Blagostanje kao kriterijum za regulaciju HSP (Jednostavni trade-off

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Blagostanje kao kriterijum za regulaciju HSP (Jednostavni trade-off

 • Drutvene koristi i trokovi od horizontalnih spajanja preduzea

  1

  DEO

  Drutvene koristi i trokovi od horizontalnih spajanja preduzea

  Ograniiemo se na analizi blagostanja parcijalnog trita, koje se za dato spajanje smatra

  relevantnim. Pri tome, blagostanje relevantnog trita, posmatraemo kao sumu vika svih

  potroaa i proizvoaa koji se na njemu nalaze. Dodajemo i to da se viak svih proizvoaa,

  moe podeliti na dve komponente, od kojih jedna podrazumeva viak preduzea uesnika u

  spajanju, dok druga komponenta podrazumeva viak svih ostalih preduzea. U tom sluaju

  analiza drutvenih koristi i trokova HSP predstavlja nain da se prikae uticaj spajanja na

  vikove uesnika u spajanju i preduzea koja ne uestvuju u tom inu, ali i na zajedniki viak

  svih potroaa.

  U nastavku diskusije ukazaemo na vezu koja postoji izmeu efikasnosti koje preduzea

  mogu postii integracijom i komponenti blagostanja. Posebno analizirajui statiku i dinamiku

  efikasnost pokuaemo da ukaemo na znaaj sinergije i inovativnosti kao najbitnijih

  argumenata u korist odbrane konkretnih horizontalnih spajanja. Takoe, napraviemo razliku

  izmeu kriterijuma regulacije HSP koji polaze od maksimiranja iskljuivo potroaevog vika i

  kriterijuma koji se bazira na maksimiranju ukupnog trinog vika kao sume vika svih potroaa

  i svih proizvoaa na datom tritu. Ukazujui na razlike, koje postoje kada su ponueni

  regulatorni kriterijumi u pitanju, dalja razmatranja uskladiemo sa kriterijumom regulacije koji

  se zasniva na maksimiranju ukupnog trinog vika. U tom sluaju trade-off izmeu pozitivnih

  efekata ispoljene efikasnosti i negativnih efekata porasta trine moi preduzea, kroz proces

  spajanja, dolazi do izraaja. Trade-off izmeu trine moi i efikasnosti prikazaemo prema

  modelu datom u Williamson (1968a). Modelom se ukazuje na mogunost da preduzea na

  osnovu verifikovanih efikasnosti obezbede dozvolu da pristupe spajanju.

  2.1. Efikasnost, blagostanje i horizontalna spajanja preduzea

  Spajanje moe dovesti do efikasnosti koje su znaajne kako za preduzea koja su prijavila

  spajanje, tako i za ostala (rivalska) preduzea na relevantnom tritu i potroae koji kupuju

  odreeni proizvod. Odbrana horizontalnih spajanja poiva na tvrdnjama da e se na taj nain

  postii efikasnosti koje e unaprediti trino blagostanje, to u odreenoj meri opravdava

  manifestacije trine moi koje se oekuju nakon spajanja. Kada je re o efikasnostima mora se

  napraviti razlika izmeu efikasnosti statikog i dinamikog karaktera. U nastavku emo ukazati

  na razne tipove efikasnosti o emu se detaljno diskutuje u Kolasky & Dick (2003) i u Beaton

  (2006). Evidentno, efikasnosti na jednom planu mogu biti praene neefikasnostima na drugom o

  emu se posebno razmatra u Kerber (2007) i Farrell & Shapiro (2001). injenica je da se neke

  efikasnosti mogu ostvariti i bez poveanja koncentracije u grani, tj. bez potrebe za horizontalnim

  spajanjem, dok su druge nezamislive bez tog ina, ukazuje na to da bi razliiti vidovi efikasnosti

  trebalo da budu razliito vrednovani od strane regulatora prilikom odbrane HSP. Onim

  efikasnostima koje su specifine za dato HSP (merger-specific efficiencies) trebalo bi pridati

  srazmerno vei znaaj u odnosu na one koje se mogu ostvariti individualnim delovanjem

  preduzea. Problematika specifinih efikasnosti posebno je obraena u Farrell & Shapiro (2001).

 • Drutvene koristi i trokovi od horizontalnih spajanja preduzea

  2

  Diskusija se nastavlja izborom regulatornog kriterijuma, odnosno standarda regulacije koji

  se smatra osnovom za razreavanje dileme na relaciji odobriti-zabraniti spajanje. Izloiemo

  dva konkurentna standarda regulacije, pri emu emo ponuditi i meu reenje kao moguu

  soluciju. Razlika izmeu standarda odnosi se na znaaj koji regulator pripisuje vikovima

  (proizvoaa84 i potroaa) na relevantnom tritu prilikom donoenja suda o podobnosti

  predmetnog horizontalnog spajanja. Na stanovitu smo da bi obe strane trebalo da imaju

  podjednak tretman od strane regulatora. Na slian stav moe se naii i u Heyer (2006) i Kerber

  (2007). Na takav stav moe se implicitno naii i u Salop (1995) gde se istie nunost da se

  dinamikim efikasnostima prida odgovarajui znaaj, s obzirom na to da ostaju neprimeene

  iskljuivom orijentacijom regulatora ka zatiti interesa potroaa.

  2.1.1. Statika efikasnost

  Koncept se naziva statikim, jer se zasniva na pretpostavci o konstantnosti skupa proizvoda,

  proizvodnih tehnologija, faktora proizvodnje, kao i preferencija potroaa pre i nakon HSP.

  Horizontalnim spajanjima preduzea postiu se razliiti vidovi statike efikasnosti, to se mora

  uzeti u obzir pri donoenju regulatornih odluka. Pod terminom statika efikasnost podrazumeva

  se (i) alokativna, (ii) proizvodna i (iii) transakciona efikasnost. Ova tri oblika efikasnosti se

  mogu izolovano definisati i posmatrati, ali se moraju uzeti u obzir veze koje postoje izmeu njih.

  S jedne strane, odreeni oblici efikasnog ponaanja preduzea mogu se meusobno pospeivati,

  dok s druge strane, neke efikasnosti mogu biti praene odreenim neefikasnostima. To

  omoguava trade-off izmeu efekata efikasnog i neefikasnog delovanja preduzea sa aspekta

  ukupnog trinog blagostanja. Na primer, postizanjem transakcionih efikasnosti kroz proces

  spajanja stvara se podloga za postizanje proizvodnih efikasnosti, to otvara mogunost za

  poveavanje trine moi koja vodi ka poveavanju alokativne neefikasnosti.

  2.1.1.1. Alokativna efikasnost

  Generalno reeno alokativna efikasnost se postie uz optimalnu upotrebu drutvenih resursa, to

  je usko u vezi sa teorijom opte ravnotee i Paretovim kriterijumom efikasnosti85 (Kerber, 2007,

  p. 3). Teorijom opte ravnotee postuliran je odnos izmeu alokativne efikasnosti i trine

  konkurencije, to je obuhvaeno prvom teoremom ekonomike blagostanja.86 Prvom teoremom

  ekonomike blagostanja podrazumeva se da mehanizam savreno konkurentskog trita ima za

  rezultat postizanje Pareto efikasnih alokacija resursa.87 Svako udaljavanje od savrene

  konkurencije dovodi do neefikasnosti na tom planu. Ako je re o regulaciji horizontalnih

  spajanja usredsreeni smo ka optimalnoj upotrebi resursa na parcijalnim tritima koja su za njih

  karakteristina. U konkurentskoj ravnotei, koja garantuje efikasnu alokaciju resursa proizvod se

  84 Viak svih proizvoaa sastoji se iz vika svih preduzea uesnika u spajanju i vika svih ostalih (rivalskih)

  preduzea koja u spajanju ne uestvuju, a deo su relevantnog trita. 85 Paretova efikasnost (Pareto Efficiency) ili Paretov optimum nad definisanim skupom elemenata (proizvoaa i

  potroaa) je postignut ako ne postoji mogunost da se bilo kom elementu skupa pobolja stanje bez pogoranja

  stanja nekom drugom elementu skupa. 86 Videti: Ibid. p. 4. 87 Videti: Varijan (2005), ss. 546-547.

 • Drutvene koristi i trokovi od horizontalnih spajanja preduzea

  3

  prodaje od strane svih proizvoaa po ceni jednakoj graninim trokovima. Na taj nain,

  eliminie se tzv. ist gubitak na blagostanju (dead weight loss) parcijalnog trita.88 To znai da

  su svi proizvoai u grani odredili obim proizvodnje na nivou koji obezbeuje jednakost cene i

  graninih trokova, to znai da e do proizvoda doi svi potroai koji su voljni da plate cenu

  koja pokriva graninu vrednost resursa koji su angaovani za proizvodnju dodatne jedinice

  proizvoda (Kolasky & Dick, 2003, pp. 242-243.). U savrenoj konkurenciji kada se svi

  proizvoai susreu sa savreno elastinom krivom trine tranje, ne postoji prostor za bilo

  kakvo odstupanje cene od nivoa graninih trokova. U takvom ambijentu firme ne poseduju

  trinu mo, a ve spominjani Lernerov indeks ima vrednost jednaku nuli.

  Paretova efikasnost je koristan teorijski koncept, iako najee ne odgovara stvarnosti koju

  karakteriu vee ili manje trine nesavrenosti. Udaljavanjem od uslova savrene konkurencije

  preduzea dobijaju mogunost da manifestuju svoju trinu mo odreivanjem cene iznad nivoa

  graninih trokova, to ipso facto znai da se preduzea susreu sa rezidualnom tranjom koja

  nije savreno elastina.89 Poto je rezultat HSP eliminisanje direktne konkurencije koja postoji

  izmeu preduzea, tim inom se posmatrano trite definitivno udaljava od uslova savrene

  konkurencije i efikasnosti u Paretovom smislu. U odsustvu drugih objektivnih ogranienja ne

  vidi se razlog zato firme, koje se horizontalno integriu, ne bi iskoristile svoj unapreeni trini

  poloaj da poveanjem cene poveaju svoju cenovno-trokovnu marginu. Prema tome, svaka

  promena u distribuciji trine moi koja vodi ka smanjivanju nivoa konkurencije na relevantnom

  tritu potencijalna je osnova za stvaranje alokativnih neefikasnosti na istom.

  2.1.1.2. Proizvodna efikasnost

  Proizvodna efikasnost se postie kada su sva dobra proizvedena uz minimalne mogue ukupne

  trokove, to ne ostavlja mogunost da se alternativnom upotrebom resursa povea proizvodnja

  jednog dobra bez smanjivanja proizvodnje nekog drugog dobra (Kolasky & Dick, 2003, p. 244).

  Proizvodna efikasnost trita koje analiziramo zavisi od proizvodne efikasnost svakog

  pojedinanog preduzea koje mu pripada. Poveanje proizvodne efikasnosti pojedinanog

  preduzea moe se smatrati njegovim doprinosom ukupnoj proizvodnoj efikasnosti na tritu

  koje posmatramo. Prema Kolasky & Dick (2003) proizvodna efikasnost se moe postii

  upotrebom (i) ekonomije obima, (ii) ekonomije o