Cbr125r Gr Om

of 126 /126
Honda CBR125RW Honda Motor Co., Ltd. 2009 ΕΓΕΙΡΙ∆Ι ΚΑΤΥ 09/08/04 13:13:53 3GKTYC20_001

Embed Size (px)

Transcript of Cbr125r Gr Om

Page 1: Cbr125r Gr Om

Honda CBR125RW

Honda Motor Co., Ltd. 2009

ΕΓΕΙΡΙ∆Ι ΚΑΤΥ

09/08/04 13:13:53 3GKTYC20_001

Page 2: Cbr125r Gr Om

Αυτή η µτσικλέτα έει σεδιαστεί για να µεταέρει έναν δηγ κι έναν συνεπιάτη. Μηνυπεραίνετε πτέ τ µέγιστ επιτρεπµεν άρς πυ αναγράεται στη σετική επιγραήρτωσης και αεσυάρ.

Πρσέτε ιδιαιτέρως τις δηγίες ασαλείας πυ καταγράνται σ’ αυτ τ εγειρίδι. !ι δηγίεςαυτές επεηγύνται πλήρως στην παράγρα ‘‘!δηγίες Ασαλείας’’ πυ εµανί$εται δίπλα σταΠεριεµενα.

Αυτ τ εγειρίδι απτελεί αναπσπαστ µέρς της µτσικλέτας και πρέπει να τη συνδεύει σεπερίπτωση µεταπώλησης.

Αυτή η µτσικλέτα έει σεδιαστεί για να ρησιµπιείται µν σε µαλ δρµ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡ Φ ΡΙΕΣ ∆ΗΓ Σ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ Π ΛΥ ΠΡ ΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤ Τ ΕΓΕΙΡΙ∆Ι

∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΑΛ ∆Ρ Μ

09/08/04 13:13:57 3GKTYC20_002

Page 3: Cbr125r Gr Om

Honda CBR125RW

λες ι πληρρίες πυ περιένται σε αυτ τ εγειρίδι ασίνται στις πλέν πρσατεςπληρρίες πυ ήταν διαθέσιµες κατά την εκτύπωση. Η εταιρία Honda Motor Co.,Ltd. διατηρεί τδικαίωµα να πραίνει σε αλλαγές, πιαδήπτε στιγµή, ωρίς πρηγύµενη ειδπίηση και ωρίςκαµία υπρέωση.∆εν επιτρέπεται η ανατύπωση µέρυς ή λυ τυ παρντς εντύπυ ωρίς πρηγύµενη έγγραηέγκριση.

ΕΓ/ΕΙΡΙ∆Ι2 ΚΑΤ2/2Υ

09/08/04 13:14:01 3GKTYC20_003

Page 4: Cbr125r Gr Om

Η µτσικλέτα σας θέτει την πρκληση ‘‘να κυριαρήσετε στη µηανή’’, την πρκληση για περιπέτεια.δηγείτε διασίντας τν άνεµ και σας συνδέει µε τ δρµ ένα ηµα πυ ανταπκρίνεται στιςεντλές σας σ κανένα άλλ. Σε αντίθεση µε τ αυτκίνητ, δεν είστε κλεισµένς σε ένα µεταλλικκλυ!ί. "πως ακρι!ώς και στ αερπλάν, έλεγς πριν απ τη ρήση και η τακτική συντήρησηείναι απαραίτητα για να ε%ασ&αλιστεί η ασ&άλεια σας. Η ανταµι!ή σας είναι η ελευθερία.

Για να απλαύσετε την περιπέτεια µε ασ&άλεια, θα πρέπει να ε%ικειωθείτε καλά µε τ περιεµεναυτύ τυ εγειριδίυ ΠΡΙΝ ∆ΗΓΗΣΕΤΕ ΤΗΜΤΣΙΚΛΕΤΑ ΣΑΣ.

"ταν έρθει η ώρα να κάνετε σέρ!ις, µην %εάσετε τι αυτς πυ γνωρίει τη µτσικλέτα σαςκαλύτερα απ πινδήπτε άλλν είναι αντιπρσωπς της Honda. Αν έετε την απαραίτητηµηανλγική τενγνωσία και διαθέτετε τα απαραίτητα εργαλεία, αντιπρσωπς σας µπρεί να σαςπρµηθεύσει τ επίσηµ Τενικ Εγειρίδι της Honda, τ πί θα σας επιτρέψει ναπραγµατπιήσετε πλλές εργασίες συντήρησης και επισκευής.

A∆ια!άντας αυτ τ εγειρίδι, θα !ρείτε πληρ&ρίες των πίων πρηγείται τ σύµ!λ. Αυτή η πληρ&ρία έει στ να σας !ηθήσει να απ&ευθύν τυν &θρές στη

µτσικλέτα σας, σε %ένη ιδικτησία, ή στ περι!άλλν.

Σας ευµαστε ‘‘ευάριστη δήγηση’’ και σας ευαριστύµε πυ επιλέ%ατε µια Honda !

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

09/08/04 13:14:07 3GKTYC20_004

Page 5: Cbr125r Gr Om

ι κωδικί πυ ρησιµπιύνται σε αυτ τ εγειρίδι για τις διάρες ώρες είναι ι παρακάτω.ι εικνες πυ παρατίθενται εδώ ασίνται στν τύπ.

ι πρδιαγραές µπρύν να διαέρυν απ ώρα σε ώρα.

ΓαλλίαΗνωµέν ΒασίλειΑυστραλία

Ντια ΑρικήΤυρκίαΓερµανία

Άµεσες πωλήσεις στην Ευρώπη

(Τύπς U )(E Τύπς )(Τύπς F )(Τύπς ED )

(Τύπς G )

UEFED

G

UEFED

G

ED

IIIIII

II

IIIII

IIIIIII

II

III

09/08/04 13:14:19 3GKTYC20_005

Page 6: Cbr125r Gr Om

Η ασάλειά σας και η ασάλεια των άλλων είναι πλύ σηµαντική. Και η ασαλής λειτυργία τηςµτσικλέτας είναι σαρή ευθύνη.

Για να σας ηθήσυµε να πληρρηθείτε για την ασάλεια σας παρέυµε µε επιγραές σ’ αυτ τεγειρίδι διαδικασίες λειτυργίας και άλλες πληρρίες. "ι πληρρίες αυτές σας ειστύν τηνπρσή σε ενδε µενυς κινδύνυς πυ µπρεί να πρκαλέσυν σωµατική λάη σε σας ή σε άλλυς.

Φυσικά, δεν είναι πρακτικ ή δυνατ να σας πρειδπιήσυµε για λυς τυς κινδύνυς τυςσετικύς µε τη λειτυργία ή τη συντήρηση µιας µτσικλέτας. %ρησιµπιήστε τη δική σας κρίση.

Θα ρείτε διάρες σηµαντικές πληρρίες σετικά µε την ασάλειά σας, πως:

–– στη µτσικλέτα.

–– των πίων πρηγείται ένα σύµλ κινδύνυ και µια απ τις τρειςακ λυθες ενδεί)εις:

ή .

TΑυτές ι ενδεί)εις σηµαίνυν:

δηγίες Ασαλείας

δηγίες Ασαλείας

ΚΙΝ∆ΥΝΣ, ΠΡΕΙ∆ΠΙΗΣΗ, ΠΡΣΗ

ΛΙΓΑ ΛΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

09/08/04 13:14:24 3GKTYC20_006

Page 7: Cbr125r Gr Om

–– πως ι Σηµαντικές Υπενθυµίσεις Ασαλείας ήΣηµαντικές Πρυλάεις Ασαλείας.

–– πως η Ασάλεια δήγησης Μτσικλέτας.

–– πώς να δηγείτε σωστά και µε ασάλεια τη µτσικλέτα αυτή.

Τ εγ%ειρίδι αυτ στ σύνλ τυ περιέ%ει σηµαντικές πληρρίες για την ασάλειά σας –– σαςπαρακαλύµε να τ δια'άσετε πρσεκτικά.

Επικεαλίδες σ ετικές µε τη ασάλεια

Παράγρας για την Ασάλεια

δηγίες

Θα ΣΚΤΩΘΕΙΤΕ ή θα ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΊΤΕ ΣΒΑΡΑ αν δενακλυθήσετε τις δηγίες.

Μπρεί να ΣΚΤΩΘΕΙΤΕ ή να ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΣΒΑΡΑ αν δενακλυθήσετε τις δηγίες.

ΜΠΡΕΙ να ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ αν δεν ακλυθήσετε τις δηγίες.

09/08/04 13:14:28 3GKTYC20_007

Page 8: Cbr125r Gr Om

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑΚΑΥΣΙΜΑΨΥΚΤΙΚ ΥΓΡΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣΦΡΕΝΑ

ΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣΛΥΝΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΙ∆ΙΑ ΕΙΚΝΩΝ

ΠΡΣΤΑΤΕΥΤΙΚΣ ΕΠΛΙΣΜΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΦΡΙΕΣΑΣΦΑΛΥΣ ∆ΗΓΗΣΗΣ

ΡΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΜΕΝΥ ΦΡΤΙΥΚΑΙ ∆ΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΣ ∆ΙΑΚΠΤΗΣΚΛΕΙ∆ΙΑΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ∆ΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑΤΥ ΤΙΜΝΙΥΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΠΛΕΥΡΑ ΤΥ ΤΙΜΝΙΥ

σελίδα σελίδα

1

24

8

16

212325273031

373839

41

ΛΕΙΤΥΡΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΗΓΗΣΗΣΜΤΣΙΚΛΕΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΑΡΤΗΜΑΤΑ(Πληρρίες πυ απαιτύνται γιατη $ρήση της µτσικλέτας)

ΘΕΣΗ ΕΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΜΕΜΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ1

13

21

37

09/08/04 13:14:44 3GKTYC20_008

Page 9: Cbr125r Gr Om

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΤΙΜΝΙΥΕΛΕΓΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ∆ΗΓΗΣΗΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΤΡΩΣΙΜ ΚΙΝΗΤΗΡΑ∆ΗΓΗΣΗΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΚΑΘΙΣΜΑ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝΠΙΣΩ ΑΠΘΗΚΕΥΤΙΚΣ ΩΡΣΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΥΣ

ΚΑΤΑΚΡΥΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΕΣΜΗΣΠΡΒΛΕΑ

ΣΥΜΒΥΛΕΣ ΠΡΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΚΛΠΗ

σελίδα σελίδα

424345464748

49515455575859

ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(∆εν απαιτύνται για τη λειτυργία)

42 49

09/08/04 13:14:56 3GKTYC20_009

Page 10: Cbr125r Gr Om

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΠΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΡΝ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΑΛΕΙΘΗΚΗΑΡΙΘΜΙ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕΤΙΚΕΤΑ ΚΩ∆ΙΚΥ ΡΩΜΑΤΣΕΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΡΤΕΡΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑΜΠΥΙΛΕΙΤΥΡΓΙΑ ΓΚΑΙΥΨΥΚΤΙΚ ΥΓΡΑΛΥΣΙ∆ΑΜΕΤΑ∆ΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΕΛΕΓΣ ΜΠΡΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩΑΝΑΡΤΗΣΗΣΠΛΑΓΙ ΣΤΑΝΤΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΩΝΦΘΡΑ ΣΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΩΝΦΡΕΝΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΚΠΤΗ ΦΩΤΣΦΡΕΝΩΝ

ΕΠΑΝΑΡΗΣΙΜΠΙΗΣΗ ΜΕΤΑΤΗΝ ΑΠΘΗΚΕΥΣΗ

σελίδα σελίδα

6061626366676869707476777884

858690

929497

98

108110

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

∆ΗΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

ΤΕΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΜΒΑΝΝΤΑΣ ΦΡΝΤΙ∆Α ΓΙΑ ΤΑΠΡΣΜΕΝ

60

104

108

111

112

116

09/08/04 13:15:17 3GKTYC20_010

Page 11: Cbr125r Gr Om

1

Κάπιι δηγί δε λέπυν τις µτσικλέτεςγιατί απλά δεν είναι ευδιάκριτες. Για να κάνετετυς εαυτύς σας πι ευδιάκριτυς, να ράτερύα τιαγµένα απ αντανακλαστικά υλικά,και να ρίσκεστε στη ‘‘γωνία ραττητας’’ τωνάλλων δηγών, να κάνετε σινιάλ µε τα λαςστα άλλα αυτκίνητα πριν να στρίψετε ή νααλλά$ετε λωρίδες κυκλρίας και ναρησιµπιείτε την κρνα ταν αυτ ηθά στνα γίνετε αντιληπτί στυς άλλυς.

Είναι απδεδειγµέν τι: Τα κράνη µειώνυνσηµαντικά τν αριθµ και τη σαρτητα τωντραυµατισµών στ κεάλι. Γι’ αυτ πάντα ναράτε κράνς και σιγυρευτείτε τι καισυνδηγς σας κάνει τ ίδι. Σας συνιστύµεεπίσης να ράτε πρστατευτικ κάλυµµα γιατα µάτια, ενισυµένες µπτες, γάντια και άλλυείδυς πρστατευτικ ε$πλισµ (σελίδα ).

Η µτσικλέτα σας µπρεί να σας ανεί ρήσιµηκαι να σας δώσει ευαρίστηση για πλλά ρνια

αν αναλάετε την ευθύνη της πρσωπικήςσας ασάλειας και κατανήσετε τις πρκλήσειςτης δήγησης στ δρµ.

Υπάρυν πλλί τρπι να πρστατέψετε τνεαυτ σας ταν δηγείτε. Θα ρείτε πλλέςρήσιµες συστάσεις στ εγειρίδι αυτ. /ιακλυθες θεωρύµε τι είναι ι πι σηµαντικές.

Η υπέραση των ρίων ταύτητας είναι άλληµια σηµαντική αιτία ατυηµάτων. Πτέ µηνδηγείτε $επερνώντας τις πρσωπικές σαςδυναττητες και πτέ µην αυ$άνετε ταύτητα,ταν ι συνθήκες δεν τ επιτρέπυν. Ναθυµάστε τι τ αλκλ, τα ναρκωτικά, ηκύραση και η απρσε$ία µπρύν να µειώσυνσηµαντικά την ικαντητα σας να κρίνετε σωστάκαι να δηγείτε µε ασάλεια.2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΗΓΗΣΗΣΜΤΣΙΚΛΕΤΑΣ

Πάντα να ράτε κράνς

Κάντε τυς εαυτύς σας ευδιάκριτυς

Να δηγείτε εντ"ς των ρίων τα$ύτητας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΦΡΙΕΣΑΣΦΑΛΥΣ ∆ΗΓΗΣΗΣ

09/08/04 13:15:27 3GKTYC20_011

Page 12: Cbr125r Gr Om

2

Μην δηγείτε µετά απ κατανάλωσηινπνεύµατς. Ακµα και ένα πτ µπρεί ναµειώσει την ικαντητά των αντανακλαστικώνσας στις µετααλλµενες συνθήκες και ρνς αντίδρασης επιδεινώνεται µε κάθεεπιπλέν πτ. Επµένως, µην δηγείτε α"ύέετε πιει και επίσης µην α"ήνετε τυς "ίλυςσας να δηγύν ενώ έυν πιει.

Για ασ"αλή δήγηση, είναι σηµαντικ ναελέγετε τη µτσικλέτα σας κάθε "ρά πριννα την δηγήσετε και να πραγµατπιείτε τιςυπδεικνυµενες εργασίες συντήρησης. Πτέµην υπεραίνετε τα ρια "ρτωσης και ναρησιµπιείτε πάντα α%εσυάρ εγκεκριµένααπ τη Honda για τη συγκεκριµ ένηµτσικλέτα. Ανατρέ%τε στη σελίδα γιαπερισστερες λεπτµέρειες.

Για τη δική σας ασ"άλεια, σας συνιστύµεανεπι"ύλακτα να "ράτε, κάθε "ρά πυδηγείτε, κατάλληλ κράνς µτσικλέτας,πρστατευτικ κάλυµµα για τα µάτια, µπτες,γάντια, µακριά παντελνια και πυκάµισ ήµπυ"άν µε µακριά µανίκια. Αν και δεν είναιδυνατή η λκληρωµένη πρστασία, η διάθεσητυ κατάλληλυ ε%πλισµύ µπρεί να µειώσειτις πιθαντητες πρκλησης σωµατικής λάηςταν δηγείτε.Τα παρακάτω απτελύν πρτάσεις πυ θασας ηθήσυν να επιλέ%ετε τν κατάλληλε%πλισµ.

4

Μην δηγείτε υπ την επήρεια αλκλ

∆ιατηρήστε τη µτσικλέτα σας σε καλήκατάσταση

ΠΡΣΤΑΤΕΥΤΙΚΣ Ε#ΠΛΙΣΜΣ

Με τ να µη ράτε κράνς αυάνετετην πιθαντητα πρκλησης σαρύτραυµατισµύ ή θανάτυ απ µιασύγκρυση.

Βεαιωθείτε τι κι εσείς και συνεπιάτης σας ράτε πάντα κράνς,πρστατευτικ κάλυµµα για τα µάτια καιάλλυ είδυς πρστατευτικ επλισµταν δηγείτε.

09/08/04 13:15:33 3GKTYC20_012

Page 13: Cbr125r Gr Om

3

Τ κράνς σας είναι τ πι σηµαντικ κµµάτιτυ επλισµύ για την δήγηση γιατί σαςπρσέρει την καλύτερη δυνατή πρστασία απτυς τραυµατισµύς στ κεάλι. Τ κράνςπρέπει να είναι άνετ και να εαρµει καλάστ κεάλι σας. Ένα κράνς έντνυ ρώµατςµπρεί να σας κάνει πι αντιληπτύς στηνκίνηση πως και ι αντανακλαστικές λωρίδεςυασµάτων.

Ένα ανιτ κράνς πρσέρει µερικήπρστασία, ενώ τ κλειστ κράνς πρστατεύειπερισστερ. Πάντα να ράτε πρστατευτικκάλυµµα για τ πρσωπ ή γυαλιά για ναπρστατέψετε τα µάτια σας και να $ελτιώσετετην ρασή σας.

Πέραν τυ κράνυς και τυ πρστατευτικύκαλύµµατς µατιών, σας συνιστύµε:Ενισυµένες µπτες µε σλες πυ δεγλιστράνε για να πρστατεύνται τα πδιακαι ι αστράγαλι σας.∆ερµάτινα γάντια για να διατηρείτε τα έριασας εστά και να απεύγετε τ σκάσιµ τωνεριών, τα κψίµατα, τα καψίµατα και τιςµελανιές.Ένα σακάκι ή µπυάν για την δήγηση µεσκπ τσ την άνεση σ και την πρστασία.Τα ρύα ωτεινύ ρώµατς ή απαντανακλαστικά υλικά µπρεί να σας κάνυνπι αντ ιληπτύς εν µ έσω κίνησης.Βε$αιωθείτε τι δε ράτε αρδιά ρύα πυµπρεί να πιαστύν σε πιδήπτε µέρςτης µτσικλέτας.

Κράνη και Πρστατευτικ Κάλυµµα πρσώπυ Πρσθετς επλισµς δήγησης

09/08/04 13:15:38 3GKTYC20_013

Page 14: Cbr125r Gr Om

4

Τ σύνλ τυ άρυς πυ άετε πάνω στηµτσικλέτα σας και τρπς πυ τ ρτώνετεείναι σηµαντικά στιεία για την ασάλεια σας.Κάθε ρά πυ δηγείτε µε συνεπιάτη ήρτί πρέπει να θυµάστε τα ε"ής:

$ι ακλυθες σελίδες παρέυν πισυγκεκριµένες πληρρίες αναρικά µε τρτί, τα α"εσυάρ και τις τρππιήσεις.

Ωστσ, η υπέραση τυ ρίυ επιτρεπµενυάρυς ή η µεταρά ασταθύς ρτίυ, µπρείνα έει σαρές αρνητικές επιπτώσεις στειρισµ, τ ρενάρισµα και την ευστάθεια τηςµτσικλέτας. Τα α"εσυάρ άλλης πρέλευσηςπέραν απ εκείνα της Honda, ι ακατάλληλεςτρππιήσεις και η κακή συντήρηση µπρείεπίσης να µειώσυν τα περιθώρια ασάλειας.

Αυτή η µτσικλέτα έει σεδιαστεί για ναµεταέρει έναν δηγ κι έναν συνεπιάτη. -τανέετε συνεπιάτη, ίσως να νιώσετε διαράκατά τη διάρκεια της επιτάυνσης και τυρεναρίσµατς της µτσικλέτας. Άλλα σδιατηρείτε τη µτσικλέτα σας καθώς και ταελαστικά της και τα ρένα της σε καλήκατάσταση, µπρείτε να µεταέρετε µεασάλεια ρτία µέσα στα ρια τυεπιτρεπµενυ ρτίυ και σύµωνα µε τιςδηγίες.

ΦρτωσηΡΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΜΕΝΥ ΦΡΤΙΥ ΚΑΙ∆ΗΓΙΕΣ

Η υπερρτωση ή η ακατάλληληρτωση µπρεί να πρκαλέσεισ ύ γ κ ρ υ σ η κ α ι µ π ρ ε ί τ ε ν ατραυµατιστείτε σαρά ή να σκτωθείτε.

Ακλυθήστε λυς τυς καννεςαναρικά µε τα ρια επιτρεπµενυρτίυ και τις άλλες δηγίες τιςσ ε τ ι κ έ ς µ ε τ η ρ τ ω σ η π υεµπεριένται σε αυτ τ εγειρίδι.

09/08/04 13:15:45 3GKTYC20_014

Page 15: Cbr125r Gr Om

5

180 kg

8 kg

Η µτσικλέτα υπάρει κυρίως για να µεταέρειεσάς κι έναν συνεπιάτη. Ίσως επιθυµείτε ναστερεώσετε ένα µπυάν ή αλλά µικράαντικείµενα στ κάθισµα ταν δηγείτε ωρίςσυνεπιάτη.

Αν επιθυµείτε να µεταέρετε περισστερρτί, επικινωνήστε µε τν αντιπρσωπ τηςHonda για τυν συµυλές και εαιωθείτε τιδιαάσατε τις πληρρίες πυ αρύν ταα(εσυάρ στη σελίδα .

Τα ρια επιτρεπµενυ ρτίυ για τηµτσικλέτα σας είναι τα ακλυθα:

Περιλαµάνει τ άρς τυ δηγύ, τυσυνεπιάτη, κάθε άλλυ ρτίυ καια(εσυάρ

Τ άρς των επιπρσθετων α(εσυάρ µειώνειτ µέγιστ άρς ρτίυ πυ µπρεί να έρειτ ηµά σας.

Η µη σωστή ρτωση της µτσικλέτας σαςµπρεί να επηρεάσει την ευστάθεια και τειρισµ της. Ακµα κι αν η µτσικλέτα σαςείναι ρτωµένη σωστά, πρέπει να δηγείτε µεµικρή ταύτητα και να µην υπεραίνετε τ ριτων 130 λµ./ώρα ταν µεταέρετε ρτί.

6

δηγίες σετικά µε τη ρτωσηρια επιτρεπµενυ ρτίυ

Μέγιστ επιτρεπµεν άρς:

Μέγιστ επιτρεπµεν άρς ρτίυ:

09/08/04 13:15:53 3GKTYC20_015

Page 16: Cbr125r Gr Om

6

Η τρππίηση της µτσικλέτας σας ή η ρήσηαεσυάρ άλλης πρέλευσης πέρα απ εκείνατης Honda µπρεί να καταστήσυν τηµτσικλέτα σας επικίνδυνη. Πριν να σκε θείτενα κάνετε πιαδήπτε τρππίηση ή ναπρσθέσετε κάπι αεσυάρ, δια#άστε τιςακλυθες πληρ ρίες.

Ακλυθήστε αυτές τις δηγίες πτεδήπτεµετα έρετε συνεπι#άτη ή ρτί:

Για να εµπδίσετε τυν πρεέντααντικείµενα να πρκαλέσυν κινδύνυς,#ε#αιωθείτε τι λ τ ρτί είναι καλάδεµέν πριν εκινήσετε.Τπθετήστε τ #άρς τυ ρτίυ σ τδυνατν πι κντά στ κέντρ τηςµτσικλέτας.Εισρρπήστε τ #άρς τυ ρτίυ και στιςδύ πλευρές.

Βε#αιωθείτε τι λα τα ελαστικά είναι καλά υσκωµένα (σελίδα ).31

Αεσυάρ και Τρππιήσεις

Τα ακατάλληλα αεσυάρ ή τυντ ρ π π ι ή σ ε ι ς µ π ρ ύ ν ν απρκαλέσυν σύγκρυση, κατά τηνπία µπρείτε να τραυµατιστείτεσαρά ή να σκτωθείτε.

Ακλυθήστε λες τις δηγίες αυτύτυ εγειριδίυ πυ α!ρύν τααεσυάρ και τις τρππιήσεις.

09/08/04 13:15:59 3GKTYC20_016

Page 17: Cbr125r Gr Om

7

Σα ς σ υ ν ι σ τ ύ µ ε α ν ε π ι ύ λ ακ τ α ν αρησιµπιείτε µν γνήσια αεσυάρ Honda,τα πία έυν σεδιαστεί και δκιµαστείειδικά για τη µτσικλέτα σας. Καθώς η Hondaδεν µπρεί να περάσει απ πιτικ έλεγδιαρετικά αεσυάρ, είσαστε πρσωπικάυπεύθυνς για την επιλγή, τπθέτηση καιρήση αεσυάρ άλλης πρέλευσης πέρα απεκείνα της Honda. Επικινωνήστε µε τνευσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda γιαπιαδήπτε (ήθεια και ακλυθήστε αυτέςτις δηγίες:

Βε(αιωθείτε τι τα ηλεκτρικά εαρτήµαταδεν υπερ(αίνυν τις δυναττητες τυηλεκτρικύ συστήµατς της µτσικλέτας(σελίδα ). Μια καµένη ασάλεια µπρείνα πρκαλέσει σ(αρή απώλεια τυ

συστήµατς ωτισµύ και ενέργειας τυκινητήρα.

Βε(αιωθείτε τι τ αεσυάρ δεν εµπδί.ειτα ώτα, δε µειώνει την απσταση τηςµτσικλέτας απ τ έδας ή τη γωνίαµέγιστης κλίσης στις στρές, δεν περιρί.ειτη λειτυργία της ανάρτησης καθώς και τηλειτυργία τυ τιµνιύ και δεν αλλά.ει τιςσυνθήκες δήγησης ή δεν επηρεά.ει τιςλειτυργίες ελέγυ.

Η µτσικλέτα αυτή δεν είναι κατάλληλη γιανα σέρνει τρέιλερ ή καλάθι µτσικλέτας. Ηµτσικλέτα αυτή δε σεδιάστηκε για τέτιυείδυς πρσαρτύµενα εαρτήµατα και ηρήση τυς µπρεί να δηµιυργήσει σ(αράπρ(λήµατα στ ειρισµ της µτσικλέταςσας.

Η ααίρεση ή η τρππίηση τυ ωτισµύ,τυ σιλανσιέ (σιγαστήρα), τυ συστήµατςελέγυ εκπµπών ρύπων ή άλλυ επλισµύµπρεί επίσης να καταστήσει τη ρήση τηςµτσικλέτας σας παράνµη.

Σας συνιστύµε να µην ααιρείτε κανένατµήµα τυ αρικύ επλισµύ και να µηντρππιείτε τη µτσικλέτα σας κατά τρππυ θα άλλα.ε τν αρικ σεδιασµ ή τηλειτυργία της. Τέτιυ είδυς αλλαγές θαδηµιυργύσαν σ(αρά πρ(λήµατα στειρισµ, την ευστάθεια και τ ρενάρισµα τηςµτσικλέτας σας, καθιστώντας την δήγησηεπικίνδυνη.

115

Αεσυάρ

Τρππιήσεις

09/08/04 13:16:06 3GKTYC20_017

Page 18: Cbr125r Gr Om

8

Υπάρει ένα συγκεκριµέν σύµλ σε κάθεπινακίδι. Η έννια τυ κάθε συµλυ καιπινακίδιυ είναι πως τα ακλυθα.

ι ακλυθες σελίδες περιγράυν την σηµασίατης ταµπέλας. Μερικές ταµπέλες σαςπρειδπιύν για ενδεµενυς κινδύνυς πυµπρεί να πρκαλέσυν σαρά ατυήµατα.Άλλες παρέυν σηµαντικές πληρρίεςασαλείας. ∆ιαάστε αυτές τις πληρρίεςπρσεκτικά και µην ααιρείτε τις ταµπέλες.

Εάν µια ετικέτα γει ή είναι δύσκλ ναδιααστεί, ελάτε σε επαή µε τν έµπρ τηςHonda για αντικατάσταση.

ΠΙΝΑΚΙ∆ΙΑ ΕΙΚΝΩΝ

09/08/04 13:16:11 3GKTYC20_018

Page 19: Cbr125r Gr Om

9

∆ιαάστε πρσεκτικά τις δηγίες πυ περιένται στ εγειρίδι ρήσης.

∆ιαάστε πρσεκτικά τις δηγίες πυ περιένται στ εγειρίδι τυσυνεργείυ.Με γνώµνα την ασάλεια, πηγαίνετε την µτσικλέτα σας για συντήρησηµν σεν ευσιδτηµέν συνεργάτη της Honda.

ΜΠ&ΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ Σ&ΒΑΡΑ Η ΝΑ ΣΚ&ΤΩΘΕΙΤΕ εάν δενακλυθείτε τις παρακάτω δηγίες.

ΜΠ&ΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ Σ&ΒΑΡΑ Η ΝΑ ΣΚ&ΤΩΘΕΙΤΕ εάν δενακλυθείτε τις παρακάτω δηγίες.

ΜΠ&ΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ εάν δεν ακλυθείτε τις παρακάτω δηγίες.

ΚΙΝ∆ΥΝΣ (µε ΚΚΚΙΝ ντ)

ΠΡΕΙ∆ΠΙΗΣΗ (µε ΠΡΤΚΑΛΙ ντ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (µε ΚΙΤΙΡΝ ντ)

09/08/04 13:16:19 3GKTYC20_019

Page 20: Cbr125r Gr Om

10

180 kg (397 lb)

8 kg (18 lb)

ΑΕΣΥΑΡ ΚΑΙ ΦΡΤΩΣΗ ασαλής ειρισµς της µτσικλέτας µπρεί ναεπηρεαστεί απ τα α"εσυάρ και την ρτωση τυς.∆ια(άστε πρσεκτικά τις δηγίες πυ περιένται στεγειρίδι ρήσης και στις δηγίες τπθέτησης τωνα"εσυάρ.Τ λικ (άρς των α"εσυάρ και των απσκευών µα-ί µετ (άρς τυ δηγύ και τυ συνεπι(άτη δεν θα πρέπει ναυπερ(αίνει , τ πί είναι τ µέγιστεπιτρεπµεν (άρς.Τ (άρς των απσκευών δεν πρέπι να υπερ(αίνει

σε πιαδήπτε συνθήκες.Η τπθέτηση µεγαλύτερων πηρυνιών η µεγαλύτερυτιµνιύ πυ είναι τπθετηµέν στ έρινκ δενπρτείνεται.

ΠΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΙΓΕΤΕ ΤΑΝ ΕΙΝΑΙ 4ΕΣΤ.τα -εστά υγρά µπρει να σας κάνυν εγκαύµατα.

ΠΡΕΙ∆ΠΙΗΣΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΣΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΥ

ΑΕΣΥΑΡ ΚΑΙ ΠΡΕΙ∆ΠΙΗΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΡΤΩΣΗΣ

09/08/04 13:16:27 3GKTYC20_020

Page 21: Cbr125r Gr Om

--

11

200 kPa (2,00 kgf/cm )225 kPa (2,25 kgf/cm )

200 kPa (2,00 kgf/cm )225 kPa (2,25 kgf/cm )

80/90 17M/C 44P100/80 17M/C 52P

NR73sNR73s

IRC

Για την ασάλεια σας, ράτε πάνττε τ κράνς σαςταν δηγείτε.

ΜΝΑΜΛΥΒ∆Η ΒΕΝ!ΙΝΗ

Πίεση κρύυ ελαστικύ:[δηγς και επι(άτης]ΕµπρςΠίσω

[Μν δηγς]ΕµπρςΠίσω

∆ιάσταση ελαστικύ:ΕµπρςΠίσω

Μάρκα ελαστικύ:ΕµπρςΠίσω

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΛΗΡΦΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙ∆Ι ΚΑΥΣΙΜΩΝ

09/08/04 13:16:41 3GKTYC20_021

Page 22: Cbr125r Gr Om

12

mm3525

3.0 kg (6.6 lb)

∆ιατηρείτε την αλυσίδα ρυθµισµένη και λαδωµένη.Τγς

Μην υπεραίνετε .

ΠΙΝΑΚΙ∆Ι ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙ∆Ι ΠΕΡΙΡΙΣΜΥ ΒΑΡΥΣ

09/08/04 13:16:48 3GKTYC20_022

Page 23: Cbr125r Gr Om

13

Στρµετρ

Κυµπί µί ας

Σκριπ γκα ιύ

Κεντρικς διακπτης

Κυµπί κρνας

Μανέτα µπρστινύρένυ

∆ιακπτης σκάλαςπρλέα

Μανέτασυµπλέκτη

ΤαύµετρΚαθρέπτης

Τάπα στµίυ πλήρωσης δείυ καυσίµων

∆εί υγρώνµπρστινών ρένων

Καθρέπτης

∆ιακπτης ωτς αλλαγήςπρείας (λας)

∆ιακπτης για τσήσιµ τυ κινητήρα(Μν για τν τύπ U)

ΘΕΣΗ ΕΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

09/08/04 13:16:55 3GKTYC20_023

Page 24: Cbr125r Gr Om

14

∆εί υγρών πίσω ρένυ

Μαρσπιέδες

ΜπαταρίαΘήκη εγγράων

Τάπα πλήρωσης λαδιύ/δείκτης στάθµης λαδιύ τυ κινητήρα

Μαρσπιέδες συνεπι!άτη

Κλειδαριά κράνυς

Πεντάλ πίσω ρένυ

09/08/04 13:16:59 3GKTYC20_024

Page 25: Cbr125r Gr Om

15

ΜαρσπιέδεςΠλάγι σταντ

∆εί ψυκτικύ υγρύ Κύρια ασάλεια

ΑσαλειθήκηΑσάλεια ψεκασµύ (FI)

Πίσω ώρς

Εργαλειθήκη

Μλ'ς επιλγέα ταυτήτων Μαρσπιέδες συνεπι(άτη

Κλειδαριάκαθίσµατς

Κλειδαριά κράνυς

09/08/04 13:17:04 3GKTYC20_025

Page 26: Cbr125r Gr Om

16

ι ενδεικτικές λυνίες εµπεριένται στνπίνακα των ργάνων. ι λειτυργίες τυςπεριγράνται στυς πίνακες των επµενωνσελίδων.

(1) Ταύµετρ(2) δµετρ(3) Ενδεικτική λυνία λας(4) Ενδεικτική λυνία µεγάλης σκάλας

πρ%λέα(5) Στρµετρ(6) Κκκινη *ώνη στρµετρυ(7) Ενδεικτική λυνία %λά%ης PGM-FI (MIL)(8) Θερµκρασία νερύ τυ κινητήρα δείκτης(9) Ενδεικτική λυνία νεκράς(10) ∆είκτης στάθµης καυσίµων

(7)

(1) (4) (6)(5)(2) (3)

(8)

(9)

(10)

ΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΝΙΕΣ

09/08/04 13:17:11 3GKTYC20_026

Page 27: Cbr125r Gr Om

17

Ταύµετρ Εµανίει την ταύτητα δήγησης.Αυτ δείνει την ταύτητα σας σε ιλιµετρα ανά ώρα(km/h) η µίλια ανά ώρα (mph) και ιλιµετρα ανα ώρα(km/h) ανάλγα µε τν τύπ.Εµανίει τα ιλιµετρα πυ έετε διανύσει.

Ενδεικτική λυνία λας(πράσινη)

Ανα'σ'ήνει ταν λειτυργεί κάπι απ τα λας.

Ενδεικτική λυνία µεγάληςσκάλας πρ'λέα (µπλε)

Ανά'ει ταν ανά'ει η µεγάλη σκάλα πρ'λέα.

Στρµετρ Εµανίει τις στρές τυ κινητήρα ανά λεπτ.Φρντίστε ώστε σε καµία περίπτωση η 'ελνα τυστρµετρυ να µην εισέλθει στην κκκινη ώνη, ακµη καιαύ κινητήρας έει στρωθεί.

-δµετρ

Κκκινη ώνηστρµετρυ

Η λειτυργία τυ κινητήρα υπερ'αίνντας την πρτεινµενηµέγιστη ταύτητα (ένδει0η στην αρή της κκκινης ώνης τυστρµετρυ) µπρεί να τν καταστρέψει.

(1)

(2)(3)

(4)

(5)(6)

(Αριθµς αναράς) Περιγραή Λειτυργία

09/08/04 13:17:24 3GKTYC20_027

Page 28: Cbr125r Gr Om

18

Ενδεικτική λυνία λάηςPGM-FI (MIL) (κκκινη)

Ανάει ταν εµανίεται π ιαδήπ τε ανωµαλία στ σύστηµα PGM-FI (Πρ γραµµατισµέν ς ψεκασµςκαυσίµων).

Πρέπει επίσης να ανάει για µερικά δευτερλεπτα και µετάνα σήνει, ταν γενικς διακπτης γυρίσει στη θέση ON και διακπτης για τ σήσιµ τ υ κινητήρα ρίσκεται στη θέση

(RUN).

Πρέπει επίσης να ανάει για µερικά δευτερλεπτα και µετάνα σήνει, ταν γυρίετε τ γενικ διακπτη στη θέση ON.

∆είκτης στάθµης καυσίµων ∆είνει κατά πρ σέγγιση τη διαθέσιµη π στητα καυσίµων(σελίδα ).

Ενδεικτική λυνία νεκράς(πράσινη)

Ανάει ταν τ κιώτι ταυτήτων είναι στη θέση νεκρά.

Θερµ κρασία νερ ύ τ υκινητήρα δείκτης

Εµανίει τη θερµ κρασία τ υ ψυκτικ ύ υγρ ύ (σελίδα ).

Αν η λυνία ανάψει π ιαδήπ τε άλλη στιγµή, µειώστε τηνταύτητα και πηγαίνετε τη µ τ σικλέτα σας στ ε4 υσι δ τηµέν συνεργεί της Honda σ πι γρήγ ραµπ ρείτε.

(7)

(8)

(9)

(10)

20

19

(Αριθµς αναράς) Περιγραή Λειτυργία

Εκτς απ τις µτσικλέτες µε κωδικ U:

Για U τύπ:

09/08/04 13:17:35 3GKTYC20_028

Page 29: Cbr125r Gr Om

19

2,1

δείκτης στάθµης καυσίµυ ( ) δείνει κατάπρσέγγιση τη διαθέσιµη πστητα καυσίµων σεαθµνµηµένη θνη.

ταν η ελνα τυ ργάνυ µπει στην κκκινηώνη ( ), η στάθµη καυσίµυ είναι αµηλή καιθα πρέπει να γεµίσετε τ ρεερυάρ σ τδυνατν συντµτερα. Η πστητα τυκαυσίµυ πυ απµένει στ ρεερυάρ ταν ηελνα εισέρεται στην κκκινη ώνη και τηµα ρίσκεται σε ρθια θέση είναι περίπυ:

(1)(2)

(1) ∆είκτης στάθµης καυσίµων(2) Κκκινη ώνη

1

2

∆είκτης στάθµης καυσίµων

09/08/04 13:17:42 3GKTYC20_029

Page 30: Cbr125r Gr Om

20

µετρητής θερµκρασίας ψυκτικύ υγρύ ( )εµανίει τη θερµκρασία τυ ψυκτικύ υγρύ.

ταν η ελνα τυ ργάνυ αρίει ναυπεραίνει την ένδει#η C (κρύ), κινητήραςείναι αρκετά εστς ώστε να µπρείτε ναδηγήσετε τη µτσικλέτα. Η περιή καννικήςθερµκρασίας λειτυργίας κυµαίνεται µετα#ύτων ενδεί#εων H (εστ) και C (κρύ). Αν ηελνα τυ ργάνυ αγγί#ει την κκκινη ώνη( ), σήστε τν κινητήρα και ελέγ#τε τη στάθµηψυκτικύ υγρύ τυ δείυ. ∆ιαάστε τιςσελ ίδες – κα ι µην δηγήσετε τηµτσικλέτα µέρι να αντιµετωπίσετε τπρληµα.

Η υπέραση τυ ανώτατυ ρίυ θερµκρασίαςκατά την δήγηση µπρεί να πρκαλέσεισαρή θρά στν κινητήρα.

(1) (2)

25

(1) Μετρητής θερµκρασίας ψυκτικύ υγρύ(2) Κκκινη ώνη

1

2

26

Μετρητής θερµκρασίας ψυκτικύ υγρύ

09/08/04 13:17:48 3GKTYC20_030

Page 31: Cbr125r Gr Om

21

Και τα µπρστινά και τα πίσω ρένα είναιυδραυλικά δισκρενα.Καθώς θείρνται τα τακάκια των ρένων,κατεαίνει και η στάθµη των υγρών ρένων.Καµία ρύθµιση δεν είναι απαραίτητη, αλλάπρέπει να ελέγετε τακτικά τη στάθµη τωνυγρών και τη θρά στα τακάκια των ρένων.Τ κύκλωµα πρέπει να ελέγεται συνά για ναεαιώνεστε τι δεν υπάρυν διαρρές υγρών.Αν τ"γς της µανέτας ή τυ πεντάλ τυρένυ αυ$ηθεί υπερλικά και τα τακάκια δενέυν θαρεί πέρα απ τ επιτρεπµεν ρι(σελίδα ), πιθαντατα να υπάρει αέρας στσύστηµα των ρένων, πίς πρέπει ναααιρεθεί. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτεστν ε$υσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda.

Στάθµη Υγρών Μπρστινών Φρένων:Με τη µτσικλέτα σε ρθια θέση, ελέγ$τε τηστάθµη των υγρών ρένων. Πρέπει να είναιπάνω απ την ένδει$η στάθµης LOWER ( ).

Αν η στάθµη είναι ίση ή αµηλτερη απ τηνένδει$η στάθµης LOWER, ελέγ$τε την θράτων τακακιών των ρένων για τυν θρά(σελίδα ).

Τ α θ α ρ µ έ ν α τ α κ ά κ ι α π ρ έ π ε ι ν ααντικαθίστανται. Αν τα τακάκια δεν είναιθαρµένα, ελέγ$τε τ σύστηµα των ρένων γιατυν διαρρές.

Τα συνιστώµενα υγρά ρένων είναι τα υγράρένων Honda DOT 3 ή 4 απ σραγισµένδεί, ή άλλα ανάλγης πιτητας υγρά.

(1)

(1) Ένδει$η στάθµης LOWER

1

90

90

ΒΑΣΙΚΑ ΕΑΡΤΗΜΑΤΑ(Πληρρίες πυ απαιτύνται για τη ρήση της µτσικλέτας)ΦΡΕΝΑ

09/08/04 13:17:55 3GKTYC20_031

Page 32: Cbr125r Gr Om

22

Στάθµη Υγρών Πίσω Φρένων:

Άλλι έλεγι:Βεαιωθείτε τι δεν υπάρυν διαρρές υγρών.Ελέγ#τε για πιθανές ρωγµές ή %θρές στασωληνάκια και στα σηµεία πρσαρµγής.

Με τη µτσικλέτα σε ρθια θέση, ελέγ#τε τηστάθµη τυ υγρύ %ρένων. Πρέπει να ρίσκεταιµετα#ύ των ενδεί#εων ανώτατης (UPPER) ( )και κατώτατης (LOWER) ( ) στάθµης. Αν ηστάθµη είναι ίση ή αµηλτερη απ την ένδει#ηστάθµης LOWER, ελέγ#τε την %θρά τωντακακιών των %ρένων (σελίδα ).

Τ α % θ α ρ µ έ ν α τ α κ ά κ ι α π ρ έ π ε ι ν ααντικαθίστανται. Αν τα τακάκια δεν είναι%θαρµένα, ελέγ#τε τ σύστηµα των %ρένων γιατυν διαρρές.

Τα συνιστώµενα υγρά %ρένων είναι τα υγρά%ρένων Honda DOT 3 ή 4 απ σ%ραγισµένδεί, ή άλλα ανάλγης πιτητας υγρά.

(1)

(2)(1) Ένδει#η στάθµης UPPER(2) Ένδει#η στάθµης LOWER

12

91

09/08/04 13:18:02 3GKTYC20_032

Page 33: Cbr125r Gr Om

23

10 20 mm

Μπρεί να απαιτύνται ρυθµίσεις τυσυµπλέκτη, αν η µτσικλέτα σήνει ενώάετε ταύτητα ή τείνει να λισθαίνει, ή εάν συµπλέκτης πατινάρει δίνντας έτσι µικρτερηεπιτάυνση σε σέση µε τις στρές τυκινητήρα. Μπρύν να γίνυν µικρές ρυθµίσειςρησιµπιώντας τν ρυθµιστή ντίαςσυµπλέκτη ( ) στη µανέτα τυ συµπλέκτη ( ).# υσιλγικς τγς της µανέτας τυσυµπλέκτη είναι:

%αλαρώστε τ πα&ιµάδι συγκράτησης ( )και στρέψτε τν ρυθµιστή της ντίας τυσυµπλέκτη. Σί&τε τ πα&ιµάδι συγκράτησηςκαι ελέγ&τε τη ρύθµιση.Αν ρυθµιστής είναι &ειδωµένς σεδνµέρι τ ρι ή αν δεν µπρείτε να πετύετετ σωστ τγ, αλαρώστε τ πα&ιµάδισυγκράτησης και γυρίστε εντελώς πρς ταµέσα τ ρυθµιστή ντίας συµπλέκτη. Σί&τετ πα&ιµάδι.

(2)

(1)

(B)

(3)

((AA))

1.

2.

(1) Μανέτα συµπλέκτη

(A) Αύ&ηση τγυ(B) Μείωση τγυ

(2) Πα&ιµάδι συγκράτησης(3) Ρυθµιστής ντίας

συµπλέκτη

13

2ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

09/08/04 13:18:09 3GKTYC20_033

Page 34: Cbr125r Gr Om

24

αλαρώστε τ παιµάδι συγκράτησης ( )πυ ρίσκεται στ κάτω άκρ της ντίας.Γυρίστε τ παιµάδι ρύθµισης ( ) για ναπετύ ετε τν καθρισµέν τ"γ. Σ$ίτε τπαιµάδι συγκράτησης και ελέγτε τηρύθµιση.Εκκινήστε τν κινητήρα, σπρώτε τη µανέτατυ συµπλέκτη και ‘‘άλτε’’ τα ύτητα.Βεαιωθείτε "τι κινητήρας δε σήνει και ηµτσικλέτα δεν πατινάρει. Σταδιακά,α$ήστε τη µανέτα τυ συµπλέκτη και ανίτετ σκριπ γκαιύ. Η µτσικλέτα πρέπει ναεκινά σιγά και να επιτα ύνει σταδιακά.

Σε περίπτωση πυ δεν µπρεί να επιτευ θεί ηκατάλληλη ρύθµιση τυ συµπλέκτη, ή αν συµ πλ έκτης δ εν λ ε ι τ υργ ε ί σωστά ,α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε σ ε ε υ σ ι δ τ η µ έ ν αντιπρ"σωπ της Honda.

Ελέγτε τη ντία τυ συµπλέκτη για πιθανάσηµεία $θράς πυ µπρεί να πρκαλέσυνλάη στη λειτυργία τυ. Λιπάνετε τη ντίατυ συµπλέκτη µε ειδικ" λιπαντικ" εµπρίυπρς απ$υγή πρ"ωρης $θράς και διάρωσης.

Άλλι έλεγ ι:

((AA))

((BB))

(4)(5)

3.

4.

(4) Παιµάδισυγκράτησης

(5) Παιµάδι ρύθµισης

(A) Αύηση τ"γυ(B) Μείωση τ"γυ

5

4

09/08/04 13:18:17 3GKTYC20_034

Page 35: Cbr125r Gr Om

25

κάτς της µτσικλέτας πρέπει ναρντίει για τη σωστή συντήρηση τυσυστήµατς ψύης πρς απυγή παγώµατς,υπερθέρµανσης και διά!ρωσης. #ρησιµπιήστεµ$ν υψηλής πι$τητας αντιψυκτικ$ υγρ$αιθυλ- γλυκ$λης ειδικ$ για κινητήρεςαλυµινίυ, τ πί περιέει αντιδια!ρωτικάσυστατικά. (ΒΛΕΠΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ∆#ΕΙΥΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΥ ΥΓΡΥ).

κατασκευαστής επλίει τ συγκεκριµένµντέλ µε διάλυµα αντιψυκτικύ καιαπσταγµένυ νερύ σε αναλγία 50%/50%. Τδιάλυµα αυτ$ συνίσταται σεδ$ν για κάθεθερµκρασία λειτυργίας και παρέειικανπιητική αντιδια!ρωτική πρστασία.Υψηλ$τερη περιεκτικ$τητα τυ διαλύµατς σεαντιψυκτικ$ υγρ$ µειώνει την απ$δση τυσυστήµατς ψύης και συνίσταται µ$ν $ταναπαιτείται πρ$σθετ υγρ$ για την πρστασίακατά τυ παγώµατς. Αν η αναλγία τυδιαλύµατς είναι µ ικρ$τερη απ$ 40%αντιψυκτικ$ και 60% νερ$ δεν θα παρέεταιικανπιητική αντιδια!ρωτική πρστασία. <τανέει παγωνιά, να ελέγετε συνά τ σύστηµαψύης κι αν είναι απαραίτητ, να αυάνετε τησυµπύκνωση τυ διαλύµατς µε αντιψυκτικ$υγρ$ (έως και 60% σε αντιψυκτικ$ υγρ$).

Η ρήση ψυκτικύ υγρύ, τ πί περιέειαντιδια!ρωτικά συστατικά µε άλατα πυριτικύέως µπρεί να είναι η αιτία πρ$ωρης θράςτης αντλίας νερύ τυ κυκλώµατς ή τηςέµραης των δι$δων τυ ψυγείυ.Η ρήση νερύ απ$ δίκτυ ύδρευσης µπρεί ναπρκαλέσει σ!αρές !λά!ες στν κινητήρα.

#ρησιµπιείτε µ$ν π$σιµ νερ$ µε αµηλήπεριεκτικ$τητα σε µεταλλικά στιεία ήαπσταγµέν νερ$. Τ νερ$ µε υψηλήπεριεκτικ$τητα σε µεταλλικά στιεία ή άλαταµπρεί να πρκαλέσει ηµιά στν κινητήρααλυµινίυ.

ΨΥΚΤΙΚ ΥΓΡΣύσταση για τ ψυκτικ υγρ

09/08/04 13:18:24 3GKTYC20_035

Page 36: Cbr125r Gr Om

26

Τ δεί ρίσκεται κάτω απ την µπρστινήσέλα.Ελέγτε τη στάθµη τυ ψυκτικύ υγρύ στδεί ( ), ενώ κινητήρας είναι σε καννικήθερµκρασία και η µτσικλέτα ρίσκεται σερθια θέση. Αν τ επίπεδ τυ ψυκτικύ υγρύρίσκεται κάτω απ την ένδειη LOWER ( ),γάλτε την µπρστινή σέλα (σελίδα ) και τηντάπα τυ δείυ ( ) και πρσθέστε ψυκτικυγρ µέρι να +τάσει στην ανώτατη ένδειηUPPER ( ). Να πρσθέτετε πάντα ψυκτικυγρ στ δεί. Μην επιειρήσετε ναπρσθέσετε ψυκτικ υγρ α+αιρώντας την τάπατυ ψυγείυ.

Αν τ δεί είναι άδει ή αν υπάρει ελάιστψυκτικ υγρ, ελέγτε για πιθανές διαρρές καιαπευθυνθε ί τ ε στν ευσ ιδτηµ έναντιπρσωπ της Honda για επισκευή.

(3)

(2)

(1)

(4)

3

(1) Ε+εδρικ δεί(2) Ένδειη στάθµης UPPER(3) Ένδειη στάθµης LOWER(4) Τάπα ε+εδρικύ δείυ

1

2

444

Έλεγς

09/08/04 13:18:31 3GKTYC20_036

Page 37: Cbr125r Gr Om

27

10,0

Η ωρητικτητα τυ ρεερυάρ καυσίµωνσυµπεριλαµανµένυ και της ωρητικτηταςτυ εεδρικύ ρεερυάρ καυσίµων είναι:

Αύ γεµίσετε τ ρεερυάρ, κλείστε τηντάπα τυ στµίυ πλήρωσης τυ ρεερυάρκαυσίµων, σπρώ"τε την τάπα στ στµιπλήρωσης µέρι να κλείσει και να κλειδώσει.Ααιρέστε τ κλειδί.

Μην υπερειλίετε τ ρεερυάρ. Η ενίνηδεν πρέπει να τάνει στ στµι πλήρωσης τυρεερυάρ ( ).

Για να ανί"ετε την τάπα στµίυ πλήρωσηςτυ ρεερυάρ καυσίµων ( ), εισάγετε τκλειδί τυ κεντρικύ διακπτη ( ) και στρέψτετ δε"ιστρα. Η τάπα στµίυ πλήρωσης τυρεερυάρ είναι στερεωµένη πάνω σε αυτκαι ανίγει πρς τα πάνω.

(1)

(2)

(3)

(1) Τάπα στµίυ πλήρωσης δείυ καυσίµων(2) Κλειδί κεντρικύ διακπτη(3) Στµι πλήρωσης

12

3

Ρεερυάρ καυσίµωνΚΑΥΣΙΜΑ

Η ενίνη είναι πλύ εύλεκτη καιεκρηκτική υσία. Μπρεί να καείτε ή νατραυµατιστείτε σαρά ταν έρεστεσε επαή µε τα καύσιµα.

Σήστε τν κινητήρα και µηνπλησιάετε σε αυτν σπίθες, λγεςή αναµµένα τσιγάρα.Να γεµίετε τ ρεερυάρ µν σεανιτ ώρ.Σκυπίστε αµέσως κάθε ίνςκαυσίµων πυ τυν έει υθεί.

09/08/04 13:18:41 3GKTYC20_037

Page 38: Cbr125r Gr Om

28

Αν τυπάνε ‘‘πειράκια’’ ή δηµιυργείται‘‘πρανάλεη’’ ταν κινητήρας λειτυργεί σεσταθερές στρές και µε υσιλγικ ρτί,ττε αλλάτε µάρκα εν ίνης. Αν τα αινµενααυτά συνειστύν, επικινωνήστε µε τναντιπρσωπ της Honda. Η µη τήρηση τωνπαραπάνω δηγιών θεωρείται κακή ρήση και ι ηµιές πυ πρκαλύνται λγω κακής ρήσης,δεν καλύπτνται άση της περιρισµένηςεγγύησης της Honda.

+ρησιµπιήστε αµλυδη εν ίνη µε αριθµκτανίων 91 ή µεγαλύτερ.Η ρήση άλλυ τύπυ εν ίνης µπρεί ναπρκαλέσει πρωρη λάη στν καταλύτη.

09/08/04 13:18:44 3GKTYC20_038

Page 39: Cbr125r Gr Om

29

Αν απασίσετε να ρησιµπιήσετε ενίνηπυ περιέει αλκλες, εαιωθείτε τι αθµς των κτανίων είναι τυλάιστναντίστις τυ αθµύ πυ συνιστάται απ τηHonda. Υπάρυν δύ τύπι αλκλύωνκαυσίµων: ένας τύπς ενίνης περιέειαιθανλη και δεύτερς µεθανλη. Μηνρησιµπιείτε ενίνη πυ περιέει πάνω απ10% αιθανλη. Μη ρησιµπιείτε ενίνη πυπεριέει µεθανλη (µεθυλική αλκλη ή,υλπνευµα) ωρίς να περιέει συνδιαλύτες καιαντιδιαρωτικά για µεθανλη. Σε καµίαπερίπτωση µη ρησιµπιείτε ενίνη πυπεριέει περισστερ απ 5% µεθανλη, ακµηκαι αν περιέει συνδιαλύτες και αντιδιαρωτικά.

Πριν πάτε για ανεδιασµ σε σταθµε,υπηρέτησης πυ δεν γνωρίετε καλά,πρσπαθήστε να µάθετε εάν η ενίνη περιέειαλκλες. Επίσης, πις είναι τύπς αλκλώνπυ ρησιµπιήθηκαν και σε τι πσστ. Ανπαρατηρήσετε κάπια ανωµαλία στη λειτυργίααύ έετε ρησιµπιήσει ενίνη πυ περιέειαλκλες ή ενίνη πυ υππτεύεστε τι µπρείνα περιείε, ρησιµπιείστε πάλι ένα τύπενίνης πυ ,έρετε σίγυρα τι δεν περιέειαλκλες.

Η ρήση ενίνης η πία περιέει περισστεραπ 10 % αιθανλη (ή περισστερ απ 5 %µεθανλη) µπρεί να:

Κάνει ηµιά στη αή τυ ρεερυάρ.Κάνει ηµιά στα σωληνάκια τυ ρεερυάρ.Πρκαλέσει σκυριά στ ρεερυάρ.Πρκαλέσει τωή απδση.

Αλκλύς Βενίνη

09/08/04 13:18:50 3GKTYC20_039

Page 40: Cbr125r Gr Om

30

Τπθετήστε ανά την τάπα πλήρωσης/δείκτηστάθµης λαδιύ. Ελέγτε για τυν διαρρέςλαδιύ.Να ελέγετε τη στάθµη λαδιύ τυ κινητήρα

κάθε µέρα πριν να δηγήσετε τη µτσικλέτα.Η στάθµη τυ λαδιύ πρέπει να διατηρείταιανάµεσα στις ενδείεις ανωτάτης στάθµης ( )και κατώτατης στάθµης ( ) της τάπαςπλήρωσης/ τυ δείκτη στάθµης λαδιύ ( ).

Εάν ρειαστεί, συµπληρώστε µε λάδι (&λέπεσελίδα ) µέρι την ένδειη ανώτατηςστάθµης. Μην τ παραγεµί(ετε.

Έπειτα απ 2 3 λεπτά, α,αιρέστε την τάπαπλήρωσης/δείκτη στάθµης λαδιύ, σκυπίστετν και &άλτε τν ανά ωρίς να τν &ιδώσετε.Α,αιρέστε τν ανά. Η στάθµη τυ λαδιύθα πρέπει να &ρίσκεται ανάµεσα στηνανώτατη και κατώτατη ένδειη τυ δείκτηστάθµης.

Σ&ήστε τν κινητήρα και κρατήστε τηµτσικλέτα σε σταθερή ρθια θέση σεσταθερ και επίπεδ έδα,ς.

Βάλτε µπρστά τν κινητήρα και α,ήστε τνστ ρελαντί για 3 5 λεπτά.

Η λειτυργία τυ κινητήρα ταν η πίεση λαδιύείναι ανεπαρκής, µπρεί να πρκαλέσει σ&αρή&λά&η στν κινητήρα.

5.

1.

2.

3.

4.

(3)

(1)

(2)

70 (1) Ένδειη ανώτατης στάθµης(2) Ένδειη κατώτατης στάθµης(3) Τάπα πλήρωσης/δείκτης στάθµης λαδιύ

12

3

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑΈλεγς της Στάθµης Λαδιύ τυ Κινητήρα

09/08/04 13:19:00 3GKTYC20_040

Page 41: Cbr125r Gr Om

31

Για να λειτυργείτε µε ασάλεια τηµτσικλέτα σας, τα ελαστικά σας πρέπει ναείναι κατάλληλυ τύπυ και µεγέθυς, σε καλήκατάσταση, µε κατάλληλ πέλµα καικατάλληλα υσκωµένα ανάλγα µε τ άρςπυ µεταέρυν. ι ακλυθες σελίδες δίνυνπι λεπτµερείς πληρρίες αναρικά µε τπώς και τ πτε πρέπει να ελέγ!ετε τν αέρατων ελαστικών, πώς να ελέγ!ετε τα ελαστικάσας για τυ!ν θρές, και τι πρέπει να κάνετεταν τα ελαστικά !ρειά"νται επισκευή ήαντικατάσταση.

Η διατήρηση της πίεσης τυ αέρα τωνελαστικών σε ικανπιητικ επίπεδ παρέ!ειτν καλύτερ συνδυασµ !ειρισµύ,µακρ"ωίας τυ πέλµατς των ελαστικών καιάνεσης στην δήγηση. Σε γενικές γραµµές, ταελαστικά πυ δεν είναι καλά υσκωµέναθείρνται ανµιµρα, επηρεά"υναντίστρα τ !ειρισµ και συνήθως ‘‘σκάνε’’λγω υπερθέρµανσης.Υπερλικά υσκωµένα λάστι!α κάνυν τηνδήγηση της µτσικλέτας σας πι δύσκλη,καταστρένται πι εύκλα απ τυ!νανωµαλίες τυ δρµυ και θείρνταιανµιµρα.

Σας συνιστύµε να ελέγ!ετε πτικά τα ελαστικάσας κάθε ρά πριν δηγήσετε και να µετράτετην πίεση τυ αέρα τυς τυλά!ιστν µια ράτ µήνα ή κάθε ρά πυ πιστεύετε τι ταελαστικά σας έ!υν (ευσκώσει λιγάκι.Τα ελαστικά !ωρίς σαµπρέλα έ!υν εν µέρειτην ικαντητα αυτπρστασίας ταντρυπηθύν. Ωστσ, επειδή η διαρρή αέραείναι συνήθως πλύ αργή, πρέπει να κιτάτεπι πρσεκτικά για τυ!ν τρυπήµατα κάθερά πυ κάπι ελαστικ δεν είναι καλάυσκωµέν.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ Πίεση αέρα ελαστικών

Η ρήση ελαστ ι κών πυ είνα ιυπερλικά θαρµένα ή ι καλάυσκωµένα µπρεί να πρκαλέσεισύγκρυση κατά την πία µπρεί νατ ραυµα τ ι σ τ ε ί τ ε σ αρά ή νασκτωθείτε.

Ακλυθήστε λες τις δηγίες αυτύτυ εγειριδίυ πυ αρύν τύσκωµα και τη συντήρηση τωνελαστικών.

09/08/04 13:19:06 3GKTYC20_041

Page 42: Cbr125r Gr Om

32

200 (2,00)225 (2,25)

200 (2,00)225 (2,25)

Να ελέγετε πάντα την πίεση τυ αέρα ταν ταελαστικά είναι ‘‘κρύα’’ ταν η µτσικλέταείναι σταθµευµένη για τρεις ώρες τυλάιστν.Αν ελέγετε την πίεση τυ αέρα ταν ταελαστικά σας είναι ‘‘εστά’’ ταν έετεδηγήσει τη µτσικλέτα έστω και για ναδιανύσετε λίγα ιλιµετρα ι ενδεί"εις θαείναι µεγαλύτερες απ αυτές πυ εµ#ανίνταιταν τα ελαστικά είναι ‘‘κρύα’’. Αυτ είναι#υσικ, γι’ αυτ µην α#ήνετε να διαρρεύσειαέρας απ τα ελαστικά για να αντισταθµιστεί ηένδει"η µε τη συνιστώµενη πίεση αέρα κρύωνελαστικών πυ ενδείκνυται παραπάνω. Αν τκάνετε αυτ, η πίεση τυ αέρα στα ελαστικά θαείναι ανεπαρκής.

%ι συνιστώµενες τιµές πίεσης ταν τα ελαστικάείναι ‘‘κρύα’’:

Κάθε #ρά πυ ελέγετε την πίεση τωνελαστικών, πρέπει να ε"ετάετε επίσης ταπέλµατα και τα τιώµατα των ελαστικών γιατυν #θρές, καταστρ#ές και ύπαρ"η "ένωναντικειµένων σε αυτά:

Επίσης, αν πέσετε σε λακκύ)α ή τυπήσετε σεσκληρ αντικείµεν, σταµατήστε στην άκρη τυδρµυ µε ασ#άλεια σ πι γρήγρα µπρείτεκαι ελέγ"τε πρσεκτικά τα ελαστικά για τυν#θρές.

Κιτά"τε για:Τυν εκδρές και ε"γκώµατα στην πλευράτ υ ε λ ασ τ ι κ ύ ή τ υ π έ λ µ α τ ς .Αντικαταστήστε τ ελαστικ αν )ρείτεεκδρές και ε"γκώµατα.Κψίµατα, αραγές ή ρωγµές στ ελαστικ.Αντικαταστήστε τ ελαστικ αν τ ύ#ασµα ήτα σινιά είναι ευδιάκριτα.Υπερ)λική #θρά πέλµατς.

Μν δηγς

%δηγς κι έναςµν συνδηγς

ΕµπρςΠίσω

ΕµπρςΠίσω

kPa (kgf/cm )

Έλεγς

09/08/04 13:19:14 3GKTYC20_042

Page 43: Cbr125r Gr Om

33

1,5 mm2,0 mm

Αντικαταστήστε τα ελαστικά πριν τ άθς τυπέλµατς στ κέντρ τυ ελαστικύ τάσει τακλυθ ρι:

(1)

(2)

(1) ∆είκτης θράς(2) Σηµεί δείκτη θράς

Ελά#ιστ άθς πέλµατςΕµπρς:Πίσω:

Φθρά τυ πέλµατς τυ ελαστικύ

09/08/04 13:19:19 3GKTYC20_043

Page 44: Cbr125r Gr Om

34

Αν ένα ελαστ ικ ε ίναι τρυπηµ έν ήκατεστραµµέν, πρέπει να τ αντικαταστήσετε,ι να τ επισκευάσετε. πως πρελέθη, έναελαστικ πυ είναι ήδη, είτε πρσωρινά είτεµνιµα, επισκευασµέν θα έει µειωµένηαπδση και θα αναπτύσσει µικρτερεςταύτητες απ ένα καινύρι ελαστικ.

Ακµα και αν ένα ελαστικ έει επισκευαστείαπ επαγγελµατία µε µνιµ εσωτερικµπάλωµα, δε θα είναι ανάλγης πιτητας µεένα καινύρι ελαστικ. ∆εν πρέπει ναυπερ αίνετε τα 80 km/h τις πρώτες 24 ώρες, ή τα120 km/h µετά. Επίσης, µπρεί να µην έετε τηδυναττητα να µετα,έρετε µε ασ,άλειαανάλγ άρς µε αυτ πυ θα µπρύσατε ναµετα,έρετε διαθέτντας καινύρι ελαστικ.Συνεπώς, σας συνιστύµε ανεπι,ύλακτα νααντικαθιστάτε ένα κατεστραµµέν ελαστικ. Ανεπιλέ.ετε να επισκευάσετε ένα ελαστικ, ε α ι ω θ ε ί τ ε τ ι τ ρ ς ε ί ν α ι/υγσταθµισµένς πριν να δηγήσετε τηµτσικλέτα.

Μια πρσωρινή επισκευή, πως ε.ωτερικµπάλωµα στα ελαστικά άνευ σαµπρέλας, µπρείνα µην είναι ασ,αλή για την ανάπτυ.ηκαννικών ταυτήτων και για καννικέςσυνθήκες δήγησης. Αν πραγµατπιείταιπρσωρινή ή έκτακτη επισκευή σε ένα ελαστικ,δηγήστε αργά και πρσετικά τη µτσικλέτασε έναν ε.υσιδτηµέν αντιπρσωπ για νααντικαταστήσει τ ελαστικ. Αν είναι δυνατν,µη µετα,έρετε άλλ άτµ ή ,ρτί µέρι νααντικαταστήσετε τ ελαστικ.

Επισκευή ελαστικών

09/08/04 13:19:24 3GKTYC20_044

Page 45: Cbr125r Gr Om

35

80/90 17M/C 44P

NR73s

100/80 17M/C 52P

NR73s

Τα αρικά ελαστικά της µτσικλέτας σαςσεδιάστηκαν να ανταπκρίννται στιςεπιδσεις της και να παρέυν τν καλύτερδυνατ συνδυασµ ειρισµύ, ρεναρίσµατς,αντής και άνεσης.

Τα συνιστώµενα ελαστικά για τη µτσικλέτασας είναι:

Κάθε ρά πυ αντικαθιστάτε ένα ελαστικ,ρησιµπιείτε ένα ανάλγ τυ αυθεντικύελαστικύ και !ε!αιωθείτε τι τρς είναικαλά τπθετηµένς και ευθυγραµµισµένςµετά την τπθέτηση τυ καινύριυ ελαστικύ.

Πίσω:

Εµπρς:

Τύπς:

Αντικατάσταση ελαστικών

Η τπθέτηση ακατάλληλων ελαστικώνστη µτσικλέτα σας µπρεί ναεπηρεάσει αρνητικά τ ειρισµ και τηνευστάθεια της. Αυτ µπρεί ναπρκαλέσει σύγκρυση κατά την πίαµπρείτε να τραυµατιστείτε σαρά ήνα σκτωθείτε.

Ν α ρ ησ ι µ π ι ε ί τ ε π ά ν τ α τ συνιστώµεν απ αυτ τ εγειρίδιµέγεθς και τύπ ελαστικών.

ελαστικ ωρίς αερθάλαµ,µε πλλαπλ πλέγµα

IRC

IRC

09/08/04 13:19:32 3GKTYC20_045

Page 46: Cbr125r Gr Om

36

Μην τπθετείτε σαµπρέλα µέσα σε ελαστικάνευ σαµπρέλας σε αυτήν την µτσικλέτα.Υπερλική αύηση της θερµκρασίαςµπρεί να πρκαλέσει τ σκάσιµ τηςσαµπρέλας.ρησιµπιείτε µν ελαστικά ωρίςσαµπρέλα γι’ αυτή τη µτσικλέτα. !ι "άντεςείναι σεδιασµένες για ελαστικά ωρίςσαµ πρέλα και τη στιγµ ή απτµ ηςεπιτάυνσης ή $ρεναρίσµατς ένα ελαστικµε σαµπρέλα µπρεί να γλιστρήσει πάνω στη"άντα και να πρκαλέσει γρήγρη διαρρήαέρα απ τ ελαστικ.

Σηµαντικές υπενθυµίσεις ασάλειας

09/08/04 13:19:36 3GKTYC20_046

Page 47: Cbr125r Gr Om

37

πρλέας και τα πίσω ώτα ανάυν πτεγυρίετε τν κεντρικ διακπτη στη θέση ON.Εάν η µτσικλέτα σας είναι σταµατηµένη µετν γενικ διακπτη στη θέση Ν ενώ κινητήρας δεν λειτυργεί, πρλέας και ταπίσω ώτα παραµένυν αναµµένα µεαπτέλεσµα να απρτίεται η µπαταρία.

κεντρικς διακπτης κινητήρα ( ) ρίσκεταικάτω απ τν πίνακα ργάνων.

LOCK(κλείδωµα τιµνιύ)θέση OFF

θέση ON

Τ κλειδί µπρείνα ααιρεθεί.Τ κλειδί µπρείνα ααιρεθεί.Τ κλειδί δεν µπρείνα ααιρεθεί.

Τ τιµνι είναι κλειδωµέν. κινητήρας καιτα ώτα δε λειτυργύν. κινητήρας και τα ώτα δε λειτυργύν.

κινητήρας και τα ώτα λειτυργύν.

(1)

(1) Κεντρικς διακπτης

1

ΚΥΡΙΑ ΜΕΜΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗΚΕΝΤΡΙΚΣ ∆ΙΑΚΠΤΗΣ

Θέση κλειδιύ Ααίρεση κλειδιύΛειτυργία

θέση OFF θέση ON

LOCK

09/08/04 13:19:45 3GKTYC20_047

Page 48: Cbr125r Gr Om

38

Θα ρειαστείτε τν αριθµ κλειδιύ αν ρειαστείπτέ να αντικαταστήσετε τ κλειδί. Φυλάτε έναπλακίδι µε τν αριθµ τυ κλειδιύ σε ασαλέςµέρς.

Η µτσικλέτα αυτή διαθέτει δύ κλειδιά ( )και µια πλακέτα µε τν αριθµ τυ κλειδιύ ( ).

Για να αναπαράγετε κλειδιά, έρτε λα τακλειδιά, ένα πλακίδι µε τν αριθµ τυκλειδ ιύ και τη µτσικλέτα σας σεευσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda.

(2)

(1)

(1) Κλειδιά κεντρικύ διακπτη(2) Πλακίδι µε τν αριθµ τυ κλειδιύ

21

ΚΛΕΙ∆ΙΑ

09/08/04 13:19:51 3GKTYC20_048

Page 49: Cbr125r Gr Om

〈 〉

39

Πατώντας τ κυµπί της µίας, η µία θέτει σελειτυργία τν κινητήρα. Ανατρέτε στη σελίδα

σετικά µε τη διαδικασία εκκίνησης.

Τ κυµπί της µίας ( ) "ρίσκεται δίπλα στσκριπ γκαιύ.

(1)

(1) Κυµπί µίας

52

1Κυµπί µίας

ΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ∆ΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΥΤΙΜΝΙΥΕκτς απ τις µτσικλέτες µε κωδικ U

09/08/04 13:19:57 3GKTYC20_049

Page 50: Cbr125r Gr Om

〈 〉

40

διακπτης για τ σήσιµ τυ κινητήρα ( )ρίσκεται δίπλα στ σκριπ γκαιύ. ταν διακπτης τυ κινητήρα ρίσκεται στη θέση

(RUN), κινητήρας θα λειτυργήσει. ταν διακπτης τυ κινητήρα ρίσκεται στη θέση

(OFF) κινητήρας δεν λειτυργεί. διακπτης υ%ίσταται κυρίως για λγυςασ%αλείας ή για περίπτωση έκτακτης ανάγκηςκαι πρέπει καννικά να παραµένει στη θέση

(RUN).

Τ κυµπί της µίας ( ) ρίσκεται κάτω απ τδιακπτη για τ σήσιµ τυ κινητήρα ( ).Πατώντας τ κυµπί της µίας, η µία θέτει σελειτυργία τν κινητήρα. ταν διακπτης τυκινητήρα ρίσκεται στη θέση (OFF) κινητήρας δεν λειτυργεί. Ανατρέ,τε στη σελίδα

για τη διαδικασία εκκίνησης.

Εάν σταµατήσετε τη µη.ανή σας και κεντρικςδιακπτης ρίσκεται στη θέση Ν ενώ διακπτης για τ σήσιµ τυ κινητήραρίσκεται στη θέση (OFF), πρλέας καιτα πίσω %ώτα παραµένυν αναµµένα µεαπτέλεσµα να αδειάει η µπαταρία.

(1)

(2)

(1) ∆ιακπτης για τ σήσιµ τυ κινητήρα(2) Κυµπί µίας

52

21

1∆ιακπτης για τ σ ήσιµ τυ κινητήρα Κυµπί µίαςΓια U τύπ

09/08/04 13:20:06 3GKTYC20_050

Page 51: Cbr125r Gr Om

41

Πατώντας αυτ τ κυµπί, ηεί η κρνα.

Μετακινείστε τ διακπτη στη θέση (L) γιανα δείετε τι στρίετε αριστερά και στη θέση

(R) για να δείετε τι στρίετε δειά. Πιέστετ διακπτη για να σήσει τ #ως αλλαγήςπρείας (#λας).

Μετακινήστε αυτ τ διακπτη στη θέση(HI) για να επιλέετε τη µεγάλη σκάλα τυ

πρλέα ή στη θέση (LO) για να επιλέετετη µικρή σκάλα.

(1)

(2)

(3)

(1) ∆ιακπτης σκάλας πρλέα(2) ∆ιακπτης #ωτς αλλαγής πρείας (#λας)(3) Κυµπί κρνας

ΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑΤ Υ ΤΙΜ ΝΙ Υ

Κυµπί κρνας ( )

∆ιακπτης !ωτς αλλαγής πρείας (!λας) ( )

∆ιακπτης σκάλας πρ)λέα ( )1

2

3

09/08/04 13:20:14 3GKTYC20_051

Page 52: Cbr125r Gr Om

42

Για να κλειδώσετε τ τιµνι, γυρίστε ταειριστήρια τέρµα πρς τα αριστερά και ύστεραγυρίστε τ κλειδί ( ) στη θέση LOCK πιέ#νταςτ ταυτρνα πρς τα µέσα. Βγάλτε τ κλειδί.

Μη γυρί#ετε τ κλειδί στη θέση LOCK ενώδηγείτε γιατί θα άσετε τν έλεγ τυήµατς.

Για να 'εκλειδώσετε τ τιµνι, γυρίστε τ κλειδίστη θέση OFF.

((AA))

((CC))

(1)

((BB))

(1) Κλειδί κεντρικύ διακπτη(A) Σπρώ'τε πρς τα µέσα(B) Γυρίστε τ στη θέση LOCK(C) Γυρίστε τ στη θέση OFF

1

ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(∆εν απαιτύνται για τη λειτυργία)ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΤΙΜΝΙΥ

Για να κλειδώσετε

Για να %εκλειδώσετε

09/08/04 13:20:21 3GKTYC20_052

Page 53: Cbr125r Gr Om

43

Για να ανίετε τ πίσω κάθισµα ( ), εισάγετετ κλειδί τυ κεντρικύ διακπτη ( ) µέσα στηνκλειδαριά καθίσµατς ( ). Γυρίστε τδειστρα και στη συνέ εια τρα!ήτε τ πίσωκάθισµα πίσω και πάνω συγ ρνως.

Βε!αιωθείτε τι τ κάθισµα έ ει ασαλίσει µετάαπ την τπθέτησή τυ.

Για να τπθετήσετε την πίσω σέλα, περάστε ταδντάκια ( ) στα πίσω στηρίγµατα ( ) στπλαίσι, και µετά πιέστε πρς τα κάτω στ πίσωµέρς της πίσω σέλας.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (5)

(4) Πρε ές ‘‘∆ντια’’(5) -πίσθιι ενδέτες

1

54

32

(1) Πίσω Κάθισµα(2) Κλειδί κεντρικύ διακπτη(3) Κλειδαριά καθίσµατς

Πίσω ΚάθισµαΚΑΘΙΣΜΑ

09/08/04 13:20:30 3GKTYC20_053

Page 54: Cbr125r Gr Om

44

Για να ααιρέστε την µπρστινή σέλα ( ),γάλτε την πίσω σέλα (σελίδα ) και την ίδα( ), και µετά τραήτε την σέλα πρς τα πίσωκαι πάνω.

Τπθετήστε την πίσω σέλα.

Για να τπθετήσετε την µπρστινή σέλα,εισάγετε τν πείρ ( ) στην εσ ή κάτω απ! τπλαίσι και σίτε καλά τη ίδα.

(3) (2)(1)

2

3

143

(1) Μπρστιν! κάθισµα(2) Βίδα

(3) Πείρς

Μπρστιν κάθισµα

09/08/04 13:20:36 3GKTYC20_054

Page 55: Cbr125r Gr Om

45

Ααιρέστε την πίσω σέλα (σελίδα ).Κρεµάστε τα κράνη στα άγκιστρα τηςκλειδαριάς ( ).Τπθετήστε την πίσω σέλα και ασαλίστε την.

ι κλειδαριές κράνυς ρίσκνται κάτω απ! τηνπίσω σέλα.

(1)

(1) Άγκιστρα κλειδαριάς

1

43

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΚΡΑΝΥΣ

Η δήγηση µε τ κράνς κρεµασµένστη κλε ι δαρ ιά τυ µπρε ί ναπρσκρύσει στν πίσω τρ ή στηνπίσω ανάρτηση και να πρκαλέσεισύγκρυση στην πία µπρεί νατραυµατιστείτε σαρά ή να σκτωθείτε.

ρησιµπιείτε την κλειδαριά κράνυςµν ταν η µτσικλέτα είναισταθµευµένη. Μην δηγείτε µε τκράνς ασ αλισµέν απ τη κλειδαριάτυ.

09/08/04 13:20:42 3GKTYC20_055

Page 56: Cbr125r Gr Om

46

3,0 kg

Η πίσω θήκη ( ) ρίσκεται κάτω απ τκάθισµα.

Μη ρίνετε απευθείας νερ υπ πίεση στ ώραυτ, καθώς τ νερ µπρεί να εισωρήσει στώρ απθήκευσης.

Πτέ µην υπεραίνετε τ ανώτατ ρι άρυς. ειρισµς και η ευστάθεια ενδέεται ναεπηρεαστύν σαρά.

ώρς αυτς είναι για ελα%ρά αντικείµενα.Τ %ρτί στν ώρ απθήκευσης δεν πρέπεινα υπεραίνει:

(1)

(1) Πίσω ώρς

1ΠΙΣΩ ΑΠΘΗΚΕΥΤΙΚΣ ΩΡΣ

09/08/04 13:20:49 3GKTYC20_056

Page 57: Cbr125r Gr Om

47

Τ τσαντάκι εγγρά ων ( ) ρίσκεται στη θήκηεγγρά ων ( ) κάτω απ τ πίσω κάθισµα.Αυτ τ εγειρίδι κατυ και άλλα έγγρα απρέπει να υλάγνται σε αυτ τ τσαντάκιεγγρά ων. ταν πλένετε τη µτσικλέταπρσέ!τε να µην εισωρήσει νερ σε αυτ τώρ.

(1)

(2)

(1) Τσαντάκι εγγρά ων(2) Θήκη εγγρά ων

12

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

09/08/04 13:20:54 3GKTYC20_057

Page 58: Cbr125r Gr Om

48

Η κατακρυη ρύθµιση µπρεί να επιτευθείγυρνώντας τις ίδες ( ) και ( ) πρς τα µέσα ήπρς τα έω, ως είναι απαραίτητ.Να σέεστε τυς τπικύς νµυς καικαννισµύς. ((BB)) ((AA))

((AA)) ((BB))

(2) (1)

(A) Πάνω(B) Κάτω

(1) Βίδα (µικρή σκάλα)(2) Βίδα (µεγάλη σκάλα)

21

ΚΑΤΑΚΡΥΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΕΣΜΗΣΠΡΒΛΕΑ

09/08/04 13:21:00 3GKTYC20_058

Page 59: Cbr125r Gr Om

49

Για την ασάλεια σας, είναι πλύ σηµαντικ νααιερώνετε λίγα λεπτά πριν απ κάθε δήγησηγια να ελέγετε την κατάσταση της µτσικλέταςσας περπατώντας γύρω απ αυτήν. Αναντιληθείτε τι υπάρ!ει κάπι πρ"ληµα,"ε"αιωθείτε τι θα τ ρντίσετε πρσωπικά ήτι θα απευθυνθείτε για να τ διρθώσετε σεέναν ευσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda.

Στάθµη λαδιύ τυ κινητήρα συµπληρώστελάδι εάν !ρειά)εται (σελίδα ). Ελέγτε γιατυ!ν διαρρές.

Εµπρς και πίσω ρένα ελέγτε τηλειτυργία τυς. Βε"αιωθείτε τι δεν υπάρ!ειδιαρρή υγρών ρένων (σελίδες ).

Στάθµη ψυκτικύ υγρύ συµπληρώστεψυκτικ υγρ εάν !ρειά)εται. Ελέγτε γιατυ!ν διαρρές (σελίδες ).

Στάθµη καυσίµων γεµίστε τ ρε)ερ"υάρεάν !ρειά)εται (σελίδα ). Ελέγτε γιατυ!ν διαρρές.

1.

3.

2.

4.

21

30

27

25 26

22

ΛΕΙΤΥΡΓΙΑΕΛΕΓΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ∆ΗΓΗΣΗ

Η µ η σ ω σ τ ή σ υ ν τ ή ρ η σ η τ η ςµτσικλέτας σας ή η αδυναµία σας ναδιρθώσετε τυν πρλήµατα πριν νατην δηγήσετε, µπρεί να είναι αιτίαατυήµατς, στ πί µπρεί νατραυµατιστείτε σαρά ή να σκτωθείτε.

Πάντα να πραγµατπιείτε ελέγυςπριν απ τ ην δήγηση και ναδιρθώνετε τυν πρλήµατα.

09/08/04 13:21:09 3GKTYC20_059

Page 60: Cbr125r Gr Om

---

50

Ελαστικά ελέγτε την κατάστασή τυς καιτην πίεση τυ αέρα (σελίδες ).Αλυσίδα µετάδσης κίνησης ελέγτε τηνκατάσταση τυ και τ τγ (σελ. ). Εάνρειάεται, ρυθµίστε την και λιπάνετέ την.Σκριπ γκαιύ #ε#αιωθείτε τι ανίγειµαλά και κλείνει εντελώς σε λες τις θέσειςτυ τιµνιύ (σελίδα ).

∆ιακπτης για τ σ#ήσιµ τυ κινητήρα#ε#αιωθείτε τι λειτυργεί σωστά (σελίδα

).

Φώτα και κρνα ελέγει τι πρ#λέας, τ(ως (ρένυ/πίσω (ως, τ (ως θέσης, τ (ωςτης πινακίδας, τα (λάς, τα ενδεικτικάλαµπάκια και η κρνα δυλέυυν σωστά.

Σύστηµα απκπής της λειτυργίας τυκινητήρα κατά την έκταση τυ πλαγίυ στάντ#ε#αιωθείτε τι λειτυργεί σωστά (σελ.

).

6.

8.

7.

5.

9.

10.

31 36

78

76

40

85

(Μν για τν τύπ U)

09/08/04 13:21:17 3GKTYC20_060

Page 61: Cbr125r Gr Om

51

Πάντα να ακλυθείτε τη διαδικασία εκκίνησηςπυ περιγράεται παρακάτω.

Τ σύστηµα εάτµισης της µτσικλέτας σαςγάει δηλητηριώδες µνείδι τυ άνθρακα.Η στάθµη τυ µνειδίυ τυ άνθρακα µπρείνα αυηθεί γρήγρα σε κλειστύς "ώρυς #πωςείναι τ γκαρά. Μη λειτυργείτε τν κινητήραέ"ντας κλειστή την π#ρτα τυ γκαρά. Ακ#µακαι αν η π#ρτα είναι ανι"τή, λειτυργήστε τνκινητήρα τ#σ #σ "ρειάεται για ναµετακινήσετε τη µτσικλέτα σας έω απ# τγκαρά.

Αυτή η µτσικλέτα διαθέτει ένα σύστηµααπκπής της λειτυργίας τυ κινητήρα µε τηνέκταση τυ πλαγίυ σταντ. ' κινητήρας δεµπρεί να τεθεί σε λειτυργία εάν είναικατεασµέν τ πλάγι σταντ εκτ#ς εάν τκιώτι τα"υτήτων είναι στη θέση νεκρά. Εάν τπλάγι σταντ είναι ανεασµέν, κινητήραςµπρεί να τεθεί σε λειτυργία µε νεκρά, ή µετα"ύτητα και πατηµέν τ συµπλέκτη. Εάν µπειµπρστά κινητήρας µε τ πλάγι σταντκατεασµέν, θα σήσει µ#λις άλετε τα"ύτηταπριν σηκώσετε τ πλάγι σταντ.

Για να πρστατέψετε τν καταλύτη τυσυστήµατς εάτµισης της µτσικλέτας σας,απύγετε τη "ρήση της λειτυργίας τυκινητήρα στ ρελαντί για παρατεταµέν "ρνικ#διάστηµα και "ρησιµπιείτε κατά πρτίµησηαµ#λυδη ενίνη.

Μην κρατάτε τη µία σε λειτυργία γιαπερισσ#τερ απ# 5 δευτερ#λεπτα τη ρά.Αήστε να περάσυν περίπυ 10 δευτερ#λεπταπριν πατήσετε ανά τ κυµπί της µίας.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

09/08/04 13:21:23 3GKTYC20_061

Page 62: Cbr125r Gr Om

52

Πριν θέσετε σε λειτυργία τν κινητήρα, άλτετ κλειδί, γυρίστε τν κεντρικ διακπτη στηθέση ON και εαιωθείτε τι:

Τ κιώτι ταυτήτων είναι στην θέση νεκρά(η ενδεικτική λυνία νεκράς ρίσκεται στηνθέση "Ν).

Η µτσικλέτα αυτή έει ψεκασµ µε αυτµαττσκ. Ακλυθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Η ενδεικτική λυνία λάης PGM-FI (MIL)είναι σησµένη (OFF).

" διακπτης για τ σήσιµ τυ κινητήραείναι στη θέση (RUN).

"πιαδήπτε Θερµκρασία Περιάλλντς:Πατήστε τ κυµπί της µί4ας έντας τσκριπ τυ γκα4ιύ εντελώς κλειστ.

" κινητήρας δε θα λειτυργήσει αν τ σκριπγκα4ιύ είναι τελείως ανιτ (γιατί ηηλ ε κ τ ρν ι κή µ νάδα εµ πδ ί 4 ε ι τ ηντρ6δτηση καυσίµυ).

∆ιαδικασία εκκίνησηςΠρετιµασία

(Μν για τν τύπ U)

09/08/04 13:21:31 3GKTYC20_062

Page 63: Cbr125r Gr Om

〈 〉〈 〉

53

Εάν κινητήρας δεν παίρνει µπρστά µετά αππλλές πρσπάθειες, µπρεί να έει µπυκώσει.

Ανίτε εντελώς τ σκριπ γκαιύ.Πατήστε τ κυµπί της µίας για 5δευτερλεπτα.Μετά ακλυθήστε την καννική διαδικασίαεκκίνησης τυ κινητήρα.Αν κινητήρας εκινήσει µε ασταθές ρελαντί,ανίτε ελα$ρά τ σκριπ τυ γκαιύ.Αν κινητήρας δεν εκινήσει, περιµένετε 10δευτερλεπτα και επαναλά'ετε τα 'ήµατα 13.

Εάν κινητήρας δεν πάρει µπρς µετά απεπαναλαµ'ανµενες πρσπάθειες, µπρεί ναµπυκώσει.

Α$ήστε τ διακπτη για τ σ'ήσιµ τυκινητήρα στη θέση (RUN).Ανίτε εντελώς τ σκριπ γκαιύ.Πατήστε τ κυµπί της µίας για 5δευτερλεπτα.Μετά ακλυθήστε την καννική διαδικασίαεκκίνησης τυ κινητήρα.Αν κινητήρας εκινήσει µε ασταθές ρελαντί,ανίτε ελα$ρά τ σκριπ τυ γκαιύ.Αν κινητήρας δεν εκινήσει, περιµένετε 10δευτερλεπτα και επαναλά'ετε τα 'ήµατα 14.

1.1.2.

3.

4.

2.3.

4.

5.

Μπυκωµένς κινητήραςΓια U τύπΕκτς απ τις µτσικλέτες µε κωδικ U

09/08/04 13:21:38 3GKTYC20_063

Page 64: Cbr125r Gr Om

54

Για να είναι εγγυηµένη η αι πιστία και ιεπ ιδσε ι ς τη ς µ τ σ ικλ έτας , πρέπε ιαπαραιτήτως να πρ σέετε π λύ πώς την δηγείτε στα 500 πρώτα ιλιµετρα.Κατά την περί δ αυτή, απ "ύγετε τιςεκκινήσεις µε αν ιγµέν τέρµα τ γκά#ι και τιςγρήγ ρες επιταύνσεις.

Η µ τ σικλέτα σας είναι σεδιασµένη νασταµατά αυτ µάτως τη λειτ υργία τ ν κινητήρακαι της αντλίας καυσίµων αν η µ τ σικλέτααναπ δ γυρίσει (ένας αισθητήρας µέγιστηςκλίσης σταµατά τη λειτ υργία τ υ συστήµατ ςανά"λεης). Πριν να θέσετε ανά σε λειτ υργίατ ν κινητήρα, πρέπει να στρέψετε τ ν κεντρικδιακπτη στη θέση OFF κι έπειτα ανά στη θέσηON.

ΣΤΡΩΣΙΜ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣύστηµα απκπής της λειτυργίας τυκινητήρα

09/08/04 13:21:42 3GKTYC20_064

Page 65: Cbr125r Gr Om

55

Πριν εκινήσετε, αναδιαάστε τις δηγίες τυκεαλαίυ ‘‘Ασάλεια δήγησης’’ (σελίδες

).

Βεαιωθείτε "τι εύλεκτα υλικά "πως ερ"%ρτάρι ή ύλλα δεν έρ%νται σε επαή µε τσύστηµα εάτµισης "ταν δηγείτε, "τανλειτυργεί στ ρελαντί κινητήρας ήσταθµεύετε τη µτσικλέτα σας.

Βεαιωθείτε "τι έ%ετε καταλάει τη λειτυργίαµη%ανισµύ τυ πλαγίυ σταντ. (ΒλέπεΠΡΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στη σελίδα

και επεηγήσεις για τ ΠΛΑΓΙ ΣΤΑΝΤστη σελίδα ).

Αύ 2εσταθεί κινητήρας, η µτσικλέταείναι έτιµη για δήγηση.Ενώ κινητήρας λειτυργεί στ ρελαντί,πατήστε τη µανέτα τυ συµπλέκτη και τπεντάλ τα%υτήτων για να άλετε την 1η(µικρή) τα%ύτητα.

Αήστε σιγά-σιγά τη µανέτα τυ συµπλέκτηκαι παράλληλα αυήστε πρδευτικά τιςστρές τυ κινητήρα, ανίγντας τ γκά2ι.Για να εκινήσετε απαλά, πρέπει νασυντνί2ετε τ γκά2ι µε τη µανέτα τυσυµπλέκτη.Μ"λις απκτήσει η µτσικλέτα µια µέτριατα%ύτητα, κλείστε τ γκά2ι, πατήστε τηµανέτα τυ συµπλέκτη και άλτε τη 2ητα%ύτητα σηκώνντας τ πεντάλ τωντα%υτήτων.Επαναλάετε τη διαδικασία για να άλετεπρδευτικά την 3η, 4η, 5η και 6η (µεγάλη)τα%ύτητα.

2.

1.

4.

3.

1 12

8565

∆ΗΓΗΣΗ

09/08/04 13:21:49 3GKTYC20_065

Page 66: Cbr125r Gr Om

56

Συντνίστε τ γκάι και τα ρένα για ναεπιτύετε µαλή επιράδυνση.Για να µη µειωθεί η απτελεσµατικτητα τωνρένων και έλεγς της µτσικλέτας,πρέπει να ρησιµπιείτε παράλληλα και τµπρστιν και τ πίσω ρέν και δεν πρέπεινα ρενάρετε πλύ έντνα για να µηνµπλκάρετε τ τρ.

6.

5.

09/08/04 13:21:52 3GKTYC20_066

Page 67: Cbr125r Gr Om

57

Για καννικ ρενάρισµα, ρησιµπιήστε τηµανέτα και τ πεντάλ ρένυ, ενώ παράλληλακάνετε κατέασµα ταύτητας πρσπαθώνταςνα την εναρµνίσετε µε την ταύτητα κίνησης.Για µέγιστ ρενάρισµα, κλείστε τ γκάι καιενεργπιήστε σταθερά τ πεντάλ και τηµανέτα, τραή τε πρς τα µέσα τη µανέτα τυσυµπλέκτη πριν να σταµατήσετε εντελώς για νααπύγετε τ σήσιµ τυ κινητήρα.

!δηγώντας σε υγρές/ρερές συνθήκες ή σεασταθείς επιάνειες, η δυναττητα ελιγµώνκ α ι η α π τ ε λ ε σ µ α τ ι κ τ η τ α τ υρεναρίσµατς ελαττώννται. Σε τέτιεςσυνθήκες ι κινήσεις σας δεν πρέπει να είναιαπτµες. !ι γρήγρες επιταύνσεις, τααπτµα ρεναρίσµατα ή ι απτµεςαλλαγές πρείας µπρύν να πρκαλέσυναπώλεια ελέγυ τυ ήµατς. Για τη δικήσας ασάλεια, να είστε ε αιρετικάπρσεκτικί ταν ρενάρετε , τανεπιταύνετε ή ταν στρίετε.

Αν είναι δυνατ, να ελαττώνετε ταύτητα ήνα ρενάρετε πριν µπείτε σε στρή.Κλείνντας τ γκάι ή ρενάρντας µέσαστη στρή µπρεί να γλιστρήσυν ι τρίκαι να δυσκλευτείτε να κρατήσετε τνέλεγ τυ ήµατς. Τ γλίστρηµα τωντρών µπρεί να πρκαλέσει µείωση τυελέγυ της µτσικλέτας.

Η ανε άρτητη ρήση µν της µανέτας τυρένυ ή τυ πεντάλ τυ ρένυ µειώνει τηνικαντητα ρεναρίσµατς της µτσικλέτας.Η απτµη ρήση των ργάνων ειρισµύτων ρένων µπρεί να πρκαλέσειµπλκάρισµα των τρών, µειώνντας τηδυναττητα ελέγυ της µτσικλέτας.

Σηµαντικές υπενθυµίσεις ασαλείας:

Αν δηγείτε έντας τ πδι πάνω στπεντάλ τυ ρένυ ή τ έρι πάνω στηµανέτα τυ ρένυ, µπρεί να ανάψει τ ωςτων ρένων και να πρκληθεί σύγυση στυςάλλυς δηγύς. Μπρεί επίσης ναπρκληθεί υπερθέρµανση των ρένων καικ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α µ ε ί ω σ η τ η ςαπτελεσµατικτητας τυς.

Στις µεγάλες και απτµες κατηρες ναρησιµπιείτε τη συµπίεση τυ κινητήρα γιανα ρενάρετε, κάνντας κατέασµατα ύ τ η τ α ς κ α ι ρ η σ ι µ π ι ώ ν τ α ςδιακπτµενα (εναλλά ) και τα δύ ρένα.Τ συνεές ρενάρισµα, µπρεί ναυπερθερµάνει τα ρένα και να µειώσει τηναπτελεσµατικτητα τυς.

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ

09/08/04 13:21:59 3GKTYC20_067

Page 68: Cbr125r Gr Om

58

Αύ σταµατήσετε τη µτσικλέτα, άλτενεκρά ταύτητα, στρίψτε τ τιµνι µέριτέρµα πρς τα αριστερά, γυρίστε τν κεντρικδιακπτη στη θέση OFF και γάλτε τ κλειδί."ρησιµπιήστε τ πλάγι σταντ για τηστήρι#η της µτσικλέτας, σ είναισταθµευµένη.

$ σωλήνας ε#άτµισης και σιγαστήραςε#άτµισης θερµαίννται πλύ ταν δηγείτε τσκύτερ και παραµένυν αρκετά &εστά έτσιώστε να πρκαλύν εγκαύµατα αν ταακυµπήσετε, ακµα και αύ σήσετε τνκινητήρα.

Βεαιωθείτε τι εύλεκτα υλικά πως #ερρτάρι ή ύλλα δεν έρνται σε επαή µε τσύστηµα ε#άτµισης ταν σταθµεύετε τηνµτσικλέτα σας.

Να κλειδώνετε τ τιµνι για να πρστατεύετετη µτσικλέτα απ κλπή (σελίδα ).

Φρντίστε να σταθµεύετε τη µτσικλέτα σας σεέδας επίπεδ και σταθερ για να µηναναπδγυρίσει.Αν ρειαστεί να σταθµεύσετε σε µέρς µεελαρά κλίση, ττε θα πρέπει τ µπρστινµέρς της µτσικλέτας να είναι πρς τυψηλτερ µέρς, έτσι ώστε να µειωθεί ηπιθαντητα να κυλήσει απ τ πλάγι σταντ ήνα ανατραπεί.

1.

2.

3.42

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

09/08/04 13:22:05 3GKTYC20_068

Page 69: Cbr125r Gr Om

59

Πάντα να κλειδώνετε τ τιµνι και να µηναήνετε πτέ τ κλειδί στν κεντρικδιακπτη. Η πράη αυτή µπρεί να σαςαίνεται αυτνητη, υπάρυν µωςάνθρωπι πυ την ενύν.Βε"αιωθείτε τι ι πληρρίες καταώρησηςτης µτσικλέτας σας είναι ακρι"είς.Αν είναι δυνατν, σταθµεύετε τη µτσικλέτασε γκαρά% πυ κλειδώνει.&ρησιµπιήστε πρσθετη αντικλεπτικήσυσκευή καλής πιτητας.Γράψτε τ νµα σας, τη διεύθυνση σας καιτ νύµερ τυ τηλεώνυ σας σε αυτ τεγειρίδι ρήσης και να τ έετε πάντα στηµτσικλέτα σας.Πλλές ρές "ρίσκεται η ταυττητα τυκατυ µιας κλεµµένης µτσικλέτας απτις πληρρίες πυ αναγράνται στΕγειρίδι &ρήσης.

*Ν*ΜΑ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΡΙΘΜ*Σ ΤΗΛΕΦΩΝ*Υ:

1.

2.

3.

4.

5.

ΣΥΜΒΥΛΕΣ ΠΡΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠ ΚΛΠΗ

09/08/04 13:22:10 3GKTYC20_069

Page 70: Cbr125r Gr Om

60

Αν η µτσικλέτα σας αναπδγυρίσει ήεµπλακεί σε δυστύηµα, εαιωθείτε τι ευσιδτηµένς αντιπρσωπς της Hondaελέγει λα τα #ωτικά µέρη της, ακµα και ανµπρείτε να κάνετε ρισµένες επισκευές.

Για να σας ηθήσυµε να συντηρείτε σωστά τηµτσικλέτα σας, στις ακλυθες σελίδεςεσωκλείεται ένα 'ρνδιάγραµµα Συντήρησηςκαι ένα αρεί Συντήρησης για τακτικάπργραµµατισµένη συντήρηση.

)ι δηγίες πυ θα ρείτε εδώ, ισύυν µε τηνπρϋπθεση τι ρησιµπιείτε τη µτσικλέτααπκλειστικά για τν σκπ πυ έει σεδιαστεί.Η παρατεταµένη δήγηση µε µεγάλες ταύτητες,ή η δήγηση σε συνθήκες µε ασυνήθιστηυγρασία ή σκνη, απαιτύν συντερησυντήρηση απ’ , τ ι ανα.έρεται στ'ρνδιάγραµµα Συντήρησης. Συµυλευτείτετν ευσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda,σετικά µε συστάσεις πυ α.ρύν τη δική σαςπερίπτωση, ανάλγα µε τις ανάγκες σας και τηρήση της µτσικλέτας.

Η καλή κατάσταση µιας µτσικλέτας είναιαπαραίτητ στιεί για ασ.αλή, ικνµικήκαι ωρίς πρλήµατα δήγηση. Βήθα επίσηςκαι στη µείωση της ατµσ.αιρικής ρύπανσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η µ η σ ω σ τ ή σ υ ν τ ή ρ η σ η τ η ςµτσικλέτας σας ή η αδυναµία σας ναδιρθώσετε τυν πρλήµατα πριν νατην δηγήσετε µπρεί να απτελέσειαιτία πρκλησης ατυήµατς, στ πίµπρεί να τραυµατιστείτε σαρά ή νασκτωθείτε.

Να ακλυθείτε πάνττε τις συστάσειςκαι τα πργράµµατα ελέγυ καισυντήρησης πυ ρίσκνται σε αυτ τεγειρίδι τυ ρήστη.

09/08/04 13:22:16 3GKTYC20_070

Page 71: Cbr125r Gr Om

61

Τ τµήµα αυτ περιλαµάνει δηγίεςαναρικά µε την πραγµατπίηση σηµαντικώνενεργειών συντήρησης. Μπρείτε να πρείτε σεµερικές απ αυτές µε τα εργαλεία πυ σαςπαρένται αν έετε ασικές γνώσειςµηανικής.

Άλλες εργασίες πυ είναι πι δύσκλες καιαπαιτύν ειδικά εργαλεία είναι καλύτερα ναπραγµατπιύνται απ επαγγελµατίες. Ηααίρεση τρύ θα πρέπει καννικά να γίνεταιµν απ ε"υσιδτηµέν τενικ της Honda ήάλλν ειδικευµέν µηανικ. (ι δηγίες πυσυµπεριλαµάννται σε αυτ τ εγειρίδιαρύν µν στη ήθεια τυ ρήστη σεπερίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ακλυθύν µερικές πλύ σηµαντικές δηγίεςασαλείας. Ωστσ, δεν µπρύµε να σαςπρειδπιήσυµε για κάθε επικείµεν κίνδυνπυ µπρεί να πρκύψει κατά τη συντήρηση τηςµτσικλέτας σας. Μν εσείς µπρείτε νααπασίσετε αν θα πρείτε ή ι σε µιαδεδµένη ενέργεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αν δεν ακλυθήσετε σωστά τις δ η γ ί ε ς κ α ι τ ι ς π ρ υ λ ά ε ι ςσυντήρησης µπρεί να τραυµατιστείτεσαρά ή και θανάσιµα.

Να ακλυθείτε πάνττε τις διαδικασίεςκαι τις πρυλάεις πυ εµπεριένταισε αυτ τ εγειρίδι τυ ρήστη.

09/08/04 13:22:21 3GKTYC20_071

Page 72: Cbr125r Gr Om

62

Πριν πρείτε σε πιαδήπτε ενέργειασυντήρησης ή επισκευής εαιωθείτε τι κινητήρας δε λειτυργεί. Αυτ θα σαςηθήσει να εαλείψετε αρκετύς πιθανύςκινδύνυς:

Για να ελα ιστπιήσετε τις πιθαντητεςπυρκαγιάς ή έκρηης, να είστε πρσεκτικίταν δυλεύετε κντά σε εν#ίνη ήµπαταρίες. Να ρησιµπιείτε µν µηεύ&λεκτ διαλύτη και ι εν#ίνη για νακαθαρ ί# ετ ε δ ιά&ρα τµ ήµατα τηςµτσικλέτας. Κρατήστε την µπαταρία καιλα τα τµήµατα της µτσικλέτας πυ έ υνάµεση σ έση µε τα καύσιµα µακριά απαναµµένα τσιγάρα, σπίθες ή &λγες.

Για να απ&ύγετε την ανατρπή τηςµτσυκλέτας, σταθµεύστε την σε σταθερή,επίπεδη επι&άνεια, ρησιµπιώντας τπλάγι σταντ ή ένα ειδικ στήριγµα.

∆ιαάστε τις δηγίες πριν εκινήσετε καιεαιωθείτε τι έ ετε τα απαιτύµεναεργαλεία και τις απαιτύµενες γνώσεις.

Βεαιωθείτε τι υπάρ ει επαρκήςεαερισµς πτε λειτυργείτε τνκινητήρα.

Α&ήστε να κρυώσει κινητήρας και τσύστηµα εάτµισης πριν τα αγγίετε.

Μη λειτυργείτε τν κινητήρα εκτς και αναυτ πρλέπεται απ τ εγ ειρίδι.

Θυµ ηθε ί τ ε τ ι ευσ ιδτηµ ένςαντιπρσωπς της Honda έρει τη µτσικλέτασας καλύτερα απ πινδήπτε και διαθέτειλν τν κατάλληλ επλισµ για να τησυντηρήσει και να την επισκευάσει.

Για να εασ&αλίσετε την καλύτερη δυνατήπιτητα και αιπιστία, να ρησιµπιείτεµν νέα γνήσια ανταλλακτικά της Honda ήανάλγης πιτητας µε αυτά για επισκευή ήαντικατάσταση.

∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τη δηλητηρίαση απ την εκπµπήµνείδιυ τυ άνθρακα απ τ σύστηµαεάτµισης τυ κινητήρα.

Εγκαύµατα απ τα %εστά τµήµατα τηςµτσικλέτας.

Τραυµατισµί απ τα κινητά εαρτήµατατης µτσικλέτας.

09/08/04 13:22:28 3GKTYC20_072

Page 73: Cbr125r Gr Om

* **

63

Σε κάθε πργραµµατισµένη περίδ συντήρησης, να πραγµατπιείτε τυς σετικύς ‘‘Ελέγυς πριν απ την δήγηση’’ (σελίδα ).I: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΛΙΠΑΝΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ 3ΡΕΙΑ4ΕΤΑΙC: ΚΑΘΑΡΙΣΜΣ R: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A: ΡΥΘΜΙΣΗ L: ΛΙΠΑΝΣΗ

ι επισκευές πρέπει να πραγµατπιύνται απ ε9υσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda, εκτς και αν ιδικτήτης διαθέτει τακατάλληλα εργαλεία, τα στιεία για την επισκευή και τις απαραίτητες µηανλγικές γνώσεις. Ανατρέ9τε στ επίσηµ εγειρίδισυνεργείυ της Honda.Για τη δική σας ασBάλεια, συνιστύµε τα αντικείµενα αυτά να επισκευάCνται µν απ ε9υσιδτηµέν αντιπρσωπ τηςHonda.

Τα ακλυθα στιεία απαιτύν στιειώδεις µηανλγικές γνώσεις. Μερικά στιεία (κυρίως αυτά πυ σηµειώννται µε και )ίσως απαιτύν ε9ειδικευµένες τενικές γνώσεις και εργαλεία. ΣυµDυλευτείτε τν αντιπρσωπ της Honda.

Η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται κάθε 2 ρνια Η αντικατάσταση απαιτεί µηανλγικές γνώσεις.Η συντήρηση πρέπει να γίνεται συντερα, ταν δηγείτε σε συνθήκες Dρής ή µε τ γκάCι στ τέρµα.Η συντήρηση πρέπει να γίνεται συντερα, ταν δηγείται σε περιές µε ασυνήθιστη υγρασία ή σκνη.’Fταν ι ενδεί9εις τυ δµετρυ είναι µεγαλύτερες, επαναλάDετε µε τη συντητα πυ ρίCεται εδώ.

Η Honda συνιστά µετά απ κάθε περιδική συντήρηση, να γίνεται δκιµή της µτσικλέτας στ δρµ απ τν ε9υσιδτηµέναντιπρσωπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1)(2)(3)(4)

49

ΡΝ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

09/08/04 13:22:36 3GKTYC20_073

Page 74: Cbr125r Gr Om

××

64

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΦ∆ΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΥΛΕΙΤΥΡΓΙΑ ΓΚΑΙΥΦΙΛΤΡΑΕΡΑΕΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΡΤΕΡΜΠΥΙ∆ΙΑΚΕΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΥΡΜΑΤΙΝΦΙΛΤΡ ΛΑ∆ΙΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΨΥΚΤΙΚ ΥΓΡΨΥΓΕΙΥΣΥΣΤΗΜΑΨΥΗΣ

1.000 km1.000 miΜΗΝΕΣ

10,6

IR

42,56IICCII

8512IICCRIR

II

127,518IIRCII

C

Ανατρέ,τεστιςσελίδες

76

6974

70

25

ΣΥ5ΝΤΗΤΑ

ΣΤΙ5ΕΙ

ΒΑΣΕΙΠΡΤΕΡΑΙΤΗΤΑΣ ΕΝ∆ΕΙΕΙΣ ∆ΜΕΤΡΥ [ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2)ΣΗΜΕΙΩΣΗ (3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (4)

09/08/04 13:22:44 3GKTYC20_074

Page 75: Cbr125r Gr Om

××

---

65

ΑΛΥΣΙ∆ΑΜΕΤΑ∆ΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΥΓΡOΦΡΕΝΩΝΦΘΡΑ ΣΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΩΝΦΡΕΝΩΝΣΥΣΤΗΜΑΦΡΕΝΩΝ∆ΙΑΚΠΤΗΣ ΦΩΤΣ ΦΡΕΝΥΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΕΣΜΗΣ ΠΡΒΛΕΑΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΠΛΑΓΙ ΣΤΑΝΤΑΝΑΡΤΗΣΗΠΑΙΜΑ∆ΙΑ, ΒΙ∆ΕΣ, ΣΥΝ∆ΕΣΜΙΤΡΙ/ΕΛΑΣΤΙΚΑΡΥΛΕΜΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1.000 km1.000 mi

ΜΗΝΕΣ

10,6

I

I

I

I

42,56

IIIIIIII

I

8512

IIIIIIIIII

127,518

IIIIIIII

II

Ανατρέ,τεστις

σελίδες78

21, 2290

21, 909748238584

ΒΑΣΕΙΠΡΤΕΡΑΙΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΗΤΑ

ΣΤΙΕΙ

ΕΝ∆ΕΙΕΙΣ ∆ΜΕΤΡΥ [ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1]

ΚΑΘΕ 1.000 km I, LΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (4)

09/08/04 13:22:52 3GKTYC20_075

Page 76: Cbr125r Gr Om

×

×

66

Τα εργαλεία πυ περιέ νται στην εργαλειθήκηεπιτρέπυν την πραγµατπίηση έκτακτωνεπισκευών καθδν, µικρών ρυθµίσεων καιαντικατάστασης τµηµάτων της µτσικλέτας.

Τα εργαλεία ( ) ρίσκνται στην εργαλειθήκηκάτω απ την πίσω σέλα (σελίδα ).

Τσαντάκι εργαλείωνΡά δς πρέκτασηςΠένσαΣτάνταρ/κατσα ίδι PhillipsΕ,αγωνικ κλειδί 5 mmΠλυγωνικ κλειδί 14 17 mm

Πλυγωνικ κλειδί 10 12 mm µε ανι τάκρ

Πλυγωνικ κλειδί 19 mmΜπυ6κλειδ

(1)

(1) Εργαλειθήκη

143

ΕΡΓΑΛΕΙΘΗΚΗ

09/08/04 13:23:03 3GKTYC20_076

Page 77: Cbr125r Gr Om

67

ι αριθµί σειράς παραγωγής τυ πλαισίυ καιτυ κινητήρα απαιτύνται για την καταώρησητης µτσικλέτας σας. Ίσως να σας ητηθύνκαι απ τν αντιπρσωπ κατά την παραγγελίαανταλλακτικών.Σηµειώστε εδώ τυς αριθµύς για δική σαςευκλία.

ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΥ ΑΡΙΘ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

αριθµς πλαισίυ ( ) είναι αραγµένς στηδε.ιά πλευρά τυ λαιµύ τυ συστήµατςδιεύθυνσης.

αριθµς τυ κινητήρα ( ) είναι αραγµένςστην αριστερή πλευρά τυ στρ/αλθαλάµυ.

(2)(1)

(1) Αριθµς πλαισίυ (2) Αριθµς κινητήρα

1

2

ΑΡΙΘΜΙ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

09/08/04 13:23:10 3GKTYC20_077

Page 78: Cbr125r Gr Om

68

Η ετικέτα κωδικύ ρώµατς ( ) είναικλληµένη στην αριστερή πλευρά τυ πλαισίυ.Η ετικέτα ρησιµεύει ταν παραγγέλνετεανταλλακτικά. Σηµειώστε εδώ τ ρώµα και τνκωδικ για δική σας ευκλία.

ΡΩΜΑ

ΚΩ∆ΙΚ(Σ

(1)

1

(1) Ετικέτα κωδικύ ρώµατς

ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΩ∆ΙΚΥ ΡΩΜΑΤΣ

09/08/04 13:23:17 3GKTYC20_078

Page 79: Cbr125r Gr Om

69

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Κάντε συντήρηση και καθαρισµ, αν η στάθµητυ ρεερυάρ είναι ρατή στ διαανέςτµήµα τυ σωλήνα τυ εαεριστήρα κάρτερ.

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται συ#ντερα,ταν δηγείτε υπ συνθήκες ρ#ής, ή αν ηµτσυκλέτα σας είναι πλυµένη ή έ#ειαναπδγυρίσει.

Ααιρέστε τ πώµα τυ σωλήνα εαεριστήρακάρ τ ε ρ ( ) απ τ σωλ ή ν α κα ιαπστραγγίστε τα κατάλιπα σε κατάλληλδ#εί.Επανατπθετήστε τ πώµα τυ σωλήναεαεριστήρα κάρτερ.

1.

2.

(1)

(1) Πώµα τυ σωλήνα εαεριστήρα κάρτερ

62

1

ΕΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΡΤΕΡ

09/08/04 13:23:24 3GKTYC20_079

Page 80: Cbr125r Gr Om

70

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Η µτσικλέτα σας δεν ρειάεται κανέναεπιπλέν πρσθετ λαδιύ. ρησιµπιείτε τσυνιστώµεν λάδι.

Μην ρησιµπιείτε µη απρρυπαντικά, ήυτικά λάδια ή αγωνιστικά λάδια µε &άση τκαστρέλαι.

Μην ρησιµπιείτε λάδια API SH ή υψηλτερα,πυ έυν µ ια κυκλική ετ ικέτα API‘‘εικνµησης ενέργειας’’ πάνω στ δεί.Ενδέεται να επηρεάσυν τη λίπανση και τηνεπίδση τυ συµπλέκτη.

Μην ρησιµπιείται λάδια µε πρσθεταγραίτη ή µλυ&δενίυ. Αυτά µπρεί ναυπ&αθµίσυν τη λειτυργία τυ συµπλέκτη.

Κατάταη API SG ή υψηλτερα,εκτς των λαδιών πυδιαθέτυν επισήµανσηε ι κ ν µ η σ η ςε ν έ ρ γ ε ι α ς σ τ η νκυκλική ετικέτα API

MA

SAE 10W-30

Honda ‘‘4-STROKE MOTORCYCLEOIL’’ ή ισδύναµ.

Πρτεινµεν Λάδι

Ιώδες

ΠρτυπJASO T 903

62

ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Συνιστώµεν λάδι

∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Κ

09/08/04 13:23:37 3GKTYC20_080

Page 81: Cbr125r Gr Om

71

Πρτυπ JASO T 903Η επιλγή τυ αθµύ ιώδυς τυ λαδιύ τυκινητήρα θα πρέπει να γίνεται άσει της µέσηςατµσ&αιρικής θερµκρασίας της περι'ής πυδηγείτε τη µτσικλέτα σας. ) ακλυθςπίνακας είναι ένας δηγς για την επιλγή τυσωστύ αθµύ ή ιώδυς τυ λαδιύ για τιςδιά&ρες ατµσ&αιρικές θερµκρασίες.

Τ πρτυπ JASO T 903 είναι ένας δείκτης γιατην επ ι λ γή λαδ ιών κ ι νη τήρων γ ιατετρά'ρνυς κινητήρες µτσικλετών.Υπάρ'υν δύ κατηγρίες: ΜΑ και ΜΒ.Τ λάδι πυ συµµρ&ώνεται µε τ πρτυπ έ'ειαντίστι'η ετικέτα πάνω στ δ'εί. Γιαπαράδειγµα, η ακλυθη ετικέτα δεί'νει τηνκατάταη ΜΑ.

(1)

(2)

(1) Κωδικς αριθµς της εταιρείαςπώλησης τυ λαδιύ

(2) Κατάταη τυ λαδιύ

Ιώδες:

09/08/04 13:23:44 3GKTYC20_081

Page 82: Cbr125r Gr Om

72

Η πιτητα τυ λαδιύ τυ κινητήρα είναι έναςπρωταρικς παράγντας πυ επηρεάει τηδιάρκεια ωής τυ κινητήρα. Να αλλάετε τλάδι τυ κινητήρα πως καθρίεται στρνδιάγραµµα συντήρησης (σελίδα ).!ταν δηγείτε σε δρµυς µε πλύ σκνη, θαπρέπει να αλλάετε τ λάδι πι συνά απ , τιπρ#λέπεται στ ρνδιάγραµµα συντήρησης.

Παρακαλύµε να πετάτε τ ρησιµπιηµένλάδι κατά τρπ τέτι, ώστε να µην ρυπαίνετετ περι#άλλν. Πρτείνυµε να τ τπθετείτεσε σ&ραγισµέν δεί και στη συνέεια να τµετα&έρετε στ τπικ κέντρ ανακύκλωσης ήπρατήρι #ενίνης για ανακύκλωση. Μην τπετάτε στα σκυπίδια και µην τ ύνετε στέδα&ς ή τις απετεύσεις.

Τ ρησιµπιηµέν λάδι, σε περίπτωσηπαρατεταµένης επα&ής µε τ δέρµα, µπρεί ναπρκαλέσει καρκίν τυ δέρµατς. Παρλπυ αυτ είναι απίθαν, εκτς και αν ντωςέ ρ ε σ τ ε σ ε ε πα&ή καθη µ ε ρ ι ν ά µ ερησιµπιηµέν λάδι, είναι πρτιµτερ ναπλένετε καλά τα έρια σας µε σαπύνι και νερτ συντµτερ δυνατν µετά απ την επα&ήσας µε αυτ.

Η αλλαγή τυ λαδιύ απαιτεί δυναµκλειδ(ρπκλειδ) Εάν δεν διαθέτετε τ εργαλείαυτ και τις απαραίτητες γνώσεις, θασ υ ν ι σ τ ύ σ α µ ε ν α α ν α θ έ σ ε τ ε σ εε*υσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda ναπραγµατπιήσει αυτές τις εργασίες στηµτσικλέτα σας.

Να αλλάετε τ λάδι ταν κινητήρας είναι σε&υσιλγική θερµκρασία λειτυργίας και ηµτσικλέτα είναι στερεωµένη στ πλάγισταντ, έτσι ώστε να αδειάσει γρήγρα λ τλάδι.

Εάν δεν ρησιµπιήσετε δυναµκλειδ(ρπκλειδ) για αυτή την τπθέτηση,επισκε&θείτε τν αντιπρσωπ της Honda τσυντµτερ δυνατ για να ελέγ*ει εάν έειγίνει σωστά η τπθέτηση.

64

Λάδι κινητήρα

09/08/04 13:23:51 3GKTYC20_082

Page 83: Cbr125r Gr Om

--

73

1,0

25 N·m (2,5 kgf·m)

Τπθετήστε ένα δ εί απστράγγισης κάτωαπ τ πδι.

Τπθετήστε ανά την τάπα πλήρωσης/δείκτηστάθµης λαδιύ.Βάλτε µπρστά τν κινητήρα και αήστε τνστ ρελαντί για 3 5 λεπτά.2 3 λεπτά αύ σ#ήσετε τν κινητήρα,ελέγτε αν τ επίπεδ τυ λαδιύ #ρίσκεταιστην ανώτερη ένδειη τυ δείκτη στάθµης/τάπας πλήρωσης, ταν η µτσικλέτα

#ρίσκεται σε ρθια θέση και σε επίπεδέδας. Βε#αιωθείτε τι δεν υπάρ υνδιαρρές λαδιύ.

Γεµίστε τ κάρτερ µε τ συνιστώµεν λάδι,κατά πρσέγγιση:

Βε#αιωθείτε τι η στεγανπιητική ρδέλαστην τάπα απστράγγισης είναι σε καλήκατάσταση και τπθετήστε την τάπα. Νααντικαθιστάτε τη στεγανπιητική ρδέλακάθε δεύτερη ρά πυ αλλά*ετε λάδια ήκάθε ρά, αν αυτ είναι απαραίτητ.Ρπή Σύσιης Τάπας Απστράγγισης:

Για να απστραγγίσετε τ λάδι, ααιρέστετην τάπα στµίυ πλήρωσης δ είυ λαδιύ/δείκτη στάθµης λαδιύ και την τάπααπστράγγισης λαδιύ ( ) καθώς και τηστεγανπιητική ρδέλα ( ).

2.

1.

3.

4.

5.

6.

(2) (1)

7. (1) Τάπα απστράγγισης λαδιύ(2) Στεγανπιητική ρδέλα

21

09/08/04 13:24:00 3GKTYC20_083

Page 84: Cbr125r Gr Om

74

U27ESR N (DENSO)CR9E (NGK)

U24ESR N (DENSO)CR8E (NGK)

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Απµακρύνετε τυν ακαθαρσίες απ τηάση των µπυ ί.Ααιρέστε τ µπυ ί ρησιµπιώντας τµπυ κλειδ ( ) πυ υπάρει στ κιτεργαλείων.

Απσυνδέστε τις πίπες των µπυ ί ( ) απτα µπυ ί.

Σε καµία περίπτωση µη ρησιµπιείτε µπυ ίµε ακατάλληλ αθµ θερµτητας. Μπρεί ναπρκληθεί σαρή ηµιά στν κινητήρα.

Για ανάπτυη υψηλών ταυτήτων στηνδήγηση:

Συµατ µπυ ί:Συνιστώµενα µπυ ί:

(1)

1.

2.

(2)

(1) Πίπα µπυ ί(2) Μπυ κλειδ

62

1

2

ΜΠΥΙ

ή

ή

09/08/04 13:24:11 3GKTYC20_084

Page 85: Cbr125r Gr Om

75

0,70 0,80 mm

Σίτε τ µπυί:

Ελέγτε τα ηλεκτρδια και την πρσελάνηγια τυν διάρωση ή για τυν ακαθαρσίες.Αν η διάρωση είναι µεγάλη ή αν είναιυπάρει πλύ ρωµιά, αντικαταστήστε τµπυί. Καθαρίστε τα ρεγµένα ή ρώµικαµπυί µε ένα καθαριστικ για µπυί, ήρησιµπιείστε µια συρµάτινη µαλακήύρτσα.Ελέγτε τ διάκεν τυ µπυί ( )ρησιµπιώντας ένα ίλερ τύπυ σύρµατς.Αν απαιτύνται ρυθµίσεις, λυγίστε µεπρσή τ πλευρικ ηλεκτρδι ( ).)ι απστάσεις τυ διάκενυ κυµαίννταιµεταύ:

Με τη ρδέλα τυ µπυί στη θέση της,ιδώστε τ µπυί µε τ έρι σας για νααπύγετε τυν ηµιά στ σπείρωµα.

Εάν τ παλαι πώµα είναι εντάει:1/8 στρές αύ καθίσει.Εάν τπθετείτε ένα νέ πώµα, σίτε τδύ ρές για να απύγετε αλάρωση:

Πρώτα, σίτε τ πώµα:NGK: στρίψτε αύ καθίσει.DENSO: στρίψτε αύ καθίσει.Μετά αλαρώστε τ πώµα.Ακλύθως, σίτε ανά τ πώµα:1/8 στρές αύ καθίσει.

Μη σωστά σιγµέν µπυί µπρεί ναπρκαλέσει λάη στν κινητήρα. Εάν κάπιµπυί είναι πλύ αλαρ, µπρεί ναπρκληθεί ηµιά σε κάπι έµλ. Εάνκάπι µπυί είναι πλύ σιγµέν, µπρεί ναπρκληθεί ηµιά στα σπειρώµατα.

Επανατπθετήστε την πίπα τυ µπυί.Πρσέτε να µην πιάσετε κανένα καλώδι.

(4)(3)

a)

b)c)

3.

4.

5.

6.

7.

(3) ∆ιάκεν µπυί (4) Πλευρικ ηλεκτρδι

3/41/2

3

4

09/08/04 13:24:22 3GKTYC20_085

Page 86: Cbr125r Gr Om

76

2 6 mm

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Μετρήστε τ τγ της λαής στη λάντατης λαής γκαιύ. καννικς τγς θα πρέπει να είναιπερίπυ:

Για να ρυθµίσετε τ τγ, απµακρύνετε τηάση της ντίας γκαιύ ( ), έπειτα &αλαρώστετ παιµάδι ασάλισης ( ) και στρέψτε τρυθµιστή ( ).

Ελέγτε την µαλή περιστρή τυ σκριπ τυγκαιύ σε λες τις θέσεις, στρίντας σττιµνι και πρς τις δύ πλευρές.

Μετά τη ρύθµιση, σίτε τ παιµάδι ασάλισηςκαι επαναέρετε τη άση της ντίας γκαιύ.

1.

2.

((AA))

((BB))

(1)

(2) (3)

(1) Βάση ντίας γκαιύ(2) Παιµάδι συγκράτησης(3) Ρυθµιστής

(A) Αύηση(B) Μείωση

62

21

3

ΛΕΙΤΥΡΓΙΑ ΓΚΑΙΥ

09/08/04 13:24:31 3GKTYC20_086

Page 87: Cbr125r Gr Om

77

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Τ ψυκτικ υγρ πρέπει να αντικαθίσταται απέναν ευσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda,εκτς και αν ιδικτήτης διαθέτει τα κατάλληλαεργαλεία, τα στι&εία για την επισκευή και τιςαπαραίτητες µη&ανλγικές γνώσεις. Ανατρέτεσε ένα επίσηµ Εγ&ειρίδι Σέρ*ις της Honda.

Να πρσθέτετε πάντα ψυκτικ υγρ στ δ&εί.Μην επι&ειρήσετε να πρσθέσετε ψυκτικ υγρααιρώντας την τάπα τυ ψυγείυ.

62

ΨΥΚΤΙΚ ΥΓΡ

Αντικατάσταση ψυκτικύ υγρύΑν γάλετε την τάπα τυ ψυγείυ ενώ κινητήρας είναι ακµα εστς µπρεί ναπετατεί τ ψυκτικ υγρ και να σαςπρκαλέσει σαρά εγκαύµατα.

Να αήνετε πάντα τν κινητήρα και τψ υ γ ε ί ν α κ ρ υ ώ σ υ ν π ρ ι ν ν αααιρέσετε την τάπα τυ ψυγείυ.

09/08/04 13:24:37 3GKTYC20_087

Page 88: Cbr125r Gr Om

-78

25 35 mm

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Κυλήστε την µτσικλέτα πρς τα εµπρς.Σταµατήστε. Ελέγτε τν τγ της αλυσίδαςκίνησης. Επαναλά ετε τη διαδικασία αρκετέςρές. τγς της αλυσίδας κίνησης πρέπεινα παραµένει σταθερς. Αν κάπια τµήµατατης αλυσίδας έ"υν περισστερ τγ απάλλα, αυτ σηµαίνει τι κάπιι κρίκι έ"υνκλλήσει ή έ"υν παραµρωθεί. Κάτι τέτιµπρεί να διρθωθεί συ"νά λιπαίνντας τηναλυσίδα.

Ελέγτε τ τγ στ κάτω µέρς τηςαλυσίδας, στ µεσδιάστηµα της απστασηςµεταύ των γραναιών. τγς τυ ιµάντα πρέπει να ρυθµιστεί µετέτι τρπ ώστε να επιτρέπεται ηακλυθη κατακρυη διαδρµή αλυσίδαςµε τ "έρι:

Σ ήστε τν κινητήρα, στερεώστε τηµτσικλέτα στ πλάγι στάντ και άλτενεκρά.

Έλεγ"ς:

Η διάρκεια ωής της αλυσίδας ( ) εαρτάταιαπ τη σωστή λίπανση και ρύθµισή της. Η κακήσυντήρηση µπρεί να δηγήσει σε πρωρηθρά ή να πρκαλέσει ηµιά "ι µν στηναλυσίδα αλλά και στα γρανάια.Πρέπει να ελέγ"ετε, να ρυθµίετε και ναλιπαίνετε την αλυσίδα κατά τη διάρκεια τυελέγ"υ πριν την δήγηση (σελίδα ). Σεπερίπτωση σκληρής "ρήσης ή ταν δηγείτε σεπερι"ές µε ασυνήθιστα πλλή σκνη ή λάσπη,είναι απαραίτητη η συ"ντερη συντήρηση.

(1)

3.

1.

2.

(1) Αλυσίδα µετάδσης κίνησης

62

1

49

ΑΛΥΣΙ∆Α ΜΕΤΑ∆ΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

09/08/04 13:24:48 3GKTYC20_088

Page 89: Cbr125r Gr Om

*******

**

79

Κατεστραµµένγρανά ι ∆ντια

Φθαρµέν γρανά ι∆ντια

∆ντια γρανα ιύ σε καλή κατάσταση

Κυλήστε τη µτσικλέτα πρς τα εµπρς.Σταµατήστε και στηρίτε τη µτσικλέτα στπλάγι σταντ. Ελέγτε την αλυσίδα και ταγρανά ια µήπως παρυσιά υν τα ακλυθα:

#ταν ι κύλινδρι της αλυσίδας έ$υν υπστεί%λά%η, ι άνες έ$υν $αλαρώσει ή τα -ringsλε ίπυν , ττε η αλυσ ίδα πρέπε ι νααντικατασταθεί. ’#ταν η αλυσίδα είναι στεγνή ήπαρυσιά ει σηµάδια σκυριάς πρέπει ναλιπανθεί περισστερ. /εκλλήστε καιγρασάρετε τυς παραµρ0ωµένυς ήκλληµένυς κρίκυς. Αν δεν µπρείτε να τυςεκλλήσετε, ττε η αλυσίδα πρέπει νααντικατασταθεί.

2αλασµένι κύλινδρι2αλαρί άνεςΣτεγνί ή σκυριασµένι κρίκιΠαραµρ0ωµένι ή κλληµένι κρίκιΥπερ%λική 0θράΑκατάλληλη ρύθµισηΚατεστραµµένι ή 2αµένι δακτύλιι-5ΓΡΑΝΑ9ΙΑ

∆ντια υπερ%λικά 0θαρµένα∆ντια σπασµένα ή κατεστραµµένα

4.

ΑΛΥΣΙ∆ΑΜΕΤΑ∆5ΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΑντικατάσταση Αντικατάσταση

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

09/08/04 13:24:54 3GKTYC20_089

Page 90: Cbr125r Gr Om

80

25 35 mm

Ρύθµιση: τγς της αλυσίδας πρέπει να ελέγεται κιαν είναι απαραίτητ, να ρυθµίεται κάθε 1.000ιλιµετρα. Σε περίπτωση παρατεταµένηςρήσης µε µεγάλη ταύτητα ή µε συνέςγρήγρες επιταύνσεις, είναι απαραίτητ ναγίνεται πι συνά η ρύθµιση τυ τγυ τηςαλυσίδας µετάδσης κίνησης.

Για να ρυθµίσετε της αλυσίδας µετάδσηςκίνησης, ακλυθήστε την παρακάτωδιαδικασία:

Περιστρέψτε και τα δύ πα'ιµάδια ρύθµισηςτης αλυσίδας µετάδσης ( ) κατά ίσ αριθµστρ*ών, ώσπυ να επιτευθεί σωστςτγς στην αλυσίδα. Στρίψτε τα πα'ιµάδιαρύθµισης δε'ιστρ*α για να τεντώσετε τηναλυσίδα ή αριστερστρ*α για να αυ'ήσετετ τγ. Ρυθµίστε τν τγ της αλυσίδαςστ µεσδιάστηµα της απστασης µετα'ύτυ γραναιύ τυ εµπρς και τυ πίσωτρύ. Κυλήστε τη µτσικλέτα πρς ταεµπρς. Σταµατήστε και στηρί'τε τηµτσικλέτα στ πλάγι σταντ. Ελέγ'τε 'ανάτν τγ της αλυσίδας. τγς της αλυσίδας πρέπει να είναι:

.αλαρώστε τα πα'ιµάδια συγκράτησης τηςαλυσίδας µετάδσης κίνησης ( ) και στις δύπλευρές τυ κινητύ /ραίνα.

.αλαρώστε τ πα'ιµάδι τυ πίσω ά'να ( ).

Στηρί'τε τη µτσικλέτα στ πλάγι σταντ µετ κι/ώτι ταυτήτων στη θέση νεκρά και τνκεντρικ διακπτη στη θέση off.

(1)

(3)

(4)

(5) (2)

1.

(4) Σηµάδι ρύθµισης αλυσίδας(5) Πίσω άκρα ρυθµιστικών αραγών

(1) Πα'ιµάδι πίσω ά'να(2) Πα'ιµάδι συγκράτησης της αλυσίδας

µετάδσης κίνησης(3) Πα'ιµάδι ρύθµισης αλυσίδας µετάδσης

κίνησης

2.3.

4.

1

3

2

09/08/04 13:25:04 3GKTYC20_090

Page 91: Cbr125r Gr Om

81

59 N·m (6,0 kgf·m)

Ελέγτε την ευθυγράµµιση τυ άνα τυπίσω τρύ εασαλίντας τι ι δείκτεςτ υ ρυ θµ ι σ τ ή τ η ς αλ υσ ί δα ς ( )ευθυγραµµίνται µε την πίσω ακµή ( ) τωνρυθµιστικών αραγών.Και αριστερς και δεις δείκτης πρέπεινα συµωνύν. Αν άνας τυ τρύ δενείναι σωστά ευθυγραµµισµένς, περιστρέψτετ αριστερ ή δει ρυθµιστικ παιµάδιµέρι να συµπέσυν ι ενδείεις µε τ πίσωακµή των ρυθµιστικών αραγών κι ύστεραελέγτε για άλλη µια ρά τ τγ τηςαλυσίδας.Σίτε τ παιµάδι τυ πίσω άνα στηνκαθρισµένη ρπή σύσιης. Ρπήπαιµαδιύ πίσω άνα:

Εάν δεν ρησιµπιήσετε δυναµκλειδ(ρπκλειδ) για αυτή την τπθέτηση,επισκεθείτε τν αντιπρσωπ της Honda τσυντµτερ δυνατ για να ελέγει εάν έειγίνει σωστά η τπθέτηση.

Σίτε τα παιµάδια ρύθµισης της αλυσίδαςελαρά και στη συνέεια σίτε ταπαιµάδια συγκράτησης της αλυσίδαςρησιµπιώντας τ κατάλληλ κλειδί.Ελέγτε ανά τν τγ της αλυσίδας.

5.

6.

7.

5

8.

4

09/08/04 13:25:11 3GKTYC20_091

Page 92: Cbr125r Gr Om

82

DID428VI3 124LE

50 mm

25 35 mm

Έλεγς για πιθανές θρές:ταν ρυθµίετε την αλυσίδα, ελέγτε τηνένδειη θράς της αλυσίδας. Αν η κ κκινηώνη ( ) στην ετικέτα ευθυγραµµίεται µε τενδεικτικ $έλς ( ) τυ ρυθµιστή της αλυσίδας,αύ έει ρυθµιστεί κατάλληλα τ γς, τ τε ηαλυσίδα είναι υπερ$λικά θαρµένη και πρέπεινα αντικατασταθεί. Η κατάλληλη ρύθµιση για ττ γ είναι:

Η µτσικλέτα αυτή έει αλυσίδα µετάδσηςκίνησης, για την πία απαιτείται ειδικ εργαλεί για τ κ ψιµ και τ στερέωµά της. Μηρησιµπιείτε κιν αλυσίδα µαί µ’ αυτ ν τνιµάντα. Απευθυνθείτε στν ευσιδτηµέναντιπρ σωπ της Honda.

Αντικατάσταση της αλυσίδας:

Μπρεί να πρκληθεί ηµιά στ κατώτερµέρς τυ πλαισίυ απ υπερ$λική αλάρωσητυ τ γυ της αλυσίδας:

(6)

(7)

(6) Κ κκινη ώνη (7) Ένδειη-$έλς

67

09/08/04 13:25:19 3GKTYC20_092

Page 93: Cbr125r Gr Om

83

Να λιπαίνετε την αλυσίδα κάθε 1.000 ιλιµετραή νωρίτερα, αν σας αίνεται στεγνς.

Λίπανση και καθαρισµς:

Η αλυσίδα µετάδ!σης κίνησης αυτής τηςµ!τ!σικλέτας διαθέτει δακτύλι!υς-% ανάµεσαστ!υς κρίκ!υς. Αυτ!ί κατακρατ!ύν τ! γράσ!στ! εσωτερικ της αλυσίδας κι έτσι αυ'άνεται ηδιάρκεια (ωής τ!υ.Τα !-oring τ!υ ιµάντα µπ!ρεί να πάθ!υν (ηµιάαν ! καθαρισµς γίνει µε ατµ µε µηανήµατακαθαρισµ!ύ υψηλής πίεσης ή µε κάπ!ιαδιαλυτικά. Καθαρίστε τις πλευρικές επιάνειεςτης αλυσίδας µε στεγν πανί. Μη σκ!υπί(ετε µε2!ύρτσα τα !-oring. Τ! 2!ύρτσισµα θα τακαταστρέψει. Σκ!υπίστε τα και λιπάνετέ τα µν!µε 2αλ2!λίνη SAE 80 ή 90. Τα λιπαντικάαλυσίδας π!υ διατίθενται στ! εµπρι! µπ!ρείνα πρ!καλέσ!υν (ηµιά στ!υς ελαστικ!ύς στα !-oring.

09/08/04 13:25:23 3GKTYC20_093

Page 94: Cbr125r Gr Om

84

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Να επιθεωρείτε πρσεκτικά εάν λα ταπαιµάδια ασαλείας της µπρστινής και τηςπίσω ανάρτησης είναι καλά σιγµένα.

Έδραν πίσω ψαλιδιύ–αυτ µπρεί ναελεγ#θεί πιέ$ντας µε δύναµη στ πλευρ τυπίσω τρ#ύ µε την µτσικλέτα σε τάκστήριης. Ελέγ#ντας για τ$γυς τυεδράνυ τυ πίσω ψαλιδιύ.

Ελέγτε την λειτυργία τυ µπρστινύπιρυνιύ, µπλκάρντας τ µπρστινρέν και πιέ$ντας µε δύναµη πάνω –κάτωτ πιρύνι. Η ανάρτηση θα πρέπει ναλειτυργεί µαλά, #ωρίς διαρρές λαδιύ.

1.

2.

3.

62

ΕΛΕΓΣ ΜΠΡΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

09/08/04 13:25:29 3GKTYC20_094

Page 95: Cbr125r Gr Om

85

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Εάν τ πλάγι σταντ δε λειτυργεί σύµωνα µετην παραπάνω περιγραή, απευθυνθείτε στναντιπρσωπ της Honda για επισκευή.

Έλεγ'ς λειτυργίας:

Πραγµατπιήστε τις ακλυθες εργασίεςσυντήρησης σύµωνα µε τ *ρνδιάγραµµαΣυντήρησης.

Ελέγτε τ ελατήρι τυ πλευρικύ σταντ( ) για πιθανές .ηµιές ή 'αλάρωση και τσυγκρτηµα τυ πλευρικύ σταντ γιαελευθερία στην κίνηση.Να ελέγ'ετε τ σύστηµα απκπής τηςλειτυργίας ανάλεης κατά την έκταση τυπλευρικύ σταντ:Ανε0είτε στη µτσικλέτα, σηκώστε τπλευρικ σταντ και 0άλτε νεκρά.Βάλτε µπρστά τν κινητήρα καικρατώντας πατηµέν τ συµπλέκτη, 0άλτετα'ύτητα.Κατε0άστε τ πλευρικ σταντ. κινητήρας θα πρέπει να σ0ήσει καθώςκατε0ά.ετε τ πλευρικ σταντ.

(1)

1.

2.

3.(1) Ελατήρι πλάγιυ σταντ

1

62

ΠΛΑΓΙ ΣΤΑΝΤ

09/08/04 13:25:37 3GKTYC20_095

Page 96: Cbr125r Gr Om

86

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Μην πατάτε την µανέτα τυ ρένυ ταν έετεγάλει τν τρ απ τη µτσικλέτα. Ταέµλα της δαγκάνας θα πετατύν απ τνκύλινδρ µε απτέλεσµα να πρκληθεί διαρρήυγρών ρένων. Εάν συµεί αυτ, θα ρειαστείεπισκευή τ σύστηµα ρένων. Για την εργασίααυτή, απευθυνθείτε στν ευσιδτηµέναντιπρσωπ της Honda.

Ααιρέστε τν εµπρς άνα ( ) και τντρ.

Ααιρέστε τη ίδα τυ εµπρς άνα ( ).

Βγάλτε την ντί/α τυ ταύµετρυ ( )σπρώνντας την πρεή ( ).

Ανασηκώστε τν µπρστιν τρ απ τέδας, ά/ντας έναν τάκ κάτω απ τνκινητήρα.

2.

1.

(1)

3.4.

(3)

(2)

(4)

(1) Ντί/α ταύµετρυ(2) Πείρς(3) Παιµάδι µπρστινύ άνα(4) Μπρστινς άνας τρύ

62

32

4

1

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΩΝ

Α αίρεση Μπρστινύ Τρύ

09/08/04 13:25:47 3GKTYC20_096

Page 97: Cbr125r Gr Om

87

59 N·m (6,0 kgf·m)

Ακλυθήστε τη διαδικασία ααίρεσης.Τπθετήστε τ µπρστιν τρ ανάµεσαστις µπυκάλες τυ πιρυνιύ και εισάγετε τµπρστιν άνα τρύ απ τη δειάπλευρά, µέσω της δειά µπυκάλας τυπιρυνιύ και της πλήµνης τυ τρύ.

Εάν δεν ρησιµπιήσατε δυναµκλειδ(ρπκλειδ) για την τπθέτηση, απευθυνθείτε

τ συντµτερ δυνατ σε έναν αντιπρσωπτης Honda για να επι)ε)αιώσει τι η τπθέτησηέγινε σωστά. Μια λανθασµένη τπθέτησηµπρεί να µεταραστεί σε απώλεια τηςαπδσης των ρένων.

,ταν τπθετείτε τν τρ, στερεώστεπρσεκτικά τ δίσκ τυ ρένυ ανάµεσα στατακάκια των ρένων για να απύγετε τυν-ηµιές σε αυτά.

Αύ τπθετήσετε τν τρ, πατήστε τρέν αρκετές ρές και ελέγτε αν τρςπεριστρέεται ελεύθερα ταν τ αήνετε.

Σίτε τ παιµάδι τυ µπρστινύ άνατρύ στην καθρισµένη ρπή σύσιης.Καθρισµένη ρπή παιµαδιύ µπρστινύάνα:

Πρσέτε τ δντάκι ( ) στην αριστερήµπυκάλα τυ πιρυνιύ να είναι µέσα στκυτί γρανα-ιύ τυ ταυµέτρυ.

1.

2.

3.

4.

(4)

(4) ∆ντάκι

4

Τπθέτηση µπρστινύ τρύ

09/08/04 13:25:57 3GKTYC20_097

Page 98: Cbr125r Gr Om

88

Ανασηκώστε τν πίσω τρ απ τ έδας,άντας έναν τάκ κάτω απ τν κινητήρα.αλαρώστε τα παιµάδια ασάλισης ( ) καιτα παιµάδια ρύθµισης της αλυσίδαςµετάδσης κίνησης ( ).

Ααιρέστε τν άνα τυ πίσω τρύ ( ),τυς πλευρικύς δακτυλίυς και τν πίσωτρ απ τ πίσω ψαλίδι.

Ααιρέστε τ παιµάδι τυ πίσω άνα ( ).Ααιρέστε την αλυσίδα µετάδσης κίνησης( ) απ τ γρανάι της, σπρώνντας τνπίσω τρ πρς τα εµπρς.

Μην πατάτε τ πετάλι τυ ρένυ ταν έετεγάλει τν τρ απ τη µτσικλέτα. Τέµλ της δαγκάνας θα πετατεί απ τνκύλινδρ και θα διαύγυν υγρά ρένων. Εάνσυµεί αυτ, θα ρειαστεί συντήρηση τυσυστήµατς ρένων. Για την εργασία αυτή,απευθυνθείτε στ ευσιδτηµέν συνεργείτης Honda.

(2)

(2)

(1)

(1)(5)

(3)

(4)

(3) Παιµάδι πίσω άνα(4) Αλυσίδα µετάδσης κίνησης

1.

2.

3.4.

5.

(5) Πίσω άνας τρύ

(1) Παιµάδια συγκράτησης τηςαλυσίδας µετάδσης κίνησης

(2) Παιµάδια ρύθµισης αλυσίδας κίνησης

4

2

1

3

5Ααίρεση Πίσω Τρ ύ

09/08/04 13:26:08 3GKTYC20_098

Page 99: Cbr125r Gr Om

89

59 N·m (6,0 kgf·m)

Τπθέτηση:Για να τπθετήσετε τν πίσω τρ,ακλυθήστε την αντίστρη διαδικασία.

Τπθετήστε την αλυσίδα πάνω στ γρανάικίνησης.

Ρυθµίστε την αλυσίδα (σελ. ).

$ταν τπθετείτε τν τρ, στερεώστεπρσεκτικά τ δίσκ τυ ρένυ ανάµεσα στατακάκια των ρένων για να απύγετε τυνηµιές σε αυτά.

Σί(τε τη )ίδα τυ ά(να στην καθρισµένηρπή:

Τπθετήστε τ πα(ιµάδι τυ πίσω ά(να.Τπθετήστε τν ά(να τυ πίσω τρύ,τυς πλευρικύς δακτυλίυς και τν πίσωτρ στ πίσω ψαλίδι.

Εάν δεν ρησιµπιήσατε δυναµκλειδ(ρπκλειδ) για την τπθέτηση, απευθυνθείτετ συντµτερ δυνατ σε έναν αντιπρσωπτης Honda για να επι)ε)αιώσει τι η τπθέτησηέγινε σωστά. Μια λανθασµένη τπθέτησηµπρεί να µεταραστεί σε απώλεια τηςαπδσης των ρένων.

Αύ τπθετήσετε τν τρ, πατήστε τρέν αρκετές ρές και ελέγ(τε αν τρςπεριστρέεται ελεύθερα. Ελέγ(τε (ανά τντρ αν τ ρέν δεν ‘‘πιάνει’’ ή αν τρςδεν περιστρέεται ελεύθερα.

Βε)αιωθείτε τι η σισµή ( ) στν )ραίνατης δαγκάνας τυ ρένυ ( ) είναιτπθετηµένη στην πρε(ή ( ) στ πίσωψαλίδι ( ).

1.

2.

3.4.5.

(7)

(6)

(9)

(8)

(6) Εγκπή(7) Βάση δαγκάνας τυ ρένυ

(8) Πρε(ή(9) Πίσω ψαλίδι

80

67

89

09/08/04 13:26:20 3GKTYC20_099

Page 100: Cbr125r Gr Om

〈 〉

90

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Ελέγτε τις εγκπές ένδειης θράς ( ) σεκάθε τακάκι.Αν κάπι τακάκι έει θαρεί σε άθς µέρι τιςεγκπές, τ τε αντικαταστήστε και τα δύτακάκια. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτεστ ευσιδτηµέν συνεργεί της Honda.

Η θρά στα τακάκια των ρένων εαρτάταιαπ τ π σ σκληρή ρήση γίνεται, απ τντρ π δήγησης και απ τις συνθήκες τυδστρώµατς. (Γενικά, τα τακάκια θείρνταιγρηγρ τερα ταν δηγείτε σε υγρύς καιρώµικυς δρ µυς).Να ελέγετε τα τακάκια σε κάθε τακτικήσυντήρηση (σελίδα ).

(1)

(1) Ενδεικτικές εγκπές θράς

ΜΠΡΣΤΙΝ ΦΡΕΝ

62

65

1

ΦΘΡΑ ΣΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Μπρστινά ρένα

09/08/04 13:26:28 3GKTYC20_100

Page 101: Cbr125r Gr Om

〈 〉

91

Ελέγτε τις εγκπές ένδειης θράς ( ) σεκάθε τακάκι.Αν κάπι τακάκι έει θαρεί σε άθς µέρι τιςεγκπές, ττε αντικαταστήστε και τα δύτακάκια. Για την εργασία αυτή, απευθυνθείτεστ ευσιδτηµέν συνεργεί της Honda.

(1)

(1) Ενδεικτικές εγκπές θράς

ΠΙΣΩ ΦΡΕΝ11

Πίσω ρένα

09/08/04 13:26:32 3GKTYC20_101

Page 102: Cbr125r Gr Om

92

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα. Μία µπαταρία πεταµένη µε λάθς τρπ µπρεί

να πρκαλέσει µλυνση στ περιάλλν καιστην ανθρώπινη υγεία.Πάντα να συµµρώνεστε µε την τπικήνµθεσία για την απρριψη των µπαταριών.

Αυτ τ σύµλ στην µπαταρία τιαυτ τ πρϊν δε θα πρέπει ναµετα%ειριστεί σαν ικιακ απρριµµα.

Η µπαταρία σας είναι τέτιυ τύπυ πυ δεν%ρειά'εται συντήρηση και µπρεί νακαταστραεί µνιµα αν µετακινηθεί η λωρίδαπωµάτων της.

∆ε %ρειά'εται να ελέγ%ετε τη στάθµη τυηλεκτρλύτη µπαταρίας ή να συµπληρώνετεαπσταγµέν νερ γιατί τύπς αυτής τηςµπαταρίας δε %ρειά'εται συντήρηση. Εάν ηµπαταρία αίνεται να είναι άδεια ή/καιπαρυσ ι ά ' ε ι δ ι αρρ έ ς η λ ε κ τ ρ λ ύ τη(πρκαλώντας δυσκλίες στην εκκίνηση ή άλλαηλεκτρικά πρλήµατα), επικινωνήστε µε τνευσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda.

62

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η µπαταρία εκλύει εκρηκτικά υδργνααέρια κατά την καννική λειτυργία της.

Μια σπίθα ή µια λγα µπρεί ναπρκαλέσει µια τσ δυνατή έκρηη στηµπαταρία, η πία είναι ικανή να σαςτραυµατίσει σαρά ή και θανάσιµα.

Να ράτε πρστατευτικά ρύ!α καιπρστατευτικ κάλυµµα πρσώπυ, ήνα εµπιστεύεστε τη συντήρηση τηςµπαταρίας σας σε ειδικ µη!ανικ.

09/08/04 13:26:39 3GKTYC20_102

Page 103: Cbr125r Gr Om

93

Η µπαταρία ( ) ρίσκεται στη θήκη µπαταρίαςκάτω απ την µπρστινή σέλα.

Βεαιωθείτε τι γενικς διακπτηςρίσκεται στη θέση OFF.

Α!αίρεση:

Ελέγ$τε τι λες ι ίδες και ι άλλισύνδεσµι είναι σ!ικτά στερεωµένι.

Ακλυθήστε την αντίστρ!η σειρά για τηντπθέτηση των µερών. Βεαιωθείτε τισυνδέετε πρώτα τ θετικ (+) ακρδέκτη καιµετά τν αρνητικ (–).

Τπθέτηση:

Βγάλτε τη µπαταρία απ τη θήκη µπαταρίας.

Αρ+ικά απσυνδέστε τν αρνητικ (–) πλ( ) απ την µπαταρία, µετά απσυνδέστε τθετικ (+) πλ ( ).

Βγάλτε τ κλιπ ( ) και ανί$τε τ καπάκι τηςµπαταρίας ( ).

Α!αιρέστε τ µπρστιν κάθισµα (σελίδα).

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

(3) (1)

(4)

(5)

(2)

(1) Μπαταρία(2) Κλιπ(3) Κάλυµµα µπαταρίας(4) Αρνητικς (–) πλς µπαταρίας(5) Θετικς (+) πλς µπαταρίας

1

442

3

45

09/08/04 13:26:51 3GKTYC20_103

Page 104: Cbr125r Gr Om

94

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Μη ρησιµπιείτε πτέ ασάλεια διαρετικήςέντασης απ την καθρισµένη. Κάτι τέτιµπρεί να πρκαλέσει σαρή λάη στηλεκτρικ σύστηµα ή πυρκαγιά, µε απτέλεσµανα σηµειωθεί απώλεια των ώτων ή της ισύςτυ κινητήρα.

Εάν ι ασάλειες καίγνται συνά, αυτ γενικάείναι ένδειη ραυκυκλώµατς ή υπερρτισηςτυ ηλεκτρικύ συστήµατς. Απευθυνθείτε στνευσιδτηµέν αντιπρσωπ της Honda γιαεπισκευή.

62

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Καµένη ασάλεια

09/08/04 13:26:58 3GKTYC20_104

Page 105: Cbr125r Gr Om

95

10A

Ασαλειθήκες:ι ασαλειθήκες ρίσκνται κάτω απ τηνµπρστινή σέλα.ι καθρισµένες ασάλειες είναι:

Πριν κάνετε τν έλεγ ή την αντικατάστασητων ασαλειών, γυρίστε τν κεντρικδιακπτη στη θέση OFF για να απύγετετυν ραυκύκλωµα.

Κλείστε τ κάλυµµα της ασαλειθήκης, τκαπάκι της µπαταρίας και τπθετήστε τηνµπρστινή σέλα.

Τραή(τε έ(ω την παλιά ασάλεια καιτπθετήστε µια καινύρια. Η εεδρικήασάλεια ( ) ρίσκεται στ καπάκι τηςµπαταρίας.

Ανί(τε τ καπάκι της µπαταρίας (σελίδα) και τα καλύµµατα της ασαλειθήκης

( ).

Ααιρέστε τ µπρστιν κάθισµα (σελίδα).

4.

3.

2.

1.

(2)

(1)

5.

(1) Καπάκια ασαλειθήκης(2) Εεδρική ασάλεια

2

193

44

09/08/04 13:27:09 3GKTYC20_105

Page 106: Cbr125r Gr Om

96

30A

10A

Κύρια ασάλεια:Η κύρια ασάλεια ( ) ρίσκεται κάτω απ τµπρστιν κάθισµα.Η καθρισµένη ασάλεια είναι:

Πριν κάνετε τν έλεγ ή την αντικατάστασητων ασαλειών, γυρίστε τν κεντρικδιακπτη στη θέση OFF για να απύγετετυν ραυκύκλωµα. Κλείστε τ κάλυµµα της θήκης της

ασάλειας ψεκασµύ και τπθετήστε τµπρστιν κάθισµα.

Τραή*τε έ*ω την παλιά ασάλεια καιτπθετήστε µια καινύρια. Η εεδρικήασάλεια ( ) ρίσκεται στ καπάκι τηςµπαταρίας.

Ανί*τε τ καπάκι της ασάλειας ψεκασµύ( ).

Ααιρέστε τ µπρστ ιν κάθ ισµα(σελίδα ).

Γυρίστε τν κεντρικ διακπτη στ OFF πρίννα ελέγ*ετε η αντικαταστήσετε ασάλειες γιανα πρλάετε κάπι ραυκύκλωµα.

Η ασάλεια ψεκασµύ ( ) ρίσκεται κάτω απτ µπρστιν κάθισµα.Η καθρισµένη ασάλεια είναι:

Ασάλεια FI (ψεκασµύ):

Επανασυνδέατε τ ύσµα και τπθετήστετ µπρστιν κάθισµα.

Τραή*τε έ*ω την παλιά ασάλεια καιτπθετήστε µια καινύρια. Η εεδρικήκύρια ασάλεια ( ) ρίσκεται στ καπάκιτης µπαταρίας.

Απσυνδέστε τ ύσµα καλωδίυ ( ) τυρελέ της µί/ας.

Ααιρέστε τ µπρστιν κάθισµα (σελίδα).

(3)

(2)(6)

(1)(4)

(5)

3.

1.

2.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

(1) Κύρια ασάλεια(2) Φίσα καλωδίυ(3) Εεδρική κύρια ασάλεια(4) Ασάλεια ψεκασµύ (FI)(5) Κάλυµµα θήκης της ασάλειας ψεκασµύ (FI)(6) Εεδρική ασάλεια

6

5

441

442

3

4

09/08/04 13:27:27 3GKTYC20_106

Page 107: Cbr125r Gr Om

97

Ελέγτε ανά διαστήµατα την λειτυργία τυδιακπτη για τ πίσω ως στπ ( ) στην δειάπλευρά πίσω απ τν κινητήρα.Μπρείτε να ρυθµίσετε τ διακπτη στρένταςτ παιµάδι ρύθµισης ( ). Στρέψτε τ παιµάδιπρς την κατεύθυνση ( ), αν διακπτηςλειτυργεί µε µεγάλη καθυστέρηση και πρς τηνκατεύθυνση ( ) αν λειτυργεί πλύ πρωρα.

Ανατρέτε στις %δηγίες Ασαλείας στη σελίδα. (1)

(2)

((BB))

((AA))

(1) ∆ιακπτης ώτων ρένυ(2) Παιµάδι ρύθµισης

62

1

2A

B

ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΚΠΤΗ ΦΩΤΣ ΦΡΕΝΩΝ

09/08/04 13:27:34 3GKTYC20_107

Page 108: Cbr125r Gr Om

98

Ανατρέτε στις δηγίες Ασαλείας στη σελίδα.

Βεαιωθείτε τι, κατά την αντικατάσταση τυλαµπτήρα, διακπτης είναι στη θέση OFF.Μη ν $ ρ η σ ι µ π ι ε ί τ ε λ α µ π τ ή ρ ε ς ,διαρετικύς απ αυτύς πυ καθρί&νται.Αύ τπθετήσετε καινύρι λαµπτήρα,εαιωθείτε τι λειτυργεί καννικά.

Εάν ακυµπήσετε τν λαµπτήρα µε γυµνά $έρια,καθαρίστε τν µε ένα πανί ρεγµέν µεινπνευµα για να µην καεί πρωρα.

Να ράτε καθαρά γάντια ταν αντικαθιστάτετν λαµπτήρα.

Να πρσέ$ετε να µην αήνετε δακτυλικάαπτυπώµατα πάνω στν λαµπτήρα τυπρλέα, καθώς µπρεί να δηµιυργήσυνθερµές εστίες πάνω στν λαµπτήρα, µεαπτέλεσµα να σπάσει.

λαµπτήρας θερµαίνεται πάρα πλύ τανΑΝΑΒΕΙ, και παραµένει &εστς για αρκετή ώρααύ ΣΒΗΣΕΙ. Βεαιωθείτε τι έ$ει κρυώσειπριν πρείτε σε πιαδήπτε εργασίαεπισκευής.

62

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

09/08/04 13:27:42 3GKTYC20_108

Page 109: Cbr125r Gr Om

99

Τραήτε έω τν σύνδεσµ ( ) ωρίς να τνστρίψετε.

Τπθετήστε τ πρστατευτικ κάλυµµαµε την ένδειη τυ έλυς ( ) πρς ταπάνω.

Τπθε τήστ ε κα ι νύρ ι λαµ πτήραακλυθώντας τη διαδικασία α"αίρεσης µετην αντίστρ"η σειρά.

Τραήτε έω τ λαµπτήρα ωρίς να τνστρίψετε.

Α"αιρέστε τ λαµπτήρα ( ) πιέ$ντας πρςτα κάτω τν πείρ ( ).

Α"αιρέστε τ πρστατευτικ κάλυµµα ( ).

1.

2.3.

5.

4.

(1)

(5)

(2)

(4)

(3)

(4) Ασ"άλεια ντυί(5) Ένδειη-έλς

(1) Φίσα(2) Πρστατευτικ κάλυµµα(3) Λαµπτήρας

1

23

4

5

Λαµπτήρας Πρλέα

09/08/04 13:27:53 3GKTYC20_109

Page 110: Cbr125r Gr Om

100

Ααιρέστε τις ίδες ( ) και τ κρύσταλλαπ τ ως πρείας ( ).Τραήτε έω τ λαµπτήρα ( ) ωρίς να τνστρίψετε.Τπθε τήστ ε κα ι νύρ ι λαµ πτήραακλυθώντας τη διαδικασία ααίρεσης µετην αντίστρη σειρά.

1.

2.

3.

(2)

(3)

(1)

(1) Βίδες(2) Κρύσταλλ ωτς πρείας(3) Λαµπτήρας

12

3

Λαµπτήρας Φωτς θέσης

09/08/04 13:28:00 3GKTYC20_110

Page 111: Cbr125r Gr Om

101

Ααιρέστε τ πίσω κάθισµα (σελίδα ).

Βγάλτε τ συγκρτηµα των πίσω ώτων/στπ( ).

Ααιρέστε τη ίδα ( ).

Τπθε τήστ ε κα ι νύρ ι λαµ πτήραακλυθώντας τη διαδικασία ααίρεσης µετην αντίστρη σειρά.

Πιέστε ελαρώς τ λαµπτήρα ( ) καιστρέψτε τν πρς τα αριστερά.

Στρέψτε τ ντυί ( ) αριστερστρα καιµετά τραή'τε τ πρς τ µέρς σας.

1.2.

(2)

(1)

3.

4.

(3)

5.

6.

(4)

43

(3) Ντυί(4) Λαµπτήρας

1

32

4

(1) Βίδα(2) Συγκρτηµα ωτς ρένυ/Πίσω ωτς

Λαµπτήρας πίσω ώτων/ρένων

09/08/04 13:28:13 3GKTYC20_111

Page 112: Cbr125r Gr Om

102

ρησιµπιήστε λαµπτήρα κιτρινωπύρώµατς.

Τπθε τήστ ε κα ι νύρ ι λαµ πτήραακλυθώντας τη διαδικασία ααίρεσης µετην αντίστρη σειρά.

Πιέστε ελαρώς τ λαµπτήρα ( ) καιστρέψτε τν πρς τα αριστερά.

Ααιρέστε τα κρύσταλλα τυ ( ) και τηντσιµύα των κρυστάλλων ( ) ααιρώνταςτη #ίδα ( ).

1.

2.

3.

(1)

4

(2)

(3)

(4)

(1) Κρύσταλλ(2) Λάστια κρυστάλλων

(3) Βίδα(4) Λαµπτήρας

12

3

Λαµπτήρας Εµπρς/Πίσω ώτων αλλαγήςπρείας (λας)

09/08/04 13:28:21 3GKTYC20_112

Page 113: Cbr125r Gr Om

103

Τραήτε έω τ λαµπτήρα ( ) ωρίς να τνστρίψετε.

Βγάλτε τ κρύσταλλ ωτς πινακίδαςκυκλρίας ( ) ααιρώντας τις ίδες ( ).

Τπθε τήστ ε κα ι νύρ ι λαµ πτήραακλυθώντας τη διαδικασία ααίρεσης µετην αντίστρη σειρά.

1.

2.

3. (1)

(2)(3)

(1) Κρύσταλλ ωτς πινακίδας κυκλρίας(2) Βίδες(3) Λαµπτήρας

23

1

Λαµπτήρας της Πινακίδας Κυκλρίας

09/08/04 13:28:28 3GKTYC20_113

Page 114: Cbr125r Gr Om

104

Να καθαρίετε τακτικά τη µτσικλέτα σας γιανα πρστατεύετε τ ινίρισµα των επιανειών.Να επιθεωρείτε συνά για πιθανές ηµιές,θρές και διαρρές λαδιύ, ψυκτικύ υγρύκαι υγρών ρένων.

επλύνετε λ!κληρη τη µτσικλέτα µε κρύνερ! για να ααιρέσετε τη "ρωµιά.Καθαρίστε τη µτσικλέτα µε ένα συγγάριή µε µαλακ! πανί ρησιµπιώντας κρύνερ!.Απεύγετε να ρίνετε απευθείας νερ! στιςπές σιγαστήρα και στα ηλεκτρικά τµήµατα.

Φρντίστε να κρατάτε µακριά απ! τηµτσικλέτα τα υγρά ρένων ή ηµικάδιαλύµατα.Θα καταστρέψυν τις πλαστικές και"αµµένες επιάνειες.

Καθαρ ίστε τα πλαστ ικά µ έρη τηςµτσυκλέτας ρησιµπιώντας πανί ήσ υ γ γ ά ρ ι µ ε δ ι ά λ υ µ α ή π ι υαπρρυπαντικύ και νερύ. Καθαρίστε τη"ρώµικη επιάνεια τρί"ντας την απαλά και(επλένντάς την µε καθαρ! νερ!.

Τ εσωτερικ! των κρυστάλλων τυ πρ"λέαµπρεί να θλώσει αµέσως αύ πλύνετε τηµτσικλέτα. Η συγκέντρωση υγρασίας µέσαστα κρύσταλλα τυ πρ"λέα θα ε(αανιστείσταδιακά ανά"ντας τη µεγάλη σκάλαπρ"λέα. Αήστε τν κινητήρα να λειτυργεί!σ έετε ανιτ! τν πρ"λέα.

Νερ! (ή αέρας) µε υψηλή πίεση µπρεί ναπρκαλέσει θρά σε ρισµένα µέρη τηςµτσικλέτας.

Σας συνιστύµε να απεύγετε τη ρήση νερύµε µεγάλη πίεση πάνω στη µτσικλέτα (τυπικ!στιεί στα πλυντήρια αυτκινήτων πυλειτυργύν µε κέρµατα).

Αν η µτσικλέτα σας είναι ακ!µα εστή απ!πρ!σατη λειτυργία, αήστε τν κινητήρα καιτ σύστηµα ε(άτµισης να κρυώσει.

Να απεύγετε τα καθαριστικά πρϊ!ντα πυδεν είναι ειδικά σεδιασµένα για επιάνειεςµτσικλέτας ή αυτκινήτυ.Μπρεί να περιέυν δραστικά κατάλιπα ήηµικά διαλυτικά πυ µπρεί να πρκαλέσυνθρές στ µέταλλ, στην µπγιά και στπλαστικ! της µτσικλέτας σας.

1.

2.

3.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΣΠλύσιµ της µτσικλέτας

09/08/04 13:28:37 3GKTYC20_114

Page 115: Cbr125r Gr Om

105

Μετά τν καθαρισµ, επλύνετε πλύ καλάτη µτσικλέτα µε άθν καθαρ νερ. Τακατάλιπα ισυρών καθαριστικών µπρεί ναπρκαλέσυν διάρωση στα αλυµινένιαεαρτήµατα.

Αύ πλύνετε τη µτσικλέτα σας, µπρείτε νατη γυαλίσετε ρησιµπιώντας ένα διαθέσιµστην αγρά γυαλιστικ σπρέι ή ανάλγηςπιτητας υγρ ή κερί για να τελειώσετε τκαθάρισµα. $ρησιµπιείτε µν λειαντικγυαλιστικ ή κερί σεδιασµέν ειδικά γιαµτσικλέτες ή αυτκίνητα. $ρησιµπιείτε τγυαλιστικ ή τ κερί σύµωνα µε τις δηγίες τυδείυ.

Η απτελεσµατικτητα των ρένων µπρεί ναεπηρεαστεί πρσωρινά αµέσως µετά τ πλύσιµτης µτσικλέτας.Για να απύγετε πιθαν ατύηµα, κρατάτε τιςαπστάσεις.

Λιπάνετε την αλυσίδα µετάδσης κίνησηςαµέσως µετά τ πλύσιµ και στέγνωµα τηςµτσικλέτας.

Ελέγτε τα ρένα πριν την δήγηση τηςµτσικλέτας. Μετά τν καθαρισµ µπρεί ναρειαστεί να πατήσετε τα ρένα πλλές ρέςγ ι α να αρ ί συ ν να λ ε ι τ υρ γ ύναπτελεσµατικά.

Στεγνώστε την µτσικλέτα, άλτε µπρστάτν κινητήρα και αήστε τν στ ρελαντί γιαµερικά λεπτά.

4.

5.

6.

7.

Τελευταίες Λεπτµέρειες

09/08/04 13:28:45 3GKTYC20_115

Page 116: Cbr125r Gr Om

106

Τ αλυµίνι µπρεί να διαρωθεί, ταν έρεταισε επαή µε τη ρώµα, τη λάσπη ή τ αλάτι στδρµ. Καθαρίστε τυς τρύς ταν έετεδηγ ήσ ε ι πάνω σε κάπ ι α απ τ ι ςπραναερθείσες υσίες. "ρησιµπιήστε υγρσυγγάρι και ήπι καθαριστικ. Μηρησιµπιείτε σκληρή ύρτσα ή σύρµακυ$ίνας ή πρϊντα για καθαρισµ πυπεριέυν δραστικά ή ηµικά συστατικά.

Μετά τ πλύσιµ, &επλύνετε τη µτσικλέτα µεάθν νερ και στεγνώστε την µε καθαρ πανί.

Τ αλάτι πυ υπάρει στυς δρµυς για τηνκαταπλέµηση της παγωµένης επιάνειας τειµώνα και τ θαλασσιν νερ µπρύν ναδηµιυργήσυν σκυριά.Αν δηγήσετε υπ τέτιες συνθήκες, πλύνετε τηµτσικλέτα σας ως ε&ής.

Στεγνώστε τη µτσικλέτα και έπειταγυαλίστε µε κερί τις µεταλλικές επιάνειές τηςγια να τις πρστατέψετε.

Μη ρησιµπιείτε $εστ νερ.Ενισύει την επίδραση τυ άλατς.

Καθαρίστε τη µτσικλέτα ρησιµπιώνταςκρύ νερ (σελίδα ).

1.

2.

104

Ααίρεση των αλάτων τυ δρµυ Συντήρηση των Βαµµένων Τρών Αλυµινίυ

09/08/04 13:28:52 3GKTYC20_116

Page 117: Cbr125r Gr Om

107

Καθαρίστε τις αµµένες µατ επιάνειες µε έναµαλακ πανί ή συγγάρι, ρησιµπιώνταςάθν νερ. Σκυπίστε µε ένα µαλακ, καθαρπανί.

ρησιµπιείτε υδέτερ απρρυπαντικ για νακαθαρίσετε τις αµµένες µατ επιάνειες.

Μην ρησιµπιείτε κερί πυ περιέει διάρασυστατικά.

Καθαρίστε τις αµµένες µατ επιάνειες

09/08/04 13:28:55 3GKTYC20_117

Page 118: Cbr125r Gr Om

108

Πριν απ τη ύλα η της µτσικλέτας γιαµεγάλα ρνικά διαστήµατα, πως γιαπαράδειγµα στη διάρκεια τυ ειµώνα,απαιτείται η λήψη κάπιων µέτρων για νααπευθύν ι επιδράσεις της θράς απ τηµη ρήση της µτσικλέτας. Επιπλέν, πιθανέςεπισκευές της µτσικλέτας θα πρέπει ναγίννται ΠΡΙΝ τη ύλα η της µτσικλέτας,αλλιώς µπρεί να εάσετε να τις κάνετε τανθα την αναρησιµπιήσετε.

Αδειάστε τ ρε'ερ(υάρ καυσίµων σε έναδ ε ί κ α τ ά λ λ η λ γ ι α κ α ύ σ ι µ α ,ρησιµπιώντας τρµπα ειρς, η πίαδιατίθεται στ εµπρι ή άλλη παρµιαµέθδ. Ψεκάστε τ εσωτερικ τυρε'ερ(υάρ µε αντισκωρικ σπρέι λαδιύ.Τπθετήστε την τάπα στµίυ πλήρωσης τυρε'ερ(υάρ καυσίµων.

Βε(αιωθείτε τι τ σύστηµα ψύ ης περιέειαντιψυκτικ µείγµα σε αναλγία 50/50.

Αλλά τε τ λάδι τυ κινητήρα.1.2.

3.

∆ΗΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠΘΗΚΕΥΣΗ

Η ενίνη είναι πλύ εύλεκτη καιεκρηκτική υσία. Μπρεί να καείτε ή νατραυµατιστείτε σαρά ταν έρεστεσε επαή µε τα καύσιµα.

Σήστε τν κινητήρα και µηνπλησιάετε σε αυτν σπίθες, λγεςή αναµµένα τσιγάρα.Να γεµίετε τ ρεερυάρ µν σεανιτ ώρ.Σκυπίστε αµέσως κάθε ίνςκαυσίµων πυ τυν έει υθεί.

09/08/04 13:29:02 3GKTYC20_118

Page 119: Cbr125r Gr Om

109

Ααιρέστε την µπαταρία. Απθηκεύστε τη σεώρ πρστατευµέν απ πλύ αµηλέςθερµκρασίες και απ την άµεση ακτινλία.Να ρτίετε τη µπαταρία µια ρά τν µήνα.Πλύνετε και σκυπίστε τη µτσικλέτα.Περάστε µε κερί λες τις αµµένες επιάνειες.Επικαλύψτε µε αντιδιαρωτικ λάδι λες τιςρωµιωµένες επιάνειες.

Πραγµατπιήστε τις παρακάτω εργασίες γιανα απύγετε τη διάρωση των κυλίνδρων:Βγάλτε την πίπα τυ µπυί απ τ µπυί.Στερεώστε την µε τη ήθεια ταινίας ήσπάγκυ σε πιδήπτε πρσρπλαστικ ε(άρτηµα της µτσικλέτας, έτσιώστε να ρίσκεται σε απσταση απ τµπυί.Βγάλτε τ µπυί απ τν κινητήρα. Μησυνδέετε τ µπυί στην πίπα τυ.Ρί(τε ένα κυταλάκι (15 20 cm ) καθαρλάδι κινητήρα στν κύλινδρ και καλύψτετ στµι τυ µπυί µε ένα κµµάτι πανί.Γυρίστε τν κινητήρα µε τη µία αρκετέςρές για να διανεµηθεί καλά τ λάδι.Επανατπθετήστε τ µπυί και την πίπατυ.

Σκεπάστε τη µτσικλέτα (µη ρησιµπιείτεπλαστικ ή άλλ υλικ επικάλυψης) καιαπθηκεύστε τη σε ώρ πυ δε θερµαίνεται,δεν έει υγρασία και δεν υπάρυν σεδνκαθλυ διακυµάνσεις της θερµκρασίαςκατά τη διάρκεια της µέρας. Φρντίστε ηµτσικλέτα να µην είναι εκτεθειµένη άµεσαστις ακτίνες τυ ήλιυ.

Φυσκώστε τα ελαστικά σύµωνα µε τηνπρτεινµενη πίεση. Τπθετήστε τηµτσικλέτα πάνω σε τάκυς για να µηνακυµπύν στ έδας ι τρί.

Λιπάνετε την αλυσίδα µετάδσης κίνησης(σελίδα ).

5.

6.

7.

8.

9.

4.

83

09/08/04 13:29:10 3GKTYC20_119

Page 120: Cbr125r Gr Om

110

Πραγµατπιήστε λυς τυς ‘‘ΕλέγυςΠριν Απ Τη ρήση’’ (σελίδα ).∆κιµάστε τη µτσικλέτα, δηγώντας µεαµηλή ταύτητα σε ασ&αλή περιή, µακριάαπ την κίνηση.

Απστραγγίστε τυ ν υπλείµµατα λαδιύτυ αντιδια'ρωτικύ σπρέι απ τρε)ερ'υάρ καυσ ίµων . Γεµ ίστε τρε)ερ'υάρ καυσίµων µε καινύρια 'εν)ίνη.

Να &ρτί)ετε τη µπαταρία πτε αυτ απαιτείται. Τπθετήστε την µπαταρία.

Βγάλτε τ κάλυµµα και καθαρίστε τηµτσικλέτα.Ανανεώστε τ λάδι τυ κινητήρα, εάν έυνπεράσει πάνω απ 4 µήνες απ τη στιγµή τηςαπθήκευσης.

1.

2.

3.

4.

5.49

ΕΠΑΝΑΡΗΣΙΜΠΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝΑΠΘΗΚΕΥΣΗ

09/08/04 13:29:16 3GKTYC20_120

Page 121: Cbr125r Gr Om

111

Η πρσωπική σας ασάλεια είναι η πρώτηπρτεραιτητά σας µετά απ µία σύγκρυση.Εάν εσείς ή πισδήπτε άλλς έειτραυµατιστεί, ρείτε ρν να α!ιλγηθεί ηδριµύτητα των τραυµατισµών και εάν είναιασαλές να συνείσετε την δήγηση τυήµατς. Καλέστε ήθεια έκτακτης ανάγκηςεάν είναι απαραίτητ. Επίσης ακλυθήστε τυςισύντες νµυς και καννισµύς εάν ένα άλλπρσωπ ή ηµα εµπλέκεται στη σύγκρυση.

Εάν υπάρυν µικρές $ηµιές, η δεν είστεσίγυρι για πιθανή $ηµιά, δηγείστε αργά καιπρσεκτικά. Μερικές ρές, $ηµιές απτρακάρισµα δεν είναι ρατές ή άµεσα ρατές,έτσι λιπν θα πρέπει η µτσυκλέτα ναελεγθεί απ τενικά καταρτισµέν συνεργεί τσυντµτερ δυνατ. Επίσης, ε αιωθείτε τι ε!υσιδτηµένς συνεργάτης έει ελέγ!ει τπλαίσι και τις αναρτήσεις µετά απ κάθεσ αρή $ηµιά.

Εάν πιστεύετε πως είστε ικανς να δηγήσετε µεασάλεια, δείτε πρώτα σε τι κατάσταση ρίσκεται η µτσυκλέτα. Εαν κινητήρας είναισε λειτυργία, σ ήστε τν και παρατηρήστε τνπρσεκτικά, επιθεωρήστε για τυν διαρρές,ελέγ!τε τις απαραίτητες ίδες και πα!ιµάδια καισηµεία πως τ τιµνι, τις µανέτες, τα ρένα καιτυς τρύς.

ΛΑΜΒΑΝΝΤΑΣ ΦΡΝΤΙ∆Α ΓΙΑ Τ ΑΠΡΣΜΕΝΕΑΝ ΤΡΑΚΑΡΕΤΕ

09/08/04 13:29:21 3GKTYC20_121

Page 122: Cbr125r Gr Om

112

1,01,310,00,98

180 kg

1.920 mm680 mm1.065 mm1.295 mm

Μέγιστ µήκςΜέγιστ πλάτςΜέγιστ ύψςΑπσταση ανων

Λάδι κινητήρα Μετά απ απστράγγισηΜετά απ απσυναρµλγηση

∆εί καυσίµων ωρητικτητα συστήµατς ψύης ωρητικτητα επι!ατώνΜέγιστη ικαντητα !άρυς

ΤΕΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΩΡΗΤΙΚ ΤΗΤΕΣ

δηγς και ένας συνεπιάτης

09/08/04 13:29:30 3GKTYC20_122

Page 123: Cbr125r Gr Om

×

-±

113

58,0 47,2 mm11,0 : 1125 cm

CR8E (NGK)U24ESR N (DENSO)CR9E (NGK)U27ESR N (DENSO)

0,70 0,80 mm1.450 100 min (rpm)

0,06 mm0,27 mm

∆ιάµετρς και διαδρµήΣέση συµπίεσηςΚυισµςΜπυίΚαννικ

Γιά δήγηση µε υψηλέςταύτητες

∆ιάκεν µπυίΡελαντί

∆ιάκενα αλίδων (κρύες)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕισαγωγήΕαγωγή

ή

ή

09/08/04 13:29:38 3GKTYC20_123

Page 124: Cbr125r Gr Om

114

25°06’88,8 mm80/90 17M/C 44P

NR73s100/80 17M/C 52P

NR73s

2,8000,9231,0411,1741,4501,9413,4553,350

ΚάστερΊνς τρέιλ∆ιάσταση ελαστικύ, εµπρς

∆ιάσταση ελαστικύ, πίσω

Τύπς ελαστικύ

Πωτεύυσα µείωσηΣέσεις ταυτήτων, 1η

2η3η4η5η6η

Τελική µείωση

ΠΛΑΙΣΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ελαστικ ωρίς αερθάλαµ,µε πλλαπλ πλέγµα

IRC

IRC

09/08/04 13:29:49 3GKTYC20_124

Page 125: Cbr125r Gr Om

----------

115

12V 6Ah0,290 kW/5.000 min (rpm)

12V 55W12V 21/5W12V 21W12V 21W12V 1,7W12V 1,7W12V 1,7W12V 1,7W12V 5W12V 5W

30A10A10A

ΜπαταρίαΓεννήτρια

Κύρια ασάλειαΑσάλεια FIάλλες ασάλειες

ΠρλέαςΦως πίσω/ρένυΦως λάς Εµπρ ς

ΠίσωΦως ργάνωνΕνδεικτικ νεκράςΕνδεικτικ λάςΕνδεικτικ µεγάλης σκάλαςΦως πινακίδαςΦως θέσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΚΥΚΛΩΜΑ

ΦΩΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

09/08/04 13:30:02 3GKTYC20_125

Page 126: Cbr125r Gr Om

116

ελαττωµατικς καταλύτης επιαρύνει τνατµσαιρικ αέρα και µπρεί να µειώσει τηναπδση τυ κινητήρα. Ακλυθήστε τιςπαρακάτω δηγίες για να πρστατέψετε τνκαταλύτη σας.

!ρησιµπιείτε πάντα αµλυδη εν"ίνη.Ακµη και µια µικρή πστητα διαρετικύτύπυ εν"ίνης µπρεί να λάψει τ µέταλλτυ καταλύτη, και ως εκ τύτυ καταλύτηςσας να καταστεί µη απτελεσµατικς.

Αυτή η µτσικλέτα είναι ε$πλισµένη µεκαταλύτη. καταλύτης περιέ%ει πλύτιµα µέταλλα πυ%ρησ ιµ π ιύντα ι ως καταλύτες κα ιδ η µ ι υ ρ γ ύ ν % η µ ι κ έ ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ςµετατρέπντας τα αέρια της ε$άτµισης %ωρίς ναεπηρεά"υν τα µέταλλα. καταλύτης δρα σε υδργνάνθρακες,κάλτι και $είδι τυ α"ώτυ. Η µνάδααντικατάστασης πρέπει να είναι Honda ήαντίστι%ης πιτητας.

Για να πραγµατπιύνται ι %ηµικέςαντιδράσεις, καταλύτης πρέπει να λειτυργείσε υψηλές θερµκρασίες. Μην πλησιά"ετεεύλεκτα αντικείµενα, καθώς αυτά µπρεί νααναλεγύν. Μη σταθµεύετε τη µτσικλέτακντά σε θάµνυς, $ερά ύλλα ή άλλα εύλεκταυλικά.

Αναθέστε σε ε$ειδικευµέν συνεργεί τνέλεγ% και την επισκευή της µη%ανής, σεπερίπτωση πυ παρυσιαστύν πρλήµατα,πως τ ρετάρισµα τυ κινητήρα, η πρωρηέκρη$η µέσα στν κινητήρα, η απώλειατα%ύτητας ή η µη σωστή λειτυργία τυ.

Πάντα να τπθετείτε τη µη%ανή σας σερθια θέση.Μια κακώς συντηρηµένη µτσυκλέτα µπρείνα δηγήσε ι σε υπερθέρµανση τυκαταλυτικύ µετατρπέα µε κίνδυν τηνπρκληση "ηµίας σε αυτν ή την ίδια τηµτσικλέτα.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

09/08/04 13:30:08 3GKTYC20_126