Posttraumatic Stress Disorder: Diagnosis and Assessment

Click here to load reader

 • date post

  11-Sep-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Posttraumatic Stress Disorder: Diagnosis and Assessment

UntitledΠΟΣΤΤΡΑΥΜΑΤΙΧ
ΣΤΡΕΣΣ ΙΣΟΡΕΡ Ι Α Γ Ν Ο Σ Ι Σ
Α Ν
Α Σ Σ Ε Σ Σ Μ Ε Ν Τ
Συβχοµµιττεε ον Ποσττραυµατιχ Στρεσσ ισορδερ
οφ τηε
Χοµµιττεε ον Γυλφ αρ ανδ Ηεαλτη: Πηψσιολογιχ, Πσψχηολογιχ, ανδ Πσψχηοσοχιαλ Εφφεχτσ οφ
επλοψµεντ−Ρελατεδ Στρεσσ
Βοαρδ ον Ποπυλατιον Ηεαλτη ανδ Πυβλιχ Ηεαλτη Πραχτιχε
ΤΗΕ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΧΑΕΜΙΕΣ ΠΡΕΣΣ 500 Φιφτη Στρεετ, Ν.. ασηινγτον, Χ 20001
ΝΟΤΙΧΕ: Τηε προεχτ τηατ ισ τηε συβεχτ οφ τηισ ρεπορτ ωασ αππροϖεδ βψ τηε
Γοϖερνινγ Βοαρδ οφ τηε Νατιοναλ Ρεσεαρχη Χουνχιλ, ωηοσε µεµβερσ αρε δραων
φροµ τηε χουνχιλσ οφ τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ, τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ
οφ Ενγινεερινγ, ανδ τηε Ινστιτυτε οφ Μεδιχινε. Τηε µεµβερσ οφ τηε χοµµιττεε
ρεσπονσιβλε φορ τηε ρεπορτ ωερε χηοσεν φορ τηειρ σπεχιαλ χοµπετενχεσ ανδ ωιτη
ρεγαρδ φορ αππροπριατε βαλανχε.
Τηισ στυδψ ωασ συππορτεδ βψ Χοντραχτ ς101(93)Π−2155 βετωεεν τηε Νατιοναλ
Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ ανδ τηε επαρτµεντ οφ ςετερανσ Αφφαιρσ. Ανψ οπινιονσ,
φινδινγσ, ορ χονχλυσιονσ εξπρεσσεδ ιν τηισ πυβλιχατιον αρε τηοσε οφ τηε αυτηορ(σ)
ανδ δο νοτ νεχεσσαριλψ ρεφλεχτ τηε ϖιεω οφ τηε οργανιζατιονσ ορ αγενχιεσ τηατ
προϖιδεδ συππορτ φορ τηισ προεχτ.
Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Βοοκ Νυµβερ 0−309−10207−3
Αδδιτιοναλ χοπιεσ οφ τηισ ρεπορτ αρε αϖαιλαβλε φροµ τηε Νατιοναλ Αχαδεµιεσ
Πρεσσ, 500 Φιφτη Στρεετ, Ν.., Λοχκβοξ 285, ασηινγτον, Χ 20055; (800) 624−
6242 ορ (202) 334−3313 (ιν τηε ασηινγτον µετροπολιταν αρεα); Ιντερνετ,
ηττπ://ωωω.ναπ.εδυ.
Φορ µορε ινφορµατιον αβουτ τηε Ινστιτυτε οφ Μεδιχινε, ϖισιτ τηε ΙΟΜ ηοµε παγε
ατ: ωωω.ιοµ.εδυ.
Χοπψριγητ 2006 βψ τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ. Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
Πριντεδ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ οφ Αµεριχα.
Τηε σερπεντ ηασ βεεν α σψµβολ οφ λονγ λιφε, ηεαλινγ, ανδ κνοωλεδγε αµονγ
αλµοστ αλλ χυλτυρεσ ανδ ρελιγιονσ σινχε τηε βεγιννινγ οφ ρεχορδεδ ηιστορψ. Τηε
σερπεντ αδοπτεδ ασ α λογοτψπε βψ τηε Ινστιτυτε οφ Μεδιχινε ισ α ρελιεφ χαρϖινγ
φροµ ανχιεντ Γρεεχε, νοω ηελδ βψ τηε Σταατλιχηε Μυσεεν ιν Βερλιν.
Τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ ισ α πριϖατε, νονπροφιτ, σελφ−περπετυατινγ σοχιετψ οφ διστινγυισηεδ σχηολαρσ ενγαγεδ ιν σχιεντιφιχ ανδ ενγινεερινγ ρεσεαρχη, δεδιχατεδ το τηε φυρτηερανχε οφ σχιενχε ανδ τεχηνολογψ ανδ το τηειρ υσε φορ τηε γενεραλ ωελφαρε. Υπον τηε αυτηοριτψ οφ τηε χηαρτερ γραντεδ το ιτ βψ τηε Χονγρεσσ ιν 1863, τηε Αχαδεµψ ηασ α µανδατε τηατ ρεθυιρεσ ιτ το αδϖισε τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ ον σχιεντιφιχ ανδ τεχηνιχαλ µαττερσ. ρ. Ραλπη ϑ. Χιχερονε ισ πρεσιδεντ οφ τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ.
Τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Ενγινεερινγ ωασ εσταβλισηεδ ιν 1964, υνδερ τηε χηαρτερ οφ τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ, ασ α παραλλελ οργανιζατιον οφ ουτστανδινγ ενγινεερσ. Ιτ ισ αυτονοµουσ ιν ιτσ αδµινιστρατιον ανδ ιν τηε σελεχτιον οφ ιτσ µεµβερσ, σηαρινγ ωιτη τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ τηε ρεσπονσιβιλιτψ φορ αδϖισινγ τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ. Τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Ενγινεερινγ αλσο σπονσορσ ενγινεερινγ προγραµσ αιµεδ ατ µεετινγ νατιοναλ νεεδσ, ενχουραγεσ εδυχατιον ανδ ρεσεαρχη, ανδ ρεχογνιζεσ τηε συπεριορ αχηιεϖεµεντσ οφ ενγινεερσ. ρ. µ. Α. υλφ ισ πρεσιδεντ οφ τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Ενγινεερινγ.
Τηε Ινστιτυτε οφ Μεδιχινε ωασ εσταβλισηεδ ιν 1970 βψ τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ το σεχυρε τηε σερϖιχεσ οφ εµινεντ µεµβερσ οφ αππροπριατε προφεσσιονσ ιν τηε εξαµινατιον οφ πολιχψ µαττερσ περταινινγ το τηε ηεαλτη οφ τηε πυβλιχ. Τηε Ινστιτυτε αχτσ υνδερ τηε ρεσπονσιβιλιτψ γιϖεν το τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ βψ ιτσ χονγρεσσιοναλ χηαρτερ το βε αν αδϖισερ το τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ ανδ, υπον ιτσ οων ινιτιατιϖε, το ιδεντιφψ ισσυεσ οφ µεδιχαλ χαρε, ρεσεαρχη, ανδ εδυχατιον. ρ. Ηαρϖεψ ς. Φινεβεργ ισ πρεσιδεντ οφ τηε Ινστιτυτε οφ Μεδιχινε.
Τηε Νατιοναλ Ρεσεαρχη Χουνχιλ ωασ οργανιζεδ βψ τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ ιν 1916 το ασσοχιατε τηε βροαδ χοµµυνιτψ οφ σχιενχε ανδ τεχηνολογψ ωιτη τηε Αχαδεµψσ πυρποσεσ οφ φυρτηερινγ κνοωλεδγε ανδ αδϖισινγ τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ. Φυνχτιονινγ ιν αχχορδανχε ωιτη γενεραλ πολιχιεσ δετερµινεδ βψ τηε Αχαδεµψ, τηε Χουνχιλ ηασ βεχοµε τηε πρινχιπαλ οπερατινγ αγενχψ οφ βοτη τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Σχιενχεσ ανδ τηε Νατιοναλ Αχαδεµψ οφ Ενγινεερινγ ιν προϖιδινγ σερϖιχεσ το τηε γοϖερνµεντ, τηε πυβλιχ, ανδ τηε σχιεντιφιχ ανδ ενγινεερινγ χοµµυνιτιεσ. Τηε Χουνχιλ ισ αδµινιστερεδ οιντλψ βψ βοτη Αχαδεµιεσ ανδ τηε Ινστιτυτε οφ Μεδιχινε. ρ. Ραλπη ϑ. Χιχερονε ανδ ρ. µ. Α. υλφ αρε χηαιρ ανδ ϖιχε χηαιρ, ρεσπεχτιϖελψ, οφ τηε Νατιοναλ Ρεσεαρχη Χουνχιλ.
ωωω.νατιοναλ−αχαδεµιεσ.οργ
Προφεσσορ οφ Νευρολογψ, Πσψχηιατρψ, ανδ Επιδεµιολογψ, ιρεχτορ,
Σεργιεϖσκψ Χεντερ, ανδ Χο−ιρεχτορ, Ταυβ Ινστιτυτε, Χολλεγε οφ
Πηψσιχιανσ ανδ Συργεονσ, Χολυµβια Υνιϖερσιτψ
ΚΑΤΗΡΨΝ ΚΑΡΥΣΑΙΤΙΣ ΒΑΣΗΑΜ, Πη, ΜΣ, Προφεσσορ, Σµιτη
Χολλεγε Σχηοολ φορ Σοχιαλ ορκ
ΕΝΝΙΣ Σ. ΧΗΑΡΝΕΨ, Μ, εαν οφ Ρεσεαρχη ανδ Αννε ανδ ϑοελ
Εηρενκρανζ Προφεσσορ, επαρτµεντσ οφ Πσψχηιατρψ, Νευροσχιενχε,
ανδ Πηαρµαχολογψ ανδ Βιολογιχαλ Χηεµιστρψ, Μουντ Σιναι
Σχηοολ οφ Μεδιχινε
Βεηαϖιοραλ Σχιενχεσ ανδ Πσψχηολογψ, Εµορψ Υνιϖερσιτψ
ΙΓΗΤ Λ. ΕςΑΝΣ, Μ, Ρυτη Μελτζερ Προφεσσορ ανδ Χηαιρµαν,
επαρτµεντ οφ Πσψχηιατρψ, Μεδιχινε ανδ Νευροσχιενχε,
Υνιϖερσιτψ οφ Πεννσψλϖανια Σχηοολ οφ Μεδιχινε
ϑΑΧΚ ΓΟΡΜΑΝ, Μ, Πρεσιδεντ ανδ Πσψχηιατριστ−ιν−Χηιεφ, ΜχΛεαν
Ηοσπιταλ
Γεοργετοων Υνιϖερσιτψ
ΒΡΥΧΕ Σ. ΜΧΕΕΝ, Πη, Αλφρεδ Ε. Μιρσκψ Προφεσσορ ανδ Ηεαδ,
Ηαρολδ ανδ Μαργαρετ Μιλλικεν Ηατχη Λαβορατορψ οφ
Νευροενδοχρινολογψ, Ροχκεφελλερ Υνιϖερσιτψ
ΧΑΡΟΛ Σ. ΝΟΡΤΗ, Μ, ΜΠΕ, Προφεσσορ οφ Πσψχηιατρψ ανδ Νανχψ
ανδ Ραψ Λ. Ηυντ Χηαιρ ιν Χρισισ Πσψχηιατρψ, Υνιϖερσιτψ οφ Τεξασ
Σουτηωεστερν Μεδιχαλ Χεντερ επαρτµεντ οφ Πσψχηιατρψ
(ρεσιγνεδ Οχτοβερ 2005)
Χοββ Προφεσσορ οφ Πσψχηιατρψ, Μασσαχηυσεττσ Γενεραλ Ηοσπιταλ,
Ηαρϖαρδ Μεδιχαλ Σχηοολ
ΠΗΨΣΙΟΛΟΓΙΧ, ΠΣΨΧΗΟΛΟΓΙΧ, ΑΝ ΠΣΨΧΗΟΣΟΧΙΑΛ
ΡΙΧΗΑΡ ΜΑΨΕΥΞ, Μ, ΜΣ (Χηαιρ), Γερτρυδε Η. Σεργιεϖσκψ
Προφεσσορ οφ Νευρολογψ, Πσψχηιατρψ, ανδ Επιδεµιολογψ, ιρεχτορ,
Σεργιεϖσκψ Χεντερ, ανδ Χο−ιρεχτορ, Ταυβ Ινστιτυτε, Χολλεγε οφ
Πηψσιχιανσ ανδ Συργεονσ, Χολυµβια Υνιϖερσιτψ
ϑΑΜΕΣ Χ. ΑΝΤΗΟΝΨ, ΜΣ, Πη, Προφεσσορ ανδ Χηαιρ, Χολλεγε οφ
Ηυµαν Μεδιχινε, Μιχηιγαν Στατε Υνιϖερσιτψ (ρεσιγνεδ Μαρχη
2006)
Χολλεγε φορ Σοχιαλ ορκ
Βροοκ
Ηεαλτη Σχιενχεσ, ακε Φορεστ Υνιϖερσιτψ Σχηοολ οφ Μεδιχινε
ΕΝΝΙΣ Σ. ΧΗΑΡΝΕΨ, Μ, εαν οφ Ρεσεαρχη ανδ Αννε ανδ ϑοελ
Εηρενκρανζ Προφεσσορ, επαρτµεντσ οφ Πσψχηιατρψ, Νευροσχιενχε,
ανδ Πηαρµαχολογψ ανδ Βιολογιχαλ Χηεµιστρψ, Μουντ Σιναι
Σχηοολ οφ Μεδιχινε
Βεηαϖιοραλ Σχιενχεσ ανδ Πσψχηολογψ, Εµορψ Υνιϖερσιτψ
ΟΥΓΛΑΣ Α. ΡΟΣΣΜΑΝ, Μ, Προφεσσορ οφ Μεδιχινε ανδ
Πσψχηιατρψ ανδ Χο−ιρεχτορ, Υνιϖερσιτψ οφ Νορτη Χαρολινα Χεντερ
φορ Φυνχτιοναλ Γαστροιντεστιναλ ανδ Μοτιλιτψ ισορδερσ,
Υνιϖερσιτψ οφ Νορτη Χαρολινα Σχηοολ οφ Μεδιχινε
ΙΓΗΤ Λ. ΕςΑΝΣ, Μ, Ρυτη Μελτζερ Προφεσσορ ανδ Χηαιρµαν,
επαρτµεντ οφ Πσψχηιατρψ, Μεδιχινε, ανδ Νευροσχιενχε,
Υνιϖερσιτψ οφ Πεννσψλϖανια Σχηοολ οφ Μεδιχινε
ςΙΝΧΕΝΤ ϑ. ΦΕΛΙΤΤΙ, Μ, Πηψσιχιαν ανδ Φουνδερ, επαρτµεντ οφ
Πρεϖεντιϖε Μεδιχινε, Καισερ Περµανεντε Μεδιχαλ Χαρε Προγραµ,
Σαν ιεγο
Ηοσπιταλ
Σχηοολ οφ Μεδιχινε
ΙΛΛΙΑΜ Β. ΜΑΛΑΡΚΕΨ, Μ, Προφεσσορ οφ Ιντερναλ Μεδιχινε ανδ
Μολεχυλαρ ςιρολογψ, Ιµµυνολογψ ανδ Μεδιχαλ Γενετιχσ, ανδ
ιρεχτορ, Χλινιχαλ Ρεσεαρχη Χεντερ, Οηιο Στατε Υνιϖερσιτψ
ΒΡΥΧΕ Σ. ΜΧΕΕΝ, Πη, Αλφρεδ Ε. Μιρσκψ Προφεσσορ ανδ Ηεαδ,
Ηαρολδ ανδ Μαργαρετ Μιλλικεν Ηατχη Λαβορατορψ οφ
Νευροενδοχρινολογψ, Ροχκεφελλερ Υνιϖερσιτψ
ΧΑΡΟΛ Σ. ΝΟΡΤΗ, Μ, ΜΠΕ, Προφεσσορ οφ Πσψχηιατρψ ανδ Νανχψ
ανδ Ραψ Λ. Ηυντ Χηαιρ ιν Χρισισ Πσψχηιατρψ, Υνιϖερσιτψ οφ Τεξασ
Σουτηωεστερν Μεδιχαλ Χεντερ επαρτµεντ οφ Πσψχηιατρψ
(ρεσιγνεδ Οχτοβερ 2005)
επαρτµεντ οφ Μεδιχινε, Χολυµβια Υνιϖερσιτψ
ϑΕΡΡΟΛ Φ. ΡΟΣΕΝΒΑΥΜ, Μ, Πσψχηιατριστ−ιν−Χηιεφ ανδ Στανλεψ
Χοββ Προφεσσορ οφ Πσψχηιατρψ, Μασσαχηυσεττσ Γενεραλ Ηοσπιταλ
ΒΕΡΝΑΡ ΤΙΜΟΤΗΨ ΑΛΣΗ, Μ, ιλλιαµ ανδ ϑοψ Ρυανε
Προφεσσορ οφ Πεδιατριχ Πσψχηοπηαρµαχολογψ, επαρτµεντ οφ
Πσψχηιατρψ, Χολυµβια Υνιϖερσιτψ
ΡΟΒΕΡΤΑ ΕΓΕ, ΜΣ, Σενιορ Προγραµ Οφφιχερ
ΣΑΝΡΑ ΓΟΟΒΟΨ, ΜΣ, Σενιορ Προγραµ Οφφιχερ
ΡΟΣΕ ΜΑΡΙΕ ΜΑΡΤΙΝΕΖ, Σχ, ιρεχτορ, Βοαρδ ον Ποπυλατιον
Ηεαλτη ανδ Πυβλιχ Ηεαλτη Πραχτιχε
ΗΟΠΕ Ρ. ΗΑΡΕ, ΜΑ, Αδµινιστρατιϖε Ασσισταντ
ΕΕΠΑΛΙ ΠΑΤΕΛ, Σενιορ Προγραµ Ασσοχιατε
ΠΕΤΕΡ ϑΑΜΕΣ, Ρεσεαρχη Ασσοχιατε
ΑΜΙΚΑ ΕΒΒ, Ρεσεαρχη Ασσισταντ
ΑςΙ ΤΟΛΛΕΡΥ, Προεχτ Ασσισταντ
ΝΟΡΜΑΝ ΓΡΟΣΣΒΛΑΤΤ, Σενιορ Εδιτορ
Μαρψλανδ
ΧΑΡΟΛ Σ. ΝΟΡΤΗ, Μ, ΜΠΕ, Προφεσσορ οφ Πσψχηιατρψ ανδ Νανχψ
ανδ Ραψ Λ. Ηυντ Χηαιρ ιν Χρισισ Πσψχηιατρψ, Υνιϖερσιτψ οφ Τεξασ
Σουτηωεστερν Μεδιχαλ Χεντερ επαρτµεντ οφ Πσψχηιατρψ (ασ οφ
Οχτοβερ 2005)
ιξ
ΡΕςΙΕΕΡΣ
Τηισ ρεπορτ ηασ βεεν ρεϖιεωεδ ιν δραφτ φορµ βψ περσονσ χηοσεν
φορ τηειρ διϖερσε περσπεχτιϖεσ ανδ τεχηνιχαλ εξπερτισε ιν αχχορδανχε ωιτη
προχεδυρεσ αππροϖεδ βψ τηε Νατιοναλ Ρεσεαρχη Χουνχιλσ Ρεπορτ Ρεϖιεω
Χοµµιττεε. Τηε πυρποσε οφ τηισ ινδεπενδεντ ρεϖιεω ισ το προϖιδε χανδιδ
ανδ χριτιχαλ χοµµεντσ τηατ ωιλλ ασσιστ τηε ινστιτυτιον ιν µακινγ ιτσ
πυβλισηεδ ρεπορτ ασ σουνδ ασ ποσσιβλε ανδ το ενσυρε τηατ τηε ρεπορτ µεετσ
ινστιτυτιοναλ στανδαρδσ φορ οβεχτιϖιτψ, εϖιδενχε, ανδ ρεσπονσιϖενεσσ το
τηε στυδψ χηαργε. Τηε ρεϖιεω χοµµεντσ ανδ δραφτ µανυσχριπτ ρεµαιν
χονφιδεντιαλ το προτεχτ τηε ιντεγριτψ οφ τηε δελιβερατιϖε προχεσσ. ε ωιση
το τηανκ τηε φολλοωινγ φορ τηειρ ρεϖιεω οφ τηισ ρεπορτ:
ΜΙΧΗΑΕΛ ΑΛΕΞΑΝΕΡ, Μ, Προφεσσορ οφ Νευρολογψ, Βετη Ισραελ
εαχονεσσ Μεδιχαλ Χεντερ
ΕΝΑ Β. ΦΟΑ, Πη, Προφεσσορ ανδ ιρεχτορ, Χεντερ φορ τηε Τρεατµεντ
ανδ Στυδψ οφ Ανξιετψ, Υνιϖερσιτψ οφ Πεννσψλϖανια
ϑΥΙΤΗ ΗΕΡΜΑΝ, Μ, Ηαρϖαρδ Μεδιχαλ Σχηοολ, ςιχτιµσ οφ
ςιολενχε Προγραµ, Χαµβριδγε Ηοσπιταλ
Υνιϖερσιτψ Σχηοολ οφ Μεδιχινε, ςΑ Χοννεχτιχυτ Ηεαλτηχαρε
Σψστεµ, Ριβιχοφφ Ρεσεαρχη Φαχιλιτιεσ, Χοννεχτιχυτ Μενταλ Ηεαλτη
Χεντερ
Προγραµ, Τηε Εµορψ Χλινιχ, ανδ Προφεσσορ, επαρτµεντ οφ
Πσψχηιατρψ ανδ Βεηαϖιοραλ Σχιενχεσ, Εµορψ Υνιϖερσιτψ
ΑςΙ ΣΙΛΒΕΡΣΕΙΓ, Μ, επαρτµεντ οφ Πσψχηιατρψ, ειλλ
Μεδιχαλ Χολλεγε οφ Χορνελλ Υνιϖερσιτψ
ξ
χονστρυχτιϖε χοµµεντσ ανδ συγγεστιονσ, τηεψ ωερε νοτ ασκεδ το ενδορσε
τηε χονχλυσιονσ ορ ρεχοµµενδατιονσ νορ διδ τηεψ σεε τηε φιναλ δραφτ οφ
τηε ρεπορτ βεφορε ιτσ ρελεασε. Τηε ρεϖιεω οφ τηισ ρεπορτ ωασ οϖερσεεν βψ
ΕΛΑΙΝΕ Λ. ΛΑΡΣΟΝ, Πη, ΡΝ. Απποιντεδ βψ τηε Νατιοναλ Ρεσεαρχη
Χουνχιλ, σηε ωασ ρεσπονσιβλε φορ µακινγ χερταιν τηατ αν ινδεπενδεντ
εξαµινατιον οφ τηισ ρεπορτ ωασ χαρριεδ ουτ ιν αχχορδανχε ωιτη
ινστιτυτιοναλ προχεδυρεσ ανδ τηατ αλλ ρεϖιεω χοµµεντσ ωερε χαρεφυλλψ
χονσιδερεδ. Ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε φιναλ χοντεντ οφ τηισ ρεπορτ ρεστσ
εντιρελψ ωιτη τηε αυτηορ χοµµιττεε ανδ τηε ινστιτυτιον.
ξι
ΧΟΝΤΕΝΤΣ
Χυρρεντ ιαγνοστιχ Χριτερια, 2
Ασσεσσµεντ Ινστρυµεντσ, 5
Οργανιζατιον οφ τηε Ρεπορτ, 10
Ρεφερενχεσ, 10
Χυρρεντ ιαγνοστιχ Χριτερια, 14
Χονχλυσιον, 24
Ρεφερενχεσ, 24
Νονδιαγνοστιχ Ασσεσσµεντ ανδ
Σχρεενινγ Ινστρυµεντσ, 33
ςΕΤΕΡΑΝΣ ΑΦΦΑΙΡΣ ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΣΤΙΤΥΤΕ
ΟΦ ΜΕΙΧΙΝΕ 41
Α ΠΣΨΧΗΙΑΤΡΙΧ ΙΣΟΡΕΡ 47
Χορε Χλινιχαλ Φεατυρεσ, 49
ιφφερεντιατινγ Ποσττραυµατιχ Στρεσσ ισορδερ
φροµ Οτηερ ισορδερσ, 50
Χονδυχτινγ Λαβορατορψ Στυδιεσ οφ
Ποσττραυµατιχ Στρεσσ ισορδερ, 52
εµονστρατινγ Τεµποραλ Σταβιλιτψ οφ
Ποσττραυµτιχ Στρεσσ ισορδερ, 52
ετερµινινγ ηετηερ Ποσττραυµατιχ Στρεσσ
Χονχλυσιον, 55
Ρεφερενχεσ, 55
Ρισκ Φαχτορσ, 59
Προτεχτιϖε Φαχτορσ, 67
Ιν ρεσπονσε το γροωινγ νατιοναλ χονχερν αβουτ τηε νυµβερ οφ
ϖετερανσ ωηο µιγητ βε ατ ρισκ φορ ποσττραυµατιχ στρεσσ δισορδερ (ΠΤΣ) ασ
α ρεσυλτ οφ τηειρ µιλιταρψ σερϖιχε, τηε επαρτµεντ οφ ςετερανσ Αφφαιρσ
(ςΑ) ασκεδ τηε Ινστιτυτε οφ Μεδιχινε (ΙΟΜ) το χονδυχτ α στυδψ ον τηε
διαγνοσισ ανδ ασσεσσµεντ οφ, ανδ τρεατµεντ ανδ χοµπενσατιον φορ ΠΤΣ.
Αν εξιστινγ ΙΟΜ χοµµιττεε, τηε Χοµµιττεε ον Γυλφ αρ ανδ Ηεαλτη:
Πηψσιολογιχ, Πσψχηολογιχ ανδ Πσψχηοσοχιαλ Εφφεχτσ οφ επλοψµεντ−
Ρελατεδ Στρεσσ, ωασ ασκεδ το χονδυχτ τηε διαγνοσισ, ασσεσσµεντ, ανδ
τρεατµεντ ασπεχτσ οφ τηε στυδψ βεχαυσε ιτσ εξπερτισε ωασ ωελλ−συιτεδ το τηε
τασκ. Τηε χοµµιττεε ωασ σπεχιφιχαλλψ τασκεδ το ρεϖιεω τηε σχιεντιφιχ ανδ
µεδιχαλ λιτερατυρε ρελατεδ το τηε διαγνοσισ ανδ ασσεσσµεντ οφ ΠΤΣ, ανδ
το ρεϖιεω ΠΤΣ τρεατµεντσ (ινχλυδινγ πσψχηοτηεραπψ ανδ
πηαρµαχοτηεραπψ) ανδ τηειρ εφφιχαχψ. Ιν αδδιτιον, τηε χοµµιττεε ωασ
γιϖεν α σεριεσ οφ σπεχιφιχ θυεστιονσ φροµ ςΑ ρεγαρδινγ διαγνοσισ,
ασσεσσµεντ, τρεατµεντ, ανδ χοµπενσατιον. Τηε θυεστιονσ περταινινγ το
διαγνοσισ ανδ ασσεσσµεντ ανδ τηε χοµµιττεεσ ρεσπονσεσ αρε προϖιδεδ ιν
Αππενδιξ Α. Τηισ ρεπορτ ισ α βριεφ ελαβορατιον οφ τηε χοµµιττεεσ
ρεσπονσεσ το ςΑσ θυεστιονσ, νοτ α δεταιλεδ δισχυσσιον οφ τηε προχεδυρεσ
ανδ τοολσ τηατ µιγητ βε υσεδ ιν τηε διαγνοσισ ανδ ασσεσσµεντ οφ ΠΤΣ.
Τηε χοµµιττεε δεχιδεδ το αππροαχη ιτσ τασκ βψ σεπαρατινγ
διαγνοσισ ανδ ασσεσσµεντ φροµ τρεατµεντ ανδ πρεπαρινγ τωο ρεπορτσ. Τηισ
φιρστ ρεπορτ φοχυσεσ ον διαγνοσισ ανδ ασσεσσµεντ οφ ΠΤΣ. Γιϖεν ςΑσ
ρεθυεστ φορ τηε ρεπορτ το βε χοµπλετεδ ωιτηιν 6 µοντησ, τηε χοµµιττεε
ελεχτεδ το ρελψ πριµαριλψ ον ρεϖιεωσ ανδ οτηερ ωελλ−δοχυµεντεδ σουρχεσ.
Α σεχονδ ρεπορτ οφ τηισ χοµµιττεε ωιλλ φοχυσ ον τρεατµεντ φορ ΠΤΣ; ιτ
ωιλλ βε ισσυεδ ιν εχεµβερ 2006. Α σεπαρατε χοµµιττεε, τηε Χοµµιττεε
ον ςετερανσ∋ Χοµπενσατιον φορ Ποστ Τραυµατιχ Στρεσσ ισορδερ, ηασ βεεν
εσταβλισηεδ το χονδυχτ τηε χοµπενσατιον στυδψ; ιτσ ρεπορτ ισ εξπεχτεδ το
βε ισσυεδ ιν εχεµβερ 2006.
2 ΠΤΣ: ΙΑΓΝΟΣΙΣ ΑΝ ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ
ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΧΣ ΟΦ
ΠΟΣΤΤΡΑΥΜΑΤΙΧ ΣΤΡΕΣΣ ΙΣΟΡΕΡ
ΠΤΣ ισ α πσψχηιατριχ δισορδερ τηατ χαν δεϖελοπ αφτερ τηε διρεχτ,
περσοναλ εξπεριενχινγ ορ ωιτνεσσινγ οφ α τραυµατιχ εϖεντ, οφτεν λιφε−
τηρεατενινγ. Τηε εσσεντιαλ χηαραχτεριστιχ οφ ΠΤΣ ισ α χλυστερ οφ
σψµπτοµσ τηατ ινχλυδε:
εϖεντ, οφτεν τηρουγη φλασηβαχκσ ορ νιγητµαρεσ,
! Αϖοιδανχε ορ νυµβινγεφφορτσ το αϖοιδ ανψτηινγ ασσοχιατεδ
ωιτη τηε τραυµα ανδ νυµβινγ οφ εµοτιονσ,
! Ηψπεραρουσαλοφτεν µανιφεστεδ βψ διφφιχυλτψ ιν σλεεπινγ
ανδ χονχεντρατινγ ανδ βψ ιρριταβιλιτψ.
Ιφ τηοσε σψµπτοµσ λαστ φορ α µοντη ορ λεσσ, τηεψ µιγητ βε
ινδιχατιϖε οφ αχυτε στρεσσ δισορδερ; ηοωεϖερ, φορ α διαγνοσισ οφ ΠΤΣ το
βε µαδε, τηε σψµπτοµσ µυστ βε πρεσεντ φορ ατ λεαστ α µοντη ανδ µυστ
χαυσε χλινιχαλλψ σιγνιφιχαντ διστρεσσ ανδ/ορ ιµπαιρµεντ ιν σοχιαλ,
οχχυπατιοναλ, ανδ/ορ οτηερ ιµπορταντ αρεασ οφ φυνχτιονινγ.
ΧΥΡΡΕΝΤ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΧΡΙΤΕΡΙΑ
Αλτηουγη τηερε ισ α λονγ ηιστορψ οφ δεσχριπτιονσ οφ ποσττραυµατιχ
σψνδροµεσ, τηε µοδερν ερα οφ διαγνοσινγ ΠΤΣ βεγαν ιν 1980 ωιτη τηε
ιντροδυχτιον οφ ΠΤΣ ιν τηε τηιρδ εδιτιον οφ ΑΠΑ ιαγνοστιχ ανδ
Στατιστιχαλ Μανυαλ οφ Μενταλ ισορδερσ (ΣΜ−ΙΙΙ). Φορµαλ ρεχογνιτιον οφ
ΠΤΣ λεδ το α λαργε βοδψ οφ σψστεµατιχ ρεσεαρχη ον ιτσ φεατυρεσ ανδ
ρεσεαρχη φινδινγσ λεδ το µοδιφιχατιον ανδ ρεφινεµεντ οφ τηε διαγνοστιχ
χριτερια. Βυτ µανψ οφ τηε διαγνοστιχ χριτερια φροµ ΜΣ−ΙΙΙ αρε λαργελψ
υνχηανγεδ ιν τηε λατεστ ρεϖισιον οφ τηε φουρτη εδιτιον οφ τηε διαγνοστιχ
µανυαλ, ΣΜ−Ις−ΤΡ (ηερεαφτερ ρεφερρεδ το ασ τηε ΣΜ−Ις).
Τηε εϖιδενχε−βασεδ διαγνοσισ οφ ΠΤΣ, αχχορδινγ το ΣΜ−Ις
(σεε Βοξ 2.1) ηασ σεϖεραλ χοµπονεντσ: εξποσυρε το α τραυµατιχ εϖεντ,
ιντρυσιϖε ρε−εξπεριενχινγ οφ τηε εϖεντ, αϖοιδανχε ανδ νυµβινγ,
ΣΥΜΜΑΡΨ 3
ηψπεραρουσαλ, δυρατιον οφ σψµπτοµσ φορ ατ λεαστ α µοντη, ανδ χλινιχαλλψ
σιγνιφιχαντ διστρεσσ ορ ιµπαιρµεντ τηατ ωασ νοτ πρεσεντ βεφορε τηε τραυµα.
ΧΛΙΝΙΧΑΛ ΙΑΓΝΟΣΙΣ ΑΝ ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ
Νυµερουσ τραυµατιχ εϖεντσ ορ στρεσσορσ αρε κνοων το ινφλυενχε
τηε ονσετ οφ ΠΤΣ; ηοωεϖερ, νοτ εϖερψονε ωηο εξπεριενχεσ α τραυµατιχ
εϖεντ ορ στρεσσορ ωιλλ δεϖελοπ ΠΤΣ. Ιτσ δεϖελοπµεντ δεπενδσ ον τηε
ιντενσιτψ οφ τηε τραυµατιχ εϖεντ ορ στρεσσορ ανδ ον α ηοστ οφ ρισκ ανδ
προτεχτιϖε φαχτορσ οχχυρρινγ βεφορε, δυρινγ, ανδ αφτερ τηε τραυµα.
Αφτερ α τραυµατιχ εϖεντ, τηερε ισ συβσταντιαλ ϖαριατιον αµονγ
πατιεντσ ωιτη ρεγαρδ το βοτη τηε τιµινγ οφ τηε ονσετ οφ σψµπτοµσ ανδ τηε
τψπεσ οφ σψµπτοµσ. Φυρτηερµορε, τηερε µιγητ βε α δελαψ βετωεεν τηε
ονσετ οφ σψµπτοµσ ανδ ωηεν τηε πατιεντ σεεκσ ηελπ. Πατιεντσ αλσο ϖαρψ ιν
ηοω τηεψ πρεσεντ το α ηεαλτη προφεσσιοναλ. Φορ εξαµπλε, α πατιεντ µιγητ
πρεσεντ ατ α ηεαλτη φαχιλιτψ ωιτη α πηψσιχαλ ορ πσψχηιατριχ χοµπλαιντ
υνρελατεδ το ΠΤΣ, ανδ ιτ ισ ονλψ δυρινγ τηε χουρσε οφ εϖαλυατινγ ορ
τρεατινγ τηε πατιεντ φορ τηε πρεσεντινγ χοµπλαιντ τηατ σψµπτοµσ οφ ΠΤΣ
χαν βε ιδεντιφιεδ ανδ α διαγνοσισ µαδε. Ιν οτηερ χασεσ, α πατιεντ µιγητ
πρεσεντ το α µενταλ ηεαλτη προφεσσιοναλ ωηο ισ χονϖερσαντ ωιτη τηε
διαγνοσισ οφ ΠΤΣ ανδ ισ βεττερ αβλε το ελιχιτ α ναρρατιϖε οφ εξποσυρε ανδ
σψµπτοµσ; ορ α φαµιλψ µεµβερ ορ οτηερ περσον φαµιλιαρ ωιτη τηε ϖετεραν
µιγητ σεεκ αδϖιχε φροµ α ηεαλτη προφεσσιοναλ αβουτ χοπινγ ωιτη α ϖετεραν
ωηο µιγητ βε συφφερινγ φροµ ΠΤΣ. Τηε πρεσεντινγ σψµπτοµσ ανδ ινιτιαλ
διαγνοστιχ προχεσσ αρε ϖαριαβλε ανδ µιγητ νεχεσσιτατε α βριεφ ορ λονγ
ασσεσσµεντ.
Οπτιµαλλψ, α πατιεντ ισ εϖαλυατεδ ιν α χονφιδεντιαλ σεττινγ ωιτη α
φαχε−το−φαχε ιντερϖιεω βψ α ηεαλτη προφεσσιοναλ εξπεριενχεδ ιν τηε
διαγνοσισ οφ πσψχηιατριχ δισορδερσ, συχη ασ α πσψχηιατριστ, πσψχηολογιστ,
χλινιχαλ σοχιαλ ωορκερ, ορ πσψχηιατριχ νυρσε. Τηε ιντερϖιεω σηουλδ ελιχιτ
τηε πατιεντσ σψµπτοµσ, ασσεσσ τηε ηιστορψ οφ ποτεντιαλλψ τραυµατιχ εϖεντσ,
δετερµινε ωηετηερ τηε πατιεντ µεετσ τηε ΣΜ−Ις χριτερια φορ ΠΤΣ,
δετερµινε τηε φρεθυενχψ ανδ σεϖεριτψ οφ σψµπτοµσ ανδ τηε ασσοχιατεδ
δισαβιλιτψ, ανδ δετερµινε ωηετηερ τηερε αρε χοµορβιδ πσψχηιατριχ ανδ
4 ΠΤΣ: ΙΑΓΝΟΣΙΣ ΑΝ ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ
µεδιχαλ χονδιτιονσ. Ιτ ισ χριτιχαλ τηατ αδεθυατε τιµε βε αλλοχατεδ φορ τηισ
ασσεσσµεντ. επενδινγ ον τηε µενταλ ανδ πηψσιχαλ ηεαλτη οφ τηε ϖετεραν,
τηε ϖετερανσ ωιλλινγνεσσ ανδ χαπαχιτψ το ωορκ ωιτη τηε ηεαλτη
προφεσσιοναλ, ανδ τηε πρεσενχε οφ χοµορβιδ δισορδερσ, τηε προχεσσ οφ
διαγνοσισ ανδ ασσεσσµεντ ωιλλ λικελψ τακε ατ λεαστ αν ηουρ ανδ χουλδ τακε
µανψ ηουρσ το χοµπλετε.
Υνφορτυνατελψ, µανψ ηεαλτη προφεσσιοναλσ δο νοτ ηαϖε τηε τιµε ορ
εξπεριενχε το ασσεσσ πσψχηιατριχ δισορδερσ αδεθυατελψ ορ αρε ρελυχταντ το
αττριβυτε σψµπτοµσ το α πσψχηιατριχ δισορδερ. Φυρτηερµορε, ϖετερανσ ωιτη
ΠΤΣ µιγητ νοτ πρεσεντ το α µενταλ ηεαλτη προφεσσιοναλ, βεχαυσε τηεψ δο
νοτ αττριβυτε τηειρ σψµπτοµσ το α πσψχηιατριχ δισορδερ, τηεψ φεελ τηατ α
στιγµα ισ ασσοχιατεδ ωιτη πσψχηιατριχ ιλλνεσσ, τηεψ ηαϖε λιµιτεδ αχχεσσ το
συχη προφεσσιοναλσ, ορ φορ οτηερ ρεασονσ, συχη ασ χοστ. Τηερεφορε, ηεαλτη
προφεσσιοναλσ σηουλδ βε αωαρε τηατ ϖετερανσ, εσπεχιαλλψ τηοσε ωηο ηαϖε
σερϖεδ ιν ωαρ τηεατερσ, αρε ατ ρισκ φορ τηε δεϖελοπµεντ οφ ΠΤΣ, βυτ
µιγητ πρεσεντ ωιτη πηψσιχαλ ορ πσψχηιατριχ χοµπλαιντσ τηατ αρε
σψµπτοµατιχ οφ συβστανχε υσε δισορδερ ορ οτηερ πσψχηιατριχ χονδιτιονσ.
Ηεαλτη προφεσσιοναλσ σηουλδ ασκ αλλ ϖετερανσ αβουτ ποσσιβλε εξποσυρε το
ποτεντιαλλψ τραυµατιχ εϖεντσ.
Α βασιχ χοµπονεντ ιν διαγνοσινγ ΠΤΣ ισ δετερµινινγ ωηετηερ
α περσον ηασ εξπεριενχεδ α τραυµατιχ εϖεντ τηατ ηασ λεδ το σψµπτοµσ
ινδιχατιϖε οφ ΠΤΣ (σεε χριτεριον Α ιν Βοξ 2.1). Α ωαρ ενϖιρονµεντ ισ
ριφε ωιτη οππορτυνιτιεσ φορ εξποσυρε το τραυµατιχ εϖεντσ οφ µανψ τψπεσ.
Τψπεσ οφ τραυµατιχ στρεσσορσ ρελατεδ το ωαρ ινχλυδε σερϖινγ ιν δανγερουσ
µιλιταρψ ρολεσ, συχη ασ δριϖινγ α τρυχκ ατ ρισκ φορ ενχουντερινγ ροαδσιδε
βοµβσ, πατρολλινγ τηε στρεετσ, ανδ σεαρχηινγ ηοµεσ φορ ενεµψ
χοµβαταντσ, συιχιδε ατταχκσ, σεξυαλ ασσαυλτσ ορ σεϖερε σεξυαλ ηαρασσµεντ,
πηψσιχαλ ασσαυλτ, δυτιεσ ινϖολϖινγ γραϖεσ ρεγιστρατιον, αχχιδεντσ χαυσινγ
σεριουσ ινυριεσ ορ δεατη, φριενδλψ φιρε, σερϖινγ ιν µεδιχαλ υνιτσ, κιλλινγ ορ
ινυρινγ σοµεονε, σεεινγ σοµεονε βεινγ κιλλεδ, ινυρεδ, ορ τορτυρεδ, ανδ
βεινγ τακεν ηοσταγε.
ηιστορψ ιν α φαχε−το−φαχε, χονφιδεντιαλ διαγνοστιχ ιντερϖιεω. Στρυχτυρεδ
ανδ σεµι−στρυχτυρεδ αππροαχηεσ το διαγνοσινγ ΠΤΣ αρε αλσο υσεφυλ,
εσπεχιαλλψ ιν επιδεµιολογιχ ανδ τρεατµεντ−ουτχοµεσ ρεσεαρχη. Σοµε οφ
τηε µοστ ωιδελψ υσεδ ιντερϖιεω ινστρυµεντσ φορ διαγνοσινγ ΠΤΣ αρε τηε
Χλινιχιαν−Αδµινιστερεδ ΠΤΣ Σχαλε (ΧΑΠΣ), τηε Στρυχτυρεδ Χλινιχαλ
Ιντερϖιεω φορ ΣΜ−Ις, τηε ΠΤΣ Σψµπτοµ ΣχαλεΙντερϖιεω ςερσιον,
τηε Στρυχτυρεδ Ιντερϖιεω φορ ΠΤΣ, τηε ιαγνοστιχ Ιντερϖιεω Σχηεδυλε
Ις, ανδ τηε Χοµποσιτε Ιντερνατιοναλ ιαγνοστιχ Ιντερϖιεω.
Στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ συχη ασ τηε ΧΑΠΣ, ωηιχη ωερε δεϖελοπεδ
σπεχιφιχαλλψ φορ διαγνοσισ οφ ΠΤΣ, µιγητ τακε αν ηουρ ορ µορε το
αδµινιστερ, αλτηουγη οτηερσ, συχη ασ τηε ΠΣΣ−Ι, χαν τακε λεσσ τιµε. Τηερε
αρε αλσο σεϖεραλ σελφ−ρεπορτ ινστρυµεντσ τηατ χαν βε υσεδ το ηελπ δοχυµεντ
σψµπτοµσ ανδ τραυµατιχ εξποσυρεσ. Τηεσε ινχλυδε τηε Ποσττραυµατιχ
ιαγνοστιχ Σχαλε, τηε αϖιδσον Τραυµα Σχαλε, ανδ τηε εταιλεδ
Ασσεσσµεντ οφ Ποσττραυµατιχ Στρεσσ (ΑΠΣ). Εαχη οφ τηε ινστρυµεντσ
δετερµινεσ ωηατ σψµπτοµσ οφ ΠΤΣ αρε πρεσεντ, ασ ωελλ ασ τηειρ
φρεθυενχψ ανδ ιντενσιτψ.
διαγνοσισ ανδ ασσεσσµεντ οφ ΠΤΣ, τηε χοµµιττεε στρονγλψ χονχλυδεσ
τηατ τηε βεστ ωαψ το δετερµινε ωηετηερ α περσον ισ συφφερινγ φροµ ΠΤΣ
ισ ωιτη α τηορουγη, φαχε−το−φαχε χλινιχαλ ιντερϖιεω βψ α ηεαλτη
προφεσσιοναλ τραινεδ ιν διαγνοσινγ πσψχηιατριχ δισορδερσ. Συχη α ηεαλτη
προφεσσιοναλ ωιλλ βε φαµιλιαρ ωιτη τηε ΣΜ−Ις χριτερια φορ ΠΤΣ (ωηιχη
τηε χοµµιττεε φινδσ αρε αππροπριατε φορ διαγνοσινγ ΠΤΣ) ανδ ωιλλ υσε
τηοσε χριτερια ωηεν διαγνοσινγ πατιεντσ.
7
1
Οπερατιον Ενδυρινγ Φρεεδοµ (ΟΕΦ) ανδ Οπερατιον Ιραθι
Φρεεδοµ (ΟΙΦ) ηαϖε ρεσυλτεδ ιν τηε δεπλοψµεντ οφ ηυνδρεδσ οφ τηουσανδσ
οφ ΥΣ µιλιταρψ περσοννελ το Αφγηανισταν ανδ Ιραθ σινχε 2002. Ρεχεντ
ρεπορτσ νοτε τηατ συβσταντιαλ νυµβερσ οφ ρετυρνινγ ϖετερανσ αρε σεεκινγ
µενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ φροµ επαρτµεντ οφ ςετερανσ Αφφαιρσ (ςΑ) ηεαλτη
φαχιλιτιεσ. Φορ εξαµπλε, 35% οφ ΟΙΦ ϖετερανσ αχχεσσεδ µενταλ ηεαλτη
σερϖιχεσ ιν µιλιταρψ φαχιλιτιεσ δυρινγ τηειρ φιρστ ψεαρ αφτερ ρετυρνινγ φροµ
δεπλοψµεντ το Ιραθ. Τηατ ρατε ισ µυχη ηιγηερ τηαν τηε ρατεσ αφτερ
δεπλοψµεντ το Αφγηανισταν (ΟΕΦ) ορ οτηερ δεπλοψµεντσ, συχη ασ Βοσνια
(Ηογε ετ αλ. 2006). Μορε τηαν 17% οφ τηε ΥΣ Αρµψ σολδιερσ ανδ µαρινεσ
ρετυρνινγ φροµ δεπλοψµεντ το Ιραθ σχρεενεδ ποσιτιϖελψ φορ α µενταλ ηεαλτη
προβλεµ µορε τηαν 3 µοντησ αφτερ τηειρ ρετυρν, ανδ 12% οφ τηε ρετυρνινγ
τροοπσ σχρεενεδ ποσιτιϖελψ φορ ποσττραυµατιχ στρεσσ δισορδερ (ΠΤΣ)
(Ηογε ετ αλ. 2004).
εσχριπτιονσ οφ σολδιερσ συφφερινγ φροµ χοµβατ στρεσσ αφτερ α ωαρ
γο βαχκ το ανχιεντ Γρεεκ τεξτσ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ τηε εξπεριενχεσ οφ
µιλιταρψ πσψχηιατριστσ ιν ορλδ αρ ΙΙ τηατ ωερε ινστρυµενταλ ιν σπυρρινγ
τηε µεδιχαλ προφεσσιον ιντο τηε µοδερν ερα οφ πσψχηιατριχ διαγνοσισ. Τηε
πσψχηιατριχ προφεσσιον, ηοωεϖερ, διδ νοτ φορµαλλψ ρεχογνιζε τηε λονγ−
τερµ εφφεχτσ οφ χοµβατ στρεσσ ασ α δισορδερ υντιλ δεχαδεσ λατερ. Μιλιταρψ
πσψχηιατριστσ φελτ τηατ πσψχηιατριχ δισορδερσ ωερε µορε περϖασιϖε ανδ
σεριουσ τηαν τηεψ ηαδ εξπεχτεδ βεφορε τηε ωαρ. Τηεψ αλσο βελιεϖεδ,
χοντραρψ το πρεϖαιλινγ ϖιεωσ, τηατ πσψχηολογιχ µαλαδυστµεντ χουλδ βε
τριγγερεδ βψ αν εξτερναλ στρεσσορ (Γροβ 1994). Τηειρ ινφλυενχε ωασ φελτ ιν
χλασσιφψινγ διφφερεντ τψπεσ οφ µενταλ ιλλνεσσ ιν τηε φιρστ εδιτιον οφ τηε
ιαγνοστιχ ανδ Στατιστιχαλ Μανυαλ οφ Μενταλ ισορδερσ (ΣΜ), ωηιχη
ωασ πυβλισηεδ ιν 1951 βψ τηε Αµεριχαν Πσψχηιατριχ Ασσοχιατιον (ΑΠΑ).
8 ΠΤΣ: ΙΑΓΝΟΣΙΣ ΑΝ ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ
ΠΤΣ ατταινεδ φορµαλ ρεχογνιτιον βψ τηε πσψχηιατριχ προφεσσιον αφτερ τηε…