ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών...

of 155 /155
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν . 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημια- κού τομέα σύμφωνα με την παράγραφος 1 και την περί- πτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄114). Άρθρο 2 Σχολές και Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα: α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων , με έδρα τις Σέρρες. ββ) Οικονομικών Επιστημών , με έδρα τις Σέρρες. γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη. δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα. εε) Διοίκησης Οργανισμών , Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων , με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα. ηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. β) Κοινωνικών Επιστημών , με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: αα) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλι- κία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. γγ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών , με έδρα τη Θεσσαλονίκη. δδ) Μουσειολογίας, με έδρα την Έδεσσα. γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η ο- ποία συγκροτείται από τα Τμήματα: αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών , με έδρα τη Θεσσαλονίκη. δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Πα- ράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο. δ) Μηχανικών , με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτεί- ται από τα Τμήματα: αα) Μηχανολόγων Μηχανικών , με έδρα τις Σέρρες. ββ) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες. γγ) Πολιτικών Μηχανικών , με έδρα τις Σέρρες. δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλε- πικοινωνιών , με έδρα τις Σέρρες. εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλο- νίκη. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΙΣΤ΄, 23 Απριλίου 2019 Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

Embed Size (px)

Transcript of ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών...

Page 1: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΜΕΡΟΣ Α΄ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 1

1. Το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.),µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε µε το άρθρο 1του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργείως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστηµια-κού τοµέα σύµφωνα µε την παράγραφος 1 και την περί-πτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017(Α΄114).

Άρθρο 2Σχολές και Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα:α) Οικονοµίας και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,

η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρα

τις Σέρρες.ββ) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα τις Σέρρες.γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, µε έδρα την

Κατερίνη.δδ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την

Καβάλα.εε) Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού,

µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων, µεέδρα τη Θεσσαλονίκη.ζζ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα

την Καβάλα.ηη) Δηµόσιας Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.β) Κοινωνικών Επιστηµών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η

οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:αα) Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειονοµίας και Συστηµάτων

Πληροφόρησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλι-

κία, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.γγ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών, µε έδρα τη

Θεσσαλονίκη.δδ) Μουσειολογίας, µε έδρα την Έδεσσα.γ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η ο-

ποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:αα) Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα

τη Θεσσαλονίκη.ββ) Μαιευτικής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.γγ) Βιοϊατρικών Επιστηµών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.δδ) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.εε) Νοσηλευτικής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και Πα-

ράρτηµα του Τµήµατος, µε έδρα το Διδυµότειχο. δ) Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτεί-

ται από τα Τµήµατα:αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες.ββ) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, µε

έδρα τις Σέρρες.γγ) Πολιτικών Μηχανικών, µε έδρα τις Σέρρες.δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλε-

πικοινωνιών, µε έδρα τις Σέρρες.εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, µε έδρα τη Θεσσαλο-

νίκη.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΣΤ΄, 23 Απριλίου 2019Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

Page 2: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρατη Θεσσαλονίκη.ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συ-

στηµάτων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.ε) Επιστηµών Σχεδιασµού, µε έδρα τις Σέρρες, η οποία

συγκροτείται από τα Τµήµατα:αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, µε έδρα τις Σέρρες.ββ) Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Ένδυσης, µε έδρα

το Κιλκίς.στ) Θετικών Επιστηµών, µε έδρα την Καβάλα, η οποία

συγκροτείται από τα Τµήµατα:αα) Φυσικής, µε έδρα την Καβάλα.ββ) Χηµείας, µε έδρα την Καβάλα.γγ) Πληροφορικής, µε έδρα την Καβάλα.δδ) Γεωλογίας, µε έδρα την Καβάλα.ζ) Γεωτεχνικών Επιστηµών, µε έδρα τη Δράµα, η οποία

συγκροτείται από τα Τµήµατα:αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, µε έδρα

τη Δράµα.ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, µε έ-

δρα τη Δράµα.γγ) Γεωπονίας, µε έδρα την Θεσσαλονίκη.δδ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την

Θεσσαλονίκη.2. Σε κάθε Σχολή, Τµήµα και Παράρτηµα Τµήµατος συ-

νιστάται Γραµµατεία για τη διοικητική και γραµµατειακήτους υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµα-τος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρ-θρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

3. Στο Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, Ανατολικών Γλωσ-σών και Πολιτισµών, Μουσειολογίας και Γεωλογίας συνι-στώνται οκτώ (8) θέσεις µελών Διδακτικού ΕρευνητικούΠροσωπικού (Δ.Ε.Π.).

4. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία Σχολών και Τµηµάτων καιη εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρ-ξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τοΤµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, το Τµήµα Ανατολικών Γλωσ-σών και Πολιτισµών, Μουσειολογίας και το Τµήµα Γεω-λογίας, η έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των ο-ποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συ-γκλήτου, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υ-ποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντωςόχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η α-πόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Απριλίου του προη-γούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκήςλειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίουείναι αποκλειστική.

5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων της πα-ραγράφου 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, µε ε-ξαίρεση τα Τµήµατα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-λοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεω-πονίας, Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, στα οποίαο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδηµαϊ-κά εξάµηνα.

6. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών τωνΤµηµάτων του παρόντος γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράµµατα αυτά θε-ωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδι-κασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιό-τητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 καιτο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 τουάρθρου 80 του ν. 4009/2011.

7. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του Τµήµατος Νοση-λευτικής στη Θεσσαλονίκη είναι τα όργανα διοίκησης καιτου παραρτήµατος της Νοσηλευτικής στο Διδυµότειχο.Για το παράρτηµα καθορίζεται χωριστός αριθµός εισα-κτέων.

Άρθρο 3Πανεπιστηµιακό Κέντρο

Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών

1. Συνιστάται Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προ-γραµµάτων Σπουδών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως ακα-δηµαϊκή µονάδα του ιδρύµατος. Στο Πανεπιστηµιακό Κέ-ντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών εντάσσονται οιυφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχο-λές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ιδρύθηκαν µε την παρ. 1 του άρ-θρου 2 του ν. 3391/2005. Σκοπός του Κέντρου είναι η πα-ροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε Έλλη-νες και σε αλλοδαπούς.

2.α) Το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµά-των Σπουδών διοικείται από διοικητικό συµβούλιο πουσυγκροτείται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφα-ση της Συγκλήτου και αποτελείται: αα) από τους Κοσµή-τορες των Σχολών του Κέντρου µε τους νόµιµους ανα-πληρωτές τους, ββ) τρεις (3) από τους Κοσµήτορες τωνυπολοίπων Σχολών του ιδρύµατος µε τους νόµιµους α-ναπληρωτές τους και γγ) τέσσερα (4) µέλη της Συγκλή-του µε τους αναπληρωτές τους. Τα µέλη των υποπερι-πτώσεων ββ΄ και γγ΄ επιλέγονται από τη Σύγκλητο. Μετην απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος µε-ταξύ των τεσσάρων (4) µελών της Συγκλήτου.β) Για όσο διάστηµα τα Τµήµατα του Κέντρου δεν είναι

αυτοδύναµα διοικούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στοάρθρο 24 του ν. 4485/2017 και ο Πρόεδρος Τµήµατος καιη Συνέλευση Τµήµατος ασκούν και χρέη Κοσµήτορα καιΚοσµητείας, αντίστοιχα. Όταν τα Τµήµατα καταστούναυτοδύναµα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 11 τουν. 4485/2017, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4485/2017 για τη διοίκηση µονοτµηµατικών σχολών.

3. Στις υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος, Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που εντάσσονται στο Πα-νεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών,σύµφωνα µε την παράγραφο 1, επέρχεται η εξής τροπο-ποίηση: Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και η ΣχολήΟικονοµίας, Διοίκησης και Νοµικών Σπουδών συγχωνεύ-ονται σε µία (1) σχολή, τη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινω-νικών και Οικονοµικών Επιστηµών. Ο παρεχόµενος τίτ-λος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί µέχρικαι το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Ανθρωπι-στικών Σπουδών και στη Σχολή Οικονοµίας, Διοίκησηςκαι Νοµικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. φέρει τον υφιστάµε-νο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

4. Στο Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµά-των Σπουδών ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:α) Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επι-

στηµών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών,Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών. Στο Τµήµα Αν-θρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών ε-ντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της υφιστάµε-νης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Αν-θρωπιστικών Σπουδών και Σχολής Οικονοµίας, Διοίκη-σης και Νοµικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

2

Page 3: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β) Επιστήµης και Τεχνολογίας, το οποίο εντάσσεταιστη Σχολή Επιστήµης και Τεχνολογίας. Στο Τµήµα Επι-στήµης και Τεχνολογίας εντάσσονται το προσωπικό καιοι φοιτητές της υφιστάµενης κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος Σχολής Επιστήµης και Τεχνολογίας τουΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας ιδρύε-ται και λειτουργεί πρόγραµµα σπουδών Τεχνολογίας Πε-τρελαίου στην αγγλική γλώσσα, µε έδρα την Καβάλα.

5. Στα Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Διε-θνών Προγραµµάτων Σπουδών οργανώνονται προγράµ-µατα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σεξένη γλώσσα και απονέµονται τίτλοι σπουδών αντίστοι-χοι και ισότιµοι µε τους τίτλους σπουδών που διδάσκο-νται στην ελληνική γλώσσα και απονέµονται από Τµήµα-τα Α.Ε.Ι.. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές µπορούν πα-ράλληλα να λειτουργήσουν ειδικά προγράµµατα εκµάθη-σης της ελληνικής γλώσσας, ύστερα από τεκµηριωµένηπρόταση του Προέδρου του οικείου Τµήµατος και από-φαση του Συµβουλίου του Κέντρου.

6. Για τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου ισχύ-ουν τα εξής:α) ιδρύονται, καταργούνται, κατατέµνονται, µετονοµά-

ζονται ή µεταβάλλεται το γνωστικό τους αντικείµενο µεαπόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συ-γκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Η πρόταση της Συγκλήτου εκδίδε-ται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίουτου Πανεπιστηµιακού Κέντρου Διεθνών ΠρογραµµάτωνΣπουδών, µετά από γνώµη της Συνέλευσης του οικείουΤµήµατος, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική έκθεσηβιωσιµότητας και σκοπιµότητας. Η σύµφωνη γνώµη τουΔιοικητικού Συµβουλίου θεωρείται ότι δόθηκε και η από-φαση της Συγκλήτου λαµβάνεται νοµίµως µετά την ά-πρακτη παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την περιέ-λευση του ερωτήµατος σε αυτό. Για την έκδοση της από-φασης του Υπουργού ζητείται η γνώµη της Αρχής Δια-σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτα-τη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Εθνικού Συµβουλίου Εκ-παίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.),β) κάθε Τµήµα µπορεί να παρέχει περισσότερα από έ-

να προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου και για κάθεπρόγραµµα σπουδών ορίζεται, µε απόφαση του διοικητι-κού συµβουλίου, ακαδηµαϊκός υπεύθυνος µέλος Δ.Ε.Π.του Ιδρύµατος µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε τοπρόγραµµα,γ) είναι διάρκειας οκτώ (8) τουλάχιστον εξαµήνων,δ) για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων, ακο-

λουθείται η µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-σης εξ ολοκλήρου ή σε κάθε περίπτωση σε ποσοστό πά-νω από ογδόντα τοις εκατό (80%) µε την ανάπτυξη καιαξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και µεθό-δων διδασκαλίας, µε δυνατότητα διεξαγωγής και οµαδι-κών συµβουλευτικών συναντήσεων. Ο αριθµός των συ-ναντήσεων αυτών καθορίζεται µε απόφαση της Συνέλευ-σης του Τµήµατος. Στις συναντήσεις συµµετέχουν έναςαπό τους διδάσκοντες και οι φοιτητές, οι οποίοι συµµε-τέχουν είτε δια ζώσης είτε µέσω ηλεκτρονικών χώρων ε-πικοινωνίας και µάθησης. Η ολοκλήρωση των πειραµά-των και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων διεξάγεταιείτε εξ αποστάσεως είτε σε εργαστηριακές εγκαταστά-σεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,

ε) ο µέγιστος αριθµός φοιτητών ανά πρόγραµµα σπου-δών και ανά διδάσκοντα καθορίζεται µε απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκ-δίδεται ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου µετά από ει-σήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος,στ) η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή

πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δηµοσιεύεται στονδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων και κοινοποιείται και στις Πρεσβείες τηςΕλλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται,κατά περίπτωση, ζ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) ή ισότιµου ήαντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της η-µεδαπής ή της αλλοδαπής και επιλέγονται κατά προτε-ραιότητα οι υποψήφιοι µε τον µεγαλύτερο βαθµό απολυ-τηρίου. Απαραίτητες επιπλέον προϋποθέσεις για την εγ-γραφή των προπτυχιακών φοιτητών είναι:αα) η επαρκής γνώση της γλώσσας διεξαγωγής του

προγράµµατος. Το επίπεδο γλωσσοµάθειας που απαιτεί-ται και τυχόν σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονταιστον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παραγρά-φου 7,ββ) η παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη λήψη του

απολυτήριου τίτλου του πρώτου εδαφίου της παρούσαςπερίπτωσης,η) οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του α-

παραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού α-ξιολόγησης και συµµετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες ε-πικοινωνίας, που συνδέονται µε την εφαρµογή του συ-στήµατος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στους φοι-τητές τρίτων χωρών µπορεί να επιβάλλονται και δίδα-κτρα. Το ύψος της συµµετοχής αυτής και των διδάκτρων,καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδο-σης για τη χορήγηση υποτροφιών µερικής ή ολικής α-παλλαγής από τα δίδακτρα και τις επιβαρύνσεις τωνπροηγούµενων εδαφίων, ορίζονται µε απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που δη-µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδί-δεται ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέ-ντρου.

7. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύ-µατος η Συνέλευση κάθε Τµήµατος του Κέντρου µπορείνα καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, σύµ-φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017, ο ο-ποίος εγκρίνεται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδί-δεται ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίουτου Κέντρου. Στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίαςκαθορίζονται ειδικότερα θέµατα για την οργάνωση τωνπροπτυχιακών σπουδών όπως, ιδίως:α) ο απαιτούµενος αριθµός µαθηµάτων για τη χορήγη-

ση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράµµα-τος σπουδών,β) η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υποχρεωτικών και

µαθηµάτων επιλογής στο πρόγραµµα σπουδών,γ) οι προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις ε-

ξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών πε-ριόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης τωνφοιτητών,δ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων

και άλλων µεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών,

3

Page 4: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ε) η διαδικασία επιλογής εισακτέων και τα κριτήρια ε-πιλογής αν ο αριθµός των ενδιαφεροµένων είναι µεγα-λύτερος από τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων και υ-πάρχει ισοβαθµία στον βαθµό του απολυτηρίου, στ) το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, οι ελάχιστες

διδακτικές ώρες ανά µάθηµα και οι αντίστοιχες πιστωτι-κές µονάδες σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 3374/2005(Α΄ 189),ζ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υπο-

τροφιών,η) η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής των διδάκτρων

και της οικονοµικής συµµετοχής,θ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και τη

λειτουργία του πρώτου κύκλου σπουδών του Τµήµατος.8. Τα προγράµµατα σπουδών δεύτερου κύκλου ιδρύο-

νται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις τουν. 4485/2017. Η εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 32 τουν. 4485/2017 διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Επιτρο-πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος µόνο εφό-σον έχει και τη σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβου-λίου του Κέντρου. Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπου-δών κάθε Π.Μ.Σ. και διδακτορικών σπουδών του άρθρου45 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται µε απόφαση του διοι-κητικού συµβουλίου του Κέντρου που εκδίδεται ύστερααπό εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος και εγκρί-νεται από τη Σύγκλητο. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 τουάρθρου 35 του ν. 4485/2017 δεν εφαρµόζονται για πολί-τες τρίτων χωρών. Το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό(30%) της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 υπολο-γίζεται στο συνολικό αριθµό των φοιτητών που εισάγο-νται το Π.Μ.Σ.. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρ-ξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να λειτουργούν καιεισάγονται σε αυτό φοιτητές έως και το χειµερινό εξά-µηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. Για την εισα-γωγή φοιτητών από το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκούέτους 2019-2020 απαιτείται επανίδρυση των Π.Μ.Σ.,σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.

Άρθρο 4Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Πανεπιστηµιακό ΕρευνητικόΚέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος,µε έδρα την Θεσσαλονίκη.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής καιεφαρµοσµένης έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαι-δευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και α-ναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η συµβολή στην ε-ξειδίκευση νέων επιστηµόνων, η εκπαίδευση και πρακτι-κή άσκηση, γ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ι-διωτικούς φορείς, δ) η διευκόλυνση του Πανεπιστηµίουνα ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα σταθέµατα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χα-ρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα

και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προςτρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του, β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδα-

πής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιο-ποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό

Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικάπρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και

β΄ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις καιφορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαµεσολαβείστη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οι-κονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώ-

µονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-

ναφή µε τους παραπάνω σκοπούς. 4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:α) επιστηµών ζωής, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,β) πετρελαίου, µε έδρα την Καβάλα,γ) τουρισµού και φιλοξενίας, µε έδρα την Καβάλα,δ) αστικού περιβάλλοντος, µε έδρα τις Σέρρες, ε) κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, µε έδρα τη

Θεσσαλονίκη,στ) διαχείρισης προσφυγικών ροών και κρίσεων, µε έ-

δρα τη Θεσσαλονίκη,ζ) αγροτικής βιοµηχανίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,η) βιοµηχανικής καινοτοµίας και ψηφιακής γεωργίας,

µε έδρα τις Σέρρες,θ) βιώσιµης ανάπτυξης και κυκλικής οικονοµίας, µε έ-

δρα την Κατερίνη.5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-ντές των Ινστιτούτων ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι-ευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στηνπαράγραφο 7.β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α-σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι-πρόεδρο του Συµβουλίου.γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη δι-

οίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υπο-

δοµών και των εξοπλισµών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-

τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσω-

τερικό κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµήτου Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περι-

πτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συ-ντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον ΕσωτερικόΚανονισµό Λειτουργίας της παραγράφου 13.δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το

Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµαταγια τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλοςτου Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-γίας του Π.Ε.Κ..ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου,ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι-

4

Page 5: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

σµού του Π.Ε.Κ. την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στηΣύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµ-

βάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συ-νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσηςα΄ της παραγράφου 10,δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον Ε-

σωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παραγράφου 13. 6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή

συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ο Διευθυντήςτου Ινστιτούτου ως Πρόεδρος. α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτι-

κή του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά

τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολο-

γισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθει-ών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαί-σιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 10,δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτού-

του, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό

και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότεραστον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παραγρά-φου 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσειτα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκο-ντα αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονι-στικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συ-νεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφο-ρία µεταξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ήκωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλους τηςτριµελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά τουασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου τουΠ.Ε.Κ..

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές τωνΙνστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπώνείναι µέλη Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα οποία έχουν διοικητι-κή πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα α-ντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στηνπροσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµ-µάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτωντης έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξηαπό τον Πρύτανη που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ι-δρύµατος. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται απόπενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφασητης Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπι-στηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορι-σµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεταιµε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-µερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιό-τητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π.του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ο-

ρίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προ-κήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρουτου Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων καιτων µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής,µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέ-σεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονο-πρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στοΠ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκα-τάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλί-ου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ι-δρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλεις τηςΕλλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και

τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στοΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέ-ντρου,β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του ελλη-νικού Δηµοσίου, γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµότρίτων, ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται

πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακάστοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατο-ποιείται ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδωνπου προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄,γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντι-πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµικήδιαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργωνκάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επι-στηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη τουΙνστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός πουαποκτάται µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στονκοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησηςυπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευναςγια τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκεςτου Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυ-ντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται γιατις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τηΣύγκλητο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευ-νών και περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό τουΠ.Ε.Κ.. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ιν-στιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνητων άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται οΕ.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνάτο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου.Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 τουν. 4485/2017.

5

Page 6: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στοΠ.Ε.Κ. διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ.απασχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένουχρόνου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών,στο πλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχει-ρίζεται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και τηςσυντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβά-νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από ταοδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τηνυποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ.΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφουΔ.΄ του ίδιου νόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσασε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουρ-γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον Εσωτερικό Κανο-νισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του, β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτρο-πών, γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-

νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτωντου,θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνηγνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονο-µάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτατου Π.Ε.Κ..

Άρθρο 5Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έ-ρευνας και Ανάπτυξης (Ι.Ε.Ε.Α.) ως ακαδηµαϊκή µονάδατου Ιδρύµατος και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη.

2. Σκοποί του Ι.Ε.Ε.Α. είναι: α) η µελέτη και εφαρµογήνέων παιδαγωγικών µεθόδων στα γνωστικά πεδία σπου-δών του Πανεπιστηµίου, η µελέτη και εφαρµογή κατάλ-ληλων µεθόδων ηλεκτρονικής µάθησης, η εξ αποστάσε-ως διδασκαλία και η εν γένει χρήση των τεχνολογιώνπληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, καθώςκαι η οργάνωση σχετικών ενεργειών διάχυσης, β) η µε-

λέτη των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των προ-γραµµάτων σπουδών που παρέχονται µε εξ αποστάσεωςδιδασκαλία, γ) η εισήγηση στα αρµόδια όργανα για τηβελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης από τοΔΙ.ΠΑ.Ε., καθώς και για τη συνέχιση, την αναβάθµιση ήτη διακοπή των διεθνών προγραµµάτων σπουδών και δ)η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και σε άλλα ιδρύ-µατα της ανώτατης εκπαίδευσης στην ηµεδαπή και τηναλλοδαπή.

3. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ι.Ε.Ε.Α. συνερ-γάζεται µε τις Σχολές και τα Τµήµατα του Πανεπιστηµί-ου που του παρέχουν κάθε αναγκαία συνδροµή.

4. Το Ι.Ε.Ε.Α. διοικείται από πενταµελές διοικητικόσυµβούλιο που συγκροτείται µε απόφαση Συγκλήτου,στην οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Τα µέλη τουδιοικητικού συµβουλίου επιλέγονται από τη Σύγκλητοκαι είναι µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα,µε ερευνητικό έργο και εµπειρία σχετική µε τους σκο-πούς του Ι.Ε.Ε.Α.. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκή-ρυξη από τον Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστο-σελίδα του Ιδρύµατος και του Υπουργείου Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιό-τητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π.του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ο-ρίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προ-κήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία είναι τριετής, µεδυνατότητα ανανέωσης.

5. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στοΙ.Ε.Ε.Α. χώροι και εξοπλισµοί του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκα-τάσταση και τη λειτουργία του.

6. Στο Ι.Ε.Ε.Α. τοποθετείται διοικητικό προσωπικό τουΙδρύµατος. Στο Ι.Ε.Ε.Α. µπορεί να απασχολείται και προ-σωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου ή µεσυµβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφόσον δεν αµείβεται α-πό τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι..

7. Πόροι του Ι.Ε.Ε.Α. είναι:α) επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισµό και

τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στοΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για τη λειτουργία του Ι.Ε.Ε.Α.,β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του ελλη-νικού Δηµοσίου, γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση

µελετών για λογαριασµό τρίτων, ε) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται

πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακάστοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Ι.Ε.Ε.Α..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσα σεεννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας τουΙ.Ε.Ε.Α.. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθ-µίζονται ιδίως τα εξής:α) ο τρόπος λειτουργίας του Ι.Ε.Ε.Α., β) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του Ι.Ε.Ε.Α.,γ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Ι.Ε.Ε.Α.,δ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του προσωπι-

κού,

6

Page 7: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ε) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-σχολουµένων στο Ι.Ε.Ε.Α.,στ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των

δραστηριοτήτων του.9. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της παραγρά-

φου 4 δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχήτους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµε-ρήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησήςτους, σύµφωνα µε την υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παρα-γράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της πα-ραγράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 6

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κεντρικής Μα-κεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), το ΤεχνολογικόΕκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-κης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και το Α-λεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλο-νίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) καταργούνται ως αυτοτε-λή νοµικά πρόσωπα και εντάσσονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., το ο-ποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπω-ση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σεόλες τις υποχρεώσεις των Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικόςδιάδοχός τους, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλ-λου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλ-λων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεωνδηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισµός, τα εργα-στήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων καιΣχολών των Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµ-φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8, Τµήµατα καιΣχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρο-νται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργα-στήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο ΤµήµαΑρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδο-νίας και Θράκης µεταφέρονται στο Ίδρυµα. Εκκρεµείς δί-κες µε διάδικους τα Τ.Ε.Ι., συνεχίζονται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε.χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκ-δίδονται για τα Τ.Ε.Ι. ισχύουν έναντι του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε.του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλατα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρε-ώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα ταέργα-προγράµµατα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι., συµπεριλαµ-βανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατο-δοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φο-ρείς που χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρε-ώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται καιόσα απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέ-χρι τη λήξη τους. Οι Μονάδες Οικονοµικής και Διοικητι-κής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) ενσωµατώνονται στην αντί-στοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρέη Προϊ-σταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και ΠροϊσταµένουΟικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οι-κείος Προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι επι-στηµονικά υπεύθυνοι των προγραµµάτων-έργων εξακο-λουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου

τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έ-ναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τµηµάτων που ι-δρύονται µε το παρόν, σύµφωνα µε το άρθρο 53 τουν. 4485/2017, και προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι τωννέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας τωνήδη ορισµένων µελών. Έως την ανασυγκρότηση συνεχί-ζει να ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα έως την έ-ναρξη ισχύος του παρόντος επιτροπή ερευνών τουΕ.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στην επιτροπή ερευνών και δια-χείρισης µετέχουν έως τις 31.8.2022, ως επιπλέον µέλη,οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,Πρόεδροι των επιτροπών ερευνών και διαχείρισης τωνΕ.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους για ο-ποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς καιαν κάποιος παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένααπό τα µέλη Δ.Ε.Π. της επιτροπής ερευνών και διαχείρι-σης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Τ.Ε.Ι., το οποίο επιλέγεταιµε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Άρθρο 7Ένταξη προσωπικού

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-κεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκηςκαι του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µε τις αντίστοιχες θέσεις,συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωπο-παγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρ-ξη ισχύος του παρόντος στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύµφωνα µε ταάρθρα 8 έως 10. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικούδιαπιστώνεται µε πράξεις του Προέδρου της ΔιοικούσαςΕπιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που εκδίδονται µέσα σε εξήντα(60) ηµέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτρο-πής και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-ως και στις οποίες µνηµονεύονται οι θέσεις και τα ονό-µατα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 8Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τµήµατατου ΔΙ.ΠΑ.Ε. ως εξής:α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας:αα) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στοΤµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τουΔΙ.ΠΑ.Ε..ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρη-

µατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ε-ντάσσονται στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών τουΔΙ.ΠΑ.Ε..γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Συστηµά-

των Εφοδιασµού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ε-ντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσί-δας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μη-

χανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσο-νται στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μη-

χανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµή-µατος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογρα-φίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-κεδονίας εντάσσονται στο Τµήµα Τοπογραφίας και Γεω-πληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

7

Page 8: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσηςΠολιτικών Μηχανικών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανι-κών και Μηχανικών Τοπογραφίας και ΓεωπληροφορικήςΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στοΤµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληρο-

φορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσο-νται στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστώνκαι Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτε-

κτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένωντου Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τµή-µα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τε-

χνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ε-ντάσσονται στο Τµήµα Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Έν-δυσης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..β) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης:αα) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρη-

µατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας καιΘράκης εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµα-τοοικονοµικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ε-ντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνο-λογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-κης εντάσσονται στο Τµήµα Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Τεχνολο-

γίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολό-γων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίαςκαι Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Χηµείας τουΔΙ.ΠΑ.Ε..εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληρο-

φορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-κης εντάσσονται στο Τµήµα Πληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Δασοπονίας και

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολι-κής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τµήµα Δα-σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οινολογίας και Τε-

χνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας καιΘράκης εντάσσονται στο Τµήµα Αγροτικής Βιοτεχνολο-γίας και Οινολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του

Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονταιστο Παράρτηµα του Τµήµατος Νοσηλευτικής τουΔΙ.ΠΑ.Ε., µε έδρα το Διδυµότειχο.θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπί-

ου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσ-σονται µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτρο-πής σε ένα από τα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παραγρά-φου 1 του άρθρου 2, µε βάση το γνωστικό τους αντικεί-µενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστε-ρα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Δι-οικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε επτά(7) εργάσιµες ηµέρες και η απόφαση εκδίδεται µέσα σεείκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τη συγκρότηση της Δι-οικούσας Επιτροπής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως.

γ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης:αα) Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο ΤµήµαΔιοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού τουΔΙ.ΠΑ.Ε..ββ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρη-

µατοοικονοµικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσο-νται στο Τµήµα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστη-µάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας

και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονί-κης εντάσσονται στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειο-νοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..δδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Προσχολικής Αγω-

γής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο ΤµήµαΑγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία τουΔΙ.ΠΑ.Ε..εε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Νοση-λευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..στστ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μαιευτικής του

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μαιευτι-κής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ζζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστη-

ρίων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο ΤµήµαΒιοιατρικών Επιστηµών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ηη) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας

του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Φυσι-κοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..θθ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διατροφής και Διαι-

τολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στοΤµήµα Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας τουΔΙ.ΠΑ.Ε..ιι) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών

του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μη-χανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ιαια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Ο-

χηµάτων και του Τµήµατος Μηχανικών Αυτοµατισµούτου Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μη-χανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ιβιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληρο-

φορικής και του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών τουΑ.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανι-κών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων τουΔΙ.ΠΑ.Ε..ιγιγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεω-

πόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τµή-µα Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ιδιδ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφί-

µων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο ΤµήµαΕπιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..ιειε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Αισθητικής και Κο-

σµητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται σεένα από τα Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείας τουΔΙ.ΠΑ.Ε., µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επι-τροπής, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τιςλειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτη-σή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επι-τροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσι-µες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ηαπόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέ-ρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα

8

Page 9: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτη-ση, εντάσσεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής,µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από ταΤµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείας.

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους απο-κτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. τουΔΙ.ΠΑ.Ε., κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν,δηλαδή καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγη-τές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, καιυποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελώνΔ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διά-ταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ε-ντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέ-ση µέλους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και όσοι κατέχουν τακτι-κή θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονταισε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέ-λους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε την επιφύλαξη της περί-πτωσης δ΄. β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή προσωπο-παγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύµφω-να µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ τηςπαρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σεαντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π.του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ζητούν τη µετατροπή της θέσης τους σεµόνιµη οργανική θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία διε-νεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως ε-ξής:αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-

λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανικήτης ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνώναπό την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συ-ντελείται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που εκ-δίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύε-ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετα-τροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τουπαρόντος.ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για

µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµα-τος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολο-γητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονταιµέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων και κρίνονται από πενταµε-λή επιτροπή κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη,προκειµένου να διαπιστωθεί η συνδροµή των προβλεπό-µενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011προσόντων. Συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης για κάθεΣχολή του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην οποία µετέχουν καθηγητές πα-νεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικει-µένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπέςτου προηγούµενου εδαφίου συγκροτούνται µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καιτα µέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να α-νανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραµµατέ-ας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργεί-ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή του Ιδρύµα-τος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε δύο

(2) µήνες από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Κατ’εξαίρεση, οι αιτήσεις που κατατίθενται µέσα σε έναν (1)µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονταιµέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολήτους. Αίτηµα µετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο(2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την πα-ρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικήςαπόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από την αρ-χική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερηςαίτησης, ο καθηγητής παραµένει στην προσωποπαγή θέ-ση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις των επιτροπών υπο-βάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας και κοινοποιούνταιστη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεµφθούν µέσα σεδέκα (10) ηµέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουρ-γείο, θεωρούνται εγκεκριµένες και ο Πρόεδρος της Διοι-κούσας Επιτροπής εκδίδει για τη µετατροπή της θέσηςσχετική πράξη που µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυ-τού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν απότην έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υπο-βάλλει αίτηση έως τις 31.8.2019, διαφορετικά από την η-µεροµηνία έκδοσης της πράξης.γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς

θέσεις διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσηςπου κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό-σοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µι-σθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου απότις 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριναπό την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµερο-µηνία έκδοσης της πράξης. δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε-

φαρµογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητείαή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανά-λογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώςκαθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκειστα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται: αα) Στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του

ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών, ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους

υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωµα του εκλέγεινκαι το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοί-κησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχό-λησης εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις που αφορούντους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος εί-ναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτησηµέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζειγια τη µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητείαή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικεί-µενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας,στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδα-κτορικής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της οικεί-ας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης απο-φασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πε-νταµελής επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π.τουλάχιστον της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδι-ου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του αι-τούµενου τη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείταιµε απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον απότα µέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτι-

9

Page 10: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

κό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι α-ποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανηγια έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σεαποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτα-νης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξηµέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτη-σης µε συνηµµένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σεπερίπτωση µετατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδα-κτορικού διπλώµατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) η-µέρες από την παρέλευση της τριακονθήµερης προθε-σµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύειτη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσι-εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µε-τατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υ-πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγ-γέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθε-ται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της.Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνε-ται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών απότην περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ι-σχύουν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρό-ντος, αν, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτο-χος διδακτορικού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα,διαφορετικά ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης τηςπράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτοραΠανεπιστηµίου γίνεται µε την έναρξη ισχύος της πράξηςµετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεταιτην 1η Ιανουαρίου 2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν α-πό την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµη-νία έκδοσης της πράξης.

4. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Α-νατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο-νίκης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθε-στώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικάσύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπε-ρισχύουν κάθε άλλης διάταξης.

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλά-χιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην πα-ράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτεί-ται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. τωνΤ.Ε.Ι. προς τα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και αφορά και τουςήδη υπηρετούντες Καθηγητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι διατάξειςτης παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθε-νται έως τις 31.12.2019, διαφορετικά έως την 31η Δε-κεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουρ-γίας του Τµήµατος υποδοχής και για µία µόνο µετακίνη-ση. Για την µετακίνηση σύµφωνα µε την παρούσα το µέ-λος Δ.Ε.Π. καταθέτει αίτηση στη Γραµµατεία της Συ-γκλήτου και αποφασίζει η Σύγκλητος µε βάση το γνωστι-κό αντικείµενο και τις ανάγκες του ιδρύµατος, κατά πα-ρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 9Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π.

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-κού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατο-λικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκηςεντάσσονται σε Τµήµατα/Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύµφωναµε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ήστο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι θέσεις

τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς,εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίουστο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του ΤµήµατοςΤ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. καιΕ.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι.Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται σε ένααπό τα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παραγράφου 1 του άρ-θρου 2 και τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Αι-σθητικής και Κοσµητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκηςσε ένα από τα Τµήµατα της Σχολής Επιστηµών Υγείαςτου ΔΙ.ΠΑ.Ε., µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Ε-πιτροπής, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τιςλειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτη-σή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επι-τροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσι-µες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ηαπόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέ-ρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως. Αν µέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. δεν υπο-βάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Διοικούσας Ε-πιτροπής, µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε έ-να από τα ανωτέρω Τµήµατα. Τα µέλη του παρόντος ε-ντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέ-ση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλ-λονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. καιΕ.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικόκαθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται απότην 1η Ιανουαρίου 2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαί-ες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούντανως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προ-σωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από ο-ποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην τηςχορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονταιστο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπάεφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016(Α΄83). Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στοΔΙ.ΠΑ.Ε., διαφορετικά στην οικεία ακαδηµαϊκή µονάδααν ανήκουν σε Τοµέα, Τµήµα ή Σχολή, σύµφωνα µε τα α-νωτέρω, σε προσωποπαγείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµόκαι το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουνκατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 10Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα-τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Τ.Ε.Ι. ΚεντρικήςΜακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καιΑ.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µεταφέρεται αυτοδικαίως στοΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, οργα-νική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στηνίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο,στην ίδια ειδικότητα και µε τον βαθµό που κατέχει καιπαραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνα-τή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του προ-σωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η το-ποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβου-λίου και µέχρι τη συγκρότησή του µε απόφαση της Συ-γκλήτου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και α-φού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υ-γείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτή-ρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγιαέµµισθη εντολή των Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται αυτοδίκαια και

10

Page 11: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να α-σκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε την ίδια εργα-σιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

2. Προσωπικό των Τ.Ε.Ι. µε σχέση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συνεργάτεςκαι εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι,καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξα-κολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να α-σκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε το ίδιο καθε-στώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ι-σχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους µεσυµβάσεις έργου.

Άρθρο 11Ένταξη φοιτητών

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, των Τµηµάτων τωνΤ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίαςκαι Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, δηλαδή όσοι κατάτην έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώ-σει όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδώνυποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδί-καια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τιςσπουδές τους σύµφωνα µε τις παράγραφος 2 και 5, µετην επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου. Η ένταξη τωνφοιτητών γίνεται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρ-θρου 8. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τµήµατος Αρχιτε-κτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας καιΘράκης εντάσσονται στο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτο-νικής ή στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-ντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. µε απόφαση της Διοικούσας Επιτρο-πής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και πράξη του Προέδρου της, που εκδί-δεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έ-ναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές του ΤµήµατοςΑισθητικής και Κοσµητολογίας εντάσσονται στο ΤµήµαΔιατροφής και Διαιτολογίας, αλλά ολοκληρώνουν τιςσπουδές τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγρα-φο 2.

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι.συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδηεγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τοπρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγήςτους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµή-µατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών τωνΤµηµάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωσητου προγράµµατος από εγγεγραµµένους έως και την έ-ναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκλη-ρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτ-λο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α-ντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και συνεχίζουν να ασκούν τα α-νατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τµήµαπροέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπου-δές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε απόφαση των ορ-γάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου στο οποίο ε-ντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορεί να ανατίθε-νται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύµατος.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών,την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικώνκαι πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµη-µάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ-χώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικάκαι µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδώντου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υ-περβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τηλήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικόπρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα(4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα, µε τον περιορισµότης παραγράφου 1, µε αίτηση, που καταθέτουν στηγραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντίνα ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µετην παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθή-µατα από το πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου Τµή-µατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστη-µιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τµήµα-τος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακε-δονίας και Θράκης µπορούν να υποβάλλουν αίτηση ήστο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τµήµα Δα-σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ανε-ξάρτητα από το Τµήµα στο οποίο εντάχθηκαν σύµφωναµε την παράγραφο 1. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες απότην ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµακαι είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα αίτηση του ενδια-φεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνεςµετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέονµαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρου τουΤµήµατος που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέ-λευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητοκαι µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων τουπρογράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµα-τα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του Πανε-πιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρουςλήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολήτης αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µεµάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυ-χίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση,εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντί-στοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του Πανεπι-στηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς οφοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαµβάνονταιυπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαί-δευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 12Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. α) Το Ίδρυµα διοικείται προσωρινά, και µέχρι τις31.8.2022 οπότε και αναδεικνύονται Πρύτανης και Αντι-πρυτάνεις µε εκλογική διαδικασία, από Διοικούσα Επι-τροπή, η οποία έχει τις αρµοδιότητες της Συγκλήτου καισυγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέ-ρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ΔιοικούσαΕπιτροπή είναι εικοσιπενταµελής και αποτελείται απότους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-ντος Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και µέληΔ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, που επιλέγο-νται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

11

Page 12: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

µάτων. Ο Πρόεδρος ορίζεται στην απόφαση συγκρότη-σης και ασκεί καθήκοντα Πρύτανη. Αντιπρόεδροι είναι οιΠρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και ένα ακόµη από τα µέλη της Δι-οικούσας Επιτροπής, που ορίζεται στην απόφαση συ-γκρότησης. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν καθήκοντα Αντιπρυ-τάνεων. Με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επι-τροπής ορίζεται ο τοµέας ευθύνης κάθε Αντιπροέδρου,κατ’ αντιστοιχία µε τους τοµείς ευθύνης των Αντιπρυτά-νεων όπως ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 τουάρθρου 15 του ν. 4485/2017. Με απόφαση του Προέδρουπου εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικού-σας Επιτροπής, µπορεί να µεταβιβάζονται, προς υποβοή-θηση του έργου του, συγκεκριµένες αρµοδιότητές τουσε µέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή τηςγνώµης δεν µετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επι-τροπής το µέλος στο οποίο µεταβιβάζεται η συγκεκριµέ-νη αρµοδιότητα. Η Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να συ-γκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη ή τη διεκπεραίω-ση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της και νααναθέτει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία δηµο-σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκησησυγκεκριµένων αρµοδιοτήτων της, για συγκεκριµένοχρονικό διάστηµα, σε επιτροπές που συγκροτεί από µέ-λη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. Η συµµετοχή στη Διοικούσα Ε-πιτροπή δεν είναι ασυµβίβαστη µε τη συµµετοχή στις ε-πιτροπές του προηγούµενου εδαφίου.β) Μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής

σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ συνεχίζει να ασκεί τα κα-θήκοντά της η υπηρετούσα έως την έναρξη ισχύος τουπαρόντος Διοικούσα Επιτροπή.

2. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 2, έ-ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συ-γκρότησης των οργάνων διοίκησης της Σχολής µε εκλο-γική διαδικασία, λειτουργεί προσωρινή Κοσµητεία, η ο-ποία ορίζεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καιαποτελείται από: αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου

ορίζεται, µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, καθη-γητής α΄ βαθµίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύ-µατος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής, γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.β) Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσµήτορα προκηρύσσο-

νται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής µέχριτις 31.5.2019 και οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότη-σης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνο-νται το αργότερο µέχρι τις 31.8.2019. Με απόφαση τουΥπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορείνα δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσµίεςτων προηγούµενων εδαφίων.

3. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 λει-τουργεί προσωρινή Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο24 του ν. 4485/2017, έως τις 31.8.2019, οπότε και ανα-δεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωναµε τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι ταΤµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µετο άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξηλειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζε-ται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµε-να εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν απότην έναρξη της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόε-δροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέληΔ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοί-

κησης του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονταιστον ν. 4485/2017.

4. Μέλος Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Α-νατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο-νίκης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στοΔΙ.ΠΑ.Ε. µε δικαίωµα µετατροπής της θέσης του σε ορ-γανική, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8, έ-χει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόε-δρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ο-ρίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σε θέ-ση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέ-χουν οργανική θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επι-θυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτα-νης η αίτηση µετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατάπροτεραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά τηνέναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση σταΤ.Ε.Ι. και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στοΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρό-σωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέ-χουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Το-µέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µο-νοπρόσωπων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άρθρο 13Ίδρυση και µετονοµασία Σχολών

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οιεξής Σχολές:α) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την Κοζάνη.β) Θετικών Επιστηµών, µε έδρα την Καστοριά.γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα τη Φλώρινα.δ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα.2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έ-

ναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικη-

τική και γραµµατειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουρ-γεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

4. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΜακεδονίας µετονοµάζεται σε Σχολή Κοινωνικών καιΑνθρωπιστικών Επιστηµών.

Άρθρο 14Ίδρυση Τµηµάτων

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται ταεξής Τµήµατα:α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, µε έδρα την Κοζάνη,

το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων,

µε έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτε-χνική Σχολή.γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, µε έ-

δρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονο-µικών Επιστηµών.δ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα

την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµι-κών Επιστηµών.ε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την

Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Ε-πιστηµών.

12

Page 13: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, µε έδρατα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµι-κών Επιστηµών.ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης, µε έδρα

τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµι-κών Επιστηµών.η) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την Καστοριά, το

οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, µε

έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικο-νοµικών Επιστηµών.ι) Ψυχολογίας, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστη-µών. ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, µε έδρα την

Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικώνκαι Ανθρωπιστικών Επιστηµών.ιβ) Γεωπονίας, µε έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών.ιγ) Μαιευτικής, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.ιδ) Πληροφορικής, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών.ιε) Μαθηµατικών, µε έδρα την Καστοριά, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών.ιστ) Μάρκετινγκ, µε έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.ιζ) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, µε έδρα την

Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Ε-πιστηµών.ιη) Εργοθεραπείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.ιθ) Λογοθεραπείας, µε έδρα την Πτολεµαΐδα, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία,

µε έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη ΣχολήΚοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.κα) Παραγωγής Οπτικοακουστικών µέσων µε έδρα την

Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Ε-πιστηµών. κβ) Κινηµατογράφου µε έδρα τη Φλώρινα, το οποίο ε-

ντάσσεται στη σχολή Καλών Τεχνών.2. Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτε-

χνικής Σχολής µετονοµάζεται σε Τµήµα Χηµικών Μηχα-νικών και το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλε-πικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής µετονοµάζεταισε Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υ-πολογιστών. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακα-δηµαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρ-κεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτ-λου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµασπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,έχουν το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλοσπουδών του Τµήµατος µετά τη µετονοµασία. Στην περί-πτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανα-καλείται, µέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 µέσα σε προθεσµίαπου καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δη-µοσιεύεται εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν απότην έναρξη της προθεσµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµα-τος και του Τµήµατος. Οι φοιτητές διατηρούν την ακαδη-µαϊκή τους κατάσταση σε σχέση µε τα υπολειπόµενα ε-ξάµηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου Τµήµατος,που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της ΣυνέλευσηςΤµήµατος, γίνεται η αντιστοίχιση των µαθηµάτων τουπρογράµµατος σπουδών του Τµήµατος πριν από τη µε-

τονοµασία µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδώντου Τµήµατος µετά τη µετονοµασία. Όσοι φοιτητές δενυποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης και όσοι έ-χουν υπερβεί τα εξάµηνα του δευτέρου εδαφίου, ολο-κληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος πριναπό τη µετονοµασία και λαµβάνουν τίτλο σπουδών πουφέρει τον υφιστάµενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλοκαι τύπο.

3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του παρό-ντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει απότην έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαί-ρεση τα Τµήµατα Μάρκετινγκ, Επιστήµης Τροφίµων καιΔιατροφής, παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων, Κινη-µατογράφου, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδαςστην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της ακαδηµαϊκήςλειτουργίας των οποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένηαπόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται ύστερα από συ-νεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαι-δευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από τοακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεταιέως τις τριάντα 30 Απριλίου του προηγούµενου έτους α-πό το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας. Ηπροθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστι-κή.

4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λει-τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτω-ση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και πα-ρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαι-δευτικό και ερευνητικό έργο του.

5. Σε κάθε ένα από τα Τµήµατα Μάρκετινγκ, ΕπιστήµηςΤροφίµων και Διατροφής, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπεί-ας, Ψυχολογίας και Αγωγής και Φροντίδας στην ΠρώιµηΠαιδική Ηλικία συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελώνΔ.Ε.Π..

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ι-δρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακα-δηµαϊκά εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα ΜηχανικώνΟρυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων καιΣυστηµάτων, Γεωπονίας και Επιστήµης Τροφίµων καιΔιατροφής, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησηςγια απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκάεξάµηνα.

7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών τωνΤµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται σύµφωναµε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Επιτροπή που συγκρο-τείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης που εκ-δίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Ένταξηςκαι Ανάπτυξης, και στην οποία µετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. ίδι-ου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγείταιστην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προ-γράµµατος σπουδών. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνταιπιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πι-στοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας(Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 και τοδεύτερο εδάφιο της περίπτωση δ΄ της παρ. 12 του άρ-θρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 15Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύεται Πα-νεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊ-κή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Κοζάνη.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:

13

Page 14: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β)η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς ό-φελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συµβολή στην εξει-δίκευση νέων επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σεδηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση καιπρακτική άσκηση, στ) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στονδηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευ-νητικών µονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις,ζ) η ανάπτυξη συνεργασιών µε ερευνητικούς φορείς, η)η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συµβουλευτι-κών δράσεων σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς, θ) ηδιασυνοριακή συνεργασία και ι) η προβολή της ελληνι-κής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερι-κό.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα

και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προςτρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του,β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδα-

πής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιο-ποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό

Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικάπρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ καιβ΄ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις καιφορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαµεσολαβείστη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οι-κονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώ-

µονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-

ναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:α) Ενεργειακής ανάπτυξης και µετάβασης στη µεταλι-

γνιτική εποχή, µε έδρα την Κοζάνη. β) Ανθρωπιστικών ερευνών, µε έδρα την Φλώρινα.γ) Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κλη-

ρονοµιάς, µε έδρα την πόλη της Καστοριάς.δ) Πολιτικής προστασίας, µε έδρα την πόλη της Πτολε-

µαΐδας.ε) Οπτικοακουστικών τεχνών, µε έδρα την πόλη της

Φλώρινας.στ) Ελληνικής γλώσσας, µε έδρα την πόλη της Φλώρι-

νας.ζ) Αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πό-

ρων, µε έδρα την πόλη των Γρεβενών.5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-ντές των Ινστιτούτων ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι-ευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στηνπαράγραφο 7.β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α-σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι-πρόεδρο του Συµβουλίου.γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη δι-

οίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υπο-

δοµών και των εξοπλισµών του,

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσω-

τερικό κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµήτου Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περι-

πτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συ-ντάσσει τον αντίστοιχο Προϋπολογισµό του, ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.δ) ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το

Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµαταγια τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλοςτου Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-γίας του Π.Ε.Κ.,ε) ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι-

σµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στηΣύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµ-

βάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συ-νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσηςα΄ της παραγράφου 10 και δδ) κάθε άλλη αρµοδιότηταπου παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουρ-γίας της παραγράφου 13.

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελήσυντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόε-δρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτι-

κή του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά

τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολο-

γισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθει-ών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαί-σιο του έργου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 10, δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτού-

του, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό

και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότεραστον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα

14

Page 15: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντααυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικήςεπιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-ση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µετα-ξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεταινα ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούςσυντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνταιαπό τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ.

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές τωνΙνστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπώνείναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδο-νίας, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητικήδραστηριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτού-των του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδο-τήσεων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην α-ξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επι-λογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η α-ξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επι-τροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτουκαι αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµο-ταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών πουεπιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη τουΠρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-βερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανω-τέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος,που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξητου Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε έ-να (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου,των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συ-ντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα α-νανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι α-συµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργά-νου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στοΠ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΜακεδονίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Μεεισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση τηςΣυγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµα-τα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και

τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανε-πιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργίατου ερευνητικού κέντρου,β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισµών και του ελ-ληνικού Δηµοσίου,γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµότρίτων,ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται

πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά

στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατο-

ποιείται ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων που προέρχο-

νται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επι-στηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδροςτου Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείρισητων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστι-τούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υ-πεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη του Ινστιτούτου,γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάταιµέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξο-πλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ τουΕ.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τιςγενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ιν-στιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο το Διευθυντή του.Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενι-κές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύ-γκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνώνκαι περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό τουΠ.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ιν-στιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνητων άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται οΕ.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνάτο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου.Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν.4485/2017.

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στοΠ.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολεί-ται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έρ-γου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιοτων προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και τηςσυντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβά-νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από ταοδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τηνυποπαράγραφο Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιουνόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσασε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουρ-γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανο-νισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του,β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτρο-πών,γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-

νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

15

Page 16: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτωντου,θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνηγνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονο-µάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτατου Π.Ε.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άρθρο 16

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Δυτικής Μακε-δονίας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας), µε έδρα την Κοζάνη,καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυ-τοτελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστή-µιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδι-καίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά καιεµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσειςτου Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίςτην καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρτου Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων,τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακί-νητα. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βι-βλιοθήκες των Τµηµάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. µεταφέ-ρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1του άρθρου 18, Τµήµατα και Σχολές του ΠανεπιστηµίουΔυτικής Μακεδονίας. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρο-νται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργα-στήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο ΤµήµαΛογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, στα Τµήµατα Διοί-κησης Επιχειρήσεων ή στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μη-χανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ, Ηλεκτρολό-γων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μη-χανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο-νίας µεταφέρονται στο Ίδρυµα.

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε-δονίας συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μα-κεδονίας χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφά-σεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ι-σχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσε-ται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδο-νίας, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δι-καιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσειςτου και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµαταπου ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβα-νοµένων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδο-τούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείςπου χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώ-σεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και οιυποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν απόσυµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους. ΗΜονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ενσωµατώνε-ται στην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστη-

µίου Δυτικής Μακεδονίας. Καθήκοντα προϊσταµένου τηςµονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικονοµικών Υ-πηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο Προϊστάµενοςτου Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύ-θυνοι των ερευνητικών προγραµµάτων - έργων εξακο-λουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργουτους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας ανασυγκροτεί-ται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τον ορισµό της προ-σωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος και προστίθενταιως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτων µε θητεία έωςτη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων µελών. Το ειδι-κό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 τουν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσηςούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ε-ρευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠανεπιστηµίουΔυτικής Μακεδονίας µετέχει, µέχρι τις 31.12.2019, ως ε-πιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχεί-ρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας χωρίςδικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποι-ονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και ανπαραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υ-πηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µέλητης επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. τουΤ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο επιλέγεται µε από-φαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακε-δονίας.

Άρθρο 17Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε-δονίας µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένωνκαι των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέ-ρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντοςστο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε ταάρθρα 18 έως 20. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικούδιαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµί-ου, που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τηνέναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύονται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες µνηµονεύονταιοι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 18Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ε-ντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΜακεδονίας ως εξής:α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµα-

τοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσο-νται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ήστο Τµήµα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξηςή στο τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΟικονοµικώνΣπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµ-φωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διεθνούς Εµπορίου

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο ΤµήµαΟικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μα-κεδονίας.γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφο-

ρικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται

16

Page 17: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στο Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΜακεδονίας.δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και

Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσο-νται στο Τµήµα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων τουΠανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων µε έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο-νίας, εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων ή στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστι-κής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας,σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπό-

νων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στοΤµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδο-νίας.ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων µε έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τε-χνολογίας, ή στο τµήµα Περιφερειακής και Διασυνορια-κής Ανάπτυξης ή στο Τµήµα Διεθνών και ΕυρωπαϊκώνΟικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μα-κεδονίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο2. η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι.

Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Μαιευτι-κής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας.θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχα-

νικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ, ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανι-κών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα της ΠολυτεχνικήςΣχολής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµ-φωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π., που σύµφωνα µε την παράγραφο 1µπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα α-πό ένα Τµήµατα, εντάσσονται σε ένα (1) από τα Τµήµατααυτά µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΜακεδονίας, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο καιτις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αί-τησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία της Συγκλή-του, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 10 και αιτιολογηµένη απόφα-ση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα(10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργά-σιµες ηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στηνΕφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υπο-βάλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου,µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από ταΤµήµατα, στα οποία έχει δικαίωµα ένταξης, σύµφωνα µετην παράγραφο 1.

3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους απο-κτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. τουΠανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ αντιστοίχισητων θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθµίδας, ανα-πληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετού-ντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθε-στώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλισηκάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., ε-

ντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέ-ση µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδο-νίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλουςΔ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδαςοργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστη-µίου Δυτικής Μακεδονίας, µε την επιφύλαξη της περί-πτωσης δ΄. β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωπο-παγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 είτε σύµφωνα µε τηνπερίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 78 σε συν-δυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 τουάρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοι-χης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του Πα-νεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και µπορούν να ζητή-σουν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανικήθέση της ίδιας βαθµίδας. Η µετατροπή διενεργείται κατάπαρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-

λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανικήτης ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνώναπό την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συ-ντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται χω-ρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής ισχύειαπό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για

µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµα-τος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τααπαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα.Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 2024και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισά-ριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που αποτελούνται από Κα-θηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας και συναφούς γνω-στικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Τµήµα-τος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΜακεδονίας, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση τηςΣυγκλήτου, συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης σε καθένααπό τα Τµήµατα της παραγράφου 1. Η Σύγκλητος συ-ντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθεΤµήµα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµα-τος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υπο-βολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π. τουΤµήµατος µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα,αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τησυνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των εκλεκτόρων.Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενουεδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγο-ντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικάµέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολο-γία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαι-ρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο, ώστε τα εναποµεί-ναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτρο-πής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοι-νοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη τωνεπιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανα-νεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται γιανα διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που προβλέ-πονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.

17

Page 18: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε ένα δίµη-νο από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι αποφά-σεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τονέλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε απο-κλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανηςεκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσασε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθή-µερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξηµνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχεικαι δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ηπράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας α-πό τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης πουκατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσί-ευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολο-κληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) η-µερών από την περιέλευση του φακέλου στο ΥπουργείοΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετα-τροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ε-φόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31.8.2019, δια-φορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αι-τήσεις µετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φο-ρές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευσηενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασηςστο ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από την αρχική αίτηση.Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, τοµέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στη θέση την οποία κατέχει.γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς

θέσεις διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσηςπου κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό-σοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µι-σθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου απότην 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριναπό την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµερο-µηνία έκδοσης της πράξης. δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε-

φαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητείαή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανά-λογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώςκαθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκειστα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται:αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του

ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών,ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017, που αφορούν τους

υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωµα του εκλέγεινκαι το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοί-κησης του Ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχό-λησης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους υ-πηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κά-τοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχριτις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τηµετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σεπροσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενοεξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο ο-ποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορι-κής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέ-χνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασί-ζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ τηςπαρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επι-τροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστοντης βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συνα-φούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του αιτούµενουτη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφα-

ση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλητης προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-µα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσειςτης επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχονοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστι-κή προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδειγια τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε τριά-ντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµ-µένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µε-τατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώ-µατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τηνπαρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έ-λεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και τοόνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπό-κειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδεί-ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-ρα από υποβολή ένστασης, που κατατίθεται µέσα σε ε-ξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχοςνοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε απο-κλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέ-λευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν απότην ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατάτην ηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορι-κού διπλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ι-σχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπα-γωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµί-ου γίνεται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατρο-πής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1ηΙανουαρίου 2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από τηνηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκ-δοσης της πράξης.ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, ε-

ντάσσονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώςτων µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφω-να µε τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουνκάθε άλλης διάταξης.

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλά-χιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις πε-ριπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς ταΤµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και σε Τµή-µατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Δυτι-κής Μακεδονίας. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν µό-νο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31.12.2019,διαφορετικά έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξηςτης ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχήςκαι για µία (1) µόνο µετακίνηση, και αφορά και τους ήδηυπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΜακεδονίας, µόνο για µετακίνηση προς τα Τµήµατα τωνπαραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14. Για την πρώτη µετα-κίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας α-ποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώµη του Συµβου-λίου Ένταξης και Ανάπτυξης κατά παρέκκλιση της περί-πτωσης ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 19Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσο-νται σε Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μα-

18

Page 19: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

κεδονίας, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου1 του άρθρου 18, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που α-νήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµη-µένες σε Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα τουΠανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέληΔ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας.Ειδικότερα: α) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστι-

κής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο-νίας, εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοι-κονοµικής ή στο Τµήµα Περιφερειακής και Διασυνορια-κής Ανάπτυξης ή στο Τµήµα Διεθνών και ΕυρωπαϊκώνΟικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μα-κεδονίας, β) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων µε έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. ΔυτικήςΜακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Δι-οίκησης Επιχειρήσεων ή στο Τµήµα Στατιστικής και Α-σφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μα-κεδονίας, γ) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων µε έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτι-κής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Ε-πιστήµης και Τεχνολογίας, ή στο Τµήµα Περιφερειακήςκαι Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο Τµήµα Διεθνών καιΕυρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του ΠανεπιστηµίουΔυτικής Μακεδονίας, δ) τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τµηµάτων Μηχανο-

λόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ, Η-λεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλο-ντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτι-κής Μακεδονίας, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατατης Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΜακεδονίας. Η ένταξη των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.του προηγούµενου εδαφίου, γίνεται µε βάση το γνωστι-κό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ι-δρύµατος, ύστερα από αίτησή τους, γνώµη του Συµβου-λίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρ-θρου 22 και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Ηαίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρεςκαι η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµεςηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσι-εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλοςΕ.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µεαπόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία καικριτήρια, σε ένα από τα Τµήµατα, στα οποία έχει δικαίω-µα ένταξης, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο. Τα µέλη τουπαρόντος, εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση καιτην ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή,και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελώνΕ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχοµισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή ε-πέρχεται από τις 1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνι-αίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούντανως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προ-σωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από ο-ποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην τηςχορήγησης παροχών και επιδοµάτων που προβλέπονταιστο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπάεφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016(Α΄ 83).

Άρθρο 20Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα-τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. ΔυτικήςΜακεδονίας µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστή-µιο Δυτικής Μακεδονίας, σε θέση αντίστοιχη µε αυτήπου κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια ερ-γασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµί-δα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµόπου κατέχει και παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργα-σίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µε-τακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µε-τακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται µε απόφαση τουΠρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές α-νάγκες και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατά-σταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικο-νοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρό-νου και πάγια έµµισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε-δονίας µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν ναπαρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκο-ντά τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε τηνίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδιαδιάρκεια.

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας µε σχέσηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστη-µονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακα-δηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτα-κτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρε-σίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπι-στήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε το ίδιο καθεστώς, τους ί-διους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και γιαόσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έρ-γου.

Άρθρο 21Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ι-σχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υ-ποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπου-δών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στοΠανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε δικαίωµα να ολο-κληρώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τις παραγρά-φους 2 και 5. Οι φοιτητές εντάσσονται στα Τµήµατα τουΠανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την α-ντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 18, µε την επι-φύλαξη των επόµενων εδαφίων. Οι φοιτητές του Τµήµα-τος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτι-κής Μακεδονίας, εντάσσονται στο Τµήµα Λογιστικής καιΧρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακε-δονίας, οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσε-ων µε έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,εντάσσονται στο Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-χειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας καιοι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έ-δρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εντάσ-σονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολο-

19

Page 20: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, µε δικαίω-µα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τιςπαραγράφους 2 και 5. Οι φοιτητές των Τµηµάτων Μηχα-νολόγων Μηχανικών και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕ,Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλο-ντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτι-κής Μακεδονίας, εντάσσονται σε Τµήµατα της Πολυτε-χνικής Σχολής, µε απόφαση της Συγκλήτου και πράξητου Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµεςηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά ολο-κληρώνουν τις σπουδές τους µόνο σύµφωνα µε όσα ορί-ζονται στην παράγραφο 2.

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι τηναποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ι-σχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν καιολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του ΤµήµατοςΤ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτ-λο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχια-κών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έωςτην ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµέ-νους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές,οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουντον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α-ντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να α-σκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκονταστο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυ-χιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε από-φαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίουστο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορείνα ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών,την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικώνκαι πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγησηπιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµη-µάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του Πανεπι-στηµίου Δυτικής Μακεδονίας.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ-χώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικάκαι µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδώντου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υ-περβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τηλήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικόπρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα(4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα, µε τον περιορισµότης παραγράφου 1, µε αίτηση, που καταθέτουν στηΓραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντίνα ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολου-θήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδώντου αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουνπτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλ-λεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα(60) ηµέρες από την ανάρτηση της βαθµολογίας στο τε-λευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέααίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργό-τερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής δήλω-σης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη τουΠροέδρου του Τµήµατος, που εκδίδεται ύστερα από α-πόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεταιαπό τη Σύγκλητο και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση

µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του ΤµήµατοςΤ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµή-µατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσηςτου Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρό-σθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεταιέως τις 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση, πριν από τηνυποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοι-χείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψητου πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική ά-σκηση, εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση καιστο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος τουΠανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυ-χώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαµ-βάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµια-κής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακο-λούθησης.

Άρθρο 22 Γενικές διατάξεις λειτουργίας

του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας

1.α) Με απόφαση του Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σεδέκα (10) µέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντοςσυγκροτείται και λειτουργεί έως τις 31.8.2019 στο Πανε-πιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Συµβούλιο Ένταξης και Α-νάπτυξης, στο οποίο µετέχουν ο Κοσµήτορας της Πολυ-τεχνικής Σχολής, ως πρόεδρος, ο Κοσµήτορας της Παι-δαγωγικής Σχολής, ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προ-γραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Δυτι-κής Μακεδονίας, και οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ι-σχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε-δονίας και Αντιπρυτάνεις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων καιΦοιτητικής Μέριµνας, Οικονοµικού Προγραµµατισµούκαι Ανάπτυξης, Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης τουΤ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Το Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες:αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των µε-

λών Δ.Ε.Π. και των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.Δυτικής Μακεδονίας σε Τµήµατα, σύµφωνα µε όσα ορί-ζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στο άρθρο19,ββ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνη-

ση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σύµ-φωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου18,γγ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συ-

γκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου14,δδ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για τον ορισµό των προ-

σωρινών Συνελεύσεων της παραγράφου 3.β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότη-

τές του περιέρχονται στα οικεία ακαδηµαϊκά όργανα,σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 13, έ-ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συ-γκρότησης των οργάνων διοίκησης των Σχολών µε εκλο-γική διαδικασία, οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών α-σκούνται από προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µεαπόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου

ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθ-µίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµα-τος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,

20

Page 21: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των ορ-

γάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργό-τερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κο-σµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις31.5.2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έωςδύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδα-φίων.

3. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 λει-τουργεί προσωρινή Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 24του ν. 4485/2017, έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδει-κνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µετο άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµή-µατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε τοάρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξη λει-τουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζε-ται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµε-να εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν απότην έναρξη της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόε-δροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέληΔ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοί-κησης του οικείου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορί-ζονται στον ν. 4485/2017.

4. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που ε-ντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυ-τικής Μακεδονίας, µε δικαίωµα µετατροπής της θέσηςτου σε οργανική, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρ-θρου 18, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτο-ρας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωναµε όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν.4485/2017. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του προηγούµενου εδαφίουγια την πρώτη, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ε-κλογική διαδικασία έχουν δικαίωµα να εκλεγούν και Α-ντιπρυτάνεις. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψη-φιότητα για Πρύτανης, η αίτηση µετατροπής της θέσηςτου εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. πουκατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προ-σωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και πα-ραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυ-τικής Μακεδονίας, δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέσηµονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π.συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµά-των και Τοµέων και στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδει-ξη των µονοπρόσωπων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άρθρο 23Ίδρυση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τοΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, ως νοµικό πρόσω-πο δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο, σύµφωναµε το άρθρο 16 του Συντάγµατος και την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), µε έ-δρα το Ηράκλειο. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ΊδρυµαΚρήτης (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) καταργείται από την έναρξη ι-σχύος του παρόντος ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο καιεντάσσεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, τοοποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύ-

πωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα καισε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικόςδιάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ήάλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ήάλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσε-ων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισµός, τα εργα-στήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων καιΣχολών του Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφω-να µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28, Τµήµατα και Σχο-λές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. Αν α-νήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµα-τα. Αν ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βι-βλιοθήκες ανήκουν στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περι-βάλλοντος ΤΕ µεταφέρονται στο Ίδρυµα.

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχί-ζονται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο χω-ρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδί-δονται για το Τ.Ε.Ι. Κρήτης ισχύουν έναντι του Ελληνι-κού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσεται στονΕ.Λ.Κ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, οοποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα,ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του καισυνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που οΕ.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµέ-νων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµε-νων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς πουχρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις καιτα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι υποχρε-ώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από συµβάσειςεργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 24Ίδρυση Σχολών

1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο ιδρύονταιοι εξής Σχολές:α) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα το Ηράκλειο.β) Επιστηµών Διοίκησης και Οικονοµίας, µε έδρα τον

Άγιο Νικόλαο.γ) Γεωπονικών Επιστηµών, µε έδρα το Ηράκλειο.δ) Μηχανικών, µε έδρα το Ηράκλειο.ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, µε έ-

δρα το Ρέθυµνο. στ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε έ-

δρα τον Άγιο Νικόλαο. 2. Η ακαδηµαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έ-

ναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεσητη Σχολή Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηακαδηµαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει µε την έναρ-ξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος Επιστη-µών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, σύµφωνα µε τηνπαρ. 2 του άρθρου 25.

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικη-τική και γραµµατειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουρ-γεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

Άρθρο 25Ίδρυση Τµηµάτων

1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο ιδρύονταιτα εξής Τµήµατα:α) Νοσηλευτικής, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο ε-

21

Page 22: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.β) Κοινωνικής Εργασίας, µε έδρα το Ηράκλειο, το ο-

ποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.γ) Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα τη

Σητεία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγεί-ας.δ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα το Η-

ράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Δι-οίκησης και Οικονοµίας.ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού, µε έδρα το

Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή ΕπιστηµώνΔιοίκησης και Οικονοµίας.στ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα

τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επι-στηµών Διοίκησης και Οικονοµίας.ζ) Γεωπονίας, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσε-

ται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών.η) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα το

Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή ΓεωπονικώνΕπιστηµών.θ) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα το Ηράκλειο, το

οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.ι) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

στών, µε έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στηΣχολή Μηχανικών. ια) Μηχανικών Βιοϊατρικής, µε έδρα το Ηράκλειο, το ο-

ποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.ιβ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, µε έδρα τα Χανιά, το ο-

ποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.ιγ) Χηµικών Μηχανικών, µε έδρα τα Χανιά, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.ιδ) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, µε έδρα το

Ρέθυµνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής καιΟπτοακουστικών Τεχνολογιών. ιε) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα το Ρέθυµνο, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και ΟπτοακουστικώνΤεχνολογιών.ιστ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε έ-

δρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη ΣχολήΕπιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.ιζ) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του παρό-

ντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει απότην έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαί-ρεση τα Τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων,Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, ΕπιστηµώνΦυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και Φυσικοθεραπείας, ηέναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθο-ρίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, πουεκδίδεται ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υ-ποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντωςόχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 και όχινωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022, προκειµέ-νου για το Τµήµα της Φυσικοθεραπείας και όχι αργότερααπό το ακαδηµαϊκό έτος 2021 – 2022,προκειµένου γιατο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών. Η απόφαση αυτή εκδίδε-ται έως τις 30 Απριλίου του προηγούµενου έτους από τοέτος έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουργίας. Η προθε-σµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λει-τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτω-ση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και πα-

ρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαι-δευτικό και ερευνητικό έργο του.

5. Σε καθένα από τα Τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολο-γίας Τροφίµων, Χηµικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊα-τρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστηµών Φυσικής Αγωγήςκαι Αθλητισµού και Φυσικοθεραπείας συνιστώνται οκτώ(8) θέσεις µελών Δ.Ε.Π..

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ι-δρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακα-δηµαϊκά εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα ΜουσικώνΣπουδών, Γεωπονίας και Επιστήµης και ΤεχνολογίαςΤροφίµων, στα οποία η απαιτούµενη διάρκεια φοίτησηςγια απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκάεξάµηνα.

7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών τωνΤµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται, σύµφωναµε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράµµατα αυτάθεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση τηςδιαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή ΔιασφάλισηςΠοιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 26Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου

1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο ιδρύεταιΠανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδη-µαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα το Ηράκλειο.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β)

η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων προς ό-φελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συµβολή στην εξει-δίκευση νέων επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σεδηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση καιπρακτική άσκηση, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών µε ερευ-νητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξια-κών και συµβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία µε το-πικούς φορείς.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα

και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προςτρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του,β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδα-

πής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιο-ποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνι-

κό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικάπρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ καιβ΄ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις καιφορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαµεσολαβείστη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οι-κονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώ-

µονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-

ναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:α) Αναδυόµενων Τεχνολογιών, µε έδρα το Ηράκλειο. β) Φυσικής Πλάσµατος και Λέιζερ, µε έδρα το Ρέθυ-

µνο. γ) Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής,

22

Page 23: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

�µε έδρα το Ηράκλειο.δ) Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών,

µε έδρα τα Χανιά. ε) Οικονοµικής Ανάλυσης, Επιχειρηµατικότητας και

Τουρισµού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο,στ) Αγροδιατροφής και Επιστηµών Ζωής, µε έδρα το

Ηράκλειο.5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-ντές των Ινστιτούτων ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι-ευθυντές επιλέγονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στηνπαράγραφο 7.β) Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος του Συµ-

βουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται ναασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Α-ντιπρόεδρο του Συµβουλίου.γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη δι-

οίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υπο-

δοµών και των εξοπλισµών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-

τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσω-

τερικό κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµήτου Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περι-

πτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 του παρό-ντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογι-σµό του, ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το

Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµαταγια τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλοςτου Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-γίας του Π.Ε.Κ.ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι-

σµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στηΣύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµ-

βάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συ-νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσηςα΄ της παραγράφου 10, δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον ε-

σωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή

συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόε-δρος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.

α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-µοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτι-

κή του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά

τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολο-

γισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθει-ών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαί-σιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 10, δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον ΕσωτερικόΚανονισµό Λειτουργίας της παραγράφου 13.β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτού-

του,ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητι-

κό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότεραστον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παραγρά-φου 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσειτα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκο-ντα αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονι-στικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συ-νεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφο-ρία µεταξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ήκωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος τηςτριµελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά τουασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου τουΠ.Ε.Κ..

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου είναι µέλος Δ.Ε.Π.του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. Οι Διευθυ-ντές των Ινστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών ε-πιτροπών είναι µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Τόσο ο Αντιπρόεδρος,όσο και οι Διευθυντές και τα µέλη των συντονιστικών ε-πιτροπών έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστη-ριότητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων τουΠ.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ε-ρευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίησητων αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τουςεκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγησητων υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η ο-ποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και απο-τελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ι-δρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέ-χθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη,η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-ως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέ-σεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επι-λέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη τουΠρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1)έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, τωνΔιευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συντο-νιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέ-ωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβί-βαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου δι-οίκησης στο Α.Ε.Ι..

23

Page 24: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στοΠ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου για τηνεγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµ-βουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορείνα ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλειςτης Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και

τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανε-πιστήµιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέ-ντρου,β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελ-ληνικού Δηµοσίου,γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµότρίτων,ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται

πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακάστοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατο-ποιείται ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων που προέρχο-

νται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επι-στηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδροςτου Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και ανα-

πτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω τουΕ.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυ-τών είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται

µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξο-πλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθε-

ται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουρ-γικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επι-στηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το µέρος τηςπαρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκεςτων Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο, ύστερααπό εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνε-ται στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ.. Η συνολικήπαρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοι-χων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε πε-ρίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις ε-κατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρ-µόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στοΠ.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολεί-ται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έρ-

γου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιοτων προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και τηςσυντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβά-νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από ταοδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τηνυποπαράγραφο Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιουνόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσασε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουρ-γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον Εσωτερικό Κανο-νισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του,β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτρο-πών,γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-

νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτωντου,θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συ-γκλήτου του Ιδρύµατος, ιδρύονται, µετονοµάζονται,συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα τουΠ.Ε.Κ..

Άρθρο 27Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε τις α-ντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προ-σωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδι-καίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ελληνι-κό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 28έως 30. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπι-στώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου,που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έ-ναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύονται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες µνηµονεύονταιοι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν.

24

Page 25: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 28Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σταΤµήµατα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου ωςεξής:α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχα-

νικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Μη-χανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-νεπιστηµίου. β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Ηλε-κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τουΕλληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφο-

ρικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τµήµα Ηλε-κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τουΕλληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµα-

τοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµή-µα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου. ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων µε έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσο-νται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµούτου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ε-ντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνο-λογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Νοσηλευτικής τουΕλληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα ΚοινωνικήςΕργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχα-

νικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Ηλε-κτρονικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. ι) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών

Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσ-σονται σε ένα από τα Τµήµατα του Ελληνικού Μεσογεια-κού Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην πα-ράγραφο 2.ια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Μουσικής

Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ε-ντάσσονται στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακου-στικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. ιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπό-

νων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Γεωπο-νίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. ιγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διατροφής και Διαι-

τολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τµήµα Επι-στηµών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Με-σογειακού Πανεπιστηµίου.

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών ΦυσικώνΠόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσ-σονται σε ένα από τα Τµήµατα του Ελληνικού Μεσογεια-κού Πανεπιστηµίου, που η ακαδηµαϊκή τους λειτουργίααρχίζει το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, σύµφωνα µε τογνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκεςτου Ιδρύµατος, µε πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται µε-τά από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµατεία της

Συγκλήτου και αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου.Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέ-ρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφασηεκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τηνκατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-νήσεως. Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσε-ται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδι-κασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τµηµάτων του Πανεπι-στηµίου. Τα µέλη Δ.Ε.Π. της παρούσας µπορούν έως την31η Οκτωβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λει-τουργίας του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών να υποβά-λουν αίτηση ένταξης στο Τµήµα αυτό, η οποία διενεργεί-ται µε πράξη του Πρύτανη.

3. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους απο-κτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. τουΕλληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, κατ’ αντιστοίχι-ση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθµίδας,αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρε-τούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό κα-θεστώς των µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλι-ση κάθε άλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ε-ντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέ-ση µέλους Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-στηµίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέ-λους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθ-µίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Ελλη-νικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, µε την επιφύλαξητης περίπτωσης δ΄.β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωπο-παγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 είτε σύµφωνα µε τηνπερίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 78 σε συν-δυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 τουάρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοι-χης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του Ελ-ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου και µπορούν να ζη-τήσουν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανι-κή θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατάπαρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-

λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανικήτης ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνώναπό την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συ-ντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται χω-ρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής ισχύειαπό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για

µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµα-τος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τααπαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα.Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι τις 31 Αυγούστου 2024στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτωνκαι κρίνονται από πενταµελή επιτροπή κρίσης, µε ισάριθ-µα αναπληρωµατικά µέλη, προκειµένου να διαπιστωθεί ησυνδροµή των προβλεπόµενων στο στοιχείο iii της υπο-περίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ-θρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Συγκρο-τείται µία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Ελληνι-κού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, στην οποία µετέχουν

25

Page 26: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

καθηγητές πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνω-στικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής.Οι επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου συγκροτούνταιµε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων και τα µέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η ο-ποία µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορί-ζεται ο Γραµµατέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλλη-λος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-των ή του Ιδρύµατος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότε-ρο µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους µε πλή-ρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που κατατίθενταιµέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος εξετάζονται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρεςαπό την υποβολή τους. Αίτηµα µετατροπής θέσης υπο-βάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλ-λεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδο-ση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικόΤµήµα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψηςκαι της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραµένει στηνπροσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσειςτων επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων για έλεγχο νοµιµότητας καικοινοποιούνται στη Σύγκλητο. Αν δεν αναπεµφθούν µέ-σα σε δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευσή τους στο Υ-πουργείο, θεωρούνται εγκεκριµένες και ο Πρύτανης εκ-δίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη πουµνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχεικαι δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οιπράξεις µετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις31.8.2019, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσηςτης πράξης.γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς

θέσεις, διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσηςπου κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό-σοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µι-σθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου απότην 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριναπό την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από την ηµερο-µηνία έκδοσης της πράξης. δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε-

φαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητείαή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανά-λογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώςκαθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκειστα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται:αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του

ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών,ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017, που αφορούν τους

υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωµα του εκλέγεινκαι το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοί-κησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχό-λησης εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις που αφορούντους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος εί-ναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτησηµέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζειγια τη µετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητείαή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικεί-µενο εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας,στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδα-κτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικεί-ας τέχνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης απο-φασίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄

της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελήςεπιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστοντης βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συνα-φούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του αιτούµενουτη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφα-ση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλητης προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-µα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσειςτης επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχονοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστι-κή προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδειγια τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε τριά-ντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµ-µένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µε-τατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώ-µατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τηνπαρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έ-λεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και τοόνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπό-κειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδεί-ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-ρα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξή-ντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµι-µότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλει-στική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευ-ση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από τηνηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά τηνηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού δι-πλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουναπό την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγήστο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνε-ται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ ηµισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η Ιανουαρίου2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνίααυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης τηςπράξης.ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται και υ-

πάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π.Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξειςτου παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάτα-ξης.

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) ετώντουλάχιστον στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις πε-ριπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτηςπρος τα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 25. Οιδιατάξεις της παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις πουκατατίθενται έως τις 31.12.2019, διαφορετικά έως την31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκήςλειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και για µία µόνο µε-τακίνηση.

Άρθρο 29Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε Τµήµα-τα/Σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου,σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρ-θρου 28, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οιθέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε

26

Page 27: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπι-στηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. τουΤµήµατος Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Ειδικότερα,τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος ΜηχανικώνΦυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτηςεντάσσονται σε ένα (1) από τα Τµήµατα του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου, που η ακαδηµαϊκή τουςλειτουργία αρχίζει το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, σύµ-φωνα µε το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργι-κές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους καιαιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατα-τίθεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες και η από-φαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες α-πό την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύεταιστην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Ε.ΔΙ.Π. -Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µε απόφασητης Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια,σε ένα εκ των Τµηµάτων του Ελληνικού ΜεσογειακούΠανεπιστηµίου. Τα µέλη της παρούσας εντάσσονται µετην ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέ-χουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στοακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθε-στώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται από την1.1.2020. Αν προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχέςχαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµε-νοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η ενλόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτεµελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησηςπαροχών και επιδοµάτων που προβλέπονται στο άρθρο155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζε-ται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 30Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα-τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Κρήτηςµεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Μεσογειακό Πα-νεπιστήµιο, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, ορ-γανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση,στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιοκλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε το βαθµό που κατέχεικαι παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυ-νατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση τουπροσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και ητοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµ-βουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφούσυνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας,καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δι-κηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθηεντολή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µεταφέρονται αυτοδίκαια και ε-ξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να α-σκούν τα καθήκοντά τους στο Ελληνικό Μεσογειακό Πα-νεπιστήµιο µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους ό-ρους και την ίδια διάρκεια.

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε σχέση εργασίας ι-διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονικοί συ-νεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοίυπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προ-σωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τουςκαι να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ελληνικό Μεσο-γειακό Πανεπιστήµιο µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους ό-

ρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσουςπαρέχουν τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου.

Άρθρο 31Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.Κρήτης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρό-ντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις πουαπαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψηπτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα του Ελ-ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε τηναντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 28, µε δικαί-ωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µετις παραγράφους 2 και 5. Ειδικότερα, οι φοιτητές τουΤµήµατος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλο-ντος ΤΕ εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα της ΣχολήςΜηχανικών, µε απόφαση της Συγκλήτου και πράξη τουΠρύτανη που εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες η-µέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε δικαίωµανα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µόνο σύµφωνα µετην παράγραφο 2.

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.Κρήτης συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτησητων ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκλη-ρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. ει-σαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλοσπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχιακώνσπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως τηνολοκλήρωση του προγράµµατος από τους εγγεγραµµέ-νους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές,οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουντον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α-ντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να α-σκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκονταστο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυ-χιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε από-φαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίουστο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορείνα ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών,την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικώνκαι πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγησηπιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµη-µάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ-χώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικάκαι µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδώντου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υ-περβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τηλήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικόπρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα(4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα, µε τον περιορισµότης παραγράφου 1, µε αίτηση που καταθέτουν στη γραµ-µατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορ-κιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθή-σουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών

27

Page 28: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

του αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουνπτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλ-λεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα(60) ηµέρες από την ανάρτηση της βαθµολογίας στο τε-λευταίο µάθηµα και µπορεί να ανακληθεί µε νέα αίτησητου ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι(6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα ε-πιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρουτου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέ-λευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητοκαι µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτων τουπρογράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµα-τα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος του Πανε-πιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος,του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους όρουςλήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολήτης αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µεµάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυ-χίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση,εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντί-στοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του Πανεπι-στηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς οφοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαµβάνονταιυπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαί-δευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 32Ίδρυση ειδικού Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίουγια την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου

1. α) Ιδρύεται ειδικό Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαί-ου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας µε τηνεπωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης και διαχείρισης περιου-σίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου» µε έδρατο Ηράκλειο Κρήτης που λειτουργεί σύµφωνα µε τις δια-τάξεις του παρόντος, του άρθρου 58 του ν. 4009/2011(Α΄ 195) και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).β) Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η δια-

χείριση της περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-νεπιστηµίου.γ) Η εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της Συγκλήτου του

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου και λειτουργείγια την εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων τουΕλληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.

2. Εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίη-σης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογει-ακού Πανεπιστηµίου» που έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 1 Επωνυµία – Μορφή – Διάρκεια

1. Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεταιµε την παράγραφο 1 του παρόντος, λειτουργεί ως Ανώ-νυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗ-ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟ-ΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» µε διακριτικό τίτλο ΕΑΔΙΠΜ.Π. Κρήτης.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη.

Άρθρο 2Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται στο Δήµο Ηρακλείου,και συγκεκριµένα, στις εγκαταστάσεις του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου στον Εσταυρωµένο.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-γειακού Πανεπιστηµίου, υπό την ιδιότητά της ως ΓενικήςΣυνέλευσης της Εταιρείας, επιτρέπεται να ιδρύονται καινα καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήµατα για τις α-νάγκες της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Κρήτης, όπουέχουν έδρα Τµήµατα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-πιστηµίου, σε άλλες πόλεις της Χώρας ή και του εξωτε-ρικού, µε βάση τις ανάγκες της ΕΑΔΙΠ και του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου.

3. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται συγχρόνωςκαι οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3 Σκοπός και Δραστηριότητα

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχεί-ριση της περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-πιστηµίου, η οποία θα εκχωρείται στην Εταιρεία κατάχρήση µε απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-γειακού Πανεπιστηµίου, το οποίο θα προσδιορίζει καιτους όρους της εκχώρησης και το χρονικό διάστηµα αυ-τής, για την προώθηση της ορθότερης διαχείρισης τωνπεριουσιακών αυτών στοιχείων προς πλήρη αξιοποίησητων δυνατοτήτων τους, υπό τον όρο ότι, η εκχώρηση δενπαρεµποδίζει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικόέργο του Ιδρύµατος.

2. Ως περιουσία που υπόκειται στην αξιοποίηση καιδιαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. νοούνται τα παντός είδους ακίνη-τα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος πουπαραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση µε απόφαση τουΠρύτανη που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου.

3. Η έναντι αµοιβής ή συµµετοχής είσπραξη δικαιωµά-των του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου για τηνπαροχή υπηρεσιών του προς τρίτους είτε αυτές σχετίζο-νται µε το αντικείµενο της Εταιρείας είτε όχι, εφόσον ταέσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Ελληνικού Με-σογειακού Πανεπιστηµίου προκύψει από ενέργειες τηςΕταιρείας, περιλαµβάνονται στους σκοπούς της.

4. Δεν νοούνται ως περιουσία που υπόκειται στη δια-χείριση και αξιοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. τα ακίνητα και κινητάπεριουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτήθηκαν µε πόρουςπροερχόµενους, είτε από τον τακτικό προϋπολογισµό,είτε από το πρόγραµµα των δηµοσίων επενδύσεων, η εκ-χώρηση των οποίων µπορεί να παρεµποδίσει το εκπαι-δευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύµατος(άρθρο 58 παράγραφος 2, του v. 4009/2011).

5. Οι δραστηριότητες της ΕΑΔΙΠ αφορούν:α. Στην πλήρη καταγραφή της κινητής και ακίνητης πε-

ριουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.β. Στην ανάληψη επ’ αµοιβή από την Εταιρεία, µε ειδι-

κές εκάστοτε συµφωνίες, της επιµέλειας και της συντή-ρησης των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Με-σογειακού Πανεπιστηµίου, µε απόφαση του Πρύτανη, ηοποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος (άρθρο58 παράγραφος 7α,του ν. 4009/2011).γ. Στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Ελ-

ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, πλην της µισθο-

28

Page 29: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

δοσίας µόνιµου προσωπικού, εν όλω ή εν µέρει, από πό-ρους της Εταιρείας, κατόπιν κοινής απόφασης του Διοι-κητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και της Συγκλήτουτου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου. Οι σχετικέςδαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας.δ. Στην ενίσχυση της γενικότερης λειτουργίας του Ελ-

ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου µέσα από την πρό-σληψη προσωπικού, µε συµβάσεις έργου ή εργασίας ορι-σµένου χρόνου, για δραστηριότητες που δεν εµπίπτουνστις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προπτυχιακές ή µε-ταπτυχιακές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµί-ου).ε. Στη διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των

παρεχόµενων από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστή-µιο υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας.στ. Στη σύναψη συµβάσεων κάθε είδους που συναρτώ-

νται µε τις ειδικότερες ανάγκες του Ιδρύµατος και δενκαλύπτονται από τον προϋπολογισµό του τελευταίου.

6. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών-δραστηριο-τήτων το Ν.Π.Ι.Δ. µεριµνά για:α. Τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής,

περιλαµβανοµένων των δανείων, την αποδοχή δωρεών,κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παρο-χών από οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, ηµεδα-πή ή αλλοδαπή, επ’ ονόµατι του ιδρύµατος ή τουΝ.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση από τη Σύγκλητο του Ελ-ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, µε εισήγηση τουΠροέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΔΙΠ και σχετικής έγκρισης τουΔιοικητικού της Συµβουλίου.β. Τη συµµετοχή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους

όρους της σχετικής πρόσκλησης, σε οποιασδήποτε µορ-φής ανταγωνιστική πρόταση χρηµατοδότησης, και τηδιαχείρισή της µε βάση το πλαίσιο διαχείρισης των Α.Ε.του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.γ. Την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, εφόσον αυτή

λαµβάνει χώρα εντός των χώρων του Ελληνικού Μεσο-γειακού Πανεπιστηµίου που διαχειρίζεται η ΕΑΔΙΠ ή καιεκτός χώρων σε περίπτωση που συµµετέχει στην παρα-γωγική διαδικασία. Ως προϊόν θεωρείται και η παραγωγήενέργειας σε κάθε µορφή και για κάθε σύστηµα εκµετάλ-λευσης.δ. Τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, σε-

µιναρίων και συνεδρίων, καθώς και τη χορήγηση βραβεί-ων και υποτροφιών, µετά από απόφαση του ΔιοικητικούΣυµβουλίου, εφόσον αφορά δραστηριότητα µέχρι δέκαχιλιάδες ευρώ(10.000). Για ποσά πάνω από αυτό αποφα-σίζει η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-στηµίου µετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. τηςΕΑΔΙΠ και σύµφωνης γνώµης του Διοικητικού Συµβουλί-ου.ε. Τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας

για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούµενης πα-ραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ – ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 4Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο κα-λύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ΜεσογειακόΠανεπιστήµιο, ορίζεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδωνευρώ (40.000).

2. Αποτελείται από µία µόνο ονοµαστική µετοχή, αξίας

ίσης µε το µετοχικό κεφάλαιο που ανήκει εξ’ ολοκλήρουστο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο.

Άρθρο 5 Μετοχή

Η µοναδική µετοχή της Εταιρείας είναι ονοµαστική, α-διαίρετη και µη µεταβιβάσιµη.

Άρθρο 6 Πόροι της Εταιρείας – Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

1. Οι Πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τις δρά-σεις που αναφέρθηκαν στο Άρθρο 3 του παρόντος.Πόροι της Εταιρείας θεωρούνται επίσης:α) Οι δωρεές και χορηγίες προς την ίδια την Εταιρεία.β) Οι κληρονοµιές και κληροδοσίες προς το Ελληνικό

Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, τα έσοδα των οποίων µε α-πόφαση της Συγκλήτου αξιοποιεί και διαχειρίζεται η Ε-ταιρεία.γ) Οι τόκοι από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

της Εταιρείας.δ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχεί-

ων της ΕΑΔΙΠ.ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προϊόντων,

προγραµµάτων, προσφορά υπηρεσιών παρεχόµενωνπρος τρίτους. στ) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και ενισχύσεις άλ-

λων ελληνικών, διεθνών και αλλοδαπών οργανισµών ήΝοµικών Προσώπων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τουελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλωνχωρών, ενδιαφερόµενων για την προώθηση των σκοπώντου Ιδρύµατος και της Εταιρείας.ζ) Τα δικαιώµατα επί ευρεσιτεχνιών µελών ΔΕΠ του

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, στις οποίες τοΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο συµµετέχει µε συ-γκεκριµένο ποσοστό, και τα οποία παραχωρεί στην Εται-ρεία.η) Μερίσµατα από εταιρείες, στις οποίες δύναται να

συµµετέχει η ΕΑΔΙΠ.2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύ-

πτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλατα έξοδα, οι ζηµιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος.Τα κέρδη διανέµονται για: α. Σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. β. Σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού, αποζηµίωση

των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ή για οποιοδήπο-τε άλλο σκοπό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευσητης Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7 Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συµβού-λιο και η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο,το οποίο είναι επταµελές και αποτελείται από τον Πρόε-δρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και

29

Page 30: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

άλλα τέσσερα (4) µέλη. Ένα από τα µέλη πρέπει να είναιπτυχιούχος νοµικής, ένα οικονοµικών επιστηµών ή διοί-κησης επιχειρήσεων και ένα διπλωµατούχος µηχανικός.

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µεαπόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού ΜεσογειακούΠανεπιστηµίου, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη τουΙδρύµατος ένας εκ των αναπληρωτών του τελευταίου. ΟΑντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιοτης Εταιρείας µεταξύ των µελών του.

3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά µέλη του Διοι-κητικού Συµβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων είναι καθη-γητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές τουΕλληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, πλήρους απα-σχόλησης, εκλέγονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος,ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-ντος της Συγκλήτου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγη-σης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφασητης Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη του Ι-δρύµατος, και αποτελείται από τρεις (3) καθηγητές πρώ-της βαθµίδας πλήρους απασχόλησης.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι.της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν αποδεδειγ-µένη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύ-νης µε αντικείµενο ανάλογο της θέσης, την οποία αιτού-νται.

5. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. µεεξειδίκευση και εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση φο-ρέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Είναι πλήρουςαπασχόλησης, µε την έννοια της δυνατότητας παροχήςυπηρεσιών όλες τις εργάσιµες ηµέρες και µε πλήρες ω-ράριο.

6. Κατά την ίδρυση της ΕΑΔΙΠ, µετά από σχετική εισή-γηση του Αντιπρύτανη που είναι Πρόεδρος της ΕΑΔΙΠκαι µε απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατή η τοποθέ-τηση στη θέση του Διευθύνοντα Συµβούλου µέλους ΔΕΠτου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, που δεν α-νήκει στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για περίο-δο κατά µέγιστο εικοσιτεσσάρων µηνών (24). Το µέλοςΔΕΠ που θα αναλάβει τον ρόλο αυτό, πρέπει να έχει α-ντίστοιχα προσόντα και εµπειρία.

Άρθρο 9 Θητεία – Αντικατάσταση

µελών Διοικητικού Συµβουλίου

1. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου τηςΕταιρείας είναι τριετής και παρατείνεται µετά από τη λή-ξη της αυτοδικαίως, µέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητι-κού Συµβουλίου, όχι όµως πέρα από ένα (1) εξάµηνο.

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου παύονται µε α-πόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος για σηµαντικούςλόγους, µετά από εισήγηση του Πρύτανη ή τουλάχιστονπέντε (5) µελών της Συγκλήτου µε ειδική αιτιολόγησητης πρότασης παύσης του µέλους.

3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή έλλειψης µέ-λους ή απώλειας της ιδιότητας, βάσει της οποίας ορίστη-κε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται απόνέο µέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας τουπροκατόχου του, µε τη διαδικασία της παραγράφου 3του άρθρου 8 του παρόντος.

4. Με απόφαση Συγκλήτου, η θητεία των µελών τουΔιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεωθεί µία (1) φο-ρά.

Άρθρο 10 Υποχρεώσεις Συµβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισµού

1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνταινα παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία χωρίςσπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ήγια χρονική περίοδο τριών (3) µηνών ισοδυναµεί µε πα-ραίτηση.

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υπέχουν υπο-χρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας.

3. Απαγορεύεται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-ου να ενεργούν, χωρίς άδεια της Συγκλήτου του Ελληνι-κού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου για λογαριασµό τους ήγια λογαριασµό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στουςσκοπούς της Εταιρείας και να συµµετέχουν σε εταιρείεςµε παρεµφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεωςτης απαγορεύσεως αυτής, η Εταιρεία δικαιούται να ζη-τήσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 τουκ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144).

Άρθρο 11Εκπροσώπηση Εταιρείας

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκωςτο Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύ-ει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και δι-ευθύνει τις εργασίες του.

2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, κωλυόµενο ή απόντα ανα-πληρώνει νόµιµα ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση α-πουσίας ή νόµιµου κωλύµατος αυτού, µέλος του Διοικη-τικού Συµβουλίου που ορίζεται µε απόφασή του.

Άρθρο 12Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα απόπρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της Εταιρείας.Μπορεί δε να συνέρχεται και σε άλλον χώρο, όπως στιςέδρες Τµηµάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-στηµίου, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα ταµέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίη-ση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µετηλεδιάσκεψη.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε-δρο ή τον αναπληρωτή του σε ηµέρα και ώρα που καθο-ρίζονται απ’ αυτόν τακτικά και έκτακτα, όταν ο Πρόε-δρος το κρίνει σκόπιµο ή το ζητήσουν εγγράφως τουλά-χιστο τρία (3) από τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή οΠρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται: α) να συ-γκαλούν το Διοικητικό Συµβούλιο και να ορίζουν ηµέρασυνεδρίασής του που να απέχει περισσότερο από δέκα(10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή της σχετι-κής αίτησης, β) να περιλαµβάνουν τα προτεινόµενα θέ-µατα στην ηµερήσια διάταξη, προσθέτοντας, κατά τηνκρίση τους και νέα επείγοντα θέµατα.

4. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο, επιτρέ-πεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέ-σουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίαςπέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της ανω-τέρω προθεσµίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκλη-ση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.

30

Page 31: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

5. Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-στηµίου ή το Πρυτανικό Συµβούλιο ή ο Πρύτανης µπο-ρούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Εταιρείας τησύγκληση του Δ.Σ. για τη συζήτηση καθορισµένων θεµά-των.

6. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συµ-βουλίου µε την ηµερήσια διάταξη γνωστοποιούνται σταµέλη µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο δύο (2) τουλάχι-στον εργάσιµες ηµέρες πριν την συνεδρίαση. Πρόσκλη-ση δεν απαιτείται και αποφάσεις µπορεί να ληφθούν καιγια θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστα-νται στη συνεδρίαση όλα τα µέλη του διοικητικού συµ-βουλίου και δεν αντιλέγει κανένα στην πραγµατοποίησητης συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13 Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία καισυνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσ-σερα (4) µέλη του.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µε α-πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωσηισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ΔιοικητικούΣυµβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά και υπογράφο-νται από όλα τα µέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση.Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνο-νται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα ταµέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ισοδυναµεί µε απόφα-ση του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχειπροηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 14 Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία και εί-ναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τηδιοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίαςτης και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της, µέσα σταπλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείαςέχει τις εξής αρµοδιότητες:α) διαµορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις για την επί-

τευξη των σκοπών της Εταιρείας, τη στρατηγική και τηνπολιτική ανάπτυξής της,β) διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοι-

χεία της Εταιρείας,γ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη

δηµιουργία θυγατρικών εταιρειών ή τη συµµετοχή της Ε-ταιρείας σε άλλες, οποιασδήποτε µορφής, επιχειρήσειςµε τους αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς, καθώς και τηντροποποίηση του καταστατικού,δ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό, τον ισολογι-

σµό και την ετήσια έκθεση των πεπραγµένων της Εται-ρείας και να τα υποβάλει στη Σύγκλητο του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου,ε) αποφασίζει, µετά από εισήγηση του Προέδρου του

Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας, τονΕσωτερικό Κανονισµό που υποβάλλεται για έγκριση στηΣύγκλητο του Ιδρύµατος. Με τον εσωτερικό κανονισµότης εταιρείας ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις ειδι-

κότερες αρµοδιότητες των Προϊσταµένων και του λοι-πού προσωπικού των τµηµάτων της εταιρείας,στ) αποφασίζει την πρόσληψη του προσωπικού και να

προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του σύµφωνα µετις ισχύουσες διατάξεις,ζ) ενηµερώνει τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συµβούλιο

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, όταν τουζητηθεί.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-γειακού Πανεπιστηµίου, µετά από πρόταση του Πρυτανι-κού Συµβουλίου, καθορίζεται η αποζηµίωση ή µη του Α-ντιπροέδρου και των µελών του Δ.Σ..

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 15 Διευθύνων Σύµβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι Προϊστάµενος των υ-πηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο Διοικητικό Συµ-βούλιο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, επιµελείταιτης εκτέλεσης των αποφάσεών του και εποπτεύει την ο-µαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ..

2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις αρµοδιότητες πουπροσδιορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εται-ρείας, ειδικότερα:α) προΐσταται των Υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει

και συντονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών και επιµε-λείται την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔιοικητικούΣυµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύειτην οµαλή λειτουργία της Εταιρείας,β) αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού

στα τµήµατα και τις διευθύνσεις,γ) είναι πειθαρχικός Προϊστάµενος του προσωπικού

της Εταιρείας,δ) µπορεί να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, ει-

σπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφειτις εντολές πληρωµής για τις τρέχουσες συναλλαγέςκαι τις υπόλοιπες πληρωµές, εισηγείται τα θέµατα της η-µερήσιας διατάξεως στο Διοικητικό Συµβούλιο, ως καιτην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητι-κό Συµβούλιο, καθώς και ενεργεί διαδικασίες, ύστερα α-πό εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-ρείας.

3. Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συµβού-λου, καθώς και οι όροι της συµβάσεως εργασίας του µετην Εταιρεία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και α-ναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-φέροντος.

Άρθρο 16 Ευθύνη Συµβούλων-Ασυµβίβαστα

1. Τα σχετικά µε την ευθύνη των µελών του Διοικητι-κού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος Συµβούλου της Ε-ταιρείας, ρυθµίζονται από το άρθρο 22α του κ.ν. 2190/1920.

2. Η συµµετοχή των µελών του Διοικητικού Συµβουλί-ου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν θεωρείται κατοχήδεύτερης θέσης, ούτε εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογήςτου άρθρου 24 του ν. 4009/2011 ή αντίστοιχων διατάξε-ων του Υπαλληλικού κώδικα.

31

Page 32: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17 Λειτουργία -Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ε-ταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. HΣύγκλητος του Ιδρύµατος αποτελεί τη Γενική Συνέλευσητης Εταιρείας και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρµόδια να αποφασίζειγια τα παρακάτω θέµατα:α) Έγκριση του προϋπολογισµού και των οικονοµικών

καταστάσεων της Εταιρείας.β) Διάθεση των εσόδων ή των πόρων της Εταιρείας.γ) Ορισµό Ορκωτών Ελεγκτών.δ) Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου

και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση.ε) Τροποποίηση του Καταστατικού.στ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.ζ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες.η) Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγµένων.θ) Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου

της.ι) Έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συµβουλίου,

ιδιαίτερα σε σχέση µε την πορεία της υλοποίησης τουπρογράµµατος και των οροθετηµένων σκοπών της Εται-ρείας.ια) Έγκριση και τροποποίηση του κανονισµού εσωτερι-

κής λειτουργίας.ιβ) Διορισµός εκκαθαριστών.ιγ) Λύση της Εταιρείας.3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να διατάξει, όποτε κρί-

νει σκόπιµο, διαχειριστικό έλεγχο.4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην

έδρα της Εταιρείας µια φορά τουλάχιστον σε κάθε εται-ρική χρήση, για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραµµα δρά-σης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί και ε-κτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιµο ήαναγκαίο.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί, όταν κρίνει σκόπι-µο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε µετά α-πό αίτηση του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ή του ενόςτρίτου(1/3) των µελών της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαµβάνειτον τόπο, την ηµέρα και ώρα της Συνέλευσης, καθώς καιτα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κοινοποιείται σταµέλη της Συνέλευσης µε κάθε τρόπο (ηλεκτρονικά, γρα-πτά, κ.λπ.) δέκα (10) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση.

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύ-ει της Γενικής Συνέλευσης ή, εφόσον κωλύεται αυτός, οαναπληρωτής του ή, αν και αυτός κωλύεται, ο µεγαλύτε-ρος στην ηλικία των παρισταµένων µελών της Συγκλή-του.

8. Συζητήσεις για θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης ε-πιτρέπονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

9. Για τα θέµατα που συζητούνται και για τις αποφά-σεις που λαµβάνονται τηρούνται πρακτικά που υπογρά-φονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης καιτον Γραµµατέα. Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης ο-ρίζεται ο εκάστοτε Γραµµατέας της Συγκλήτου.

10. Αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών επικυρώ-νονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίουτης Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του ή από το µέλος της

Συγκλήτου που άσκησε τα καθήκοντα Προέδρου της Γε-νικής Συνέλευσης.

11. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώςκαι αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγµένων είναι στηδιάθεση όλων των φορέων του Ελληνικού ΜεσογειακούΠανεπιστηµίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 18Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεωςκαι του Ισολογισµού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2)Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται από την προηγούµε-νη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αµοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών ορίζεται στην α-πόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση τηςΓενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να ανακοι-νωθεί στους Ελεγκτές ο διορισµός τους. Εφόσον οι Ορ-κωτοί Ελεγκτές στις επόµενες πέντε (5) ηµέρες δεν α-ποποιηθούν τον διορισµό τους, θεωρείται ότι τον έχουναποδεχθεί.

Άρθρο 19 Εποπτεία της Εταιρείας – Δηµοσιότητα

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνταιαπό τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-στηµίου στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως ΓενικήςΣυνέλευσης της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους καιστον έλεγχο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων. Οι αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµίαςκαι Ανάπτυξης ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας,σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις Ανώνυµες Εταιρίες, α-σκούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων, ο οποίος µπορεί να προβαίνει σε οικονοµικό,διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, όταν τούτο κρίνεταιαναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 20 Εταιρική χρήση – Ισολογισµός

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών.Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίουκάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δε-κεµβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συµβούλιοκλείνει τους λογαριασµούς, συντάσσει λεπτοµερή απο-γραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετή-σιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε ταΕλληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

3. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονταιγια έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύ-ονται από επεξηγηµατική έκθεση του Διοικητικού Συµ-βουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα ταστοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα στοιχεία της κα-

32

Page 33: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

τάστασης αποτελεσµάτων, καθώς και όποιο άλλο στοι-χείο απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία.

4. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συνοδεύονταιαπό την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Κάθε έτος συ-ντάσσεται έκθεση σχετικά µε την πρόοδο των εργασιώντης Εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στηΣύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.

5. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονταιστην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ ή οπουδή-ποτε αλλού προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

6. Μέσα σε είκοσι ηµέρες (20) από την έγκριση τωνχρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από την τακτική Γενι-κή Συνέλευση υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Πανεπι-στηµίου αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισµού.

7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη από-φαση πάνω στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πουέχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο, πρέπει ναέχουν υπογραφεί προηγουµένως από τρία (3) διαφορετι-κά πρόσωπα:α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της

Εταιρείας,β) από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο αυτής, καιγ) από τον Προϊστάµενο Λογιστηρίου της Εταιρείας.8. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευ-

ράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονοµι-κών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τιςαντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21 Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:α) µε απόφαση της Συγκλήτου που εγκρίνεται µε προ-

εδρικό διάταγµα,β) µε την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύ-

σεως,γ) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυ-

τή ορίστηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρό-ντος.

2. Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση τηςΕταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της µε τον ορισµότριών (3) εκκαθαριστών από τη Σύγκλητο του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου, που ασκούν όλες τις αρ-µοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύ-νοντος Συµβούλου, τις συναφείς προς τις διαδικασίεςκαι τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρµοδιότητες, οι οποίεςµπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση τηςΕταιρείας.

3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης το οποιοδήπο-τε, ενεργητικό ή άλλο, περιουσιακό στοιχείο ήθελε προ-κύψει, θα περιέρχεται άµεσα στο Ελληνικό ΜεσογειακόΠανεπιστήµιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22 Πρώτη Εταιρική χρήση

1.Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύ-σταση της Εταιρείας µε τη δηµοσίευση του παρόντοςστην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δε-

κεµβρίου του ίδιου έτους.Άρθρο 23

Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο

1. Τα µέλη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου, όπωςαυτά προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος, ορίζο-νται µε απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-γειακού Πανεπιστηµίου, εντός δύο (2) µηνών από τη δη-µοσίευση του παρόντος και µε διάρκεια θητείας δώδεκα(12) µηνών.

2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τον ορισµό τωνµελών του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνει χώρα ηπρώτη συνεδρίασή του.

3. Τα µέλη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου υπο-χρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλο-γής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µετις προβλέψεις του άρθρου 8 πριν το τέλος της θητείαςτους.

3. Ο τρόπος λειτουργίας και η στελέχωση των υπηρε-σιών της εταιρείας, οι υπηρεσιακές µονάδες της, η διάρ-θρωση και οι αρµοδιότητές τους, οι θέσεις, τα τυπικάπροσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέ-πουν την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπι-κού και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µεαπόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, που δηµοσιεύε-ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 33Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο

Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο δηµιουρ-γείται Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο(Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια τηςπόλης του Ηρακλείου. Η οργάνωση, διαχείριση και λει-τουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Α-ξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΕλληνικούΜεσογειακού Πανεπιστηµίου του άρθρου 32. Για την α-νάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου παραχωρείταικατά χρήση, στην Εταιρεία αυτή έκταση του Πανεπιστη-µίου, µε απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται απότη Σύγκλητο του Ιδρύµατος.

2. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σχεδιάζονται και πραγµατοποι-ούνται, σε συνεργασία µε τις Σχολές του οικείου Ιδρύµα-τος και ιδιαίτερα µε τη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικήςκατεύθυνσης, που ενσωµατώνουν καινοτόµα επιστηµο-νικά και τεχνολογικά δεδοµένα, διατηρώντας µια διαρκήλειτουργική διασύνδεση µε την επιστηµονική κοινότητα,την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικόκαι διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.πραγµατοποιείται:α) συστηµατική έρευνα, δηµιουργία και ανάπτυξη και-

νοτόµων εφαρµογών στον τοµέα της αγροδιατροφής, µετη συνεργασία όλων των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και ε-ρευνητικών κέντρων του νησιού,β) εκπαίδευση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών

φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών, καθώς καιεπιµόρφωση και κατάρτιση µέσω του Κέντρου Διά ΒίουΜάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου ΕπαγγελµατικήςΕκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του οικείου Ιδρύµατος, σε θεµατι-κές ενότητες αιχµής, που αφορούν τον πρωτογενή το-

33

Page 34: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

µέα, τις βιο-επιστήµες και την αγροδιατροφή, όπως οι ε-ναλλακτικές µορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίεςβέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προ-στασία του περιβάλλοντος, η εφαρµογή επιστηµονικώνανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων µε µειωµέ-νο περιβαλλοντικό αποτύπωµα,γ) ανάπτυξη δράσεων ενηµέρωσης και εξοικείωσης µε

τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιµέρους δραστηριό-τητες του πρωτογενή τοµέα, στις οποίες περιλαµβάνο-νται και δράσεις αναψυχής, όπως θεµατικές εκθέσεις καιηµερίδες, οργανωµένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξενα-γήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..

3. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. µπορεί να δηµιουργούνται δοµέςκατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών της παραγρά-φου 2, όπως κέντρο ολοκληρωµένης αγροτικής εκπαί-δευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατρο-φικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιµατικές µονάδες ε-κτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊό-ντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόµες ιδιότη-τες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιηµέ-νου περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Η δηµιουργία τωνδοµών αυτών αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Ελλη-νικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, ύστερα από πρότα-ση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίη-σης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογει-ακού Πανεπιστηµίου, η οποία διαµορφώνεται κατόπιν ει-σήγησης της επιτροπής της παραγράφου 4.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταµε-λής επιτροπή που αποτελείται από τον Κοσµήτορα τηςΣχολής Γεωπονικών Επιστηµών και τέσσερα (4) µέληΔ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας του Αναπληρω-τή Καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµί-ου, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι µέλη Δ.Ε.Π.του Τµήµατος Γεωπονίας. Η θητεία των µελών της επι-στηµονικής επιτροπής είναι τετραετής, µε δυνατότηταανανέωσης. Η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συµ-βούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περι-ουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου γιακάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..Στην επιτροπή αυτή µπορεί να ανατίθεται, ύστερα από α-πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ο συντονισµός καιη υλοποίηση των επιστηµονικών, ερευνητικών και λοι-πών δραστηριοτήτων του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Τα µέλη της επι-τροπής δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχήτους σε αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δη-λαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακί-νησής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγρά-φου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), και ιδιαίτερα µε την ε-πιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαρα-γράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.

Άρθρο 34Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογει-

ακού Πανεπιστηµίου

1.α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος, Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτηςσυνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Πρύτανηςκαι Αντιπρυτάνεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-στηµίου µέχρι τη λήξη της θητείας τους. β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος Κοσµήτορες των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχί-

ζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της θη-τείας τους ως εξής:αα) ο Κοσµήτορας της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας

και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσµήτορας της Σχο-λής Επιστηµών Υγείας, ββ) ο Κοσµήτορας της Σχολής Διοίκησης-Οικονοµίας

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσµήτορας της Σχολής Επιστη-µών Διοίκησης και Οικονοµίας, γγ) ο Κοσµήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας

και Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσµή-τορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών. Ως µέλη των Κοσµητείων των Σχολών των υποπερι-

πτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄ συνεχίζουν να µετέχουν ως τηλήξη της θητείας τους και οι εκλεγµένοι εκπρόσωποιτων φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.των Κοσµητειών των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε την α-ντιστοιχία του προηγούµενου εδαφίου. δδ) Στη Σχολή Μηχανικών ορίζεται µε πράξη του Πρύ-

τανη έως τις 31.8.2019, οπότε αναδεικνύεται Κοσµήτο-ρας µε εκλογική διαδικασία, προσωρινός Κοσµήτορας, ύ-στερα από κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος µεταξύτων υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρό-ντος Κοσµητόρων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµο-γών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.Κλήρωση διενεργείται και ως προς τους εκλεγµένουςεκπροσώπους των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Κοσµητείες των Σχολών Τεχνο-λογικών Εφαρµογών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών τουΤ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθµός τους υπερβαίνει τον αριθµόπου ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4485/2017. εε) Στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνο-

λογιών ορίζεται, έως τις 31.8.2019 οπότε αναδεικνύεταιΚοσµήτορας µε εκλογική διαδικασία και στη Σχολή Επι-στηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από την 1η Σε-πτεµβρίου του έτους πριν την έναρξη της ακαδηµαϊκήςτης λειτουργίας, προσωρινή Κοσµητεία µε απόφαση τηςΣυγκλήτου που αποτελείται από:ααα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου

ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθ-µίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµα-τος,βββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,γγγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.2. α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος Πρόεδροι των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνε-χίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη τηςθητείας τους ως εξής:αα) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανι-

κών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του ΤµήµατοςΜηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού ΜεσογειακούΠανεπιστηµίου.ββ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµα-

τοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµή-µατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Ελληνι-κού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.γγ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων µε έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδροςτου Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµούτου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.δδ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρό-εδρος του Τµήµατος Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολο-

34

Page 35: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.εε) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Νοσηλευτικής του

Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Νοσηλευτικήςτου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.στστ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Κοινωνι-κής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµί-ου.ζζ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανι-

κών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Η-λεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού ΜεσογειακούΠανεπιστηµίου.ηη) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανικών Μουσικής

Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ωςΠρόεδρος του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Α-κουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.θθ) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Γεωπονίαςτου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.ιι) Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Διατροφής και Διαιτολο-

γίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Πρόεδρος του Τµήµατος Επι-στηµών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Με-σογειακού Πανεπιστηµίου.ιαια) Στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών ορίζεται µε πράξη του Πρύτανη έωςτις 31.8.2019, οπότε αναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογι-κή διαδικασία, προσωρινός Πρόεδρος, ύστερα από κλή-ρωση που διενεργεί η Σύγκλητος µεταξύ των υπηρετού-ντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προέδρωντων Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχα-νικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Κλήρωση διε-νεργείται και ως προς τους εκλεγµένους εκπροσώπουςτων φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.στις Συνελεύσεις των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανι-κών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρή-της, αν ο αριθµός τους υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζε-ται στο άρθρο 21 του ν. 4485/2017. β) Στα υπόλοιπα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 25 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµο-γή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), από την 1ηΣεπτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδη-µαϊκής της λειτουργίας.

3. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εντάσσεται σεπροσωποπαγή θέση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπι-στήµιο, µε δικαίωµα µετατροπής της θέσης του σε οργα-νική, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 28 έχειδικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρόε-δρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσα ει-δικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανηκαι Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοι κατέχουν οργανι-κή θέση στο Πανεπιστήµιο. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί ναθέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αί-τηση µετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτε-ραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρ-ξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι.Κρήτης και παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Ελ-ληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, δεν έχουν δικαίωµαεκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Ό-λα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στα συλλογικά όργαναδιοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων και στα εκλεκτορικάσώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Άρθρο 35Ίδρυση Σχολών

1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχο-λές:α) Νοµικών Επιστηµών, β) Γεωπονικών Επιστηµών, γ) Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας καιδ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.2. Η ακαδηµαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έ-

ναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεσητην Σχολή Νοµικών Επιστηµών και τη Σχολή ΕπιστηµώνΦυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, η ακαδηµαϊκή λειτουρ-γία των οποίων αρχίζει µε την έναρξη της ακαδηµαϊκήςλειτουργίας του Τµήµατος Νοµικής και του Τµήµατος Ε-πιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,αντίστοιχα,σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 36.

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικη-τική και γραµµατειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουρ-γεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες α-πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έ-δρες των Σχολών της παραγράφου 1, µε τη σύµφωνηγνώµη της Συγκλήτου, εφαρµοζόµενης, κατά τα λοιπά,της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 36Ίδρυση και µετονοµασία Τµηµάτων

1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τµήµα-τα:α) Νοµικής, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται

στη Σχολή Νοµικών Επιστηµών,β) Νοσηλευτικής µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας,γ) Φυσικοθεραπείας µε έδρα το Αίγιο, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας,δ) Λογοθεραπείας µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Επιστηµών Αποκατάστασης Υγείας,ε) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε έ-

δρα τον Πύργο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστη-µών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, στ) Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργει-

ών, µε έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στηΣχολή Γεωπονικών Επιστηµών,ζ) Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανι-

κής, µε έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στηΣχολή Γεωπονικών Επιστηµών,η) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα το Α-

γρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επι-στηµών,θ) Γεωπονίας, µε έδρα την Αµαλιάδα, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,ι) Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, µε έδρα το Μεσο-

λόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επι-στηµών,

35

Page 36: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ια) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, µε έδρα το Αγρίνιο, τοοποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,ιβ) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα

την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή ΟικονοµικώνΕπιστηµών & Διοίκησης Επιχειρήσεων,ιγ) Διοίκησης Τουρισµού, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοί-κησης Επιχειρήσεων,ιδ) Ιστορίας - Αρχαιολογίας, µε έδρα το Αγρίνιο, το ο-

ποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-κών Επιστηµών,ιε) Μουσειολογίας, µε έδρα τον Πύργο, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Ε-πιστηµών.

2. Στα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρό-ντος Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών επέρχονται οιεξής τροποποιήσεις:α) Το Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος

και Νέων Τεχνολογιών καταργείται. Τα µέλη Δ.Ε.Π., κα-θώς και τα µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του καταρ-γούµενου Τµήµατος εντάσσονται στο Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας στο οποίο µεταφέρονται και οι θέσειςτους. Η ένταξη και η µεταφορά των θέσεων διαπιστώνε-ται µε πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται µέσα σε εξήντα(60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οιφοιτητές του καταργούµενου Τµήµατος εντάσσονταιστο Τµήµα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουντο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος εισαγωγής τουςκαι λαµβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάµε-νο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Για τη διε-ξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιώναρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. του καταργούµενου Τµήµα-τος και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειµένασε αυτά διδακτικά καθήκοντα, σε προπτυχιακές και µετα-πτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µεαπόφαση των οργάνων του Τµήµατος Ιστορίας- Αρχαιο-λογίας στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητεςµπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύ-µατος. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπου-δών που µεταβατικά παρέχονται µέχρι την αποφοίτησητων ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, φοιτητών, την παροχή τίτλων σπουδών, τηνέκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων,καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεωνσε αποφοίτους του καταργούµενου Τµήµατος αρµόδιαείναι τα όργανα του Τµήµατος Ιστορίας- Αρχαιολογίας.Ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρό-εδρος του Τµήµατος Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλ-λοντος και Νέων Τεχνολογιών, καθώς και τα λοιπά µέλητης Συνέλευσης του Τµήµατος, συνεχίζουν να ασκούντα καθήκοντά τους ως όργανα διοίκησης του νέου Τµή-µατος Ιστορίας- Αρχαιολογίας έως τη λήξη της θητείαςτους.β) αα) Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης

µετονοµάζεται σε Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσηςκαι Κοινωνικής Εργασίας, ββ) Το Τµήµα Διαχείρισης Πε-ριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων µετονοµάζεται σε Τµή-µα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι φοιτητές των Τµηµά-των της παρούσας περίπτωσης, που κατά την έναρξητου ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τηδιάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του

τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµασπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,έχουν το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλοσπουδών του Τµήµατος µετά την µετονοµασία. Στην πε-ρίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν α-νακαλείται, µέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 µέσα σε προθεσµίαπου καθορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δη-µοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έ-ναρξη της προθεσµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατοςκαι του οικείου Τµήµατος. Οι φοιτητές διατηρούν την εκ-παιδευτική τους κατάσταση σε σχέση µε τα υπολειπόµε-να εξάµηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου του οικεί-ου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέ-λευσης Τµήµατος, γίνεται η αντιστοίχιση των µαθηµά-των του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος πριν τηµετονοµασία µε µαθήµατα του προγράµµατος σπουδώντου Τµήµατος µετά την µετονοµασία. Όσοι φοιτητές δενυποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωση προτίµησης, ολοκλη-ρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος πριν τηµετονοµασία και λαµβάνουν τίτλο σπουδών που φέρειτον υφιστάµενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύ-πο. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Διαχείρισης Περιβάλλο-ντος και Φυσικών Πόρων, µπορούν να πάρουν, ύστερα α-πό παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτι-κών µαθηµάτων που καθορίζονται µε απόφαση της Συνέ-λευσης Τµήµατος, βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίαςτου τίτλου σπουδών τους µε τον τίτλο του Τµήµατος, ό-πως προκύπτει από τη µετονοµασία. Η ανωτέρω βεβαίω-ση χορηγείται από τον Πρύτανη.

3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων που ιδρύο-νται µε το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητώναρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Νοµικής, Επιστηµών Φυ-σικής Αγωγής και Αθλητισµού και Γεωργικής Βιοτεχνο-λογίας, η έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των ο-ποίων καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συ-γκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών, ύστερα από συνε-κτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευ-τικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακα-δηµαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έ-ως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούµενου έτους α-πό το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας.Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου είναι αποκλει-στική.

4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λει-τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτω-ση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και πα-ρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαι-δευτικό και ερευνητικό έργο του.

5. Σε καθένα από τα Τµήµατα Νοµικής, Επιστηµών Φυ-σικής Αγωγής και Αθλητισµού, Επιστήµης Βιοσυστηµά-των και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήµης και Τεχνολο-γίας Τροφίµων, Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωργι-κής Βιοτεχνολογίας, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις µελώνΔ.Ε.Π..

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ι-δρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακα-δηµαϊκά εξάµηνα. Εξαιρούνται τα Τµήµατα της ΣχολήςΓεωπονικών Επιστηµών, στα οποία η απαιτούµενη διάρ-κεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέ-κα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.

36

Page 37: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών τωνΤµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται σύµφωναµε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκρο-τείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, ύστερααπό εισήγηση του Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξηςτης παραγράφου 1 του άρθρου 44, και στην οποία µετέ-χουν µέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου άλλως συναφούς γνωστικούαντικειµένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση γιατο περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, σύµφωναµε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 τουν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράµµατα αυτά θεωρού-νται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικα-σίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότη-τας (Α.ΔΙ.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 και τοδεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρ-θρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 37Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό

Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών

1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ιδρύεται ΠανεπιστηµιακόΕρευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα τουΙδρύµατος, µε έδρα τη Ναύπακτο.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπι-στηµονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρ-µοσµένης έρευνας, των γραµµάτων και των τεχνών, κα-θώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών τηςχώρας, β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοί-των του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώςκαι των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρµοσµένεςπεριοχές διεπιστηµονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοιθεραπεύονται επιµέρους σε περισσότερα του ενός Τµή-µατα, γ) η διευκόλυνση του Πανεπιστηµίου να ανταπο-κριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέµατα πουαφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα τουκαι την υποστήριξη των φοιτητών του, δ) η παροχή υπη-ρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και ε) η προ-βολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτι-σµού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένηςγλώσσας.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα καιέργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρί-τους που συνάδουν µε τους σκοπούς του, β) συνεργάζε-ται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλο-δαπής και προωθεί την οικονοµική αξιοποίηση των ερευ-νητικών αποτελεσµάτων του, γ) συνεργάζεται µε διε-θνείς οργανισµούς, το Ελληνικό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. καιερευνητικούς φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ι-διωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, συνεταιρι-σµούς, επιστηµονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπη-ρεσιών υγείας, και διαµεσολαβεί στη διασύνδεση της έ-ρευνας µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνίακαι τον πολιτισµό, δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξέ-νους εµπειρογνώµονες σε θέµατα που άπτονται των α-ντικειµένων του, ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δρα-στηριότητα συναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.

4. Στο Π.Ε.Κ. ιδρύεται Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπει-ών.

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-ντές των Ινστιτούτων ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι-ευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στηνπαράγραφο 7.β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α-σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι-πρόεδρο του Συµβουλίου.γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) απο-

φασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διοίκηση καιτη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουρ-γίας και χρήσης των υποδοµών και των εξοπλισµών του,γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ)διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµή τουΠ.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά α-ποτελέσµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφα-σίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄,ε΄ και ζ΄ της παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου και συ-ντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, και ζζ) λαµ-βάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες πουσχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφω-να µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονι-σµό λειτουργίας της παραγράφου 13.δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το

Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµαταγια τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλοςτου Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-γίας του Π.Ε.Κ..ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή τωναποφάσεων του Συµβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2)έτη την έκθεση απολογισµού του Π.Ε.Κ., την οποία υπο-βάλλει το Συµβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως ε-πιστηµονικός υπεύθυνος τις συµβάσεις προσωπικού,προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στοπλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου10 και δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται απότον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου13.

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελήσυντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόε-δρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυ-ξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετή-σιο προϋπολογισµό που αφορά στις δραστηριότητες τουΙνστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τονπροϋπολογισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού,προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτοστο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παραγράφου10 και δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ε-νέργειες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκο-πών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον ε-σωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου. 13.β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ιν-

37

Page 38: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ε-ρευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου,γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) α-σκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τοΣυµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον ε-σωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα κα-θήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντααυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικήςεπιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-ση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µετα-ξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεταινα ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούςσυντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνταιαπό τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ..

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές τωνΙνστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπώνείναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πατρών, τα οποίαέχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητασχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., ε-µπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητι-κών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των α-ποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδί-δεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υ-ποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία συ-γκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείταιαπό µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτωντης αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέχθηκαν απότην επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη, η οποία δη-µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υ-πάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθε-τούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επιλέγονται απότη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γί-νεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητείατου Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, των Διευθυντών τωνΙνστιτούτων και των µελών των συντονιστικών επιτρο-πών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχήτων ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κα-τοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στοΑ.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στοΠ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου για τηνεγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµ-βουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορείνα ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλειςτης Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τοντακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσειςτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο ειδικά για τη λει-τουργία του ερευνητικού κέντρου,β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελ-ληνικού Δηµοσίου,γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµότρίτων,ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να δια-

τίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιου-σιακά στοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη τουΠ.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατο-ποιείται ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδωνπου προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄,γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντι-πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµικήδιαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργωνκάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επι-στηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη τουΙνστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός πουαποκτάται µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στονκοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησηςυπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευναςγια τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκεςτου Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυ-ντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται γιατις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τηΣύγκλητο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνώνκαι περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό τουΠ.Ε.Κ.. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ιν-στιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνητων άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται οΕ.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνάτο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου.Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59έως 67 του ν. 4485/2017.

11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύµατος,ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απα-σχολείται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρό-νου ή έργου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στοπλαίσιο των προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζε-ται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και τηςσυντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβά-νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από ταοδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τιςδιατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν.4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγρά-φου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρα-γράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσασε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουρ-γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανο-νισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του,β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών επιτρο-πών,γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών επιτροπών,δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,

38

Page 39: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτωντου,θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,ια) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση του ε-

ρευνητικού κέντρου, την εύρυθµη λειτουργία του και τηνεκπλήρωση του σκοπού του.

14. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, µετονοµάζο-νται, συγχωνεύονται ή καταργούνται µε απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερααπό σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος.

Κεφάλαιο Ζ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 38 Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήµιο

Πατρών και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Δυτικής Ελλά-δας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας), µε έδρα την Πάτρα καταρ-γείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτε-λές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο ΠανεπιστήµιοΠατρών, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίςάλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δι-καιώµατα, µε εξαίρεση τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι., και σε όλεςτις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως οιονείκαθολικός διάδοχος αυτού, µε την επιφύλαξη της παρα-γράφου 7, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλουδικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλωννοµικών προσώπων. Ο εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τααρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων και Σχολών τουΤ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε την πα-ράγραφο 1 του άρθρου 40, Τµήµατα και Σχολές του Πα-νεπιστηµίου Πατρών. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρο-νται στα αντίστοιχα Τµήµατα.

2. Κατ’ εξαίρεση, εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Πε-λοποννήσου η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, τα Τµή-µατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πλη-ροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολι-τικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας καιπεριέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότη-τα, νοµή και κατοχή τα εργαστήρια, ο εξοπλισµός, τα αρ-χεία, βιβλιοθήκες και λοιπές δοµές που εξυπηρετούν τιςανωτέρω ακαδηµαικές µονάδες.

3. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά-δας συνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Πατρών χωρίςδιακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδο-νται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ισχύουν έναντι τουΠανεπιστηµίου Πατρών. Κατ’ εξαίρεση εκκρεµείς δίκεςµε αίτηµα τον διορισµό ή υπηρεσιακή µεταβολή προσω-πικού των Τµηµάτων της παραγράφου 2 συνεχίζονται α-πό το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου χωρίς διακοπή τηςδίκης και οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύ-ουν έναντι του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

4. Για τις συµβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρε-σία παρέχεται σε Τµήµατα της παραγράφου 2, ο οικονο-µικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλµατοποίηση και ηπληρωµή γίνονται από το Πανεπιστήµιο Πατρών, αφούβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει τοΠανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Το ίδιο ισχύει και για έργαή υπηρεσίες για τα οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη κατάτην έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερααπό γνώµη της επιτροπής της παραγράφου 6, µπορεί ναεξαιρεθεί σύµβαση από τις διατάξεις της παρούσας καινα οριστεί ως αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήµιο Πελο-ποννήσου. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε σχετι-κό θέµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.

5. α) Τα έργα/προγράµµατα που διαχειρίζεται ο Ειδι-κός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) τουΤ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. τουπανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσεται ο επιστηµονικός υ-πεύθυνος του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 40. Κατ’ ε-ξαίρεση για τα έργα/προγράµµατα που αφορούν το ίδρυ-µα ή και τους φοιτητές (όπως ιδίως πρακτική άσκηση,προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών, απόκτηση ακαδη-µαϊκής εµπειρίας) και είναι συγχρηµατοδοτούµενα µέσωτου προγράµµατος Ε.Σ.Π.Α., τα σχετικά κονδύλια ανακα-τανέµονται µε απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-σης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ανάλο-γα µε τις απαιτήσεις των έργων και υλοποιούνται από τοοικείο Πανεπιστήµιο. Αν τα παραπάνω έργα/προγράµµα-τα χρηµατοδοτούνται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτρο-φιών (Ι.Κ.Υ.) τα σχετικά κονδύλια ανακατανέµονται µε α-πόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα µετις απαιτήσεις των έργων.β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε

την περίπτωση α΄, υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα ταδικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώ-σεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προ-γράµµατα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συ-µπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και συγ-χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλ-λους φορείς που χρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στιςυποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνο-νται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέ-ουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη λήξητους. γ) Η Μονάδα Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης

(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ενσωµατώνεταιστην αντίστοιχη µονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠανεπιστηµίουΠελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταµένου της µονάδας(Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών(Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε.του Πανεπιστηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ε-ρευνητικών προγραµµάτων - έργων εξακολουθούν ναευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξο-πλισµός κάθε έργου µετά την ολοκλήρωση αυτού πε-ριέρχεται στο ίδρυµα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστη-µονικός υπεύθυνος, σύµφωνα µε το άρθρο 40. Η επιτρο-πή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστη-µίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ανα-συγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τον ορι-σµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τµήµατος καιπροστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι των νέων Τµηµάτωνµε θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντωνµελών. Το ειδικό επταµελές όργανο της παρ. 5 του άρ-

39

Page 40: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

θρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω τηςσυνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην ε-πιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανε-πιστηµίου Πελοποννήσου µετέχει, µέχρι τις 31.12.2021,ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και δια-χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας χωρίςδικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποι-ονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος, καθώς και ανπαραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υ-πηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µέλητης επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. τουΤ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται µε απόφα-ση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

6. Το ταµειακό υπόλοιπο προηγουµένων ετών (αποθε-µατικό) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας περιέρχεται στο Πα-νεπιστήµιο Πατρών και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννή-σου, ως αποθεµατικό. Τα ταµειακά διαθέσιµα του τρέχο-ντος έτους περιέρχονται στο Πανεπιστήµιο Πατρών καιστο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ως ταµειακά διαθέσι-µα. Το ποσοστό και το ακριβές ποσό που περιέρχεται σεκάθε ίδρυµα καθορίζεται και µεταφέρεται µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύ-στερα από εισήγηση µε συνηµµένη σχετική οικονοµικήέκθεση πενταµελούς επιτροπής που συγκροτείται µε α-πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-µάτων και στην οποία µετέχουν ως Πρόεδρος ένας (1) υ-πάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων και ως µέλη ένας (1) εκπρόσωπος από κάθεΠανεπιστήµιο που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλη-το και οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευ-σης και Αντιπρύτανης Οικονοµικών Προγραµµατισµούκαι Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η εισήγησηυποβάλλεται σε προθεσµία που θέτει ο Υπουργός στηναπόφαση συγκρότησης.

7. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευµάτων: αα) κατανέµονται στα Πανεπιστήµια Πατρών και Πελο-

ποννήσου τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, τα ο-ποία περιέρχονται σε ένα από τα δύο Ιδρύµατα κατάπλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, σύµφωνα µε την από-φαση, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαι-ώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµι-κών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιό-τητας. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου τοοικείο Ίδρυµα υπεισέρχεται αναδροµικά, από την έναρξηισχύος του παρόντος νόµου, και χωρίς άλλη διατύπωσησε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα σχετικάµε τα οριζόµενα στην απόφαση ακίνητα,ββ) µπορεί να καθορίζονται ειδικά θέµατα, όπως ιδίως

η υποχρέωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης συγκε-κριµένων ακινήτων από το ίδρυµα στο οποίο περιέρχεταιη κυριότητα στο άλλο, και γγ) µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά

θέµατα ως προς τον επιµερισµό του ταµειακού υπολοί-που και των ταµειακών διαθεσίµων του Τ.Ε.Ι. ΔυτικήςΕλλάδας, και δδ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του

παρόντος άρθρου. β) Για την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης

περίπτωσης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων µπορεί να ζητά τη γνώµη της Επιτροπής της

παραγράφου 6. Ως προς τα θέµατα που ρυθµίζονται µετην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ η απόφασηεκδίδεται άπαξ και δεν ανακαλείται για λόγους ουσίας.

Άρθρο 39Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στοΠανεπιστήµιο Πατρών και στο Πανεπιστήµιο Πελοπον-

νήσου

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά-δας µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένωνκαι των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέ-ρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντοςστο Πανεπιστήµιο Πατρών, σύµφωνα µε τα άρθρα 40 έ-ως 42. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως προσωπικό τουΤ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που υπηρετεί στη Σχολή Τεχνο-λογικών Εφαρµογών και στα Τµήµατα ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχα-νολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και στο ΤµήµαΠροσωπικού, στο Τµήµα Προµηθειών και ΔιαχείρισηςΠεριουσίας, στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων καιΥπηρεσιών και στο Τµήµα Συντήρησης, µε τις αντίστοι-χες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινώνή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως, α-πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο ΠανεπιστήµιοΠελοποννήσου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων40 έως 42. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπι-στώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του οικείου Πανεπι-στηµίου, που εκδίδονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες α-πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, µνηµονεύουν τιςθέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν και δηµο-σιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στις απο-φάσεις του Πρύτανη του προηγούµενου εδαφίου, καθώςκαι σε περίπτωση άρνησης ένταξης, ασκείται έλεγχοςνοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων αυτεπαγγέλτως, µέσα σε προθεσµία έξι(6) µηνών από την έκδοση της πράξης ή κατόπιν προ-σφυγής που ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) η-µερών που αρχίζει από την έκδοση της διαπιστωτικήςπράξης ένταξης ή της αρνητικής απάντησης ή από την ά-πρακτη πάροδο τριών (3) µηνών από την κατάθεση απότον ενδιαφερόµενο αιτήµατος έκδοσης διαπιστωτικήςπράξης ένταξης. Σε περίπτωση προσφυγής, ο έλεγχοςνοµιµότητας ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2)µηνών από την κατάθεση της προσφυγής.

Άρθρο 40Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσ-σονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών ως ε-ξής:α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογοθεραπείας του

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Λογοθε-ραπείας του Πανεπιστηµίου Πατρών.β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Νοση-λευτικής του Πανεπιστηµίου Πατρών.γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Φυσικο-θεραπείας του Πανεπιστηµίου Πατρών.δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµε-

40

Page 41: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

τρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµή-µα Επιστήµης Υλικών ή στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας τουΠανεπιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων µε έδρα το Μεσολόγγι του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδαςεντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τε-χνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανε-πιστηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων µε έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ε-ντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνο-λογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπι-στηµίου Πατρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.ζ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας

και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδωντου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοι-κητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκη-σης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών ή στο ΤµήµαΜουσειολογίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.η) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµα-

τοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονταιστο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στοΤµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών,σύµφωνα µε την παράγραφο 3.θ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρή-

σεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµή-µα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών.ι) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας –

Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσ-σονται στο Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδα-τοκαλλιεργειών του Πανεπιστηµίου Πατρών.ια) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπό-

νων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο ΤµήµαΓεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πατρών.ιβ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Επι-στηµών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας τουΠανεπιστηµίου Πατρών.

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσ-σονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσουως εξής:α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στοΤµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-λογιστών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφο-

ρικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στοΤµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-λογιστών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχα-

νικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στοΤµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πε-λοποννήσου.δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών

Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο ΤµήµαΠολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πελοποννή-σου.

3. Τα µέλη Δ.Ε.Π., που σύµφωνα µε την παράγραφο 1µπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα α-πό ένα Τµήµατα, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατααυτά µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών,µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργι-

κές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τουςπου κατατίθεται στη Γραµµατεία της Συγκλήτου, γνώµητου Συµβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγρά-φου 1 του άρθρου 44 και αιτιολογηµένη απόφαση τηςΣυγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) ερ-γάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντοςκαι η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµεςηµέρες από την κατάθεση και δηµοσιεύεται στην Εφηµε-ρίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλειαίτηση, εντάσσεται µε απόφαση της Συγκλήτου, µε τηνανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τµηµά-των, στα οποία έχει δικαίωµα ένταξης σύµφωνα µε τηνπαράγραφο 1.

4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδαςπροσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπι-στηµίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέ-λους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σεαντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλουςΔ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου, µε την επιφύλαξη τηςπερίπτωσης δ΄.β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελ-λάδας ή προσωποπαγή θέση είτε σύµφωνα µε την περί-πτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011(Α΄ 195) είτε σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρα-γράφου 5 του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώ-σεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωπο-παγή θέση µελών Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστηµίου καιζητούν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανι-κή θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατάπαρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-

λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανικήτης ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνώναπό την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συ-ντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χω-ρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής ισχύειαπό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για

µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµα-τος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολο-γητικά και βιογραφικό σηµείωµα. Αιτήσεις υποβάλλονταιµέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταµε-λείς επιτροπές κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέ-λη. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστηµίου,ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σεκάθε Τµήµα µία επιτροπή κρίσης από καθηγητές Πανεπι-στηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένουµε το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος. Η Σύγκλητος συ-ντάσσει κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υπο-βάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος. Μέσα σε δέκα (10)εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή καιµεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος µπορούν να ζη-τούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περι-πτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999(Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια τουγνωστικού αντικειµένου των εκλεκτόρων. Μετά την πα-ρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η

41

Page 42: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τονκατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της. Η α-πόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περί-πτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τό-σα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναποµείναντα ναµην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύ-γκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκνέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη των επιτροπώνέχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µεπράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου, ύστερα από α-πόφαση της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετάζονται και α-ξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδροµή των προσό-ντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτω-σης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότεροµέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους µε πλήρηφάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονταιστον Πρύτανη για έλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγ-µατοποιείται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) η-µερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσηςσχετική πράξη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παρέ-λευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έλεγχονοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και το όνοµααυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έ-λεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υπο-βολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) η-µέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότηταςαπό τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προ-θεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του φα-κέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-µάτων. Η πράξη µετατροπής ισχύει από την έναρξη ι-σχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί µέχριτις 31.8.2019, διαφορετικά ισχύει από την ηµεροµηνίαέκδοσης της πράξης. Αιτήσεις µετατροπής θέσης υπο-βάλλονται µέχρι δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υπο-βάλλεται µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκ-δοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετι-κό Τµήµα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρρι-ψης και της δεύτερης αίτησης το µέλος Δ.Ε.Π. παραµέ-νει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.

γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπα-γείς θέσεις διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέ-σης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-ντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονταιστο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµί-ου από την 1.1.2020, εφόσον η πράξη µετατροπής εκδο-θεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά από τηνηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε-

φαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητείαή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανά-λογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώςκαθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκειστα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται:αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του

ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών,ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους

υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωµα του εκλέγεινκαι το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοί-κησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής εφαρµό-

ζονται οι κείµενες διατάξεις που αφορούν τους υπηρε-τούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κάτοχοςδιδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχρι τις31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη µε-τατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σεπροσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενοεξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο ο-ποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορι-κής διατριβής σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέ-χνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασί-ζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ τηςπαρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επι-τροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστοντης βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συνα-φούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του αιτούµενουτη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφα-ση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλητης προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-µα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσειςτης επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχονοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστι-κή προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδειγια τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε τριά-ντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµ-µένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µε-τατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώ-µατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τηνπαρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έ-λεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και τοόνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπό-κειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδεί-ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-ρα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξή-ντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµι-µότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλει-στική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευ-ση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από τηνηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά τηνηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού δι-πλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουναπό την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγήστο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνε-ται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ ηµισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1.1.2020, εφό-σον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, δια-φορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσ-

σονται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µε-λών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλ-λης διάταξης.

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέ-ντε (5) ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις πε-ριπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς ταΤµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 36, προκειµένουγια το Πανεπιστήµιο Πατρών και της παραγράφου 1 τουάρθρου 46, προκειµένου για το Πανεπιστήµιο Πελοπον-νήσου. Αυτό ισχύει για την πρώτη µετακίνηση µετά τηνένταξη σε Τµήµα του οικείου Πανεπιστηµίου και µόνο γιααιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31.12.2019, διαφορε-

42

Page 43: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

τικά έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους έναρξης της α-καδηµαϊκής λειτουργίας του Τµήµατος υποδοχής και α-φορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του οικείουΠανεπιστηµίου. Για την πρώτη µετακίνηση µέλουςΔ.Ε.Π. που προέρχεται από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας α-ποφασίζει η Σύγκλητος, ύστερα από γνώµη του Συµβου-λίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρ-θρου 44, προκειµένου για το Πανεπιστήµιο Πατρών καιτου Συµβουλίου Ένταξης της παραγράφου 1 του άρθρου54, προκειµένου για το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5 του άρ-θρου 16 του ν. 4009/2011.

6. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που ε-ντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πα-τρών ή στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε δικαίωµαµετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύµφωνα µετην παράγραφο 4, έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστείΚοσµήτορας, Πρόεδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα,σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στονν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγο-νται µόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστή-µιο. Αν µέλος Δ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότηταγια Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση µετατροπής τηςθέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέληΔ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδαςκαι παραµένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστή-µιο Πατρών ή στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, δεν έ-χουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπου οργά-νου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν στασυλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέων καιστα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρόσω-πων οργάνων.

Άρθρο 41Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονταισε Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Πατρών ή τουΠανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την αντι-στοιχία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40. Τα µέληΕ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµο-γών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στη ΣχολήΜηχανικών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Αν οι θέ-σεις τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς, εντάσσονταιστο αντίστοιχο Τµήµα. Αν οι θέσεις τους ανήκουν στο Ί-δρυµα εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Τα µέληΕ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.: αα) του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι.

Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης Υ-λικών ή στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΠανεπιστηµίουΠατρών, ββ) του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έδρα το

Μεσολόγγι, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έ-δρα την Πάτρα και του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµα-τοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονταιστο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στοΤµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Πατρών, γγ) του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινω-

νίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι.Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Ε-

πιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρι-σµού ή στο Τµήµα Μουσειολογίας του ΠανεπιστηµίουΠατρών,

µε πράξη του Πρύτανη, σύµφωνα µε το γνωστικό τουςαντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος,ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραµµα-τεία της Συγκλήτου, γνώµη του Συµβουλίου Ένταξης καιΑνάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου 44 και αιτιο-λογηµένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθε-ται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξηισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται µέσα σεείκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση και δη-µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν µέλοςΕ.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται µεαπόφαση της Συγκλήτου, µε την ανωτέρω διαδικασία καικριτήρια, σε ένα από τα δύο παραπάνω Τµήµατα. Τα µέ-λη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται µε την ίδιαεργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργα-νική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκόκαθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίουκαι στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογι-κή προσαρµογή επέρχεται από την 1.1.2020. Αν προκύ-πτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυ-τές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφο-ρά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική δια-φορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξησητων αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδο-µάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 τουν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ.3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 42Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα-τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. ΔυτικήςΕλλάδας µεταφέρεται αυτοδικαίως στο ΠανεπιστήµιοΠατρών, µε εξαίρεση το προσωπικό που είναι κατανεµη-µένο και υπηρετεί στα Τµήµατα της παραγράφου 2 τουάρθρου 38, στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, καθώςκαι το προσωπικό που είναι κατανεµηµένο και υπηρετείστον Ε.Λ.Κ.Ε. στο Τµήµα Προσωπικού, στο Τµήµα Προ-µηθειών και Διαχείρισης Περιουσίας, στο Τµήµα Πληρο-φοριακών Συστηµάτων και Υπηρεσιών και στο Τµήµα Συ-ντήρησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο µεταφέ-ρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σεθέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει, οργανική ή προ-σωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατη-γορία - εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδιαειδικότητα και µε τον βαθµό που κατέχει και παραµένειστην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα α-πό υποβολή αίτησης, η µετακίνηση του προσωπικού σεάλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και η τοποθέτηση γί-νονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφω-να µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούνη οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοι-πά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δικηγόροι µεσύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθη εντολή τουΤ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µεταφέρονται αυτοδίκαια και ε-ξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να α-σκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πατρών µετην ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια

43

Page 44: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

διάρκεια. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στοΤµήµα του Πανεπιστηµίου στο οποίο µεταφέρονται καιτα µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος του Τ.Ε.Ι. ΔυτικήςΕλλάδας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-θρου 40, σε προσωποπαγείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµόκαι το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουνκατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µε σχέσηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστη-µονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακα-δηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτα-κτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρε-σίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο οικείο,σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Πανεπιστήµιο µε το ίδιοκαθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ί-διο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους µεσυµβάσεις έργου.

Άρθρο 43Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

1. α) Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.Δυτικής Ελλάδας, όσοι δηλαδή κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρε-ώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών γιατη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπι-στήµιο Πατρών, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφί-ου, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 τουάρθρου 40, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδέςτους σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 5. Ειδικότερα,µε απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη πουεκδίδεται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τηνέναρξη ισχύος του παρόντος:αα) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων

µε έδρα το Μεσολόγγι, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχει-ρήσεων µε έδρα την Πάτρα καιτου Τµήµατος Λογιστικήςκαι Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ε-ντάσσονται στο Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνο-λογίας ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπι-στηµίου Πατρών,ββ) οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας

και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδωντου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Διοι-κητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή στο Τµήµα Διοίκη-σης Τουρισµού ή στο Τµήµα Μουσειολογίας του Πανεπι-στηµίου Πατρών,γγ) οι φοιτητές του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµε-

τρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε ένα α-πό τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών. Οι φοιτητέςτου Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας έχουν δικαίωµανα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, µόνο σύµφωνα µετην παράγραφο 2,δδ) οι φοιτητές του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τµήµα Επι-στηµών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας τουΠανεπιστηµίου Πατρών. Οι φοιτητές του Τµήµατος Κοι-νωνικής Εργασίας έχουν δικαίωµα να ολοκληρώσουν τιςσπουδές τους, µόνο σύµφωνα µε την παράγραφο 2. β) Οι φοιτητές των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανι-

κών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΜηχανολόγωνΜηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.

Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπι-στήµιο Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την αντιστοιχία τηςπαραγράφου 2 του άρθορυ 40, µε δικαίωµα να ολοκλη-ρώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τις παραγρά-φους 2 και 5.

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την απο-φοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ι-σχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν καιολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του ΤµήµατοςΤ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτ-λο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχια-κών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έωςτην ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµέ-νους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές,οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουντον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α-ντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να α-σκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκονταστο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυ-χιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε από-φαση των οργάνων του Τµήµατος του οικείου Πανεπι-στηµίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητεςµπορεί να ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύ-µατος.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών,την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικώνκαι πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγησηπιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµη-µάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του οικείουΠανεπιστηµίου.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ-χώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικάκαι µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδώντου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υ-περβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τηλήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικόπρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα(4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα, µε τον περιορισµότης παραγράφου 1, µε αίτηση, που καταθέτουν στηγραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσσονται, αντίνα ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολου-θήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδώντου αντίστοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουνπτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση οιφοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων µε έ-δρα το Μεσολόγγι, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσε-ων µε έδρα την Πάτρα και του Τµήµατος Λογιστικής καιΧρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας µπο-ρούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τµήµατα Διοι-κητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρι-σµού του Πανεπιστηµίου Πατρών και οι φοιτητές τουΤµήµατος Διοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολι-τιστικών και Τουριστικών Μονάδων µπορούν να υποβά-λουν αίτηση σε ένα από τα Τµήµατα Διοικητικής Επιστή-µης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισµού ή Μουσειο-λογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, ανεξάρτητα από τοΤµήµα στο οποίο εντάχθηκαν σύµφωνα µε την παράγρα-φο 1. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορε-

44

Page 45: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

τικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση τηςβαθµολογίας στο τελευταίο µάθηµα και είναι δυνατόν ναανακληθεί µε νέα αίτηση του ενδιαφεροµένου που υπο-βάλλεται το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την κατάθεσητης αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον µαθήµατα καθορίζο-νται µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος, ύστερα απόσχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, η οποία ε-γκρίνεται από τη Σύγκλητο και µε την οποία γίνεται αντι-στοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών τουΤµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µαθήµατα του προγράµµατος σπου-δών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου. Η απόφαση τηςΣυνέλευσης του Τµήµατος, του προηγούµενου εδαφίου,µε τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστηµί-ου, εκδίδεται έως την 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωσηπριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές.Δεν αντιστοιχείται µε µάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψηγια τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσηςη πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτικήάσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών τουΤµήµατος του Πανεπιστηµίου. Για τα µαθήµατα που ολο-κλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση,που δεν λαµβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίουπανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βε-βαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 44Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Πατρών

1. α) Στο Πανεπιστήµιο Πατρών λειτουργεί έως τις31.8.2020 Συµβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης, στο οποίοµετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρό-ντος Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτη-τικής Μέριµνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόε-δρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντοςΑντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανά-πτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ο υπηρετών κατάτην έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορας της Σχο-λής Διοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά-δας, καθώς και οι εκάστοτε εκλεγµένοι Αντιπρυτάνεις Α-καδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας και Οι-κονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Πανεπι-στηµίου Πατρών, ως µέλη. Το Συµβούλιο Ένταξης και Α-νάπτυξης έχει τις εξής αρµοδιότητες:αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των µε-

λών Δ.Ε.Π. και των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι.,του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε Τµήµατα, σύµφωνα µε ό-σα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 και στοάρθρο 41,γγ) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνη-

ση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύµφωναµε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 40,δδ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συ-

γκρότηση των Επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου36.β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότη-

τές του περιέρχονται στα οικεία ακαδηµαϊκά όργανα,σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 35, µεεξαίρεση τη Σχολή Νοµικών Επιστηµών, έως την ολοκλή-ρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης τωνοργάνων διοίκησης των Σχολών µε εκλογική διαδικασία,οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από

προσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση τηςΣυγκλήτου και αποτελείται από:αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου

ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθ-µίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµα-τος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των ορ-

γάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργό-τερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κο-σµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις31.5.2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έωςδύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδα-φίων.

3. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 36, µεεξαίρεση το Τµήµα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, λειτουργείπροσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως τις 31.8.2019, οπότε καιαναδεικνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφω-να µε το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχριτα Τµήµατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωναµε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξηλειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζε-ται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµε-να εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν απότην έναρξη της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόε-δροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέληΔ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοί-κησης του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονταιστον ν. 4485/2017.

4. α) Στο Τµήµα Νοµικής λειτουργεί, από την 1η Σε-πτεµβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδηµαϊ-κής του λειτουργίας και µέχρι να καταστεί αυτοδύναµο,σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017, προσωρινήΣυνέλευση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, στην οποία µπορούν να µετέχουν και µέλη Δ.Ε.Π.άλλων Α.Ε.Ι., µεταξύ των οποίων και µέλη Δ.Ε.Π. της ε-πιτροπής της περίπτωσης β΄. Η προσωρινή Συνέλευσητελεί και χρέη Κοσµητείας µέχρι να εκλεγεί στο Τµήµα ι-κανός αριθµός µελών Δ.Ε.Π., ώστε να είναι δυνατή η συ-γκρότηση Κοσµητείας σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-θρου 18 του ν. 4485/2017.β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση τηςΣυγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών, συστήνεται καισυγκροτείται εννεαµελής επιστηµονική επιτροπή. Στηνεπιτροπή ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, µέληΔ.Ε.Π. Νοµικών Σχολών ή µέλη Δ.Ε.Π. άλλων σχολώνπου διδάσκουν µαθήµατα του ευρύτερου κλάδου των νο-µικών επιστηµών, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, της η-µεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόταση της Συγκλήτου υ-ποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µη-νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετηπερίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-µάτων συγκροτεί την επιτροπή, χωρίς την πρόταση τουπροηγούµενου εδαφίου. Αρµοδιότητα της επιστηµονικήςεπιτροπής είναι να καταρτίσει το πρώτο πρόγραµµασπουδών του Τµήµατος και να το υποβάλει προς έγκρισηστη Σύγκλητο.

45

Page 46: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Άρθρο 45Ίδρυση και µετονοµασία Σχολών

1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξήςΣχολές:α) Γεωπονίας και Τροφίµων, µε έδρα την Καλαµάτα.β) Διοίκησης, µε έδρα την Καλαµάτα.γ) Επιστηµών Υγείας, µε έδρα την Τρίπολη.δ) Μηχανικών, µε έδρα την Πάτρα.2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έ-

ναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραµµατεία για τη διοικη-

τική και γραµµατειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουρ-γεί σε επίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτ α΄ τηςπαρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

4. Η Σχολή Οικονοµίας, Διοίκησης και Πληροφορικήςτου Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µετονοµάζεται σεΣχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 46Ίδρυση Τµηµάτων

1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξήςΤµήµατα:α) Γεωπονίας, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίµων.β) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την

Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίαςκαι Τροφίµων.γ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την

Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, µε έδρα

την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκη-σης.ε) Λογοθεραπείας, µε έδρα την Καλαµάτα, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.στ) Επιστήµης Διατροφής και Διαιτολογίας, µε έδρα

την Καλαµάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστη-µών Υγείας.ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, µε έδρα το

Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών.η) Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα

την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµίαςκαι Τεχνολογίας.θ) Ψηφιακών Συστηµάτων, µε έδρα την Σπάρτη, το ο-

ποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµίας και Τεχνολογίας.ι) Φυσικοθεραπείας, µε έδρα την Σπάρτη, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.ια) Δηµόσιας Υγείας, µε έδρα την Τρίπολη, το οποίο ε-

ντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών, µε έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στηΣχολή Μηχανικών.ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα την Πάτρα, το

οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.ιδ) Πολιτικών Μηχανικών µε έδρα την Πάτρα, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.ιε) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης, µε έδρα

την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.ιστ) Αγροτικής Οικονοµίας µε έδρα το Άργος, το οποίο

εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.

2. Το Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Αν-θρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστηµί-ου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υ-γείας και έχει έδρα την Τρίπολη.

3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του παρό-ντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει απότην έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020, µε εξαί-ρεση τα Τµήµατα Δηµόσιας Υγείας, Αγροτικής Οικονο-µίας και Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης, η έ-ναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορί-ζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκ-δίδεται ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υ-ποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντωςόχι νωρίτερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021. Η α-πόφαση αυτή εκδίδεται έως τις (30) Απριλίου του προη-γούµενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδηµαϊκήςλειτουργίας. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίουείναι αποκλειστική.

4. Σε κάθε Τµήµα συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λει-τουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωνα µε την περίπτ α΄της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχειδιοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτι-κό και ερευνητικό έργο του.

5. Σε καθένα από τα Τµήµατα Επιστήµης Διατροφήςκαι Διαιτολογίας, Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών,Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Στατιστικής καιΑναλογιστικής Επιστήµης, Αγροτικής Οικονοµίας, Φυσι-κοθεραπείας και Δηµόσιας Υγείας συνιστώνται οκτώ (8)θέσεις µελών Δ.Ε.Π..

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων που ι-δρύονται µε το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακα-δηµαϊκά εξάµηνα, µε εξαίρεση τα Τµήµατα Γεωπονίαςκαι Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, στα οποία η α-παιτούµενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ο-ρίζεται σε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.

7. Η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών τωνΤµηµάτων που ιδρύονται µε το παρόν γίνεται σύµφωναµε το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκρο-τείται µε απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, που εκ-δίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου Ένταξης,και στην οποία µετέχουν µέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συνα-φούς γνωστικού αντικειµένου, εισηγείται στην προσωρι-νή Συνέλευση για το περιεχόµενο του προγράµµατοςσπουδών. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιη-µένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίη-σης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.),σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδά-φιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 τουν. 4009/2011.

Άρθρο 47Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπι-στηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδηµαϊκήµονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Καλαµάτα.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής καιεφαρµοσµένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητι-κών αποτελεσµάτων προς όφελος της ελληνικής κοινω-νίας, γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων,δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φο-ρείς, ε) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τονιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδων

46

Page 47: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, στ) η ανάπτυξησυνεργασιών µε ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ε-ρευνητικών, αναπτυξιακών και συµβουλευτικών δράσε-ων, ιδίως στους τοµείς: αα) της γεωπονικής επιστήµης,ββ) της επιστήµης και της τεχνολογίας των τροφίµων,γγ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, δδ)της διοίκησης και της οικονοµίας, εε) της επιστήµης τωνµαθηµατικών και της πληροφορικής, στστ) των κοινωνι-κών και πολιτικών επιστηµών και ζζ) των επιστηµών υγεί-ας.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα

και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προςτρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του,β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδα-

πής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιο-ποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το Ελληνι-

κό Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικάπρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ καιβ΄ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις καιφορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, επιστηµονικά ή τε-χνολογικά πάρκα και διαµεσολαβεί στη διασύνδεση τηςέρευνας µε την εκπαίδευση, την οικονοµία, την κοινωνίακαι τον πολιτισµό,δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώ-

µονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-

ναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:α) Βιοτεχνολογικών Εφαρµογών στη γεωπονία, στα

τρόφιµα και στο περιβάλλον, µε έδρα την Καλαµάτα καιµε εξειδίκευση: αα) στις εφαρµογές της βιοτεχνολογίαςστα τρόφιµα, στη γεωπονία και στο περιβάλλον για ποιο-τική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής,για παραγωγή τροφίµων υψηλής διατροφικής αξίας µε υ-ψηλή µικροβιολογική και χηµική ασφάλεια, για αξιοποίη-ση των αποβλήτων βιοµηχανιών τροφίµων και εξοικονό-µηση ενέργειας και ββ) στην εφαρµογή καινοτόµων µε-θοδολογιών για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στο σχε-διασµό και στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ενώσεωνσυµπεριλαµβανοµένων φυσικών προϊόντων, πεπτιδίων,πρωτεϊνών, σακχάρων και γενικότερα οργανικών ενώσε-ων.β) Εφαρµοσµένης Μοντελοποίησης (Αpplied Μodeling)

µε έδρα την Καλαµάτα και µε εξειδίκευση στην έρευνα,ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων εφαρµοσµένων µαθη-µατικών για την επίλυση προβληµάτων που απαντώνταιστις φυσικές επιστήµες, στη µηχανική, στην οικονοµίακαι τα χρηµατοοικονοµικά, στη διοίκηση, στις βιολογικέςεπιστήµες και στη γεωπονία.γ) Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων,

µε έδρα την Τρίπολη και µε εξειδίκευση στην έρευνα, α-νάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων για την επίλυση προ-βληµάτων στον χώρο της υπολογιστικής επιστήµης καιτων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων.δ) Εφαρµογών Πληροφορικής στην Τέχνη και τον Πο-

λιτισµό, µε έδρα την Τρίπολη και παράρτηµα στην Καλα-µάτα και µε εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και ε-φαρµογή µεθόδων και τεχνικών Πληροφορικής στον Πο-λιτισµό. ε) Νέων Τεχνολογιών για την Επιχειρηµατικότητα και

την Παραγωγή, µε έδρα την Τρίπολη και παράρτηµα στηνΚαλαµάτα και µε εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη

µεθόδων για καινοτόµες πληροφοριακές εφαρµογέςστις οικονοµικές, διοικητικές και γεωπονικές επιστήµες.στ) Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης και Ποσοτικών Με-

θόδων στην Οικονοµία, µε έδρα την Καλαµάτα και πα-ράρτηµα στην Τρίπολη και µε εξειδίκευση: αα) στην ανά-λυση των σύγχρονων χρηµατοδοτικών προϊόντων, ββ)στις µεθόδους διαχείρισης και αντιστάθµισης κινδύνουστην οικονοµία και την παραγωγή, γγ) στην ανάπτυξηµοντέλων πρόβλεψης και ερµηνείας για οικονοµικούςκαι κοινωνικούς δείκτες, δδ) στην εφαρµογή µεθόδωνβελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και εε) στη µελέτη τηςεπίδρασης των κοινωνικών και των οικονοµικών παραγό-ντων στα χρηµατοδοτικά προϊόντα.ζ) Μεσογειακής Διατροφής και Λειτουργικών Τροφί-

µων, µε έδρα την Καλαµάτα και µε εξειδίκευση στη µελέ-τη της µεσογειακής διατροφής και στην ανάπτυξη µεθο-δολογιών για την παραγωγή λειτουργικών τροφίµων µεσυγκεκριµένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που απευ-θύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού. η) Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε έδρα την Κόρινθο

και µε εξειδίκευση στη µελέτη του φαινοµένου των µε-ταναστευτικών ροών, των επιπτώσεών του στις ευρω-παϊκές δηµόσιες πολιτικές και του τρόπου αντιµετώπι-σής του στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. θ) Δηµογραφικής γήρανσης, µε έδρα την Κόρινθο και

µε εξειδίκευση στα θέµατα των επιπτώσεων αλλά καιτων ευκαιριών που προκύπτουν από το φαινόµενο τηςδηµογραφικής γήρανσης σε κοινωνικό αλλά και σε οικο-νοµικό επίπεδο.ι) Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετα-

σχηµατισµού (Technology Governance and DigitalTransformation), µε έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στηνέρευνα, στην ανάπτυξη και στον σχεδιασµό συστηµάτωνγια την υποστήριξη του ψηφιακού µετασχηµατισµού τηςκοινωνίας, της οικονοµίας και της διοίκησης, στη θεωρη-τική έρευνα σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,στη θεωρητική και εφαρµοσµένη έρευνα στον κοινωνικόµετασχηµατισµό.ια) Ενσωµατωµένων Συστηµάτων, Μικρο-Νανο-Ηλε-

κτρονικής Εφαρµογών (Micro-Nano-Electronics EmbeddedSystems and Applications), µε έδρα την Πάτρα µε εξειδί-κευση: αα) στη διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έ-ρευνας στα κυβερνοφυσικά συστήµατα, στις θεµατικέςπεριοχές των αυτοµατισµών και του ενσωµατωµένου λο-γισµικού, ββ) στα βιοϊατρικά συστήµατα και εφαρµογέςκαι στον σχεδιασµό ενσωµατωµένων συστηµάτων υλι-κού και γγ) στη µικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική,στα προηγµένα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυ-κλώµατα και διατάξεις, αισθητήρες και συστήµατα µέ-τρησης/ελέγχου.ιβ) Ενεργειακών Συστηµάτων και Προηγµένων Υλικών

(Energy Systems and Advanced Materials), µε έδρα τηνΠάτρα και εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες καισυστήµατα παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέρ-γειας, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στις τεχνολο-γίες ελέγχου και προστασίας συστηµάτων µεταφοράς η-λεκτρικής ενέργειας, στις σύγχρονες εσωτερικές ηλε-κτρικές εγκαταστάσεις και αυτοµατισµούς, στη διαχείρι-ση ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια, σε θέµατα ενεργεια-κής αποδοτικότητας και εξοικονόµηση ενέργειας, στις υ-ψηλές τάσεις και στα προηγµένα µονωτικά υλικά, στις ε-πικοινωνίες µέσω γραµµών υψηλής τάσης και σταπροηγµένα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά υλικά και στοι-χεία (devices) και στη φωτονική.

47

Page 48: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ιγ) Υπολογιστικής Μηχανικής και Έρευνας και Εφαρ-µογών στη Μηχανοτρονική, µε έδρα την Πάτρα και εξει-δίκευση στην έρευνα, στον σχεδιασµό και στην ανάπτυ-ξη: αα) λογισµικού για µηχανικούς µε σκοπό την επίλυσηπροβληµάτων στην ανάλυση κατασκευών, στην ακουστι-κή, στην ανάπτυξη νέων υλικών, στη ρευστοµηχανική,στην αεροδυναµική, στη µετάδοση θερµότητας και ακτι-νοβολίας, στη διάχυση µάζας και ββ) συστηµάτων γιατον έλεγχο και αυτοµατισµό της µηχανικής µε ηλεκτρι-κά/ηλεκτρονικά συστήµατα.ιδ) Ελιάς και Ελαιολάδου, µε έδρα την Καλαµάτα και

µε εξειδίκευση σε θέµατα τεχνολογίας παραγωγής καιδιασφάλισης της ποιότητας των παραγόµενων ελαιοκο-µικών προϊόντων.

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-ντές των Ινστιτούτων ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι-ευθυντές επιλέγονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στηνπαράγραφο 7.β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α-σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι-πρόεδρο του Συµβουλίου.γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη δι-

οίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υπο-

δοµών και των εξοπλισµών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-

τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσω-

τερικό κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµήτου Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περι-

πτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συ-ντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το

Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµαταγια τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλοςτου Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-γίας του Π.Ε.Κ..ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι-

σµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στηΣύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµ-

βάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συ-νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσηςα΄ της παραγράφου 10, δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον ε-

σωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελήσυντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόε-δρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτι-

κή του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά

τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολο-

γισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθει-ών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαί-σιο του έργου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 10, δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτού-

του, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό

και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότεραστον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τακαθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντααυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικήςεπιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-ση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µετα-ξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεταινα ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούςσυντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνταιαπό τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ..

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές τωνΙνστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπώνείναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ταοποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριό-τητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων τουΠ.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ε-ρευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίησητων αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τουςεκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγησητων υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η ο-ποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και απο-τελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ι-δρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέ-χθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη,η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-ως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέ-σεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επι-λέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη τουΠρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1)έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, τωνΔιευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συντο-νιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέ-ωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβί-βαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου δι-οίκησης στο Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στοΠ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου Πελο-ποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με

48

Page 49: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

εισήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση τηςΣυγκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµα-τα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και

τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανε-πιστήµιο Πελοποννήσου ειδικά για τη λειτουργία του ε-ρευνητικού κέντρου,β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελ-ληνικού Δηµοσίου,γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµότρίτων,ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται

πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακάστοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατο-ποιείται ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδωνπου προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄,γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντι-πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµικήδιαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργωνκάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επι-στηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη τουΙνστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός πουαποκτάται µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στονκοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησηςυπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευναςγια τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκεςτου Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυ-ντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται γιατις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τηΣύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνώνκαι περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό τουΠ.Ε.Κ.. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ιν-στιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνητων άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται οΕ.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνάτο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου.Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 59 έως 67 τουν. 4485/2017.

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στοΠ.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολεί-ται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έρ-γου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιοτων προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και τηςσυντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαµβάνουν απο-ζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορι-κά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδαδιαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε την υποπα-ράγραφο Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε

την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υπο-παραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσασε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουρ-γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανο-νισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του,β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών Επιτρο-πών,γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών Επιτροπών,δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-

νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτωντου,θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνηγνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονο-µάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτατου Π.Ε.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Άρθρο 48Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πελοποννή-σου (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου), µε έδρα την Καλαµάτα, κα-ταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτο-τελές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο ΠανεπιστήµιοΠελοποννήσου, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως καιχωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµα-τα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι.,ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβο-λή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµο-σίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµέ-νων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Οεξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκεςτων Τµηµάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στααντίστοιχα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου48, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννή-σου. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοι-χα Τµήµατα.

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσουσυνεχίζονται από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου χωρίςδιακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδο-

49

Page 50: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

νται για το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ισχύουν έναντι του Πα-νεπιστηµίου Πελοποννήσου.

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσεταιστον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ο ο-ποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα,ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις του καισυνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράµµατα που οΕ.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµέ-νων των χρηµατοδοτούµενων και συγχρηµατοδοτούµε-νων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς πουχρηµατοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις καιτα δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται και οι υποχρε-ώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από συµβάσειςεργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικο-νοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) τουΤ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ενσωµατώνεται στην αντίστοιχηµονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.Καθήκοντα προϊσταµένου της µονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) καιΠροϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) τουΕ.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάµενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι-στηµίου. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των ερευνητικώνπρογραµµάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έ-ως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευ-νών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πε-λοποννήσου ανασυγκροτείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέ-ρες από τον ορισµό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέ-ου Τµήµατος και προστίθενται ως µέλη εκπρόσωποι τωννέων Τµηµάτων µε θητεία έως τη λήξη της θητείας τωνήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο τηςπαρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκρο-τείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντι-πρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης τουΕ.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µετέχει, µέ-χρι τις 31.12.2021, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετών κατάτην έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτρο-πής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πε-λοποννήσου χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση α-πουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κω-λύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπλη-ρώνεται από ένα (1) από τα υπηρετούντα κατά την έναρ-ξη ισχύος του παρόντος µέλη της επιτροπής ερευνώνκαι διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου,το οποίο επιλέγεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πα-νεπιστηµίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 49Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννή-σου µε τις αντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένωνκαι των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέ-ρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντοςστο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τα άρ-θρα 50 έως 52. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικούδιαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστηµί-ου, που εκδίδονται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τηνέναρξη ισχύος του παρόντος, δηµοσιεύονται στην Εφη-µερίδα της Κυβερνήσεως και στις οποίες µνηµονεύονταιοι θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 50Ένταξη µελών Δ.Ε.Π.

1. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσο-νται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ωςεξής:α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπό-

νων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο ΤµήµαΓεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.β) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµα-

τοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονταιστο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πα-νεπιστηµίου Πελοποννήσου.γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων και Οργανισµών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσ-σονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανι-σµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.δ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογοθεραπείας του

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τµήµα Λογοθερα-πείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφο-

ρικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στοΤµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελο-ποννήσου.στ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφί-

µων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τµήµα Ε-πιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων του ΠανεπιστηµίουΠελοποννήσου.

2. Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. µε την ένταξή τους απο-κτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π. τουΠανεπιστηµίου Πελοποννήσου, κατ’ αντιστοίχιση τωνθέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθµίδας, αναπλη-ρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντεςλέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώςτων µελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, κατά παρέκκλιση κάθεάλλης διάταξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος, προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ε-ντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέ-ση µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου καιόσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π.του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανι-κή θέση επί θητεία µέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πε-λοποννήσου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄. β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωπο-παγή θέση είτε σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε σύµφω-να µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ τηςπαρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σεαντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µελών Δ.Ε.Π.του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και µπορούν να ζητή-σουν τη µετατροπή της θέσης τους σε µόνιµη οργανικήθέση της ίδιας βαθµίδας. Η µετατροπή διενεργείται κατάπαρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-

λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανικήτης ίδιας βαθµίδας, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνώναπό την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η µετατροπή συ-

50

Page 51: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ντελείται µε απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χω-ρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δηµοσιεύεται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής ισχύειαπό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας υποβάλλουν αίτηση για

µετατροπή της θέσης τους στη Γραµµατεία του Τµήµα-τος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τααπαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σηµείωµα.Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 2024και κρίνονται από επταµελείς επιτροπές κρίσης, µε ισά-ριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που αποτελούνται από Κα-θηγητές Πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας και συναφούς γνω-στικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο κάθε Τµήµα-τος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελο-ποννήσου, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συ-γκλήτου, συγκροτείται µία (1) επιτροπή κρίσης σε καθέ-να από τα Τµήµατα της παραγράφου 1. Η Σύγκλητος συ-ντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθεΤµήµα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµα-τος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υπο-βολή, η Συνέλευση ή και µεµονωµένα µέλη Δ.Ε.Π. τουΤµήµατος µπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα,αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τησυνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των εκλεκτόρων.Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενουεδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγο-ντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωµατικάµέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολο-γία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαι-ρεθούν τόσα µέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναποµεί-ναντα να µην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτρο-πής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοι-νοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τµήµατος. Τα µέλη τωνεπιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανα-νεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται γιανα διαπιστωθεί η συνδροµή των προσόντων που προβλέ-πονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο µέσα σε ένα δίµη-νο από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Οι αποφά-σεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τονέλεγχο νοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε απο-κλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανηςεκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσασε δέκα (10) ηµέρες από την παρέλευση της τριακονθή-µερης προθεσµίας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Η πράξηµνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχεικαι δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ηπράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας α-πό τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης πουκατατίθεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσί-ευσή της. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολο-κληρώνεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) η-µερών από την περιέλευση του φακέλου στο ΥπουργείοΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι πράξεις µετα-τροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ε-φόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31.8.2019, δια-φορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Αι-τήσεις µετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φο-

ρές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται µετά την παρέλευσηενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασηςστο ίδιο ή σε διαφορετικό Τµήµα από την αρχική αίτηση.Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης τοµέλος Δ.Ε.Π. παραµένει στη θέση την οποία κατέχει.γ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς

θέσεις διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσηςπου κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό-σοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο µι-σθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου απότην 1η Ιανουαρίου 2020, εφόσον η πράξη µετατροπήςεκδοθεί πριν από την ηµεροµηνία αυτή, διαφορετικά απότην ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε-

φαρµογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητείαή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρµογών, ανά-λογα µε τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος και διατηρούν το µισθολογικό καθεστώςκαθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκειστα µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και υπάγεται:αα) στις κείµενες πριν από την έναρξη ισχύος του

ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρµογών,ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους

υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωµα του εκλέγεινκαι το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοί-κησης του ιδρύµατος. Για το ωράριο διδακτικής απασχό-λησης εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους υ-πηρετούντες λέκτορες Πανεπιστηµίου. Όποιος είναι κά-τοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση µέχριτις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τηµετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σεπροσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείµενοεξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο ο-ποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορι-κής διατριβής, σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας τέ-χνης ή επιστήµης, για τη µετατροπή της θέσης αποφασί-ζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ τηςπαρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταµελής επι-τροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστοντης βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συνα-φούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του αιτούµενουτη µετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφα-ση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλητης προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-µα (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσειςτης επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχονοµιµότητας, ο οποίος πραγµατοποιείται σε αποκλειστι-κή προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Ο Πρύτανης εκδίδειγια τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη µέσα σε τριά-ντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης µε συνηµ-µένο το απαιτούµενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση µε-τατροπής της θέσης µε προσκόµιση διδακτορικού διπλώ-µατος, διαφορετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τηνπαρέλευση της τριακονθήµερης προθεσµίας για τον έ-λεγχο νοµιµότητας. Η πράξη µνηµονεύει τη θέση και τοόνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Ε-φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπό-κειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό Παιδεί-ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε-ρα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται µέσα σε εξή-ντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Ο έλεγχος νοµι-

51

Page 52: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

µότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλει-στική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευ-ση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων. Οι πράξεις µετατροπής ισχύουν από τηνηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά τηνηµεροµηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού δι-πλώµατος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουναπό την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγήστο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστηµίου γίνε-ται µε την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ ηµισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η Ιανουαρίου2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ηµεροµηνίααυτή, διαφορετικά από την ηµεροµηνία έκδοσης τηςπράξης.ε) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσο-

νται και υπάγονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µε-λών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου αποκλειστικά σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλ-λης διάταξης.

4. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλά-χιστον ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις πε-ριπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς ταΤµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 46. Οι διατάξειςτης παρούσας ισχύουν µόνο για αιτήσεις που κατατίθε-νται έως τις 31.12.2019, διαφορετικά έως την 31η Δε-κεµβρίου του έτους έναρξης της ακαδηµαϊκής λειτουρ-γίας του Τµήµατος υποδοχής και για µία µόνο µετακίνη-ση, και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητέςτου Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Για την πρώτη µετα-κίνηση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου αποφα-σίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Έ-νταξης, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 51Ένταξη µελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται σεΤµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,σύµφωνα µε την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρ-θρου 50, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οιθέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σεΤοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπι-στηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. τουΤµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Τα µέλη τουπαρόντος εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση καιτην ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή,και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελώνΕ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου και στο αντίστοιχοµισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή ε-πέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2020. Αν προκύπτουντακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτέςπου δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφοράδιατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφο-ρά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση τωναποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµά-των που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017(Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 52Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα-τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Πελοπον-νήσου µεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Πε-λοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που κατέχει,οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασιακή σχέση,στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιοκλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε τον βαθµό που κατέ-χει και παραµένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναιδυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η µετακίνηση τουπροσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η µετακίνηση και ητοποθέτηση γίνονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµ-βουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφούσυνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας,καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. Οι δι-κηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και πάγια έµµισθηεντολή του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µεταφέρονται αυτοδί-καια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τουςκαι να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήµιο Πε-λοποννήσου µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους ό-ρους και την ίδια διάρκεια.

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µε σχέση ερ-γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, επιστηµονι-κοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδη-µαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτα-κτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρε-σίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπι-στήµιο Πελοποννήσου µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιουςόρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσουςπαρέχουν τις υπηρεσίες τους µε συµβάσεις έργου.

Άρθρο 53Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα του Τ.Ε.Ι.Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρε-ώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών γιατη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατατου Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την α-ντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 50, µε δικαίω-µα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τιςπαραγράφους 2 και 5.

2. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι.Πελοποννήσου συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την απο-φοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, κατά την έναρξη ι-σχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν καιολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του ΤµήµατοςΤ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτ-λο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Προγράµµατα µεταπτυχια-κών σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έωςτην ολοκλήρωση του προγράµµατος από εγγεγραµµέ-νους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές,οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραµµα και λαµβάνουντον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Πανεπιστηµίου.

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι-κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών,αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α-

52

Page 53: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ντίστοιχα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να α-σκούν τα ανατεθειµένα σε αυτούς διδακτικά καθήκονταστο Τµήµα προέλευσης, σε προπτυχιακές και µεταπτυ-χιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν µε από-φαση των οργάνων του Τµήµατος του Πανεπιστηµίουστο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρµοδιότητες µπορείνα ανατίθενται και σε άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων σπουδών,την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικώνκαι πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγησηπιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τµη-µάτων αυτών αρµόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων,σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Τµηµάτων του Πανεπι-στηµίου Πελοποννήσου.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ-χώς στα απαιτούµενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικάκαι µαθήµατα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδώντου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υ-περβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τηλήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικόπρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα(4) εξάµηνα, έχουν τη δυνατότητα µε αίτηση, που κατα-θέτουν στη γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο εντάσ-σονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούνκαι να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επι-πλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών του αντί-στοιχου Τµήµατος Πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίοπανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έ-ως τις 15.9.2019, διαφορετικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέ-ρες από την ανάρτηση της βαθµολογίας στο τελευταίοµάθηµα και είναι δυνατόν να ανακληθεί µε νέα αίτησητου ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι(6) µήνες µετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα ε-πιπλέον µαθήµατα καθορίζονται µε πράξη του Προέδρουτου Τµήµατος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση τηςΣυνέλευσης Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύ-γκλητο και µε την οποία γίνεται αντιστοίχιση µαθηµάτωντου προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µε µα-θήµατα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος τουΠανεπιστηµίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµα-τος, του προηγούµενου εδαφίου, µε τους πρόσθετους ό-ρους λήψης πτυχίου Πανεπιστηµίου, εκδίδεται έως τις30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολήτης αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται µεµάθηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυ-χίου πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση,εκτός αν περιλαµβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντί-στοιχο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του Πανεπι-στηµίου. Για τα µαθήµατα που ολοκλήρωσε επιτυχώς οφοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαµβάνονταιυπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστηµιακής εκπαί-δευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 54Γενικές διατάξεις λειτουργίας

του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

1. α) Στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου λειτουργεί έωςτις 31.8.2020 Συµβούλιο Ένταξης, στo οποίο µετέχουν ουπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτα-νης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ως πρόεδρος, ο υπηρετώνκατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης τουΤ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, οι υπηρετούντες κατά την έναρ-ξη ισχύος του παρόντος Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Πελο-

ποννήσου, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευ-σης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι εκάστοτεεκλεγµένοι Αντιπρυτάνεις Διοικητικών Υποθέσεων ακα-δηµαικών υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας του Πα-νεπιστηµίου Πελοποννήσου, ως µέλη.β) Το Συµβούλιο Ένταξης έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) γνωµοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη µετακίνη-

ση µέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και του Τ.Ε.Ι.Δυτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην πα-ράγραφο 4 του άρθρου 50 και στην παράγραφο 5 του άρ-θρου 40, ββ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος για τη συ-

γκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου46,γγ) είναι αρµόδιο για τη διευθέτηση θεµάτων που αφο-

ρούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπι-στήµιο Πελοποννήσου και τη διασφάλιση της οµαλήςδιεξαγωγής των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτωντου Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, κατά τη µεταβατική περίοδο,σύµφωνα µε το άρθρο 53, όπως ιδίως την εισήγηση προςτη Σύγκλητο για την εύρυθµη λειτουργία και ολοκλήρω-ση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων τουΤ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και την εισήγηση προς τη Σύγκλη-το και την εφαρµογή των αποφάσεων της Συγκλήτου γιατην πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικούπροσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραµµάτων σπου-δών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου µέχρι τηνολοκλήρωσή τους.γ) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρµοδιότη-

τές του περιέρχονται στα οικεία ακαδηµαϊκά όργανα,σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης συµµετέχει έ-ως τις 31.8.2020:α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωµα ψήφου και ως εισηγη-

τής στα θέµατα αρµοδιότητας του Συµβουλίου Ένταξης,καιβ) στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Πελο-

ποννήσου, µε δικαίωµα ψήφου µόνο όταν το ΠρυτανικόΣυµβούλιο ασκεί τις γνωµοδοτικές του αρµοδιότητες.Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή

προσωρινού κωλύµατος, καθώς και αν παραιτηθεί ή ε-κλείψει, τον αναπληρώνει ένα (1) εκ των µελών του Συµ-βουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται µε τον αναπληρω-τή του από το ίδιο το Συµβούλιο.

3. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 45, έ-ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συ-γκρότησης των οργάνων διοίκησης µε εκλογική διαδικα-σία, οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται απόπροσωρινή Κοσµητεία, η οποία ορίζεται µε απόφαση τηςΣυγκλήτου και αποτελείται από:αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου

ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθ-µίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος του Ιδρύµα-τος, συναφούς γνωστικού αντικειµένου,ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος.β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των ορ-

γάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργό-τερο µέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κο-σµήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη µέχρι τις31.5.2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευµάτων µπορεί να δοθεί παράταση έωςδύο (2) φορές, στις προθεσµίες των προηγούµενων εδα-

53

Page 54: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

φίων.4. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 46 λει-

τουργεί προσωρινή Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 24του ν. 4485/2017, έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδει-κνύεται Πρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µετο άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά µέχρι τα Τµή-µατα αυτά να καταστούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε τοάρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τµήµατα η έναρξη λει-τουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδηµαϊκό έτος2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζε-ται προσωρινός Πρόεδρος, σύµφωνα µε τα προηγούµε-να εδάφια, από την 1η Σεπτεµβρίου του έτους πριν απότην έναρξη της ακαδηµαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόε-δροι των Τµηµάτων, προσωρινοί ή µη, καθώς και τα µέληΔ.Ε.Π. αυτών συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα διοί-κησης του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονταιστον ν. 4485/2017.

5. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου που εντάσ-σεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πελο-ποννήσου, µε δικαίωµα µετατροπής της θέσης του σεοργανική, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 50,έχει δικαίωµα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσµήτορας, Πρό-εδρος Τµήµατος ή Διευθυντής Τοµέα, σύµφωνα µε όσαορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σεθέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται µόνο όσοικατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήµιο. Αν µέλοςΔ.Ε.Π. επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ήΑντιπρύτανης, η αίτηση µετατροπής της θέσης του εξε-τάζεται κατά προτεραιότητα. Τα µέλη Δ.Ε.Π. που κατέ-χουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωπο-παγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και παραµένουν σεπροσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,δεν έχουν δικαίωµα εκλογής σε θέση µονοπρόσωπουοργάνου διοίκησης. Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουνστα συλλογικά όργανα διοίκησης Τµηµάτων και Τοµέωνκαι στα εκλεκτορικά σώµατα για ανάδειξη των µονοπρό-σωπων οργάνων.

6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Υγείας, µε-ταβιβάζονται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου κατάπλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή τα πιο κάτω ακίνητακυριότητας, νοµής και κατοχής του Γενικού Παναρκαδι-κού Νοσοκοµείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και συ-γκεκριµένα: αα) γεωτεµάχιο που βρίσκεται στην κτηµατι-κή περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Μάκρης, της δη-µοτικής ενότητας Τριπόλεως, του Δήµου Τριπόλεως Αρ-καδίας, στο 5ο χιλιόµετρο της Ε.Ο. Τρίπολης Καλαµάταςκαι έχει έκταση σύµφωνα µε πρόσφατη καταµέτρηση436.551,57 τ.µ. µε τα επ’ αυτού κτίσµατα, τα συστατικάκαι τα παραρτήµατα του, και ββ) γεωτεµάχιο που βρίσκε-ται στη θέση «Ποταµιά» της κτηµατικής περιφέρειας τηςτοπικής κοινότητας Θάνα, της δηµοτικής ενότητας Τρι-πόλεως του Δήµου Τριπόλεως Αρκαδίας έχει έκτασησύµφωνα µε πρόσφατη καταµέτρηση 15.450,63 τ.µ. µετα επ’ αυτού κτίσµατα, τα συστατικά και τα παραρτήµατατου. Η απόφαση του προηγούµενο εδαφίου εκδίδεται ύ-στερα από σύµφωνη γνώµη των οργάνων διοίκησης τωνοικείων νοµικών προσώπων.β) Η ανωτέρω απόφαση, στην οποία και περιγράφονται

ειδικά τα µεταβιβαζόµενα ακίνητα, µε συνηµµένα τα το-πογραφικά διαγράµµατα του γεωτεµαχίου και τις κατό-ψεις των κτιρίων, καθώς και το κατά περίπτωση αναγκαίο

πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου σύµφωναµε τον ν. 2308/1995 (Α΄ 114) ή απόσπασµα κτηµατολογι-κού διαγράµµατος ή κτηµατολογικό διάγραµµα σύµφωναµε τον ν. 2664/1998 (Α΄ 275), µεταγράφεται στο κατά τό-πον αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γρα-φείο, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στους ανωτέρω νό-µους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 55Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄

1. Διαδικαστικά και άλλα ζητήµατα που ανακύπτουν α-πό την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στο οικείο Πανεπιστήµιο, η σύ-σταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ι-δρύµατος, έως την έκδοση του Οργανισµού, και η πρώ-τη, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τοποθέτησησε αυτές του προσωπικού, ρυθµίζονται µε απόφαση τηςΣυγκλήτου. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταµένων ε-φαρµόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).

2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των Τ.Ε.Ι.µεταφέρονται στο οικείο πανεπιστήµιο και κατανέµονταιστα Τµήµατα που ιδρύονται µε το παρόν, µε απόφασητης Συγκλήτου. Θέσεις µελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. καιΕ.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί ε-γκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από τοοικείο Πανεπιστήµιο.

3. Εκκρεµείς υποθέσεις µελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ενώ-πιον του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου παραπέµπο-νται και κρίνονται από το αρµόδιο πλέον πειθαρχικό συµ-βούλιο µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.

4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελώνΔ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξηµέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικα-σίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης για τις οποίες έχει υπο-βληθεί αίτηση από το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλοςΔ.Ε.Π. µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς καιοι διαδικασίες µετακίνησης που εκκρεµούν κατά την έ-ναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται από το σηµείοπου βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα τουΤµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσ-σονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τα πραγµατικά πε-ριστατικά που ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυ-ξης ή υποβολής της αίτησης. Αν πρόκειται για προκήρυ-ξη νέας θέσης, η διαδικασία συνεχίζεται από τα όργανατου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου, στο οποίο εντάσσο-νται τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. που προκήρυξετη θέση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Αν δενπροκύπτει ακριβής αντιστοιχία, η Σύγκλητος ορίζει τοαρµόδιο Τµήµα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρ-θρου 8 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 18, στην πα-ράγραφο 4 του άρθρου 28, στην παράγραφο 4 του άρ-θρου 40 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 50. Οι ανα-πληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτησηγια µετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιαςβαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 8, 18,28, 40 και 50, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από

54

Page 55: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ήµονιµοποίησης.

5. Τα έτη που τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκά-στοτε βαθµίδα ως µέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται,µετά την ένταξή τους στο οικείο Πανεπιστήµιο, σαν να έ-χουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα καθηγητή Πανεπιστη-µίου.

6. Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησηςµελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όρ-γανα του Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου, στο ο-ποίο εντάσσονται.

7. Εκκρεµείς διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολών, συ-νεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανατου οικείου Πανεπιστηµίου.

8. Μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε προσω-ποπαγείς θέσεις µε δικαίωµα µετατροπής της θέσηςτους σε οργανική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-ντος, µετέχουν στα εκλεκτορικά σώµατα του άρθρου 19του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συµµετοχή απαιτείταιη ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθµίδας, οπότε µετέχουνµόνο οι καθηγητές α΄ βαθµίδας που κατέχουν τακτικήθέση στο Πανεπιστήµιο. Εκλεκτορικά σώµατα που έχουνήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

9. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. διε-νεργούνται αποκλειστικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έ-τος 2018-2019 και οι φοιτητές λαµβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ήΠανεπιστηµίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

10. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, που έχουνιδρυθεί σύµφωνα µε τον ν. 4485/2017 και λειτουργούνστα Τµήµατα των Τ.Ε.Ι. που καταργούνται, µπορούν ναεπανιδρύονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, για ει-σαγωγή φοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020και εφεξής, µε αίτηµα του οικείου Τµήµατος και απόφα-ση της Συγκλήτου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παι-δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, χωρίς την τήρησητης διαδικασίας των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 32του ν. 4485/2017, υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλ-λεται το περιεχόµενο της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ.παρά µόνο ως προς το επισπεύδον Τµήµα.

11. α) Τα Κέντρα Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-σης (Κ.Ε.Ε.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα αντίστοιχαΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Κ.Ε.Ε. του οικείου Πανεπιστηµίου. Ταπρογράµµατα που παρέχονται από τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνε-χίζονται και ολοκληρώνονται µε τους ίδιους όρους καιπροϋποθέσεις ως προς τους εγγεγραµµένους σπουδα-στές από το αντίστοιχο Κέντρο του οικείου Πανεπιστηµί-ου. Δεν απαιτείται επανίδρυση των προγραµµάτων επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης που έχουν ιδρυθεί στα Κ.Ε.Ε.των Τ.Ε.Ι.. β) Το Κέντρο Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Κέντρο Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-σης (Κ.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Ελληνι-κό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο και συνεχίζεται η λειτουρ-γία τους, χωρίς επανίδρυση των προγραµµάτων.

12. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Περιφέ-ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Κ.Τ.Ε.Θεσσαλονίκης και το Κ.Τ.Ε. Σερρών που ιδρύθηκαν µε τοπ.δ. 36/2004 (Α΄ 30), το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας πουιδρύθηκε µε το π.δ. 306/1994 (Α΄ 163), το Κ.Τ.Ε. Πελο-ποννήσου που ιδρύθηκε µε το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123), τοΚ.Τ.Ε. Κρήτης που ιδρύθηκε µε το π.δ. 143/2001 (Α΄ 123)και το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε µε το π.δ.

352/2002 (Α΄ 291) εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικεί-ου Πανεπιστηµίου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαί-ως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµα-τα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις του εντασσόµε-νου Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξοµοιώνεται µε καθολικήδιαδοχή. Οι δίκες του Κ.Τ.Ε. συνεχίζονται από τονΕ.Λ.Κ.Ε. χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρ-χεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Το Κ.Τ.Ε.λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολοτης περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό, µεταβιβά-ζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικόςκύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής καιακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσια-κού στοιχείου του εντασσόµενου νοµικού προσώπου, µετην επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονοµίεςκαι κληροδοσίες και των διατυπώσεων δηµοσιότητας γιατα ακίνητα. Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό τωνανωτέρω νοµικών προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίωςµε την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώνταςτα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απότη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά τον χρόνο συγχώ-νευσης.

13. Η προθεσµία έκδοσης της απόφασης της οικείαςΣυγκλήτου για την έναρξη της ακαδηµαϊκής λειτουργίαςτων Τµηµάτων και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών,σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2, την παρά-γραφο 3 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου25, την παράγραφο 3 του άρθρου 36 και την παράγραφο3 του άρθρου 46, για το ακαδηµαϊκό έτος 2020- 2021,κατ’ εξαίρεση εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου 2019.

Άρθρο 56Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Α΄

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:α) οι περιπτώσεις Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Ι΄ και ΙΑ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), β) το άρθρο 1 του π.δ. 502/1989 (Α΄ 215),γ) η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και οι περιπτώ-

σεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του π.δ. 178/1995 (Α΄94),δ) το π.δ. 5/1996 (Α΄ 3),ε) οι περιπτώσεις 8, 9, 10, 11, 18, 20 και 21 της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του π.δ. 200/1999(Α΄ 179),στ) η παράγραφος 1 και οι περιπτώσεις α΄ και γ΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 234/2000 (Α΄ 198),ζ) οι περιπτώσεις. α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 και οι

περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου1 του π.δ. 247/2003 (Α΄ 222),η) τα άρθρα 1 έως 4, το άρθρο 5 µε εξαίρεση τις παρα-

γράφους 4 και 5, οι παραγράφοι 5 και 6 του άρθρου 6 καιτο άρθρο 7 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240), θ) τα άρθρα 1 έως 3 του π.δ. 64/2008 (Α΄ 92),ι) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση

α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2009 (Α΄44),ια) το π.δ. 82/2013 (Α΄ 123), ιβ) το π.δ. 87/2013 (Α΄ 129), ιγ) το π.δ. 90/2013 (Α΄ 130),ιδ) το π.δ. 91/2013 (Α΄ 131),ιε) το π.δ. 94/2013 (Α΄ 132),ιστ) π.δ. 102/2013 (Α΄ 136),ιζ) το άρθρο 13 του ν. 4521/2018 (Α΄ 13),

55

Page 56: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

µε την επιφύλαξη της παροχής των προγραµµάτωνσπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδο-νίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ-σαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Πελοπον-νήσου, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρ-θρου 11, στην παράγραφο 2 του άρθρου 21, στην παρά-γραφο 2 του άρθρου 31, στην παράγραφο 2 του άρθρου41, καθώς και στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 και τηµετεγγραφή φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.

ΜΕΡΟΣ Β΄Ε.Σ.Δ.Υ., ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ.

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 57Ίδρυση Σχολής Δηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:α) Καταργείται η περίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄

και οι περιπτώσεις γγ΄, δδ΄, εε΄ και στστ΄ αναριθµού-νται σε ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ αντίστοιχα. β) Προστίθεται περίπτωση στ΄ που έχει ως εξής:«στ) Σχολή Δηµόσιας Υγείας, η οποία συγκροτείται α-

πό τα εξής Τµήµατα:αα) Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ββ) Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας.»2. Στη Σχολή και σε καθένα από τα Τµήµατα της παρα-

γράφου 1 οργανώνεται Γραµµατεία για τη διοικητική καιγραµµατειακή υποστήριξή τους, η οποία λειτουργεί σε ε-πίπεδο Τµήµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση Α΄ τηςπαρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

3. Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του Τµήµατος ΠολιτικώνΔηµόσιας Υγείας αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος. Η εισαγωγή των πρώτων προπτυχιακών φοιτη-τών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους2020-2021.

4. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας διοικείται από προσωρινήΚοσµητεία έως τις 31.8.2019, οπότε αναδεικνύονται ταόργανα διοίκησης της Σχολής µε εκλογική διαδικασία. Ηπροσωρινή Κοσµητεία συγκροτείται µε απόφαση της Δι-οικούσας Επιτροπής και αποτελείται από:αα) τον προσωρινό Κοσµήτορα, στη θέση του οποίου

ορίζεται, µε απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθ-µίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τµήµατος της Σχολής, ββ) τους Προέδρους των Τµηµάτων της Σχολής,γγ) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τµήµα της Σχολής.4. Στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας καθήκοντα

προέδρου έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεταιΠρόεδρος µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο23 του ν. 4485/2017, ασκεί ο υπηρετών έως την έναρξη ι-σχύος του παρόντος Κοσµήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ..

5. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας µπορεί να γνωµοδοτείπρος τον Υπουργό Υγείας, σύµφωνα µε την παρ. 3 τουάρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

6. Η Σχολή Δηµόσιας Υγείας και το Τµήµα Πολιτικών

Δηµόσιας Υγείας έχουν έδρα στην Αθήνα. Το κτιριακόσυγκρότηµα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθµός196, όπου στεγάζεται η Ε.Σ.Δ.Υ., παραχωρείται στο Πα-νεπιστήµιο Δυτικής Αττικής κατά χρήση για τη λειτουρ-γία της Σχολής και του Τµήµατος του προηγούµενου ε-δαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί νααρθεί η παραχώρηση ή να τροποποιηθεί ο σκοπός της.

Άρθρο 58Ένταξη της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας

στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

1. Η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) καταρ-γείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτε-λές νοµικό πρόσωπο και εντάσσεται στο ΠανεπιστήµιοΔυτικής Αττικής, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως καιχωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµα-τα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις της Ε.Σ.Δ.Υ.,ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτής, χωρίς την καταβο-λή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµο-σίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµέ-νων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Οεξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και η βιβλιοθήκητης Ε.Σ.Δ.Υ. µεταφέρονται και λειτουργούν στο ΤµήµαΠολιτικών Δηµόσιας Υγείας.

2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο την Ε.Σ.Δ.Υ. συνεχίζο-νται από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής χωρίς διακο-πή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται γιατην Ε.Σ.Δ.Υ. ισχύουν έναντι του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΑττικής.

3. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας(Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. τουΠανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος υπεισέρχεταιαυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγ-µατα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιείόλα τα έργα-προγράµµατα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ. έ-χει αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδο-τούµενων και συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρω-παϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηµατοδοτούν έ-ρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατααυτά συµπεριλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δι-καιώµατα που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας καιέργου µέχρι τη λήξη τους. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοιτων ερευνητικών προγραµµάτων - έργων εξακολουθούννα ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ηεπιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πα-νεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ανασυγκροτείται και προ-στίθεται ως µέλος εκπρόσωπος του Τµήµατος ΠολιτικώνΔηµόσιας Υγείας µε θητεία έως τη λήξη της θητείας τωνήδη ορισθέντων µελών. Το ειδικό επταµελές όργανο τηςπαρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δεν ανα-συγκροτείται λόγω της ένταξης ούτε επανεκλέγεται οΑντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισηςτου Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µετέ-χει, µέχρι τις 31.8.2020, ως επιπλέον µέλος, ο υπηρετώνκατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της ε-πιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. τηςΕ.Σ.Δ.Υ. χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίαςτου για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύµατος,καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται απόένα από τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος τουπαρόντος µέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισηςτου Ε.Λ.Κ.Ε. της Ε.Σ.Δ.Υ., το οποίο επιλέγεται µε από-

56

Page 57: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

φαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττι-κής.

Άρθρο 59Ένταξη του προσωπικού της Εθνικής Σχολής

Δηµόσιας Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. µε τις α-ντίστοιχες θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των προ-σωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδι-καίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπι-στήµιο Δυτικής Αττικής σε θέση αντίστοιχη µε αυτή πουκατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, µε την ίδια εργασια-κή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθµίδα,στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε τον βαθµόπου κατέχει, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στιςεπόµενες παραγράφους. Προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. µεσχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ε-ξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και να ασκεί τακαθήκοντά του στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε τοίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίεςτους µε συµβάσεις έργου. Η µεταφορά και ένταξη τουπροσωπικού διαπιστώνεται µε πράξεις του Πρύτανη τουΠανεπιστηµίου, που εκδίδονται µέσα σε τριάντα (30) η-µέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µνηµονεύ-ουν τις θέσεις και τα ονόµατα αυτών που τις κατέχουνκαι δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι καθηγητές εντάσσονται αυτοδικαίως στο ΤµήµαΠολιτικών Δηµόσιας Υγείας κατ’ αντιστοίχιση των θέσε-ων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθµίδας, ανα-πληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές και υποβάλ-λονται στο ακαδηµαϊκό και µισθολογικό καθεστώς τωνµελών Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίων, σύµφωνα µε τις διατάξειςτου παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διά-ταξης.

3. α) Οι επιµελητές και οι επιστηµονικοί συνεργάτες ε-ντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας σεπροσωποπαγείς θέσεις Ε.ΔΙ.Π.. Για την κατάταξή τουςστην οικεία βαθµίδα (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) προσµετράται οχρόνος υπηρεσίας τους στην Ε.Σ.Δ.Υ. µε την ιδιότητατου επιµελητή ή του επιστηµονικού συνεργάτη. Αν προ-κύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες απόαυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι στην Ε.Σ.Δ.Υ. ηδιαφορά διατηρείται ως προσωπική, σύµφωνα µε όσα ο-ρίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4472/2017(Α΄ 74). β) Το λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. εντάσ-

σεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σε θέσεις διοι-κητικών υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, ειδικότητα και βαθ-µό, σε θέσεις µόνιµες, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-νου ή προσωποπαγείς, ανάλογα µε τις θέσεις που κατέ-χουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υπάλλη-λοι της παρούσας περίπτωσης, µε εξαίρεση τους κλά-δους ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητι-κών Γραµµατέων, µπορούν µέσα σε αποκλειστική προθε-σµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόµενηαπό το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Δι-δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), εφόσον είναι κάτοχοι δι-δακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ήσυναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το ί-δρυµα ή Ειδικού Τεχνικού Επιστηµονικού Προσωπικού

(Ε.Τ.Ε.Π.) υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλουτριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) µε γνω-στικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντι-κείµενα που θεραπεύει το Ίδρυµα και σε προσωποπαγήθέση Ειδικού Τεχνικού Επιστηµονικού Προσωπικού(Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτε-ροβάθµιας εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση γιατην ένταξη σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες(Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της πα-ρούσας είναι η άσκηση διδακτικών ή ερευνητικών ή ερ-γαστηριακών καθηκόντων στην Ε.Σ.Δ.Υ. για τρία (3) έτη.γ) Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό υπόµνηµα,

στο οποίο αναφέρεται το έργο που επιτέλεσε ο αιτών. Ηένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συνέλευσηςτου Τµήµατος ή της Κοσµητείας ή της Συγκλήτου, ανά-λογα µε τη µονάδα στην οποία αιτείται να ενταχθεί τοµέλος, ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, καισχετική πράξη του Προέδρου Τµήµατος, του Κοσµήτοραή του Πρύτανη, αντίστοιχα, που δηµοσιεύεται στην Εφη-µερίδα της Κυβερνήσεως. Η τριµελής επιτροπή τουπροηγούµενου εδαφίου συγκροτείται µε απόφαση τουοικείου συλλογικού οργάνου που είναι αρµόδιο για τηνένταξη σύµφωνα µε τα ανωτέρω και αποτελείται απόδύο (2) Καθηγητές και ένα (1) µέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΤΕ.Π. α-ντίστοιχα, που επιλέγονται µε την πράξη συγκρότησης.Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµίαείκοσι (20) ηµερών από τον ορισµό των µελών της υπο-βάλλει στο αρµόδιο όργανο της οικείας ακαδηµαϊκής µο-νάδας την έκθεσή της, η οποία κοινοποιείται στους υπο-ψηφίους για να υποβάλουν, εφόσον το επιθυµούν σχετι-κό υπόµνηµα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, ηδιαδικασία συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση. Μέσασε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υ-ποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή µετά την άπρακτη πά-ροδο της σχετικής προθεσµίας, το αρµόδιο για την κρίσηόργανο αποφασίζει για την ένταξη. Τα µέλη αιτιολογούνειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υ-ποψήφιοι µπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους γιατο περιεχόµενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσειςτων µελών και αποχωρούν. Ως κριτήριο για την ένταξηλαµβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθµός ανταπόκρι-σης στο επιτελούµενο διδακτικό, ερευνητικό ή εργαστη-ριακό έργο. δ) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο υπάλληλος παρα-

µένει στη θέση που κατέχει και έχει δικαίωµα να υποβά-λει νέα αίτηση για ένταξη µία ακόµη φορά µετά τη συ-µπλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους από την πρώτηαρνητική κρίση.

Άρθρο 60Ένταξη των φοιτητών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας

Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος, σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπου-δών (Π.Μ.Σ.) της Ε.Σ.Δ.Υ., εντάσσονται αυτοδικαίως στοΤµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας του ΠανεπιστηµίουΔυτικής Αττικής και συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τοπρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών σύµφωνα µε τουςόρους που ίσχυαν κατά την εισαγωγή τους. Το ίδιο ισχύ-ει και για φοιτητές που εγγράφονται σε Π.Μ.Σ., βάσειπροκήρυξης που έχει δηµοσιευθεί πριν την έναρξη ι-σχύος του παρόντος. Για την εισαγωγή φοιτητών από τοακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, µε την εξαίρε-

57

Page 58: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ση του προηγούµενου εδαφίου, τα προγράµµατα αυτά ε-πανιδρύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις τουν. 4485/2017. Για την ολοκλήρωση των προγραµµάτωνσπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πι-στοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς καιτη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοί-τους της Ε.Σ.Δ.Υ. αρµόδιο είναι το ανωτέρω Τµήµα.

Άρθρο 61Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες

διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄

1. Θέσεις διδακτικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ., για τηνπλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη µέχρι τηνέναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται α-πά τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ωςθέσεις µελών Δ.Ε.Π. για το Τµήµα Πολιτικών ΔηµόσιαςΥγείας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του ν.4009/2011.

2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού τηςΕ.Σ.Δ.Υ. µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττι-κής και οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού κατανέµο-νται στο Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας. Θέσεις κα-θηγητών για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί ε-γκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται ως θέ-σεις µελών Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής.

3. Εκκρεµείς υποθέσεις καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. ενώ-πιον του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου παραπέµπο-νται και κρίνονται από το αρµόδιο πλέον πειθαρχικό συµ-βούλιο µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.

4. Τα έτη που τα µέλη διδακτικού και επιστηµονικούπροσωπικού έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθµίδα µε-τά την ένταξή τους σε βαθµίδα σύµφωνα µε το άρθρο 22του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) συνυπολογίζονται, µετά την έ-νταξή τους στο πανεπιστήµιο, σαν να έχουν διανυθείστην οικεία βαθµίδα καθηγητή Πανεπιστηµίου.

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέ-ντε (5) ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις πε-ριπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. (πρώην διδακτικούκαι επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ.) προς ταΤµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Αυτό ισχύ-ει για την πρώτη µετακίνηση µετά την ένταξή τους στοΤµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας και µόνο για αιτήσειςπου κατατίθενται έως τις 31.12.2019 και αφορά και τουςήδη υπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστηµίου γιαµετακίνηση προς το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας.

6. α) Εκκρεµείς διαδικασίες υπηρεσιακών µεταβολώνσυνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργα-να του Πανεπιστηµίου. Αποφάσεις αποσπάσεων και διά-θεσης υπαλλήλων στην Ε.Σ.Δ.Υ., που έχουν εκδοθεί έωςτην έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται. Υπάλλη-λοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόµενων από αυ-τό φορέων που έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί και υπηρε-τούν στην Ε.Σ.Δ.Υ., κατά την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, µπορούν να µεταταχθούν στο Πανεπιστήµιο Δυτι-κής Αττικής, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεταιµέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υ-πουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υ-γείας, ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίουτου Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σε κενή θέση κλά-

δου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρ-χει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την από-φαση αυτή. Αν υποβληθεί αίτηση µετάταξης, η απόσπα-ση ή διάθεση παρατείνεται µέχρι την έκδοση της πράξηςµετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ήδεν επιλεγούν προς µετάταξη επιστρέφουν στην υπηρε-σία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση µε τη λήξητης απόσπασής τους. Για το προσωπικό που έχει διατε-θεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ως καθολικό διάδοχο τουΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στην Ε.Σ.Δ.Υ. εφαρµόζεται το άρθρο 63του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και εκκρεµείς διαδικασίες µετά-ταξης συνεχίζονται προς το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττι-κής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό. β) Προσωπικό ΔΕ Παρασκευαστών που µετατάσσεται

σύµφωνα µε τη προηγούµενη περίπτωση µπορεί να ζητή-σει την ένταξή του σε προσωποπαγή θέση Ειδικού Τεχνι-κού Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σύµφωνα µεόσα ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρα-γράφου 3 του άρθρου 59.

7. Οι προβλεπόµενες στον προϋπολογισµό του Υπουρ-γείου Υγείας πιστώσεις για τη µισθοδοσία του προσωπι-κού που µεταφέρεται και µετατάσσεται σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του παρόντος στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττι-κής, καθώς και οι πιστώσεις για τις δαπάνες λειτουργίαςτης Ε.Σ.Δ.Υ. που βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υ-πουργείου Υγείας µεταφέρονται στον προϋπολογισµότου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτωνκαι εγγράφονται στις πιστώσεις του Πανεπιστηµίου Δυ-τικής Αττικής από το οποίο εκκαθαρίζονται.

8. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται τοάρθρο 3 του ν. 2194/1994 και το άρθρο 32 τουπ.δ.121/2017 (Α΄ 148).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 62Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπονικού Πανε-

πιστηµίου Αθηνών

1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) ιδρύε-ται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακα-δηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Αθήνα.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η προαγωγή της διεπιστηµονικής γνώσης, η ανά-

πτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, καθώςκαι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοι-νωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών τηςχώρας στους τοµείς που υπηρετεί το Γ.Π.Α., β) η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του

πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και τωνδιδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρµοσµένες περιοχέςδιεπιστηµονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύ-ονται επιµέρους σε περισσότερα του ενός Τµήµατα, γ) η διευκόλυνση του Γ.Π.Α. να ανταποκριθεί στην α-

ποστολή του και ιδίως στα θέµατα που αφορούν την α-νάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα και την υποστήριξητων φοιτητών του, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς

φορείς, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ε) η υποστήριξη των τοµέων έρευνας και εκπαίδευσης

που υπηρετεί το Γ.Π.Α..

58

Page 59: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα

και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προςτρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του,β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της ηµεδα-

πής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιο-ποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του,γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό

Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικάπρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ καιβ΄ βαθµού, συνεταιρισµούς, επιστηµονικές ενώσεις καιφορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαµεσολαβείστη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαίδευση, την οι-κονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό,δ) συνεργάζεται µε Έλληνες και ξένους εµπειρογνώ-

µονες σε θέµατα που άπτονται των αντικειµένων του,ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-

ναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα µε έ-

δρα την Αθήνα:α) Γεωργίας και Τροφίµων,β) Καινοτόµων και Αειφόρων Εφαρµογών Γεωπονικών

Επιστηµών, γ) Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πειραµάτων,δ) Εφαρµογών Κυτταρικών Τεχνολογιών,ε) Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους,στ) Βιοικονοµίας,ζ) Μελέτης και Προώθησης των Φαρµακευτικών και Α-

ρωµατικών Φυτών,η) Ανάλυσης Τιµών και Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊό-

ντων και Τροφίµων,θ) Φυτογενετικών Πόρων.5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-ντές των Ινστιτούτων ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι-ευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στηνπαράγραφο 7.β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α-σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι-πρόεδρο του Συµβουλίου.γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη δι-

οίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ.,ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υπο-

δοµών και των εξοπλισµών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-

τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον Εσω-

τερικό Κανονισµό Λειτουργίας και την οργανωτική δοµήτου Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περι-

πτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συ-ντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον ΕσωτερικόΚανονισµό Λειτουργίας της παραγράφου 13.

δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί τοΣυµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµαταγια τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλοςτου Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-κής και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-τουργίας του Π.Ε.Κ.,ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου,ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι-

σµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στηΣύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµ-

βάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συ-νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσηςα΄ της παραγράφου 10 και δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον Ε-

σωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παραγράφου 13.6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή

συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόε-δρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτι-

κή του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά

τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολο-

γισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθει-ών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαί-σιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 10 και δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον ΕσωτερικόΚανονισµό Λειτουργίας της παραγράφου 13.β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτού-

του, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό

και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότεραστον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τακαθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκοντααυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονιστικήςεπιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία-ση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφορία µετα-ξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεταινα ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος της τριµελούςσυντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνταιαπό τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ..

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές τωνΙνστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπώνείναι µέλη Δ.Ε.Π. του Γ.Π.Α., τα οποία έχουν διοικητικήπείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τα αντι-κείµενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εµπειρία στην προ-σέλκυση χρηµατοδοτήσεων ερευνητικών προγραµµάτων

59

Page 60: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έ-ρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη απότον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται απόπενταµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφασητης Συγκλήτου και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπι-στηµίων ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορι-σµός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεταιµε πράξη του Πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-µερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιό-τητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π.του Ιδρύµατος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ο-ρίζονται µε πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προ-κήρυξη µέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρουτου Συµβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων καιτων µελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής,µε δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέ-σεων δεν είναι ασυµβίβαστη µε την κατοχή θέσης µονο-πρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στοΠ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Γ.Π.Α. για την εγκατά-σταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συµβουλίουτου Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να ιδρύο-νται γραφεία και παραρτήµατα σε άλλες πόλεις της Ελ-λάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό και

τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πανε-πιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργίατου ερευνητικού κέντρου,β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελ-ληνικού Δηµοσίου,γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµότρίτων,ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να διατίθενται

πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακάστοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγµατο-ποιείται ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδωνπου προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄,γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.και ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντι-πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµικήδιαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργωνκάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επι-στηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι µέλη τουΙνστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός πουαποκτάται µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στονκοινό εξοπλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησηςυπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευναςγια τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκεςτου Ινστιτούτου, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυ-ντή του. Το µέρος της παρακράτησης που διατίθεται για

τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τηΣύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνώνκαι περιλαµβάνεται στον εσωτερικό κανονισµό τουΠ.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ιν-στιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνητων άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται οΕ.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνάτο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου.Κατά τα λοιπά τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στοΠ.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολεί-ται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έρ-γου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιοτων προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και τηςσυντονιστικής επιτροπής της παραγράφου 6 δεν λαµβά-νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από ταοδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τηνυποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφουΔ΄ του ίδιου νόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσασε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουρ-γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον Εσωτερικό Κανο-νισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του,β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών Επιτρο-πών,γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών Επιτροπών,δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-

νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτωντου,θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνηγνώµη της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονο-µάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτατου Π.Ε.Κ..

Άρθρο 63Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Πανεπι-στηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), ως ακαδηµαϊκήµονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα το Αιγάλεω.

60

Page 61: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων

προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συµβολή στην εξειδίκευση νέων επιστηµόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς

φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση,στ) η διαµεσολάβηση ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ι-

διωτικό τοµέα για την ανάπτυξη ερευνητικών µονάδωνστις επιχειρήσεις.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα

και έργα, εκπονεί µελέτες και παρέχει υπηρεσίες προςτρίτους που συνάδουν µε τους σκοπούς του,β) συνεργάζεται µε παραγωγικούς φορείς της Ελλά-

δας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονοµική αξιο-ποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων,γ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, το ελληνικό

Δηµόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νοµικάπρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., α΄και β΄ βαθµού, επιστηµονικές ενώσεις και επιστηµονικάή τεχνολογικά πάρκα, διαµεσολαβώντας στη διασύνδε-ση της έρευνας µε την εκπαίδευση και την παραγωγή α-γαθών,δ) συνεργάζεται µε έλληνες και ξένους εµπειρογνώ-

µονες σε θέµατα που άπτονται του αντικειµένου του γιατην προώθηση των σκοπών του, καιε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ-

ναφή µε τους παραπάνω σκοπούς.4. Στο Π.Ε.Κ. ιδρύονται τα εξής Ινστιτούτα:α) Διοίκησης και Ανάπτυξης Λιµένων µε εξειδίκευση

στο σχεδιασµό, το συντονισµό και την υλοποίηση καινο-τόµων στρατηγικών ερευνητικών έργων µε πεδίο εφαρ-µογής τα λιµάνια της Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένωντων λιµενικών ζωνών, καθώς και τις δραστηριότητες πουσχετίζονται µε αυτά. Βασικός στόχος του Ινστιτούτου εί-ναι η αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης και των ορ-θών πρακτικών µε σκοπό τη βελτίωση της διεθνούς α-νταγωνιστικής θέσης των Ελληνικών λιµανιών. Το Ινστι-τούτο λειτουργεί ως ένα κέντρο ανάπτυξης τεχνογνω-σίας και αριστείας αποτελώντας ένα σηµείο επαφής καισυνεργασίας για ερευνητές, εκπαιδευτικό προσωπικό,στελέχη οργανισµών και επιχειρήσεων που δραστηριο-ποιούνται στον χώρο των λιµανιών και γενικότερα της«Μπλε Οικονοµίας» και φοιτητές.β) Επιστήµης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας, που στοχεύει

στην αξιοποίηση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επι-στηµών µε σκοπό την κατανόηση της σύνδεσης της επι-στήµης και της τεχνολογίας µε κρίσιµα κοινωνικά ζητή-µατα και τον προσδιορισµό της επιστηµονικής και τεχνο-λογικής πολιτικής που µπορεί να συµβάλει στην αντιµε-τώπισή τους, µε εξειδίκευση σε ζητήµατα που προκύ-πτουν: αα) από την ανάπτυξη της υπολογιστικής τεχνο-λογίας και την ενσωµάτωσή της στο σύνολο των κλάδωντης επιστήµης, της τεχνολογίας και της ιατρικής, ββ) α-πό την περιβαλλοντική κρίση και γγ) από τις προκλήσειςκαι τις δυνατότητες από την ανάπτυξη των βιοϊατρικώνεπιστηµών και τεχνολογιών.

γ) Μηχανικής, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, που στο-χεύει στην προώθηση της ενσωµάτωσης καινοτόµων µε-θόδων και τεχνικών στο έργο των µηχανικών όλων τωνκλάδων.

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συµβούλιο, το οποίο αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ-ντές των Ινστιτούτων ως µέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι-ευθυντές επιλέγονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στηνπαράγραφο 7.β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α-σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι-πρόεδρο του Συµβουλίου.γ) Το Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη δι-

οίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας και χρήσης των υπο-

δοµών και των εξοπλισµών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε-

τραετή αναπτυξιακό προγραµµατισµό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώµη προς τη Σύγκλητο για τον εσω-

τερικό κανονισµό λειτουργίας και την οργανωτική δοµήτου Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περι-

πτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 9 και συ-ντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισµό του, ζζ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-

ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.δ) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το

Συµβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέµαταγια τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλοςτου Συµβουλίου και επιβλέπει την εφαρµογή της πολιτι-κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού λειτουρ-γίας του Π.Ε.Κ..ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις

εξής αρµοδιότητες: αα) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του

Συµβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι-

σµού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συµβούλιο στηΣύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστηµονικός υπεύθυνος τις συµ-

βάσεις προσωπικού, προµηθειών και υπηρεσιών που συ-νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσηςα΄ της παραγράφου 10 και δδ) κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται από τον ε-

σωτερικό κανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριµελή

συντονιστική επιτροπή, στην οποία µετέχει ως Πρόε-δρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.α) Η τριµελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ-

µοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτι-

κή του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό που αφορά

τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα τον προϋπολο-

γισµό και τη σύναψη συµβάσεων προσωπικού, προµηθει-ών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαί-σιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 10,

61

Page 62: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

δδ) λαµβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει-ες που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών του,σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικόκανονισµό λειτουργίας της παραγράφου 13.β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρµο-

διότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτού-

του, ββ) εισηγείται στο Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό

και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, δδ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται

από το Συµβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότεραστον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παραγρά-φου 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσειτα καθήκοντά του ως µέλος του Συµβουλίου, τα καθήκο-ντα αυτά ασκούνται από µέλος της τριµελούς συντονι-στικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συ-νεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από µυστική ψηφοφο-ρία µεταξύ των µελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ήκωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως µέλος τηςτριµελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά τουασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου τουΠ.Ε.Κ..

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές τωνΙνστιτούτων και τα µέλη των συντονιστικών επιτροπώνείναι µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ταοποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριό-τητα σχετική µε τα αντικείµενα των Ινστιτούτων τουΠ.Ε.Κ., εµπειρία στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων ε-ρευνητικών προγραµµάτων ή έργων και στην αξιοποίησητων αποτελεσµάτων της έρευνας. Για την επιλογή τουςεκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγησητων υποψηφίων γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η ο-ποία συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου και απο-τελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή οµοταγών Ι-δρυµάτων της αλλοδαπής. Ο ορισµός αυτών που επιλέ-χθηκαν από την επιτροπή γίνεται µε πράξη του Πρύτανη,η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-ως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέ-σεις τοποθετούνται µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος, που επι-λέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται µε πράξη τουΠρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη µέσα σε ένα (1)έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου, τωνΔιευθυντών των Ινστιτούτων και των µελών των συντο-νιστικών επιτροπών είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέ-ωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυµβί-βαστη µε την κατοχή θέσης µονοπρόσωπου οργάνου δι-οίκησης στο Α.Ε.Ι..

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στοΠ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισµοί του Πανεπιστηµίου ΔυτικήςΑττικής για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με ει-σήγηση του Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συ-γκλήτου µπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήµατασε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τοντακτικό προϋπολογισµό και τις Δηµόσιες Επενδύσειςτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,που χορηγούνται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ει-δικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,β) χρηµατοδοτήσεις από ερευνητικά προγράµµατα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και του Ελ-ληνικού Δηµοσίου,γ) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες από

τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ηµεδαπών ή αλ-λοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση

µελετών και κλινικών µελετών και την εκτέλεση ή την α-ξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµότρίτων,ε) έσοδα από την εκµετάλλευση διανοητικής (πνευµα-

τικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,στ) µέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια-

σµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ-λοποιούνται µέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,ζ) µε απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να διατίθενται

πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακάστοιχεία του Ιδρύµατος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγµατο-ποιείται ως εξής: α) η οικονοµική διαχείριση των εσόδων που προέρχο-

νται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επι-στηµονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδροςτου Συµβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονοµική διαχείριση των ερευνητικών και ανα-

πτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται µέσω τουΕ.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυ-τών είναι µέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστηµονικός ή άλλος εξοπλισµός που αποκτάται

µέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξο-πλισµό του Π.Ε.Κ., δ) µέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθε-

ται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουρ-γικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, µε Επι-στηµονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το µέρος τηςπαρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκεςτων Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα α-πό εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαµβάνε-ται στον εσωτερικό κανονισµό του Π.Ε.Κ..Η συνολικήπαρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.είναι ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοι-χων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε πε-ρίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις ε-κατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρ-µόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στοΠ.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύµατος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολεί-ται και προσωπικό µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έρ-γου ή µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιοτων προγραµµάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου της παραγράφου 5 και τηςσυντονιστικής επιτροπής της παραγράφου6 δεν λαµβά-νουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από ταοδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση,έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τηνυποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφουΔ΄ του ίδιου νόµου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται µέσασε εννέα (9) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-ντος, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουρ-γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανο-νισµό λειτουργίας ρυθµίζονται, ιδίως, τα εξής θέµατα:α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού-

των του,β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο

62

Page 63: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι-τούτων και τα µέλη των τριµελών συντονιστικών Επιτρο-πών,γ) η διαδικασία παύσης µελών του Συµβουλίου και των

µελών των τριµελών συντονιστικών Επιτροπών,δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος

οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,ε) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάθεση των πόρων

του Π.Ε.Κ.,στ) οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστηµο-

νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την α-

πασχόληση, τις αµοιβές και τις µετακινήσεις των απα-σχολουµένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε-

σµάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτωντου,θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωµάτων δια-

νοητικής (πνευµατικής και βιοµηχανικής) ιδιοκτησίας,ι) θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συ-γκλήτου του Ιδρύµατος ιδρύονται, µετονοµάζονται, συγ-χωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..

Άρθρο 64Κατάτµηση Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης

και Πολιτικής Επιστήµης του Δ.Π.Θ.

1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 το Τµήµα Κοι-νωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης του Δηµο-κριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατατέµνεταιστα εξής νέα Τµήµατα:α) Κοινωνικής Εργασίας.β) Κοινωνικής Πολιτικής καιγ) Πολιτικής Επιστήµης.2. Τα νέα Τµήµατα εντάσσονται στη Σχολή Κοινωνι-

κών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών.3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τµηµάτων και

η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδη-µαϊκό έτος 2019-2020.

4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τµηµάτωνδιαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η διαµόρφωσητων προγραµµάτων σπουδών γίνεται, σύµφωνα µε τοάρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράµµατα θεωρού-νται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικα-σίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε τα άρ-θρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της πε-ρίπτωσης δ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 80 του ν.4009/2011.

5. Σε καθένα από τα νέα Τµήµατα συνιστάται Γραµµα-τεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος σύµφωναµε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραµµατεια-κή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργοτου. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραµµα-τεία του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και ΠολιτικήςΕπιστήµης κατανέµεται µε πράξη του Πρύτανη τουΔ.Π.Θ. στα τρία νέα Τµήµατα από το ακαδηµαϊκό έτος2019-2020.

6. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές µονάδεςτου Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επι-στήµης εντάσσονται µε πράξη του Πρύτανη ύστερα απόαπόφαση της Συγκλήτου στα τρία νέα Τµήµατα.

7. Στα νέα Τµήµατα λειτουργεί από την 1.9.2019 προ-σωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος,κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως τις31.10.2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος µε εκλο-γική διαδικασία, άλλως µέχρι τα Τµήµατα αυτά να κατα-στούν αυτοδύναµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει στις 31Αυγούστου του ακαδηµαϊκού έτους στη διάρκεια του ο-ποίου πρόκειται να λήξει η θητεία του. Μέχρι το ίδιο χρο-νικό διάστηµα παρατείνεται και η θητεία των εκλεγµέ-νων, κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Προέδρου,εκπροσώπων των φοιτητών και των µελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π..

8. Τα µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-κού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τα οποία υπηρετούν µέχρι την1.9.2019 στο κατατεµνόµενο Τµήµα, εντάσσονται από τοακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τµήµατα που προ-κύπτουν από την κατάτµηση, ύστερα από αίτησή τους µετην οποία δηλώνουν το Τµήµα στο οποίο επιθυµούν να ε-νταχθούν. Η ένταξη διαπιστώνεται µε πράξη του Πρύτα-νη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµού, εξέλιξης ή µετακίνη-σης συνεχίζονται από ένα (1) από τα τρία (3) Τµήµατα, α-νάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο, ύστερα από ειδικάαιτιολογηµένη απόφαση του Πρύτανη, που δηµοσιεύεταιστην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έ-χουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

9. Οι ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατη-γορίες έκτακτου προσωπικού, η σύµβαση των οποίωνδεν λήγει µέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδηµαϊ-κού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τµήµατα, µεπράξη του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως, ύστερα από τεκµηριωµένη αίτησητων ενδιαφεροµένων και γνώµη της Συνέλευσης τουΤµήµατος, στο οποίο ο ενδιαφερόµενος αιτείται την έ-νταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται απότο καθεστώς µε το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξητης σύµβασής του.

10. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης πολιτι-κής επιστήµης εντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικής Επι-στήµης. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοι-νωνικής Διοίκησης που έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊ-κό έτος 2014-2015 και εφεξής εντάσσονται µε πράξητου Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, στοΤµήµα Κοινωνικής Πολιτικής ή στο Τµήµα ΚοινωνικήςΕργασίας, ανάλογα µε την κατεύθυνση προχωρηµένουεξαµήνου που έχουν επιλέξει. Αν δεν έχουν επιλέξει κα-τεύθυνση προχωρηµένου εξαµήνου, η ένταξη των φοιτη-τών στα ανωτέρω Τµήµατα γίνεται ύστερα από την υπο-βολή σχετικής δήλωσης προτίµησης που υποβάλλεται έ-ως τις 31 Ιουλίου 2019 και δεν ανακαλείται. Η ακριβήςπροθεσµία υποβολής της δήλωσης προτίµησης καθορί-ζεται µε όµοια απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται τουλάχι-στον εξήντα (60) ηµέρες πριν την έναρξη της προθε-σµίας στην ιστοσελίδα του ιδρύµατος και του Τµήµατος.

11. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδη-µαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές τηςπαραγράφου10 δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα δήλωσηπροτίµησης, ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών τωνεισαγωγικών κατευθύνσεων του Τµήµατος ΚοινωνικήςΔιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης και λαµβάνουν το α-

63

Page 64: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµα-τος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης συ-νεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των φοιτη-τών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται το Τµή-µα ή τα Τµήµατα που είναι αρµόδια για την ολοκλήρωσητου προγράµµατος σπουδών των εισαγωγικών κατευ-θύνσεων του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτι-κής Επιστήµης, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοσηπιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώςκαι τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε α-ποφοίτους του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολι-τικής Επιστήµης. Στο Τµήµα αυτό περιέρχεται και το αρ-χείο του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και ΠολιτικήςΕπιστήµης, όσον αφορά φοιτητικά θέµατα, µετά τηνπαύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύµφωνα µε τηνπαραγράφου 7.

12. Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που λει-τουργούν στο Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτι-κής Επιστήµης κατανέµονται στα τρία ανωτέρω Τµήµαταύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι δι-δάκτορες του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολι-τικής Επιστήµης εντάσσονται µε απόφαση της Συγκλή-του σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από ει-σήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.

Άρθρο 65

1. Θέσεις µελών Δ.Ε.Π. που κενώνονται για οποιονδή-ποτε λόγο εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο του προ-γραµµατισµού προσλήψεων του ν. 4590/2019 (Α΄ 17)του έτους που έπεται της κένωσης της θέσης χωρίς νααπαιτείται η έγκριση της επιτροπής της παραγράφου 1του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280).

2. Η θέση και η πίστωση που έχει εγκριθεί γι’ αυτήνδιατηρείται στο ίδιο Τµήµα και επαναπροκηρύσσεται τονωρίτερο την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται τηςκένωσης.

3. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγεται το άρ-θρο 41 του ν. 4521/2018.

Άρθρο 66Σχολές Μηχανικών Πανεπιστηµίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συ-γκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπου-δών των Τµηµάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίωνσε δέκα (10) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η πρόταση της Συ-γκλήτου περιλαµβάνει ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδώνπου έχει καταρτιστεί από τη Συνέλευση του οικείου Τµή-µατος.

2. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφο-ρών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της επιτρο-πής της παραγράφου 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τµη-µάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστηµίου, για τα οποίαέχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούµενηςπαραγράφου, µε Τµήµατα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτα-των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). Ως αντίστοιχα γιατην εφαρµογή του παρόντος νοούνται δύο Τµήµατα ανµε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος σπου-δών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ι-κανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών συστήνεται και συγκροτείται επταµελής Επιτροπή,µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, που αποτελείται α-πό: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµώνκαι Μεταφορών, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωποτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντοςκαι Ενέργειας, δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Ε-πιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ε) το µέλος του Συµβου-λίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώ-τατη Εκπαίδευση της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτω-σης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄195) και στ) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. Τµήµατος Πολυτεχνι-κής Σχολής γνωστικού αντικειµένου της ίδιας ή συνα-φούς ειδικότητας µε την ειδικότητα του Τµήµατος που ε-ξετάζεται και υποδεικνύεται από τις Πολυτεχνικές σχο-λές Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσε-ων δ΄ και στ΄ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους µέσα σεχρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σχετι-κή πρόσκληση, η Επιτροπή συµπληρώνεται από πρόσω-πα που επιλέγονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Με-ταφορών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων, αντίστοιχα. Η σύνθεση της Επιτροπής µετα-βάλλεται ως προς τη συµµετοχή του µέλους της περί-πτωσης στ΄, ανάλογα µε την ειδικότητα που συζητείται.Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχι-στον πέντε (5) µέλη παρόντα και αποφασίζει µε πλειο-ψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών.

4. Αρµοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή τηςπρότασης της παραγράφου 2 για την αντιστοιχία Τµήµα-τος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστηµίου µε Τµήµα Πολυ-τεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Με απόφαση τωνΥπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα κριτήρια καιοι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε έναΤµήµα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο µεΤµήµα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος µε τονοποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.

5. Η Επιτροπή ξεκινά τις διαδικασίες για την υλοποίη-ση του έργου της το αργότερο µέσα σε χρονικό διάστη-µα είκοσι (20) ηµερών από τη συγκρότησή της και υπο-βάλλει την πρότασή της για κάθε Τµήµα µέσα σε δύο (2)µήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράµµατοςσπουδών του Τµήµατος και κάθε αναγκαίου δικαιολογη-τικού, σύµφωνα µε την απόφαση παραγράφου 4. Το πρό-γραµµα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλο-νται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτηµα της ε-πιτροπής, άλλως αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε µετά τηπαρέλευση των είκοσι (20) ηµερών του προηγούµενου ε-δαφίου. Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει τροποποιήσειςτου προγράµµατος σπουδών ενός Τµήµατος, καθώς καικάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέ-χωση µε τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να κατα-στεί αντίστοιχο µε Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής.

6. Τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ε-νέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας τηςΕπιτροπής µέσω της παροχής της αναγκαίας υποδοµής,γραµµατειακής και νοµικής υποστήριξης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συ-γκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολήκαι εντάσσονται σε αυτήν τα Τµήµατα της Σχολής Μηχα-νικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα µε Τµήµατα Πολυτε-χνικής Σχολής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

64

Page 65: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 67Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) επέρχονταιοι εξής τροποποιήσεις:α) στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 διαγράφεται

η λέξη «ακαδηµαϊκών,»,β) οι περιπτώσεις δ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2

καταργούνται,γ) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με προε-

δρικό διάταγµα που εκδίδεται µε τη διαδικασία της παρα-γράφου 1 συστήνονται και καταργούνται θέσεις µελώνΔ.Ε.Π. και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-κού (Ε.Τ.Ε.Π.).».

2. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 7του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προθεσµία, παρατείνεται µέ-χρι τις 31.08.2019.

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017µετά την περίπτωση κ΄ προστίθενται περιπτώσεις κα΄,κβ΄ και κγ΄ οι οποίες έχουν ως εξής:

«κα) Η σύσταση και συγκρότηση τεχνικού και οικονο-µικού συµβουλίου και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούνστην εποπτεία, στη διοίκηση, στη διάρθρωση και στη λει-τουργία τους.κβ) Η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών και η ρύθµι-

ση θεµάτων που αφορούν στην εποπτεία, στη σύνθεση,στις αρµοδιότητες και στους κανόνες λειτουργίας τους.κγ) Ο ελάχιστος αριθµός µελών Δ.Ε.Π. που πρέπει να

υπηρετούν στο Τµήµα προκειµένου να συσταθούν Το-µείς και τα κριτήρια σύστασής τους.» και η περίπτωσηκα΄ αναριθµείται σε κδ΄.

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου10 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Με τον Οργανισµό» αντι-καθίστανται από τις λέξεις «Με τον Κανονισµό».

5. α) Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγρά-φου 3 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, το οποίο έχει ωςεξής:

«Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα µέ-λη Δ.Ε.Π. έχουν νόµιµες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλά-χιστον ωρών εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.»β) η περίπτωση α΄ έχει έναρξη ισχύος το ακαδηµαϊκό

έτος 2019-2020.6. Στο άρθρο 48Α του ν. 4485/2017, το οποίο προστέ-

θηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4521/2018(Α΄ 38), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:α) Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο

ως εξής: «Στους Διευθυντές καταβάλλονται έξοδα πα-ράστασης αντίστοιχα µε αυτά που προβλέπονται για τονΚοσµήτορα ή τον Πρόεδρο Τµήµατος στην υποπερίπτω-ση iii της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 75).β) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-

φου 10 καταργείται.γ) Στο τέλος της παραγράφου 10 προστίθενται εδάφια

ως εξής: «Οι αµοιβές των διδασκόντων, πλην των ακαδη-µαϊκών υποτρόφων, καθορίζονται µε κοινή απόφαση τωνΥπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οι-κονοµικών. Οι διδάσκοντες της περίπτωσης α΄ µπορούννα διδάσκουν έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τηςσυνολικής διάρκειας διδακτικών ωρών σύµφωνα µε τοτέταρτο εδάφιο της παραγράφου 11, ενώ το υπόλοιποτων διδακτικών ωρών καλύπτεται από τους διδάσκοντες

των λοιπών περιπτώσεων. Κάθε διδάσκων µέλος Δ.Ε.Π.µπορεί να έχει την υπευθυνότητα ενός µόνο µαθήµατοςανά εξάµηνο.»δ) Προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής: «20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρότασητου Συµβουλίου του Κ.Ε.Ε., µπορεί να αποσπώνται στοΚ.Ε.Ε., για πενταετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται,εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθ-µιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν διατελέσει Περιφερει-ακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας ή Διευθυ-ντές Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονι-στές Εκπαίδευσης Εξωτερικού ως Οργανωτικοί Συντονι-στές των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης.Οι Οργανωτικοί Συντονιστές ασκούν καθήκοντα συντονι-σµού των προγραµµάτων και µεριµνούν για τη διασύνδε-σή τους µε τη Δευτεροβάθµια και, ιδίως, την Δευτερο-βάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση, καθώς και µε τις το-πικές και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες, την οι-κονοµία και την αγορά εργασίας για την επιλογή των Ορ-γανωτικών Συντονιστών, συνεκτιµάται η εµπειρία στην ε-παγγελµατική εκπαίδευση ή στη διοίκηση και εποπτείατης. Στους Οργανωτικούς Συντονιστές καταβάλλεται ε-πιµίσθιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή από-φαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-των και Οικονοµίας και Οικονοµικών.»

Άρθρο 68Τροποποιήσεις του ν. 4559/2018

1. α) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου3 και της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4559/2018(Α΄ 142) οι λέξεις «έως τις 30 Ιουνίου» αντικαθίστανταιαπό τις λέξεις «έως τις τριάντα (30) Απριλίου». β) Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται για την έναρξη της εκ-

παιδευτικής λειτουργίας και την εισαγωγή των πρώτωνφοιτητών από το ακαδηµαϊκό έτος 2021- 2022.

2. α) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 τουν. 4559/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανικήτης ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην πε-ρίπτωση β΄ της παραγράφου 4, σε χρονικό διάστηµα δύο(2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλο-γής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης.»,β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτωσης α΄, η

προθεσµία υποβολής αίτησης για µετατροπή της θέσηςαρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5του ν. 4559/2018 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγήςτους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προ-στίθεται η φράση «χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκειατων εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλουσπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπου-δών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,».

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 7του ν. 4559/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµόκαι τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο Πα-νεπιστήµιο Ιωαννίνων ειδικά για τη λειτουργία του ερευ-νητικού κέντρου, καθώς και από τον τακτικό προϋπολο-γισµό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.».

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του

65

Page 66: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ν. 4559/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-

λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανικήτης ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην πε-ρίπτωση β΄ της παραγράφου 4, σε χρονικό διάστηµα δύο(2) µηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλο-γής, εξέλιξης ή µονιµοποίησης»,β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτωσης α΄, η

προθεσµία υποβολής αίτησης για µετατροπή της θέσηςαρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου13 του ν. 4559/2018 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγήςτους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προ-στίθεται η φράση «χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκειατων εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλουσπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπου-δών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,».

7. Στο άρθρο 14 του ν. 4559/2018 επέρχονται οι εξήςτροποποιήσεις:α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 τί-

θεται τελεία «.» και προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ωςεξής: «Στο Ινστιτούτο βιοεπιστηµών, βιοτεχνολογίας, ε-πιστήµης τροφίµων και περιβάλλοντος ιδρύεται παράρ-τηµα (σταθµός) στην Κέρκυρα µε εξειδίκευση στις εφαρ-µογές της βιοπληροφορικής στην βιοϊατρική»,β) µετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 προστί-

θεται περίπτωση δ΄ ως εξής:«δ) γλωσσικών µελετών και επιστηµών της µετάφρα-

σης και της διερµηνείας, µε έδρα την Κέρκυρα.»γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται

ως εξής:«α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό

και τις Δηµόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων, που χορηγούνται στο ΙόνιοΠανεπιστήµιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικούκέντρου, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισµό τουΙονίου Πανεπιστηµίου.»

Άρθρο 69Τροποποιήσεις του ν. 4589/2019

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγω-γής τους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα»προστίθεται η φράση «χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρ-κεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτ-λου σπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµασπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου12 του ν. 4589/2019 µετά τις λέξεις «Τ.Ε.Ι. εισαγωγήςτους,» και πριν τις λέξεις «έχουν τη δυνατότητα» προ-στίθεται η φράση «χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκειατων εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλουσπουδών, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπου-δών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα,».

3. Στο άρθρο 15 του ν. 4589/2019 επέρχονται οι εξήςτροποποιήσεις:α) στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση ια΄, η ο-

ποία έχει ως εξής:«ια) Τµήµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µε έδρα την Αθή-

να, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών της Αγω-γής.»,β) στην παράγραφο 4 µετά τις λέξεις «Εναλλακτικού

Τουρισµού» προστίθενται οι λέξεις «και Εκπαίδευσης Ε-

νηλίκων»,γ) στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 5 οι λέξεις

«των περιπτώσεων θ΄ και ι΄» αντικαθίστανται από τις λέ-ξεις «των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄».

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 τουάρθρου 20 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«το Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατο-καλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υπο-δοµών και Περιβάλλοντος µετονοµάζεται σε Τµήµα Επι-στήµης Ζωικής Παραγωγής και εντάσσεται στη Σχολή Ε-πιστηµών των Ζώων.»

5. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 τουάρθρου 20 και της παρ.5 του άρθρου 22 του ν. 4589/2019οι λέξεις «έως τις 30 Ιουνίου» αντικαθίστανται από τιςλέξεις «έως τις τριάντα (30) Απριλίου».

Άρθρο 70Λοιπές διατάξεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218), προστίθεται τρίτο εδάφιο το οποίο έχειως εξής:

«Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδακτικής απασχόλησης δενµπορούν να εξαντλούνται σε προγράµµατα µεταπτυχια-κών σπουδών.»

2. α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 τουν. 4009/2011 (Α΄ 195), µετά το δεύτερο εδάφιο, προστί-θενται τρία εδάφια ως εξής:

«Η γνώµη διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Κοσµη-τείας, η οποία αν κρίνει ότι η γνώµη του Τµήµατος δεν εί-ναι επαρκώς τεκµηριωµένη, την αναπέµπει στο Τµήµαγια να την αιτιολογήσει επαρκώς. Η Κοσµητεία αναπέ-µπει τη γνώµη στο Τµήµα µία (1) µόνο φορά. Σε κάθε περί-πτωση, η Κοσµητεία διαβιβάζοντας τη γνώµη του Τµήµα-τος στη Σύγκλητο µπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις.»,β) Η περίπτωση α΄ δεν εφαρµόζεται σε εκκρεµείς κατά

την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες µετακίνη-σης

3. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), τοοποίο αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρα-γράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, προστίθενταιλέξεις ως εξής:

«, και υπό την προϋπόθεση της συµπλήρωσης τριετούςυπηρεσίας στη βαθµίδα στην οποία υπηρετούν κατά τοχρόνο της αίτησης».

4. α) Η παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, όπως α-ντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 83 τουν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Προγράµµατασπουδών πρώτου κύκλου µπορεί να διοργανώνονται, συ-νολικά ή εν µέρει, αποκλειστικά για πολίτες χωρών ε-κτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και µόνο σε συνεργασία µε τοΠανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπου-δών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σε ξένη γλώσσα. Με απόφαση του ΥπουργούΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η δια-δικασία ίδρυσης των προγραµµάτων, κάθε θέµα σχετικόµε τη λειτουργία τους, το πλαίσιο της συνεργασίας µε τοΔΙ.ΠΑ.Ε., τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής φοιτη-τών, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και κάθεσχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.». β) Προγράµµατα σπουδών της περίπτωσης α΄, για τα

οποία έχει συγκροτηθεί, έως την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος, η προβλεποµένη στο τελευταίο εδάφιο της παρ.

66

Page 67: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 επιτροπή, ιδρύονταισύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4009/2011, όπως τρο-ποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Πρύτανη, που εκδίδεται ύστερααπό σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, µπορούν, µέσα στοίδιο οικονοµικό έτος, να µεταφέρονται πόροι από οποι-ονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισµού λειτουρ-γικών εξόδων του ιδρύµατος ή του ετήσιου προϋπολογι-σµού δηµοσίων επενδύσεων του ιδρύµατος σε άλλο κω-δικό του ίδιου προϋπολογισµού. Οι πόροι που µεταφέρο-νται δεν µπορούν να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό(30%) του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου προϋπολογι-σµού. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του ΠΔΕ ή έκτακτηςεπιχορήγησης του Α.Ε.Ι., µε απόφαση του Πρύτανη, ύ-στερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου, κατανέµεταιτο ποσό της επιχορήγησης στον οικείο κωδικό και ανα-µορφώνεται ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός τουΑ.Ε.Ι.».

6. α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρ-θρου 4 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ωςεξής:

«Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ-λουν αίτηση για µετατροπή της θέσης τους σε οργανικήτης ίδιας βαθµίδας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην πε-ρίπτωση α΄, σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από τηνολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή µονι-µοποίησης.».

β) αν έχει παρέλθει η προθεσµία της περίπτωσης α΄, ηπροθεσµία υποβολής αίτησης για µετατροπή της θέσηςαρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Η προθεσµία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 τουάρθρου 5 του ν. 4521/2018 παρατείνεται έως τις30.9.2019.

8. Όσοι κατείχαν προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π.στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά κατά τις 2.3.2018 και σταΤ.Ε.Ι. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων κατά την 1η.-10.-2018,σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 τουάρθρου 16 ή σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ.5του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄, β΄και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 και ε-ντάχθηκαν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήµιο Δυ-τικής Αττικής, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και στο ΙόνιοΠανεπιστήµιο, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν µετατροπήτης θέσης τους σε οργανική µε τους όρους και τη διαδι-κασία που προβλέπεται στους νόµους 4521/2018 και4559/2018 για τα µέλη Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης βαθµίδαςπου κατείχαν τακτική θέση στα ανωτέρω Τ.Ε.Ι.. Η πράξηµετατροπής ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της.

9. α) Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)καταργείται.β) Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 98 του ν. 4547/

2018 (Α΄ 102), προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η ως άνω ρύθµιση ισχύει και για τους Πρυτάνεις,

τους Αντιπρυτάνεις και τα µέλη των Επιτροπών Έρευναςτων Α.Ε.Ι., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ήγια όσους η θητεία έχει λήξει, υπό την προϋπόθεση ότιαφορούν στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και για το προσω-πικό της Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., το οποίο έχειαποχωρήσει από αυτή.».

10. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 21του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως η παράγραφος αυτή αντι-

καταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσειςελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συµµετοχή στιςπανελλαδικές εξετάσεις».

Άρθρο 71Θέµατα του Διεπιστηµονικού Οργανισµού

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

1. Ο ν. 3328/2005 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής:α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 αντικαθίστα-

νται ως εξής:«1. α) Όργανα διοίκησης του Οργανισµού είναι το Δ.Σ.,

ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ και οι Ε.Ε.. ΤοΔ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο και είκοσι ένα (21)µέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπλη-ρωτές καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι..β) Τα έντεκα (11) µέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επι-

στηµονικούς κλάδους ως εξής:αα) ανά ένα (1) µέλος από τους κλάδους Θετικών Επι-

στηµών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Επιστη-µών Υγείας και Πρόνοιας, Φαρµακευτικής, ΓεωτεχνικώνΕπιστηµών και Τροφίµων, Επιστηµών Πληροφορικής, Ει-καστικών Τεχνών καιββ) δύο (2) µέλη από τον κλάδο Επιστηµών Μηχανι-

κών. γ) Τα δέκα (10) µέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστη-

µονικούς κλάδους ως εξής:αα) ανά ένα (1) µέλος από τους κλάδους Φιλολογίας ή

Φιλοσοφίας ή Θεολογίας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Οικονο-µικών Επιστηµών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-ων, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Παιδαγωγικώνκαι Επιστηµών Φυσικής Αγωγής, Μουσικών και Θεατρι-κών Σπουδών καιββ) δύο (2) µέλη από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-

µιο (Ε.Α.Π.), για τις σπουδές εξ αποστάσεως.2. Ο Πρόεδρος και οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι είναι κα-

θηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.».β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: «4. Το Δ.Σ. λειτουργεί σε Ολοµέλεια και σε δύο (2)

Τµήµατα, το Α΄ Τµήµα Θετικών και Τεχνολογικών Επι-στηµών, Επιστηµών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής καιΕικαστικών Τεχνών, µε έντεκα (11) µέλη και το Β΄ ΤµήµαΑνθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών καιΕπιστηµών Οικονοµίας, µε δέκα (10) µέλη. Το Α΄ Τµήµασυγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Α΄ Αντιπρό-εδρο και τα λοιπά µέλη του Δ.Σ. της περίπτωσης β΄ τηςπαραγράφου 1. Το Β΄ Τµήµα απαρτίζεται από τον Πρόε-δρο του Δ.Σ., τον Β΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά µέλη τουΔ.Σ. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1. Κάθε Τµήµασυνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου,τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος ή οποτεδήποτεκρίνεται αναγκαίο µετά από πρόσκληση του αρµόδιου Α-ντιπροέδρου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατά-ξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στις συνε-δριάσεις του Δ.Σ. και των Τµηµάτων δύνανται, µετά απόπρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίω-µα ψήφου οι ειδικοί εισηγητές, µέλη Διδακτικού Ερευνη-τικού Προσωπικού ή άλλα πρόσωπα που µπορούν να πα-ράσχουν σχετικές µε το συζητούµενο θέµα πληροφο-ρίες.»

67

Page 68: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προστίθεται περί-πτωση θ΄ ως εξής:

«θ) Αποφασίζει για το οµοταγές των ιδρυµάτων ανώ-τατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό τηρεί κατάλογοτων ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία κρίνο-νται ως οµοταγή. Ο κατάλογος αυτός ενηµερώνεται συ-νεχώς.» δ) Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 α-

ντικαθίσταται ως εξής :«θ) Εισηγείται στην Ολοµέλεια του Δ.Σ. τα θέµατα γε-

νικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που παραπέµπει, α-ναφερόµενα στους επιστηµονικούς κλάδους τους οποί-ους εκπροσωπεί.»ε) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται περί-

πτωση δ΄ ως εξής:«δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθµολογικής

ή /και αξιολογικής κλίµακας των αναγνωριζόµενων ως«ισότιµων» και «ισότιµων και αντίστοιχων» αλλοδαπώντίτλων σπουδών µε τη βαθµολογική ή / και αξιολογικήκλίµακα των ηµεδαπών τίτλων και τον τρόπο που αυτή ηαντιστοιχία υπολογίζεται επί του συνόλου των µαθηµά-των που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, ύ-στερα από εισήγηση ειδικού εισηγητή και µέλους τουΔ.Σ. συναφούς επιστηµονικού κλάδου. Στις περιπτώσειςπου δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθµολο-γικός ή αξιολογικός χαρακτηρισµός η απόφαση εκδίδε-ται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε., κατά συνεκτίµησητων λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκ-παιδευτικού ιδρύµατος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χα-ρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθµητος.»στ) Τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παραγράφου 2

του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής: «Μπορεί να µε-ταβιβάζει την άσκηση των αρµοδιοτήτων του στον Α΄ Α-ντιπρόεδρο για θέµατα του Α΄ Τµήµατος και στον Β΄ Α-ντιπρόεδρο για θέµατα του Β΄ Τµήµατος. Τον Πρόεδροαναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος που ο Πρόεδρος ορίζει µεαπόφασή του και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατοςτου Αντιπροέδρου αυτού, ο έτερος Αντιπρόεδρος.»ζ) Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:«7. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κε-

νών θέσεων ειδικών εισηγητών µπορεί να καλύπτονταιαπό εκπαιδευτικούς της δηµόσιας πρωτοβάθµιας καιδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα τυ-πικά προσόντα της παραγράφου 4, όπως εξειδικεύονταιστη σχετική πρόσκληση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποσπώ-νται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστε-ρα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτωντου Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε α-πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-µάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύµφωνα µε την πα-ρούσα παράγραφο ασκούν όλα τα καθήκοντα του ειδι-κού εισηγητή. Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγρά-φου διαρκούν πέντε (5) σχολικά έτη. Η διάρκειά τουςµπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Παι-δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρότασητου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Με όµοια απόφαση µπορεί ναδιακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη διακο-πή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπα-σθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φο-ρέας µισθοδοσίας των αποσπασµένων εκπαιδευτικών εί-ναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.

8. α) Οι κενές οργανικές θέσεις ειδικών εισηγητών, κα-θώς και οι ανάγκες που προκύπτουν αποκλειστικά από

την ύπαρξη των κενών αυτών, µπορεί να πληρούνται ήνα καλύπτονται µε µετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοι-χα, προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-ορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δηµοσίου, των ΝοµικώνΠροσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή των Οργανι-σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄και β΄βαθµού.Σε περίπτωση αδυναµίας πλήρωσης των θέσεων ή κάλυ-ψης των αναγκών µε προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., οι ως άνω ορ-γανικές θέσεις ή ανάγκες µπορεί να καλύπτονται µε µε-τατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, µόνιµου προσωπι-κού από υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού, Π.Ε. κατηγορίας. Το προσωπικό που απο-σπάται ή µετατάσσεται σύµφωνα µε την παρούσα παρά-γραφο πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα της παρα-γράφου 4, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση.Η µετάταξη µόνιµου προσωπικού πραγµατοποιείται σεσυνιστώµενες µε τις πράξεις µετάταξης προσωποπαγείςθέσεις µόνιµων υπαλλήλων, µε δέσµευση αντίστοιχου α-ριθµού κενών θέσεων ειδικών εισηγητών µε σχέση εργα-σίας Ι.Δ.Α.Χ., οι οποίες δεν καλύπτονται όσο οι ανωτέρωυπάλληλοι παραµένουν στις ανωτέρω προσωποπαγείςθέσεις. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδι-καίως µε τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση των υ-παλλήλων που τις κατέχουν και ταυτόχρονα αποδεσµεύ-ονται οι αντίστοιχες θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. ειδικών εισηγητών.β) Η επιλογή των υποψηφίων προς µετάταξη ή από-

σπαση σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο πραγµατο-ποιείται µε τη διαδικασία της παραγράφου 4, κατά πα-ρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Γιατη µετάταξη ή την απόσπαση εκδίδεται απόφαση των οι-κείων Υπουργών, χωρίς γνώµη υπηρεσιακών συµβου-λίων. γ) Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρ-

κούν τρία (3) έτη, µε δυνατότητα παράτασης µία (1) µόνοφορά για έως δύο (2) ακόµη έτη, ύστερα από πρότασητου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.» η) Το εισαγωγικό εδάφιο και οι περιπτώσεις Α΄ και Β΄

της παραγράφου 2 του άρθρου 16, όπως η παράγραφοςαυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 18 τουν. 3369/2005 (Α΄ 171), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδηµαϊκών τίτλωνπεριλαµβάνει δύο Τµήµατα:Α) Αναγνώρισης Τίτλων Θετικών και Τεχνολογικών Ε-

πιστηµών, Επιστηµών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικήςκαι Εικαστικών Τεχνών.Β) Αναγνώρισης Τίτλων Ανθρωπιστικών, Νοµικών και

Κοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών Οικονοµίας.»θ) Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:«4. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δι-

οικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µπορεί να απο-σπώνται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της δευτε-ροβάθµιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης εί-ναι πέντε (5) σχολικά έτη και µπορεί να παρατείνεται µεαπόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων, που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ.6 τουάρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 99). Με όµοια απόφασηµπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των εκπαιδευτικώνπριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειαςτης απόσπασης, οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί επι-στρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας µισθο-δοσίας των αποσπασµένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέ-ας της οργανικής τους θέσης.»ι) Καταργούνται: αα) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7,

68

Page 69: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ββ) η περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 καιγγ) η παράγραφος 6 του άρθρου 19.2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ά-

σκηση αρµοδιοτήτων της Προέδρου, των Αντιπροέδρωνκαι των λοιπών µελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που έ-χουν οριστεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,οι οποίοι εξακολουθούν να τις ασκούν και ολοκληρώ-νουν τη θητεία τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες πριν τηνδηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τη θη-τεία των Προϊσταµένων των Τµηµάτων της Διεύθυνσηςαναγνώρισης ακαδηµαϊκών τίτλων που υπηρετούν κατάτην έναρξη ισχύος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου1, οι οποίοι, από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής,τοποθετούνται µε απόφαση του Προέδρου τουΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αναλόγως των προσόντων τους, στις θέ-σεις των Προϊσταµένων των Τµηµάτων της ίδιας διάτα-ξης και υπηρετούν στις θέσεις αυτές έως τη λήξη της θη-τείας τους. Με όµοια απόφαση, οι υπάλληλοι που υπηρε-τούν στη Διεύθυνση κατά την έναρξη ισχύος της περί-πτωσης η΄ της παραγράφου 1 τοποθετούνται στα ανω-τέρω Τµήµατα.

4. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµουαιτήσεις απόσπασης ή µετάταξης ολοκληρώνονται σύµ-φωνα µε τις ισχύουσες πριν τη δηµοσίευση του νόµουδιατάξεις. Εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι που υ-πηρετούν µε απόσπαση στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη δηµο-σίευση του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να υπηρε-τούν µε απόσπαση στον Οργανισµό έως τη λήξη της α-πόσπασής τους.

5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-γράφου 1 ισχύουν για τον ορισµό του Προέδρου, των Α-ντιπροέδρων και των λοιπών µελών του Δ.Σ. τουΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που θα ακολουθήσει τη λήξη της θητείαςτης Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών µελώντου Δ.Σ. που έχουν οριστεί κατά τη δηµοσίευση του πα-ρόντος νόµου και εφεξής. Οι διατάξεις των περιπτώσε-ων γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτω-σης ι΄ της παραγράφου 1 ισχύουν από την πρώτη συ-γκρότηση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 72Οικονοµική διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων

1. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Το προσωπικό που ασκεί ακαδηµαϊκό, ερευνητικόή επιστηµονικό-τεχνικό έργο, του οποίου η συµµετοχήτου στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και τοοποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλο-γής για τη χρηµατοδότηση του έργου, συµµετέχει στοέργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέαςχρηµατοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησηςτου προσωπικού που ασκεί ακαδηµαϊκό, ερευνητικό ή ε-πιστηµονικό-τεχνικό έργο, η επιλογή του εν λόγω προ-σωπικού πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Ερευνώνείτε ύστερα από εισήγηση του Επιστηµονικού Υπευθύ-νου, είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατάτην ανωτέρω διαδικασία. Η επιλογή των διδασκόντων σεπρογράµµατα τυπικής εκπαίδευσης πραγµατοποιείται α-πό τα αρµόδια όργανα του Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις ακαδη-µαϊκές διαδικασίες όπως προβλέπονται για την ανάθεση

διδασκαλίας.».2. Στο άρθρο 54 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρά-

γραφος 2 ως εξής: «2. Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να εξουσιο-

δοτεί τον Πρόεδρό της Επιτροπής να ασκεί την αρµοδιό-τητα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ τηςπροηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου».

3. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 οι λέ-ξεις «και υπηρεσιών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «,υπηρεσιών (α. εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνι-κών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών καιβ. γενικών υπηρεσιών) και έργων».β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 66 του

ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:«γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δηµόσιας σύµβα-

σης (προµηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείταιµε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται α-πόδειξη έρευνας αγοράς εφόσον το ποσό της δαπάνηςυπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων(2.500) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρίζονται

στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία µεγαλύτερη ή ίση του ποσού τωνχιλίων (1.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.».γ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37

του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καταργείται. δ. Στην περίπτωση β΄ της παρ.2 του άρθρου 66 του

ν. 4485/2017, όπως είχε τροποποιηθεί µε την παρ. 4 τουάρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), η φράση «τη σχετι-κή ανάληψη των δαπανών του προϋπολογισµού» αντικα-θίσταται ως εξής «την έκδοση σχετικής απόφασης ανά-ληψης υποχρέωσης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 62του παρόντος». ε. Το άρθρο 66 του ν. 4485/2017 εφαρµόζεται και στο

Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας. 4. Στο άρθρο 58 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρά-

γραφος 5, ως εξής:«5. α. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. τηρεί πληροφοριακό

σύστηµα υποστήριξης των έργων/ προγραµµάτων πουδιαχειρίζεται, το οποίο εξασφαλίζει: i) την ηλεκτρονικήυποβολή αιτηµάτων, εγγράφων, δικαιολογητικών, παρα-στατικών και λοιπού υποστηρικτικού υλικού από µέρουςτου Επιστηµονικού Υπευθύνου ή µελών της οµάδας έρ-γου, ii) την ηλεκτρονική διακίνηση και έγκριση αυτών µε-ταξύ του προσωπικού Μ.Ο.Δ.Υ και των οργάνων διοίκη-σης του Ε.Λ.Κ.Ε. και iii) την αρχειοθέτηση αυτών. Το πλη-ροφοριακό σύστηµα αφορά το σύνολο της οικονοµικήςκαι διοικητικής διαχείρισης των έργων/ προγραµµάτωνπου διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Δικαίωµα πρόσβασης στοως άνω σύστηµα έχει το προσωπικό που εργάζεται στηΜ.Ο.Δ.Υ., τα πρόσωπα που συµµετέχουν στα όργανα δι-οίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι τωνέργων/ προγραµµάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κα-θώς και εξουσιοδοτηµένα µέλη της οµάδας έργου του Ε-πιστηµονικού Υπευθύνου. β. Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες χρήσης και λειτουρ-

γίας του πληροφοριακού συστήµατος, η διαδικασία ηλε-κτρονικής υποβολής, διακίνησης και αρχειοθέτησης τωνεγγράφων, η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών κα-τά την είσοδό τους, τα δικαιώµατα πρόσβασης ανά κατη-γορία χρήστη, τα µέτρα διασφάλισης της προστασίαςπροσωπικών δεδοµένων φυσικών προσώπων και άλλασχετικά θέµατα µε τη λειτουργία του πληροφοριακούσυστήµατος προσδιορίζονται στον Οδηγό του άρθρου 68

69

Page 70: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

του παρόντος». 5. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως

εξής:«1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πι-

στώσεων του προϋπολογισµού ενός έργου του Ε.Λ.Κ.Ε.ισχύουν, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο άρθρο 66του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),τα εξής:α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από

τον Πρόεδρο της Επιτροπής, µετά την ολοκλήρωση τηςδιαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου/ προγράµ-µατος από τον Ε.Λ.Κ.Ε., δηλαδή µετά: αα) την έκδοση α-πόφασης της Επιτροπής περί αποδοχής διαχείρισης τουέργου, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συ-νόλου των δαπανών του έργου και ββ) την απόφαση τηςΕπιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισµού του έρ-γου ή της τροποποίησης του, και ένταξής του στον προ-ϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε..β. Ως απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ορίζεται η διοι-

κητική πράξη µε την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των α-ναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του έργου/προγράµµατος ανά έτος και δεσµεύεται το σύνολο αυ-τών. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να α-φορά είτε το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έ-τος, συνοδευόµενη από κατάσταση κατανοµής τους ανάκατηγορία δαπάνης, είτε το σύνολο των πιστώσεων συ-γκεκριµένης κατηγορίας δαπάνης του προϋπολογισµούτου έργου/ προγράµµατος ανά έτος. γ. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέω-

σης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ο Π.Ο.Υ. τηςΜ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζει σχέδιο απόφασης ανά-ληψης υποχρέωσης, στο οποίο βεβαιώνει δια της υπο-γραφής του ότι το σύνολο των πιστώσεων, των οποίων ηδέσµευση ζητείται, και η κατανοµή αυτών ανά κατηγορίαδαπάνης, ή αντίστοιχα το σύνολο των πιστώσεων ανάκατηγορία δαπάνης, είναι σύµφωνη µε τον εγκεκριµένοπροϋπολογισµό του έργου για το τρέχον οικονοµικό έ-τος, και αποστέλλει αυτήν προς υπογραφή στον Πρόε-δρο της Επιτροπής. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσηςκαταχωρείται στο πληροφοριακό σύστηµα του ΕΛΚΕ µεµοναδικό αύξοντα αριθµό και αναρτάται στο πρόγραµµα«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

2. Η πραγµατοποίηση οιασδήποτε δαπάνης εις βάροςτου προϋπολογισµού του έργου πριν την έκδοση της α-πόφασης ανάληψης υποχρέωσης ή καθ’ υπέρβαση αυτήςείναι µη νόµιµη.

3. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του προϋπολογισµούτου έργου εντός του ίδιου οικονοµικού έτους, απαιτείταιη τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσηςσύµφωνα µε τον αναµορφωµένο προϋπολογισµό του έρ-γου κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η αναµόρφωσητου προϋπολογισµού του έργου αφορά σε µείωση τηςπίστωσης µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανώναυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής απόφασης(ανατροπής).

4. Για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι ο-ποίες αναλαµβάνονται και βαρύνουν είτε τµηµατικά είτεεξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος (πολυετείς υπο-χρεώσεις) απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της Επι-τροπής Ερευνών, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρ-θρου 67 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

5. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους µπορεί ναδεσµεύονται στον προϋπολογισµό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε.,

πιστώσεις που αφορούν σε δεσµευµένες πιστώσεις τουπροηγούµενου οικονοµικού έτους χωρίς να απαιτείταινα εκκρεµεί σχετική υποχρέωση.

6. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης της απόφασης ανάλη-ψης υποχρέωσης στο σύνολό ή µέρος αυτής εντός τουοικονοµικού έτους, αυτή ανακαλείται κατόπιν σχετικήςαπόφασης του Προέδρου της Επιτροπής, κατά το µέροςτων πιστώσεων του έργου ανά κατηγορία δαπάνης πουδεν εκτελέστηκαν. Η σχετική ανακλητική απόφαση εκδί-δεται µε ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου εκάστου έτους καιαναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έωςτην 31η Μαρτίου του επόµενου έτους».β. Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016

(Α΄ 145). 6. α) Στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρά-

γραφος 3, η οποία έχει ως εξής:«3. Οι δαπάνες µετακίνησης των παραγράφων 1 και 2

καταβάλλονται στον µετακινούµενο µετά την ολοκλήρω-ση της µετακίνησης, µε µόνη προϋπόθεση την υποβολήστην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. των σχετικών παραστατικώνπου την αποδεικνύουν, όπου αυτά προβλέπονται. Η έκ-δοση των σχετικών παραστατικών πραγµατοποιείται σταστοιχεία του µετακινούµενου».β) Το άρθρο 65 του ν. 4485/2017 εφαρµόζεται και στο

Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας. 7. Οι υποτροφίες αριστείας και οι ανταποδοτικές υπο-

τροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφα-λιστική εισφορά.

8. α) Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικα-θίσταται ως εξής:

«Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος, για την πληρωµή δαπα-νών του έργου/προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένωνκαι τυχόν δαπανών που αφορούν τον ίδιο, υποβάλλειστη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτηµα πληρωµής που συνο-δεύεται µε τα απαιτούµενα κάθε φορά δικαιολογητικάγια τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωµή τωνσχετικών δαπανών».β) Στην παρ.2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 µετά τη

λέξη «πιστώσεων» προστίθενται οι λέξεις «του συνολι-κού ετήσιου».

9. α) Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 διαγράφονται οι λέξεις «και τον Εσωτερικό Κανονι-σµό Λειτουργίας του». β) Στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

58 διαγράφονται οι λέξεις «και στον Εσωτερικό Κανονι-σµό Λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.».

Άρθρο 73Ρυθµίσεις για ερευνητικούς φορείς

1. Στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς τωνπεριπτώσεων Α΄ και Β΄ άρθρου 13Α του ν. 4310/2014(Α΄ 258) που εποπτεύονται από την Γενική ΓραµµατείαΈρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συνιστώνται εκατόνπενήντα επτά (157) οργανικές θέσεις µόνιµου ή µε σχέ-ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσω-πικού. Από τις θέσεις αυτές, οι εκατόν είκοσι δύο (122)θέσεις αφορούν Ειδικό Επιστηµονικό και Τεχνικό Προ-σωπικό, οι τριάντα τέσσερις (34) θέσεις διοικητικό Προ-σωπικό και µία (1) θέση αφορά Διευθυντή διοικητικών καιοικονοµικών υπηρεσιών. Η πρόσληψη του εν λόγω προ-σωπικού πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 14, 18και 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Με απόφαση του, ο Υ-

70

Page 71: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

πουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κατανέ-µει, ανά κλάδο και ειδικότητα, τις ανωτέρω θέσεις στουςερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

2. Η υποπερίπτωση α΄ της παραγράφου 3 της περίπτω-σης Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικα-ταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), α-ντικαθίσταται ως εξής:

«α. Το Ινστιτούτο Χηµικής Βιολογίας (ΙΧΒ) (σύµφωναµε το π.δ. 226/1989, Α΄ 107 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012, Α΄ 40).»

3. α. Η παρ.12 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014, όπωςαυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 14 τουν. 4386/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστι-τούτων υποβάλλουν στο µέσον και κατά τη λήξη της θη-τείας τους, στο Δ.Σ. και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευµάτων έκθεση πεπραγµένων της θητεί-ας τους. Ταυτόχρονα µε την έκθεση πεπραγµένων υπο-βάλλεται στο Δ.Σ. και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγη-σης της θητείας των διευθυντών. Η έκθεση αξιολόγησηςπραγµατοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ε-ρευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου µε µυστική διαδικα-σία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Εσωτερικό του Κα-νονισµό ή εφόσον δεν έχει ακόµα εγκριθεί σύµφωνα µεοριζόµενα σε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Σεπερίπτωση που διευθυντής ερευνητικού κέντρου ή ινστι-τούτου δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προ-θεσµίας ενός (1) µηνός από την παρέλευση του µέσουτης θητείας του, αντικαθίσταται, µε απόφαση του επο-πτεύοντος Υπουργού από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. τουερευνητικού κέντρου ή τον αναπληρωτή διευθυντή τουΙνστιτούτου αντίστοιχα. Με απόφαση του εποπτεύοντοςΥπουργού εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέ-σης του Διευθυντή που αντικαταστάθηκε. Σε περίπτωσηπου διευθυντής ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δενυποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσµίας ενός(1) µηνός από τη λήξη της θητείας του, κωλύεται να υπο-βάλει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία στην ί-δια θέση. Τυχόν υποψηφιότητα που έχει ήδη υποβληθείδεν λαµβάνεται υπόψη από την ειδική επιτροπή κριτών».β. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ καταλαµβάνει και τις

τρέχουσες θητείες των διευθυντών. Διευθυντές κέντρωνκαι ινστιτούτων οι οποίοι έχουν υπερβεί το µέσον τηςθητείας τους και δεν έχουν υποβάλει σχετική έκθεση υ-ποχρεούνται να την υποβάλουν εντός αποκλειστικήςπροθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος τουνόµου.

4. α. Το άρθρο 38 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ωςεξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων εγκρίνεται η συµµετοχή της χώρας σενοµικές οντότητες και συµπράξεις που σχετίζονται µετον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), όπως µεταξύ άλ-λων, αυτές των άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ και καθο-ρίζονται:α) οι αρµόδιοι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα

και αναλαµβάνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεωνπου απορρέουν από τη συµµετοχή αυτή σε εθνικό και ευ-ρωπαϊκό επίπεδο, β) η χρονική διάρκεια συµµετοχής στη νοµική οντότη-

τα, και γ) το προβλεπόµενο ύψος της δαπάνης που δηµιουρ-

γείται για την περίοδο αυτή, δ) η πρόταση στον αρµόδιο Υπουργό για την ένταξη

του σχετικού έργου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύ-σεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Ανάπτυξηςκαθορίζονται οι εθνικοί κανόνες και οι λεπτοµέρειες υ-λοποίησης των έργων της παραγράφου 1.

3. Με κοινή απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευµάτων και Οικονοµικών εγκρίνεται η συµµε-τοχή της χώρας στις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδο-µές (όπως µεταξύ άλλων στις Ευρωπαϊκές ΣυµπράξειςΕρευνητικών Υποδοµών - ERIC) και στις ερευνητικές υ-ποδοµές µεγάλης κλίµακας που περιέχονται στον Ευρω-παϊκό Οδικό Χάρτη του ESFRI (Ευρωπαϊκό ΣτρατηγικόΦόρουµ για τις Ερευνητικές Υποδοµές). Με την ανωτέ-ρω απόφαση καθορίζονται: α) ο φορέας που εκπροσωπεί τη χώρα στην Ερευνητι-

κή Υποδοµή,β) η χρονική διάρκεια της συµµετοχής της χώρας στην

Ερευνητική Υποδοµή,γ) το ύψος της δαπάνης που προκαλείται κατ’ έτος και

ο φορέας και ΚΑΕ που επιβαρύνονται σε περίπτωση κά-λυψης των εισφορών από τον τακτικό προϋπολογισµό.

4. Στον τακτικό προϋπολογισµό της ΓΓΕΤ εγγράφεταικατ` έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών τηςΕλλάδας στους διεθνείς οργανισµούς CERN (Ευρωπαϊ-κός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών), ΕΜΒL (Ευρωπαϊ-κό Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας) και EMBC (EuropeanMolecular Biology Conference) στους οποίους συµµετέ-χει, για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών συµµετο-χής της χώρας στις δραστηριότητες των οργανισµών αυ-τών, καθώς και για τις αναγκαίες δαπάνες πρόσβασηςτων ερευνητικών φορέων της χώρας στις διεθνείς επι-στηµονικές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Με κοινή απόφασητων Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευ-µάτων µπορεί να εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση στον τα-κτικό προϋπολογισµό της ΓΓΕΤ για τη συµµετοχή και σεάλλους διεθνείς οργανισµούς, ή και διεθνείς επιστηµονι-κές, τεχνολογικές κοινοπραξίες για την εξυπηρέτησητων στόχων της ΕΣΕΤΑΚ.

5. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ µπορεί να χρη-µατοδοτεί κατ’ έτος δηµόσιους ερευνητικούς οργανι-σµούς, σταθµίζοντας και τις οικονοµικές τους δραστη-ριότητες, µε ποσό ίσο προς τον καταβαλλόµενο φόροπροστιθέµενης αξίας για προµήθειες τεχνικού εξοπλι-σµού, που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητι-κών προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από ευ-ρωπαϊκά προγράµµατα, το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς ορ-γανισµούς στους οποίους µετέχει η χώρα και δεν αφο-ρούν οικονοµική δραστηριότητά τους. Για τον σκοπό αυ-τόν εγγράφεται κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στοπρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.

6. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ µπορεί να χρη-µατοδοτεί κατ’ έτος δηµόσιους ερευνητικούς οργανι-σµούς για την ενίσχυση της συµµετοχής τους σε µεγά-λες διεθνείς εκθέσεις ή συνέδρια».

5. Η παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), ό-πως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 20 τουν.4521/2018 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού εξειδικεύεται κάθε έ-τος η κατανοµή των πόρων του Ιδρύµατος ανά κατηγο-

71

Page 72: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ρία δράσης (π.χ. υποτροφίες, ερευνητικά προγράµµατα,εξοπλισµός, κ.λπ.) και ανά επιστηµονικό πεδίο, ύστερααπό πρόταση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ιδρύ-µατος (ετήσιος προγραµµατισµός δράσεων). Η απόφασηαφορά το επόµενο οικονοµικό έτος. Εφόσον, έως το τέ-λος Οκτωβρίου, το Επιστηµονικό Συµβούλιο δεν υποβά-λει πρόταση, ο Υπουργός εκδίδει την απόφαση κατανο-µής πόρων χωρίς την πρόταση. Σε περίπτωση που ο Υ-πουργός δεν εκδώσει την απόφαση κατανοµής εντόςτριών (3) µηνών από την υποβολή της πρότασης του Επι-στηµονικού Συµβουλίου, η εξειδίκευση της κατανοµήςτων πόρων του Ιδρύµατος για το έτος αυτό πραγµατο-ποιείται σύµφωνα µε την πρόταση του ΕπιστηµονικούΣυµβουλίου του Ιδρύµατος.

6. α) Η περίπτωση 11 της παρ. Α΄ του άρθρου 13Α τουν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ-θρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών γιατα οποία ως προς τα ζητήµατα που αφορούν το πάσηςφύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές,ωράριο, άδειες, κ.λπ.) εφαρµόζονται οι διατάξεις του πα-ρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέµα-τα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών ε-φαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισίουπου τα διέπουν και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του πα-ρόντος.».β) Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικατα-

στάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προ-στίθεται παράγραφος Ε΄ ως εξής:

«Ε. Το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Α-θηνών, που εποπτεύεται από την Ακαδηµία Αθηνών καιτη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, διέπε-ται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδι-κασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης τουερευνητικού προσωπικού, τα δικαιώµατα και τις υποχρε-ώσεις αυτού και τα πάσης φύσεως ζητήµατα που αφο-ρούν το ερευνητικό προσωπικό και το ειδικό τεχνικό,βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό (π.χ. ωράριο, άδειες,κ.λπ.), β) το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου,γ) τη συµµετοχή εκπροσώπου του ερευνητικού προ-

σωπικού και εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού στοΔιοικητικό Συµβούλιο,δ) την κάλυψη των δαπανών για τη µισθοδοσία του τα-

κτικού προσωπικού,ε) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών

προγραµµάτων/έργων,στ) την αξιολόγηση του Ιδρύµατος, των συλλογικών

και µονοµελών οργάνων του και του ερευνητικού καιλοιπού προσωπικού του,ζ) τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λει-

τουργίας.Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ει-

δικού θεσµικού του πλαισίου».γ) αα) Στο άρθρο 3 του π.δ. 420/1991 (Α΄ 153) η φράση

«την Ακαδηµία Αθηνών και τον Υπουργό Εθνικής Παιδεί-ας και Θρησκευµάτων» αντικαθίσταται από τη φράση«την Ακαδηµία Αθηνών και τη Γενική Γραµµατεία Έρευ-νας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευµάτων». ββ) Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ.420/1991, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2του π.δ. 138/2013 (Α΄ 221), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Α. Για τον συντονισµό όλων των ερευνητικών δρα-στηριοτήτων του ΙΙΒΕΑΑ και τη δηµιουργία των προϋπο-

θέσεων που εξασφαλίζουν στρατηγικές και αναπτυξια-κές κατευθύνσεις για την έρευνα, σύµφωνα µε τις διε-θνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες της επιστήµης, θε-σµοθετείται θέση Επιστηµονικού Διευθυντή. Ο Επιστη-µονικός Διευθυντής του ΙΙΒΕΑΑ είναι µέλος του διοικητι-κού συµβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ και έχει τα προσόντα Διευ-θυντή Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).Β. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής του Ιδρύµατος έχει τα

εξής καθήκοντα: α) εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιοτο ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Ιδρύµα-τος και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό, µε βάσητις επιµέρους προτάσεις των κέντρων έρευνας και το

σχέδιο δράσης του ΙΙΒΕΑΑ, β) εποπτεύει την υλοποίησητου επιστηµονικού έργου του Ιδρύµατος, γ) ασκεί τα κα-θήκοντα που του ανατίθενται µε τον Εσωτερικό Κανονι-σµό Λειτουργίας του ΙΙΒΕΑΑ ή µε απόφαση του διοικητι-κού συµβουλίου.Γ. Για την πλήρωση της θέσης του Επιστηµονικού Δι-

ευθυντή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 16 τουν. 4310/2014».γγ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6

του π.δ. 420/1991 αντικαθίστανται ως εξής:«2. α) Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι επτα-

µελές. Ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται µε α-πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-µάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-βερνήσεως και αποτελείται από:αα) Τέσσερις (4) Ακαδηµαϊκούς που ορίζονται οι τρεις

(3) από την τάξη Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Α-θηνών κατά προτεραιότητα ιατροί και βιολόγοι και ο τέ-ταρτος από την Ολοµέλεια της Ακαδηµίας Αθηνών. Ανδεν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) ιατροί και βιολόγοιη τάξη Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών ορίζειΑκαδηµαϊκό(-ούς) από τους συγγενέστερους κλάδους.Η θητεία τους είναι 4ετής.ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών

και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (ΕΛΕ). Ο εκ-πρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρω-τής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή ΕΛΕΑ΄ ή Β΄ βαθµίδας, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία α-πό το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργι-κών επιστηµόνων του ερευνητικού κέντρου. Η θητείατου είναι διετής.γγ) Έναν (1)κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστηµονι-

κού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικούπροσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτήςτου εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολοτου ειδικού επιστηµονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητι-κού και βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέ-ντρου. Η θητεία του είναι διετής, δδ) Τον ΕπιστηµονικόΔιευθυντή του ΙΙΒΕΑΑ. Η θητεία του είναι τετραετής.β) Το Διοικητικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρία-

σή του, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει τον Πρόεδροτου Δ.Σ. µεταξύ των µελών που υποδεικνύονται από τηνΑκαδηµία σύµφωνα µε την περίπτωση αα). Στις συνε-δριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµαψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευµάτων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υ-πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και µπο-ρεί να εισηγείται επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάτα-ξης.».δδ) Η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991 (Α΄ 153)

72

Page 73: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Πρόεδρος του διοικητικούσυµβουλίου υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προβαί-νει στην έκδοση οποιοσδήποτε πράξεως που αφοράστην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύµατος.Ο Πρόεδρος σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ήελλείπει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Ε-πιστηµονικό Διευθυντή.Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος ασκεί ιδίως τις εξής αρµο-

διότητες: α) εκπροσωπεί το Ίδρυµα ενώπιον κάθε Δηµό-σιας ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και έναντι παντός τρί-του,β) συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την η-

µερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του,γ) εποπτεύει την πορεία των οικονοµικών και διοικητι-

κών υποθέσεων του Ιδρύµατος,δ) προΐσταται των οικονοµικών και διοικητικών υπηρε-

σιών του Ιδρύµατος,ε) µεριµνά για τη στελέχωση του Ιδρύµατος µε το ανα-

γκαίο προσωπικό,στ) µεριµνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικο-

νοµικών πόρων, και την αξιοποίηση των περιουσιακώνστοιχείων του ιδρύµατος,ζ) καταρτίζει τον Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, τον

υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο και πα-ρακολουθεί την εκτέλεσή του,η) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από

ειδική διάταξη νόµου ή του µεταβιβάζεται από το Διοικη-τικό Συµβούλιο.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί να µεταβιβάσει αρµοδιό-

τητά του σε άλλο µέλος του Δ.Σ.. Μπορεί, επίσης, να ε-ξουσιοδοτήσει τους Διευθυντές των Κέντρων Έρευνας,το Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές ή τους προϊσταµέ-νους των λοιπών οργανικών υπηρεσιακών µονάδων ναυπογράφουν µε εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα τηςαρµοδιότητάς του.εε) Το άρθρο 7 του π.δ. 420/1991 καταργείται.στστ) Το άρθρο 12 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται

ως εξής:«12. Το ΙΙΒΕΕΑ οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει

στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ε-ντός περιόδου έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, Οργανισµό και Εσωτερικό Κανονισµό σύµφω-να µε το άρθρο 19 του ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικα-ταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199).».δ. Για την εκλογή του Επιστηµονικού Διευθυντή του ΙΙ-

ΒΕΑΑ, την συγκρότηση του Δ.Σ. και του Ε.Σ.Ι. του Ιδρύ-µατος σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 15 και 17 του ν. 4310/2014, αντίστοιχα, δηµοσιεύονται άµεσα οι απαραίτητεςπροκηρύξεις. Έως τη συγκρότηση του Δ.Σ. και του Ε.Σ.Ι.του ΙΙΒΕΑΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4310/2014,συνεχίζει να λειτουργεί το υπό την ισχύουσα σύνθεσηΔ.Σ. και Επιστηµονικό Συµβούλιο.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 74

1. Τα πειραµατικά σχολεία είναι σχολικές µονάδες πουανήκουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, όπουδοκιµάζονται νέα προγράµµατα σπουδών και ωρολόγιαπρογράµµατα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια

και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές µέθοδοι και τρό-ποι λειτουργίας της σχολικής µονάδας. Σκοπός των πειραµατικών σχολείων είναι η συνδροµή

στην κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού συστήµατοςσε ερευνητικές και επιµορφωτικές ανάγκες και η διάχυ-ση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών.

2. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και πιλοτικές εφαρ-µογές, τις οποίες υποβοηθούν τα πειραµατικά σχολεία,αφορούν σε νέα προγράµµατα σπουδών και ωρολόγιαπρογράµµατα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδιακαι άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές µεθόδους, τρό-πους διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής µονάδας,διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής µονάδας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και πιλοτικές εφαρµο-

γές σχεδιάζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολι-τικής (Ι.Ε.Π.) ή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Ι.Ε.Π. και µπορεί ναεντάσσονται σε ερευνητικά προγράµµατα Πανεπιστη-µίων ή στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατρι-βών.Οι επιµορφωτικές δραστηριότητες αφορούν:α. Δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών στο πλαίσιο

προγραµµάτων του Ι.Ε.Π. ή των Περιφερειακών ΚέντρωνΕκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 4 τουν. 4547/2018 (Α΄ 102) και δράσεις επιµόρφωσης εκπαι-δευτικών.β. Πρακτική άσκηση φοιτητών, (προπτυχιακών ή µετα-

πτυχιακών) στις επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής) ήστη διδακτική των επιµέρους αντικειµένων, σε συνεργα-σία µε τις αντίστοιχες Σχολές και Τµήµατα.Οι εκπαιδευτικοί των πειραµατικών σχολείων έχουν τη

δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης ερευνητικώνπρογραµµάτων ύστερα από γνώµη του Επιστηµονικού Ε-ποπτικού Συµβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του άρθρου 95 και έγκρι-ση της Επιστηµονικής Επιτροπής των Πειραµατικών καιΠρότυπων Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) του άρθρου 94.

3. Τα πειραµατικά σχολεία εντάσσονται σε οµάδα σχο-λείων της παρ.2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018(Α΄102).

4. Κατά τα λοιπά, τα πειραµατικά σχολεία εξυπηρε-τούν από κοινού µε όλα τα υπόλοιπα σχολεία τους σκο-πούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως ορίζονταιστην κείµενη νοµοθεσία.

5. Στα πειραµατικά σχολεία εφαρµόζονται τα ωρολό-για προγράµµατα, τα προγράµµατα σπουδών και οι οδη-γίες διδασκαλίας των µη πειραµατικών ή πρότυπων σχο-λείων, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της παρα-γράφου 2 του άρθρου 95.

6. Τα όργανα διοίκησης των πειραµατικών σχολείωνείναι τα ίδια µε τα όργανα διοίκησης των µη πειραµατι-κών και πρότυπων σχολείων. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. και το ΕΠ.Ε.Σ.του κάθε πειραµατικού και πρότυπου σχολείου ασκούντην παιδαγωγική και επιστηµονική καθοδήγηση των σχο-λείων αυτών κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή τωνιδιαίτερων δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε τα άρθρα94 και 95.

7. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυ-ξηµένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επι-στηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική ε-µπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν πιλοτι-κές εφαρµογές, να συµβάλλουν στην αποτίµηση των α-ποτελεσµάτων τους, να προσφέρουν την απαραίτητη α-

73

Page 74: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

νατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχε-διασµού, οι δε µαθητές και µαθήτριες εισάγονται µε τρό-πο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενόςκατά το δυνατόν τυχαίου δείγµατος, απαραίτητη προϋ-πόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.

Άρθρο 75

1. Ως πειραµατικά σχολεία ορίζονται νηπιαγωγεία, δη-µοτικά σχολεία, γυµνάσια, γενικά λύκεια, επαγγελµατι-κά λύκεια και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκ-παίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Για να είναι κατάλληλη µία (1) σχολική µονάδα να χα-

ρακτηριστεί ως πειραµατικό σχολείο πρέπει: α) οι µαθη-τές και µαθήτριες να εισάγονται µε τρόπο που δεν παρα-βιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόντυχαίου δείγµατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξα-γωγή ασφαλών συµπερασµάτων, β) οι εκπαιδευτικοί αυ-τών των σχολείων να διαθέτουν αυξηµένα τυπικά προ-σόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστηµονική και παιδα-γωγική κατάρτιση και διδακτική εµπειρία, ώστε να είναισε θέση να υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρµογές, να συµ-βάλλουν στην αποτίµηση των αποτελεσµάτων τους καινα προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τηβελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού.

2. Πειραµατικά σχολεία αποτελούν οι εξής σχολικέςµονάδες: 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝ-ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗ-ΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ,1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙ-ΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟ-ΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (6/Θ ΔΗΜΟ-ΤΙΚΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗ-ΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΛΥΚΕΙΟ), 1ο12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ, 3/Θ ΠΕΙ-ΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ, 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΔ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕ-ΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 2o ΠΕΙΡΑΜΑ-ΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗ-ΝΑΣ, ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΖΑΝΝΕΙΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑ-ΤΡΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑ-ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ), 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 8/Θ ΠΕΙΡΑ-ΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑ-ΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΙ-ΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩ-ΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α., 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -Ζ.Π.Α., 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩ-ΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ., 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ., 1/Θ ΟΛΟΗΜΕ-ΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙ-ΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-ΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟ-

ΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥ-ΜΝΑΣΙΟ), ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ), 1o 12/Θ ΠΕΙΡΑ-ΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ", 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-ΚΗΣ "Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ", 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-ΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑ-ΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑ-ΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑ-ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΡΕΘΥ-ΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥ-ΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Η-ΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣΡΟΔΟΥ, 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ, ΕΙΔΙ-ΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

3. Τα πειραµατικά σχολεία υπάγονται διοικητικά στηνοικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την επιστηµονική ευθύ-νη εφαρµογής των ερευνητικών ή επιµορφωτικών δρα-στηριοτήτων έχουν ο σύλλογος διδασκόντων, ο φορέαςπου έχει σχεδιάσει την ερευνητική ή επιµορφωτική δρα-στηριότητα ή την πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων καιτο ΕΠ.Ε.Σ..

4. Η πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπαιδευτικώνσχολικής µονάδας που υπηρετούν έχοντας οργανική θέ-ση στη µονάδα αυτή, έχει το δικαίωµα να ζητήσει τον χα-ρακτηρισµό του σχολείου ως πειραµατικού. Η αίτηση υ-ποβάλλεται στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση τουοικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

5. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. έχει τη δυνατότητα να ζητήσει:α) τον χαρακτηρισµό σχολείου της περιοχής ευθύνης

του ως πειραµατικού, ή β) την ίδρυση νέου πειραµατικού σχολείου. Αιτήσεις

άλλων φορέων κατατίθενται για γνώµη στο οικείοΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Για τις αιτήσεις της περίπτωσης α΄ απαιτείταιη σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας δύο τρίτων (2/3) τωνεκπαιδευτικών του σχολείου που υπηρετούν έχονταςοργανική θέση στο σχολείο αυτό. Τα νέα πειραµατικάσχολεία ιδρύονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, ύ-στερα από γνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

6. Για τον χαρακτηρισµό σχολείου ως πειραµατικού εκ-δίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

7. Ο αποχαρακτηρισµός σχολείου ως πειραµατικούπραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα απόγνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ, λαµβανοµένων υπόψη των συµπε-ρασµατικών εκθέσεων του άρθρου 47 του ν. 4547/2018(Α΄ 102).

8. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εκδίδει δηµόσια πρόσκλησηπρος τα σχολεία της επικράτειας, µε την οποία τα καλείνα υποβάλουν αίτηση, µέσα στην προθεσµία που ορίζε-ται µε την ίδια πρόσκληση, για τον χαρακτηρισµό τουςως πειραµατικών.

Άρθρο 76

1. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων του διδακτικούπροσωπικού των πειραµατικών σχολείων καθορίζεται α-

74

Page 75: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

πό τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τιςγενικές διατάξεις.

2. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται, για την κάλυψηκενών οργανικών θέσεων, ύστερα από προκήρυξη του Υ-πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµ-φωνα µε τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται από το αρµόδιοΚεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευ-τεροβάθµιας Εκπαίδευσης των άρθρων 8 και 9 του π.δ.1/2003 (Α΄ 1), στο οποίο µετέχουν επιπλέον δύο µέληΔ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., µε γνωστικό αντικείµενο στις επιστήµες α-γωγής, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδεί-ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

4. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδα-φίου πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον πραγµατικήδιδακτική εµπειρία.

5. Κριτήρια επιλογής αποτελούν:(α) κάθε επιπλέον έτος πραγµατικής διδακτικής εµπει-

ρίας πέραν της πενταετίας,(β) ακαδηµαϊκά και λοιπά πιστοποιηµένα προσόντα,(γ) το επιστηµονικό έργο,(δ) η συµµετοχή του εκπαιδευτικού σε εξωδιδακτικές

δράσεις, όπως εγκεκριµένα ευρωπαϊκά προγράµµατα,συµµετοχή σε εκπαιδευτικούς οµίλους, πολιτιστικά καιπεριβαλλοντικά προγράµµατα, καθώς και συµµετοχή µεεισηγήσεις σε επιµορφωτικές δράσεις που αφορούν εκ-παιδευτικούς.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζε-ται η διαδικασία επιλογής.

6. Λειτουργικά κενά στα πειραµατικά και στα πρότυπασχολεία µπορεί να καλύπτονται µε αποσπάσεις. Οι απο-σπώµενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπο-νται για την κάλυψη οργανικών θέσεων σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του παρόντος. Κατά τα λοιπά, για τις αποσπά-σεις αυτές εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις.

Άρθρο 77

1. Οι εκπαιδευτικοί των πειραµατικών σχολείων τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 75, οι οποίοι υπηρετούν µεθητεία στα σχολεία αυτά κατά την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, καθώς και οι κατά την έναρξη ισχύος του πα-ρόντος διευθυντές των σχολείων αυτών, οι οποίοι υπη-ρετούσαν µε θητεία ως εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτάκατά τον χρόνο ανάληψης των διευθυντικών καθηκό-ντων τους, µπορεί να τοποθετηθούν σε οργανική θέσηµε απόφαση του αρµόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµ-βουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους. Αν οι α-νωτέρω δεν υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση οργανι-κής θέσης, τίθενται στη διάθεση του Περιφερειακού Υ-πηρεσιακού Συµβουλίου της περιοχής στην οποία ανήκειτο Πειραµατικό σχολείο.

2. Η τοποθέτηση σε οργανική θέση ισχύει αναδροµικάαπό:α) την ηµέρα της πρώτης τοποθέτησης του εκπαιδευτι-

κού σε οργανική θέση πειραµατικού σχολείου από το αρ-

µόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τιςδιατάξεις που ίσχυαν έως τις 24.5.2011,β) την πρώτη µέρα της θητείας του εκπαιδευτικού,

σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν µετά τις24.5.2011.

Άρθρο 78

1. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κατέχει οργανική θέσησε σχολική µονάδα που µετατρέπεται σε πειραµατικόσχολείο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρ-θρου 75, καταλαµβάνει οργανική θέση του Πειραµατικούσχολείου που προκύπτει από µετατροπή, ύστερα από αί-τησή του. Αν ο εκπαιδευτικός αυτός δεν υποβάλει σχετι-κή αίτηση, τίθεται στη διάθεση του Περιφερειακού Υπη-ρεσιακού Συµβουλίου της περιοχής του σχολείου.

2. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό το οποίο καταλαµβάνειοργανική θέση σε Πειραµατικό σχολείο σύµφωνα µε τηνπαράγραφο 1, θεωρείται ότι κατέχει την οργανική θέσηαπό την ηµέρα της πρώτης κατάληψης οργανικής θέσηςστο σχολείο αυτό.

Άρθρο 79

1. Ο εκπαιδευτικός Πειραµατικού σχολείου, ο οποίοςκαλύπτει οργανική θέση σε αυτό σύµφωνα µε τα άρθρα76, 77 και 78 και κρίνεται ως υπεράριθµος, τοποθετείται,ύστερα από αίτησή του, σε Πειραµατικό ή Πρότυπο σχο-λείο στο οποίο υπάρχει κενή οργανική θέση. Αν δεν υπο-βληθεί σχετική αίτηση, ο εκπαιδευτικός τοποθετείται σεσχολική µονάδα σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις περίάρσης υπεραριθµίας.

2.Οι τοποθετήσεις της παραγράφου 1 πραγµατοποιού-νται κάθε σχολικό έτος πριν από την προκήρυξη των κε-νών οργανικών θέσεων του άρθρου 76.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης τωνοργανικών θέσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 77 και 78, κα-θώς και η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών,σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 80

1. Πειραµατικά νηπιαγωγεία µπορεί να συνδέονται µεΠειραµατικά δηµοτικά σχολεία. Πειραµατικά γυµνάσιαµπορεί να συνδέονται µε Πειραµατικά λύκεια. Τα συνδε-δεµένα Πειραµατικά σχολεία διατηρούν τη διοικητικήτους αυτοτέλεια.

2. Πειραµατικά Νηπιαγωγεία µπορούν να συνδέονταιµε Πειραµατικά Δηµοτικά Σχολεία. Πειραµατικά Γυµνά-σια µπορούν να συνδέονται µε Πειραµατικά Λύκεια. Τασχολεία συνδέονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδεί-ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερααπό εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Ως συνδεδεµένα Πειραµατικά σχολεία ορίζονται ταεξής:

75

Page 76: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

76

Page 77: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

4. Από το σχολικό έτος 2020 - 2021 παύει η σύνδεσηπειραµατικών δηµοτικών σχολείων µε πειραµατικά γυ-µνάσια. Μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020φοιτούν σε πειραµατικό δηµοτικό σχολείο, το οποίο κα-τά το σχολικό έτος αυτό είναι συνδεδεµένο µε πειραµα-τικό γυµνάσιο, εισάγονται στο οικείο πειραµατικό γυµνά-σιο χωρίς κλήρωση.

Άρθρο 81

1. Η εισαγωγή µαθητών και µαθητριών στα πειραµατι-κά σχολεία γίνεται αποκλειστικά µε κλήρωση και υπό ό-ρους απόλυτης διαφάνειας. Την κατά σχολείο εφαρµογήτων διαδικασιών κλήρωσης αναλαµβάνει ο διευθυντήςτου σχολείου, επικουρούµενος από τον σύλλογο διδα-σκόντων και το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Η Διεύ-θυνση Εκπαίδευσης διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδι-κασίας της κλήρωσης στα πειραµατικά σχολεία της πε-ριοχής ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η κλήρωση τωνµαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη και µόνο,ενώ για τη µετάβαση από το σχολείο της µίας βαθµίδαςστο σχολείο της επόµενης βαθµίδας εκπαίδευσης µε τοοποίο συνδέεται, δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση.Διαδικασίες κλήρωσης µαθητών και µαθητριών διενερ-γούνται µετά την εισαγωγική σχολική τάξη µόνο για τησυµπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην επό-µενη τάξη της ίδιας βαθµίδας ή στην τάξη της επόµενηςβαθµίδας, αν το σχολείο είναι συνδεδεµένο µε σχολείοεπόµενης βαθµίδας. Οι κληρώσεις αυτές γίνονται µε ευ-θύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής µονάδας καιτου συλλόγου γονέων και κηδεµόνων.

2. Κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να συµµετέχειστις διαδικασίες επιλογής µίας µόνο σχολικής µονάδαςπρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των σχολι-κών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε ενδια-φερόµενος µπορεί να καταθέσει αίτηση συµµετοχής τουστις διαδικασίες επιλογής σε µία πειραµατική και σε µίαπρότυπη σχολική µονάδα.

3. Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα για το νηπια-γωγείο ή την Α΄ Δηµοτικού ή την Α΄ Γυµνασίου ή την Α΄Λυκείου πειραµατικού σχολείου για κάθε σχολικό έτοςκαθορίζεται µε απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαί-δευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισή-γηση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου.

4. Οι µαθητές των πειραµατικών σχολείων επιλέγονταιανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. Η ευθύνη καιτα έξοδα µετακίνησης των µαθητών για την πλήρη φοί-τησή τους και για τη συµµετοχή τους στους οµίλους, βα-ρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους µέριµνα.

5. Ο αριθµός των µαθητών που µπορεί να εγγραφούνστο πειραµατικό δηµοτικό σχολείο ή πειραµατικό λύκειοείναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των αποφοίτωντου συνδεδεµένου πειραµατικού νηπιαγωγείου ή πειρα-µατικού γυµνασίου αντίστοιχα. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτε-χνικές και άλλες συνθήκες στην επόµενη βαθµίδα επι-τρέπουν µεγαλύτερο αριθµό τµηµάτων από ό,τι στηνπροηγούµενη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθµού των µα-θητών ανά τµήµα, ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτειαιτιολογηµένη εισήγηση στην αρµόδια Διεύθυνση Εκπαί-δευσης, η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθµό των µα-θητών που εγγράφονται στο σχολείο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, που εκδίδεται κατ’ έτος και το αργότερο

µέχρι το τέλος του µηνός Μαρτίου, ύστερα από γνώµητης Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής µα-θητών στα πειραµατικά σχολεία.

Άρθρο 82

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη τηςΕ.Ε.Π.Π.Σ. εγκρίνονται ερευνητικές δραστηριότητες πουεντάσσονται σε ερευνητικά προγράµµατα Πανεπιστη-µίων. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται αίτηση στη σχο-λική µονάδα. Η αίτηση εξετάζεται από τον σύλλογο δι-δασκόντων, ο οποίος γνωµοδοτεί σχετικά µε την δυνα-τότητα υλοποίησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 83

1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων καικλίσεων των µαθητών, τόσο του πειραµατικού σχολείου,όσο και των δηµόσιων σχολικών µονάδων της ευρύτερηςγεωγραφικής περιοχής του, δηµιουργούνται όµιλοι ε-κτός ωρολογίου προγράµµατος, ο καθένας τον οποίωνλειτουργεί µία ή δύο ηµέρες την εβδοµάδα. Οι όµιλοι δη-µιουργούνται µε απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εκδίδεται ύ-στερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων και α-φορούν γνωστικούς τοµείς, όπως τα µαθηµατικά, οι φυ-σικές επιστήµες, η γλώσσα, η λογοτεχνία, η ιστορία καιάλλους, καθώς και λοιπά πεδία όπως η µουσική, τα εικα-στικά, ο αθλητισµός κ.ά.. Για την εγγραφή των µαθητώνστους οµίλους κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των α-σκούντων τη γονική τους µέριµνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχο-λείου.

2. Οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν στους οµίλους εντόςτου εβδοµαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίαςτους.

3. Μαθητές που φοιτούν στις δηµόσιες σχολικές µονά-δες της οµάδας σχολείων της παραγράφου 2 του άρ-θρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) στην οποία ανήκει τοπειραµατικό σχολείο, µπορούν να εγγραφούν στους οµί-λους του πειραµατικού αυτού σχολείου, ύστερα από αί-τηση των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα, η οποία υ-ποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ..

4. Αν σε πειραµατικό σχολείο δεν λειτουργούν όµιλοιγια τον γνωστικό τοµέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οιµαθητές, µπορούν να εγγραφούν σε οµίλους γειτονικούπειραµατικού σχολείου, µε τη διαδικασία της παραγρά-φου 3.

Άρθρο 84

Στην έκθεση αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου πουπροβλέπεται στο άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) α-ποτιµάται ιδιαίτερα η συµµετοχή του σχολείου στις δρα-στηριότητες του άρθρου 74. Πριν την υποβολή της έκθε-σης αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου στο αρµόδιοΠΕ.Κ.Ε.Σ. αυτή υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ. το οποίο καιδιατυπώνει τις παρατηρήσεις του, ιδίως σχετικά µε τησυµµετοχή του σχολείου στις δραστηριότητες του άρ-θρου 74. Στη συµπερασµατική έκθεση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. τηςπαραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)αποτιµάται το ιδιαίτερο έργο των πειραµατικών σχολεί-ων της περιοχής ευθύνης τους.

77

Page 78: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 85

Ο σύλλογος διδασκόντων των πειραµατικών σχολείωνπέραν των προβλεποµένων από τις γενικές διατάξεις, έ-χει και τις εξής αρµοδιότητες:α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δηµιουργία οµίλων µαθη-

τών,β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την τροποποίηση του αναλυ-

τικού και του ωρολογίου προγράµµατος του πειραµατι-κού σχολείου σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρα-γράφου 2 του άρθρου 95, προκειµένου να υλοποιηθούνκαινοτοµίες, να λειτουργήσουν πιλοτικά ερευνητικάπρογράµµατα και προγράµµατα συνεργασίας µε σχολείατης ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,γ) σχεδιάζει, προγραµµατίζει και συντονίζει τις επι-

µορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποί-ες εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα, σε συνεργασίαµε το ΕΠ.Ε.Σ. και τον φορέα που έχει σχεδιάσει την ε-ρευνητική ή επιµορφωτική δραστηριότητα ή την πιλοτικήεφαρµογή,δ) οργανώνει τον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού έργου

του σχολείου,ε) επιλέγει τα δύο µέλη του που συµµετέχουν στο

ΕΠ.Ε.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 86

Σε µη πειραµατικά σχολεία µπορεί να συνιστώνται πει-ραµατικά τµήµατα µε τη διαδικασία του άρθρου 87. Ταπειραµατικά Τµήµατα συνιστώνται για καθορισµένο χρο-νικό διάστηµα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρ-θρου 74.

Άρθρο 87

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη τηςΕ.Ε.Π.Π.Σ. µπορεί να χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτη-ρίζονται ως πειραµατικά ένα ή περισσότερα τµήµαταµίας ή περισσότερων τάξεων σχολικής µονάδας που δεναποτελεί πειραµατικό σχολείο.

2. Η διαδικασία χαρακτηρισµού ή αποχαρακτηρισµούτης παραγράφου 1 µπορεί να κινηθεί κατόπιν αίτησηςτου συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου Πρωτοβάθ-µιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλε-ται για γνωµοδότηση στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ή κατόπιν αί-τησης απευθείας από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

3. Στην έκθεση αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργουπου προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 τουν. 4547/2018 (Α΄ 102) αποτιµάται ιδιαίτερα η συµµετοχήπειραµατικών τµηµάτων στις δραστηριότητες του άρ-θρου 74.

4. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου µελετούν τιςεκθέσεις των σχολείων µε πειραµατικά τµήµατα των ο-ποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σύµφωνα µε τηνπαράγραφο 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)και διατυπώνουν παρατηρήσεις σχετικά µε τη συµµετο-χή των πειραµατικών τµηµάτων στις δραστηριότητες τουάρθρου 74.

5. Στη συµπερασµατική έκθεση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της πα-ραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 αποτιµάταιτο ιδιαίτερο έργο των πειραµατικών τµηµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 88

Πρότυπα σχολεία αποτελούν οι εξής σχολικές µονά-δες:α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο. β) Πρότυπο Γυµνάσιο Ιωνίδειου Σχολής Πειραιά. γ) Πρότυπο Γυµνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης.δ) Πρότυπο Γυµνάσιο Αναβρύτων.ε) Πρότυπο Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων.στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής. ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης. θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.

Άρθρο 89

1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς τουάρθρου 74 και εντάσσονται σε οµάδα σχολείων του άρ-θρου 48 του ν. 4547/2018.

2. Τα άρθρα 76, 77, 79, 82, 83, 84 και 85 εφαρµόζονταικαι στα πρότυπα σχολεία.

Άρθρο 90

1. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής µαθητών σταπρότυπα γυµνάσια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδε-ται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και εισή-γηση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. ΗΕ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διαδι-κασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους.Η επιλογή των µαθητών αφορά αποκλειστικά στην εισα-γωγική σχολική τάξη (Α΄ τάξη Γυµνασίου), ενώ η σχολι-κή πορεία των µαθητών και µαθητριών από το γυµνάσιοστο λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται µόνο στις εν-δοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση κενώνθέσεων στα πρότυπα σχολεία στις λοιπές τάξεις πληντης εισαγωγικής γίνεται µε την ίδια διαδικασία µε την ο-ποία επιλέχθηκαν αρχικά οι µαθητές που φοιτούν στην ί-δια τάξη. Αρµόδια για τη διεξαγωγή της συµπληρωµατι-κής διαδικασίας εισαγωγής του προηγούµενου εδαφίουείναι τα όργανα διοίκησης του οικείου σχολείου.

2. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να συµµετάσχει στηδιαδικασία επιλογής µίας πειραµατικής και µίας πρότυ-πης σχολικής µονάδας.

3. Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα της Α΄ Γυ-µνασίου ή της Α΄ Λυκείου πρότυπου σχολείου για κάθεσχολικό έτος καθορίζεται µε απόφαση της οικείας Διεύ-θυνσης Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολο-γηµένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχο-λείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίαςτου.

4. Οι µαθητές των πρότυπων σχολείων επιλέγονται α-νεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. Η ευθύνη και ταέξοδα µετακίνησης των µαθητών και µαθητριών τόσο γιατην πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη συµµετοχή τουςστους οµίλους του σχολείου βαρύνουν τους ασκούντεςτη γονική µέριµνα.

5. Ως συνδεδεµένα πρότυπα σχολεία ορίζονται τα ε-ξής:

78

Page 79: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Όνοµα ΣχολείουΒαρβάκειο Πρότυπο ΓυµνάσιοΠρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου ΣχολήςΠρότυπο Γυµνάσιο ΑναβρύτωνΠρότυπο Γενικό Λύκειο ΑναβρύτωνΠρότυπο Γυµνάσιο Ευαγγελικής Σχολής ΣµύρνηςΠρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής ΣµύρνηςΠρότυπο Γυµνάσιο Ιωνιδείου Σχολής ΠειραιάΠρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

6. Αν στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτερο-βάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει πρότυπο Γυ-µνάσιο δεν υπάρχει πρότυπο Λύκειο, τότε είναι δυνατή ησύνδεση του πρότυπου Γυµνασίου µε πειραµατικό Λύ-κειο. Για τη σύνδεση του πρότυπου µε το πειραµατικόσχολείο εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2του άρθρου 80.

7. Ο αριθµός των µαθητών και µαθητριών που µπορείνα εγγραφούν στο πρότυπο λύκειο είναι ίσος τουλάχι-στον µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένουπρότυπου γυµνασίου. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές καιάλλες συνθήκες στην ανώτερη βαθµίδα επιτρέπουν µε-γαλύτερο αριθµό τµηµάτων από ό,τι στην κατώτερη ή ε-πιτρέπουν αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα,ο σύλλογος διδασκόντων καταθέτει αιτιολογηµένη εισή-γηση στη αρµόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία απο-φασίζει τον ακριβή αριθµό των µαθητών που εγγράφο-νται στο σχολείο.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων, που εκδίδεται κατ’ έτος και το αργότεροµέχρι το τέλος του µηνός Μαρτίου, ύστερα από γνώµητης Ε.Ε.Π.Π.Σ., ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία ει-σαγωγής µαθητών στα πρότυπα σχολεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 91

Οι συµπερασµατικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της πα-ραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)στην κατά τόπον αρµοδιότητα των οποίων ανήκει πειρα-µατικό ή πρότυπο σχολείο, αποστέλλονται στηνΕ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αποτιµά το ιδιαίτερο έργο των πειρα-µατικών ή πρότυπων σχολείων και εισηγείται µέτρα γιατη βελτίωσή του.

Άρθρο 92

1. Τα πειραµατικά και πρότυπα σχολεία χρηµατοδο-τούνται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χρη-µατοδοτούνται και τα υπόλοιπα σχολεία. Δωρεές, χορη-γίες, κληρονοµίες και άλλες παροχές τρίτων χορηγού-νται µε τις διατάξεις που ισχύουν και για τα λοιπά σχο-λεία.

2. Τα πειραµατικά σχολεία, καθώς και τα πρότυπα µπο-ρεί να χρηµατοδοτούνται και από τον Ειδικό ΛογαριασµόΚονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. µε το οποίο συνεργάζο-νται ή από άλλον συνεργαζόµενο φορέα, σύµφωνα µε

το άρθρο 93. Η χρηµατοδότηση χορηγείται µέσω της αρ-µόδιας Σχολικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το πειρα-µατικό ή το πρότυπο σχολείο και αποδίδεται άµεσα σεαυτό, χωρίς να συµψηφίζεται µε την τακτική επιχορήγη-ση.

Άρθρο 93

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-πουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη τηςΕ.Ε.Π.Π.Σ., τα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία µπο-ρεί να συνεργάζονται µε Α.Ε.Ι. ή µε ερευνητικούς φο-ρείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΄ΗΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) –

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Άρθρο 94

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-των συγκροτείται Επιστηµονική Επιτροπή Πρότυπων καιΠειραµατικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).

2. Ο αριθµός των µελών, ο τρόπος και η διαδικασία συ-γκρότησης και της λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθώς καιη διάρκεια της θητείας της καθορίζονται µε απόφαση τουΥπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:α) γνωµοδοτεί για τη µετατροπή σχολείου ως πειρα-

µατικού,β) γνωµοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής µονάδας

ως πειραµατικής,γ) γνωµοδοτεί για τον χαρακτηρισµό τµήµατος ή τµη-

µάτων σχολείου ως πειραµατικών,δ) γνωµοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής µαθητών

στα πειραµατικά σχολεία,ε) γνωµοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλο-

γής µαθητών και µαθητριών στα πρότυπα γυµνάσια,στ) γνωµοδοτεί για τη συνεργασία πειραµατικών και

πρότυπων σχολείων µε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς,ζ) γνωµοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού

και του ωρολογίου προγράµµατος σύµφωνα µε την περί-πτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρό-ντος.

4. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτο-τελές Τµήµα Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων τουΥπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Μεαπόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-σκευµάτων εξειδικεύεται περαιτέρω η διοικητική καιγραµµατειακή υποστήριξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

5. Το άρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) καταργείταιαπό την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. πουέχει ορισθεί µε βάση την ανωτέρω διάταξη, ασκεί τις αρ-µοδιότητες του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων δύναταινα λήξει η θητεία της ήδη υπηρετούσας Ε.Ε.Π.Π.Σ..

79

Page 80: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 95Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο

1. Το ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραµατικών και των Πρότυπωνσχολείων είναι πενταµελές και συγκροτείται για τριετήθητεία µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευµάτων από τα εξής µέλη:α) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δηµό-

σιας Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µεαντίστοιχα προσόντα, που επιλέγεται ύστερα από πρό-ταση της Ε.Ε.Π.Π.Σ., ως Πρόεδρο, β) τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του

Πειραµατικού ή του Πρότυπου σχολείου, ο οποίος επιλέ-γεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,γ) τον διευθυντή του σχολείου.δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Πειραµατικού ή του

Πρότυπου σχολείου, κατά περίπτωση, οι οποίοι επιλέγο-νται από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραµατικού ή του Πρότυπου σχο-λείου είναι αρµόδιο για:α) τη δηµιουργία οµίλων ή τµηµάτων ενισχυτικής διδα-

σκαλίας και την αποτίµηση του έργου τους,β) τη συνεργασία µε τον φορέα µε τον οποίο συνεργά-

ζεται το σχολείο, καθώς και τον σχεδιασµό, προγραµµα-τισµό και συντονισµό επιµορφωτικών και ερευνητικώνδραστηριοτήτων, στις οποίες συµµετέχει το σχολείο καιτη συνακόλουθη διατύπωση γνώµης προς την Ε.Ε.Π.Π.Σ.για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίουπρογράµµατος του πειραµατικού ή του προτύπου σχο-λείου. Η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του Υπουρ-γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα απόγνώµη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία συγκρότησηςκαι ο τρόπος λειτουργίας του ΕΠ.Ε.Σ..

Άρθρο 96

Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξειςτου παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατά-ξεις που ισχύουν για τις σχολικές µονάδες της δηµόσιαςΠρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 97

«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-νται τα άρθρα 36 έως 52 του ν. 3966/2011 (A΄ 118), τοάρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), καθώς και κάθε άλ-λη αντίθετη διάταξη.

2. α) Ειδικότερα, ως προς την εισαγωγή µαθητών σταΠειραµατικά και Πρότυπα σχολεία για το σχολικό έτος2019 - 2020 εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις τουν. 3966/2011 (Α΄ 118), οι οποίες διατηρούνται σε ισχύµέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής µαθη-τών για το έτος αυτό. Για το σχολικό έτος 2019 - 2020 ταεξειδικευµένα κριτήρια επιλογής των µαθητών των Πει-ραµατικών και Προτύπων σχολείων, καθώς και η διαδικα-σία εισαγωγής, καθορίζονται µε απόφαση τηςΕ.Ε.Π.Π.Σ.. Η απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. εκδίδεται ύστερααπό γνώµη των ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραµατικών σχολείων καιγνώµη των ΕΠ.Ε.Σ. και εισήγηση των Συλλόγων Διδα-σκόντων των Πρότυπων σχολείων.

β) Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος που αφορούνστην εισαγωγή µαθητών στα Πειραµατικά και Πρότυπασχολεία ξεκινά από το σχολικό έτος 2020 - 2021.».

ΜΕΡΟΣ Δ΄Π.Δ. 38/2010

Άρθρο 98Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

Το π.δ. 38/2018 (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 καταργείται.2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 καταργούνται.3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 καταργείται.4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 τροποποιείται ως ε-

ξής:«6. Η δοκιµασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προ-

σαρµογής του παρόντος άρθρου διενεργείται από την οι-κεία επαγγελµατική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργα-νωµένη ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.».

5.α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 54, όπως η πα-ράγραφος 1 αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 17 τηςπαραγράφου Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α΄ 222) και την παράγραφο 1 του άρθρου 80 τουν. 4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιούνται ως εξής:

«1. Αρµόδια Αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν-διαφεροµένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρι-σης των επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του παρόντος διατάγµατος, είτε επί τη βάσειτου γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαί-δευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη βάσει της ανα-γνώρισης της επαγγελµατικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφά-λαιο ΙΙ), είναι το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρω-παϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Ο Υπουργός Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων είναι η αρµόδια αρχή γιατην έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους τουάρθρου 50.

2. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι επίσης αρµόδιο για να εκδίδει τιςαποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσό-ντων των κτηνιάτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-ρόντος διατάγµατος.».

3. β) Στο τέλος του άρθρου 54 προστίθενται παράγρα-φοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:

4. Αρµόδια Αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα, προ-βλεπόµενα στο παρόν διάταγµα, έγγραφα και να λαµβά-νει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγ-γέλµατος Οικονοµολόγου και Λογιστή Φοροτεχνικού,σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις του παρό-ντος διατάγµατος, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίεςπληροφορίες, ορίζεται το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελ-λάδας.

5. Οι Αρµόδιες Αρχές που δέχονται τις αιτήσεις τωνενδιαφεροµένων και εκδίδουν αποφάσεις αναγνώρισηςτων επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τις διατά-ξεις του παρόντος διατάγµατος είτε επί τη βάσει του γε-νικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης(Τίτλος III, Κεφάλαιο I) είτε επί τη βάσει της αναγνώρι-σης της επαγγελµατικής πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II),είναι οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις που είναιοργανωµένες ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.»

6. Το άρθρο 54Α καταργείται.7. Το άρθρο 55 καταργείται.

80

Page 81: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

8. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:α) Ο τίτλος «Συγκρότηση και λειτουργία του Συµβουλί-

ου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων» αντικα-θίσταται µε τον τίτλο «Αρµόδια αρχή για την εφαρµογήτου π.δ. 38/2010».β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής

Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται επί αιτήσεων ανα-γνωρίσεως επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µετους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώςκαι του Τµήµατος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III τουπαρόντος.»γ) Οι παράγραφοι 2 έως 17 καταργούνται.9. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται

ως εξής: «1. Η αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως ορισµέ-

νου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται µε βεβαίωση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή µιας τωνλοιπών αρµόδιων προς τούτο αρχών σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.»β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 καταργείται.γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως

εξής:«5. Από την έκδοση της βεβαίωσης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο

αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελµα σύµφωναµε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η δε αρµό-δια επαγγελµατική οργάνωση ή αρµόδια διοικητική αρχήυποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν τηνεγγραφή του στα οικεία µητρώα και να εκδώσουν την ά-δεια ασκήσεως επαγγέλµατος.».δ) Η παράγραφος 8 καταργείται µε την επιφύλαξη της

παραγράφου 1 του άρθρου 99.ε) Η παράγραφος 9 του άρθρου 57 καταργείται.

10. Το άρθρο 57Α καταργείται.11. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν µε την περίπτωση26 της παραγράφου Θ.16 του άρθρου πρώτου τουν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για ανα-γνώριση επαγγελµατικών προσόντων, τις επεξεργάζε-ται, ελέγχει τους φακέλους των αιτούντων και εκδίδειβεβαιώσεις.β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σηµείο Επαφής» για τους

ενδιαφεροµένους και, ιδίως:Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών

κρατών - µελών, καθώς και στα σηµεία επαφής των λοι-πών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρή-σιµη πληροφορία για την προβλεπόµενη στο παρόν διά-ταγµα αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και ι-δίως σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία που διέπει τα ε-παγγέλµατα και την άσκησή τους, συµπεριλαµβανοµέ-νης της κοινωνικής νοµοθεσίας, καθώς και των κανόνωνδεοντολογίας, όπου υπάρχουν.».

12. Η παράγραφος 6 του άρθρου 59Α αντικαθίσταταιως εξής:

«6. Οι επαγγελµατίες, σχετικά µε τους οποίους έχουναποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη- µέλη, ενηµερώ-νονται γραπτώς σχετικά µε αποφάσεις έκδοσης ειδοποι-ήσεων ταυτόχρονα µε την έκδοση της εν λόγω ειδοποίη-σης και µπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγωαποφάσεων ή να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στοΑ.Τ.Ε.Ε.Ν. εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών. ΤοΑ.Τ.Ε.Ε.Ν. αποφαίνεται εντός προθεσµίας τριάντα (30)

ηµερών. Κατά της απόφασης µπορεί να ασκηθεί το κατάτις κείµενες διατάξεις οικείο ένδικο βοήθηµα, καθώς καιτο ένδικο βοήθηµα της αγωγής όσον αφορά τυχόν ζηµίαπου προκλήθηκε από µη έγκυρες ειδοποιήσεις που εστά-λησαν προς άλλα κράτη-µέλη, ενώ και σε αυτές τις περι-πτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει ότι ο ε-παγγελµατίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετι-κά µε αυτήν.».

13. Το άρθρο 49 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείταιµε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 99.

Άρθρο 99Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄

1. Οι εκκρεµείς αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν ωςτην έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι αιτήσειςπου πρόκειται να κατατεθούν έως τις 30.10.2022 απόµελλοντικούς αποφοίτους, οι οποίοι φοιτούν κατά την έ-ναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Συµ-βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων,σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος τουπαρόντος διατάξεις. Η ανωτέρω διαδικασία σε κάθε πε-ρίπτωση ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.03.2020για τις εκκρεµείς αιτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες το αρ-γότερο έως τις 31.12.2022.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία, τα απαιτούµε-να έγγραφα και ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείταιστον ενδιαφερόµενο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν..

3. Όσοι επιθυµούν ο φάκελός τους να εξεταστεί σύµ-φωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ. 38/2010, υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αρχική τους αί-τηση και να καταθέσουν νέα.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 100Τροποποίηση του ν. 4186/2013

Στον ν. 4186/2013 (Α΄ 193) επέρχονται οι εξής τροπο-ποιήσεις:

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 αντικαθίστανταιαπό το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

«1. Η Α΄ Τάξη και η Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτε-λούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίεςεφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων γενικής παιδείαςτριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως για ταηµερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ω-ρών εβδοµαδιαίως για τα εσπερινά.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται απότο σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

«3. Η Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει µαθήµατα γενικήςπαιδείας και προσανατολισµού τριάντα δύο (32) συνολι-κά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα ηµερήσια καιείκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαί-ως για τα εσπερινά. Τα µαθήµατα προσανατολισµού χω-ρίζονται σε τέσσερεις Οµάδες (Οµάδες ΜαθηµάτωνΠροσανατολισµού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών

81

Page 82: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονοµίας καιΠληροφορικής.»

3. Οι παράγραφοι 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 και οιπαράγραφοι 3 έως 7 του άρθρου 3 καταργούνται από τηνέναρξη ισχύος του παρόντος και η παράγραφος 3Γ τουάρθρου 2 του ν. 4186/2013 καταργείται από το σχολικόέτος 2019-2020.

4. Το άρθρο 4, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον ν. 4532/2018 (Α΄ 63) αντικαθίσταται, µε έναρξη ισχύος για εισα-γωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από το ακαδηµαϊκόέτος 2020-2021, ως εξής:

«Άρθρο 4ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Οι απόφοιτοι του ηµερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.)εισάγονται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το αµέ-σως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος α-ποφοίτησης ως εξής: α) στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευ-

θύνσεις Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-µάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδη-µιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαί-δευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού: αα) µέσωεισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδι-κό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τά-ξης ηµερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά απόΚεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελ-λαδικές εξετάσεις») για τα «Τµήµατα πρόσβασης µε πα-νελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζε-ται στην παράγραφο 5, ββ) µε την επιτυχή ολοκλήρωσητων απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τµή-µατα µε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), µε την ε-πιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µά-θηµα ή πρακτική δοκιµασία, σύµφωνα µε το πρώτο καιδεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5, β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων ΣτρατιωτικώνΣχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Α-στυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδη-µίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχο-λών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων µέ-σω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικώνπροϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ο-ρίζονται από τις οικείες διατάξεις.

2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατάτο αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έ-τος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του α-ριθµού εισακτέων, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως ε-ξής:αα) στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κα-

τευθύνσεις Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., τωνΑ.Σ.Τ.Ε.: ααα) µέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξά-γονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξε-ταστέα ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύ-πτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων(Κ.Ε.Ε.) για τα «Τµήµατα πρόσβασης µε πανελλαδικές ε-ξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρά-γραφο 5, βββ) µε την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτη-ρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τµήµατα µε θέσειςελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), µε την επιφύλαξη της ε-

ξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτι-κή δοκιµασία, σύµφωνα µε το πρώτο και δεύτερο εδάφιοτης περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5, ββ) στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού

µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδι-κών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγήςπου ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωσηαυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέ-ων ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Ναυτι-λίας και Νησιωτικής Πολιτικής. β) Η περίπτωση α΄ εφαρµόζεται για υποψηφίους που:αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη

λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του ε-σπερινού ΓΕ.Λ., ήββ) εγγράφονται ή µετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του

εσπερινού ΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από την Β΄τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β΄ τάξη του εσπερινούΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του η-µερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και µετά την αποφοίτησήτους από την Β΄ ή την Α΄ τάξη ηµερήσιου ΓΕ.Λ. αντί-στοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξειςαυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) α-ναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί µόνος ή απόκοινού µε τον άλλο γονέα την επιµέλεια, σε ποσοστό ά-νω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ήγγ) εγγράφονται στην Β΄ ή στην Γ΄ τάξη του εσπερι-

νού ΓΕ.Λ. είτε µετά τη συµπλήρωση του 25ου έτους ηλι-κίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτηµένων ατόµων, σεπρόγραµµα απεξάρτησης, ήδδ) µετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ.

στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόµε-νης από τις κείµενες διατάξεις προθεσµίας για µετεγ-γραφή.γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πλη-

ρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄, µπορούν ε-ναλλακτικά να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετά-σεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά τοαµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτοςαποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτωνηµερήσιου ΓΕ.Λ., µε τους ίδιους όρους και προϋποθέ-σεις που ισχύουν για αυτούς.

3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ µεταβάλλονται κάθε ακαδη-µαϊκό έτος ανάλογα µε τις δηλώσεις των υποψηφίων καιπροκύπτουν κάθε φορά ως εξής: Οι µαθητές της Β΄ Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυµούν να συ-

νεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευ-ση µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους συµπληρώνουν Α΄δήλωση προτίµησης µε περιορισµένο αριθµό προτιµήσε-ων Τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν. Η προ-θεσµία υποβολής της δήλωσης και ο αριθµός προτιµήσε-ων ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-ρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την περίπτωσηα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολοτων προτιµήσεων των υποψήφιων µαθητών για ένα Τµή-µα είναι µικρότερο ή ίσο µε τις διαθέσιµες θέσεις τουΤµήµατος αυτού για τη συγκεκριµένη κατηγορία υποψη-φίων, ηµερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τµήµα αυτό ο-ρίζεται για την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά ως «Τµήµαµε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικείακατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθείδεσµεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τµήµατα, δηλαδήεκείνα στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τις

82

Page 83: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

διαθέσιµες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συ-γκεκριµένης κατηγορίας, είναι «Τµήµατα πρόσβασης µεπανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγο-ρία υποψηφίων. β) Οι µαθητές του εσπερινού ΓΕ.Λ. υποβάλλουν Α΄

Δήλωση προτίµησης µε την κατηγορία των υποψηφίωντων εσπερινών ΓΕ.Λ., ανεξαρτήτως αν επιθυµούν να κά-νουν χρήση του δικαιώµατος της περίπτωσης γ΄ της πα-ραγράφου 2, το οποίο το δηλώνουν τον Φεβρουάριο τηςΓ΄ Λυκείου, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρα-γράφου 4.γ) Όσοι µαθητές δεν υποβάλουν την Α΄ Δήλωση προ-

τίµησης χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στην Τριτοβάθ-µια εκπαίδευση µε ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις γιατο αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έ-τος αποφοίτησής τους από το Λύκειο. δ) Αν ο µαθητής αλλάξει την οµάδα προσανατολισµού

που έχει δηλώσει, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στιςκείµενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σταΤΕΠ που προέκυψαν, σύµφωνα µε την Α΄ Δήλωση προτί-µησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στηννέα οµάδα προσανατολισµού.ε) Θέσεις επιπλέον του αριθµού εισακτέων δεν προ-

σφέρονται ως θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, µε την ε-ξαίρεση των θέσεων της περίπτωσης α΄ της παραγρά-φου 2.

4. α) Για τους µαθητές, στις Α΄ Δηλώσεις προτίµησηςτων οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή στηνΤριτοβάθµια εκπαίδευση γίνεται µέσω πανελλαδικών ε-ξετάσεων.β) Οι µαθητές στις Α΄ Δηλώσεις προτίµησης των οποί-

ων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουά-ριο της Γ΄ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αµετάκλητααν θα συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν ε-πιθυµούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συµπερι-λάβει στην αρχική Δήλωση Α΄. Αν ο µαθητής επιλέξει έ-να από τα Τµήµατα που είχε συµπεριλάβει στην αρχικήΔήλωση Α΄ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τµή-µα αυτό µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυ-τηρίου της Γ΄ Λυκείου και µε την επιφύλαξη της εξέτα-σης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτικέςδοκιµασίες, σύµφωνα µε το πρώτο και δεύτερο εδάφιοτης περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5. Οι θέσεις τωνΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ΄Λυκείου αποδεσµεύονται και προστίθενται στις θέσειςπου διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετά-σεων για τα Τµήµατα αυτά. Το ίδιο συµβαίνει και αν ο µα-θητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτή-ριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθµολογία ανώτερη της βά-σης σε απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή δεν συµµετάσχειστην πρακτική δοκιµασία.γ) Οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου που συµµετέχουν στις

πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξε-τάσεων και την γνωστοποίηση των βαθµών της τελικήςτους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σεαυτό επιλέγουν όσα Τµήµατα επιθυµούν από το επιστη-µονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύµφωνα µετο άρθρο 4Α, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στηναρχική Α΄ Δήλωση προτίµησης.

5. Για την εισαγωγή µέσω πανελλαδικών εξετάσεων ι-σχύουν τα εξής: α) προσµετράται σε ποσοστό ενενήντατοις εκατό (90%) ο µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα(4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επι-

στηµονικού πεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α, και σε πο-σοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθµός του απολυτηρίουτης Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγήστην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος2020-2021 υπολογίζεται µόνο ο µέσος όρος των τεσσά-ρων (4) πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων,β) στα Τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µα-

θήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υπο-ψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντι-κειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθή-µατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά.Σε κάθε ειδικό µάθηµα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχειβαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπό-µενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνο-λικής βαθµολογίας, προστίθεται στην βαθµολογία, όπωςέχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, η βαθ-µολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού τωνειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντί-στοιχο συντελεστή, γ) αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει

ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες απόµία σχολές ή τµήµατα εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνητη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο µηχανογραφικότου µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλ-λες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»

5. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α, µε έναρξη ι-σχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση απότο ακαδηµαϊκό έτος 2020 - 2021, ως εξής:

«Άρθρο 4ΑΕπιστηµονικά Πεδία

1. α) Τα Τµήµατα των Ιδρυµάτων των παραγράφων 1και 2 του άρθρου 4 κατατάσσονται µε απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων σε τέσ-σερα επιστηµονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο επιστηµονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νοµικές καικοινωνικές επιστήµες.

2ο επιστηµονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επι-στήµες.

3ο επιστηµονικό πεδίο: επιστήµες υγείας και ζωής.4ο επιστηµονικό πεδίο: επιστήµες οικονοµίας και πλη-

ροφορικής.Ως επιστηµονικό πεδίο νοείται, ένα σύνολο οµοειδών

ή συγγενών γνωστικών αντικειµένων, που θεραπεύονταιαπό αντίστοιχα Τµήµατα των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.β) Η πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο

γίνεται ανάλογα µε την οµάδα προσανατολισµού που έ-χει επιλέξει ο κάθε µαθητής, ως εξής:αα) Οι υποψήφιοι της οµάδας προσανατολισµού αν-

θρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές καιτα Τµήµατα του πρώτου (1ου) Επιστηµονικού Πεδίου καιτα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναιη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελ-ληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.ββ) Οι υποψήφιοι της οµάδας προσανατολισµού θετι-

κών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµή-µατα του δεύτερου (2ου) επιστηµονικού πεδίου και ταµαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι ηΝεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χη-µεία και τα Μαθηµατικά.γγ) Οι υποψήφιοι της οµάδας προσανατολισµού σπου-

δών υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τµήµατα

83

Page 84: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2019-06-26 · στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

του τρίτου (3ου) επιστηµονικού πεδίου και τα µαθήµατα,στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνι-κή Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χηµεία και η Βιο-λογία.δδ) Οι υποψήφιοι της οµάδας προσανατολισµού σπου-

δών οικονοµίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στιςσχολές και τα τµήµατα του τέταρτου (4ου) επιστηµονι-κού πεδίου και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υπο-χρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,τα Μαθηµατικά, η Πληροφορική και η Οικονοµία.»

6. Πριν το άρθρο 13Α τίθεται τίτλος κεφαλαίου ως ε-ξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια

εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων»

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13Α µετά τις λέξεις«Ειδικά Μαθήµατα» προστίθενται οι λέξεις «ΜουσικάΜαθήµατα».

8. Μετά το άρθρο 13Β προστίθενται άρθρα 13Γ και13Δ, µε έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθµιαεκπαίδευση από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, που έ-χουν ως εξής:

«Άρθρο 13ΓΠρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκεί-ου ή ισότιµου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθ-µιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθ-µια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν τηνεισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγω-γικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευ-τικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων ΕκκλησιαστικώνΑκαδηµιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών ΤουριστικήςΕκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισµού, στιςΣχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ι-δρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών ΣχολώνΥπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικήςκαι Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορι-κού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιο-φόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων για τα ακαδηµαϊκά έτηπου έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από τοΛύκειο µπορούν:α) είτε, εφόσον έχουν συµµετάσχει στις πανελλαδικές

εξετάσεις των ηµερήσιων ΓΕ.Λ. ή ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ., ναµετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοιςεκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τµήµατος,Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέτα-ση, µε την υποβολή µηχανογραφικού, µε βάση την τε-λευταία συνολική βαθµολογία τους για πρόσβαση στηντριτοβάθµια εκπαίδευση. Το δικαίωµα αυτό: αα)