300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

49
1. Σε ποια συνθήκη περιέχεται η πράξη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α. Μάαστριχτ β. Άμστερνταμ γ. Ρώμης δ. Βρυξελλών 2. Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές κοινότητες: α. Καταργήθηκαν β. Τέθηκαν υπό κοινή στέγη γ. Απέκτησαν συμβολικό χαρακτήρα 3. Πόσα ήταν τα αρχικά ιδρυτικά μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; α. Δέκα β. Πέντε γ. Επτά δ. Έξι 4. Πότε έγινε η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας; α. 1980 β. 1981 γ. 1993 δ. 1997 5. Πόσα μέλη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1-5-2004; α. Είκοσι β. Δεκαπέντε γ. Είκοσι πέντε δ. Δεκαεπτά 6. Η δίκαιη κατανομή των βαρών, των πλεονεκτημάτων και της ευημερίας μεταξύ των μελών της Ένωσης, συνιστά την αρχή της: α. Αλληλεγγύης β. Ισότητας γ. Αναλογικότητας δ. Επικουρικότητας 7. Πόσοι είναι οι «πυλώνες» της Ε.Ε.; α. Τρεις β. Δύο γ. Τέσσερις δ. Πέντε 8. Πότε πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του Ευρώ ως ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος; α. 1-6-2002 β. 1-1-2000 γ. 1-1-2002 δ. 31-12-2001

Transcript of 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Page 1: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Σε ποια συνθήκη περιέχεται η πράξη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α. Μάαστριχτ β. Άµστερνταµ γ. Ρώµης δ. Βρυξελλών

2. Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές κοινότητες: α. Καταργήθηκαν β. Τέθηκαν υπό κοινή στέγη γ. Απέκτησαν συµβολικό χαρακτήρα

3. Πόσα ήταν τα αρχικά ιδρυτικά µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; α. ∆έκα β. Πέντε γ. Επτά δ. Έξι

4. Πότε έγινε η Ελλάδα µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;

α. 1980 β. 1981 γ. 1993 δ. 1997

5. Πόσα µέλη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1-5-2004;

α. Είκοσι β. ∆εκαπέντε γ. Είκοσι πέντε δ. ∆εκαεπτά

6. Η δίκαιη κατανοµή των βαρών, των πλεονεκτηµάτων και της ευηµερίας µεταξύ των µελών της Ένωσης, συνιστά την αρχή της: α. Αλληλεγγύης β. Ισότητας γ. Αναλογικότητας δ. Επικουρικότητας

7. Πόσοι είναι οι «πυλώνες» της Ε.Ε.; α. Τρεις β. ∆ύο γ. Τέσσερις δ. Πέντε

8. Πότε πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή του Ευρώ ως ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος; α. 1-6-2002 β. 1-1-2000 γ. 1-1-2002 δ. 31-12-2001

Page 2: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

9. Ο κανόνας ότι «όταν δεν υπάρχει ανάγκη κοινοτικής ρύθµισης είναι προτιµότερο να µην υπάρξει καθόλου», εκφράζει την αρχή: α. Της καθολικότητας β. Των περιορισµένων εξουσιών γ. Της αναγκαιότητας δ. Της επικουρικότητας

10. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµµετέχουν:

α. ΟΙ ευρωβουλευτές β. Τα µέλη της Επιτροπής και του Συµβουλίου γ. Οι υπουργοί εξωτερικών δ. Οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων

11. Τα µέλη του Ευρωκοινοβουλίου ανέρχονται σε:

α. 732 β. 600 γ. 626 δ. 500

12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει:

α. Το ∆ΕΚ β. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γ. Όλα τα όργανα της Κοινότητας

13. Η ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζει:

α. Στο Λουξεµβούργο β. Στη Γενεύη γ. Στο Στρασβούργο δ. Στο Παρίσι

14. Το ανώτερο θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

α. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο β. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ. Η Επιτροπή δ. Το ∆ΕΚ

15. Έδρα του Συµβουλίου είναι:

α. Το Στρασβούργο β. Οι Βρυξέλλες γ. Η Χάγη δ. Το Λουξεµβούργο

16. Τις συνόδους του Συµβουλίου προετοιµάζει η:

α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή β. Επιτροπή των Περιφερειών γ. Οικονοµική επιτροπή δ. Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων

Page 3: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

17. Ο υπολογισµός της ειδικής πλειοψηφίας του Συµβουλίου γίνεται µε τη µέθοδο: α. Στάθµισις των ψήφων β. Της οµοφωνίας γ. Της απλής πλεοψηφίας δ. Της διαβούλευσης

18. Ποιο όργανο θεωρείται ως «κινητήρια δύναµη της κοινοτικής πολιτικής»;

α. Το Συµβούλιο β. Το Ευρωκοινοβούλιο γ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί:

α. Το κατεξοχήν εκτελεστικό όργανο της κοινότητας β. Το νοµοθετικό όργανο γ. Το θεµατοφύλακα των ευρωπαϊκών συνθηκών

20. Σε ποιο όργανο ανήκει το δικαίωµα της πρωτοβουλίας;

α. Στην Επιτροπή β. Στο Συµβούλιο γ. Στον Πρόεδρο της Επιτροπής δ. Στον Πρόεδρο της Κοινότητας

21. Ποιο όργανο είναι αρµόδιο για την έκδοση «προδικαστικών αποφάσεων»; α. Το ∆ΕΚ β. Το Πρωτοδικείο γ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δ. Η Επιτροπή Περιφερειών

22. Οι προσφυγές κατά των κοινοτικών πράξεων εκδικάζονται από το: α. ∆ΕΚ β. Ελεγκτικό Συνέδριο γ. Συµβούλιο δ. Πρωτοδικείο

23. Υπεύθυνο όργανο για τη σταθερότητα του Ευρώ είναι: α. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων β. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γ. Η Οικονοµική επιτροπή

24. Σε ποια από τις νοµοθετικές διαδικασίες η συµµετοχή του Ευρωκοινοβουλίου είναι εντονότερη: α. Της διαβούλευσης β. Της συναπόφασης γ. Της σύµφωνης γνώµης δ. Της συνεργασίας

Page 4: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

25. Η προεδρία του Συµβουλίου αλλάζει κάθε: α. Έξι µήνες β. Χρόνο γ. Πενταετία δ. Μήνα

26. Τα µέλη της Επιτροπής:

α. Εκλέγονται για πενταετή θητεία β. ∆ιορίζονται για πενταετή θητεία γ. Επιλέγονται δια κληρώσεως δ. Ορίζονται από το Ευρωκοινοβούλιο

27. Ως πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο χαρακτηρίζονται:

α. Οι κανονισµοί και οδηγίες β. Οι κανόνες που θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γ. Οι συνθήκες ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ε.Ε. δ. Οι κανόνες εσωτερικού δικαίου που προσαρµόζονται στο Κοινοτικό δίκαιο

28. Άµεση ισχύ, γενική εφαρµογή και απόλυτη δεσµευτικότητα έναντι των πολιτών των κρατών-µελών, εκδηλώνει: α. Η οδηγία β. Ο κανονισµός γ. Η απόφαση δ. Η σύσταση

29. Οι αποφάσεις του ∆ΕΚ

α. Είναι άµεσα δεσµευτικές και εκτελεστές για τα κράτη-µέλη β. Έχουν απλώς συµβουλευτικό χαρακτήρα γ. Κηρύσσονται εκτελεστές από τα εθνικά δικαστήρια δ. Προσβάλλονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

30. Όσοι ασκούν µια µορφή εξουσίας:

α. Μπορούν να παραβαίνουν το νόµο β. Κρίνονται επιεικέστερα από τους άλλους γ. ∆εν µπορούν να υπερβαίνουν τα όρια των νόµων δ. Βασίζονται στην ευσυνειδησία τους

31. Εκτός από τις αστυνοµικές αρχές, τι άλλο χρειάζεται για την τήρηση των νόµων; α. Η καλή θέληση των πολιτών β. Η συχνή ψήφιση νόµων από κοινοβούλιο γ. Η λειτουργία δικαστηρίων δ. Η τακτική αστυνόµευση των πολιτών

32. Τα δικαστήρια ελέγχουν: α. Τη συνταγµατικότητα των νόµων β. Την ορθότητα των νόµων γ. Τη σωστή λεκτική διατύπωση των νόµων δ. Τη φερεγγυότητα του συντάγµατος

Page 5: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

33. Οι διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες του κράτους χρειάζονται για να: α. Ψηφίζουν τους νόµους β. Ελέγχουν τους νόµους γ. Ελέγχουν αν οι πολίτες τηρούν τους νόµους δ. Υλοποιούν τους νόµους

34. Οι σχεδιασµοί και οι προσπάθειες κάθε οµάδας για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων συνιστούν την: α. Μεθοδολογία β. Τακτική γ. Αντιπολίτευση δ. Πολιτική

35. Η πολιτική ασκείται:

α. Μόνο από τους βουλευτές β. Μόνο από τα πολιτικά κόµµατα γ. Από όλους τους πολίτες δ. Από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

36. Τα πολιτικά κόµµατα επιδιώκουν να επηρεάσουν τη νοµοθεσία ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν: α. Να είναι σύµφωνες µε τις πολιτικές τους πεποιθήσεις β. Να τους ευαρεστήσουν γ. Να είναι σύµφωνες µε το Σύνταγµα δ. Να στέκονται λογικά

37. Το πολιτικά κινήµατα (µη κυβερνητικές οργανώσεις), ανάλογα µε το σκοπό τους, διακρίνονται σε: α. Ανθρωπιστικά β. Οικολογικά γ. Ειρηνιστικά δ. Όλα τα προηγούµενα

38. Τι ονοµάζεται πολιτεία:

α. Η οργανωµένη µε νόµους κοινωνία β. Τα πολιτικά κόµµατα γ. Τα µέλη των µη κυβερνητικών οργανώσεων δ. Οι πολιτικές τάσεις της κοινωνίας

39. Τι ονοµάζεται πολίτευµα: α. Η Βουλή και οι νόµοι β. Το καθορισµένο σύστηµα διακυβέρνησης γ. Η µορφή και η έκταση του συντάγµατος δ. Η δοµή της κυβέρνησης

40. Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του ισχυρίζεται ότι ο πολίτης είναι αυτός που: α. Ασκεί εξουσία β. Μετέχει αρχής και κρίσεως γ. Συµµετέχει στην Εκκλησία του ∆ήµου δ. Συµµετέχει στην Ηλιαία

Page 6: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

41. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη στην «πολιτεία» αντιστοιχεί ως εσφαλµένο πολίτευµα η: α. Μοναρχία β. Τυραννίδα γ. Ολιγαρχία δ. Οχλοκρατία

42. Ποιος κλάδος της πολιτειολογίας καταπιάνεται µε το κοινωνικό φαινόµενο της πολιτείας στην ιστορική του εµφάνιση; α. Η γενική πολιτειολογία β. Η ειδική πολιτειολογία

43. Όταν η εξουσία της µοναρχίας οριοθετείται από το Σύνταγµα, τότε το πολίτευµα είναι: α. Απόλυτη µοναρχία β. Σχετική µοναρχία γ. Συνταγµατική µοναρχία δ. Απολυταρχία

44. Με το ελληνικό σύνταγµα ποιας χρονιάς τέθηκαν συνταγµατικοί φραγµοί στη µοναρχία; α. 1844 β. 1864 γ. 1911 δ. 1975

45. Σε ποια από τις επόµενες χώρες η µοναρχία έχει προσλάβει πλέον συµβολικό χαρακτήρα; α. Γαλλία β. Ολλανδία γ. Ινδία δ. Καναδάς

46. Σε ποια από τις παρακάτω χρονικές περιόδους η Ελλάδα γνώρισε το καθεστώς της δικτατορίας; α. 1928-1932 β. 1940-1941 γ. 1946-1949 δ. 1967-1974

47. Από ποιον διατυπώθηκε η άποψη πως οι πλειοψηφικές αποφάσεις δεν µπορούν να έρχονται σε αντίθεση µε την ισότητα των πολιτών; α. Τσεζάρε Μπεκαρία β. Μοντεσκιέ γ. Ζαν Ζακ Ρουσσό δ. Ντιντερό

48. Σύµφωνα µε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας:

α. Πηγή εξουσίας είναι ο Πρωθυπουργός β. Η εξουσία προέρχεται από το λαό

Page 7: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Η εξουσία ασκείται από τη βουλή δ. Η εξουσία ασκείται από τους υπουργούς

49. Για ποιο λόγο ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών; α. Για να κατέχουν εξουσία οι δικαστές β. Για να διασφαλίζεται η θέση του πρωθυπουργού γ. Για να αναδεικνύονται ευκολότερα οι βουλευτές δ. Για να περιορίζεται η δυνατότητα κρατικής αυθαιρεσίας

50. Στα σύγχρονα δηµοκρατικά πολιτεύµατα ισχύει η αρχή: α. Της σχετικής διάκρισης των εξουσιών β. Τα απόλυτης διάκρισης των εξουσιών γ. Του καταµερισµού των εξουσιών δ. Της διαφοροποίησης των εξουσιών

51. Εκτός από την δίκην (= δικαιοσύνη) τι άλλο προϋποθέτει κατά τον Πρωταγόρα, η συµµετοχή των πολιτών στα κοινά;

α. Αισχύνη β. Αιδώ γ. Αλήθεια δ. Αµεροληψία

52. Ποιες από τις επόµενες προϋποθέσεις θα πρέπει να εκπληρώνονται για να έχει ισχύ ένας νόµος;

α. Να έχει την έγκριση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας β. Να βρίσκει σύµφωνο το Συµβούλιο της Επικρατείας γ. Να έχει ψηφιστεί από τους αντιπροσώπους του λαού δ. Να έχει προέλθει κατόπιν πανελληνίου δηµοψηφίσµατος

53. Αν µια απόφαση της κυβέρνησης δεν είναι σύµφωνη προς τους νόµους τότε: α. Η κυβέρνηση πέφτει από την εξουσία β. Ο Πρωθυπουργός λογοδοτεί στη δικαιοσύνη γ. Το υπουργικό συµβούλιο συνεδριάζει για να αποφασίσει δ. Η απόφαση αναιρείται από αρµόδιο δικαστήριο

54. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις αποτελεί προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή των εκλογών; α. Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις των πολιτικών β. Η ανεµπόδιστη πληροφόρηση των πολιτών γ. Η συγκρότηση των εκλογικών συνδυασµών δ. Η ψήφιση των βουλευτών

55. Για την ταχύτερη επίλυση των προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη: α. Η λειτουργία των τοπικών δικαστηρίων β. Η τήρηση του Συντάγµατος και των νόµων. γ. Η λειτουργία του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δ. Η διασφάλιση του κύρους του δηµάρχου

56. Ιστορικά ο θεσµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανάγεται στον: α. Ιωάννη Καποδίστρια

Page 8: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

β. Κόµη Άρµανσµπεργκ γ. Σπυρίδωνα Τρικούπη δ. Μακρυγιάννη

57. Για ποιο λόγο επιλέχτηκε ο όρος «δήµος» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: α. Για να τιµηθεί ο εκάστοτε δήµαρχος β. Για να εξαίρονται οι δηµότες γ. Για να υπενθυµιστεί ο αρχαιοελληνικός δήµος δ. Για να υπενθυµίζονται τα δηµοτικά τέλη

58. Πότε έγινε διαχωρισµός σε δήµους και σε κοινότητες;

α. 1832 β. 1897 γ. 1928 δ. 1912

59. Πότε αναδείχθηκαν για πρώτη φορά αιρετοί νοµάρχες;

α. 1986 β. 1999 γ. 1994 δ. 1998

60. Στις αρµοδιότητες του νοµάρχη συµπεριλαµβάνονται:

α. Η ανάδειξη των τοπικών βουλευτών β. Η εκτέλεση των αποφάσεων του νοµαρχιακού συµβουλίου γ. Η ίδρυση κέντρων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών δ. Η διοίκηση µιας από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

61. To νοµαρχιακό συµβούλιο είναι υπεύθυνο:

α. Για την καθαριότητα των πόλεων και των χωριών β. Για την επιβολή φόρων, τελών και εισφορών γ. Για την εκπροσώπηση της νοµαρχίας στα δικαστήρια δ. Για την διοίκηση των τοπικών σχολείων

62. Πότε έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναφορά στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας; α. Στην επανάσταση της Γ’ Σεπτεµβρίου του 1843 β. Κατά τον ερχοµό του Όθωνα το 1832 γ. Στο Σύνταγµα του 1864 δ. Στο άρθρο «Τις πταίει» του Χαρίλαου Τρικούπη

63. Εκτός από την λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία ποια άλλη µορφή έκφρασης της λαϊκής βούλησης υπάρχει; α. Η νοµοθεσία β. Ο τύπος γ. Η ενηµέρωση δ. Το δηµοψήφισµα

64. Τι τύπου δηµοψήφισµα διεξήχθη το 1974 στην Ελλάδα;

α. Συµβουλευτικό β. Αποφασιστικό

Page 9: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Νοµοθετικό δ. Συντακτικό

65. Στην Ελλάδα ένα δηµοψήφισµα µπορεί να αφορά: α. Κρίσιµα εθνικά ζητήµατα β. Σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα γ. και τα δύο παραπάνω

66. Με βάση το άρθρο 51 του Συντάγµατος:

α. Οι βουλευτές εκλέγονται µε ειδική ψηφοφορία β. Οι βουλευτές αναδεικνύονται µε στάθµιση των ψήφων γ. Οι βουλευτές αναδεικνύονται σύµφωνα µε τη θέληση του λαού δ. Οι βουλευτές εκλέγονται µε άµεση καθολική ψηφοφορία

67. Ποιος είναι ο στόχος της δηµόσιας αιτιολόγησης των αντιπροσωπευτικών οργάνων; α. Η καλύτερη ανάδειξη των προβληµάτων του λαού και η πολύπλευρη ενηµέρωσή του β. Η πρόληψη τυχόν παρεκτροπών προς τον απολυταρχισµό και η διασφάλιση της δηµοκρατίας γ. Η ενεργοποίηση του εκλογικού σώµατος µε τη διασφάλιση άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος δ. Η ενηµέρωση των αρµόδιων πολιτικών φορέων και όλων των οργάνων της συντεταγµένης πολιτείας

68. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα οι βουλευτές:

α. Αντιπροσωπεύουν τη δηµοκρατία β. Αντιπροσωπεύουν τη γενική βούληση γ. Αντιπροσωπεύουν το έθνος δ. Εκπροσωπούν τους θεσµούς

69. Οι βασικές διατάξεις του Συντάγµατος που αναδεικνύουν την αντιπροσωπευτική αρχή αναφέρονται: α. Στη διεξαγωγή περιοδικών εκλογών και στη λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων β. Στην αντικειµενική ενηµέρωση των πολιτών για τα προβλήµατα του τόπου γ. Στην ανάδειξη της ιστορικής διάστασης του Συντάγµατος και των θεσµών δ. Στη σηµαντικότητα των θεσµών τους οποίους διασφαλίζει το Σύνταγµα

70. Ποιες είναι οι δύο βασικές έννοιες µε τις οποίες παρουσιάζεται η διάκριση των λειτουργιών; α. Η λειτουργική και οργανική διάκριση των εξουσιών β. Η τυπική και ουσιαστική διάκριση των εξουσιών γ. Η απόλυτη και µερική διάκριση των λειτουργιών δ. Η ουσιαστική και επουσιώδης διάκριση των λειτουργιών

71. Η έµµεση δηµοκρατία διακρίνεται σε: α. Άµεση και τυπική β. Κοινοβουλευτική και προεδρική

Page 10: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Θεσµική και εξωθεσµική δ. Απόλυτη και σχετική

72. Κοινοβούλιο είναι:

α. Η συγκρότηση σε σώµα των αντιπροσώπων του λαού β. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται στο όνοµα του λαού γ. Η συνέλευση των εκλεγµένων αντιπροσώπων των πολιτών δ. Η νοµοθεσία του ελληνικού κράτους

73. Στο πολίτευµα της βασιλευόµενης δηµοκρατίας πηγή εξουσίας είναι: α. Η αυλή του βασιλιά β. Ο λαός µέσω του εκλογικού σώµατος γ. Οι αντιπρόσωποι του λαού δ. Η Βουλή και το Συµβούλιο του Στέµµατος

74. Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι: α. Προεδρευόµενη δηµοκρατία β. Προεδρική δηµοκρατία γ. Συνταγµατική δηµοκρατία δ. Θεσµική δηµοκρατία

75. Στην προεδρευόµενη δηµοκρατία, ο πρόεδρος είναι ουσιαστικά: α. Ο Πρόεδρος της Βουλής β. Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης γ. Ο υπεύθυνος του κοινοβουλίου δ. Ο υπεύθυνος άρχοντας

76. Το Σύνταγµα είναι:

α. Ένα κορυφαίο προεδρικό διάταγµα β. Ένας νόµος του κράτους γ. Ο κορυφαίος νόµος του κράτους δ. Το σύνολο των λαϊκών αποφάσεων

77. Από ποιες από τις παρακάτω χώρες επηρεάστηκε το Σύνταγµά µας; α. Ισπανίας β. Ολλανδίας γ. ∆υτ. Γερµανίας δ. Σουηδίας

78. Ποιο από τα παρακάτω ελληνικά συντάγµατα έδωσε τη δυνατότητα στη Βουλή να νοµοθετεί και στα δύο (ολοµέλεια και θερινό) τµήµατά της; α. 1864 β. 1911 γ. 1952 δ. 1975

Page 11: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

79. Το Σύνταγµα του 1975/1986 έδωσε:

α. Αποφασιστικές αρµοδιότητες στα κρατικά περιφερειακά όργανα β. Εξουσία στα αστυνοµικά όργανα γ. Αρµοδιότητες στον υπουργό Γεωργίας δ. Ενίσχυσε την εξωτερική πολιτική

80. Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 1986: α. Αυξήθηκαν οι αρµοδιότητες των βουλευτών β. Περιορίστηκαν οι αρµοδιότητες του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας γ. Περιορίστηκε ο ρόλος του πρωθυπουργού δ. Ενισχύθηκαν οι αρµοδιότητες της αντιπολίτευσης

81. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του Συντάγµατός µας ;

α. Οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για την ψήφιση των νόµων β. Οι πολίτες είναι κυρίαρχοι γ. Οι υπουργοί αναδεικνύονται µε άµεση ψηφοφορία δ. Η διακυβέρνηση εξαρτάται από τη θέληση της πλειοψηφίας αλλά και της µειοψηφίας των βουλευτών της

82. Οι πολίτες ασκούν την εξουσία:

α. Συµµετέχοντας στις εκλογές των αντιπροσώπων τους β. Παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις της Βουλής γ. Ασκώντας κριτική στις αποφάσεις της κυβέρνησης δ. ∆ιαφυλάσσοντας το πρόσωπο και το θεσµό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας

83. Ποια χρονιά κατοχυρώθηκε συνταγµατικά στην Ελλάδα το δικαίωµα των γυναικών να ψηφίζουν;

α. 1922 β. 1947 γ. 1952 δ. 1974

84. Σύµφωνα µε το Σύνταγµά µας η ψηφοφορία είναι καθολική, δηλαδή:

α. Αφορά όσους είναι πάνω από 18 ετών β. Αφορά όσους έχουν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι γ. Ισχύει για όλους, άντρες και γυναίκες δ. Ισχύει για όσους έχουν πληρώσει φόρους

85. Πότε αποκτάται το δικαίωµα του εκλέγειν;

α. Με την καταβολή εισφορών προς το κράτος β. Με την εκπλήρωση τωνστρατιωτικών υποχρεώσεων γ. Με την υποβολή σχετικής αίτησης δ. Με την ενηλικίωση του πολίτη

86. Στα κόµµατα παρέχεται οικονοµική ενίσχυση από το κράτος ανάλογα µε:

α. Τον αριθµό των µελών τους β. Το έτος ίδρυσής τους

Page 12: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Την εκλογική τους δύναµη δ. Το θεσµικό τους ρόλο

87. Αν µετά τις εκλογές κανένα κόµµα δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία ,τότε:

α. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας επαναπροκηρύσσει εκλογές β. Η πρωθυπουργία ανατίθεται προσωρινά στο πρώτο κόµµα γ. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας επαναπροσδιορίζει ως πρωθυπουργό όποιον κατείχε προεκλογικά αυτή τη θέση δ. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αναθέτει τη διερευνητική εντολή στο κόµµα που έχει σχετική πλειοψηφία

88. Ο όρος «σοσιαλιστικό κόµµα» περιγράφει έναν πολιτικό σχηµατισµό, ο οποίος:

α. Επιδιώκει την κρατικοποίηση όλων των µέσων παραγωγής β. Επιδιώκει να επιτύχει µεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη µέσω της κρατικής δράσης γ. Τονίζει τις αξίες της ατοµικής πρωτοβουλίας δ. Αποβλέπει στον πλήρη έλεγχο όλων των µέσων παραγωγής, του τύπου και της δικαιοσύνης

89. Αν η Βουλή ψήφιζε νόµους που απαγόρευαν στους πολίτες να ψηφίζουν, να πληροφορούνται ή νόµους που περιόριζαν την ελευθερία τους ,τότε το πολίτευµα θα µετατρεπόταν σε:

α. Κοµουνιστικό β. Σοσιαλιστικό γ. ∆ικτατορία δ. ∆ηµοκρατία

90. Αν ένας υπουργός ή µια δηµόσια υπηρεσία παρανοµήσουν,τότε ο πολίτης δικαιούται να:

α. ∆ιαµαρτυρηθεί δηµοσίως β. Προσφύγει στη δικαιοσύνη γ. ∆ιεκδικήσει αποζηµίωση δ. Στείλει επιστολή διαµαρτυρίας

91. Στην εποχή µας η σηµαντικότερη εξουσία ασκείται : α. Από το Κοινοβούλιο β. Από την κυβέρνηση γ. Από τα δικαστήρια δ. Από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

92. Ποιο είναι το όργανο της νοµοθετικής εξουσίας;

α. Η Βουλή β. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας γ. Η Κυβέρνηση δ. Ο πρωθυπουργός

93. Το εκλογικό σώµα :

α. Συµµετέχει στο Ευρωκοινοβούλιο

Page 13: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

β. Εκλέγει τους δικαστές γ. Υπαγορεύει τα θέµατα των δηµοψηφισµάτων δ. Εκλέγει τα όργανα της αυτοδιοίκησης

94. Τι σηµαίνει ότι η ψήφος είναι άµεση;

α. Ψηφίζουµε οι ίδιοι και όχι δια αντιπροσώπων β. Ψηφίζουµε τους υποψηφίους της αρεσκείας µας γ. Αναδεικνύουµε τους υπουργούς µας δ. Εκλέγουµε τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης

95. Πόσοι είναι οι βουλευτές επικρατείας; α. ∆έκα β. ∆ώδεκα γ. ∆εκαπέντε δ. ∆εκαοχτώ

96. Για να αναδειχθεί κανείς βουλευτής θα πρέπει να έχει συµπληρώσει:

α. Το 18ο έτος β. Το 23ο έτος γ. Το 26ο έτος δ. Το 25ο έτος

97. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν στο Κοινοβούλιο:

α. Το κόµµα τους β. Το έθνος γ. Την εκλογική τους περιφέρεια δ. Τους ψηφοφόρους τους

98. Πόσους αντιπροέδρους έχει η Βουλή; α. 3 β. 4 γ. 5 δ. 7

99. Οι σύνοδοι της Βουλής διακρίνονται σε: α. Τακτικές και έκτακτες β. Σταθερές και µεταβαλλόµενες γ. Εαρινές και χειµερινές δ. Ιδιωτικές και δηµόσιες

100. Πώς εκπροσωπούνται τα κόµµατα στις επιτροπές της Βουλής; α. Ανάλογα µε τη σειρά που θα καταθέσουν αίτηση β. Ανάλογα µε την κοινοβουλευτική τους δύναµη γ. Ανάλογα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων µελών τους δ. Ανάλογα µε τον αύξοντα αριθµό που έχουν στο Κοινοβούλιο

101. Ποιος είναι ο σηµαντικότερος νόµος που ψηφίζει η Βουλή;

α. Ο εκλογικός νόµος β. Ο νόµος για τα δάση γ. Ο προϋπολογισµός

Page 14: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

δ. Ο νόµος για την παιδεία 102. Η κυβέρνηση εµφανίζεται στη Βουλή για να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης 15 ηµέρες µετά :

α. Τις εκλογές β. Την ψήφιση του προϋπολογισµού γ. Το διορισµό του πρωθυπουργού δ. Την ορκωµοσία των βουλευτών

103. Η Βουλή ασκεί έλεγχο:

α. Στο έργο της κυβέρνησης β. Στους υπουργούς γ. Στους υφυπουργούς δ. Σε όλους τους παραπάνω

104. Πόσοι βουλευτές χρειάζονται –στις δύο πρώτες ψηφοφορίες – για να αναδειχθεί Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας;

α.151 β.200 γ.230 δ.235

105.Πόσοι βουλευτές απαιτούνται για να αποφασιστεί ότι χρειάζεται αναθεώρηση το Σύνταγµα;

α.151 β.170 γ.180 δ.201

106.Ποιες διατάξεις του Συντάγµατος δεν µπορούν να αναθεωρηθούν;

α. Όσες αναφέρονται στις σχέσεις εκκλησίας-κράτους β. Όσες αναφέρονται στην ανάδειξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας γ. Όσες αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της Βουλής δ. Όσες αναφέρονται στη µορφή του πολιτεύµατος

107.Σύµφωνα µε το Σύνταγµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι:

α. Ο υπεύθυνος του κοινοβουλίου β. Ο ρυθµιστής του πολιτεύµατος γ. Ο υπεύθυνος της κυβέρνησης δ. Ο υπεύθυνος της πολιτείας

108. Οι αρµοδιότητες της κυβέρνησης διακρίνονται σε:

α. Πολιτικές και κοµµατικές β. ∆ιοικητικές και εθνικές γ. ∆ιακοµµατικές και διοικητικές δ. Πολιτικές και διοικητικές

109. Η δηµόσια διοίκηση είναι:

α. Η οργάνωση των υπηρεσιών του κράτους β. Η εφαρµογή των υπουργικών εντολών γ. Η προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής

Page 15: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

δ. Ο διορισµός των δηµοσιών υπαλλήλων 110. Ποια από τα παρακάτω είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου;

α. Το ΙΚΑ β. Η ελληνική κυβέρνηση γ. Η ∆ΕΗ δ. Ο ΟΤΕ

111. Σε ποιο από τα ακόλουθα κράτη ισχύει ο διαχωρισµός εκκλησίας και κράτους;

α. Αγγλία β. Ελλάδα γ. Γαλλία δ. Ιρλανδία

112.Πότε κατοχυρώθηκε η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων;

α.1832 β.1896 γ.1911 δ.1922

113. Η ανεξαρτησία των δικαστών έγκειται:

α. Στις υψηλές αµοιβές που λαµβάνουν β. Στην ισοβιότητά τους γ. Στα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα δ. Στο θεσµικό τους ρόλο

114. Οι βασικές αρχές που αποτελούν προϋπόθεση για λειτουργία της δικαιοσύνης είναι:

α. Η αρχή του φυσικού δικαστή β. Η αρχή της δικαστικής προστασίας γ. Και οι δύο προηγούµενες αρχές δ. Καµία από τις δύο πρώτες αρχές

115. Ποιοι ονοµάζονται «διάδικοι»; α. Ο ενάγων β. Ο εναγόµενος γ. Και οι δύο προηγούµενοι δ. Ο δικαστής

116. Η αξιόποινη πράξη, διώκεται από τα ποινικά δικαστήρια:

α. Αυτεπάγγελτα β. Κατ’έγκληση γ. Και µε τις δύο προηγούµενες µεθόδους δ. Με καµία από τις δύο πρώτες µεθόδους

117. Το Συµβούλιο της Επικρατείας κρίνει αν:

α. Τα διατάγµατα των υπουργείων είναι σύµφωνα µε το νόµο β. Η σύνθεση της κυβέρνησης είναι αυτή που πρέπει

Page 16: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Οι αποφάσεις του Ειδικού ∆ικαστηρίου είναι σύµφωνες µε τους νόµους και το Σύνταγµα δ. Οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου είναι σύννοµες

118. Σε µια δηµοκρατική κοινωνία οι πολίτες µπορούν:

α. Να υποβάλουν µηνύσεις ο ένας εναντίον του άλλου β. Να εκλέγουν και να εκλέγονται οι ίδιοι σε κυβερνητικές θέσεις γ. Να καταθέτουν σε δίκες δηµοσίου ενδιαφέροντος δ. Να ερµηνεύουν όπως θέλουν τους νόµους

119. Ποιο κείµενο της ελληνικής πολιτείας διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα;

α. Το Σύνταγµα β. Ο ποινικός κώδικας γ. Το αστικό δίκαιο δ. Το διεθνές δίκαιο

120. Ποιο από τα παρακάτω δικαιώµατα αποτελεί δικαίωµα του ατόµου;

α. Το δικαίωµα του να συγκεντρώνεται και να συνεταιρίζεται β. Να καταλαµβάνει δηµόσιες θέσεις γ. Να συµµετέχει ελεύθερα στην πολιτική ζωή του τόπου δ. Να µη φυλακίζεται χωρίς δίκη

121. Στη χώρα µας το Σύνταγµα καθιερώνει τα ανθρώπινα δικαιώµατα:

α. Μόνο για τους Έλληνες πολίτες β. Μόνο για όσους έχουν φορολογική ενηµερότητα γ. Για όλους τους πολίτες, Έλληνες και αλλοδαπούς δ. Για τους ενήλικους πολίτες

122. Πώς αίρεται η ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών;

α. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα β Σύµφωνα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει ο Άρειος Πάγος γ. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ισότητας του Ευρωκοινοβουλίου δ. Σύµφωνα µε το Ελληνικό Σύνταγµα και τους νόµους

123. Για να γίνει έρευνα στο σπίτι κάποιου πολίτη θα πρέπει προηγουµένως:

α. Να υπάρχει εντολή από το αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα β. Να υπάρχει εντολή δοσµένη από το κοινοβούλιο γ. Να υπάρχει εντολή από δικαστή δ. Να υπάρχει εντολή από το πρωτοδικείο

124. Κάθε µορφή στέρησης της ελευθερίας οφείλει να στηρίζεται:

α. Στην κρίση του αστυνοµικού β. Σε διάταξη του νόµου και να διατάσσεται από δικαστική αρχή γ. Σε απόφαση των ενόρκων δ. Σε απόφαση του κοινοβουλίου

Page 17: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

125. Αν ένας πολίτης συλληφθεί νόµιµα, τότε δικαιούται: α. Να µη βασανιστεί β. Να µην απολογηθεί κατά τις πρώτες 24 ώρες γ. Να µη µιλήσει στις αστυνοµικές αρχές δ. Να µην απολογηθεί εγγράφως

126. Σε ποια περίπτωση ένας πολίτης που συνελήφθη ως ύποπτος µπορεί να αφεθεί ελεύθερος;

α. Αν προσαχθεί βιαίως στο αστυνοµικό τµήµα β. Αν δε γίνει η δίκη του εντός ορισµένης προθεσµίας γ. Αν απεργούν οι δικηγόροι κατά την ηµέρα της ακροαµατικής διαδικασίας δ. Αν δεν έχει τα οικονοµικά µέσα για να προσλάβει συνήγορο

127. Αν η ιδιοκτησία (οικόπεδο, οικία) ενός πολίτη απαλλοτριωθεί για δηµόσια ωφέλεια ,τότε εκείνος µπορεί:

α. Να απαιτήσει να του δοθεί ένα άλλο οικόπεδο ή µια άλλη οικία β. Να απαιτήσει χρηµατική αποζηµίωση γ. Να ζητήσει αποζηµίωση για ψυχική οδύνη δ. Να ζητήσει µερίδιο από την κοινή ωφέλεια που θα προκύψει

128. Η συµµετοχή στην πολιτική είναι:

α. Υποχρεωτική β. Προαιρετική γ. Εξαναγκαστική δ. Επιβεβληµένη

129. Η συµµετοχή στα φορολογικά βάρη εξαρτάται από:

α. Τις οικονοµικές υποχρεώσεις των πολιτών β. Από την οικονοµική ικανότητα των πολιτών γ. Από την οικονοµική κατάρτιση των πολιτών δ. Από τις προηγούµενες φορολογικές δηλώσεις

130. Ποιος είναι καθ’ύλην αρµόδιος για να ελέγχει τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης;

α. Τα πρωτοδικεία της χώρας β. Το Υπουργείο Ανάπτυξης γ. Ο Άρειος Πάγος δ. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

131. Για ποιο λόγο χρειάζεται η συνεργασία και η αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών;

α. Για να συνεχίζονται οι παραδοσιακά καλές σχέσεις µεταξύ τους β. Για να επιλύονται ειρηνικά και ισότιµα τα προβλήµατα µεταξύ των κρατών γ. Για να σταθεροποιούνται οι µεταξύ τους διαφορές δ. Για να εντάσσονται οµαλά στη διεθνή κοινότητα

132. Από τι συνίσταται η διεθνής κοινωνία;

α. Από τα κράτη και τις κοινωνικές οµάδες που δρουν στο διεθνή ή παγκόσµιο χώρο

Page 18: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

β. Από τις µη κυβερνητικές οργανώσεις γ. Από τους διεθνείς οργανισµούς δ. Από τα εµπόλεµα κράτη

133. Ποια µορφή θεσµικής οργάνωσης της αρχαιότητας θεωρείται ο προάγγελος της διεθνούς οργάνωσης;

α. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες β. Οι ελληνικές Αµφικτιονίες γ. Η Ηλιαία δ. Ο Άρειος Πάγος

134. Ποια είναι η κύρια αποστολή των διπλωµατών;

α. Η επιβολή της θέλησης της µιας χώρας στην άλλη β. Η προώθηση ετεροβαρών συµφωνιών γ. Η ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων µεταξύ των κρατών δ. Η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των κρατών

135. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παρατηρείται:

α. Μόνο στις υποανάπτυκτες χώρες β. Μόνο στις ανεπτυγµένες χώρες γ. Σε όλες τις χώρες δ. Μόνο στις χώρες της Αφρικής

136. Πότε δηµιουργήθηκε ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών;

α. Οκτώβριος 1944 β. Οκτώβριος 1945 γ. Οκτώβριος 1946 δ. Νοέµβριος 1945

137. Τι σηµαίνει η πρόταση «Ο ΟΗΕ καταβάλλει προσπάθειες ώστε να ψηφίζονται δεσµευτικές συµβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων , αντί να διατυπώνονται µόνο διακηρύξεις προαιρετικού χαρακτήρα;»

α. Οι αποφάσεις του ΟΗΕ είναι αποτέλεσµα βίαιης επιβολής β. Οι αποφάσεις του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα τηρούνται µόνο από ορισµένα κράτη γ. Ο ΟΗΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει την τήρηση των αποφάσεών του για τα ανθρώπινα δικαιώµατα δ. Ο ΟΗΕ λαµβάνει αποφάσεις ,η εφαρµογή των οποίων εναπόκειται στην καλή βούληση των χωρών

138. Πότε προέβαλε επιτακτικότερη η ανάγκη για την οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας µε τη δηµιουργία διεθνών θεσµών;

α. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση β. Κατά τη διάρκεια του ελληνικού πολέµου για την ανεξαρτησία γ. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση δ. Μετά το τέλος των δύο παγκοσµίων πολέµων

139. Ποια περίοδος ονοµάστηκε «µεταψυχροπολεµική»; α. Η περίοδος µετά τη λήξη του Α’ Παγκοσµίου πολέµου β. Η περίοδος µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου πολέµου γ. Η περίοδος µετά την λήξη του πολέµου στο Βιετνάµ

Page 19: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

δ. Η περίοδος µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου 140. Οι διεθνείς οργανισµοί υλοποιούν τη βούληση των κρατών-µελών µε βάση:

α. Τη θέληση του ισχυρότερου κράτους β. Τη θέληση των µη κυβερνητικών οργανώσεων γ. Το διεθνές δίκαιο δ. Τις αµοιβαίες συµφωνίες που είχαν συναφθεί κατά το παρελθόν

141. Ποιος είναι ο γενικός σκοπός των διεθνών οργανισµών; α. Η ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών β. Η ενδυνάµωση των πολιτιστικών σχέσεων µεταξύ των λαών γ. Η ενίσχυση της οικονοµικής σύµπραξης µεταξύ των διαφόρων χωρών δ. Η υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεταξύ των κρατών

142. Οι διεθνείς οργανισµοί και οι διεθνείς οργανώσεις ανάλογα µε τα υποκείµενα που συµµετέχουν σ’αυτούς διακρίνονται σε:

α. ∆ιεθνείς Κυβερνητικούς Οργανισµούς και ∆ιεθνείς Φιλανθρωπικές Οργανώσεις β. ∆ιεθνείς Κυβερνητικούς Οργανισµούς και ∆ιεθνείς µη Κυβερνητικές Οργανώσεις γ. ∆ιεθνείς µη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ∆ιεθνείς Κυβερνήσεις δ. ∆ιεθνείς Κυβερνήσεις και ∆ιεθνή Κυβερνητικά Συνέδρια

143. Οι διεθνείς οργανισµοί, µε κριτήριο το γεωγραφικό χώρο, διακρίνονται σε:

α. Παγκόσµιους και σε περιφερειακούς β. ∆ιεθνείς και τοπικούς γ. Ηπειρωτικούς και υπερπόντιους δ. Εθνικούς και περιφερειακούς

144. Οι διεθνείς οργανισµοί, µε κριτήριο το σκοπό, διακρίνονται σε:

α. Γενικούς και Περιφερειακούς β. Γενικούς και ειδικούς γ. Επιστηµονικούς και ανθρωπιστικούς δ. Επιστηµονικούς και αµυντικούς

145. Ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Ειρήνη στην Ευρώπη, µε κριτήριο το σκοπό, τον οποίο εκπληρώνει, µπορεί να καταταχθεί:

α. Στους ειδικούς διεθνείς οργανισµούς β. Στους γενικούς διεθνείς οργανισµούς γ. Στους περιφερειακούς διεθνείς οργανισµούς δ. Στους αµυντικούς διεθνείς οργανισµούς

146. Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, µε κριτήριο το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί, µπορεί να καταταχθεί:

α. Στους ειδικούς διεθνείς οργανισµούς β. Στους γενικούς διεθνείς οργανισµούς γ. Στους περιφερειακούς διεθνείς οργανισµούς δ. Στους αµυντικούς διεθνείς οργανισµούς

Page 20: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

147. Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών είναι:

α. Μια παγκόσµια κυβέρνηση β. Ένα πρότυπο σύστηµα πολιτικής οργάνωσης γ. Μια πρόταση για την πολιτειακή σύσταση των κρατών δ. Ένας οργανισµός κυρίαρχων κρατών

148. Πριν τη σύσταση του ΟΗΕ, οργανισµός ανάλογων αρµοδιοτήτων ήταν:

α. Η Εγκάρδια Συνεννόηση (Αντάντ) β. Οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες γ. Η Κοινωνία των Εθνών δ. Ο Ερυθρός Σταυρός

149. Πόσα ήταν τα αρχικά ιδρυτικά κράτη του ΟΗΕ;

α. 31 β. 41 γ. 51 δ. 61

150. Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του ΟΗΕ; α. Η προώθηση του πολιτισµού και του αθλητισµού σε διεθνές επίπεδο β. Η άρση των διαχωριστικών γραµµών µεταξύ των διαφόρων εθνών γ. Η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας δ. Η αποστολή ειρηνευτικών στρατευµάτων στις ανά τον κόσµο ένοπλες συγκρούσεις.

151. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ:

α. Κάθε κράτος έχει µία ψήφο β. Τα ισχυρότερα κράτη έχουν δύο ψήφους γ. Τα ασθενή κράτη υποεκπροσωπούνται δ. Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν δύο ψήφους

152. Ποιο είναι το αρµόδιο όργανο του ΟΗΕ για την ειρήνη και την ασφάλεια;

α. Το Συµβούλιο Κηδεµονίας β. Η Γενική Συνέλευση γ. Το Οικουµενικό και Κοινωνικό Συµβούλιο δ. Το Συµβούλιο Ασφαλείας

153. Από τα 15 κράτη µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πόσα είναι µόνιµα;

α. 15 β. 10 γ. 8 δ. 5

154. Ποιο από τα ακόλουθα κράτη δεν είναι µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ;

α. Ιαπωνία β. Ρωσία γ. ΗΠΑ

Page 21: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

∆. Ηνωµένο Βασίλειο

155. Πως λέγεται το δικαίωµα των µόνιµων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας να εµποδίσουν τη λήψη µιας απόφασης, δίνοντας αρνητική ψήφο;

α. ∆ικαίωµα άρνησης β. ∆ικαίωµα µερικής απόφασης γ. ∆ικαίωµα απόρριψης δ. ∆ικαίωµα αρνησικυρίας

156. Το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει τη δυνατότητα:

α. Να εγκρίνει την ανάπτυξη ειρηνευτικών στρατευµάτων σε προβληµατικές περιοχές β. Να αποστέλλει µονάδες υγειονοµικής πρόληψης σε περιοχές που πλήττονται από µεταδοτικές ασθένειες γ. Να συντονίζει πολλές από τις δράσεις του ΟΗΕ δ. Να στελεχώνει τα κεντρικά και περιφερειακά γραφεία του ΟΗΕ

157. Από πόσα µέλη αποτελείται το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του ΟΗΕ;

α. 34 β. 53 γ. 54 δ. 55

158. Το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του ΟΗΕ λαµβάνει τις αποφάσεις του µε:

α. Ενισχυµένη πλειοψηφία β. Απλή πλειοψηφία γ. Πλειοψηφία 2/3 δ. Οµοφωνία όλων των µελών

159. Ποια προϋπόθεση θα πρέπει να συντρέχει ώστε το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης να επιλύσει διαφορές µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών;

α. Να έχει ξεσπάσει πόλεµος µεταξύ τους β. Να µην έχει ξεσπάσει πόλεµος µεταξύ τους γ. Να αποσταλεί αναφορά από κάποιο τρίτο κράτος δ. Να το ζητήσουν τα εµπλεκόµενα κράτη

160. Από ποιους εκλέγονται τα 15 µέλη του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης;

α. Από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών β. Από την Γραµµατεία του ΟΗΕ γ. Από τη Γενική Συνέλευση και το Συµβούλιο Ασφαλείας δ. Από το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο

161. Πότε καταργήθηκε το Συµβούλιο Κηδεµονίας του ΟΗΕ;

α. 1987 β. 1992 γ. 1993 δ. 1994

Page 22: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

162. Για πόσα χρόνια εκλέγεται ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ;

α. 3 β. 4 γ. 5 δ. 7

163. Οι υπάλληλοι του ΟΗΕ δέχονται εντολές:

α. Από το Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ β. Από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γ. Από την κυβέρνηση της πατρίδας τους δ. Από το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο

164. Πότε ιδρύθηκε το Συµβούλιο της Ευρώπης; α. 1945 β. 1949 γ. 1950 δ. 1992

165. Ποιο είναι το κυριότερο επίτευγµα του Συµβουλίου της Ευρώπης;

α. Η προώθηση του διαλόγου µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών β. Η ενίσχυση της αµυντικής θωράκισης της Ευρώπης γ. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δ. Η προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης

166. Πότε ιδρύθηκε ο Οργανισµός του Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ);

α. 1945 β. 1949 γ. 1951 δ. 1955

167. Η δοµή του ΝΑΤΟ διακρίνεται σε:

α. Στρατιωτικό και κοινωνικό σκέλος β. Στρατιωτικό και οικονοµικό σκέλος γ. Στρατιωτικό και επεκτατικό σκέλος δ. Στρατιωτικό και πολιτικό σκέλος

168. Που βρίσκεται η έδρα του Οργανισµού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη;

α. Στο Βερολίνο β. Στο Παρίσι γ. Στο Στρασβούργο δ. Στη Βιέννη

169. Πότε ιδρύθηκε ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός

α. 1832 β. 1854 γ. 1864 δ. 1874

Page 23: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

170. Με τι καταπιάνεται η ∆ιεθνής Αµνηστία; α. Με την προώθηση του πολιτισµού β. Με την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού γ. Με τις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δ. Με ζητήµατα οικονοµικής ανάπτυξης

171. Τι εννοούµε µε τον όρο «κρατούµενοι συνείδησης»;

α. Άνθρωποι που κρατούνται για ποινικά αδικήµατα στα οποία έχουν υποπέσει β. Άνθρωποι που κρατούνται διότι έχουν διαφορετικές ιδέες γ. Άνθρωποι που κρατούνται για βαρύτατα εγκλήµατα δ. Άνθρωποι που κρατούνται για συνήθη εγκλήµατα

172. Πότε υπογράφτηκε η συνθήκη των Παρισίων;

α. 1949 β. 1950 γ. 1951 δ. 1952

173. Ποια από τις ακόλουθες χώρες είχε υπογράψει τη συνθήκη των Παρισίων;

α. Η Αγγλία β. Η Ισπανία γ. Η Ελβετία δ. Το Λουξεµβούργο

174. Ποια χρονιά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας συγχωνεύτηκαν στη γνωστή ΕΟΚ; α. 1957 β. 1959 γ. 1967 δ. 1970 175. Πότε προσχώρησε η Αυστρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση; α. 1981 β. 1986 γ. 1992 δ. 1995

176. Πότε υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΟΚ η Ελλάδα; α. 1952 β. 1954 γ. 1959 δ. 1975 177. Πότε υπογράφτηκε τελικά η πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ; α. 25 Ιανουαρίου 1975 β. 15 ∆εκεµβρίου 1976

Page 24: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. 28 Μαίου 1979 δ. 18 Οκτωβρίου 1981

178. Πότε έγιναν οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωκοινοβουλίου; α. 1951 β. 1974 γ. 1975 δ. 1979 179. Ποια χρονιά υπογράφτηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Συνθήκη; α. 1986 β. 1992 γ. 1995 δ. 2002 180. Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη: α. Καθιερώθηκαν οι τέσσερις βασικές ελευθερίες (αγαθών, υπηρεσιών, εργαζοµένων και προσώπων)

β. Ενισχύθηκε το κοινό ευρωπαϊκό συναίσθηµα

γ. Αποφασίστηκε η εισαγωγή του ευρώ δ. Αποφασίστηκε η ψήφιση ευρωπαϊκού συντάγµατος 181. Πότε υπογράφτηκε η συνθήκη του Μάαστριχτ; α. 1986 β. 1992 γ. 1995 δ. 1996 182. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ επιδιωκόταν κυρίως: α. Ενίσχυση των τελωνειακών δασµών β. Προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας γ. Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του µέσου Ευρωπαίου δ. Εγκαθίδρυση της πλήρους Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης 183. Ποιο είναι το ανώτατο αριθµητικό όριο ευρωβουλευτών που έθεσε η συνθήκη του Άµστερνταµ; α. 525 β. 526 γ. 626 δ. 700 184. Ποιοι συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο; α. Οι αρµόδιοι υπουργοί

β. Οι υπεύθυνοι γραµµατείς των υπουργείων

γ. Οι βουλευτές των τοπικών κοινοβουλίων

δ. Οι αρχηγοί των κρατών µελών

Page 25: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

185. Ποιο από τα παρακάτω ευρωπαϊκά όργανα θεωρείται το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

β. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

γ. Το Συµβούλιο Υπουργών

δ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

186. Κάθε πόσους µήνες εναλλάσσεται η ευρωπαϊκή προεδρία στο Συµβούλιο των Υπουργών;

α. Κάθε 4 µήνες

β. Κάθε 6 µήνες

γ. Κάθε 8 µήνες

δ. Κάθε 12 µήνες

187. Ποια είναι η θητεία των µελών του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου

α. 4 χρόνια

β. 5 χρόνια

γ. 6 χρόνια

δ. 8 χρόνια

188. Ποια είναι η αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α. Ελέγχει ζητήµατα που σχετίζονται µε την άµυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β. Εξετάζει τις αναφορές που υποβάλλουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. Ελέγχει ζητήµατα σχετικά µε τη γεωργία και την αλιεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ. Ελέγχει τη χρηστή και σωστή διαχείριση των οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

189. Ποια θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλούνται και «θεσµικό τρίγωνο»;

α. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, το Συµβούλιο Υπουργών και το Ελεγκτικό Συνέδριο

β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Page 26: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών

δ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

190. Σύµφωνα µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ πολίτης της Ένωσης θεωρείται:

α. Όποιος/α έχει την ιθαγένεια ενός κράτους µέλους

β. Όποιος/α καταβάλλει φόρους σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. Όποιος/α δηλώνει εγγράφως ότι επιθυµεί να εργαστεί ή να σπουδάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

δ. Όποιος/α έχει υπηρετήσει τη θητεία του σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

191. Στην απόλυτη µοναρχία η εξουσία πηγάζει από:

α. Το λαό

β. Το Θεό

γ. Το Σύνταγµα

δ. Τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

192. Η αριστοκρατία είναι µορφή της:

α. Ολιγαρχίας

β. ∆ηµοκρατίας

γ. Μοναρχίας

δ. Τυραννίδας

193. Ο ∆ήµος στην αρχαία Ελλάδα αποτελείται:

α. Μόνο από τους άνδρες

β. Μόνο από τις γυναίκες

γ. Από τους άνδρες και τις γυναίκες

δ. Από τους δούλους

194. Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι:

α. Συνταγµατική Μοναρχία

β. Προεδρική ∆ηµοκρατία

γ. Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία

δ. Βασιλευοµένη ∆ηµοκρατία

Page 27: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

195. Στην Ελλάδα η Βασιλευοµένη ∆ηµοκρατία καταργήθηκε:

α. Το 1940

β. Το 1952

γ. Το 1975

δ. Το 1981

196. Οι νόµοι είναι υποχρεωτικοί:

α. Μόνο για τους πολίτες

β. Μόνο για το κράτος

γ. Για το κράτος και τους πολίτες

δ. Για κανέναν

197. Πότε θεσπίστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τις γυναίκες:

α. Το 1822

β. Το 1864

γ. Το 1952

δ. Το 1975

198. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι η προαπαιτούµενη αρχή για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά τις βουλευτικές εκλογές;

α. Η αρχή της µυστικής ψηφοφορίας

β. Η αρχή της προαιρετικής ψηφοφορίας

γ. Η αρχή της άµεσης ψηφοφορίας

δ. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας

199. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αρµοδιότητα του εκλογικού σώµατος:

α. Η εκλογή των βουλευτών

β. Η εκλογή των ευρωβουλευτών

γ. Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας

δ. Η εκλογή των οργάνων της αυτοδιοίκησης

200. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται:

α. Μόνο από τη Βουλή

β. Μόνο από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

Page 28: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Από τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό

δ. Από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

201. Το ύψος της βουλευτικής αποζηµίωσης καθορίζεται:

α. Με την απόφαση της κυβέρνησης

β. Με απόφαση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας

γ. Με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου

δ. Με απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής

202. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται:

α. Από το λαό

β. Από την κυβέρνηση, έπειτα από γνωµοδότηση της Βουλής

γ. Από τη Βουλή

δ. Από τη Βουλή ή εφόσον αυτή έχει διαλυθεί επειδή δεν επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες πλειοψηφίες για την εκλογή του, από το λαό

203. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί να εκλεγεί όποιος:

α. Είναι Έλληνας πολίτης από 3 τουλάχιστον χρόνια

β. Είναι Έλληνας πολίτης από 5 τουλάχιστον χρόνια

γ. Κατοικεί στην Ελλάδα συνεχώς τα τελευταία είκοσι χρόνια

δ. Είναι Έλληνας πολίτης και απαραίτητα πτυχιούχος ΑΕΙ

204. Ποιος αποφασίζει για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος; α. Η Βουλή

β. Ο λαός

γ. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας

δ. Η κυβέρνηση

205. Ποιος εκδίδει και δηµοσιεύει τους νόµους; α. Η Βουλή

β. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας

γ. Ο πρωθυπουργός

δ. Ο καθ’ύλην αρµόδιος υπουργός

206. Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα,ο νόµος µπορεί να περιορίσει στους πολίτες το εκλογικό δικαίωµα:

α. Αν δεν έχουν συµπληρώσει ένα κατώτατο όριο ηλικίας

β. Αν έχουν συµπληρώσει ένα ανώτατο όριο ηλικίας

Page 29: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Αν δεν έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση

δ. Αν δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

207. Ποιον αντιπροσωπεύουν οι βουλευτές; α. Τα κόµµατα στα οποία ανήκουν

β. Το έθνος

γ. Τους ψηφοφόρους τους

δ. Την κοινοβουλευτική τους οµάδα

208. Αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας είναι: α. Ο πρωθυπουργός

β. Ο υπουργός Εθνικής Άµυνας

γ. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας

δ. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού

209. Όταν µια εξουσία δεν απονέµεται ρητά από το Σύνταγµα της Ελλάδος σε κάποιο κρατικό όργανο , θεωρείται ότι ανήκει:

α. Στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

β. Στην κυβέρνηση

γ. Στη Βουλή

δ. Στο λαό

210. Ισότητα της ψήφου σηµαίνει ότι: α. Ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες

β. Ψηφίζουν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες χωρίς διάκριση λόγω φύλου

γ. Ο καθένας έχει µία και µόνο ψήφο και κάθε ψήφος έχει την ίδια δύναµη

δ. Ψηφίζουν όλες ανεξαιρέτως οι τάξεις του λαού

211. Το εκλογικό σύστηµα που ισχύει τώρα στην Ελλάδα είναι: α. Το πλειοψηφικό

β. Της ενισχυµένης αναλογικής

γ. Το µονοεδρικό

δ. Της απλής αναλογικής

212. Ρυθµιστής του πολιτεύµατος είναι: α. Η κυβέρνηση

β. Η Βουλή

γ. Ο πρωθυπουργός

Page 30: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

δ. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας

213. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται: α. Μόνο από την κυβέρνηση

β. Μόνο από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

γ. Από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την κυβέρνηση

δ. Από τη Βουλή

214. Κοινοβουλευτική κυβέρνηση είναι: α. Αυτή που έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής

β. Αυτή που αποτελείται αποκλειστικά από βουλευτές

γ. Μόνο αυτή που έχει ως πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόµµατος που πλειοψήφησε στις εκλογές

δ. Αυτή που προέρχεται από ένα µόνο κόµµα

215. Τα ∆ιατάγµατα είναι: α. Πράξεις του Αρείου Πάγου

β. Πράξεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας

γ. Πράξεις της Βουλής

δ. Πράξεις του Συµβουλίου της Επικρατείας

216. Αν λήξει η θητεία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και η Βουλή αδυνατεί να εκλέξει νέο,

α. Αναλαµβάνει ως πρόεδρος,ο πρόεδρος του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου

β. Αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής,έως ότου γίνουν οι επόµενες βουλευτικές εκλογές

γ. ∆ιαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές

δ. Η θέση του παραµένει κενή

217. Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου είναι: α. Οι Νοµικές Σχολές µόνο

β. Όσοι ασχολούνται µε την επιστήµη του ∆ηµοσίου ∆ικαίου

γ. Οι Οργανισµοί που ασκούν κρατική λειτουργία ως προς τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών

δ. Οι δικαστές και οι δικηγόροι

218. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας παύει τον υπουργό: α. Αν διαφωνήσει µε την πολιτική του

Page 31: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

β. Αν ο υπουργός εκπέσει από το βουλευτικό του αξίωµα

γ. Αν κρίνει ότι εκθέτει σε κίνδυνο τα συµφέροντα της χώρας

δ. Μόνο µε πρόταση του πρωθυπουργού

219. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την κυβέρνηση:

α. Αν η Βουλή αποσύρει την εµπιστοσύνη της

β. Αν κρίνει ότι επιβάλλεται για λόγους υψίστου εθνικού συµφέροντος

γ. Αν το απαιτήσει µε δηµοψήφισµα η πλειοψηφία του ελληνικού λαού

δ. Αν ο πρωθυπουργός περιέλθει σε προστριβές µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

220. Η αρχή του φυσικού δικαστή σηµαίνει ότι:

α. Ο δικαστής έχει υψηλή νοµική κατάρτιση και ήθος

β. Είναι τρίτος και άσχετος µε τους διαδίκους

γ. Λαµβάνει υπόψη κατά την απονοµή της δικαιοσύνης τους κανόνες του φυσικού δικαίου και της ηθικής

δ. Καθένας δικαιούται να δικάζεται από δικαστήρια που προϋπάρχουν κάθε δίκης και ορίζονται από τον νόµο

221. Την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα του νόµου,µετά τη δηµοσίευσή του,ελέγχουν: α. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας

β. Μόνο ο Άρειος Πάγος

γ. Όλα τα δικαστήρια

δ. Όλες ο δηµόσιες Αρχές

222. Η ισοβιότητα των δικαστών σηµαίνει ότι παραµένουν στην υπηρεσία: α. Έως ότου αποφασίσουν οι ίδιοι να αποσυρθούν

β. Και όταν ακόµη καταργηθεί η θέση

γ. Υπό τον όρο ότι δεν θα προαχθούν προηγουµένως νεότεροί τους

δ. Μέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους

223. Εάν ο πρωθυπουργός παραιτηθεί ή εκλείψει ,ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας: α. ∆ιορίζει πρωθυπουργό έναν από τους υπουργούς κατ’επιλογή του

β. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής το σχηµατισµό κυβέρνησης για να διενεργήσει εκλογές

Page 32: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. ∆ιορίζει πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική οµάδα του κόµµατος του απερχόµενου πρωθυπουργού, εφόσον το κόµµα αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία

δ. Συµβουλεύεται τους αρχηγούς των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και διορίζει πρωθυπουργό έναν από αυτούς

224. Ο Άρειος Πάγος δικάζει: α. Τις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων

β. Τις αιτήσεις ακυρώσεως κατά των παράνοµων διοικητικών πράξεων

γ. Τις υποθέσεις που παραπέµπουν σ’αυτόν τα κατώτερα δικαστήρια για την επίλυση δύσκολων νοµικών ζητηµάτων

δ. Όσες υποθέσεις κρίνει ότι παρουσιάζουν ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος

225. Κακουργήµατα είναι: α. Μόνον οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση

β. Όλες οι πράξεις που τιµωρούνται µε ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη

γ. Οι πράξεις που δικάζονται µόνο από τα εφετεία

δ. Κάθε αξιόποινη πράξη που δεν είναι πληµµέληµα

226. Το άτοµο στερείται της ιδιοκτησίας του για δηµόσια ωφέλεια: α. Χωρίς αποζηµίωση,όταν το προβλέπει ρητά ο νόµος

β. Αφού προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση

γ. Μόνο αν συµφωνήσει και το ίδιο

δ. Με την καταβολή αποζηµίωσης που καθορίζεται πριν από την απαλλοτρίωση από ειδική εκτιµητική επιτροπή του ∆ηµοσίου

227. Ανώτατο ∆ιοικητικό Όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι: α. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ,στην οποία µετέχουν όλοι οι εν ενεργεία µητροπολίτες

β. Ο Αρχιεπίσκοπος

γ. Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

δ. Το Συµβούλιο Μητροπολιτών Αττικής,Θεσσαλονίκης και Πάτρας

228. Το δικόγραφο µε το οποίο ζητά ο ενδιαφερόµενος να εκδικασθεί η υπόθεσή του στα πολιτικά δικαστήρια λέγεται:

α. Έγκληση

β. Μήνυση

Page 33: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Αγωγή

δ. Προσφυγή

229.Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους ανήκει:

α. Στο Συµβούλιο της Επικρατείας

β. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο

γ. Στον Άρειο Πάγο

δ. Στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο

230. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει:

α. Το αµετάβλητο των δηµοσίων υπαλλήλων

β. Τη µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων

γ. Την επιµόρφωση των δηµοσίων υπαλλήλων

δ. Το ακαταδίωκτο των δηµοσίων υπαλλήλων

231. Ποιο από τα παρακάτω είναι κύριο θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

α. Η Γενική Γραµµατεία

β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

γ. Η Συµβουλευτική Συνέλευση

δ. Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης

232. Το Συµβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το όργανο που:

α. Εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών και παίρνει τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

β. Εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά την εφαρµογή και ερµηνεία των Συνθηκών

γ. Είναι ο θεµατοφύλακας των Συνθηκών και η κινητήρια δύναµη της Ένωσης

δ. Ελέγχει τη διαχείριση των οικονοµικών της Ένωσης

233. Ένα από τα είδη των νοµικών πράξεων που εκδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ονοµάζεται:

α. Νόµος

β. ∆ιάταγµα

γ. Κανονισµός

δ. Πράξη των Υπουργών και του Κοινοβουλίου

Page 34: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

234. Το λεγόµενο δηµοκρατικό έλλειµµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται µε το ότι:

α. Τα ισχυρά κράτη-µέλη κατορθώνουν να διαµορφώνουν προς το συµφέρον τους τις αποφάσεις της Ένωσης

β. Τα µεγαλύτερα σε πληθυσµό κράτη-µέλη διαθέτουν περισσότερες ψήφους

γ. Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-µελών δεν έχουν λόγο στη διαµόρφωση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ. Οι τελικές αποφάσεις στους κόλπους της Ένωσης δεν παίρνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά από το Συµβούλιο των Υπουργών

235. Μόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι τα εξής:

α. ΗΠΑ,Φιλανδία,Ρωσία,Ηνωµένο Βασίλειο,Πολωνία

β. ΗΠΑ,Γαλλία,Ισλανδία,Κίνα,Ιταλία

γ. Γερµανία,Ηνωµένο Βασίλειο,Ιαπωνία,Καναδάς,Μάλτα

δ. ΗΠΑ,Ρωσία,Κίνα,Γαλλία,Ηνωµένο Βασίλειο

236. Το δικαίωµα αρνησικυρίας (veto) στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σηµαίνει ότι δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση από το συµβούλιο όταν:

α. ∆ιαφωνούν και τα πέντε µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας

β. ∆ιαφωνούν τα τρία τουλάχιστον από τα πέντε µόνιµα µέλη

γ. ∆ιαφωνεί έστω και ένα από τα πέντε µόνιµα µέλη

δ. ∆ιαφωνούν και τα πέντε µόνιµα µέλη και ένα τουλάχιστον από τα λοιπά αιρετά µέλη του Συµβουλίου

237. Ή αύξηση της τιµής του πετρελαίου οδηγεί στην εµφάνιση: α. Πληθωρισµού ζήτησης β. Πληθωρισµού κόστους γ. Όλα τα παραπάνω δ. Τίποτα από τα παραπάνω

238. Μια κεντρική τράπεζα έχει σαν αρµοδιότητα: α. Την χάραξη και εκτέλεση νοµισµατικής πολιτικής, β. Την επιτήρηση και διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος γ. Την διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων δ. Όλα τα παραπάνω 239. Από τα παρακάτω, παράδειγµα άσκησης νοµισµατικής πολιτικής

αποτελεί: α. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών

Page 35: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

β. Η µείωση της προσφοράς χρήµατος γ. Η ιδιωτικοποίηση µιας ∆.Ε.Κ.Ο. δ. Η ελαστικοποίηση της εργατικής νοµοθεσίας

240. Η µείωση του υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίµων από την Κεντρική Τράπεζα οδηγεί

α. Σε αύξηση της προσφοράς χρήµατος β. Σε µείωση του επιτοκίου γ. Ισχύουν όλα τα παραπάνω δ. Τίποτα από τα παραπάνω

241. Το εργατικό δυναµικό ορίζεται: α. Ως το σύνολο των ικανών προς εργασία ατόµων β. Ως το σύνολο των πρόθυµων προς εργασία ατόµων γ. Ως το σύνολο των ικανών και πρόθυµων προς εργασία ατόµων δ. Τίποτα από τα παραπάνω 242. Το φαινόµενο της ανεργίας τριβής οφείλεται: α. Στην διεκδίκηση και απόσπαση υψηλών απολαβών εκ µέρους των εργατικών συνδικάτων (υψηλότερων του µισθού ισορροπίας) β. Στην αναντιστοιχία µεταξύ των προσόντων των εργαζοµένων και των απαιτούµενων προσόντων από τις επιχειρήσεις γ. Στον οικονοµικό κύκλο δ. Στο γεγονός της κινητικότητας ενός τµήµατος του εργατικού δυναµικού από µια θέση εργασίας σε µια άλλη, και το µεσοδιάστηµα που µεσολαβεί.

243. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται: α. Στην διεκδίκηση και απόσπαση υψηλών απολαβών εκ µέρους των εργατικών συνδικάτων (υψηλότερων του µισθού ισορροπίας) β. Στην αναντιστοιχία µεταξύ των προσόντων των εργαζοµένων και των απαιτούµενων προσόντων από τις επιχειρήσεις γ. Στον οικονοµικό κύκλο δ. Στο γεγονός της κινητικότητας ενός τµήµατος του εργατικού δυναµικού από µια θέση εργασίας σε µια άλλη, και το µεσοδιάστηµα που µεσολαβεί.

244. Η κυκλική ανεργία δύναται να αντιµετωπιστεί κυρίως µέσω: α. Μείωσης των επιδοµάτων ανεργίας β. Μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζοµένων γ. Αποδυνάµωσης της ισχύος των συνδικάτων δ. Άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής 245. H ανεργία στην Ελλάδα κυµαίνεται:

Page 36: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

α. Πάνω από το 10% β. Μεταξύ 9-10% γ. Μεταξύ 8-8,9% δ. Μεταξύ 7-7,9%

246. Την τελευταία τριετία η ανεργία στην Ελλάδα παρουσιάζει σηµάδια: α. Κλιµάκωσης β. Αποκλιµάκωσης γ. Σταθερότητας δ. ∆εν υπάρχει σαφής τάση

247. Το µεγαλύτερο µερίδιο απασχόλησης στην ελληνική οικονοµία κατέχει: α. Ο πρωτογενής τοµέας β. Ο δευτερογενής τοµέας γ. Οι τριτογενής τοµέας δ. Τίποτα από τα παραπάνω 248. Το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα είναι: α. Υψηλότερο του κοινοτικού µέσου όρου β. Χαµηλότερο του κοινοτικού µέσου όρου γ. Εφάµιλλο του κοινοτικού µέσου όρου δ. Τίποτα από τα παραπάνω

249. Ο πληθωρισµός υπολογίζεται µέσω της ποσοστιαίας µεταβολής : α. Του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή β. Του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή γ. Τίποτα από τα παραπάνω δ. Όλα τα παραπάνω 250. Η αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: α. Τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις β. Περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις γ. ∆εν ασκεί οποιαδήποτε επίδραση στο γενικό επίπεδο των τιµών δ. Τίποτα από τα παραπάνω 251. Η φορολογία αποσκοπεί α. Στην χρηµατοδότηση της λειτουργίας του κράτους β. Στην σταθεροποίηση της οικονοµίας γ. Στην βελτίωση της διανοµής του εισοδήµατος στα πλαίσια της οικονοµίας δ. Ισχύουν όλα τα παραπάνω

Page 37: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

252. Η φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα είναι: α. Αναλογική β. Προοδευτική γ. Αντίστροφα προοδευτική δ. Τίποτα από τα παραπάνω

253. Η φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα είναι: α. Αναλογική β. Προοδευτική γ. Αντίστροφα προοδευτική δ. Τίποτα από τα παραπάνω 254. Τη µερίδα του λέοντος, από πλευράς φορολογικών εσόδων, στο ελληνικό

φορολογικό σύστηµα κατέχει α. Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων β. Ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων γ. Ο ΦΠΑ δ. Τίποτα από τα παραπάνω 255. Στο ελληνικό φορολογικό σύστηµα η αναλογία άµεσων-έµµεσων φόρων

είναι περίπου: α. 60%-40% β. 50%-50% γ. 40%-60% δ. 30%-70% 256. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης για το έτος 2007

προβλέπεται να κυµανθεί: α. Μεταξύ 0%-0,9% β. Μεταξύ 1%-1,9% γ. Μεταξύ 2%-2,9% δ. Μεταξύ 3%-4%

257. Από το σύνολο του νερού που υπάρχει στην φύση στις λίµνες και τα ποτάµια υπάρχει το εξής ποσοστό: α. 20% β. 3% γ. 1,5 % δ. 0,02 % 258. Η υφαλοκρηπίδα φτάνει σε βάθος µέχρι: α. 50 µέτρα β. 300 µέτρα

Page 38: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. 200 µέτρα δ. 800 µέτρα 259. Το πιο βαθύ σηµείο των Ελληνικών Θαλασσών βρίσκεται: α. Στο Αιγαίο πέλαγος β. Στο Κρητικό πέλαγος γ. Στην καλδέρα της Σαντορίνης δ. Στις Οινούσες 260. Το πέλαγος των Νησιών Σολοµώντα βρίσκεται: α. Στον Ατλαντικό β. Στον Ινδικό γ. Στον Ειρηνικό δ. Στον Βόρειο 261. Η Ιαπωνία αποτελείται από: α. 50 νησιά β. 100 νησιά γ. 3000 νησιά δ. 3500 νησιά 262. Ο πληθυσµός της Αθήνας χρειάζεται καθηµερινώς: α. 5.000.000 κυβικά µέτρα νερού β. 10.000.000 κυβικά µέτρα νερού γ. 500.000 κυβικά µέτρα νερού δ. 1.000.000 κυβικά µέτρα νερού 263. Το κριτήριο µε το οποίο καθορίζουµε τον όγκο ενός ποταµού είναι ανάµεσα στα άλλα και το εξής: α. Το µήκος του β. Οι βροχές που δέχεται γ. Η λεκάνη της απορροής δ. Η µέση παροχή νερού 264. Ο ποταµός Βραχµαπούτρας βρίσκεται: α. Στο Πακιστάν β. Στην Κίνα γ. Στην Ινδία δ. Στην Ταϊλάνδη 265. Βασικό χαρακτηριστικό του Καναδά είναι: α. Οι πολύ χαµηλές θερµοκρασίες β. Οι µεγάλες λίµνες γ. Το χρώµα των κατοίκων δ. Οι πολλοί ποταµοί 266. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των Άνδεων είναι: α. Η πολλή βλάστηση β. Οι πολλές πηγές και καταρράκτες γ. Η αγριότητα των κατοίκων δ. Τα πολλά οροπέδια σε µεγάλο ύψος

Page 39: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

267. Με βάση ποιου αρχιτέκτονα τα σχέδια χτίστηκε ο Παρθενώνας; α. Του Μνησικλή β. Του Ικτίνου γ. Του Ιππόδαµου δ. Του Φειδία ε. Του Θεοδώρου 268. Ποιος φιλοτέχνησε το χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς, που βρισκόταν στον Παρθενώνα; α. Ο Πραξιτέλης β. Ο Λεωχάρης γ. Ο Ικτίνος δ. Ο Φειδίας ε. Ο Τιµόθεος 269. Ποιος φιλοτέχνησε το χρυσελεφάντινο άγαλµα του ∆ία, που βρισκόταν στο ναό του θεού στην Ολυµπία; α. Ο Πραξιτέλης β. Ο Σκόπας γ. Ο Φειδίας δ. Ο Λεωχάρης ε. Ο Μίκωνας 270. Σε τι ρυθµό είναι χτισµένος ο ναός της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης; α. Βασιλική β. Περίκεντρος γ. Βασιλική µε τρούλο δ. Κυκλικός ε. Γοτθικός 271. Ποιου ζωγράφου της Αναγέννησης είναι το έργο «∆ευτέρα Παρουσία»; α. Του Τιτσιάνο β. Του Τιντορέτο γ. Του Λεονάρντο Ντα Βίντσι δ. Του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου ε. Του Μιχαήλ Άγγελου 272. Ποιου ζωγράφου της Αναγέννησης είναι το έργο ο «Μυστικός ∆είπνος»; α. Το ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου β. Του Ραφαήλ Σάντι γ. Του Βαν Ντάυκ δ. Του Τιντορέτο ε. Του Λεονάρντο Ντα Βέντσι 273. Ποιου ζωγράφου της Αναγέννησης έργο είναι η «Σχολή των Αθηνών»; α. Του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου β. Του Ραφαήλ Σάντι γ. Του Λεονάρντο Ντα Βίντσι δ. Του Βαν Ντάυκ ε. Του Τιντορέτο

Page 40: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

274. Ποιες ονοµάζουµε εικαστικές τέχνες; α. Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Λογοτεχνία β. Αρχιτεκτονική, Θέατρο, Λογοτεχνία γ. Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική δ. Γλυπτική, Ζωγραφική, Λογοτεχνία ε. Λογοτεχνία, Θέατρο, Κινηµατογράφος 275. Ποιος ζωγράφος του 19ου αιώνα θεωρείται ως ο κυριότερος εκπρόσωπος της ελληνικής λαϊκής ζωγραφικής; α. Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος β. Ο Λύτρας γ. Ο Γύζης δ. Ο Οικονόµου γ. Ο Θεόφιλος 276. Ποιος καλλιτέχνης της Αναγέννησης θεωρείται ως ο µεγαλύτερος πλάστης µετά τον Φειδία; α. Ο Λενάρντο Ντα Βίντσι β. Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος γ. Ο Μιχαήλ Άγγελος δ. Ο Ραφαήλ Σάντι ε. Ο Ευγένιος Ντελακρουά 277. Τι ονοµάζουµε δηµοσιονοµική πολιτική;

α. Τις παρεµβάσεις του κράτους που γίνονται µέσω των δηµόσιων δαπανών και των δηµόσιων εσόδων

β. Τις παρεµβάσεις του κράτους που γίνονται µέσω του τραπεζικού συστήµατος γ. Την πολιτική που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαµόρφωση των επιτοκίων δ. Τις παρεµβάσεις του κράτους που γίνονται µέσω των δηµόσιων δαπανών και των δηµόσιων εσόδων, καθώς και τα µέσα που χρησιµοποιούνται ε. Την πολιτική µισθών και αµοιβών στο δηµόσιο τοµέα 278. Από ποιον ασκείται η νοµισµατική πολιτική; α. Από την Εθνική Τράπεζα β. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω των κυβερνήσεων των χωρών µελών γ. Από την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση δ. Από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς ε. Από το κράτος, το οποίο παρεµβαίνει µέσω της κεντρικής τράπεζας 279. Να αναφέρετε δύο τύπους άµεσων φόρων: α. ΦΠΑ και ειδικός φόρος κατανάλωσης β. Οι φόροι εισοδήµατος και περιουσίας γ. Οι φόροι εισοδήµατος και προστιθέµενης αξίας δ. Οι φόροι εισοδήµατος και οι δασµοί ε. Οι φόροι εισοδήµατος και χαρτοσήµου 280. Να αναφέρετε τρεις κατηγορίες ατόµων που ανήκουν στο µη οικονοµικά ενεργό πληθυσµό: α. Συνταξιούχοι, παιδιά, άνεργοι β. Συνταξιούχοι, παιδιά, νοικοκυρές

Page 41: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. Άνεργοι, παιδιά, νοικοκυρές δ. Συνταξιούχοι, νοικοκυρές, άνεργοι ε. Άνεργοι, Άεργοι, νοικοκυρές 281. Ποια είναι τα τρία µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάχθηκαν το 1995; α. Η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία β. Η Αυστρία, η Φιλανδία και η Κύπρος γ. Η Τουρκία, η Φιλανδία και η Σουηδία δ. Η Νορβηγία, η Φιλανδία και η Σουηδία ε. Η Νορβηγία, η Φιλανδία και ο Καναδάς 282. Τι προσδιορίζει την αγοραστική δύναµη του χρήµατος α. Η διαφορά του πληθωρισµού της παρούσας από την προηγούµενη χρονιά β. Η συναλλαγµατική ισοτιµία του χρήµατος γ. Το ποσό που αναγράφεται στο χαρτονόµισµα δ. Η σχέση της αξίας µιας µονάδας χρήµατος µε το ευρώ ε. Η ποσότητα εµπορευµάτων που µπορεί να αγοράσει µια µονάδα χρήµατος 283. Το Ιόνιο Πέλαγος είναι: α. Μία ρηχή και στενή θάλασσα σε σχήµα τραπεζίου β. Μία πλατιά και βαθιά θάλασσα σε σχήµα τραπεζίου γ. Μία πλατιά και ρηχή θάλασσα σε σχήµα τραπεζίου 284. Το Αιγαίο Πέλαγος έχει: α. Μικρότερο βάθος από το Ιόνιο β. Μεγαλύτερο βάθος από το Ιόνιο γ. Ίδιο βάθος µε το Ιόνιο 285. Ποια από τις παρακάτω είναι η µεγαλύτερη λίµνη στην Ελλάδα: α. Τριχωνίδα β. Βόλβη γ. Βεγορίτιδα 286. Μέσα σε ένα κουτί υπάρχουν 10 όµοιες σφαίρες. Από αυτές 5 είναι

κόκκινες, 3 µαύρες και 2 άσπρες. Επιλέγουµε µία στην τύχη. Ποια είναι η πιθανότητα, αυτή να είναι µαύρη:

α. ½ β. 3/10 γ. 3/5 δ. 2/7 287. Αν α και β είναι θετικοί ακέραιοι µικρότεροι και οι δύο του 10, για τους οποίους ισχύει και α<β τότε ο αριθµός αβ είναι ίσος µε: α. 245 β. 138 γ. 243 δ. 32 288. Ένα ρολόι χτυπάει τις ακέραιες ώρες. Πόσα χτυπήµατα ακούγονται σε ένα εξάωρο: α. 40

Page 42: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

β. 136 γ. 88 δ. 39 289. Στην πεντάδα των λέξεων που ακολουθεί να επιλέξεις τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες: α. τηλέφωνο β. ραδιενέργεια γ. τυπογραφία δ. ασύρµατος ε. ατµοµηχανή 290. Να επιλέξετε τη λέξη ή τη φράση που αποδίδει καλύτερα τη σωστή

σηµασία του όρου αγοραφοβία: α. η φοβία των κοριτσιών για τα αγόρια β. η φοβία αγοράς νέων πραγµάτων γ. η κλειστοφοβία δ. η φοβία του ανθρώπου που βρίσκεται σε πολυσύχναστο χώρο ε. η φοβία δηµιουργίας νέων σχέσεων 291.Να επιλέξετε δύο συνώνυµα για τη λέξη που ακολουθεί: αδιάρρηκτος α. αδιάλειπτος, συνδεδεµένος β. αδιάκοπος, συγκρατηµένος γ. διαρκής, συναφής δ. διηνεκής, πυκνός ε. αδιάσπαστος, αχώριστος 292. Ποιος έγραψε την τραγωδία «Ιφιγένεια εν Ταύροις): α. ο Αισχύλος β. ο Σοφοκλής γ. ο Ευριπίδης δ. ο Αριστοφάνης ε. ο Φρύνιχος 293. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει: α. τα ελεύθερα αγαθά βρίσκονται στη φύση β. τα οικονοµικά αγαθά υπάρχουν σε περιορισµένες ποσότητες γ. τα οικονοµικά αγαθά είναι αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας δ. τα οικονοµικά αγαθά προορίζονται για τους πλουσίους 294. Ως πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο χαρακτηρίζονται: α. οι εκδιδόµενοι από το Συµβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κανονισµοί και Οδηγίες β. οι προσαρµοσµένοι προς το κοινοτικό δίκαιο κανόνες του εσωτερικού δικαίου κράτους

– µέλους γ. οι Συνθήκες ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ. οι κανόνες που θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 295. Άµεση ισχύ, γενική εφαρµογή και απόλυτη δεσµευτικότητα απευθείας

έναντι των πολιτών των κρατών – µελών εκδηλώνει: α. η Οδηγία β. ο Κανονισµός

Page 43: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

γ. η Απόφαση δ. η Σύσταση 296. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτοτελώς εξουσία: α. Νοµοθετική και ελεγκτική β. Συµβουλευτική και ελεγκτική γ. Νοµοθετική και συµβουλευτική δ. Συµβουλευτική και εκτελεστική 297. Ποιοι ήταν οι νικητές του Πελοποννησιακού πολέµου: α. οι Σπαρτιάτες β. οι Αθηναίοι γ. οι Μακεδόνες δ. οι Θηβαίοι ε. οι Πέρσες 298. Που έγινε η πρώτη µεγάλη µάχη του Μ. Αλεξάνδρου µε τους Πέρσες: α. στα Γαυγάµηλα β. στο Γρανικό ποταµό γ. στην Ισσό δ. στα Σούσα ε. στα Εκβάτανα 299. Ένας ιδιωτικός αστυνοµικός έχει προσληφθεί για την παρακολούθηση

ενός συζύγου, για τον οποίο υπάρχει η υποψία ότι διατηρεί εξωσυζυγικές σχέσεις. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία µπορεί να αποδείξουν αυτό το γεγονός:

α. η µαγνητοφώνηση ύποπτης τηλεφωνικής συνοµιλίας β. η κλοπή της τηλεφωνικής του ατζέντας γ. η έξοδος για δείπνο µε συναδέλφους δ. η διαπίστωση ότι συναντά κάποια άλλη γυναίκα ε. η παρακολούθησή του όταν είναι στο γραφείο του στ. η φωτογράφησή του σε ερωτική περίπτυξη 300. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα ενδιαφερόµενο κράτος για

να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α. Να ανήκει στο ΝΑΤΟ και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα β. Να είναι µέλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου γ. Να είναι σε θέση να εφαρµόζει το κοινοτικό κατεστηµένο κατά τη στιγµή της

προσχώρησης δ. Το ΑΕΠ της υπό ένταξη χώρας να είναι ίσο µε το µέσο όρο του ΑΕΠ των 15 µελών

της ΕΕ κατά την έναρξη της προενταξιακής διαδικασίας

Page 44: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Α 2. Β 3. ∆ 4. Β 5. Γ 6. Α 7. Α 8. Γ 9. ∆ 10. ∆ 11. Γ 12. Β 13. Γ 14. Α 15. Β 16. ∆ 17. Α 18. Γ 19. Γ 20. Α 21. Α 22. ∆ 23. Β 24. Γ 25. Α 26. Β 27. Γ 28. Β 29. Α 30. Γ 31. Γ 32. Α 33. ∆ 34. ∆ 35. Γ 36. Α 37. ∆ 38. Α 39. Β 40. Β 41. ∆ 42. Α 43. Γ 44. Α 45. Β 46. ∆ 47. Γ 48. Β 49. ∆ 50. Α

Page 45: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

51. Β 52. Γ 53. ∆ 54. Β 55. Γ 56. Α 57. Γ 58. ∆ 59. Γ 60. Β 61. Β 62. Γ 63. ∆ 64. ∆ 65. Γ 66. ∆ 67. Γ 68. Γ 69. Α 70. Α 71. Β 72. Γ 73. Β 74. Β 75. Β 76. Γ 77. Β+Γ 78. ∆ 79. Α 80. Β 81. Β 82. Α 83. Γ 84. Γ 85. ∆ 86. Γ 87. ∆ 88. Β 89. Γ 90. Β 91. Α 92. Α 93. ∆ 94. Α 95. Β 96. ∆ 97. Β 98. Γ 99. Α

100. Β 101. Γ 102. Γ

Page 46: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

103. ∆ 104. Β 105. Γ 106. ∆ 107. Β 108. ∆ 109. Α 110. Α 111. Γ 112. Γ 113. Β 114. Γ 115. Γ 116. Γ 117. Α 118. Β 119. Α 120. ∆ 121. Γ 122. ∆ 123. Γ 124. Β 125. Α 126. Β 127. Β 128. Α 129. Β 130. ∆ 131. Β 132. Α 133. Β 134. ∆ 135. Γ 136. Β 137. Γ 138. ∆ 139. ∆ 140. Γ 141. Α 142. Β 143. Α 144. Β 145. Β 146. Α 147. ∆ 148. Γ 149. Γ 150. Γ 151. Α 152. ∆ 153. ∆ 154. Α

Page 47: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

155. ∆ 156. Α 157. Γ 158. Β 159. ∆ 160. Γ 161. ∆ 162. Γ 163. Α 164. Β 165. Γ 166. Β 167. ∆ 168. ∆ 169. Γ 170. Γ 171. Β 172. Γ 173. ∆ 174. Γ 175. ∆ 176. Γ 177. Γ 178. ∆ 179. Α 180. Α 181. Β 182. ∆ 183. ∆ 184. ∆ 185. ∆ 186. Β 187. Γ 188. ∆ 189. Γ 190. Α 191. Β 192. Α 193. Α 194. Γ 195. Γ 196. Γ 197. Γ 198. Β 199. Γ 200. ∆ 201. ∆ 202. Γ 203. Β 204. Α 205. Β 206. Α

Page 48: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

207. Β 208. Γ 209. ∆ 210. Γ 211. Β 212. ∆ 213. Γ 214. Α 215. Β 216. Γ 217. Γ 218. ∆ 219. Α 220. ∆ 221. Γ 222. Β 223. Γ 224. Α 225. Β 226. Β 227. Α 228. Γ 229. Β 230. Β 231. Β 232. Α 233. Γ 234. ∆ 235. ∆ 236. Γ 237. Β 238. ∆ 239. Β 240. Γ 241. Γ 242. ∆ 243. Β 244. ∆ 245. Γ 246. Β 247. Γ 248. Β 249. ∆ 250. Β 251. ∆ 252. Β 253. Α 254. Γ 255. Γ 256. Γ 257. ∆ 258. Γ

Page 49: 300 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

259. ∆ 260. Γ 261. ∆ 262. ∆ 263. ∆ 264. Γ 265. Β 266. ∆ 267. Β 268. Γ 269. Γ 270. Γ 271. Ε 272. Ε 273. Β 274. Γ 275. Ε 276. Γ 277. ∆ 278. Ε 279. Β 280. Β 281. Α 282. Ε 283. Β 284. Β 285. Α 286. Β 287. Γ 288. ∆ 289. Β 290. ∆ 291. Ε 292. ∆ 293. ∆ 294. Γ 295. Β 296. Α 297. Α 298. Β 299. Α 300. Γ