Practice Tests for the ALCETM Exam - hau.gr · time-consuming (adj) χρονοβόρος commercial...

of 29 /29
1 © Hellenic American University & Hellenic American Union TEST 1 Listening Part 1 stuntman (n) κασκαντέρ civil engineer (n) πολιτικός μηχανικός imply (v) υπονοώ time-consuming (adj) χρονοβόρος commercial (adj) εμπορικός Transcript cable (n) καλώδιο device (n) συσκευή field (n) τομέας landmark (n) ορόσημο committee (n) επιτροπή preconceived (adj) προκατειλημένος manual (n) οδηγός χρήσης maintain (v) συντηρώ interact (v) αλληλεπιδρώ blend together (phr v) αναμειγνύω swordfish (n) ξιφίας apprenticeship (n) περίοδος μαθητείας passionate (adj) παθιασμένος worthwhile (adj) σημαντικός external (adj) εξωτερικός Listening Part 2 morale (n) υψηλό ηθικό executive (n) στέλεχος (επιχείρησης) commodities broker (n) μεσίτης εμπορευμάτων commodity (n) εμπόρευμα copper (n) χαλκός incident (n) γεγονός deficit (n) έλλειμα revenue (n) εισόδημα (από φόρους) claim (n) ισχυρισμός fraud (n) οικονομική απάτη Transcript police (v) αστυνομεύω spammer (n) αυτός που στέλνει άχρηστα διαφημιστικά μηνύματα work around (phr v) βρίσκω λύση παρακάμπτοντας κάτι scramble (v) τα κουτσοκαταφέρνω inflation (n) πληθωρισμός crop (n) σοδειά soar (n) ανεβαίνω κατακόρυφα και απότομα dump (v) ξεφορτώνομαι take a stab at (phr) δοκιμάζω την τύχη μου merit (n) αξία uphold (v) υποστηρίζω make head or tails (phr) βγάζω άκρη, καταλαβαίνω lecture (n) διάλεξη impact (n) αντίκτυπος phase in (phr v) εισάγω κάτι νέο, σιγά-σιγά declare (v) δηλώνω bankruptcy (n) χρεωκοπία shareholder (n) μέτοχος wipe out (phr v) εξαλείφω, ξετινάζω legitimate (adj) νόμιμος sing a different tune (phr) αλλάζω ισχυρισμούς plead guilty (phr) δηλώνω ένοχος security (n) χρεόγραφο charge (n) κατηγορία (για απάτη κλπ) natural (n) ταλέντο Listening Part 3 predecessor (n) προκάτοχος citizenship (n) υπηκοότητα, ιθαγένεια policy (n) πολιτική, τακτική, αρχή assembly (n) συνέλευση insufficient (adj) ανεπαρκής attendee (n) αυτός που παραβρίσκεται (σε μια συνέλευση κλπ) dikast (n) δικαστής (στην αρχαία εκκλησία) legislation (n) νομοθεσία juror (n) δικαστής, ένορκος Transcript shed light on (phr) ρίχνω φως (σε ένα μυστήριο) benefit (n) όφελος offshoot (n) παρακλάδι composition (n) σύνθεση participatory (adj) συμμετοχικός attendance (n) παρουσία (σε συνέλευση κλπ) estimate (n) εκτίμηση, υπολογισμός exceed (v) υπερβαίνω dispensation grant (n) χορηγία χρηματικού ποσού ostracism (n) εξοστρακισμός deliberative (adj) διαβουλευτικός electoral (adj) εκλογικός judicial (adj) δικαστικός, δικονομικός interpret (v) ερμηνεύω Ekklesia (n) αρχαία εκκλησία enlightening (adj) διαφωτιστικός Practice Tests for the ALCE TM Exam W O R D L I S T

Embed Size (px)

Transcript of Practice Tests for the ALCETM Exam - hau.gr · time-consuming (adj) χρονοβόρος commercial...

 • 1 Hellenic American University & Hellenic American Union

  TesT 1

  ListeningPart 1

  stuntman (n)

  civil engineer (n)

  imply (v)

  time-consuming (adj)

  commercial (adj)

  Transcript

  cable (n)

  device (n)

  field (n)

  landmark (n)

  committee (n)

  preconceived (adj)

  manual (n)

  maintain (v)

  interact (v)

  blend together (phr v)

  swordfish (n)

  apprenticeship (n)

  passionate (adj)

  worthwhile (adj)

  external (adj)

  ListeningPart 2

  morale (n)

  executive (n) ()

  commodities broker (n)

  commodity (n)

  copper (n)

  incident (n)

  deficit (n)

  revenue (n) ( )

  claim (n)

  fraud (n)

  Transcript

  police (v)

  spammer (n)

  work around (phr v)

  scramble (v)

  inflation (n)

  crop (n)

  soar (n)

  dump (v)

  take a stab at (phr)

  merit (n)

  uphold (v)

  make head or tails (phr) ,

  lecture (n)

  impact (n)

  phase in (phr v) , -

  declare (v)

  bankruptcy (n)

  shareholder (n)

  wipe out (phr v) ,

  legitimate (adj)

  sing a different tune (phr)

  plead guilty (phr)

  security (n)

  charge (n) ( )

  natural (n)

  ListeningPart 3

  predecessor (n)

  citizenship (n) ,

  policy (n) , ,

  assembly (n)

  insufficient (adj)

  attendee (n) ( )

  dikast (n) ( )

  legislation (n)

  juror (n) ,

  Transcript

  shed light on (phr) ( )

  benefit (n)

  offshoot (n)

  composition (n)

  participatory (adj)

  attendance (n) ( )

  estimate (n) ,

  exceed (v)

  dispensation grant (n)

  ostracism (n)

  deliberative (adj)

  electoral (adj)

  judicial (adj) ,

  interpret (v)

  Ekklesia (n)

  enlightening (adj)

  Practice Tests for the ALCETM Exam W O R D L I s T

 • 2 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 1

  ListeningPart 4

  incentive (n)

  sledge (n)

  pack ice (n)

  afflict (v)

  blizzard (n)

  Transcript

  stimulate (v)

  harsh (adj)

  avalanche (n)

  frostbite (n)

  abandonment (n)

  faint-hearted (adj)

  pursuit (n)

  controversial (adj)

  scurvy (n)

  ingenious (adj)

  drift (v) ( )

  compatriot (n)

  fraudulent (adj) ,

  dog (v) ( )

  expedition (n)

  glacier (n)

  set out (phr v) ( )

  dismay (n) ,

  flutter (v)

  endure (v)

  severe (adj) ( )

  lie in store (phr)

  sacrifice (n)

  in vain (prep phr)

  companion (n)

  depot (n) ()

  starvation (n)

  exposure (n) ( )

  artifact (n) ()

  Grammar imaging technology (n)

  indicate (v)

  demographic (adj)

  response (n)

  surge (n)

  extracurricular (adj) ( , )

  decline (v)

  inevitable (adj)

  elaborate (v) ,

  critically (adv)

  airfare (n)

  superior (adj) ,

  evaluation (n)

  volume (n)

  ultrasonic (adj)

  emit (v)

  court (v)

  orbit (n)

  debris (n) ,

  float (n)

  potentially (adv)

  enrollment (n)

  overburden (v)

  strain (v)

  condor (n)

  diverse (adj)

  enterprise (n)

  give in to (phr v) ( )

  give up on (phr v)

  settlement (n)

  share (n)

  devise (v)

  revolutionize (v) ,

  expenditure (n)

  the opposition (n)

  recession (n)

  canopy (n)

  underestimate (v)

  inherent (adj)

  eliminate (v) ,

  diagnostic (adj)

  feature (n)

  account for (v)

  filing cabinet (n)

  recollection (n)

  neatly (adv) ,

  retrieve (v) , ( )

  penicillium mold (n)

  mutate (v)

  strain (n) ,

  Vocabulary primary (adj) ,

  mosquito-born (adj)

  eradicate (v)

  escalate (v)

  integrate (v)

  implicate (v)

  core (adj) ,

  life expectancy (n)

  anticipation (n) ,

  persistent (adj)

  scarce (adj)

  yielding (adj)

  pave (v) ( )

  accelerate (v)

  reverse (v)

  fiercely (adv) ,

  collision (n)

  sequence (n)

  satire (n)

  formula for success (phr)

  embassy (n)

  consulate (n)

  issue (v) ( )

 • 3 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 1

  endorse (v) , ( )

  worthless (adj)

  invaluable (adj)

  insignificant (adj)

  resource (n) ()

  insight (n)

  barrier (n)

  setback (n)

  resolution (n)

  appraisal (n)

  alter (v)

  bold (adj)

  timid (adj)

  intimidate (v)

  compound (n)

  enzyme (n)

  bacterial (adj)

  obese (adj)

  expose (v)

  administer (v) ( )

  cognitive (adj)

  consolidate (adj)

  practitioner (n) ( )

  posture (n)

  grave (adj)

  crucial (adj)

  solemn (adj) ,

  emerging (adj)

  invest (v)

  expand (v)

  cubicle (n)

  livelihood (n)

  constitution (n)

  resist (v)

  seek (v)

  trustworthy (adj)

  accountability (n)

  circumstance (n)

  renowned (adj)

  imitate (v)

  peer (n)

  absorb (v)

  assimilate (v)

  disorder (n)

  uproar (n)

  grasshopper (n)

  context (n)

  longevity (n)

  option (n)

  replicate (v)

  duplicate (v)

  pension plan (n)

  offset (v)

  reimburse (v)

  derive (v)

  allowance (n)

  unsanitary (adj)

  contaminated (adj)

  liability (n)

  credibility (n)

  Reading Part 1

  fanfare (n)

  bug-eyed (adj)

  ray-gun (n) o

  challenge (v) ( )

  versus (prep)

  lurk (v)

  pulp (adj) ,

  perspective (n)

  burst up (phr v) ,

  aftermath (n) ,

  artificial (adj)

  unravel (v)

  tackle (v)

  tantalizing (adj)

  destiny (n) ,

  finitely (adv)

  decree (v)

  pursue (v) ,

  quest (n)

  portray (v)

  aggressor (n)

  far-sighted (adj)

  adept (adj)

  Reading Part 2

  recuperate (v)

  trivial (adj)

  innovative (adj)

  flexible (adj)

  all-nighter (n)

  counteract (v)

  deprivation (n)

  grumpiness (n)

  grogginess (n) ( )

  lapse (n) ()

  span (n)

  excess (n)

  contributory (adj) ,

  oil spill (n)

  metabolic (adj)

  regulate (v)

  secretion (n)

  striking (adj)

  glucose (n)

  tolerance (n)

  endocrine (adj)

  disorder (n)

  apnea (n)

  elevated (adj)

  cortisol (n)

  compromise (v)

  substance (n)

  fungus (n)

  immune (adj)

  acute (adj) ,

  ghrelin (n)

  leptin (n)

  suppress (v)

  hinder (v)

  lay (adj)

 • 4 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 2

  irritable (adj)

  distracted (adj)

  sustain (v)

  rational (adj)

  fatal (adj)

  nutrient (n)

  infer (v)

  chronic (adj)

  partial (adj) ( )

  compensate (v) ,

  invader (n)

  Reading Part 3

  stroll (v)

  occurrence (n)

  habitat (n)

  brew (v)

  uproot (v)

  devour (v)

  foliage (n)

  manic (adj)

  granary (n)

  trample (v)

  marauding (adj)

  root (adj) ,

  conflict (n) ,

  density (n)

  dwindle (v)

  jeopardize (v)

  herd (n)

  expertise (n) ,

  migrate (v)

  initiative (n)

  indigenous (adj) ,

  fauna (n)

  starve (v)

  encroach (v) ,

  Writing Task A

  institute (v)

  graduation (n)

  foster (v) ,

  compulsory (adj)

  voluntary (adj)

  contribution (n)

  cultivation (n)

  violation (n)

  irrelevance (n)

  resentment (n)

  obligatory (adj)

  Writing Task B

  curriculum (n)

  TesT 2

  ListeningPart 1

  frustrated (adj)

  modified (adj)

  pesticide (n)

  genetically (adv)

  assure (v)

  ship (v)

  stockbroker (n)

  Transcript

  course (n) ()

  swing (n) ( )

  struggle (v) ,

  putt (v)

  boost (n) ,

  hole-in-one (n)

  diversity (n)

  breed (v)

  resistant (adj)

  pest (n)

  shootem up (n)

  addiction (n)

  bullfight (n)

  word of mouth (phr)

  alternative (n)

  corporation (n)

  exploit (n)

  spiral (n)

  debt (n)

  concept (n) ,

  brainwash (v)

  drop out of (phr v)

  ListeningPart 2

  superficial (adj)

  efficient (adj)

  investment (n)

  budget (n)

  impulsive (adj)

  initially (adv)

  stable (adj)

  rival (n)

  ineffective (adj)

  be better off (phr)

  Transcript

  momentum (n) ,

  procedure (n)

  unacceptable (adj)

  barely (adv)

  swift (adj)

  catch (someone) off guard (phr)

  overvalue (v)

  a close call (phr)

  break even (phr)

  fight a losing battle (phr)

 • 5 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 2

  fund (n) (),

  put (my) eggs in one basket (phr) ( )

  ditch class (phr)

  have too much on (my) plate (phr)

  milestone (n)

  resistance (n)

  drag someone kicking and screaming (phr)

  gubernatorial (adj)

  undercut (v)

  plummet (v) ( )

  simultaneously (adv)

  lay someone off (phr v) ()

  be cut out for (phr v) ( )

  see eye to eye with (phr)

  a real drag (phr)

  be a blessing in disguise (phr)

  take the words out of (my) mouth (phr)

  burn the candle at both ends (phr)

  cut back (phr v)

  ListeningPart 3

  abduction (n)

  exhausting (adj)

  alternate (adj)

  sighting (n) ,

  aviation (n)

  poll (n) ,

  reveal (v)

  contribute (v)

  scar (n) ,

  delusion (n)

  foundation (n)

  Transcript

  extraterrestrial (adj)

  conduct (v) ( )

  humiliate (v)

  dubious (adj) ( )

  genuine (adj)

  stigma (n)

  categorically (adv)

  craft (n)

  recover (v) ( )

  conceal (v)

  conspiracy (n)

  pattern (n)

  blinking (adj) ( )

  breeding ground (n)

  plausible (adj)

  probe (n)

  interstellar (adj)

  credible (adj)

  feasible (adj) ( )

  physical (adj)

  terrestrial (adj)

  kooks and cranks (phr)

  aspect (n) ,

  warrant (v)

  consistency (n) ,

  humanoid (n)

  prototypical (adj)

  narcolepsy (n)

  conscious (adj)

  hallucination (n)

  be prone to (adj)

  specific (adj)

  ListeningPart 4

  hydroelectricity (n)

  maintenance (n)

  reservoir (n)

  unique (adj)

  moderate (v)

  carbon (n)

  emission (n)

  plant (n) ,

  expense (n)

  infrastructure (n)

  resident (n)

  relocation (n)

  recreation (n)

  flow rate (n)

  constant (adj)

  Transcript

  fulfill (v)

  even-handed (adj)

  dam (n) ()

  setup (n)

  reinforced concrete (n)

  turbine (n)

  power plant (n)

  valve (n)

  conduit (n)

  peak (n)

  basin (n) ,

  convert (v)

  currently (adv)

  proportional (adj) , ( )

  inflow (n)

  outflow (n)

  generation (n) ( )

  bypass (adj)

  installation (n)

  outlay (n) ,

  evaporate (v)

  stem (v)

 • 6 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 2

  tribe (n)

  spawning ground (n) ( )

  aquatic (adj)

  trout (n)

  interfere (v)

  escalating (adj)

  optimize (v)

  downstream (adv)

  variable (adj)

  erosion (n)

  riverbank (n)

  Grammar agricultural (adj)

  drought (n)

  vehicle (n)

  hydraulic fracturing (n)

  shale (n)

  formation (n) , ( )

  contain (v)

  reform (v)

  dietary (adj)

  supplement (n)

  anecdotal (adj) ( )

  clinical (adj)

  solar (adj)

  disease (n)

  deadline (n)

  interest rate (n)

  entry (n) ,

  contest (n)

  submission (n) ()

  competent (adj)

  range (n) ,

  evenly (adv)

  proposal (n) ( )

  limit (v)

  carbon dioxide (n)

  fuel (v)

  steel (n)

  rod (n)

  embed (v)

  surface (v)

  obsolete (adj)

  approximately (adv)

  turn out (phr v) ( )

  forgery (n)

  habitat banking (n)

  drain (v)

  hectare (n)

  marshland (n)

  restore (v)

  spike (v)

  minimize (v)

  flaw (n)

  overestimate (v)

  cedar (n)

  mussel (n)

  mollusk (n)

  hurricane (n)

  enhance (v)

  carp (n)

  ravenously (adv)

  grit (n)

  fossil (n)

  heal (v)

  wound (n)

  treatment (n)

  greenhouse (n)

  Vocabulary freshwater (adj)

  preservation (n) ,

  due to (conj)

  surplus (n)

  constraint (n)

  acquisition (n)

  attainment (n)

  petition (n)

  lawmaker (n)

  urge (v)

  allege (v)

  first-come, first-served (phr)

  quote (v)

  deposit (v)

  register (v)

  residency (n)

  custody (n) ( )

  detention (n) ( )

  vaccine (n)

  trial (n)

  project (v)

  entice (v)

  enact (v)

  vague (adj)

  hesitant (adj)

  concrete (adj)

  blockage (n)

  submit (v)

  absenteeism (n)

  cite (v)

  source (n)

  diminish (v)

  distribute (v)

  imitative (adj)

  fabricated (adj) ,

  counterfeit (adj)

  resume (v) ,

  take into account (phr)

  consent (v)

  tolls (n)

  airborne (adj) ,

  glide (v)

  stroke (v)

  stride (v)

  propel (v)

  negotiation (n)

  multiple (adj)

  sample (v) ,

 • 7 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 2

  plentiful (adj)

  rigid (adj)

  deficient (adj)

  cosmetic (n)

  alert (adj)

  intrigued (adj)

  soil (n)

  association (n)

  consequence (n) ( )

  recommend (v) ,

  receptor (n)

  distinct (adj) ,

  delicate (adj) ,

  receptive (adj)

  vulnerable (adj)

  vigorous (adj) ,

  underfunded (adj)

  overpower (v) ,

  overwhelm (v) ,

  cabinet (n)

  strike (v)

  tap (v) ( ),

  tape (v)

  rule (v)

  liable (adj) ,

  countable (adj)

  defective (adj)

  gene (n)

  stem (v)

  deduce (v)

  precede (v)

  access (v)

  holdover (n)

  administration (n)

  merge (v)

  devote (v)

  promote (v)

  contrast (v)

  bank on (phr v)

  skyrocket (v)

  healthcare (n)

  spark (v)

  alliance (n)

  overhaul (n)

  censorship (n)

  deterioration (n)

  reserve (v)

  restricted (adj)

  marine (adj)

  industrial-scale (adj)

  supplement (v) ,

  devastate (v) ,

  descend (v)

  Reading Part 1

  approach (n)

  authoritative (adj) ,

  assert (v)

  conflicting (adj)

  din (n)

  nonetheless (adv)

  compel (v)

  let someone down (phr v)

  universal (adj)

  so-called (adj)

  minority (n)

  reliable (adj)

  set out (phr v) ,

  premise (n)

  override (v)

  take up (phr v)

  avoid (v)

  mislead (v)

  merely (adv)

  proclaim (v)

  swamp (n)

  by all means (phr)

  reluctant (adj)

  tailor (v) ,

  Reading Part 2

  ancestor (n)

  dwell (v)

  predator (n)

  paleontologist (n)

  missing link (phr)

  feathered (adj)

  genus (n) ( )

  in honor of (phr) ()

  specimen (n) ,

  remarkable (adj)

  thus (conj) ,

  dub (v) ,

  preserve (v)

  extensive (adj) ,

  limb (n) , ( )

  flap (v)

  vertically (adv)

  hip (n)

  socket (n)

  rotate (v)

  stabilize (v)

  intermediate (adj)

  evolution (n)

  dead-end (n)

  adaptation (n)

  construct (v) ,

  oriented (adj)

  intermediary (adj)

  consensus (n)

  dangle (v)

 • 8 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 3

  Reading Part 3

  hunter-gatherer (n) -

  intimate (adj) ,

  permeate (v) ,

  disruption (n)

  comprise (v) ,

  suffer (v)

  poverty (n)

  substandard (adj)

  prosperity (n)

  incorporate (v)

  religious (adj)

  depict (v)

  creation (n)

  reinforce (v)

  identity (n)

  spiritual (adj)

  theme (n) ,

  mass (n) ,

  wisdom (n)

  capture (v)

  authentically (adv)

  industry (n)

  annually (adv)

  isolated (adj)

  the Australian outback (n) ,

  ancestral (adj)

  beneficial (adj)

  awareness (n)

  ceremony (n)

  influential (adj)

  appeal (v) ,

  roots (n) ,

  fuse (v) ,

  raise (v) ()

  domestic violence (n)

  contemporary (adj)

  contributor (n)

  medium (n) ,

  prior to (adj) ,

  adverse (n)

  constitute (v) ,

  unify (v) ,

  predominantly (adv)

  acclaimed (adj)

  Writing Task A

  maintain (v)

  mature (adj)

  life-long learning (n)

  Writing Task B

  monitor (v)

  surveillance (n)

  invasion (n)

  privacy (n)

  deterrent (adj)

  pedestrian (n)

  ban (v)

  abuse (n) ,

  TesT 3

  Listening Part 1

  legislator (n)

  status quo (phr)

  discrimination (n) ( )

  conservative (adj)

  legal (adj)

  hypnotist (n)

  physical therapist (n)

  skeptical (adj)

  cooperative (adj)

  sympathy (n)

  Transcript

  region (n)

  under-invest (v) -

  backlash (n)

  framework (n)

  push through (phr v)

  agenda (n)

  lifelong (adj)

  snap (v)

  roll (n)

  location (n)

  spontaneous (adj)

  learn the ropes (phr)

  experiment (v)

  cover ones tracks (phr)

  arrogant (adj)

  inconsiderate (adj) ,

  coincidence (n)

  inheritance (n)

  cut out of (phr v)

  due (adj) ,

  sort out (phr v)

  have ones day in court (phr)

  light up (phr v)

  muscle (n)

  eyelid (n)

  nonsense (n)

  snap (v) ( )

  emotionally (adv)

  overall (adj)

  tune in (phr v) ( )

  decline (v) ,

 • 9 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 3

  Listening Part 2

  conserve (v)

  handle (v) ,

  acquaintance (n) ( )

  tutoring (n)

  urgent (adj)

  term (n) ()

  Transcript

  take (sb) by surprise (phr)

  reverse course (phr) ,

  shoot (sth) down (phr v) ,

  count on (phr v)

  wear out (phr v)

  burn out (phr v)

  assignment (n) ( )

  conference (n)

  cross bridges when you come to them (phr)

  motivate (v)

  session (n)

  graduate (v) ( )

  beats me (phr) ,

  nail down (phr v) ,

  contract (n)

  finalize (v)

  outstanding (adj)

  have (my) work cut out for (me) (phr)

  hand in (phr v) , (, )

  resignation (n)

  fancy (adj)

  soften the blow (phr) ,

  double-speak (n)

  indefinite (adj)

  suspension (n) ,

  merger (n)

  layoff (n)

  bear in mind (phr) ,

  give (sb) the edge (phr)

  Listening Part 3

  alchemy (n)

  inferior (adj)

  metallurgy (n)

  randomly (adv) ,

  extract (v)

  element (n) ()

  distinctive (adj)

  alkahest (n)

  base (adj) ( )

  antimony (n)

  classify (v)

  Transcript

  primarily (adv)

  goal (n)

  lead (n)

  mystical (adj)

  immortal (adj)

  redemption (n) ,

  ambitious (adj)

  seek (v)

  perfect (v)

  forerunner (n)

  ore (n)

  folklore (n) ()

  flourish (v) ,

  opus (n)

  combine (v)

  arbitrarily (adv)

  principle (n) ,

  link (v) ,

  sulfur (n)

  mercury (n)

  nonmaterial (adj)

  tangible (adj)

  misdirected (adj) ( )

  assumption (n)

  futile (adj)

  accomplish (v)

  error (n)

  arsenic (n) ( )

  acid (n)

  purely (adv) ,

  objective (n)

  investigate (v)

  address (v) ,

  Listening Part 4

  malaria (n)

  anthropology (n)

  precaution (n)

  parasite (n)

  infect (v)

  multiply (v)

  bloodstream (n)

  cell (n)

  liver (n)

  diagnosis (n)

  sample (n)

  quinine (n)

  insecticide (n)

  caution (n)

  limitation (n)

  Transcript

  infectious (adj) ,

 • 10 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 3

  recurring (adj)

  chills (n) ,

  fever (n)

  transmit (v) ()

  single-celled (adj)

  mosquito (n)

  rodent (n)

  temperate (adj)

  subtropical (adj)

  complex (adj)

  simplify (v)

  transfer (v)

  reproduce (v)

  course (n)

  release (v)

  toxin (n)

  elevate (v)

  temperature (n)

  enable (v) ,

  speed up (phr v)

  defense (n)

  fluctuate (v)

  interspersed (adj)

  intense (adj)

  sweat (v)

  anemia (n)

  reduction (n)

  intermittent (adj) ,

  visible (adj)

  interrupt (v)

  cinchona tree (n)

  side-effect (n)

  comprehensive (adj)

  promptly (adv) ,

  prevalent (adj)

  stagnant (adj) ( )

  larvae (n)

  resurgence (n) ,

  urgency (n)

  potential (n) ,

  smallpox (n)

  mosquito net (n)

  Grammar consumption (n)

  cholesterol (n)

  city council (n)

  unanimously (adv)

  approve (v)

  construction (n)

  fuel (n)

  cereal (n)

  corn (n)

  wheat (n)

  nutrition (n)

  alphanumeric (adj)

  convincing (adj)

  jury (n)

  animated film (n)

  digital (adj)

  in the long run (phr)

  upgrade (v)

  in-depth (adj) ,

  interpretation (n)

  stale (adj)

  individual (adj) ,

  generate (v) ,

  consecutive (adj) ,

  current (adj) ,

  associate (v)

  vocal cord (n)

  signal (n)

  socialization (n)

  factor (n)

  workout machine (n)

  on average (phr)

  unveil (v)

  cadmium (n)

  aside (adv)

  despite (conj)

  regardless (adv)

  witness (v) ( )

  grade (n) ,

  boom (v) ,

  growth (n)

  forestry (n)

  agriculture (n)

  mining (n)

  essential (adj) ,

  tool (n)

  penetrate (v)

  nuclear plant (n)

  operate (v)

  site (n) ,

  accompany (v)

  personnel (n)

  require (v) ,

  mechanism (n)

  underlie (v)

  hypnotic (adj)

  relief (n)

  poorly (adv) ,

  erupt (v)

  Vocabulary homeland (n)

  export (v)

  emigrate (v) ( )

  exclude (v)

  further (v) ,

  coastal (adj)

  sediment (n)

  delta (n) ( )

  detach (v)

  decipher (v)

  inscription (n)

  prescription (n)

  municipality (n)

  chlorine (n)

  prevent (v) ,

  bacterium (n)

  nuisance (n) ,

  purification (n)

 • 11 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 3

  disturbance (n)

  contamination (n)

  manuscript (n)

  bear resemblance (phr)

  version (n)

  draft (n) , ( )

  score (n)

  tome (n)

  volume (n) ( )

  supervisory (adj)

  applicant (n) ,

  keep track of (phr) ,

  overdue (adj)

  overjoyed (adj)

  overturned (adj)

  route (n)

  chore (n) ,

  errand (n) ,

  various (adj)

  scrutiny (n)

  regulator (n)

  object (v) ,

  subject (v)

  postpone (v)

  cosmos (n)

  persist (v)

  quarrel (v)

  controversy (n)

  resumption (n) ,

  presumption (n)

  military (adj)

  determine (v)

  highly-classified (adj)

  leak (v)

  soak (v)

  spill (v) ( )

  enforcement (n)

  intellectual property rights (n)

  privilege (n)

  prevail (v) ,

  subside (v) ,

  impose (v)

  insomniac (n)

  tend (v)

  incline (v)

  visionary (n)

  opponent (n)

  adhere (v)

  adopt (v)

  advocate (v)

  loan (n)

  craft (n)

  disclosure (n)

  legalization (n)

  deceive (v)

  trap (v)

  scheme (n) ,

  campaign (v)

  combating (adj)

  competing (adj)

  confronting (adj)

  prosecute (v)

  unjustifiable (adj)

  prescription pad (n)

  eligible (adj) ,

  tariff (n) ,

  spate (n) , ()

  fundamental (adj)

  building code (n)

  supervise (v)

  necessitate (v)

  credentials (n) , ,

  division (n)

  console (n)

  convention (n)

  indirect (adj)

  implicit (adj) ,

  indulged (adj)

  daredevil (n)

  jet-propelled (adj)

  lone (adj)

  Reading Part 1

  setting (n)

  open (v) ( )

  squarely (adv)

  army (n)

  victorious (adj)

  witch (n)

  prophecy (n)

  encouragement (n)

  attain (v) ,

  throne (n)

  desert (v)

  hamper (v) ,

  guilt (n)

  cling (v)

  impending (adj)

  doom (n)

  eponymous (adj) ,

  up-and-coming (adj)

  think-tank (adj)

  financial (adj)

  computerized (adj) ,

  plot (v)

  chairman (n) ()

  downfall (n) ()

  tempt (v)

  spectacularly (adv)

  force (v)

  resign (v)

  foul play (n)

  witty (adj)

  spot-on (adj) ,

  anti-hero (n)

  sinister (adj)

  sublimely (adv) ,

  callous (adj)

 • 12 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 3

  forecaster (n) ( )

  faithful (adj)

  suspicion (n)

  manipulation (n)

  moral (n)

  humanize (v)

  arcane (adj)

  insightful (adj)

  author (n)

  script (n)

  reviewer (n) ( )

  loyal (adj)

  adversity (n)

  drive (n)

  manipulative (adj)

  thought-provoking (adj)

  indifferent (adj)

  Reading Part 2

  labeling (adj) ,

  vested interest (n)

  respond (v)

  sway (v)

  reflect (v)

  contrast (n)

  hostile (adj)

  stun (v) ,

  major (adj)

  ingredient (n) ( )

  conventional (adj)

  famine (n)

  developing country (n)

  flood (v)

  press (n)

  ignore (v)

  moral (adj)

  imperative (n)

  variety (n)

  adaptable (adj)

  extreme (adj)

  sufficient (adj)

  developed country (n)

  convenient (adj)

  impact (n)

  biodiversity (n)

  farmland (n)

  wildlife (n)

  rural (adj)

  large-scale (adj)

  field trial (n)

  fervently (adv)

  permission (n)

  backer (n)

  biotechnology (n)

  bear out (phr v)

  behave (v)

  unpredictably (adv)

  climate (n)

  soy (n)

  brittleness (n) ,

  incapable (adj)

  heat wave (n)

  seed (n)

  chemical (n)

  hunger (n)

  yield (n) ()

  resource (n)

  distribution (n)

  genetic engineering (n)

  species (n) ,

  makeup (n) ( )

  eventually (adv)

  dismiss (v)

  evade (v)

  likelihood (n)

  pollen drift (n)

  unfounded (adj)

  prohibit (v)

  concerted (adj)

  commercialization (n)

  restriction (n)

  guarantee (n)

  purity (n) ,

  purchase (v)

  regular (adj)

  extensively (adv)

  herbicide (n)

  contaminate (n)

  ensure (v) ,

  Reading Part 3

  insane (adj)

  imprison (v)

  asylum (n) ()

  atrocious (adj)

  malicious (adj) ,

  mentally ill (n)

  psychotherapy (n)

  diagnose (v)

  stigmatize (v)

  prejudice (n)

  manifest (v)

  verbally (adv)

  harassment (n)

  ethnic (adj) ,

  disabled (n)

  ignorance (n)

  assume (v)

  ticking time bomb (n)

  unprovoked (adj)

  homicidal (adj)

  contrary to (adj)

  conception (n)

  permanently (adv)

  punctuate (v) ,

  enduring (adj)

 • 13 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 4

  reintegrate (v)

  hurdle (n)

  deprive (v)

  self-esteem (n)

  initiate (v) ,

  attempt (n)

  inclusion (n) ,

  community (n)

  staffed (adj)

  set up (phr v) ,

  discharge (v) ( )

  psychiatric (adj)

  air (v) ,

  needy (adj) ,

  discriminate (v)

  entail (v)

  exclusion (n)

  assist (v)

  misunderstood (adj)

  Writing Task A

  watchdog (n)

  run up (phr v) (, )

  available (adj)

  avoidance (n)

  Writing Task B

  proof (n)

  critic (n) ( )

  drunk-driving (n)

  alcohol-related (adj)

  TesT 4

  Listening Part 1

  unskilled (adj)

  economist (n)

  symphony orchestra (n)

  compose (v)

  multi-tasking (n)

  process (v) ,

  expertise (n)

  research (v) ()

  application (n)

  value (v)

  community spirit (n)

  sculptor (n)

  Transcript

  labor force (n)

  midst (n) ,

  acquire (v)

  trend (n) ,

  entire (adj)

  bass guitar (n)

  text (v)

  juggle (v)

  raise (v) ,

  the verdict is still out (phr)

  flashing (adj)

  overexposure (n) ( )

  stimulus (n)

  tune out (phr v)

  rewarding (adj) ()

  honorary (adj)

  cultural center (n)

  commission (v) ,

  dip (v) (, )

  brush (n)

  creative (adj)

  raw (adj) ,

  superimpose (v) ( )

  hang together (phr v)

  outcome (n)

  apparent (adj)

  go with the flow (phr) ,

  inspiration (n)

  Listening Part 2

  regarding (prep) ,

  grader (n)

  rapid (adj)

  administrator (n) ,

  family therapist (n) ()

  professor (n)

  academic (adj)

  publication (n)

  Transcript

  get on the wrong foot with someone (phr)

  in a row (phr)

  overseas (adv)

  profile (n) ,

  bottom line (phr)

  payoff (n) ()

  make more out of a situation (phr)

 • 14 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 4

  go behind someones back (phr)

  cranky (adj) ,

  notoriously (adv)

  freshman (n)

  midterm (n)

  final (n)

  brutal (adj) ,

  top of the line (phr)

  quit (v)

  have some nerve (phr)

  leave someone in a pretty good jam (phr)

  take off (phr v) ,

  paycheck (n)

  take something for granted (phr)

  overtime (n)

  payroll (n) ()

  measure up to (phr v) ,

  figure out (phr v) ,

  at the end of the day (phr)

  dean (n)

  drop the ball (phr)

  Listening Part 3

  ranking (n) ,

  illustrate (v) ,

  limestone (n)

  loot (v) (),

  tomb (n)

  excavate (v) ,

  resemble (v)

  crane (n)

  pulley (n)

  rely (v)

  ramp (n) ,

  slave (n)

  sarcophagus (n)

  shaft (n)

  chamber (n) ,

  Transcript

  countdown (n)

  destination (n)

  go backpacking (phr)

  bucket (n)

  offer someone a ride (n)

  modesty (n)

  inspire (v)

  conquest (n)

  reputed (adj)

  outer (adj)

  layer (n) ,

  strip off (phr v)

  topmost (adj)

  retain (v)

  magnificence (n)

  pharaoh (n)

  archaeologist (n)

  wealthy (adj)

  deity (n)

  symbolic (adj)

  fascinate (v)

  supreme (adj)

  testament (n)

  engineering (adj)

  ingenuity (n) ..

  drag (v)

  historian (n)

  stonemason (n) ,

  carpenter (n) ,

  impress (v)

  dry spell (n)

  crawl (v)

  beyond (prep)

  Listening Part 4

  cane toad (n)

  poisonous (adj)

  valuable (adj)

  population (n)

  breeding season (n)

  spread (n)

  lay eggs (phr)

  track (v)

  migration (n) ,

  welfare (n)

  expand (v)

  run out of (phr v) ,

  Transcript

  nightmare (n)

  palm (n)

  in someones wake (phr) ,

  beetle (n)

  insect (n)

  the authorities (n) ,

  short-sighted (adj) ,

  native (adj)

  shipment (n)

  decimate (v)

  sac (n)

  secrete (v)

  lethal (adj)

  ingest (v)

  numerous (adj)

  monitor lizard (n)

  dingo (n)

  assortment (n)

  whereas (conj)

  acceleration (n)

  outfit (v) ,

 • 15 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 4

  radio transmitter (n)

  outskirts (n)

  range (v)

  loudspeaker (n)

  lure (v) ,

  cull (v)

  parliament (n)

  cricket bat (n)

  golf club (n)

  air rifle (n)

  inhumane (adj)

  freezer (n)

  sparsely (adv)

  susceptible (adj) ,

  prey (n)

  decimation (n)

  long-term (adj)

  gain (v)

  immunity (n)

  significantly (adv)

  Grammar renewable (adj)

  transmission (n)

  as-yet-unnamed (adj) /

  pathogen (n)

  figure (n) ,

  tax (n)

  self-regulating (adj) -

  survey (n) ,

  quality (n)

  value (n)

  consistently (adv)

  rate (v) ,

  unconscious (adj)

  loss (n)

  motivator (n)

  server (n)

  critical (adj)

  hardware (n) ,

  failure (n) (),

  roundtrip (n)

  sensor (n)

  onboard (adj)

  brake (n)

  detect (v)

  schedule (n)

  profound (adj) ,

  aggression (n)

  assurance (n)

  robust (adj)

  boil (v)

  citrus (n)

  harvest (n)

  scan (n) ,

  perceive (v)

  file (v)

  sprout (v) ,

  suspend (v) ,

  deteriorate (v)

  ape (n)

  rainforest (n)

  rule of thumb (phr)

  tuition (n)

  vital (adj)

  dirt (n) ,

  gear (n) ,

  assembly (n)

  countless (adj) ,

  commercial (n)

  dominant (adj)

  diffusion (n)

  earthquake (n)

  profit (n)

  silicon (n)

  photovoltaic cell (n)

  relatively (adv) ,

  cement (n)

  neuroscientist (n)

  assess (v)

  bison (n)

  roam (v)

  hillside (n)

  lush (adj)

  vegetation (n)

  selective (adj)

  breeding (n)

  desired (adj)

  inheritable (adj)

  trait (n)

  Vocabulary senior (n)

  availability (n)

  ripe (adj)

  elderly (adj)

  authorization (n)

  funding (n)

  adamant (adj)

  radio-carbon dating (n)

  proceed (v) ,

  plumbing (n)

  antiseptic (adj)

  unhygienic (adj)

  inhabitable (adj)

  dehydrated (adj)

  labor (v)

  harbor (v)

  savor (v)

  skepticism (n)

  beforehand (prep)

  dense (adj)

  thesis (n)

  see through (phr v)

  prompt (v)

  anticipate (v) ,

  undergo (v) ,

  underline (v)

  undermine (v)

  underscore (v)

  decline (n) ,

 • 16 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 4

  distress (v)

  hail (v) ,

  voyage (n) ( )

  triumph (n)

  passage (n)

  debate (n)

  spectator (n) ( )

  viewer (n)

  fiction (n)

  tension (n)

  burden (n) ,

  obscurity (n) ,

  peer (v) ,

  emerge (v) ,

  distinguish (v) ,

  globalization (n)

  obesity (n)

  materialize (v)

  output (n) ,

  stall (v) ,

  define (v)

  be under fire (phr)

  be under cover (phr)

  corporate (adj)

  ethics (n)

  governance (n)

  foundation (n) ,

  essence (n)

  fact or fiction (phr)

  live and learn (phr)

  trial and error (phr)

  push or shove (phr)

  juvenile (adj)

  locust (n)

  march (v)

  swarm (n)

  foggy (adj)

  composed (adj)

  massive (adj)

  sanitize (v)

  visualize (v)

  scrutinize (v)

  plagiarize (v)

  consistent (adj)

  contradictory (adj)

  far-fetched (adj)

  far-reaching (adj)

  liberal (adj)

  synthesize (v)

  discipline (n)

  retire (v) ,

  tongue (n)

  precise (v)

  prosecution (n)

  testimony (n) ( )

  ultimately (adv)

  judge (v)

  convict (v)

  evaluate (v)

  devastating (adj)

  blow (n)

  hormone (n)

  serotonin (n)

  viable (adj)

  soaring (adj) ,

  reckless (adj)

  underdone (adj)

  underway (adv)

  Reading Part 1

  signature (n)

  sweat (n)

  saliva (n)

  pattern (n)

  brand (v)

  underclass (n)

  destined (adj)

  uninspiring (adj) ,

  confine (v)

  rosy (adj)

  strap (v)

  pouch (v)

  undertake (v)

  commit (v) ,

  privileged (adj)

  march (n)

  displace (v)

  obstacle (n)

  stab (n)

  token (n) ,

  forthcoming (adj)

  disguise (v)

  plot (n)

  spin (v)

  launch (n)

  imminent (adj) ,

  suspense (n)

  mantra (n)

  fluid (n)

  Reading Part 2

  concur (v)

  simulation (n)

  formation (n) ,

  comparable (adj)

  orbit (v)

  motion (n)

  scatter (v)

  technique (n)

  distant (adj)

  gravity (n)

  bend (v)

  intervene (v)

  gigantic (adj)

  optical (adj)

  lens (n)

  concentrate (v)

  duration (n)

 • 17 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 5

  calculate (v)

  train (v)

  observe (v)

  intensity (n)

  considerable (adj) ,

  red dwarf star (n)

  liquid (n)

  invariably (adv)

  synchronize (v)

  intensify (v) ,

  identical (adj)

  Reading Part 3

  global warming (n)

  depletion (n)

  ozone layer (n)

  deforestation (n)

  alarming (adj)

  rate (n)

  waste (n)

  knock-on effect (n)

  purpose (n)

  clear (v) ,

  vast (adj)

  equatorial (adj)

  fossil fuel (n)

  quantity (n)

  greenhouse gases (n)

  rubbish damp (n)

  critical (adj) ,

  nation (n)

  birth control (n)

  contraceptive (n)

  populous (adj)

  stringent (adj)

  pressure (v)

  administrative (adj)

  fertility (n)

  estimate (v)

  forecast (n)

  correspondingly (adv)

  heighten (v)

  dictate (v)

  discourage (v)

  worldwide (adj)

  continual (adj)

  gradual (adj)

  indefinitely (adv)

  Writing Task A

  insanity plea (n)

  whereby (adv) ( )

  claim (v)

  mental (adj)

  imbalance (n)

  court (n)

  defense (n)

  kidnapping (n)

  civilized (adj)

  inability (n)

  access (n)

  unsuitability (n)

  permit (v)

  irrelevant (adj)

  criminal (adj)

  psychiatry (n)

  exact (n)

  deterrent (n)

  Writing Task B

  pension (n)

  twilight (n)

  lifespan (n)

  TesT 5

  Listening Part 1

  background (n) ()

  literature (n)

  chemist (n)

  astronomer (n)

  gifted (adj)

  neighborhood (n)

  anxious (adj)

  nostalgic (adj)

  male (n)

  psychologist (n)

  presenter (n)

  cookbook (n)

  recipe (n)

  Transcript

  pun (n)

  passion (n)

  rehearsal (n)

  literary (adj)

  vary (v) ,

  streak (v) ,

  boast (v)

  geometry (n)

  theory of relativity (n)

  junior high (n)

  footstep (n)

  professionally (adv)

  sawmill (n)

  scrap (n) ,

  hang out with (phr v)

  soccer (n)

  coach (v)

  stand out (phr v) ,

  field trip (n)

 • 18 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 5

  hand (something) on a silver platter (phr) ,

  row (n)

  convey (v) ,

  crowd (n)

  marital (adj)

  revolve (v)

  household (n)

  treat (n)

  legendary (adj)

  heirloom (n) ,

  yummy (n)

  closely-guarded (adj)

  apron (n) ()

  Listening Part 2

  netbook (n)

  union (n)

  fill in (phr v)

  sociologist (n)

  give up (phr v) ,

  financial analyst (n)

  investor (n)

  stock (n)

  go up (phr v) ,

  profitable (adj)

  wage (n)

  fat (n)

  saturated fat (n)

  lawyer (n)

  client (n)

  Transcript

  shrink (v)

  paperback (adj)

  downsize (v) ,

  lightweight (adj)

  come down to (phr v)

  bargaining table (n)

  work (sth) out (phr v) ,

  pass (sth) off to (phr v) ( )

  statistics (n)

  software (n)

  throw in the towel (phr)

  (sth) is over (my) head (phr)

  gist (n) ,

  losing streak (n)

  bounce back (phr v)

  renew (v)

  domestic (adj)

  short-term (adj)

  run up (n)

  cut (my) losses (phr)

  jump the gun (phr)

  quarter (n) ( )

  money down the drain (phr)

  hike (n) ( )

  put the brakes on (phr)

  olive oil (n)

  counter-intuitive (adj)

  unsaturated (adj) ( )

  monounsaturated (adj)

  heart-healthy (adj)

  cut a deal (phr)

  sentence (n)

  stack (sth) up (phr v) ,

  put (sb) away (phr v)

  Listening Part 3

  approximate (adj)

  treble (v)

  quadruple (v)

  percentage (n)

  get rid of (phr v)

  rate (n)

  amount (n)

  physiological (adj) ,

  caution (v)

  snack (n) ,

  punish (v)

  note (v) ,

  junk food (n)

  point out (phr v)

  reward (n)

  Transcript

  series (n)

  adolescence (n)

  feature (v)

  distinguished (adj) ,

  epidemic (n)

  global (adj)

  proportion (n)

  adolescent (n)

  triple (v)

  ratio (n) ,

  skin fold (n)

  suffice it to say (phr)

  accumulation (n)

  tissue (n)

  cushion (v)

  internal (adj)

  organ (n) ( )

  insulate (v)

  storage (n)

  hypertension (n)

  diabetes (n)

  arthritis (n)

  stroke (n)

 • 19 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 5

  divide (v)

  temporary (adj)

  conclusive (adj) ,

  consume (v)

  processed (adj)

  leading (adj) ,

  fault (n)

  to a large extent (phr)

  provide (v)

  culprit (n)

  nutritional (adj)

  familial (adj)

  couch potato (phr)

  high-calorie (adj)

  calorie-laden (adj)

  inactivity (n)

  norm (n) ,

  weight-loss (n)

  slow down (phr v) ,

  permanent (adj)

  anyway (adv)

  actively (adv) ,

  commitment (n)

  set an example (phr)

  supportive (adj)

  forbid (v)

  punishment (n)

  grade (n) ()

  illuminating (adj)

  Listening Part 4

  technically (adv)

  advanced (adj)

  sophisticated (adj)

  compete (v)

  commercially (adv)

  lucrative (adj)

  warship (n)

  rudder (n) ,

  novel (adj)

  sail (v) ,

  maiden (adj)

  refer (v)

  sheer (adj) ,

  lifeboat (n)

  iceberg (n)

  official (adj)

  enquiry (n) ,

  crew (n)

  boiler (n) ,

  occur (v)

  inspect (v)

  affect (v)

  hull (n) ,

  crack (n)

  tear (v)

  puncture (v)

  break apart (phr v)

  under stress (phr)

  watertight (adj)

  compartment (n) ,

  function (v)

  Transcript

  sink (v)

  indicator (n)

  vessel (n)

  in that regard (phr)

  primitive (adj)

  carrier (n)

  cargo (n)

  era (n)

  maneuver (v)

  design flaw (n)

  unsinkable (adj)

  perish (v) ,

  accommodate (v)

  stipulate (v)

  disaster (n)

  sight (v)

  dispute (v)

  turn off (phr v)

  fateful (adj)

  wreck (n)

  naval architect (n)

  testify (v) , ( )

  several (adj) ,

  settle (v) ( )

  sonar (n)

  equipment (n)

  damage (n)

  ocean floor (n)

  narrow (adj)

  significant (adj)

  clear up (prh v)

  intact (adj)

  split apart (phr v)

  pressure (n)

  encounter (v) ,

  brittle (adj)

  confirm (v)

  seawater (n)

  operational (adj)

  plain (adj) ,

  tragically (adv)

  Grammar build up (phr v)

  align (n)

  effective (adj)

  relief organization (n) ( )

  aid (n)

  reduce (v)

  previous (adj)

  defendant (n)

  take place (phr)

 • 20 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 5

  mineral (adj)

  deposit (n)

  attract (v) ,

  optimistic (adj)

  prospect (n)

  shortfall (n)

  retail (n)

  bargain-hunting (n)

  original (adj)

  drop (v) ,

  in favor of (phr)

  nuclear power station (n)

  platform (n)

  position (v)

  offshore (adv) ,

  jobseeker (n)

  tax-free (adj)

  income (n)

  health club (n)

  focus (v)

  balance (n)

  equip (v)

  anti-lock brakes (n)

  culture (n)

  myth (n)

  evidence (n)

  news agency (n)

  regulation (n)

  motherhood (n)

  virtually (adv)

  female (n)

  mammal (n)

  behavioral (adj)

  commonly (adv) ,

  transparency (n)

  relationship (n)

  addition (n) ,

  couple with (adj)

  herbal (adj)

  manufacturer (n)

  effectiveness (n)

  transportation (n)

  demand (n)

  chemical spill (n)

  outrage (n)

  pharmaceutical (n)

  memory (n)

  nerve cell (n)

  treat (v)

  likely (adj)

  whitefish (n) ( )

  salmon (n)

  malnutrition (n)

  food web (n)

  probable (adj)

  lack (n)

  poverty line (n)

  brand (n) ( )

  seemingly (adv)

  fossilized (adj)

  reconstruct (v)

  historic (adj)

  misunderstanding (n)

  identify (v) ,

  exclusively (adv)

  satisfy (v)

  equivalent (n)

  step (n)

  rein (sth) in (phr v)

  exhibit (v)

  claw (n)

  incisor (n) ( )

  feline (n)

  characteristic (n)

  ripening (n)

  remain (v)

  vine (n) ,

  flavor (n)

  Vocabulary consent (n)

  admission (n)

  costumed (adj)

  accustomed (adj) ( )

  decrease (v)

  priority (n)

  confess (v)

  attach (v)

  sponsor (n)

  regional (adj) ,

  pact (n)

  improve (v)

  separate (v) ,

  affluence (n) ,

  attest (v)

  enrich (v)

  compare (v)

  controversy (n)

  forecast (v)

  propose (v)

  broadcast (v)

  commerce (n)

  collaboration (n)

  download (v) ( )

  overview (n) ,

  plot (n) ( )

  summary (n)

  qualified (adj)

  repel (v)

  dishwasher (n)

  detergent (n)

  detainment (n)

  determent (n)

  relief effort (n)

  complexity (n)

  coordinate (v)

  stricken (adj) ,

  bothered (adj)

 • 21 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 5

  hurried (adj)

  wounded (adj) ,

  found (v)

  establish (v)

  ballot (n)

  cast (v) ( , )

  interference (n)

  investigation (n) ()

  contend (v)

  yield (v) ,

  argue (v) ,

  spatial awareness (n)

  alertness (n) ,

  responsiveness (n)

  consciousness (n) ,

  incidence (n)

  increasingly (adv)

  biological (adj) ( )

  sour (adj)

  bitter (adj)

  odor (n)

  aroma (n)

  halve (v)

  coal (n)

  natural gas (n)

  divert (v)

  switch (v)

  substitute (v)

  trigger (v)

  originate (v)

  prosecutor (n) ,

  arrest (v)

  insider trading (n)

  jail (v)

  accuse (v)

  charge (v)

  aisle (n) ( )

  workhorse (n)

  addict (v)

  admit (v)

  encircle (v)

  surround (v) ,

  sensation (n)

  demonstrate (v) ,

  bear (v)

  abide (v) ,

  comply (v)

  seismologist (n)

  predict (v)

  famed (adj)

  entitled (adj) ,

  specialized (adj)

  flu (n)

  virus (n)

  halt (v) ,

  advance (v)

  administer (v) ,

  currency (n)

  coin (n)

  supply (n)

  utensil (n) ,

  compilation (n) ( )

  law (n)

  energy efficient (adj)

  proficient (adj) ,

  resourceful (adj)

  plead (v)

  oppress (v) ,

  insurance (n)

  coverage (n)

  refusal (n)

  chauvinism (n) ,

  separation (n)

  rainfall (n)

  warning (n)

  symptom (n)

  cultivate (v)

  display (v) ,

  relieve (v)

  ignite (v) ,

  light (v) ( )

  trace (v)

  neural (adj) ( )

  startle (n)

  instinct (n)

  misleading (adj)

  proverb (n)

  articulation (n) ()

  speech (n) ( )

  verbalization (n)

  crude (adj) ,

  organic (adj) ( , )

  target (n)

  assemble (v)

  Reading Part 1

  novel (n)

  accountancy (n)

  partner (n)

  fall out (phr v)

  mutual (adj)

  scrape a living (phr)

  degenerate (v)

  compromise (v)

  condemn (v)

  roll (v)

  enormous (adj)

  remission (n) ,

  unashamedly (adv)

  dominate (v)

  strenuous (adj) ,

  fortune (n) ,

  inhibit (v) ,

 • 22 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 5

  disrupt (v) ,

  carry on (phr v)

  parallel (n)

  mischief (n) ,

  repetitious (adj) ( )

  leisure (n)

  inadvisability (n) ,

  undemanding (adj) ,

  amicable (adj)

  pessimistic (adj)

  content (adj) ,

  reservation (n)

  persevere (v)

  shortcoming (n)

  Reading Part 2

  pelvis (n) ( )

  hip (n) ,

  dental (adj)

  structure (n)

  skull (n)

  differentiate (v)

  hominid (n)

  appreciably (adv)

  calibrate (v) ( )

  radiograph (n)

  victim (n)

  the Black Death (n) ( )

  plague pit (n)

  shipwreck (n)

  measurement (n)

  orthodontic (adj)

  facial (adj)

  prominent (n)

  cranial (adj)

  vault (n)

  capability (n)

  brainstem (n)

  heartbeat (n)

  cerebellum (n)

  cerebrum (n)

  sensory (adj)

  reasoning (n)

  emotion (n)

  enlargement (n)

  correspond (v)

  capacity (n)

  evolutionary (adj)

  upright (adv)

  data (n) ,

  remains (n)

  well-dated (adj)

  context (n)

  dimension (n)

  pronounced (adj)

  slightly (adv)

  subdivided (adj)

  Reading Part 3

  hunt (n)

  tradition (n) ,

  animal rights movement (n)

  protest (n)

  mount (v)

  clash (n)

  camp (n)

  gentry (n) ,

  reverently (adv)

  custom (n)

  pack (n) ,

  hound (n)

  decisive (adj)

  activist (n)

  limit (n)

  outmoded (adj)

  persecute (v)

  vermin (n)

  continuance (n)

  broad (adj)

  ethical (adj)

  society (n)

  savage (adj)

  predatory (adj)

  persuasive (adj)

  threaten (v)

  integral (adj)

  unclear (adj)

  overwhelmingly (adv)

  in favor (phr)

  unabated (adj)

  notable (adj) ,

  chase (n)

  slaughter (v)

  vociferously (adv) ,

  launch (v) ,

  unlawful (adj)

  breach (v)

  infringe (v) ,

  constitutional (adj)

  trumpet (n)

  barbaric (adj)

  noble (adj)

  citizen (n) ,

  societal (adj) ( )

  invade (v)

  suburban (adj)

  pose (v) , ( )

  lamb (n)

  abolish (v)

  disapproval (n)

  revise (v)

  Writing Task A

  patient (n)

 • 23 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 6

  Writing Task B

  downtown (adj)

  at stake (phr)

  fume (n) ,

  TesT 6

  ListeningPart 1

  anger management (n)

  attitude (n) ( )

  resentful (adj) ,

  race (v)

  satisfied (adj)

  consultant (n)

  profession (n)

  pharmacist (n)

  assistant (n)

  medicine (n)

  worthy (adj)

  overrated (adj)

  inconsistent (adj)

  Transcript

  individually (adv)

  record (v)

  factually (adv)

  as opposed to (phr)

  impersonal (adj)

  dusty (adj)

  legend (n)

  pave over (phr v)

  track (n) ,

  bump (n) , ( )

  rut (n)

  wheel (n)

  reflect (v) ,

  qualify (v)

  environmentally friendly (adj)

  process (n)

  relate (v) ,

  ratings (n)

  compound (n)

  scales (n)

  weigh (v)

  mortar and pestle (n)

  grind up (phr v)

  powder (n)

  soda fountain (n)

  ointment (n)

  tube (n)

  comprehend (v)

  shot (n)

  net (n) , ( )

  beat (v) (, )

  weakness (n)

  all-around (adj) ,

  ListeningPart 2

  promotion (n)

  raise (n)

  delay (v)

  telesales (n)

  commission (n)

  town planner (n)

  editor (n)

  publishing house (n)

  update (v)

  print (v)

  amendment (n)

  Transcript

  bump into (phr v)

  have a long face (phr)

  slim chances (phr)

  go under (phr v)

  be in the pipeline (phr)

  ones hands are tied (phr)

  on a shoestring (phr)

  telemarketing (n)

  a hard sell (phr) ,

  retrain (v)

  cold calling (n)

  on commission (n)

  tone down (phr v)

  alienate (v)

  be up to (something) (phr v)

  scandal (n)

  embezzlement (n)

  put on a brave face (phr)

  put (sth) past (sb) (phr)

  get the green light (phr)

  full-sized (adj)

  out of character (phr)

  out of date (phr)

  fire (v)

  bring about (phr v)

  get out of here! (phr) !

  be all for (phr v)

  copyright (n)

  go over (phr v) ,

  loophole (n)

  a done deal (phr)

  hearing (n)

  tap into (phr v)

  youth (n)

  reach out to (phr v)

 • 24 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 6

  break new ground (phr)

  database (n)

  be on the road to recovery (phr)

  give cause for concern (phr)

  be on the mend (phr)

  biopsy (n)

  be out of the woods (phr)

  ListeningPart 3

  popularity (n)

  underestimated (adj)

  coincide (v)

  symbol (n)

  emphasize (v)

  affordable (adj)

  designer (n)

  immoral (adj)

  blur (v)

  distinction (n)

  hierarchy (n)

  excessive (adj)

  material (adj)

  revolution (v)

  ideal (n)

  Transcript

  runway (n)

  head of state (n)

  senseless (adj) ,

  blindly (adv)

  denounce (v) ,

  irrational (adj)

  tyrannical (adj)

  at face value (phr)

  harmless (adj)

  date back to (phr v)

  revival (n)

  go hand in hand with (phr)

  textile (n)

  intertwining (adj)

  city-state (n) -

  concern (v) ,

  authority (n)

  ruler (n)

  subtle (adj) ,

  show off (phr v) ,

  wealth (n)

  prestige (n) ,

  reign (v)

  court (n)

  aristocrat (n)

  seat of power (n)

  prominence (n) ,

  outstanding (adj)

  manufacturer (n)

  eclipse (v) ,

  social class (n)

  outfit (n) ,

  status (n) ,

  upper-class (n) ()

  volume (n)

  wardrobe (n)

  material (n)

  strengthen (v)

  ordinarily (adv) ,

  keep up with (phr v)

  trade (n)

  bring down (phr v) ( )

  second-hand (adv) ,

  provoke (v)

  maintain (v)

  safeguard (v) ,

  merchant (n)

  equality (n)

  tyranny (n)

  ListeningPart 4

  research (n)

  elephant seal (n)

  maturity (n)

  current (n) ()

  pure (adj) ,

  map (v)

  nutrient-rich (adj)

  requirement (n)

  device (n) ,

  drop off (phr v)

  Transcript

  fascinating (adj)

  inhabit (v)

  trunk-like (adj)

  snout (n) ,

  polygamy (n)

  viciously (adv) ,

  dominance (n)

  harem (n)

  diver (n)

  migrate (v)

  bar (n)

  average (adj)

  submarine (n)

  house (v)

  salinity (n)

  content (n)

  resurface (v)

  satellite (n)

  redistribution (n)

  straddle (v)

  minus (n)

  latitude (n)

  rotation (n)

  adjacent (adj) ,

  partial (adj) ,

 • 25 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 6

  salt (n)

  impurity (n)

  dissolve (v)

  portion (n) ,

  northward (adv)

  eastward (adv)

  plot (v)

  shift (v)

  tow (v) ,

  conservation (n)

  extinction (n) ,

  blubber (n)

  dwindling (adj)

  composition (n) ,

  squid (n)

  underwater (adv)

  shut down (phr v) ,

  body function (n)

  glue (v)

  Grammar file (n)

  hire (v)

  scarce (adj) ,

  routine maintenance (n)

  millennium (n)

  origin (n)

  rebound (v)

  collapse (n)

  housing market (n)

  asset (n) ,

  oil exploration (n)

  candy (n)

  soft drinks (n)

  challenging (adj) ,

  physical exercise (n)

  relaxation (n)

  council (n)

  glaucoma (n)

  preventable (adj)

  afflict (v) , ( )

  mimic (v)

  unwilling (adj)

  exhibition (n)

  election (n)

  defense contract (n)

  documentary (n)

  altitude (n)

  urban (adj)

  preference (n)

  fatty-acids (n)

  cardiovascular (adj)

  pectoral muscle (n)

  pigeon (n)

  amnesia (n)

  obtain (v)

  caloric (adj)

  intake (n) ()

  Vocabulary creature (n)

  acknowledged (adj)

  populate (v)

  prosper (v) ,

  ineligible (adj) ,

  graduate (n)

  entry-level salary (n)

  usage (n)

  shortage (n)

  alarm (n)

  extinct (adj)

  detest (v) ,

  volcanic (adj)

  eruption (n)

  emergency (n)

  evacuation (n) ( )

  eminent (adj)

  reticent (adj)

  backup (adj)

  commuter (n)

  rail (n)

  distil (v)

  disassemble (v)

  vote (v)

  leave (sb) in the dark (phr)

  expansive (adj)

  unequivocal (adj)

  clarity (n)

  brevity (n)

  reject (v)

  lengthen (v)

  contestant (n)

  candidate (n)

  computer chip (n)

  fuel (v)

  target (v) ,

  optimal (adj)

  premium (adj)

  exceptional (adj)

  appoint (v)

  engage (v)

  vehicle (n)

  registration (n) ( )

  reformer (n)

  struggle (v) ,

  drug company (n)

  elude (v)

  genome (n)

  resolve (v)

  discount (v)

  reschedule (v)

  inhabitant (n)

  support (v)

  purchase (n)

  solar-powered (adj)

  desalination (n)

  bulk (n) ,

 • 26 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 6

  majority (n)

  aggressively (adv)

  recruit (v) ,

  conscript (v)

  incumbent (n)

  equal (adj)

  centralized (adj)

  subdue (v)

  submissive (adj) ,

  subsidize (v) ,

  memoirs (n)

  remembrance (n)

  memorial (n)

  set up (phr v)

  expansion (n)

  demolition (n)

  install (v)

  aggravate (v)

  imitation (n)

  strive (v) ,

  accomplishment (n)

  award (v)

  appraise (v)

  pronounce (v)

  shelter (v)

  secluded (adj)

  blanket law (n)

  consist (v)

  contain (v)

  donor (n)

  expire (v)

  liberate (v)

  cooperation (n)

  prolonged (adj)

  immune system (n)

  indulge (v) ,

  dissuade (v) ,

  dose (n)

  demolish (v)

  spoil (v) ,

  defeat (v)

  ruin (v) ,

  Reading Part 1

  embark (v) ,

  slip by (phr v) ,

  endeavor (n)

  travelogue (n)

  dive-bomb (v)

  gull (n)

  barter (v)

  grizzly bear (n)

  meander (v)

  whim (n)

  detour (n)

  scenery (n)

  drift by (phr v) ,

  slog (v)

  prairie (n)

  steppe (n)

  traverse (v)

  draw out (phr v)

  dedicated (adj)

  backdrop (n) ,

  roar (v)

  come across (phr v)

  arrangement (n) ,

  shadow (n)

  take (ones) time (phr)

  circumnavigation (n) ,

  flit (v) ,

  pragmatics (n)

  ludicrous (adj)

  endearing (adj)

  pedal (n)

  mysticism (n)

  alluring (adj)

  hypnotize (v)

  narrative (n) ,

  achievement (n)

  on the spur of the moment (phr)

  far-off (adj)

  progressively (adv)

  Reading Part 2

  acupuncture (n)

  insert (v) ,

  needle (n)

  flow (v)

  meridian (n)

  twirl (v)

  ailment (n) ,

  nausea (n)

  chemotherapy (n)

  surgical (adj)

  analgesic (n)

  drug-induced (adj)

  analgesia (n) ,

  physiology (n)

  skeptic (n)

  conclude (v)

  experiment (n)

  rule out (phr v)

  placebo (n) ,

  positron (n)

  tomography (n)

  employ (v)

  blunt (adj)

  activate (v)

  opiate (n)

  modulation (n)

  findings (n)

  consistently (adv) ,

  unhealthy (adj)

  divert (v)

  post-operative (adj)

  predisposed (adj)

  Reading Part 3

  racist (adj)

 • 27 Hellenic American University & Hellenic American Union

  s p e a k i n g T e s t s

  somewhat (adv) ,

  unthinkable (adj)

  redefine (v)

  perception (n)

  immigration (n)

  mobility (n)

  ethnicity (n)

  racial (adj)

  by no means (phr)

  stereotype (n)

  longstanding (adj)

  lie in (phr v) ,

  immigrant (n)

  refugee (n)

  outlook (n) ,

  take up (phr v) ,

  cycle (n)

  marginalization (n)

  frustration (n)

  persistently (adv)

  notion (n) ,

  typecast (v)

  multitude (n)

  constant (adj) ,

  take stock of (phr) ,

  competitive (adj)

  multicultural (adj)

  globalized (adj)

  innovation (n)

  formulate (v)

  abstract (adj) ( )

  embrace (v) ,

  obey (v)

  Writing Task A

  mutually (adv)

  degree (n)

  proponent (n)

  conform (v) ,

  recognition (n)

  qualification (n)

  Writing Task B

  rise (n)

  publicly (adv) ,

  censor (v)

  sPeAKING TesTs

  speaking Test 1 official (n) ,

  pros and cons (phr)

  penalty (n)

  impose (v) ,

  participation (n)

  distrust (n)

  issue (n) ,

  mandatory (adj)

  retirement (n)

  fatigue (n)

  government (n)

  coordinate (v)

  recreational (adj)

  involvement (n)

  appealing (adj)

  have a say (phr)

  stimulation (n) ,

  speaking Test 2 transplant (n)

  recipient (n)

  organ donor (n)

  terminal (adj)

  deserve (v)

  deny (v)

  betray (v)

  take (something) for granted (phr)

  imprisonment (n)

  isolation (n)

  convicted (adj)

  rehabilitation (n)

  law-abiding (adj)

  speaking Test 3 broaden (v)

  horizon (n)

  creativity (n)

  appreciation (n)

  mind-broadening (adj)

  accessibility (n)

  curiosity (n)

  volunteer (n)

  overcome (v) ,

  mentality (n)

  foreign (adj) ,

  adapt (v)

  course (n)

  overload (v)

  anxiety (n)

  physically (adv)

  intellectually (adv)

  in moderation (phr)

  speaking Test 4 destination (n)

  yield (v)

  driving force (n)

  in what respects (phr)

  exploration (n)

  sentimental (adj)

  journey down memory lane (phr)

  reunion (n) ,

  reminder (n)

  quote (n) ,

 • 28 Hellenic American University & Hellenic American Union

  s p e a k i n g T e s t s

  vanish (v)

  subjective (adj)

  immerse (v) ,

  feel out of place (phr)

  all inclusive (adj)

  package tour (n) ,

  dig (v)

  beneath (prep)

  speaking Test 5 gender (n) ,

  divide (v)

  restrict (v)

  interaction (n)

  religion (n)

  separate (adj)

  worship (n)

  temple (n)

  mosque (n)

  leadership (n)

  role model (n)

  parental (adj)

  nurture (n)

  childbearing (n)

  mass media (n)

  speaking Test 6 assessment (n)

  wonder (v) ,

  course (n)

  pass by (phr v)

  realistic (adj)

  embarrassment (n)

  humiliation (n)

  supervisor (n)

  threatening (adj)

  criterion (n)

  dependability (n)

  stability (n)

  inaccurate (adj)

  label (v) ,

  exhibit (n)

  have (little) to do with (phr)

  reward (v)

  expectation (n)

  blame (v)

 • 29 Hellenic American University & Hellenic American Union

  T e s t 1