Amino Kiseline

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  82
 • download

  4

Embed Size (px)

description

am kis

Transcript of Amino Kiseline

AMINOKISELINEAMINOKISELINE PROTEINA

SVE AMINOKISELINE PROTEINA SU - AMINOKISELINE

bocni niz

- ugljenikov atom

karboksilna grupa

amino grupa primarni amin

FUNKCIJE AMINO KISELINA Elementi za izgradnju proteina Derivati mogu imati druge razne funkcije

PODELA AMINO KISELINA prema karakteru ugljovodninog radikala dele se na acikline, cikline i heterocilkine prema broju funkcionalnih grupa dele se na monoamino monokarboksilne, diamino monokarboksilne, monoamino dikarboksilne itd. Prema karakteru i osobinama bonog niza Nutritivna podela (esencijalne)

SLINO LEGO KOCKAMA AMINOKISELINE FORMIRAJU POLIPEPTIDE Aminokiseline su lego kocke za formiranje polipeptida Ba kao ove kocke one imaju pravac povezivanja koji je odreen sa dva razliita kraja. Svaka aminokiselina ima N kraj i C kraj.

NH3+

R C COOH

NH3+

R C COOH

OSOBINE -AMINOKISELINA KOJE SU VANE ZA ODREIVANJE OSOBINA POLIPEPTIDA Aminokiseline imaju slinu strukturu Razliite hemijske osobine aminokiselina su razultat razliitih hemijskih osobina bonog niza R Na osnovu ovih osobina aminokiseline se mogu podeliti na: nepolarne, aromatine, polarne, pozitivno naelektrisane i negativno naelektrisane Aminokiseline disociraju u vodenim rastvorima

SVE AMINOKISELINE PROTEINA PRIPADAJU L- SERIJI

Podela prema osobinama R

Nepolarne, alifatina R grupa

Aromatina R grupa

Polarne, nenaelektrisane R grupe

Pozitivno naelektrisane R grupe

Negativno naelektrisane R grupe

Osobine aminokiselina

U vodenom rastvoru aminokiseline se nalaze preteno u obliku bipolarnog jona u neutralnoj sredini

Aminokiseline su amfoterna jedinjenja

NaOH R CH COOH NH2 HCl

R

CH NH2

COO- Na+

R

CH COOH ClNH3+

U vodenom rastvoru aminokiseline postoje u obliku ravnotene smee: bipolarnog jona, katjonskog i anjonskog oblika. Udeo pojedinih oblika i poloaj ravnotee zavise od pH sredine.

H3N CH R

COOH

H +H

H3N CH R

COO

H +H

H2N CH R

COO

katjonski oblik

bipolarni jon pI

anjonski oblik pH jako bazna sredina

jako kisela sredina

Vrednost pH pri kome je maksimalna koncentracija bipolarnog jona a koncentracije katjonskog i anjonskog oblika minimalne i meusobno jednake naziva se izoelektrina taka (pI)

Glutaminska kiselina

pI za glutaminsku kiselinu je 3,22 Ona sadri dve -COOH grupe pI je srednja vrednost pK1 i pKR

Histidin pI za histidin je 7,59 Sadri dve bazne grupe i pI je srednja vrednost pKR i pK2

Nutritivna podela aminokiselina Dele se u dve grupe: esencijelne i neesencijelne aminokiseline. Neesencijelne aminokiseline se sintetiu u oveijem organizmu Esencijene ne mogu sintetisati tako da se moraju unositi gotove sa hranom. Esencijelne aminokiseline za oveka su: valin, leucin, izoleucin, treonin, lizin, metionin, fenilalanin i triptofan. Biljke mogu da sintetiu sve aminokiseline