Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) ΚΑΝΟΝΩΝ · 4 ΠΙΝΑΚΑΣ...

6
Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΩΝ Ο ΓΥΡΟΣ ΒΗΜΑΤΑ ΓΥΡΟΥ 1. Φάση Εντολών 1. Τραβήξτε ένα ζάρι εντολής από το σακούλι και δώστε το στον ανάλογο παίκτη. 2. Ο παίκτης επιλέγει μία από τις μονάδες του και της δίνει μία εντολή. Τοποθετείστε το ζάρι εντολής δίπλα από τη μονάδα για να δείξετε ότι έλαβε (η μονάδα) μία εντολή. Μόλις μία μονάδα δεχθεί μία εντολή, δεν μπορεί να λάβει άλλη σε αυτόν το γύρο. 3. Εάν είναι αναγκαίο, ο παίκτης πραγματοποιεί δοκιμασία εντολής, για να διαπιστώσει εάν η μονάδα υπακούει την εντολή. 4. Ο παίκτης εκτελεί τις επακόλουθες ενέργειες της μονάδας 5. Πίσω στο 1. Όταν όλες οι δυνατές επιλέξιμες μονάδες δεχθούν μία εντολή, η φάση εντολών έχει τελειώσει – μεταβείτε στη φάση τέλους γύρου. 2. Φάση Τέλους Γύρου Επιστρέψτε τα εναπομείναντα ζάρια εντολής στο σακούλι, εκτός από αυτά των μονάδων οι οποίες παραμένουν Κάτω (Down) ή σε Ενέδρα (Ambush). ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Πυρ (Fire) Πυρά σε πλήρη ισχύ χωρίς κίνηση 2 Προώθηση (Advance) Κίνηση και έπειτα πυρά 3 Τρέξιμο (Run) Κίνηση σε διπλάσια ταχύτητα χωρίς πυρά. Χρησιμοποιείται επίσης και για έφοδο 4 Ενέδρα (Ambush) Όχι κίνηση/πυρά, αλλά σε αναμονή για ευκαιριακά πυρά 5 Ανασύνταξη (Rally) Όχι κίνηση/πυρά, αλλά αφαιρούνται Ζ6 δείκτες καθήλωσης 6 Κάτω (Down) Όχι κίνηση/πυρά, αλλά κερδίζεται ένα επιπλέον -1 στη ζαριά ευστοχίας (hit) ΦΟΥΜΠΑΡ! (FUBAR!) Εάν μία ζαριά δοκιμασίας εντολής έχει ως αποτέλεσμα δύο εξάρια, τότε όχι μόνο δεν δίνεται η εντολή, αλλά ο παίκτης θα πρέπει αμέσως να ρίξει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ρίξτε ένα ζάρι για να δείτε τι ενέργεια θα κάνει η μονάδα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) 1 ή 2 Φίλια Πυρά Η μονάδα δεν κινείται αλλά ανοίγει πυρ ενάντια σε μία φίλια μονάδα, περνώντας την για εχθρική. Τοποθετείστε μία εντολή πυρ (fire) δίπλα στη μονάδα. Ο αντίπαλος παίκτης επιλέγει τον στόχο. Ο στόχος θα πρέπει να έχει μία εχθρική μονάδα εντός 12”, καθώς η μικρή απόσταση από τον εχθρό, είναι το ακριβές αίτιο που προκάλεσε το “περιστατικό φίλιων πυρών”. Εάν ένας τέτοιος στόχος δεν είναι διαθέσιμος η μονάδα δεν βάλλει αλλά αντιθέτως πέφτει κάτω (down). 3, 4, 5 ή 6 Πανικός Η μονάδα εκτελεί μία εντολή τρέξιμο (run) και πρέπει να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μακριά από την κοντινότερη ορατή εχθρική μονάδα. Εάν καμία εχθρική μονάδα δεν είναι ορατή η μονάδα αντιθέτως πέφτει κάτω (down). ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Νεοσύλλεκτοι 8 Βασική, φτωχή ή λιγοστή εκπαίδευση, καμία μαχητική εμπειρία Εκπαιδευμένοι 9 Κανονική εκπαίδευση και μερική μαχητική εμπειρία Βετεράνοι 10 Ειδική εκπαίδευση (αλεξιπτωτιστές, κομάντος, πεζοναύτες) και πλούσια μαχητική εμπειρία ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΗΘΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ανθυπολοχαγός +1 Υπολοχαγός +2 Λοχαγός +3 Ταγματάρχης +4 ΚΙΝΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΕΞΙΜΟ (ADVANCE) (RUN) Πεζικό 6” 12” Ερπυστριοφόρο όχημα 9” 18” Ήμιερπυστριοφόρο όχημα 9” 18” Τροχοφόρο όχημα 12” 24” Η μετάφραση έγινε σε συνεργασία με τους Νικόλαο Λέκκα, Ανδρέα Τσουκαλά, Δημήτριο Παπανικολάου, Ιωάννα Μπαλαρούτσου και Νικόλαο Κρίθη του Συλλόγου “Όπλον” Πάτρας (Ελλάς). Translation created in collaboration with Nikolaos Lekkas, Andreas Tsoukalas, Dimitrios Papanikolaou, Ioanna Mpalaroutsou and Nikolaos Krithis of the “Hoplon” Club of Patras (Hellas).

Transcript of Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) ΚΑΝΟΝΩΝ · 4 ΠΙΝΑΚΑΣ...

Page 1: Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) ΚΑΝΟΝΩΝ · 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΩΝ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΑ ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΤΡ.

Bolt Action

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΩΝΟ ΓΥΡΟΣΒΗΜΑΤΑ ΓΥΡΟΥ1. Φάση Εντολών1. Τραβήξτε έναζάρι εντολήςαπό τοσακούλικαιδώστε τοστον

ανάλογοπαίκτη.2. Οπαίκτης επιλέγει μία από τις μονάδες του και της δίνει μία

εντολή.Τοποθετείστετοζάριεντολήςδίπλααπότημονάδαγιαναδείξετεότιέλαβε(ημονάδα)μίαεντολή.Μόλιςμίαμονάδαδεχθείμίαεντολή,δενμπορείναλάβειάλλησεαυτόντογύρο.

3. Εάνείναιαναγκαίο,οπαίκτηςπραγματοποιείδοκιμασίαεντολής,γιαναδιαπιστώσειεάνημονάδαυπακούειτηνεντολή.

4. Οπαίκτηςεκτελείτιςεπακόλουθεςενέργειεςτηςμονάδας5. Πίσωστο1.Ότανόλεςοιδυνατέςεπιλέξιμεςμονάδεςδεχθούνμία

εντολή, η φάση εντολών έχει τελειώσει – μεταβείτε στη φάσητέλουςγύρου.

2. Φάση Τέλους ΓύρουΕπιστρέψτεταεναπομείνανταζάριαεντολήςστοσακούλι,εκτόςαπόαυτάτωνμονάδωνοιοποίεςπαραμένουνΚάτω(Down)ήσεΕνέδρα(Ambush).

ΕΝΤΟΛΕΣΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1 Πυρ (Fire) Πυράσεπλήρηισχύχωρίςκίνηση

2 Προώθηση (Advance) Κίνησηκαιέπειταπυρά

3 Τρέξιμο (Run) Κίνησησεδιπλάσιαταχύτηταχωρίςπυρά.Χρησιμοποιείταιεπίσηςκαιγιαέφοδο

4 Ενέδρα (Ambush) Όχικίνηση/πυρά,αλλάσεαναμονήγιαευκαιριακάπυρά

5 Ανασύνταξη (Rally) Όχικίνηση/πυρά,αλλάαφαιρούνταιΖ6δείκτεςκαθήλωσης

6Κάτω (Down) Όχικίνηση/πυρά,αλλάκερδίζεταιέναεπιπλέον-1στηζαριάευστοχίας(hit)

ΦΟΥΜΠΑΡ! (FUBAR!)Εάνμίαζαριάδοκιμασίαςεντολήςέχειωςαποτέλεσμαδύοεξάρια,τότεόχιμόνοδενδίνεταιηεντολή,αλλάοπαίκτηςθαπρέπειαμέσωςναρίξεισύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ρίξτε ένα ζάρι για να δείτε τιενέργειαθακάνειημονάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR)1 ή 2 Φίλια Πυρά Ημονάδαδενκινείταιαλλάανοίγειπυρενάντιασεμία

φίλιαμονάδα,περνώνταςτηνγιαεχθρική.Τοποθετείστεμία εντολήπυρ (fire) δίπλαστη μονάδα.Οαντίπαλοςπαίκτηςεπιλέγειτονστόχο.Οστόχοςθαπρέπειναέχειμίαεχθρικήμονάδαεντός12”,καθώςημικρήαπόστασηαπότονεχθρό,είναιτοακριβέςαίτιοπουπροκάλεσετο“περιστατικόφίλιωνπυρών”.Εάνέναςτέτοιοςστόχοςδενείναι διαθέσιμος η μονάδαδεν βάλλει αλλάαντιθέτωςπέφτεικάτω(down).

3, 4, 5 ή 6 Πανικός Ημονάδαεκτελείμίαεντολήτρέξιμο(run)καιπρέπεινακινηθεί

όσοτοδυνατόνπιογρήγοραμακριάαπότηνκοντινότερηορατήεχθρικήμονάδα.Εάνκαμίαεχθρικήμονάδαδενείναιορατήημονάδααντιθέτωςπέφτεικάτω(down).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Νεοσύλλεκτοι 8 Βασική,φτωχήήλιγοστή

εκπαίδευση,καμίαμαχητικήεμπειρία

Εκπαιδευμένοι 9 Κανονικήεκπαίδευσηκαιμερικήμαχητικήεμπειρία

Βετεράνοι 10 Ειδικήεκπαίδευση(αλεξιπτωτιστές,κομάντος,πεζοναύτες)καιπλούσιαμαχητικήεμπειρία

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΗΘΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΑνθυπολοχαγός +1

Υπολοχαγός +2

Λοχαγός +3

Ταγματάρχης +4

ΚΙΝΗΣΗΤΥΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΕΞΙΜΟ (ADVANCE) (RUN)

Πεζικό 6” 12”

Ερπυστριοφόροόχημα 9” 18”

Ήμιερπυστριοφόροόχημα 9” 18”

Τροχοφόροόχημα 12” 24”

ΗμετάφρασηέγινεσεσυνεργασίαμετουςΝικόλαοΛέκκα,ΑνδρέαΤσουκαλά,ΔημήτριοΠαπανικολάου,ΙωάνναΜπαλαρούτσουκαιΝικόλαοΚρίθητουΣυλλόγου“Όπλον”Πάτρας(Ελλάς).TranslationcreatedincollaborationwithNikolaosLekkas,AndreasTsoukalas,DimitriosPapanikolaou,IoannaMpalaroutsouandNikolaosKrithisofthe“Hoplon”ClubofPatras(Hellas).

Page 2: Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) ΚΑΝΟΝΩΝ · 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΩΝ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΑ ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΤΡ.

2

Bolt Action

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΕΛΙΓΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΕΝΈναόχημαμπορείνακινηθείαπευθείαςπροςταπίσωμέχριτομισότουρυθμούτηςτυπικήςτουπροώθησης(advance),εκτόςκαιανπρόκειταιγιαόχημααναγνώρισης(recce).Έναόχημααναγνώρισηςμπορείνακινηθείόπισθενστονπλήρηρυθμόπροώθησής(advance)τουκαιμπορείναστρίψεισανακινείταιευθείαμπροστά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΖΙΚΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑΑνοικτόΈδαφος Ναι Ναι Ναι ΝαιΑνώμαλοΈδαφος ΌχιΤρέξιμο(Run) Όχι* Όχι ΌχιΤρέξιμο(Run)Εμπόδιο ΌχιΤρέξιμο(Run) Όχι Όχι Ναι*Κτίριο Ναι Όχι* Όχι Όχι(!)Δρόμος Ναι Ναι ×2 ×2

Υπόμνημα:Ναι –Ημονάδαμπορείναδιασχίσειτοέδαφοςανεμπόδιστα–αυτόςείναιοπροκαθορισμένοςήοκανονικόςρυθμόςγιαόλαταείδηστρατευμάτωνπάνωσεανοικτόέδαφος.Ναι*–Ημονάδαμπορείναδιασχίσειαυτούτουείδουςέδαφοςανεμπόδιστα,εκτόςανέχειχαρακτηριστείωςαντιαρματικόεμπόδιοήαδιάβατομποκάζ(bocage),ήκάτιανάλογο,όπουσεαυτήντηνπερίπτωσηείναιαδιάβατογιαόλουςτουςτύπουςοχημάτων.Όχι Τρέξιμο (Run) – Ημονάδαδενμπορείναδιασχίσειήνακινηθείεντόςαυτούτουείδουςέδαφοςεάνέχειδεχθείμίαεντολήτρέξιμο(run),αλλάμπορείναδιασχίσειήνακινηθείπάνωσεαυτόμεμίαεντολήπροώθηση(advance).Όχι – Ημονάδαδενμπορείναεισέλθειήναδιασχίσειαυτούτουείδουςέδαφοςκαθόλου.Όχι* –Ημονάδαδενμπορείναεισέλθειήναδιασχίσειαυτούτουείδουςέδαφος,εξαίρεσηαποτελείτοότιμπορείνααναπτυχθείμέσαστοέδαφοςστηναρχήτουπαιχνιδιού.Σεαυτήτηνπερίπτωσηδενμπορείνακινηθείεφόσονέχειαναπτυχθεί.Αυτόαναπαριστάκαταστάσειςστιςοποίεςόπλαείναι“αμυντικάεγκατεστημένα”(dugin)σεθέσειςπριντημάχηόπωςαναφέρεταιστοκεφάλαιοΠυροβολικό(Artillery).Όχι (!) –Ημονάδαδενμπορείναεισέλθειήναδιασχίσειαυτούτουείδουςέδαφος,εξαιρούνταιταβαρέακαιταυπερβαρέαάρματαπουμπορούννακινηθούνδιαμέσουαυτούκαινακατεδαφίσουνκάποιακτίριασεμερικέςπεριπτώσεις.Βλ.κανόνεςγιακτίριασ.99.×2 – Ορυθμόςκίνησηςτηςμονάδαςδιπλασιάζεταιανκινηθείεξολοκλήρουκατάμήκοςενόςδρόμου.Αυτόεπιτρέπεισταοχήματανακινηθούνταχύτατακατάμήκοςδρόμωνόπουτοεπιτρέπουνοισυνθήκες.

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ADVANCE) ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (90°) ΤΡΕΞΙΜΟ (RUN) ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (90°)Ερπιστριοφόρο 9” 1 18” NoneΉμιερπυστριοφόρο 9” 2 18” 1Τροχοφόρο 12” 2 24” 1

Page 3: Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) ΚΑΝΟΝΩΝ · 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΩΝ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΑ ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΤΡ.

3

Bolt Action

ΒΟΛΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΛΩΝ

1. Δήλωσηστόχου2. Αντίδρασηστόχου3. Μέτρησηαπόστασηςκαιέναρξηπυρών4. Ζαριάευστοχίας(hit)5. Ζαριάζημιάς(damage)6. Απομάκρυνσηαπωλειώνστόχου7. Έλεγχοςηθικούστόχου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΣΤΟΧΙΑΣ (HIT)Ηβασικήπιθανότηταναχτυπηθεί(hit)έναςστόχοςείναιμιαζαριάμεαποτέλεσμα3,4,5,ή6(π.χ.μιαζαριάτου3+).Οιακόλουθοισυντελεστέςεφαρμόζονται.

Βολήεξεπαφής +1

Γιακάθεδείκτηκαθήλωσηςστονβάλλοντα -1

Μακρινήαπόσταση -1

Νεοσύλλεκτοιβάλλοντες -1

Ενκινήσειπυρά -1

Οστόχοςείναιπεζικόήπυροβολικόπουέχειπέσει“κάτω”(down) -1

Οστόχοςείναιμικρήμονάδα -1

Οστόχοςβρίσκεταισεελαφράκάλυψη -1

Οστόχοςβρίσκεταισεβαριάκάλυψη -2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (DAMAGE)Ότανέναςστόχοςδέχεταιχτύπημα(hit)τοελάχιστοαναφερόμενοαποτέλεσμααπαιτείταιγιαναεπιτευχθείζημιά(π.χ.3+είναιμίαζαριάμεαποτέλεσμα3,4,5ή6).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (DAMAGE) ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠεζικόήπυροβολικόΝεοσυλλέκτων 3+

ΠεζικόήπυροβολικόΕκπαιδευμένων 4+

ΠεζικόήπυροβολικόΒετεράνων 5+

Όλαταοχήματαελαφράςθωράκισης 6+

ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τεθωρακισμένοαυτοκίνητο/μεταγωγικό 7+

Ελαφρύάρμα 8+

Μέσοάρμα 9+

Βαρύάρμα 10+

Υπέρβαροάρμα 11+

Βρετανικό Crocodile στο δρόμο

Page 4: Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) ΚΑΝΟΝΩΝ · 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΩΝ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΑ ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΤΡ.

4

Bolt Action

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΩΝ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΑΤΥΠΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΤΡ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Τυφέκιο 24" 1 — -Πιστόλι 6" 1 — ΕφόδουΥποπολυβόλοΌπλο(ΥΠΟ) 12" 2 — ΕφόδουΑυτόματοΤυφέκιο 30" 2 — -ΤυφέκιοΕφόδου 24" 2 — ΕφόδουΕλαφρύΠολυβόλοΌπλο(ΕΠΟ) 30" 3 — ΟμαδικόΜέσοΠολυβόλοΌπλο(ΜΠΟ) 36" 4 — Ομαδικό,Σταθερό

ΒΑΡΕΑ ΟΠΛΑΤΥΠΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΤΡ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΒαρύΠολυβόλοΌπλο(ΒΠΟ) 36" 3 +1 Ομαδικό,ΣταθερόΕλαφρύΑυτόματοΠυροβόλο 48" 2 +2 Ομαδικό,Σταθερό,ΥΕ(Z2)ΒαρύΑυτόματοΠυροβόλο 72" 2 +3 Ομαδικό,Σταθερό,ΥΕ(Z2)ΑντιαρματικόΤυφέκιο 36" 1 +2 ΟμαδικόΠΙΑΤ(PIAT) 12" 1 +5 Ομαδικό,ΚοίληςΓόμωσηςΜπαζούκα(Bazooka) 24" 1 +5 Ομαδικό,ΚοίληςΓόμωσηςΠάντσερσρεκ(Panzerschreck) 24" 1 +6 Ομαδικό,ΚοίληςΓόμωσηςΠάντσερφαουστ(Panzerfaust) 12" 1 +6 ΜιαςΧρήσης,ΚοίληςΓόμωσηςΕλαφρύΑ/ΤΌπλο 48" 1 +4 Ομαδικό,Σταθερό,ΥΕ(Z2)ΜέσοΑ/ΤΌπλο 60" 1 +5 Ομαδικό,Σταθερό,ΥΕ(Z2)ΒαρύΑ/ΤΌπλο 72" 1 +6 Ομαδικό,Σταθερό,ΥΕ(Z3)ΥπέρβαροΑ/ΤΌπλο 84" 1 +7 Ομαδικό,Σταθερό,ΥΕ(Z3)Φλογοβόλο(πεζικό) 6" Z6 +2 Ομαδικό,ΦλογοβόλοΦλογοβόλο(όχημα) 18" 2Z6 +3 ΦλογοβόλοΕλαφρύςΌλμος 12"-24" 1 ΥΕ Ομαδικό,ΚαμπύληςΤροχιάς,ΥΕ(D3)ΜέσοςΌλμος 18"-60" 1 ΥΕ Ομαδικό,Σταθερό,ΚαμπύληςΤροχιάς,ΥΕ(Z6)ΒαρύςΌλμος 18"-72" 1 ΥΕ Ομαδικό,Σταθερό,ΚαμπύληςΤροχιάς,ΥΕ(2Z6)ΕλαφρύΟβιδοβόλο (0/24")-48" 1 ΥΕ Ομαδικό,Σταθερό,Οβιδοβόλο,ΥΕZ6)ΜέσοΟβιδοβόλο (0/24")-60" 1 ΥΕ Ομαδικό,Σταθερό,Οβιδοβόλο,ΥΕ(2Z6)ΒαρύΟβιδοβόλο (0-24")-72" 1 ΥΕ Ομαδικό,Σταθερό,Οβιδοβόλο,ΥΕ(3Z6)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΩΝ

Page 5: Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) ΚΑΝΟΝΩΝ · 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΩΝ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΑ ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΤΡ.

5

Bolt Action

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΖΑΡΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ1ήμικρότερο Αποσβόλωση Πληρώματος (Crew Stunned). Το πλήρωμα αποσβολώθηκε ή προσωρινά καταβλήθηκε από σοκ ή εξαιτίας καπνού. Προσθέστε

ένανακόμηδείκτηκαθήλωσης(pinmarker)στοόχημα.Τοποθετήστεέναζάριεντολήςμεένδειξηκάτω(down)στοόχημαήγυρίστετοήδηυπάρχονζάριεντολήςσεκάτω(down)γιαναδείξετεότισταμάτησεκαιότιδενμπορείναεκτελέσειπεραιτέρωενέργειεςσεαυτόντογύρο.

2 Ακινητοποίηση (Immobilised). Μέρος των ερπυστριών ή των τροχών του οχήματος διαλύθηκε. Προσθέστεένανακόμηδείκτηκαθήλωσης(pinmarker)στοόχημα.Τοόχημαδενμπορείνακινηθείγιατουπόλοιποτουπαιχνιδιού.Προσθέστεένανκατάλληλοδείκτηήένδειξηδίπλαστοόχημαγιανατοδείξετε.Εάντοόχημαέχειήδηκάνειενέργειασεαυτόντογύρο,γυρίστετοζάριεντολήςσεκάτω(down)γιαναδείξετεότιέχειακινητοποιηθεί.Εάντοόχημαδεχθείμίαπεραιτέρωεπίπτωσηακινητοποίησης,τοπλήρωμαεγκαταλείπειτοόχηματοοποίοκαιθεωρείταιεξουδετερωμένο(knockedout)(βλ.παρακάτω).

3 «Φωτιά!» (On Fire). Το βλήμα αναφλέγει το καύσιμο ή τα πυρομαχικά του οχήματος. Τοπλήρωμαπαθαίνεικρίσηπανικού,φοβούμενοότιθαπαγιδευτείσεφλεγόμενασυντρίμμια.Προσθέστεένανακόμηδείκτηκαθήλωσης(pinmarker)καιέπειτακάντεέλεγχοηθικούστοόχημα.Εάνοέλεγχοςεπιτύχειηφωτιάκατασβένεταιήσβήνειαπόμόνητης.Τοποθετήστεέναζάριεντολήςμεένδειξηκάτω(down)στοόχημαήαλλάξτετοήδηυπάρχονζάριεντολήςσεκάτω(down),γιαναδείξετεότισταμάτησεκαιδενμπορείναεκτελέσειπεραιτέρωενέργειεςσεαυτόντογύρο.Εάνοέλεγχοςαποτύχει,τοπλήρωμαεγκαταλείπειτοόχηματοοποίοκαιθεωρείταιεξουδετερωμένο(knockedout)(βλ.παρακάτω).

4,5ή6 Εξουδετέρωση (Knocked Out). Το όχημα καταστρέφεται και γίνεται συντρίμμια. Σημαδέψτετοόχημαμεκάποιοτρόπογιαναδείξετεότιέγινεσυντρίμμια–μίαμαυρισμένημπάλααπόβαμβάκικαι/ήέναςαναποδογυρισμένοςπυργίσκοςεξυπηρετούναρκετάκαλά.Σεμερικούςπαίκτες,αντ’αυτού,αρέσειναχρησιμοποιούνμοντέλααπόσυντρίμμιαοχημάτων.Καιστιςδύοπεριπτώσεις,τασυντρίμμιατεθωρακισμένωνοχημάτωνυπολογίζονταιωςαδιάβατοέδαφος.Εάνοιπαίκτεςεπιθυμούνναμηνασχοληθούνμεσυντρίμμια,τακατεστραμμέναοχήματαμπορούννααπομακρυνθούνολόκληρα,υποθέτονταςότικαταστράφηκανολοσχερώςαπόμίαεσωτερικήέκρηξηαφήνονταςπίσωτουςμόνοκαμμένηγη.

Επιφανειακή Ζημιά – Ρίξτε Ζ6-3 ΒαριάΖημιά–ΡίξτεΖ6

Μαζική Ζημιά – Ρίξτε για δύο επιπτώσεις (βλ. σ.87) ΑνοικτήςοροφήςπληγέναπόόπλοΚαμπύληςΤροχιάς–Προσθέστε+1

ΒΟΛΕΣ ΥΕΤα βλήματα ΥΕ (Υψηλής Εκρηκτικότητας) έχουν έναν συντελεστήδιατρητικότηταςοοποίοςείναισταθερόςστηντιμήΥΕ,και,σεμερικέςπεριπτώσεις,μπορείνααποφέρειπερισσότερες“καθηλώσεις”(pins)στονστόχοόπωςφαίνεταιστονπίνακαπαρακάτω.

ΥΕ ΚΑΘΗΛΩΣΕΙΣ (PINS) ΔΙΑΤΡ.

Z2 1 +1

Z3 1 +1

Z6 Z2 +2

2Z6 Z3 +3

3Z6 Z6 +4

ΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΟΠΛΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΠλευρικήήάνωθωράκισηοχήματος +1

Οπίσθιαθωράκισηοχήματος +2

Μακρινήαπόσταση -1

Γερμανικό Panther Ausf A

Page 6: Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΥΜΠΑΡ (FUBAR) ΚΑΝΟΝΩΝ · 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΩΝ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΑ ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΔΙΑΤΡ.

6

Bolt Action

ΜΑΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΧΗΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ – ΠΕΖΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΕΖΙΚΟΥ

1. Δήλωσηστόχου.2. Αντίδρασηστόχου.3. Μέτρησηαπόστασηςκίνησηςκαιμετακίνησηεφοδευόντωνμοντέλων.4. Πρώτοςγύροςμάχηςσώμαμεσώμα a.Ζαριάζημιάςεπιτιθέμενου(damage) b.Απομάκρυνσηαπωλειώναμυνόμενου c.Ζαριάζημιάςαμυνόμενου(damage) d.Απομάκρυνσηαπωλειώνεπιτιθέμενου e.Παράδοσηκαικαταστροφήηττημένου.5. Επίλυσηισοπαλιών–περαιτέρωγύροιμάχηςσώμαμεσώμα6. Ανασύνταξηνικητή

ΕΦΟΔΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑΤοπεζικόδενμπορείναεκτελέσειέφοδοσεόχημακάνονταςχρήσητηςεντολής τρέξιμο (run), εκτός και αν το όχημα έχει επακόλουθαακινητοποιηθείήσταματήσει

Μίαμονάδαπεζικούηοποίαδενείναιεφοδιασμένημεαντιαρματικάόπλα,πρέπεινακάνεικαιναεπιτύχεισεμίαδοκιμασίαεντολήςμεένα-3συντελεστήότανεπιχειρείναεκτελέσειέφοδοσεέναοποιουδήποτεείδουςκλειστότεθωρακισμένοόχημα.

Ταοχήματαμπορούνναπυροδοτήσουνταόπλατουςενάντιασεπεζικόπουξεκινάτηνέφοδότουσεπαραπάνωαπό6”απόστασηαπόαυτά,καιβρίσκεταιεντόςτηςζώνηςπυρός(firingarc)τουόπλου,κατάτο συνήθη τρόπο. Τα οχήματα αναγνώρισης (recce) μπορούν νααντιδράσουνκάνονταςκίνησηαπαγκίστρωσης(escape),όπωςαυτήπεριγράφεταιστησ.95.

ΖΑΡΙΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑΣ (HIT)

Προωθούμενοόχημα(advance) 6

Οτιδήποτεάλλο 4,5ή6

Όχημαπουτρέχει(run) —

ΖΑΡΙΑ ΖΗΜΙΑΣ (DAMAGE)

Ζαριάζημιάς=αριθμόςεύστοχωνβολών(hit)πουεπιτεύχθηκαν+Ζ6

Εάν το όχημα είναι ελαφράς θωράκισης ή ανοικτής οροφής,καταστρέφεταιανδεχθείζημιά.Εάνείναικλειστότεθωρακισμένοόχημα,ρίξτεσύμφωναμετονπίνακαΑποτελεσμάτωνΖημιάς.Πεζικότοοποίοδενείναιεφοδιασμένομεαντιαρματικάόπλα,μπορείναεπιφέρειμόνοεπιφανειακήζημιά.

Εάν το όχημα επιβιώσει, η έφοδος τερματίζεται και το εφοδεύονπεζικόανασυντάσσεται.

Αμερικάνοι Πεζοναύτες κατισχύουν εναντίων Ιαπωνικών οχυρών με συντριπτικά πυρά