χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

15
Δξγαζία πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 2 ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Αγιαΐα Σνπξίκπακπα

Transcript of χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Page 1: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Δξγαζία πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο

2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ

Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Αγιαΐα

Σνπξίκπακπα

Page 2: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Πεπιεσόμενα

• θνπόο ηεο εξγαζίαο

• Ο ήιηνο θαη ε αμία ηνπ γηα ηνλ πιαλήηε καο

• Ηιηαθή ελέξγεηα

• Αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηα

– Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

– Δλεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήµαηα

– Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήµαηα

• Ηιηαθά ζπζηήκαηα θαη πξντόληα

• ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΗΛΙΑΚΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 2

Page 3: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Ηλιακή Ενέπγεια

• Ο Ήιηνο είλαη αζηέξαο κέζνπ κεγέζνπο. ην

εζσηεξηθό ηνπ αλαπηύζζνληαη ηεξάζηηεο

ζεξκνθξαζίεο. ' απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο,

κεξηθώλ εθαηνκκπξίσλ °C, νη ηαρύηαηα

θηλνύκελνη ππξήλεο πδξνγόλνπ (H)

ζπζζσκαηώλνληαη, ππεξληθώληαο ηηο κεηαμύ

ηνπο απσζηηθέο ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλάκεηο

θαη δεκηνπξγνύλ ππξήλεο ηνπ ζηνηρείνπ ειίνπ

(Ηe).

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 3

Page 4: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

κοπόρ τηρ Επγασίαρ

• θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξάςεη

θαη λα παξνπζηάζεη ηηο ρξήζεηο ηεο ειηαθήο

ελέξγεηαο θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή ελόο ειηαθνύ

θνύξλνπ

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 4

πεξηερό

κελα

Page 5: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Ηλιακή Ενέπγεια

• Η ππξεληθή απηή αληίδξαζε -ζύληεμε ππξήλσλ-

είλαη εμώζεξκε θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηε

γλσζηή καο έθιπζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ

ελέξγεηαο ή ζεξκόηεηαο ή όπσο ζπλεζίδεηαη λα

ιέγεηαη, ειηαθήο ελέξγεηαο, πνπ αθηηλνβνιείηαη

πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ζην δηάζηεκα.

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 5

Page 6: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 6

Page 7: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Ο Ήλιορ και η αξία τος για

τον πλανήτη μαρ• ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο ρώξα καο ε

ειηνθάλεηα δηαξθεί πεξηζζόηεξεο από 2700

ώξεο ην ρξόλν. ηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηελ

Ήπεηξν εκθαλίδεη ηηο κηθξόηεξεο ηηκέο

θπκαηλόκελε από 2200 σο 2300 ώξεο, ελώ ζηε

Ρόδν θαη ηε λόηηα Κξήηε μεπεξλά ηηο 3100 ώξεο

εηεζίσο.

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 7

Page 8: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Μέση ηλιακή ακτινοβολία

• Παξαθάησ είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ

κέζε ειηαθή αθηηλνβνιία ζε θάπνηεο πεξηνρέο

ηεο Διιάδαο.

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 8

Περιοχή/

Μήνας

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Αζήλα 63 79 117,7 154,3

Αγξίλην 63,5 78,3 119,4 148,4

Λακία 59,4 73,1 113,9 150,5

Page 9: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΒΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΛΑΡΙΑ ΥΙΟ

ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

Page 10: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Αξιοποίηση ηλιακήρ ενέπγειαρ

• Η αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γίλεηαη µε δηάθνξνπο ηξόπνπο από ηνπο νπνίνπο θάπνηνη έρνπλ από θαηξό επξύηαηε εµπνξηθήεθκεηάιιεπζε. Γεληθά µπνξνύµε λα πνύξε όηη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο αθνινπζνύµε δύν δξόµνπο:

• Σελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα

• Σελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ζεξµηθήελέξγεηα

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 10

Page 11: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 11

ΗΛΙΑΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ

ΤΣΗΜΑΣΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΑ ΗΛΙΑΚΑ

ΤΣΗΜΑΣΑ

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΗΛΙΑΚΑ

ΤΣΗΜΑΣΑ

Page 12: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Αξιοποίηση ηλιακήρ ενέπγειαρ

• Γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο

• ε ζεξκόηεηα ρξεζηκνπνηνύληαη δύν είδε

ζπζηεκάησλ:

• Σα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήµαηα θαη

• Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήµαηα

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 12

Page 13: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Φωτοβολταϊκοι σςλλέκτερ και

σςστήματα 12v• πιιέθηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ή νινθιεξσκέλα

θσηνβνιηατθά

ζπζηήκαηα ζηα κέηξα ησλ

αλαγθώλ ζαο, από κηα ιάκπα

κέρξη θαη νιόθιεξε εγθαηάζηαζε

θαηνηθίαο θαη πιένλ.

Τπάξρνπλ δηάθνξα κεγέζε

ζπιιεθηώλ, από 5W έσο 100W

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 13

Page 14: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Ηλιακά σςστήματα και

πποϊόντα

• ΗΛΙΑΚΟ ΘΔΡΜΟΙΦΩΝΑ

• Ο νηθνλνκηθόηεξνο θαη πην νηθνινγηθόο ηξόπνο

γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 14

Page 15: χρήσεις ηλιακής ενέργειας τελικό

Ηλιακά σςστήματα και

πποϊόντα

ΗΛΙΑΚΟ ΦΟΥΡΝΟ

• Βξαβεπκέλνο παλεπξσπατθά,

καγεηξεύεη όια ηα θαγεηά θνύξλνπ

θαη θαηζαξόιαο ζε ιίγν πεξηζζόηεξν

ρξόλν απ' όηη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.

Φνξεηόο, ρξεζηκνπνηείηαη άλεηα

ζην ζπίηη θαη ζηελ εμνρή

07/03/2013 2ν ΔΠΑΛ ΑΥΑΡΝΩΝ 15