Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ...

of 45 /45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 14/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 8/2016 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100 Πληροφορίες : Μαρινούδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 23713 50738 Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected] Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 Προϋπολογισμός : 251.597,06 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές ………..σελ. 2-19 2. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων …………..……..σελ. 20-22 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμολόγιο …..….... σελ. 23-45 Σελίδα 1 από 45

Embed Size (px)

Transcript of Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ...

Page 1: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 14/11/2016ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 8/2016Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100Πληροφορίες : Μαρινούδης ΙωάννηςΤηλέφωνο : 23713 50738Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

Δημόσιος Διαγωνισμός για τηνπρομήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

του Δήμου Πολυγύρου και τωνΝομικών του Προσώπων

CPV 15000000-8

Προϋπολογισμός : 251.597,06 € με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές ………..σελ. 2-19

2. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων …………..……..σελ. 20-22

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμολόγιο …..…....σελ. 23-45

Σελίδα 1 από 45

Page 2: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100Πληροφορίες : Μαρινούδης ΙωάννηςΤηλέφωνο : 23713 50738Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

Δημόσιος Διαγωνισμός για τηνπρομήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

του Δήμου Πολυγύρου και τωνΝομικών του Προσώπων

Τεχνική ΈκθεσηΤεχνικές Προδιαγραφές

Σελίδα 2 από 45

Page 3: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100Πληροφορίες : Μαρινούδης ΙωάννηςΤηλέφωνο : 23713 50738Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.4412/2016 και αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκώντου Δήμου Πολυγύρου και των νομικών του προσώπων, για ένα έτος, ήτοιαναλυτικά:

1. Δήμος Πολυγύρου (φρέσκο γάλα για τους δικαιούχους των υπηρεσιώντου Δήμου)

2. Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό καιΚοινωνικό Νομικού Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου» (τρόφιμα για τουςπαιδικούς σταθμούς)

3. Παιδική εξοχή Μεταμόρφωσης (τρόφιμα για την κατασκήνωσηΜεταμόρφωσης).

Θα διεξαχθεί Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία τουάρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέονσυμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τιςκάτωθι κατηγορίες τροφίμων:

1 Φρέσκο Γάλα CPV 15511500-8

2 Είδη Οπωρολαχανικών CPV 03220000-9

3 Είδη Κρεοπωλείου CPV 15100000-9

4 Είδη Αρτοποιείου CPV 15810000-9

5 Κατεψυγμένα Ψάρια CPV 15221000-3

Σελίδα 3 από 45

Page 4: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

6 Είδη Παντοπωλείου CPV 15000000-8

7 Ελαιόλαδο CPV 15411110-6

8 Κατεψυγμένα Λαχανικά CPV 15331170-9

9 Είδη Γαλακτοκομικών CPV 15500000-3

10 Είδη Ζαχαροπλαστείου CPV 15812100-4

11 Παγωτά CPV 15555100-4

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των251.597,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί απόιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου καιτων νομικών του προσώπων κατά το οικονομικό έτος 2017.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον ΚώδικαΤροφίμων και Ποτών , τις εκάστοτε αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσίατης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παράδοση των προϊόντων από τους προμηθευτές θα γίνεται με τοπροϊόν μέσα σε σακούλες ή σε κουτιά.

1. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑΤο προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%)

φρέσκο παστεριωμένο ομογενοποιημένο, σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1)λίτρου, οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο ΛιανικόΕμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β).

Η ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον 3 ημέρες μεταγενέστερη απότην ημερομηνία παράδοσης, θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θαδιατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο,μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στηντυπωμένη ετικέτα αυτού. Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται τοπιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, η ημερομηνία παστερίωσης- ανάλωσης, οικωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στοντρόπο συσκευασίας και παραγωγής.

1.1 – Φρέσκο γάλα Δήμου Πολυγύρου

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPVΜονάδαΜέτρησης

Ενδεικτικήποσότητα

1 Φρέσκο πλήρες γάλα 15511500-8 Λίτρο 31152 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κατά την υπογραφή της

σύμβασης, τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης που θα εγκαταστήσει στους χώρουςεργασίας του Δήμου Πολυγύρου προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Ταψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλήςλειτουργίας και συντήρησής τους, ο δε Δήμος Πολυγύρου θα κάνει μόνο

Σελίδα 4 από 45

Page 5: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης.

1.2 – Φρέσκο γάλα Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPVΜονάδαΜέτρησης

Ενδεικτικήποσότητα

1 Φρέσκο πλήρες γάλα 15511500-8 Λίτρο 1277

2. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Όλα τα οπωρολαχανικά θα πρέπει:

Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι Α κατηγορίας, πρόσφατης συλλογής,ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιέςαπό παγετό και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας

Να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων καιΠοτών.

Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να φαγωθούν.

Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρωνποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας

Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Να είναι όσοτο δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα.

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.

Πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τιςεκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους καιαποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Για ότι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών θα ισχύσουν οι εκάστοτε αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.

2.1 Είδη οπωρολαχανικών ΝΠΔΔ Αριστοτέλης

α/α Περιγραφή είδουςΚωδικόςCPV M.M. Ποσότητα

1 ΠΑΤΑΤΕΣ 03212100-1 ΚΙΛΟ 1205

2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 03221113-1 ΚΙΛΟ 370

3 ΣΚΟΡΔΑ 03221200-8 ΤΕΜ 56

4 ΣΠΑΝΑΚΙ 03221340-1 ΚΙΛΟ 390

Σελίδα 5 από 45

Page 6: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 03221212-5 ΚΙΛΟ 320

6 ΛΕΜΟΝΙΑ 03222210-8 ΚΙΛΟ 220

7 ΜΗΛΑ 03222321-9 ΚΙΛΟ 430

8 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4 ΚΙΛΟ 515

9 ΑΧΛΑΔΙΑ 03222322-6 ΚΙΛΟ 360

10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 185

11 ΣΕΛΙΝΟ 15872300-4 ΚΙΛΟ 80

12 ΚΑΡΟΤΑ 03221112-4 ΚΙΛΟ 400

13 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 03221240-0 ΚΙΛΟ 680

14 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ 03221270-9 ΤΕΜ 800

15 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 03221310-2 ΚΙΛΟ 270

16 ΛΑΧΑΝΑ 03221410-3 ΚΙΛΟ 345

17 ΑΝΙΘΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 100

18 ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 03221200-8 ΤΕΜ 110

19 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 03222332-9 ΚΙΛΟ 280

20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 03222220-1 ΚΙΛΟ 245

21 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 03222000-3 ΚΙΛΟ 785

22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305

23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20

2.1 Είδη οπωρολαχανικών Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης

α/α Περιγραφή είδουςΚωδικόςCPV M.M. Ποσότητα

1 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 120

2 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓ. ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 70

3 ΚΟΛΟΚΙΘΑΚΙΑ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 120

4 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜ. ΚΙΛ. 03221230-7 ΚΙΛΑ 650

5 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜ. 03221000-6 ΤΕΜ. 40

6 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 03221000-6 ΤΕΜ. 40

Σελίδα 6 από 45

Page 7: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

7 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 10

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛ. 03221113-1 ΚΙΛΑ 200

9 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 40

10 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 03221270-9 ΤΕΜ. 2000

11 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛ. 03222332-9 ΚΙΛΑ 2800

12 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛ 15332180-9 ΚΙΛΑ 800

13 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 2500

14 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛ. 03222300-6 ΚΙΛΑ 8000

15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛ. 03221240-0 ΚΙΛΑ 2000

3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Όλα τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

3.1 Είδη κρεοπωλείου ΝΠΔΔ Αριστοτέλης1. Κιμάς μόσχου

Να προέρχεται από εγχώριο νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι Α΄ποιότητας, να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, όπως ακριβώς τομεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή. Το κρέας τοοποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικέςπροδιαγραφές με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου.

Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη.2. Κοτόπουλα νωπά

Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70% χωρίςεντόσθια (συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αμάρα. Να προέρχονται από υγιήεγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγείσε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο. 3. Κρέας χοιρινό

Νωπό εγχώριο σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι, Α΄ ποιότηταςαπαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή καινα είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης.

Να έχουν σφαγεί σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία,να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τιςπροβλεπόμενες σφραγίδες Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σεκάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτηνιατρικέςυπηρεσίες όπου θα αναγράφονται:

α) η ημερομηνία σφαγήςβ) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώογ) χώρα γέννησης: Ελλάδαδ) χώρα εκτροφής: Ελλάδα

Σελίδα 7 από 45

Page 8: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ε) χώρα σφαγής: ΕλλάδαΤαξινόμηση ζώουΚατηγορία: ΑΔιάπλαση: U ή R ή ΟΒαθμός πάχυνσης: 1 ή 2

Για την συντήρηση και διακίνηση όλων των είδών κρεοπωλείου θα πρέπει νατηρούνται οι διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ποσότητα

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 15131620-7 ΚΙΛΟ 555

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15112130-6 ΚΙΛΟ 540

3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15113000-3 ΚΙΛΟ 400

3.2 Είδη κρεοπωλείου Παιδικής εξοχής ΜεταμόρφωσηςΤο προς προμήθεια είδος αναφέρεται ως Νωπά κρέατα και κοτόπουλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρισμένα και απολυμασμέναμεταφορικά μέσα που θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναιαναλλοίωτα και μη αποψυγμένα. Όπου αναφέρεται μοσχάρι, είναι το Βόειο κρέας, το οποίο πρέπει να είναι,από νεαρό ζώο ηλικίας, άνω των 12 μηνών έως 24 μηνών. Τα κοτόπουλα να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά εύσαρκα με δέρμαμαλακό- λείο και να παράγονται στην Ελλάδα. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς. Το βάρος να κυμαίνεται από 1-1,5 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικούσυστήματος , καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. Να είναιαπαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος,χωρίς σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς μώλωπες. Σε περίπτωση οποιασδήποτεένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής είναιυποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα λεπτόστρώμα λίπους στο στήθος και τη πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6). Ναπροέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από τηναρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικούελέγχου. Θα είναι τεμαχισμένα σε τέσσερα κομμάτια

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ποσότητα

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛ. 15131620-7 ΚΙΛΑ 1000

2 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡ. ΛΑΙΜΟΥ ΝΩΠΕΣ 15113000-3 ΚΙΛΑ 800

3ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ (4 τεμ.)ΚΙΛ. 15112130-6 ΚΙΛΑ 1000

4ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (άνευ οστών) ΚΙΛ. 15111200-1 ΚΙΛΑ 650

Σελίδα 8 από 45

Page 9: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

5 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛ. 15113000-3 ΚΙΛΑ 600

6 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡ. ΚΙΛ. 15131130-5 ΚΙΛΑ 300

4. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥΌλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα

τροφίμων και ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θαπαρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θαμεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε.

4.1 Είδη αρτοποιείου ΝΠΔΔ ΑριστοτέληςΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ:

Ο άρτος θα πρέπει να είναι πολυτελείας Α΄ ποιότητας. Το βάρος του θαπρέπει να είναι από 900-950 γραμμάρια (καθαρό).

Για την παρασκευή του θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλευρο σίτουεπώνυμης αλευροβιομηχανίας. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος δεν θαπρέπει να είναι ανώτερο από 1,5% και να πληροί τους όρους του μαγειρικούάλατος. Ο άρτος πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση μισή ώρα τουλάχιστονμετά την απόκτηση της θερμοκρασίας δωματίου. Δεν επιτρέπεται η προσθήκηχρωστικών ουσιών.ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ:

Η παρασκευή των αρτοσκευασμάτων πρέπει να ενεργείται πάντοτε μεεπιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και να είναι Α΄ ποιότητας.ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ: Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Τοβάρος του κουλουριού να είναι περίπου 80γρ.

Το ψήσιμο του άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικόκαι ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέραπαρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να είναι α΄ ποιότητας και να πληρούν τιςεκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ποσότητα

1 ΑΡΤΟΣ ΚΙΛΟΥ 15811100-7 τεμ 1832

2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 15811500-1 τεμ 1604

4.1 Είδη αρτοποιείου Παιδικής εξοχής ΜεταμόρφωσηςΟ άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή από μισό αλεύρι ολικής άλεσης και

μισό κοινό, όλα πρώτης ποιότητας. Θα πρέπει να παραδίδεται 3-4 ώρες μετάτον κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νομίμου μείωσης. Πρέπει να είναι καλάψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του.

Τα υπόλοιπα είδη αρτοποιΐας να είναι αρίστης ποιότητας και παραγωγήςτης ίδιας μέρας.

Τα χορηγούμενα είδη καθώς και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα μετους όρους του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως και

Σελίδα 9 από 45

Page 10: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ΙσχύουσεςΚοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ποσότητα

1 ΑΡΤΟΣ 700γρ. 15811100-7 ΤΕΜ 6000

2 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 90γρ. 15811200-8 ΤΕΜ 6500

3ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ 220 γρ. 15812121-7 ΤΕΜ 3000

4 ΠΙΤΣΕΣ 220γρ. 15812121-7 ΤΕΜ 2700

5ΚΡΕΜΟΠΙΤΕΣ 220γρ. 15812122-4 ΤΕΜ 2700

5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους τουΚώδικα Τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5.1 Κατεψυγμένα ψάρια ΝΠΔΔ ΑριστοτέληςΝα είναι κατεψυγμένα, α’ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα ( ΙQF)

καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουνξεπαγώσει ακόμη. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα.Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους,να είναι σε συσκευασία μέχρι 1 κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά καινα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη μετην ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα» β) Η συσκευασία τουςνα μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει ευανάγνωστες τις ενδείξεις τηςημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους η οποία θαπρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ποσότητα

1 ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΕΡΚΑ 15221000-3 ΚΙΛΟ 419

5.2 Κατεψυγμένα ψάρια Παιδικής εξοχής Μεταμόρφωσης Να είναι κατεψυγμένα Α ποιότητας καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα

από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% τού αρχικού βάρους. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που

διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει νααναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα πακέταπρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλλίευσης καθώς και η

Σελίδα 10 από 45

Page 11: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ημερομηνία λήξης του προϊόντος.Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθηκομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια

Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμέναμεταφορικά μέσα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ποσότητα

1 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ 1Κ. 15221000-3 ΚΙΛΑ 1000

6. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥΤα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που

αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσηςτις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τουςΚανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

6.1 Είδη παντοπωλείου ΝΠΔΔ ΑριστοτέληςΟι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να

δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους (π.χ. συσκευασία,βάρος, ονομασία προϊόντος, μάρκα κ.λ.π.) με γνώμονα ότι πρόκειται για τακτικόδιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εκτός τουελαιόλαδου. Τα είδη παραδίδονται έτοιμα προς χρήση χωρίς απόβαρο.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, ελληνικής προέλευσης καιπρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Επίσηςόλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, ναείναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και ναυπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία ή να είναιδοκιμασμένα στους Παιδικούς Σταθμούς.

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται ηημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνίαπαράδοσης τους.

Κατά την αξιολόγηση θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα οργανοληπτικάκαι μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων που θα κατατεθούν. Δείγματαθα κατατεθούν για όλα τα προσφερόμενα είδη. Η μη κατάθεση δειγμάτων είναιλόγος αποκλεισμού προσφοράς.

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τουςόρους υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη τηςΥπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή.

Αυγά : Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίουβάρους από 53-63 γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα απόνόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμόέγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στησυσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Ναυπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός τουωοσκοπικού κέντρου και ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις(3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης.Κασέρι : Ημίσκληρο τυρί Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα.Στη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, νααναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:

Σελίδα 11 από 45

Page 12: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ» Β. Τυρί Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.Δ. Το βάρος του περιεχομένου.Ε. Η ημερομηνία παραγωγής.To τυρί ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ήκωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναιαπαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσειςυφής και χρώματος.Γιαούρτι : Να είναι με καϊμάκι από αγελαδινό γάλα, με 3,5 % λιπαρά. Να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις και να έχει περιεκτικότητα σελίπος 3,85% στη συσκευασία των 224-240gr. Το παρασκευαστήριο να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 56/95 και να έχειεξοπλισμό για αφυδάτωση του γάλακτος. Ιωδιούχο Αλάτι : Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μηνπεριέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχειπρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό σακουλάκιτου ενός (1) κιλού.Ντοματοπολτός : Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάταςώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον.Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ.Όσπρια – Ρύζια : Τα όσπρια – ρύζια να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναιαπολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουνοποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται οι εξήςενδείξεις: α)ελληνικής προέλευσης β)ποιότητα Α. Η συσκευασία για τα όσπριανα είναι των 500 γρ. και για τα ρύζια του 1 κιλού.Άνθος αραβοσίτου : Άμυλο αραβοσίτου για κρέμα ζαχαροπλαστικής, με γεύσηβανίλια σε χάρτινη συσκευασία των 160γρΖυμαρικά : Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100% και να μην προορίζονταιγια επαγγελματική χρήση. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμήκαι αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα,ακάρεα κ.λ.π. Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι των 500 γρ. Ζάχαρη : Η ζάχαρη να είναι ελληνικής παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία τουενός (1) κιλού και να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες.Μαργαρίνη τύπου SOFT : Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικέςλιπαρές ύλες και το οποίο έχει την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες:άνω των 62% και κάτω του 80%. Το βάρος της συσκευασίας του να είναι 500γρ.Ξύδι – Χυμός λεμονιού : Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναιαναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Το βάρος του να είναι 350 γρ.Στη συσκευασία του χυμού λεμονιού να αναγράφεται η φράση «Άρτυμαλεμονιού» και το βάρος να είναι 420 γρ.Φρυγανιά τριμμένη : Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλεύριοποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας εκ των επιτρεπόμενων. Να προέρχονται απόκανονικά παρασκευασμένο άρτο. Το βάρος της συσκευασίας να είναι 330-400γρ.Στιγμιαίο ρόφημα με κακάο : Στιγμιαίο ρόφημα κακάο το οποίο περιέχειβιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Το βάρος τη συσκευασίας του να είναι 500 γρ.Στη συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μεταλλικάστοιχεία.

Σελίδα 12 από 45

Page 13: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις : Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεωςυγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανικήουσία. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού.Μαρμελάδα : Η μαρμελάδα να είναι ελληνική (φράουλα). Να είναιπαρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντοςείδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. Τοβάρος της συσκευασίας του να είναι 370 gr έως 450 gr.Αλεύρι τύπου φαρίνα : αλεύρι που φουσκώνει μόνο του σε συσκευασία 500γρ.Βανίλιες : Συσκευασία πέντε τεμαχίων (της μιας δόσης).Χυμός Νέκταρ : Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 1000ml ή των 250mlκατά περίπτωση. Στην ετικέτα του να αναγράφεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σεχυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη«περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει ναεμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του προϊόντος. Να είναι χωρίςσυντηρητικά.Πιπέρι – ρίγανη : Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές και το βάροςτης συσκευασίας τους να είναι των 100γρ.Κόρν-φλέιξ – Δημητριακά : Να είναι σε συσκευασία των 375 γρ. όπωςδιατίθενται στην ευρεία αγορά, να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες και νααναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)Ημερομηνία λήξης, β)Σύνθεση του προϊόντος,γ)Περιεκτικότητα σε βιταμίνες.Τσάι του βουνού : Τσάι του βουνού σε συσκευασία των 100γρΤσάϊ (φακελάκια) : Τσάι τύπου Lipton σε συσκευασία των 20τεμ.Κομπόστα ροδάκινο : Επί της συσκευασίας πρέπει απαραίτητα νααναγράφεται το καθαρό βάρος του περιεχομένου καρπού μετά τηναποστράγγιση, η πυκνότητα του σιροπιού και η ημερομηνία λήξης. Δενεπιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Το βάρος τηςσυσκευασίας να είναι 850 γρ.Ψωμί για τοστ : Σταρένιο ψωμί χωρίς συντηρητικά εξωτερικά της συσκευασίαςνα αναγράφονται, η προέλευση, η ημερομηνία λήξης και το καθαρό βάρος. Σεσυσκευασία των 850γρ.Μπισκότα : Μπισκότα τύπου Μιράντα συσκευασία 500 γρ. Συστατικά αλεύρι,γάλα, φυτικά έλαια, φυτικές ίνες. Σε αεροστεγή συσκευασία, παραγωγής καισυσκευασίας Ελλάδα.Ελιές: Χύμα Ελληνικές Χαλκιδικής απύρηνες μεγάλου μεγέθους σε συσκευασίατου ενός κιλού.Χυμός ντομάτας : Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των 500 γρ.Το άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι.Καλαμποκέλαιο : Το καλαμποκέλαιο θα πρέπει να είναι 100% φυτικό λάδι απόκαλαμπόκι, σε συσκευασία του 1 Λίτρου.Εβαπορέ γάλα : γάλα αγελαδινό συμπυκνωμένο αποστειρωμένο, με 4 %λιπαρά, σε μεταλλική συσκευασία των 410gr με εγκοπή για εύκολο άνοιγμα, θαπληροί τους όρους των περί τροφίμων διατάξεων και θα προέρχεται από τανομίμως λειτουργούντα εργοστάσια.Μέλι: Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» ή «ανθόμελο» πρέπει να είναιευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Το μέλι να είναιελληνικής παραγωγής. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία τοκαθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνσηή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Το βάρος της συσκευασίας του ναείναι από 900 γρ. έως 1000 γρ.

Σελίδα 13 από 45

Page 14: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

Τυρί φέτα: Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα. Στη συσκευασία νααναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«ΦΕΤΑ» (FETA) β)Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) γ) Τυρί δ) Η επωνυμία και η έδρατου παραγωγού-συσκευαστή ε) Το βάρος του περιεχομένου στ) Η ημερομηνίαπαραγωγής ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1) Τα δυο πρώταγράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 2) Ο αύξοντας αριθμός του τύπουσυσκευασίας 3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ–1650-20.12.94).Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισηςΚτηνιατρικής Υπηρεσίας. Αποκλείονται τα τρίμματα.

α/α Περιγραφή είδους

ΚωδικόςCPV

M.M.

Ποσότητα

1 ΑΥΓΑ 03142500-3 ΤΕΜ 1090

2 ΚΑΣΕΡΙ 15542200-1 ΚΙΛΟ 345

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 15551300-8 TEM 810

4 ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΛΑΤΙ (1000γρ.) 15872400-5 ΤΕΜ 90

5 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΤΩΝ 500γρ. 15331425-2 ΤΕΜ 540

6 ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ ΤΩΝ 500γρ. 03212211-2 ΤΕΜ 215

7 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03221210-1 ΤΕΜ 235

8 ΡΕΒΥΘΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03212212-9 ΤΕΜ 155

9 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΤΩΝ 160γρ. 15893200-6 ΤΕΜ 125

10 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΤΩΝ 500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 232

11 ΚΟΦΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 637

12 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (1 ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 195

13 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (1 ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 180

14 ΖΑΧΑΡΗ ΑΣΠΡΗ (1 ΚΙΛΟΥ) 15831000-2 ΤΕΜ 210

15 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΩΝ 500γρ. 15431100-9 ΤΕΜ 250

16 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΤΩΝ 420γρ. 15321300-7 ΤΕΜ 54

17 ΞΥΔΙ ΤΩΝ 350γρ. 15871110-8 ΤΕΜ 120

18 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΩΝ 350γρ. 15821110-3 ΤΕΜ 71

19ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΤΩΝ 500γρ. 15841400-9 ΤΕΜ 55

20 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1 ΚΙΛΟΥ) 15612120-8 ΤΕΜ 105

21 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΩΝ 380γρ. 15332290-3 ΤΕΜ 106Σελίδα 14 από 45

Page 15: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

22 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΤΩΝ 500γρ. 15612190-9 ΤΕΜ 170

23 ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15812000-3 ΤΕΜ 97

24 ΧΥΜΟΙ ΝΕΚΤΑΡ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 15982100-6 ΤΕΜ 740

25 ΠΙΠΕΡΙ ΤΩΝ 100 γρ. 15872100-2 ΤΕΜ 45

26 ΡΙΓΑΝΗ ΤΩΝ 100 γρ. 15872200-3 ΤΕΜ 40

27 CORN FLAKES ΤΩΝ 400γρ. 15613311-1 ΤΕΜ 489

28 ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15863000-5 ΤΕΜ 97

29 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΤΩΝ 850γρ. 15897200-4 ΤΕΜ 205

30 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΤΩΝ 850 γρ. 15811500-1 ΤΕΜ 510

31 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΤΩΝ 500γρ. 15821200-1 ΤΕΜ 310

32 ΕΛΙΕΣ ΑΠΥΡΗΝΕΣ 15331450-6 ΤΕΜ 200

33 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΤΩΝ 500γρ. 15322100-2 ΤΕΜ 360

34 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1lit 15621000-7 ΤΕΜ 99

35 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410γρ.) 15511600-9 ΤΕΜ 50

36 ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙΑ (500γρ.) 15851100-9 ΤΕΜ 100

37 ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ (500γρ.) 15851100-9 ΤΕΜ 100

38 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κ 15331170-9 ΤΕΜ 400

39 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1κ 15331170-9 ΤΕΜ 400

40 ΜΕΛΙ 15831600-8 ΚΙΛΟ 66

41 ΤΥΡΙ-ΦΕΤΑ 15542300-2 ΚΙΛΟ 380

6.2 Είδη παντοπωλείου Παιδικής εξοχής ΜεταμόρφωσηςΌλα τα είδη παντοπωλείου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Τα

χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ήπροέλευσης Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν στα ελληνικά ενδείξειςόπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, περίεπισήμανσης. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά καιαπολυμασμένα.

α/α Περιγραφή είδουςΚωδικόςCPV M.M.

Ποσότητα

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 15612120-8 ΚΙΛΑ 20

2 ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 03142500-3 ΤΕΜ 1000

Σελίδα 15 από 45

Page 16: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

3 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410γρ. 15511600-9 ΤΕΜ 100

4 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 03222400-7 ΚΙΛΑ 50

5 ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ 15131700-2 ΚΙΛΑ 150

6 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΒΡΑΣΤΟ 500γρ. 15131130-5 ΤΕΜ 300

7 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 15851100-9 ΚΙΛΑ 400

8 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο-6-Νο10 15851100-9 ΚΙΛΑ 220

9 ΜΑΡΑΡΟΝΙΑ Νο2-Νο-3 15851100-9 ΚΙΛΑ 500

10 ΜΕΛΙ ΜΕΡΙΔΑ 15831600-8 ΤΕΜ 10000

11 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 03211300-6 ΚΙΛΑ 420

12 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 03211300-6 ΚΙΛΑ 550

13 ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ 15131230-6 ΚΙΛΑ 230

14 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 03221210-1 ΚΙΛΑ 200

15 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 03221210-1 ΚΙΛΑ 200

16 ΑΛΑΤΙ 400γρ. 15872400-5 ΤΕΜ 300

17 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ. 15830000-5 ΤΕΜ 25

18 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 15831200-4 ΤΕΜ 250

19 ΗΛΙΑΙΛΑΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ 15411100-3 ΤΕΜ 118

20 ΚΑΚΑΟ 450γρ. 15841000-5 TEM 60

21 ΚΑΝΕΛΑ 15872000-1 ΤΕΜ 100

22 ΚΟΡΝ-ΦΛΕΪΚΣ κιλό 15610000-7 ΚΙΛΑ 320

23 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΥΣΚ. 15811300-9 ΤΕΜ 5500

24ΚΥΒΟΙ ΖΩΜΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ/ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1χ24τεμ. 15891500-5 ΤΕΜ 100

25 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΡΙΔΑ 15332290-3 ΤΕΜ 15000

26 ΜΕΡΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΑ 15842200-4 ΤΕΜ 15000

27 ΜΠΕΣΑΜΕΛ 330γρ. 15612420-1 ΤΕΜ 250

28 ΞΥΔΙ 15871110-8 ΤΕΜ 60

29 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 200γρ. 15872100-2 ΤΕΜ 20

30 ΡΙΓΑΝΗ 50γρ. 15872000-1 TEM 150

Σελίδα 16 από 45

Page 17: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

31 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ τεμ/5κιλ. 15331426-2 ΤΕΜ 100

32 ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ 80γρ. 15863000-5 ΤΕΜ 20

33 ΦΥΤΙΝΗ 800γρ. 15420000-8 ΤΕΜ 100

34 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ (ΞΙΝΟ) 15321300-7 ΤΕΜ 90

35 ΧΥΜΟΣ ΣΥΣΚ. 250ml 15982100-6 ΤΕΜ 5000

7. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ελαιόλαδο: Να παράγεται στην Ελλάδα. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναιΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ και να έχει οξύτητα 0-1%, σε συσκευασία 5lt, ναπληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων.

7.1 Ελαιόλαδο ΝΠΔΔ Αριστοτέλης

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ποσότητα

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5λίτ. 15411110-6 ΤΕΜ 185

7.2 Ελαιόλαδο Παιδικής εξοχής Μεταμόρφωσης

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ποσότητα

1ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΠΑΡΘΕΝΟ 5λιτ. 15411110-6 ΤΕΜ 100

8. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Κατεψυγμένα λαχανικά Παιδικής εξοχής ΜεταμόρφωσηςΝα είναι κατεψυγμένα Α ποιότητας καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα απότα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου

θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσηςΕ.Ε. Α' ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θαπληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτη

Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% τού αρχικού βάρους. Η κατάψυξη και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν

εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα

μεταφορικά μέσα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του

Κώδικα Τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Σελίδα 17 από 45

Page 18: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

Διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

α/αΠεριγραφήείδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

1 ΑΡΑΚΑΣ 1Κ. 15331170-9 ΚΙΛΑ 400

2ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ 1Κ. 15331170-9 ΚΙΛΑ 400

9. ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Είδη Γαλακτοκομικών Παιδικής εξοχής ΜεταμόρφωσηςΌλα τα τυριά να είναι πρώτης ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και

επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τηχαρακτηριστική γεύση εκάστου του κάθε είδους, να μην παρουσιάζουναλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας.

Τα χορηγούμενα είδη καθώς και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα μετους όρους του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως καινα πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ΙσχύουσεςΚοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα τυριά πρέπει να πληρούν τιςμικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97.

Το γιαούρτι να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 τουΚ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διακινείται σεσυνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές καικτηνιατρικές Διατάξεις.

Το Φρέσκο γάλα θα είναι Ελληνικής προέλευσης με 3,5% λιπαρά, σεσυσκευασία 1 λίτρου με ημερομηνία λήξης και κανονική παστερίωση μεαναγραφόμενα τα συστατικά, τα λιπαρά και όλες οι προδιαγραφές.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικατροφίμων και ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θαπαρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θαμεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.Ενδεικτικήποσότητα

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 03333000-4 ΛΙΤΡΟ 5500

2 ΓΑΛΑ Μ.Δ. 15511200-5 ΛΙΤΡΟ 200

3ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 250γρ. 15551300-8 ΤΕΜ. 1150

4 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 15542300-2 ΚΙΛΑ 800

5ΤΥΡΙ GOYDA-EDAM (ΦΕΤΕΣ) 15543200-8 ΚΙΛΑ 150

6ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 15543300-9 ΚΙΛΑ 200

Σελίδα 18 από 45

Page 19: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

7ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΕΡΙΔΕΣ 100τεμ. 15530000-2 ΚΙΒ. 400

10. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥΕίδη Ζαχαροπλαστείου Παιδικής εξοχής Μεταμόρφωσης

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικατροφίμων και ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θαπαρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θαμεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.Ενδεικτικήποσότητα

1 ΚΡΕΜΑ 150γρ. 15810000-9 ΤΕΜ. 2500

2 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 150γρ. 15810000-9 ΤΕΜ. 2500

3 ΡΥΖΟΓΑΛΟ 150γρ. 15810000-9 ΤΕΜ. 2500

11. ΠΑΓΩΤΑΠαγωτά Παιδικής εξοχής Μεταμόρφωσης

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικατροφίμων και ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θαπαρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θαμεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε.Ε.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.Ενδεικτικήποσότητα

1 ΠΑΓΩΤΑ 150γρ. 15555100-4 ΤΕΜ 6000

Θεωρήθηκε 14/11/2016 Πολύγυρος 14/11/2016 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο συντάξαςΟικονομικών Υπηρεσιών

Κυριακίδου Πηνελόπη Μαρινούδης Ιωάννης ΠΕ 1 Διοικητικού ΔΕ1 Διοικητικού

Σελίδα 19 από 45

Page 20: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100Πληροφορίες : Μαρινούδης ΙωάννηςΤηλέφωνο : 23713 50738Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

Δημόσιος Διαγωνισμός για τηνπρομήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

του Δήμου Πολυγύρου και τωνΝομικών του Προσώπων

Ειδική ΣυγγραφήΥποχρεώσεων

Σελίδα 20 από 45

Page 21: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100Πληροφορίες : Μαρινούδης ΙωάννηςΤηλέφωνο : 23713 50738Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του ΔήμουΠολυγύρου και των νομικών του προσώπων, έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των251.597,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2016, και θα χρηματοδοτηθείαπό ιδίους πόρους.

Θα διεξαχθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός μεχρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για τηνπρομήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πολυγύρου καιτων νομικών του προσώπων για ένα έτος, σύμφωνα με τις τεχνικέςπροδιαγραφές, της υπ'αριθμ. 8/2016 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιώντου Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις κάτωθι κατηγορίεςτροφίμων:

1 Φρέσκο Γάλα CPV 15511500-8

2 Είδη Οπωρολαχανικών CPV 03220000-9

3 Είδη Κρεοπωλείου CPV 15100000-9

4 Είδη Αρτοποιείου CPV 15810000-9

5 Κατεψυγμένα Ψάρια CPV 15221000-3

6 Είδη Παντοπωλείου CPV 15000000-8

7 Ελαιόλαδο CPV 15411110-6

8 Κατεψυγμένα Λαχανικά CPV 15331170-9

9 Είδη Γαλακτοκομικών CPV 15500000-3

10 Είδη Ζαχαροπλαστείου CPV 15812100-4

11 Παγωτά CPV 15555100-4

Τεχνικές προδιαγραφές

Σελίδα 21 από 45

Page 22: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές πουπεριγράφονται στην υπ'αριθμ. 8/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τουΔήμου Πολυγύρου. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα μετον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών , τις εκάστοτε αγορανομικές διατάξεις και τηνΝομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόπος - Τρόπος παράδοσης 1. Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται καθημερινά ή τουλάχιστον δύο φορές

την εβδομάδα έπειτα από συμφωνία ανάλογα με τις δυνατότητες τουπρομηθευτή στις εγκαταστάσεις του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικώντου Προσώπων.

2. Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά.3. Η παράδοση των υπόλοιπων προμηθειών θα γίνεται περιοδικά έπειτα

από εντολή του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων(γραπτή ή τηλεφωνική) ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση μέσα σε διάστημα δύο ημερών

από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει με τηνπαραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΔήμουΠολυγύρου και των Νομικών του προσώπων όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Δήμος Πολυγύρου: Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται στις έδρες τωνΔημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πολυγύρου (Πολύγυρο, Γαλάτιστα,Παλαιόχωρα και Ορμύλια) του Νομού Χαλκιδικής

2. Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”: Τα εμπορεύματα θα παραδίδονται στο χώροπου θα υποδεικνύει ο υπάλληλος του Παιδικού Σταθμού (αποθήκες,χώρος κουζίνας).

Η παράδοση θα γίνεται στους παρακάτω Παιδικούς Σταθμούς:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1 Α Παιδικός Σταθμός Πολυγύρου

Πλατεία Γράμμου 11 2371022279

2Β Παιδικός Σταθμός Πολυγύρου

Β. Ηπείρου 11 2371022244

3 Παιδικός Σταθμός Ολύνθου ΟΛΥΝΘΟΣ 2373091170

4 Παιδικός Σταθμός Ορμύλιας ΟΡΜΥΛΙΑ 2371041234

5 Παιδικός Σταθμός Γαλάτιστας ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 2371031222

3. Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης(Κατασκήνωση):Τα εμπορεύματα θαπαραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει ο υπάλληλος της παιδικής εξοχήςΜεταμόρφωσης(αποθήκες,χώρος κουζίνας)που βρίσκεται στην ΜεταμόρφωσηΧαλκιδικής.

Θεωρήθηκε 14/11/2016 Πολύγυρος 14/11/2016 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο συντάξαςΟικονομικών Υπηρεσιών

Κυριακίδου Πηνελόπη Μαρινούδης Ιωάννης ΠΕ 1 Διοικητικού ΔΕ1 Διοικητικού

Σελίδα 22 από 45

Page 23: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100Πληροφορίες : Μαρινούδης ΙωάννηςΤηλέφωνο : 23713 50738Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

Δημόσιος Διαγωνισμός για τηνπρομήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

του Δήμου Πολυγύρου και τωνΝομικών του Προσώπων

ΕνδεικτικόςΠροϋπολογισμός

Σελίδα 23 από 45

Page 24: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100Πληροφορίες : Μαρινούδης ΙωάννηςΤηλέφωνο : 23713 50738Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

α/α ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ13% &24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗΔΑΠΑΝΗ

1 Δήμος Πολυγύρου 37.070,88 4.819,21 41.890,09

2 ΝΠΔΔ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” 54.669,12 8.118,75 62.787,87

Παιδική εξοχή Μεταμόρφωσης 126.366,82 20.552,27 146.919,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 218.106,82 33.490,24 251.597,06

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

α/α Περιγραφή είδους ΚωδικόςCPV

Είδη Ποσόχωρίς ΦΠΑ

1 Φρέσκο Γάλα 15511500-8 1 38.667,13

2 Είδη Οπωρολαχανικών 03220000-9 38 25.835,10

3 Είδη Κρεοπωλείου 15100000-9 9 36.359,00

4 Είδη Αρτοποιείου 15810000-9 7 20.115,60

5 Κατεψυγμένα Ψάρια 15221000-3 2 9.480,50

6 Είδη Παντοπωλείου 15000000-8 75 44.451,74

7 Ελαιόλαδο 15411110-6 1 6.882,75

8 Κατεψυγμένα λαχανικά 15331170-9 2 1.760,00

9 Γαλακτοκομικά προϊόντα 15500000-3 7 17.555,00

10 Είδη ζαχαροπλαστικής 15812100-4 3 9.500,00

11 Παγωτά 15555100-4 1 7.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 151 218.106,82

ΦΠΑ 13% & 24& 33.490,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 251.597,06

Σελίδα 24 από 45

Page 25: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

α/α Περιγραφή Ομάδας Κωδικός CPV ΕΙΔΗ ΠΟΣΟ

1 Φρέσκο Γάλα 15511500-8 1 26.701,85 €

ΣΥΝΟΛΟ 1 26.701,85 €

ΦΠΑ 3.471,24 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.173,09 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 1 – ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

α/α Περιγραφή είδουςΚωδικός CPV M.M.

Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

1.1ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ Δ.Ε.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 16896 1,19 20.106,24 13% 2.613,81 22.720,05

1.2ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ Δ.Ε.

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 3696 1,19 4.398,24 13% 571,77 4.970,01

1.3ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ Δ.Ε.

ΟΡΜΥΛΙΑΣ 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 6336 1,19 7.539,84 13% 980,18 8.520,02

1.4ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 4224 1,19 5.026,56 13% 653,45 5.680,01

37.070,88 4.819,21 41.890,09

Σελίδα 25 από 45

Page 26: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΝΠΔΔ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

α/α Περιγραφή Ομάδας Κωδικός CPV ΕΙΔΗ ΠΟΣΟ

2 Φρέσκο Γάλα 15511500-8 1 1.596,25

3Είδη Οπωρολαχανικών - Α΄& Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 03220000-9 22 4.773,00

4Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 03220000-9 20 1.103,90

5Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 03220000-9 23 2.802,50

6Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 03220000-9 22 1.085,70

7Είδη Κρεοπωλείου - Α΄& Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 15100000-9 3 4.610,00

8 Είδη Κρεοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 15100000-9 3 2.683,00

9 Είδη Κρεοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 15100000-9 3 1.427,00

10 Είδη Κρεοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 15100000-9 3 1.155,00

11Είδη Αρτοποιείου- Α΄& Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 15810000-9 2 1.822,48

12 Είδη Αρτοποιείου- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 15810000-9 2 775,04

13 Είδη Αρτοποιείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 15810000-9 2 690,72

14 Είδη Αρτοποιείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 15810000-9 2 527,36

15 Κατεψυγμένα Ψάρια 15221000-3 1 3.980,50

16Είδη Παντοπωλείου - Α΄& Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 15000000-8 38 9.776,30

17 Είδη Παντοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 15000000-8 40 5.696,70

18Είδη Παντοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 15000000-8 32 2.883,41

19 Είδη Παντοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 15000000-8 38 2.812,51

20 Ελαιόλαδο 15411110-6 5 4.467,75

ΣΥΝΟΛΟ 262 54.669,12

ΦΠΑ 13% & 24% 8.118,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.787,87

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 2 – ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

α/α Περιγραφή είδουςΚωδικός CPV M.M.

Ενδεικτική

ποσότητα

Τιμήμονάδα

ςΜερικόσύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικόσύνολο

2.1

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ A’ & B’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 445 1,25 556,25 13% 72,31 628,56

2.2ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 512 1,25 640,00 13% 83,20 723,20

Σελίδα 26 από 45

Page 27: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

2.3

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 100 1,25 125,00 13% 16,25 141,25

2.4

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 220 1,25 275,00 13% 35,75 310,75

1.596,25 207,51 1.803,76

ΟΜΑΔΑ 3 – Είδη Οπωρολαχανικών - Α΄& Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

α/α Περιγραφή είδουςΚωδικός

CPV M.M.Ενδεικτικήποσότητα

Τιμήμονάδα

ςΜερικόσύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικόσύνολο

3.1 ΠΑΤΑΤΕΣ 03212100-1 ΚΙΛΟ 620 0,65 403,00 13% 52,39 455,39

3.2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 03221113-1 ΚΙΛΟ 120 0,60 72,00 13% 9,36 81,36

3.3 ΣΚΟΡΔΑ 03221200-8 ΤΕΜ 40 0,40 16,00 13% 2,08 18,08

3.4 ΣΠΑΝΑΚΙ 03221340-1 ΚΙΛΟ 250 1,78 445,00 13% 57,85 502,85

3.5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 03221212-5 ΚΙΛΟ 100 2,80 280,00 13% 36,40 316,40

3.6 ΛΕΜΟΝΙΑ 03222210-8 ΚΙΛΟ 120 2,50 300,00 13% 39,00 339,00

3.7 ΜΗΛΑ 03222321-9 ΚΙΛΟ 200 1,20 240,00 13% 31,20 271,20

3.8 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4 ΚΙΛΟ 250 1,60 400,00 13% 52,00 452,00

3.9 ΑΧΛΑΔΙΑ 03222322-6 ΚΙΛΟ 180 1,85 333,00 13% 43,29 376,29

3.10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 100 0,50 50,00 13% 6,50 56,50

3.11 ΣΕΛΙΝΟ 15872300-4 ΚΙΛΟ 40 2,00 80,00 13% 10,40 90,40

3.12 ΚΑΡΟΤΑ 03221112-4 ΚΙΛΟ 200 1,10 220,00 13% 28,60 248,60

3.13 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 03221240-0 ΚΙΛΟ 300 1,70 510,00 13% 66,30 576,30

3.14 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ 03221270-9 ΤΕΜ 400 0,50 200,00 13% 26,00 226,00

3.15 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 03221310-2 ΚΙΛΟ 160 1,50 240,00 13% 31,20 271,20

3.16 ΛΑΧΑΝΑ 03221410-3 ΚΙΛΟ 150 0,60 90,00 13% 11,70 101,70

3.17 ΑΝΙΘΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 60 0,50 30,00 13% 3,90 33,90

3.18ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 03221200-8 ΤΕΜ 50 0,50 25,00 13% 3,25 28,25

3.19 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 03222332-9 ΚΙΛΟ 140 1,50 210,00 13% 27,30 237,30

3.20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 03222220-1 ΚΙΛΟ 140 1,35 189,00 13% 24,57 213,57

3.21 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 03222000-3 ΚΙΛΟ 430 0,50 215,00 13% 27,95 242,95

Σελίδα 27 από 45

Page 28: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

3.22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 150 1,50 225,00 13% 29,25 254,25

4.773,00 620,49 5.393,49

ΟΜΑΔΑ 4 – Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός

CPV M.M.Ενδεικτικήποσότητα

Τιμήμονάδα

ςΜερικόσύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικόσύνολο

4.1 ΠΑΤΑΤΕΣ 03212100-1 ΚΙΛΟ 155 0,65 100,75 13% 13,10 113,85

4.2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 03221113-1 ΚΙΛΟ 100 0,60 60,00 13% 7,80 67,80

4.3 ΣΚΟΡΔΑ 03221200-8 ΤΕΜ 10 0,40 4,00 13% 0,52 4,52

4.4 ΣΠΑΝΑΚΙ 03221340-1 ΚΙΛΟ 30 1,78 53,40 13% 6,94 60,34

4.5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 03221212-5 ΚΙΛΟ 30 2,80 84,00 13% 10,92 94,92

4.6 ΛΕΜΟΝΙΑ 03222210-8 ΚΙΛΟ 10 2,50 25,00 13% 3,25 28,25

4.7 ΜΗΛΑ 03222321-9 ΚΙΛΟ 80 1,20 96,00 13% 12,48 108,48

4.8 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4 ΚΙΛΟ 80 1,60 128,00 13% 16,64 144,64

4.9 ΑΧΛΑΔΙΑ 03222322-6 ΚΙΛΟ 45 1,85 83,25 13% 10,82 94,07

4.10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 10 0,50 5,00 13% 0,65 5,65

4.11 ΣΕΛΙΝΟ 15872300-4 ΚΙΛΟ 10 2,00 20,00 13% 2,60 22,60

4.12 ΚΑΡΟΤΑ 03221112-4 ΚΙΛΟ 50 1,10 55,00 13% 7,15 62,15

4.13 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 03221240-0 ΚΙΛΟ 70 1,70 119,00 13% 15,47 134,47

4.14 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ 03221270-9 ΤΕΜ 100 0,50 50,00 13% 6,50 56,50

4.15 ΛΑΧΑΝΑ 03221410-3 ΤΕΜ 80 0,60 48,00 13% 6,24 54,24

4.16 ΑΝΙΘΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 10 0,50 5,00 13% 0,65 5,65

4.17ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 03221200-8 ΤΕΜ 10 0,50 5,00 13% 0,65 5,65

4.18 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 03222332-9 ΚΙΛΟ 35 1,50 52,50 13% 6,83 59,33

4.19 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 03222000-3 ΚΙΛΟ 100 0,50 50,00 13% 6,50 56,50

4.20 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 40 1,50 60,00 13% 7,80 67,80

1.103,90 143,51 1.247,41

Σελίδα 28 από 45

Page 29: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΟΜΑΔΑ 5 – Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός

CPV M.M.Ενδεικτικήποσότητα

Τιμήμονάδα

ςΜερικόσύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικόσύνολο

5.1 ΠΑΤΑΤΕΣ 03212100-1 ΚΙΛΟ 310 0,65 201,50 13% 26,20 227,70

5.2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 03221113-1 ΚΙΛΟ 110 0,60 66,00 13% 8,58 74,58

5.3 ΣΚΟΡΔΑ 03221200-8 ΤΕΜ 4 0,40 1,60 13% 0,21 1,81

5.4 ΣΠΑΝΑΚΙ 03221340-1 ΚΙΛΟ 80 1,78 142,40 13% 18,51 160,91

5.5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 03221212-5 ΚΙΛΟ 150 2,80 420,00 13% 54,60 474,60

5.6 ΛΕΜΟΝΙΑ 03222210-8 ΚΙΛΟ 60 2,50 150,00 13% 19,50 169,50

5.7 ΜΗΛΑ 03222321-9 ΚΙΛΟ 100 1,20 120,00 13% 15,60 135,60

5.8 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4 ΚΙΛΟ 125 1,60 200,00 13% 26,00 226,00

5.9 ΑΧΛΑΔΙΑ 03222322-6 ΚΙΛΟ 90 1,85 166,50 13% 21,65 188,15

5.10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 50 0,50 25,00 13% 3,25 28,25

5.11 ΣΕΛΙΝΟ 15872300-4 ΚΙΛΟ 20 2,00 40,00 13% 5,20 45,20

5.12 ΚΑΡΟΤΑ 03221112-4 ΚΙΛΟ 100 1,10 110,00 13% 14,30 124,30

5.13 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 03221240-0 ΚΙΛΟ 250 1,70 425,00 13% 55,25 480,25

5.14 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ 03221270-9 ΤΕΜ 200 0,50 100,00 13% 13,00 113,00

5.15 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 03221310-2 ΚΙΛΟ 80 1,50 120,00 13% 15,60 135,60

5.16 ΛΑΧΑΝΑ 03221410-3 ΚΙΛΟ 75 0,60 45,00 13% 5,85 50,85

5.17 ΑΝΙΘΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 15 0,50 7,50 13% 0,98 8,48

5.18ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 03221200-8 ΤΕΜ 35 0,50 17,50 13% 2,28 19,78

5.19 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 1,25 25,00 13% 3,25 28,25

5.20 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 03222332-9 ΚΙΛΟ 70 1,50 105,00 13% 13,65 118,65

5.21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 03222220-1 ΚΙΛΟ 70 1,35 94,50 13% 12,29 106,79

5.22 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 03222000-3 ΚΙΛΟ 215 0,50 107,50 13% 13,98 121,48

5.23 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 75 1,50 112,50 13% 14,63 127,13

2.802,50 364,33 3.166,83

Σελίδα 29 από 45

Page 30: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΟΜΑΔΑ 6 – Είδη Οπωρολαχανικών - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

6.1 ΠΑΤΑΤΕΣ 03212100-1 ΚΙΛΟ 120 0,65 78,00 13% 10,14 88,14

6.2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 03221113-1 ΚΙΛΟ 40 0,60 24,00 13% 3,12 27,12

6.3 ΣΚΟΡΔΑ 03221200-8 ΤΕΜ 2 0,40 0,80 13% 0,10 0,90

6.4 ΣΠΑΝΑΚΙ 03221340-1 ΚΙΛΟ 30 1,78 53,40 13% 6,94 60,34

6.5 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 03221212-5 ΚΙΛΟ 40 2,80 112,00 13% 14,56 126,56

6.6 ΛΕΜΟΝΙΑ 03222210-8 ΚΙΛΟ 30 2,50 75,00 13% 9,75 84,75

6.7 ΜΗΛΑ 03222321-9 ΚΙΛΟ 50 1,20 60,00 13% 7,80 67,80

6.8 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 03222111-4 ΚΙΛΟ 60 1,60 96,00 13% 12,48 108,48

6.9 ΑΧΛΑΔΙΑ 03222322-6 ΚΙΛΟ 45 1,85 83,25 13% 10,82 94,07

6.10 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 25 0,50 12,50 13% 1,63 14,13

6.11 ΣΕΛΙΝΟ 15872300-4 ΚΙΛΟ 10 2,00 20,00 13% 2,60 22,60

6.12 ΚΑΡΟΤΑ 03221112-4 ΚΙΛΟ 50 1,10 55,00 13% 7,15 62,15

6.13 ΝΤΟΜΑΤΕΣ 03221240-0 ΚΙΛΟ 60 1,70 102,00 13% 13,26 115,26

6.14 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ 03221270-9 ΤΕΜ 100 0,50 50,00 13% 6,50 56,50

6.15 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 03221310-2 ΚΙΛΟ 30 1,50 45,00 13% 5,85 50,85

6.16 ΛΑΧΑΝΑ 03221410-3 ΚΙΛΟ 40 0,60 24,00 13% 3,12 27,12

6.17 ΑΝΙΘΟΣ 15872300-4 ΤΕΜ 15 0,50 7,50 13% 0,98 8,48

6.18ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 03221200-8 ΤΕΜ 15 0,50 7,50 13% 0,98 8,48

6.19 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 03222332-9 ΚΙΛΟ 35 1,50 52,50 13% 6,83 59,33

6.20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 03222220-1 ΚΙΛΟ 35 1,35 47,25 13% 6,14 53,39

6.21 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 03222000-3 ΚΙΛΟ 40 0,50 20,00 13% 2,60 22,60

6.22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 40 1,50 60,00 13% 7,80 67,80

1.085,70 141,14 1.226,84

Σελίδα 30 από 45

Page 31: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΟΜΑΔΑ 7 – Είδη Κρεοπωλείου - Α΄& Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

7.1ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 15131620-7 ΚΙΛΟ 250 9,00 2.250,00 13% 292,50 2.542,50

7.2

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15112130-6 ΚΙΛΟ 250 4,00 1.000,00 13% 130,00 1.130,00

7.3

ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15113000-3 ΚΙΛΟ 200 6,80 1.360,00 13% 176,80 1.536,80

4.610,00 599,30 5.209,30

ΟΜΑΔΑ 8 – Είδη Κρεοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

8.1ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 15131620-7 ΚΙΛΟ 167 9,00 1.503,00 13% 195,39 1.698,39

8.2

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15112130-6 ΚΙΛΟ 125 4,00 500,00 13% 65,00 565,00

8.3

ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15113000-3 ΚΙΛΟ 100 6,80 680,00 13% 88,40 768,40

2.683,00 348,79 3.031,79

ΟΜΑΔΑ 9 – Είδη Κρεοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

9.1ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 15131620-7 ΚΙΛΟ 83 9,00 747,00 13% 97,11 844,11

9.2

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15112130-6 ΚΙΛΟ 85 4,00 340,00 13% 44,20 384,20

9.3

ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15113000-3 ΚΙΛΟ 50 6,80 340,00 13% 44,20 384,20

1.427,00 185,51 1.612,51

ΟΜΑΔΑ 10 – Είδη Κρεοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

10.1ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 15131620-7 ΚΙΛΟ 55 9,00 495,00 13% 64,35 559,35

Σελίδα 31 από 45

Page 32: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

10.2

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15112130-6 ΚΙΛΟ 80 4,00 320,00 13% 41,60 361,60

10.3

ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15113000-3 ΚΙΛΟ 50 6,80 340,00 13% 44,20 384,20

1.155,00 150,15 1.305,15

ΟΜΑΔΑ 11 – Είδη Αρτοποιείου- Α΄& Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

11.1 ΑΡΤΟΣ ΚΙΛΟΥ 15811100-7 ΤΕΜ 811 1,68 1.362,48 13% 177,12 1.539,60

11.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 15811500-1 ΤΕΜ 1000 0,46 460,00 13% 59,80 519,80

1.822,48 236,92 2.059,40

ΟΜΑΔΑ 12 – Είδη Αρτοποιείου- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

12.1 ΑΡΤΟΣ ΚΙΛΟΥ 15811100-7 ΤΕΜ 400 1,68 672,00 13% 87,36 759,36

12.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 15811500-1 ΤΕΜ 224 0,46 103,04 13% 13,40 116,44

775,04 100,76 875,80

ΟΜΑΔΑ 13– Είδη Αρτοποιείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

13.1 ΑΡΤΟΣ ΚΙΛΟΥ 15811100-7 ΤΕΜ 329 1,68 552,72 13% 71,85 624,57

13.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 15811500-1 ΤΕΜ 300 0,46 138,00 13% 17,94 155,94

690,72 89,79 780,51

ΟΜΑΔΑ 14 – Είδη Αρτοποιείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

14.1 ΑΡΤΟΣ ΚΙΛΟΥ 15811100-7 ΤΕΜ 292 1,68 490,56 13% 63,77 554,33

Σελίδα 32 από 45

Page 33: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

14.2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 15811500-1 ΤΕΜ 80 0,46 36,80 13% 4,78 41,58

527,36 68,56 595,92

ΟΜΑΔΑ 15 – Κατεψυγμένα Ψάρια

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

15.1

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΕΡΚΑ Α΄& Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 15221000-3 ΚΙΛΟ 169 9,50 1.605,50 13% 208,72 1.814,22

15.2

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΕΡΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣΟΡΜΥΛΙΑΣ 15221000-3 ΚΙΛΟ 120 9,50 1.140,00 13% 148,20 1.288,20

15.3

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΕΡΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 15221000-3 ΚΙΛΟ 70 9,50 665,00 13% 86,45 751,45

15.4

ΨΑΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΕΡΚΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣΟΛΥΝΘΟΥ 15221000-3 ΚΙΛΟ 60 9,50 570,00 13% 74,10 644,10

3.980,50 517,47 4.497,97

ΟΜΑΔΑ 16 – Είδη Παντοπωλείου - Α΄& Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

16.1 ΑΥΓΑ 03142500-3 ΤΕΜ 300 0,30 90,00 13% 11,70 101,70

16.2 ΚΑΣΕΡΙ 15542200-1 ΚΙΛΟ 200 8,63 1.726,00 13% 224,38 1.950,38

16.3 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 15551300-8 TEM 450 0,80 360,00 13% 46,80 406,80

16.4ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΛΑΤΙ (1000γρ.) 15872400-5 ΤΕΜ 40 1,60 64,00 24% 15,36 79,36

16.5ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣΤΩΝ 500γρ. 15331425-2 ΤΕΜ 300 1,80 540,00 24% 129,60 669,60

16.6

ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ ΤΩΝ 500γρ. 03212211-2 ΤΕΜ 100 1,40 140,00 13% 18,20 158,20

16.7

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03221210-1 ΤΕΜ 120 1,90 228,00 13% 29,64 257,64

16.8ΡΕΒΥΘΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03212212-9 ΤΕΜ 80 1,85 148,00 13% 19,24 167,24

16.9

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΤΩΝ 160γρ. 15893200-6 ΤΕΜ 60 1,40 84,00 24% 20,16 104,16

Σελίδα 33 από 45

Page 34: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

16.10ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΤΩΝ 500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 100 1,00 100,00 13% 13,00 113,00

16.11

ΚΟΦΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΩΝ500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 250 1,00 250,00 13% 32,50 282,50

16.12ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (1ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 80 2,00 160,00 13% 20,80 180,80

16.13ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (1 ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 80 2,40 192,00 13% 24,96 216,96

16.14ΖΑΧΑΡΗ ΑΣΠΡΗ (1 ΚΙΛΟΥ) 15831000-2 ΤΕΜ 80 0,90 72,00 24% 17,28 89,28

16.15ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΩΝ500γρ. 15431100-9 ΤΕΜ 100 2,10 210,00 24% 50,40 260,40

16.16

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΤΩΝ 420γρ. 15321300-7 ΤΕΜ 20 0,45 9,00 24% 2,16 11,16

16.17 ΞΥΔΙ ΤΩΝ 350γρ. 15871110-8 ΤΕΜ 30 0,80 24,00 24% 5,76 29,76

16.18

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΩΝ 350γρ. 15821110-3 ΤΕΜ 60 1,80 108,00 24% 25,92 133,92

16.19

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΤΩΝ 500γρ. 15841400-9 ΤΕΜ 30 4,10 123,00 24% 29,52 152,52

16.20

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1 ΚΙΛΟΥ) 15612120-8 ΤΕΜ 50 1,00 50,00 13% 6,50 56,50

16.21ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΩΝ 380γρ. 15332290-3 ΤΕΜ 30 1,80 54,00 24% 12,96 66,96

16.22ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΤΩΝ 500γρ. 15612190-9 ΤΕΜ 80 1,20 96,00 13% 12,48 108,48

16.23ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15812000-3 ΤΕΜ 50 0,75 37,50 24% 9,00 46,50

16.24ΧΥΜΟΙ ΝΕΚΤΑΡ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 15982100-6 ΤΕΜ 340 1,35 459,00 24% 110,16 569,16

16.25ΠΙΠΕΡΙ ΤΩΝ 100 γρ. 15872100-2 ΤΕΜ 20 1,80 36,00 24% 8,64 44,64

16.26ΡΙΓΑΝΗ ΤΩΝ 100 γρ. 15872200-3 ΤΕΜ 20 1,70 34,00 24% 8,16 42,16

16.27CORN FLAKES ΤΩΝ 400γρ. 15613311-1 ΤΕΜ 200 2,80 560,00 24% 134,40 694,40

16.28

ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15863000-5 ΤΕΜ 70 1,80 126,00 24% 30,24 156,24

16.29ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΤΩΝ 850γρ. 15897200-4 ΤΕΜ 140 1,35 189,00 24% 45,36 234,36

16.30ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΤΩΝ 850 γρ. 15811500-1 ΤΕΜ 300 1,80 540,00 24% 129,60 669,60

16.31

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΤΩΝ 500γρ. 15821200-1 ΤΕΜ 150 1,80 270,00 24% 64,80 334,80

16.32ΕΛΙΕΣ ΑΠΥΡΗΝΕΣ 15331450-6 ΤΕΜ 100 7,50 750,00 24% 180,00 930,00

Σελίδα 34 από 45

Page 35: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

16.33

ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΤΩΝ 500γρ. 15322100-2 ΤΕΜ 200 0,80 160,00 24% 38,40 198,40

16.34ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1lit 15621000-7 ΤΕΜ 40 1,80 72,00 24% 17,28 89,28

16.35

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κ 15331170-9 ΤΕΜ 100 2,20 220,00 13% 28,60 248,60

16.36

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ1κ 15331170-9 ΤΕΜ 100 2,20 220,00 13% 28,60 248,60

16.37 ΜΕΛΙ 15831600-8 ΚΙΛΟ 40 6,37 254,80 13% 33,12 287,92

16.38 ΤΥΡΙ-ΦΕΤΑ 15542300-2 ΚΙΛΟ 150 6,80 1.020,00 13% 132,60 1.152,60

9.776,30 1.768,28 11.544,58

ΟΜΑΔΑ 17 – Είδη Παντοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

17.1 ΑΥΓΑ 03142500-3 ΤΕΜ 250 0,30 75,00 13% 9,75 84,75

17.2 ΚΑΣΕΡΙ 15542200-1 ΚΙΛΟ 70 8,63 604,10 13% 78,53 682,63

17.3 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 15551300-8 TEM 200 0,80 160,00 13% 20,80 180,80

17.4ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΛΑΤΙ (1000γρ.) 15872400-5 ΤΕΜ 20 1,60 32,00 24% 7,68 39,68

17.5ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣΤΩΝ 500γρ. 15331425-2 ΤΕΜ 150 1,80 270,00 24% 64,80 334,80

17.6

ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ ΤΩΝ 500γρ. 03212211-2 ΤΕΜ 50 1,40 70,00 13% 9,10 79,10

17.7

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03221210-1 ΤΕΜ 70 1,90 133,00 13% 17,29 150,29

17.8ΡΕΒΥΘΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03212212-9 ΤΕΜ 40 1,85 74,00 13% 9,62 83,62

17.9

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΤΩΝ 160γρ. 15893200-6 ΤΕΜ 50 1,40 70,00 24% 16,80 86,80

17.10ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΤΩΝ 500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 80 1,00 80,00 13% 10,40 90,40

17.11

ΚΟΦΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΩΝ500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 225 1,00 225,00 13% 29,25 254,25

17.12ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (1ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 60 2,00 120,00 13% 15,60 135,60

17.13ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (1 ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 45 2,40 108,00 13% 14,04 122,04

17.14ΖΑΧΑΡΗ ΑΣΠΡΗ (1 ΚΙΛΟΥ) 15831000-2 ΤΕΜ 70 0,90 63,00 24% 15,12 78,12

Σελίδα 35 από 45

Page 36: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

17.15ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΩΝ500γρ. 15431100-9 ΤΕΜ 90 2,10 189,00 24% 45,36 234,36

17.16

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΤΩΝ 420γρ. 15321300-7 ΤΕΜ 25 0,45 11,25 24% 2,70 13,95

17.17 ΞΥΔΙ ΤΩΝ 350γρ. 15871110-8 ΤΕΜ 45 0,80 36,00 24% 8,64 44,64

17.18

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΩΝ 350γρ. 15821110-3 ΤΕΜ 5 1,80 9,00 24% 2,16 11,16

17.19

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΤΩΝ 500γρ. 15841400-9 ΤΕΜ 15 4,10 61,50 24% 14,76 76,26

17.20

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1 ΚΙΛΟΥ) 15612120-8 ΤΕΜ 30 1,00 30,00 13% 3,90 33,90

17.21ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΩΝ 380γρ. 15332290-3 ΤΕΜ 47 1,80 84,60 24% 20,30 104,90

17.22ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΤΩΝ 500γρ. 15612190-9 ΤΕΜ 60 1,20 72,00 13% 9,36 81,36

17.23ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15812000-3 ΤΕΜ 25 0,75 18,75 24% 4,50 23,25

17.24ΧΥΜΟΙ ΝΕΚΤΑΡ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 15982100-6 ΤΕΜ 200 1,35 270,00 24% 64,80 334,80

17.25ΠΙΠΕΡΙ ΤΩΝ 100 γρ. 15872100-2 ΤΕΜ 15 1,80 27,00 24% 6,48 33,48

17.26ΡΙΓΑΝΗ ΤΩΝ 100 γρ. 15872200-3 ΤΕΜ 10 1,70 17,00 24% 4,08 21,08

17.27CORN FLAKES ΤΩΝ 400γρ. 15613311-1 ΤΕΜ 119 2,80 333,20 24% 79,97 413,17

17.28

ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15863000-5 ΤΕΜ 17 1,80 30,60 24% 7,34 37,94

17.29ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΤΩΝ 850γρ. 15897200-4 ΤΕΜ 40 1,35 54,00 24% 12,96 66,96

17.30ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΤΩΝ 850 γρ. 15811500-1 ΤΕΜ 150 1,80 270,00 24% 64,80 334,80

17.31

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΤΩΝ 500γρ. 15821200-1 ΤΕΜ 75 1,80 135,00 24% 32,40 167,40

17.32ΕΛΙΕΣ ΑΠΥΡΗΝΕΣ 15331450-6 ΤΕΜ 50 7,50 375,00 24% 90,00 465,00

17.33ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1lit 15621000-7 ΤΕΜ 40 1,80 72,00 24% 17,28 89,28

17.34ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410γρ.) 15511600-9 ΤΕΜ 50 0,90 45,00 24% 10,80 55,80

17.35ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙΑ (500γρ.) 15851100-9 ΤΕΜ 100 1,20 120,00 13% 15,60 135,60

17.36ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ (500γρ.) 15851100-9 ΤΕΜ 100 1,00 100,00 13% 13,00 113,00

17.37

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κ 15331170-9 ΤΕΜ 100 2,20 220,00 13% 28,60 248,60

Σελίδα 36 από 45

Page 37: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

17.38

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ1κ 15331170-9 ΤΕΜ 100 2,20 220,00 13% 28,60 248,60

17.39 ΜΕΛΙ 15831600-8 ΚΙΛΟ 10 6,37 63,70 13% 8,28 71,98

17.40 ΤΥΡΙ-ΦΕΤΑ 15542300-2 ΚΙΛΟ 110 6,80 748,00 13% 97,24 845,24

5.696,70 1.012,70 6.709,40

ΟΜΑΔΑ 21 – Είδη Παντοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

18.1 ΑΥΓΑ 03142500-3 ΤΕΜ 440 0,30 132,00 13% 17,16 149,16

18.2 ΚΑΣΕΡΙ 15542200-1 ΚΙΛΟ 50 8,63 431,50 13% 56,10 487,60

18.3 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 15551300-8 TEM 80 0,80 64,00 13% 8,32 72,32

18.4ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΛΑΤΙ (1000γρ.) 15872400-5 ΤΕΜ 15 1,60 24,00 24% 5,76 29,76

18.5ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣΤΩΝ 500γρ. 15331425-2 ΤΕΜ 20 1,80 36,00 24% 8,64 44,64

18.6

ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ ΤΩΝ 500γρ. 03212211-2 ΤΕΜ 35 1,40 49,00 13% 6,37 55,37

18.7

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03221210-1 ΤΕΜ 15 1,90 28,50 13% 3,71 32,21

18.8ΡΕΒΥΘΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03212212-9 ΤΕΜ 15 1,85 27,75 13% 3,61 31,36

18.9ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΤΩΝ 500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 12 1,00 12,00 13% 1,56 13,56

18.10

ΚΟΦΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΩΝ500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 82 1,00 82,00 13% 10,66 92,66

18.11ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (1ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 35 2,00 70,00 13% 9,10 79,10

18.12ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (1 ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 25 2,40 60,00 13% 7,80 67,80

18.13ΖΑΧΑΡΗ ΑΣΠΡΗ (1 ΚΙΛΟΥ) 15831000-2 ΤΕΜ 35 0,90 31,50 24% 7,56 39,06

18.14ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΩΝ500γρ. 15431100-9 ΤΕΜ 35 2,10 73,50 24% 17,64 91,14

18.15 ΞΥΔΙ ΤΩΝ 350γρ. 15871110-8 ΤΕΜ 30 0,80 24,00 24% 5,76 29,76

18.16

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1 ΚΙΛΟΥ) 15612120-8 ΤΕΜ 15 1,00 15,00 13% 1,95 16,95

18.17ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΩΝ 380γρ. 15332290-3 ΤΕΜ 9 1,80 16,20 24% 3,89 20,09

18.18 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 15612190-9 ΤΕΜ 15 1,20 18,00 13% 2,34 20,34Σελίδα 37 από 45

Page 38: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΤΩΝ 500γρ.

18.19ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15812000-3 ΤΕΜ 10 0,75 7,50 24% 1,80 9,30

18.20ΧΥΜΟΙ ΝΕΚΤΑΡ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 15982100-6 ΤΕΜ 120 1,35 162,00 24% 38,88 200,88

18.21ΠΙΠΕΡΙ ΤΩΝ 100 γρ. 15872100-2 ΤΕΜ 5 1,80 9,00 24% 2,16 11,16

18.22ΡΙΓΑΝΗ ΤΩΝ 100 γρ. 15872200-3 ΤΕΜ 5 1,70 8,50 24% 2,04 10,54

18.23CORN FLAKES ΤΩΝ 400γρ. 15613311-1 ΤΕΜ 120 2,80 336,00 24% 80,64 416,64

18.24ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΤΩΝ 850 γρ. 15811500-1 ΤΕΜ 20 1,80 36,00 24% 8,64 44,64

18.25

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΤΩΝ 500γρ. 15821200-1 ΤΕΜ 35 1,80 63,00 24% 15,12 78,12

18.26ΕΛΙΕΣ ΑΠΥΡΗΝΕΣ 15331450-6 ΤΕΜ 25 7,50 187,50 24% 45,00 232,50

18.27

ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΤΩΝ 500γρ. 15322100-2 ΤΕΜ 80 0,80 64,00 24% 15,36 79,36

18.28ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1lit 15621000-7 ΤΕΜ 10 1,80 18,00 24% 4,32 22,32

18.29

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κ 15331170-9 ΤΕΜ 100 2,20 220,00 13% 28,60 248,60

18.30

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ1κ 15331170-9 ΤΕΜ 100 2,20 220,00 13% 28,60 248,60

18.31 ΜΕΛΙ 15831600-8 ΚΙΛΟ 8 6,37 50,96 13% 6,62 57,58

18.32 ΤΥΡΙ-ΦΕΤΑ 15542300-2 ΚΙΛΟ 45 6,80 306,00 13% 39,78 345,78

2.883,41 495,48 3.378,89

ΟΜΑΔΑ 19 – Είδη Παντοπωλείου - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

19.1 ΑΥΓΑ 03142500-3 ΤΕΜ 100 0,30 30,00 13% 3,90 33,90

19.2 ΚΑΣΕΡΙ 15542200-1 ΚΙΛΟ 25 8,63 215,75 13% 28,05 243,80

19.3 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 15551300-8 TEM 80 0,80 64,00 13% 8,32 72,32

19.4ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΛΑΤΙ (1000γρ.) 15872400-5 ΤΕΜ 15 1,60 24,00 24% 5,76 29,76

19.5ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣΤΩΝ 500γρ. 15331425-2 ΤΕΜ 70 1,80 126,00 24% 30,24 156,24

19.6

ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ ΤΩΝ 500γρ. 03212211-2 ΤΕΜ 30 1,40 42,00 13% 5,46 47,46

Σελίδα 38 από 45

Page 39: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

19.7

ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03221210-1 ΤΕΜ 30 1,90 57,00 13% 7,41 64,41

19.8ΡΕΒΥΘΙΑ ΤΩΝ 500γρ. 03212212-9 ΤΕΜ 20 1,85 37,00 13% 4,81 41,81

19.9

ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΤΩΝ 160γρ. 15893200-6 ΤΕΜ 15 1,40 21,00 24% 5,04 26,04

19.10ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΤΩΝ 500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 40 1,00 40,00 13% 5,20 45,20

19.11

ΚΟΦΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΩΝ500γρ. 15851100-9 ΤΕΜ 80 1,00 80,00 13% 10,40 90,40

19.12ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ (1ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 20 2,00 40,00 13% 5,20 45,20

19.13ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (1 ΚΙΛΟΥ) 03211300-6 ΤΕΜ 30 2,40 72,00 13% 9,36 81,36

19.14ΖΑΧΑΡΗ ΑΣΠΡΗ (1 ΚΙΛΟΥ) 15831000-2 ΤΕΜ 25 0,90 22,50 24% 5,40 27,90

19.15ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΩΝ500γρ. 15431100-9 ΤΕΜ 25 2,10 52,50 24% 12,60 65,10

19.16

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΤΩΝ 420γρ. 15321300-7 ΤΕΜ 9 0,45 4,05 24% 0,97 5,02

19.17 ΞΥΔΙ ΤΩΝ 350γρ. 15871110-8 ΤΕΜ 15 0,80 12,00 24% 2,88 14,88

19.18

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΩΝ 350γρ. 15821110-3 ΤΕΜ 6 1,80 10,80 24% 2,59 13,39

19.19

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΤΩΝ 500γρ. 15841400-9 ΤΕΜ 10 4,10 41,00 24% 9,84 50,84

19.20

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1 ΚΙΛΟΥ) 15612120-8 ΤΕΜ 10 1,00 10,00 13% 1,30 11,30

19.21ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΩΝ 380γρ. 15332290-3 ΤΕΜ 20 1,80 36,00 24% 8,64 44,64

19.22ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ ΤΩΝ 500γρ. 15612190-9 ΤΕΜ 15 1,20 18,00 13% 2,34 20,34

19.23ΒΑΝΙΛΙΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15812000-3 ΤΕΜ 12 0,75 9,00 24% 2,16 11,16

19.24ΧΥΜΟΙ ΝΕΚΤΑΡ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 15982100-6 ΤΕΜ 80 1,35 108,00 24% 25,92 133,92

19.25ΠΙΠΕΡΙ ΤΩΝ 100 γρ. 15872100-2 ΤΕΜ 5 1,80 9,00 24% 2,16 11,16

19.26ΡΙΓΑΝΗ ΤΩΝ 100 γρ. 15872200-3 ΤΕΜ 5 1,70 8,50 24% 2,04 10,54

19.27CORN FLAKES ΤΩΝ 400γρ. 15613311-1 ΤΕΜ 50 2,80 140,00 24% 33,60 173,60

19.28

ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 15863000-5 ΤΕΜ 10 1,80 18,00 24% 4,32 22,32

19.29 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΤΩΝ 15897200-4 ΤΕΜ 25 1,35 33,75 24% 8,10 41,85Σελίδα 39 από 45

Page 40: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

850γρ.

19.30ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΤΩΝ 850 γρ. 15811500-1 ΤΕΜ 40 1,80 72,00 24% 17,28 89,28

19.31

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΤΩΝ 500γρ. 15821200-1 ΤΕΜ 50 1,80 90,00 24% 21,60 111,60

19.32ΕΛΙΕΣ ΑΠΥΡΗΝΕΣ 15331450-6 ΤΕΜ 25 7,50 187,50 24% 45,00 232,50

19.33

ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΤΩΝ 500γρ. 15322100-2 ΤΕΜ 80 0,80 64,00 24% 15,36 79,36

19.34ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 1lit 15621000-7 ΤΕΜ 9 1,80 16,20 24% 3,89 20,09

19.35

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1κ 15331170-9 ΤΕΜ 100 2,20 220,00 13% 28,60 248,60

19.36

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ1κ 15331170-9 ΤΕΜ 100 2,20 220,00 13% 28,60 248,60

19.37 ΜΕΛΙ 15831600-8 ΚΙΛΟ 8 6,37 50,96 13% 6,62 57,58

19.38 ΤΥΡΙ-ΦΕΤΑ 15542300-2 ΚΙΛΟ 75 6,80 510,00 13% 66,30 576,30

2.812,51 487,26 3.299,77

ΟΜΑΔΑ 20 – Ελαιόλαδο ΝΠΔΔ “Αριστοτέλης”

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M.

Ενδεικτικήποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

20.1

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5λιτ. Α΄& Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 15411110-6 TEM 100 24,15 2.415,00 13% 313,95 2.728,95

20.2

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5λιτ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 15411110-6 TEM 45 24,15 1.086,75 13% 141,28 1.228,03

20.3

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5.λιτ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 15411110-6 TEM 20 24,15 483,00 13% 62,79 545,79

20.4

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5λιτ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 15411110-6 TEM 20 24,15 483,00 13% 62,79 545,79

4.467,75 580,81 5.048,56

Σελίδα 40 από 45

Page 41: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/α Περιγραφή Ομάδας Κωδικός CPV ΕΙΔΗ ΠΟΣΟ

21 Είδη Αρτοποιείου 15810000-9 5 16.300,00

22 Είδη Οπωρολαχανικών 03220000-9 15 16.070,00

23 Είδη Κρεοπωλείου 15100000-9 6 26.484,00

24 Κατεψυγμένα Ψάρια 15221000-3 1 5.500,00

25 Κατεψυγμένα Λαχανικά 15331170-9 2 1.760,00

26 Είδη Παντοπωλείου 15000000-8 35 23.282,82

27 Ελαιόλαδο 15411110-6 1 2.415,00

28 Είδη Γαλακτοκομικών 15500000-3 7 17.555,00

29 Είδη Ζαχαροπλαστείου 15812100-4 4 9.500,00

30 Παγωτά 15555100-4 1 7.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 77 126.366,82

ΦΠΑ 13% & 24% 20.552,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 146.919,09

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 21- Είδη Αρτοποιείου - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

21.1 ΑΡΤΟΣ 700γρ. 15811100-7 ΤΕΜ 6000 1,10 6.600,00 13% 858,00 7.458,00

21.2 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 90γρ. 15811200-8 ΤΕΜ 6500 0,20 1.300,00 13% 169,00 1.469,00

21.3 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ 220 γρ. 15812121-7 ΤΕΜ 3000 1,00 3.000,00 24% 720,00 3.720,00

21.4 ΠΙΤΣΕΣ 220γρ. 15812121-7 ΤΕΜ 2700 1,00 2.700,00 24% 648,00 3.348,00

21.5 ΚΡΕΜΟΠΙΤΕΣ 220γρ.

15812122-4 ΤΕΜ 2700 1,00 2.700,00 24% 648,00 3.348,00

16.300,00 3.043,00 19.343,00

Σελίδα 41 από 45

Page 42: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΟΜΑΔΑ 22 – Είδη Οπωρολαχανικών - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV

M.M. Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

22.1 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 120 1,35 162,00 13% 21,06 183,06

22.2 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΗΓ. ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 70 1,60 112,00 13% 14,56 126,56

22.3 ΚΟΛΟΚΙΘΑΚΙΑ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 120 1,10 132,00 13% 17,16 149,16

22.4 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜ. ΚΙΛ.

03221230-7 ΚΙΛΑ 650 1,50 975,00 13% 126,75 1.101,75

22.5 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜ. 03221000-6 ΤΕΜ. 40 0,50 20,00 13% 2,60 22,60

22.6 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 03221000-6 ΤΕΜ. 40 0,50 20,00 13% 2,60 22,60

22.7 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 10 2,00 20,00 13% 2,60 22,60

22.8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛ. 03221113-1 ΚΙΛΑ 200 0,60 120,00 13% 15,60 135,60

22.9 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 40 1,10 44,00 13% 5,72 49,72

22.10 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜ. 03221270-9 ΤΕΜ. 2000 0,50 1.000,00 13% 130,00 1.130,00

22.11 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛ. 03222332-9 ΚΙΛΑ 2800 1,50 4.200,00 13% 546,00 4.746,00

22.12 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛ 15332180-9 ΚΙΛΑ 800 0,80 640,00 13% 83,20 723,20

22.13 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ. 03221000-6 ΚΙΛΑ 2500 0,65 1.625,00 13% 211,25 1.836,25

22.14 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΙΛ. 03222300-6 ΚΙΛΑ 8000 0,50 4.000,00 13% 520,00 4.520,00

22.15 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛ. 03221240-0 ΚΙΛΑ 2000 1,50 3.000,00 13% 390,00 3.390,00

16.070,00 2.089,10 18.159,10

ΟΜΑΔΑ 23 – Είδη Κρεοπωλείου - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

23.1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛ.

15131620-7 ΚΙΛΑ 1000 8,20 8.200,00 13% 1.066,00 9.266,00

23.2 ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡ. ΛΑΙΜΟΥ ΝΩΠΕΣ

15113000-3 ΚΙΛΑ 800 5,23 4.184,00 13% 543,92 4.727,92

23.3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ (4 τεμ.)ΚΙΛ.

15112130-6 ΚΙΛΑ 1000 3,34 3.340,00 13% 434,20 3.774,20

23.4 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ (άνευ οστών) ΚΙΛ.

15111200-1 ΚΙΛΑ 650 8,20 5.330,00 13% 692,90 6.022,90

23.5 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛ.

15113000-3 ΚΙΛΑ 600 5,70 3.420,00 13% 444,60 3.864,60

23.6 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡ. ΚΙΛ. 15131130-5 ΚΙΛΑ 300 6,70 2.010,00 13% 261,30 2.271,30

26.484,00 3.442,92 29.926,92

ΟΜΑΔΑ 24 – Κατεψυγμένα Ψάρια - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός M.M. Ενδεικτική Τιμή μονάδας Μερικό σύνολο Ποσοστό ΦΠΑ Γενικό

Σελίδα 42 από 45

Page 43: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

CPV ποσότητα ΦΠΑ σύνολο

24.1 ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΦΙΛΕΤΟ 1Κ.

15221000-3 ΚΙΛΑ 1000 5,50 5.500,00 13% 715,00 6.215,00

5.500,00 715,00 6.215,00

ΟΜΑΔΑ 25 – Κατεψυγμένα Λαχανικά - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV

M.M. Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

25.1 ΑΡΑΚΑΣ 1Κ. 15331170-9

ΚΙΛΑ 400 2,20 880,00 13% 114,40 994,40

25.2 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ 1Κ.

15331170-9

ΚΙΛΑ 400 2,20 880,00 13% 114,40 994,40

1.760,00 228,80 1.988,80

ΟΜΑΔΑ 26 – Είδη Παντοπωλείου - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

ΠοσοστόΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

26.1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣΧΡΗΣΕΙΣ

15612120-8 ΚΙΛΑ 20 1 20,00 13% 2,60 22,60

26.2 ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

03142500-3 ΤΕΜ 1000 0,3 300,00 13% 39,00 339,00

26.3 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410γρ.

15511600-9 ΤΕΜ 100 0,9 90,00 13% 11,70 101,70

26.4 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 03222400-7 ΚΙΛΑ 50 4,9 245,00 13% 31,85 276,85

26.5 ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ 15131700-2 ΚΙΛΑ 150 5,5 825,00 13% 107,25 932,25

26.6 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΒΡΑΣΤΟ500γρ.

15131130-5 ΤΕΜ 300 2,5 750,00 13% 97,50 847,50

26.7 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ 15851100-9 ΚΙΛΑ 400 1,6 640,00 13% 83,20 723,20

26.8 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο-6-Νο10

15851100-9 ΚΙΛΑ 220 1,53 336,60 13% 43,76 380,36

26.9 ΜΑΡΑΡΟΝΙΑ Νο2-Νο-3

15851100-9 ΚΙΛΑ 500 1,65 825,00 13% 107,25 932,25

26.10 ΜΕΛΙ ΜΕΡΙΔΑ 15831600-8 ΤΕΜ 10000 0,2 2.000,00 13% 260,00 2.260,00

26.11 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 03211300-6 ΚΙΛΑ 420 2 840,00 13% 109,20 949,20

26.12 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 03211300-6 ΚΙΛΑ 550 2,2 1.210,00 13% 157,30 1.367,30

26.13 ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ 15131230-6 ΚΙΛΑ 230 7,5 1.725,00 13% 224,25 1.949,25

26.14 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 03221210-1 ΚΙΛΑ 200 4,6 920,00 13% 119,60 1.039,60

26.15 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 03221210-1 ΚΙΛΑ 200 2,3 460,00 13% 59,80 519,80

26.16 ΑΛΑΤΙ 400γρ. 15872400-5 ΤΕΜ 300 0,99 297,00 24% 71,28 368,28

26.17 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ.

15830000-5 ΤΕΜ 25 1 25,00 24% 6,00 31,00

26.18 ΖΑΧΑΡΗ 15831200-4 ΤΕΜ 250 0,9 225,00 24% 54,00 279,00

Σελίδα 43 από 45

Page 44: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ

26.19 ΗΛΙΑΙΛΑΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ 15411100-3 ΤΕΜ 118 6,99 824,82 24% 197,96 1.022,78

26.20 ΚΑΚΑΟ 450γρ. 15841000-5 TEM 60 1,6 96,00 24% 23,04 119,04

26.21 ΚΑΝΕΛΑ 15872000-1 ΤΕΜ 100 0,6 60,00 24% 14,40 74,40

26.22 ΚΟΡΝ-ΦΛΕΪΚΣ κιλό 15610000-7 ΚΙΛΑ 320 2,52 806,40 24% 193,54 999,94

26.23 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΥΣΚ. 15811300-9 ΤΕΜ 5500 0,3 1.650,00 24% 396,00 2.046,00

26.24 ΚΥΒΟΙ ΖΩΜΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ/ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1χ24τεμ.

15891500-5 ΤΕΜ 100 1,92 192,00 24% 46,08 238,08

26.25 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΡΙΔΑ

15332290-3 ΤΕΜ 15000 0,08 1.200,00 24% 288,00 1.488,00

26.26 ΜΕΡΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΑ 15842200-4 ΤΕΜ 15000 0,2 3.000,00 24% 720,00 3.720,00

26.27 ΜΠΕΣΑΜΕΛ 330γρ. 15612420-1 ΤΕΜ 250 1,75 437,50 24% 105,00 542,50

26.28 ΞΥΔΙ 15871110-8 ΤΕΜ 60 0,8 48,00 24% 11,52 59,52

26.29 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 200γρ.

15872100-2 ΤΕΜ 20 1,8 36,00 24% 8,64 44,64

26.30 ΡΙΓΑΝΗ 50γρ. 15872000-1 TEM 150 0,6 90,00 24% 21,60 111,60

26.31 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ τεμ/5κιλ.

15331426-2 ΤΕΜ 100 7,6 760,00 24% 182,40 942,40

26.32 ΤΣΑΪ ΜΑΥΡΟ 80γρ. 15863000-5 ΤΕΜ 20 0,9 18,00 24% 4,32 22,32

26.33 ΦΥΤΙΝΗ 800γρ. 15420000-8 ΤΕΜ 100 2,9 290,00 24% 69,60 359,60

26.34 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ (ΞΙΝΟ)

15321300-7 ΤΕΜ 90 0,45 40,50 24% 9,72 50,22

26.35 ΧΥΜΟΣ ΣΥΣΚ. 250ml 15982100-6 ΤΕΜ 5000 0,4 2.000,00 24% 480,00 2.480,00

23.282,82 4.357,35 27.640,17

ΟΜΑΔΑ 27 – Ελαιόλαδο - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

27.1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5λιτ.

15411110-6 ΤΕΜ 100 24,15 2.415,00 13% 313,95 2.728,95

2.415,00 313,95 2.728,95

ΟΜΑΔΑ 28 – Είδη Γαλακτοκομικών - Κατασκήνωση α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ενδεικτική

ποσότηταΤιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

28.1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 03333000-4 ΛΙΤΡΟ 5500 1,15 6.325,00 13% 822,25 7.147,25

28.2 ΓΑΛΑ Μ.Δ. 15511200-5 ΛΙΤΡΟ 200 0,95 190,00 13% 24,70 214,70

28.3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 250γρ.

15551300-8 ΤΕΜ. 1150 0,70 805,00 13% 104,65 909,65

28.4 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 15542300-2 ΚΙΛΑ 800 6,80 5.440,00 13% 707,20 6.147,20

28.5 ΤΥΡΙ GOYDA-EDAM(ΦΕΤΕΣ)

15543200-8 ΚΙΛΑ 150 5,30 795,00 13% 103,35 898,35

28.6 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

15543300-9 ΚΙΛΑ 200 8,00 1.600,00 13% 208,00 1.808,00

Σελίδα 44 από 45

Page 45: Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ...22 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 03222240-7 ΚΙΛΟ 305 23 ΠΡΑΣΑ 03221110-0 ΚΙΛΟ 20 2.1 Είδη οπωρολαχανικών

28.7 ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΕΡΙΔΕΣ 100τεμ.

15530000-2 ΚΙΒ. 400 6,00 2.400,00 13% 312,00 2.712,00

17.555,00 2.282,15 19.837,15

ΟΜΑΔΑ 29 – Είδη Ζαχαροπλαστείου - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV M.M. Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

29.1 ΚΕΪΚ 220γρ. 15810000-9 ΤΕΜ. 2500 0,95 2.375,00 24% 570,00 2.945,00

29.2 ΚΡΕΜΑ 150γρ. 15810000-9 ΤΕΜ. 2500 0,95 2.375,00 24% 570,00 2.945,00

29.3 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 150γρ.

15810000-9 ΤΕΜ. 2500 0,95 2.375,00 24% 570,00 2.945,00

29.4 ΡΥΖΟΓΑΛΟ 150γρ. 15810000-9 ΤΕΜ. 2500 0,95 2.375,00 24% 570,00 2.945,00

9.500,00 2.280,00 11.780,00

ΟΜΑΔΑ 30 – Παγωτά - Κατασκήνωση

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV

M.M. Ενδεικτική ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ΦΠΑ

ΦΠΑ Γενικό σύνολο

30.1 ΠΑΓΩΤΑ 150γρ. 15555100-4 ΤΕΜ 6000 1,25 7.500,00 24% 1.800,00 9.300,00

7.500,00 1.800,00 9.300,00

Θεωρήθηκε 14/11/2016 Πολύγυρος 14/11/2016 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο συντάξαςΟικονομικών Υπηρεσιών

Κυριακίδου Πηνελόπη Μαρινούδης Ιωάννης ΠΕ 1 Διοικητικού ΔΕ1 Διοικητικού

Σελίδα 45 από 45