Formula bab2 bab7_mikro___vignes[1]_edited_1

download Formula bab2 bab7_mikro___vignes[1]_edited_1

of 24

 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  76
 • download

  5

Embed Size (px)

description

All the relevant formulas for Mikroekonomi STPM

Transcript of Formula bab2 bab7_mikro___vignes[1]_edited_1

 • 1. FORMULA ( BAB 1 - BAB 7 ) MIKROEKONOMIBAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI Tidak ada formula yang khusus untuk bab 1Konsep pengiraan yang agak penting dan perlu diberi perhatian adalah kos lepasKos lepas = - Y/A XBAB 2 : PERMINTAAN , PENAWARAN DAN KESEIMBANGAN PASARAN.!) Fungsi permintaanA) Dari paksi kuantiti diminta ( Qd )Qd = a - bPDi mana ,Qd = kuantiti diminta ( unit )a = Qd maksimum apabila P = 0 , Qd = a.b = kecerunan keluk permintaan , Qd P = Hubungan negatif / songsang antara harga ( P) dengan kuantitidiminta ( Qd ).P = harga barang (RM)Nota : 1) a dan b merupakan pemalar ( constant )2) Qd dan P merupakan pembolehubah ( variables)3) mengikut hukum ceteris paribus ,i) apabila P meningkat , maka Qd akan menurunii) apabila P menurun , maka Qd akan meningkat4) hubungan antara P dengan Qd adalah songsang atau negatif5) P dan Qd adalah saling bergantungan antara satu sama lain.Bukti bahawa b adalah pemalar ( constant )Harga barang (RM) Kuantiti diminta ( unit )1 82 63 4

2. Formula kecerunan keluk permintaan , b = Qd PApabila harga barang meningkat dari RM 1 kepada RM 2 , maka kuantitidiminta menurun dari 8 unit kepada 6 unit.b = Qd P= 6 - 82 - 1= - 2Apabila harga barang jatuh dari RM 2 kepada RM 1, kuantiti dimintameningkat dari 6 unit kepada 8 unit.b = Qd P= 8 - 61 - 2= - 2kesimpulannya adalah b adalah tetap dan tidak berubah apabila harga barangberubah.Bukti bahawa a adalah pemalarHarga barang ( RM) Kuantiti diminta (unit)1 82 63 4Diberi kecerunan keluk permintaan , b = 2Qd = a - bPUntuk mencari nilai a , fungsi permintaan perlulah diubahsuaikan.a = Qd + bP 3. Pilihan 1 : harga barang adalah RM 1 , maka kuantiti diminta adalah 8 unit.a = Qd + bP= 8 + (2)(1)= 10Pilihan 2 : harga barang adalah RM 2 dan kuantiti diminta adalah 6 unit.a = Qd + bP= 6 + (2)(2)= 10kesimpulannya a adalah tetap dan tidak berubah apabila harga barang berubah.Konsep penting adalah a dan b dalam fungsi permintaan barang adalah tetap dan tidakberubah.Fungsi permintaan,Qd = a - bPOleh sebab a dan b merupakan pemalar ,P , Qd P , Qd Keadaan ini berkaitan dengan hukum permintaan , iaitu, berhubung denganceteris paribus.b) Dari paksi harga (RM),P = a - bQDi mana ,P = Harga barang ( RM )a = P maksimum apabila Qd = 0 , P = a.b = kecerunan keluk permintaan , P Qd 4. Q = kuantiti diminta (unit ). = hubungan songsang atau negatif antara harga ( P) dengankuantiti diminta ( Qd ).Nota : 1) a dan b adalah pemalar.( constant )2) Qd dan P adalah pemboleubah ( variables )3) mengikut hukum ceteris paribus ,i) apabila Qd meningkat , maka P akan jatuh.ii) apabila Qd menurun , maka P akan meningkat.4) hubungan songsang atau negatif antara harga barang ( RM) dengankuantiti diminta (Qd ).5) P dan Qd adalah saling bergantungan antara satu sama lain. cara pembuktian bahawa a dan b sebagai pemalar adalah sama.Kaedah kaedah untuk membentuk persamaan atau fungsi permintaan1) kaedah 1 - kaedah persamaanP P1 = P2 - P1Q Q1 Q2-Q1 Qd = a -bP2) kaedah 2 - kaedah penggantianQd = a bp . 1Qd = a bp 2 Qd = a - bP2) Fungsi penawaran ,A) Dari paksi kuantiti ditawar ( Qs),Qs = a + bPDi mana ,Qs = kuantiti ditawar ( unit)a = Qs minimum apabila P = 0, Qs = ab = kecerunan keluk penawaran ,P = harga barang ( RM ) 5. + = hubungan positif atau langsung antara harga barang dengankuantiti ditawar.Nota :- a) a dan b merupakan pemalar (constant ).b) Qs dan P merupakan pembolehubah (variables )c) mengikut hukum ceteris paribus ,i) apabila harga meningkat, maka, kuantiti ditawar barangtersebut akan meningkat.ii) apabila harga jatuh , maka, kuantiti ditawar barangtersebut akan menurun.d) hubungan antara P dan Qs adalah secara langsung ataupositif.e) Qs dan P adalah saling bergantungan antara satu sama lain.Bukti bahawa a dan b adalah pemalar ( constant)Harga barang (RM) Kuantiti ditawar ( unit)1 42 63 8Diberi kecerunan keluk penawaran , b = Qs PApabila harga barang meningkat dari RM 1 kepada RM 2 ,maka, kuantiti ditawarakan meningkat dari 4 unit kepada 6 unit.b = 6 - 42 - 1= 21= 2 6. Apabila harga barang meningkat dari RM 2 kepada RM 3 , maka, kuantiti ditawarpula meningkat dari 6 unit kepada 8 unit.b = 8 - 63 - 2= 2 = 21kesimpulannya adalah apabila harga barang tersebut berubah , maka, b adalahpemalar dan tidak berubah.Bukti bahawa a adalah pemalarBerdasarkan jadual tersebut , diberi kecerunan keluk penawaran adalah 2.Formula penawaran telah diubahsuaikan.a = Qs - bPpilihan pertama : harga barang adalah RM 1 , dan kuantiti ditawar adalah 4 unit.a = Qs - bP= 4 ( 2)(1)= 2pilihan kedua : harga barang adalah RM 2 , kuantiti ditawar adalah 6 unit.a = Qs - bP= 6 (2)(2)= 2kesimpulannya adalah apabila harga berubah , a adalah pemalar dan tidak berubah. 7. Kaedah kaedah untuk membentuk fungsi/persamaan penawaran1) kaedah penggantianQs = a + bP . 1Qs = a +bp ...2 Qs = a + bP2) kaedah persamaanP P1 = P2 P1Q Q1 Q2 Q1 Qs = a + bPfungsi penawaran P = a + bQDi mana ,P = Harga barang ( RM )a = P minimum apabila Q = 0 , P = a.b = Kecerunan keluk penawaran , P QsQ = kuantiti ditawar ( unit )Nota : a) a dan b adalah pemalar.( constant )b) P dan Q adalah pembolehubah ( variables )c) mengikut hukum ceteris .i) apabila Qs meningkat , maka , P meningkat.ii) apabila Qs menurun , maka, P akan jatuhd) hubungan positif atau langsung antara harga barang dengan kuantitiditawar.e) Qs dan P adalah saling bergantungan antara satu sama lain. 8. Cara pembuktian bahawa a dan b adalah pemalar adalah sama.Dari paksi kuantiti ditawar ( Qs ),Dasar kerajaan Fungsi penawaran ( asal ) Fungsi penawaran ( baru )cukai Qs = a + bP Qs = a + b(P-cukai per unitsubsidi Qs = a + bP Qs = a +b(P+subsidi perunit.Dari paksi harga ( P ),Dasar kerajaan Fungsi penawaran ( asal) Fungsi penawaran ( baru)Cukai P = a + bQ P-cukai per unit = a + bQSubsidi P = a + bQ P+subsidi per unit = a + bQBEBAN CUKAIBeban cukai penggunaa) secara total jumlah beban cukai pengguna = jumlah beban cukai jumlahbeban cukai pengeluar.Per unit/seunitJumlah beban cukai pengguna seunit = jumlah beban cukai seunit jumlah bebancukai pengeluar seunit.b) bentuk peratus - wujud dengan 2 cara , iaitu , cara total dan cara per unit/seunit.Cara totalPeratus beban cukai pengguna = jumlah beban cukai pengguna X 100Jumlah keseluruhan cukaiCara per unit/seunit 9. Peratus beban cukai pengguna = jumlah beban cukai pengguna seunit X 100Jumlah beban cukai seunitBeban cukai pengeluara) secara total - jumlah beban cukai - jumlah beban cukai penggunaper unit / seunitjumlah beban cukai pengeluar seunit = jumlah beban cukai seunit - jumlah bebancukai pengguna seunit.b) bentuk peratus wujud dengan 2 cara , iaitu, cara total dan cara per unit/seunit.Cara totalPeratus beban cukai pengeluar = jumlah beban cukai pengeluar X 100Jumlah keseluruhan cukaiCara per unit /seunitPeratus beban cukai pengeluar = jumlah beban cukai pengeluar X 100Jumlah beban cukai seunitJumlah cukaia) secara totaljumlah beban cukai = beban cukai pengguna + beban cukai pengeluarper unit/seunitjumlah beban cukai seunit = beban cukai pengguna seunit + beban cukai pengeluarseunit. 10. SUBSIDIa) Secara totaljumlah subsidi pengguna = jumlah subsidi - jumlah subsidi pengeluar.Per unit/seunitJumlah subsidi pengguna seunit = jumlah subsidi seunit jumlah subsidi pengeluarseunit.b) Bentuk peratus - wujud dengan 2 cara , iaitu , cara total dan cara per unit /seunit.Cara totalPeratus subsidi pengguna = jumlah subsidi pengguna X 100Jumlah keseluruhan subsidiCara per unit/seunitPeratus subsidi pengguna = jumlah subsidi pengguna seunit X 100Jumlah subsidi seunitJumlah subsidiSecara totalJumlah subsidi = jumlah subsidi pengguna + jumlah subsidi pengeluar.Per unit/seunitJumlah subsidi seunit = jumlah subsidi pengguna seunit + jumlah subsidipengeluar seunit. 11. Pada keseimbangan ,Qd = Qsa - bp = a + bPnotaperatus perubahan dalam kuantiti keseimbangan= Q 1 - Q 0 X 100Q0Peratus perubahan dalam harga keseimbangan= P1 - P0 X 100P0Untuk pengetahuanTerdapat 2 kaedah yang dapat dikenalpastikan untuk mencari a dalam fungsipermintaan, Qd = a Bp, iaitu, :-a) kaedah analisis melalui persamaanQd = a - bPP = 0 , Qd = a.b) kaedah persamaanQd = a Bp ( fungsi asas )Daripada persamaan permintaan ,A = Qd + bPA = Qd + Qd ( P) PTerdapat 2 kaedah yang dapat dikenalpastikan untuk mencari b dalam fungsipermintaan , Qd = a Bp , iaitu, :-a) kaedah formula asasb = Qd 12. Pb) kaedah persamaanQd = a - bPB = a - QdPSekiranya terdapat n pengguna dalam pasaran, maka, fungsi permintaannya adalahQd = n (a Bp)Sekiranya terdapat n pengeluar dalam pasaran, maka, fungsi penawarannya adalahQs = n(a + Bp)Keseimbangan pasaranQd = QsBAB 3 : KEANJALAN PERMINTAAN (ED) DAN KEANJALAN PENAWARAN(ES)1) Keanjalan permintaan harga (PED)A) secara peratus ( % )% Qd% PB) secara perubahan ( ) Qd X PQd P= Qd / P X P/ Qd= b X P / Qd = bP / Qd2) Keanjalan permintaan silang ( CED )A) secara peratus ( % )% DDx% Py 13. B) secara perubahan ( ) DDx X PyDDx Py= DDx / Py X Py/DDx= bc Py / DDxBc Merujuk kepada kecerunan antara harga sesuatu barang dengan kuantiti permintaanbarang lain3) Keanjalan permintaan pendapatan ( YED)A) secara peratus ( % )% DD% YB) secara perubahan ( ) DD X YDD Y= DD / Y X Y/DD4) Keanjalan lengkukpermintaana) secara biasa Qd X PQd Pb) secara purata / formula titik tengahQd1 Qd0 X P1 + P0Qd1 + Qd0 22 P1 P0= Qd / ( Qd1 + Qd0) x ( P1+ P0) / P= Qd / (Qd1 + Qd0) x P1 + P0/ P= Qd / P X P1+ P0 / Qd1 + Qd0Penawarana ) secara biasa 14. Qs X PQs Pb) secara purata / formula titik tengahQs1 Qs0 X P1+ P0Qs1 + Qs0 22 P1 P0*keanjalan lengkuk untuk permintaan dan penawaran adalah sama. Simbolnya yangberbeza.Keanjalan lengkuk - formula asasa) secara biasa Q X PQ Pb) secara purata / formula titik tengah1) Q PQ1 + Q0 P1+ P02 22) Q X P1 + P0Q1 + Q0 22 P5) Keanjalan titik Qd X PQd PTerdapat 2 kaedah lain untuk mengira keanjalan titik, iaitu,:-a) Q ( diandaikan P = 1 )Q Pb) P ( diandaikan Q = 1 ) P Q 15. BuktiHarga ( RM ) Kuantiti diminta(unit) Q/Q P/P0 10 0