ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

19
ΤΕΧΜΘΙΗ ΕΤΑΘΡΘΑ ΛΕΚΕΤΗΤΩΜ: D.K.N.D. ENGINEERS O.E. ΙΩΜΣΤΑΜΤΘΜΟΣ, ΜΘΙΟΚΑΟΣ, ΔΗΛΗΤΡΘΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, http://www.dknd.gr/ e-mail: [email protected] [email protected] Δ Δ Κ Κ Π Π Ο Ο Ν Ν Η Η Η Η Μ Μ Δ Δ Λ Λ Δ Δ Σ Σ Ω Ω Ν Ν Γ Γ Η Η Μ Μ Ο Ο Ι Ι Ω Ω Ν Ν Δ Δ Ρ Ρ Γ Γ Ω Ω Ν Ν Π Π Α Α Ρ Ρ Ο Ο Υ Υ Η Η Τ Τ Π Π Η Η Ρ Ρ Δ Δ Ι Ι Ω Ω Ν Ν Τ Τ Μ Μ Β Β Ο Ο Τ Τ Λ Λ Ο Ο Τ Τ Δ Δ Κ Κ Π Π Ο Ο Ν Ν Η Η Η Η Μ Μ Δ Δ Λ Λ Δ Δ Σ Σ Ω Ω Ν Ν Ι Ι Γ Γ Ι Ι Ω Ω Σ Σ Ι Ι Κ Κ Ω Ω Ν Ν Δ Δ Ρ Ρ Γ Γ Ω Ω Ν Ν Μ Μ Δ Δ Λ Λ Δ Δ Σ Σ Η Η Σ Σ Ι Ι Κ Κ Α Α Π Π Σ Σ Τ Τ Υ Υ Ι Ι Α Α Μ Μ Δ Δ Λ Λ Δ Δ Σ Σ Δ Δ Τ Τ Γ Γ Κ Κ Ο Ο Ι Ι Ν Ν Ω Ω Ν Ν Ι Ι Α Α Κ Κ Δ Δ , , κ κ α α τ τ . . 1 1 0 0 τ τ ά ά ξ ξ η η Γ Γ Μ Μ Δ Δ Λ Λ Δ Δ Σ Σ Δ Δ Τ Τ Γ Γ Ρ Ρ Α Α Τ Τ Λ Λ Ι Ι Κ Κ Δ Δ , , κ κ α α τ τ . . 1 1 3 3 τ τ ά ά ξ ξ η η Γ Γ

Transcript of ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

Page 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΤΕΧΜΘΙΗ ΕΤΑΘΡΘΑ ΛΕΚΕΤΗΤΩΜ: DD..KK..NN..DD.. EENNGGIINNEEEERRSS OO..EE.. ΙΩΜΣΤΑΜΤΘΜΟΣ, ΜΘΙΟΚΑΟΣ, ΔΗΛΗΤΡΘΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε.

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623,

τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515,

http://www.dknd.gr/

e-mail: [email protected]

[email protected]

ΔΔΔ ΚΚΚ ΠΠΠ ΟΟΟ ΝΝΝ ΗΗΗ ΗΗΗ ΜΜΜ ΔΔΔ ΛΛΛ ΔΔΔ ΣΣΣ ΩΩΩ ΝΝΝ ΓΓΓ ΗΗΗ ΜΜΜ ΟΟΟ ΙΙΙ ΩΩΩ ΝΝΝ ΔΔΔ ΡΡΡ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ

ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΟΟΟ ΥΥΥ ΗΗΗ ΤΤΤ ΠΠΠ ΗΗΗ ΡΡΡ ΔΔΔ ΙΙΙ ΩΩΩ ΝΝΝ ΤΤΤ ΜΜΜ ΒΒΒ ΟΟΟ ΤΤΤ ΛΛΛ ΟΟΟ ΤΤΤ

ΔΔΔ ΚΚΚ ΠΠΠ ΟΟΟ ΝΝΝ ΗΗΗ ΗΗΗ ΜΜΜ ΔΔΔ ΛΛΛ ΔΔΔ ΣΣΣ ΩΩΩ ΝΝΝ ΙΙΙ ΓΓΓ ΙΙΙ ΩΩΩ ΣΣΣ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ ΔΔΔ ΡΡΡ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ

ΜΜΜ ΔΔΔ ΛΛΛ ΔΔΔ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ ΙΙΙ ΚΚΚ ΑΑΑ ΠΠΠ ΣΣΣ ΤΤΤ ΥΥΥ ΙΙΙ ΑΑΑ

ΜΜΜ ΔΔΔ ΛΛΛ ΔΔΔ ΣΣΣ ΔΔΔ ΤΤΤ ΓΓΓ ΚΚΚ ΟΟΟ ΙΙΙ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ ΙΙΙ ΑΑΑ ΚΚΚ ΔΔΔ ,,, κκκ ααα τττ ... 111 000 ––– τττ άάά ξξξ ηηη ΓΓΓ ’’’

ΜΜΜ ΔΔΔ ΛΛΛ ΔΔΔ ΣΣΣ ΔΔΔ ΤΤΤ ΓΓΓ ΡΡΡ ΑΑΑ ΤΤΤ ΛΛΛ ΙΙΙ ΚΚΚ ΔΔΔ ,,, κκκ ααα τττ ... 111 333 ––– τττ άάά ξξξ ηηη ΓΓΓ ’’’

Page 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 2

ΠΠΠΙΙΙΝΝΝΑΑΑΚΚΚΑΑΑ ΕΕΕΜΜΜΠΠΠΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΑΑΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

130 05-2016 / ήκεξα ΗΟΝΗΟ ΑΔ- ΑΚΣΧΡ

ΑΣΔ

Μειέηεο Ευαρμογής ήκαλζεο από ηελ Υ.Θ. 10+800 έσο ηελ Υ.Θ. 21+900 ζην ηκήκα 60.1.1-60.1.2-60.22 ηνπ Κ.Α. 60 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής ήκαλζεο θαηά ΟΜΟΔ ΚΑ θαη ΟΜΟΔ ΚΟ, ζε 11,1ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη 20ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ, κε 2 Α/Κ.

Μειέηε ήκαλζεο - (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάδεηαη

129 03-2016 / 05-2016 ΗΟΝΗΟ ΑΔ- ΑΚΣΧΡ

ΑΣΔ

Μειέηεο Ευαρμογής ήκαλζεο 15,1ρικ αξηεξίαο κε 2 Α/Κ θαη ηνπ ινηπνύ παξάπιεπξνπ δηθηύνπ ζην ηκήκα 80.3 ηνπ Κ.Α. 80 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής ήκαλζεο θαηά ΟΜΟΔ ΚΑ θαη ΟΜΟE ΚΟ, ζε 16,7ρικ νδνύ.

Μειέηε ήκαλζεο - (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάδεηαη

128 12-2015 / ήκεξα ΑΘΧΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Μειέηεο Eυαρμογής Απνρέηεπζεο – Απνζηξάγγηζεο ηνπ ηκήκαηνο Ν. Μνπδαληά – Ν. Πνηίδαηα.

Δθπόλεζε Μειεηώλ Απνρέηεπζεο απνζηξάγγηζεο ζε 4,2ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη 10ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ, κε 1 Α/Κ.

ππό εθπόλεζε

127 11-2015 / 1-2016 ΣOP VISIΟΝ Α.Δ. Μειέηεο Ευαρμογής Γεθπξώλ ήκαλζεο VMS ζηνλ Ληκέλα Παηξώλ.

Δθπόλεζε κειεηώλ Ευαρμογής θνξέσλ, ζεκειηώζεσλ θαη αζθάιηζεο γηα 3 Γεθπξώλ ήκαλζεο Πηλαθίδσλ Ζιεθηξνληθώλ Μελπκάησλ (VMS) εληόο ηνπ λένπ Λ. Παηξώλ.

Μειέηε ήκαλζεο (κειέηε εθαξκνγήο), ηαηηθέο κειέηεο εθαξκνγήο

θαηαζθεπάδεηαη

126 11-2015 / ήκεξα ΗΟΝΗΟ ΑΔ- ΑΚΣΧΡ

ΑΣΔ

Μειέηεο Ευαρμογής εξγνηαμηαθώλ εκάλζεσλ ηεο νδνύ ζην ηκήκα 60.1.1-60.12-60.22 ηνπ Κ.Α. 60 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε κειεηώλ Ευαρμογής ζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο γηα ηελ δηνρέηεπζε ηεο θπθινθνξίαο, θαηά ηκήκαηα ζε δηάθνξα ζηάδηα. πλνιηθό κήθνο 12ρικ.

ππό εθπόλεζε θαηαζθεπάδεηαη

125 11-2015 / ήκεξα ΓΖΜΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ Μειέηεο Eυαρμογής θαη ππεξεζίεο πκβνύινπ γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύνπ πνδειαηνδξόκσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο πόιεσο ηεο Καηεξίλεο.

Δθπόλεζε Μειεηώλ Ευαρμογής, αηηηνιόγεζεο θαη θαηαζθεπαζηκόηεηαο δηθηύνπ πνδειαηνδξόκσλ ζπλνιηθνύ κήθνπο 16ρικ ζηελ πόιε ηεο Καηεξίλεο.

ππό εθπόλεζε

124 08-2015 / 1-2016 ΗΝΣΡΑΚΑΣ ΑΔ Μειέηεο Ευαρμογής εξγνηαμηαθήο ήκαλζεο γηα ηελ θαηαζθεπή απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ ζε ηξεηο Οηθηζκνύο ηεο Π.Δ. Καβάιαο

Δθπόλεζε κειεηώλ Ευαρμογής ζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο γηα ηελ δηνρέηεπζε ηεο θπθινθνξίαο, ζε δηάθνξα ζηάδηα.

Μειέηε ήκαλζεο - (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάζηεθε

123 07-2015 / 09-2015 ΑΗΟΛΟ ΑΣΔ -

ΚΑΦΦΔ ΖΛΗΑ & ΗΑ ΔΣΔ

Καηαζθεπή Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γ.Κ. Ακπειώλα ηνπ Γήκνπ Σπξλάβνπ

Δθπόλεζε Οξηζηηθήο Τδξαπιηθήο Μειέηεο Ευαρμογής γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ΔΔΛ

Οξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε Δθαξκνγήο

θαηαζθεπάδεηαη

122 05-2015 / ήκεξα ΑΘΧΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο ηνπ ηκήκαηνο ΚΟΜΒΟ ΜΑΤΡΟΝΔΡΗΟΤ – ΚΗΛΚΗ»

Δθπόλεζε Μειέηεο Δθαξκνγήο Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ & ΔΝ1317, ζε 5 Υικ νδνύ ηαρείαο θπθινθνξίαο θαη 6ρικ παξάπιεπξνπ δηθηύνπ κε 3 Η/Κ.

ππό εθπόλεζε

121 05-2015 / 08-2015 ΑΘΧΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Μειέηεο Ευαρμογήο ήκαλζεο – Αζθάιηζεο ηνπ ηκήκαηνο «Νάνπζα – Παηξίδα».

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ & ΔΝ1317, ζε 13,1ρικ νδνύ ηαρεία θπθινθνξίαο θαη 23ρικ παξάπιεπξνπ δηθηύνπ κε 2 Η/Κ θαη 1 Α/Κ.

Μειέηε ήκαλζεο - Αζθάιηζεο (κειέηε

εθαξκνγήο) θαηαζθεπάδεηαη

120 03-2015 / 11-2015 ΣΔΡΝΑ ΑΔ Μειέηεο Ευαρμογής εξγνηαμηαθώλ εκάλζεσλ ηεο νδνύ ζην ηκήκα 60.1.1-60.12-60.22 ηνπ Κ.Α. 60 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε κειεηώλ Ευαρμογής εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, θαηά ηκήκαηα ζε δηάθνξα ζηάδηα.

Μειέηε ήκαλζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάζηεθε

119 03-2015 / ήκεξα ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ

(ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΣΑ)

Μειέηεο Απνρέηεπζεο Οκβξίσλ θαη Αθαζάξησλ Τδάησλ ηνπ παξαζεξηζηηθνύ νηθηζκνύ δεύηεξεο θαηνηθίαο ζηελ παξαιηαθή δώλε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο (Γ.Κ.) Κνξηλνύ, ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο Π.Δ. Πηεξίαο, ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο Αμηνπνίνεζε Αθηλήησλ Παξαιίαο Κνξηλνύ «Οιπκπηάδα» Κνηλή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ.

Δθπόλεζε ησλ Οξηζηηθώλ κειεηώλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ / αθαζάξησλ θαη κειεηώλ νδνπνηίαο ηνπ παξαζεξηζηηθνύ νηθηζκνύ ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.700 ζηξεκκάησλ.

ππό εθπόλεζε

Page 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

118 09-2014 / 07-2015 ΗΟΝΗΟ ΑΔ- ΑΚΣΧΡ

ΑΣΔ

Μειέηεο Αζθάιηζεο 15,1ρικ αξηεξίαο κε 2 Α/Κ θαη ηνπ ινηπνύ παξάπιεπξνπ δηθηύνπ ζην ηκήκα 80.3 ηνπ Κ.Α. 80 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ & ΔΝ1317, ζε 15,1ρικ νδνύ ηαρεία θπθινθνξίαο θαη 22ρικ παξάπιεπξνπ δηθηύνπ κε 2 Α/Κ.

Μειέηε Αζθάιηζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάδεηαη

117 09-2014 / 07-2015 ΗΟΝΗΟ ΑΔ Μειέηεο Αζθάιηζεο 3,9ρικ αξηεξίαο θαη 8 Α/Κ ζην ηκήκα 80.1. – 80.2.3 ηνπ Κ.Α. 80 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ & ΔΝ1317, ζε 8 Α/Κ θαη 3,9ρικ νδνύ ηαρείαο θπθινθνξίαο.

Μειέηε Αζθάιηζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάδεηαη

116 09-2014 / 07-2015 ΗΟΝΗΟ ΑΔ- ΑΚΣΧΡ

ΑΣΔ

Μειέηεο Αζθάιηζεο από ηελ Υ.Θ. 10+800 έσο ηελ Υ.Θ. 21+900 ζην ηκήκα 60.1.1-60.12-60.22 ηνπ Κ.Α. 60 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ & ΔΝ1317, ζε 11,1ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη 20ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ, κε 2 Α/Κ.

Μειέηε Αζθάιηζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάδεηαη

115 08-2014 / 08-2014 ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ - ΣΔΡΝΑ ΑΔ – ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ

ΑΔ

Μειέηεο Ευαρμογής Γεθπξώλ ήκαλζεο, Πξνβόισλ, Γηθηπσκάησλ θαη Γεθπξώλ VMS ζην νδηθό ηκήκα Φιώξηλα – Νίθε ηνπ Κ.Α. 50 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ (ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ - ΣΔΡΝΑ ΑΔ – ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ ΑΔ)

Δθπόλεζε κειεηώλ Eυαρμογής θνξεώλ, ζεκειηώζεσλ θαη αζθάιηζεο, 2 Γεθπξώλ ήκαλζεο Πηλαθίδσλ Ζιεθηξνληθώλ Μελπκάησλ (VMS), 5 Γεθπξώλ ήκαλζεο Οδώλ, 4 Πξνβόισλ θαη 14 Γηθηπσκάησλ επί ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη ησλ νδώλ ησλ Αληζόπεδσλ θόκβσλ.

Μειέηε ήκαλζεο (κειέηε εθαξκνγήο), ηαηηθέο κειέηεο εθαξκνγήο

θαηαζθεπάζηεθε

114 08-2014 / 08-2015 ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ - ΣΔΡΝΑ ΑΔ – ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ

ΑΔ

Μειέηε Ευαρμογής ήκαλζεο ζην νδηθό ηκήκα Φιώξηλα – Νίθε ηνπ Κ.Α. 50 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής ήκαλζεο θαηά ΟΜΟΔ ΚΟ θαη ΟΜΟΔ ΚΑ, ζε 14,7ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη 25ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ, κε 2 Α/Κ.

Μειέηε ήκαλζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάζηεθε

113 06-2014 / 11-2014 ΚΟΚΚΗΝΟ ΑΣΔΔ

Μειέηε Αζθάιηζεο από ηελ Υ.Θ. 0+000 έσο ηελ Υ.Θ 9+000 ηεο αξηεξίαο θαη όισλ ησλ παξαδξόκσλ ηεο νδνύ Σξηθάισλ – Πύιεο ηνπ έξγνπ "Βειηίσζε Οδνύ Σξηθάισλ-Πύιεο (ηκήκα από γέθπξα Καξαβόπνξνπ έσο Λπγαξηα)"

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ θαη ΔΝ1317, ζε 9ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη 8ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ κε 4 Η/Κ.

Μειέηε Αζθάιηζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάζηεθε

112 05-2014 / ήκεξα ΗΝΣΡΑΚΑΣ ΑΔ

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Ζιεθξνθσηηζκνύ γηα ην έξγν "Καηαζθεπή νδηθνύ ηκήκαηνο Πνηίδαηα - Καζζαλδξεία ηνπ νδηθνύ θπθιώκαηνο Καζζάλδξαο Ννκνύ Υαιθηδηθήο" (αξ. ζύκβαζεο 511)

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Ζιεθξνθσηηζκνύ ηεο νδνύ θαη ησλ 2 Α/Κ ηνπ έξγνπ.

Μειέηεο Hιεθηξνθσηηζκνύ, θαηά ζηάδηα (κειέηε εθαξκνγήο) - ππό

εθπόλεζε

θαηαζθεπάδεηαη

111 05-2014 / ήκεξα ΗΝΣΡΑΚΑΣ ΑΔ

Δθπόλεζε Μειεηώλ Ευαρμογής εξγνηαμηαθήο θαη κόληκεο ήκαλζεο – Αζθάιηζεο γηα ην έξγν "Καηαζθεπή νδηθνύ ηκήκαηνο Πνηίδαηα - Καζζαλδξεία ηνπ νδηθνύ θπθιώκαηνο Καζζάλδξαο Ννκνύ Υαιθηδηθήο" (αξ. ζύκβαζεο 508)

Δθπόλεζε Μειεηώλ Ευαρμογής εξγνηαμηαθήο θαη κόληκεο ήκαλζεο – Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΚΟ, ΟΜΟΔ ΚΑ, ΟΜΟΔ ΑΟ θαη θαηά ΔΝ1317.

Μειέηεο πξνζσξηλήο θαη κόληκεο ήκαλζεο, κειέηεο

Αζθάιηζεο θαηά ζηάδηα (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάδεηαη

110 05-2014 / ήκεξα ΗΝΣΡΑΚΑΣ ΑΔ

Δθπόλεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ Μειεηώλ Ευαρμογής Οδνπνηίαο θαη Τδξαπιηθώλ έξγσλ γηα ην έξγν "Καηαζθεπή νδηθνύ ηκήκαηνο Πνηίδαηα - Καζζαλδξεία ηνπ νδηθνύ θπθιώκαηνο Καζζάλδξαο Ννκνύ Υαιθηδηθήο" (αξ. ζύκβαζεο 509)

Δθπόλεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ Μειεηώλ Ευαρμογής Οδνπνηίαο θαη Τδξαπιηθώλ έξγσλ, γηα 14,5ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ, 35ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ θαη 2 Α/Κ.

Μειέηεο Οδνπνηίαο θαη Τδξαπιηθώλ έξγσλ, θαηά

ζηάδηα (κειέηε εθαξκνγήο) θαηαζθεπάδεηαη

Page 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

109 04-2014 / ήκεξα

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ

Α)ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ & ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ

ΥΧΡΟΦΤΛΑΚΖ, Β) ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ &

ΤΠΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ν. ΚΟΕΑΝΖ, Γ) ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ

ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΧΝ: Α) ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΘΑΛΑΜΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΔΤΖ, Β) ΤΝΓΔΔΧΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΛΖΣΗΚΧΝ ΖΜΔΗΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΓΔΞΑΜΔΝΖ θαη Γ) ΤΝΓΔΖ ΣΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ Δ ΣΡΗΑ ΖΜΔΗΑ ΜΔ ΣΑ ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΓΗΚΣΤΑ ΠΟΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΗΜΟ “ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ” ΣΟ ΚΡΗΑΡΗΣΗ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Μειέηεο δηθηύνπ κεηαθνξάο ύδξεπζεο ηνπ νηθηζκνύ θαη κειέηεο δεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ ύδξεπζεο γηα ηνλ νηθηζκό Κξηαξηηζίνπ, πιεζπζκνύ ζρεδηαζκνύ 9.000 αηόκσλ.

ππό εθπόλεζε. Έρνπλ νινθιεξσζεί νη κειέηεο ησλ αγσγώλ κεηαθνξάο θαη ε

κειέηε θεληξηθήο δεμακελήο. Δθθξεκνύλ νη κειέηεο ΖΜ

θαη νη κειέηεο αγσγώλ ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο

108 03-2014 / 10-2014 ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ - ΣΔΡΝΑ ΑΔ – ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ

ΑΔ

Μειέηε Ευαρμογής Αζθάιηζεο ζην νδηθό ηκήκα Φιώξηλα – Νίθε (ηκήκα 50.3) ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 50 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ & ΔΝ1317, ζε 14,7ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη 25ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ, κε 2 Α/Κ.

Μειέηε Αζθάιηζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάζηεθε

107 12-2013 / ήκεξα ΑΘΧΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Μειέηεο Ευαρμογής ήκαλζεο – Αζθάιηζεο ηνπ ηκήκαηνο Ν. Μνπδαληά – Ν. Πνηίδαηα.

Δθπόλεζε Μειεηώλ Ευαρμογής ήκαλζεο – Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΚΟ, ΟΜΟΔ ΚΑ, ΟΜΟΔ ΑΟ θαη θαηά ΔΝ1317, ζε 4,2ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη 10ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ, κε 1 Α/Κ.

ππό εθπόλεζε θαηαζθεπάδεηαη

106 07-2013 / 08-2013 ΣΔΡΝΑ ΑΔ Μειέηε Ευαρμογής ήκαλζεο ηνπ Η/Κ παιαηάο Δ.Ο. Θεζ/λίθεο – εξξώλ κε ηελ ζπλδεηήξηα νδό Κηιθίο – Λαγθαδά

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής ήκαλζεο ηνπ Η/Κ, θαηά ΟΜΟΔ ΚΟ θαη ΟΜΟΔ ΚΑ.

Μειέηε ήκαλζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάζηεθε

105 06-2013 / 10-2013 ΣΔΡΝΑ ΑΔ Μειέηεο Ευαρμογής αζθάιηζεο ηεο νδνύ ζην ηκήκα 60.1.1-60.12-60.22 ηνπ Κ.Α. 60 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ (αξ. ζύκβαζεο 136)

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ & ΔΝ1317, ζε 11,8ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ θαη 25ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ, κε 2 Α/Κ.

Μειέηε Αζθάιηζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάζηεθε

104 05-2013 / 3/2015 ΔΝΓΗΑΜΔΖ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Π.Γ.Μ.

Σερληθή Αμηνιόγεζε νξζόηεηαο θαη πιεξόηεηαο κειεηώλ θαη αδεηνδνηήζεσλ ησλ πξνηεηλόκελσλ πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα κεηαθνξώλ

Σερληθή αμηνιόγεζε ησλ παξαθάησ κειεηώλ γηα ηελ έληαμε ζε θαζεζηώο ζπγρξεκαηνδόηεζεο: α) Καηαζθεπή παξαιιαγήο νδνύ ζηε ζέζε Βξάρνο ηεο νδνύ Εηάθα - πήιαην (κεηά θαηαζθεπήο ηεο νδηθήο ζήξαγγαο), β) Απνθαηάζηαζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ ζε ηκήκαηα ηεο Δ.Ο. Κνδάλε - Πεληάινθνο - όξηα λνκώλ Καζηνξηάο-Ησαλλίλσλ, γ) Βειηίσζε νδνύ Νεζηόξην - Υηνλάην - Γηπνηακία θαη δ) Βειηίσζε νδηθνύ ηκήκαηνο δηαζηαύξσζε Πξεζπώλ - δηαζαύξσζε Κξπζηαιινπεγήο

Σερληθή Αμηνιόγεζε ---

103 05-2013 / 07-2013 ΣΔΡΝΑ ΑΔ Μειέηεο Ευαρμογής πδξαπιηθώλ έξγσλ ζηελ γέθπξα ηνπ π. ηξπκώλα, ζην ηκήκα 60.22 ηνπ Κ.Α. 60 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ (αξ. ζύκβαζεο 127)

Μειέηε Ευαρμογής γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βάζξσλ ηεο γέθπξαο ηνπ πνηακνύ ηξπκόλα γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ θιάδνπ νδνύ

Τδξαπιηθή Μειέηε Δθαξκνγήο,

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο & δηεπζέηεζεο

θνίηεο πνηακνύ

θαηαζθεπάζηεθε

102 03-2013 / 07-2013 ΣΔΡΝΑ ΑΔ Μειέηεο Ευαρμογής αζθάιηζεο Σερληθώλ Έξγσλ ζην ηκήκα 60.1.1-60.12-60.22 ηνπ Κ.Α. 60 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ (αξ. ζύκβαζεο 104)

Δθπόλεζε Μειέηεο Ευαρμογής Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΑΟ & ΔΝ1317, ζε όια ηα κεγάια ηερληθά ηνπ ηκήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γέθπξαο ηνπ π. ηξπκώλα, κήθνπο 620κ.

Μειέηε Αζθάιηζεο (κειέηε εθαξκνγήο)

θαηαζθεπάζηεθε

Page 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

101 11-2012 / 05-2014 ΗΝΣΡΑΚΑΣ ΑΔ Μειέηεο Ευαρμογής Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ έξγσλ, ήκαλζεο – Αζθάιηζεο ηνπ νδηθνύ ηκήκαηνο Πνηίδαηα – Καζζαλδξεία (ύκβαζε 757)

Δθπόλεζε Μειεηώλ Ευαρμογής Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο – Απνζηξάγγηζεο, ήκαλζεο – Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΚΟ θαη ΟΜΟΔ ΚΑ, ΟΜΟΔ ΑΟ θαη θαηά ΔΝ1317, γηα 14,5ρικ απηνθηλεηόδξνκνπ, 35ρικ παξάπιεπξσλ νδώλ θαη 2 Α/Κ.

Μειέηεο Δθαξκνγήο Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθέο

(απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο) θαη

ήκαλζεο Αζθάιηζεο

θαηαζθεπάδεηαη

100 09-2012 / 12-2012 ΗΘΑΚΖ ΑΣΔ Απνρεηεπηηθά δίθηπα Γ.Γ. Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ Γήκνπ Γέιηα. Μειέηεο εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ & πδξαπιηθέο κειέηεο

Μειέηε προσυοράς γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ηε κέζνδν αλαξξόθεζεο (vacuum)

Μειέηεο Οδνπνηίαο & Τδξαπιηθέο Μειέηεο

Πξνζθνξάο

99 10-2011 / 11-2011 ENCO O.E. (γηα ηελ ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΑΣΔ)

Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γήκνπ Δπεξγέηνπια. Μειέηεο εζσηεξηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ & πδξαπιηθέο κειέηεο

Μειέηε προσυοράς γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ΔΔΛ ζε ηξεηο ζέζεηο ζην Γήκν Δπεξγέηνπια Ννκνύ Λέζβνπ. Μειέηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ

Μειέηεο Οδνπνηίαο & Τδξαπιηθέο Μειέηεο

Πξνζθνξάο

98 12-2010 / 09-2011 ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ (Π.Δ. ΠΗΔΡΗΑ)

Μειέηε δηθηύνπ ύδξεπζεο Γήκνπ Γίνπ (εμσηεξηθό πδξαγσγείν) - Σνπνγξαθηθέο Μειέηεο - Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο

Οξηζηηθή κειέηε εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο επηά νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ.

Σνπνγξαθηθέο κειέηεο, ΠΠΔΑ & ΜΠΔ

ππεβιήζεζαλ

97 11-2010 / 04-2011 J&P - ΑΒΑΞ

Μειέηεο - Σνπνγξαθηθώλ Δξγαζηώλ - Κηεκαηνινγίνπ γηα : ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ:Σκήκα Μεζόγεηαο Υάξαμεο ηξπκόλαο - Άγηνο Αλδξέαο από Α/Κ ηξπκόλα έσο Α/Κ Μνπζζέλεο 12.1.1

Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε θαη ζύληαμε θηεκαηνινγίνπ θαη θηεκαηνινγηθώλ πηλάθσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ νξίσλ απαιινηξίσζεο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ.

Σνπνγξαθηθέο Μειέηεο, Μειέηεο θηεκαηνγξάθεζεο

νινθιεξώζεθε

96 11-2010 / 04-2011 J&P - ΑΒΑΞ

Μειέηεο - Σνπνγξαθηθώλ Δξγαζηώλ - Κηεκαηνινγίνπ γηα : ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ:Σκήκα Μεζόγεηαο Υάξαμεο ηξπκόλαο - Άγηνο Αλδξέαο από Α/Κ Μνπζζέλεο έσο έμνδν ζήξαγγαο πκβόινπ 12.1.2

Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε θαη ζύληαμε θηεκαηνινγίνπ θαη θηεκαηνινγηθώλ πηλάθσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ νξίσλ απαιινηξίσζεο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ.

Σνπνγξαθηθέο Μειέηεο, Μειέηεο θηεκαηνγξάθεζεο

νινθιεξώζεθε

95 10-2009 / 12-2015 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΖΠΔΗΡΟΤ - Γ/Ζ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

Οξηζηηθή κειέηε νδνύ Νηάξρνπ (Ησάλληλα)

Πιήξεο κειέηε αζηηθνπνηεκέλεο νδνύ ηαρείαο θπθινθνξίαο 4,5ρικ, κε 4 θπθιηθνύο θόκβνπο θαη 1 αληζόπεδν θόκβν. Παξάπιεπξν θαη θάζεην δίθηπν κήθνπο 9,5 ρικ. Μειέηε ζήκαλζεο – αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΚΑ, ΚΟ θαη ΔΝ1317. Οξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο/απνζηξάγγηζεο κε ππνγεηνπνίεζε ηάθξνπ ππό ηελ νδό ζε κήθνο 2,2ρικ.Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο Μειέηεο εγθάξζησλ νρεηώλ. Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο

Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο. Οξηζηηθέο κειέηεο: α) Οδνπνηίαο, β)

ήκαλζεο - Αζθάιηζεο, γ) Τδξαπιηθή Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο νδώλ, δ)

Τδξαπιηθή Ορεηώλ ηερληθώλ έξγσλ. ΑΤ-ΦΑΤ,

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

εγθξίζεθαλ (12/2015)

94 09-2009 / 03-2010 ΓΖΜΟ

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Πξνκειέηε αλάπιαζεο ηεο Πιαηείαο Γηνηθεηεξίνπ Πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ Πεξηβαιινληηθή εγθξίζεθε

Page 6: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

93 08-2009 / 12-2009 ALDI Α.Δ.

Δθπόλεζε κειέηεο απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο ηνπ νηθνπέδνπ (κεηά ησλ θηηζκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ ζε απηό) ζηε ζέζε Λαξίζεο 99-105, Γήκνπ Βόινπ

Δθπόλεζε Μελέτης Ευαρμογής γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ νηθνπέδνπ θαη ησλ θηηξίσλ. πλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κειεηώλ. Σν νηθόπεδν βξίζθεηαη ζε ζέζε πνπ θαηαθιύδεηαη ηόζν από ηα όκβξηα παξαθείκελνπ ρεηκάξξνπ, όζν θαη από ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ζε πεξίπησζε έληνλσλ θαηλνκέλσλ.

Τδξαπιηθή Μειέηε Δθαξκνγήο εξγσλ

απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αληηπιεκκπξηθήο

πξνζηαζίαο

θαηαζθεπάζηεθε

92 07-2009 / 08-2009 ΗΟΝΗΟ Α.Δ. Δθπόλεζε κειεηώλ θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην Σκήκα 4.1.25 - 4.1.35 ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ

Πιήξεο Μειέηε 2 θόκβσλ θαη Μειέηε ήκαλζεο - Αζθάιηζεο, κήθνπο 3ρικ.

91 3/2009 - - ΓΖΜΟ ΣΖΛΟΤ -

ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ

ύληαμε Φαθέινπ ηνπ έξγνπ : Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε αζηηθώλ ιπκάησλ Γήκνπ Σήινπ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο (Compact)

Δθπόλεζε Τγεηνλνινγηθήο Μειέηεο θαη Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο

ππεβιήζε ζε εμέιημε (δελ ζα

νινθιεξσζεί)

90 02-2009 / 10-2009 ΓΖΜΟ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ - ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Σξνπνπνίεζε κειέηεο 6εο Δ.Ο. ζην Σ.Γ. Πεδηλήο Σξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο κειέηεο, ώζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηα εγθεθξηκέλα όξηα απαιινηξίσζεο θαη λα κελ απαηηεζνύλ λέεο απαιινηξηώζεηο.

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο

89 11-2008 / 06-2009 ΓΖΜΟ ΠΑΓΓΑΗΟΤ -

Π.Δ. ΚΑΒΑΛΑ Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζην Γ.Γ. Γεσξγηαλήο Γήκνπ Παγγαίνπ

Μειέηεο αληηθαηάζηαζεο πεδνδξνκίσλ, δεκηνπξγίαο ρώξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, δεκηνπξγίαο δηαβάζεσλ ΑΜΔΑ

Μειέηε Οδνπνηίαο

88 11-2008 / 03-2009 ΓΖΜΟ

ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ Μειέηε γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Βνπιηαγκέλεο

Ζ κειέηε αθνξνύζε ζηε δηεξεύλεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ. Μεηαμύ ησλ ιύζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε ππνγεηνπνίεζε θάδσλ, ν εληνπηζκόο ζηαζκώλ κεηαθόξησζεο θιπ

Μειέηε πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιόγεζεο /

βειηηζηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο αλαθύθισζεο

87 10-2008 / 10-2009 J&P - ΑΒΑΞ Α.Δ. (σο

αλάδνρνο ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.)

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ:Σκήκα Μεζόγεηαο Υάξαμεο ηξπκόλαο - Άγηνο Αλδξέαο από Α/Κ Μνπζζέλεο έσο έμνδν ζήξαγγαο πκβόινπ 12.1.2

Δθπόλεζε κειεηώλ Eυαρμογής ησλ έξγσλ: α) ηνπ ζπλόινπ ηνπ παξαπιεύξνπ δηθηύνπ ζην ηκήκα από Υ.Θ. 23+040 έσο Υ.Θ. 33+000, β) ηεο θύξηαο απνρεηεπηηθήο / απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζην πόδα ησλ βόξεησλ θιάδσλ ησλ SR, γ) ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο ηεο αξηεξίαο ζηηο νξηνγξακκέο ηεο, δ) ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο ξνήο ησλ θύξησλ ζπκβαιιόλησλ ρεηκάξξσλ ζε κνληέιν αλνκνηόκνξθεο ξνήο, ε) ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηερληθώλ έξγσλαπό πιεκκπξηθέο παξνρέο ζηα αληίζηνηρα ξέκαηα, ζη) ηνπ ειέγρνπ θαη πηζαλήο ηξνπνπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ απαιινηξίσζεο

Μειέηεο εθαξκνγήο Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθέο

απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο έξγσλ

νδνπνηίαο θαη αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ

θαηαζθεπάζηεθε

86 10-2008 / 10-2009 J&P - ΑΒΑΞ Α.Δ. (σο

αλάδνρνο ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.)

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ:Σκήκα Μεζόγεηαο Υάξαμεο ηξπκόλαο - Άγηνο Αλδξέαο από Α/Κ ηξπκόλα έσο Α/Κ Μνπζζέλεο 12.1.1

Δθπόλεζε κειεηώλ Eυαρμογής ησλ έξγσλ: α) ηνπ ζπλόινπ ηνπ παξαπιεύξνπ δηθηύνπ ζην ηκήκα από Υ.Θ. 17+000 έσο Υ.Θ. 23+040, β) ηεο θύξηαο απνρεηεπηηθήο / απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ ζην πόδα ησλ βόξεησλ θιάδσλ ησλ SR, γ) ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πδξαπιηθήο κειέηεο ηεο αξηεξίαο ζηηο νξηνγξακκέο ηεο, δ) ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο ξνήο ησλ θύξησλ ζπκβαιιόλησλ ρεηκάξξσλ ζε κνληέιν αλνκνηόκνξθεο ξνήο, ε) ηεο πξνζηαζίαο ησλ ηερληθώλ έξγσλαπό πιεκκπξηθέο παξνρέο ζηα αληίζηνηρα ξέκαηα, ζη) ηνπ ειέγρνπ θαη πηζαλήο ηξνπνπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ απαιινηξίσζεο

Μειέηεο εθαξκνγήο Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθέο

απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο έξγσλ

νδνπνηίαο θαη αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ

θαηαζθεπάζηεθε

Page 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

85 09-2008 / 04-2010 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

ύκβαζε αλάζεζεο Καζεθόλησλ πκβνύινπ γηα ηελ Τπνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηώλ ηεο “Δγλαηία Οδόο Α.Δ.” (ΔΟΑΔ) ζηελ εθπόλεζε ηεο Οξηζηηθήο Τδξαπιηθήο Μειέηεο ζην ηκήκα 12 ηεο Δγλαηίαο Οδνύ, από Υ.Θ. 17+500 έσο Υ.Θ. 33+000 πεξίπνπ, θαηά κήθνο ηεο θνηιάδαο ηνπ ξέκαηνο Μαξκαξά, γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ ξεκάησλ, ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ, ηελ αύμεζε ηεο παξνρεπηηθήο θαη απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ θπζηθώλ απνδεθηώλ θαη ησλ ηερληθώλ έξγσλ ηεο νδνύ. (θσδ. αλαθνξάο 4047)

Δπηθαηξνπνίεζε νκβξίσλ θακππιώλ ηεο πεξηνρήο, εθπόλεζε πδξνινγηθήο κειέηεο εθηίκεζεο πιεκκπξηθώλ παξνρώλ γηα ην ζύλνιν ησλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο (ρείκαξξνο Μαξκαξάο θαη ζπκβάιινληεο) θαη εθπόλεζε Οξηζηηθήο Τδξαπιηθήο κειέηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο παξαπάλσ ρεηκάξξνπο, ζην ηκήκα ηεο νδνύ από Υ.Θ.17+500 έσο Υ.Θ.33+000 (ζπλνιηθό κήθνο δηεπζεηνύκελσλ ρεηκάξξσλ πεξίπνπ 35ρικ).

Τδξνινγηθή κειέηε, αμηνιόγεζε πιεκκπξηθώλ

θαηλνκέλσλ, έιεγρνο επάξθεηαο ηερληθώλ,

νξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε δηεπζεηήζεσλ θαη κέηξσλ

αληηπιεκκπξηθήο / αληηδηαβξσηηθήο

πξνζηαζίαο

θαηαζθεπάζηεθε

84 04-2008 / 11-2012 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

πκθσλία – Πιαίζην γηα ηελ Δθπόλεζε κειεηώλ νδνπνηίαο, θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ, κειεηώλ ζήκαλζεο – αζθάιεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο „‟ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.‟‟ (Κύξηνπ Άμνλα, Καζέησλ Αμόλσλ, ηνπηθώλ ζπλδέζεσλ θαη ινηπώλ αλαγθώλ – Κσδηθόο Αλαθνξάο 3256

3 εληνιέο εξγαζίαο: 1) νξηζηηθέο κειέηεο (α) νδνπνηίαο - ζήκαλζεο αζθάιηζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο θάζεηεο νδνύ 3 ηνπ Α/Κ Κ1 θαη ηνπ Η/Κ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό πξνο Καινρώξη, (β) νδνπνηίαο ζπκπιεξσκαηηθνύ παξάπιεπξνπ νδηθνύ δηθηύνπ (SR) ζην ηκήκα 60.1.1 (Γεξβέλη-Γνξθάδα) από Υ.Θ.4+100 έσο Υ.Θ. 11+700 (γ) νδνπνηίαο πξνζβάζεσλ ζε ΔΑ θαη (δ) εθηέιεζε ινηπώλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ δηθηύνπ SR ζην ηκήκα 60.1.1, κήθνπο 4,5 ρικ, 2) (α) Οξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ζύλδεζεο ηνπ ηκήκαηνο 60.1.1 κε νδό πξνο ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο, (β) Πξνθαηαξθηηθή κειέηε νδνπνηίαο επξείαο παξάθακςεο Οξεζηηάδαο, 3) (α) Οξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ζύλδεζε Αιεμαλδξνύπνιεο κε ηνλ νηθηζκό Παιαγίαο, (β) πκπιεξσκαηηθή νξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο κε ηνλ θάζεην άμνλα 60, (γ) Πξνσζεκέλε αλαγλσξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο 39 ζέζεσλ πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο επί ηνπ θάζεηνπ άμνλα 60, (ε) Οξηζηηθή κειέηε αλαζύληαμεο νδνπνηίαο ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ SR ζην ηκήκα 60.1.2, (δ) Μειέηε ζήκαλζεο - αζθάιηζεο αξηεξίαο θαη παξαπιεύξνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζηνλ θάζεην άμνλα Φιώξηλα-Νίθε (50), (ε)πκπιεξσκαηηθή νξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ζην δίθηπν SR ηνπ Κ.Α. 50

Αλαγλσξηζηηθέο θαη Οξηζηηθέο κειέηεο νδνπνηίαο, Μειέηεο ήκαλζεο – Αζθάιηζεο θαηά ΟΜΟΔ ΚΟ, ΟΜΟΔ ΚΑ θαη ΔΝ1317, ζε επίπεδν Οξηζηηθήο κειέηεο θαη κειέηεο Δθαξκνγήο, ΑΤ-ΦΑΤ

θαηαζθεπάζηεθαλ ή/θαη

θαηαζθεπάδνληαη

Page 8: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

83 03-2008 / 09-2008 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Δκπεηξνγλσκνζύλε γηα ηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα ηεο 17εο θαη 18εο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2007 ζην ηκήκα 12 ηεο Δγλαηίαο Οδνύ, από Υ.Θ. 20+000 έσο Υ.Θ. 31+000 πεξίπνπ, θαηά κήθνο ηεο θνηιάδαο ηνπ ξέκαηνο Μαξκαξά, πηζαλόηεηα θαη ζπρλόηεηα επαλάιεςήο ηνπο θαη πξνηάζεηο ελίζρπζεο ησλ κέηξσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ, ηελ αύμεζε ηεο παξνρεπηηθήο θαη απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ θπζηθώλ απνδεθηώλ θαη ησλ ηερληθώλ έξγσλ ηεο νδνύ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Τδξαπιηθήο ηνπ ΑΠΘ θν Γεώξγην Μπαιαθνύηα)

πγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ πξόζθαησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ κε ηηο πξνϋθηζηάκελεο. Αμηνιόγεζε νκβξίσλ θακππιώλ. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο αληηπιεκκπξηθήο ζσξάθηζεο ηεο πεξηνρήο.

Δκπεηξνγλσκνζύλε

82 03-2008 / 08-2009 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - Γ.Γ.Δ.

Απνπεξάησζε κειέηεο νδηθνύ άμνλα από Κόκβν Κνπαλνύ κέρξη Α/Κ κε Δ.Ο. Έδεζζαο ηνπ νδηθνύ άμνλα ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ - Δ.Ο. Έδεζζαο

Πιήξεο κειέηε ηνπ παξάπιεπξνπ δηθηύνπ θαη δύν πιήξσλ αληζόπεδσλ θόκβσλ (νξηζηηθέο κειέηεο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθέο). Οξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο ηεο αξηεξίαο (4ηρλε δηαρσξηζκέλεο θπθινθνξίαο) κήθνπο πεξίπνπ 5,4ρικ. Οξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ

Οξηζηηθέο κειέηεο Οδνπνηίαο, Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο

απνρέηεπζεο-απνζηξάγγηζεο νδώλ, Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο

κειέηεο αξδεπηηθώλ έξγσλ, ΑΤ-ΦΑΤ

θαηαζθεπάδεηαη

81 12-2007 / 2-2008 ALDI Α.Δ.

Μειέηε απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο ηνπ νηθνπέδνπ (κεηά ησλ θηηζκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη λα θαηαζθεπαζηνύλ ζε απηό), ζηε ζέζε θνπξηά ηνπ Γ.Γ. Βξαζλώλ, Γήκνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ

Δθπόλεζε πδξαπιηθήο κειέηεο Eυαρμογής απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο ηνπ νηθνπέδνπ (κεηά ησλ θηηζκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη λα θαηαζθεπαζηνύλ ζε απηό), ζηε ζέζε θνπξηά ηνπ Γ.Γ. Βξαζλώλ, Γήκνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή Super Market ALDI

Τδξαπιηθή Μειέηε Δθαξκνγήο εξγσλ

απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αληηπιεκκπξηθήο

πξνζηαζίαο

θαηαζθεπάζηεθε

80 6/2007 - 5-2010 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

πκθσλία – Πιαίζην γηα ηελ "Παξνρή ππεξεζηώλ πκβνύινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/ζεο Μειεηώλ ηεο ΔΟΑΔ ζηελ εθπόλεζε πδξαπιηθώλ κειεηώλ γηα ηελ Δγλαηία νδό, ηνπο Κάζεηνπο άμνλεο, ηνπηθέο ζπλδέζεηο θαη ινηπέο αλάγθεο" – (ζύκβαζε 2235)

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο δόζεθαλ 4 εληνιέο εξγαζίαο: 1) (α) ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο πδξαπιηθήο κειέηεο ζην ηκήκα 2.3 Γξνζνρώξη-Άξαρζνο, (β) λέα νξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε ζην ηκήκα 4.1.1s "Παλαγηά-Γξεβελά από Υ.Θ.6+255 έσο Υ.Θ. 8+685, (γ) Οξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε Α/Κ Κεξδπιιίσλ ζην ηκήκα 11.3, (δ) Οξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε Α/Κ Σαμηάξρε ζην ηκήκα 4.2.2, 2) πξόζζεηε κειέηε αληηκεηώπηζεο ησλ πδξαπιηθώλ πξνβιεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Α/Κ Σαμηάξρε, 3) εθπόλεζε πξνκειέηεο δηθηύνπ Ύδξεπζεο, ηεο κειέηεο δεμακελώλ απνζήθεπζεο - δηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη ηεο κειέηεο Απνθαηάζηαζεο -Γηακόξθσζεο ηεο θνίηεο Ρέκαηνο Λνπηξώλ Νήζνπ Κύζλνπ, 4) (α) κειέηε πδξαπιηθήο πξνζηαζίαο πόδα πξαλνύο ηκεκάησλ ηνπ άμνλα ηεο Δ.Ο. ηνπ ηκήκαηνο 12, (β) Οξηζηηθή πδξαπιηθή κειέηε Α/Κ ΒΗΠΔ Κνκνηελήο θαη Α/Κ ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο, (γ) ζηαηηθήο κειέηεο δεμακελήο ηύπνπ IMHOFF γηα ηελ ΔΔΛ Νήζνπ Σήλνπ θαη (δ) κειεηώλ απαξαίηεησλ γηα ηελ νινθιήξσζεο ελ ελεξγεία εξγνιαβηώλ

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο Απνρέηεπζεο-Απνζηξάγγηζεο νδώλ,

Αληηπιεκκπξηθώλ Έξγσλ θαη Γηεπζεηήζεσλ

πνηακώλ, Πξνκειέηε Ύδξεπζεο, ηαηηθή Μειέηε

Γεμακελώλ, ΑΤ-ΦΑΤ

θαηαζθεπάζηεθε

Page 9: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

79 5/2007 - 12/2008 ΓΖΜΟ ΣΖΛΟΤ -

ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ

ύληαμε Φαθέινπ ηνπ έξγνπ : Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε αζηηθώλ ιπκάησλ Γήκνπ Σήινπ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο (Compact)

πκβνπιεπηηθέο - Yπνζηεξηθηηθέο Yπεξεζίεο πξνο ηνλ Γήκν Σήινπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ : Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε αζηηθώλ ιπκάησλ Γήκνπ Σήινπ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο (Compact)

Φάθεινο Έξγνπ ππεβιήζε (δελ ζα

πινπνηεζεί)

78 3-2007 / 2-2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ύκβαζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ "πκβνύινπ Τπνζηήξημεο ησλ Φνξέσλ Τινπνίεζεο πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Σερληθώλ Έξγσλ Τπνδνκήο ζηηο Πεξηθέξεηεο, θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2008" γηα ηελ Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ πξνο ηνπο Φνξείο Τινπνίεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε έξγα νδνπνηίαο, απνρέηεπζεο νηθηζκώλ, ύδξεπζεο νηθηζκώλ, άξδεπζεο, θξαγκάησλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο, θηηξηαθώλ έξγσλ, δαζνηερηθώλ έξγσλ, έξγσλ πεξηβάιινληνο θιπ. Σν ηερληθό αληηθείκελν ήηαλ (ελδεηθηηθά): α) Έιεγρνο πιεξόηεηαο κειεηώλ θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο, β) παξνρή ζπλδξνκήο πξνο ηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζπκβαζηνπνίεζεο - ειέγρνπ πνηόηεηαο - ηήξεζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ - ηήξεζεο όξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο - έγθξηζεο ΑΠΔ - δηνηθεηηθήο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, δ) έιεγρνο ηήξεζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ θιπ

Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ - Σερληθή Τπνζηήξημε Φνξέσλ

νινθιεξώζεθε

77 3-2007 / 2-2008 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Δκπεηξνγλσκνζύλε γηα ηελ θαηάζηαζε (θαη ηελ δεκηνπξγία / βειηίσζε) ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ κε ζθνπό ηελ ζύλδεζε ησλ ''πόισλ'' ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο (νξεηλνύο όγθνπο, ιίκλεο & παξαπνηάκηεο πεξηνρέο θιπ.)

Ζ ύκβαζε πξνέβιεπε ηελ πινπνίεζε έθζεζεο Δκπεηξνγλσκνζύλεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, θαη ηελ δηεξεύλεζε/αμηνιόγεζε ησλ λέσλ πξννπηηθώλ ησλ πεξηνρώλ θαη ηελ δεκηνπξγία / βειηίσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπο κε ζθνπό ηελ ζύλδεζε ησλ ''πόισλ'' ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο (νξεηλνύο όγθνπο, ιίκλεο & παξαπνηάκηεο πεξηνρέο θιπ.)

Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ -

Δκπεηξνγλσκνζύλε

76 1-2007 / 1-2007 ENCO O.E. Δθπόλεζε Σερληθήο Μειέηεο Πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ Δ.Δ.Λ. Θξηάζηνπ Πεδίνπ Αηηηθήο

Δθπόλεζε πδξαπιηθήο κειέηεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο Δ.Δ.Λ. ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ Αηηηθήο

Τδξαπιηθή κειέηε Πξνζθνξάο

75 1-2007 / 1-2007 ENCO O.E. Δθπόλεζε Σερληθήο Μειέηεο Πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ Δ.Δ.Λ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Υαιθηδηθήο

Δθπόλεζε πδξαπιηθήο κειέηεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο πόιεο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Υαιθηδηθήο

Τδξαπιηθή κειέηε Πξνζθνξάο

74 12-2006 / 2-2007 ΟΡΓΑΝΗΜΟ

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΟΡΘΔ)

Πξνεηνηκαζία θαθέινπ έξγνπ (ηεύρνο Σερληθώλ Γεδνκέλσλ, θνπηκόηεηα Έξγνπ, Πξόγξακκα απαηηνύκελσλ κειεηώλ θαη εξγαζηώλ, Σεύρνο Πξνεθηίκεζεο Ακνηβώλ Μειεηώλ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/2005, ηνπ έξγνπ : Γηεξεύλεζε ππνγεηνπνηήζεσλ ησλ θάζεησλ νδώλ πξνο ηε Λεσθόξν Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή.

πκβνπιεπηηθέο - Yπνζηεξηθηηθέο Yπεξεζίεο πξνο ηνλ ΟΡ.ΘΔ. γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ ππνγεηνπνίεζεο έμη νδηθώλ αμόλσλ θάζεησλ πξνο ηελ νδό Κ. Καξακαλιή (25εο Μαξηίνπ, Π. πλδίθα, Μ. Μπόηζαξε, 28εο Οθησβξίνπ, Κιεάλζνπο, Καηζηκήδε)

Φάθεινο Έξγνπ

73 11-2006 / 11-2007 INTERREG Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ Μεραληθνύ ηνπ Π.Κ.Π. INTERREG III A / Διιάδα - Αιβαλία

πκβνπιεπηηθέο - Yπνζηεξηθηηθέο Yπεξεζίεο πξνο ηελ Τ.Γ. Π.Κ.Π. INTERREG ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΛΛΑΓΑ - ΑΛΒΑΝΗΑ. πγθεθξηκέλα ε ζύκβαζε πξνέβιεπε εηζεγεηηθέο εθζέζεηο θαη έιεγρν κειεηώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ζεκάησλ.

Παξνρή πκβνπιεπηηθώλ - Τπνζηεξηθηηθώλ

Τπεξεζηώλ

Page 10: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

72 11-2006 / 12-2006 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Αλάζεζε Καζεθόλησλ πκβνύινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηώλ ηεο “Δγλαηία Οδόο Α.Δ.” (ΔΟΑΔ) ζηελ εθπόλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 75 ''Κνκνηελή - Νπκθαία - Διελνβνπιγαξηθά ζύλνξα'' ηεο Δγλαηίαο Οδνύ (ζύκβαζε 3056)

Eθπόλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 75 ζην ηκήκα από Υ.Θ. 4+200 έσο Υ.Θ. 18+200, θαζώο θαη κειέηε δηεπζέηεζεο εγθαξζίσλ ξεκάησλ (ζπλνιηθά πξνβιέπνληαλ ζην ηκήκα ε θαηαζθεπή 39 εγθαξζίσλ ηερληθώλ ηύπνπ Κηβσηνεηδνύο Ορεηνύ).

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο Μειέηεο α) απνρέηεπζεο-

απνζηξάγγηζεο νδώλ, β)αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ,

γ) ΑΤ-ΦΑΤ

θαηαζθεπάζηεθε

71 11-2006 / 12-2006 ΔΛΣΔΡ Α.Σ.Δ. (σο αλάδνρνο γηα ηελ

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.)

Οινθιήξσζε εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο δεκηώλ από θπζηθέο θαηαζηξνθέο έηνπο 2003 ζηηο Κπθιάδεο

Δθπόλεζε κειεηώλ Eυαρμογής α) κειέηεο πδξαπιηθώλ έξγσλ νδνύ Αεξνδξνκίνπ - Αγίαο Άλλαο ζηε Νάμν & β) κειέηε έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, θαηαζθεπή ηάθξνπ Κνπηειηέξε ζηε Νάμν

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο Μειέηεο α) απνρέηεπζεο-

απνζηξάγγηζεο νδώλ, β)αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ

θαηαζθεπάζηεθε

70 10-2006 / 10-2006 ENCO O.E. Δθπόλεζε Σερληθήο Μειέηεο Πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ Δ.Δ.Λ. Μύξηλαο

Δθπόλεζε πδξαπιηθήο κειέηεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο πόιεο ηεο Μύξηλαο

Τδξαπιηθή κειέηε Πξνζθνξάο

69 9-2006 / 9-2006 ENCO O.E. Δθπόλεζε Σερληθήο Μειέηεο Πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ Δ.Δ.Λ. Ακπληαίνπ

Δθπόλεζε πδξαπιηθήο κειέηεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο πόιεο ηνπ Ακύληαηνπ

Τδξαπιηθή κειέηε Πξνζθνξάο

68 7-2006 / 2-2007 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Τπνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηώλ ηεο “Δγλαηία Οδόο Α.Δ.” (ΔΟΑΔ) ζηνλ έιεγρν ησλ πθηζηακέλσλ πδξαπιηθώλ κειεηώλ θαη ζηελ εθπόλεζε κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Πνηακνύ ηξπκόλα θαη πξνζηαζίαο ηεο αξηεξίαο θαη ηεο παξάπιεπξεο νδνύ ζην ηκήκα 60.3.4 ηνπ θάζεηνπ άμνλα Θεζζαινλίθεο-εξξώλ-Πξνκαρώλα (ζύκβαζε 2884)

Έιεγρνο ησλ πθηζηακέλσλ πδξαπιηθώλ κειεηώλ θαη εθπόλεζε λέαο κειέηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηεο θνίηεο ηνπ Πνηακνύ ηξπκόλα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αξηεξίαο θαη ηεο παξάπιεπξεο νδνύ ζην ηκήκα 60.3.4 ηνπ θάζεηνπ άμνλα Θεζζαινλίθεο-εξξώλ-Πξνκαρώλα από ηηο πιεκκπξηθέο αηρκέο ηνπ πνηακνύ (παξνρή αηρκήο 100εηίαο 2.500κ3/δι)

Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο, ΑΤ-ΦΑΤ

θαηαζθεπάζηεθε

67 5-2006 / 7-2006 ΓΖΜΟ ΡΔΝΣΗΝΑ -

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Καηαθύγην Σνπξηζηηθώλ θαθώλ ζην Γ.Γ. ηαπξνύ Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ θαηαθπγίνπ ζθαθώλ.

Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή

Αμηνιόγεζε

66 4-2006 / 4-2006 ENCO O.E. Δθπόλεζε Μειέηεο Προσυοράς ηνπ έξγνπ "Δθζπγρξνληζκόο & Δπέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Δ.Δ.Λ. Γήκνπ Ξάλζεο"

Δθπόλεζε πδξαπιηθήο κειέηεο θαη κειέηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο (ζην ρώξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο Δ.Δ.Λ. ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο

Οξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο νκβξίσλ,

Οξηζηηθή κειέηε Οδνπνηίαο

65 2-2006 / 5-2007 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Αλάζεζε Καζεθόλησλ πκβνύινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηώλ ηεο “Δγλαηία Οδόο Α.Δ.” ζηελ εθπόλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο νδνπνηίαο θαη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πδξαπιηθήο κειέηεο ηνπ ηκήκαηνο «Κνξνκειηά – Ηεξνπεγή» (Σκήκα 45.4) ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 45 «ηάηηζηα – Κξπζηαιινπή» ηεο Δγλαηίαο Οδνύ (ζύκβαζε 2779)

Δθπόλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο νδνπνηίαο θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πδξαπιηθήο κειέηεο ηνπ ηκήκαηνο «Κνξνκειηά – Ηεξνπεγή» (Σκήκα 45.4) ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 45 «ηάηηζηα – Κξπζηαιινπή» ηεο Δγλαηίαο Οδνύ, κήθνπο πεξίπνπ 13 ρικ

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, Πξνθαηαξθηηθή

Τδξαπιηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο -

Απνζηξάγγηζεο νδνύ, ΑΤ-ΦΑΤ

θαηαζθεπάζηεθε

64 9-2005 / 9-2005 ΔΝΓΗΑΜΔΖ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Π.Γ.Μ.

Έιεγρνο πξάμεο ''Βειηίσζε νδνύ Βειβεληό - Καηαθύγην''

Έγηλε έιεγρνο σξηκόηεηαο ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο κε ζθνπό ηελ έληαμή ηεο ζην 3ν Κ.Π.. (ην έξγν εληάρζεθε θαη θαηαζθεπάδεηαη)

Page 11: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

63 12-2005 / 3-2006 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Τπνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Μειεηώλ ηεο “Δγλαηία Οδόο Α.Δ.” ζηελ εθπόλεζε νξηζηηθήο πδξαπιηθήο κειέηεο θαη εξγαζηώλ επί ηόπνπ επίβιεςεο ζην ηκήκα Βξαζλά - Αζπξνβάιηα - Κεξδύιηα (ηκήκα 11.1 - 11.3) ηεο Δγλαηίαο Οδνύ (ζύκβαζε 2562)

1) Δθπόλεζε πδξαπιηθώλ κειεηώλ α) κειέηε ειέγρνπ ησλ ζπλαξκνγώλ ησλ κεθνηνκώλ ησλ πδξαπιηθώλ δηθηύσλ, εθαηέξσζελ ηνπ ηκήκαηνο "Καθηά θάια" θαη ζύληαμε ζρεδίσλ ζπλαξκνγήο, β) Μειέηε παξαιιαγήο ηάθξνπ απνξξνήο νκβξίσλ ζηελ πεξηνρή Κεξδπιιίσλ, γ) κειέηε παξαιιαγήο ηάθξνπ ζηνλ νηθηζκό ΟΓΤ θαη 2) Δπί ηόπνπ εξγαζίεο επηβιέςεσλ γηα ηκήκαηα ηεο ΔΟΑΔ.

Δπη ηόπνπ Δπίβιεςε, Οξηζηηθέο Μειέηεο

Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο νδνύ

θαηαζθεπάζηεθε

62 8-2005 / 9-2005 ENCO OE Δθπόλεζε Μειέηεο Προσυοράς γηα ην έξγν "Δπέθηαζε - Βειηίσζε ΔΔΛ πόιεο Καβάιαο"

Δθπόλεζε πδξαπιηθήο κειέηεο θαη κειέηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο (ζην ρώξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο πόιεο Καβάιαο

Οξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο νκβξίσλ,

Οξηζηηθή κειέηε Οδνπνηίαο

61 3-2005 / 2-2007 Γ.Δ.Τ.Α. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Δπέθηαζε, αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκόο ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο Γήκνπ Ησαλληηώλ - Μειέηε βαζηθώλ ζπιιεθηεξίσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ θαη αληιηνζηαζίνπ ζηηο πεξηνρέο Βξπζνύιαο - Λαζπόηνπνπ - Βνηαληθνύ

Μειέηεο απνρέηεπζεο γηα ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ ζε πεξηνρέο λενδνκνύκελεο, κε ζθνπό λα απαρζνύλ ηα ιύκαηα ζην ππάξρσλ δίθηπν (πξνο ηελ Δ.Δ.Λ. Ησαλλίλσλ). Πξόβιεςε θαη κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ. Δπηπιένλ έγηλε επαλαμηνιόγεζε ησλ πθηζηάκελσλ θεληξηθώλ ζπιιεθηεξίσλ δηθηύσλ πνπ ζα ππνδερζνύλ ηα ιύκαηα θαη πξνηάζεθε ε ηξνπνπνίεζή ηνπο όπνπ απαηηήζεθε.

Πξνθαηαξθηηθέο Τδξαπιηθέο Μειέηεο &

Πξνκειέηεο έξγσλ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ, Μειέηεο Αληιηνζηαζίσλ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, ΑΤ-ΦΑΤ

ηκήκαηα ηεο κειέηεο θαηαζθεπάζηεθαλ

60 3-2005 / 4-2005 Γ.Δ.Τ.Α. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Δπέθηαζε, αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκόο ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο Γήκνπ Ησαλληηώλ - Εώλε 1

Δθπόλεζε πδξαπιηθώλ ππνινγηζκώλ θαη ζύληαμε κεθνηνκώλ γηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ, κε ζθνπό λα εληαρζνύλ απηά ζην ππάξρσλ δίθηπν.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο Μειέηεο έξγσλ

Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ, ΑΤ-ΦΑΤ

θαηαζθεπάζηεθε

59 3-2005 / 7-2005 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Αλάζεζε Καζεθόλησλ πκβνύινπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε Τδξαπιηθά ζέκαηα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Θεζζαινλίθεο ηεο ''ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.'' (ζύκβαζε 2142).

Δθπόλεζε πδξαπιηθώλ κειεηώλ γηα ηκήκαηα ηεο ΔΟΑΔ, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο, Δπηηόπνπ ππνζηήξημε (επίβιεςε θαη έιεγρνο θαηαζθεπώλ), ρσξνζέηεζε Μνλάδσλ Διέγρνπ Ρύπαλζεο.

Τδξνινγηθή αλάιπζε, Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο απνρέηεπζεο-απνζηξάγγηζεο νδώλ,

έιεγρνο επάξθεηαο νρεηώλ, ρεδηαζκόο Μνλάδσλ

Διέγρνπ Ρύπαλζεο (ΜΔΡ), ΑΤ-ΦΑΤ

θαηαζθεπάζηεθε

58 12-2004 / 12-2004 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Δθπόλεζε πξόζζεησλ κειεηεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηε ζύλδεζε ηεο Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο κε νδό πξνο Υνξηηάηε (ηκήκα 57.3) ηνπ Κάζεηνπ Άμνλα 57 ''Δζσηεξηθή Πεξηθεξεηαθή Οδόο Θεζζαινλίθεο'' ηεο Δγλαηίαο Οδνύ (ζύκβαζε 2080).

Γηεξεύλεζε θαη κειέηε ζε επίπεδν πξνσζεκέλεο Αλαγλσξηζηηθήο Μειέηεο 5 ελαιιαθηηθώλ ραξάμεσλ, κήθνπο 6,00 πεξίπνπ ρικ έθαζηε, δηαηνκήο 14,00κ. (κε ηα αληίζηνηρα πδξαπιηθά έξγα ηερληθά θαη γέθπξεο). Σαπηόρξνλε κειέηε ησλ δύν αληζόπεδσλ θόκβσλ εηζόδνπ -εμόδνπ. Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε επίζεο ηελ Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Υσξνζέηεζε

Πξνσζεκέλε Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε

Οδνπνηίαο θαη Α/Κ, Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε,

ΠΠΔΑ

57 11-2004 / 1-2005 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Αλάζεζε Καζεθόλησλ πκβνύινπ γηα ηελ εθπόλεζε πδξαπιηθώλ κειεηώλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ πεξηνρή "Νπκθόπεηξαο - Ρεληίλαο - Αζπξνβάιηαο - Κεξδπιίσλ" (Σκήκα 10.1-10.2 & 11-1 έσο 11-3 ηεο Δγλαηίαο Οδνύ (ζύκβαζε 2008)

Δθπόλεζε νξηζηηθώλ πδξαπιηθώλ κειεηώλ γηα ηα ηκήκαηα από 10-.1 έσο 11.3 ηεο ΔΟΑΔ, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο. Δπί ηόπνπ πξνζαξκνγέο ηερληθώλ θαη ινηπώλ θαηαζθεπώλ. Αληηκεηώπηζε δεκηώλ ιόγσ έθηαθησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο απνρέηεπζεο-απνζηξάγγηζεο νδώλ,

έιεγρνο επάξθεηαο νρεηώλ

θαηαζθεπάζηεθε

Page 12: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

56 10-2004 / 6-2005 ΔΤΡΧΑΠ Α.Δ. Μειέηε γεσθξαγκάησλ ζην Ννκό Πέιιαο (ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ηεο από 13/11/2003 ζύκβαζεο κε ΔΤΡΧΑΠ ΑΔ)

Δθπόλεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή 12 γεσθξαγκάησλ ζε αληίζηνηρα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Πέιιαο, κε ζθνπό ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ. πγθεθξηκέλα κειεηήζεθαλ ηα παξαθάησ θξάγκαηα: ΘΔΖ ΤΦΟ ΟΓΚΟ ΡΑΥΧΝΑ 17,50 1.300.000 ΠΔΝΣΑΠΛΑΣΑΝΟ 21,00 340.000 ΦΛΑΜΟΤΡΗΑ 22,00 100.000 ΜΔΖΜΔΡΗ 25,00 95.000 ΛΤΚΟΗ 20,50 100.000 ΚΔΡΑΗΑ 22,50 110.000 ΠΡΟΜΑΥΟΗ 19,50 60.000 ΘΔΟΓΧΡΑΚΗ 16,00 80.000 ΕΔΡΒΖ 16,50 140.000 ΝΔΑ ΕΧΖ 23,50 390.000 ΠΛΑΣΑΝΖ 20,00 530.000 ΓΤΣΗΚΟ 9,50 640.000

Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο, νξηζηηθέο

πδξαπιηθέο κειέηεο, γεσηερληθέο κειέηεο, ΠΠΔΑ

& ΜΠΔ

θαηαζθεπάζηεθαλ ηα νθηώ θξάγκαηα

55 10-2004 / 11-2004 ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ

ΑΣΔ

Μειέηε Προσυοράς γηα ην έξγν "Έξγα αλάπιαζεο ηκήκαηνο ΥΤΣΑ Σαγαξάδσλ (190 ζηξ.) Αλαηνιηθόο ηνκέαο, Β' θάζε"

Μειέηε έξγσλ δηακόξθσζεο ρώξνπ θαη εζσηεξηθήο νδνπνηίαο, Τδξαπιηθέο κειέηεο απνρέηεπζεο νκβξίσλ, πδξαπιηθέο κειέηεο δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ, αερηηεθηνληθέο/ζηαηηθέο κειέηεο θηηξίσλ θαη κνλάδσλ

Οξηζηηθέο Μειέηεο Οδνπνηίαο,

Τδξαπιηθέο,ηαηηθέο

θαηαζθεπάζηεθε (κε κειέηε εθαξκνγήο

πνπ ζπληάρζεθε ζε επόκελν ζηάδην)

54 8-2004 / 3-2005 ΓΖΜΟ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Μειέηε νδνύ: 6ε Δπαξρηαθή νδόο (ηκήκα εληόο νηθηζκνύ Γ.Γ. Πεδηλήο) Γήκνπ Μπηδαλίνπ Ννκνύ Ησαλλίλσλ

Μειέηε ηκήκαηνο αζηηθήο νδνπνηίαο, κήθνπο 1,30 ρικ, εληόο ηνπ νηθηζκνύ Πεδηλήο Ννκνύ Ησαλλίλσλ, κε πξόβιεςε πνδειαηνδξόκνπ, θαηαζθεπή θεληξηθήο λεζίδαο θαη ηαπηόρξνλε θαηαζθεπή παξάπιεπξεο ηάθξνπ απνξξνήο (δηεπζέηεζε πθηζηάκελνπ ξέκαηνο).

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, Σεύρε

Γεκνπξάηεζεο, ΠΠΔΑ & ΜΠΔ

53 8-2004 / 10-2004 ΓΖΜΟ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Μειέηε νδνύ από ζέζε "Πιάηαλνο" έσο είζνδν νηθηζκνύ Πεδηλήο Γήκνπ Μπηδαλίνπ Ννκνύ Ησαλλίλσλ

Μειέηε ηκήκαηνο αζηηθήο νδνπνηίαο, κήθνπο 0,80 ρικ, εληόο ηνπ νηθηζκνύ Πεδηλήο Ννκνύ Ησαλλίλσλ, κε θαηαζθεπή θεληξηθήο λεζίδαο θαη ηαπηόρξνλε θαηαζθεπή παξάπιεπξνπ αγσγνύ απνξξνήο νκβξίσλ.

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, Σεύρε

Γεκνπξάηεζεο, ΠΠΔΑ & ΜΠΔ

52 3-2004 / 8-2006 ΓΖΜΟ ΣΑΓΔΗΡΧΝ-ΑΚΑΝΘΟΤ ΝΟΜΟΤ

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Μειέηε Αλάπιαζεο παξαιηαθήο δώλεο Γ.Γ. Ακκνπιηαλήο Γήκνπ ηαγείξσλ - Αθάλζνπ

Μειέηε αλάδεημεο (κέζσ αλάπιαζεο) ηεο παξαιηαθήο δώλεο (4 παξαιίεο) ηεο Νήζνπ Ακκνπιηαλήο.

ΠΠΔΑ & ΜΠΔ

51 11-2003 / 11-2004 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΒΧΒΟΤΑ ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Ήπηα αηζζεηηθή παξέκβαζε ζηε Βσβνύζα - Σνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ

Ζ κειέηε πξνέβιεπε ηελ πινπνίεζε ηνπνγξαθηθώλ θαη ζηαηηθώλ κειεηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αληίζηνηρσλ αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ (κειέηε θαιληεξηκηώλ, δηακόξθσζε εηζόδνπ νηθηζκνύ, δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ πέηξηλεο γέθπξαο Βσβνύζαο θιπ), πνπ εθπνλήζεθαλ από άιινλ κειεηεηή.

Σνπνγξαθηθέο, ηαηηθέο θαηαζθεπάζηεθε

Page 13: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 13

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

50 10-2003 / 7-2004

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΝΟΜΟΤ

ΓΡΔΒΔΝΧΝ (ΑΝ.Ν.ΓΡΔ) Α.Δ.

Γεώθξαγκα ζην Γ.Γ. Καξπεξνύ Γήκνπ Υαζίσλ ζην ξέκα "Βαηζηληά" Γεώθξαγκα ζην Γ.Γ. Σξηθνθθηάο Γήκνπ Υαζίσλ ζην ξέκα "Φπιινπξηά"

Δθπόλεζε Μειεηώλ γηα 2 γεσθξάγκαηα ζηα αληίζηνηρα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Καξπεξνύ θαη Σξηθνθθηάο ηνπ Γήκνπ Υαζίσλ ηνπ Ννκνύ Γξεβελώλ, κε ζθνπό ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθώλ θαιιηεξγεηώλ.

Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε (κόλν γηα ην θξάγκα

Σξηθνθθηάο), Τδξαπιηθή Μειέηε - Τδξνινγηθή

Μειέηε - Σεύρε Γεκνπξάηεζεο - Π.Π.Δ.Α &

Μ.Π.Δ.

θαηαζθεπάζηεθε ην θξάγκα Καξπεξνύ

49 9-2003 / 2-2006 ΓΖΜΟ ΔΤΟΜΟΤ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Δθπόλεζε Τδξνινγηθήο κειέηεο γηα ηε κειέηε ηξνπνπνίεζεο - αλαζεώξεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο επέθηαζεο (Βόξεηα Α' Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Οδνύ) Γήκνπ Δπόζκνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο. Τδξνινγηθή Μειέηε ξεκάησλ, κειέηε νξηνζέηεζεο ξεκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κειέηε επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο.

Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε, Τδξνινγηθή κειέηε, κειέηε

Οξηνζέηεζεο ξεκάησλ

εγθξίζεθε (δελ νδεγνύζε ζε έξγν)

48 7-2003 / 9-2003 ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ

ΑΣΔ

Μειέηεο νδνπνηίαο ζηελ Σεχνική Προσυορά γηα ηνλ ρώξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) Μαπξνξάρεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Μειέηε ράξαμεο ηεο νδνύ πξόζβαζεο πξνο ην λέν ΥΤΣΑ Ν. Θεζζαινλίθεο (ζέζε Μαπξνξάρε). ηε κειέηε πξνβιέπεηαη βειηίσζε ράξαμεο θαη αζθαιηόζηξσζε πθηζηάκελνπ ρσκαηόδξνκνπ, δηακόξθσζε αληζόπεδνπ θόκβνπ θαη θαηαζθεπή ραξαδξνγέθπξαο.

Μειέηεο πξνζθνξάο Οδνπνηίαο (νδνύ θαη Α/Κ)

θαηαζθεπάζηεθε

47 6-2003 / 4-2004

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΖΠΔΗΡΟΤ

Γηαπιάηπλζε - Βειηίσζε ηεο Δ.Ο. Ησαλλίλσλ - Γσδώλεο (ηκήκα Ησάλληλα - Παλεπηζηήκην)

Οξηζηηθή Μειέηε νδνπνηίαο 3,8 ρικ. αξηεξίαο Δζληθήο Οδνύ, κε δηαηνκή πιάηνπο 29,00κ. ε νπνία πεξηιακβάλεη δηαρσξηζηηθή λεζίδα θαη 1,5 ρικ παξάπιεπξνπ δηθηύνπ, κε 6 Η/Κ. Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ησλ παξαπάλσ νδηθώλ ηκεκάησλ.

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, Οξηζηηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο-Απνζηξάγγηζεο, ΜΠΥ-

ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

εγθξίζεθε

46 6-2003 / 6-2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΖΠΔΗΡΟΤ

Μειέηε - νινθιήξσζε αζθαιηόζηξσζεο 45εο επαξρηαθήο νδνύ Γόιηαλεο - Μαθξίλν Ννκνύ Ησαλλίλσλ

Οξηζηηθή κειέηε ππεξαζηηθήο νδνπνηίαο 10,5 ρικ επαξρηαθήο νδνύ επί ιίαλ πηπρσκέλνπ εδάθνπο.

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, Οξηζηηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο-Απνζηξάγγηζεο, ΜΠΥ-

ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

θαηαζθεπάζηεθε

45 4-2003 / 6-2005 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

πκθσλία-Πιαίζην γηα ηελ "Δθπόλεζε κειεηώλ Τδξαπιηθώλ έξγσλ γηα ηνλ θύξην άμνλα ηεο Δγλαηίαο νδνύ θαη ηνπο θάζεηνπο άμνλεο" (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ). Κσδηθόο κειέηεο 1436

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο δόζεθαλ 4 εληνιέο εξγαζίαο: 1) Δθπόλεζε κειέηεο Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο πεδηλώλ πεξηνρώλ Νάμνπ, 2) Δηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε γέθπξα ηνπ πνηακνύ Αξάρζνπ - Γηεπζέηεζε Αξάρζνπ ζην ηκήκα 2.3, 3) Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε (απνρέηεπζε-απνζηξάγγηζε-δηεπζεηήζεηο) ηνπ Α/Κ Αζπξνβάιηαο Υ.Θ. 1+920,00 έσο 3+438,25 ζην ηκήκα 11.1 Ρεληίλα-Αζπξνβάιηα, 4) Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε (απνρέηεπζε θαη δηεπζεηήζεηο θαηάληε απνξξνώλ) από Υ.Θ. 15+200,00 έσο Υ.Θ. 25+200,00 ηκήκαηνο 1.1.5

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο Μειέηεο Απνρέηεπζεο-Απνζηξάγγηζεο νδώλ,

Αληηπιεκκπξηθώλ Έξγσλ θαη Γηεπζεηήζεσλ πνηακώλ

θαηαζθεπάζηεθαλ ηα αληηθείκελα ησλ

εληνιώλ 1, 3, 4. Σν αληηθείκελν ηεο

εληνιήο 2 ηξνπνπνηήζεθε θαηά

ηελ θαηαζθεπή

44 1-2003 / 10-2005 ΓΖΜΟ

ΣΡΤΜΟΝΗΚΟΤ - ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ

Απνρέηεπζε Γεκνηηθώλ Γηακεξηζκάησλ Γήκνπ ηξπκνληθνύ Ννκνύ εξξώλ

Απνρέηεπζε αθαζάξησλ ησλ Γ.Γ. ηνπ νηθηζκνύ, κε ηαπηόρξνλε θαηαζθεπή κνλάδαο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ πνπ ζα εθβάιιεη ζηνλ πνηακό ηξπκώλα. Δθπνλήζεθαλ Σνπνγξαθηθέο Δξγαζίεο, ελώ ζπληάρζεθαλ θαη ηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο.

Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηεο, Πξνθαηαξθηηθή

Μειέηε & Πξνκειέηε ΔΔΛ, ΜΠΥ-ΜΠΔ

θαηαζθεπάζηεθε

Page 14: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

43 9-2002 / 11-2003 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ύλδεζε Δζσηεξηθήο Πεξηθεξεηαθήο κε νδό πξνο Υνξηηάηε - Σκήκα 57.3 (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ). Κσδηθόο κειέηεο 1466

Μειέηε θνπηκόηεηαο - Πξνσζεκέλε Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε γηα ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο ραξάμεηο κήθνπο πεξίπνπ 6ρικ. έθαζηε, κε πξόβιεςε 2Α/Κ. Πξνθαηαξθηηθή κειέηε απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο, Π.Π.Δ.Α., Γεσινγηθή αλαγλώξηζε

Αλαγλσξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, Πξνθαηαξθηηθή

Τδξαπιηθή Μειέηε, Αλαγλσξηζηηθή γεσινγηθή

Μειέηε, Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ

Δπηπηώζεσλ

42 4-2002 / 11-2002 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Δθηέιεζε Πξόζζεησλ Σνπνγξαθηθώλ Δξγαζηώλ θαη ύληαμε Κηεκαηνινγίνπ ζηελ Παξάθακςε Κξαληάο, ζην ηκήκα Γξεβελά - Παλαγηά (ηκήκα 4.1.1.Α) (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ). Κσδηθόο κειέηεο 1381

Δθηέιεζε ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ γηα ηε ζύληαμε ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο κειέηεο.

Σνπνγξαθηθέο θαηαζθεπάζηεθε

41 2-2002 / 3-2002 ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ

ΑΣΔ

Μειέηε Eυαρμογής γηα ην έξγν "Καηαζθεπή ππνιεηπόκελσλ εξγαζηώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνδνκήο θαη θαηαζθεπή ηεο επηδνκήο ηεο παξαιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αζελώλ - Θεζζαινλίθεο από Υ.Θ. 494+126 έσο Υ.Θ. 500+131. Μειέηεο ηερληθώλ Σ2 θαη Μηθξήο Βξαρηάο"

Τδξαπιηθή εθηίκεζε πιεκκπξηθώλ παξνρώλ, Τδξαπιηθή κειέηε Δθαξκνγήο δηεπζεηήζεσλ θαη ζηαηηθέο κειέηεο ησλ ηερληθώλ έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ κειεηνύκελνπ ηκήκαηνο.

Τδξαπιηθή Μειέηε Ευαρμογής εξγσλ

απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αληηπιεκκπξηθήο

πξνζηαζίαο

θαηαζθεπάζηεθε

40 2-2002 / 9-2003 ΓΖΜΟ ΡΔΝΣΗΝΑ - ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΑ

Γξόκνο Ρεληίλα - Ηεξά Μνλή Ρεληίλαο Ννκνύ Καξδίηζαο

Οξηζηηθή κειέηε ππεξαζηηθήο νδνπνηίαο 11 ρικ επαξρηαθήο νδνύ, ζε έδαθνο νξεηλό ιίαλ πηπρσκέλν. Μειέηεο εγθάξζησλ ηερληθώλ. ΜΠΥ & ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, ΜΠΥ-ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

θαηαζθεπάζηεθε

39 1-2002 / 8-2005 ΓΖΜΟ ΜΗΚΡΑ -

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Μειέηε δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη Δ.Δ.Λ. Γ.Γ. Κάησ ρνιαξίνπ Γήκνπ Μίθξαο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Μειέηε Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ ηνπ Γ.Γ. ρνιαξίνπ ηνπ Γήκνπ Μίθξαο (ηζνδύλακνπ πιεζπζκνύ 8.000 θαηνίθσλ), ε νπνία πεξηειάκβαλε θαη ηηο πξνβιεπόκελεο επεθηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο, κε ηαπηόρξνλε θαηαζθεπή κνλάδαο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. ΜΠΥ & ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

Πξνθαηαξθηηθή θαη Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε απνρέηεπζεο

αθαζάξησλ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

38 1-2002 / 5-2006 ΓΖΜΟ ΓΟΡΓΗΑΝΖ - ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ

Απνρέηεπζε νηθηζκνύ Πξηνλίσλ Γ.Γ. Καιιηζέαο Γήκνπ Γόξγηαλεο Ννκνύ Γξεβελώλ

Τδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ηνπ Γ.Γ. Πξηνλίσλ Γήκνπ Γόξγηαλεο Ννκνύ Γξεβελώλ πιεζπζκνύ 250 θαηνίθσλ θαη δίθηπν κεηαθνξάο πξνο ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο, ΜΠΥ & ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

Σνπνγξαθηθέο Απνηππώζεηο, Οξηζηηθή

Τδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ,

ΜΠΥ & ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

37 1-2002 / 5-2006 ΓΖΜΟ ΓΟΡΓΗΑΝΖ - ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ

Απνρέηεπζε νηθηζκνύ Καιιηζέαο Γ.Γ. Καιιηζέαο Γήκνπ Γόξγηαλεο Ννκνύ Γξεβελώλ

Τδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ηνπ Γ.Γ. Καιιηζέαο Γήκνπ Γόξγηαλεο Ννκνύ Γξεβελώλ πιεζπζκνύ 240 θαηνίθσλ θαη δίθηπν κεηαθνξάο πξνο ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο, ΜΠΥ & ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

Σνπνγξαθηθέο Απνηππώζεηο, Οξηζηηθή

Τδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ,

ΜΠΥ & ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

36 12-2001 / 12-2001 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΒΟΒΟΤΑ - ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Απνηύπσζε ππξήλα νηθηζκνύ θνηλόηεηαο Βσβνύζαο Ννκνύ Ησαλλίλσλ

Πιήξεο απνηύπσζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ νηθηζκνύ (πθηζηάκελε θαηάζηαζε).

Σνπνγξαθηθή

Page 15: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

35 12-2001 / 6-2002 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΒΟΒΟΤΑ - ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Αλάπιαζε - Δπηζθεύε - Αλάδεημε πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ

Μειέηε αλάπιαζεο - απνθαηάζηαζεο παξαδνζηαθώλ κλεκείσλ ηεο θνηλόηεηαο (πεξίβνινο εθθιεζηώλ, πεηξόρηηζηεο γέθπξαο θιπ) θαζώο θαη πξνζβάζεσλ ζε απηά (θαιληεξίκηα)

Αξρηηεθηνληθέο θαη ζηαηηθέο κειέηεο αλάπιαζεο πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ

θαηαζθεπάζηεθε

34 12-2001 / 6-2003 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΒΟΒΟΤΑ - ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Αλάπιαζε - Απνθαηάζηαζε παιαηώλ θνηλνηηθώλ βξπζώλ

Μειέηε απνθαηάζηαζεο πεηξόρηηζησλ βξπζώλ, δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη πξόζβαζεο

Αξρηηεθηνληθέο θαη ζηαηηθέο κειέηεο αλάπιαζεο πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ

θαηαζθεπάζηεθε

33 11-2001 / 12-2001 ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ

ΑΣΔ

Μειέηε Προσυοράς γηα ην έξγν "Καηαζθεπή Υώξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ηκήκα ΗΗ) Γπηηθήο Αηηηθήο"

Μειέηε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ΥΤΣΑ. Μειέηε δηαρείξηζεο νκβξίσλ πδάησλ, ζηαηηθέο κειέηεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο νκβξίσλ πδάησλ,

Οξηζηηθέο ηαηηθέο κειέηεο θηηξίσλ

θαηαζθεπάζηεθε

32 11-2001 / 7-2002 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. Οξηζηηθή Μειέηε Παξάθακςεο Κξαληάο ζην ηκήκα Γξεβελά - Παλαγηά (ηκήκα 4.1.1.Α) ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ)

Μειέηε νδνπνηίαο 1.1 ρικ. νδνύ ηαρείαο θπθινθνξίαο κε 1 Α/Γ γηα ηελ παξάθακςε ηνπ νηθηζκνύ Κξαληάο, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο "ιεηηνπξγηθήο Δγλαηίαο". Μειέηεο γεσηερληθέο, κειέηεο απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο ηνπ έξγνπ, πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ηερληθώλ.

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, Οξηζηηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο-

Απνζηξάγγηζεο, Γεσηερληθέο Μειέηεο,

Πξνθαηαξθηηθέο ηαηηθέο κειέηεο, Μειέηε ήκαλζεο,

Κηεκαηνιόγην

θαηαζθεπάζηεθε

31 10-2001 / 01-2002 ΔΥΔΓΧΡΟ ΑΣΔ Μειέηε Προσυοράς γηα ην έξγν "Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γ.Γ. Φνύξθαο θ.ι.π. Γήκνπ Καζζάλδξαο"

Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε θαη κειέηε, Μειέηε απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ, αξρηηεθηνληθή θαη ζηαηηθή κειέηε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνλ ρώξν ηεο ΔΔΛ

Σνπνγξαθηθή κειέηε, Οξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε νκβξίσλ πδάησλ, Οξηζηηθή ζηαηηθή κειέηε θηηξηαθώλ

εγθαηαζηάζεσλ

30 8-2001 / 8-2004 Γ.Γ.Δ. Πεξ. Αλαη.

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Αληηπιεκκπξηθά έξγα Ννκνύ Καβάιαο

Μειέηε αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζία ησλ θπξησηέξσλ ξεκάησλ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ (Θάζνο, Ν. Καξβάιε θιπ), θαζώο θαη ζεκαληηθώλ ρεηκάξξσλ (ξ. Μαξκαξάο θιπ)

Πξνθαηαξθηηθή Τδξαπιηθή κειέηε

δηεθόπε κεηά ηελ πξνθαηαξθπηθή

29 7-2001 / 8-2004 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΔΧΝ -

ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΑ Γξόκνο Αζαλαζίνπ Γηάθνπ - Καζηξηώηηζζαο Ννκνύ Φσθίδαο

Οξηζηηθή κειέηε ππεξαζηηθήο νδνπνηίαο 11,8 ρικ επαξρηαθήο νδνύ επί εδάθνπο νξεηλνύ - ιίαλ πηπρσκάλνπ, κε κία γέθπξα αλνίγκαηνο 60κ. Δθπνλήζεθαλ επίζεο ε Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ηεο νδνύ, ε Μ.Π.Υ. θαη ε Μ.Π.Δ. ηνπ έξγνπ, ελώ ζπληάρζεθαλ θαη ηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο.

Οξηζηηθή Μειέηε Οδνπνηίαο, Οξηζηηθή Μειέηε Απνρέηεπζεο-

Απνζηξάγγηζεο, Οξηζηηθέο ζηαηηθέο κειέηεο, ΜΠΥ &

ΜΠΔ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

θαηαζθεπάζηεθε

28 6-2001 / 2-2003 ΓΖΜΟ ΓΟΡΓΗΑΝΖ - ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ

Ύδξεπζε νηθηζκνύ Καιιηζέαο Γ.Γ. Καιιηζέαο Γήκνπ Γόξγηαλεο Ννκνύ Γξεβελώλ

Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο. Τδξαπιηθή κειέηε Γηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γ.Γ. Καιιηζέαο Γήκνπ Γόξγηαλεο Ννκνύ Γξεβελώλ ζεκεξηλνύ πιεζπζκνύ 240 θαηνίθσλ θαη δίθηπν κεηαθνξάο από ηε Γεμακελή ηξνθνδνζίαο (εμσηεξηθό πδξαγσγείν). Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ

Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο, Οξηζηηθή

Τδξαπιηθή κειέηε Ύδξεπζεο, ΜΠΔ

θαηαζθεπάζηεθε

Page 16: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 16

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

27 5-2001 / 8-2005 ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΖ - ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Μειέηε ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ πεξηνρώλ Γ.Γ. Γήκνπ Αλαηνιήο Ννκνύ Ησαλλίλσλ (κόλν ζε ζηάδην Πξνκειέηεο)

Τδξαπιηθή κειέηεο ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ησλ Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Αλαηνιήο (Αλαηνιή - πιεζπζκνύ ζρεδηαζκνύ 20.000 θαη., Νενθαηζάξεηα - πιεζπζκνύ ζρεδηαζκνύ 2.800 θαηνίθσλ, Μπάθξα - πιεζπζκνύ ζρεδηαζκνύ 2.600 θαηνίθσλ). Τδξαπιηθή κειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ηελ πξόβιεςε θαηαζθεπήο 2 αληιηνζηαζίσλ, ώζηε ηα ιύκαηα λα νδεγεζνύλ ζηελ Δ.Δ.Λ. ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ. Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδόηεζεο ησλ Έξγσλ.

Πξνθαηαξθηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο θαη

Πξνκειέηεο Απνρέηεπζεο Οκβξίσλ & Αθαζάξησλ θαη

Ύδξεπζεο

θαηαζθεπάζηεθε ηκεκαηηθά

26 5-2001 / 6-2002 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Οξηζηηθή κειέηε Οδνπνηίαο ζηνλ θάζεην άμνλα ηάηηζηα-Κξπζηαιινπεγή, ηκήκα Νέν Κσζηαξάδη - Α/Κ Άξγνο Οξεζηηθό (ηκήκα 45.1.4) ηεο ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ (ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΟΤ)

Σνπνγξαθηθή Απνηύπσζε ηεο δώλεο δηέιεπζεο ηεο νδνύ. Οξηζηηθή κειέηε 5.6 ρικ. θιεηζηνύ απηνθηλεηνδξόκνπ κε 1 Η/Κ, 2 Τ/Γ, 2 Α/Γ, 1 θνηιαδνγέθπξα 450 κ. θαη 9 ρικ. παξάπιεπξνπ θαη θάζεηνπ δηθηύνπ. Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ηεο νδνύ, Γεσινγηθή - Γεσηερληθή Μειέηε - Αμηνιόγεζε. Μειέηε Οξηδόληηαο θαη Κάζεηεο ήκαλζεο.

Σνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο, Γεσηερληθέο κειέηεο, Οξηζηηθέο Μειέηεο

α) Οδνπνηίαο, β) ήκαλζεο, γ) Απνρέηεπζεο-

Απνζηξάγγηζεο

θαηαζθεπάζηεθε

25 3-2001 / 7-2001 ΓΖΜΟ ΣΟΡΧΝΖ - ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Μ.Π.Δ. ηνπ έξγνπ: "Καηαζθεπή Γεκνηηθνύ Γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα άξηεο"

Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γεκνηηθνύ Γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα άξηεο

ΜΠΔ

24 9-2000 / 6-2004 ΓΖΜΟ

ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ - ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ

Αμηνπνίεζε πδάηηλνπ δπλακηθνύ Γήκνπ Φαξθαδόλαο Ννκνύ Σξηθάισλ

Μειέηε αμηνπνίεζεο ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνύ πνπ πξνέξρεηαη από ηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Με ηε κειέηε πξνβιέπεηαη α)ε θαηαζθεπή 3 κεγάισλ θξαγκάησλ θαη 19 κηθξνθξαγκάησλ γηα ηελ ηακίεπζε λεξνύ γηα πδξεπηηθή, αξδεπηηθή θαη θηελνηξνθηθή ρξήζε θαη β) ε θαηαζθεπή εθηεηακέλσλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ (πεξηιακβάλεη πεξί ηα 8,00 ρικ. πιαθνζθεπώλ θαη επελδεδπκέλσλ νρεηώλ θαη ηάθξσλ). Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ησλ θξαγκάησλ έγηλε πιήξεο αλάιπζε ησλ πδξεπηηθώλ, αξδεπηηθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ αλαγθώλ ζε λεξό έθαζηνπ Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ (ζύλνιν 8 Γ.Γ. πιεζπζκνύ 7.000 θαη.).

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο 19

κηθξνθξαγκάησλ, Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο

κειέηεο αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ, Τδξαπιηθέο

Πξνκειέηεο θξαγκάησλ, ΜΠΥ & ΜΠΔ

ζε αλαζηνιή ε κειέηε κεγάισλ

θξαγκάησλ (θαηαζθεπάζηεθαλ ηα κηθξνθξάγκαηα

θαη ηκήκα ησλ αληηπιεκκπξηθώλ

έξγσλ)

23 8-2000 / 7-2001 ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΔΧΝ -

ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΑ

πκπιεξώζεηο θαη Αληηθαηαζηάζεηο πθηζηακέλσλ δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη λέεο πδξνκαζηεύζεηο Γ.Γ. Γήκνπ Καιιηέσλ Ννκνύ Φσθίδαο

Δπεκβάζεηο ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ (7 νηθηζκνί). Έιεγρνο ησλ εμσηεξηθώλ πδξαγσγείσλ γηα αληηκεηώπηζε ησλ απσιεηώλ ιόγσ πηεδνκεηξηθνύ θνξηίνπ θαη αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ιόγσ παιαηόηεηαο.

Οξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε ύδξεπζεο εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ, ΜΠΔ

θαηαζθεπάζηεθε

22 8-2000 / 9-2002 ΓΓΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΖΠΔΗΡΟΤ

Γηαπιάηπλζε-Βειηίσζε ηεο Δ.Ο. Ησαλλίλσλ-Γσδώλεο κε πξόβιεςε πνδειαηνδξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ ζην ηκήκα από Ησάλληλα κέρξη Παλεπηζηεκηνύπνιε

Πξνκειέηε 8 ρικ. αζηηθήο θαη ππεξαζηηθήο αξηεξίαο δηαηνκήο 29,00κ. κε 6 Η/Κ, 1 Τ/Γ θαη ηαπηόρξνλεο δηακνξθώζεηο πνδειαηνδξόκσλ, λεζίδαο ζην θέληξν ηεο αξηεξίαο θαη πεδνδξνκίσλ. Σαπηόρξνλα εθπνλήζεθε θαη ε Μ.Π.Υ. ηνπ έξγνπ.

Πξνκειέηε Οδνπνηίαο, ΜΠΥ

21 3-2000 / 4-2001 Κ/Ξ ΑΚΣΧΡ ΑΣΔ -

ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ ΑΔ - ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ

Μειέηε Οδνύ Ησαλλίλσλ ΄΄Από Βξπζνύια Υ.Θ 0+000 έσο Δζληθή Οδό- Υ.Θ 2+285,73΄΄

Οξηζηηθή κειέηε 2.8 ρικ. αζηηθήο νδνπνηίαο κε δηακνξθώζεηο πεδνδξνκίσλ θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. Σαπηόρξνλα εθπνλήζεθε θαη ε Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ηεο

Μειέηε ευαρμογής Οδνπνηίαο

θαηαζθεπάζηεθε

Page 17: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 17

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

νδνύ.

20 4-2000 / 12-2001 ΓΖΜΟ ΓΟΡΓΗΑΝΖ - ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ

Αλάπιαζε - Γηακόξθσζε ρώξνπ γέθπξαο παλνύ & ηαπξνπνηάκνπ

Μειέηε αλάπιαζεο - δηακόξθσζεο γηα ηε αλάδεημε ηνπ ρώξνπ κεηαμύ ησλ γεθπξώλ παλνύ θαη ηαπξνπνηάκνπ. Ζ κειέηε πξνέβιεπε ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δηακόξθσζε ππαηζξίνπ ρώξνπ θαη ρώξνπ ζηάζκεπζεο θαη αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο.

ΜΠΥ & ΜΠΔ

19 3-2000 / 12-2003 ΓΓΓΔ - ΓΜΔΟ Οινθιήξσζε Γαθηπιίνπ πόιεσο Λάξηζαο (ηκήκα από νδό πξνο Κνδάλε έσο νδό Αεξνδξνκίνπ) [πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε]

Πεξηβαιινληηθή Μειέηε γηα ηελ κειέηε νδνπνηίαο δαθηπιίνπ πόιεσο Λάξηζαο (7,5 ρικ. αζηηθήο αξηεξίαο θαη 3 ρικ. παξάπιεπξνπ αζηηθνύ δηθηύνπ, κε 4 Η/Κ θαη 2 γέθπξεο επί ηνπ πνηακνύ Πελεηνύ). Ζ αξρηθή ζύκβαζε πεξηιάκβαλε: Οξηζηηθέο κειέηεο γηα 7,5 ρικ. αζηηθήο αξηεξίαο θαη 3 ρικ. παξάπιεπξνπ αζηηθνύ δηθηύνπ, δαθηπιίνπ πόιεσο Λάξηζαο κε 4 Η/Κ θαη 2 γέθπξεο επί ηνπ πνηακνύ Πελεην (κειέηεο νδνπνηίαο θαη απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο έξγσλ νδνπνηίαο) θαη κειέηε αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ζηνλ πνηακό Πελεηό.

ΜΠΥ & ΜΠΔ θαηαζθεπάζηεθε ην κεγαιύηεξν ηκήκα

ηνπ δαθηπιίνπ

18 3-2000 / 5-2000 ΓΖΜΟ ΣΟΡΧΝΖ - ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

ΜΠΔ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Γ. πθηάο Γήκνπ Σνξώλεο Ννκνύ Υαιθηδηθήο

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ην πξνηεηλόκελν εμσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο

ΜΠΔ θαηαζθεπάζηεθε

17 3-2000 / 5-2000 ΓΖΜΟ ΣΟΡΧΝΖ - ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

ΜΠΔ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο Γ.Γ. άξηεο Γήκνπ Σνξώλεο Ννκνύ Υαιθηδηθήο

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ην πξνηεηλόκελν εμσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο

ΜΠΔ θαηαζθεπάζηεθε

16 12-1999 / 8-2000 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.

Τπεξεζίεο πκβνύινπ γηα ηελ κειέηε νδνπνηίαο, ηελ πδξαπιηθή κειέηε θαη ηε ζύληαμε ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ζην ηκήκα Κνπινύξα - Κιεηδί (Σκήκα 6.0) ηεο Δγλαηίαο Οδνύ.

Οξηζηηθή κειέηε ννπνηίαο 26,5 ρικ. απηνθηλεηνδξόκνπ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟΤ θαη 15 ρικ. παξαπιεύξνπ θαη θάζεηνπ δηθηύνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ, κε 1 Α/Κ θαη 6 Τ/Γ. - Οξηζηηθή Τδξαπιηθή κειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ησλ νδώλ θαη κειέηε ζήκαλζεο απηώλ.

Οξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο, νξηζηηθή κειέηε Απνρέηεπζεο -

Απνζηξάγγηζεο, Μειέηε ήκαλζεο, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

θαηαζθεπάζηεθε

15 12-1999 / 2-2002 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΓΟΣΗΚΟΤ - ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ

ΜΠΔ δηθηύνπ απνρέηεπζεο Κνηλόηεηαο Γνηζηθνύ Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ γηα ην πξνηεηλόκελν δίθηπν απνρέηεπζεο θαη επηινγή κεζόδνπ επεμεξγαζίαο.

ΜΠΔ

14 6-1999 / 5-2001 ΠΡΟΣΔΚΑΣ ΑΣΔ Μειέηε Ηζνπέδσλ Κπθινθνξηαθώλ πλδέζεσλ ηεο Δ.Ο. εξξώλ - Γξάκαο ζην ηκήκα Μεζνξξάρεο - Λεπθνζέαο

Οξηζηηθέο κειέηεο 2 Η/Κ θαη ησλ πξνζβάζεσλ ηνπο θαη κειέηε ζήκαλζεο απηώλ. Μειέηε 4.5 ρικ. νδνύ ηαρείαο θπθινθνξίαο.

Μειέηε ευαρμογής Οδνπνηίαο

θαηαζθεπάζηεθε

13 6-1999 / 12-1999 ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ

ΑΣΔ

Τδξνινγηθή θαη Τδξαπιηθή κειέηε γηα ην έξγν "Βειηίσζε γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 1εο Δπαξρηαθήο νδνύ Θεζζαινλίθεο - Καινρσξίνπ από δηαζηαύξσζε νδνύ 26εο Οθησβξίνπ κέρξη θόκβν εζσηεξηθήο πεξηθεξεηαθήο νδνύ"

Τδξνινγηθή κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε παξνρώλ νκβξίσλ, Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε ευαρμογής απνρέηεπζεο - απνζηξάγγηζεο ηεο νδνύ, ε νπνία δηήθεη ζε δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζην πςόκεηξν ηεο ζάιαζζαο πεξίπνπ.

θαηαζθεπάζηεθε

Page 18: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 18

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

12 2-1999 / 3-1999 ΑΦΟΗ ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ

ΑΣΔ Μειέηε Προσυοράς γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ "ΥΤΣΑ Άκθηζζαο θαη επξύηεξεο πεξηνρήο"

Μειέηε δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ, δηαρείξηζεο νκβξίσλ θαη θαηαζθεπήο θηηξηαθώλ ππνδνκώλ γηα ην ρώξν ηνπ ΥΤΣΑ.

αλαηέζεθε ζε έηεξν ζπκκεηέρνληα

11 2-1998 / 11-1999 Ν.Α. ΓΡΔΒΔΝΧΝ Μειέηε νδνύ πξνο Μεγάιν εηξήλη Πξνθαηαξθηηθή, Πξνκειέηε θαη Οξηζηηθή κειέηε 7 ρικ. επαξρηαθήο νδνύ. Δθπνλήζεθε Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ηεο νδνύ θαη ε κειέηε ζήκαλζεο.

Πξνκειέηε & Οξηζηηθή κειέηε Οδνπνηίαο

10 2-1998 / 6-1999 Ν.Α. ΓΡΔΒΔΝΧΝ Μειέηε νδνύ "Κξαληά - Καιιηζέα" Πξνθαηαξθηηθή θαη Οξηζηηθή κειέηε 9.5 ρικ. επαξρηαθήο νδνύ κε έλαλ Η/Κ. Σαπηόρξνλα εθπνλήζεθε ε Μειέηε Απνρέηεπζεο - Απνζηξάγγηζεο ηεο νδνύ θαη ε κειέηε ζήκαλζεο.

Πξνκειέηε & Οξηζηηθή κειέηε Οδνπνηίαο

θαηαζθεπάζηεθε

9 6-1997 / 10-2002

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΤΣΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ Α.Δ.)

Μειέηεο νινθιήξσζεο - αμηνπνίεζεο γεσθξαγκάησλ Ννκνύ Γξεβελώλ κε αξδεπηηθά δίθηπα - Αξδεπηηθό Έξγν Αγίνπ Γεσξγίνπ Ννκνύ Γξεβελώλ

Σν έξγν αθνξά ηελ κειέηε πιήξνπο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ γηα έθηαζε 3.400 ζηξ, κε ηξνθνδνζία από πθηζηάκελν ηακηεπηήξα κέζσ ραιύβδηλνπ αγσγνύ κεηαθνξάο κήθνπο 3,3ρικ ζε δεμακελή εμηζνξξόπεζεο όγθνπ 4.000κ3. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ αλέξρεηαη ζε 15,6ρικ αγσγώλ. Δθπνλήζεθαλ επίζεο κειέηεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο αγσγώλ θαη κειέηεο βειηίσζεο ηεο ζηέςεο θαη ησλ ππεξρεηιηζηώλ ησλ πθηζηάκελσλ ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο (α) αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, (β) δεμακελήο

εμηζνξξόπεζεο, (γ) αληιηνζηαζίσλ θαη

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, ΑΤ-ΦΑΤ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

8 8-1997 / 10-2002

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΤΣΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ Α.Δ.)

Μειέηεο νινθιήξσζεο - αμηνπνίεζεο γεσθξαγκάησλ Ννκνύ Γξεβελώλ κε αξδεπηηθά δίθηπα - Αξδεπηηθό Έξγν Καηάθαιεο Ννκνύ Γξεβελώλ

Σν έξγν αθνξά ηελ κειέηε πιήξνπο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ γηα έθηαζε 2.400 ζηξ, κε ηξνθνδνζία από πθηζηάκελν ηακηεπηήξα κέζσ ραιύβδηλνπ αγσγνύ κεηαθνξάο κήθνπο 0,5ρικ ζε δεμακελή εμηζνξξόπεζεο όγθνπ 3.000κ3. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ αλέξρεηαη ζε 13,1ρικ αγσγώλ. Δθπνλήζεθαλ επίζεο κειέηεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο αγσγώλ θαη κειέηεο βειηίσζεο ηεο ζηέςεο θαη ησλ ππεξρεηιηζηώλ ησλ πθηζηάκελσλ ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο (α) αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, (β) δεμακελήο

εμηζνξξόπεζεο, (γ) αληιηνζηαζίσλ θαη

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, ΑΤ-ΦΑΤ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

7 8-1997 / 10-2002

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΤΣΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ Α.Δ.)

Μειέηεο νινθιήξσζεο - αμηνπνίεζεο γεσθξαγκάησλ Ννκνύ Γξεβελώλ κε αξδεπηηθά δίθηπα - Αξδεπηηθό Έξγν Αηκηιηαλνύ Ννκνύ Γξεβελώλ

Σν έξγν αθνξά ηελ κειέηε πιήξνπο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ γηα έθηαζε 2.250 ζηξ, κε ηξνθνδνζία από πθηζηάκελν ηακηεπηήξα κέζσ ραιύβδηλνπ αγσγνύ κεηαθνξάο κήθνπο 3,4ρικ ζε δεμακελή εμηζνξξόπεζεο όγθνπ 4.000κ3. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ αλέξρεηαη ζε 14,0ρικ αγσγώλ. Δθπνλήζεθαλ επίζεο κειέηεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο αγσγώλ θαη κειέηεο βειηίσζεο ηεο ζηέςεο θαη ησλ ππεξρεηιηζηώλ ησλ πθηζηάκελσλ ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο (α) αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, (β) δεμακελήο

εμηζνξξόπεζεο, (γ) αληιηνζηαζίσλ θαη

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, ΑΤ-ΦΑΤ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

6 8-1997 / 10-2002

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΤΣΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ Α.Δ.)

Μειέηεο νινθιήξσζεο - αμηνπνίεζεο γεσθξαγκάησλ Ννκνύ Γξεβελώλ κε αξδεπηηθά δίθηπα - Αξδεπηηθό Έξγν Κέληξνπ Ννκνύ Γξεβελώλ

Σν έξγν αθνξά ηελ κειέηε πιήξνπο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ γηα έθηαζε 1.450 ζηξ, κε ηξνθνδνζία από πθηζηάκελν ηακηεπηήξα κέζσ ραιύβδηλνπ αγσγνύ κεηαθνξάο κήθνπο 0,4ρικ ζε δεμακελή εμηζνξξόπεζεο όγθνπ 2.000κ3. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ αλέξρεηαη ζε 6,8ρικ αγσγώλ. Δθπνλήζεθαλ επίζεο κειέηεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο αγσγώλ θαη κειέηεο βειηίσζεο ηεο ζηέςεο θαη ησλ ππεξρεηιηζηώλ ησλ πθηζηάκελσλ ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο (α) αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, (β) δεμακελήο

εμηζνξξόπεζεο, (γ) αληιηνζηαζίσλ θαη

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, ΑΤ-ΦΑΤ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

Page 19: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DKND 2016

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 8, T.K. 54623, τηλ. & fax. 2310 236051 & 2310 276515, www.dknd.gr, e-mail: [email protected] σελ. 19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από / έως

ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ή ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΤ

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠO ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΜΕΛΕΣΗ

5 8-1997 / 10-2002

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΤΣΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ Α.Δ.)

Μειέηεο νινθιήξσζεο - αμηνπνίεζεο γεσθξαγκάησλ Ννκνύ Γξεβελώλ κε αξδεπηηθά δίθηπα - Αξδεπηηθό Έξγν Φειιίνπ Ννκνύ Γξεβελώλ

Σν έξγν αθνξά ηελ κειέηε πιήξνπο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ γηα έθηαζε 5.500 ζηξ, κε ηξνθνδνζία από ηνλ πνηακό Αιηάθκνλα κε αληιηνζηάζην κέζσ ραιύβδηλνπ αγσγνύ κεηαθνξάο κήθνπο 3,35ρικ ζε δεμακελή εμηζνξξόπεζεο όγθνπ 4.000κ3. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ αλέξρεηαη ζε 34,0ρικ αγσγώλ. Δθπνλήζεθαλ επίζεο κειέηεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο αγσγώλ θαη κειέηεο βειηίσζεο ηεο ζηέςεο θαη ησλ ππεξρεηιηζηώλ ησλ πθηζηάκελσλ ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο (α) αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, (β) δεμακελήο

εμηζνξξόπεζεο, (γ) αληιηνζηαζίσλ θαη

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, ΑΤ-ΦΑΤ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

4 8-1997 / 10-2002

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΤΣΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ Α.Δ.)

Μειέηεο νινθιήξσζεο - αμηνπνίεζεο γεσθξαγκάησλ Ννκνύ Γξεβελώλ κε αξδεπηηθά δίθηπα - Αξδεπηηθό Έξγν Πνληηλήο Ννκνύ Γξεβελώλ

Σν έξγν αθνξά ηελ κειέηε πιήξνπο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ γηα έθηαζε 1.520 ζηξ, κε ηξνθνδνζία από πθηζηάκελν ηακηεπηήξα κέζσ ραιύβδηλνπ αγσγνύ κεηαθνξάο κήθνπο 1,8ρικ ζε δεμακελή εμηζνξξόπεζεο όγθνπ 3.000κ3. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ αλέξρεηαη ζε 14,0ρικ αγσγώλ. Δθπνλήζεθαλ επίζεο κειέηεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο αγσγώλ θαη κειέηεο βειηίσζεο ηεο ζηέςεο θαη ησλ ππεξρεηιηζηώλ ησλ πθηζηάκελσλ ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο (α) αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, (β) δεμακελήο

εμηζνξξόπεζεο, (γ) αληιηνζηαζίσλ θαη

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, ΑΤ-ΦΑΤ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

3 8-1997 / 02-2004

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΤΣΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ Α.Δ.)

Μειέηεο νινθιήξσζεο - αμηνπνίεζεο γεσθξαγκάησλ Ννκνύ Γξεβελώλ κε αξδεπηηθά δίθηπα - Αξδεπηηθό Έξγν Ακπγδαιεώλ (Λόρκεο) Ννκνύ Γξεβελώλ

Σν έξγν αθνξά ηελ κειέηε πιήξνπο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ γηα έθηαζε 1.500 ζηξ, κε ηξνθνδνζία από πθηζηάκελν ηακηεπηήξα κέζσ ραιύβδηλσλ αγσγώλ κεηαθνξάο κήθνπο 0,8 θαη 1,3ρικ ζε δεμακελέο εμηζνξξόπεζεο όγθνπ 850 θαη 2.000κ3 αληίζηνηρα. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ αλέξρεηαη ζε 11,1ρικ αγσγώλ. Δθπνλήζεθαλ επίζεο κειέηεο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο αγσγώλ θαη κειέηεο βειηίσζεο ηεο ζηέςεο θαη ησλ ππεξρεηιηζηώλ ησλ πθηζηάκελσλ ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ.

Οξηζηηθέο Τδξαπιηθέο κειέηεο (α) αξδεπηηθώλ δηθηύσλ, (β) δεμακελήο

εμηζνξξόπεζεο, (γ) αληιηνζηαζίσλ θαη

θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, ΜΠΥ & ΜΠΔ, ΑΤ-ΦΑΤ, Σεύρε Γεκνπξάηεζεο

2 1-1997 / 6-2000 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΖΠΔΗΡΟΤ - ΓΔ η. 7εο ΠΤΓΔ

Βειηίσζε Ηζνπέδνπ Κόκβνπ ζηελ Δζληθή Οδό Ησαλλίλσλ - Άξηαο (ζηελ θνηλόηεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ Πξέβεδαο

Μειέηε βειηίσζεο ηεο ζπλδεζηκόηεηαο ηνπ θόκβνπ ζηελ Δζληθή Οδό, κε ηξνπνπνίεζε ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαη έξγα πξνζηαζίαο από θαηαπηώζεηο

Πξνθαηαξθηηθή κειέηε, Πξνκειέηε θαη νξηζηηθή

Μειέηε Οδνπνηίαο, ΜΠΥ & ΜΠΔ

1 11-1996 / 11-1999 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Α.Μ.Θ. - Γ/Ζ ΤΓΡ. ΔΡΓΧΝ

η. 5εο ΠΤΓΔ

Μειέηε Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο παξνρζίσλ εθηάζεσλ πνηακνύ Κόζπλζνπ Ννκνύ Ξάλζεο

Μειέηε εθηίκεζεο πιεκκπξηθήο παξνρήο θαη κειέηε αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ (δηεπζεηήζεηο θνηηώλ, επελδύζεηο θνηηώλ, θαηαζθεπή νπδώλ, αλαβαζκώλ, πξνβόισλ θιπ) ζε όιε ηελ πεδηλή θνίηε ηνπ πνηακνύ Κόζπλζνπ από ηελ πόιε ηεο Ξάλζεο έσο ηε ιίκλε Βηζηνλίδα, κήθνπο 20 ρικ πεξίπνπ

Οξηζηηθή Τδξαπιηθή Μειέηε αληηπιεκκπξηθώλ

έξγσλ, ΜΠΥ & ΜΠΔ

θαηαζθεπάζηεθαλ ηκήκαηα ηεο κειέηεο