Amino Kiseline

21
AMINOKISELINE AMINOKISELINE PROTEINA

description

am kis

Transcript of Amino Kiseline

Page 1: Amino Kiseline

AMINOKISELINE

AMINOKISELINE

PROTEINA

Page 2: Amino Kiseline

SVE AMINOKISELINE PROTEINA SU

α- AMINOKISELINE

ugljenikov atom-

karboksilna grupa

amino grupaprimarni amin

bocni niz

Page 3: Amino Kiseline

FUNKCIJE AMINO KISELINA

• Elementi za izgradnju proteina

• Derivati mogu imati druge razne funkcije

Page 4: Amino Kiseline

PODELA AMINO KISELINA

• prema karakteru ugljovodničnog radikala dele se na aciklične, ciklične i heterocilkične

• prema broju funkcionalnih grupa dele se na monoamino monokarboksilne, diamino monokarboksilne, monoamino dikarboksilne itd.

• Prema karakteru i osobinama bočnog niza

• Nutritivna podela (esencijalne)

Page 5: Amino Kiseline

SLIČNO LEGO KOCKAMA AMINOKISELINE

FORMIRAJU POLIPEPTIDE

• Aminokiseline su lego

kocke za formiranje

polipeptida

• Baš kao ove kocke one

imaju pravac povezivanja

koji je odreĎen sa dva

različita kraja.

• Svaka aminokiselina ima

N kraj i C kraj.

CNH3+ COO-

H

R

CNH3+ COO-

H

R

Page 6: Amino Kiseline

OSOBINE α-AMINOKISELINA KOJE SU VAŽNE

ZA ODREĐIVANJE OSOBINA POLIPEPTIDA

• Aminokiseline imaju sličnu strukturu

• Različite hemijske osobine aminokiselina su

razultat različitih hemijskih osobina bočnog niza R

• Na osnovu ovih osobina aminokiseline se mogu

podeliti na: nepolarne, aromatične, polarne,

pozitivno naelektrisane i negativno naelektrisane

• Aminokiseline disociraju u vodenim rastvorima

Page 7: Amino Kiseline

SVE AMINOKISELINE PROTEINA

PRIPADAJU L- SERIJI

Page 8: Amino Kiseline

Podela prema osobinama R

Page 9: Amino Kiseline

Nepolarne, alifatična R grupa

Page 10: Amino Kiseline

Aromatična R grupa

Page 11: Amino Kiseline

Polarne, nenaelektrisane R grupe

Page 12: Amino Kiseline

Pozitivno naelektrisane R grupe

Page 13: Amino Kiseline

Negativno naelektrisane R grupe

Page 14: Amino Kiseline

Osobine aminokiselina

Page 15: Amino Kiseline

U vodenom rastvoru aminokiseline se nalaze

pretežno u obliku bipolarnog jona u neutralnoj

sredini

Page 16: Amino Kiseline

Aminokiseline su amfoterna jedinjenja

R CH COOH

NH2

R CH COO- Na+

NH2

R CH COOH

NH3+

Cl-

NaOH

HCl

Page 17: Amino Kiseline

U vodenom rastvoru aminokiseline postoje u obliku ravnotežne smeše:

bipolarnog jona, katjonskog i anjonskog oblika.

Udeo pojedinih oblika i položaj ravnoteže zavise od pH sredine.

H3N CH COOH

R R

COOCHH3N

R

CHH2N COOH

+H

H

+H

katjonski oblik bipolarni jon anjonski oblik

jako kisela sredina jako bazna sredinapI

pH

Page 18: Amino Kiseline

Vrednost pH pri kome je maksimalna koncentracija bipolarnog

jona a koncentracije katjonskog i anjonskog oblika minimalne i

meĎusobno jednake naziva se izoelektrična tačka (pI)

Page 19: Amino Kiseline

Glutaminska kiselina

• pI za

glutaminsku

kiselinu je 3,22

• Ona sadrži dve

-COOH grupe

pI je srednja

vrednost pK1 i

pKR

Page 20: Amino Kiseline

Histidin

• pI za histidin

je 7,59

• Sadrži dve

bazne grupe i

pI je srednja

vrednost pKR

i pK2

Page 21: Amino Kiseline

Nutritivna podela aminokiselina

• Dele se u dve grupe: esencijelne i

neesencijelne aminokiseline.

• Neesencijelne aminokiseline se sintetišu u

čovečijem organizmu

• Esencijene ne mogu sintetisati tako da se

moraju unositi gotove sa hranom.

• Esencijelne aminokiseline za čoveka su:

valin, leucin, izoleucin, treonin, lizin,

metionin, fenilalanin i triptofan.

• Biljke mogu da sintetišu sve aminokiseline