ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ...

Click here to load reader

 • date post

  22-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ...

 • EL EL

  Eνωµένη στην πολυµορφία

  ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

  ΜΕΡΟΣ ΙΙ

  κατά τη συνεδρίαση της

  Τετάρτης 6 Μαΐου 2009

  P6_TA-PROV(2009)05-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ PE 426.182

  ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2010

 • PE 426.182\ I

  EL

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

  P6_TA-PROV(2009)0363 Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες ***I (A6-0276/2009 - Εισηγήτρια: Francisca Pleguezuelos Aguilar) Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισµένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δηµόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)) ........................................................................................................................... 1

  P6_TA-PROV(2009)0364 Ίση µεταχείρηση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελµατική

  δραστηριότητα ***I (A6-0258/2009 - Εισηγήτρια: Astrid Lulling) Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελµατική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD)) ........................................................................................................................ 7

  P6_TA-PROV(2009)0365 Ευρωπαϊκό ταµείο προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση ***I (A6-0242/2009 - Εισηγήτρια: Gabriele Stauner) Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά µε τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταµείου προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)) 21

  P6_TA-PROV(2009)0366 Πρόγραµµα στήριξης της οικονοµικής ανάκαµψης µέσω της χορήγησης κοινοτικής

  χρηµατοδοτικής ενίσχυσης σε προγράµµατα στον τοµέα της ενέργειας ***I (A6-0261/2009 - Εισηγητής: Eugenijus Maldeikis)

 • II /PE 426.182

  EL

  Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί θέσπισης προγράµµατος ενίσχυσης της οικονοµικής ανάκαµψης µε τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής για έργα στον τοµέα της ενέργειας (COM(2009)0035 – C6- 0049/2009 – 2009/0010(COD)) ....................................................................................................28

  P6_TA-PROV(2009)0367 Οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) σχετικά µε τα ίδια κεφάλαια ***I (A6-0139/2009 - Εισηγητής: Othmar Karas) Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεµένες µε κεντρικούς οργανισµούς, ορισµένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, τις εποπτικές ρυθµίσεις και τη διαχείριση κρίσεων (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)) .........................................................................................................................56

  P6_TA-PROV(2009)0368 Κοινοτικό πρόγραµµα για την υποστήριξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων στον τοµέα

  των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και του

  λογιστικού ελέγχου ***I (A6-0246/2009 - Εισηγητής: Karsten Friedrich Hoppenstedt) Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την υποστήριξη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD)) ...........................................................103

  P6_TA-PROV(2009)0369 Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους * (A6-0185/2009 - Εισηγητής: Janusz Wojciechowski) Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))............................................................121

  P6_TA-PROV(2009)0370 Ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα (A6-0241/2009 - Εισηγητής: José Albino Silva Peneda) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα (2008/2330(INI))..........................................................................................160

  P6_TA-PROV(2009)0371 Eνεργητική ένταξη των αποκλεισµένων από την αγορά εργασίας ατόµων (A6-0263/2009 - Εισηγήτρια: Jean Lambert) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενεργητική ένταξη των ατόµων που είναι αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας (2008/2335(INI)) .....................177

 • PE 426.182\ 1

  EL

  P6_TA-PROV(2009)0363

  Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες ***I

  Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την

  πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την

  τροποποίηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις ζώνες συχνοτήτων

  που θα διατεθούν για τη συντονισµένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών

  κυψελωτών δηµόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα (COM(2008)0762 –

  C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

  (∆ιαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  – έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2008)0762),

  – έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρότασ