Knjiga sažetaka

Click here to load reader

 • date post

  08-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Okrugli stol povodom 1700. godina od izdavanja Milanskog edikta! Tematski akcent je na paganskoj vizuri antičkog Ilirika što je izuzetak u kontekstu svih simpozija na ovu temu u regionu jugoistočne Europe.

Transcript of Knjiga sažetaka

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTA REDOSLIJED IZLAGANJA :

Uvodno izlaganje: doc. dr. Salmedin Mesihovi - ,, Galerijev edikt

Izvori: Naila Uzunovi- Hasii, BA - ,, Zemlje i narodi antikog Ilirika u historiografskim radovima Strabona ( ) i Plinija Starijeg ( Gaius Plinius Secundus Maior ) Belma uzovi,dipl. hist. - ,, Odnosi kranskih izvora prema caru Konstantinu i drugim rimskim vladarima

Gornja Mezija Ilirska provincija u kojoj se rodio car Konstantin Ivana Boi, BA- ,, Gornja Mezija - krajnja granica Ilirika Senaid Boli, MA - ,, Konstantinovo djetinjstvo i mladost u Meziji i njegov stav prema kranstvu u tom periodu ivota vii ass. Amra ai, MA - ,, Vjerska politika Konstantina Velikog od dolaska na vlast do bitke na Milivijskom mostu kroz vizuru savremene antike historiografije doc.dr. Devad Drino / Benjamina Londrc - ,, Milanski edikt kroz prizmu pravne nauke

Dalmacija najvea ilirska provincija Nedim Mehi, BA - ,,Provincija Dalmatia od Epidauruma do Lissusa Ajdin Kmeta, BA - ,, Maritimum Dalmatia

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTAvii ass. Almir Mari, MA - ,, Poeci antike na podruju dananje Hercegovine. Doba ilirskog helenizma Arnes Dido, BA - ,, Vjerski i ekonomski razvoj prostora dananje Bosn e i Hercegovine u IV stoljeu Edin Bujak, BA / Adisa Lepi, BA - ,, Rano kranstvo na podruju dananje Bosne i Hercegovine u svjetlu nalaza mozaika, freski i grobnica na svod doc. dr. Drago upari - ,, Konstantinski preokret i znaenje Milanskog edikta za Crkvu ass. Dijana Beljan, MA - ,, Poganski rimski autori o kranstvu u prva dva stoljea

Panonija ilirska provincije antiquem et postquem 313. g.n.e Merisa Kliko, BA / Edin Veletovac - ,, Kratki pregled Panonije i Rima tokom VIII stoljea uzajamnih odnosa Merisa Kliko, BA ,, Historijski razvoj glavnih urbanih centara Panonije u periodu rimske vladavine Denan Brigi, BA - ,, Narodi antike Panonije Edin Veletovac, BA ,, Osvrt na religijsku i ekonomsku sliku provincije Panonije

Zakljuna razmatranja- prof.dr. Enver Imamovi, emeritus

Recenzijski tim: 1) doc.dr. Salmedin Mesihovi - nosilac strune oblasti Stari vijek na Odsjeku za historiju 2) doc.dr. Adnan Busladi - nosilac kolegija Arheologija Grke i Rima i ef Katedre za arheologiju 3) vii ass. Amra ai, MA - struni saradnik na oblasti Stari vijek na Odsjeku za historiju

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTA4) Senaid Boli, MA - magistar antike historije 5) Edin Veletovac, BA - bachelor historije, student zavrnog semestra na Oblasti stari vijek ( ua specijanost kasna antika) Organizacioni odbor : Organizacioni odbor sainjavaju: 1) Predsjednik: Amra ai, MA - struni saradnik na oblasti Stari vijek na Odsjeku za historiju 2) Podpredsjednik: Ivana Boi, BA - bachelor historije, student zavrnog semestra na Oblasti stari vijek ( ua specijalnost epigrafija ) 3) Struni saradnik za engleski jezik- Belma uzovi diplomirani historiar 4) lan odbora: Edin Veletovac, BA - bachelor historije, student zavrnog semestra na Oblasti stari vijek ( ua specijanost kasna antika) 5) lan odbora: Senaid Boli, MA - magistar antike historije ( ua specijalnost svakodnevni ivot u Rimu )

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTAdoc. dr. Salmedin Mesihovi salmedin10@hotmail.com Franje Rakog 1 71 000 Sarajevo

GALERIJEV EDIKT

K

ompletni opekulturni preobraaj Euromediteransk og prostora iz klasinog u medievalno razdoblje sutinski zapoinje sa

uvoenjem dominata, i to sa njegovom prvom, tetrarhijskom

fazom. Dominat je zapoeo procese koji su neminovno oblikovali novo ureenje rimskog svijeta, odnosno itavog Euromediterana. U kontekstu Milanskog edikta ili vjerojatnije sporazuma u Milanu, potrebno je ukazati na ono to mu je neposredno prethodilo. Na samom kraju vladavine prvih tetraha, zapoeo je veliki progon krana. U kontekstu problematike progona krana u rimskom svijetu, potrebno je ukazati na tri injenice a to su : 1. Razlozi progona. 2. Fenomen martirstva i njegovog znaenja za opstanak, razvitak, i iren je kranstva. 3. Obuhvat i vremensko odreenje progona u rimskom svijetu. Iako na ogranienim prostorima i vremenski relativno kratkotrajnim razdobljima, progon se nastavio i u novoj generaciji tetrarha. Osoba koja je moda i najvie uzrokovala i doprinijela ovim turbulentnim zbivanjima je bio Galerije, vojnik, zapovjednik, cezar i august

centralnobalkanskog porijekla. Ovaj najei inspirator velikog progona krana je na samom svome kraju izdao edikt, kojim zaustavlja progone i proklamira toleranciju,

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTAistina sa odreenim rezervama. U historiografiji klasinog i medievalnog razdoblja ovaj edikt se prilino zapostavlja u odnosu na kasniji edikt ili sporazum Konstantina i Licinija.

SUMMARY

C

ultural transformation of Euro-Mediterranean area from the classical period into middle ages begins with the introduction of the Dominate, from his first, tetrarch phase. Dominate started processes

that formed a new organization of the Roman world, and the whole EuroMediterranean area. In the context of Milan "edict" or more likely an agreement in Milan, it is necessary to point out what it is immediately preceded. At the end of the reign of the first four Tetrarchs began a persecution of Christians. In the context of the issue of persecution of Christians in the Roman world, it is necessary to point out three facts: 1. The reasons for persecution. 2. Phenomenon of martyrdom and its importance for the survival, development, and spread of Christianity. 3. The scope and timing of persecution in the Roman world. Although on limited areas and in a relatively short period of time, the

persecution continued in the reign of new generation of Tetrarchs. A person, perhaps, most responsible for these turbulent events was Galerius, soldier,

commander, Caesar and Augustus of central- balcanian origin. The fiercest inspirer of great persecution of Christians at the end of its rule issued an edict, which stoped persecution and promotes tolerance, true with certain reservations. The historiography of classical and medieval period neglected this edict in comparison to the later edict or agreement Constantine and Licinius.

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTANaila Uzunovi Hasii, BA uzunovic.naila@hotmail.com Mehe Smailagica 74 71 000 Sarajevo

ZEMLJE I NARODI ANTIKOG ILIRIKA U HISTORIOGRAFSKIM RADOVIMA STRABONA ( ) I PLINIJA STARIJEG ( Gaius Plinius Secundus Maior )

A

ntiki historijski izvori napisani od Rimljanina Plinija Starijeg (Prirodoslovlje) i Grka Strabona (Geografija) predstavljaju vane i rijetke literarne izvore za predrimski i rimski period historije Dalmacije i

Panonije. Oba izvora opisuju ilirske narode Dalmacije i Panonije. Strabon je poznat po upotrebi mitolokih opisa kombinovanih sa naunim pristupom. Plinije Stariji je koristio rimske slubene podatke u svom opisu. Kombinovani, ova dva izvora su veoma vana u rekonstrukciji historije rimske vladavine na naim prostorima u 1. stoljeu nove ere. Historijski podaci iz ovih antikih izvora opisuju ilirske obale, naselja, rijeke, otoke, narode i plemena, etnoloke, ekonomske i geografske injenice. Deseci ilirskih naroda su imenovani od Plinija i Strabona a date su i pribline granice. Tu su i historijski

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTAspomeni o ilirskim odonosima sa Rimljanima i meusobnim odnosima meu Ilirima. Plinije i Strabon dijele zajedniku osobinu kada daju bogati i detaljan opis ilirskih obala i otoka, ali kako idu u opis unutranjosti injenice su malobrojnije. Drugim rijeima provincija

Dalmacija je bolje opisana od Provincije Panonije. Prirodoslovlje i Geografija su kljuni historijski izvori koji se ne mogu izbjei pri prouavanj u rimske vladavine u jugoistonoj Evropi. Bez historijskih injenica koje navode Plinije i Strabon, rekonstrukcija rimskog perioda u naim zemljama bila bi nemogua.

SUMMARY

Dalmatia and Pannonia. Both sources describe the Illyrian nations of Dalmatia and Pannonia. Strabo is well known by the usage of mythological descriptions combined with scientific approach. Pliny The Elder uses Roman official data in his description. Combined, these two sources are very important in reconstruction of history of Roman rule in our lands in 1st century AD. Historical data from these ancient sources describe the Illyrian shores, cities, rivers, islands, nations and tribes, ethnological, economical and geographical

A

ncient history sources written by Roman Pliny The Elder ( Naturalis Historia) and Greek Strabo (Geographica) represent important and rare literary sources for pre-Roman and Roman period of history of

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTAfacts. Dozens of Illyrian nations are named and approximate nation borders were given by Pliny and Strabo. There is some historical mentioning and description of Illyrian relations with Romans and relations of different Illyrian nations. Pliny and Strabo reflect on the same issue when they provide rich and detailed description of Illyrian shores and islands, but as they describe Illyrian mainland (inner land) they lack in facts. In other words, province of Dalmatia is better described then province of Pannonia. Naturalis Historia and Geographica are crucial historical sources that cannot be avoided in research of Roman rule in southeast Europe. Without history facts given by Pliny and Strabo historical reconstruction of Roman period in our lands would be impossible.

ZEMLJE ANTIKOG ILIRIKA PRIJE I POSLIJE MILANSKOG EDIKTABelma uzovi, dipl. historiar cuzovic.belma@gmail.com Sedrenik 149 71000 Sarajevo

ODNOS KRANSKIH IZVORA PREMA CARU KONSTANTINU I DRUGIM RIMSKIM VLADARIMA

Z

naaj Milanskog edikta i same