(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ...

of 7 /7
1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 6 (1). Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, άσκοΰν τάς εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 6 (1) τοΰ περί 'Αρχαιοτήτων Νόμου χορηγούμενος εξουσίας, διατάττει δπως τά κάτω- κεφ. 31 θι αναφερόμενα κτίρια και τοποθεσίαι ανακηρυχθούν ως άρχαΐα μνημεία και 48τοθΐ964. προστεθούν εις τον Δεύτερον Πίνακα τοΰ προειρημένου νόμου. Εξεδόθη την 31ην Αυγούστου 1966. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ. ΑΟξ. •Αρ. Άρχαϊον Μνημεϊον Πόλις Π Χωρίον Άναφορό Φύλλον ή Σύμπλεγμα εις Χωρομ Σχέδιον ετρικά Σχέδια Τεμάχια Ναός Άγ. Μαύρης Ναός Άγ. 'Ιωάννου Θεολόγου Ναός "Αγ. Γεωργίου Ναός Παναγίας 'Ερειπωμένη Μονή και ναός Άμιροϋς Ναός 'Αγ. Βασιλείου Ναός Παναγίας Ναός Παναγίας Ναός Παναγίας Άμπελικιωτίσσης Ό χώρος και τά ερείπια το Ιερού τοϋ Λαβρανίου Διός. Τά τμήματα τοϋ χώρου και τών ερειπίων τής Άμαθοϋντος τά όποια ευρίσκονται εντός 'ιδιωτικής περιουσίας. Κοιλάνι Έρημη Βάσα Κοι λανίου. Καμινάρια 'Αψιού Καμινάρια 'Επισκοπή Πραστειόν (Εύδ.) Καπηλειό Φασούλα "Αγ. Τυ χών XLVII Llll XLVII XXXVI XLVIII XXXVI LVIII Lll XLVII LIV LIV 35 61 33 56 χωρ. 58 48 5 40 47 17 46 224 140 81/1 120 134 28 89 176 301 175/3, 184/2 59, 60, 61/1, 62, 63, 64, 7276, 176, 180, 235/1 177/1, 177/2, 185, 186, 217, , 235/2, 235/3 61/2, 174 177 221, ,236 ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Άρχαϊον Μνημεϊον Πόλις ή Χωρίον 'Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια Φύλλον η Σύμπλεγμα Σχέδιον Τεμάχια Ό ναός καΐή Μονή Τοχνίου Ναός τών 'Αγίων Σεργίου και Βάκχου .. Ναός Άγ. 'Ιωάννου Θεολόγου ΟΙ ερειπωμένοι ναοί εις τήν τοποθεσίαν Πύρ γος παρά τόν Άγ. Θύρσον. Ναός Άγ. Συνεσίου ή Άγ. Γεωργίου Ναός Παναγίας Έλεούσης 'Ερειπωμένος Ναός Παναγίας Δαφνόντα. Ναός Άγ. Αθανασίας Ναός Άγ. "Ανδρόνικου Μάνδρες Άγ. Σέρ γιος Φλαμοϋδι Γιαλοϋσα, ενορία Αρχαγ γέλου. Ριζοκάρ πασον (Xtjp.Leco) Ριζοκάρ πασον (Άνάβρυ ση). Ριζοκάρ πασον (ενορία Άνά βρυση). Ριζοκάρ πασον (ενορία Άγ.ΤριάςΉ Λιοπέτρι XIV XXIV VII III ι IV IV ι XLII I6W 25, 26,33, 34, χωρ. 57W 24Ε 60Ε 3W 20Ε.2 53Ε.2 2 χωρ. 3 223 10 350, 295 583 16/1 238 220 72

Transcript of (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ...

Page 1: (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) Διάταγμα δυνάμει

1007

Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

(ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)

Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 6 (1). Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, άσκοΰν τάς εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 6 (1)

τοΰ περί 'Αρχαιοτήτων Νόμου χορηγούμενος εξουσίας, διατάττει δπως τά κάτω- κεφ. 31 θι αναφερόμενα κτίρια και τοποθεσίαι ανακηρυχθούν ως άρχαΐα μνημεία και 48τοθΐ964. προστεθούν εις τον Δεύτερον Πίνακα τοΰ προειρημένου νόμου.

Εξεδόθη την 31ην Αυγούστου 1966. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ.

ΑΟξ. •Αρ.

Άρχαϊον Μνημεϊον Πόλις

Π Χωρίον

Άναφορό

Φύλλον ή

Σύμπλεγμα

εις Χωρομ

Σχέδιον

ετρικά Σχέδια

Τεμάχια

Ναός Ά γ . Μαύρης Ναός Ά γ . 'Ιωάννου Θεολόγου Ναός "Αγ. Γεωργίου

Ναός Παναγίας 'Ερειπωμένη Μονή και ναός Άμιροϋς Ναός 'Αγ. Βασιλείου Ναός Παναγίας Ναός Παναγίας

Ναός Παναγίας Άμπελικιωτίσσης Ό χώρος και τά ερείπια το Ιερού τοϋ

Λαβρανίου Διός. Τά τμήματα τοϋ χώρου και τών ερειπίων τής

Άμαθοϋντος τά όποια ευρίσκονται εντός 'ιδιωτικής περιουσίας.

Κοιλάνι Έρημη Βάσα Κοι­

λανίου. Καμινάρια 'Αψιού Καμινάρια 'Επισκοπή Πραστειόν

(Εύδ.) Καπηλειό Φασούλα

"Αγ. Τυ­χών

XLVII Llll

XLVII

XXXVI XLVIII XXXVI LVIII Lll

XLVII LIV

LIV

35 61 33

56 χωρ. 58 48

5 40

47 17

46

224 140 ■ 81/1

120 134 28 89

176

301 175/3, 184/2

59, 60, 61/1, 62, 63, 64, 72­76, 176, 180, 235/1

177/1, 177/2, 185, 186, 217, , 235/2, 235/3

61/2, 174­177­221,

,236

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

Άρχαϊον Μνημεϊον Πόλις

ή Χωρίον

'Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλον η

Σύμπλεγμα Σχέδιον Τεμάχια

Ό ναός καΐή Μονή Τοχνίου Ναός τών 'Αγίων Σεργίου και Βάκχου . .

Ναός Ά γ . 'Ιωάννου Θεολόγου ΟΙ ερειπωμένοι ναοί εις τήν τοποθεσίαν Πύρ­

γος παρά τόν Ά γ . Θύρσον.

Ναός Ά γ . Συνεσίου ή Άγ. Γεωργίου

Ναός Παναγίας Έλεούσης

'Ερειπωμένος Ναός Παναγίας Δαφνόντα.

Ναός Ά γ . Αθανασίας

Ναός Ά γ . "Ανδρόνικου

Μάνδρες Άγ. Σέρ­

γιος Φλαμοϋδι Γιαλοϋσα, ενορία Αρχαγ­γέλου. Ριζοκάρ­πασον (Xtjp.Leco) Ριζοκάρ­πασον (Άνάβρυ­ση). Ριζοκάρ­πασον (ενορία Άνά­βρυση). Ριζοκάρ­πασον (ενορία Άγ.ΤριάςΉ Λιοπέτρι

XIV XXIV

VII III

ι IV

IV

ι

XLI I

I6W 25, 26,33, 34, χωρ. 57W 24Ε

60Ε

3W

20Ε.2

53Ε.2

2 χωρ.

3 223

10 350, 295

583

16/1

238

220

72

Page 2: (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) Διάταγμα δυνάμει

1008

Άρχαΐον Μ νη μείον Πόλις

ή Χωρίον

'Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλον Ι ή Σχέδιον

Σύμπλεγμα| Τεμάχια ]

'Ερείπια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής και άλλων κτιρίων εις τήν τοποθεσίαν Όπτο μύλια.

Ναός Άγ . Προκοπίου Ναός Ά γ . Γεωργίου εις τήν τοποθεσίαν Με­

σοβούνι.

'Ερείπια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής και τών προσκτισμάτων αυτής εις τήν τοποθε­σίαν Πετρερά.

"Ο περίστυλος τάφος ε'ις τήν τοποθεσίαν Λιθόσουρκα.

Τά τμήματα τών οχυρώσεων 'Αμμοχώστου τά ευρισκόμενα εντός ιδιωτικής περιου σίας.

Τά τμήματα τοϋ χώρου και τών ερειπίων της Σαλαμίνος και της παρακείμενης νεκροπό­λεως τά όποια ευρίσκονται εντός "ιδιωτικής περιουσίας.

Ό χώρος και τά ερείπια της πόλεως Καρπα σίας κα'ι ό λιμήν αυτής τά όποια ευρίσκον­ται εντός ιδιωτικής περιουσίας.

Ό χώρος και τά ερείπια της πόλεως Ουρα­νίας τά όποια ευρίσκονται εντός 'ιδιωτικής περιουσίας εις τήν τοποθεσίαν Άφέν­τρικα.

Ό χώρος κα'ι τά ερείπια τοϋ αρχαίου συνοι­κισμού εις τήν τοποθεσίαν Περγαμηνιώ­τισσα.

Ό χώρος και τά ερείπια τοϋ αρχαίου συνοι­κισμού εις τήν τοποθεσίαν Λιαστρικά, τά όποια ευρίσκονται εντός ιδιωτικής περί· ουσίας.

Ό χώρος κα'ι τά ερείπια τοϋ αρχαίου συνοι­κισμού τά όποια ευρίσκονται εντός ίδιωτι κής περιουσίας εις τήν τοποθεσίαν Μοϋ· λος.

Ό χώρος κα'ι τά ερείπια τοϋ αρχαίου συνοι­κισμού τά όποια ευρίσκονται εντός Ίδιωτι κής περιουσίας εις τήν τοποθεσίαν Πρω ταράς.

'Αγ. Τριάς Ι

Σύγκρασις Ριζοκάρ­

πασον, (ενορία Άνά­βρυση). Μαραθό­βουνος.

Φλαμοϋδι

Αμμόχω­στος

Άγ. Σέρ­γιος

Έγκωμη

| Ριζοκάρ­πασον (Άγ. Τριάς). Ριζοκάρ­πασον(ένο­ρία Ά γ . Τριάς). Άκανθοϋ

Ακάνθου

Ακανθοϋ

XV IV

XXII

VII

XXXIII

XXIV

XXIV

ι

VI

VI

XIV

Παραλίμνι XLII

31W 229/2/1, 229/2/2, | 3 Ι3 /7 / Ι / Ι , 313/7/1/2,

313/8/1, 313/8/2. 49W 204, 203/2 20Ε.Ι 60/1

8W 281

41Ε 234

4, 5, II 51, 52

20/1

65, 114

V 1­4, 22­34, 35, 35/1, 35/2, 37, 38, 39/1, 39/Γ 40/1 .40 /2 ,41 ,42 ,62 / 62/3.

39W.I 59,60,253­256,1­13, 15, 19, 21, 44­45, 80­95, 100, 101, 103­105.

39W.2 61 46W.E 300­304, 307­313,

316­321/1, 321/2, 322­324, 493, 501­534, 538­539.

44Ε 1­2, 4­7, 10, 18­21, 23,23/1,24,25/1,25/2, 25/3, 26­34,42­54,54/1

1­8, 8/1, 9, 10, 10/1, 18­21,23­26,35/1,35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 36, 37, 37/1, 37/2­40, 45.

182

ΕΠΑΡΧΊΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑς

Άρχαΐον Μνημεϊον Πόλις

ή Χωρίον

Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλον ή

Σύμπλεγμα Σχέδιον Τεμάχια

Ναός Παναγίας Ποταμιτίσσης Ό λαξευτός ναός Προφήτου 'Ηλία

Ό ναός κα'ι ή Μονή Καθαρών

Ναός Ά γ . Ευδοκίας Ναός Παναγίας

Καζάφανι Π. Δίκω­

μον. Λάρναξ Λαπήθου. Σύσκληπος Καμπυλ'ι

XII XII

XI

XI XI

30χωρ. 44W

37E

39W 37 χωρ.

217 9/1/1

154

177 55

Page 3: (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) Διάταγμα δυνάμει

1009

Αϋξ. •Αρ.

6.

7.

8.

9. 10. I I .

12.

13.

Άρχαΐον Μνημεΐον

Τά ερείπια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής ευρισκομένης εις τήν τοποθεσίαν τσιφλίκι τοϋ 'Αγ ίου .

Ναός 'Αγ . Μαρίνης

Ναός 'Αγ. Βαρβάρας

Ναός Παναγίας εντός κοιμητηρίου Ναός Παναγίας Ό χώρος και τά ερείπια τής Λαμπούσης τά

όποια ευρίσκονται έπ'ι ιδ ιωτ ικής περί

'Ερειπωμένος Ναός 'Αγ. Γεωργίου

3 U -

Ναός Ά γ . Ρωμανού . .

Πόλις

ή Χωρίον

Κορμακί­της.

Λάττηθος (ενορία Ά γ . Θεο­δώρου). Λάπηθος (ενορία Ά γ . Θεο­δώρου). Θέρμια Κορ/κίτης Κάραβας

Κουτσο­

βεντης. Βουνό

'Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλον ή

Σύμπλεγμα

Χ

X I

X I

XI I X I X I

XI I

XI I

Σχέδιον

23Ε

Ι4Ε

23WI

29 χωρ. 9W 16

56W

55 χωρ.

Τεμάχια

50/4/2

509

73

2/1 317/1

187, 190/1, 192 542.

183

98/1

,192/1

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ.

Αϋξ. Ά ρ .

Ι. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

8.

Άρχα ΐον Μνημεΐον

Ναός Ά γ . Μαρίνης Ναός Ά γ ι ο υ Γεωργίου Μακρύ Τοπαλαιόν Τζαμίον (Jami Keb i r )

Ναός Ά γ . Γεωργίου Ά γ κ ώ ν ο ς Ναός Ά γ . Τιμοθέου

Ναός Ά γ . Αθανασίου κα'ι Κυρίλλου Ναός Ά γ . Γεωργίου τής Ά ρ π ε ρ α ς

Ό χώρος κα'ι τά ερείπια τοϋ αρχαίου Κιτίου τά όποια ευρίσκονται εντός ιδ ιωτ ικής πε­

ριουσίας.

Πόλις

η Χωρίον

Πυργά Λάρναξ Λάρναξ (ενορία Σκάλα). Όρμήδεια Κάτω Λεύκαρα. Μεννόγια Τερσεφά­

Λάρναξ (ενορία Λάρνακος & Σκάλας)

\

Ι

Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλον ή

Σύμπλεγμα

X L Μ F

X L I X L I X

L L

Η

Ι Σχέδιον

Ι Ι 49 χωρ.

7 20

33 χωρ. 22

Τεμάχια

122 237 119

112 905

61/1 22

8, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39­42. 44­46, 48­54, 57­60, 63, 64 r 66 68­71, 73­79, 81, 83­86,93­106, 108­114, 116­141, 143, 146, 147, 149­155, 159­162, 164­173, 175­186, 192, 193, 195­204, 206­209, 211­213,215,216, 219­

221,223­239, 241­243 245­248, 251, 253­257, 260­262, 265, 267­270, 272­285, 292, 293, 296­300, 302­306} 309, 310, 315, 316, 322­324, 327­336, 352, 354­358, 363, 364, 369­372, 374, 375, 379­386, 389^t06, 408­410, 412, 413, 415­422, 424, 427­437, 440­443.

Page 4: (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) Διάταγμα δυνάμει

1010

Άρχαΐον Μνημεΐον Πόλις

ή Χωρίον

'Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλον n

Σύμπλεγμα Σχέδιον Τεμάχια

10.

I I .

12.

Ό χώρος και τά ερείπια τοϋ αρχαίου ΚιτίουΙΛάρναξ τα όποια ευρίσκονται εντός 'ιδιωτικής πε ριουσίας.

(ενορία Λάρνακος & Σκάλας)

Β

Ο χώρος κα'ι τά ερείπια της αρχαίας πόλεως Γόλγοι τά όποια ευρίσκονται εντός 'ιδιω­τικής περιουσίας.

"Ο χώρος και τά ερείπια της πόλεως της υστέρας εποχής τοϋ χαλκού κα'ι το κοι­μητήριον τά όποια ευρίσκονται ε'ις τήν τοποθεσίαν Βυζάκια.

Ο χώρος και τά ερείπια τής πόλεως και τοϋ νεκροταφείου τής υστέρας εποχής τοϋ χαλκού τά όποϊαεύρίσκονταιέντόςίδιωτι­1 κής περιουσίας εις τήν τοποθεσίαν Περβό λια ή Φρακτάδες.

Άθηαίνου

Δρομολα­ξιά

Μαρώνι

XXXI

L

LV

37

15

22

4, 5, 9, 10, 13­15, 17­22,25­27,29,31­33, 35, 38, 39, 41, 44­46. 48­50, 53­64, 66, 69, 71, 73­79, 81­84, 88, 93­109, 356­367, 378­380, 405,406, 431,432, 435, 436, 439­444, 447­449, 451,475­477, 515­518, 523­525, 528­539, 542­545, 547­549, 555­556, 569­580,584­588.

12­20, 22­32, 36­40, 42, 43­46, 47, 50, 51, 55, 56, 59, 60, 62­68, 71­82, 84­87, 89­92, 94, 95, 97, 99, 100­104, 106, 107, 109­113, Ι ΙΟ­Ι 17, 122­126, 129, 131— 135, 138­140, 143­146, 148, 151, 152, 156, 191, 192, 195, 199, 200, 207, 208, 212, 214, 218, 219, 222­225, 228, 229, 231, 233, 234, 240­242, 244­249, 251­256, 259­265, 268­282, 310, 311, 392, 393, 437, 438, 557­560, 715, 716, 719, 720.

165­168,182,289­296 304/1, 304/2, 305­325, 416­419.

66

493

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ.

Ι. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Άρχαΐον Μνημεΐον Πόλις

Χωρίον

'Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλον Ι ή Σχέδιον

Σύμπλεγμα! Τεμάχια

Ό ναός τοϋ 'Αγ. Θεοδοσίου Ό ναός τοϋ 'Αγ. Λεοντίου . . ΤόλαξευτόνέρημητήριοντώνΆγ. Πατέρων

Ό ναός τών 'Αγ. Κηρύκου και Ίουλλίτης Ό ερειπωμένος ναός 'Αγ. Έπιφανίου Ό ναός Ά γ . Νικολάου Ό ναός και ή Μονή Άγ. Νεοφύτου Ό ναός Ά γ . Αικατερίνης Ό ναός Ά γ . 'Αντωνίου

Άχέλια »

Πάνω Άρχιμαν­| δρίτα. Λετύμπου

» Γαλαταριά Τάλα

» Πάφος

LI LI LII

XLV XLV XLVI XLV XLV LI

29 37 20

30 30 19 27 35

10 & 18 (χωρ·)

34 i/ l 207

772 753 255 268 153

292/2

Page 5: (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) Διάταγμα δυνάμει

ion

Αϋξ. •Αρ.

Άρχαϊον Μνημείον Πόλις

ή Χωρίον

'Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλο ν Ι ή

Σύμπλεγμα| Σχέδιον Τεμάχια

10. I I .

12. 13.

15. 16.

Ό ναός της Παναγίας τοϋ Σίντη . . Ό ερειπωμένος ναός Άγ. Μάμα . .

Ό ερειπωμένος ναός Άγ. Νικολάου Ό ναός της Παναγίας Χόρτενης

Ή Μονή και ό ναός 'Αγίου Σάββα της Καρόνος.

ΉΜονήκαΐόΝαόςτοϋΣταυροϋ της Μίθθας Ό Ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου είς την τόπο­

θεσίαν Πετρίδια. Τα τμήματα τοϋ χώρου και των ερειπίων της

Νέας Πάφου τά όποια ευρίσκονται εντός ιδιωτικής περιουσίας.

Πενταλιά Πάνω Παλιά.

» Πελα­θοϋσα. Πραστειόν

Τσάδα "Εμπα

Πάφος

XLVI XXVI

XXVI XXVI

LII

XLV XLV

LI

LI

LI

35 32

32 52

45 59

10

18

Ι9χωρ. Φύλλον Ι

Φύλλον II

Φύλλον III

40

6 91

180

94 54

86,87/1,87/2/1,87/4, 88, 90, 9 1 , 92/1 , 92/2, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, Ι 0 Ι / Ι / Ι , 101/1/2, Ι 0 Ι / 2 / Ι , 101/2/4,103,105,106/1, 106/3, 107, 108, 109, 110, I I I .

1-19, 20/2, 20/3, 21, 22, 24, 25, 26, 27/3, 27/4,27/5,28.

16, 17, 18, 19, 20/1, 40, 41, 42, 43, 44/2, 44/3, 44/4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53/2, 55, 56.

58.1, 58/1,58/2,59/1, 59/2, 60, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62/1/1, 62/1/2, 62/2, 63, 64, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1,67/2,68,70,70/1, 70/2,71, 72 ,73 ,74 ,75 , 76/1,76/2,76/3,78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 86/1, 87, 87/1, 87/2, 88/1/1/1, 88/1/1/2, 88/2,89/1,89/2,88/1/2, 90,91/1,92,92/1,93/1, 94,95,96,97,98,99, 100, ΙΟΙ / 1 , 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106/1, 107, 108, 109, 110, III, 112, 117.

126/1,126/2,127,128, 129, 130, 131, 132, 132/1/1, 132/1/2, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139/2/1, 39/2/2 39/2/4, 39/2/6,

Ι 3 9 / Ι / Ι / Ι , 139/1/1/3, 140/1,

39/2/3, 39/2/5,

139/2/7, 139/1/1/2,

139/1/2, 140/2, 141,

142/1, 142/2/1, 142/2/2, 142/3,143/1,143/2,144, 149 150, 151/1, 151/2/Ι, 151/2/2,

Page 6: (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) Διάταγμα δυνάμει

1012

Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

18. Τά τμήματα τοϋ χώρου και των ερειπίων Παλαιπάφου τά όττοΐα ευρίσκονται εντός Ιδιωτικής περιουσίας.

Κουκλιά LI

LI

48 χωρ.

48

153, 155, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1 / Ι , 165/1/2, 165/1/3, 165/1/4 165/1/5, 167, 168, 169/1/1, 169/1/2, 169/2, 172, 173/1, 174, 174/1, 175, 176, 177, 178, 179/1, 179/2, 180, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2, 184/3, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 190, 191, 192, 193, 193/1, 195, 195/1, 196/1, 196/2/1, 196/2/2, 197, 198, 199, 200/1,200/2,200/3,201, 202/1,202/2,202/3,203, 204/1,204/2/1,204/2/2, 204/3, 205, 206, 206/1, 207, 207/1, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 214,215,216, 217, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 232/1, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240/1, 240/2, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1/1, 243/2/2, 243/2/1, 244, 245, 246/1/1, 246/1/2, 246/2/1, 246/2/2, 247, 248, 249, 250, 250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 251/3, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 253, 254/1/1, 254/1/2, 254/2, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 256/3, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276/1, 276, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 283, 284/1, 284/2/1, 284/2/2, 284/3, 285, 286, 287/1, 287/2,287/3,287/4, 288, 289/1/1, 289/1/2, 289/2/1, 289/2/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6.

91-108, 160-168, 171-224, 232, 234-237, 238/2/2, 238/1, 239-240, 248-250, 252-277.

77/1,78, 83-89, 122-

Page 7: (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964)1007 Αριθμός 658 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 31 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 48 ΤΟΥ 1964) Διάταγμα δυνάμει

1013

Άρχαΐον Μνημεϊον Πόλις

ή Χωρίον

'Αναφορά εις Χωρομετρικά Σχέδια

Φύλλο ν Ι ή Σχέδιο ν

Σύμπλεγμα| Τεμάχια

19.

20.

Τά τμήματα τοϋ χώρου και τών ερειπίων 'Αρχαίας Πόλεως ευρισκομένης εις την τοποθεσίαν "Αγ. Γεώργιος.

Τά τμήματα τοϋ χώρου και τών ερειπίων τοϋ αρχαίου συνοικισμού δστις ευρίσκε­ται εις ίδιωτικήν περιουσίαν είς τήν τοποθεσίαν Δύο Ποταμοί (Λουτρά της Αφροδίτης).

Πέγεια

Νέον Χωρίον.

LII 41

XLIV | 7

XXV 48

126, 151,155,156, 1­3, 14­15, 24­25

27,59­63,56. 1­24, 25/1, 26­35,

45-61, 42-44, 45/1, 45/2, 50/1, 55/3, 55/1, 96.

7,8, 10-14, 16-30,32, 36.

'Αριθμός 659 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 1962

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962)

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως Δια τοΟ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πι­

νάκι περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά τόν άκόλουθον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν δημιουργίαν δη­μοσίων οδών εντός της Δημοκρατίας και ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους, ήτοι διά τήν εύθυγράμμι­σιν της όδοΰ "Εμπας—Κτήματος, της Επαρχίας Πάφου.

Πάς, δστις ισχυρίζεται δτι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμ­φέρον επί τής ώς εΐρηται 'ιδιοκτησίας και ένίσταται εις τήν σκοπου­μένην άπαλλοτρίωσιν ταύτης, καλείται δπως εντός 15 ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης έν τή έπισήμω έφη­μερίδι τής Δημοκρατίας, άποστείλη εις τόν Ύπουργόν 'Εσωτερικών, μέσω τοϋ Έπαρχου Πάφου, λεπτομερή στοιχεία περί το δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΟ, αποδείξεις τούτων, ώς και πλήρως ήτιολογημένην εκθεσιν περί τών λόγων της ενστάσεως αύτοΰ.

Π Ι ΝΑΞ Ή ιδιωτική ακίνητος ιδιοκτησία έν τω χωρίω "Εμπα τής 'Επαρχίας

Πάφου ύπό τεμάχιον και έν σχέσει προς τό τεμάχιον ύπ' αριθ. 142 (μέρος) τοΰ Κυβερνητικού Χωρομετρικοΰ Σχεδίου XLV. 59.

Ή έ'κτασις γης τής έν λόγω ακινήτου Ιδιοκτησίας σύγκειται έκ δύο προσταθίων και 1,200 τετραγωνικών ποδών περίπου και δεικνύεται δι' έρυθροΰ χρώματος έπί τοΰ σχετικού σχεδίου τοΰ υπογεγραμμέ­νου ύπό τοΰ Έπαρχου Πάφου, ημερομηνίας 23ης Αυγούστου 1966.

Άντίγραφον τοΰ είρημένου σχεδίου διατίθεται προς έπιθεώρησιν ύπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου έν τω Γραφείω τοΰ Έπαρχου Πάφου.

Έγένετο έν Λευκωσία τή 8η Σεπτεμβρίου 1966.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Άπαλλοτριοΰσα 'Αργή.

(Υ.Ε. 1278/59/Ε/5.)