Instruções para o uso PT (2-21) Οδηγίες χρήσεως … jóias, vestuário folgado ou...

of 68 /68
PT (2-21) GR (22-48) CZ (49-68) Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Návod k použití Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina. Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγιες χρήσεως και κατανοήστε το περιεχόμενο πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. Než začnete stroj používat, prostudujte si, prosím, pečlivě návod k použití a ubezpečte se, že jste dokonale pochopili pokyny v něm uvedené.

Embed Size (px)

Transcript of Instruções para o uso PT (2-21) Οδηγίες χρήσεως … jóias, vestuário folgado ou...

 • PT (2-21)GR (22-48)CZ (49-68)

  Instrues para o uso

  Nvod k pouit

  Leia as instrues para o uso com toda a ateno e compreenda o seu contedo antes de fazer uso da mquina. .

  Ne zanete stroj pouvat, prostudujte si, prosm, peliv nvod k pouit a ubezpete se, e jste dokonale pochopili pokyny v nm uveden.

 • 2115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  NDICEAntes de arrancar, observe oseguinte:Jonsered efectua o desenvolvimento con-tnuo dos seus produtos, reservando--se odireito de introduzir modificacesreferentes, entre outros, ao aspecto e for-ma dos mesmos sem aviso prvio. A ex-posio prolongada a rudos pode provo-car danos auditivos permanentes. Porisso, use sempre protectores acsticosaprovados.O presente manual do operador descrevepormenorizadamente como o soprador defolhas deve ser utilizado e mantido, e ain-da como se devem executar as revisesregulares. Tambm descreve quais as me-didas a tomar para limitar os riscos du-rante a utilizao, como funcionam oscomponentes de segurana e como estesdevem ser manuseados.N.B.-- O captulo que descreve os aspec-tos de segurana deve ser lido por todasas pessoas que entrarem em contactocom a mquina. O presente manual dooperador escrito para pessoas que nopossuam os conhecimentos necessriospara efectuar buscas de falhas, serviosde carcter mais aprofundado ou repa-raes no soprador de folhas.Neste manual do operador, assim comono soprador, encontram--se smbolos deadvertncia conforme. Se algum smbolode advertncia ficar deformado oudesgastado, deve--se encomendar umnovo o mais rpido possvel. Observe quetambm h smbolos de advertncia mol-dados em certas peas do soprador defolhas.O soprador de folhas utiliza--se para so-prar ou aspirar folhas ou outros detritossobre o solo. Durante o trabalho o opera-dor deve estar de p no solo.

  ndiceIntroduo 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Explicao dos smbolos 3. . . . . . . . .

  Instrues de segurana 4. . . . . . . . .

  Descrio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Manuseio do combustvel 11. . . . . . . . .

  Arranque e Paragem 13. . . . . . . . . . . . .

  Utilizao 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Manuteno 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Especificaes tcnicas 20. . . . . . . . . .

  ATENO: Sob nenhumascircunstncias permitido modif-icar a configurao original damquina sem a autorizaoexpressa do fabricante. Devemusar--se sempre acessriosoriginais. Modificaes e/ouacessrios no autorizadospodem acarretar em srias lesesou perigo de vida para o utiliza-dor ou outros.

 • 3115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  EXPLICAO DOS SMBOLOS

  Controlo e/ou man-uteno devem--seexecutar com o motordesligado, com ocontacto de parada naposio STOP.

  Requer limpeza a inter-valos regulares.

  Uso obrigatrio deculos ou viseira deproteco.

  Uso obrigatrio de cu-los ou viseira de pro-teco, protectoresacsticos, e protecorespiratria em ambi-entes poeirentos.

  ATENO! O sopra-dor de folhas pode serperigoso! A utilizaodescuidada ou incor-recta poder resultarem srios acidentes,at mesmo com riscode vida.

  Leia as instruespara o uso com toda aateno e compreen-da o seu contedoantes de fazer uso damquina.

  ATENO! Assegure--se de que a tampa deentrada est segura naposio de fechada ouque o tubo desuco est montado.Nunca toque na roda daventoinha.

  Use sempre luvas deproteco aprovadas.

  O operador do sopra-dor de folhas deveassegurar--se de quenenhumas pessoas ouanimais se aproximama menos de 15 metrosde distncia. Uma vezque vrios operadorestrabalham na mesmarea de trabalho, nodever a distncia desegurana ser inferiora 15 metros.

  Estrangulador

  Atestamento decombustvel

  Boto de paragem

  Instruo de comoabrir a tampa deentrada.

  Este produto estconforme es directivasem validade da CE.

  Valor da pressosonora, medida a umadistncia de 7,5 metros.

  Emisses sonoras parao meio ambiente con-forme directiva daComunidade Europeia.A emisso da mquina indicada no captuloEspecificaes tcnicase no autocolante.

  Los dems smbolos/pegatinas queaparecen en la mquina corresponden arequisitos de homologacin especficosen determinados mercados.

  X

  X

  X

  X X

  X X

  X

  X

  X

  X X

  X X

  Smbolo Descrio Localizao Smbolo Descrio Localizao

  ATENO! O sopra-dor de folhas pode ar-remessar violentamenteobjectos que podem ri-cochetear, podendocausar graves ferimen-tos nos olhos.

  X X

  X X

  X

  X

  X

  X X

  X X

 • 4115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  INTRUES DE SEGURANA

  SilenciadorO silenciador configurado para produzirum nvel sonoro to baixo quanto possvel,assim como para conduzir os gases paralonge do utilizador. tambm construdopara reduzir matrias prejudiciais dosgases de escape.

  Equipamento de segurana

  Para prevenir acidentes com o soprador defolhas, h uma srie de dispositivos de se-gurana e proteces. Estes so mencio-nados na descrio geral.

  Os dispositivos de segurana e protecestambm requerem controlo e manutenoa intervalos regulares. Essas providnciase os intervalos de tempo esto indicadosno captulo Manuteno.

  Equipamento de seguranapessoalQuem utilizar o soprador de folhas deverprotegerse com o seguinte equipamento desegurana:1. Protectores acsticos aprovados.2. Proteco ocular aprovada.3. Luvas de proteco aprovadas.4. Botas ou sapatos resistentes com solas

  antideslizantes.5. Proteco respiratria em ambientes

  poeirentos.

  UtilizadorO utilizador que operar o soprador de fol-has dever observar o seguinte:S Ler e compreender o contedo deste

  manual de instrues.S No trajar peas de vesturio soltas, ca-

  checol, colares ou cabelos longos quepossam ser sugados pela mquina.

  S No poder estar sob os efeitos dolcool, medicamentos ou cansao.

  S No poder ser menor de idade.S Os primeiros socorros devem sempre

  estar mo.

  ATENO! O combustvel usadopelo soprador de folhas apresentaas seguintes caractersticasperigosas:

  1. O lquido, os seus vapores ougases de escape so venenosos.

  2. Pode ocasionar irritaes pele.

  3. altamente inflamvel.

  ATENO! Os gases de escapedo motor so quentes e podem cont-er fascas que podem causarincndios. Nunca ligar a mquinadentro de um edifcio ou perto dematerial inflamvel.

  ATENO! O silenciador comcatalisador aquece--se muito, tantona utilizao como aps a para-gem. Isto aplica--se tambm aofuncionamento ao ralenti.O contacto com o mesmo podercausar queimaduras na pele. Cui-dado com os riscos de incndio!

  ATENO! O soprador de folhasno pode sob nenhumas cir-cunstncias ser utilizado se faltaralgum dos dispositivos de segu-rana ou proteco, ou se estesestiverem danificados ou fora defuncionamento.

  Segurana com o combustvel

  Para o combustvel usado pelo sopradorde folhas, aplicam--se instrues de segu-rana especiais. Estas so descritas nocaptulo Manuseio do combustvel.

  ATENO: Esta mquina produzum campo electromagntico duranteo funcionamento. Em determinadascircunstncias, este campo podeinterferir com o funcionamento deimplantes mdicos activos oupassivos. Para reduzir o risco deleses graves ou mortais,recomendamos que portadores dedispositivos implantados consultemo seu mdico e o fabricante doimplante antes de utilizar a mquina.

 • 5115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  INTRUES DE SEGURANA

  Segurana durante a utilizaoS Este soprador/aspirador de jardim foi

  concebido apenas para soprar ou retiraras folhas e outros detritos do cho.

  S Nenhuns estranhos ao servio, incluindoanimais, podero permanecer na rea detrabalho, que de 15 metros.

  S O soprador pode arremessar violentamenteobjectos que podem ricochetear, podendocausar graves ferimentos nos olhos.

  S No dirija o jacto de ar contra pessoas ouanimais.

  S Pare o motor antes de montar ou desmontaracessrios ou outros componentes.

  S Nunca opere com o soprador de folhassem que as respectivas proteces este-jam instaladas.

  S Afim de evitar a inspirao de gases deescape, nunca conduza o soprador emambientes mal ventilados.

  S Pare o motor antes de abastecer decombustvel. Fique pelo menos a 3 metrosde distncia do local de abastecimento.

  S O silenciador com catalisador fica muitoquente, tanto durante a utilizao comoaps a paragem. Isto aplica--se inclusiva-mente ao funcionamento na marcha emvazio. Tomar especial ateno ao perigode incndio, especialmente ao trabalharprximo de substncias inflamveis e/ougases.

  S Tenha cuidado, especialmente se for apli-cada a operao com a mo esquerda.Evite todo e qualquer contacto corporaldirecto com a zona da tampa de entrada.Mantenha jias, vesturio folgado ou ves-turio com cordes, alas, borlas, etc.,afastados da zona da tampa de entrada.

  S interdita a utilizao do soprador de fol-has em escadas de mo e andaimes.

  S Trave a mquina durante o transporte.

  Medidas de segurana geraisS No utilize o soprador de folhas em

  horrios que possam perturbar as circun-jacncias. Por exemplo, de manh cedoou tarde da noite. Consulte a legislaolocal a respeito. O horrio normal de utili-zao das 9 s 17 horas, de segunda asexta--feira.

  S No aplique maior acelerao do que onecessrio para executar o trabalho emquesto.

  S Inspeccione o soprador de folhas antes deo utilizar, especialmente o silenciador, en-trada de ar e filtro de ar.

  S Remova eventuais sujidades que estejampresas, com um ancinho ou escova, antesde comear a soprar.

  S Em ambientes poeirentos, humedea leve-mente o local de trabalho antes de soprarou utilize o acessrio para gua.

  S Poupe gua utilizando o soprador ao invsde esguichar com gua, por exemplo, embiqueiras de telhado, fachadas, exteriorese jardins.

  S Cuidado com as crianas, animais, janelasabertas e carros recm--lavados. Sopre olixo de um modo seguro.

  S Use o tubo de sopro e o bocal de modoque a corrente de ar fique o mais prximopossvel do cho.

  S Aps soprar, recolha o lixo e deite--o fora.

 • 6115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  DESCRIO

  Soprador de folhas

  20

  23

  24

  13

  15

  14

  17

  19

  12

  10

  9

  8

  6

  3

  1

  4

  7

  11

  2

  510

  21

  16

  22

  18

  1. Ala para transporte (BV2126) 13. Roda da ventoinha2. Acelerador 14. Bocal standard3. Contacto de paragem 15. Bocal de alta velocidade (BV2126)4. Comando de velocidade varivel 16. Tubo de soprador5. Cobertura da ventoinha 17. Parafuso do grampo do tubo6. Tampa do depsito do combustvel 18. Porcas do grampo do tubo7. Filtro do ar 19. Silenciador8. Estrangulador 20. Fio de ligao terra9. Bomba de combustvel 21. Pega de arranque10. Tampa de entrada 22. Dispositivo de arranque11. Pega do aspirador (BV2126) 23. Ajuste do carburador12. Lminas (BV2126) 24. Instrues de uso

 • 7115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  DESCRIO

  Acessrios (BV2126)

  24

  2223

  21

  25

  26

  21. Dispositivo de suco com recolha, contendo os tens 22--26 abaixo22. Tubo do saco de recolha23. Saco de recolha24. Tubo de suco em duas partes25. Parafuso26. Ala para transporte

 • 8115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  DESCRIO

  ATENO! Durante, e ummomento aps a utilizao, o silen-ciador encontrase muito aquecido.NO TOQUE NO SILENCIADOR SEESTIVER QUENTE. H risco dequeimaduras.

  Equipamento de seguranaO equipamento do soprador de folhas,abaixo descrito, construdo de forma areduzir os riscos para o utilizador e os ar-redores. Deve--se dedicar especialateno a estes componentes com relao sua utilizao, inspeco e manuteno.

  Contacto de paragemS O contacto de paragem (A) usa--se para

  desligar o motor.

  SilenciadorS O silenciador configurado para produ-

  zir um nvel sonoro to baixo quantopossvel, assim como para conduzir osgases para longe do utilizador. tam-bm construdo para reduzir matriasprejudiciais dos gases de escape.

  S Os gases de escape do motor so deelevada temperatura e podem conterfalhas causadoras de incndios emcontacto com materiais facilmente in-flamveis.

  S O silenciador, em certos pases de climaseco, equipado com uma rede retento-ra de falhas (B), que deve ser limpa/substituda a determinados intervalos.Veja Manuteno.

  A

  B

  Equipamento em geral

  AceleradorS Com o dispositivo do acelerador (C)

  regulam--se as rotaes e a potncia domotor.

  Comando de velocidade varivelS O comando de velocidade varivel (D)

  foi concebido para ajustar a velocidadedo motor, conforme necessrio, apenasdurante a utilizao do soprador.

  S Para evitar causar danos na unidade,NO tente utilizar o comando de veloci-dade varivel durante a utilizao do as-pirador.

  Cobertura da ventoinhaS A cobertura da ventoinha (E) juntamente

  com a ventoinha (F) oferecem umacanalizao adequada do ar atravs dosoprador de folhas.

  C

  EF

  D

 • 9115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  DESCRIOBocal e tubo de soproS O tubo de sopro (K) possui um sistema de

  montagem de ranhura fixa. Para instalarou retirar o tubo de sopro (ou o tubo dosaco de suco da BV2126), solte o para-fuso do grampo do tubo (no retire as por-cas do parafuso). Alinhe a ranhura dasada de ar do soprador com a nervuraelevada do tubo e insira o tubo. Aperte oparafuso do grampo do tubo.

  S O bocal (L) tem um encaixe de baionetapara a ligao ao tubo de sopro. O ar canalizado atravs do tubo de sopropara o bocal, onde a velocidade de des-carga de ar aumenta e o padro de des-carga da corrente de ar formado paragarantir o melhor desempenho. O com-primento do tubo de sopro pode serajustado torcendo o bocal para a esquer-da para soltar o encaixe de baioneta edeslizando o bocal para a posio ade-quada. Tora o bocal para a direita atouvir um clique para fixar o bocal.

  Dispositivo de arranque epega de arranqueS O dispositivo de arranque (M) est situado

  na parte lateral da cobertura do motor eengata no eixo da manivela apenas quan-do a pega de arranque (N) puxada.

  Tampo do depsitoS O tampo do depsito (O) est situado

  na parte traseira da cobertura do motor etem um vedante para prevenir fugas decombustvel.

  Fio terraS O fio terra (G) reduz a formao de

  esttica durante a operao em ambien-tes secas.

  Tampa de entradaS A tampa de entrada (H) est situada na

  parte lateral do compartimento da ven-toinha. A abertura desta tampa permite oacesso para a limpeza e inspeco daroda motora (apenas BV2126). Se forusado o tubo de suco, este tem de serinstalado na abertura na tampa de entra-da. Para abrir a tampa de entrada, utilizeuma ferramenta para levantar o rebordoda tampa no lado oposto dobradia (in-dicado pela seta na tampa de entrada).

  Lminas (BV2126)S Na ventoinha h duas lminas (J). A

  funo destas triturar as folhas e out-ros detritos antes de passarem pelasaco de recolha, quando da suco.

  ATENO! O soprador de folhasnunca pode arrancar se a janela deinspeco estiver aberta, danificadaou no for possvel fechar a mesma,excepto quando o acessrio desuco estiver conectado.

  H

  K

  J

  M

  N

  G

  L

 • 10115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  DESCRIO

  R

  Filtro de arS O filtro de ar (P) constitudo por um

  material de filtragem de fibra numa estrutu-ra resiliente. O filtro deve--se limpar aintervalos regulares (veja Manuteno),do contrrio, o soprador consumir com-bustvel excessivamente, a potncia dimi-nuir e h risco de que a vela de igniofique coberta de leo.

  EstranguladorS O estrangulador (Q) est situado por

  baixo da tampa do filtro de ar e deve serutilizado sempre que o motor arranca afrio.

  Q

  O

  P

  Regulao do carburadorNO PARA TODOS OS MODELOSS No soprador de folhas h trs regu-

  laes para o carburador:S Calibrador de baixa rotaoS Calibrador de alta rotaoS Parafuso de ajuste da marcha em vazio

  S A afinao do carburador significa que omotor adapta--se s condies locaistais como clima, altitude e gasolina.Com relao a afinao do carburador,veja Manuteno.

 • 11115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  MANUSEIO DO COMBUSTVELCombustvelNOTA! A mquina est equipada com ummotor de dois tempos e deve semprefuncionar com uma mistura de gasolina eleo para motores de dois tempos. Paraassegurar a mistura correcta importantemedir cuidadosamente a quantidade de leoa ser misturada. No caso de pequenasquantidades de combustvel a misturar, atpequenos erros na quantidade de leoinfluem fortemente na proporo da mistura.

  Gasolina

  NOTA! Utilize sempre gasolina dequalidade de mistura com leo (gasolinacom ndice de octano de 90, no mnimo).Sempre que esteja disponvel gasolinaecolgica, a chamada gasolina alqulica,esta deve ser utilizada.

  S O ndice de octano mnimo recomendado de 90. Se o motor trabalhar com ndice deoctano inferior a 90 pode grilar. Isto conduza um aumento na temperatura do motor,podendo causar srias avarias.

  S Ao trabalhar continuadamente em ro-tao alta, recomenda--se um ndice deoctano mais elevado.

  leo de dois temposS Para o melhor resultado e funcionamen-

  to, use leo JONSERED de dois temposque foi especialmente desenvolvido paraos nosos motores a dois tempos.Proporo de mistura 1:50 (2%).

  S Se no houver leo de dois temposJONSERED disponvel, pode--se usaroutro leo de dois tempos de alta quali-dade para motores arrefecidos a ar. Con-sulte o seu concessionrio ao escolher oleo. Proporo de mistura 1:33 (3%).

  S Nunca use leo de dois tempos para mo-tores fora de bordo arrefecidos a gua, ochamado outboard oil.

  S Nunca use leo para motores a quatrotempos.

  ATENO: Tenha cuidado aomanusear combustvel. Pense nosriscos de incndio, exploso einalao.

  5 0,10 0,1510 0,20 0,3015 0,30 0,4520 0,40 0,60

  Gasolina,litros

  leo de dois tempos, litros

  2% (1:50) 3% (1:33)

  S Comece sempre por juntar metade da ga-solina a ser misturada. Junte depois todo oleo. Agite bem a mistura. Por fim, junte orestante da gasolina.

  S Agite a mistura cuidadosamente antesde a despejar no depsito de com-bustvel da mquina.

  S No misture combustvel alm do ne-cessrio para se consumir durante umms, no mximo.

  S Se a mquina no for usada por um lon-go perodo, esvazie o depsito de com-bustvel e limpe--o.

  MisturaS Misture sempre gasolina e leo num re-

  cipiente limpo e aprovado para gasolina.

  ATENO: O silenciador ficaextremamente quente durante autilizao e aps a paragem. Istoaplica--se inclusivamente aofuncionamento na marcha emvazio. Tome cuidado com os riscosde incndio, especialmente aomanejar prximo a materiais e/ougases inflamveis.

 • 12115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  MANUSEIO DO COMBUSTVEL

  Mnimo3 m

  Abastecimento

  S Seque bem volta da tampa do depsito.Sujidades no depsito causam proble-mas de funcionamento.

  S Certifique--se de que o combustvel estbem misturado, agitando o recipienteantes de encher o depsito.

  ATENO: As medidas deprecauo abaixo diminuem osriscos de incndio:No fume nem ponha nenhumobjecto quente nas proximidade docombustvel.Nunca abastea com o motor emfuncionamento.Pare o motor e deixe arrefeceralguns minutos antes de abastecer.Abra a tampa do depsito devagar,ao abastecer, para dar sada lentaaos gases se houver um excessode presso.Aperte bem a tampa do depsitoaps abastecer.Afaste sempre a mquina do localde abastecimento ao arrancar.

 • 13115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  ARRANQUE E PARAGEM

  Puxe o manpulo do motor de arranque ato motor tentar pegar, mas no puxe maisde 3 vezes. Mova o estrangulador para posio e puxe o fio at o motor pegar.Deixe o motor aquecer durante aproxima-damente 10 segundos; a seguir, mova oestrangulador para posio OFF CHOKE(aberto).

  Motor quenteCom o motor quente, prima e mantenhapremido o gatilho do acelerador. Mova oestrangulador para posio. Puxe ocabo de arranque com fora enquanto ap-erta o gatilho do acelerador at que o mo-tor arranque e comece a trabalhar. Mova oestrangulador para a posio OFFCHOKE (aberto).

  ParagemPara parar o motor, prima e solte o contac-to de paragem (S). O interruptor regressaautomaticamente para a posio ON.Aguarde 7 segundos antes de tentarreiniciar a unidade para permitir que ointerruptor faa um reset.

  Arranque e paragem

  Arranque: Pressione o corpo da mqui-na contra o solo com a mo esquerda(NOTA! No o faa com o p!). Agarre de-pois a pega do arranque com a mo direi-ta. NO carregue no comando do acel-erador. Puxe a corda lentamente at sen-tir resistncia (o mecanismo de arranquecomea a actuar) e em seguida puxe commovimentos rpidos e fortes.

  ATENO! O soprador de folhasnunca pode arrancar se a janela deinspeco estiver aberta, danificadaou no for possvel fechar a mesma,excepto quando o acessrio desuco estiver conectado.

  S

  ATENO! Nunca enrole a cordade arranque na mo.

  Motor frioBomba de combustvel: Premir a bolhade borracha da bomba de combustvel 10vezes at que o combustvel comece aencher a bolha. No necessrio enchera bolha completamente.

  Estrangulador: Ponha o comando azulna posio fechada.

  NOTA: Se o motor for abaixo, volte acolocar a comando azul da estranguladordo motor na posio fechada e repita osprocedimentos de arranque.

  NOTA! No puxe inteiramente a corda dearranque nem solte a pega do arranque seestiver em posio totalmente distendida.Esta prtica pode danificar a mquina.

 • 14115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  UTILIZAO

  BV2126 pode ser usado com uma alapara maior comodidade. Durante o trabal-ho, o soprador de folhas deve estar enga-tado na ala que passa sobre o ombro, talcomo mostrado na figura.

  Soprar para longe o lixodo solo

  Montagem do tubo de soplador edo bocal

  O tubo de sopro (T) possui um sistema demontagem de ranhura fixa. Para instalar ouretirar o tubo de sopro (ou o tubo do saco desuco da BV2126), solte o parafuso dogrampo do tubo (no retire as porcas do pa-rafuso). Alinhe a ranhura da sada de ar dosoprador com a nervura elevada do tubo einsira o tubo. Aperte o parafuso do grampodo tubo.

  O bocal (U) tem um encaixe de baioneta paraa ligao ao tubo de sopro. O ar canalizadoatravs do tubo de sopro para o bocal, ondea velocidade de descarga de ar aumenta e opadro de descarga da corrente de ar formado para garantir o melhor desempenho.O comprimento do tubo de sopro pode serajustado torcendo o bocal para a esquerdapara soltar o encaixe de baioneta e deslizan-do o bocal para a posio adequada. Tora obocal para a direita at ouvir um clique parafixar o bocal.SoproAntes de iniciar o sopro, coloque o equipa-mento de segurana conforme abaixo.

  ATENO! Ao montar--se o tuboe o bocal, o motor dever estar para-do, com o contacto de paragem naposio stop.

  U

  T

  ATENO! Quando trabalhar,use o equipamento de seguranarequerido:1. Protectores acsticos.2. Proteco ocular.3. Luvas de proteco.4. Proteco respiratria em

  ambientes poeirentos.

  ATENO! Nunca dirija o jacto dear contra pessoas ou animais. O ar aalta velocidade pode conduzirpartculas causadoras de srios aci-dentes, especialmente se a mquinafoi usada antes para recolha. Tenhacuidado, especialmente se for aplica-da a operao com a mo esquerda.Evite todo e qualquer contacto cor-poral directo com a zona da tampade entrada. Mantenha jias, vesturiofolgado ou vesturio com cordes,alas, borlas, etc., afastados da zonada tampa de entrada.

 • 15115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  UTILIZAO1. Abra o saco de recolha. Introduza o tubo

  do saco de recolha a partir do interior dosaco de modo a encaix--lo na entradade suco do saco, conforme ilustrado.Certifique--se de que o elstico est as-sente na ranhura. Corra o fecho do saco.

  2. Retire o tubo de soprador e instale otubo do saco de recolha. Aperte o parafu-so do grampo do tubo. Fixe a correiade transporte nas argolas do saco derecolha.

  3. Alinhe as setas no tubo de suco inferi-or e no tubo de suco superior. Em-purre o tubo de suco inferior para otubo de suco superior at o tubo inferi-or ficar em assente no tubo superior(aprox. 7 cm). Monte permanentementeos dois tubos juntos com o parafuso for-necido.

  4. Abra a cobertura situada na parte lateraldo soprador utilizando uma chave de fen-das para levantar o rebordo da coberturano lado oposto dobradia (indicado pelaseta na tampa de entrada).

  5. Prima os tubos de suco na aberturagrande situada na parte inferior do so-prador e alinhe as patilhas com as ran-huras do tubo. Rode--o at o encaixe dabaioneta ficar bloqueado (os smbolos decadeado ficam alinhados).

  Ponha o soprador em marcha. Ver Arran-que e paragem. Trabalhe conforme as se-guintes instrues:1. Nunca sopre contra objectos slidos, por

  exemplo, paredes, grandes pedras, carrosou vedaes.

  2. Em cantos internos, sopra--se do cantopara o meio. Do contrrio podero ser ar-remessadas partculas ao rosto, causandosrios danos aos olhos do operador.

  3. Nunca dirija o jacto de ar contra plantassensveis.

  Bocal standardO bocal standard (V) fornecido junto com oB2126 e o BV2126. Quando desejar umamaior preciso e uma alta concentrao dejacto de ar, utilize o bocal standard.

  Bocal de alta velocidadeO bocal de alta velocidade (W) umacessrio do soprador (includo com oBV2126). Quando desejar um jacto de armais largo e uma maior velocidade, utilizeo bocal de alta velocidade.

  Suco de lixo do solo(BV2126)

  Montagem do dos vrios tubos desuco no saco de recolhaO dispositivo de suco um acessrio(includo com o BV2126).

  W

  ATENO! Ao montar--se otubo e o bocal, o motor dever es-tar parado, com o contacto de pa-ragem na posio stop.

  ATENO! O soprador de folhasnunca pode arrancar se a janela deinspeco estiver aberta, danificadaou no for possvel fechar a mesma,excepto quando o acessrio desuco estiver conectado.

  ATENO! interdita a utilizaodo soprador de folhas em escadasde mo e andaimes.

  V

 • 16115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  UTILIZAO

  Quando trabalhar com o soprador, o saco derecolha deve ser suportado pela alas parao ombro. A alas deve ser utilizada sobre oombro conforme indicado na figura.

  ATENO! Antes de arrancar,verifique sempre se o saco de recol-ha est perfeito e se o fecho decorrer deste est fechado. Nunca uti-lize um saco rasgado, devido ao ris-co de acidentes por arremesso departculas. Tenha cuidado, especial-mente se for aplicada a operaocom a mo esquerda. Evite qualquercontacto corporal com a rea desada do exaustor.

  ATENO! O soprador de folhasnunca pode arrancar se a janela deinspeco estiver aberta, danificadaou no for possvel fechar a mesma,excepto quando o acessrio desuco estiver conectado.

  ATENO! interdita a utilizaodo soprador de folhas em escadasde mo e andaimes.

  Ponha o soprador em marcha. Ver Arran-que e paragem. Trabalhe conforme as se-guintes instrues:1. No aspire objectos grandes e slidos

  que possam danificar a ventoinha, por ex-emplo, pedaos de madeira, latas ou re-stos de cordis ou fitas.

  2. No choque o tubo de suco contra osolo.

  3. O saco esvazia--se atravs do fecho decorrer lateral localizado no mesmo.

  SucoAntes de iniciar a suco, coloque o equi-pamento de segurana conforme abaixo.

  ATENO! Quando trabalhar,use o equipamento de seguranarequerido:1. Protectores acsticos.2. Proteco ocular.3. Luvas de proteco.4. Proteco respiratria em

  ambientes poeirentos.

 • 17115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  MANUTENO

  Funcionamento

  S Atravs do acelerador, o carburador com-anda a rotao do motor. No carburadormistura--se ar/combustvel.

  S O parafuso T (X) regula a posio doacelerador na marcha em vazio. Rodan-do o parafuso T no sentido horrio, au-menta a rotao da marcha em vazio erodando no sentido anti--horrio, diminui arotao da marcha em vazio.

  Ajustamento bsicoS No banco de provas da fbrica faz--se

  uma regulao bsica do carburador. Oajustamento de preciso deve ser efec-tuado por pessoal devidamente formado.

  Silenciador

  Alguns silenciadores esto equipados comcatalisador. Consulte as Especificaestcnicas para saber se esta mquina pos-sui catalisador.O silenciador configurado para abafar onvel de rudo e para conduzir os gases deescape para longe do utilizador. Os gasesde escape so quentes e podem conterfascas, as quais podem causar incndiosse os gases de escape forem orientadospara material seco ou inflamvel.Alguns silenciadores esto equipados comrede retentora de falhas (Y). Se a suamquina estiver equipada com rede reten-tora de falhas, este deve ser limpo a in-tervalos regulares. Para aceder rede,retire a cobertura da sada situada naparte frontal do silenciador. Utilize umaescova de ao para limpar a rede. Em si-lenciadores sem catalisador, a rede deveser limpa e eventualmente substituda umavez por semana. Em silenciadores comcatalisador, a rede deve ser controlada eeventualmente limpa uma vez por ms.Sempre que a rede esteja danificada, deveser substituda. Uma rede que se apre-sente obstruda com frequncia, pode indi-car que o funcionamento do catalisadorest reduzido. Tome contacto com o seurevendedor para verificao. Uma redeobstruda provoca sobre--aquecimento domotor, danificando o cilindro e o pisto.

  XSegurana da manutenoO proprietrio responsvel pelo cumpri-mento das operaes de manuteno ne-cessrias definidas no manual do utiliza-dor. Desligue a vela de ignio antes deefectuar uma operao de manuteno,excepto as afinaes do carburador.

  CarburadorO seu produto Jonsered foi construdo efabricado seguindo especificaes quereduzem a emisso de gases prejudiciais.Quando o motor tiver gasto 8--10 depsitosde combustvel, tem a rodagem feita. Paraverificar que funciona devidamente e emite omnimo possvel de gases de escapepoluentes aps a rodagem, pea ao seurevendedor/oficina autorizada (que possui umconta--rotaes), que afine o carburador.

  Rotao em vazio recomendada:Ver o captulo Especificaes tcnicas.Recommended max. speed:Ver o captulo Especificaes tcnicas.Ajustamento final da rotao namarcha em vazio TAjuste a rotao na marcha em vazio como parafuso da marcha em vazio T, casoseja necessrio. Quando o motor funcionarregularmente em todas as posies, tersido atingida a marcha em vazio rotaocorrecta.

  NOTA! Nunca use a mquina com osilenciador em mau estado.

 • 18115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  MANUTENO

  Filtro de ar

  O filtro de ar (CC) deve ser limpo regular-mente, removendo--se poeira e sujidadesde modo a evitar:S Distrbios no carburadorS Problemas de arranqueS Diminuio de potnciaS Desgaste intil das peas do motorS Consumo excessivo de combustvelS Consumo de combustvel fora do normal

  Limpe o filtro aps 25 horas de funciona-mento ou mais frequentemente emambientes de muita poeira.Limpeza do filtro de arDesmonte a cobertura do filtro de ar (DD) eremova o filtro. Lave--o bem com guaquente e sabo. O filtro dever estar secoao montar novamente no lugar. Um filtro dear usado por longo tempo nunca pode ficarcompletamente limpo. Por isso o filtro deve,a intervalos regulares, ser trocado por umnovo.NOTA! Um filtro danificado deve sempreser substitudo.

  Sistema de arrefecimento

  O motor est equipado com um sistema dearrefecimento. O sistema de arrefecimentoconstitui--se em:1. Entrada de ar no dispositivo de arranque.

  (Z).2. Asas de ventoinha na cambota (AA).3. Aletas de arrefecimento no cilindro (BB).4. Cobertura do cilindro (dirige o ar de arrefeci-

  mento para o cilindro).Limpe as peas acessveis do sistema dearrefecimento com uma escova, uma vezpor semana e com maior frequncia em si-tuaes mais rigorosas. Um sistema de ar-refecimento sujo ou obstrudo conduz aosobreaquecimento do motor, causandodanos ao cilindro e ao pisto.

  Y

  Z

  AA BB

  CC DD

  ATENO: O silenciador aquecemuito, tanto durante a utilizaocomo aps a paragem. Isto tambmse verifica na marcha em vazio. Ocontacto com o mesmo podercausar queimaduras na pele. Cuidadocom os riscos de incndio!

  ATENO: Tenha em mente oseguinte:Os gases de escape do motorcontm monxido de carbono, quepode causar intoxicaes. Por essemotivo, nunca deve arrancar ou usara mquina em ambiente fechado oucom ventilao deficiente. Os gasesde escape do motor so quentes epodem conter fascas causadoras deincndios. Portanto, nunca arranquecom a mquina em interiores ou nasproximidades de material inflamvel!

  ATENO: O interior do silen-ciador contm produtos qumicospotencialment cancergenos. Eviteo contacto directo com essesprodutos se tiver um silenciadordanificado.

 • 19115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  MANUTENO

  Vela de ignio

  O funcionamento da vela de ignio sensvel a:S Carburador incorrectamente regulado.S Uma mistura incorrecta de leo no com-

  bustvel (leo a mais ou de tipo errado).S Combustvel e leo de m qualidade.S Filtro de ar sujo.Esses factores causam a formao decrostas nos elctrodos da vela de ignio epodem ocasionar problemas no funciona-mento e dificuldades em arrancar. Se apotncia da mquina for baixa, se for difcilde arrancar ou a marcha em vazio forinconstante: verifique sempre a vela deignio, antes de tomar outras pro-vidncias. Se a vela estiver suja, limpe--a everifique se a folga entre os elctrodos de0,6 mm. A vela de ignio deve ser trocadaaps um funcionamento de cerca de umms ou mais cedo se necessrio.

  0,6 mm

  Esquema de manutenoSeguem abaixo algumas instrues geraisde manuteno.Manuteno diriaS Limpe o soprador de folhas exteriormente.S Verifique se o comando de velocidade

  varivel e o gatilho do acelerador funcio-nam de forma segura. Substitua as peasdanificadas.

  S Verifique se o contacto de paragem fun-ciona. Substitua se necessrio.

  S Limpe o filtro de ar. Substitua se ne-cessrio.

  S BV2126: Verificar se a janela de in-speco prende na posio de fechada.Controle atentamente se a ventoinha estlimpa,especialmente se foi utilizada anterior-mente para recolha (suco).

  S Verifique se as porcas e parafusos estoapertados.

  S Verifique se todas as coberturas estoisentas de rachadelas. Substitua aspeas danificadas.

  S BV2126: Verifique se o saco de recolhaest em perfeito estado e se o fecho decorrer funciona. Substitua se necessrio.

  Manuteno semanalS Verifique o dispositivo de arranque, o cor-

  del e a mola de retorno. Substitua aspeas danificadas.

  S Verifique se a entrada de ar junto ao dis-positivo de arranque no est obstruda.

  S Limpe a vela de ignio exteriormente.Desmonte--a e controle a distncia entreos elctrodos. Ajuste a distncia para 0,6mm ou substitua a vela (ChampionRCJ--8Y).

  S Limpe as asas de ventoinha na cambota.S Limpe ou substitua a rede do abafa--cha-

  mas do silenciador (no se aplica a catal-isadores com catalisador).

  S Limpe o compartimento do carburador.S Limpe o filtro de ar.

  Manuteno mensalS Lave o tanque de combustvel com gaso-

  lina pura.S Limpe o carburador exteriormente e o es-

  pao volta deste.S Limpe as asas de ventoinha na cambota

  e a rea ao redor desta.S Verifique o filtro e a mangueira de com-

  bustvel. Substitua se necessrio.S Substitua a filtro de combustvel.S Verifique todos os cabos e ligaes. Sub-

  stitua as peas danificadas.S Substitua a vela de ignio (Champion

  RCJ--8Y).S Substitua a filtro de ar.NOTA! Use sempre o tipo de vela de

  ignio recomendado! Uma vela de ignioincorrecta pode danificar o pisto/cilindro.

 • 20115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  ESPECIFICAES TCNICAS

  Especificaes tcnicasB2126 BV2126

  MotorCilindrada, cm3 28 28Dimetro do cilindro, mm 35 35Curso do pisto, mm 28,7 28,7Rotao em vazio, r/min. 2800--3200 2800--3200Rotao mxima, soprador, rpm 8600 8600Rotao mxima, suco, rpm ---- 7500Potncia mx. do motor, de acordo coma ISO 8893, kW 0,8 0,8Silenciador com catalisador Sim SimSistema de ignioVela de ignio Champion RCJ--6Y Champion RCJ--6YFolga dos elctrodos, mm 0,6 0,6Sistema de combustvel/lubrificaoCapacidade do depsito, litros 0,5 0,5PesoPeso sem combustvel, com tubo e bocal naverso standard, kg 4,3 4,4Emisses de rudo(ver nota 1)Nvel de potncia sonora, medido em dB(A) 106 106Nvel de potncia sonora LWA garantido dB(A) 107 107Nveis sonoros(ver obs. 2)Nvel de presso sonora equivalente,junto do ouvido do utente, medidos deacordo com a norma ISO 22868, dB(A)Equipado com tubos de sopradore bocal (original) 94 99Equipado com tubos de aspirador (original) ---- 99Nveis de vibrao(ver obs. 3)Nveis de vibrao equivalente (ahv,eq)nos punhos, medidos de acordo com anorma ISO 22867, m/s2

  Equipado com tubos de soprador e bocal(original), direita 8,3 8,3Equipado com tubos de aspirador(original), esquerda/direita ----/---- 6,4/8,3Nota 1: Emisses sonoras para as imediaes, medidas sob forma de potncia sonora(LWA) conforme a directiva da CE 2000/14/CE. O nvel de potncia sonora registado para amquina foi medido com o equipamento de corte original que debita o nvel mais alto. Adiferena entre a potncia sonora garantida e medida que a potncia sonora garantidainclui tambm a disperso no resultado da medio e as variaes entre diferentesmquinas do mesmo modelo, de acordo com a Directiva 2000/14/CE.Nota 2: Os dados registados para o nvel de presso de rudo equivalente para a mquinatem uma disperso estatstica tpica (desvio padro) de 1 dB(A).Nota 3: Os dados registados para o nvel de vibrao equivalente tm uma dispersoestatstica tpica (desvio padro) de 1 m/s2.

 • 21115278226 Rev. 2 5/1/10 Portuguese---

  ESPECIFICAES TCNICAS

  Model B2126

  Acessrios aprovados Pea n.

  Bocal de alta velocidade 545 119 502

  Ventoinha B2126 BV2126

  Tipo Ventoinha radia Ventoinha radia

  Velocidade do ar mxima, m/s (km/h),bocal standard 60 (217) 60 (217)

  Velocidade do ar mxima, m/s (km/h),bocal de alta velocidade* 76 (273) 76 (273)

  Volume da corrente de ar, soprador, m3/h 722 722

  Volume da corrente de ar, suco, m3/h ---- 756

  *acessrio opcional para alguns modelos

  DECLARAO DE CONFORMIDADE

  Declarao de Conformidade das CE (s aplicvel na Europa)

  Ns, Husqvarna AB, SE--561 82 Huskvarna, Sucia, Tel: +46--36--146500, comorepresentantes autorizados na Comunidade, declaramos que a soprador/aspiradormodelos JonseredB2126 eBV2126 a que se refere esta declarao, com nmeros desrie do ano de 2009 e seguintes (a ano claramente identificado na etiqueta de tipo,seguidode umnmero desrie), est conformea DIRECTRIZ DO CONSELHO a seguirmencionada:

  de 17 Maio 2006 referente a mquinas 2006/42/EC;de 15 Dezembro 2004 referente a compatibilidade electromagntica 2004/108/EC, eseus apndices vlidos actualmente.

  de 8 Maio 2000 referente emisses sonoras para as imediaes conforme a AnexoV de 2000/14/EC. Para informaes referentes s emisses sonoras, ver o captuloEspecificaes tcnicas.

  Foram respeitadas as normas seguintes: EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007.SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE--754 50 Uppsala, Sucia,executou o controle voluntrio de tipo para Husqvarna AB. O(s) certificado(s) tm osnmeros: SEC/09/2023.

  09--11--15

  Ronnie E. Goldman, Director tcnicoRepresentante autorizado da Husqvarna AB eresponsvel pela documentao tcnica

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 22

  ..........................................22 .....................23 ............................25 .........................................28 ..........................34 ....................36 .......................38 .........................................42 .................................47 Jonsered .

  . , . ! . , . . , . . . , .

  ! , , . . .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 23

  / . . : . ! ! . . ! . , . . ! . .

  X

  X

  X

  X X

  X X

  X X

  X X

  X X

  X X

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 24

  15 . 15 . . fl CE. 7,5 . (). .

  X

  X

  X

  X

  X X

  X

  X

  X X

  / .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 25

  ! . , , . , , . , . : 1. . 2.

  . 3.

  . 4.

  . 5.

  .

  :

  , , .

  , .

  .

  , fl fl .

  !

  : 1. ;

  . 2.

  .

  3.

  . .

  ! .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 26

  !

  ! . . . !

  !

  , . . 9. . . : . .

  . / .

  , . . 15 .

  . .

  .

  .

  .

  .

  . 3 .

  . . , / t . .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 27

  , .

  .

  .

  , . . . 9:00 5:00 . .

  .

  , , .

  .

  , .

  , , , .

  , , , .

  .

  , .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 28

  1. (BV2126) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (BV2126) 12. (BV2126) 13.

  14. 15.

  (BV2126) 16. 17. 18. 19. 20. fl 21. 22. 23. 24.

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 29

  (BV2126)

  21.

  22-25 . 22. 23. 24. 25. 26.

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 30

  . , . (A) .

  . .

  , .

  , , (B). .

  !

  . ! .

  (C).

  (D) .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 31

  , .

  (E) (F) .

  fl fl(G)

  fl fl fi.

  (H) . (BV2126 ). , . , ( .)

  !

  , . (: ).

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 32

  (BV2126) (J) . .

  (K) . ( BV2126), ( ). . .

  (L) . , . . .

  (M) (N).

  (O) .

  (P) . . , ,

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 33

  .

  (Q) .

  :

  , .. , , . , .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 34

  ! . . .

  ! .

  ! fl fl fi /fl ( 90 fl). fi fl , fi fl, fl.

  fl fl 90. fi fi fl fl 90, fl fl fi fi ( ""). fl fi, fl fl fi fi.

  fl fl fl ,

  fi fl fl.

  , JONSERED JONSERED. 1:50 (2%).

  JONSERED , . , . 1:33 (3%).

  , , .

  .

  .

  . , . () . .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 35

  ()

  .

  .

  , .

  !

  . . , .

  !

  : . . .

  , . . 3 .

  . .

  , .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 36

  !

  , . (: ). : 10 .

  : .

  : (! !). . . (.

  "" ) , , .

  ! . , 3 . . 10 . , OFF CHOKE (). : , . ! . . , . . . OFF CHOKE ().

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 37

  fi fi, fi STOP (S). O ON. 7 fi fi .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 38

  ! , . (T) . ( BV2126), ( ). . .

  (U) . , . .

  . , .

  ! , : 1. 2. 3.

  . 4.

  BV2126 . .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 39

  !

  . , . , . .

  ! , . (: ).

  .

  . : 1. , , .

  2. , . , .

  3. .

  (V) B2126 BV2126. ,

  (W) ( BV2126). , .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 40

  (BV2126) ( BV2126).

  ! , . 1. . t . . .

  2. . . .

  3. . ( 7 cm). .

  4. .

  5. . ( ).

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 41

  ,

  ! , : 1. 2. 3.

  . 4.

  , . .

  !

  . , . , . .

  ! , . (: ).

  . . : 1. , , () .

  2. .

  3. .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 42

  fi fi fi fl fi fl fl fi. fl fi fl fi, fl . Jonsered fl fl fl fl fl . fi fl fl fl fl 8-10 fl fl, fi fl "". fl fi fl fl "" fi, fi , fl fi , fl fi fl. fl

  fl

  fi . .

  fl T () fl fi fl fl. fl , fl , fl.

  fi fl

  fi fi fl . fi fl .

  fl: fl " fl". . : fl " fl". fi fl fl fl fl , . fl fl fi fl .

  . . . .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 43

  , (). . , . . , . . . , . . . . ! .

  !

  fl fi

  fi fl fi. fi fl fl. fi fl . fl !

  ! ' : fi fl , fl fl fl. ' fi fl fi fi fi . fi fl fl fi fl . fi !

  ! fl fl fl . fi fl fl .

  . : 1. ().

  2. ().

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 44

  3. (). 4. ( ).

  , , . .

  (CC) . :

  25 , , . . (DD) . . . , . , . ! .

  : .

  ( ).

  / . . , .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 45

  , , . , . . 0,6 mm. .

  ! ! . /. . , . .

  . . , .

  . , .

  . .

  BV2126: .

  , ().

  .

  .

  BV2126: .

  , .

  . .

  . . 0.5 mm (0.020), , .

  .

  ( ).

  .

  .

  0,6 mm

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 46

  , .

  .

  .

  . , .

  .

  . .

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 47

  fl B2126 BV2126 fi fl, cm3 28 288 fl, mm 35 35 fi, mm 28,7 28,7 fl, ... 2800-3200 2800-3200 A , , ... 8600 8600 A , , ... -- 7500 . fi ISO 8893, kW 0,8 0,8 fl Champion RCJ-6Y Champion RCJ-6Y fl, mm 0,6 0,6 fl fl fl fl, lt 0,5 0,5 , , kg 4,3 4,4 (fl fl 1) fl fi , dB(A) 106 106 fl fi , LWA, dB(A) 107 107 fl fi (fl fl 2) fi fl fl fi, ISO 22868, dB(A)

  ( ) 94 99 ( ) -- 99 fl (fl fl 3) (ahv,eq) , ISO 22867, m/s2 ( ), 8,3 8,3 ( ), / --/-- 6,4/8,3

  fl 1: fi (LWA) fl 2000/14/K. , . 2000/14/.

 • 115278226 Rev. 2 5/1/10 Greek - 48

  fl 2: ( ) 1 dB(A).

  fl 3: ( ) 1 m/s2.

  B2126 BV2126

  . , m/s (km/h), :

  60 (217)

  60 (217)

  . , m/s (km/h), *:

  76 (273)

  76 (273)

  , , m3/h 722 722 , , m3/h -- 756 *

  B2126 . 545 119 502

  fi EK ( ) , Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, : +46-036-146-000, , / Jonsered, B2126 V2126, 2009 ( , ), :

  17 2006 fi 2006/42/EK.

  15 fl 2004 fi 2004/108/EK, fi .

  8 2000 fi 2000/14/EK, V. , .

  fi : EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO 12100-2/ A1:2009, CISPR 12:2007.

  SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S-754 Uppsala, , Husqvarna AB. : SEC/09/2022.

  15-11-09

  Ronnie E. Goldman, Husqvarna AB

 • Czech---49115278226 Rev. 2 5/1/10

  OBSAHObsahvod 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vysvtlen symbol 50. . . . . . . . . . . . . .Bezpenostn pokyny 51. . . . . . . . . . . .Popis 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manipulace s palivem 58. . . . . . . . . . . .Startovn a vypnn 60. . . . . . . . . . . . .Pouit fukaru 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . .drba 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Technick daj 67. . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ped startovnm nezapomnejtena nsledujc:Spolenost Jonsered se d strategineustlho vvoje vrobku a proto si vyhra-zuje prvo mnit konstrukci a vzhledvrobk bez pedchozho upozornn. Dlou-hodob vystavovn psoben hluku mevst k trvalmu pokozen sluchu. Protovdy pouvejte schvlenou ochranu sluchu.Tento nvod k pouit podrobn popisujezpsob pouit a servisu fukaru a postupprovdn pravideln drby. Najdete zdetak, jak opaten je nutn provst kzajitn maximln bezpenosti pi pouitfukaru, jak bezpenostn zazen funguj ajak se mus udrovat.Poznmka! st nvodu, kter se tkbezpenosti, si mus pest vechnyosoby, kter budou fukar pouvat, a do-konale j porozumt.Tento nvod byl sepsn pro pracovnky sfukarem, aby jim pomohl v ppadzjiovn poruchy, pi provdn servisua opravn drb fukaru.Na fukaru jsou umstny vstran sym-boly. Pokud se njak vstran symbolna fukaru zni, nebo opotebuje, je nutnco nejdve objednat nov symbol a optho pipevnit na fukar. Nkter vstransymboly jsou vytvarovny pmo nauritch soustech fukaru.Fukar se pouv k odfouknut list ajinch neistot ze zem. Pi prci s fuka-rem mus pracovnk stt obma nohamapevn na zemi.

  VSTRAHA! Konstrukcezaizen nesm bt za dnchokolnost upravovna bez svolenvrobce. Vdy pouvejte ori-ginln pisluenstv. Nepovolenpravy a/nebo psluenstv mevst k vnmu nebo smrtelnmuzranni obsluhy nebo jinchosob.

 • Czech---50115278226 Rev. 2 5/1/10

  VYSVTLEN SYMBOL

  Kontroly a/nebodrbu je vdy nutnprovdt po vypnutmotoru a odpojenzapalovac svky.

  itn v pravidelnchintervalech je nutn.

  Povinn noen och-rannch brl neboprhlednho ttu.

  Povinn noen och-rannch brl, homolo-govan chrnice sluchua pi prci v pranmprosted obliejovoumasku nebo pruhled-nho ttu.

  VSTRAHA! Fukarme bt nebezpen!Neopatrnm nebonesprvnmpouvnm metezpsobit vn nebo ismrteln zrann.

  Pred pouitm fukaru sipeliv pette nvodk pouit tak, abyste muporozumli.

  VSTRAHA! Pesvdtese, e je kryt nasvnzablokovan v uzavenpoloze a sac trubka jenamontovna na fukar.Rotoru se smte dot-knout pouze tehdy, kdyse u zastavil, a zapalo-vac svka je odpojen.

  Vdy pouvejteschvlen ochrannrukavice.

  Pracovnk s fukarempracovnk se muspesvdit, e v dosa-hu 15 metr nestojdn pihlejcosoby ani zvata.Pokud na stejnmpozemku pouvfukar vce pracovnk,je teba i zde dodretvzjemnou bezpenouvzdlenost 15 metr.

  Syti

  Doplovn paliva

  Vypna zapalovn

  Pokyny k otevenkrytu nasvn.

  Tento vrobekvyhovuje platnmpedpism CE.

  Hladina akustickhotlaku ve vzdlenosti7,5 metr.

  Emise hluku doivotnho prostedpodle smrniceEvropsk unie. Emisefukarujsou uvedeny vsti Technick dajetto pruky a nattku.

  Dal symboly/ttky na fukaru viz spe-ciln poadavky na certifikaci pro urittrhy.

  X

  X

  X

  X X

  X X

  X

  X

  X

  X

  X X

  X X

  X X

  VSTRAHA! Fukarme odmrtit rznpedmty vysokou rych-lost tak, e se mohouodrazit a dopadnout napracovnka. Me takdojt k vnmupokozen o.

  X X

  X

  X

  X X

  Symbol Popis Umsten Symbol Popis Umsten

  X X

 • Czech---51115278226 Rev. 2 5/1/10

  BEZPENOSTN POKYNY

  TlumiTlumi je uren k dosaen co nejnimon hladiny hluku a k odveden vfu-kovch plyn od uivatele. Tlumie vyba-ven katalyztorem jsou ureny prosnen kodlivch vfukovch plyn.

  Bezpenostn vybaven

  Fukar je vybaven nkolika bezpenostnmizazenmi a kryty, kter chrn ped pra-covnmi razy. Jsou popsny veveobecnm popisu fukaru. Bezpenostnzazen a kryty vyaduj pravidelnou kon-trolu a drbu. Tato opaten a jejich inter-valy jsou stanoveny v sti drba.

  Osobn ochrann vybavenOsoby, kter pracuj s fukarem, by mlynosit nsledujc bezpenostn vybaven:1. Homologovan chrnie sluchu.2. Ochrann brle3. Ochrann rukavice.4. Vysok boty nebo boty s protiskluzovmipodrkami.

  5. Pi prci v pranm prosted obliejovoumasku.

  Osobn bezpenostNsledujc pokyny jsou urenypracovnkm s fukarem:S Pracovnk si mus pest nvod k pouitfukaru a porozumt mu.

  S Nenoste voln odvy, pehozy, etzkyna krku, sthnte si voln dlouh vlasy,aby nemohly bt vtaeny do otejcchse soust fukaru a zpsobit zrann.

  S S fukarem nepracujte, jste-li unaven,nebo pod vlivem alkoholu, drog i lku.

  S Nedovolte nezletilm osobm, aby s fu-karem pracovaly.

  S Vdy mjte po ruce soupravu pro posky-tovn prvn pomoci.

  VSTRAHA! Palivo pouvan kprovozu fukaru m nsledujcnebezpen vlastnosti:

  1. Tkav kapalina; jej vpary a vfu-kov plyny jsou jedovat.

  2. Pi pmm zsahu pokoky medojt k podrdn.

  3. Je neobyejn holav.

  VSTRAHA! Vfukov plyny mo-toru jsou hork a mohou obsaho-vat jiskry, kter mohou zpusobitpor. Nikdy nestartujte motoruvnit mstnosti ani v blzkostiholavho materilu.

  VSTRAHA! Tlumie s katalyzto-rem jsou za provozu velmi hork ahork zustanou jet njakou dobupo vypnut. To plat tak v ppad, eje fukar ve volnobhu. Dotyk mezpsobit popleniny pokoky.Uvdomte si riziko poru!

  VSTRAHA! Fukar se nikdy nesmpout, jestlie nkter z jehobezpenostnch zazen nebo krytchyb, je pokozen nebo nefunguje.

  Doplovn paliva

  Pro informaci, viz st Manipulace s pali-vem.

  VSTRAHA! Tento stroj vytvbhem provozu elektromagnetickpole. Toto pole me za uritchokolnost naruovat funkci aktivnchci pasivnch implantovanchlkaskch pstroj. Pro snenrizika vnho i smrtelnhoporann doporuujeme osobm simplantovanmi lkaskmi pstrojiporadit se ped pouitm stroje slkaem a s vrobcem implantova-nho lkaskho pstroje.

 • Czech---52115278226 Rev. 2 5/1/10

  BEZPECNOSTN POKYNY

  Bezpenost pi prci s fukaremS Zahradn fukar/vysava se pouv kodfouknut nebo odstrann list a jinchneistot ze zem.

  S Pi prci nesm bt v pracovn oblasti jinosoby ani zvata, v okruhu 15 metr odpracovnka.

  S Fukar me odmrtit rzn pedmty vy-sokou rychlost tak, e se mohou odrazit adopadnout na pracovnka. Me tak dojtk vnmu pokozen o.

  S Nikdy nemite tryskou fukaru smrem kjinm lidem nebo zvatm.

  S Ped nasazovnm motoru nebodemont psluenstv nebo jinch dlvdy zastavte motor.

  S Nikdy nezapnejte fukar, jestlie chybjakkoli kryt.

  S N ikdy nepouvejte fukar ve patnvtranch prostorch, kde by mohlo dojtke vdechovn vfukovch plyn.

  S Ped doplovnm paliva vypnte motor anechte ho vychladnout. Ped nastartov-nm se s fukarem vzdalte od msta doplo-vn paliva na vzdlenost alespo 3 m.

  S Tlumi katalyztoru je pi provozu fukaru ipo vypnut neobyejn hork. To plat i proprovoz fukaru na volnobn otky. Butesi vdomi nebezpe poru, hlavn bhemprce s fukarem v blzkosti holavchmateril a/nebo na mstech s holavmispalinami. Nikdy se dnou st tla pmonedotkejte prostoru vfuku.

  S Bute opatrn, zejmna pi prci s levourukou. Nikdy se dnou st tla pmonedotkejte prostoru krytu nasvn.perky, voln obleen nebo voln viscstuhy, vzanky, emnky, stapce apod.se nesm dostat do blzkosti prostoru krytunasvn.

  S Nepracujte s fukarem, stojte-li na ebkunebo stojanu.

  S Zajistte stroj bhem pepravy.

  Dal bezpenostn opatenS Pouvejte fukar jen v rozumnou dobu,tedy ne asn rno nebo pozd v noci,abyste nikoho neruili. Dodrujte pra-covn hodiny uveden v mstnch ustano-vench. Obvykl doporuen jsou od 9rno do 17 hodin veer od pondl dosoboty.

  S Pouvejte fukar na nejni mon nas-taven ovladae plynu.

  S Ped kadm pouitm zkontrolujte stavfukaru, hlavn tlumi, nasvn vzduchua vzduchov filtr.

  S K uvolnn neistot ze zem pouijteped fouknm hrb a kot.

  S V pranch podmnkch lehcepostkejte pracovn prostor hadic.

  S etete vodou a pouvejte fukary mstohadic na trvnku a zahradnch loka-litch, vetn mst jako jsou stenokapy, st, dvorky a zahrady.

  S Dvejte pozor na dti, domc zvata,oteven okna nebo vozidla a foukejteneistoty bezpenm smrem pry.

  S Pouvejte pln nstavec trysky tak, abyvzduchov proud mohl pusobit tsn uzem.

  S Po pouit fukaru ho vyistte a zlikvi-dujte zbytky v ndob na odpad.

 • Czech---53115278226 Rev. 2 5/1/10

  POPISFukar

  20

  23

  24

  13

  15

  14

  17

  19

  12

  10

  9

  8

  6

  3

  1

  4

  7

  11

  2

  510

  21

  16

  22

  18

  1. Ramenn popruh (BV2126) 13. Rotor ventiltoru2. Spou plynu 14. Standardn tryska3. Vypna 15. Vysokorychlostn tryska (BV2126)4. Variabiln ovlada otek 16. Trubka fukaru5. Kryt ventiltoru 17. Upnac roub trubky6. Palivov uzvr 18. Upnac matici trubky7. Vzduchov filtr 19. Tlumi8. Syti 20. Zemnc vodi9. Benznov erpadlo 21. Rukoje startru10. Kryt nasvn 22. Startr11. Dradlo pro sn (BV2126) 23. rouby sezen karburtoru12. Ost (BV2126) 24. Nvod k pouit

 • Czech---54115278226 Rev. 2 5/1/10

  POPIS

  24

  2223

  21

  25

  26

  21. Sac zazen se sbrnmi dly, tedy polokami 22-26 ne.22. Trubka vaku vysavae23. Sbrn vak24. Dv sti sac trubky25. rouby26. Ramenn popruh

  Pisluenstv (BV2126)

 • Czech---55115278226 Rev. 2 5/1/10

  POPISBezpenostn vybavenNsledujc vybaven fukaru je ureno kochran pracovnk a materilu. Tmtodlm vnujte zvltn pozornost pikadm pouit, kontrole nebo drbfukaru.

  Vypnac zapalovnS Vypna (A) se pouv k zastavenmotoru.

  TlumiS Tlumi je uren k dosaen co nejnimon hladiny hluku a k odveden vfu-kovch plyn od pracovnka. Tlumie vy-baven katalyztorem jsou ureny prosnen kodlivch vfukovch plyn.

  S Vfukov plyny motoru jsou hork amohou obsahovat jiskry, kter mohouzpsobit por, pokud m na such aholav materil.

  S Nkter modely fukaru, zejmna ty,kter se prodvaj zemch se suchmpodnebm, jsou vybaven skou k za-chycen jisker (B). Sku je nutn v pravi-delnch intervalech istit, nebo jivymnit (viz st drba).

  A

  VSTRAHA! Tlumi je pi provozumotoru i po vypnut neobyejnhork. NEDOTKEJTE SE HORK-HO TLUMIE! Me zpsobit vnpopleniny.

  B

  Dal vybaven

  Spou plynuS Spou plynu (C) se pouv k regulaciotek a vkonu motoru.

  Variabiln ovlada otekS Variablin ovlada otcek (D) je uren knastaven otek motoru podle potebypouze pi pouvn fukaru.

  S NEPOUVEJTE tento nastavitelnovlada otek pi startu, nebo jestliepouvte pstroj jako vysava, pokodilby se.Kryt ventiltoruS Kryt ventiltoru fukaru (E) a rotor (F)zajiuj vysoce vkonnn vypoutnvzduchu.

  C

  EF

  D

 • Czech---56115278226 Rev. 2 5/1/10

  POPISTryska a trubka fukaruS Trubka fukaru (K) se k pstrojipipevnuje pomoc otvoru s kolkem.Pi instalaci nebo odstraovn trubkyfukaru (nebo trubky vaku vysavaeBV2126), povolte upnac roub trubky(matice nesundvejte). Vyrovnejte otvorve vstupu vzduchu fukaru s vstupkemna trubce a zasute trubku. Uthneteupnac roub trubky.

  S Tryska (L) m bajonetov uzvr kpipojen k trubkce fukaru. Vzduch sevede trubkou fukaru k trysce, kde serychlost vypoutn vzduchu zvyuje atvar trysky k vypoutn vzduchovhoproudu je takov, aby zajioval nejlepvkon. Dlku trubky fukaru je monsedit otoenm trysky doleva kuvolnn bajonetovho uzvru a posu-nut trysky do vhodn polohy. Ototetryskou doprava, a uctte zaklapnut, atedy zajitn trysky v dan poloze.

  Startr a rukoje startruS Startr (M) je umstn na postrann stikrytu motoru a pohn klikovou hdeljen pi zataen za rukoje startru (N).

  Palivov uzvrS Palivov uzver (O) je umsten na zadnstrane krytu motoru a je na nem tesnen,kter brn niku paliva.

  Zemnc vodiS Zemnc vodi (G) omezuje vznik sta-tick elektiny pi provozu v suchmprosted.

  Kryt nasvnS Kryt nasvn (H) je umstn na strankrytu ventiltoru. Po oteven krytu metevyistit a zkontrolovat rotor (pouze adyBV2126). Pokud pouvte sac trubku,muste ji nasadit do otvoru v krytunasvn. K oteven krytu nasvnpouijte vhodn nstroj, kterm opatrnzdvihnte okraj krytu na stran protizvsu (oznaeno ipkou na krytunasvn).

  Ost (BV2126)S K rotoru jsou pipevnna dv ost (J).Ost slou k mulovn list a jinchnastch zbytk ped vstupem dosbrn vak.

  VSTRAHA! Nikdy nespoutjtefukar, pokud nen kryt nasvnzaven, je pokozen nebo nejdezavt. (Vjimka: je---li nasazen sactrubka).

  H

  K

  J

  M

  N

  G

  L

 • Czech---57115278226 Rev. 2 5/1/10

  POPIS

  RVzduchov filtrS Vzduchov filtr (P) se skld z textilnhofiltranho mdia a pevnho rmu.Vzduchov filtr je nutn v pravidelnchintervalech istit (viz st drba).Jinak bude fukar spotebovvat plimnoho paliva, jeho vkon se sn a naelektrodch zapalovac svky se meusazovat olej.

  SytiS Syti (Q) je umstn pod krytem vzdu-chovho filtru a mus se pout vdy,kdy se motor startuje za studena.

  Q

  O

  P

  Sezen karburtoruPOUZE PRO NKTER MODELYS K sezen karburtoru slou tiseizovac rouby (R):S Tryska nzk rychlostiS Tryska vysok rychlostiS Seizovac roub pro volnobh

  S Sezen karburtoru znamen pravumotoru pro mstn provozn podmnky,nap. podneb, nadmoskou vku,benzn a typ motorovho oleje dvou-taktnho motoru. Podrobnosti o sezenkarburtoru viz st drba.

 • Czech---58115278226 Rev. 2 5/1/10

  MANIPULACE S PALIVEMPalivoVAROVN! Stroj je pohnn dvoudobmmotorem, kter vyaduje vhradn pouitsmsi benznu a oleje pro dvoudobmotory. Aby se zaruilo sprvn sloensmsi, je velmi dleit pesn odmovatmnostv pidvanho oleje. Kdy mchtemal mnostv paliva, i mal nepesnostimohou vrazn ovlivnit pomr smsi.

  Benzn

  VAROVN! Vdy pouvejte jakostnbenzn s pms oleje (minimln 90oktan). Tam, kde je k dostn benzn,uzpsoben pro ivotn prosted,tzv. akryltov benzn, pouijte tentobenzn.

  S Nejni doporuen oktanov slo je 90.Pokud je jako palivo pouit benzn snim oktanovm slem ne 90, me tomt za nsledek klepn motoru. Tozpsobuje zven teploty motoru, come vst k jeho vnmu pokozen.

  S Pi dlouhodob prci v reimu vysokchotek se doporuuje pouvat benzn svym oktanovm slem.Olej pro dvoudob motoryS Nejlepch vsledk a vysokch vkondoshnete pi pouit oleje pro dvoudo-b motory JONSERED, kter je spe-cilnz uren pro tyto motory. Pomzrsmzsi 1:50 (2 %).

  S Pokud nen k dispozici olej pro dvoudo-b motory JONSERED, je mono poutjin kvalitn olej, kter je uren pro vzdu-chem chlazen dvoudob motory. Pivbru oleje se obrate na svho pro-dejce. Pomr smsi 1:33 (3 %).

  S Nikdy nepouvejte olej uren pro vo-dou chlazen pivsn lodn dvoudobmotory, nkdy oznaovan jako olej prolodn motory, tzv. outboardoil.

  S Nikdy nepouvejte olej uren protydob motory.

  VSTRAHA! Dbejte zvenopatrnosti pi manipulaci s palivem.Mjte na pamti nebezpe poru,exploze nebo vdechovnbenznovch vpar.

  5 0,10 0,1510 0,20 0,3015 0,30 0,4520 0,40 0,60

  Benzn,litr

  Olej pro dvoudob motory,litr2% (1:50) 3% (1:33)

  Mchn smsiS Vdy mchejte benzn a olej v istndob uren na pohonn hmoty.

  S Mchn zante vdy nalitm polovinydvky benznu. Potom pidejte celoudvku oleje. Sms paliva dobepromchejte (protepejte). Pidejte zbvajcpolovinu dvky benznu.

  S Sms paliva ped nalitm do palivovndre zazen dkladn promchejte(protepejte).

  S Nemchejte vt dvku paliva ne najeden msc dopedu.

  S Pokud po del dobu stroj nepouvte,vyprzdnte a vyistte palivovou ndr.

  VSTRAHA! Tlumi se bzhempouvn a po nzm rychle zaheje.A to i pi volnobzhu. Pi prci vblzkosti holavch materil ivpar hroz nebezpe vznikuporu.

 • Czech---59115278226 Rev. 2 5/1/10

  MANIPULACE S PALIVEMPlnn paliva

  VSTRAHA! Pi tto innostihroz nebezpe poru, ktermete snit, kdy budetedodrovat nsledujc opaten:V blzkosti ndr s palivemnekute a neumsujte horkpedmty.Ped doplovnm paliva vdyvypnte motor.Ped doplnnm paliva motorvypnte a nechte jej po nkolikminut zchladnout.Ped doplovnm paliva otvrejteuzvr ndre pomalu, aby semohl zvolna uvolnit petlak.Po doplnn paliva pelivuzavete uzvr palivov ndre.Nikdy nestartujte motor stroje vprostoru doplovn paliva.

  Min. 3 m

  S Oistte vko ndrky na palivo a jehookol. Neistoty v nadrce na palivo za-vin provozn poruchy.

  S Dbejte na to, aby palivo bylo dkladnpromseno tm, e ndobu s benznemped tankovnm protepete.

 • Czech---60115278226 Rev. 2 5/1/10

  STARTOVN A VYPNN

  Startovn: Pitlate vyna va levourukou k zemi (POZOR! Nedlejte to vanohou!). Startovac lanko pevn uchoptepravou rukou. NEMAKEJTE pkuplynu. Pomalu thnte za startovaclanko, dokud nepoctte jist odpor(zpadka zakoila do startovachozazen), pach tychle a siln zathnte zastartovac lanko.

  Zathnte za startovac lanko, a motornasko, ale ne vc ne 3x. Pesute pkusytie do polohy aa tahejte za lanko, amotor nasko a b. Nechte motor betasi 10 vtein, aby se zahl; pak ototepku sytie do oteven polohy sytieOFF (vypnuto).

  VSTRAHA! Nikdy nespoutjtefukar, pokud nen kryt nasvnzaven, je pokozen nebo nejdezavt. (Vjimka: je---li nasazen sactrubka).

  S

  VSTRAHA! Nikdy si neo-motvejte startovac lanko okoloruky.

  Sputn studenho motoruBenznov erpadlo: Zmnte 10xgumovou membrnu benznovhoerpadla, a dojde k naplovn prostorupod membrnou palivem. Membrnanemus bt pln.

  Startovn a vypnn

  Syti: Nastavte modrou pku sytie dozaveno polohy.

  POZNMKA: Jestlie se motor zastav,posute modrou pku sytie do polohyzaveno a opakujte jednotliv kroky pistartovac.POZOR! Nevytahujte startovac lanko v celsv dlce ze startovacho zazen anepoutjte rukpje startovacho lanka,pokud je zcela vytaeno. Toto me pokoditstroj.

  Sputn teplho motoruPi teplm motoru stisknte a drte spouplynu. Pesute pku sytie do polohy. Tahejte energicky za startovac lankopi stisknut spouti plynu, dokud motornenasko. Pesute pku sytie dooteven polohy sytie OFF (vypnuto).

  Zastaven motoruChcete-li zastavit motor, stisknte auvolnte vypna motoru STOP (S).Vypna se automaticky vrt do polohyzapnuto ON. Pokejte 7 vrein a potomskuste nstroj restratovat, aby se vypnamohl resetovat.

 • Czech---61115278226 Rev. 2 5/1/10

  POUIT FUKARU

  BV2126 ize pout s ramennm popruhempro vt pohodl. Popruh je nutn nositpes rameno, jak je ukzno vedle naobrzku.

  K odfouknut neistot na zemi

  Nasazen trubky fukaru a trysky nafukar

  Trubka fukaru (T) se k pstroji pipevnujepomoc otvoru s kolkem.Pi instalaci nebo odstraovn trubky fu-karu (nebo trubky vaku vysavaeBV2126), povolte upnac roub trubky(matice nesundvejte). Vyrovnejte otvor vevstupu vzduchu fukaru s vstupkem natrubce a zasute trubku. Uthnete upnacroub trubky.

  Tryska (U) m bajonetov uzvr kpipojen k trubkce fukaru. Vzduch se vedetrubkou fukaru k trysce, kde se rychlostvypoutn vzduchu zvyuje a tvar trysky kvypoutn vzduchovho proudu je takov,aby zajioval nejlep vkon. Dlku trubkyfukaru je mon sedit otoenm tryskydoleva k uvolnn bajonetovho uzvru aposunut trysky do vhodn polohy. Ototetryskou doprava, a uctte zaklapnut, atedy zajitn trysky v dan poloze.

  FouknNe zanete s fouknm, oblete sipoadovan ochrann vybaven.

  VSTRAHA! Pi nasazovntrubky k fukaru a trysky je nutn vyp-nout motor a vypna zapalovnmus bt v poloze vypnuto.

  U

  T

  VSTRAHA! Pi prci s fukaremnoste poadovan ochrann vyba-ven:1. Chrnie sluchu.2. Ochrann brle.3. Ochrann rukavice.4. V pranm prosted ochrannoumasku.

  VSTRAHA! Nikdy nemite trys-kou fukaru smrem k jinm lidemnebo zvatm. Vysokorychlostnvzduchov proud me obsahovatstice, kter mohou zpusobit tkporann, zejmna pokud jste fukarpedtm pouili pro vysvn.Bute opatrn, zejmna pi prci slevou rukou. Nikdy se dnou sttla pmo nedotkejte prostorukrytu nasvn. perky, volnobleen nebo voln visc stuhy,vzanky, emnky, stapce apod. senesm dostat do blzkosti prostorukrytu nasvn.

 • Czech---62115278226 Rev. 2 5/1/10

  POUIT FUKARU1. Otevete sbrn vak. Zasute trubkusbrnho vaku zevnit vaku do otvorunasvn vaku jako na obrzku. Zkon-trolujte, zda je gumika sprvn zasa-zen do lbku. Zavete zip vaku.

  2. Odstrate trubku fukaru a instalujte trub-ku sbrnho vaku. Uthnete upnacroub trubky. Zvsn popruh pipojteke smykm sbrnho vaku.

  3. Vyrovnejte ipky na doln sac trubce ahorn sac trubce. Zatlate doln sactrubku do horn sac trubky tak, aby byladoln trubka pevn zasunut do horntrubky (asi 7 cm). Ob trubkyseroubujte dohromady piloenmroubem.

  4. Otevete kryt na stran fukaru s pouitmroubovku, kterm opatrn vypteokraj krytu na stran proti zvsu(oznaeno ipkou na krytu nasvn).

  5. Zatlate sac trubku do velkho otvoruve spodn stran fukaru a vyrovnejtechyty s otvory v trubce. Otote trub-kou, a se bajonetov uzvr zablokuje(blokovac symboly se vyrovnaj).

  Pi spoutn fukaru postupujte zpsobemuvedenm (viz st Startovn a vypnn).Pracujte podle nsledujcch pokyn:1. Nikdy nesmrujte proud vzduchu na pev-n objekty jako zdi, velk kameny, vozidlaa oplocen.

  2. Pi prci v rozch foukejte vzduch z rohudovnit do stedu pracovn plochy. Jinakby vm zbytky mohly vltnout do tve aporanit oi.

  3. Nikdy nemite tryskou fukaru na jemnrostlinstvo.

  Standardn tryskaStandardn tryska (V) je soust modelB2126 a BV2126. Chcete--- li foukat s vtpesnost a vysokou koncentrac vzducho-vho proudu, pouijte standardn trysku.

  Vysokorychlostn tryskaVysokorychlostn tryska (W) je dopln-kovm vybavenm fukaru (dodv se smodely BV2126).Chcete--- li foukat se irm proudem vzdu-chu a s vet rychlost vzduchu, pouijtevysokorychlostn trysku (W).

  K vysvn zbytk ze zem(BV2126)

  Nasazen sbrnho vaku s rznmisacmi trubkamiSac zazen je psluenstvm (je soustBV2126).

  W

  VSTRAHA! Pi nasazovn tru-bek k fukaru je nutn vypnout mo-tor a vypna zapalovn mus btv poloze vypnuto.

  VSTRAHA! Nikdy nespoutjtefukar, pokud nen kryt nasvnzaven, je pokozen nebo nejdezavt. (Vjimka: je---li nasazen sactrubka).

  VSTRAHA! Nepracujte s fuka-rem, stojte-li na ebku nebo sto-janu.

  V

 • Czech---63115278226 Rev. 2 5/1/10

  POUIT FUKARU

  Pi prci s fukarem mus bt sbrn vakpipevnn ramennm popruhem. Popruh jenutn nosit pes rameno, jak je ukznovedle na obrzku.

  VSTRAHA! Ped sputnm fu-karu vdy zkontrolujte, zda je sbrnvak neporuen a zip je zaven.Pokozen vak nepouvejte. Hroznebezpe razu poletujcmi zbytky.Pracujte opatrn. Prce s levou ru-kou nen mon. Nikdy se dnoust tla pmo nedotkejte prostoruvfuku.

  Pi spoutn fukaru postupujte zpsobemuvedenm (viz st Startovn a vypnn).Pracujte podle nsledujcch pokyn:1. Nevysvejte velk pevn pedmty, ktermohou pokodit ventiltor, jako devo,plechovky nebo dlouh kusy provaznebo psek.

  2. Sac trubka nesm naret o zem.3. Vak mete vysypat tak, e nejprve fukarzastavte a pak otevete bon zip.

  VysvnNe zanete s vysvnm, oblete sipoadovan ochrann vybaven

  VSTRAHA! Pi prci s fukaremnoste poadovan ochrann vyba-ven:1. Chrnie sluchu.2. Ochrann brle.3. Ochrann rukavice.4. V pranm prosted ochrannoumasku.

  VSTRAHA! Nikdy nespoutjtefukar, pokud nen kryt nasvnzaven, je pokozen nebo nejdezavt. (Vjimka: je---li nasazen sactrubka).

  VSTRAHA! Nepracujte s fu-karem, stojte-li na ebkunebo stojanu.

 • Czech---64115278226 Rev. 2 5/1/10

  DRBA

  Funkce

  S Otky motoru jsou zeny pkou plynuprostednictvm karburtoru. V kar-burtoru se ms palivo se vzduchem.

  S roubem T (X) se seizuje nastavenkrtic klapky pi volnobnch otkch.Otenm roubu T po smru hodi-novch ruiek se volnobn otkyzvyuj; jeho otenm proti smruhodinovch ruiek se dosahuje nichvolnobnch otek.Zkladn nastavenS Zkladn hodnoty karburtoru jsou nas-taveny bhem zkouek ve vrob.Pesn nastaven je teba svit od-bornkovi.

  Tlumi

  Nkter tlumie jsou vybaveny katalyzto-ry. Viz st Technick daje, kde zjistte,zda je zakoupen fukar vybaven kata-lyztorem.Tlumi je uren ke snen hladiny hluku ak odveden vfukovch plyn od uivatele.Vfukov plyny motoru jsou hork a mo-hou obsahovat jiskry, kter mohouzpsobit por, pokud spaliny smuj nasuch a holav materil.Nkter tlumie jsou vybaveny specilnmstkovm lapaem jisker (Y). Jestlie je fu-kar tmto typem stka vybaven, je nutn hopravideln istit. K stku se dostanete tak,e odstrante kryt vstupu vpedu natlumii. K itn pouijte drtn kart.U tlumi bez katalyztoru je nutn istitstko jednou tdn, nebo ho v ppadpoteby vymnit. U tlumi vybavenchkatalyztorem je nutn stko kontrolovat aistit jednou msn. Je-li stkopokozen, mus se vymnit. Pokud jestko asto zanesen, me to btznmkou patn innosti katalyztoru.Podejte svho prodejce o kontrolutlumie. Zanesen stko zpsobujepeht motoru a tm pokozen vlce apstu.

  Xdrbou bezpenostiMajitel odpovd za provdn vekerpoadovan drby podle tto pruky.Ped kadou drbou krom sezen kar-burtoru odpojte zapalovac svku.

  KarburtorVeker vrobky Jonsered jsou kon-struovny a vyrobeny dle specifikac, ktersniuj obsah kodlivin ve vfukovchplynech. Po spotebovn cca 8---10palivovch ndr je motor zajet. Kzaruen optimln funkce a minimlnhoobsahu kodlivin ve vfukovch plynech jezapoteb po zajet provst sezenkarburtoru, toto svte vaemu prodejci/servisu (on m k dispozici otkomr), tamVm karburtor nastav.

  Doporuen poet otek: Viz stTechnick daje.Doporuen maximalni poet otek: Vizst Technick daje.

  Konen nastaven otekvolnobhu TSeizujte nastaven otek volnobhu vppad poteby roubem volnobhu T.Otky volnobhu jsou sprvn nastaveny,b-li motor pravideln v kad pozici.

  VAROVN! Nikdy nepracujte se strojems pokozenm tlumiem zvuku.

 • Czech---65115278226 Rev. 2 5/1/10

  DRBA

  Vzduchov filtr

  Vzduchov filtr (CC) je nutno pravidelnistit od prachu a neistot, jedin tak jemono odstranit:S Poruchy karburtoruS Problmy pi startovnS Snen vkonu motoruS Zbyten opoteben soust motoruS Abnormln spoteb palivaS Nadmrnou spotebu paliva

  istte vzduchov filtr po kadch 25hodinch provozu nebo astji, pracujete-liv siln pranm prosted.itn vzduchovho filtruOdmontujte kryt vzduchovho filtru (DD) afiltr vyjmte. Properte jej v tepl mdlovvod. Ped jeho zamontovnm zpt dostroje je nutno filtr adn vysuit. Vzduchovfiltr, kter byl pouvn po del dobu, jinelze dokonale vyistit. Filtr se proto mus vpravidelnch intervalech mnit za nov.VAROVN! Rovn pokozen filtr jenutno vdy vymnit.

  Chladic systm

  Motor je vybaven chladicm systmem kudren sprvn provozn teploty.Systm pouv nsledujc dly:1. Vstup vzduchu na startru (Z).2. Lopatky ventiltoru na setrvanku (AA).3. Chladic ebra vlce (BB).4. Kryt motoru (vede proud chladichovzduchu na vlec).

  Chladic systm vyistte jednou tdnnebo astji podle poteby. pinav nebozablokovan chladic systm zpsobujepeht fukaru, co m za nsledekpokozen vlce a pstu.

  Y

  Z

  AA BB

  CC DD

  VSTRAHA! Mjte na mysli e:Vfukov plyny motoru obsahujkyslink uhelnat, kter mezpsobit otravu. Proto nikdy nestar-tujte stroj nebo s nm nepracujteuvnit v prostorch, nebo tam, kde jenedostaten ventilace. Vfukovplyny z motoru jsou hork a mohouobsahovat jiskry, kter by mohlyzaehnout por. Nikdy nestartujtezazen uvnit budovy nebo vblzkosti holavch materil!

  VSTRAHA! Tlumi zvuku jebhem provozu i po zastaven velmihork. To plat i pi volnobhu. Pidotyku me dojt k popleninmpokoky. Dejte pozor na nebezpeporu!

  VSTRAHA! Vnitn prostortlumie vfuku obsahuje chemiklie,kter mohou zpsobit rakovinu. Vppad pokozen tlumie vfuku sevyvarujte se kontaktu stmito stmi.

 • Czech---66115278226 Rev. 2 5/1/10

  DRBAZapalovac svka

  Na stav zapalovac svky m nepzniv vliv:S Nesprvn sezen karburtoru.S Nesprvn palivov sms (pli mnohonebo patn olej).

  S patn kvalita benznu a/nebo oleje.S Zneitn vzduchov filtr.Tyto faktory pispvaj k tvorb usazenin naelektrodch zapalovac svky, ktermohou nsledn vst k provoznmproblmm a obtm pi startovn. Pokudse sniuje vkon zazen, je obtn jejnastartovat i dochz k problmm pivolnobnch otkch, vdy, nepikrote k dalm opatenm, nejprvezkontrolujte stav zapalovac svky. Jestlieje zapalovac svka zneitn, vyistte jia zkontrolujte, zda je vzdlenost elektrodzapalovac svky 0,6 mm. Zapalovacsvka by se mla vymovat po jednommsci provozu nebo i astji, pokud je tonutn.

  0,6 mm

  Pln drbyDle uvdme veobecn pokyny kdrb.Denn drbaS istte vnj plochy fukaru.S Zkontrolujte, zda je variablin ovladaotcek a spou plynu sprvn funguj.Pokozen dly vymte.

  S Zkontrolujte, zda sprvn fungujevypna zapalovn. Je-li to nutn,vymte je.

  S Vyistte vzduchov filtr. Je-li to nutn,vymte je.

  S BV2126: Zkontrolujte, zda lze krytnasvn zablokovat v uzaven poloze.Peliv zkontrolujte, zda je rotor ven-tiltoru ist, zejmna pokud jste fukarpedtm pouili pro vysvn neistot.

  S Zkontrolujte sprvn utaen vech matica roub.

  S Zkontrolujte, zda nen dn kryt prasklnebo uvolnn. Pokozen dly vymte.

  S BV2126: Zkontrolujte, zda je sbrn vakneporuen a zip je zaven. Je-li to nut-n, vymte je.

  Tdenn drbaS Zkontrolujte stav startru, ry startrua napnac pruiny. Pokozen dlyvymte.

  S Zkontrolujte stav nasvn vzduchu nastartru. Pokud je ucpan, odstrateneistoty.

  S Oistte povrch zapalovac svky.Odroubujte ji a zkontrolujte vzdlenostelektrod. Je-li to nutn, upravte vzdle-nost na 0,5 mm, nebo zapalovac svkuvymte (Champion RCJ---8Y).

  S Oistte lopatky ventiltoru nasetrvanku.

  S Vyistte nebo vymte stko lapae jisk-er u tlumie (ne u tlumi s katalyzto-rem).

  S Vyistte prostor karburtoru.S Vyistte vzduchov filtr.

  Msn drbaS Proplchnte palivovou ndrku istmbenznem; benzn pak zlikvidujte ekolog-icky sprvnm zpsobem.

  S Oistte povrch karburtoru a jeho okol.S Oistte lopatky ventiltoru nasetrvanku a jeho okol.

  S Kontrolujte palivov potrub. Je-li to nut-n, vymente je.

  S Kontrolujte palivov filtr. Je-li to nutn,vymente je.

  S Zkontrolujte vechny kabely a pipojen.S Vymte zapalovac svku (ChampionRCJ---8Y)

  S Vymte vzduchov filtr.VAROVN! Vdy pouvejte doporuentyp zapalovacch svek! Pouit jinhotypu zapalovacch svek by mohlopokodit pst i vlec.

 • Czech---67115278226 Rev. 2 5/1/10

  TECHNICK DAJE

  Ventiltor B2126 BV2126Typ Radiln ventiltor Radiln ventiltor

  Max. rychlost vzduchu m/s (km/h),standardn tryska 60 (217) 60 (217)Max. rychlost vzduchu m/s (km/h),vysokorychlostn tryska* 76 (273) 76 (273)Objem vzduchu, foukn, m3/h 722 722Objem vzduchu, vysvn, m3/h ---- 756*voliteln psluenstv pro nkter modely

  Technick dajeB2126 BV2126

  MotorObsah vlce, cm3 28 28Vrtn vlce, mm 35 35Zdvih, mm 28,7 28,7Otky chodu naprzdno, ot/min 2800---3200 2800---3200Doporuen maximln vysok, foukn, ot/min 8600 8600Doporuen maximln vysok, vysvn, ot/min ---- 7500Maximln vkon motoru dle ISO 8893, kW 0,8 0,8Tlumi zvuku s katalyztorem Ano AnoSystm zapalovnZapalovac svka Champion RCJ-6Y Champion RCJ-6YVzdlenost elektrod, mm 0,6 0,6Palivov a mazac systmObjem palivov ndre, litr 0,5 0,5HmotnostVha bez paliva, s nasazenou trubkou fukarua standardn tryskou, kg 4,3 4,4Emise hluku(vis poznmka 1)Hladina akustickho vkonu, zmen dB(A) 106 106Hladina akustickho vkonu, zaren LWA dB(A) 107 107Hladiny hluku(vis poznmka 2)Pomrn hladina tlaku zvuku u ucha uivatele,men dle ISO 22868, dB(A)Vybaven trubkami pro foukn atryskou (originln) 94 99Vybaven trubkami pro vysvn (originln) ---- 99Hladina vibrac(viz poznmka 3)Ekvivalentn hladiny vibrac (ahv,eq) v rukojetch,men podle norem ISO 22867, v m/s2Vybaven trubkami pro foukn a tryskou(originln), prav 8,3 8,3Vybaven trubkami pro vysvn (originln),lev/prav ----/---- 6,4/8,3Poznmka 1: Emise hluku do okol namen jako efekt zvuku (LWA) dle direktivy ES2000/14/ES. Uvden hladina akustickho vkonu pro stroj byla mena s originlnm ezacmvybavenm, kter generuje nejvy hladinu. Rozdl mezi garantovanm a menmakustickm vkonem je v tom, e garantovan akustick vkon rovn zahrnuje rozptylvsledk men a rozdly mezi rznmi stroji tho modelu podle Smrnice 2000/14/EC.Poznmka 2: Uvdn data pro ekvivalentn hladinu akustickho tlaku pro stroj majtypickou statistickou odchylku (standardn odchylku) 1 dB(A).Poznmka 3: Uvdn data pro ekvivalentn hladinu vibrac maj typickou statistickouodchylku (standardn odchylku) 1 m/s2.

 • Czech---68115278226 Rev. 2 5/1/10

  TECHNICK DAJE

  Model B2126Schvlen psluenstv . dlu.

  Vysokorychlostn tryska 545 119 502

  EU PROHLEN O SHOD

  Prohlen o shod s poadavky ES (plat pouze pro Evropu)My, spolenost Husqvarna AB, SE---561 82 Huskvarna, vdsko, tel.:+46---36---146500, jakoto zplnomocnn zstupce ve Spoleenstv, prohlaujeme vrmci vhradn odpovdnosti, e zahradn fukar/vysava Jonsered B2126 a BV2126ponaje sriovmi sly roku 2009 a dle (rok vroby je zeteln vyznaen na typovmttku a je nsledovn sriovm slem stroje), jsou v souladu se SMRNIC RADY:ze dne 17. kvtna 2006 tkajc se stroju 2006/42/ES.ze dne 15. prosince 2004 tkajc se elektromagnetick kompatibility 2004/108/ES, aplatnch dodatk.ze dne 3. kvtna 2000 tkajc se emise hluku do okol meno dle ploha V ze2000/14/ES. Pro informaci ohledn emis hluku vix kapitolu Technick daje.Byly uplatnny nsledujc standardn normy: EN ISO 12100-1/A1:2009, EN ISO12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007.SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S---754 50 Uppsala, vdsko,provedl nepovinn scjvlen typu firm Husqvarna AB. sla certifikt: SEC/09/2023.

  11---15---2009

  Ronnie E. Goldman, Technick editelAutorizovan zstupce spolenosti Husqvarna ABa odpovdn za technickou dokumentaci