21 - Σύγκριση δραστικότητας Fe - Cu

of 17 /17
Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 2011 Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ

Embed Size (px)

description

Γουρηισ Στάκθσ –Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ2008 –2011 Εργαςτιριο Φυςικών Επιςτθμών 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ Για να δώςουμε ζνα μικρό παράδειγμα τθσ δραςτικότθτασ Fe –Cu , κα παραςκευάςουμε πρώτα ζνα διάλυμα ζνυδρου CuSO 4 , χρθςιμοποιώντασ τα υλικά και τα όργανα του εργαςτθρίου μασ, όπωσ : Μαγνθτικό αναδευτιρα & Μαγνιτεσ Ποτιρι ηζςθσ 250 ml+ H 2 O

Transcript of 21 - Σύγκριση δραστικότητας Fe - Cu

 • 2008 2011 2

 • Fe Cu , CuSO4, , :

  & 250 ml + H2O

 • . :

  1 1000 ml 250 gr 0,1 1000 ml 25 gr0,1 100 ml 2,5 gr0,1 200 ml 5,0 gr0,28 200 ml 14,0 gr

 • ...

  : &

 • , , ,

 • ,

 • :

  Fe + CuSO4 (aq) FeSO4 (aq) + Cu (s) 2Fe + 3CuSO4 (aq) Fe2(SO4)3 (aq) + 3Cu (s)