CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ,...

of 32 /32
EMHNIKH & & & & 17. 1 1 86 21 0-3230402 Fax: 210.3240388 [email protected] 19.3.2015 1111111111 11111 1111111111 0118400019 n . 76937/45906/393/105 . . .. CJ. 5 1. 2. UNESCO, 3. 10027 3. 38. 17672 1. Tou 3028/2002 ( 153/ 2. Tou 3521/2006 27 5/ 3. Tou 104 171 31 4305/2014. 4. Tou 24 4 5. 24.10.2014 2890/29-1 0-2014) 1

Embed Size (px)

Transcript of CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ,...

Page 1: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙJΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙJΙΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ & ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΠΙΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Τμήμα Α'- Άuλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Δισπολιτισμικών Θεμάτων

Ταχ. Δ/νση:Ερμοu 17. Αθήνα Τ αχ. Κώδικας: 1 Ο 1 86 Πληροφορίες: Γιάννης Ν. Δρίνης Τηλέφωνο: 21 0-3230402 Fax: 210.3240388 Ηλ. Δνση: [email protected]

Έχοντας uπόψη Α) τις διατάξεις:

Αθήνα. 19.3.2015

1111111111 11111 1111111111 0118400019

n . ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΔΑΠΚ/ ΔΝ ΠΑΑbκ.(f ΑΠ'f.ΔΘ/ 76937/45906/393/105 .

;~· . .. CJ. 5 ..ι-'!

ΚΟΙΝ: 1. Διεuθuνση Νεώτεροu Πολιτιστικοu Αποθέματος και Άuλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΟΠΑΙΘ

2. Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, Ακαδημίας 3. τ.κ. 10027

3. κ. Αλεξανδρίδη Κωνσταντίνο Μαντζαγριωτάκη 38. Καλλιθέα τ. κ. 17672

1. Tou Ν. 3028/2002 για την «Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ( ΦΕΚ 153/ Α/28.06 . 2002}.

2. Tou Ν. 3521/2006 cιΚuρωση της Σuμβασης για την Προστασία της Άuλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς)) (ΦΕΚ 27 5/ Α/22.12.2006}

3. Tou ΠΔ 104 (ΦΕΚ 171 Α'28/8/2014) «Οργανισμός Υποuργείοu Πολιτrσμοu και Αθλητισμοί>». όπως τροποποιήθηκε και ισχuει με το άρθρο 31 τοu Ν. 4305/2014.

4. Tou ΠΔ 24 (ΦΕΚ 20/Α/27.1.2015) «Σuστσση και Μετονομασία Υποuργείων. μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικά το

άρθ. 4 «Σuσταση Υποuργείοu Πολιτισμοί>, Παιδείας και Θρησκεuμάτωνη. 5. Της Υ.Α. με aριθμ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠγ/275876/40938/377/

24.10.2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2890/29-1 0-2014) "Μεταβίβαση τοu δικαιώματος uπογραφής «Με εντολή Υποuργοuιι στοuς Γενικό Γραμματέα,

Προϊστσμένοuς Γενικών Διεuθuνσεων, Διεuθuνσεων και Τμημάτων της

Κεντρικής Υπηρεσίας τοu Υποuργείοu Πολιτισμού και Αθλητισμοί>", άρθρο

1 παρ. 27Η. Β) Τον σχετικό φάκελο ποu uπεβλήθη στη Δ/νση Νεώτεροu

Πολιτιστικοί> Αποθέματος και Άuλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εκ

μέροuς των Σuλλόγων των Μωμό'ερων από τον κ. Αλεξονδρίδη

Κωνσταντίνο .

Page 2: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

EyKpivOL)~£ TflV £yypacpri oro E8viK6 Ellpu riplo AllAflc; noAITIOTIKrl c; KAflpovo~i6c; TOLl £8i~IKOl> 6p~~£VOL.l yve0arol> cue; Me0~o£p1a, TO onoio T£A£iTOI 0£ OXT~ XC0PIO Tfl<; wpl>r£pflc; n£pi0Xrl<; Koi;:6vr) c;, 6ne0c; n£piyp6cp£TOI OTO OllVfl~~tvo oro nap6v 6£Mio Iro1x£ioll AllAflc; noAITIOTIKrlc; KAflpovo~i6c;.

ruvnuutva: To Ll.£llrio ETOIX£iou AnK

Page 3: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

MOMOERIA

Page 4: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

OAQdX 387;>)1 13d~dm1g OJOilO u) n01 ~)fOYil AUlD IO)I ~AenAo~31Q UlD OJ3XIO!D O!DO!!DQ!!OAO )en J;)lUQ13AnD J3AdnOli3Y 10)1 norlJ83 nO! )od~rl J3Y310Jl0

OJAenAIO)f l,J)fll!Ol u udl.Jy)IQYO "J;)IAodX ~yo)f AU! 10)1 Sno1~ no~A n01 9rloXd3 AOl 3rl OD3rlJ;> ID13~QAnD 10)1 od~!)fOdoX Q)fDidUl3n3 10)1 J;)yyo Q)f11DDld03 13X~ orl19~

01 : SJ3Df!>YLIQ:>13 S~:>~UDDld03-S3~Adnony3l-S~:>lll:>!Ddll S~:>~JA(Y)AJO:>I

"J;)IA3A 3D J;)IA3A QllO ID1AOQJQ013rliO)f AQOY3l0ll0 01 noll OJ3XIO!D J;))flrlOQ UrlQ)fO Ol)Q IOAJ3 ~)fiDnorl U 10)1 (morl~g 01) )QdOX 0 -~)fld1038

IDAJ3 nO! ~rlOQ 13A~A A3 U 10)1 J;)yyo 'Aeny9d Af!))fld1038 OQJ;)13Yll 13AJ;)grloyld3ll

orl19~ 01 )f!lSO)f 'od1o~e 01 3rl OD3rlJ;> IOB~QAnD : S3AX~l S~:>~JlD3V3lll13

·)uDD!Dr;JdO!!OAO DJ3XIO!D D1 orA noeQrl

no1 UDOQJ;>Brl ~)11do<hod11 l.J 'QoAuXdn n01 mnrly~AAodol! 01 'OA3rlf!ldQ 01

3rl ID!AO)JBXD no!! nXIlDJQ Dl : SJ3DJ;>dd>:>~3 10:>1 SllD9QDdDl1 S~:>~Jdod>od11

=>IUV O~Q3U ·p

·)l.JAJ;>jO)i l)OrlON

n01 91denX c;>nro 3D 13Ac;>rglll3 noll 'DlAQ0)3llOd 1_ ~AI3do AU! Ql!O OA3rlQXd3odll 'UDJ;>dQ uyuyyJ;)dD!l 3D DQJ;>rlO ~)fiDnOrliD)f ~)lld!038 '~)fl!n3doX 3rl (01AJ;><h030

Sen~ OAA3AQolmdx) nod~rluo)f3Qenyr n01 orlre~ Q)fiAenAoXnm ID)f Q)fOiduBn3

:DlUl<;unDl. "£

AMA~rlD31<hrlDl3rl OQJ;>rlO IOAJ3 )f!l8D)f ' .. olyJ;)gOAdO)i 01_,.

SoA~A od3l~Qno 3D 'enAJ;>l!OdD!l Sen!!Q · .. nrAJ;>rlDD!O)i OJ., « IOirlDx;:>g3D»

'«)3d!AJ;) rorlenDQYOA3rl» 13AJOrlUD '5UDn3Y~Odll )~)fl)fdnol ' .. ,AJ;>rlDDlO)i IQ.,

«IO» noll,JllO)fOl!O 3rl • .. ,d~_orlenV'J ro .. «A» Q)I1Aen<hn3 01 3rl10)I SoA~A od31~gno 3D • .. o3d~AorlenV'J ..

SoA~A od3l~Qno 3D • .. nrd~,orlenV'J DJ., «A» l)0)11Aen<hn3 no! U~nll!J;)AO 3rl ')Od3AQrlenV'J,

:53/D!DDriOAO 53-JUV'fq ·~

nod~rlUD)I3Qenv no1 orlre~ oA~ 'rod3, 9rlenV'J

:nnoAQ ·~

(>tUV) 5J;nrloAodlly)l 5~>111D111VOU 5llyn\t nOJ3XIOlD no1 LIDDJDnodnu LlrlolA~l ·1

(}tUV) lVIII\IONOdHV}t lH}tllliVOU lHV 1). V AOI3XIOll Oil V3V

lVIII\IONOdHV~ lH~IlllliVOU lHV )j. V OldHl3dA3 O~IN03

Page 5: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

K080TI ~acris£TOI O'TOV OUTO'X£0100'1JO KOI O'Tr'lV ETTIKOipOTr'lTO). Or £811JIKE<; lTpaKTIKE<; KOI 01 KOIVWVIKE<; O'UIJlTEplq>OpE<; lTOU aq>OpOUV TO O'TTITOVOIKOKUPr'l lTOU UlTOOEX£TOI Tr'lV lTO IJlT~ (EOEO'IJOTO, EUXE<;) aAAa KOI r'l O'UIJlTEplq>Opa TWV 8£0TWV (aplTay~ VU<Pr'l<;, lTUplTOAr'lO''l TOU TO'OU~aAroO TOU ytpou) , r'liJiiJr'lO'r'l TWV poAwv (8EaTpiKO IJEpo<;) , O'UVOEOVTOI OIJEO'a IJE Tl<; KOIVWVIKE<; lTpaKTIKE<; TOU £8i1JOU. EopracrTIKE<; EKOr'lAW0'£1<; lTpayiJaTOlTOIOUVTOI KOI O'TO r£Ao<; Tr'l<; OIE~aywy~<; TOU £8i1JOU, 0'£ K08£ XWPIO.

rtxvoyvwaia rrou auvl>tna• !Jt TfJV rrapal>oalaK~ Xtlponxvia : or

q>opEcrr£<; Twv Mwf..Jo 'Epwv, ErOrKa r'llTEpiKEq>aAaia (xavTp£<;, Ka8p£q>TaKra, KOpOEAE<;) KOI TO ~OAo lTOU KpOTOUV (EIOIKO ~OAo Kpavra<; ~ q>OUVTOUKIO<;, TIA£yf..J£vo IJE XPWIJaTrcrTt<; KopotA£<;, q>ouvT£<; Kar KouoouvaKra) txouv roraiT£P'l TEXVOTpOlTia KOI KaTOO'KEUOsOVTOI alTO cruyKEKplf..JEVa OTOIJa lTOU EXOUV OIOaX8£i alTO lTaAarOTEpou<; Tr'lV TEXVIK~. YlTOPXOUV KOIJIJOTia Tr'l<; EVOUIJacria<; lTOU lTAtKOUV IJEyaAUTEP£<; 0£ r'lAIKia yuvaiK£<; (OpTapra, VKETE<;) KOI aAAa lTOU aTiarTOOv yvwcr£1<; apyupoxokx<; (EyKoAmo, q>uAaxTo, KOOIJ~IJaTa crr~8ouc;).

aA.A.o : oroacrKaAia TiapaoocrraKwv IJOUmKwv opyavwv Tiou cruvoo£0ouv

To opwf..J£Vo Kar cr£ TioAAt<; lT£pmTwcr£r<; KaracrKEU~ Touc; (ayy£iov, Aupa, vraoOA1) . H oroacrKaAia lTpayiJOTOlTOIEiTar f..J£Taoroo1JEVr'l alTo y£vra cr£ y£vra, TO iOIO KOI r'1 KaTOcrKEU~ TWV IJOUO'IKWV opyavwv, lTOU alTaiTEi EIOIKE<; YVW0'£1<;, IJETOOIOOIJEV£<; lTpOq>OpiKO (lT.X. lTOT£ lTpElT£1 0 KaTOO'KEUaO'T~<; va K04JEI tva ~OAo 0£ OXEOr'l IJE T'l 8£crr'l Tr'l <; OEA~Vr'l<; K.a).

5. T6rroc (lSIOIKfJTIK~ rrtpl<piptla, VOIJ6~, l>~ IJO~) :

nEprq>£pEra twTrK~<; MaKEooviac;, No1Joc; Ko<:avr'lc;, il~IJoc; Ko<:avr'lc; (TETpaAoq>o<;, Ayro<; Llr'liJ~TpiO<;, AAWVOKia, LK~ Tr'l, npwTOXWPI) KOI Ll~IJO<; Eopoaiac; (KOIJVr'lva, Acr~£crT6lT£Tpa, Kapuoxwpr) .

6. Ai~tiC- KAtll>ICX:

'E8r1Jo, ilwo£Ka~IJEpo, TiovTraKo opwiJEVo, TpalT£~ouvra, Ar~£pa, Ko~avr'l ,

lTOVTiaKO 8£arpo, 8£arpo OpOIJOU, lT£piK£q>aAaia.

II. Taur6Tr)Ta rou cpopta rou crro1xdou AnK

<l>op£i<; TOU £8i1JOU EiVal 01 KOTOIKOI TWV OKTW XWPIWV TOU NOIJOU Ko~OVr'l<; (TETpaAoq>o<;, Ayroc; Llr'liJ~TpiO<;, AAwvaKra, LK~Tr'l, n pwTOXWPI, KOIJVr'lVO, Acr~£0'TOlT£Tpa , Kapuoxwpr). Ta lTpWTO xpovra IJETO TOV ~EPisWIJO, TO K08£ XWPIO opyavwv£ TO OpWIJEVO O'TO KEVTPIKO TOU Kaq>EVEiO. Drav 0r'liJ IOUpy~8r'lKav lTOAITIO'TIKOi crOAAoyor OTO XWPIO (0£Ka£Tia 70, '80), r'1

opyavwcrr'l yiVETOI alTO TO crOAAoyo. AAAWOT£ 01 lTEpiO'OOTEpOI IOpUTE<; aUTWV TWV ouAA6ywv ~rav or ioror or Mw1J6'£por. LTr'lV oucria o crOAAoyoc; cr£ tva lTOVTraK6 xwpro OEv alTOTEAEirar aTI6 KaTiora cruyK£Kprf..J£va IJEAr'l (6Tiw<; or crOAAoyor Twv TI6A£wv) aAAa alT6 oAoKAr'lPr'l Tr'lV TOTTIK~ Korvwvia. Or auA.J\oyo1

2

Page 6: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

TWV OKHD XWPIWV, 01 OTTOJOI OEOIJEUOVTOI KQJ VO OTrJpl~OUV IJE K08£ TpOTTO T'lV Eyypa<p~ ElVaJ 01 £~~<;:

• «Mopq>WTJK6<; Aooypaq>JK6<; 'i.uAAoyo<; TnpaA6q>ou Ko<:av'l<;»

narrao6rrouAo<; n ovoyJWT'l<; (TTp6£opo<; KOI IJOUOJK6<; -Aupo,

«oyy£iOV»)

TnpaAoq>o<; KosOV'l<;, T.K. 50100, nEplq>Ep£10 ~UTIK~<; MaK£oovla<;

T11A. : 6942.294679

• «novrJaK6<; Mopq>WTJK6<; 'i.uAAoyo<; Aylou L1 '11J'lTPiou - PuoKiou

KosdV'l<;»

K. Aporrio'l<; ~'liJ~Tplo<; (rrp6£opo<;)

'AyJo<; ~'l i.J~TplO<; KosOV'l<;, T.K. 501 00, n£plq>Ep£10 ~UTIK~<; MaKEOOVia<;

T11A. : 6973.073664

• «Mopq>wnK6<; 'i.uAAoyo<; AAwvoKiwv "n6vro<;"»

K. Aa<:opioll<; 86owpo<; (rrp6£5po<;)

AAwvaKJO Ko<:av'l<;, T.K. 50100, n£plq>Ep£1Q ~UTIK~<; MaK£00via<;

T11A. : 6942.557844

• « Mopq>wnK6<; 'i.uAAoyo<; 'i.K~Til<; "Eu~£Jvo<;"»

K. AA£~ovopioll<; 'i.appo<; (rrp6£opo<;)

'i.K~Til KosOVIl<;, T.K. 50100, n£plq>Ep£1Q ~UTIK~<; MaKEOovio<;

T11A. : 6974.373580

• «noAITIOTIK6<; Kal Aaoypaq>JK6<; 'i.uAAoyo<; npwroxwpiou»

'i.Jarravloll<; navoyJWTil<; (rrp6£5po<;)

npwroxwpl KosOVIl<;, T.K. 50100, nEplq>Ep£10 ~UTIK~<; MOK£Oovia<;

T11A. : 6944.505973

• «novTJaK6<; noAITIOTIKO<; 'i.uAAoyo<; KOI.JVIlVWV»

T mAcpioou Mapia (rrp6£opo<;)

KOI.JVIlVO KosOVIl<;, T.K. 50200, n£plq>Ep£1Q ~UTIK~<; MaKEOovia<;

T11A. : 6977.809816

• « noAITIOTIK6<; 'i.uAAoyo<; Aap£aT6TT£Tpa<;»

K. npoOKUV'lTOTTOUAO<; 'Apll<; ( UTT£U8uvo<; MWI.JO, Epwv)

Ao~£0TOTT£Tpa Ko~OVIl<;, T.K. 50200, nEplq>Ep£10 ~UTIK~<; MOK£Oovia<;

T11A. : 6936.933457

Page 7: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

• «n ovnoK6<; MIKPOOIOTIKO<; 'i..u'A'Aoyoc; Kopuoxwpiou "0 np6a<puyac;;"»

K. 'i..ol3!3dfo'1<; novn:'A~ c; (rrp6Eopoc;)

Kopuoxwpl Ko~OV'l<;, T.K. 50200, nEpl<pEp£10 ~UTIK~<; MoKEOOVioc;

T11'A. :6947827799

YTTOPX£1 TTA£1000 lJOUOIKWV TOU £9l1JOU, xoptUTWV OAAO KaJ EIOIKWV KOTOOK£UOOTWV Til<; <pOp£010<;, 01 OTTOJOI EiVar rrp69UJ..101 VO OUVaJVEOOUV J..IE ETTIOTOAE<; TOU<; YIO TllV Eyypo<p~ TOU £9i1JOU:

MOUOIKOi

• <t>w'Afvoc; Bocrl'Afl<;, J..IOUOIK6<; «oyy£iou» (yKolvra) T£Tp6'Aocpoc; Kol;OVfl<;, T.K. 501 00 6948.943871

• MarcrapiOfl<; Avacrroaroc;, 1JOUOJK6<; «oyy£iou» (yKOivra) Kar 'Aupoc; ~ptrravo Ko~OVfl<;, T. K. 501 00 6972.141112

• 'i..IOjJiO'l<; r1wpyoc;, jJOUOIK6<; «oyy£iou» (yKOIVTa) PUOKIO Ko£;6V'l<;, T.K. 50100 6979.222404

• 'i.. IOIJiO'l<; Kwcrroc;, IJOUOJK6<; - 'Aupo PUOKIO Ko~OV'l<;, T.K.50100 6976.577871

• Apo!Jorovio'l<; lwovvfl<;, IJOUOJK6<; ( «oyy£iov») Ko!JV'lVO Kol;ov11<;, T.K. 50200 2463031552

• ApOjJOTaVfO'l<; Xp~crroc; , OOOKOAO<; TOU xopEUTIKOU KaJ J..IOUOIK6<; ( «ayy£iov) KOIJV'lVOKo~OV'l<;, T.K. 50200 6972.482442

• KoKKivio'l<; NiKo<;, IJOUarK6<; ('Aupo) TETpo'Aocpoc; Ko£;6v'l<;, T.K. 50100 6942.808346

• noyKoAiO'l<; H'Aioc;, IJOUOIKO<; (Aupo) Ay1oc; ~'liJ~Tplo<; Ko~OV'l<;, T.K. 50100 6944439524

• =uv6TTOUAO<; n ovoyiWT'l<;, jJOUOIKO<; (VTOOUAI) Ay1o<; ~lliJ~Tplo<; Ko~OVfl<;, T. K. 50100 6986742637

• nov1rcrio'1<; Kwcrrac;, J..IOUarK6<; ('Aupo) 'i..K~T'l Ko~OV'l<; , T.K. 50100 6977.434 77 4

4

Page 8: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

• 1\a~apforJ~ Xp~aro~, EpaaiTEXVrJ~ rpayouo1ar~<; T£TpdAo<po~ Ko~dvr)~, T.K. 50100 6937.331713

• l:WTr)plclOr)~ nauAo<;, J.lOUOIK6<; (Aupa) l:K~TrJ Ko~dvrJ~, T.K. 50100 6942.623910

• l:O<plaV[OrJ~ llwpyo~, J.lOUOIKO~ (Aupa, «ayyEfOV» ), rpayOUOI npwroxwpl Ko~dvrJ<;, T.K. 501 00 6945.256963

• napxapfOr)~ 2:rd8r)~, rpayoUOIOT~~. 8EaTp1K6~ p6Ao<; MwJ.J6'Epwv T ETpdAo<po<; Ko~dVr)<;, T. K. 501 00 6948.660086

• Kouafor)~ f PrJVOPrJ<;, J.lOUOIK6<; (Aupa) npwroxwpl Ko~dvrJ<;, T.K. 501 oo 2461 0.99352

• 8£oowpforJ~ l:wr~prJ~ , J.lOUOIK6<; (Aupa) npwTOXWPI Ko~dVr)~, T.K. 501 00 6989.474958

• Maup6rrouAo<; Kwara<;, J.lOUOIK6<; (Aupa) npwroxwpl Ko~dvrJ<;, T.K. 50100 6980. 11 097 4

• ME~avopiorJ<; l:rd811~, J.lOUOIK6<; (Aupa), rpayouo1ar~<; l:K~Til Ko~av11~, T. K. 50100 6987.302932

• BamAEiclOil~ NIK6Aao<;, J.lOUOIK6~ (Aupa) KOI rpayouo1ar~<; MwvdKia Ko~dvrJ<;, T.K. 50100 6942.406502

• Kopoaioll<; lwdvvrJ~, J.lOUOI K6<; (Aupa) AAwvdKia Ko~av11~, T.K. 50100 6972.914978

Apxrwof- xopEUTtc; - 9EaTpiKOf p6AOI

• n iAaAiOil<; 0£6owpo<; TTp. OPXIlVO<; TWV MWJ.l6'Epwv TErpdAo<po~ Ko~clVIl<;, T.K. 50100 6944.398369

• narrayEpiOil<; LlllJ.l~TpiO<;, f paJ.lJ.lOTEa<; auAA6you KOI «OPXIlVO<;» TWV MwJ.J6'Epwv, MwvdKia Ko~av11<;, T.K. 50100, 6972282133

• niAaAfOil<; Kwara<;, EpEUVIlT~<; , XOPEUT~<; MWJ.l6'Epwv T£TpdAo<po~ Ko~dVIl<;, T.K. 501 00 6937.094954

5

Page 9: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

• LaAaKior,~ Avacrraaro~. apxr,y6~ Mw1J6'£pwv

LK~Tr'l Ko£:avr,~ . T.K. 501 00 6977.774291

• Maup6rrouAo~ Ldl313a~. apxrw6~ Mw1J6'£pwv npwroxwpt Kosavr,~ . T.K. 50100 6985.615126

• AoaiJior,~ Kwvcrravrivo~. rrp. apxr,y6~ Mw1-16'Epwv

npwroxwpt Kosavr,~ . T.K. 501 00 6942.400328

• Aoa1Jior,~ f1wpyo~. apxr,v6~ Mw1J6 '£pwv npwroxwpt Kosavr,~. T.K. 50100 6977.285771

• Llarravior,~ flwpyo~. rrp. apxr,y6~ Mw1J6'£pwv

Ko~Jvr,va Ko£:avr,~. T.K. 50200 24630.31502

• AvopoVIKior,~ lwavvr,~. TTp. xop£UT~~ Mw1J6'£pwv

KoiJVr'lvaKo~avr,~. T.K. 50200 24630.31 050

• Ltarravior,~ Llr'liJ~rpr,~ . rrp. apxr,y6~ Mw1J6'Epwv

KOIJVr'lVcl Ko£:avr,~,T. K. 50200 24630.31183

• n1AaAior,~ lwavvr,~. apxr,y6~ Mw1J6'£pwv

TnpaAo<po~ Kosavr,~ . T.K. 50100 6973.747824

• KoucraAior,~ LT£<pavo~. xopEUT~~ Mw1J6'£pwv

Ay1o~ Llr'liJ~Tplo~ Kosavr,~. T.K. 50100 6970808292

• noarvaKior,~ Llr'liJ~TpiO~, xopEUT~~ MW1J6'Epwv

Ayto~ Llr'liJ~Tplo~ Ko£:avr,~. T.K. 50100 6983747152

• nouapior,~ Kwvcrravrivo~. xopEUT~~ MWIJO 'Epwv

Ay1o~ Llr'liJ~Tplo~ Kosavr,~. T.K. 50100 6945789116

• lwcrr,<pior,~ navaytwrr,~. xop£UT~~ MW1J6'Epwv

Ayto~ Llr'liJ ~Tpto~ Ko£:avr,~. T.K. 50100 6942682718

• KoucraAior,~ 8£6owpo~, xopwr~~ Mw1J6 '£pwv

Ayto~ ilr,IJ~rpto~ Kosavr,~ . T.K. 501 oo 6976897086

• Mtcrar,Aior,~ 8UIJIO~ , 8£aTpiK6~ p6Ao~

TnpaAo<po~ Kosavr,~. T.K. 501 oo 6972.880015

• navtrcrior, ~ NiKO~, Epwvr,r~~ TOU £8i1JOU

6

Page 10: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

l:K~r 11 Kosav11<;. T. K. 501 oo 6997.022830

• LWT'lPIOO'l<; BacriA'l<;, XOP£UT~<; Mwj.J6'£pwv LK~T'l KosOV'l<;, T.K. 50100 6944.101144

EpE:UVIlTES

• ArrarcriiS'l<; 8EJ..1'1<; £p£UV'1T~<; TOU £8ij.JOU Kapuoxwpr Kosav11<;. T.K. 50200 6977.094577

• Kocr!JiO'l<; Xapa,\a!JTTO<;, £p£UV'lT~<; . rrp. rrp6£opo<; cru,\,\6you LK~T'l Kosav11<;, T.K. 50100 6972.138815

• Karcr6yravvou-Tpravra<pu,\,\ou Eu8u!Jia, £p£uv~rpra rou £8i!JOU Kar avrmp6£0po<; Til<; KOIVOT!lTa<; n pwroxwpr Kosav11<;. T. K. 50100 6947.342224

KaraaKtuaarts:

• cDwAiva Pou,\a, TnpaAO<po<; Kosav'l<;. T.K. 501 oo, 6947.605369

• no,\uxpovio'l<; lwavv11<;. Tnpa,\oq>o<; Kosav11<;. T.K. 501 oo, 6977.646332

• /\asapioll<; lwavv11 <;. Ko1Jv11va Kosav11<;. T. K. 50200, 2381 089487

• l£wpyrao'l<; NrK6,\ao<;, T£rpa,\oq>o<; Kol;av11<;. T.K. 50100, 6977.436972

• AvopovrKioou l:r£,\,\a, Ko!JV!lVO Kol;av11<;. T.K. 50200, 6976.996322

• Korcra,\iO'l<; navayrWT'l<;. LK~Til Kol;avr]<;, T.K.501 00, 6946.006560

• 8£oOwpioou 'Avva, npwroxwpr Kol;av11<;. T.K. 50100, 24610.99173

novTIOKcl J.IEO"a E:VIlJ.IEpWO"IlS TTOU KOAUTTTOUV TO i91J.IO:

• Eq>r]j.J£pioa «EU~£1VO<; novro<;», £K00Tr]<;: K. nna,\iOr]<; cD6pr]<;, /\oxavou Lloup!Ja 44, T. K. 56121, 8£crcra,\oviKr], T'lA. : 6944.549779, email : [email protected]

• HA£KTpovrK~ £q>r]J..1£pioa : www.e-pontos.gr , epontos.blogspot.gr Llr£u8uvcr11: K. KwrcriO'l<; 8£6q>r,\o<;, Llapoav£,\,\iwv 79, T.K. 171 24, N. LIJUPVr], Tr]A. : 6936.992000, email : theophi [email protected]

7

Page 11: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

8

'ldc;>XO!MdU 'Sold!l,uil.H] So1AV, 'l.Jl~)l~ '01)1~)/\MYV 'Sod>oy9d131 :SUA9)0)f f)OrlOA no! (J;>IdMX) 531l.J19AIO:>I f!l!:>IO 3D nod~rlUO)I3QM\7 n01 013)1d91Q

u1 91o)l od3rl~D 13Ac;>lgun S9d3g1v Su1 ~Aoyyodoll H ·(ov6 ~ 01 orl3Y9ll AO! 3rl 5Mll9 'J38UIOllO!orlAodll 13X~ A3Q S~dod> S3!DIX9V3) OQ9YY3 AUlD

9l-vl6 ~ 01 9ll0 ID!J310ll010rlAodu .AMd3, 9rlMV'J )3JOVOID3)11d3ll 10)1 OlllY9)1A3 AD!~ 'OQ9YY3 AUlD AOd3d>~ noll OA3rlj3)111AO 91DOAiy D!D OD3rl9AO ')3And>D9dll

IOI!A9U 10 ·oQ9YY3 AUlD «3)1U8d~d>onrl» 10)1 3)1U8~dU!OIQ orl19~ 01 'ID13, ·~Xold3ll AUlD OJd38n3y3 ud31f)VOA3rl 13Xd9lln

OA OlD 9)11!AOrlUD 3DU8~0g 10)1 OA91VnOD 3AIA~ noll OQJAUYY3 'd9XOllrlynOI)Ij D!13lqnrl 'oJdOV'J u 5UDJll3 AD19AD!O)I 9d3g1v u1 9ll'v' ·(Souynd3!Did3U

5o1Adc;>3J So1AV. '9V3rlno~ OJAOAOU 'SoAc;>V3)os 5UAA9MI SoiAV.) ~Xold3ll AUlD ID!AO)ID]dg noll 'nOlA9U no! A<;lldU!DOAOrl AMd3lf)yOA3rl A<;lldl AM!

MA9y o1rl9AOdll 9YYOll 3XJ3 (O)If)OD!OV'J) SolAf)0)3llOd 1 S~AI3do Su1 ~Xold3ll ud3lf)dn3 u 10)1 9d3g1v H ·9d3g1v U!D noA~rlMdQ no1 UD3V~1 AU! mA 591A3A

)~)IIAnd>DOdll SU!c;>dll Su1 53Jdmdorl S~lllOdA 10)1 AnoXd9llA ·SmM)0)3llOd1 5~AI3dO 5U! 9d3g1V f)OidMX no! ~!no IDAJ3 '(£l6 ~) A<;lrlDn8UYll AM! ~Aoyyo!AO

AU! 3rl OQ9YY3 AUlD OlA9U AO! 9llO 3)1U8d~d>onrl noll ~Aoyyodoll H ·Spdod> Snodo<h91Q 9llO AnoAc;>lgoAo Sc;>yllo 53!1IOY9lln S11 9llO 5310ll9)1

<;lA3 '13J\f!li{)Jll.3 noll l}AnyyndDll lJ IDI\]3 D]rl OD91DU ·S~Aoyyodoll AO~Vll 10)1 OlA~A3ll 3D OA~rlrlodA3A0lD)I IOAJ3 (norlc;>V'J n01 5pd31 10 9YYO '1od~A IOAJ3 A3Q 5Mrl9 3rl~y 01 OA 3rlnO)J8UAnD IOd3A9rlMV'J) AMd3,9rlMV'J AM! 0rl19~ 01

(513~~Y 009 Sm~) :l)d>ndAJd3Jl l}:>~unynA'cf ·z

·)3dlA9 IDAJ3 531AOX~l3rlrlnD 10 IOVQ ·og9rlo ~)IIDnorl Ul 10)1 ~)lld!D38 Ul ·~)111n3doX U! 9llO ID!J3V310ll'if ·n!AI)0)3llod 1 ~AI3do AU! 9llO Aoed~ noll AMAf)d>Dodll AMJ!AOU AM! 91A3A

u1dm~1 AUlD ug~ 13D9d3ll 13X~ orl19~ 01 Sc;>eo)l '9)11yoAnD A<;>ldmX AM! 10)11019)1 10 IOAJ3 n01 SJ3dod> 10 ·SuA9)0)f oorloN no1 91dmX <;ll)IO D!D nod~riUD)I3QM\7

n01 Dl3)1d91Q Ul 910)1 IO!J3V31 noll orl19~ 9)11AmAoXnrh 10)1 9)101du13n3 (513~~y 09 Sm~) :l)d>ndAadlU · ~

>IU'V 00!3XIO!D no! l;ubodAid3U · Ill

J5·oo48A@S!P!JPUBX818SE!}SO)j :I!BW-8

vBB£6960 ~l :xv.:1 'lL£BOLLL69 '£l££696·o ~l: ·yu_i lL9L ~ :)f.l ·)~)IIH'if 0~8'YYO>f 'B£ U)I91MidAo)1AOV'J :UDAn8f)31\7

«)Od3A9riMII\J 10, S91rloAoduy)f Snrl S~)II!DiliYOU Su1 SuooQPI\7 ~ SuoMD91\7 noJ31nrlm~ f)O)IIAUYY3» SodQ39du

·noriJ83 n01 5~!UAn3d3 '5910ll08H :mU191QI 50AJ1AD!DAM)f 5UQ]dQA0~3Y'if .)1 :oriOAQ

:o!3Xto!D 01 DIA 53]dod>odUyJl S~:>IJQI3

Page 12: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

Aa~£ar6rr£rpa, Kapuoxwp1, KoiJV'lVa. 01 01Jai5£~ rwv Mw1J6'£pwv ~yafvouv OTOU~ i5p61JOU~ TOU XWPIOU auv~9w~ OUO 1-Jtp£~, aTT6 TO TTpWf IJtXPI TO ~pai5 u.

OJ Mw1J6'£p01, aTTOT£AOUVTQI arr6 TJl xoptUTIK~ (Kopu<pafo~-apxJ1v6~ KaJ xopwrt~). Tr) 9taTpiK~ (aurocrxti5JOI OJaAoyoJ) KOI TrJ IJOUO"IK~ 01JOt5a(Aupa, ayy£fov, vraouAI), 6Ao1 IJETaiJ<piEOIJtVOI.

'OAOI IJa~i, IJE <pwvt~, Kpauyt~ , 9opu~ou~ arr6 KOUOOUVJa, ~~~-~am xopou , IJOUOIK~, rpayouOJa Kal TTapdAAilA'l i5pda'l 6Awv TWV 8£aTp1KWV TTpOOWTTWV, OXI IJOVO TTpOKaAouv TO £Vi5Ja<ptpov TOU KOIVOU TTOU TOU~ aKoAou8£i aTT6 OTTJTI 0£ OTTlTI, aAAd £TTIOIWKOUV KaJ T'l OUIJIJETOX~ TOU KOIVOU OTI~ TTOAAaTTA£~ rrapaAAilA£~ opaa£1~.

01 Mw1J6'£p01, VTUIJtvoJ IJE TT£PIK£<paAaf£~, <pouaravtAA£~ KaJ Kparwvra~ ~uAa am xtp1a, xop£uovra~ KaJ rpayoui5wvra~ £TTJaK£rrrovrm t va rrpo~ tva ra OTTiTJa TOU XWPIOU. AVOIJ£00 TOU~ KQI 0£ ETTIKOIVWVfa IJE TOU~ 8£0TE~ £lVQI '1 8£aTp1K~ OIJOOa, aTTOTEAOUIJEVJl IJOVO aTT6 dvrpE~: OUO VU<pE~ TTOU TTpOOTTa8Ei va Tl~ KA£4JEI 0 KOOIJO~ TTA'lpWVOVTa~ tva avrfTIIJO IJE TflV ETTIOTpO<p~ TOU~, 0 y£poc;, '1 ypafa (yp1d), 0 Ola~oAov , 0 apKOV (apKOUiSa), 0 y1arp6~ TTOU E~ETO~EI T'l vu<p'l KaJ OJamarwvEJ auv~Sw~ T'lV KaKorroi'la~ T'l~, o raavrap!Jd~ (XWpO<pUAaKa~ £TTf TOUpKOKparfa~) K. d .. Ta IJOUOIKO 6pyava TTOU TOU~ auvoi5£uouv £ivm Aupa, ayy£iov (yKaJvra) KaJ vraouAI. To auvoAo T'l~ xopEUTIK~~~ 8£aTp1K~~ KQI IJOUOIK~~ 01Jdi5a~ Kd8£ XWPIOU £JVQI TT£pfrrou 30 OTOIJa KQI fl TTOIJTT~ TOU~ 8a IJTTOpOUO£ va xapaKTflpiOT£i W~ tva 9£arpo ~POIJOU (street theatre) TTOU XOPEUOVTa~ KOI Tpayou~wvra~ O"OTipi~£1 TTpOO"WTTO KOI KOTOO"T00"£1~.

Ta rrtvr£ arr6 TO oKrw xwp1a av~Kouv ma oro Ll~IJO Ko~av11~ (IJ£ r1 ~

OUVEVWOEI~ TWV KOIVOT~TWV), EVW Ta dAAa Tpia OTO Ll~IJO Eopi5aiac;, OE IJIO TTEPIOX~ IJE tvrovo TO vr6mo «Ko~aviTJKO» OTOJX£io (<t>avoi KaJ dAAa t811Ja). 01 <popEi<; rou £811-Jou, 01 KaroJKOJ rwv oKrw xwp1wv, rEAouv ro i5pw1JEVO r6ao y1a liJUXOVWYIKou~, 6ao KaJ y1a £U£TrJplaKou~ A.6you~ . XapaKT'lPIOTIK6 £ivm ro rrapdi5£1VIJa ~EVJTEIJtvwv rrou rrapaKaAouv roue; auyxwp1avou~ rou~ va TT£pdaouv 01 Mw1J6'£pol KaJ arr6 T'lV auA~ rou iSJKou roue; arrmou, KJ a~ IJ 'lV urrdpXEI KdTToJo<; va roue; urroi5£XTEi. To t911JO ntpaat ~~fl O"Tr)V rbaprrJ VEVIO OTOV £AAaOIK6 XWPO Kal OUVEXis£1 va T£A£iTal IJE aiJEfWTO TO £Vi5Ja<p£pov, TOOO TWV OUVTEAEOTWV, 600 KQI TWV ETTIOK£TTTWV.

3. T6no~ KaJ J.Jtaa nnrtA.tarJ~ ~ aaKflO"fl~ rou aro1xtiou AnK

Xwpo~ nou auvt5tnaJ IJE TflV tTTJrtA.tar) I rrpayJ.JarorroirJar) rou ar01xtiou AnK:

0 xwpo~ rtA£0'1<; TOU £8i1JOU £iVai 01 i5p61JOI, 01 TTAar£1£~, TO araupoi5p61Jia Kal 01 auA£~ TWV OTTITIWV TOU K09E XWPIOU. H TTOIJTT~ ~EKIVOEI auv~8wc; aTT6 T'lV rrAaTEia ~ aTT6 TO auAAoyo KQI UTTOPXEI TTPOOXEOJaOIJEV'l rrop£ia. Eivm 0'11-JaVTIKO 01 Mw1J6'Ep01 va TT£pdaouv arr6 6Aa ra arrina rou xwp1ou. LT'lV auA~ rou Kd8£ arrmou, rou~ TTEPIIJEV£1 aroAicriJEVO rparr£s1 IJE rrAouma Ei5Ecr1Jara, rairroupo, Kpaai KOJ rrapai5omaKd yAuKd.

9

Page 13: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

EyKaTaaTaatl~ (tpyaan1p•o, KTip1o auAA6you, ai9ouaa/t~, f3oi")91")TIKa KTip~a KArr. ):

0 XWPO~ TOU ouAAoyou TOU K08£ XWPIOU 130fl8cl TOOO OTI~ TTpOI3£~ TOU XOPEUTIKOU Tf..l~f..JOTO~ TWV MWf..JO'EpWV 1 000 KQI OH)V TTpOETOif..JOOJQ Tfl~ XOPEUTIK~~ KQI 8£aTp1K~~ Of..JOOa~ TTprv l3youv OTO XWPIO. l1£V UTTOPXOUV dAAa 13ofl8flTIKcl KT~ pla ~ EVKOTOOTQ0£1~ 1 Ka8w~ Eivar £va 8EO f..JO TTOU EKTUf..iOOETQI OTOU~ OpO f..JOU ~.

Tflv TEAEuTOia OEKOETial TO £8rf..Jo tyrv£ roraiTEpa Oflf..JO<p rA£~ Kar TTapouardsETar Kar EKTO~ TWV xwprwvl 0£ 8£arpa KOI dAAou~ xwpou~ OIQOKEOOOfl~l TOOO OTTO TO OKTW xwprd, 6oo KOI OTTO dAAou~ xopEUTIKOU~ OUAAoyou~. xwpi~ WOTOOO va Eivar oAoKAflpWf..Jtvo (f..l£ TTapaooaraKd EOEOf..JOT0 1 Tfl OUf..lf..lETOX~ TWV 8£aTwv KTA).

E~oTTAIOIJO~ t~apTiliJOTa (6rrw~, rr.x., tpyaAda, OKE:UI"), aToAt~ K.a.) TTOU XPI")OIIJOTTOIOUVTQI KQTcl TI")V trpOE:TOIIJOOia KQI TI")V E:TTITEAtal") TOU OTOIXdOU AnK: Or MWf..JO'EpOI I OflAao~ 01 OWOEKQ xopEUTE~. txouv EIOIK~ EVOU f..JOOia . <t>opouv « TTEPIKEq>aAaia», TTapof..Jora Tfl~ apxaia~ EAAflVIK~~. « rrouKCtf.JJao», « ytAtKo oraupwTo», Eioo<; «q>ouaravtAAa<;» f..JEXPI TO yovaTo, f..JOAArv£~ «TTEptKVI}f.liOE<;» TTAEKT£~ ~ «oprapta» (TTAEKT£<; KdAroE<;). «raapouxta», «raparroA6('» (swvdpr) f..JETO~wro, «~OAtvo pa{3oi» (f..JaToouKr). LTO oT~8o~ <popouoav TToAA£~ o£rp£~ aAuoio£~ ~ poAo1 Kar EVKOATTIO.

Ero1Kd EVOUf..JOTO aTTarTouvTar Kar yra TOU~ 8£arprKou<; poAou~ Tfl~ Of..ldOa<;, Tl~ ouo «VU<p£~», TOV «ytpov», TflV «ypaia», TOV «Ord13oAov» I Tov «yraTpov» I TOV «OpKOV» (OTTOU UTTOPX£1) , TO «KOf..JEA» (OTTOU UTTOPX£1), TOV «TOQVTOpf..Jcl» (xwpo<puAaKa~-orKaoT~~). DAou~ TOU~ poAou~ uTToouovTOr dvTp£<;, OTTOT£ Kar TO f..l£VE8fl TWV EVOUf..JOOIWV Eivar avdAoya (TT.X. TO VU<piKO).

npo"i6vTa r1 r.vytVEI UAIKQ QVTIKEiJJEVQ (XEipOTEXVrliJOTa, EpyaAda, AaTptUTIKcl rliJil OKE:Uil, rrpo"i6VTQ, <payi")Tcl KATT) TTOU trpOKUTTTOUV W~ QTTOTtAEaiJa Tl")~ ETTITtAEa.,~ r1 111 ~ aaK11a11 ~ 1ou aTo•xdou AnK:

Ta EOEOf..JOTO TTpoo<ptpovrar , OEV TTwAouvTOr. Ta ETOif..lclS£1 'l Kd8£ OTTITOVOIKOKUpd KQI TTOIKif..OUV OTTO OTTiTI 0£ OTTiTI . ATTapaiTflTO EtVOI TO TOiTTOUpO KOI OUVfl8EOT£pa TO «TTipOOKi», TO «TT£p£K'» KQI TO «TOIPIXTO»I £iOfl TTOVTIQKWV SU f..JOPIKWV.

4. tuao1Kaaia unaooanc arr6 ytvla at ytvla Tou aTo•xdou AnK

ntplypa<p(J Tl")~ OIQOIKaaia~: To £81f..JO f..JETO<pEpOf..JEVO OTTO TOV novTO OTflV EAAdoa, QTTEKTflO£ OXEOOV

f..JU81KE<; OIOOT00£1<;. H TTPWTfl TTpompuyiK~ y£vrd EVIWO£ TflV avdyKI") va To ouvExio£1 ox£oov Of..J£ow~ f..JETd TflV EyKardoraofl OTfl MaK£5ovia. YTTapxouv TTpO<pOpiKE<; !JOpTupi£<; OTI TEMOTflK£ OTTO TflV TTPWTfl XPOVIO ( 1924) KQI <pWTOypa<pi£~ OTTO TO 1926. ATTO TOTE KQI !JEXPI O~f..JEpa (201 4) TO £811JO TT£pao£ OTflV TETOPT'l TTpoo<puyiK~ y£VId !JE £AdXIOT£~ £~arp£o£1<; OlaKoTT~~ Tou (yEpf..JOVIK~ KOTOX~. Ef..J<pUAio~ . OIKTaTopia). Eivar EVTOV£~ OKOIJ 'l on~ ousflT~0£1~ TWV VEOT£pwv 01 avatJV~0£1~ Tfl~ TTPWTfl~ y£VId<;l Kl a<; IJ 'lV TOU~

10

Page 14: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

ll

·SnjdoALI!D:>I Sl.J1 ID:>I S~<brlorl Sl.J1 l.J.ol.JJOllOllM.OOdll l.J 'Snd119.0 Sl.J1 ID:>I no1y~A no! 1)038 'nori<;>V\1 n01 )j3d31 10 ID/\j3 IOd3, 9riMI/\I D:>13Qt;>Q 10 )Mll 1Dlj3Al.J<bn

nJrl H ·s~XoQ:>~3 OI)Q Ano)JdMX3~ 'A<;>l.03Y31/\Ml S13.o~Al.J1Q Sn.o n.o3ri9A\I ·S~!D38 Sn01.o ID:>I DQ9rlo

~:>11d1039 l.J1.o n.o3ri9AD At;>ri.ODIQ3X.o0lnn AM! MA9y ID:>I 9YYD 'AMd3. 9riMI/\I AM!5DQ9rlo SLI!ID:>I «Od3.9riMI/\I-9Al.JXdn» 1\.0l.O n.o3ri9AD «nOA9YDIQ»

n01 MA9y 'nogrl9dn91Q Sogp DA~ IDAJ3 119 Af)OdM38 1oyw ·nQ9YY3 DjDXdn /\Ul 9llD 1Dl3Xd~odll 91nn 5Mll/\nOI)3l.Oill noriJ83 nO! 5~1.03V31 IQ

:}tUV' no~3XIO!D

no1 SI3Dl}IOllOllOd! ID>I l) S~AorldoDodll S11 10>1 'o~Dnodoll Al.u 'DI3>1dJ;>IQ l.u 'LIDIAJ?d>rl3 All! mA SI3Dl}ALIIQ S~>llllOl l) S3~do<bodllyll S~>lldO!DJ

)tUV nopXIO!D no! DJAOVD3A3A ID>I Q>ttdOlDI 'J\1

·ng9rlo ~:>llln3doX l.J1 pAl.JQ08D:>I 10:>1 13~Allrl3 noll S9Al.JXdn 3101.09:>13 o 1n:>1 13)JDll l.J.oOQ913rl l.J1.o oy9d 9:>111/\Drll.J~ ·nJ:>~Iyl.J 3.0 IOd3li)YDA3rl

10 Dd31JDIQI ID:>I Dj/\M/\10:>1 ~:>IIllO! l.J l.Jdl.Jy:>I9YO ID/\j3 5l.J.OOQ~)l3rl SpdO<t> :SLIDOQJ;>Url S~3dO<J>

. no! 1\.MQI)OllllDll/\Ml ~ 1\.<;li/\OA AM! S~llodwdll/\lll91D:>I 'IQJAXIDll/\D.O 'AnOA98rlnynADll3 01 ID:>I «59Al.JXdn»

o 13/\jQ noll D!Drly~AAndDll Dl/\nO)jdMAA /\<;lldMX /\Ml 10:>11019:>1 10 91QIDll 9ll\l ·1od319AD:>II D:>13Q<;>Q 10 ID!AOA~ylll3 319llO 'D:>I3Q<;>Q IDAJ3 S~!n3doX 10 119

J38MI3rll.J.o Sv "AMd3. 9riMI/\IAMl DQ9rlo Al.J!.o 13llrl D/\ Sorl1o1~ IDAJ3 SoiOll9:>1 119 «IOA9d3!38» 10 Ano.o~dM38 DA 1dX~ri1D:>1 59A38D:>I n01 l.J.OMJ:>IIYU/\3 AU! 1dX~rl

nrll.J1.o91Q 9:>11/\odX 01 IDAJ3 Sl.J.ol.J99rl:>13 Dl3:>1d91Q l.J 'p<bndAid3ll l.Jg~ 13X~ 5MllQ :SLIDLII)rlf So~3!llaorlt SLIDLISJ?rl>l3 Dl3>1dJ?IQ 10>1 IOll9dl

"/\Md~l.03/\3AOdll

AM! l.J.ol.JriJrl 3rl ID!J310llomrlAndll 91A3A 3.0 91A3A 9llD l.J.OOQ9!3rl l.J 'Snoy9d SI)O:>IId!D38 Sn01 9do<bn 119 3~ ·S9A38D:>I n01 mnrl<;>1g Dl 3rl l.J.o~X.o 3.0

'l.J.ol.Jrljrl Dlrl IDAJ3 DJ.OD:>IIQDIQ ~:>llln3dOX l.J ID:>I J38MQ3llrl3 UQ~ AnoX~ 513.0~/\1:>1

10 'Sng9dll Sl.J1 nd<;> l.J 139d~ AD19 '0.09l.OU ·AMd3.9rlMI/\IAMl «S9Al.JXdn» 3101.09:>13 o ID:>I IDAJ3 5M8~An.o noll 'noA9yyn.o n01 Soyn:>~.09QIQOdoX

o /\O~Yll 13A98rlnynAn 513.0~/\1:>1 S~:>ll!n3doX S11.0 9ri.OI/\Ol/\n.o o 1_

·n01 53QI)OllllDll Sn01 9llD

S13.o~Al.J1Q S~yyolli3.0I)O:>ID 13X~ ID:>I DJ:>IIyl.J n01 ~:>IIQIDll/\Ul 9llD AMd3,9rlMI/\I AM! 53/\9:>113 13X~ 5nA~8D:>I o ·J38MI:>IIYUA3 AD19 'orl19~ 01.0 13X.0913rlrln.o

D/\ IDAJ3 f)OIQIDll 399:>1 n01 ~Aorl.oodll l.J 'SMXJO!.Oil/\\1 ·nJ:>IIyl.J Sny91:>1 ~:>IIQIDll/\Ul 9llD orl19~ 01 n1A n01 l.Jll9An AU! 13.0t;>QD!3rl Sn01 D/\ J38Dll.OOdll

10:>1 S~!.o1X3An.o IDAJ3 D/\ no1 101A 10 So~dX 9:>119l.J pdM38 'orl19~ 01.0 3Xpnrlrln.o noll Snod3191DVDll Sn01 9llD So/\~ 389>1 ·SnOl «53JQMY3rl» 511/\nO)JDll

ID:>I 591A3A Sl.Jd3!1)3Q ID:>I Sl.J1<;>dll 'JO:>II.onorl JO!.ono:>~n~ 10 AD!~ 101oll 9YD:>I AnO)jdMAJ "«59Al.JXdn» 59:>11riDAnQ Olll o ~ Ol/\9U /\01 9llD 38d~ noll «5od~A»

5od3li)YD:>I 0 1\Dl~ )OIOll IOd3!93/\ 10 ID:>I l.Jri9:>1D '5Mrl9 '/\nod~= "IOY9 1\.D.Oidt;>AA

Page 15: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

0 1 ~EAETr)TE<; TOU £8i~OU UTTOOTr'l Pi~OUV TTW<; OU~<pwva ~£ TOV nA.Cnwva, OpiOTO ~TaV TO £pyo TTOU 0 Mw~o<; OEV EiX£ TiTTOTa va TT£1 ( «O a£1 ETTI(IJTWV KaJ JliJOtv rwv aAAwv 1Kav6v VOJlf(wv, aAA 'Evo£iv rou Kp£frrovoc;, a£1 rrav OTIOUV Atywv Kal O/aaupwv» ), Ka8w<; « MW~O<;» EiVOI aur6<; TTOU 4JOXV£1 va f3p£1 KOUOOUpl, OAAWOT£ EiVOI yvwor~ r'l AE~r'l a~w~o<;, TTOU Or'l~aiV£1 0 xwpi<; Kouooupla, o TEAEIO<; (~aA.A.ov rrpotpx£ral arr6 ro o~r'l PIK6 p~~a f.JW, rrou Or'l~aiv£1 ava~r'lTW, 4Jaxvw va f3pw EAarrw~a) . 'Erm KOI o~~Epa , 01 Mw1J6 'Epol oanpi~ouv ~£ ra oior1xa rou<; Kal E~EU~Evi~ouv ra «Kouooupla» rwv ouvxwp1avwv rou<;.

M1a OEUTEPI"J EKoox~ urroaTr'lPis£1 6n 01 Mw~6 'Ep01 ou1Jf3oA.i<:ouv rou<; orparr'lvou<; rou MEyaA.ou AAE~avopou. Km 01 ouo EKooxt<; orl")pi~ovrm o£ TTpO<pOpiKE<; Olr'lY~0£1<; KOI 0£ KCtTTOIE<; ava<pop£<; TWV ~EAETr'lTWV TOU £8i~OU. navrw<;, 0 f3a81a PlsWIJEVO<; KQI (31w~aTIKO<; xapaKT~pa<; TOU £8i1JOU aTTETP£4J£ Tr'lV £~aA£1 4J ~ TOU, avayKasOVTO<; aKO~I") KOI Tr'lV EKKAr'laia va TO

«aVEXTEi», ava!JEOa a£ rp£1 <; ar'l ~avnK£<; Eoprt<; Tr'l<; Op8ooo~ia<;

(XplarouyEvva, Ayiou BamA.Eiou, 8£o<pav1a). YTTCtPX£1 1-J ia xapaKTr'lPIOTIK~ TT£plypa<p~ TOU Xp. L\r'l~r'lTPICtOr'l OTO

TT£p1001KO ouyypaiJIJa «novT/aK{J Earia» (1953) yla Tr'lV TEA£0r'l TOU opw!Jtvou OTr'l Alf3£pa T parrE<:ouvra<;, r'l orroia Eivm op6crr'11JO y1a rov Ka8£ 1-JEAETr'lT~ ~ TEAEOT~ TOU £8i~ou. Ava~Eoa ora aAAa ava<ptp£1 :

«napajJOV{] TIJc; npwroxpovlac;, auyK£VTpwv6rav 0 OJliAoc; JlTTpoara OTIJ MIJTPOTTO;\IJ OTIJ /\i{3£pa Kal JlE TIJV Kpauy{J «WWW-XOXOXO», ~EK/vouaav y1a va TT£p1o1a{3ouv 6;\a ra arrfna rou xwpwu. Xuvf]Bwc; clPXI(av arr6 TIJ OUVOIKia ¢6';\Eva (TTOU £iVai OTIJV aKpfJ TOU XWPIOU), arr6 rou KoAoBavrwv, auvtx1t;av ariJV KoAcvarav, ariJ ZaJlEVa, KaJ Kar6mv anc; £vopi£c; Xavrt;ouKa, napaMB', Xci"ravavrwv Kal Kaarpov. Xuv{Jew~ TIJV ur6J1EVIJ JlEpa rrf]ymvav arl}v Evopfa MayKav KaJ KartAIJyav aro rrpoau;\10 TIJ~ EKKAIJafa~ rou Ayiou l£wpyfou, 6rrou tariJvav yAtvnOaa xp{]Jlara Jla(Euovrav ra rrapto1o£ o rroAuxpov1arf]~ arov np6£opo TIJ~ EKKAIJmaaTIK{]c; Emrporrf]c; y1a va olar£8ouv ym nc; aJ1ot{3tc; rwv oaaKaAwv. LTD rtAo~ TOU OIIJJlEPOU, Jla(Euovrav 6Aol Of OJliAOI TWV MwJ16y£pwv arr6 ra yupw xwp1a (KarriKtoi; Xart;a{3£pa, 11aviaxa, Kouamof, Bcput;mva) aro Ta£{3t(AouK (aiJJlEptvf] Macka). Hrav tva etajla clVEU TTPOIJYOUJlEVOU, va {3;\ETT£1 Kavcic; 150-200 qJOuarav£AAo<p6pouc; va xop£uouv KaJ va rpayouoouv an~ rrAani£c; .. . »

ME ro rrtpaa~a rou xpovou, urr~pxav rrap£~(3aa£1<; Km arrayop£ua£1C; oro £811-JO. Mna rov q.J<pUAio rr6AEIJO ( 1949) arrayop£u£rm r'l 1-JCtOKa ( aropta) y1a A.6you<; acr<paA.Eia<; . Evior£ rrpoari8£ral Km r'l ypaf3ara, w<; aar1p1K6 arOIXEio TWV OOTWV. To TTOpOOOOIOKO VU<piKO (siTTOUVO) OVTIK08iOTOTOI 0£ KCtTTOIO XWPICt IJE TO KAOOOIKO VU<piKO. L~IJEpa r'1 00~~ TOU £8i1JOU EiVOI r'1 iOIO KOI OTO OKTW xwp1a, ~£ 1-JIKpt<; rrapaA.A.ayt<; w<; rrpo<; ro 13r'liJOTIOIJ6 Km ra rrapayyEAIJOTa.

AUTOOXEOI£<; TTOPE1Jf300£1<; urrapxouv TTOIKiAf:<;, 01 OTTOi£<; KpOTOUV TO EVOia<ptpov TWV 8£aTWV 01-JEiWTO. Mia TTpoypaiJIJOTIO~EVr'l rrap£~f3aar'l EiVOI

12

Page 16: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

£I

1\Mlr;:>rllHl.J) -Sn01 Sr;:>dmyll 9llO-AMrlroJd>l AM! l.Joo9d>1o ro>l )nOA9YYnD )QO>IrllOl )nO! 3rl noA9y0rQ r)O!Xro/\0 l.Jol.Jy>19dU •

orlrs~ 01 3rl ~dmll3 l.J1c;>dll orrl SM 'AMJdOArrl3o l.JoMAr;:>Adorg orA AMA9yyno AM! l.JonXoJA3 •

/\Md3, 9rlMV\I )3JDOrl nQ/\3 rO>I r;:>yyo 031AJ9 ')3JdmdAo!M<h 3rl SnoAQyyno Sno1 9110 AM3D~8>13 l.JoMAr;:>Adorv •

SooAl.Jgo )QO>Irlordnol 3D orlrs~ 01 ro>1 roAoyyoo ro AQOS<bl.Jyrd311 oA orA S3r3Ad~A3 •

A<;l>IIDnorlAMl ~Xo13rlrlno l.J1 orA ro>1 Ac;>roorlnQ/\3 /\Ml l.Jol.Jd~!Ano l.J1 orA l.JonXDJ/\3 ~>lrrloAo>lrO •

NUJOVVA~ NUlNOXd\fUA NUl H~AX~IN3 :)~~3 01 rOAJ3 norlJ83 no1 )l.J~OYQIDDIQ Odl~rl r;:>>lrlordl.JDrndoX

orollr;:>>l 'r;:>>lrl>lr3Q/\3 ')OJ311V011 )l.J! r;:>dmyil/\Ul 9l10 10>1 009 ')noAQyyno )QO>Ir!Drlryoll )nO! 9ll0 0091 /\QOS<bl.Jy0/\0 0/\ /\ODQOdOllrl 08 )3JYnOgO!Mdll

10 1o>1 Sr3or;:>dQ 10 ·no! S~o3y~1 Ol1Qdli\OlD ro>1 ~rlog l.J1o Anogrl~dou O/\ )JdMX 'orlrs~ Ol/\norh~l01DOdl1 0/\ )l.J~OYQIDOrQ Od!~rl 01 9>1r!/\Orll.Jo 10/\!3

:5~d>Dl13 5~>m1Dil1VOllDIV 'l.JDOQJ;>IV '513D9dV

5l.JDl.J~OllOI~D 10l19d! . ~

~II"IOAOdi.Jy)f

~>lll.OiliYOU llyn'l Alll DIA nopXIOl.O nol D~.ODrilll "A

·norlJ83 n01 Spdo<b ro rorQJ ro /\01~ Ac;>lno AMAQyyno AM! l.Jy~rl r;:>>1r1ndgr ro>1 31DMYY9 oA9y

01 91no rJ 'AMd3,9rlMV'JAMl norlJ83 nOll.JorA<;>rorg l.J1r0>1 l.Jol.JJOllO!orlAodu /\Ul 9l10>1D ordQ>I )M /\OXJ3 noll 'Ac;>lno Ac;>rdMX /\Ml roAoyyr)D

JO>II!DiliYOlliO 1\0>IUS~Adnolrll.JQ mt 10)1 OL nO! )3Jl30>13Q )l_l '01/\Q0)3l10dl ~/\r3dO /\Ul 9ll0 )MJdn>l r01AOAJ;>l0>1 '~QOYUQ r;:>rdMX <;ll>IO 01 ')pdo<b ro

:)fU'v' 00~3XIO!D 00! D~dod> 1\0l DIA DA~rlOQ3Q 9>11dO!DJ

·or/\9dX OJ01n3V31 01 3>1US~O/\rll3 noll OJ3Xr010 od31Q3/\ O/\~ roAJ3 91n\f ·)l.J! Snarl<;> Sn01o /\Ol )01/\<;l!Dd>l «r3Ar;:>Aouo 1\0l» (AM Sod!Ar;:>)

OJOllO l.J 'l.J<hQA l.J1o r3QA>Ir3goun 1\0l 'ol\~~ ~ l.Jo3Ar;:> ~>lrrloAo>~ro 3rl ~1038 0/\3rl9>1Drdn3dOll r3DJll01/\3 )ODOJS 0 /\019 r19 J38Mr3rll.Jo 0/\ r3)J~'v' ·)oS~Yll

0/\3rl9>1Drdn3dOll 01 9ll0 /\Od~<bOrQ/\3 oyr;:>A3rl 3rl r01J38nOyO>IOdOll rO>I norlJ83 n01 )~/\U>ID )~>lrrlM>I Olll )I! 9l10 OJrliOAJ3 'l.JA~rloorlllO /\Ul 101J310llDOdl1

noll ')l.J<hQA Sl.J1 l.Jo01~~3 H ·9dmrA 01 3rl r3D~!OrlMAno l.Jg~ r3X~ noll r;:>rld01/\0Dl /\01 QllO 1013)JdO 10>1 'o~AMAOllO n01 )l.J001DJ;>l0>1 )~>llrlO/\O>IrO )l.J!

oAoyr;:>Ao roAJ3 orlr109dl1 01 ·l.Jol.JJOllO>IO>I Sl.J1 ~>1ryono~3o l.J1 r3/\<;l!Drl!org ro>1 l.J<bQ/\ l.J1 r3)J;H3~3 S9d1orA 0 ·Anomoyo>IO/\O Sn01 O/\ AQOAdo /\3Q ro>1 o~AMAOllO

n01 10>1 Sl.J<bQA Sl.J1 l.Jol.J!~)0/\0 Sodll AnoX~d! QOAl.JXdo n01 ~YOl/\3.10>1

'3191 rod3, 9rlMV\I OQ'i] ·)3IDQ/\ Or)Q Sr1 QllO OJrl l.J1 Sorollr;:>>l r3m~y>1 O/\

Page 17: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

EKnAI~EY2::H

• Llru .. uoupyia £KTTai0£UTIKOU UAIKOU OX£T1Kcl 1-JE TO £811-JO, yla m8av~ XP~OI1 ar11v Eu£AIKTI1 ~wv11 .

• Opyavwi-JEV£~ axoAIK£~ £TTIOKE4JEI~ y1a rrapaKol\ou811a11 rou £8i1-JOU • 2::xoAIKa «project» 1-1£ 8£1-Ja rou~ Mw1-J6'£pou~

• 'Evra~11 rou £8i1-JOU ar11 OI OaKTIK~ ul\11 rrav£TTIOTI11-JiaKwv axol\wv rrou txouv OIJE011 axta111-1£ aur6 (TI-l~I-Jara MouaiK~~ . 0£arpou, 1\aoypa<pia~. <Dwroypa<pia~)

• ~1opyavwa11 OUVEOpiwv y1a ra £811-Ja TOU ~WO£Kai11-JEpou , r6ao OTI1V E,\1\aoa, 6ao Kal auyKpiTIKcl, OTO j3aAKaVIK6 xwpo Kal OTI1 MIKpa Aaia -2::uyKpOT11011 01£TTIOTI11-JOVIK~~ ETTITpOTT~~

TEKMHPI0 2::H - XPHMATO~OTH2::H

• Kar11yop1orroi11a11 rwv rrapal\1\aywv rwv Mw1-16'Epwv

• np6KA11011 Ola.A6you 1-JE rou e; £p£UVI1 TE<; TOU £8i1-JOU Kal XPI11-JaTOOOTI1011 rrpoypai-J IJOTwv 4JI1Q>Iorroii10I1~ rwv urrapx6vrwv apx£iwv

• Ll1opyavwa11 OUVEOpiou, £paOIT£XVWV £p£UVI1TWV Kal aKa0111-Ja.iKWV (OX£T1Kcl 1-JE TI1V TEKIJ11PiWOI1 , aAAcl Kal y1a UTTOj30.A~ TTpOTclO£WV)

• EV111-JEpW011 TWV Ep£UVI1TIKWV KEVTpWV T11~ XWpa~ 1-JE OTTTIKO-aKOUOTIKO UAIKO, TTpOKEIIJEVOU Va OUIJTTEpiAI1Q>8£i TO £811-JO OTI<; TTpOT£pa!OTI1T£~ rwv rrpoypai-JIJOTWV Karaypa<p~<; roue;

nPOBO/\H- ANALlEI:::H E01MOY

• npoj3o,\~ Kal ava0£1~11 TOU £9i1-JOU TTpiV TO ~WO£Ka~IJEpO , aav EVa<; rrapaoomaK6~ rp6rroc; urrooox~c; rou vtou trou~ Km ox1 aav <pOAKAOpiK~ £KO~AWOI1 (TI1A£6paOI1 , pa016<pwvo)

• ArroaroA~ T11A£orrr1Kou auv£py£iou Km <pwroypa<pwv ora xwp1a (Km 6x1 va £p8ouv 01 T£A£0TE<; 0£ OTOUVTIO)

• Xp11J.mroo6r11a11 vroKII-Javr£p y1a roue; Mw1-J6 · Epou~. Evraaaovrac; TO £811-10 ar11 y£VIK6T£PI1 rrop£ia rou novnaKou EAA11VIOIJOU, arr6 rov novro OTI1V El\1\aoa. ntpa arr6 ra rraparravw 1-JErpa 01a<pul\a~11~. urrapx£1 rravror£ o

KiVOUVO<; aAAOiWOI1<; TOU £8i1-JOU, aKOIJI1 Kal arr6 TOU<; iOIOU<; TOU~ TEAEOTE~. l£yov6~ Eivm rrw~ 6rav urrapx£1 Kivouvoc; E~aA£14111<;, £VEpyorro1ouvrm ra io1a ra clTOI-Ja y1a Ta OTTOia aTTOT£A£i TO £911-JO j3aOIKO OTOIX£iO Tl1<; TaUTOTI1Tcl<; roue;, 6rrwc; aKp1!3w~ auv£!311 Ka r11v rrpwr11 O£Ka£ria rrou ~p8av ar11v El\1\aoa. Avr18£rw~ . a£ rrEp16oou~ £A£u9£PI1<; r£1\£al1~ al\1\a Km OI11-JOOiorroii10I1~-rrpo13ol\~c; rou £8i1-Jou, urrapX£1 rravror£ o Kivouvoc; rrp6a8£011<; OTOIX£iwv y1a EVTUTTWOiaOIJO, aAAcl Kal l\6yw auvayWVIOIJOU 1-J Era~u rwv xwp1wv. l1a ro l\6yo aur6, 11 Karaypa<p~ rou £8i1-JOU rrptTT£1 va £ivm OIJE011 , al\1\a va £TTIOIWX8Ei 11 OlaKpiTIK~ rrpoatyy1a11 rwv xwp1wv.

2. MiTpa ~la<pUAO~r]<; (aE TOTTIKO, TTEpl<pEpEIOKO f) E9VIKO ETTiTTE~o):

14

Page 18: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

Ym.lpx£r OIJ£0'1 avayK'l TOOO TEKIJ 'lPiWO'l~ TOU £8i1JOU, 6oo KOr Karaypa<p~~. roraiT£pa Twv ora<p6pwv rrapaAf.aywv, 6rrw~ auT£~ txouv 0101JOp<pw8£i OTOV EAAaOIKO XWpO.l::£ OUT~ T'lV KOT£U8UV0'1 8a IJTTOpOUOE va ~0'18~0£1 £TTIKOUp1Kcl KOI KOTTOrO~ KpOTIKO~ <pop£a~ (01a8£TOVTO~ ErOrKOU~ ETTIOT~IJOV£~).

Ev6EIKT1Krl f3•f3A•oypa<pia

A~paiJaVT'l~ , I. (1953). Ta Mw1Jo£pa. n ovTtaKf] Earia. 37, o .1958.

A8avamao11c;, b.. (1982). 01 MwJ16YEPOI (aro 11uTtK61iavviTawv). Ava{3iwaf] TTapaOOO/aKOU TTOVT/aKOU E8ijJOU, IOUIJEVrooa: [aUTOEKOOO'l].

AA£~avi5pii5 '1c;, K. (2008). To rravapxmo i5pWIJEVo Twv Mw1J6y£pwv arr6 Til Ar~Epa TOU n6vTOU OTOV TETpaAO<pO Ko~OV'l<; . l::TO : M. Etpv'lc; (EmiJ .), novro~, etJJara Aaoypa<pia~ rou novnaKou EAAf]vtaJlou(a. 75-83). A8~va : AA~8£ra.

Arra~iO'l<;, e. (2005). MwjloytpEa TO Aaii<6 TTapaooO/aK6 OpWJlEVO «KoraaJlCtVIa» aro Kapuoxwp1, Kapuoxwpr: novTraK6<; & MrKpaoraTrK6<; EuAAoyo<; Kapuoxwpiou «0 np6o<puya<;» .

b. 'liJ'lTPiclO'l<;, X. (1954). Or KoTcraiJav'oT'l Ar~Epa. n ovTtaKf] Earia. 49, 0.2387-2389.

Z£p~£Al0'1~. I. (1950). To KaAavr6vEpov, A8~va : novnaK~ AoyoTEXVia.

KaVO'lAOTTT'l<;, I. (1953). Or Mw1J6(y)£p'~ Ta MWIJO(y)tpra. novnaKf] Earia. 36, 0.1789-1792.

AarrapiO'l<;, N. (1979). Ta MWIJOytpra OT'l Za~Epa T'l<; MaTOOUKO<;. novTtaKf] Earia. 26, o.95-99.

OrKOVOIJfO'l<;, b.. (1927). Or Mw1J6y£por EV novTW. HJ1EpoA6yiOV Tf]~ MEyaAf]~ EAAaoo~. a. 181-1 92.

narrao6rrouAoc;, b.. (1937). Mw1Jo£pra. novTtaKa <:PuAAa. 20, o.320-332.

- (1 953). Ta MWIJO(y)tpra. novTtaKf] Earia. 38-39, 1921-1923.

nrf.aAiO'l<;, e. (1999). novTraK6 rrapaoomaK6 £8r1JO 'Ta KoToraiJaVra'. AIXJlE~. 1, a.22.

nouxv£p, B. (1984). To rrapaoomaK6 AarK6 8£aTpo TOU novTOU OTOV £8vof.oyrK6 OUOX£TrOIJO. ApXEiOV novrou. 38, 291-305.

l::aiJOUilAio'lc;, X. (1991 ). To Aaii<6 rrapaoomaK6 etarpo rou novrou. 8£ooaf.oviK'l: Ao£A<poi KupraKiO'l.

- Or MW1J6y£por TOU novrou. Gtarpo. 33.

15

Page 19: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE, EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES & CULTURAL HERITAGE Hellenic Republic Ministry of Culture, Education and Religious Affalres DIRECTORATE OF MODERN CULTURAL ASSETS & INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE Department A·- Intangible Cultural Heritage & lntercultural Issues Mall Address: 17 Ermou St., Athens Post Code: 1 01 86 Contact person: Giannis N. Drinis Telephone: 21 0-3230402 Fax: 21 0-3240388 E-mall Address: [email protected]

Taking into consideration,

A) The provisions of:

Ref. Num.:

lllllllllllllllllllllllll 0118400017

Le l2 8 SEP. 2ill5

Athens, 19.3.201t'J0

....... f..€.1&.. ........... .

YnOnAIG/L~AnK/ ~NnAAnK/T An~G/ 76937/45906/393/105

CC: 1 . Directorate of Modern Cultural

Assets & Intangible Cultural Heritage

2. Hellenic National Commission

for UNESCO, 3 Akadimias St., P.C. 10027

3. Mr. Konstantinos Alexandrides

38 Mantzagriotaki St., Kallithea

P.C. 17672

1. Law No. 3028/2002 "On the Protection of Antiquities and Cultural Heritage in general" (OG 153/ A/28.06.2002).

2. Law No. 3521/2006 "Ratification of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage" (OG 275/ A/22.12.2006)

3. PO 104 /2014 (OG 171 I A/28-8-2014) "Organization of Ministry of Culture and Sports" , as it is modified and is still in force by article 31 of Law No. 4305/2014.

4. PO 24 (OG 20/A/27.1.2015) "Constitution and Rename of Ministries" and especially article 4 "Constitution of Ministry of Culture, Education & Religious Affairs".

5. MD with ref. num. YnnOA/r~~Y/~OEnY/275876/40938/377/

24.10.2014 (OG B' 2890/29-10-2014) "Delegation of powers "By order of

Page 20: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

the Minister" to the Secretary General. Heads of Directorate - General. Directorates and Departments of Central Service of Ministry of Culture & Sports", article 1, paragraph 27.

B) The relevant file that has been submitted to the Directorate of fy\qdern Cultural Assets & Intangible Cultural Heritage by Mr. Konstantinos Alexandrides on account of the Associations of Momoeria.

We approve the inscription in the National Inventory of Greece of the element of Momoeria, which is practiced in eight villages in the wider area of Kozani, as it is described in the attached File of ICH element.

Attached: File of ICH element

Director- General of Antiquities & Cultural Heritage

Elena Korka

Page 21: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

NATIONAL INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

MOMOERIA

I. Brief presentation of the element of Intangible Cultural Heritage (ICH)

1. Name: Momoeria, New Year's celebrations

2. Other names: Momoyeri, Momoyerea, Momoeri, The Momoer', The Kochaman', The Karnavalia

3. Identification and definition

Momoeria is a traditional performance that is held during the Greek-Orthodox "Dodekaemero", i.e. the twelve days between Christmas Day and Epiphany, incorporating dance, theatrical play and music. It originated from the mountainous Trabzon area (Turkey) and still survives in eight villages in the Kozani Prefecture.

4. Domain of ICH

Oral traditions and expressions: the rhyming couplets that relate to the event, the leader's commands, the oral transmission of the mythos surrounding the elements of rep rese ntatio n.

Performing arts: it is directly connected to theater, since it includes numerous theatrical roles and its overall structure is theatrical in nature. Dance (the "steps") and music also constitute structural elements that are transmitted from one generation to the next.

Social practices, rituals and festive events: the element is celebratory but also contains a significant "evetiria" aspect, i.e. the prosperity and happiness that people hope for and expect from the forthcoming New Year. Local communities wholly participate in the celebration and consciously function as an inextricable element in its rea lization and plot (which differs every year since it relies on improvisation and topicality). The customary practices and social behaviors concerning the householder that welcomes the procession (delicacies, wishes), the spectators' behavior (abducting the bride, setting fire to the "old man's" sack), and the role mimicry (theatrical part) all are directly tied to the element's social practices. Festive events are also held in every village towards the end of the element's realization.

Traditional craftsmanship: the traditional Momoeria costumes, especially the helmets (beads, small mirrors, ribbons) and wooden sticks they hold (specific dogwood or hazel braided with colorful ribbons, tassels and chimes) involve intricate craftsmanship and are created by specific people that have been taught the techniques from older ones. There are certain pieces of clothing that are woven by elderly women (socks, gaiters) and others that require silversmith craftsmansh ip (engolpion, amulets, chest jewelry).

Other: teaching of traditional musical instruments that accompany the events and, in numerous cases, their manufacturing ("aggeion" - a bagpipe, lyre, "ntaouli" - a tambour).

Page 22: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

The teaching of musical instruments is transmitted from one generation to the next, as well as their manufacturing, which requires orally transmitted special knowledge (e.g. when the wood ought to be cut in relation to the position of the moon etc).

5. Place

West Macedonia Region , Kozani Prefecture, Municipality of Kozani (Tetralofos, Agios Dimitrios, Alonakia, Skiti, Protochori) and Municipality of Eordaea (Komnina, Asvestopetra, Karyochori).

6. Key-words

Tradition, Dodekaemero, Pontian event, Trabzon, Livera, Kozani, Pontian theater, street theater, helmet.

II. Communities, institutions and/or individuals concerned

The bearers of the Momoeria custom are the residents of eight villages of the Kozani Prefecture (Tetralofos, Agios Dimitrios, Alonakia, Skiti, Protochori, Komnina, Asvestopetra, Karyochori). During the first years that followed the Greek uprooting, each community would organize events in its central coffee shop. When the first cultural associations were established (in the '70s and '80s), the organizational process of the celebrations was undertaken by them. Besides, most of these associations' founding members were Momoyeri themselves. As a matter of fact, cultural associations in Pontian villages do not consist of specific registered members (as is the case with associations in metropol itan areas), but rather of the local community as a whole. The associations of the eight villages that are committed to supporting the element's registration in any way possible are the following:

"Educational Folklore Association of Tetralofos, Kozani" Papadopoulos Panayiotis (president and musician - lyre, "aggeion") Tetralofos, Kozani, Postal Code: 50100, West Macedonia Region, Telephone: 6942294679

"Pontian Educational Association of Agios Dimitrios- Riaki, Kozan i" Arapidis Dimitrios (president) Agios Dimitrios, Kozani, Postal Code: 50100, West Macedonia Region, Telephone: 6973073664

"Educational Association of Alonakia «Pontus»" Lazaridis Theodoros (president) Alonakia, Kozani, Postal Code: 50100, West Macedonia Region, Telephone: 6942557844

"Educational Association of Skiti «Euxine»" Alexandridis Savvas (president) Skiti, Kozani , Postal Code: 50100, West Macedonia Region, Telephone: 6974373580

"Cultural and Folklore Association of Protochori" Siapanidis Panayiotis (president) Protochori, Kozani, Postal Code: 50100, West Macedonia Region , Telephone: 6944505973

Page 23: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

"Pontian Cultural Association of Komnina" Tsilfidou Maria (president) Komnina, Kozani, Postal Code: 50200, West Macedonia Region, Telephone: 6977809816

"Cultural Association of Asvestopetra" Proskinitopoulos Aris (in charge of Momoeria) Asvestopetra, Kozani, Postal Code: 50200, West Macedonia Region , Telephone: 6936933457

"Pontian and Minor Asia Association of Karyochori «The Refugee»" Savvaidis Pantelis (president) Karyochori , Kozani, Postal Code 50200, West Macedonia Reg ion , Telephone: 6947827799

There is also a great number of musicians, dancers and expert costume manufacturers that are willing to concur in writing with the element's registration:

Musicians

- Folinas Vasilis, musician ("aggeion") Tetralofos, Kozan i, Postal Code: 50100, 6948943871

- Matsaridis Anastasios, musician ("aggeion", lyre) Drepano, Kozani, Postal Code: 501 00, 6972141112

- Siamidis Giorgos, musician ("aggeion") Riakio, Kozan i, Postal Code: 50100, 6979222404

- Siamidis Kostas, musician (lyre) Riakio, Kozani, Postal Code: 50100, 6976577871

- Aramatanidis loannis, musician ("aggeion") Komnina, Kozani, Postal Code: 50200, 2463031552

- Aramatanidis Christos, dance teacher and musician ("aggeion") Komnina, Kozani, Postal Code: 50200, 6972482442

- Kokkinidis Nikos, musician (lyre) Tetralofos, Kozani, Postal Code: 50100, 6942808346

- Pagkalidis !lias, musician (lyre) Agios Dimitrios, Kozani, Postal Code: 50100, 6944439524

- Ksinopoulos Panayiotis, musician ("ntaouli") Agios Dimitrios, Kozani, Postal Code: 50100, 6986742637

- Panitsidis Kostas, musician (lyre) Skiti, Kozani , Postal Code: 501 00, 6977434774

- Lazaridis Christos, amateur singer Tetralofos, Kozani, Postal Code: 50100, 6937331713

-Sotiriadis Pavlos, musician (lyre)

Page 24: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

Skiti, Kozani , Postal Code: 50100, 6942623910

- Sofianidis Giorgos, musician (lyre , "aggeion") and singer Protochori, Kozani, Postal Code: 50100, 6945256963

- Parcharidis Stathis, singer and Momoeria theatrical performer Tetralofos, Kozani, Postal Code: 501 00, 6948660086

- Kousid is Grigoris, musician (lyre) Protochori, Kozani, Postal Code: 50100, 2461099352

- Theodoridis Sotiris, musician (lyre) Protochori, Kozani, Postal Code: 50100, 6989474958

- Mavropoulos Kostas, musician (lyre) Protochori, Kozani, Postal Code: 50100, 698011 097 4

- Alexandridis Stathis, musician (lyre) and singer Skiti, Kozani, Postal Code: 50100, 6987302932

-Vasiliadis Nikolaos, musician (lyre) and singer Alonakia, Kozani, Postal Code: 50100, 6942406502

- Korosidis loannis, musician (lyre) Alonakia, Kozani, Postal Code: 50100, 6972914978

Leaders - dancers - theatrical performers

- Pilalidis Theodoris, former Momoeria leader Tetralofos, Kozani, Postal Code: 50100, 6944.398369

- Papageridis Dimitrios, association secretary and Momoeria leader Alonakia, Kozani , Postal Code: 50100, 6972282133

- Pilalidis Kostas, researcher and Momoeria dancer Tetralofos, Kozani, Postal Code: 50100, 6937.094954

- Salakidis Anastasios , Momoeria leader Skiti, Kozani, Postal Code: 50100, 6977.774291

- Mavropoulos Savvas, Momoeria leader Protochori , Kozani, Postal Code: 50100, 6985615126

-Ad amid is Konstantinos, former Momoeria leader Protochori, Kozani, Postal Code: 50100, 6942.400328

- Adamidis Giorgos, Momoeria leader Protochori, Kozani , Postal Code: 50100, 6977285771

- Siapanidis Giorgos, former Momoeria leader Komnina, Kozani, Postal Code: 50200, 24630.31502

Page 25: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

- Andronikidis loannis, former Momoeria dancer Komnina, Kozani , Postal Code: 50200, 24630.31 050

- Siapanidis Dimitris, former Momoeria leader Komnina, Kozani, Postal Code: 50200, 24630.31183

- Pilalidis loannis, Momoeria leader Tetralofos, Kozani , Postal Code: 50100, 6973747824

- Kousalidis Stefanos, Momoeria dancer Agios Dimitrios, Kozani, Postal Code: 50100, 6970808292

- Posinakidis Dimitrios, Momoeria dancer Agios Dimitrios, Kozani, Postal Code: 50100, 6983747152

- Pouaridis Konstantinos, Momoeria dancer Agios Dimitrios, Kozani, Postal Code: 50100, 6945789116

- losifidis Panayiotis, Momoeria dancer Agios Dimitrios, Kozani, Postal Code: 50100, 6942682718

- Kousalidis Theodoros, Momoeria dancer Agios Dimitrios, Kozani , Postal Code: 50100, 6976897086

- Misaelidis Thimios, theatrical performer Tetralofos, Kozani , Postal Code: 50100, 69728800 15

- Panitsidis Nikos, element's researcher Skiti, Kozani, Postal Code: 50100, 6997022830

- Sotiriadis Vasilis, Momoeria dancer Skiti, Kozani, Postal Code: 50100, 6944101144

Researchers

- Apatsidis Them is, element's researcher Karyochori, Kozani, Postal Code: 50200, 6977094577

- Kosmidis Charalambos, researcher and former association president Skiti, Kozani, Postal Code: 50100, 6972138815

- Katsogiannou-Triantafillou Efthimia, element's researcher and municipal community vice­president Protochori, Kozani, Postal Code: 50100, 6947342224

Manufacturers

Folina Roula, Tetralofos, Kozani, Postal Code: 50100, 6947605369

Polichronidis loannis, Tetra lotos, Kozani, Postal Code: 50100, 6977646332

Lazarid is loannis, Komnina , Kozani , Postal Code: 50200, 2381089487

Page 26: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

Georgiadis Nikolaos, Tetralofos, Kozani, Postal Code: 50100, 6977436972

Andronikidou Stella, Komnina, Kozani, Postal Code: 50200, 6976996322

Kotsalidis Panayiotis, Skiti , Kozani, Postal Code: 501 00, 6946006560

Theodoridou Anna, Protochori, Kozani, Postal Code: 50100, 2461099173

Pontian news media covering the element

"Euxine Pontus" newspaper, publisher: Petalidis Foris, Lochagou Oourma 44, Postal Code: 56121, Thessalon iki, 6944549779, e-mail: [email protected]

On-l ine newspaper "e-pontos.gr", "epontos.blogspot.gr", editor: Kotsidis Theofilos, Dardanellion 79, Postal Code: 17124, N. Smirni, 6936992000, e-mail: [email protected]

Specialized information on the element

Alexandridis Konstantinos Actor, element's researcher President of the "Greek Association for the Preservation and Promotion of our Cultural Heritage «The Momoyeri»" Adress: Mantzagriotaki 38, Kallithea, Attiki , Postal Code: 17672 Telephone: 210.9593323, 6977708372 Fax:2109593884 E-mail: kostasalexand [email protected]

Ill. Description of the element of ICH

1. Short description

Momoeria is a New Year's celebratory custom that takes place during the Greek-Orthodox "Dodekaemero", the twelve days between Christmas Day and Epiphany, in eight villages in the Kozani Prefecture. The bearers of the element are all the residents of the aforementioned villages, since the custom has been handed down th rough four generations of Pontian refugees from mountainous Trabzon. It includes dancing, theatrical and musical groups. All participants are male.

2. Description

More than fifty variations of Momoeria (meaning "priests of God Momus") have been recorded over the years. Nevertheless, there is but one variation that still survives in its entirety, while some others are occasionally revived by several of the element's bearers.

The Momoeria variation that was transferred from Pontus to Greece during the 1923 population exchange between Greece and Turkey is the one that originated in the Livera village in mountainous Trabzon. There are also written accounts from the first refugee generation about the event's performance in Livera. Both Livera and the broader

Page 27: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

mountainous Trabzon area (Matsouka) enjoyed numerous privileges due to the presence of the three largest monasteries in Pontus (Agios Joannis Vazelonas, Panagia Soumela, Agios Georgios Peristereotas). Livera was also the homeland of Maria , later called Gulbachar, a Greek woman that became the Sultan's wife and contributed significantly to ensuring greater freedom in the area.

Momoeria was thereby preserved and transferred to Greece. Among the very few material objects that Pontian refugees brought with them to Greece were Momoeria engolpions and helmets. Momoeria has incessantly been performed in Greece since 1924-25 with very few exceptions, such as in 1940 during World War II . The Livera variation of Momoeria still survives in eight villages in the Kozani Prefecture: Tetralofos, Alonakia, Skiti, Agios Dimitrios, Protochori, Asvestopetra, Karyochori, Komnina. The Momoeria groups usually take to the vi llage streets for two days consecutively, from early in the morning until late at night.

Momoeria includes three separate groups: the dancing group (leader and dancers), the theatrical group (improvised dialogue) and the musical group (lyre, aggeion, ntaouli). All of the groups' participants are in disguise.

All of them perform together, with cheers, screams, bell rings, dance steps, music, songs and simultaneous action from every theatrical performer. Not only do they attract the audience's interest, which then follows the procession door to door, but they also seek its active participation in the multiple simultaneous events.

The Momoeria, dressed in helmets ("perikefalaia") and multi-pleated white skirts ("foustanella") while holding wooden sticks, go on to visit each and every village house in song and dance. Among them and in interaction with the spectators is the theatrical group, which consists exclusively of men: two "brides" that the audience attempts to kidnap by paying a certain price, the "old man", the "old woman", the "devil", the "bear", the "doctor" that examines the "bride" and usually discovers that she has been abused , the "policeman" and many other characters. The musical instruments that accompany them are the lyre, the aggeion and the ntaouli. Each village's dancing, theatrical and musical groups usually consist of approximately 30 people overall and their procession could be characterized as a type of street theater that satirizes certain aspects of social life or individual behavior through sing and dance.

Five of the eight aforementioned villages now belong to the Municipality of Kozani (after the unification of the former administrative units called "communities") and three to the Municipality of Eordaea, a region where the "Kozanian" social and cultural elements (such as the "Fanoi" and other customs) are prevalent. The bearers of the Momoeria tradition, i.e. the eight villages' residents, regard it as both recreational and propitiatory. A characteristic example is that of the emigrant villagers, who plead for the Momoeria procession to stop by their own houseyards, even though there is no one there to welcome it. The custom has already been handed down through four generations and is still held with undimmed interest and passion on both the participants' and visitors' part.

3. Spaces and means of performance or implementation of the element of ICH

Spaces that are associated with the performance I realization of the element of ICH

Momoeria is held in the streets, at the crossroads and squares and in the houseyards of each village. The procession usually begins from the square or the association and there

Page 28: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

is always a predetermined route. It is of primary importance for the Momoeria to stop by every house in the village. In each houseyard there is a highly decorated table with numerous delicacies, tsipouro, wine and traditional sweets.

Facilities

The local association's space assists both the dancing group's rehearsals and the preparation of the dancing and theatrical group before they take to the streets. There are no other ancillary buildings or facilities, since Momoeria is an event that is performed in the streets. During the past decade, Momoeria has become increasingly popular and is also performed in theaters and other entertainment venues by the villagers and other dancing associations, albeit not in its complete form (without traditional food, audience participation etc).

Equipment, modules and accessories (tools, vessels, uniforms, et al.) that are used for the preparation and performance of the element of ICH

The twelve dancers of Momoeria have their own special costumes. They wear a "perikefalaia" (helmet) that is reminiscent of the ancient Greek one, a "poukamiso" (sh irt) , "gileko stavroto" (cross waistcoat) , a type of "foustanella" (a long, multi-pleated, white skirt), woolen "periknimides" (gaiters), "ortaria" (knitted socks), "tsarouhia" (traditional Greek shoes), silk "tarapoloz" (girdle) and they hold "matsoukia" (wooden sticks) . Their chest is decorated by several chains, a watch and an engolpion.

Theatrical characters also require special costumes, especially for the two "brides", the "old man", the "old woman", the "devil", the "doctor", the "bear" (whenever there is one), the "camel" (whenever there is one), the "tsantarmas" (policeman/judge) . All roles are performed by men, and costume sizes are therefore created accordingly (e.g. the wedding gown).

Products or material objects in general (handicrafts, tools, religious or secular vessels, goods, food, etc) that are developed as an outcome of the performance or implementation of the element of ICH

All food is shared for free and is not for sale. It is prepared by the housewives and varies according to each household . Tsipouro (a traditional Greek alcoholic drink) is essential and among the most common tidbits are "piroski", "perek" and "tsirichta", a type of Pontian pasta.

4. Transmission of the element of ICH from one generation to the next

Description: When the element was first transferred from Pontus to Greece, it acquired almost mythic proportions. The first refuge generation felt the need to preserve Momoeria almost immediately after their settling in Macedonia. There is oral evidence that Momoeria was performed in 1924 and there are photographs of the event from 1926. From that time until nowadays, the element has been handed down through four refugee generations and has been performed annually with very few exceptions (German occupation, civil war, dictatorship). The collective memories of the fi rst refugees are sti ll vivid in the younger generation's discussions, despite the absence of first-hand experience. Everyone is well aware of who was the best "old man" from Pontus or the most vigorous "leader". Everyone is familia r with who were the most fabled first and second generation musicians and their

Page 29: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

"melodies" are still performed. All the older and more experienced Momoeria participants consider it their moral duty to transmit their love for the custom to their child ren from a very young age. Every child's expectation is to be able to participate in Momoeria upon reaching adulthood. Everyone has memories of Momoeria since childhood and has heard numerous narrations from their grandparents.

The role of the Momoeria "leader" and dancing coordinator is usually undertaken by the association's dancing teacher. Nevertheless, by the time rehearsals beg in, the dance moves have already been learned and dancing becomes a process of mimesis accord ing to each person's experience. As far as theatrical roles are concerned, their transmission from one generation to the next is realized through the imitation of the older and more experienced performers.

Modes and duration of learning I apprenticeship I initiation: As has already been described, the duration of the learning process is the time period up until a person reaches adulthood and until he is regarded by the "veterans" as being ready to join the Momoeria group. It should also be mentioned that, since the Momoeria dancers are only twelve, potential participants are chosen according to their skills. The villagers have been familiar with the "leader's" commands since childhood and tend to playfully repeat them with encouragement by their parents or grandparents.

People or institutions that are involved in the transmission of the element: The transmission of the element from one generation to the next is realized collectively by the local community and especially the older in age. Equally significant for the element's transmission is the "leader's" inspiration and guidance of the dancing group.

IV. History and genealogy of the element of ICH

Historical information or regional narratives about the emergence, continuity, presence and adjustments or modifications of the element of ICH

The bearers of the element believe it to have originated in Ancient Greece. Others regard it as a type of dithyramb due to the "dialogue" between the "leader" and the rest of the Momoeria performers, but also due to the improvisational interaction between the theatrical group and the spectators.

There are two of the bearers' narrations that stand out from the rest. The first narration recounts that the twelve Momoeria performers are the priests of Momus, god of laughter and satire and personification of evil-spirited blame and unfair censure. The element's researchers argue that, according to Plato, an act is perfect when even Momus cannot find anything critical to say about it ("Momus himself could not find fault with such a combination", Republic, Book VI), since "Momus" also means someone who strives to find fault in everything. Besides, the Greek word "a~w~o~" ("amomos") signifies someone or something that is flawless or immaculate and is probably derived from the Homeric verb "~w" ("mo") which means to look for flaws. Much like in the past, Momoeria performers nowadays deliver their rhyming couplets for satire and appease their countrymen's "flaws".

The second narration argues that the Momoeria performers represent the commanders of Alexander the Great. Both versions are supported by oral narrations and certain references by the element's researchers. Either way, the element's deeply inveterate and personal nature prevented its extinction , forcing even the church to "tolerate" its realization

Page 30: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

in between three of the most significance holidays of Orthodoxy (Christmas Day, St. Basil's Day, Epiphany).

There is a distinctive description about the event's realization in Livera, Trabzon by Chr. Dimitriadis in the "Pontian Hearth" journal (1 953) that constitutes a milestone for all researchers or performers of Momoeria. Among other things, he also mentions the following:

"On New Year's Eve, the members of the association would congregate in front of the Livera Cathedral and with the "ooo-hohoho" cry they would start visiting every household in the village. They would usually begin from the Falena neighborhood (which is on the edge of the village) and then proceed to Kolothanton, Kolenatan, Zamena, Hantzouka, Paralithi, Seitananton and Kastron. The following day they used to visit Magan and finally end up in the churchyard of Saint George, where they would organize a celebration. Whatever money was collected by the treasurer was then given to the president of the church committee to provide for the teachers' wages. At the end of the two-day event, all the Momoeria groups from the neighboring villages (Kapikoy, Hatzavera, Daniacha, Kouspidi, Veryzena) would meet in Cevislouk (nowadays called Maqka). It was an unprecedented spectacle to watch 150-200 performers in costume singing and dancing at the villages' squares ... "

As time went by, the event was occasionally met with interference and constriction. After the Greek Civil War (1949), masks ("storaea") were banned for security reasons. Cravats were also occasionally banned, since they were perceived as satire towards the bourgeoisie. Traditional wedding gowns ("zitouna") were in some vi llages replaced with standard wedding dresses. Nowadays the event's structure remains identical in all of the eight villages, with minor variations in dance steps and leader's commands.

There are several improvised alterations that keep the audience captivated. One such intervention is abducting one of the two brides. Afterwards, two Momoeria performers at their leader's command start searching for the bride and the kidnapper, both of whom they find in a short time. The doctor then examines the bride and diagnoses sexual abuse. The judge, who has already connived with the doctor, then imposes a financial penalty that is commensurate with the kidnapper's financial resources. The examination of the bride, who pretends to have been dishonored, is among the event's most comical scenes and is watched by the spectators with great interest. It should also be mentioned that whenever the Momoeria performers locate a spectator of considerable financial means or someone that is not from the vi llage, he is shown to the bride, who then "abducts" him by holding him in "her" shoulders. This is a new element that was added quite recently to the Momoeria tradition.

Historical information on the element's bearers

The bearers of the element, i.e. the residents of the aforementioned eight villages, have origins mainly from mountainous Trabzon. These villagers' cultural associations were founded during the '70s and '80s and their main goal was the realization and preservation of the Momoeria tradition. This is also why the associations' founding members were bearers of the element themselves.

V. Element's importance for Intangible Cultural Heritage

Page 31: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

1. Enhancement

Actions, Promotion, Inter-Cultural Dialoge:

The main objective of all the proposed measures is safeguarding of the element without affecting its structure and its evolution according to the bearers' choices. Most suited for implementing the safeguarding measures are the 8 associations of the villagers and Local Government in the respective Municipalities. The measures that have been prioritized include the following:

SUPPORTING THE EXISTING ASSOCIATIONS - Financial support for the preservation of traditional costumes and the musicians'

participation - Actions for the element's and the associations' inclusion in tourist guides - Exhibitions with photographs, audiovisual materia l and Momoeria costumes

organized by the associations Supporting the associations in organizing seminars for initial contact with the element

- Invitation to an open dialogue with local associations for hearing their urgent issues

EDUCATION - Introduction of educational material about the element for possible usage in the

Flexible Zone program - Organized school visits during the Momoeria celebration - School projects about Momoeria - Including the element in the curricula of university faculties that are directly related

to it (Music, Theater, Folklore and Photography faculties) - Organization of scientific meetings on "Dodekaemero" traditions in Greece and,

comparatively, in the Balkans and Minor Asia - Formation of interdisciplinary committee

DOCUMENTATION- FINANCING - Identification and categorization of the Momoeria variations - Invitation to open dialogue with the element's researchers and financing the

digitization of all existing archives - Organization of a conference with amateur researchers and academics (on the

element's documentation and for the submission of proposals) - Updating Greek research facilities with audiovisual material in order for the element

to be prioritized in their documentation programs

PROMOTION - ENHANCEMENT - Promotion and enhancement of the element before the "Dodekaemero" as a

traditional manner of welcoming the New Year instead of a mere folkloric event (television , radio)

- Sending a television crew and photographers in the villages (instead of the element's bearers coming to the stud io)

- Financing a documentary on Momoeria that will inscribe the element in the overall historical and cultural trad ition of Pontian Greeks

Even if the aforementioned safeguarding measures are implemented , there is always risk of the element undergoing alterations, maybe even by the bearers themselves. It is evident

Page 32: CJ. 5 ..ι-'! · emhnikh ΔΗΜΟΚΡΑΥΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙjΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΙ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΠΙΣ1ΙΚΗΙ

that whenever there is danger of extinction, the people who regard the element as part of their collective identity become activated in order to preserve it, as was the case during the first decade after they settled in Greece. Contrarily, in times of unimpeded realization and promotion of the element, there is danger of modifying it for impression purposes or because of competition among villages. For these reasons, documentation ought to be immediate, while ensuring that the bearers of the element will be approached tactfully.

2. Safeguarding measures

There is immediate need for the element's documentation, and especially its different variations. This project could also be assisted by the Greek state by providing special scientists.

Bibliography

Avramantis, I. (1953). Momoeria . Pontian Hearth Journal 37, p.1958.

Athanasiadis, D. (1982). Momoyeri (in Dytiko, Yiannitsa). Revival of a traditional Pontian tradition. Goumenissa: [self-published].

Alexandridis, K. (2008). The ancient Momoeria event from Livera, Pontus to Tetralofos, Kozani. In: M. Sergis (ed.) , Pontus, topics of folklore studies on Pontian-Greek culture (pp.75-83) . Athens: Alithia.

Apazidis, Th. (2005). Momoeria: the popular traditional event "Kochamania" in Karyochori, Karyochori: Pontian and Minor Asia Association of Karyochori «The Refugee».

Dimitriadis, H. (1954) . Kochaman' in Livera. Pontian Hearth Journal49, pp.2387-2389.

Zerzelidis, G. (1950). The Kalantoneron, Athens: Pontian Literature.

Kandilaptis . G. (1 953). The Momoyeri or Momoeria. Pontian Hearth Journal 36, pp .1789-1792

Laparidis, N. (1979). Momoeria in Zavera, Matsouka. Pontian Hearth Journal 26, pp.95-99

Oikonomidis, D. (1927). The Momoyeri in the Pontus. Journal of Great Greece. p.181-192.

Papadopoulos, D. (1927). Momoeria. Pontian Pages Journal 20, pp.320-332. - (1953). Momo(y)eria. Pontian Hearth Journal 38-39, pp.1921-1923.

Pilalidis, Th. (1999). Pontian trad itional custom "The Kochamania". Aichmes Journal 1, p22.

Puchner, W. (1984). Traditional Pontian popular theater in ethnological interrelations. Pontian Arch ive Journal 38, pp.291-305.

Samouilidis, H. (1 991 ). Pontian traditional popular theater. Thessaloniki: Kyriakidis Brothers.

- The Momoyeri of the Pontus. Theater Journal 33.