ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ...

***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
Θµα : Κοιν θση η οποα καθορστηκε απ το Συ µ στις 12 Φεβρουαρου 2001 για την κδοση του κανονισ µ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συ µ για τη θσπιση καννων πρληψης , καταπολ µ και εξλειψης ορισ µ µ σπογγωδν εγκεφαλοπαθειν (COD 1998/0323)
14780/1/00 REV 1 GA/xl DG B I EL
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΠΑΚΗΣ ΕΝΣΗΣ
ιοργανικς φκελος : 1998/0323 (COD)
AGRILEG 209 CODEC 1059
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θµα : Κοιν θση η οποα καθορστηκε απ το Συµβολιο στις 12 Φεβρουαρου 2001 για
την κδοση του κανονισµο του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συµβουλου για τη θσπιση καννων πρληψης, καταπολµησης και εξλειψης ορισµνων µεταδοτικν σπογγωδν εγκεφαλοπαθειν
14780/1/00 REV 1 GA/xl 1 DG B I EL
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. /2001 ΤΟΥ ΕΥΡΠΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της
ορισµνων µεταδοτικν σπογγωδν εγκεφαλοπαθειν
χοντας υπψη :
τη Συνθκη περ ιδρσεως της Ευρωπακς Κοιντητας, και ιδως το ρθρο 152 παργραφος 4
σηµεο β),
τη γνµη της Οικονοµικς και Κοινωνικς Επιτροπς 2,
Αφο ζτησε τη γνµη της Επιτροπς των Περιφερειν,
Αποφασζοντας σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 251 της Συνθκης 3,
1 ΕΕ C 45 της 19.2.1999, σ. 2. 2 ΕΕ C 258 της 10.9.1999, σ. 19. 3 Γνµη του Ευρωπακο Κοινοβουλου της 17ης Μαου 2000 (δεν δηµοσιεθηκε ακµα στην Επσηµη
Εφηµερδα), κοιν θση του Συµβουλου της ............. (δεν δηµοσιεθηκε ακµα στην Επσηµη Εφηµερδα) και απφαση του Ευρωπακο Κοινοβουλου της ............. (δεν δηµοσιεθηκε ακµα στην Επσηµη Εφηµερδα).
14780/1/00 REV 1 GA/xl 2 DG B I EL
Εκτιµντας τα εξς :
(1) Απ πολλν ετν χει διαπιστωθε η εµφνιση ορισµνων διακεκριµνων µεταδοτικν
σπογγωδν εγκεφαλοπαθειν (ΜΣΕ) χωριστ στον νθρωπο και τα ζα. Η σπογγδης
εγκεφαλοπθεια των βοοειδν (ΣΕΒ) αναγνωρστηκε αρχικ στα βοοειδ το 1986, τα δε
επµενα τη, σε λλα εδη ζων. Μια να µορφ της νσου Creutzfeldt-Jakob (CJD)
διαπιστθηκε το 1996. Εξακολουθον να σωρεονται αποδεξεις σον αφορ την οµοιτητα
του παργοντα της ΣΕΒ µε τον παργοντα που εναι υπεθυνος για τη να µορφ της νσου
Creutzfeldt-Jakob.
(2) Απ το 1990, η Κοιντητα θσπισε ορισµνα µτρα προστασας της υγεας του ανθρπου και
των ζων απ τον κνδυνο της ΣΕΒ. Τα µτρα αυτ βασζονται στις ρτρες διασφλισης των
οδηγιν σχετικ µε τα µτρα υγειονοµικο ελγχου. Λγω της επικινδυντητας ορισµνων
ΜΣΕ για την υγεα του ανθρπου και των ζων, θα πρπει να θεσπιστον ειδικο καννες για
την πρληψη, την καταπολµηση και την εξλειψ τους.
(3) O παρν κανονισµς αφορ µεσα τη δηµσια υγεα και σχετζεται µε τη λειτουργα της
εσωτερικς αγορς. Καλπτει προντα που περιλαµβνονται στο Παρρτηµα Ι της
Συνθκης, καθς και προντα εκτς του παραρτµατος αυτο. Εποµνως, ως νοµικ βση
θα πρπει να επιλεγε το ρθρο 152 παργραφος 4 σηµεο β).
(4) Η Επιτροπ χει λβει επιστηµονικς γνωµοδοτσεις, ιδως απ την Επιστηµονικ
Συντονιστικ Επιτροπ και απ την Επιστηµονικ Επιτροπ Κτηνιατρικν Μτρων που
αφορον τη δηµσια υγεα, σχετικ µε διφορες πλευρς των ΜΣΕ. Οι γνωµοδοτσεις αυτς
περιλαµβνουν συµβουλς για µτρα µεωσης του δυνητικο κινδνου για ανθρπους και
ζα που απορρει απ την κθεση σε µολυσµνα ζωικ προντα.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 3 DG B I EL
(5) Οι καννες αυτο θα πρπει να ισχουν για την παραγωγ και τη διθεση στην αγορ ζντων
ζων και προντων ζωικς προλευσης. στσο, οι καννες αυτο δεν χρειζεται να
εφαρµζονται στα καλλυντικ, τα φρµακα τα ιατροτεχνολογικ προντα οτε τα οικεα
υλικ εκκνησης ενδιµεσα προντα, για τα οποα ισχουν λλοι ειδικο καννες σχετικ
ιδως µε τη µη χρησιµοποηση ειδικν υλικν κινδνου. εν χρειζεται επσης να
εφαρµζονται στα προντα ζωικς προλευσης που δεν συνιστον κνδυνο για την υγεα του
ανθρπου των ζων εφσον δεν χρησιµοποιονται σε τρφιµα, ζωοτροφς λιπσµατα.
Θα πρπει, αντιθτως, να εξασφαλιστε τι τα προντα ζωικς προλευσης που εξαιρονται
του παρντος κανονισµο διατηρονται χωριστ απ εκενα που καλπτονται απ αυτν,
εκτς εν πληρον τουλχιστον τα δια υγειονοµικ πρτυπα.
(6) Θα πρπει να προβλεφθε τι η Επιτροπ θα µπορε να λαµβνει µτρα διασφλισης ταν ο
κνδυνος µιας ΜΣΕ δεν χει αντιµετωπιστε επαρκς απ την αρµδια αρχ ενς κρτους
µλους µιας τρτης χρας.
(7) Θα πρπει να θεσπιστε µια διαδικασα επιδηµιολογικο χαρακτηρισµο των κρατν µελν,
των τρτων χωρν περιοχν τους («χρες περιοχς») σον αφορ την ΣΕΒ, µε βση την
αξιολγηση του κινδνου εµφνισης («incident risk»), διδοσης και κθεσης του ανθρπου,
χρησιµοποιντας τις διαθσιµες πληροφορες. Τα κρτη µλη και οι τρτες χρες που
επιλγουν να µην ζητσουν το χαρακτηρισµ τους πρπει να ταξινοµονται απ την
Επιτροπ σε µια κατηγορα µε βση λα τα στοιχεα που διαθτει η Επιτροπ.
(8) Τα κρτη µλη θα πρπει να θεσπσουν προγρµµατα κατρτισης των αρµδιων για την
πρληψη και την καταπολµηση των ΜΣΕ, καθς και για τους κτηνιτρους, τους γεωργος
και τους εργτες που ασχολονται µε τη µεταφορ, την εµπορα και τη σφαγ εκτρεφµενων
ζων.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 4 DG B I EL
(9) Τα κρτη µλη θα πρπει να εφαρµζουν ετσιο πργραµµα επιτρησης της ΣΕΒ και της
τροµδους νσου και να ενηµερνουν την Επιτροπ και τα λλα κρτη µλη για τα
αποτελσµατα του προγρµµατος και για την εµφνιση οιουδποτε κροσµατος λλης ΜΣΕ.
(10) Ορισµνοι ιστο µηρυκαστικν θα πρπει να χαρακτηριστον ειδικ υλικ κινδνου µε βση
την παθογνεση των ΜΣΕ και τον επιδηµιολογικ χαρακτηρισµ της χρας περιοχς
καταγωγς διαµονς του συγκεκριµνου ζου. Τα ειδικ υλικ κινδνου θα πρπει να
αφαιρονται και να καταστρφονται κατ τρπο αποκλεοντα οποιοδποτε κνδυνο για την
υγεα του ανθρπου των ζων. Ειδικτερα, δεν θα πρπει να διατθενται στην αγορ για
την παραγωγ τροφµων, ζωοτροφν λιπασµτων. στσο, θα πρπει να προβλεφθε η
επτευξη ισοδναµου επιπδου υγειονοµικς προστασας µσω δοκιµς ανχνευσης των ΜΣΕ
σε µεµονωµνα ζα, µλις αυτ επικυρωθε πλρως. Οι τεχνικς σφαγς που µπορον να
προκαλσουν την µλυνση λλων ιστν µε εγκεφαλικ υλικ δεν θα πρπει να επιτρπονται
σε λλες χρες περιοχς πλην εκενων που παρουσιζουν τον χαµηλτερο κνδυνο για
ΣΕΒ.
(11) Θα πρπει να ληφθον µτρα για την πρληψη της µετδοσης των ΜΣΕ στον νθρωπο τα
ζα, µσω της απαγρευσης της χοργησης ορισµνων κατηγοριν ζωικν πρωτενν σε
ορισµνες κατηγορες ζων, και µσω της απαγρευσης της χρσης στα τρφιµα ορισµνων
υλικν που προρχονται απ µηρυκαστικ. Οι απαγορεσεις θα πρπει να εναι ανλογες
προς τους κινδνους.
(12) Κθε υπνοια ΜΣΕ σε να ζο θα πρπει να κοινοποιεται στην αρµδια αρχ, η οποα
πρπει αµσως να λαµβνει λα τα ενδεδειγµνα µτρα, ιδως δε να υποβλλει το ποπτο ζο
σε περιορισµος µετακνησης εν αναµον των αποτελεσµτων της εξτασης να διατσσει
τη σφαγ του υπ επσηµη επιτρηση. Εν η αρµδια αρχ δεν µπορε να αποκλεσει την
πιθαντητα ΜΣΕ, διενεργε τις κατλληλες ρευνες και διατηρε το σφγιο υπ επσηµη
επβλεψη µχρι τη διγνωση.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 5 DG B I EL
(13) Σε περπτωση επσηµης επιβεβαωσης της παρουσας ΜΣΕ, η αρµδια αρχ θα πρπει να
λαµβνει λα τα αναγκαα µτρα, ιδως διατσσοντας την καταστροφ του σφαγου,
διενεργντας ρευνα για να εντοπσει λα τα επικνδυνα ζα και επιβλλοντας περιορισµος
µετακνησης για τα επικνδυνα ζα και προντα ζωικς προλευσης. Οι ιδιοκττες θα πρπει
να αποζηµινονται πλρως, και το συντοµτερο δυνατν, για την απλεια ζων και
προντων ζωικς προλευσης που καταστρφονται δυνµει του παρντος κανονισµο.
(14) Τα κρτη µλη θα πρπει να καταρτσουν σχδια κτακτης ανγκης µε τα εφαρµοστα εθνικ
µτρα στην περπτωση εµφνισης µιας εστας ΣΕΒ. Τα σχδια αυτ θα πρπει να εγκρνονται
απ την Επιτροπ. Θα πρπει να προβλεφθε η επκταση της διταξης αυτς και στις λλες
ΜΣΕ εκτς της ΣΕΒ.
(15) Θα πρπει να θεσπιστον διατξεις για την διθεση στην αγορ ορισµνων ζντων ζων και
προντων ζωικς προλευσης. Οι ισχοντες κοινοτικο καννες για την αναγνριση και την
καταγραφ των βοοειδν προβλπουν να σστηµα εντοπισµο της προλευσης των ζων
ως την µητρα τους και την αγλη καταγωγς σµφωνα µε τα διεθν πρτυπα. Θα πρπει να
προβλεφθον ισοδναµες εγγυσεις για βοοειδ εισαγµενα απ τρτες χρες. Τα ζα και τα
προντα ζωικς προλευσης που καλπτονται απ τους εν λγω καννες και µετακινονται
στο πλασιο του ενδοκοινοτικο εµπορου εισγονται απ τρτες χρες, θα πρπει να
συνοδεονται απ τα πιστοποιητικ που απαιτον οι κοινοτικο καννες, συµπληροµενα,
κατ περπτωση, σµφωνα µε τον παρντα κανονισµ.
(16) Θα πρπει να απαγορευθε η διθεση στην αγορ ορισµνων προντων ζωικς προλευσης
που προρχονται απ βοοειδ περιοχν υψηλο κινδνου. στσο, η απαγρευση αυτ δεν
θα πρπει να ισχει για ορισµνα προντα ζωικς προλευσης που παργονται υπ
ελεγχµενες συνθκες απ ζα τα οποα µπορε να αποδειχθε τι δεν συνιστον υψηλ
κνδυνο µλυνσης απ ΜΣΕ.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 6 DG B I EL
(17) Για να εξασφαλιστε η τρηση των καννων πρληψης, καταπολµησης και εξλειψης των
ΜΣΕ, θα πρπει να λαµβνονται δεγµατα για τη διενργεια εργαστηριακν δοκιµν
ανχνευσης βσει προκαθορισµνου πρωτοκλλου το οποο να επιτρπει τη λψη πλρους
επιδηµιολογικς εικνας της κατστασης σον αφορ τις ΜΣΕ. Για να εξασφαλιστον
οµοιµορφες διαδικασες και αποτελσµατα των δοκιµν ανχνευσης, θα πρπει να
καθοριστον εθνικ και κοινοτικ εργαστρια αναφορς, καθς και αξιπιστες
επιστηµονικς µθοδοι, µεταξ των οποων ταχεες δοκιµς ειδικς για τις ΜΣΕ. Στο µτρο
του δυνατο, θα πρπει να χρησιµοποιονται ταχεες δοκιµς.
(18) Στα κρτη µλη, θα πρπει να διενεργονται κοινοτικς επιθεωρσεις για να εξασφαλζεται η
οµοιµορφη εφαρµογ των απαιτσεων που αφορον την πρληψη, την καταπολµηση και
την εξλειψη των ΜΣΕ και να προβλεφθε η εφαρµογ διαδικασιν ελγχου. Για να
εξασφαλιστε τι οι τρτες χρες παρχουν, κατ την εισαγωγ στην Κοιντητα ζντων
ζων και προντων ζωικς προλευσης, εγγυσεις των ΜΣΕ ισοδναµες προς τις ισχουσες
στην Κοιντητα, θα πρπει να διενεργονται κοινοτικς επιθεωρσεις και λεγχοι για να
επαληθεεται τι οι εξγουσες τρτες χρες τηρον τις προποθσεις εισαγωγς.
(19) Τα εµπορικ µτρα για τις ΜΣΕ θα πρπει να βασζονται σε διεθνες καννες,
κατευθυντριες γραµµς συστσεις, εφσον υπρχουν· ωστσο, µπορον να θεσπζονται
επιστηµονικς αιτιολογηµνα µτρα που δδουν σε υψηλτερο εππεδο υγειονοµικς
προστασας, εν τα µτρα που βασζονται στους σχετικος διεθνες καννες, κατευθυντριες
γραµµς συστσεις δεν θα επετγχαναν το ενδεδειγµνο εππεδο υγειονοµικς προστασας.
(20) Ο παρν κανονισµς θα πρπει να επανεξεταστε ανλογα µε τις διαθσιµες νες
επιστηµονικς πληροφορες.
(21) Θα πρπει να προβλεφθον στο πλασιο του παρντος κανονισµο τα αναγκαα µεταβατικ
µτρα, µεταξ λλων, για τη ρθµιση της χρησιµοποησης ειδικν υλικν κινδνου.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 7 DG B I EL
(22) Τα απαιτοµενα µτρα για την εφαρµογ του παρντος κανονισµο θεσπζονται σµφωνα µε
την απφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλου, της 28ης Ιουνου 1999, για τον καθορισµ των
ρων σκησης των εκτελεστικν αρµοδιοττων που ανατθενται στην Επιτροπ 1.
(23) Για την εφαρµογ του παρντος κανονισµο θα πρπει να καθοριστον διαδικασες στενς
και αποτελεσµατικς συνεργασας µεταξ Επιτροπς και κρατν µελν στο πλασιο της
Μνιµης Κτηνιατρικς Επιτροπς, της Μνιµης Επιτροπς Ζωοτροφν και της Μνιµης
Επιτροπς Τροφµων.
(24) Επειδ οι διατξεις εφαρµογς του παρντος κανονισµο εναι γενικ µτρα κατ την ννοια
του ρθρου 2 της απφασης 1999/468/ΕΚ θα πρπει να θεσπζονται µε τη διαδικασα
κανονιστικς επιτροπς που προβλπεται στο ρθρο 5 της εν λγω απφασης,
ΕΞΕΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ρθρο 1
Πεδο εφαρµογς
1. Ο παρν κανονισµς θεσπζει τους καννες για την πρληψη, την καταπολµηση και την
εξλειψη ορισµνων µεταδοτικν σπογγωδν εγκεφαλοπαθειν (ΜΣΕ) στα ζα και εφαρµζεται
στην παραγωγ και διθεση στην αγορ ζντων ζων και προντων ζωικς προλευσης και, σε
ορισµνες συγκεκριµνες περιπτσεις, στις εξαγωγς τους.
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 8 DG B I EL
2. Ο παρν κανονισµς δεν εφαρµζεται :
α) στα καλλυντικ, φαρµακευτικ ιατροτεχνολογικ προντα, στα υλικ εκκνησης τα
ενδιµεσα προντα τους,
β) στα προντα, στα υλικ εκκνησης τα ενδιµεσα προντα τους, τα οποα δεν προορζονται
για χρση σε τρφιµα, ζωοτροφς λιπσµατα,
γ) στα προντα ζωικς προλευσης που προορζονται για κθεση, διδασκαλα, επιστηµονικ
ρευνα, ειδικς µελτες αναλσεις, εφσον αυτ τα προντα δεν καταναλνονται οτε
χρησιµοποιονται απ τον νθρωπο απ ζα, εκτς εκενων που σταβλζονται για τα οικεα
ερευνητικ σχδια,
δ) στα ζντα ζα που χρησιµοποιονται προορζονται για ρευνα.
ρθρο 2
ιαχωρισµς ζντων ζων και προντων ζωικς προλευσης
Για να αποφευχθε η αλληλοµλυνση η υποκατσταση ζντων ζων προντων ζωικς
προλευσης που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφος 1 απ τα προντα που αναφρονται στο
ρθρο 1 παργραφος 2 σηµεα α), β) και γ) απ ζντα ζα αναφερµενα στο ρθρο 1 παργραφος 2
σηµεο δ), πρπει να διαχωρζονται µονµως, εκτς εν τα ζντα ζα τα προντα ζωικς
προλευσης παργονται υπ τις διες τουλχιστον συνθκες υγειονοµικς προστασας σον αφορ τις
ΜΣΕ.
Οι καννες εφαρµογς του παρντος ρθρου θεσπζονται µε τη διαδικασα του ρθρου 24
παργραφος 2.
ρθρο 3
Ορισµο
1. Για τους σκοπος του παρντος κανονισµο ισχουν οι εξς ορισµο :
α) «ΜΣΕ» : λες οι µεταδοτικς σπογγδεις εγκεφαλοπθειες πλην εκενων που προσβλλουν
τον νθρωπο,
β) διθεση στην αγορ : κθε πρξη παροχς, σε τρτον εντς της Κοιντητας, ζντων ζων,
προντων ζωικς προλευσης υπαγοµνων στον παρντα κανονισµ, προς πληση
οποιαδποτε λλη µορφ µεταββασης σε τρτον ναντι πληρωµς δωρεν, καθς και κθε
πρξη αποθκευσης ενψει µελλοντικς µεταββασης σε ττοιον τρτο,
γ) προντα ζωικς προλευσης : τα προντα που προρχονται περιχουν προντα
προερχµενα απ τα ζα που καλπτονται απ τις οδηγες 89/662/EΟΚ 1 90/425/EΟΚ 2,
δ) υλικ εκκνησης : οι πρτες λες οποιοδποτε λλο προν ζωικς προλευσης απ το
οποο, µσω του οποου, παργονται τα προντα που αναφρονται στο ρθρο 1
παργραφος 2, σηµεα α) και β),
ε) αρµδια αρχ : η κεντρικ αρχ κρτους µλους, η οποα εναι αρµδια να εξασφαλσει τη
συµµρφωση προς τις απαιτσεις του παρντος κανονισµο, κθε λλη κτηνιατρικ αρχ
στην οποα η εν λγω κεντρικ αρχ χει αναθσει την αρµοδιτητα αυτ, ιδως για τον
λεγχο των ζωοτροφν· ο ορισµς αυτς καλπτει, ενδεχοµνως, την αντστοιχη αρχ µιας
τρτης χρας,
στ) κατηγορες : οι κατηγορες ταξινµησης που αναφρονται στο Παρρτηµα ΙΙ, Κεφλαιο Γ,
1 Οδηγα 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλου της 11ης εκεµβρου 1989 σχετικ µε τους κτηνιατρικος
ελγχους που εφαρµζονται στο ενδοκοινοτικ εµπριο µε προοπτικ την υλοποηση της εσωτερικς αγορς (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13). Οδηγα που τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).
2 Οδηγα 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλου της 26ης Ιουνου 1990 σχετικ µε τους κτηνιατρικος και ζωοτεχνικος ελγχους που εφαρµζονται στο ενδοκοινοτικ εµπριο ορισµνων ζντων ζων και προντων µε προοπτικ την υλοποηση της εσωτερικς αγορς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29). Οδηγα που τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλου.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 10 DG B I EL
ζ) ειδικ υλικ κινδνου : οι ιστο που ορζονται στο Παρρτηµα V· στον ορισµ αυτν, δεν
περιλαµβνονται τα προντα που τα περιχουν παργονται απ τους ιστος αυτος, εκτς
εν αναφρεται διαφορετικ,
η) ζο για το οποο υπρχουν υπνοιες µλυνσης απ ΜΣΕ : κθε ζο, ζωνταν, σφαγµνο
νεκρ που παρουσιζει χει παρουσισει νευρολογικς διαταραχς διαταραχς της
συµπεριφορς προοδευτικ υποβθµιση της γενικς κατστασης που συνδεται µε
προσβολ του κεντρικο νευρικο συστµατος, για το οποο οι πληροφορες που
συλλγονται βσει κλινικς εξτασης, ανταπκρισης σε µια θεραπευτικ αγωγ, νεκροψας
εργαστηριακς εξτασης πριν µετ το θνατο δεν επιτρπουν λλη διγνωση. ς ζο για
το οποο υπρχουν υπνοιες µλυνσης απ τη σπογγδη εγκεφαλοπθεια των βοοειδν
(ΣΕΒ) θεωρεται και κθε βοοειδς το οποο δωσε θετικ αποτλεσµα σε ταχεα δοκιµ
ειδικ για την ΣΕΒ,
θ) εκµετλλευση : κθε εγκατσταση στην οποα σταβλζονται, κατχονται, εκτρφονται,
διακινονται εκτθενται στο κοιν ζα τα οποα υπγονται στον παρντα κανονισµ,
ι) δειγµατοληψα : η λψη δειγµτων, που εξασφαλζουν τη στατιστικς ορθ
αντιπροσωπευτικτητα, απ ζα απ το περιβλλον τους, απ προντα ζωικς
προλευσης µε σκοπ τη διγνωση νσου, τον καθορισµ γενεαλογικν σχσεων, την
επιτρηση της υγεας, τον λεγχο της απουσας µικροβιολογικν παραγντων ορισµνων
υλικν σε προντα ζωικς προλευσης,
ια) λιπσµατα : ουσες περιχουσες προντα ζωικς προλευσης, οι οποες χρησιµοποιονται
στη γη για να βοηθηθε η ανπτυξη της βλστησης· εναι δυνατ να περιχουν κατλοιπα
χωνµατος απ παραγωγ βιοµεθανου λιπασµατοποηση,
ιβ) ταχεες δοκιµς : οι διαδικασες ανλυσης που αναφρονται στο Παρρτηµα Χ, Κεφλαιο Γ,
σηµεο 4, των οποων τα αποτελσµατα γνονται γνωστ εντς 24 ωρν,
ιγ) εναλλακτικς δοκιµς : οι δοκιµς κατ ρθρο 8 παργραφο 2 οι οποες χρησιµοποιονται αντ
της απσυρσης των ειδικν υλικν κινδνου.
2. Εφαρµζονται και οι ειδικο ορισµο που προβλπονται στο Παρρτηµα Ι.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 11 DG B I EL
3. ταν οι ροι του παρντος κανονισµο δεν ορζονται στην παργραφο 1 στο Παρρτηµα Ι
ισχουν οι σχετικο ορισµο του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 1 και οι ορισµο που
περιλαµβνονται στις οδηγες 64/432/ΕΟΚ 2, 89/662/EΟΚ, 90/425/EΟΚ και 91/68/ΕΟΚ 3 που
ισχουν δυνµει αυτν, στο µτρο που το παρν κεµενο παραπµπει σε αυτος.
ρθρο 4
Μτρα διασφλισης
1. σον αφορ την εφαρµογ των µτρων διασφλισης, ισχουν οι αρχς και οι διατξεις του
ρθρου 9 της οδηγας 89/662/ΕΟΚ, του ρθρου 10 της οδηγας 90/425/ΕΟΚ, του ρθρου 18 της
οδηγας 91/496/ΕΟΚ 4, καθς και του ρθρου 22 της οδηγας 97/78/ΕΚ 5.
1 Κανονισµς (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συµβουλου,
της 17ης Ιουλου 2000, για τη θσπιση συστµατος αναγνρισης και καταγραφς των βοοειδν και την επισµανση του βοεου κρατος και των προντων µε βση το βειο κρας, καθς και για την κατργηση του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).
2 Οδηγα 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλου της 26ης Ιουνου 1964 περ προβληµτων υγειονοµικο ελγχου στον τοµα των ενδοκοινοτικν συναλλαγν βοοειδν και χοιροειδν. (ΕΕ 121 της 29.7.1964, σελ. 1977). Οδηγα που τροποποιθηκε τελευταα µε την οδηγα 2000/20/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συµβουλου (ΕΕ L 163,4.7.2000, σ. 35).
3 Οδηγα 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλου της 28ης Ιανουαρου 1991 σχετικ µε το καθεστς υγειονοµικο ελγχου που διπει το ενδοκοινοτικ εµπριο αιγοπροβτων (ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19). Οδηγα που τροποποιθηκε τελευταα απ την απφαση 94/953/ΕΚ της Επιτροπς (ΕΕ L 371 της 31.12.1994, σ. 14).
4 Οδηγα 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλου της 15ης Ιουλου 1991 για τον καθορισµ των βασικν αρχν σχετικ µε την οργνωση των κτηνιατρικν ελγχων των ζων προλευσης τρτων χωρν που εισγονται στην Κοιντητα και περ τροποποησης των οδηγιν 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (EE L 268 της 24.9.1991, σ. 56). Οδηγα που τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 96/43/ΕΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).
5 Οδηγα 97/78/ΕΚ του Συµβουλου της 18ης εκεµβρου 1997 για καθορισµ των αρχν οργνωσης των κτηνιατρικν ελγχων των προντων που εισγονται στην Κοιντητα απ τρτες χρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9).
14780/1/00 REV 1 GA/xl 12 DG B I EL
2. Τα µτρα διασφλισης θεσπζονται µε τη διαδικασα του ρθρου 24 παργραφος 2 και
κοινοποιονται, µαζ µε την αιτιολογα τους στο Ευρωπακ Κοινοβολιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ρθρο 5
Ταξινµηση
1. Ο χαρακτηρισµς κρτους µλους, τρτης χρας περιοχς τους (στο εξς «χρες
περιοχς») ως προς τη ΣΕΒ µπορε να καθορζεται µνον βσει των κριτηρων του
Παραρτµατος ΙΙ, Κεφλαιο Α και των αποτελεσµτων µιας ανλυσης κινδνου µε την οποα
εντοπζονται λοι οι δυνητικο παργοντες της εµφνισης της ΣΕΒ, πως ορζονται στο
Παρρτηµα ΙΙ, Κεφλαιο Β καθς και η χρονικ τους εξλιξη.
Τα κρτη µλη, και οι τρτες χρες που επιθυµον να διατηρηθον στους καταλγους τρτων
χωρν που εναι εγκεκριµνες για την εξαγωγ των ζντων ζων των προντων που
καλπτονται απ τον παρντα κανονισµ προς την Κοιντητα, υποβλλουν στην Επιτροπ ατηση
χαρακτηρισµο τους σον αφορ τη ΣΕΒ, συνοδευµενη απ σχετικς πληροφορες που αφορον
τα κριτρια του Παραρτµατος ΙΙ, Κεφλαιο Α, καθς και τους δυνητικος παργοντες κινδνου
του Παραρτµατος ΙΙ, Κεφλαιο Β και την εξλιξ τους διαχρονικς.
2. Η απφαση για κθε ατηση ταξινµησης του κρτους µλους της τρτης χρας της
περιοχς του κρτους µλους της τρτης χρας που υπβαλε την ατηση, σε µια απ τις
κατηγορες του Παραρτµατος ΙΙ, Κεφλαιο Γ, λαµβνεται βσει των κριτηρων και των
δυνητικν παραγντων κινδνου που αναφρονται στην παργραφο 1 µε τη διαδικασα του
ρθρου 24, παργραφος 2.
14780/1/00 REV 1 GA/xl 13 DG B I EL
Η εν λγω απφαση εκδδεται εντς ξι µηνν απ την υποβολ της ατησης και των σχετικν
πληροφοριν που αναφρονται στην παργραφο 1 δετερο εδφιο. Εν κρνει τι τα αποδεικτικ
στοιχεα δεν περιλαµβνουν τις πληροφορες που ορζονται στο Παρρτηµα ΙΙ, Κεφλαια Α και Β,
η Επιτροπ ζητ πρσθετες πληροφορες εντς προθεσµας που θα καθοριστε. Στην περπτωση
αυτ, η τελικ απφαση λαµβνεται εντς ξι µηνν απ την υποβολ των πλρων
πληροφοριακν στοιχεων.
Αφο το ιεθνς Γραφεο Επιζωοτιν (ΓΕ) καθορσει διαδικασα ταξινµησης των χωρν σε
κατηγορες και κατατξει την αιτοσα χρα σε µα κατηγορα, µπορε να αποφασζεται η
επανεξταση της κοινοτικς ταξινµησης της…