30 09 15 Το τελικό κείμενο του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ

of 78 /78
ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 01-10- 2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β'/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ΄αριθμ.ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α). 2. Το άρθρο 30 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125Α/1992) «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» 3. Το Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ 17Α/2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» 4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α /2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 5. Το Ν. 3457/2006 (ΦΕΚ 93 Α /2006) «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης» 6. Το Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α /2008) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 7. Το Ν. 3699/ 2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 8. Το άρθρο 12 του Ν. 3816/2010, όπως συμπληρώθηκε με τους Ν. 4213/2013 και 4270/2014 9. Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/2010) «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» 10. Την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. 11. Το Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189Α/2010) «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» 12. Το Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α/2011) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 13. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 & 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» 14. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», 15. Το Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261 Α /2013) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» 16. Το Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38Α/2014), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.» 17. Το Ν. 4272/2014, (ΦΕΚ 145 Α /2014) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής οδηγίας 2012/25/ΕΕ της επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-ρυθμίσεις για την ψυχική υγεία και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» 18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 1

Embed Size (px)

description

30 09 15 Το τελικό κείμενο του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ

Transcript of 30 09 15 Το τελικό κείμενο του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ

46392 ( )

01-10-2015 . 90380/25916/3294/2011 ( 2456/'/3-11-2011) (....) (.....), . 90380/5383/738/2012 ( 1233/'/11-4-2012) .5 ( 3054//2012) . : 1. 30 . 3918/2011 ( 31//2011) , 37 .4111/2013 ( 18/).2. 30 . 2072/1992 ( 125/1992) 3. . 3305/2005 ( 17/2005) 4. . 3329/2005 ( 81/2005) 5. . 3457/2006 ( 93/2006) 6. . 3655/2008 ( 58/2008) 7. . 3699/ 2008 ( 199//2008) .8. 12 . 3816/2010, . 4213/2013 4270/20149. . 3846/2010 ( 66/2010) , 10. . 2 32 .3863/2010 , .11. . 3892/2010 ( 189/2010) 12. . 3984/2011 ( 150/2011) 13. 9, 10 & 23 . 4052/2012 ( 41//2012), (....), , , 14. . 4172/2013 ( 167/2013) , .4046/2012, .4093/2012 .4127/2013 ,15. . 4213/2013 ( 261/2013) 2011/24/ 9 2011 16. .4238/2014 ( 38/2014), (....), ..... .17. . 4272/2014, ( 145/2014) 2012/25/ 9 2012 -, - 18. 90 .. 63/2005 ( 98//2005) 19. ..187/2005 ( 231/2005) 383/2002 .20. ..191/2005 ( 234/.'/2005) , 21. .. 198/2007 ( 225//14-03-2007), 235/00 , .2 . 8 .2345/95 .22. 121/2008 ( 183/08), , , 23. 180/2009 ( 210/2009) , , (...).24. .. 85/2012 , ( 141//21-6-2012)25. .. 86/2012 ( 141//21.06.2012) , . 26. . 48/9.07.2012 ( 2105/./2012) . ( : , ) 27. 383/2002 ( 332/2002), , 187/2005 ( 187/2005).28. ... 1320/1998 ( 99/1998), 29. .5/. .35724 (485//2002) .13 .2716/99 () . 4/.1320/98 30. . /4/.131423/20122004 (... 1892/2004), , 31. ...37564/19-3-2007 (//423/2007), 32. ...60730/14-5-2007 (//807/2007) 35. .: .80000/23141/2495/2007 (... 2274/2007) - 36. 4/130675/2008 ( 2115/./2008) 37. ...85649/27-7-2011 (//1702/2011), 38. 4/.105604/2011 ( 2150//27.9.2011), 4/. 85649/27-7-11 39. .. ( 94/2012) 4/. 85649/27-7-11 40. 1023//25.4.2013 41. .55471/2013 ( 1561//21-06-13) . 5/17.11.2012 42. 1944//9.8.2013 . 4/.37804/2013 ( 1023 /25-4-2013) 43. 70521 ( 2243/2014), .44. . 758 141/17-10-2013 .. ..... 45. . 90380/25916/3294/2011 ( 2456/.7/2011) (....) (.....), . 90380/5383/738 ( 1233/'/11-4-2012) .5 ( 3054//2012) . 55471 ( 1561/21.06.2013 .46. , ....., , :

..90380/25916/3294/2011 ( 2456/73-11-2011) , . 90380/5383/738/2012 (1233/'/11-4-2012) , .5 ( 3054//2012) , . 55471 ( 1561/21.06.2013 , :

- -

1

....., 3 , , , , , , . , , , , . : : 1. 2. - - 3. 4. - - 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - 14. , - 15. , ???

2

(.....). ..... , , , , /, () 883/2004 & 987/2009 . , , , . (...) , . . (...) , . - - . 4213/2013. , . 4213/2013. , , , , . () , , , . ..... 9 . , , , / . , / , . , , , , . - , , . (.. ) 50% , , (, ). . , . , (, , , , ) (, , , , , , , , , , , ...-..., ...) . , 17 . . , , . ....., , , , , ..... .. . ..... , , .

3

, ..... . 3918/2011, , . : . - ... - .... - .... - ... - .... .3655/08 ( ) - . - ....... - .... - ....- ... - ....., . . ( ) ..., ...., .....

4

, . , ..., .... ....., . 5

- ..... : - - - , 35 . 2084/1992 (', 65) , , - , , , , , 19 .3918/2011 ( 31,.',2011),

6

, , : ) , . ) : (. , , ) DNA , 35 ) , : 40 50 50 35 , . . ) , PAP . ) , PSA 50 60 . ) , , , , 15 30 30 . ) , 50 70 50 40 , . .) , , (HBA1c) 15 50 50 ., : ) (), ) (BMI>30), ) , ) , ) ., .., , ) , , ) .

7

, . , .. 127/2005 ( 182/ /22-07-2005). , , , , , . : Doppler. : : : WOOD : : , , , , (Lachman, McMurray, Apley ..) : , , , , . : : , : , , , , ,

, . .4238/2014 , . , . , : , , . , . . , , , . , . , . , , .

8

- , , , , , , , (.. 84/2001), , (...) (...), . . , , ..... , .. . , , (30) , . (90) , . , , , . , . , , , , , . ...., ..., . ( ) 15% ( ). , , . 5%. , . ..... , , . . ... .. ..... .

9

, , . 3816/2010, . , . . : ) ) ) , ..... 2011/24/ 2012/52/, 4213/2013, , . , .3457/2006 .. 121/2008, , . , , , ..... (5) ( (8) ). , , , . , , , . , . . , , ..... , , . , , , . , , . , , , , . . , - , . (5) , . , , , , . , , , , .

, , , . , . , 15 , , . , . , . . , . , . 2 12 . 3816/2010.

.. 1846/51, 3918/2011 4238/2014 ( 12, .5) ..... , , . ..... ..... 3.000 . , () . . , . , , . ..... , , , , . .... .

, , , , , . , , . . , , . , . 25%. :. , ..... .. , , , , , , (), IV .. , , : , , , , , , , , , , . . II , .. : , , , , 70, , , .. ( , , , , ) : ( ), 200 / , 150 , 50 . ( ), 100 /, 50 100 , 30 . , 50 / 200 /. , 150 /, 150 / . , 50 / , 50 / 100 . , 200 /, 150 , 100 / ( ) 50 .

, :

25 STRIPS13

50 STRIPS25

100 STRIPS43,48

25 3,13

50 6,25

100 9,37

150 14,06

200 20,31

50 8,5

100 17

1015

/ 0,2

1 .57,9

. :) ... , , ... ... . ... ... . 2.370,00. :1. ( 10-20 ), 11,25 .2. ( 10-20 ), 2,70 .3. ( 2-5 ).4. ( ).) 90% , ..., ...) , 5 , 100%.) 10 (), 100%.) , 30 , 30 . .. ) , , , , , :1. , , 200 .2. , , 400 . , ( , , , spray ..).

) :1. , , 290 .2. , , , 290 .3. , (1 ), , , 290 . 4. , , 240 .5. , , , 240 .6. , , 240 .7. , , , 240 .8. (, , ), 240 . , . , : , , , .

) , , 65 . ) 150 , : , , , , , , , , , 1 Kg, .) - :1. , 45 , . ( ).2. (.. , , Parkinson .), 300 , ( ). , ( ), 640 , ( ), / ( ), . ( , .)3. , , .

) :1. , (3) .2. , (50) .3. , 4. 5. ( ).

) , 30 .) , 1 , 150 15 220 .

) : 24 ( 1,5 ) ( 6,5 ) () , 25 (30) . , , . : 1-2 / 1 lt/ 100 / , , 1bt 1bt .

) () : , , , , 300 .

, , , . , ..., , 24 . 3846/2010 ( 66/./2010) .. ..... , . 4 32 . . , .

IV. () . , .

V. : : 60 , . , :) , , , .) , , . , , . , , . 25%.

. , , . .

:1. (.. , ),2. 3. : ) , ) , , ) (Billroth ll), ) ( 3 ), ) ) , ) , , , ( 500ml/),4. ( A,D,E,K ),5. / , , .6. , 2 , 2 RAST-TEST,7. 6 , .8. , 2, 3, 4 , .

300 , . 150 18 100 18 ) ) . , . , , , ... , , , , , ....., . (1) .

, . , .

10

. , , , , , , , .

. . , . 1. ..... . 2. , ..... 3. . 4. , ... ... ..... 5. , . , , . 6. -, . 7. , , .

. . , , . . , , .

. 1. ... (... ) ( 946//27-3-12, 1474//2014, ). . ( ), , ... . . ( ), ... , . . , , . (1, 1, 1) ... , . . ... , ..., .2. ... , , . ... ..... 50%. ... ... ... . 3. ..... ( 1702//2011 2150//2011 2115//2008 ), ( 99//1998), , ) , 10 5 , ) . ??? , . .4. ..... ... . (), , , .5. ..... ... , , 30 . : ) ) , , , . 10. , , .6. ..... , ... , .7. , 80% CT, MRI, TRIPLEX ( ), 55% . 8. , ..., 30% 2 , 50% . , 10% 20% . - . . 2 12 .3816/2010 ( 6/./2010), , .9. , , .10. ..... , , , , . 45 .3816/2010, , .

. ..... . 1. ... , . 2. , . , 4. O . 24 .3846/2010, ( 80% ) . 1320/1998 ... (//99/1998).

. ( - , ...), .....: 1. ..., ..... ... 2. , ..... . 3. , , . . , . , , ( ), / / / , / / /. 4. . . , . , // .5. , . 6. .

. ..... , ..... : 1. ..., ..., ( , 946/2012) 2. ... ... , +5% +, .4052/2012. 3. 60 .. 198/2007 ( 225//14-03-2007), , ..... .4052/2012.4. , , .5. . , , ..... . 6. , , . 7. . 2 12 .3816/2010 (, 6), , . H. 1. ..... ( ), , ..... ... . ... 2. , ( ), ..... , . 3. ( ), (.. , ), ..... ... . , . . 4. , , .5. , , , , 700 , .

. (...) 1. ..... ... () , 700 , 500 4 15 350 16 . 2. ... / , , ... . ..... , ( ...). 3. ... . ... , - 1, .4. , , , ... ..., ..., ..... , 50% ...5. ... ..... , ... ... .... . , , 2 , 10%, 20%, , 30% 50% .6. , , .

. ... . ..... 200 , . , .

. .... .... , ..... ... MDC15 ( ) . ..... .... , : 1. : ) 150 , ) 300 , . . /4/.131423/20122004 (... 1892//2004) . 2. , . 4/.85649/27.07.2011 ( 1702) , . 4/.105.604/2011 (2150) ... 4/.1320/1998 (99). 3. .... ... ..., ..... .... .... .... . .... ..... , ... ... .... . , , 2 , 10%, 20%, , 30% 50% .

. 45, .3816/2010, .

. . .... , ( ) . - .. .80000/23141/2495/2007 (... 2274/. /2007), , . , . . , , , ( ). . . (....) (, ). :- (, , ). - - (, GCSF ..) - - - - - (MRI, CT), Triplex ( ) 55% . - , , , - ., , . . , . . , , . ...... . ( : )

. . (- - ) () , , , , , , , , , . , . .5/. .35724 (485//2002) . . . - 1. - .2. . . : .. ( /) / (Guillain Barr/ ) . , . - Girdlestone ,

, . , , , ... . ( ) . : , , , , . :- , , , , , ,- - ( 383/2002) . , . (6) .3. ..187/2005 ( 231/./2005) 3.1 .3.2 ..1320/1998 ... (/99/./1998). . 2 ... ..... 55% . 4. , , , , , , , , , . ... . ( 99 1998) (/.1320/10-2-1998) ( : ) 5. ( ) , , , ..... , . ... (.. ).6. . , , . . .7. , . ( 383/2002).

. /: /, , , , 8 . 67%, () / , 12 . / , . 28,00 35,00 . . , .. 3 -- 10 , , 8 12 67%. . . , . .... .... . 100% , . 3984/2011 (, 150) , . .... .... , .. , , . , : ) , ) , ) , ) , ) , ) ) , ) . , : ) ) . . , .. . . . , .. / ( : )

11

- - 3 ( ..) : ) . 1. - , , :. , . . , .. , , .. .. , .. , . . (), , .. ( ), 2, . (ii) & (iii) . , .2. (i), (ii), (iii) & (iv):i. , . 1 , , . 1 : , , . 1 : .. (). .., , , , . / - . 1 : , (...) . , (1) . . , : , , , . ii. - , , , 112/S2 112/S2 ( - ) , .. .. .:iii. ( ) , , 2 .iv. , . , , , . - (ii) . , 30% : , / - , . 3. :. .. , .. , 10% 5% (16) . 5% . .. , , , , .. .4. , , , (3) . , . , , (1) , ( ), (1) .5. .

) - .. .. () ( ), , - , , - , . -, . - . .., , , / , , , .

) 2011/24/ . 4213/13, 2011/24/ 2012/52/ . :) ,) , . , , / / , , , . . ( 7 ), ( 8 ) ( 9 ), , 4213/2013 . . :1. , , 2. ,3. , , .

V) .. :i. .ii. . - , - , , , , () 883/2004 987/2009. i. .., , , , / , , . , , . , , . . , , , / , , , , .ii. ( 2 ), , , - .., , 883/2004 987/2009 () , .., , ( , / , , ), , , . .

V) :i. : . .. , .. .. ( ).. , , , , , . . . ii. , / , : - . - . - . - . - .- . iii. :. , , . . . . , 50 30 , / . . .. ( ) .

V) . : . , . , , . . ( ), , . , . . , , . , , 5.000 .

VII) , .. ( ) ... ( 2, ii) . , /, , , .

VIII) .. , , .., .

/ ( ..) ( ..), , , . , .

IX) .. , , , ( 3 ):

- . 12

1. , , , . 2. . 3. ...., , .....

.. ..... , , . , .

13

. ..... , . 10. , 600 , 900 1300 . 25 .. 50 4 , , .3305/2005 ( 17/.72005) , . . ) 5.000 IU 4 GnRH 3 mg ( ). corifollitropin alfa GnRH . 100 150mcg corifollitropin alfa 2.100IU FSH. ' 2.500 IU .' , ' . LH FSH , (LH) 2.000 IU. : 30 : 4.200 U. 30-40 : 4.500 IU 40 : 4.800 IU (poor responders) 5.000 IU, , , 2 FSH, 2 .) 2.500 IU , 3.000 IU , , 500 mg . 3 GnRH , .) . 13820 (12.04.2013). , , .) ( ) .) ... .) ... ( ) .

14 - - - - & . 1. , , , ' , . ( 2243//18-8-14, 35//14-1-15). . , . . 3329/2005 .4316/14, . ( ) , . , . . (60) . , , 15 biofeedback, laser TENS. , . (10) , , . (15) .. :. , , (12) (6) , , . , , ( ), , (12) , (6) , , . , 12 () 6 .. , , , , , , ( , , , , ), (8) , , .. /:- (, (, ), , , , , . )- - -- (/)- (///)- ( /./ // ..)- (/ ..)- ( /. ) - ( ) , - - (, , , ..), , - , (8) / , . , , 12 / 6 , , . 144 .. , ..., , , , .. 8 . ' , (15) , . . ' , , , , , .. 10 . , .. - : , , , , , , Parkinson , ... (6) ... (6) , (12) , (6) ( ). , , , , (Guillain-Barr), ( Parkinson, ..), /, - , , Turret ... (6) ... (6) , (12) (6) ( ). . , , .. , .. 67%, 8 . , , .. 8 15 . . . , (, ), ( ICD-10), .. & () ( ). , , ( laser, tens, biofeedback), , , , , . .:) 10. . .2 : (, , ) ( ) . . 80 () 60 () , .) ( ) , .- ( ) . . ..-. 6 .-. (3) /. ) / :- [ (, ) / / .]- ( ..)- /- ( /) - (/ /)- ( /../ / / ..)- (/ ..)- ( / ) - .- - - () , ( ) , (3) , // , , . 80 () 60 () , . . H ..187/2005 (... 231//2005) (, , , , ). , . ...

15

, , , , , - , , , , , 25%, . (....) / - , . 1759/1988 .2042/1992 , ( ) , , .. . . , , , , , 2.000,00. , , . . ... , - . , , , . , - , . , , - .., ..., , . - , ...... , ... , , , .

:

. 100,00 , 6 . 16 () 2 , 100,00 ( ). . , ( 4 ) ( 2 ). 4 . 2. 25,00 100,00 ( ). , , . : ) () ... 80% , , / , , /. , / , , , , , , .

. , 350,00 , . (16) 1.000,00 , . 4 , (16) , , 50 db . . 16 . . (C-PAP, BI-PAP, ..). 1) . , : CPAP () 840 CPAP (auto) 1050 BiPAP () 1700 BiPAP S/ () 2800 , . 25%. / - 7000 / 5%. . / -, 5%, , , 4 , . - 90,00, . , 1.000 . , , , , / , 160 . , .2) . , : : 73,00 : 55,00 : 20,00 -: 16,00 : 55,00 KOCHER 12,50 . : : 50. . , , 90 , . . ( ), 1.200,00 , . . ( ), ( . L.VAD, 2 BiVAD) () , , (R) . , , . . 490,00 122,00, . . , 1.107,40 10%. , , , . .

16

) ..... - (.. ) ( ) (, , ) . , . . .

) ( ), ( , , ) , . , / ( , , ), . 65 , 80%, . . , . ) : 1) - 230 . 2) 220 . 3) - 140 . 4) 115 . 5) . ( ) (8) , . ( ) (8) , . 6) ( ) 50 , , 400 , . 7) ( ) 50 80 , , 550 , . 8) ( ) 80 , , 800 , . . , ... (3) , . (2) () (3) . , , , . .. ....., , ... ... ..... . . , , : 1) - 38 . 2) 36 . 3) - 22 . 4) 20 . 5) ( ) , ..... 100 , . 6) ( ) , 150 , . , , , , . . , , ..... ( ) , 30 . 2072/1992 (', 125), . .

. , .

17

1. - / - , , 100% .2. .: .80000/23141/2495/2007 (... 2274/./2007). , , , , , . - .

1. - (-) - , - , .. 187/2005 ( 231//2005). , , , , , , , , . (-) ... , . - , . -, , , . (18) , , , , - , (.. , , , . . (18) , , , , - .. -. . . , , / . / , , .1. / /, , 100% - .1 .: .80000/23141/2495/2007 (... 2274/./2007), . - , , , , , , . /, ., 1 1 (18) , , , - , (.. , , ). (18) , , , - . . / , .1. . . 1, 1, 1 1 , - . - , , . , .2. 18 :- ' - , , , - . .... . (1) . :1. , :F70 F71 F72 F73 F74 , .2. F84.0 ,F84.1 ,F84.2 Rett,F84.3 ,F84.4 ,F84.5 AspergerF84.8 F84.9 , - (15) , (8) (4) . (440) .. , :F90 (....)F98.5 ,F98.6 ,F91 ()F92.8 ,F92.9 , ,F93 90 & H91 () ICD10:F88, F89, F90.1,F91.1,F91.3, F93.2, F94, F94.1,F95.1,F95.2, F98, F99, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 62.0, 62.4, 62.6, 63.4, 72.5, 85, F 98.0, F98.1, F10.1 F19.1, F06.8, F98.5, F10.2 F19.2, F10.5 F19.5, F20, F23, F25, F26, F30, F31, F41.0, F33, F40.01, F40.00, F32, F40.1, F40.2, F40.9, F42, F43.1, F43.2, F45, F50.0, F50.2, F50.4, F51.3, F51.5, F51.4, F63.1, F63.2, F63.3, F64.2, 66 (4) , , 12 , , (8) (4) , (250) .. -, :R47.0 R48.2 F80.0 ,F80.1 ( ),F80.2 ( ) F80.8 ( ) (10) 150 .. : (10) (15) , , 150 . .. , (G80 , G82 ) ( ) (590) . (18) , , , ( ) ( 1 ) (, , , ) ) , . , .. ..... .

18

1. ( 1 6 31 10) , , . 15 , 150 . , . 2. , , , , (, ), , , 67% 1/6 31/8. : ) . 1599/1986 ( ) (46) 1/6 31/8 ) . 200. .

19

, , (...), , , . , ( ), , , , , , , , , , , ( ), ( ) . , . , . , . . , .1599/1986 ( 8, . 4) ( , ) .

20

1. - , . 2. , ..... 3. .4. . 5. .....

21

. ..... , , , , , , , ....., .. , . , , ..... , , 14 . 4238, , , . / . , . 6 100 . 4172/13, . 5 7 . 4183/13, .. ....., , ..... ....... . .......

22

, , , , . .. 191/2005 ( 234/.'/2005), . , , - . , , , , , (...), , .

23

. , (1) , .

24

, .

14 F10 - 1. 4 3 , 1. 4 2 ( ). F11 ( ) 1. 4 3 , 1. 4 2 1. 2 2 2. 4 1 1, 1, 1 1 . 2 6 . F12 ( ) 1. 4 3 , 1. 4 2 1. 2 2 2. 2 1 1, 1, 1 1 . 2 6 . F13 ( ) 1. 4 3 , 1. 4 2 1. 2 2 2. 2 1 1, 1, 1 1 . 2 6 . F14 ( ) 1. 4 3 , 1. 4 2 1. 2 2 2. 2 1 1, 1, 1 1 . 2 6 . F16 ( ) 1. 4 3 , 1. 4 2 2. 2 1 1, 1, 1 1 . 2 6 F20 ( (stabilization phase) (stable phase - , ). 1. 4 3 ) 1 2 3 . 2. , 4 2 . 3. 2 2 1 1 1 2 6 F21 - 1. 4 3 1 2 3 1 , 4 3 . 2. 4 2 3. 4 2 1,1,1 1 2 6 F22 - , 1. 4 3 1 2 3 . 2. 4 2 3. 4 2 ( 29 ) 1 1 1+1 . F23 - 1. 4 3 1 2 3 . 2. 4 2 F24 F25 - , . 1. 4 3 , 1 2 3 . 2. 4 2 1 1+1 1 6 F28 - 1. 4 3 , 1 2 3 , 1 4 3 . 2. 4 2 1 1 1+1 1 6 F29 F30 F31 - , 1. 4 3 , 1. 2 , 2 , 1. 4 , 2 ( 29 ). 1, 1 1 1+1 F32 - 1. 4 3 , 1. 4 , 2 1. 2 , 2 29 1 . F33 - 4 4 1. 2 , 3 , 29 , . 1+1 F34 (F.34.0 F.34.1 ) - 1. 4 4 . , 1. 4 , 2 1+1 F39 F40 1. 4 3 1. 4 , 2 1 F41 (F41.0 - F41.1 ) - 1. 4 3 1. 4 , 2 1 F42 () - 1. 4 3 1. 4 , 2 1+1 F43 1. 4 3 1. 4 , 2 1 F44 () 1. 4 3 1. 4 , 2 1 F45 1. 4 3 1. 4 , 2 1 . F48 1. 4 3 1. 4 , 2 1 . F50 ( ) - , 1. 4 3 1. 4 , 3 , 2. 2 . 3. 4 1 1 1 6 2 3 1 F51 1. 4 3 1. 4 , 2 1 F52 , 4 3 1. 4 2 1+1 F53 4 2 1. 4 , 2 1. 4 2 1 F54 4 3 1 F55 4 3 1. 2 , 2 1 F59 1. 4 3 1. 4 , 2 1 F60 (F.60.0 F60.9) 1. 4 4 , 1. 4 3 . 2. 4 2 1 1+1 , 1 1 F61 - 1. 4 4 , 1. 4 3 . 2. 4 2 1 1+1 , 1 1

F62 , - 1` 4 4 , 1. 4 3 . 2. 4 2 1 1+1 , 1 1 F63 1` 4 4 , 1. 4 3 . 2. 4 2 1 1+1 . F64 1. 4 3 1. 2 , 2 2. 2 2 1 F65 1. 4 3 . 2. 2 1 F66 . 1` 4 3 , 1. 4 3 . 2. 4 2 1 F68 1` 4 3 , 1. 4 3 . 2. 4 2 F69 1. 4 3 . 2. 2 1

F70 1. 4 3 . 2. 2 1 F80.0 F80.1 F80.2 F80.3 (Landau - Kleffner) F80.8 F80.9 F90 1. 4 3 . 2. 2 1 F91 1. 4 3 1. 2 2 . 2. 2 1 ( 29 ) 1 F92 1. 4 3 , 1. 2 2 . 2. 2 1 ( 29 ) 1 F93 1. 4 3 . 2. 2 1 F94 1. 4 3 . 2. 2 1 F95 1. 4 3 . F98 1. 4 3 . 2. 2 1 F07 , 1. 4 3 . 2. 2 1 , ( ) ( 1 : , 2 ) , ( )

15

:

- - -

:

1 Miami71

2 Minerva ( ) 288 270

3/ Halo ...1.488

1 : , , , , . Minerva Halo. 3 . . 1,2,3 .

:

1 Sarmiento55

2 140

2 ( , ) , .

.

:

1 - 605

2 ( , , ).260

1 . 1 2 . 2 1 - 2 .

- :

1 1-4 , ( - )70

2 -, , ()90

3 - 370

4 ( , , )230

- .

- :

1 75

2 55

3 - 90

.

- .... :

1 - Boston Cheneau D.D.B. .. :1. .: 16 : 6-12 16 : 1-2 2. . .595.00670.00560.00445.00

1 - 16 : 18 , 900,00

2 Nirop 315,00 285,00

3 TAYLOR 145,00 130,00

4 TAYLOR 180,00 165,00

5 TAYLOR 180,00 165,00

6 TAYLOR . 250,00 215,00

7 Miiwake ( )460,00

16 : 6-12 16 : 1-2

.

-.... :

1 Goldwait 107,00 96,00

2 Deseze Lombosto Goldwait45.0045.0045.00

3 ()35,00

4 55,00

5 .... .... .325

6 .... .... 400

7 550

8 70

9 (0% )90

10 (25% ) 1 2 . 2 2 . 50

11 300,00

12 300,00

: . 6-12 1-2 . 7 - . 4 . 9 10 .

- :

1 ( 16 ) 2.140,00

2 295

3 ( )135

4 Pavlik135

5 20088170

6 , 575

7 , CLETZAK 900

2

- :

1 CLETZAK 950

2 CLETZAK 950

3 , , , .900

4 CLETZAK 625

5 CLETZAK 530+260=790470+230=700

6 ( ) 790 700 600

7 ( ): 700 : 640 : 575

8 ( ): 455 : 400 : 370

9 ( ): 530 : 470 : 430

10 ( ): 600 : 570 : 520

11 ( ): 455 : 400 : 370

12 ( ): 530 : 476 : 430

13 ( ): 640 : 575 : 520

14 , ( ): 455 : 400 : 370 .

15 ... .245

2-3 .

:

1 70

2 ( )115

3 45

4 - 300

5 70

6 70

.

:

1 180

2 80

3 CLETZAK. ( ) : 260 : 230

4 ( ).300

5 ( ), , - .250

6 / 200

7 Sarmiento190

2 6 2-3 .

:

1 Aircast - Gelcast40

2 60

3 Dents Braun .250

4 100

5 ... 120

6 , ( ) ..330

1 4 . . 2,3,5 6 1-2 .

:

90

: 6 / 12

: 6- 12 / 2 .

:

1 / 36 : 85 26-35: 60 0-25: 50

2 / 36 85 26-35: 70 0-25: 50

3 / 4 36 : 165 26-35: 130 0-25: 100

4 / 4 36 : 170 26-35: 50 0-25: 100

5 / 4 . 36 : 250 26-35: 200 0-25: 160

: 6 : 1 1- 5 : , , , ( ) (.. , , ...) .. , , vpo (..Charcot-Marie-Tooth).

:/ :

1 , .110 ( )

2 , .30

3 , 330

4 (aircast) 69

5 (half shoes) 30

6 (cast) 260

7 . , , , 1, , ' , , CE, .

. .

- () :

1 - 60

50

340

.: 3 : 1 , Service - : 10

:

1 , , .40

: 2

:

1 () 5 660

250

2 :) ) ()) ) (4 .)) 3 (70,00 ). ( , , ...)400

:: 4 : 6-7 2.150

. 160

. 445

. 1.300

. 1.000

2.300

3 3.480

4 () 140

: , , , 4-5 4 16 , . 2.

5 30 . 1.250

2.130

6 5-6 .665

7 : 5-6 : 2-3 , .2.570

8 : 5-6 : 2-3 , .2.570

9 - WC 5-6 800

10

-, 575

0-90 , , , , , , .1.600

0-90 , , . , , , .2.350

17 : 3 , : 15 .

- - :

1 ( .2 ) 6 50

2 (ROLLATOR), () 2 .295

3 3 240

4 ()200

3

5 ( 16 ) 3 925

6 3 675

7 , 3 1.130

-

) 2.600

) 2.800

8) 320

) 50

) 1.350

:1) 18 2) 18-65 ,

9 ) 245

) 210

2

10 , , .() 3 50

11 , , P.V.C. , , () 3

50

:

-

1 Carbon 1.300

12 + Carbon 1.040

3 () 380

4 1.170

2 220

2 180

3 300

-

31 230

2 195

A3 300

4

4 620

5 420

1 600

2 640

63 740

4 870

5 2.200

6 2.225

71 310

2 240

1 Sach 270

82 340

3 340

4 1.200

:

1 ... .860

2 ... .1.000

3 ...1.000

4 500

5 500

6 550,00

7 ( )600555

8 T.SYME ( )550

9 T.SYME ( )380

10 T.PIROGOFF ( )380

11 T.PIROGOFF350

12 CHOPAR ( )210

13 CHOPAR ( )400

14 SYME-PIROGOFF ()1.900

15 CHOPAR ()1.620

16 ( - - 4- + - )8.240

17 680

18 730

19 630

20 680

21 750

22 795

23 ( ) 1.000

24 975

( )

25 ( ) 1095

26 120

27 ( )770

28 Lisfranc 3.800

29

. 950

. 900

. 1.900

. 2.100

. ()1.900

No 1-7, 16-25 29 5 . No 8-15 : : 2 : 6-12 No 26 .

:

1 - -

320

810

575

2 - -

500

650

960

1.590

3 modular 900

4 modular185

:

1 MODULAR650

2 1.300

3 2.540

4 1.760

5195

:

1 170

2 2.000

3 2.460

4 3.460

563

1175

2250

: 1

:

1

(2 )280

(2 )475

70

()80

300

2880

380

4 1.000

5

235

: 3

:

1 330

2 , 2 , , .410

3 ) () ) 500640

4 120

5 ( ).760

6 ( )980

7 3.330

: 1-3 5 4 1 5-7 3

:

1 ( )250

2

2 ( )

- ( )460

1.000

3250 2

4

5 4

8600

395

:

1 PULMO AND DEVILBISS 90

2 90

3 90

4 - 4 250

5POOMETPO (PICK FLOW METER) 90

6 () 90

7 90

8 90

9 40

10 ()- 4 90

11 () . ( )- , 90,

12

, .

: : / . .

/ Semmes-Weinstein /

90% , 1,5 cm 28-30%

CHARCOT , 1,5 cm 28-30%

IV ,

V , CHARCOT aircast (halfshoes) cast

1. . . : : . / . . . 2. , . , , 15% . 90% . , 50%, , , , , . , , ( IV ) / . . / 250-300 , / / 500, 700, 1000 . , .3. cast , . , cast. , , . .

17

1) 2, 17 I.C.D.-10:( I.C.D.-10) ( )[ 18 8 , , , ]

(F84) : (F84.0) Asperger (F84.5)

( 15) ( 15) ( 15) : (, 8) (, 4) (, 2) ( 8) ( 4)

: (F71), (F72), (F73)

( 15) ( 15) ( 15) : ( 8) ( 4)

2) 2, 17 I.C.D.-10:

( I.C.D.-10) ( )

: (F70)

( 15) ( 15) ( 15) : ( 4)

(F80.0) ( 15) : ( 4)

(F80.1) (F80.2) ( 15) : ( 4) ( 15)

(. F80.8) (F80.9) ( 15) : ( 4)

(F82) ( 15) : ( 4)

(F90.0) (....) (F90.0) ( 15) (, 8) (, 4) ( 4) (, 4) ( 4)

(F90.1) ( 15): ( 8) ( 4) ( 4) ( 4) ( 4)

: (F91.0), (F91.1) : ( 4) ( 4) (, 8) (, 4) (, 4)

(F91.3): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4) ( 4)

, (F92.0)

: (, 8) (, 4) (, 4) ( 4) ( 4)

(F93.0) (F93.0) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F93.2): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F93.1) (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

, (F93.9) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F94.0) (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F 94.1) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

( F95.0) ( F95.1) ( Tourette F95.2): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F 98.0): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F98.1): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F98.5)

( 15): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F06.8) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F10.1 F19.1): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F10.2 F19.2): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F10.5 F19.5): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F20): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F23): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F25): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

, (F26): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F30): (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F31) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F32) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F33) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

: (F40.01) (F40.00) (F41.0) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F40.1)

: (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

() (F40.2) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

, (F40.9) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F42) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

stress (F43.1) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F43.2) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F45) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F50.0)

: (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F50.2) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F50.4) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F51.3)

: (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F51.4) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F51.5) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F63.1) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F63.2) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F63.3) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(F64.2) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(66) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(R47.0) ( 15) : ( 4)

(R48.2) ( 15) ( 4)

(90 91) - ( 15) : ( 4)

( , Q35 Q38) ( 15) : ( 4)

(61.1) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(61.2) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(61.3) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(61.4) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(61.5) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(61.6) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(62.0) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(62.4) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(62.6) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(63.4) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(72.5) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

(85) : (, 8) (, 4) (, 4) ( 4)

4