D R F Q H D Q U P F K A R N N H I N L N K H I D Q I A R A Q R A Q D 2019-09-24آ  a a a

download D R F Q H D Q U P F K A R N N H I N L N K H I D Q I A R A Q R A Q D 

2019-09-24آ  a a a

If you can't read please download the document

 • date post

  24-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of D R F Q H D Q U P F K A R N N H I N L N K H I D Q I A R A Q R A Q D 2019-09-24آ  a a a

 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

  «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1.2018 – 31.12.2018

  2

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.» .................................................................... 4 2. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ...................... 21 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ......................................................... 27 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .................................................................. 28 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .......................................................... 29 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ .................................................................................... 31 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ................................. 32

  1.1 Κανονιστικό Πλαίσιο................................................................................................ 33 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ............................................................................... 33

  2.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Εταιρείας ..................................... 33 2.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα .................................................................................. 34 2.3 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ............................................................................ 34 2.4 Επενδύσεις σε ακίνητα ........................................................................................... 35 2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ..................................................................................... 36 2.6 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ........................................................... 36 2.7 Ασφαλιστήρια συμβόλαια ........................................................................................ 38 2.8 Απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων .............................................................. 40 2.9 Συμψηφισμός απαιτήσεων υποχρεώσεων ............................................................. 40 2.10 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ........................................................................ 40 2.11 Μετοχικό κεφάλαιο .................................................................................................. 40 2.12 Υποχρεώσεις .......................................................................................................... 41 2.13 Προβλέψεις ............................................................................................................. 41 2.14 Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χρεωστών ασφαλίστρων ..................... 41 2.15 Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία .................................. 41 2.16 Φόροι – Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ......................................................... 42 2.17 Αναγνώριση εσόδων – εξόδων ............................................................................... 43 2.18 Έσοδα-Έξοδα Επενδύσεων ................................................................................... 44 2.19 Μισθώσεις ............................................................................................................... 44 2.20 Μερίσματα ............................................................................................................... 45 2.21 Απομείωση περιουσιακών στοιχείων ...................................................................... 45 2.22 Πληροφόρηση κατά τομέα ...................................................................................... 46 2.23 Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις .................................................... 46 2.24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη .......................................................................... 46 2.25 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς .............................................................. 47 2.26 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις ............................................ 47 2.27 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές ................................................... 48 2.28 Κέρδη ανά μετοχή ................................................................................................... 48 2.29 Νέα πρότυπα , διερμηνείες και αναθεωρήσεις υφιστάμενων προτύπων ............... 48 2.30 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης .................................... 51

  3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ...................................... 54 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ................. 61

  4.1 Κίνδυνος Αγοράς .................................................................................................... 61 4.2 Ασφαλιστικός Κίνδυνος .......................................................................................... 65 4.3 Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου ................................................................................ 68 4.4 Λειτουργικός Κίνδυνος ............................................................................................ 70 4.5 Κίνδυνος Ρευστότητας ............................................................................................ 70 4.6 Πληροφόρηση ανά τομέα ........................................................................................ 70

  5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .......................... 72 5.1 Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Συναφή Έσοδα ..................................................... 72 5.2 Εκχωρηθέντα Ασφάλιστρα ..................................................................................... 72 5.3 Δεδουλευμένες Προμήθειες και Έξοδα Παραγωγής ............................................... 72 5.4 Μεταβολή Αποθέματος μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων .................................... 73 5.5 Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων – εκκρεμείς ζημιές ........................ 73 5.6 Αποζημιώσεις Ασφαλισμένων ................................................................................ 74 5.7 Τόκοι και συναφή έσοδα και έξοδα ......................................................................... 75 5.8 Κέρδη/(Ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις .................................................. 75 5.9 Λοιπά Έσοδα .......................................................................................................... 75

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1.2018 – 31.12.2018

  3

  5.10 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ................................................................................... 75 5.11 Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ................................................................................ 76 5.12 Λοιπά Έξοδα ........................................................................................................... 76 5.13 Αμοιβές προσωπικού .............................................................................................. 76 5.14 Φόρος Εισοδήματος ............................................................................................... 77 5.15 Kέρδη ανά Μετοχή .................................................................................................. 77 5.16 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ................................................... 78 5.17 Επενδύσεις σε ακίνητα ........................................................................................... 78 5.18 Επ