Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 ·...

of 33 /33
Θεσσαλονίκη, 27-08-2019 Αρ. Πρωτοκόλλου: 900 ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γενικθ Δ/νση Κτηνιατρικθς Δ/νση Κτηνιατρικθς Δημόσιας Τγείας Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτοσ κλπ Τροφίμων Ζωικήσ Προέλευςησ Κτθριο Βιολογίας, 8 ος όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr Σελ. 1 από 33 Γραφεία 8.04 & 8.07 Πληροφορίες: Αικ. Αλιγιζάκη t: +30 2310 998376 f: +30 2310 998337 e: [email protected] http://hab.bio.auth.gr ε απάληεζε ηνπ ππ’αξηζ. 1197/191807/29-07-2019 εγγξάθνπ ζαο, ζαο απνζηέιινπκε ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δξγαζηεξηαθήο Μνλάδαο Θαιάζζησλ Σνμηθώλ Μηθξνθπθώλ ΑΠΘ γηα ην έηνο 2018. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο. ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Με εθηίκεζε, Ο Δπηζηεκνληθώο Τπεύζπλνο ηεο ΔΜΘΣΜ-ΑΠΘ Μελάο Αξζελάθεο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Βηνινγίαο

Embed Size (px)

Transcript of Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 ·...

Page 1: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Θεσσαλονίκη, 27-08-2019 Αρ. Πρωτοκόλλου: 900

ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Γενικθ Δ/νση Κτηνιατρικθς Δ/νση Κτηνιατρικθς Δημόσιας Τγείας Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτοσ κλπ Τροφίμων Ζωικήσ Προέλευςησ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 1 από 33

Γραφεία 8.04 & 8.07 Πληροφορίες: Αικ. Αλιγιζάκη t: +30 2310 998376 f: +30 2310 998337 e: [email protected] http://hab.bio.auth.gr

ε απάληεζε ηνπ ππ’αξηζ. 1197/191807/29-07-2019 εγγξάθνπ ζαο, ζαο απνζηέιινπκε ηελ θαηαγξαθή

θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δξγαζηεξηαθήο Μνλάδαο Θαιάζζησλ Σνμηθώλ Μηθξνθπθώλ ΑΠΘ

γηα ην έηνο 2018.

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο.

ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

Με εθηίκεζε, Ο Δπηζηεκνληθώο Τπεύζπλνο ηεο ΔΜΘΣΜ-ΑΠΘ

Μελάο Αξζελάθεο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Βηνινγίαο

Page 2: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 2 από 33

πλνπηηθά απνηειέζκαηα από ηνλ έιεγρν γηα ηελ παξνπζία Θαιάζζησλ Γπλεηηθώο Σνμηθώλ Μηθξνθπθώλ ην έηνο 2018

Οη εμεηάζεηο ησλ λεξώλ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ

κηθξνθπθώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ IOC ηεο UNESCO1 θαη ηνλ επίζεκν θαηάινγν

επηβιαβώλ κηθξνθπθώλ (Taxonomic Reference List of Harmful Microalgae) ηνπ IOC-UNESCO2 κε θαηάιιειεο

ηξνπνπνηήζεηο.

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2018 (Ηαλνπάξηνο – Γεθέκβξηνο) παξειήθζεζαλ 1.973 δείγκαηα, από ηα νπνία

εμεηάζηεθαλ ηα 1.938, θαζώο 35 από απηά θξίζεθαλ αθαηάιιεια πξνο εμέηαζε ιόγσ θαθήο ζπληήξεζεο,

ειιηπνύο ζήκαλζεο ή πςειήο ζπγθέληξσζεο ζσκαηηδηαθνύ πιηθνύ.

Σα εμεηαζζέληα δείγκαηα ζπιιέρζεθαλ από ηα παξάθηηα ύδαηα ηνπ Θεξκατθνύ, Μαιηαθνύ, Δπβντθνύ,

Ακβξαθηθνύ, ηξπκνληθνύ θόιπνπ, ησλ θόιπσλ αγηάδαο Θεζπξσηίαο θαη Καιινλήο Λέζβνπ, θαζώο θαη από

ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (Π.Δ.) Ρνδόπεο, Έβξνπ, Καβάιαο, Υαιθηδηθήο, Γπηηθήο

Αηηηθήο θαη Νήζσλ (Πηλ. Η).

Πίλαθαο Η. Αξηζκόο παξειεθζέλησλ θαη εμεηαζζέλησλ δεηγκάησλ αλά πεξηνρή (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα, Π.Δ.)

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ απνηειεζκάησλ αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (Π.Δ.). Γηα θάζε

Π.Δ. αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ πνπ απεζηάιεζαλ γηα εμέηαζε θαη ν αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ πνπ

Πεξηνρή Αξηζκόο

παξειεθζέλησλ δεηγκάησλ

Αξηζκόο εμεηαζζέλησλ

δεηγκάησλ Π.Δ. Θεζζαινλίθεο 467 461

Π.Δ. Πηεξίαο 271 270

Π.Δ. Νήζσλ 163 163

Π.Δ. Καβάιαο 204 204

Π.Δ. Φζηώηηδαο 192 180

Π.Δ. Ζκαζίαο 141 140

Π.Δ. Έβξνπ 103 97

Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο 104 103

Π.Δ. Δύβνηαο 15 15

Π.Δ. Ρνδόπεο 58 55

Π.Δ. Πξέβεδαο 50 50

Π.Δ. εξξώλ 61 58

Π.Δ. Θεζπξσηίαο 10 10

Π.Δ. Λέζβνπ 34 34

Π.Δ. Υαιθηδηθήο 100 98

Page 3: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 3 από 33

ηειηθά εμεηάζηεθαλ. Δλ ζπλερεία αλαθέξνληαη ηα αληρλεπζέληα κηθξνθύθε, πνπ δπλεηηθώο παξάγνπλ

ιηπόθηιεο, ακλεζηαθέο θαη παξαιπηηθέο ηνμίλεο, θαη παξαηίζεληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο αθζνλίαο ηνπο, ελώ ζε

πίλαθα επηζεκαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ν αξηζκόο ησλ ππεξβάζεσλ ησλ νξίσλ επαγξύπλεζεο ή/θαη ιήςεο

πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ. Σαπηόρξνλα, αλαθέξνληαη θαη νη κέγηζηεο ηηκέο από δπλεηηθώο ηνμηθά κηθξνθύθε πνπ

παξάγνπλ κε θαηεγνξηνπνηεκέλεο ηνμίλεο (ινηπέο ηνμίλεο).

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά ηεηξαθόζηα εμήληα

επηά (467) δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Από απηά, εμεηάζηεθαλ ηα ηεηξαθόζηα εμήληα έλα (461) θαζώο έμη

δείγκαηα θξίζεθαλ αθαηάιιεια πξνο εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Lingulodinium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο

αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 2.522

θπη./L, γηα ην γέλνο Gonyaulax ζηα 783 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 6.174 θπη./L, γηα ην γέλνο

Protoceratium ζηα 304 θπη./L, γηα ην γέλνο Lingulodinium ζηα 174 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 3.652

θπη./ L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 8.874.794 θπη./L θαη γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 217 θπη./L.

Δπίζεο, αληρλεύζεθαλ πιεζπζκνί από ην γέλνο Karenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 5.913 θπη./L) θαζώο θαη

ζηειέρε ησλ εηδώλ Alexandrium pseudogoniaulax θαη Alexandrium ostenfeldii κε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 87

θπη./L, αληίζηνηρα. Δίδε ησλ γελώλ Ostreopsis θαη Vulcanodinium δελ μεπέξαζαλ ηα 9.696 θαη 44 θπη./L,

αληίζηνηρα ελώ ζηειέρε ησλ εηδώλ Azadinium caudatum θαη Prorocentrum borbonicum δελ μεπέξαζαλ ηα 391

θαη 44 θπη./L, αληίζηνηρα. Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό

δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 267.654 θπη./L.

Page 4: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 4 από 33

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L. polyedrum G.spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 5 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 6 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ 3 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ 7 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 2 δ.θ. ΜΑΗΟ 11 3 (1+ 2ΔΠΑΝ.) δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ 9 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 15 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ 2 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 18 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ *δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. 3 20 δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 16 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ 8 2 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 13 δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ 16 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 7 δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΠΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ

ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L. polyedrum G.spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ 5 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. 3 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 27 (25 + 2 ΔΠΑΝ.) δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ 3 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 25 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 10 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

Page 5: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 5 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πηεξίαο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Πηεξίαο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά δηαθόζηα εβδνκήληα έλα

(271) δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Από απηά, εμεηάζηεθαλ ηα δηαθόζηα εβδνκήληα (270) θαζώο έλα δείγκα

θξίζεθε αθαηάιιειν πξνο εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Lingulodinium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο

αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 3.435

θπη./L, γηα ην γέλνο Gonyaulax ζηα 304 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 261 θπη./L, γηα ην γέλνο

Protoceratium ζηα 174 θπη./L, γηα ην γέλνο Lingulodinium ζηα 87 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 2.435 θπη./

L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 22.680.029 θπη./L θαη γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 130 θπη./L. Δπίζεο,

αληρλεύζεθαλ πιεζπζκνί ηνπ γέλνπο Karenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 4.609 θπη./L) θαη θαηαγξάθεθαλ ζηειέρε

ηνπ εηδώλ Alexandrium ostenfeldii θαη Alexandrium pseudogoniaulax κε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 130 θαη 44

θπη./L, αληίζηνηρα. Δίδε ηνπ γέλνπο Ostreopsis θαηαγξάθεθαλ ζε νξηαθά αληρλεύζηκα επίπεδα αθζνλίαο ελώ

ζηειέρε ηνπ είδνπο Azadinium caudatum δελ μεπέξαζαλ ηα 87 θπη./L. Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε

ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 9.566 θπη./L.

Page 6: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 6 από 33

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΠΙΔΡΙΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L. polyedrum G.spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΑΠΡΗΛΗΟ 4 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ.

ΜΑΗΟ 5 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 19 δ.θ.

ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ.

ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 20 δ.θ.

ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 7 δ.θ.

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 20 δ.θ.

ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ.

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. *δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΠΙΔΡΙΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L. polyedrum G.spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 12 δ.θ.

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ.

ΑΠΡΗΛΗΟ 8 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 6 δ.θ.

ΜΑΗΟ 9 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 5 δ.θ.

ΗΟΤΝΗΟ 5 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 16 δ.θ.

ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 7 δ.θ.

ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 11 δ.θ.

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 3 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 19 δ.θ.

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 4 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 10 δ.θ.

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

Page 7: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 7 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Νήζσλ

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ.Νήζσλ απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά εθαηόλ εμήληα ηξία (163)

δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Σα δείγκαηα απηά εμεηάζηεθαλ ζην ζύλνιό ηνπο.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ

δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 130 θπη./L, γηα ην γέλνο

Gonyaulax ζηα 217 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 696 θπη./L, γηα ην γέλνο Protoceratium ζηα 44 θπη./L,

γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 2.957 θπη./L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 14.566 θπη./L θαη γηα ην γέλνο

Alexandrium ζηα 609 θπη./L.

ηειέρε ησλ εηδώλ Alexandrium pseudogoniaulax θαη Alexandrium ostenfeldii θαηαγξάθεθαλ κε κέγηζηε ηηκή

αθζνλίαο ηα 174 θαη 44 θπη./L, αληίζηνηρα ελώ ζηειέρε ησλ εηδώλ Azadinium caudatum θαη Prorocentrum

borbonicum δελ μεπέξαζαλ ηα 391 θαη 44 θπη./L, αληίζηνηρα. Δπίζεο, αληρλεύζεθαλ πιεζπζκνί από ηα γέλε

Ostreopsis (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 1.174 θπη./L), Vulcanodinium (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 522 θπη./L) θαη Karenia

(κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 6.087 θπη./L). Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη

ππό δηεξεύλεζε, θαηαγξάθεθε ζε επίπεδα αθζνλίαο πνπ δελ μεπέξαζαλ ηα 174 θπη./L.

Page 8: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 8 από 33

ΠΔ ΝΖΧΝ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L. polyedrum G.spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1

ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. 2 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΝΖΧΝ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L. polyedrum G.spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

Page 9: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 9 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Καβάιαο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Καβάιαο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά δηαθόζηα ηέζζεξα (204)

δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Σα δείγκαηα απηά εμεηάζηεθαλ ζην ζύλνιό ηνπο.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Lingulodinium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο

αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 522 θπη./L,

γηα ην γέλνο Gonyaulax ζηα 565 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 1.000 θπη./L, γηα ην γέλνο Protoceratium

ζηα 652 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 4.870 θπη./L, γηα ην γέλνο Lingulodinium ζηα 87 θπη./L, γηα ην γέλνο

Pseudo-nitzschia ζηα 1.380.223 θπη./L θαη γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 652 θπη./L.

Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ πιεζπζκνί από ην γέλνο Karenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 4.174 θπη./L) θαζώο θαη

ζηειέρε ηνπ είδνπο Alexandrium ostenfeldii κε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 130 θπη./L, ελώ ζηειέρε ησλ εηδώλ

Azadinium caudatum θαη Prorocentrum borbonicum δελ μεπέξαζαλ ηα 87 θπη./L, αληίζηνηρα. Σν δηλνθύθνο

Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή

αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 339.736 θπη./L.

Page 10: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 10 από 33

ΠΔ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera

Pseudo-nitzschia spp.

Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 3 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 6 δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ 3 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 8 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 5 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ. 1 6 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ 1 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera

Pseudo-nitzschia spp.

Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 6 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 11: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 11 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φζηώηηδαο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Φζηώηηδαο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά εθαηόλ ελελήληα δύν

(192) δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ, από ηα νπνία εμεηάζηεθαλ εθαηόλ νγδόληα (180), θαζώο δώδεθα δείγκαηα

θξίζεθαλ αθαηάιιεια πξνο εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Lingulodinium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο

αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 217 θπη./L,

γηα ην γέλνο Gonyaulax ζηα 565 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 826 θπη./L, γηα ην γέλνο Protoceratium

ζηα 261 θπη./L, γηα ην γέλνο Lingulodinium ζηα 87 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 1.913 θπη./L, γηα ην γέλνο

Pseudo-nitzschia ζηα 3.623.782 θπη./L θαη γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 87 θπη./L. Δπηπιένλ, αληρλεύζεθαλ

πιεζπζκνί από ηα γέλε Vulcanodinium (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 2.913 θπη./L), Ostreopsis (κέγηζηε ηηκή

αθζνλίαο 957 θπη./L) θαη Karenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 1.174 θπη./L). Δπίζεο, ζηειέρε ησλ Prorocentrum

borbonicum, Alexandrium pseudogoniaulax, Alexandrium ostenfeldii θαη Azadinium caudatum θαηαγάθεθαλ κε

κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 1.044, 174, 87 θαη 4.391 θπη./L, αληίζηνηρα. Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε

ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 696

θπη./L.

Page 12: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 12 από 33

ΠΔ ΦΘΙΧΣΙΓΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΜΑΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 5 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ 1 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 7 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. 9 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. 2 4 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. 6 δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΦΘΙΧΣΙΓΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 11 δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 13: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 13 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ζκαζίαο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Ζκαζίαο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά εθαηόλ ζαξάληα έλα

(141) δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Από ηα αλσηέξσ δείγκαηα εμεηάζηεθαλ ηα εθαηόλ ζαξάληα (140) θαζώο

έλα δείγκα θξίζεθε αθαηάιιειν πξνο εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Lingulodinium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο

αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 1.217

θπη./L, γηα ην γέλνο Gonyaulax ζηα 435 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 609 θπη./L, γηα ην γέλνο

Protoceratium ζηα 44 θπη./L, γηα ην γέλνο Lingulodinium ζηα 44 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 2.261

θπη./L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 5.858.590 θπη./L θαη γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 130 θπη./L.

Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ πιεζπζκνί από ην γέλνο Karenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 1.913 θπη./L) θαη ζηειέρε ησλ

εηδώλ Alexandrium pseudogoniaulax θαη Alexandrium ostenfeldii ζε νξηαθά αληρλεύζηκα επίπεδα αθζνλίαο

ελώ ζηειέρε ηνπ είδνπο Azadinium caudatum δελ μεπέξαζαλ ηα 130 θπη./L.

Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε

κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 2.435 θπη./L.

Page 14: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 14 από 33

ΠΔ ΖΜΑΘΙΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ 6 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΜΑΗΟ 7(4 + 3ΔΠΑΝ.) 3 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 (3 + 2ΔΠΑΝ.) δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ 9 (8 + 1ΔΠΑΝ.) δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 9 (6 + 3ΔΠΑΝ.) δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ 2 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 4 6 δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ 1 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΖΜΑΘΙΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΜΑΗΟ 3 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 10 (9 + 1ΔΠΑΝ.) δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ 2ΔΠΑΝ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 10 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 15: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 15 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Έβξνπ

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Έβξνπ απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά εθαηόλ ηξία (103)

δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Από ηα αλσηέξσ δείγκαηα εμεηάζηεθαλ ηα ελελήληα επηά (97), θαζώο έμη δείγκαηα

θξίζεθαλ αθαηάιιεια πξνο εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Lingulodinium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Karenia. Οη κέγηζηεο ηηκέο

αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 435 θπη./L,

γηα ην γέλνο Gonyaulax ζηα 2.174 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 2.087 θπη./L, γηα ην γέλνο

Lingulodinium ζηα 348 θπη./L, γηα ην γέλνο Protoceratium ζηα 130 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium 9.740 θπη./L,

γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 2.843.583 θπη./L θαη γηα ην γέλνο Karenia ζηα 28.479 θπη./L. Δπηπιένλ,

θαηαγξάθεθαλ πιεζπζκνί ηνπ βελζηθνύ δηλνθύθνπο Ostreopsis (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 27.349 θπη./L) θαη

Vulcanodinium (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 87 θπη./L), ελώ ην δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ

νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 188.155 θπη./L. ηειέρε

ηνπ είδνπο Alexandrium pseudogoniaulax θαηαγξάθεθαλ ζε νξηαθά αληρλεύζηκα επίπεδα αθζνλίαο.

Page 16: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 16 από 33

ΠΔ ΈΒΡΟΤ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 1ΕΠΑΝ. 1ΕΠΑΝ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 (3+2ΕΠΑΝ.) δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. 3 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. 2 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΈΒΡΟΤ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum

L.polyedrum

G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 (1+1ΕΠΑΝ.) 3 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 7 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1ΕΠΑΝ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 17: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 17 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Γπη. Αηηηθήο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά εθαηόλ ηέζζεξα

(104) δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ άπό ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ηα εθαηόλ ηξία (103) θαζώο έλα δείγκα θξίζεθε

αθαηάιιειν γηα εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ

δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 261 θπη./L, γηα ην γέλνο

Gonyaulax ζηα 261 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 130 θπη./L, γηα ην γέλνο Protoceratium ζηα 87 θπη./L,

γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 22.175 θπη./L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 217.668 θπη./L θαη γηα ην γέλνο

Alexandrium ζηα 5.522 θπη./L. Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ ζηειέρε ηνπ είδνπο Alexandrium pseudogoniaulax κε

κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 174 θπη./L θαζώο θαη πιεζπζκνί από ην γέλνο Karenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 1.304

θπη./L). ηειέρε ηνπ είδνπο Azadinium caudatum θαηαγξάθεθαλ κε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 130 θπη./L ελώ ην

δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, θαηαγξάθεθε ζε

επίπεδα αθζνλίαο πνπ δελ μεπέξαζαλ ηα 2.609 θπη./L.

Page 18: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 18 από 33

ΠΔ ΓΤΣΙΚΖ ΑΣΣΙΚΖ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 1 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΓΤΣΙΚΖ ΑΣΣΙΚΖ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1

ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ.

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. *δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 19: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 19 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Δύβνηαο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Δύβνηαο απεζηάιεζαλ θαη εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά

δεθαπέληε (15) δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Azadinium θαη Pseudo-nitzschia. Οη κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο

ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 87 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum

ζηα 44 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 5.739 θπη./L θαη γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 42.367 θπη./L.

ηειέρε ησλ εηδώλ Protoceratium reticulatum θαη Gonyaulax spinifera δελ μεπέξαζαλ ηα 130 θαη 87 θπη./L,

αληίζηνηρα ελώ ζηειέρε ηνπ είδνπο Azadinium caudatum παξνπζίαζαλ κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 1.174 θπη./L.

Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ πιεζπζκνί από ην γέλνο Karenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 348 θπη./L) ελώ ζηειέρε ηνπ

είδνπο Alexandrium pseudogoniaulax θαηαγξάθεθαλ ζε νξηαθά αληρλεύζηκα επίπεδα αθζνλίαο.

Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, θαηαγξάθεθε

επίζεο ζε νξηαθά αληρλεύζηκα επίπεδα αθζνλίαο.

Page 20: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 20 από 33

ΠΔ ΔΤΒΟΙΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΜΑΡΣΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΜΑΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΗΟΤΝΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΗΟΤΛΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΔΤΒΟΙΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΜΑΡΣΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΜΑΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΗΟΤΝΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΗΟΤΛΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ δ.θ

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 21: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 21 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ρνδόπεο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Ρνδόπεο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά πελήληα νθηώ (58)

δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ, από ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ηα πελήληα πέληε θαζώο ηξία δείγκαηα θξίζεθαλ

αθαηάιιεια γηα εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Protoceratium, Azadinium,

Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ

παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Protoceratium ζηα 44 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 348 θπη./L,

γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 1.748.230 θπη./L θαη γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 44 θπη./L.

Δπηπιένλ, αληρλεύζεθαλ πιεζπζκνί από ην γέλνο Κarenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 217 θπη./L), ελώ ζηειέρε

ηνπ είδνπο Alexandrium pseudogoniaulax θαηαγξάθεθαλ ζε νξηαθά αληρλεύζηκα επίπεδα αθζνλίαο. Σν

δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε

ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 8.305 θπη./L.

Page 22: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 22 από 33

ΠΔ ΡΟΓΟΠΖ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΡΟΓΟΠΖ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 23: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 23 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πξέβεδαο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Πξέβεδαο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά πελήληα (50) δείγκαηα

ζαιαζζηλνύ λεξνύ ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ζην ζύλνιό ηνπο.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Prorocentrum,

Lingulodinium, Azadinium, Pseudo-nitzschia, Alexandrium θαη Karenia. Οη κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ

δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ θαηαγξάθεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 261 θπη./L, γηα ην γέλνο

Prorocentrum ζηα 304 θπη./L, γηα ην γέλνο Lingulodinium ζηα 44 θπη./L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα

102.452 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 174 θπη./L, γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 130 θπη./L θαη γηα ην

γέλνο Karenia ζηα 217 θπη./L. Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό

δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 174 θπη./L.

Page 24: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 24 από 33

ΠΔ ΠΡΔΒΔΕΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΠΡΔΒΔΕΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 25: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 25 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα εξξώλ

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. εξξώλ απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά εμήληα έλα (61) δείγκαηα

ζαιαζζηλνύ λεξνύ από ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ηα πελήληα νθηώ θαζώο ηξία δείγκαηα θξίζεθαλ αθαηάιιεια

πξνο εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Azadinium, Pseudo-nitzschia, Alexandrium θαη Karenia. Οη κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ

δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 348 θπη./L, γηα ην γέλνο

Gonyaulax ζηα 1.217 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 130 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 1.044

θπη./L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 2.044.159 θπη./L, γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 391 θπη./L θαη γηα ην

γέλνο Karenia ζηα 4.957 θπη./L.

Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ ζηειέρε ηνπ είδνπο Alexandrium ostenfeldii κε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 130 θπη./L,

ελώ ζηειέρε ηνπ είδνπο Azadinium caudatum δελ μεπέξαζαλ ηα 44 θπη./L. Σν δηλνθύθνο Prorocentrum

minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο

ησλ 217.888 θπη./L.

Page 26: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 26 από 33

ΠΔ ΔΡΡΧΝ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΔΡΡΧΝ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 27: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 27 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζπξσηίαο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Θεζπξσηίαο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά δέθα (10) δείγκαηα

ζαιαζζηλνύ λεξνύ, ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ζην ζύλνιό ηνπο. Γείγκαηα άξρηζαλ λα απνζηέιινληαη από αξρέο

επηεκβξίνπ.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Prorocentrum,

Protoceratium, Lingulodinium, Gonyaulax, Azadinium, Pseudo-nitzschia, Alexandrium, Ostreopsis θαη Karenia.

Οη κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο

Azadinium ζηα 696 θπη./L, γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 130 θπη./L, γηα ην γέλνο Protoceratium ζηα 87 θπη./L,

γηα ην γέλνο Gonyaulax ζηα 130 θπη./L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 840.229 θπη./L, γηα ην γέλνο Karenia

ζηα 391 θπη./L ελώ γηα ηα γέλε Prorocentrum, Lingulodinium, Alexandrium θαη Ostreopsis ζηα 44 θπη./L,

αληίζηνηρα. Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε,

παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 261 θπη./L.

Page 28: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 28 από 33

ΠΔ ΘΔΠΡΧΣΙΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

ΠΔ ΘΔΠΡΧΣΙΑ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.κ.: δεν καηαγράθηκαν σπερβάζεις

Page 29: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 29 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λέζβνπ

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Λέζβνπ απεζηάιεζαλ θαη εμεηάζηεθαλ ζην ζύλνιό ηνπο

ηξηάληα ηέζζεξα (34) δείγκαηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Azadinium, Pseudo-nitzschia θαη Alexandrium. Οη κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ

δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis ζηα 174 θπη./L, γηα ην γέλνο

Gonyaulax ζηα 174 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 87 θπη./L, γηα ην γέλνο Protoceratium ζηα 130 θπη./L,

γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 3.131 θπη./ L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 79.951 θπη./L θαη γηα ην γέλνο

Alexandrium ζηα 87 θπη./L. Δπίζεο, αληρλεύζεθαλ είδε ησλ γελώλ Vulcanodinium (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 609

θπη./L), Ostreopsis (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 44 θπη./L) θαη Karenia (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 565 θπη./L) ελώ

ζηειέρε ησλ εηδώλ Azadinium caudatum θαη Alexandrium pseudogoniaulax θαηαγξάθεθαλ ζε νξηαθά

αληρλεύζηκα επίπεδα αθζνλίαο. Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ππό

δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 1.522 θπη./L.

Page 30: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 30 από 33

ΠΔ ΛΔΒΟΤ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.θ.: δελ θαηαγξάθεθαλ ππεξβάζεηο.

ΠΔ ΛΔΒΟΤ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ.

*δ.θ.: δελ θαηαγξάθεθαλ ππεξβάζεηο.

Page 31: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 31 από 33

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υαιθηδηθήο

Από ηηο δώλεο παξαγσγήο θαη αιηείαο ΕΓΜ ηεο Π.Δ. Υαιθηδηθήο απεζηάιεζαλ ζπλνιηθά εθαηό (100) δείγκαηα

ζαιαζζηλνύ λεξνύ, από ηα νπνία εμεηάζηεθαλ ηα 98 θαζώο δύν δείγκαηα θξίζεθαλ αθηάιιεια γηα εμέηαζε.

ηα δείγκαηα πνπ απεζηάιεζαλ, αληρλεύζεθαλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε από ηα γέλε Dinophysis, Gonyaulax,

Prorocentrum, Protoceratium, Lingulodinium, Azadinium, Pseudo-nitzschia, Alexandrium θαη Karenia. Οη

κέγηζηεο ηηκέο αθζνλίαο ησλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ αλήιζαλ γηα ην γέλνο Dinophysis

ζηα 348 θπη./L, γηα ην γέλνο Gonyaulax ζηα 435 θπη./L, γηα ην γέλνο Prorocentrum ζηα 304 θπη./L, γηα ην γέλνο

Protoceratium ζηα 2.217 θπη./L, γηα ην γέλνο Lingulodinium ζηα 44 θπη./L, γηα ην γέλνο Azadinium ζηα 5.044

θπη./L, γηα ην γέλνο Pseudo-nitzschia ζηα 631.051 θπη./L, γηα ην γέλνο Alexandrium ζηα 217 θπη./L θαη γηα ην

γέλνο Karenia ζηα 11.609 θπη./L.

Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ πιεζπζκνί ηνπ γέλνπο Ostreopsis (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 565 θπη./L) θαη

Vulcanodinium (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 348 θπη./L). ηειέρε ηνπ είδνπο Azadinium caudatum δελ μεπέξαζαλ ηα

261 θπη./L, ελώ ζηειέρε ησλ εηδώλ Alexandrium ostenfeldii θαη Alexandrium pseudogoniaulax θαηαγξάθεθαλ

ζε νξηαθά αληρλεύζηκα επίπεδα αθζνλίαο. Σν δηλνθύθνο Prorocentrum minimum, ε ηνμηθόηεηα ηνπ νπνίνπ

βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε, παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηεο ηάμεο ησλ 802.466 θπη./L.

Page 32: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 32 από 33

ΠΔ ΥΑΛΚΙΓΙΚΖ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ

Όξηα επαγξύπλεζεο

ΛΗΠΟΦΗΛΔ 200-1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ 50.000-200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ 500-1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ 1 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. 1 δ.θ. δ.θ. 3 δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. 2 δ.θ. δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. *δ.θ.: δελ θαηαγξάθεθαλ ππεξβάζεηο.

ΠΔ ΥΑΛΚΙΓΙΚΖ

ΤΠΔΡΒΑΔΙ ΟΡΙΧΝ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ

Όξηα ιήςεο κέηξσλ ΛΗΠΟΦΗΛΔ >1.000 θ./L.

ΑΜΝΖΗΑΚΔ >200.000 θ./L.

ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΔ >1.000 θ./L.

Dinophysis spp. Prorocentrum spp. P. reticulatum L.polyedrum G. spinifera Pseudo-nitzschia spp. Alexandrium spp.

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ *δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΡΣΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΠΡΗΛΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΜΑΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. 5 δ.θ. ΗΟΤΝΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΗΟΤΛΗΟ δ.θ. δ.θ. 2 δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΑΤΓΟΤΣΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΟΚΣΩΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΝΟΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. δ.θ. *δ.θ.: δελ θαηαγξάθεθαλ ππεξβάζεηο.

Page 33: Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 - Αρχική Σελίδα · 2019-11-11 · Θεσσαλονίκη, 27 -08 2019 Αρ. Πρω οκόλλο : 900 t ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Κτθριο Βιολογίας, 8ος

όροφος, Σμθμα Βιολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη, email: [email protected] website: http://hab.bio.auth.gr

Σελ. 33 από 33

Πιεζπζκνί δπλεηηθώο ηνμηθώλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Azadinium

Σα επίπεδα αθζνλίαο ησλ πιεζπζκώλ δπλεηηθώο ηνμηθώλ ζηειερώλ ηνπ γέλνπο Azadinium μεπέξαζαλ ηα 5.000

θπη./L. ζηελ Π.Δ. Γπη. Αηηηθήο (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 22.175 θπη./L), ζηελ Π.Δ. Έβξνπ (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο

9.740 θπη./L), ζηελ Π.Δ. Δύβνηαο (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 5.739 θπη./L) θαη ζηελ Π.Δ. Υαιθηδηθήο (κέγηζηε ηηκή

αθζνλίαο 5.044 θπη./L). Ωζηόζν ηα όξηα επαγξύπλεζεο θαη ιήςεο κέηξσλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα

επαλαπξνζδηνξηζηνύλ ζπλδπάδνληαο ηα επίπεδα αθζνλίαο ησλ πιεζπζκώλ Azadinium κε ηελ αλίρλεπζε ή

κε AZAs ζηνπο ηζηνύο δηζύξσλ καιαθίσλ.

Με γλσζηά σο δπλεηηθώο ηνμηθά Taxa (από γέλε ηνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ δπλεηηθώο ηνμηθά είδε)

Αληρλεύζεθαλ θαη κε ηνμηθά είδε ηνπ γέλνπο Alexandrium, όπσο A. insuetum (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 4.348

θπη./L, Π.Δ. Φζηώηηδαο), A. fraterculus (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 6.565 θπη./L, Π.Δ. Θεζζαινλίθεο), A. margalefii

(κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 174 θπη./L, Π.Δ. Θεζζαινλίθεο θαη Π.Δ. Πηεξίαο), A.taylori (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 87

θπη./L, Π.Δ. Καβάιαο) θαη A. tamutum (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 44 θπη./L, Π.Δ. Καβάιαο).

Δπίζεο, αληρλεύζεθαλ θαη ζηειέρε ησλ εηδώλ Gonyaulax cf. hyalina (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 28.262 θπη./L, Π.Δ.

Θεζζαινλίθεο), Noctiluca scintillans (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 3.391 θπη./L, Π.Δ. Έβξνπ), Coolia cf. monotis

(κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 1.130 θπη./L, Π.Δ. Έβξνπ), Prorocentrum cf. emarginatum (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 87

θπη./L, Π.Δ. Νήζσλ), Akashiwo sanguinea (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 10.218 θπη./L, Π.Δ. Έβξνπ),

Ceratoperidinium falcatum (κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 1.435 θπη./L, Π.Δ. Λέζβνπ) θαη Peridinium quinquecorne

(κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο 342.572 θπη./L, Π.Δ. Έβξνπ).

Σέινο, ζηηο πεξηζζόηεξεο Πεξηθέξεηεο (εθηόο ηεο Π.Δ. Ρνδόπεο, Π.Δ. Πξέβεδαο, Π.Δ. Έβξνπ θαη Π.Δ.

Θεζπξσηίαο) αληρλεύζεθαλ θαη νη δύν «πνηθηιίεο» ηνπ, κέρξη ζήκεξα γλσζηνύ σο κε ηνμηθό, είδνπο Azadinium

caudatum (A. caudatum var. caudatum & A. caudatum var. margalefii) κε κέγηζηε ηηκή αθζνλίαο ηα 4.391

θπη./L, ζηελ Π.Δ. Φζηώηηδαο.

Βηβιηνγξαθία 1. IOC-UNESCO©, Ed. (2010). Microscopic and molecular methods for quantitative phytoplankton analysis.

IOC Manuals and Guides, no. 55 (IOC/2010/MG/55). Edited by Karlson, B., Cusack, C. & Bresnan, E. Paris: UNESCO.

2. Moestrup, Ø., Akselman, R., Cronberg, G., Elbraechter, M., Fraga, S., Halim, Y., Hansen, G., Hoppenrath, M., Larsen, J., Lundholm, N., Nguyen, L. N. & Zingone, A. (2009 & onwards). IOC-UNESCO Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae. In Available online at http://www.marinespecies.org/HAB. Accessed on 2013-03-20.