÷æ $# uρ ¨β r& ©! $#  Í• tã ×Λ⎧Å3 ym ∩⊄∉⊃∪

2-260 wa idh qaala ibraahiymu rabbi ariniy kayfa tuHyil mawtaa* qaala awalam tu′min* qaala balaa walaakil li yaTmainna qalbiy* qaala fa khudh arba′Atam minaT Tayri fa Surhunna ilayka thummaj′Al ′Alaa kulli jabalim minhunna juz′an thummad′Uhunna ya′tiynaka sa′Ayaa* wa′Ålam annallaaha Aziyzun Hakiym

ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# È≅ sV yϑ x. >π ¬6 ym ôM tF u;/Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’Îû

Èe≅ ä. 7' s# ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 ª! $# uρ ß# Ïè≈ ŸÒ ム⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î= tæ ∩⊄∉⊇∪ 2-261 mathalulladhiyna yunfiquuna amwaalahum fiy sabiylillaahi ka mathali

Habbatin ambatat sab′A sanaabila fiy kulli sumbulatim miatu Habbah* wallaahu yuDaa′Ifu li may yashaa′* wallaahu waasi′Un ′Aliym

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ öΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# §Ν èO Ÿω tβθ ãè Î7 ÷Gム!$ tΒ (#θà) xΡr& $xΨ tΒ Iω uρ “ ]Œ r&  

öΝ çλ °; öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡt“ ós tƒ ∩⊄∉⊄∪ 2-262 alladhiyna yunfiquuna amwaalahum fiy sabiylillaahi thumma laa yutbi′UUna

maa anfaquu mannaw wa laa adhal lahum ajruhum ′Inda rabbihim wa laa khawfun ′Alayhim wa laa hum yaHzanuun

* ×Α öθ s% Ô∃ρã ÷è ¨Β îο t Ï øó tΒ uρ × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π s% y‰ |¹ !$ yγãè t7 ÷K tƒ “ ]Œ r& 3 ª! $# uρ ;© Í_ xî ÒΟŠ Î=ym ∩⊄∉⊂∪

2-263 qawlun ma′Åruufuw wa maghfiratun khayrun min Sadaqatiy yatba′Uhaa adhaa* wallaahu ghaniyyun Haliym

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ è=ÏÜ ö7 è? Ν ä3 ÏG≈ s% y‰ |¹ Çd⎯ yϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒ F{ $# uρ “ É‹©9 $% x. ß, ÏΨム… ã&s!$ tΒ

u™ !$ s Í‘ Ĩ$̈Ζ9 $# Ÿω uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ ム«! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ( … ã&é# sV yϑ sù È≅ sV yϑ x. Aβ# uθ ø |¹ ϵ ø‹ n= tã Ò># t è?

50

Page 50: QS 02 Al Baqarah

… çµ t/$|¹ r' sù ×≅ Î/# uρ … çµ Ÿ2 u tI sù # V$ ù# |¹ ( ω šχρ ①ω ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó© x« $ £ϑ ÏiΒ (#θç7 |¡ Ÿ2 3 ª!$# uρ

Ÿω “ ωôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊄∉⊆∪ 2-264 yaa ayyuhaalladhiyna aamanuu laa tubTiluu Sadaqaatikum bil manni wal

adhaa kalladhiy yunfiqu maalahu riaa-an naasi wa laa yu′minu billaahi wal yawmil aakhir* fa mathaluhuu ka mathali Safwaanin ′Alayhi turaabun fa aSaabahuu waabilun fa tarakahuu Saldaa* laa yaqdiruuna ′Alaa shay′in mimmaa kasabuu* wallaahu laa yahdiyl qawmal kaafiriyn

ã≅ sW tΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ à) ÏΨムãΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& u™ !$ tó ÏGö/ $# ÅV$ |Ê ö tΒ «! $# $ \G Î7 ø[ s? uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å¡àΡr&

È≅ sV yϑx. ¥π ¨Ψ y_ >ο uθ ö/ t Î/ $ yγ t/$|¹ r& ×≅ Î/# uρ ôM s?$ t↔ sù $yγ n=à2 é& É⎥ ÷⎫ x ÷è ÅÊ β Î* sù öΝ ©9 $pκ ö: ÅÁ ãƒ

×≅ Î/# uρ @≅ sÜ sù 3 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? î ÅÁ t/ ∩⊄∉∈∪ 2-265 wa mathalulladhiyna yunfiquuna amwaalahumubtighaa′a marDaatillaahi wa

tathbiytam min anfusihim ka mathali jannatim bi rabwatin aSaabahaa waabilun fa aatat ukulahaa Di′Åfayni fail lam yuSibhaa waabilun fa Tall* wallaahu bimaa ta′Åmaluuna baSiyr

–Š uθ tƒ r& öΝ à2 ߉ tn r& β r& šχθ ä3 s? … çµ s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ï‚ ¯Ρ 5>$ oΨ ôã r& uρ “ Ì ôf s? ⎯ ÏΒ $ yγÏF ós s?

ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# … çµ s9 $ yγ‹Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 ÏN≡ t yϑ ¨W9 $# çµ t/$|¹ r& uρ ç y9Å3 ø9 $# … ã& s! uρ ×π −ƒ Íh‘ èŒ â™ !$ x yè àÊ

!$ yγ t/$ |¹ r' sù Ö‘$ |Á ôã Î) ϵ‹ Ïù Ö‘$ tΡ ôM s% u tI ôm $$ sù 3 š Ï9≡ x‹ x. Ú⎥ Îi⎫ t7 ムª! $# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $#

öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã ©3 x tG s? ∩⊄∉∉∪ 2-266 a yawaddu aHadukum an takuuna lahuu jannatum min nakhiyliw wa

a′Ånaabin tajriy min taHtihal anhaaru lahuu fiyhaa min kullith thamaraati wa aSaabahul kibaru wa lahuu dhurriyyatun Du′Afaau fa aSaabahaa i′ÅSaarun fiyhi naarun faHtaraqat* kadhaalika yubayyinullaahu lakumul aayaati la′Allakum tatafakkaruun

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çFö; |¡ Ÿ2 !$£ϑ ÏΒ uρ $ oΨ ô_ t ÷z r& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ

ÇÚ ö‘ F{ $# ( Ÿω uρ (#θßϑ£ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ tβθ à) ÏΨ è? Ν çG ó¡ s9 uρ ϵƒÉ‹ Ï{$ t↔ Î/ Hω Î) β r& (#θàÒ Ïϑøó è?

ϵ‹ Ïù 4 (# þθßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# ;© Í_ xî  Ïϑ ym ∩⊄∉∠∪

2-267 yaa ayyuhalladhiyna aamanuu anfiquu min Tayyibaati maa kasabtum wa mimmaa akhrajnaa lakum minal arD* wa laa tayammamul khabiytha minhu tunfiquuna wa lastum bi aakhidhiyhi illaa an tughmiDuu fiyh* wa′Ålamuu annallaaha ghaniyyun Hamiyd

51

Page 51: QS 02 Al Baqarah

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ãΝ ä. ߉ Ïè tƒ t ø) x ø9 $# Ν à2 ã ãΒ ù' tƒ uρ Ï™!$ t± ós x ø9 $$Î/ ( ª! $# uρ Ν ä. ߉ Ïè tƒ Zο t Ï øó ¨Β çµ ÷Ζ ÏiΒ

Wξ ôÒ sù uρ 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∉∇∪

2-268 ash shayTaanu ya′Idukumul faqra wa ya′murukum bil faHshaa′* wallaahu ya′Idukum maghfiratam minhu wa faDlaa* wallaahu waasi′Un ′Aliym

’ ÎA÷σ ムsπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ |N ÷σ ムsπ yϑò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρé& # Z ö yz # Z ÏW Ÿ2 3 $ tΒ uρ

ã 2 ¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊄∉®∪

2-269 yu′til Hikmata may yashaa′* wa may yu′tal Hikmata faqad uutiya khayran

kathiyraa* wa maa yadhdhkkaru illaa ulul albaab

!$ tΒ uρ Ο çFø) xΡ r& ⎯ ÏiΒ >π s) x ¯Ρ ÷ρ r& Ν è? ö‘ x‹ tΡ ⎯ ÏiΒ 9‘ õ‹ ¯Ρ  χ Î* sù ©! $# … çµ ßϑ n=÷è tƒ 3 $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9

ô⎯ ÏΒ A‘$ |ÁΡr& ∩⊄∠⊃∪

2-270 ma maa anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaaha ya′Ålamuh* wa maa liZ Zaalimiyna min anSaar

β Î) (#ρ߉ ö6 è? ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# $£ϑ ÏèÏΖ sù }‘ Ïδ ( β Î) uρ $yδθ à ÷‚ è? $ yδθè? ÷σ è? uρ u™ !# t s) à ø9 $# uθ ßγ sù × ö yz

öΝ à6 ©9 4 ã Ïe s3 ムuρ Ν à6Ζ tã ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ 3 ª!$# uρ $yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? × Î6 yz ∩⊄∠⊇∪

2-271 in tubduS Sadaqaati fa ni′Immaa hiy* wa in tukhfuuhaa wa tu′tuuhal fuqaraa-a fa huwa khayrul lakum* wa yukaffiru ′Ankum min sayyiaatikum* wallaahu bimaa ta′Åmaluuna khabiyr

* }§ øŠ ©9 š ø‹ n= tã óΟ ßγ1 y‰ èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# “ ω ôγ tƒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„ 3 $ tΒ uρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ

9 ö yz öΝ à6 Å¡ àΡL| sù 4 $ tΒ uρ šχθ à) ÏΖ è? ω Î) u™ !$ tó ÏFö/ $# ϵ ô_ uρ «!$# 4 $tΒ uρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 öyz

¤∃ uθ ムöΝ à6 ö‹ s9 Î) ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω šχθ ãΚn= ôà è? ∩⊄∠⊄∪

2-272 laysa ′Alayka hudaahum walaakinnallaaha yahdiy may yashaa′* wa maa tunfiquu min khayrin fa li anfusikum* wa maa tunfiquuna illabtighaa′a wajhillaah* wa maa tunfiquu min khayriy yuwaffa ilaykum wa antum laa tuZlamuun

52

Page 52: QS 02 Al Baqarah

Ï™ !# t s) à ù=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã ÅÁ ôm é& † Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tGó¡ tƒ $ \/ ö |Ê †Îû

Ä⇓ ö‘ F{ $# ÞΟ ßγ ç7 |¡ øt s† ã≅ Ïδ$yf ø9 $# u™ !$ u‹ ÏΖ øî r& š∅ ÏΒ É# ’ yè −G9 $# Ν ßγ èù Ì ÷è s? öΝ ßγ≈ yϑŠ Å¡ Î/ Ÿω šχθ è=t↔ ó¡ tƒ šZ$̈Ψ9 $# $ ]ù$ ys ø9 Î) 3 $tΒ uρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz  χ Î* sù ©! $# ⎯ ϵ Î/ íΟŠ Î= tæ ∩⊄∠⊂∪

2-273 lil fuqaraailladhiyna uHSirii fiy sabiylillaahi laa yastaTiy′UUna Darban fiyl arDi yaHsabuhumul jaahilu aghniyaa-a minat ta′Affuf* ta′Årifuhum bi siymaahum laa yas-aluunan naasa ilHaafaa* wa maa tanfiquu min khayrin fa innallaaha bihii ′Aliym

š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ à) ÏΨ ãƒ Ο ßγ s9≡ uθ øΒ r& È≅ øŠ ©9 $$Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# uρ # v Å™ Zπ uŠ ÏΡŸξ tã uρ óΟ ßγ n= sù öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ψ Ïã

öΝ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ê’ öθ yz óΟ Îγ ø‹ n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡt“ ós tƒ ∩⊄∠⊆∪

2-274 alladhiyna yunfiquuna amwaalahum bil layli wan nahaari sirraw wa ′Alaaniyatan fa lahum ajruhum ′Inda rabbihim* wa laa khawfun ′Alayhim wa laa hum yaHzanuun

š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ è=à2 ù' tƒ (# 4θ t/ Ìh9 $# Ÿω tβθ ãΒθ à) tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθà) tƒ ” Ï%©! $# çµ äÜ ¬6 y‚ tF tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#

z⎯ ÏΒ Äb§ yϑø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ (# þθ ä9$s% $yϑ ¯ΡÎ) ßì ø‹ t7 ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ (# 4θ t/ Ìh9 $# 3 ¨≅ ym r& uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ

(# 4θ t/ Ìh9 $# 4 ⎯ yϑ sù … çν u™ !% y` ×π sà Ïã öθ tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ ϵ În/ §‘ 4‘ yγ tFΡ$$ sù … ã& s# sù $ tΒ y# n=y™ ÿ… çν ã øΒ r& uρ ’ n< Î) «! $# (

ï∅ tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪

2-275 alladhiyna ya′kuluunar ribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumulladhiy yatakhabbaTuhush shayTaanu minal mass* dhaalika bi annahum qaaluu innamal bay′U mithlur ribaa* wa aHallallaahul bay′A wa Harramar ribaa* faman jaa-ahuu maw′IZatum mir rabbihii fantahaa fa lahuu maa salafa wa amruhuu ilallaah* wa man ′AAda fa ulaaika aSHaabun naar* hum fiyhaa khaaliduun

ß, ys ôϑ tƒ ª! $# (# 4θ t/ Ìh9 $# ‘ Î/ ö ムuρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 3 ª! $# uρ Ÿω = Ås ム¨≅ ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ ÏO r& ∩⊄∠∉∪

2-276 yamHaqullaahur ribaa wa yurbis Sadaqaat* wallahu laa yuHibbu kulla kaffaarin anthiym

¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# óΟ ßγ s9

öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ζ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡt“ ós tƒ ∩⊄∠∠∪

53

Page 53: QS 02 Al Baqarah

2-277 innalladhiyna aamanuu wa ′AmiluS SaaliHaati wa aqaamuS Salaata wa aatawuz zakaata lahum ajruhum ′Inda rabbihim* wa laa khawfun ′Alayhim wa laa hum yaHzanuun

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®?$# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $ tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θ t/ Ìh9 $# β Î) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪

2-278 yaa ayyuhalladhiyna aamanut taqullaaha wadharuu maa baqiya minar ribaa in kuntum mu′miniyn

β Î* sù öΝ ©9 (#θè= yè ø s? (#θçΡ sŒù' sù 5> ö ys Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ ( β Î) uρ óΟ çF ö6è? öΝ à6 n= sù â¨ρâ™â‘

öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑÎ= ôà s? Ÿω uρ šχθ ßϑ n=ôà è? ∩⊄∠®∪

2-279 fail lam taf′Aluu fa′dhanuu bi Harbim minallaahi wa rasuulih* wa in tubtum fa lakum ru-uusa amwaalikum laa taZlimuuna wa laa tuZlamuun

β Î) uρ šχ% x. ρèŒ ;ο u ô£ ãã îο t Ïà oΨ sù 4’ n<Î) ;ο u y£ ÷ tΒ 4 β r& uρ (#θè% £‰ |Á s? × ö yz óΟ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä.

šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄∇⊃∪

2-280 wa in kaana dhuu ′Usratin fa naZiratun ilaa maysarah* wa an taSaddaquu khayrul lakum* in kuntum ta′Ålamuun

(#θà) ¨?$# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö è? ϵŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4†̄û uθ è? ‘≅ ä. <§ø tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ

Ÿω tβθ ãΚ n=ôà ム∩⊄∇⊇∪

2-281 wattaquu yawman turja ′UUna fiyhi ilaallaah* thumma tuwaffaa kullu nafsim maa kasabat wa hum laa yuZlamuun

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ ø⎪ y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çFò2 $$ sù 4

= çG õ3 u‹ ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷ −/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ z> ù' tƒ ë= Ï?% x. β r& |= çF õ3 tƒ $ yϑŸ2 çµ yϑ ¯=tã ª!$#

4 ó= çGò6 u‹ ù= sù È≅ Î=ôϑ ㊠ø9 uρ “ Ï% ©! $# ϵ ø‹ n= tã ‘, ys ø9 $# È, −G u‹ ø9 uρ ©!$# … çµ −/ u‘ Ÿω uρ ó§ y‚ ö7 tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ $ \↔ ø‹ x© 4

β Î* sù tβ% x. “ Ï% ©! $# ϵ ø‹ n= tã ‘, ys ø9 $# $ ·γŠ Ï y™ ÷ρr& $ ¸‹ Ïè |Ê ÷ρr& Ÿω ßì‹ ÏÜ tG ó¡ o„ β r& ¨≅ Ïϑムuθ èδ

ö≅ Î=ôϑ ㊠ù= sù … çµ •‹ Ï9 uρ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 (#ρ߉ Îη ô±tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ( β Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ

È⎦ ÷⎫ n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t sù Èβ$s? r& z ö∆$# uρ ⎯ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 $# β r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î)

t Åe2 x‹ çF sù $ yϑßγ1 y‰ ÷n Î) 3“ t ÷z W{ $# 4 Ÿω uρ z> ù' tƒ â™ !# y‰ pκ ’¶9 $# # sŒ Î) $ tΒ (#θãã ߊ 4 Ÿω uρ (#þθ ßϑ t↔ ó¡ s? β r&

54

Page 54: QS 02 Al Baqarah

çνθ ç7 çFõ3 s? # · Éó |¹ ÷ρ r& # · Î7 Ÿ2 #’ n< Î) ⎯ Ï&Î# y_ r& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ äÝ |¡ø% r& y‰Ζ Ïã «! $# ãΠ uθø% r& uρ Íο y‰≈ pκ ¤¶=Ï9

#’ oΤ ÷Š r& uρ ω r& (# þθç/$ s?ö s? ( Hω Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈ yf Ï? Zο u ÅÑ% tn $ yγ tΡρ ムωè? öΝ à6 oΨ ÷ t/ }§ øŠ n= sù

ö/ ä3 ø‹ n=tæ îy$ uΖ ã_ ω r& $ yδθ ç7 çFõ3 s? 3 (# ÿρ ߉Îγ ô© r& uρ # sŒ Î) óΟ çF÷è tƒ$t6 s? 4 Ÿω uρ §‘ !$ŸÒ ムÒ= Ï?% x. Ÿω uρ Ó‰‹ Îγ x©

4 β Î) uρ (#θè= yèø s? … çµ ¯ΡÎ* sù 8−θÝ¡ èù öΝ à6 Î/ 3 (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# ( ãΝ à6 ßϑ Ïk=yè ムuρ ª! $# 3 ª! $# uρ Èe≅ à6 Î/

>™ ó© x« ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄∇⊄∪ 282. yaa ayyuhalladhiyna aamanuu idhaa tadaayantum bi daynin ilaa ajalim

musamman faktubuuh* wal yaktub baynakum kaatibum bil ′Adl* wa laa ya′ba kaatibun ay yaktuba kamaa ′Allamahullaahu fal yaktub* walyumlililladhiy ′Alayhil Haqqu wal yattaqillaaha rabbahuu wa laa yabkhas minhu shay′aa* fain kaanalladhiye ′Alayhil Haqqu safiyhan aw Da′Iyfan aw laa yastaTiy′U ayyumilla huwa falyumlil waliyyuhuu bil ′Adl* wastashhiduu shahiydayni mir rijaalikum* fail lam yakuunaa rajulayni fa rajuluw wamra-ataani mimman tarDawna minash shuhadaai an taDilla iHdaahumaa fa tudhakkira iHdaahumal ukhraa* wa laa ya′bash shuhadaau idhaa maa du′UU* wa laa tas′amuu an taktubuuhu Aaghiyran aw kabiyran ilaa ajalih* dhaalikum aqsaTu ′Indallaahi wa aqwamu lish shahaadati wa adnaa allaa tartaabuu* illaa an takuuna ti jaaratan HaaDiratan tudiyruunahaa baynakum fa laysa ′Alaykum junaaHun allaa taktubuuhaa* wa ashhiduu idhaa tabaaya′Åtum* wa laa yuDaarra kaatibuw wa laa shahiyd* wa in taf ′Aluu fa innahuu fusuuqum bikum* wattaquullaah* wa yu′Allimukumullaah* wallaahu bi kulli shay ′in ′Aliym

* β Î) uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n? tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρ߉ Éf s? $Y6 Ï?% x. Ö⎯≈ yδÌ sù ×π |Êθç7 ø) ¨Β ( ÷β Î* sù z⎯ ÏΒ r& Ν ä3 àÒ ÷èt/

$VÒ ÷è t/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “ Ï% ©! $# z⎯ Ïϑ è?øτ$# … çµ tF uΖ≈ tΒ r& È, −G u‹ ø9 uρ ©! $# … çµ−/ u‘ 3 Ÿω uρ (#θßϑçG õ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒ uρ

$ yγ ôϑçG ò6 tƒ ÿ… çµ ¯ΡÎ* sù ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù=s% 3 ª!$# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊂∪

283. wa in kuntum ′Alaa safariw walam tajiduu kaatiban farihaanum maqbuuDah* fain amina ba′ÅDukum ba′ÅDan fal yuaddilladhi ′tumina amaanatahuu wal yattaqillaaha rabbah* wa laa taktumush shahaadah* wa may yaktumhaa fa innahuu aathimun qalbuh* wallaahu bimaa ta′Åmaluuna ′ Aliym

°! $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 β Î) uρ (#ρ߉ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è?

Ν ä3 ö7 Å™$y⇔ ムϵ Î/ ª! $# ( ã Ï øó u‹ sù ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t± o„ Ü> Éj‹ yè ムuρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x«

íƒ Ï‰ s% ∩⊄∇⊆∪

55

Page 55: QS 02 Al Baqarah

2-284 Lillaahi maa fis samaawaati wa maa fiyl arD* wa in tubduu maa fiy anfusikum aw tukhfuuhu yuHaasibkum bihillaah* fa yaghfiru limay yashaau wa yu′Adhdhibu may yashaa′* wallaahu ′Alaa kulli shay′ in qadiyr

z⎯ tΒ# u™ ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& ϵ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ ϵ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ ϵ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ

⎯ ϵ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ ym r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θä9$s% uρ $ uΖ ÷èÏϑ y™ $ oΨ ÷è sÛ r& uρ (

y7 tΡ# t ø äî $ oΨ−/ u‘ š ø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁ yϑø9 $# ∩⊄∇∈∪

285. aamanar rasuulu bimaa unzila ilayhi mir rabbihii wal mu′minuun* kullun aamana billaahi wa malaaikatihii wa kutubihii wa rusulih* laa nufarriqu bayna aHadim mir rusulih* wa qaaluu sami′Ånaa wa aTa′Ånaa* ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal maSiyr

Ÿω ß# Ïk= s3 ムª! $# $ ²¡ø tΡ ω Î) $yγ yèó™ ãρ 4 $yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. $pκ ö n=tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡ tFø. $# 3 $oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡõ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡ ®Σ ÷ρ r& $ tΡù' sÜ ÷z r& 4 $ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠ n=tã # \ ô¹ Î) $ yϑ x. … çµ tF ù=yϑ ym ’ n? tã

š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ $ uΖ Î=ö6 s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $oΨ ù= Ïdϑys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $ oΨ s9 ⎯ ϵÎ/ ( ß#ôã $# uρ $̈Ψ tã ö Ï øî $# uρ

$ oΨ s9 !$ uΖ ôϑ ym ö‘ $# uρ 4 |MΡr& $ uΖ9 s9 öθ tΒ $ tΡö ÝÁΡ$$sù ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∇∉∪

2-286 Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus′Ahaa* lahaa maa kasabat wa ′Alayhaa maktasabat* iktasabat rabbanaa laa tuaakhidhnaa in nasiynaa aw akhTa′naa* rabbanaa wa laa taHmil ′Alaynaa iSran kamaa Hamaltahuu ′Alalladhiyna min qablinaa* rabbanaa walaa tuHammilnaa maa laa Taaqata lanaa bih* wa′Åfu ′Annaa* waghfir lanaa* warHamnaa* anta mawlaanaa fanSurnaa ′Alal qawmil kaafiriyn

56