11 04 2014

16
Iδιοκτησία: Ι. & Ε. KOYTΣOΛIONTOΥ Ο.Ε. Έτος 57ο - Aρ. φύλλου 16.255 Tιμή 0,60 Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 Γραφεία: Φ. Tζαβέλλα 11 - IΩANNINA 453 33 Tηλ. Kέντρο 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 http://www.proinoslogos.gr email:[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αντί να γιορταστεί ως εκπαι- δευτική κατάκτηση της πόλης των Ιωαννίνων, η απόφαση του Υπουρ- γείου Παιδείας για ίδρυση Πρότυ- που Λυκείου στο οποίο θα μπο- ρούν να φοιτούν μαθητές απ’ όλη την Περιφερειακή Ενότητα, το συ- γκεκριμένο γεγονός έχει μεταβλη- θεί σε μείζον ζήτημα αντιπαράθε- σης, προκαλώντας αντιδράσεις και αρνητική δημοσιότητα. Οι αιτίες γι’ αυτό είναι αρκετές. Από τη μία οι λανθασμένοι χειρι- σμοί του Δήμου Ιωαννιτών που χω- ροθέτησε το Πρότυπο Λύκειο σε λάθος κτίριο στην Ανατολή, σε πε- ριοχή κοντά στη λίμνη όπου υπήρ- χαν κάποτε… μποστάνια. Από την άλλη, πρόβλημα δημιουργεί ο νό- μος που ορίζει ότι για την μετατρο- πή ενός σχολείου σε Πρότυπο α- παιτείται η συναίνεση του συλλό- γου εκπαιδευτικών του σχολείου, καθώς έδωσε το δικαίωμα στο Σύλ- λογο του Λυκείου της Ζωσιμαίας να πει «όχι» στο Πρότυπο, σπρώ- χνοντας το Δήμο σε α- Μετά από μια αρκετά με- γάλη περίοδο απραξίας και α- ναδουλειάς, οι γιορτές του Πά- σχα αναμένεται να αναθερμά- νουν την Γιαννιώτικη αγορά και να δώσουν μια σημαντική ανά- σα στους επαγγελματίες, που ε- ναγωνίως ψάχνουν τρόπους για να κλείσουν… τρύπες. Μέχρι στιγμής πάντως η κί- νηση δεν βρίσκεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, ωστό- σο, όπως δήλωσε χθες στον «Π.Λ.» ο Πρόεδρος του Εμπορι- κού Συλλόγου Ιωαννίνων Γιώρ- γος Νταλαμάγκας, πλήρης εικό- να για το πώς θα πάει η πασχα- λινή αγορά θα έχουμε προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας, όταν και ολοκληρώνονται οι ό- ποιες αγορές των καταναλω- τών. «Σιγά σιγά αρχίζει να ζω- ντανεύει η αγορά λόγω των εορ- τών και πιστεύουμε ότι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα που θα κορυ- φωθεί η ζήτηση, οι έμποροι μπορεί να ξεπεράσουν τα περυ- σινά ταμεία», ανέφε- Το έργο που επιτελείται στην Ήπειρο και ειδικότερα στο Νομό Ιωαννίνων από τις Αστυνομι- κές δυνάμεις, επιβραβεύθηκε από τη νέα, υπό τον Αντιστράτηγο Δ. Τσακνάκη, ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. με την προαγωγή των κατ’ εξοχήν υ- πευθύνων τους: Του Γενικού Αστυ- νομικού Διευθυντή Ηπείρου Κ. Τρομπούκη και του Αστυνομικού Διευθυντή Ιωαννίνων Ανδρέα Πα- πιγκιώτη. Ο κ. Τρο- Γ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ (Πρόεδρος Εμπ. Συλλόγου): Σιγά σιγά αρχίζει να ζωντανεύει η αγορά… Στην Πασχαλινή Γιαννιώτικη αγορά, σύμφωνα με εκτιμήσεις… 15η σελ. Ήδη οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει έρευνες αγοράς για να κά- νουν τα πασχαλινά τους ψώνια σε συμφέρουσες τιμές… Την ώρα που σε όλους τους Δή- μους, κορυφώνο- νται οι διεργασίες για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και αρχίζουν σιγά- σιγά οι ομιλίες των υποψήφιων δημάρ- χων, χθες το ενδια- φέρον στράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η παράταξη του νυν Περιφε- ρειάρχη Αλέκου Καχριμάνη ανακοί- νωσε το σύνολο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ενώ η παράταξη του Γ. Ζάψα τους υποψήφιους Αντιπεριφερειάρχες στις τέσσερις περιφερειακές ενό- τητες. Οι υποψήφιοι Αλ. Καχριμάνη Η παράταξη του νυν Περιφε- ρειάρχη «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη» α- νακοίνωσε τους υποψήφιους της στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαν- νίνων, με μια ολιγόλογη ανακοίνω- ση στην οποία αναφέρεται ότι το ψηφοδέλτιο συγκροτείται από στε- λέχη με μακρά διαδρομή στην Αυ- τοδιοίκηση αλλά και με νέα που διακρίνονται στον ε- Προήχθησαν χθες στις κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος ο Κ. Τρομπούκης Ταξίαρχος ο Ανδρέας Παπιγκιώτης Παραμένουν, εκτός απροόπτου, στις θέσεις τους Πέρα από κάθε προσδοκία ήταν η συμμετο- χή πολιτών στον περσινό πρώτο αγώνα της σειράς «Run Greece» που ξεκίνησε απ’ τα Γιάννενα, κα- θώς συμμετείχαν σ’ αυτόν 1.870 δρομείς. Φέτος ο αγώνας θα γίνει σε έ- να μήνα ακριβώς, την Κυριακή, 11 Μαΐου και οι διοργανωτές έχουν θέσει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο. Να αυξηθούν οι συμμετοχές στις 2.700 δρομείς και να μεταβληθεί η διοργάνωση σε μία πραγματική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού! Εξάλλου και ο φε- Στόχος των διοργανωτών να γίνει… Ο αγώνας «Run Greece» μια μεγάλη γιορτή για τα Γιάννενα Η WIND θα ενισχύσει φέτος τη «Μέριμνα» • Σχεδόν διπλάσιες οι συμμετοχές Περιλαμβάνει έμπειρα αλλά και νέα αυτοδιοικητικά στελέχη Το ψηφοδέλτιο για την Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοίνωσε χθες ο Αλ. Καχριμάνης Τους τέσσερις υπ. αντιπεριφερειάρχες παρουσίασε ο Γ. Ζάψας Τελικά, δεν ήταν και η κα- ταλληλότερη στιγμή, 40 ημέρες πριν τις εκλογές, να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβού- λιο η πρόταση ανταλλαγής του κτιρίου του Επιμελητηρίου Ιωαννί- νων στην οδό Αραβαντινού, με οι- κόπεδο του Δήμου στη Λεωφόρο Νιάρχου. Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμε- νο, το θέμα πυροδότησε την προ- χθεσινοβραδινή συνεδρίαση, ενώ και η παρουσία του ίδιου του Προ- έδρου του Επιμελητηρίου Δημ. Δη- μητρίου, ο οποίος βρέθηκε για να υποστηρίξει το εν λόγω αίτημα, προκάλεσε την αντί- Από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή Γιατί τόση βιασύνη για ανταλλαγή οικοπέδου με κτίριο του Επιμελητηρίου; Το νέο Δημοτ. Συμβούλιο μετά τις εκλογές να αποφασίσει για ένα τόσο σοβαρό θέμα Δεν μπορεί να λειτουργεί στην Ανατολή, λένε οι «Ζωσιμάδες» Το Πρότυπο Λύκειο άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ζωσιμαία ΦΙΛ. ΦΙΛΙΟΣ: Δεν μας άφησαν επιλογή οι καθηγητές… • Ν. ΓΚΟΝΤΑΣ: Να αποκατασταθεί το δίκαιο και ορθό… PEΠOPTAZ ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ Σήμερα το δώρο Πάσχα και τα επιδόματα από τον ΟΑΕΔ στη σελιδα 4 15η σελ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: Tου Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ σελ. 9 15η σελ. ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ: Οι αγορές έδειξαν εμπιστοσύνη στο μέλλον την Ελλάδας σελ. 16 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το κύριο ζήτημα δεν είναι αν το Πρότυπο Λύκειο λειτουργήσει στην παλιά Ζωσιμαία, είπε χθες ο Φ. Φίλιος. Ωστόσο, ο Ν. Γκόντας, οι «Ζωσιμάδες» και ο Αθ. Δάλλας διαφωνούν… Λεπτομέρειες στη σελ. 6 Πρώτη (28,6%) πανελλαδικά στην ανεργία η Ήπειρος τον Ιανουάριο σελ. 16η 6η σελ. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές πλησιάζουν και απο- τελούν μια πρόκληση και μια καλή ευκαιρία για να δια- χειριστούμε την ευθύνη που μας αναλογεί για την τύ- χη του τόπου μας. Γιατί το πώς θα πορευτούμε τα επόμενα πέντε χρόνια θα εξαρτηθεί ως ένα βαθμό και από τα πρόσωπα που θα εκλεγούν από εμάς για να υπηρετήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, δε χωράει καμιά αμφιβολία ότι η ζωή του καθενός χωρι- στά και η συλλογική μας προκοπή επηρεάζεται από τις επιλογές και τις πρακτικές που ακολουθεί ο Δήμος σε πολλά επίπεδα. Πιστεύω, λοιπόν, πως αν ακολουθήσουμε πιστά τη Πρώτα ο τόπος μας!.. Του ΧΑΡΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ, Φιλόλογου, πρ. Δημοτικού Συμβούλου Ιωαννίνων 6η σελ. ΑΠΟΨΕΙΣ 2η σελ. Η ρευστότητα που επικρατούσε στο πολιτικό σκηνι- κό έχει ενταθεί στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καινούργια κόμματα ή κινή- σεις όπως η «Ελιά των 58», το «Ποτάμι» του Σταύρου Θε- οδωράκη, που εμφανίστηκαν ως προσπάθειες για ενότητα στην Κε- ντροαριστερά, φαίνεται να αποτυγχάνουν. Η Αριστερά, Ο πολιτικός «χάρτης» αλλάζει στην Ελλάδα! Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ 14η σελ. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ Παίρνοντας αφορμή από τις «Αναδρομές» του κ. Αντωνίου Βενέτη στον «Πρωινό Λόγο της Δευτέρας» 10-3-2014 και πιο συγκεκριμένα από την αναφορά του στον Εθνικό Ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, θυμήθηκα έναν άλλο μεγάλο Εθνικό Ευεργέτη, τον Χρηστάκη Ζωγράφο από το Κε- στοράτι Αργυροκάστρου. Ήταν σύγχρονος του Γ. Ζαρίφη και πολύ φίλοι. Τους συνέδεε ο πατριωτισμός και τα Ελληνορθό- Δύο πατριώτες που αγωνίστηκαν για τα Ελληνορθόδοξα ιδανικά… Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ 14η σελ. ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΦΩTO «Π.Λ.» 15η σελ. Έρευνα στις τιμές πριν τα ψώνια για το πασχαλινό τραπέζι… ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΥ!

description

newspapers,articles

Transcript of 11 04 2014

Page 1: 11 04 2014

Iδιοκτησία: Ι. & Ε. KOYTΣOΛIONTOΥ Ο.Ε. � Έτος 57ο - Aρ. φύλλου 16.255 � Tιμή 0,60 € � Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Γραφεία: Φ. Tζαβέλλα 11 - IΩANNINA 453 33 � Tηλ. Kέντρο 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 � http://www.proinoslogos.gr � email:[email protected]

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

• Αντί να γιορταστεί ως εκπαι-δευτική κατάκτηση της πόλης τωνΙωαννίνων, η απόφαση του Υπουρ-γείου Παιδείας για ίδρυση Πρότυ-που Λυκείου στο οποίο θα μπο-ρούν να φοιτούν μαθητές απ’ όλη

την Περιφερειακή Ενότητα, το συ-γκεκριμένο γεγονός έχει μεταβλη-θεί σε μείζον ζήτημα αντιπαράθε-σης, προκαλώντας αντιδράσειςκαι αρνητική δημοσιότητα.

Οι αιτίες γι’ αυτό είναι αρκετές.Από τη μία οι λανθασμένοι χειρι-σμοί του Δήμου Ιωαννιτών που χω-

ροθέτησε το Πρότυπο Λύκειο σελάθος κτίριο στην Ανατολή, σε πε-ριοχή κοντά στη λίμνη όπου υπήρ-χαν κάποτε… μποστάνια. Από τηνάλλη, πρόβλημα δημιουργεί ο νό-μος που ορίζει ότι για την μετατρο-πή ενός σχολείου σε Πρότυπο α-παιτείται η συναίνεση του συλλό-γου εκπαιδευτικών του σχολείου,καθώς έδωσε το δικαίωμα στο Σύλ-

λογο του Λυκείου της Ζωσιμαίαςνα πει «όχι» στο Πρότυπο, σπρώ-χνοντας το Δήμο σε α-

• Μετά από μια αρκετά με-γάλη περίοδο απραξίας και α-ναδουλειάς, οι γιορτές του Πά-σχα αναμένεται να αναθερμά-νουν την Γιαννιώτικη αγορά καινα δώσουν μια σημαντική ανά-σα στους επαγγελματίες, που ε-ναγωνίως ψάχνουν τρόπουςγια να κλείσουν… τρύπες.

Μέχρι στιγμής πάντως η κί-νηση δεν βρίσκεται σε ιδιαίτεραικανοποιητικά επίπεδα, ωστό-σο, όπως δήλωσε χθες στον«Π.Λ.» ο Πρόεδρος του Εμπορι-κού Συλλόγου Ιωαννίνων Γιώρ-γος Νταλαμάγκας, πλήρης εικό-

να για το πώς θα πάει η πασχα-λινή αγορά θα έχουμε προς τοτέλος της Μεγάλης Εβδομάδας,όταν και ολοκληρώνονται οι ό-ποιες αγορές των καταναλω-τών. «Σιγά σιγά αρχίζει να ζω-ντανεύει η αγορά λόγω των εορ-τών και πιστεύουμε ότι μέσα στη

Μεγάλη Εβδομάδα που θα κορυ-φωθεί η ζήτηση, οι έμποροιμπορεί να ξεπεράσουν τα περυ-σινά ταμεία», ανέφε-

• Το έργο που επιτελείταιστην Ήπειρο και ειδικότερα στοΝομό Ιωαννίνων από τις Αστυνομι-κές δυνάμεις, επιβραβεύθηκε απότη νέα, υπό τον Αντιστράτηγο Δ.Τσακνάκη, ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. μετην προαγωγή των κατ’ εξοχήν υ-πευθύνων τους: Του Γενικού Αστυ-νομικού Διευθυντή Ηπείρου Κ.Τρομπούκη και του ΑστυνομικούΔιευθυντή Ιωαννίνων Ανδρέα Πα-πιγκιώτη. Ο κ. Τρο-

� Γ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ (Πρόεδρος Εμπ. Συλλόγου):Σιγά σιγά αρχίζει να ζωντανεύει η αγορά…

Στην Πασχαλινή Γιαννιώτικη αγορά, σύμφωνα με εκτιμήσεις…

� 15η σελ.

Ήδη οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει έρευνες αγοράς για να κά-νουν τα πασχαλινά τους ψώνια σε συμφέρουσες τιμές…

• Την ώρα πουσε όλους τους Δή-μους, κορυφώνο-νται οι διεργασίεςγια τη συγκρότησητων ψηφοδελτίωνκαι αρχίζουν σιγά-σιγά οι ομιλίες τωνυποψήφιων δημάρ-χων, χθες το ενδια-φέρον στράφηκεστην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η παράταξη του νυν Περιφε-ρειάρχη Αλέκου Καχριμάνη ανακοί-νωσε το σύνολο των υποψηφίωνπεριφερειακών συμβούλων στηνΠεριφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,

ενώ η παράταξη του Γ. Ζάψα τουςυποψήφιους Αντιπεριφερειάρχεςστις τέσσερις περιφερειακές ενό-τητες.

Οι υποψήφιοι Αλ. ΚαχριμάνηΗ παράταξη του νυν Περιφε-

ρειάρχη «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη» α-νακοίνωσε τους υποψήφιους τηςστην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαν-νίνων, με μια ολιγόλογη ανακοίνω-ση στην οποία αναφέρεται ότι τοψηφοδέλτιο συγκροτείται από στε-λέχη με μακρά διαδρομή στην Αυ-τοδιοίκηση αλλά και με νέα πουδιακρίνονται στον ε-

Προήχθησαν χθες στις κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Υποστράτηγος ο Κ. ΤρομπούκηςΤαξίαρχος ο Ανδρέας Παπιγκιώτης

� Παραμένουν, εκτός απροόπτου, στις θέσεις τους

• Πέρα απόκάθε προσδοκίαήταν η συμμετο-χή πολιτών στονπερσινό πρώτοαγώνα της σειράς«Run Greece»που ξεκίνησε απ’τα Γιάννενα, κα-θώς συμμετείχανσ’ αυτόν 1.870δρομείς.

Φέτος ο αγώνας θα γίνει σε έ-να μήνα ακριβώς, την Κυριακή, 11Μαΐου και οι διοργανωτές έχουνθέσει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο.

Να αυξηθούν οι συμμετοχές στις2.700 δρομείς και να μεταβληθεί ηδιοργάνωση σε μία πραγματικήγιορτή αθλητισμού και πολιτισμού!

Εξάλλου και ο φε-

Στόχος των διοργανωτών να γίνει…

Ο αγώνας «Run Greece» μιαμεγάλη γιορτή για τα Γιάννενα

� Η WIND θα ενισχύσει φέτος τη «Μέριμνα»• Σχεδόν διπλάσιες οι συμμετοχές

Περιλαμβάνει έμπειρα αλλά και νέα αυτοδιοικητικά στελέχη

Το ψηφοδέλτιο για την Π.Ε. Ιωαννίνωνανακοίνωσε χθες ο Αλ. Καχριμάνης

� Τους τέσσερις υπ. αντιπεριφερειάρχες παρουσίασε ο Γ. Ζάψας

• Τελικά, δεν ήταν και η κα-ταλληλότερη στιγμή, 40 ημέρεςπριν τις εκλογές, να έρθει προςσυζήτηση στο Δημοτικό Συμβού-λιο η πρόταση ανταλλαγής τουκτιρίου του Επιμελητηρίου Ιωαννί-νων στην οδό Αραβαντινού, με οι-κόπεδο του Δήμου στη ΛεωφόροΝιάρχου.

Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμε-νο, το θέμα πυροδότησε την προ-χθεσινοβραδινή συνεδρίαση, ενώκαι η παρουσία του ίδιου του Προ-έδρου του Επιμελητηρίου Δημ. Δη-μητρίου, ο οποίος βρέθηκε για ναυποστηρίξει το εν λόγω αίτημα,προκάλεσε την αντί-

Από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή

Γιατί τόση βιασύνη για ανταλλαγήοικοπέδου με κτίριο του Επιμελητηρίου;

Το νέο Δημοτ. Συμβούλιο μετά τις εκλογέςνα αποφασίσει για ένα τόσο σοβαρό θέμα

Δεν μπορεί να λειτουργεί στην Ανατολή, λένε οι «Ζωσιμάδες»

Το Πρότυπο Λύκειο άρρηκτασυνδεδεμένο με την Ζωσιμαία ΦΙΛ. ΦΙΛΙΟΣ: Δεν μας άφησαν επιλογή οι καθηγητές…• Ν. ΓΚΟΝΤΑΣ: Να αποκατασταθεί το δίκαιο και ορθό…

P E Π O P T A Z

ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ

Σήμερα το δώρο Πάσχακαι τα επιδόματα

από τον ΟΑΕΔ� στη σελιδα 4

� 15η σελ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:

Tου Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ � σελ. 9

� 15η σελ.

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ: Οι αγορέςέδειξαν εμπιστοσύνη στο

μέλλον την Ελλάδαςσελ. 16

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΡ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Το κύριο ζήτημα δεν είναι αν το Πρότυπο Λύκειο λειτουργήσειστην παλιά Ζωσιμαία, είπε χθες ο Φ. Φίλιος. Ωστόσο, ο Ν. Γκόντας,

οι «Ζωσιμάδες» και ο Αθ. Δάλλας διαφωνούν…

Λεπτομέρειες στη σελ. 6

Πρώτη (28,6%) πανελλαδικά στηνανεργία η Ήπειρος τον Ιανουάριο

σελ. 16η

� 6η σελ.

� Οι αυτοδιοικητικές εκλογές πλησιάζουν και απο-τελούν μια πρόκληση και μια καλή ευκαιρία για να δια-χειριστούμε την ευθύνη που μας αναλογεί για την τύ-χη του τόπου μας. Γιατί το πώς θα πορευτούμε τα επόμενα πέντεχρόνια θα εξαρτηθεί ως ένα βαθμό και από τα πρόσωπα που θαεκλεγούν από εμάς για να υπηρετήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση.Άλλωστε, δε χωράει καμιά αμφιβολία ότι η ζωή του καθενός χωρι-στά και η συλλογική μας προκοπή επηρεάζεται από τις επιλογέςκαι τις πρακτικές που ακολουθεί ο Δήμος σε πολλά επίπεδα.

Πιστεύω, λοιπόν, πως αν ακολουθήσουμε πιστά τη

Πρώτα ο τόπος μας!..� Του ΧΑΡΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ, Φιλόλογου,

πρ. Δημοτικού Συμβούλου Ιωαννίνων

� 6η σελ.

ΑΠΟΨΕΙΣ

� 2η σελ.

� Η ρευστότητα που επικρατούσε στο πολιτικό σκηνι-κό έχει ενταθεί στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές και τιςαυτοδιοικητικές εκλογές. Καινούργια κόμματα ή κινή-σεις όπως η «Ελιά των 58», το «Ποτάμι» του Σταύρου Θε-οδωράκη, που εμφανίστηκαν ως προσπάθειες για ενότητα στην Κε-ντροαριστερά, φαίνεται να αποτυγχάνουν. Η Αριστερά,

Ο πολιτικός «χάρτης»αλλάζει στην Ελλάδα!

� Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ

� 14η σελ.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

� Παίρνοντας αφορμή από τις «Αναδρομές» του κ.Αντωνίου Βενέτη στον «Πρωινό Λόγο της Δευτέρας»10-3-2014 και πιο συγκεκριμένα από την αναφορά τουστον Εθνικό Ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, θυμήθηκα ένανάλλο μεγάλο Εθνικό Ευεργέτη, τον Χρηστάκη Ζωγράφο από το Κε-στοράτι Αργυροκάστρου. Ήταν σύγχρονος του Γ. Ζαρίφη και πολύφίλοι. Τους συνέδεε ο πατριωτισμός και τα Ελληνορθό-

Δύο πατριώτες που αγωνίστηκανγια τα Ελληνορθόδοξα ιδανικά…

� Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ

� 14η σελ.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

ΦΩTO «Π.Λ.»

� 15η σελ.

�� Έρευνα στις τιμές πριν τα ψώνια για το πασχαλινό τραπέζι…

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΥ!‘

Page 2: 11 04 2014

� Eκδηλώσεις � Γεγονότα � Eκδηλώσεις � ΓεγονόταKAI AΛΛA ΠOY ENΔIAΦEPOYN

Σελ. 2η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

• Μαθήματα και τη Μεγάλη Εβδομάδα αποφάσισε το ΥπουργείοΠαιδείας για όσους μαθητές είχαν προχωρήσει το Φθινόπωρο σε κα-ταλήψεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί την αντίδραση του Συλλόγου Γο-νέων και Κηδεμόνων Μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Ιωανίνων, οοποίος χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την τακτική του Υπουργείου.

«Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να μιλάνε για χαμένες ώρες λόγω αγω-νιστικών κινητοποιήσεων, όταν την ίδια στιγμή στις προθέσεις του Υπουρ-γείου ήταν ή είναι η υλοποίηση του προγράμματος “λευκών εβδομάδων”και η ενισχυτική διδασκαλία δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα», κα-ταλήγει ο Σύλλογος.

Διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Λυκείου

Μαθήματα και τη ΜεγάληΕβδομάδα για τους καταληψίες

• Τα Περιφερειακά ΤμήματαΕ.Ε.Σ. Ιωαννίνων, Άρτας και Αγρι-νίου θα επισκεφθεί ο Πρόεδροςτου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρούκαι του Κοινωφελούς Ιδρύματος«Ερρίκος Ντυνάν» ΓρηγόριοςΦιλ. Κωσταράς, Ομ. Καθηγητήςτης Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνι-κού Καποδιστριακού Πανεπιστημί-ου Αθηνών αύριο, Σάββατο καιώρα 11 π.μ., στο πλαίσιο προ-γραμματισμένων επισκέψεων με-λών της Διοίκησης στα Περιφερει-ακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ. που δρα-στηριοποιούνται σε όλη την ελλη-νική επικράτεια, με σκοπό τη σύ-σφιξη των σχέσεων μεταξύ τηςΚεντρικής Διοίκησης και της Περι-φέρειας.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψε-ων αυτών, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.θα έχει την ευκαιρία να συναντη-θεί με τους επικεφαλής, το προ-σωπικό και τους εθελοντές τωναντίστοιχων Τμημάτων, προκειμέ-νου να ενημερωθεί για το πλούσιοανθρωπιστικό έργο που οι ίδιοι

προσφέρουν στις τοπικές κοινω-νίες, αλλά και να επεξεργαστούναπό κοινού τρόπους για την πε-ραιτέρω αναβάθμιση των παρεχο-μένων κοινωφελών υπηρεσιών.

Αύριο το πρωί

Ο Πρόεδρος Ερυθρού Σταυρούεπισκέπτεται Γιάννενα - Άρτα

• Εφτακόσιες δωροε-πιταγές, αξίας 20 ευρώ ηκαθεμία, παρέδωσε αντι-προσωπεία διευθυντικώνστελεχών των πολυκατα-στημάτων «ΑΒ Βασιλόπου-λος» στον Δήμαρχο Ιωαννί-νων και τον Πρόεδρο τουΟΚΠΑΠΑ (φωτό), προκει-μένου να ενισχυθούν οικο-γένειες που αντιμετωπίζουν σο-βαρά οικονομικά προβλήματα.

Ο Φ. Φίλιος ευχαρίστησε γιατην προσφορά σημειώνοντας ότι οιδωροεπιταγές θα διατεθούν απότον ΟΚΠΑΠΑ σε αντίστοιχες οικο-γένειες προκειμένου να επιλέξουνοι ίδιες, τα προϊόντα που χρειάζο-νται εν όψει και των εορτών τουΠάσχα.

«Η κοινωνία μας έχει ευαισθη-τοποιηθεί ιδιαίτερα και με κάθε ευ-καιρία δείχνει την αλληλεγγύη τηςαλλά και την δύναμη της αλληλεγ-γύης. Ευχαριστούμε το πολυκατά-στημα για την προσφορά του κι ελ-πίζουμε το παράδειγμά τους ναακολουθήσουν κι άλλες επιχειρή-σεις της περιοχής», σημείωσε ο κ.Φίλιος.

Για ενίσχυση άπορων οικογενειών

Δωροεπιταγές παρέδωσε χθεςο «Βασιλόπουλος» στο Δήμο Ιωαννιτών

Από τοαστυνοµικό δελτίο

Τρεις συλλήψεις για μεταφοράΑλβανών λαθρομεταναστών

• Τρία άτομα για διακίνηση τεσσάρων λαθρομεταναστών συνελή-φθησαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις από αστυνομικούς στο ΝομόΙωαννίνων. Στη διασταύρωση Δελβινακίου, συνελήφθη 43χρονος Αλβανόςνα μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας 35χρονη ομοεθνή του που στε-ρούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής. Η γυναίκα μάλιστα«φορτώθηκε» και με επιπλέον κατηγορίες καθώς κατά τον έλεγχο επέδει-ξε διαβατήριο που έφερε πλαστές σφραγίδες. Στην πόλη των Ιωαννίνων,συνελήφθησαν δύο Αλβανοί, ηλικίας 34 και 21 χρόνων αντίστοιχα, καθώςμε το αυτοκίνητο του πρώτου μετέφεραν τρεις ομοεθνείς του λαθρομε-τανάστες, ηλικίας 54, 27 και 28 χρόνων αντίστοιχα.

Δύο συλλήψεις για χρέη στο Δημόσιο• Στη σύλληψη δύο ατόμων για χρέη προς το Δημόσιο προέβη η

Αστυνομία στα Γιάννενα. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 35χρονη γιαχρέη από μη απόδοση ΦΠΑ που ανέρχονται στο ποσό των 110.184,88 ευ-ρώ. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη 51χρονος στον Κατσικά για κα-θυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο που ανέρχονται στο ποσότων 133.035,07 ευρώ.

• Στη Ζίτσα θα μιλήσει αύριο βράδυ (8μ.μ.) ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημή-τρης Κουτσούμπας, που επισκέπτεται ταΓιάννενα για δεύτερη φορά σε σύντομο χρονι-κό διάστημα. Η ομιλία του, «συμπίπτει» με τηνανακοίνωση των υποψηφίων ευρωβουλευτώντου ΚΚΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται και οΠρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ιωαννί-νων Νίκος Έξαρχος.

Υποψήφιος ευρωβουλευτής ο Ν. Έξαρχος…

Ομιλία στη Ζίτσα του Γ.Γ.του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα

• Το Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδων, επισκέφθηκε χθεςτο πρωί, η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος τηςπαράταξης «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου» τουΑλέκου Καχριμάνη, κα Νατάσσα Τύρου – Ούζα.Στη συνάντηση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο καιτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταδίου γιατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ πρωτίστωςτης επισημάνθηκε η μέγιστη ανάγκη δραστηριοποίη-σης των αρμοδίων φορέων για την καλύτερη λει-τουργία των εγκαταστάσεων.

Η κα Νατάσσα Τύρου – Ούζα δεσμεύτηκε πως, εφόσον εκλεγεί Περι-φερειακή Σύμβουλος, οι ενέργειές της θα είναι άμεσες για την προσπά-θεια υλοποίησης αυτών των αναγκών.

Στο Στάδιο Ζωσιμάδωνχθες η Νατάσα Τύρου – Ούζα

• Με ανακοίνωσή της η Περι-φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθ-μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης Ηπείρου ευχαριστεί τασχολεία και τους μαθητές που πα-ρευρέθηκαν στην εκδήλωση πουπραγματοποιήθηκε την περασμένηΤετάρτη προς τιμή του Γιαννιώτη

καλλιτέχνη Β. Καζάκου. Επίσης ευ-χαριστεί ιδιαίτερα τον γλύπτη καιομότιμο καθηγητή του Πανεπιστη-μίου Ιωαννίνων κ. Θεόδωρο Παπα-γιάννη, καθώς και όλους τους ομι-λητές για την ουσιαστική προσέγ-γισε και ανάδειξη του έργου του Β.Καζάκου.

Ευχαριστήριο ΠεριφερειακήςΔιεύθυνσης Εκπαίδευσης

• Στο πλαίσιο της συνεχιζόμε-νης δράσης του Δικτύου Κοινωνι-κής Αλληλεγγύης της ΠεριφέρειαςΗπείρου, την Μ. Τετάρτη, 16 Απρι-λίου (από τις 10:00 έως τις 14:00),θα πραγματοποιηθεί συλ-λογή φαρμάκων και φαρ-μακευτικού υλικού στηνΠ.Ε. Θεσπρωτίας, στηνπόλη της Ηγουμενίτσας(στην πλατεία Δημαρχεί-ου) με την συνεργασία του Ερασι-τέχνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, της φαρμα-κευτικής Εταιρείας HELP και του

ΣΚΑΪ (χορηγός επικοινωνίας).Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέ-

χεια της δράσης που ξεκίνησε ηΠεριφέρεια Ηπείρου στην Π.Ε. Ιω-αννίνων, ενώ ανάλογες πρωτοβου-

λίες θα ακολουθήσουν καιστις άλλες ΠεριφερειακέςΕνότητες.Τα φάρμακα που θα συ-γκεντρωθούν, θα διατε-θούν στα Ιδρύματα Ηλι-

κιωμένων και ΑΜΕΑ της Περιφέρει-ας Ηπείρου καθώς και στα Κοινωνι-κά Φαρμακεία.

Συλλογή φαρμάκων από τηνΠεριφέρεια στην Ηγουμενίτσα

• Με ανακοίνωσή τους οι απο-λυμένοι της πρώην ΕΡΑ Ιωαννίνων,Εύα Χατζηπαυλή, Άννα Κωσταδή-μα, Ελένη Στεργιοπούλου, Βαρβά-ρα Μάντζιου, Αγγελική Παππά, Πα-ναγιώτης Τζόκας, Κώστας Σολω-μός, Σωτήρης Αργύρης, ευχαρι-

στούν όλους τους «αλληλέγγυουςκαι αλληλέγγυες» που συμμετέ-χουν στο πρόγραμμα του Σταθμού.

Ευχαριστήριο απολυμένων προς τους«αλληλέγγυους» της πρ. ΕΡΑ Ιωαννίνων

• Στο πλαίσιο των κοινωνικώνδράσεων του Τοπικού Συμβουλί-ου Νέων του Δήμου Ζίτσας, αντι-προσωπεία του επισκέφθηκεχθες την Στέγη Αυτιστικών Ατό-μων «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ» στη Ζίτσα Ιω-αννίνων. Σκοπός της επίσκεψης,όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-κοίνωση (την υπογράφει η πρόε-δρος Γιάννα Γεωργούλη) ήταν η

επαφή με τα 12 άτομα που φιλο-ξενούνται στη Στέγη.

Η αντιπροσωπεία ενημερώθη-κε από τους υπευθύνους για τιςανάγκες που αντιμετωπίζει η Στέγηκαι πρόσφερε είδη πρώτης ανά-γκης για την κάλυψη αναγκών τηςΣτέγης, καθώς και γλυκίσματα καιπασχαλινές λαμπάδες στα παιδιάενόψει των γιορτών του Πάσχα.

Στην Στέγη «Ελένη Γύρα» τοΤοπικό Συμβούλιο Νέων Ζίτσας

Διανομή υλικού απότο ΚΕΘΕΑ Ήπειρος

• Έντυπο υλικό για την ευαι-σθητοποίηση του κοινού θα δια-νείμει τη Μεγάλη Εβδομάδα σεΓιάννενα, Άρτα και Ηγουμενίτσαο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑΉπειρος.

Στα Γιάννενα η διανομή θα γί-νει τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγά-λη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη,μπροστά από το κτίριο της Περι-φέρειας Ηπείρου τα πρωινά απόώρα 10.30 μέχρι μία το μεσημέρικαι τα απογεύματα από τις 6.30μέχρι τις 9.00. Στις άλλες δύο πό-λεις η διανομή υλικού θα γίνει τοπρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

• Με ερώτησή τους προςτον Υπουργό Παιδείας καιΘρησκευμάτων, ο βουλευτήςΙωαννίνων Χρήστος Μαντάςκαι εννιά ακόμα βουλευτέςτου ΣΥΡΙΖΑ, θέτουν ζήτημαλειτουργίας του Πανεπιστη-μίου Ιωαννίνων, εξαιτίας τηςδιαθεσιμότητας που έχουντεθεί 48 υπάλληλοί του.

Οι βουλευτές, κάνουν λόγογια «κρίσιμη κατάσταση» στηνοποία έχει περιέλθει το Πανεπιστή-μιο, σημειώνοντας ότι παρά τη σα-φή τοποθέτηση της Συγκλήτου τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων πως δενυπάρχει πλεονάζον προσωπικό,στις 24 Μαΐου εκπνέει το διάστηματων 8 μηνών, για τους εργαζόμε-νους που τέθηκαν σε διαθεσιμότη-τα. Όπως υποστηρίζουν οι ερωτώ-

ντες βουλευτές, η κατάσταση πα-ραμένει απολύτως ασαφής, καθώςείναι τουλάχιστον αμφίβολο ανισχύει και υπό ποιες προϋποθέσειςη λεγόμενη ενδοϊδρυματκή κινητι-κότητα και αν προκύπτουν πράγ-ματι κενές θέσεις, καθώς φαίνεταιότι καταργούνται οι οργανικές θέ-σεις των ΙΔΑΧ που έκαναν αίτησηγια ΕΕΔΙΠ.

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ…

Τελειώνει ο χρόνος διαθεσιμότηταςτων 48 υπαλλήλων του Πανεπιστημίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ• Το μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ιατρού Μικροβιολόγου Πα-

ναγιώτη Μ. Μιχαηλίδη διακόπτει τη λειτουργία του λόγω εντάξε-ως του ιατρού στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

Ο Ιατρός ευχαριστεί όλους όσους τον τίμησαν και τον υποστή-ριξαν τα είκοσι χρόνια λειτουργίας του Ιατρείου.

Θα εξακολουθήσει από τη νέα του θέση στην Πρωτοβάθμιαφροντίδα Υγείας να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο με τις ίδιες αρ-χές και αξίες που πρεσβεύει με σεβασμό πάντα στον άνθρωπο.

Παναγιώτης Μ. ΜιχαηλίδηςΙατρός Μικροβιολόγος

• Ερώτηση αναφο-ρικά με την προστασίατων μικροεπαγγελμα-τιών που δραστηριο-ποιούνται σε ΔημοτικάΔιαμερίσματα κάτωτων 2000 κατοίκων καιείναι ασφαλισμένοιστον Ο.Γ.Α. κατέθεσανχθες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με-ταξύ των οποίων και ο βουλευ-τής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ.Μιχάλης Κασσής.

Στην ερώτηση ζητείται απότον Υπουργό να αντιμετωπι-στούν τα προβλήματα πουέχουν δημιουργηθεί και να προ-στατεύσει τους ασφαλισμένους

στον Ο.Γ.Α. μικροε-παγγελματίες πουδραστηριοποιούνταισε Δημοτικά Διαμερί-σματα με κατοίκουςλιγότερους των2000, σύμφωνα μετο πνεύμα των Νό-μων 3050/2002 και

3846/2010 του ΠΑΣΟΚ, που δη-μιούργησαν ένα ευνοϊκότεροπλαίσιο ασφάλισης για τους μι-κροεπαγγελματίες που είναιεγκατεστημένοι σε Κοινότητες -Δημοτικά Διαμερίσματα με πλη-θυσμό μέχρι 2000 κατοίκους καισε νησιά πληθυσμό κάτω των3100 κατοίκων.

Μεταξύ αυτών και ο Μ. Κασσής

Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατους μικροεπαγγελματίες των χωριών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ• Η Στέγη Αυτιστικών Ατό-

μων «Ελένη Γύρα» ευχαριστείθερμά:

– Το Τοπικό Συμβούλιο Νέ-ων Δήμου Ζίτσας για την ευ-γενική προσφορά σε είδη κα-θαρισμού, που πραγματοποί-ησε κατά την επίσκεψή τουστη Στέγη, την Πέμπτη 10-4-2014.

– Την κα Ασπασία Φωλλίδη,για τη χρηματική προσφοράπου κατέθεσε εις μνήμη Αικα-τερίνης Πετροπούλου.

• Την ταινία του Ακίρα Κου-ροσάβα, «Όνειρα» παρουσιάζουνοι Κυριακές στο πανί, μεθαύριο,Κυριακή και ώρα 8.30 μ.μ. στονΠολιτιστικό Πολυχώρο ΔημήτρηςΧατζής. Η διάρκεια της ταινίας εί-ναι 119 λεπτά. Η είσοδος για τοκοινό είναι ελεύθερη.

Κυριακές στο πανί

Ακίρα Κουροσάβα,στα Παλιά Σφαγεία

δραση όχι μόνοσυμβούλων της α-

ντιπολίτευσης, αλλά και μερίδας ε-μπόρων που αμφισβήτησαν ανοι-χτά το αίτημα του Επιμελητηρίου,δηλώνοντας ότι η απόφαση δενπάρθηκε ομόφωνα.

Λάθος στιγμή…Στην προκειμένη περίπτωση

πάντως, ανεξάρτητα για την ορθό-τητα ή μη του συγκεκριμένου αιτή-ματος, η περίοδος που αποφασί-στηκε να συζητηθεί είναι εντελώςάκαιρη, αφού πολλοί – και δίκαια –μπορεί να το χαρακτηρίσουν ωςπροεκλογικό ρουσφέτι, με αποτέ-λεσμα να χάνεται η αξιοπιστία καιτο όποιο πιθανό δίκαιο του αιτή-ματος. Εύλογα λοιπόν αναρωτιό-νταν δημοτικοί σύμβουλοι της Αντι-πολίτευσης στο Δήμο, αν ήταν τό-σο… επείγον το σοβαρότατο αυτόθέμα να συζητηθεί μέσα σ’ ένα τό-σο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, λί-γες μέρες πριν τις εκλογές.

Από την άλλη, πολλοί ήταν κι ε-κείνοι που συνδύασαν και την επί-σκεψη του επικεφαλής της «Ενότη-τας Πολιτών» Θωμά Μπέγκα την ί-δια μέρα στο Επιμελητήριο, αφούβεβαίως αυτή είχε ματαιωθεί μιαφορά, λόγω της απεργίας των δη-μοσιογράφων!..

Βεβιασμένα…Σωστά λοιπόν ο σύμβουλος

της Λαϊκής Συσπείρωσης ΤάκηςΤασιούλας ζήτησε να υπάρξει ει-σήγηση και να συζητηθεί το θέμασε επόμενη συνεδρίαση, αφού α-ποδείχτηκε ότι όλα έγιναν πρόχει-ρα και βεβιασμένα.

Για λάθος χρονική στιγμή έκα-νε λόγο και ο επικεφαλής της μεί-ζονος Αντιπολίτευσης Νίκος Γκό-ντας, χαρακτηρίζοντας το αίτημα«ύποπτο», γι’ αυτό και ζήτησε να α-ναβληθεί το θέμα γιατί δεν υπάρχειεκτίμηση από υπηρεσίες.

Μετά από μία μαραθώνια συζή-τηση και πολλές αντεγκλήσεις, τοΔημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειο-ψηφία αποφάσισε να δώσει το«πράσινο φως», ώστε να ξεκινήσειη διερεύνηση της δυνατότητας α-

νταλλαγής του ακινήτου του Επιμε-λητηρίου με οικόπεδο του Δήμου.

Χθες πάντως η Ενότητα Πολι-τών, υπό τον Θ. Μπέγκα πλέον, μεανακοίνωσή της επιτέθηκε στην«Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπο-ρία» του Ν. Γκόντα, κάνοντας λόγο,ότι δήθεν η στάση της παράταξηςεμποδίζει τις επενδύσεις από δη-μόσιο φορέα.

� � �• Όπως και να το δει κανείς το

ζήτημα και επειδή οι καιροί είναι…πονηροί, καλό θα ήταν να αποφεύ-γονται κινήσεις τέτοιες που μπο-ρούν εύκολα να πυροδοτήσουν τοπροεκλογικό κλίμα, όταν μάλισταπρόκειται για αποφάσεις, για τις ο-ποίες δεν πιέζει ο χρόνος. Το αν θαανταλλαχθεί ή όχι το κτίριο τουΕπιμελητηρίου με μια δημοτική έ-κταση, μπορεί να περιμένει ένανμήνα και ας ασχοληθεί το νέο Δη-μοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγείσε λίγες εβδομάδες. Η απερχόμε-νη Δημοτ. Αρχή ας ασχοληθεί γιαπαράδειγμα με θέματα της καθη-μερινότητας ή και με την ανεργία,για την οποία και πάλι προχθές υ-πήρξαν αντεγκλήσεις.

Χθες πάντως με ανακοίνωσήτους το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλ-λήλων και Εμποροϋπαλλήλων καιτο Συνδικάτο Οικοδόμων, που συμ-μετείχαν στο προχθεσινοβραδινόΔημοτ. Συμβούλιο, άσκησαν σκλη-ρή κριτική σε Φίλιο, Μπέγκα καιΓκόντα, αναφέροντας ότι «για μιαακόμα φορά γύρισαν την πλάτηστους ανέργους», χωρίς να απα-ντούν στα ερωτήματα που τίθενται.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθη-κε και η χθεσινή ανακοίνωση του υ-ποψήφιου δημάρχου της ΛαϊκήςΣυσπείρωσης Τάκη Τασιούλα, τονί-ζοντας μεταξύ άλλων ότι «οι τοπο-θετήσεις των εκπροσώπων της ΝΔ,ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ στο Δημοτι-κό Συμβούλιο για το θέμα της ανερ-γίας ήταν προσβολή για τους α-νέργους της πόλης μας. Με υπερο-ψία αντιμετώπισαν τα αιτήματα τωνσωματείων για τα άμεσα μέτρα α-νακούφισης που μπορεί να πάρει οΔήμος για τους ανέργους μπροστάκαι στις γιορτές του Πάσχα…».

� από 1η σελ.

Γιατί τόση βιασύνη για ανταλλαγήοικοπέδου με κτίριο του Επιμελητηρίου;

Page 3: 11 04 2014

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 3ηΠαρασκευή 21 Μαρτίου 2014

� Μας εντυπωσίασε η συνέντευξη του εκ των υποψηφίων Δημάρ-χων Ιωαννίνων Άρη Μπαρτζώκα που παραχώρησε την 4/4 στον δημο-σιογράφο Κ. Κυρίτση από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΒΗΜΑ».

Με συγκροτημένο λόγο, συγκεκριμένεςτοποθετήσεις, σαφείς απαντήσεις, χωρίς ξύλι-νη γλώσσα, παρ’ ότι για πρώτη φορά συμμετέ-χει στις δημοτικές εκλογές, έδειξε πως γνώρι-ζε τα προβλήματα της πόλης και του περιγύ-ρου της με εκπλήττουσα σαφήνεια.

Παράλληλα, είχε να προτείνει πρακτικές,σαφείς, πρωτοποριακές και εφαρμόσιμες λύ-σεις τους, μη παραγνωρίζοντας τον επηρεα-σμό τους από τον οικονομικό παράγοντα.

Χωρίς διάθεση μεροληψίας μπορούμε ναπούμε πως η όποια παρουσία του Άρη Μπαρ-τζώκα στα δημοτικά πράγματα της πόλης, μπορεί να αποβεί θετική καιχρήσιμη.

� Γιατί κρατούσε μυστικό το βίντεο με τον Μπαλτάκο ο Κασιδιάρηςκαι δεν το απεκάλυπτε γρηγορότερα, ώστε να συμβάλει και στην απο-φυλάκιση του Μιχαλολιάκου;

Η απάντηση δεν φαίνεται δύσκολη.Ο Κασιδιάρης γνώριζε ότι ο Μιχαλολιάκος δεν θα αποφυλακιζόταν,

ακόμη κι αν το κοινολογούσε. Αντίθετα, όσο καθυστερούσε την αποκά-λυψη, τόσο και πιο πολλές ήταν οι πιθανότητες να αποσπάσει περισσό-τερα ή και να απέσπασε από τον Μπαλτάκο και ποιος ξέρει, από πόσουςάλλους λαλίστατους θα προκύψουν ίσως στο μέλλον.

Βέβαια τέτοιες καταγραφές κρίθηκαν παράνομες.Όμως για την κοινή γνώμη αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Για ε-

κείνη, το αν θα τιμωρηθεί ή όχι ο Κασιδιάρης έρχεται σε δεύτερη μοίρα.Πρωτίστως την ενδιαφέρει, αν το περιεχόμενό τους θα είναι αληθινό.

� Για κανένα λόγο δεν δικαιολογούμε την κακοποίηση που κατέλη-ξε στο θάνατο του εγκληματία Αλβανού Ιλία Καρέλι στις φυλακές, απότους όποιους θα κρίνει ένοχους η ελληνική δικαιοσύνη. ήταν μια απάν-

θρωπη και άνανδρη πράξη.Αλλά και δεν συμμεριζόμαστετην ευαισθησία του πρώηνπρωθυπουργού της ΑλβανίαςΣαλί Μπερίσα, που χαρακτηρί-ζει το θάνατο του Καρέλι «στυ-γερό κρατικό έγκλημα».Όμως δεν τον ακούσαμε ποτένα δείχνει την ίδια ευαισθησίαγια τους εκατοντάδες στυγε-ρούς εγκληματίες που εξέθρε-

ψε στη χώρα του και που διέπραξαν και διαπράττουν τόσα και τόσα ε-γκλήματα στην Ελλάδα.

Αντί να μας σείει το δάχτυλο, είναι προτιμότερο να σιωπά. Οι ελλη-νικές φυλακές είναι γεμάτες από σκληρούς εγκληματίες συμπατριώτεςτου.

� Του φάνηκε εύκολος ο αγώνας στα Γιάννενα και δεν φρόντισεαυτή τη φορά να φέρει μαζί του και τον διαιτητή του.

Έτσι άρπαξε στα γρήγορα δύο μπαλάκια από τον ΠΑΣ και επανέ-καμψε στην πρωτεύουσα!

Τον περιμένει τώρα η Τούμπα. Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι δυ-σκολότερα. θα βρει τάχα τόσο τολμηρό διαιτητή; Πού ξέρεις; Από τονΟλυμπιακό όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς, φτάνει να βρίσκεται ε-ντός της επικρατείας.

� Μέχρι πριν, για μας τουλάχιστον, το όνομα Φαήλος Κρανιδιώτηςμας ήταν αδιάφορο. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη, μας έκανε.

Μας κίνησε το ενδιαφέρον, όταν πληροφο-ρηθήκαμε, ότι ο εν λόγω, αν και προοριζόταννα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ.,αναγκάστηκε - εκόντως; ακόντως; - να αποχω-ρήση από το ψηφοδέλτιο και να διευκολύνει ταπράγματα, γιατί δεν ήταν αρεστός σε στελέχητου... ΠΑΣΟΚ και στις διαθέσεις του... ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε την «απρονοησία. να εκστομίσει κάτιεθνικά παλιόλογα, που οι αντιδρώντες τα χα-ρακτήρισαν, κατά το σύνηθες, φασιστικά, ρα-τσιστικά και τα τοιαύτα.

Και αμ έπος, αμ έργον, η Ν.Δ. έσπευσε νασυμμορφωθεί.

Δεν της μένει συνεπώς για το μέλλον, κάθεφορά που θα πρόκειται να καταρτίσει τους ε-κλογικούς συνδυασμούς της ή να αναδεικνύει τα στελέχη της ή να δια-μορφώνει την ιδεολογία της, να συγκαλεί πρώτα διακομματική επιτροπήκαι να ασπάζεται τις αποφάσεις της!

[email protected]

Οι λόγοι του ήταν αυθάδεις

Επιπόλαιος ο Ολυμπιακός

Με δυο μέτρα και δυο σταθμά

Αλλού είναι το ζουμί

Από μια συνέντευξη του Άρη Μπαρτζώκα

� Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΥΡΑ

Χαμός στη Ζυγομάλλη!� Στον πεζόδρομο της Παπαδοπούλου και της Παπάζογλου συ-

χνά βλέπει κανείς κλήσεις με πρόστιμα στα παρμπρίζ των Ι.Χ. πουπαρκάρουν παράνομα (φωτό)! Τώρα λοιπόν είναι καιρός η Τροχαία

να την… στήσει και στον ακόμα πιο καινούριο πεζόδρομο της Ζυγο-μάλλη, όπου γίνεται χαμός. Όποιος θέλει παρκάρει σ’ αυτόν το όχη-μά του, ενώ μηχανάκια τον διασχίζουν διαρκώς με ιλιγγιώδεις ταχύ-τητες, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα των πεζών! Χωρίς πρό-στιμα δεν συμμορφωνόμαστε, οπότε…

Κ.Α.

Δεν θα είναι υποψήφιος!� Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια

δεν θα είναι υποψήφιος στο Δήμο Ιωαννιτώνκάποιος Γκλίναβος! Σήμερα δημοτικός σύμ-βουλος με την «Ενότητα Πολιτών» είναι, ωςγνωστόν, ο Θωμάς Γκλίναβος, γιος του πρώηνΔημάρχου, ο οποίος όμως δεν προτίθεται ναείναι εκ νέου υποψήφιος με τον Θωμά Μπέ-γκα! Όπως ανέφερε στη στήλη, εκτός εκλογώντων κρατούν υποχρεώσεις και λόγοι επαγγελ-ματικοί, όχι κάτι άλλο. Όπως και να’ χει, μπαί-νει κι αυτός στη λίστα των αποχωρούντων της«Ενότητας»…

Κ.Α.

Ηθική κατρακύλα…� Η ηθική κατρακύλα δεν φαίνεται να έ-

χει όρια. Γι’ αυτό χρειάζεται άμεσα νέοςπνευματικός προσανατολισμός στην κοινω-νία. Άφωνοι μείναμε, διαβάζοντας δελτίοτύπου της αστυνομίας. «Αλλοδαπή συνο-δευόμενη από τα δύο ανήλικα παιδιά της, συνελήφθη επ’ αυτοφώρωγιατί πούλησε τρία «φιξάκια» ηρωίνης, συνολικού βάρους 1,1 γραμ-μαρίων. Επιπλέον, από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψεότι χρησιμοποιούσε στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τις παρά-νομες συναλλαγές της, τα δύο ανήλικα παιδιά της».

Η.Μ.

Ανισότητες…� Μήνυση υπέβαλε η Ραχήλ Μακρή εναντίον δημοσιογράφου και

αμέσως κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία! Η δημοσιογράφος συνε-λήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα! Την άρση της ασυλίαςτου κ. Καμμένου ζήτησε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε προ-κειμένου να του υποβάλει μήνυση,αλλά η κ. Μακρή καταψήφισε τηνάρση ασυλίας του αρχηγού της. Καιεμείς ρωτάμε! Όταν υψώνουν τέ-τοια τείχη διακρίσεων ανάμεσα

στους πολιτικούς και τους πο-λίτες τότε να μη δυσανασχε-τούν για όσα ακούν σε βάροςτους. Δεν μπορεί οι 300 τηςΒουλής να κάνουν ό,τι θέλουνκαι να μη διώκονται όπως όλοιοι άλλοι πολίτες. Κάποτε ηΒουλή πλήρωσε και πρόστιμοστην Ε.Ε γι αυτό το λόγο. Δη-λαδή, εμείς οι φορολογούμε-νοι πληρώσαμε τις δικές τουςπροστατευτικές συμπεριφο-ρές απέναντι στη συντεχνίατους.

Θ.

διαδόσεις...

.. .οι διαδοσίες

Βάζει φρένο…� Μετά τους επαίνους για την Ελλάδα και τις χαρές και τα γέ-

λια ο Σόιμπλε βάζει φρένο! Λέει ΟΧΙ σε νέο κούρεμα του Ελληνι-κού χρέους και λέει ΝΑΙ σε νέο πακέτο βοήθειας αλλά με όρους!Αυτοί οι όροι μας στέκονται στο στομάχι γιατί τη νέα βοήθεια μετο ίδιο χαμηλό επιτόκιο την προτιμάμε από το να βγούμε στιςαγορές και να δανειστούμε με 5%! Όσο για το πρώτο κούρεμαπου είχε τις ευλογίες του Σόιμπλε, αυτό κατέστρεψε μόνο τουςΈλληνες ομολογιούχους καθώς και τα αποθεματικά των ασφαλι-στικών μας ταμείων. Κούρεμα να σου πετύχει! Τους ομολογιού-χους που εξαιρέθηκαν ακόμη και στην Αργεντινή εδώ τους ισο-πέδωσαν. Τώρα που ήρθε η ώρα για να χάσουν κάτι και οι εκτόςΕλλάδας ομολογιούχοι τώρα βάζει τα στήθη του ο Σόιμπλε για νατους υπερασπιστεί… Άντε τώρα να εμπιστευθούμε τα λόγια τουπου είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο…

Δεν είδε την πόρτα;� Κάποτε είπαν ότι ο Σόιμπλε

άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό γιατην επιστροφή του δανείου στηνΕλλάδα! Ολόκληρη πόρτα πουήταν μπροστά του δεν την είδε;Ως πότε θα κάνουν ότι δεν κατα-λαβαίνουν ποιο είναι το χρέοςτους απέναντί μας και αυτός και ηκ. Μέρκελ που έκανε τη …θυσία να περάσει για πέντε ώρες απότην Ελλάδα προκειμένου να μας δηλώσει την υποστήριξή της;Ούτε νέα δάνεια θέλουμε ούτε τα χαμόγελα και τους ασπασμούςτους! Θέλουμε πρώτα αυτά που μας οφείλουν. Μετά βλέπουμε.Όσο για εμάς που μας έκαψαν τότε τα σπίτια μας και μας άφη-σαν στο δρόμο, έχουμε το δικαίωμα να είμαστε οργισμένοι. Βλέ-πεις, είδαμε και πάθαμε να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από δικόμας κεραμίδι και αυτό δεν μας το συγχώρησαν. Μόλις βρήκαν τηνευκαιρία το σπίτι του Έλληνα ξαναέβαλαν στο μάτι. Αυτό βομβαρ-δίζουν και πάλι όχι με κανόνια αλλά με τους δυσβάσταχτους φό-ρους.

Μας έχουν για παράδειγμα!� Πρώτα γιατί είχε εθνικές εκλογές η κ. Μέρκελ και τώρα γιατί

φθάσαμε στις ευρωεκλογές και δεν θέλει να καλλιεργείται ο ευ-ρωσκεπτικισμός βάζει τους συνεργάτες της να διακηρύττουν ότιστην Ελλάδα και την Ισπανία λειτούργησε πολύ καλά το σύστημαπου τους επέβαλε! Μπράβο της. Πέντε εκατομμύρια οι άνεργοιστην Ισπανία, πάνω από 1,5 στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη επιτυχία.Και κάθε φορά που της δίνεται η ευκαιρία στάζει μέλι το στόματης για τις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι Έλληνες προκει-μένου να πετύχει το πρόγραμμα λιτότητας που η ίδια επινόησεκαι το οποίο φαίνεται να έχει συνέχεια. Όμως είμαστε σίγουροιότι δεν της καίγεται καρφί αν οι κοινωνίες των χωρών στις οποίεςεπιβλήθηκαν οι εμμονές της αποδιοργανώθηκαν πλήρως…

Μπρος γκρεμός και πίσω...� Και εμείς που δεχθήκαμε όλη την πίεση των αποφάσεών

τους ποιον να εμπιστευθούμε για να νιώσουμε λίγη ελπίδα; Ναλάβουμε υπόψη μας τα λεγόμενα των κυβερνητικών παραγό-ντων; Η σημερινή αισιοδοξία τους σε συνδυασμό με το παρελθόντους μας κάνει να διστάζουμε να τους πιστέψουμε. Να ακούσου-με τι θα μας πει η αντιπολίτευση; Σωθήκαμε! Αυτοί δεν αποφάσι-σαν τι θα λέει καθένας τους όταν εκφράζει τις απόψεις του. Μοιά-ζουν περισσότερο με σκορποχώρι παρά με οργανωμένες καιυπεύθυνες ομάδες που μπορούν να διαχειριστούν την υπάρχου-σα κατάσταση χωρίς να τα τινάξουν όλα στον αέρα. Μπρος γκρε-μός και πίσω ρέμα! Και μεις αιωρούμαστε στο κενό της ανασφά-λειάς μας…

Θεανώ Βλάχου

Πρόστιμα και διαγραφές...� Όλα γίνονται τώρα που... γυρίζει στο ΔήμοΙωαννιτών ένα μήνα περίπου πριν τις εκλογές.Πρώτα έβαλαν υπέρογκα πρόστιμα στους κα-ταστηματάρχες για να παριστάνουν τους άτε-γκτους και τώρα, εν όψει εκλογών, παριστά-νουν τους... ελεήμονες ψάχνοντας τρόπουςνα τα διαγράψουν. Εκείνος ο αρμόδιος Αντι-δήμαρχος Ν. Γκόλας προσπαθούσε να εξηγή-σει τα ανεξήγητα και ο κίνδυνος να γίνει... οΨωμιάδης της περιοχής μας είναι μεγάλος! Τοτι άκουσε προχθές αυτός και η παρέα του απότους καταστηματάρχες δεν λέγεται. Τώρα εί-

ναι αργά για δάκρυα, Νίκο!Δ.Τ.

� Ο Σταύρος Θεοδωράκηςαποτελεί αναμφίβολα τοπιο πολυσυζητημένο άτομοτων τελευταίων ημερών.Μετά την ανακοίνωσή τουότι θα συμμετάσχει στις Ευ-ρωεκλογές με νέα πολιτικήκίνηση, σχεδόν όλοι… έπε-σαν να τον φάνε!Πολλοί ήταν αυτοί που αμέ-

σως έσπευσαν προκαταβολικά να τον καταδικάσουν, ότι δήθενεξυπηρετεί… ύποπτα συμφέροντα, μεγάλα κεφάλαια κ.λ.π.. Βέ-βαια, εάν ισχύει κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει να φανεί. Γιατί όμωςτόσα χτυπήματα εξαρχής;

Βέβαια, αυτό που περισσότερο ενόχλησε τους πολιτικούς τουαντιπάλους ήταν το γεγονός ότι με το… «καλημέρα» βρήκε αντα-πόκριση από πολλούς πολίτες. Γι’ αυτό εξάλλου και τα πυρά απόπαντού! Πάντως η προχθεσινή εμφάνισή του στην πρώτη ουσια-στική τηλεοπτική συνέντευξή του στον ALPHA, κέρδισε τις εντυ-πώσεις. Διατύπωσε με ξεκάθαρο τρόπο τις απόψεις του και έδω-σε πειστικές απαντήσεις σε καυτά ερωτήματα, τονίζοντας ότιαυτή η χώρα μπορεί και πρέπει να κυβερνηθεί από μια μεγάλησυμμαχία, μιας και – όπως είπε - άξιοι άνθρωποι υπάρχουν σεόλα τα δημοκρατικά κόμματα. Έχει άδικο;

Ε.

Έπεσαν να τον… φάνε!

ΦΩTO «Π.Λ.»

Page 4: 11 04 2014

Νο1Αυθεντική

Ηπειρώτικη Φέτα

Σελ. 4η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

• Υπό την ιδία επωνυμία θασυνεχίσει να δραστηριοποιείταιστην ελληνική αγορά η Praktikerμετά την εξαγοράτης από τον καναδι-κό όμιλο FairfaxFinancial HoldingsLimited.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρείααναφέρει, πως «σε όλη αυτή τηνιδιαίτερα δύσκολη περίοδο διατή-ρησε τη θέση της στην αγορά, έχο-ντας ως κινητήριο δύναμη τους αν-θρώπους της».

Σύμφωνα με την Praktiker,στρατηγικοί άξονες της νέας επο-χής είναι, μεταξύ άλλων, «οι αντα-γωνιστικές τιμές, η εξαιρετική ποιό-τητα προϊόντων και υπηρεσιών καισαφώς οι καινοτομίες, που αποτε-

λούν εξάλλου τα βασικά στοιχείαπου βοήθησαν την εταιρεία ναανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθή-

κες και να παραμείνειυγιής» δήλωσε, μετα-ξύ άλλων, ο γενικόςδιευθυντής, ΙωάννηςΣελαλμαζίδης.

Δεν αλλάζει επωνυμίαη Praktiker Hellas

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σήμερα το δώρο Πάσχακαι τα επιδόματα από

τον ΟΑΕΔ• Σήμερα, Παρασκευή, θα

καταβάλλει στους δικαιούχουςο ΟΑΕΔ το δώρο του Πάσχα,ενώ παράλληλα θα γίνει οι πλη-ρωμή ορισμένων επιδομάτων.

Όπως διευκρινίζει ο ΟΑΕΔσήμερα:

• Καταβάλλεται το ΔώροΠάσχα 2014 στους επιδοτούμε-νους ανέργους και στις δικαι-

ούχους τηςειδικής πα-ροχής προ-σ τ α σ ί α ςμ η τ ρ ό τ η -τας

• Θα προπληρωθούν τα επι-δόματα ανεργίας, τα επιδόματαμακροχρονίως ανέργων και ταβοηθήματα ανεργίας αυτοτελώςκαι ανεξαρτήτως απασχολουμέ-νων, που θα καταβάλλονταν κα-νονικά από 11/04/2014 μέχρικαι 27/04/2014.

Οι πιστώσεις θα γίνουν απότη Διοίκηση του Οργανισμούστους τραπεζικούς λογαρια-σμούς των δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχοςγια την αυτοπρόσωπη παρου-σία των τακτικά επιδοτουμένωνανέργων, των μακροχρονίωςανέργων και των δικαιούχωντου βοηθήματος αυτοτελώς καιανεξαρτήτως απασχολουμένωνστα χρονικά διαστήματα πουτους έχουν οριστεί, εξακολου-θεί να ισχύει.

• Σε πτωτική τροχιά κινήθηκε η χρη-ματιστηριακή αγορά για έκτη συνεχή συ-νεδρίαση, παρά την επιτυχημένη επι-στροφή της Ελλάδας στις αγορές, η ο-ποία όμως είχε προεξοφληθεί εδώ καιαρκετούς μήνες από την αγορά. Ανοδικάκινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ σημαντικέςπιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ, του ΟΠΑΠ καιτου ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις1.283,96 μονάδες σημειώνοντας πτώσησε ποσοστό 0,74%. Η αξία των συναλλα-γών ανήλθε στα 188,55 εκατ. ευρώ. Οδείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημεί-ωσε πτώση σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο

δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σεποσοστό 0,87%. Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 78πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκε η αγορά…

Με απώλειες 0,74% έκλεισε χθες το ΧΑ� Στις 1.283,96 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Η ζήτηση για τα ομόλογαήταν πολύ ισχυρή, αναφέ-ρει δικαιωμένο και ανα-

κουφισμένο το οικονομικό επιτε-λείο, ανακοινώνοντας επισήμωςτην ολοκλήρωση της διαδικασίαςέκδοσης 5ετους ομολόγου, με τηνοποία η Ελλάδα επέστρεψε στιςαγορές ομολόγων μετά από τέσ-σερα χρόνια αποκλεισμού.

«Η Ελληνική Δημοκρατία ανα-κοινώνει σήμερα (σ.σ. χθες) ότιπροέβη στην πώληση 5ετούς ομο-λόγου ονομαστικής αξίας 3 δισεκα-τομμυρίων ευρώ με ετήσιο κουπόνι4,75%. Η συναλλαγή αναμένεται ναδιακανονιστεί την επόμενη εβδομά-

δα. Η ζήτηση για τα ομόλογα ήτανπολύ ισχυρή

»Η συμμετοχή των ξένων θεσμι-κών επενδυτών αναμένεται να πλη-

σιάσει το 90%. Οι επενδυτές αυτοίχαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιό-τητας και με μακροπρόθεσμο επεν-δυτικό ορίζοντα» αναφέρει η ανα-κοίνωση του Υπουργείου Οικονομι-κών.

Το επιτόκιο του πενταετούςομολόγου προσδιορίζεται κοντάστο 4,95%, με τις προσφορές ναξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ με 550εντολές από επενδυτές. Σημειώνε-ται ότι ο αρχικός σχεδιασμός τουελληνικού Δημοσίου ήταν η άντλη-ση 2,5 δισ. ευρώ, γεγονός που ση-μαίνει ότι οι προσφορές υπερκάλυ-ψαν οκτώ φορές το ζητούμενο πο-σό.

Επιτυχημένη η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές

3 δισ. ευρώ θα αντληθούναπό το 5ετές ομόλογο

� Στο 90% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών

• Αρνητικός για 13ο συνεχήμήνα παρέμεινε ο πληθωρισμός,καθώς μειώθηκε κατά 1,3% τονΜάρτιο φέτος, από -1,1% τον Φε-βρουάριο. Ο εναρμονισμένος πλη-θωρισμός διαμορφώθηκε τονΜάρτιο στο -1,5% από -0,9% τονπροηγούμενο μήνα.

Σχετικά με τα είδη που συνθέ-τουν το «καλάθι της νοικοκυράς» ήεπηρεάζουν τις συνθήκες διαβίω-σης των οικογενειών, η ΕλληνικήΣτατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) κατέγρα-ψε ανατιμήσεις (σε ετήσια βάση) σεγαλακτοκομικά και αυγά (2,4%), νω-πό μοσχάρι (2,6%), ένδυση-υπόδη-ση (0,4%), τσιγάρα και καπνικάπροϊόντα (1,3%), κρασιά (2,9%), τι-μολόγια ΔΕΗ (7,9%), φάρμακα (λό-γω αύξησης της συμμετοχής τωνασφαλισμένων) (29,8%) και διόδια(0,9%). Σε μηνιαία βάση (Μάρτιοςπρος Φεβρουάριο), υπήρξαν ανατι-μήσεις, μεταξύ άλλων, σε τυρί φέτα(1,1%), νωπά λαχανικά (6,9%), νωπάφρούτα (9%), τσιγάρα (0,5%), φάρ-μακα (2,1%) και βενζίνη (0,6%).

Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθη-καν (σε ετήσια βάση) σε νωπά που-λερικά (7,7%), νωπό αρνί και κατσίκι(5,7%), νωπά λαχανικά (3,3%), νωπάφρούτα (7,9%), ελαιόλαδο (1,2%),νωπές πατάτες (7,7%), πετρέλαιοθέρμανσης (3%) και βενζίνη (4,2%).

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤΑπό τη σύγκριση του Γενικού

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ)του μηνός Μαρτίου 2014, προς τοναντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου2013 προκύπτει μείωση 1,3%, ένα-ντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκεκατά την ίδια σύγκριση του έτους2013 προς το 2012. Ο Γενικός Δεί-

κτης κατά το μήνα Μάρτιο 2014 σεσύγκριση με τον Φεβρουάριο 2014,παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντιαύξησης 2,5%, που σημειώθηκε κα-τά την αντίστοιχη σύγκριση τουπροηγούμενου έτους. Ο μέσος Δεί-κτης του δωδεκαμήνου Απριλίου2013 – Μαρτίου 2014 σε σύγκρισηπρος τον ίδιο Δείκτη του δωδε-καμήνου Απριλίου 2012 – Μαρτίου2013 παρουσίασε μείωση 1,3%,έναντι αύξησης 1,0%, που σημειώ-θηκε κατά το αντίστοιχο προη-γούμενο δωδεκάμηνο.

Αποφάσεις, για έργα αποκατάστασης στο οδικόδίκτυο και αντιπλημμυρικής προστασίας

• Αποφάσεις για τη μονάδα Α.Σ.Α., για έργα συ-ντήρησης και αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δί-κτυο, αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και γιαπαρεμβάσεις συντήρησης και συμπλήρωσης τουπρασίνου στο σύνολο του Εθνικού Δικτύου της Ηπεί-ρου, έλαβε, μεταξύ άλλων, στην χθεσινή της συνε-δρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Αναλυτικά αναδείχτηκαν ανάδοχοι:Για τα οδικά έργα:�«Συντήρηση κόμβου Εγνατίας Οδού προς Γραμ-

μενοχώρια», προϋπολογισμού 246.000 ευρώ (Ανάδο-χος: Δημοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε.)

� «Συντήρηση – αποκατάσταση οδών προς παρα-γωγικές μονάδες Άρτας», προϋπολογισμού 70.000 ευ-ρώ (Ανάδοχος: Χρυσοβαλάντης Χαρμπής ΕΔΕ)

�«Αποκατάσταση ζημιών 3Α επαρχιακής οδού Γε-ρακάρι - Πλατανιά», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ(Ανάδοχος: Κουγκουλης Κωνσταντίνος του Σπυρίδω-νος)

� «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αρτο-πούλα», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (Ανάδοχος:Κωνσταντινίδης Κατασκευαστικής Ο.Ε.)

Για τα αντιπλημμυρικά έργα:�Σε περιοχές του Δήμου Πάργας», προϋπολογι-

σμού 110.000 ευρώ (Ανάδοχος: Κοινοπραξία Β. Αηδώ-νη & Σια Ο.Ε. – Αφοί Λαινα ΕΔΕ)

� Σε ρέματα – χείμαρρους και στραγγιστικές τά-φρους που απορρέουν στο χείμαρρο Κάκκαβο και τονποταμό Αχέροντα προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (Ανά-δοχος: Νικόλαος Κασσαβός ΕΔΕ)

Για καταπολέμηση των κουνουπιών:Για το έργο καταπολέμησης των κουνουπιών στην

Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2014, (προϋπολογισμού45.000 ευρώ), ανάδοχος αναδείχτηκε η ΚαψογιώργουΆννα – Κώστας Θωμάς «Απολυμαντική Πρέβεζας Ο.Ε.

Για το πράσινο του Εθνικού Οδικού Δικτύου:Για τη συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο

Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ηπείρου, θα υλοποιηθούν

τέσσερα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευ-ρώ. Ανάδοχοι κατά τμήμα είναι οι εξής:

� Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και παραλιακήοδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας Ανάδοχος: Γείτο-νας Χρ. Ευάγγελος

�Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα, Ανάδοχος: ΜπίμποςΣπυρίδων

�Ιωάννινα – Κακαβιά Ανάδοχος: Σκαρώνης Θεοφ.Χρήστος

� Ιωάννινα – Άρτα Ανάδοχος: Μπίμπος ΣπυρίδωνΔημοπρατήθηκαν τα έργα:�«Συντήρηση επαρχιακής οδού Σταυροσκιάδι –

Δολό – Κακόλακος – Παλαιόπυργος – Κάτω Μερόπη»,προϋπολογισμού 170.000 ευρώ

�«Συντήρηση οδού από κόμβο επαρχιακής οδούΓρεβενίτι – Βοβούσα και προς Λίμνη πηγών Αώου έωςΔόλιανη», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ

�«Αποκατάσταση οδού Τρίστενο – Ιτέα και είσο-δος Τριστένου», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ

�«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Λίμνη – Βήσ-σανη - Κεφαλόβρυσο», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ

�«Αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου τηςΠ.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 90.000 ευρώ

�«Επισκευή γηπέδου Καναλίου», προϋπολογισμού37.000 ευρώ

�«Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Κανάλι»,προϋπολογισμού 35.000 ευρώ

�«Συμπληρωματικά τεχνικά επί της 10ης επαρχια-κής οδού στον Άσσο», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

�Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος επαρχια-κής οδού Ανατολική – Κοτομίστα - Παλαιοχώρι», προ-ϋπ. 200.000 ευ-ρώ. Το έργο επα-ναδημοπρατείταιεπειδή ο πρώτοςαπέβη άγονος.

Tον Μάρτιο, για 13ο συνεχή μήνα

ΕΛΣΤΑΤ: Αποπληθωρισμός 1,3% μεαυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥΑρ. Πρωτ.: 534

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 10/2014

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοι-ας Περιφέρειας Ηπείρου προκη-ρύσσει ενιαίο Τακτικό μειοδοτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προ-σφορές για την ανάδειξη Χορηγη-τών προμηθευτών Τροφίμων (CPV:15000000-8, 15800000-6) για τιςανάγκες των Παραρτημάτων Προ-στασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑΘεσπρωτίας και Προστασίας Παι-διού Θεσπρωτίας του Κέντρου Κοι-νωνικής Πρόνοιας ΠεριφέρειαςΗπείρου με ισχύ των συμβάσεωναπό τις 1-7-2014 έως και τις 31-12-2014, προϋπολογιζόμενης συνολι-κής δαπάνης 115.500,00 ευρώ μετο ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσηςτην χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία, ώρα και τόποςαποσφράγισης των προσφορών:Δευτέρα 12-5-2014, 11:00 π.μ. στοΠαράρτημα ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ«Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Ταχ.Δ/νση: Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πε-ντέλης - ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τ.Κ. 45332.

Πληροφορίες των όρων τηςδιακήρυξης κάθε εργάσιμη ημέρακαι ώρα στο τηλέφωνο: 26513-60102 ή από την ιστοσελίδα μαςwww.tepngi.gr στο πεδίο «Διακη-ρύξεις».

Ιωάννινα 4-4-2014Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Αθανάσιος Τσάνης

Εγκρίθηκε το πρακτικό για το

διαγωνισμό της μονάδας Α.Σ.Α.• Η Οικονομική Επιτροπή στην χθεσινή της συνεδρίαση ενέκρι-

νε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (Β’ Φά-

ση – Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών) για

την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Εγκατά-

σταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας

Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο γίνονται δεκτοί οι διαγωνιζόμενοι:

� ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT –

ENVITEC Α.Ε.� ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.� ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.ΤΕ.� ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ

Α.Τ.Ε.� ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

• Σήμερα στις 11 το πρωίστο Διοικητήριο της Περιφέρει-ας, θα γίνει η παρουσίαση τουκαλλιεργητικού πλάνου από τονΑντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο γιαθέματα Αγροτικής ΑνάπτυξηςΒασίλη Ψαθά.

Σήμερα (11 π.μ.) η παρουσίασητου καλλιεργητικού πλάνου

• Τη δυνατότητα σε ιδιοκτή-τες ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσι-

κλετών πουέχουν κατα-θέσει πινα-κίδες στιςΕφορίες νατις παραλά-βουν αν κα-τ α β ά λ ο υ ντα τέλη κυκλοφορίας του οχήμα-τός τους που αναλογούν στουςυπόλοιπους μήνες του 2014 θαδίνει τροπολογία που αναμένε-ται να κατατεθεί στη Βουλή.

Η ρύθμιση αυτή προβλέπεταινα ισχύσει μόνο για φέτος και θαμπορεί να γίνει χρήση της απότους ιδιοκτήτες όποιον μήνα επι-θυμούν αρκεί να πληρώσουν τατέλη που αναλογούν στους επό-μενους μήνες του έτους.

Προς κατάθεση η τροπολογία

Παραλαβή πινακίδων με πληρωμή τελώνκυκλοφορίας για το υπόλοιπο του έτους

Συγκεντρώθηκαν κεφάλαια 1,75 δισ. ευρώ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πλήρης κάλυψη τηςαύξησης μετοχικού κεφαλαίου

• Την πλήρη κάλυψη της αύξησης τουμετοχικού της κεφαλαίου, ανακοίνωσεχθες η Τράπεζα Πειραιώς, συγκεντρώνο-ντας κεφάλαια ύψους 1,75 δισ. ευρώ.Ειδικότερα, στη δημόσια προσφορά συ-γκεντρώθηκαν 175 εκατ. ευρώ και στη διε-θνή προσφορά 1,57 δισ. ευρώ. Κατόπιν

της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προ-σφοράς καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων νέων μετοχών στοπλαίσιο της ΑΜΚ, ήτοι 1.029.411.764 νέες μετοχές.

Page 5: 11 04 2014

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 5ηΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

Page 6: 11 04 2014

Σελ. 6η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

Πρώτα ο τόπος μας!..� Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,

πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνων

ΑΠΟΨΕΙΣ

γραμμή των κομ-μάτων και συμμορ-

φωθούμε με τις επιδιώξεις τους,τότε θα συνεχίσουμε το μοιρολόγιτης μιζέριας και θα μετατραπούμεσε θεατές και χειροκροτητές τωνπολιτικών της Αθήνας. Έτσι η συμ-μετοχή του πολίτη και η συνευθύνηθα παραμείνουν έννοιες για πολιτι-κές θεωρίες χωρίς πρακτικό καιουσιαστικό περιεχόμενο. Ίσως ναείναι και αυτό μια κάποια λύση στααδιέξοδά μας και μια δικαιολογίαγια να φορτώνουμε όλα τα δεινάστο κράτος, στην κυβέρνηση, στακόμματα και στους νόμους.

Αλλά σήμερα που η κυβερνητι-κή πολιτική κινείται ανάμεσα στηΣκύλλα και τη Χάρυβδη, μπορούμενα παραμένουμε απαθείς και αδιά-φοροι; Μήπως οι εκλογές είναι μιαευκαιρία να επενδύσουμε για τηντύχη μας και στους δημοτικούςάρχοντες που θα επιλέξουμε; Γιατίζητήματα σοβαρά, όπως η καθημε-ρινότητα, η φορολογία, τα δημοτι-κά τέλη, η εργασία, η κοινωνική αλ-ληλεγγύη, μπορούν να επιλύονταιή να βελτιώνονται από τη ΔημοτικήΑρχή. Άρα η ζωή μας μπορεί ωςένα βαθμό να παίρνει μια ανάσα ήνα αναπνέει λίγο οξυγόνο ελπίδαςαπό την ευαισθησία και την πρακτι-κή των αιρετών.

Και για να πειστούμε για τουλόγου το αληθές ας σκεφτούμετην πολιτική που εφάρμοσε ως τώ-ρα η δικιά μας Δημοτική Αρχή γιανα δούμε τις επιπτώσεις στη ζωήόλων μας και πιο πολύ των αδυνά-των και μη κατεχόντων. Για τέσσε-ρα χρόνια οι γειτονιές της πόληςκαι τα χωριά μας εγκαταλείφθηκανστο έλεος του Θεού και έσβησαναπό τον χάρτη του Δήμου. Στ’ αλή-θεια μήπως είδε κανείς αυτά ταχρόνια τον Δήμαρχο να επισκέπτε-ται το χωριό, να συζητάει με τουςκατοίκους και να δίνει λύση σε κά-ποιο πρόβλημα; Μείναμε κυριολε-κτικά χωρίς ηγεσία πολιτική καιθρησκευτική, αφού Μητροπολίτηςκαι Δήμαρχος δεν γνωρίζουν πούβρίσκεται η εκκλησία και το γρα-φείο των χωριών.

Χώροι αναψυχής για παιδιάκαι μεγάλους ερήμωσαν και στοί-χειωσαν. Για παράδειγμα το «Γιαν-νιώτικο Σαλόνι» από χώρος αναψυ-χής έχει παραδοθεί στην εγκατά-λειψη και στη διάθεση για κάθε πα-ράνομη και παράλογη δράση στοι-χείων μη κοινωνικών. Και να σκε-φτεί κανείς πόσο χρήσιμος είναιαυτός ο χώρος σήμερα στους δύ-σκολους καιρούς για τους φτω-χούς και ανήμπορους. Ευτυχώςπου η Δημοτική Αρχή κατηγορείτην προηγούμενη ότι δεν είχε δη-λώσει το ακίνητο στο κτηματολό-γιο!

Περηφανεύεται ο Δήμος γιακοινωνική πολιτική, ενώ δεν μπόρε-

σε να θέσει σε λειτουργία ολοκλη-ρωμένη το Ζωγράφειο Ίδρυμα (Γη-ροκομείο) που του παραδόθηκεαπό την προηγούμενη Αρχή με τοκλειδί στο χέρι. Και πώς να ξεχά-σουμε το μεγαλύτερο οικονομικόσκάνδαλο που για πρώτη φοράστα εκατό χρόνια ελευθερίας ση-μάδεψε τη Δημοτική Αρχή μας; 1,4εκατ. ευρώ έκαναν φτερά από τοταμείο του Δήμου και ουδείς ωςτώρα έχει αναλάβει την ευθύνη.Κρατιέται η υπόθεση στα συρτάριατων αρχών, λες και πρόκειται γιαφάντασμα. Αυτή η τόσο παράνομηκαι καταστροφική πράξη δεν έπρε-

πε να καθαρίσει προτού πάμε σεεκλογές, οπότε ο κάθε υπεύθυνοςθα είχε πάει στην αρμόζουσα θέ-ση; Και όμως ο Δήμαρχος και ο νέ-ος αρχηγός της παράταξής τουδεν γνωρίζουν τίποτε και προκα-λούν το λαϊκό αίσθημα περί δικαί-ου.

Αυτά και μόνο δείχνουν ότι λί-γες μέρες προ των εκλογών θαέπρεπε να συζητάμε για την ευθύ-νη των αιρετών μας για τη μοίραμας. Και όμως πάλι κάποιοι φωνα-σκούν, υπόσχονται συνέχιση τουέργου τους και διαλαλούν το δη-μοκρατικό τους ήθος. Και κάποιακόμματα δεν χάνουν την ευκαιρίανα μιλούν για ανατροπές, για επα-νάσταση και για απελευθέρωση!

Είμαι βέβαιος ότι επιχειρούννα μας αποπροσανατολίσουν απότα προβλήματα του τόπου μας καινα μας βάλουν σε μια λογική ανού-σιας ιδεολογικής αντιπαράθεσης.Λες και οι ιδεολογίες σήμερα είναιπεντακάθαρες και στην υπηρεσίατου λαού μας. Βεβαίως το μείζονπολιτικό ζήτημα σήμερα είναι η πο-ρεία της χώρας μας και η ενίσχυσητης δημοκρατίας.

Αλλά στις αυτοδιοικητικέςεκλογές θα πρέπει να αποφασί-σουμε με ποιους άρχοντες και μεποια πολιτική θα αντιμετωπίσουμετα προβλήματα του τόπου μας.Όταν έρθει η ώρα των βουλευτι-κών εκλογών, τότε θα γίνει η απο-τίμηση και η προσφορά των κομ-μάτων. Επομένως δεν μπορούμενα ακολουθήσουμε τη στενή καισκόπιμη λογική των κομμάτων.

Γι’ αυτό και έχουμε χρέος ναπροτάξουμε τα συμφέροντα τουτόπου μας και να αναθέσουμε τηντύχη του σε άρχοντες αιρετούςπου και θέλουν και μπορούν ναπροσφέρουν. Οι γνώσεις, οι εμπει-ρίες και προπαντός η αξιόπιστησοβαρότητα μπορούν να αποτελέ-σουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικάτης νέας δημοτικής αρχής. Αρκετάταλαιπωρήθηκε ο Δήμος τα τελευ-ταία τρία χρόνια από μεγαλοστο-μίες, από λαϊκισμό και από δημα-γωγία. Τώρα όλοι είμαστε υπεύθυ-νοι για την πορεία του Δήμου καιτη δικιά μας τύχη.

� από 1η σελ.

Περηφανεύεται ο Δήμος για κοινωνική πολιτική, ενώ δεν μπόρεσε να θέσεισε λειτουργία ολοκληρωμένη το Ζωγράφειο Ίδρυμα (Γηροκομείο) που του

παραδόθηκε από την προηγούμενη Αρχή με το κλειδί στο χέρι.

• Επίτιμος Διδάκτορας τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων αναγο-ρεύτηκε πρόσφατα ο ΚαθηγητήςΑρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας τουΑριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης κ. Δανιήλ Ιακώβ.

Μετά την προ-σφώνηση από τονΠρύτανη του Πα-νεπιστημίου κ.Τριαντ. Αλμπάνη,μίλησε ο Καθηγη-τής του Τμήματος Φιλολογίας κ.Ιωάννης Περυσινάκης, ο οποίοςσκιαγράφησε την προσωπικότητατου τιμωμένου και εξήρε το ιδιαίτε-ρα σημαντικό και πολύτιμο έργοτου.

Ο κ. Περυσινάκης, διακεκριμέ-νος Καθηγητής, έκανε μία συνοπτι-κή περιγραφή των μονογραφιώνκαι ορισμένων άρθρων του κ. Ια-κώβ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ταεξής έργα του τιμώμενου:

• Η διδακτορική διατριβή του«Η ενότητα του χρόνου στην αρ-χαία ελληνική τραγωδία – Συμβολή

στη διερεύνηση της τραγικής τε-χνικής» (1982) πραγματεύεται τοζήτημα της ενότητας του χρόνουστις σωζώμενες τραγωδίες τωντριών μεγάλων δραματουργών,ενώ περιστασιακά εξετάζονται καιμερικές αποσπασματικά παραδε-δειγμένες τραγωδίες, εφ’ όσονπροσφέρουν λαβές για το υπό εξέ-ταση θέμα.

• Το 1994 τυπώνει στη Βικε-λαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Κρή-της τους 12 Πυθιονίκους του Πιν-δάρου σε μετάφραση από τα κατά-λοιπα του Γιάννη Οικονομίδη, με-τάφραση, την οποία επιμελήθηκε οΔανιήλ Ιακώβ πριν από την έκδοσήτης, προσαρμόζοντάς την στην ερ-μηνεία και την βιβλιογραφία πουχρησιμοποιούσε για κάθε ωδή. Ηπενηντασέλιδη εισαγωγή του είναιπυκνή και μεστή.

• Το 1998 κυκλοφορεί από τιςεκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύμα-τος της Εθνικής Τραπέζης το βι-βλίο του «Η πολιτική της αρχαίαςελληνικής τραγωδίας». Τα δοκίμιαπου στεγάζονται στον τόμο επιχει-ρούν να απαντήσουν σε τρία συνα-φή ερωτήματα: (α) ποια είναι ηπροέλευση της αρχαίας ελληνικήςτραγωδίας; (β) Από πού αντλεί τοθεατρικό είδος την αξιοπιστία καιτην εγκυρότητά του, αφού η σύν-θεση της τραγωδίας δεν εξαρτάταιαπό κάποια θεότητα; (γ) Πώς επι-διώκει η αρχαία ελληνική τραγωδίανα ασκήσει επίδραση πάνω στοκοινό της, πού είναι η αποτελεσμα-τικότητά της; Ο τόμος συμπληρώ-νεται με διακριτική παρουσίασητης αριστοτελικής θεωρίας της

ποιήσεως, όπως αποτυπώνεταιστην Ποιητική. Στόχος του βιβλίουείναι να διερευνήσει εκείνα τα χω-ρία των τριών μεγάλων δραγμα-τουργών που υπαινίσσονται από-ψεις για την ποίηση, τους όρους

της παραγωγήςτης και την αποτε-λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ άτης.• Το 2000 δημοσι-εύεται από τις εκ-

δόσεις «Ζήτρος» ένα τελείως δια-φορετικό βιβλίο «Η αρχαιογνωσίατου Οδυσσέα Ελύτη», η συναγωγήτων μελετημάτων του για τη νεοελ-ληνική λογοτεχνία. Κορμός του τό-μου αποτελεί η μελέτη του για τηναρχαιογνωσία του Ελύτη. Το βιβλίοσυγκεντρώνει τα κατά καιρούς δη-μοσιεύματά του, που, εκτός απότον Ελύτη, αφορούν στην ποίησητου Σεφέρη, του Εγγονόπουλου σεσχέση με τον Καβάφη, του Κάλβουκαι του Σικελιανού. Κοινός παρανο-μαστής τους είναι η αρχαιογνωσίατους.

• Το 2004 συ-γκέντρωσε καικυκλοφόρησετα μικρά τουμ ε λ ε τ ή μ α τ αγια την Ποιητι-κή του Αριστο-τέλη, Ζητήμα-τα λογοτεχνι-κής θεωρίας

στην Ποιητική του Αριστοτέλη. Στοπρώτο δοκίμιο παρουσιάζει συνο-πτικά και μακροσκοπικά τα 26 κε-φάλαια της Ποιητικής.

• Το 2012 κυκλοφόρησε απότο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕθνικήςΤραπέζης σε σύντομη παρουσίασητο Opus Magnum του Δανιήλ Ια-κώβ (δίτομη σχολιασμένη έκδοσητης Άλκηστης του Ευρυπίδη). Απο-τελεί προϊόν δεκαετούς εντατικούμόχθου του τιμώμενου.

• Περισσότερα από 70 άρθρα(σχετικά με τον Πίνδαρο, με τουςΒάκχους του Ευριπίδη και με άλ-λους).

Μετά την εμπεριστατωμένηομιλία του κ. Ιωάννη Ν. Περυσινά-κη, η οποία εντυπωσίασε το ακρο-ατήριο, ο τιμώμενος ανέπτυξε τοθέμα: «Το μυστήριο της Άλκηστηςτης Μ. Γιουρσενάρ. Μία εκ του σύ-νεγγυς συνανάγνωση του έργου μετην Άλκηστη του Ευρυπίδη».

Αναγορεύθηκε σε ειδική τελετή

Ο Καθηγητής Δανιήλ Ιακώβ επίτ.διδάκτορας Παν/μίου Ιωαννίνων

P E Π O P T A Z

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΕΤΣΗ

Βιογραφικά στοιχεία• Σπούδασε στο Τμήμα Φι-

λολογίας του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςκαι αποφοίτησε με άριστα απότην Κλασική Ειδίκευση τουΤμήματος το 1972. Μετεκπαι-δεύτηκε επί διετία ως υπότρο-φος της Γερμανικής ΥπηρεσίαςΑκαδημαϊκών Ανταλλαγώνστην Τυβίγγη της Γερμανίας.Το 1982 υπέβαλε τη διδακτορι-κή του διατριβή στη Φιλοσοφι-κή Σχολή του Α.Π.Θ. και τηνίδια χρονιά εντάχθηκε στη βαθ-μίδα του λέκτορα. Το 1992 εξε-λέγη καθηγητής.

• Λίγες ημέρες πριν το Πά-σχα, με σκοπό τη βιωματική ενί-σχυση του παιδαγωγικού, μορφω-τικού και κοινωνικού χαρακτήρα

των μαθητών των ΕκπαιδευτηρίωνΓΕΝΕΣΙΣ, η ομάδα μαθητών τηςΗγουμενίτσας, επισκέφτηκε τοΘεραπευτήριο Χρονίων Παθήσε-ων Ηγουμενίτσας και μοίρασεστους ηλικιωμένους τροφίμουςνότες χαράς και αισιοδοξίας.

Υπό την καθοδήγηση του διευ-θυντή του Λυκείου, κ. ΓεώργιουΚαμηνά αλλά και της υποδιευθύ-ντριας κ. Λυδίας Φούρκα, οι μαθη-τές μοίρασαν στους παππούδεςκαι τις γιαγιάδες πασχαλινές λα-μπάδες και κάρτες που οι ίδιοιετοίμασαν. Ταυτόχρονα, ενημερώ-θηκαν από τον Διευθυντή του Θε-ραπευτηρίου και Αντιπρόεδρο τουΚέντρου Πρόνοιας Ηπείρου, κ. Ιω-άννη Σούρλα για τους σκοπούς, τηλειτουργία και το πολύτιμο έργοπου επιτελεί το Ίδρυμα στην πε-

ριοχή της Θεσπρωτίας.Στη συνέχεια, οι μαθητές πραγ-

ματοποίησαν επίσκεψη στο Δημαρ-χείο Ηγουμενίτσας, όπου στην αί-

θουσα του Δημοτικού Συμβουλίουενημερώθηκαν από τον δήμαρχοΓιώργιο Κάτσινο για το θεσμό τηςτοπικής αυτοδιοίκησης, τη λει-τουργία του Δήμου αλλά και το έρ-γο που καθημερινά επιτελείται.

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ μοίρασαν…

Λαμπάδες, κάρτες και χαμόγελαστο Θεραπευτήριο Ηγουμενίτσας

• Πασχαλινό εργαστήρι γιαμαθητές Δημοτικού διοργανώνειτο κέντρο Δημιουργικής Απασχό-λησης Παιδιού «Ρόδα» την Μεγά-λη Δευτέρα, ώρα 10 π.μ.. Το ερ-γαστήρι θα γίνει στο χώρο τουΚΔΑΠ (Δωδώνης 35). Απαραίτη-τες οι δηλώσεις συμμετοχής στοτηλ.: 26510 – 68565, ώρες 3 με 9μ.μ..

Πασχαλινό εργαστήριαπό το ΚΔΑΠ «Ρόδα»

• Από αύριο, Σάββατο, έωςκαι το Σάββατο, 31 Μαΐου, στοΑρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενί-τσας θα παρουσιαστεί η έκθεσηεποπτικού υλικού και αρχαιολογι-κών εκθεμάτων με τίτλο «Αρχαιο-καπηλία Τέλος».

Μέσα από τις ενότητες της έκ-θεσης ξεδιπλώνονται οι διάφορεςπροεκτάσεις του ζητήματος τηςαρχαιοκαπηλίας, καθιστώνταςαντιληπτό ότι η προστασία των αρ-χαιοτήτων και της πολιτιστικήςκληρονομιάς αποτελεί υπόθεση καιευθύνη όλων μας.

Η εκδήλωση των εγκαινίων τηςέκθεσης «Αρχαιοκαπηλία Τέλος»,που θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-βατο στις 7 μ.μ., θα πλαισιωθεί μεσειρά ομιλιών για τις διαστάσεις

του φαινομένου του αρχαιοκαπη-λίας και το πλαίσιο προστασίαςτων αρχαιοτήτων.

Κατά το διάστημα φιλοξενίαςτης έκθεσης θα πραγματοποιείταιτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Έναςθησαυρός από χρυσό", για οργα-νωμένες σχολικές ομάδες Δ’ - ΣΤ’Δημοτικού, με στόχο την ενημέρω-ση των παιδιών για το ζήτημα τηςαρχαιοκαπηλίας και την ευαισθη-τοποίησή τους σε θέματα προστα-σίας της πολιτιστικής κληρονο-μιάς.

Από τις 12 Απριλίου

Έκθεση για την αρχαιοκαπηλίαστο Αρχ. Μουσείο Ηγουμενίτσας

Δύο πορείες με αφετηρίατην Οξυά Μονοδενδρίου, με ανά-βαση την Κορυφή του Στούρουκαι κατάληξη τον Ελαφότοποπρογραμμάτισε για μεθαύριο,Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλο-γος Ιωαννίνων. Η πρώτη θα γίνειμέσω του χωματόδρμου (διάρκει-ας 6 ωρών) και η δεύτερη μέσωμονοπατιού (διάρκειας 7 ωρών).

Η αναχώρηση θα γίνει στις7.30 π.μ. από τη Στάση Λεωφο-ρείου στο Ρολόι.

Σε Μονοδένδρι την Κυριακήο Ορειβατικός Σύλλογος

τινός αγώνας «RunGreece» στην πόλη

μας θα έχει καλό σκοπό, καθώς έ-να σημαντικό ποσό θα διατεθεί μέ-σω της εταιρείας WIND για τις α-νάγκες της «Μέριμνας», που προ-σφέρει σημαντικό έργο στην τοπι-κή κοινωνία!

Συνέντευξη τύπουΤο «Run Greece» στα Γιάννενα

συνδιοργανώνουν ο ΣΕΓΑΣ – ΕΑΣΗπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και ηΠεριφέρεια Ηπείρου με την στήρι-ξη της WIND.

Χθες σε συνέντευξη τύπου πουπαραχώρησαν οι διοργανωτές μί-λησαν για τον αγώνα και τους στό-χους του.

• Ο Δήμαρχος Φίλιππας Φί-λιος τόνισε ότι η περσινή επιτυχίατου «Run Greece» που έκανε «πο-δαρικό» απ’ τα Γιάννενα ήταν πέρααπό κάθε προσδοκία, γεγονός, ό-πως είπε, που «μας δίνει και φέτοςτο δικαίωμα να διοργανώσουμε έ-ναν τέτοιο αγώνα προσδοκώντας α-ντίστοιχη επιτυχία». Παράλληλα,ευχαρίστησε τον ΣΕΓΑΣ και την ε-ταιρεία WIND για την συνεργασία.

• Ως εκπρόσωπος της Περιφέ-ρειας Ηπείρου ο περιφ. ΣύμβουλοςΠαντελής Κολόκας χαρακτήρισετον αγώνα «Run Greece» ως ένανπετυχημένο θεσμό που άλλαξε ταδεδομένα, σημειώνοντας ότι «ταΓιάννενα υπήρξαν η εναρκτήρια πό-λη ενός αγώνα – συμβόλου του ευαγωνίζεσθαι κι άλλων αθλητικών ι-δανικών».

• Ο Πρόεδρος της ΕπιτροπήςΑγώνων του ΣΕΓΑΣ Θανάσης Ρά-πτης υπογράμμισε ότι το «RunGreece» είναι ένας θεσμός που έ-χει στόχο να δώσει τη δυνατότητασε όλους τους πολίτες να συμμε-τάσχουν στους αγώνες του. «Θέ-λουμε να δώσουμε ακόμα περισσό-τερα ερεθίσματα στον κόσμο, να α-ποτελέσει ο αγώνας μια γιορτή α-θλητισμού και πολιτισμού. Τα Γιάν-νενα το δικαιούνται», ανέφερε χα-ρακτηριστικά και κάλεσε τους πο-λίτες να συμμετέχουν.

• Η υπεύθυνη εταιρικής κοινω-νικής ευθύνης της WIND ΒάσιαΣτασινοπούλου σημείωσε πωςστόχος της εταιρίας είναι να προ-βάλλει και την κοινωνική διάσταση

του αγώνα «Run Greece» και έκανεγνωστό ότι φέτος η WIND θα ενι-σχύσει την «Μέριμνα» μέσω αψί-δας αγάπης που θα τοποθετήσειλίγα χιλιόμετρα πριν τον τερματι-σμό. Για κάθε δρομέα που θα πα-τάει σ’ αυτήν, η WIND θα προσφέ-ρει τρία ευρώ στη «Μέριμνα»!

• Ο Πρόεδρος του ΕΑΣ –ΣΕΓΑΣ Ηπείρου Κώστας Μάμαληςτόνισε ότι «φέτος το στοίχημά μαςείναι να αποδείξουμε πως όλοι μαζίμπορούμε καλύτερα» και κάλεσε ό-λους τους Γιαννιώτες να συμμετέ-χουν στον αγώνα είτε ως δρομείςείτε ως θεατές.

• Από την πλευρά της η ΓενικήΔιευθύντρια της «Μέριμνας» ΡόηΖηκίδου ευχαρίστησε την WINDγια την στήριξη, δεσμευόμενη ότι«όσο έχουμε δίπλα μας τέτοιουςσυμπαραστάτες θα συνεχίσουμε ναπροσφέρουμε υπηρεσίες στην τοπι-κή κοινωνία». Τέλος, ο τεχνικόςσύμβουλος του ΣΕΓΑΣ ΑποστόληςΑποστολόπουλος έδωσε ορισμέ-νες χρηστικές πληροφορίες γιατον επικείμενο αγώνα, σημειώνο-ντας πως πέρυσι τα Γιάννενα έθε-σαν ψηλά τον πήχη.

Για τον αγώνα δρόμουΑπό την ερχόμενη Δευτέρα θα

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δη-λώνουν συμμετοχή στον αγώνα«Run Greece» Ιωάννινα, σε ειδικόπερίπτερο στο ισόγειο της Περιφέ-ρειας Ηπείρου, ενώ οι ηλεκτρονι-κές δηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσειστην ιστοσελίδα: www.run-greece.gr».

Στόχος των διοργανωτών είναιστην μεγάλη διαδρομή των 10 χλμνα τρέξουν 600 δρομείς, στα 5 χλμ1.400 δρομείς και στα 800 μ. 700Γιαννιωτόπουλα (οι εγγραφές γι’αυτά είναι δωρεάν).

Η εκκίνηση και ο τερματισμόςτων αγώνων θα γίνουν στην Κεντρι-κή Πλατεία το πρωί της 11ηςΜαΐου. Οι δρομείς του μεγάλου α-γώνα θα κάνουν δύο γύρους και οιδρομείς του μικρού (5 χλμ) ένα γύ-ρο για να τερματίσουν. Μετά ταΓιάννενα, σειρά έχουν να φιλοξε-νήσουν τον «Run Greece» η Καστο-ριά, η Αλεξανδρούπολη και η Πά-τρα.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ

Ο αγώνας «Run Greece» μιαμεγάλη γιορτή για τα Γιάννενα

� από 1η σελ.

• Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματο-ποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσικάμεθαύριο, Κυριακή, από τις 10.30 π.μ.έως τις 2 μ.μ. στον χώρο του Πνευματι-κού Κέντρου, δίπλα από την εκκλησία Αγί-ου Κωνσταντίνου και Ελένης

Η αιμοδοσία θα υλοποιηθεί σε συνερ-γασία με το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» καιτους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνωντου Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Κα-τσικά καθώς και τον Σύλλογο ΓυναικώνΚατσικά.

Αιμοδοσία την Κυριακήαπό το Σύλλογο Κατσικά

• Σήμερα, Παρασκευή καιαύριο, Σάββατο, η ΚΝΕ διοργα-νώνει μαθητικό φεστιβάλ σταΓιάννενα, στο οποίο θα συμμετά-σχουν μαθητικά συγκροτήματακαι θεατρικές ομάδες.

Μαθητικό φεστιβάλ απότην ΚΝΕ στα Γιάννενα

Page 7: 11 04 2014

• Κάλεσμα στους πολίτες ναπροσφέρουν τρόφιμα και είδηπρώτης ανάγκης (ζυμαρικά,όσπρια, ζάχαρη, γάλα διαρκείας,κονσέρβες, είδη καθαριότηταςκλπ.) απευθύνει ο Σύλλογος Πο-λυτέκνων Ιωαννίνων, προκειμέ-νου να ενισχύσει τις μέρες των

εορτών του Πάσχα κάποια μέλητου που αντιμετωπίζουν σοβαρόπρόβλημα επιβίωσης.

Η συγκέντρωση των ειδών γί-νεται τις εργάσιμες ημέρες,ώρες 9 π.μ. με 2 μ.μ. στο γρα-φείο του Συλλόγου (Χαρ. Τρικού-πη 10).

Ο Σύλλογός τους συγκεντρώνει…

Είδη πρώτης ανάγκης γιαπολύτεκνους Γιαννιώτες

• Το ψυχολογικό θρίλερ του Ρο-ντόλφ Σιρέρα «Το Δηλητήριο» πα-ρουσιάζει η Νέα Σκηνή τουΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων έωςμεθαύριο, Κυριακή. Τε-λευταίες παραστάσειςθα δοθούν σήμερα, Πα-ρασκευή, αύριο, Σάββα-το και μεθαύριο, Κυρια-κή, ώρα 9 μ.μ. στο Κα-μπέρειο Θέατρο. Τουςρόλους της παράστασηςερμηνεύουν οι ΔημήτρηςΠετρόπουλος και Διονύ-σης Σάββας.

Η μετάφραση – σκηνοθεσία είναιτου Δημήτρη Πετρόπουλου, τασκηνικά-κοστούμια του ΓιώργουΠάτσα. Τιμές εισιτηρίων 10 ευρώ

και 8 ευρώ για μαθητές, φοιτητές,άνεργους, πολύτεκνους, μέλη ΚΑ-ΠΗ.

• Προπώληση γίνεται στα κατα-στήματα: ROCK SHOP, Ίρις και ταβιβλιοπωλεία «Αναγνώστης» και«Πρόκος».

Τελευταίες παραστάσεις

«Το Δηλητήριο» στο Καμπέρειοαπό τη Νέα Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ

«Μια τεράστια έκρηξη»στο θέατρο Πολυθέαμα

• Το έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου «Μιατεράστια έκρηξη» παρουσιάζεται για λίγεςακόμη παραστάσεις στο Πολυθέαμα.Συγκεκριμένα παραστάσεις θα δοθούν σήμε-ρα, Παρασκευή, αύριο, Σάββατο και μεθαύ-ριο, Κυριακή.Πρόκειται για μία σύγχρονη κωμωδία με κα-ταιγιστικό ρυθμό και πολλές εκπλήξεις.Η σκηνοθεσία είναι του Θοδωρή Γκόγκου,τα σκηνικά και κουστούμια της Μαρίας Κα-τσούρα, η μουσική του Γιώργου Παπαθανα-σίου, οι φωτογραφίες του Χρήστου Γκλίβα.Παίζουν οι ηθοποιοί Θοδωρής Γκόγκος,

Στέλλα Κατσαρού, Αγγελική Μιχαλοπούλου.Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ και 5 ευρώ για φοιτητές και ανέρ-

γους.

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 7ηΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟΝΟΤΑ... ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟΝΟΤΑ... ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟ

• Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρι-σης Επειγόντων Περιστατικών καιη Εντατική Θεραπεία του Τμήμα-τος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαν-νίνων διοργανώνουν το 6ο Επι-στημονικό ΣυμπόσιοΕντατικής Θεραπείας:«Πρακτικά θέματαMonitoring για τουςασθενείς στην ΜΕΘ»σήμερα, Παρασκευήκαι αύριο, Σάββατοστο Συνεδριακό Κέ-ντρο «Κάρολος Πα-πούλιας» του Πανεπι-στημίου.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σεγιατρούς παθολόγους, πνευμονο-λόγους, καρδιολόγους, χειρουρ-γούς και αναισθησιολόγους καθώςκαι σε φοιτητές, νοσηλευτές καιφυσιοθεραπευτές που ασχολού-νται ή ενδιαφέρονται για χρόνιαπροβλήματα βαρέως πασχόντωνασθενών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικήανακοίνωση (την υπογράφει ο κα-θηγητής Εντατικής Θεραπείας τουΤμήματος Ιατρικής Πανεπ. Ιωαννί-

νων Γεώργιος Νάκος), η συμμετο-χή είναι ΔΩΡΕΑΝ και η εγγραφήπεριλαμβάνει την παρακολούθησητων ομιλιών και των πρακτικώνφροντιστηρίων, την παραλαβή του

υλικού του Συμποσίουκαι τη Βεβαίωση Παρα-κολούθησης.Οι εργασίες του Συ-μποσίου θα ξεκινήσουνσήμερα και ώρα 08.30και θα ολοκληρωθούναύριο, Σάββατο καιώρα 19.30.Στο πλαίσιο των εργα-

σιών του εν λόγω Συμποσίου, θαπραγματοποιηθεί πιστοποιημένοΣεμινάριο Εκπαίδευσης στην Καρ-διοαναπνευστική Αναζωογόνηση &την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδω-ση (CPR - AED Provider Course)μεθαύριο, Κυριακή, στο Αμφιθέα-τρο του Πανεπιστημιακού ΓενικούΝοσοκομείου Ιωαννίνων με ώραέναρξης 08.30 και ώρα λήξης14.30. Επιστημονικά υπεύθυνοςγια το συγκεκριμένο ΣεμινάριοCPR/AED είναι ο κ. Αθανάσιος Κι-τσάκος.

Σήμερα και αύριο

Επιστημονικό Συμπόσιο ΕντατικήςΘεραπείας στον Πανεπ. Ιωαννίνων

• Σήμερα, Παρασκευή καιώρα 9.30 μ.μ θα δοθεί στην αί-θουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδω-νος» της Ζωσιμαίας Παιδ/κήςΑκαδημίας μουσικοχορευτική πα-ράσταση με τίτλο «Paris AthênesExpress - Tango Swing & TangoGrec». Συμμετέχουν το συγκρό-

τημα Opus 4, ο Νίκος Παπαδιώ-της στο τραγούδι, ενώ χορεύουνοι El Tango Dance Studio και οΤάσος Κεχαγιάς.

Την μουσική επιμέλεια τηςπαράστασης υπογράφει ο ΔαβίδΝαχμίας. Η είσοδος για το κοινόείναι ελεύθερη.

Μουσικοχορευτική βραδιάστη Ζωσιμαία Ακαδημία

• Συναυλία - αφιέρωμα στονΙταλό συνθέτη Τζοβάννι Μπατί-στα Περγκολέζι θα δοθεί αύριο,Σάββατο και ώρα 8.30 μ.μ. στοΠνευματικό Κέντρο του ΔήμουΙωαννιτών.

Στην συναυλία συμμετέχουνη Συμφωνική Ορχήστρα του Δή-μου Ιωαννιτών και το Γυναικείο

Φωνητικό Σύνολο Cantus. Ερμη-νεύουν οι σολίστ: Ηλιάννα Αντω-νίου, υψίφωνος και Άννα Φιλαν-δριανού, μεσόφωνος. Την χορω-δία διευθύνει η ΚωνσταντίναΜήλια και την Μουσική Διεύθυν-ση αναλαμβάνει ο Φοίβος Παπα-δόπουλος. Η είσοδος για το κοι-νό είναι ελεύθερη.

Αύριο, στο Πνευμ. Κέντρο

Μουσικό αφιέρωμα στονΤζοβάννι Μπ. Περγκολέζι

• Ημερίδες για την παρουσία-ση των εκπονούμενων Ειδικών Πε-ριβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.)

που αφορούν τις περιοχές «ΣτενάΠαρακάλαμου», «Όρη Παραμυ-θιάς», «Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών,Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη».

Οι ημερίδες πραγματοποιούνται

στο πλαίσιο δημοσιοποίησης τωνΕ.Π.Μ., σήμερα, Παρασκευή καιώρα 10 π.μ. στην αίθουσα του Δη-

μοτικού Συμβου-λίου στην Παρα-μυθιά και αύριο,Σάββατο την ίδιαώρα στην αίθου-σα του ΔημοτικούΣ υ μ β ο υ λ ί ο υστους Φιλιάτες.Στις εργασίες θααπευθύνει χαιρε-τισμό η ΓενικήΓραμματέας Απο-κεντρωμένης Δι-

οίκησης Βίκυ Ευταξά, ενώ τηνέναρξη θα κηρύξουν αντίστοιχα, ηΔήμαρχος Σουλίου ΣταυρούλαΜπραΐμη-Μπότση και ο ΔήμαρχοςΦιλιατών Μηνάς Παππάς.

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ημερίδες παρουσίασης Ε.Μ.Π. γιαΣτενά Παρακάλαμου, Όρη Παραμυθιάς

Πασχαλινή Εορταγοράτης Ομάδας Οδηγισμού

• Την καθιερωμένη Πασχαλινή Εορταγορά της θα πραγματο-ποιήσει η Ομάδα Συνεργασίας Ιωαννίνων του Σώματος ΕλληνικούΟδηγισμού μεθαύριο, Κυριακή των Βαΐων, στην Εστία του Οδη-γισμού (Πλατεία Νεομάρτυρος Ιωάννου 1).

Μετά την εκκλησία θα διατίθενται προς πώληση σπιτικά κου-λούρια, νηστίσιμα φαγητά και πίτες.

• Το πρόγραμμα των ιερώνΑκολουθιών για την Μεγάλη Εβδο-μάδα και το Πάσχα ανακοίνωσε ηΜητρόπολη Ιωαννίνων και έχει ωςεξής:� Κυριακή των

Βαΐων, ώρα 7:30μ.μ. ο Νυμφίος.

� Μεγάλη Δευτέ-ρα, ώρα 7 π.μ.προηγ ιασμένηΘεία Λειτουργίακαι ώρα 7:30 μ.μ.ο Νυμφίος.

� Μεγάλη Τρίτη, ώρα 7 π.μ. προη-γιασμένη Θεία Λειτουργία καιώρα 7:30 μ.μ. ο Νυμφίος.

� Μεγάλη Τετάρτη, ώρα 7 π.μ.προηγιασμένη Θεία Λειτουργίακαι ώρα 6 μ.μ. Ευχέλαιο.

� Μεγάλη Πέμπτη, ώρα 7 π.μ.Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείουκαι ώρα 7 μ.μ. τα Δώδεκα Ευαγ-

γέλια.� Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 8 π.μ.

Ακολουθία των Ωρών, ώρα 11π.μ. η Αποκαθήλωση, ώρα 7:30

μ.μ. ο ΕπιτάφιοςΘρήνος και ώρα 10μ.μ. συνάντηση Επι-ταφίων στην ΚάτωΠλατεία.� Μεγάλο Σάββα-το, ώρα 7 π.μ. ΘείαΛειτουργία Μ. Βα-σιλείου και ώρα 11μ.μ. προκαταρκτι-

κά μεσονυκτικού Αναστάσεως� Κυριακή του Πάσχα, ώρα 12

π.μ. η τελετή της Αναστάσεως,Όρθρος και Θεία ΛειτουργίαΑγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.Ώρα 10 π.μ. ο Μέγας Εσπερι-νός του Πάσχα στο Μητροπολι-τικό Ναό του Αγίου Αθανασίου.Εν Μονοελλησία.

Το πλήρες πρόγραμμα

Οι Ακολουθίες Μεγ. Εβδομάδαςκαι του Πάσχα στους Ναούς

• Σήμερα, ώρα 7 το απόγευμαθα γίνει στον Ιερό ΜητροπολιτικόΝαό του Αγίου Αθανασίου, η λήξητων Εσπερινών Ομιλιών της περιό-δου 2013-2014.

Θα τελεστεί η ακολουθία του

Μικρού Αποδείπνου μετά του κα-νόνος του Λαζάρου, με επίκαιρηομιλία του Αρχιμανδρίτη π. Χρυ-σοστόμου Τραϊκάπη με θέμα: «ΗΑνάστασις του Λαζάρου, πίστωσιςτης Κοινής Αναστάσεως».

Με Ακολουθία στη Μητρόπολη

Σήμερα η λήξη τωνΕσπερινών Ομιλιών

• Ημερίδα με θέμα «Προοπτι-κές της τοπικής κτηνοτροφίας. Κα-θετοποίηση παραγωγής με τηνίδρυση μικρών τυροκομικών μονά-δων» θα λάβει χώρα σήμερα, Πα-ρασκευή, ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσαπολλαπλών χρήσεων του ΛυκείουΘεσπρωτικού.

Θα μιλήσουν ο Πρόεδρος τουΣυνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτρο-φίας Π. Πεβερέτος, ο ΔιευθυντήςΑγροτ. Οικονομίας και κτηνοτρο-φίας Πρέβεζας Ι. Αυγέρης, ο κτη-νοτρόφος – τυροκόμος ΓεώργιοςΜάρκος και εκπρόσωπος της Τρά-πεζας Πειραιώς.

Ημερίδα στο Θεσπρωτικόγια την τοπική κτηνοτροφία

• Tριήμερο επιμορφωτικό σε-μινάριο – εργαστήριο για εκπαι-δευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκ-παίδευσης θα διεξάγει από σήμε-ρα, Παρασκευή και μέχρι μεθαύ-ριο, Κυριακή, το Κέντρο Περιβαλ-λοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας -Πραμάντων σε συνεργασία με ταΚέντρα Περ/κής ΕκπαίδευσηςΑράχθου, Φιλιππιάδας και Φιλια-τών.

Το σεμινάριο με θέμα «Παραδο-σιακοί οικισμοί: Πολιτισμός – Περι-βάλλον – Οικονομία - Κοινωνία» θαπραγματοποιηθεί στην ισόγεια αί-θουσα του Δημαρχείου ΒορείωνΤζουμέρκων και στις εγκαταστά-σεις του ΚΠΕ στα Πράμαντα.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι ηπροώθηση των δραστηριοτήτωντου Εθνικού Θεματικού ΔικτύουΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης«Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση»που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Κόνιτσας -Πραμάντων, η προώθηση συνερ-

γασίας των Κ.Π.Ε. της Ηπείρου σεθέματα εκπαίδευσης και αειφόρουδιαχείρισης ορεινών περιοχών καιη ανάδειξη καλών εκπαιδευτικών,κοινωνικών και οικονομικών πρα-κτικών όπως προκύπτουν από τηλειτουργία και τη δράση του Δικτύ-ου. Την έναρξη των εργασιών θακάνει ο κ. Φίλιππος Καραμπίνας,υπεύθυνος του ΚΠΕ σήμερα, Πα-ρασκευή, ώρα 4 μ.μ..

Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα

Επιμορφωτικό σεμινάριο απότο ΚΠΕ Κόνιτσας - Πραμάντων

• Δενδροφύτευση στο δάσοςτων Ιωαννίνων πραγματοποίησαντην Τετάρτη τα Εκπαιδευτήρια

Όλγας Ντότη - Οικόνομου και ταΔωδωναία Εκπαιδευτήρια στοπλαίσιο των κοινών περιβαλλοντι-κών τους δράσεων (φωτό).

Η δενδροφύτευση πραγματο-ποιήθηκε με την ευθύνη και επί-βλεψη του Δασαρχείου Ιωαννίνων,υπάλληλοι του οποίου ενημέρω-

σαν τους μαθητές και απάντησανστις ερωτήσεις τους. Συγκεκριμέ-να η κ. Μπουκουβάλα μίλησε στα

παιδιά για τη χρησιμότητα του δά-σους στην περιοχή και τα ζώα πουζουν σ' αυτό.

Από τα Εκπαιδευτήρια Ντότη -Οικονόμου συμμετείχαν τα παιδιάτης Έκτης Τάξης, ενώ από τα Δω-δωναία η Περιβαλλοντική Ομάδατου σχολείου.

Στο δάσος των Ιωαννίνων

Εκπαιδευτήρια Ντότη - Οικονόμουκαι Δωδωναία φύτεψαν δένδρα

• Μετά τις πολύ επιτυχημένεςπρώτες παράστασεις του «VivaElvis» στα Γιάννενα, το projectτου Γιώργου Γάκη και των συνερ-γατών του είναι, παρουσιάζεταισήμερα, Παρασκευή στη Θεσσα-λονίκη, στο Principal ClubTheater του Μύλου, με κάποιεςμικρές αλλαγές και τίτλο «KingElvis, the musical».

Συνολικά η παράσταση περι-λαμβάνει 31 αγαπημένα τραγού-δια, παιγμένα live από τον ΓιώργοΓάκη και τους Troublemakers, ένακουαρτέτο πνευστών και δύο εξαι-ρετικές τραγουδίστριες στα φω-νητικά (11 μουσικοί) καλύπτονταςέτσι όλο το μουσικό φάσμα τουElvis, από το 1956 έως το 1977. Σεσυγκεκριμένα κομμάτια η ΒίκυΓκούμα με την ομάδα της έχειαναλάβει τις χορογραφίες, ενώτη σκηνοθεσία επιμελείται η ηθο-

ποιός Ναταλία Μίγδου. Στονεναλλακτικό ρόλο έκπληξη τουElvis ο Θύμιος Μάντζιος.

Παράσταση σήμερα στο Μύλο

Ο «Elvis» του Γιώργου Γάκηκαι στην Θεσσαλονίκη

Νικόλαος ΠλαχούραςΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΜετεκπαιδευθείς στο King’s College Hospital LondonΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνωντ. Διευθυντής Μ-Γ Π.Π.Γ.Ν.Ι.

Χαριλάου Τρικούπη 33, Ιωάννινατηλ.: 26510-22827, κιν.: 6944-749637

Κίτσος ΓεώργιοςΧειρουργός Οφθαλμίατρος

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διεύθυνση ιατρείου: Ακαδημίας 10, Ιωάννινα

Ημέρες και ώρες για τηλεφωνικό ραντεβού:Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 6.00 - 8.00 μ.μ.

Τηλ. ιατρείου: 26510-67656, κιν.: 6976817311e-mail: [email protected]

• Έκπτωση 10% στον καφέπροσφέρει το καφεκοπτείο Ελέ-νης Δρόσου (Κοραή 3, δίπλα απότην Δημοτική Πινακοθήκη) σεόσους παραδίδουν σ’ αυτό τασακουλάκια αλουμινίου του καφέτους για ανακύκλωση. Η παράδο-ση γίνεται στις 29 και έως την 1ηκάθε μήνα.

Ανακύκλωση καιέκπτωση στον καφέ

ΕΥΑΓΓΕΛΗ Σ. ΛΑΜΠΡΗ–ΚΑΛΟΓΕΡΑ MD, MSc, PhDΙατρός Παθολογοανατόμος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνMaster of Science Μοριακής Βιολογίας, Staffordshire Αγγλίας

- Ιστολογική εξέταση - Ταχεία βιοψία- Ανοσοϊστοχημικός έλεγχος - Μριακές τεχνικές

28ης Οκτωβρίου 25, 45332 Ιωάννινα - τηλ/fax: 26510-26122 (2 γραμμές)κινητό: 6944730688 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pathology-ioannina.com

Page 8: 11 04 2014

�� ΤΗΛΕΦΩ ΝΑ S.O.S.Άμεση Δράση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100Πυροσβεστική Yπηρεσία: . . . . . . . . . . . . .199Δασοπυρόσβεση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191Γενικό Kρατ. Nοσ/μείο «Xατζηκώστα»: .80111

Eξωτερικά ιατρεία: . . . . . . . . . . . .80444Παν/κό Nοσοκομείο (Δουρούτη): . . . . .99.111

Eξωτ. ιατρεία: . . . . . . . . . .99504-99505Eπείγοντα - ασθενοφόρα: . . . . . . . . . . . . .166ΙΚΑ (Ραντεβού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184Κέντρο Δηλητηριάσεων: . . . . . . . . . .7793777Bλάβες:

ΔEH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050OTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888ΔEYAI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54500

EΛΠA: . . . . . . . . . . .49695 - 49643 και 10400HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . .1154ΟΔ. ΒΟΗΘΕΙΑ INTERAMERICAN . . . . . . .1168ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ (24 ώρες) . . .31600, 6946-333335Πληρ. Καταλόγου (ΟΤΕ) . . . . . . . . . . . .11888

�� ΣΥΓΚΟΙΝΩ ΝΙΕΣΦΕΡΥ ΜΠΟΟΥΤ

HΓOYMENITΣA - KEPKYPA 26650 99400

ΚΤΕΛΑΣΤΙΚΟ (πληροφορίες) 22239ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ (Γ. Παπανδρέου 45)Τηλ. Δρομολογίων 14505Eκδοτήρια Aθηνών: 26286Θεσσαλονίκης: 27442Kόνιτσα-Kακαβιά-Πωγώνι: 26211• ΠΑΤΡΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΑ 25014• ΛΑΡΙΣΗΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ & ΧΑΝΙΩΝ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41248

«OLYMPIC AIR»AEPOΔPOMIO: Τηλ. 26510-26218ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: AΘHNA-IΩANNINA

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκ.-Κυριακή12.45 π.μ. & 19.55 μ.μ.

Τρίτη-Σάββατο 12.45 π.μ.IΩANNINA-AΘHNA

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκ.-Κυριακή14.15 μ.μ. & 21.30 μ.μ.

Τρίτη-Σάββατο 14.15 μ.μ.

�� ΡΑΔΙΟ-ΤΑΞΙΤηλ: 46.777, 46.778, 46.779

�� ΣΙΝΕΜΑΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ODEON)Tηλ. 26510-83105• ΡΙΟ 2• CAPTAIN AMERICA 2: Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ

ΧΕΙΜΩΝΑ• Ο κ. ΠΙΜΠΟΝΤΙ & Ο ΣΕΡΜΑΝ + M.M.

«ALMOST HOME»• Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ: ΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ• NEED FOR SPEED• H LEGO ΤΑΙΝΙΑ• ΝΩΕ

σ ή μ ε ρ α σαν σήμεραΟ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣΠ Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

11Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

Ανατολή: 05.56’Δύση: 18.57’Σελήνη 12. ημ.

ΕΤΟΣ: 2014Μήνας: 4ος

Εβδ.: 15

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ:† Αντίπα επισκόπου Περγάμου, Τρυφαίνης οσίας

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ:ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ:

11-4-1890– Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται ο πρώτος σταθ-μός των ελλήνων μεταναστών προτού πατήσουν τη Γη τηςΕπαγγελίας.

11-4-1914– Οι Μεγάλες Δυνάμεις απαιτούν από την Ελλάδα να εκκενώσει καιτην υπόλοιπη Βόρειο Ήπειρο μεταξύ Κακαβιάς και Δελβινακίου.

11-4-1964– Με απόφαση της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου καθιερώνεται ηυποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών.

Αναπολώντας τα παλιά…

11 Απριλίου 1989(Η πρώτη σελίδα σε τίτλους)� Από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και νέα… Φασι-

στική πράξη. Απέκρυψαν την καταδίκη της Αλβα-νίας στον Ο.Η.Ε..

� Βέβαιος ο θρίαμβος της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ αύριο. Προ-άγγελος νίκης της Ν.Δ. οι φοιτητικές εκλογές.

� Απόψε στις 8 στην πλατεία. Συλλαλητήριο διαμαρ-τυρίας για το έργο βιολ. Καθαρισμού.

� Μοίρασε «ΘΑ» στα Γιάννενα και ο υφυπουργόςΠρόνοιας. Σύσκεψη υπό τον Χρ. Οικονόμου στηνΠεριφέρεια Ηπείρου.

� Γράφουν στον «Π.Λ.». Ο κ. Π. Γιαννακός σχολιάζειτην… μπαρούφα Μωραΐτη. Για το βυρσοδεψείο Κό-νιτσας.

25χρόνια πριν

• Μαθητές της Δ’ τάξης της Ζωσιμαίας (1917)με τους καθηγητές τους και το Γυμνασιάρχη Γ. Καλούδη.

(Από το βιβλίο του Σπύρου Εργολάβου «Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων»)

Σελ. 8η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

«ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ»KAΘHMEPINH ΠOΛITIKH-OIKONOMIKH EΦHMEPIΔA THΣ HΠEIPOY

Φ.Tζαβέλλα 11β-ΓIANNINA 453 33 • Διαφημίσεις-Συνδρομές-Λογιστήριο: Τηλ. 2651025677Σύνταξη: Τηλ. 26510 33791 - FAX: 26510 30350 • ΚΩΔΙΚΟΣ: 1823

http://www.proinoslogos.gr • e-mail: [email protected]Ιδιοκτησία: Ι. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.

Έκδοση-Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΣΟικονομική Διεύθυνση: ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΔιεύθυνση Σύνταξης: ΕΥΔΟΞΙΑ Β. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ

Σύνταξη: Κ. ΑΓΟΡΗΣ - Γ. ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ - Ν. ΜΑΝΟΥΡΗΣΥπεύθυνος Διαφημιστικού: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Nομικός Σύμβουλος: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕΠΟΝΗ-ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΠροϊστάμενος Τυπογραφείου: ΣΠΥΡΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΗΣ

Γρ. Aθηνών: Καρόλου 24 Πλ.Καραϊσκάκη 10437 • Tηλ.: 210-5231636 και 210-5234647Tιμή Φύλλου 0,60 • ETHΣIEΣ ΣYNΔPOMEΣ: Iδιωτών: 150,00 - Tραπεζών, Oργανισμών, Δή-

μων, Kοινοτήτων, Nομ. Προσώπων: 180,00 - Eξωτερικού: Δολλάρια 280,00EKTYΠΩΣH: TYΠOEKΔOTIKH HΠEIPOY E.Π.E. - Πέραμα Iωαννίνων - Tηλ.: 2651081750

Σύμβουλος Έκδοσης: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΣ

∆Τ06:00 Paleoworld 07:00 Πρωινή Ενημέρωση10:00 Επικαιρότητα 12:00 Τα επαγγέλματατης θάλασσας Η καρδιά της θάλασσας 13:00Η Γη στα όριά της Κολοράντο 14:00 GlobeTrekker: Around the world Colonial Australia15:00 Ειδήσεις - Αθλητικά - Δελτίο στη Νοη-ματική - Καιρός 16:15 Ο αχόρταγος 18:00 Ει-δήσεις - Αθλητικά - Καιρός 19:10 4Greece19:20 Art beat 20:00 Ο Χριστός ξανασταυρώ-νεται 21:00 Ο δρόμος προς το Μουντιάλ22:00 Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός 22:45Ανθρώπινος στόχος

MEGA06:45 Κοινωνία ώρα Mega 10:00 Πρωινό mou13:10 Η ώρα η καλή 14:00 Μεσημβρινό δελ-τίο ειδήσεων 15:00 Σαββατογεννημένες16:30 Ματιές στα γεγονότα 16:40 Η πολυκα-τοικία 17:40 Στο παρά πέντε 18:50 Πενήντα -πενήντα 20:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων21:15 Κλεμμένα όνειρα 23:30 Ακαταμάχητος02:00 As if

ANT106:00 Τα φιλαράκια 07:00 Πρωινό ΑΝΤ110:00 Το Πρωινό 12:50 Με αγάπη 13:00 Ant1news 13:30 TV Quiz - Μέρος Α 13:40 Άκρωςοικογενειακόν - 1ος κύκλος Επ.29 14:50 TVQuiz - Μέρος Β 15:00 Κωνσταντίνου και Ελέ-νης - 2ος κύκλος Επ.17 Εσύ είσαι η αιτίαπου υποφέρω 16:00 TV Quiz - Μέρος Γ 16:10Το καφέ της Χαράς 17:40 ΑΝΤ1 News - Δελ-τίο στη Νοηματική Γλώσσα 17:50 Βαλς με 12Θεούς - 2ος κύκλος Επ.87 18:50 ΜπρούσκοΕπ.138 Επ. 138 20:00 Ant1 news 21:15 Thevoice 01:00 Η Γερμανού ξανάρχεται

ALPHA07:00 Έρωτας με επιδότηση ΟΓΑ - 1ος κύ-κλος Επ.5 08:00 Happy Day στον Alpha 10:15Shop TV 11:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης 11:15Σφηνάκια 12:00 Μεσημεριανό Δελτίο Ειδή-σεων 13:00 Ελένη 16:00 Δέστε τους 17:35Δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα17:45 Άκου τι είπαν 18:30 Κεντρικό δελτίοειδήσεων 20:00 Κάτι ψήνεται 21:00 Ψάχνο-ντας το Νέμο 3D 23:15 Φως στο τούνελ02:00 Ο Λαρς και η κούκλα του

STAR06:15 Mercy - 1ος κύκλος Επ.13 07:15Beyblade: Metal Fusion 07:45 Γούντι ο τρυ-ποκάρυδος 08:15 Φώτης - Μαρία live 10:00Live U 13:00 Μελέτησέ το 14:45 Φώτης - Μα-ρία live 16:30 Ειδήσεις STAR 16:45 Μίλα18:40 Akarsu: Η προδοσία - 2ος κύκλοςΕπ.152 19:45 Ειδήσεις STAR 21:00 ΟμάδαNCIS - 9ος Κύκλος Επ.22 Playing with Fire22:00 Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανά-του, Μέρος 2ο 00:30 Παιχνίδι κατασκόπων

ΣΚΑΙ06:00 Πρώτη γραμμή 10:00 Σκάι τώρα 11:45Έρρωσο... να είσαι γερός 12:00 Magazino13:00 eXceL!ent 14:00 America's next topmodel 15:00 Το κάστρο του Τακέσι 16:00Βιολέτα - 1ος κύκλος Επ.19 Επ. 19 17:00Chef στον αέρα 17:50 Δελτίο στη Νοηματική18:00 ΣΚΑΪ στις 6 20:00 Hawaii Five-0 - 2οςΚύκλος Επ.7 Ka Iwi Kapu 21:00 Τα νέα τουΣΚΑΪ 22:15 CSI: NY - 8ος Κύκλος Επ.17Unwrapped 23:15 Blue Bloods - 2ος ΚύκλοςΕπ.22 Mother's day 00:15 Blue Bloods - 3οςκύκλος Επ.1 Family busines

αν ψάχνετε για...Το πρόγραμμα της τηλεόρασης

�� ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τηλ. 26510 23333

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4/20138.30 το πρωί έως 2 το μεσημέρι & 5.30 το απόγευμα έως το πρωί:

ΤΖΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,Μαρίκας Κοτοπούλη 53 – Αμπελόκηποι, τηλ. 25041

8.30 το πρωί έως 9 το βράδυ:ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Δωδώνης 45-47, τηλ. 49296

αν ψάχνετε για...

� Ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων.� Διάγνωση - αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.� Επαγγελματικός προσανατολισμός.� Συμβουλευτ.-Ψυχοθεραπεία.

(Δέχεται με ραντεβού)

Μελίνα Κων. ΖάκκαΨυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Iωάννινα, Πινδάρου 4Τηλ.: 26510 26560 κιν.: 6972897763

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟΝΟΤΑ... ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟ

• Μεθαύριο, Κυριακή, από την Γενική Γραμμα-τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας θα γίνουν τα εγκαίνια τηςφωτογραφικής έκθεσης στην Κούλια Παραμυ-θιάς, γνωστή ως Κούλια των Μπονολάτων.Η Κούλια (ιδιωτικό κτίριο), που είναι από τα κα-λύτερα σωζόμενα παραδείγματα οχυρωματικήςκατοικίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα, που χρονο-λογείται στο β’ μισό του 18ου-αρχές 19ου αιώνα,απαλλοτριώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμούτο 1995. Η αναστήλωση – αποκατάσταση τηςΚούλιας χρηματοδοτήθηκε σε πρώτη φάση απότο Γ’ Κ.Π.Σ., ωστόσο οι εργασίες στον περιβάλ-

λοντα χώρο του μνημείου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με τη συμβολή τουΔήμου Σουλίου.

Το μνημείο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό δύο φορές την εβδομάδα(κάθε Τρίτη και Σάββατο). Επιπλέον θα πραγματοποιείται κατά περίπτωσηεκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στο Λουτρό της Παραμυθιάς και γε-νικότερα στα μνημεία της Θεσπρωτίας από αρχαιολόγους της 8ης Εφορεί-ας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Την ερχόμενη Κυριακή

Εγκαινιάζεται το μνημείοτης «Κούλιας» Παραμυθιάς

Κορµοί που απλώνονταιστο πνεύµα των συννέφων,ζεστές φωλιές πουλιώνπου παίρνουν τη φωνή τους.Όρθια, πεθαίνουν στην ακτή, ο χρόνος άδηλοςτα γερµένα τους κορµιά,καράβια των πλασµάτων της λίµνηςστον αχό των βρυχηθµών τηςκαθώς οι πετροκαλαµιές ριζώνουν στο βυθό.

(Βασισµένο σε φωτογραφία της Θεοδώρας Γεωργάκη)

Σαν κορμιά γερμένα� Από τη ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΟΥΡΗ

Στιγμιότυπα

• Αύριο, Σάββατο θα πραγμα-τοποιηθεί στο Αμφιθέατρο τουΠανεπιστημιακού ΝοσοκομείουΙωαννίνων, η Εαρινή Συνάντησητης Οφθαλμολογικής ΕταιρείαςΔυτικής Ελλάδος & Πελοποννή-σου (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.), σε συνεργασίαμε την Οφθαλμολογική Κλινικήτου Τμήματος Ιατρικής του Πανε-πιστημίου Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρεται σε σχετικήανακοίνωση (την υπογράφει οΠρόεδρος της Οργανωτικής Επι-τροπής αναπλ. Καθηγητής Οφθαλ-μολογίας του Πανεπ. ΙωαννίνωνΓιάννης Ασπρούδης), στόχος τηςΣυνάντησης είναι η ανάπτυξη και ησυζήτηση θεμάτων που μας απα-σχολούν στην καθημερινή κλινικήπράξη όπως το χρόνιο γλαύκωμα,η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια, ηπρεσβυωπία, η υγρή μορφή ηλικια-κής εκφύλισης της ωχράς κηλίδαςκαι οι παθήσεις του αμφιβληστρο-ειδούς. Ευελπιστούμε ότι η Συνά-

ντηση θα αποτελέσει γόνιμο πεδίοδιεύρυνσης της επιστημονικήςγνώσης και της κλινικής εφαρμο-γής της.

Οι εργασίες της Συνάντησης θαξεκινήσουν αύριο, στις 10 π.μ. καιθα ολοκληρωθούν το απόγευματης ίδιας ημέρας. Η παρακολούθη-ση των εργασιών της Συνάντησηςείναι δωρεάν. Οι εγγραφές θαπραγματοποιηθούν στη Γραμμα-τεία που θα λειτουργεί έξω από τοχώρο διεξαγωγής της Συνάντησης(Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νο-σοκομείου Ιωαννίνων).

Στο αμφιθέατρο του Πανεπ. Νοσοκομείου

Αύριο η Εαρινή Συνάντησητης Οφθαλμολογικής Εταιρείας

• Ομαδικό διαγωνισμό«Kid’s Athletics» διοργανώνειστην Ελεούσα στο χώρο έξωαπό το Δημαρχείο η ΕΑΣΣΕΓΑΣ Ηπείρου σε συνεργα-σία με τα Δημοτικά Σχολεία,2ο Ελεούσας και Περάματος.Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα,Παρασκευή στις 11 το πρωί.

Το Kid’s Athletics είναι έναπρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομο-σπονδίας Κλασσικού Αθλητισμού(IAFF) που απευθύνεται σε μαθη-τές Γ, Δ, Ε & ΣΤ’ Δημοτικού Σχολεί-ου. Είναι ένα πρόγραμμα ομαδικούδιαγωνισμού με μεγάλη ποικιλία

και για την διεξαγωγή του δεναπαιτούνται ειδικές εγκαταστά-σεις, απαιτείται όμως ειδικός εξο-πλισμός και έχει σαν στόχο να δώ-σει στους μικρούς μαθητές τη χα-ρά της ομαδικής προσπάθειας καινα τους μυήσει στα ιδανικά τουκλασικού αθλητισμού.

Διαγωνισμός «Kid’s Athletics»σήμερα στην Ελεούσα

• Έκθεση μεφωτογραφίεςαπό τη συλλογήτου Κώστα Κόκ-κα, γνωστούσυλλέκτη καισυνεργάτη του

«Π.Λ.», οι οποίες αναφέρονται στηναντίσταση των Ελλήνων στην Ήπει-ρο παρουσιάζεται με την ευκαιρίακαι της έκθεσης που διοργανώνει οΔήμος Ιωαννιτών για τα 70 χρόνια

από την εκτόπιση των ΓιαννιωτώνΕβραίων στα στρατόπεδα συγκέ-ντρωσης των ναζί.

Η έκθεση παρουσιάζεται στο κα-φέ – μπαρ «Αίγλη» (Πλατεία Μαβίλη3) μέχρι μεθαύριο, Κυριακή. Η είσο-δος είναι ελεύθερη. Ώρες λειτουρ-γίας 10 π.μ. με 10 μ.μ..

• Περισσότερες πληροφορίεςστον κ. Κώστα Κόκκα, τηλ.: 26510 –23053 ή στον κ. Δημήτρη Παπαλέξη,τηλ.: 6955-622553.

Έκθεση με φωτογραφίεςτου Κ. Κόκκα στην «Αίγλη»

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Σ. ΣΙΑΦΑΚΑΣΠλαστικός Χειρουργός

• Face lift, βλεφαροπλαστική, ρινοπλαστική, ωτοπλαστική• Αυξητική - µειωτική - ανόρθωση µαστών - γυναικοµαστία, αποκατά-

σταση µαστού• Κοιλιοπλαστική, λιπογλυπτική, λιποαναρρόφηση, ανόρθωση µηρών,

αφαίρεση σπίλων• Αnti-Ageing, Botox, υαλουρονικό οξύ, µεσοθεραπεία, δερµοαπόξεση• Εφαρµογές Laser, κηλίδες, ευρυαγγείες, ανάπλαση προσώπου, απο-

τρίχωση µε Laser• Κυτταρίτιδα, σύσφιξη, ραγάδες, ουλές

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού

Λεωφόρος Δωδώνης 18 (έναντι ξενοδοχείου Grand Serai - Ξενία)Τηλ. 26510-46941 - κιν.: 697 7271 288e-mail: [email protected]

• Αύριο, Σάββατο θα ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία για την ανά-δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σωματείο ΕμποροϋπαλλήλωνΝ. Ιωαννίνων.

Εκλογικό κέντρο λειτουργεί στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων ως εξής:Σήμερα, Παρασκευή από 1 μ.μ. έως 9 μ.μ. και αύριο, Σάββατο από 10π.μ. έως 8 μ.μ.

Για να εκλέξουν νέο Δ.Σ.

Μέχρι και αύριο ψηφίζουνοι Εμποροϋπάλληλοι Ιωαννίνων!

Page 9: 11 04 2014

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 Σελ. 9η

• Το είχε πει ο Ροΐδης: Έκα-στος τόπος έχει την πληγήν του:«Η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυ-πτος τας οφθαλμίας, η Βλαχίατας ακρίδας και η Ελλάς τουςΈλληνας».

Αφορμή για την αναφορά μουστο κόμμα της Νέας Δημοκρατίαςαποτέλεσε ο πρωτόστηλος τίτλοςτης εφημερίας «Δημοκρατία» 23-1-2014 «Η Ν.Δ. ΧΑΝΕΙ τη λαϊκή βά-ση της». Δύο ημέρες αργότερα,στην ίδια εφημερίδα, ο κ. Δ. Τσά-μης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-λόγου Θεσσαλονίκης και πρόε-δρος της Διοικούσης της Ν.Δ.απέδωσε την αιμορραγία αυτή,όπως εύστοχα τη χαρακτήρισε,στο χάιδεμα του ΠΑΣΟΚ, στη φο-ρολογική επίθεση κατά της μεσαί-ας τάξης και στην αίσθηση ότι ταβάρη των περικοπών δεν κατανέ-μονται δίκαια.

Συμφωνώ απόλυτα με τον κ.Τσάμη, τα καμπανάκια αφυπνί-ζουν… Θα διατυπώσω απερίφρα-στα και τις απόψεις μου. Εν μέσωγενικευμένης κοινωνικής κατα-κραυγής οι ωραιοποιήσεις δενμπορούν να κρύ-ψουν την αμείλικτηπραγματ ικότηταπου δαγκώνει καιπονάει, την οποίααιδημόνως αποφεύ-γουν ή αναισχύντωςδιαστρέφουν οιεθνογονείς μας,όμως με τον παχυ-δερμισμό τους, πουδεν μας εκπλήσσει,μας εξασφαλίζουντην ελευθερία τουλόγου και τη δυνατό-τητα να λέμε τηναλήθεια που αποτελεί προνόμιοκαι δεν θυσιάζεται με κανένα πρό-σχημα.

Δυστυχώς, το χάιδεμα έλαβεδιαστάσεις προκλητικής ασύγ-γνωστης «υπόθαλψης». Το χάιδε-μα και το βόλεμα οπαδών τουΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ. προϋπήρχανστο DNA της. Η εφ. «ΕλεύθεροςΤύπος» 12-8-1990 έγραφε: «στα-ματήστε να χαϊδεύετε τους πράσι-νους απατεώνες». Στην εφ. «Βρα-δυνή 25-11-1997 Δρ. Ιατρός, καυ-τηρίαζε τη Ν.Δ. γιατί κατά τηντριετία της είχε βολέψει συγγενείςκαι Πασόκους. Το βιβλίο μου, πουδεν κυκλοφορεί πλέον (έκδ. 2000-3) βρίθει παρομοίων περιπτώσε-ων…

Η δραματικότητα που βιώνει οΛαός μας οφείλεται στην ανεργίαπου πλήττει ιδιαίτερα τους οπα-δούς της Ν.Δ. Απότοκα της ανερ-γίας: η φτώχεια από τα φρενοφο-ροκομεία και τον κεφαλικό φόρο(χαράτσι), πλειστηριασμοί, απλή-ρωτες κάρτες, χιλιάδες αυτοκτο-νίες, τα ανυπολόγιστα λουκέτακλπ. που δυστυχώς δεν συνοψίζο-νται. Όλα συνεκτιμούμενα συνα-παρτίζουν τους λόγους που οδή-γησαν τους οπαδούς της Ν.Δ.στην εσχάτη απελπισία και από-γνωση και απηυδισμένοι ομοθυ-μαδόν διαγκωνιζόμενοι εγκαταλεί-πουν ανεπιστρεπτί, τη γαλάζιαιστιοφόρο…

Ο Αντώνης Σαμαράς, εξελέγειπανηγυρικά πρόεδρος της Ν.Δ.στις 20-11-2009. Στους εσαεί προ-δομένους οπαδούς υπερίσχυσε ηλογική και από τη συνεκτίμησητων προσόντων του τον καταξίω-σαν και επένδυσαν τις προσδοκίεςτους στο πρόσωπό του. Ο Μάρ-κος Μουζάκης στο «ΠΑΡΟΝ» 12-8-2012 μεταξύ των άλλων έγραφεγια τα πατριωτικά του αισθήματακαι την αγάπη του για τον τόπο.

Αναμφισβήτητα οι ηγέτες γιατις πράξεις τους επωμίζονται τιςανάλογες ευθύνες, όμως δεν είναιάμοιροι ευθυνών και οι «παρακοι-μώμενοι»… Η εφ. το ΠΑΡΟΝ 21-2-2010, μεταξύ των άλλων έγραφε:«Είσαι σίγουρος αρχηγέ Αντώνη(Σαμαρά), ότι στις επιλογές τωνμελών του κόμματός σου έχεις τιςκαλύτερες… εμπνεύσεις;).

Η απρόσμενη προσχώρησήτου στο μνημονιακό κόμμα και ησυμμετοχή του στη μεταβατικήκυβέρνηση Παπαδήμου, έπεσεσαν κεραυνός εν αιθρία, προκάλε-σε ισχυρό σοκ ιδιαίτερα στουςοπαδούς του κόμματος που απο-τελούσε το ίνδαλμά τους, την κοι-νωνία αλλά και στον κομματικόμηχανισμό. Κάθε κατευναστικήπροσπάθεια των ειδημόνων με τηνεπιχειρηματολογία για τη διάσω-ση της Χώρας, κορύφωνε τηναδρεναλίνη των οπαδών από τηδιαπίστωσή τους ότι στο κουτί τηςΠανδώρας δεν είχε μείνει ούτε ηελπίδα… αλλά η απελπισία της ελ-πίδας… Επιμενίδης… δεν βρέθηκενα υποδυθεί έστω το ρόλο του.

Από μνήμης. Την εποχή εκείνηαθηναϊκή εφημερίδα έγραφε ότι οκ. Λ. Παπαδήμος όταν ακόμη ήτανστην ΕΚΤ, δεν μπόρεσε να ενημε-

ρώσει τον πρωθυπουργό Γ. Π. ότιη χώρα πήγαινε στα βράχια. Πρω-θυπουργός ο ίδιος τον Νοέμβριοτου 2011, είχε συνάντηση με τονκ. Σαμαρά, ο οποίος στις 12 Φε-βρουαρίου του 2012, ημέρα Κυ-ριακή, δήλωσε ότι η Ν.Δ. θα ψηφί-σει τη δεύτερη δανειακή σύμβα-ση. Δεν ενθυμούμαι αν στησυνάντηση αυτή συμμετείχε καιπαρακοιμώμενος του κ. Σαμαρά…

Οι Καφενειοαναλυτές του Κο-λωνακίου και της Βαλαωρίτουυποτονθόρυζαν: «Ο κ. Σαμαράςμε τη συναίνεσή του για το δεύτε-ρο Μνημόνιο, έγινε η κολυμβήθρα

του Σιλωάμ για τα τραγικά αμαρ-τήματα άλλων, ο νοών νοείτω…».Οι προεκτάσεις του θέματος εξά-πτουν τη φαντασία και τροφοδο-τούν την καχυποψία προς διάφο-ρες κατευθύνσεις.

Είχε προηγηθεί η διαγραφήαπό το κόμμα της κυρίας ΝτόραςΜπακογιάννη γιατί είχε ψηφίσει τοπρώτο Μνημόνιο. Στη συνέχεια οκ. Σαμαράς ψήφισε το δεύτεροΜνημόνιο, διαγράφοντας από τοκόμμα 21 βουλευτές επειδή ψήφι-σαν κατά του νέου, του δεύτερουΜνημονίου. Η προσχώρηση υπήρ-ξε γενεσιουργός του κόμματοςΑΝ.ΕΛ. του κ. Π. Καμμένου πουέπληξε καίρια το μαλακό υπογά-στριο της Ν.Δ. και με την καυτήανάσα του, στέρησε την αυτοδυ-ναμία της και στις δύο εκλογικέςαναμετρήσεις (Μαΐου και Ιουνίου2012).

Ύστερα από αλλεπάλληλεςμαραθώνιες συσκέψεις που ανέ-συραν στη μνήμη μας τον Πύργοτης Βαβέλ, καταλήξαμε σε συγκυ-βέρνηση Ν.Δ., ΔΗΜΑΡ καιΠΑΣΟΚ. Μετά την ακούσια ή εκού-σια αποχώρηση του κ. Κουβέλη,πρωθυπουργός βέβαια ο κ. Σαμα-ράς με ένα γυάλινο πόδι, μεθο-δευμένη η μη αυτοδυναμία του…με αντιπρόεδρο αλλά και ΥΠΕΞτον κ. Βενιζέλο. Με την αμφίστομηδαμόκλειο σπάθη και το Αιάντειογέλιο του, στυγνή αντιπαροχή,όλα δικά του, για να σώσει τη χώ-ρα…

Με το σλόγκαν, «να ξεβολέ-ψουμε τους βολεμένους» στις 10-6-2013 ο πρωθυπουργός έκλεισετην ΕΡΤ κατεβάζοντας μαύρεςκουίντες στην εικόνα της δημό-σιας κρατικής τηλεόρασης. Όμωςοι οπαδοί και η κοινωνία αναρωτι-ούνται: «Το Ιερό Τέμενος της Δη-μοκρατίας η Βουλή δεν έχει «βο-λεμένους» και πόσους; Γιατί ηπροκλητική αυτή διάκριση; Καυ-χησιολογούντες μερικοί χαρακτή-ρισαν τολμηρότητα του πρωθυ-πουργού το κλείσιμο της ΕΡΤ,τους πληροφορώ ότι ήταν λιμάρι-σμα των αρμών που στηρίζουν τονπρωθυπουργό… πληρώνει, αδε-ξιότητες άλλων…

Στενοί συνεργάτες του πρω-θυπουργού από την ΠΟΛΑ, σταπέτρινα χρόνια του, του έλεγανκαλημέρα ή ένθεν και ένθεν; ΤοΠΑΡΟΝ 9-3-2014 έγραφε (απόμνήμης): Η πλευρά που έχει επα-φή με την πραγματικότητα, πι-στεύει ότι είναι η μεγάλη ώρα γιατο Σαμαρά να στείλει την «τρόικα»στον αγύριστο. Να της πει ωμά:«μαζέψτε τα και φύγετε». Και η άλ-λη πλευρά είναι υπέρ και νέωνυποχωρήσεων… Η εφημ. «Δημο-κρατία», 3-10-2013 έγραφε: «ΟΠρωθυπουργός, αν δεν προσέξειτα πρόσωπα που τον περιβάλλουνκαι συγκαθορίζουν την ασκούμενηπολιτική, θα έχει κακό τέλος...».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου στις24-2-2014 στο STAR, είχε μια αντι-παράθεση μεταξύ 12 περίπουπροσκεκλημένων με θέμα το κόμ-μα της Χρυσής Αυγής, γνώμες γιατην άρση ασυλίας των βουλευτώντης, κλπ. σχετικά. Ο Κώστας Νικο-λάου, πρ. Βουλευτής, πρ. Ευρω-

βουλευτής και πρ.Αντιπρόεδρος τηςΕυρωβουλής, στο«ΠΑΡΟΝ» 2-3-2014,μεταξύ των άλλων έγραφε: «…Σεαυτήν την αντιπαράθεση ο Εισαγ-γελέας κ. Β. Φλωρίδης έθεσε τοεξής θεμελιακό ερώτημα: «Ο ρό-λος της Δικαιοσύνης είναι να λύ-σει ένα πολιτικό πρόβλημα ή νααπονείμει δικαιοσύνη;». Σε άλλοσημείο αναφέρει: «…Στη σύναξη,πάντως, του Χατζηνικολάου οι πε-ρισσότεροι από τους μετασχόντεςστο ακροατήριο που πήραν τονλόγο, στο τέλος τάχθηκαν, άμεσα

ή έμμεσα υπέρ τηςΧρυσής Αυγής. Αςμην το υποτιμή-σουν αυτό οι… φω-στήρες που μαςκυβερνούν…».Όλα τα στραβάκουλούρια δεν τακάνει η ανεπιθύμη-τη από τα πεθερι-κά νύφη. Έγραφετο «ΠΑΡΟΝ» 14-10-2012 και το με-ταφέρω. «…Σιγά –σιγά αλλά σταθε-

ρά όπως το πάνε οισημερινοί εθνοπατέρες μας, μ’αυτά που λέει ο ένας κατά του άλ-λου, θα καταντήσουν τη Βουλήχαμαιτυπείο… και μετά θα τουςφταίει ο… Κασιδιάρης…».

Πρόσφατα το Συμβούλιο Επι-κρατείας με απόφασή του δικαίω-σε τους άνδρες των ενόπλων δυ-νάμεων και των σωμάτων ασφα-λείας για τις παράνομεςπερικοπές των μισθών και των συ-ντάξεων τις οποίες σύμφωνα μετο «ΠΑΡΟΝ» 28-4-2013, τις ρήμα-ξε κυριολεκτικά ο νυν αναπληρω-τής πρωθυπουργός κ. Β. Βενιζέ-λος ως υπουργός οικονομικώνπροηγουμένων κυβερνήσεων. Ηίδια εφημερίδα είχε υποψίες ότι οκ. Β.Β. είχε κάποιο πρόβλημα μετους στρατιωτικούς και θα τοέψαχνε… Οι αδικηθέντες2.000.000 περίπου, δεν είναι δεδο-μένοι. Οι οικογένειές τους πένο-νται. Ο κ. Πρωθυπουργός, θα υλο-ποιήσει τις επανειλημμένες δημό-σιες υποσχέσεις του για εκτέλεσητης ανωτέρω απόφασης ή ο κ.αναπλ. Πρωθυπουργός, συνεπι-κουρούμενος από τροϊκανούς θαλιμάρει τον ισχυρότερο πυλώνατου κ. Σαμαρά και οι υποσχέσειςτου δεν θα διαφέρουν από τη λάμ-ψη της πυγολαμπίδας…

Η εφημ. «Δημοκρατία» 21-1-14και όχι αυτή μόνο, έγραφε για τηνεξεταστική για το Μνημόνιο πουεπανειλημμένα είχε υποσχεθεί καιδεσμευθεί προσωπικά ο κ. πρωθυ-πουργός. Να δούμε πόσοι και ποι-οι, από όσους κατέστρεψαν τηνΕλλάδα και εξαθλίωσαν το λαό θαπάνε φυλακή. Τον κ. Βενιζέλο δεντον ενδιαφέρουν οι Έλληνες αλλάμόνο η Ελλάδα… Εφημ. «Κόσμος»22-10-2011: «Αυτό και αν δεν είναιέλλειμμα ήθους και έλλειμμα κοι-νωνικής ευαισθησίας…».

Στην απέλπιδα προσπάθειάτου ο κ. Βενιζέλος να βελτιώσει τοθρυμματισμένο προφίλ του, θρυμ-ματίζει το προφίλ του πρωθυ-πουργού και το επιτυγχάνει απότις εξουσίες τις οποίες αφειδώ-λευτα του παραχωρεί ο ίδιος ή καιαυθαίρετα αναλαμβάνει ο κ. Βενι-ζέλος, συνεπικουρούμενος καιαπό άλλους… Έτσι η εικόνα τηςκυβέρνησης εμφανίζεται διάστι-κτη και εμπεδώνεται η εντύπωσηότι είναι λυμφατική… Μήπωςυπερβάλλω;

Σε κάθε περίπτωση, βρίθουνοι αδεξιότητες με αρκετή δόση«τσαμπουκά» που προκαλεί. Ηιστορία μας λέει και μας διδάσκειότι ο «πολιτικός τσαμπουκάς» πο-τέ δεν βγήκε σε καλό… Αντιθέτως,η «μετριοπάθεια» πάντα ωφελεί.

Με κάθε καλή διάθεση, ανα-φέρθηκα σε μερικούς από τουςλόγους για τους οποίους, οπαδοί,αγωνιστές και στελέχη αγανακτι-σμένοι εγκατέλειψαν τη Ν.Δ. τοκόμμα τους που είχαν αγαπήσεικαι για το οποίο είχαν επί δεκαε-τίες αγωνιστεί με αυταπάρνηση.

* Ο Λεωνίδας Σ. Νικόπουλος εί-ναι Ταξίαρχος ε.α. Ελ. Αστυ-νομίας, τ. ειδικός συνεργά-της Γ.Γ. Υπουργείου Εθν.Παιδείας & Θρησκευμάτων,Συγγραφέας.

� ΟΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ...Υπάρχει μια τακτική επικοινω-

νιακή που την εφαρμόζουν κατάτων αντιπάλων τους κάποιοι ανεγκέ-φαλοι, που για να χτυπήσουν τοστόχο τους το πρώτο που κάνουνείναι να δηλητηριάσουν την κοινήγνώμη με τα σφάλματα, τις ενέργει-ες ή τις παραλείψεις των συνεργα-τών του ηγέτη!

� Ο «ΛΥΚΟΣ»...Ακόμη κι αν δεν είχε «συλλη-

φθεί» να εφαρμόζει προσωπική πο-λιτική ο Μπαλτάκος, θα έπρεπεοπωσδήποτε να βρεθεί... παραπτω-ματούχος και να απολογείται γι’ αυ-τόν και τις πράξεις του ο Πρωθυ-πουργός Α. Σαμαράς. Απολογείταιτώρα ο Σαμαράς για τις αηδίες τουΓενικού του Γραμματέα, που τουεμπιστεύτηκε την φύλαξη του «μα-ντριού» κι εκείνος έβαλε τον «λύκο»Κασιδιάρη ν’ αλωνίζει!

� Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ...Έκανε προσωπική πολιτική ο

Μπαλτάκος και στο τέλος καλείταιολόκληρη η Κυβέρνηση ν’ απολο-γείται επί μία εβδομάδα για ταΜπαλτακοΚασιδιαρίσματα! Κι αυτό40 μέρες πριν από εκλογές αυτοδι-οικητικές και ευρωκοινοβουλίου. Κιόλα αυτά για ένα «κωλοβίντεο»!

� ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ...Εδώ έχει πάρει φωτιά ο κ...λος

μας από τα μνημόνια και τις ανέχει-ες κι εκείνοι παίζαν με τα «video»του Κασιδιάρη σαν να ήταν «γυρί-σματα» Αλεξανδράτου ένα πράγμα!Στο video του Κασιδιάρη έχουν ενα-ποθέσει τις ελπίδες τους οι προο-δευτικοί του Τσίπρα για να αρπά-ξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά καινα κυβερνήσουν. Εκπαιδεύονται δη-λαδή σ’ ενός Κασιδιάρη το κεφάλι!

� ΤΟ ΣΗΡΙΑΛ...Και τι δεν ακούσαμε όλες τις

προηγούμενες μέρες για το σήριαλΜπαλτάκου - Κασιδιάρη. Θα παι-χτεί, λέει, σε συνέχειες για να μηνπλήττει ο Έλληνας που είναι άνερ-γος, που τρώει από τα απομεινάριατων λαϊκών αγορών. Θα πωλούνταιCD και στικάκια με εικόνες από ταγυρίσματα της ταινίας «Ο Μπαλτά-κος με τον μπαλτά εξομολογείται σ’έναν Κασιδιάρη».

� ΟΙ... ΤΣΟΝΤΕΣ!Κάπου εκεί ανάμεσα πέφτουν

τσόντες από Βούτση - Παναγούλητου ΣΥΡΙΖΑ, που κρατούν γινάτι μό-νο στο Βορίδη ο ένας και σε κανέ-ναν ο άλλος! «Διαλέχτε, παιδιά - δια-λέχτε, έχουμε κασέτες από τη Βου-λή των Ελλήνων: Έχω - έχω! Έχωκαλό Μπαλτάκο, έχω καλό Κατσι-ντιάρη, έχω - έχω! Έχω και καλό Πα-ναγκούλη που τέλει να γίνει μάρτυ-ρα Χρυσής Αυγής! Έχω - έχω»! Και-ρός να βρει δουλειά κανέναςμελαμψός από τις κασέτες...

� ΟΛΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ!Σοβαρότης μηδέν! Όλα στο μη-

δέν. Μόνο τα προβλήματα χτυ-πούν... κόκκινο. Έχουμε λύσει όλατ’ άλλα τα προβλήματα και μας έλει-ψε η φαγωμάρα για την συζήτησημεταξύ Μπαλτάκου - Κασιδιάρη πουκάνει «σημαία» ευκαιρίας γενικώς ηαντιπολίτευση, που κατά τ’ άλλααπεχθάνονται την Χρυσή Αυγή, ηοποία είναι ένα ναζιστικό μόρφωμα!

� ΔΕΜΕΝΟΙ...Αφήνουμε την «Μπαλτακιάδα»

και περνάμε στην Ραχηλιάδα που ταέβαλε με τον τύπο, τον οποίο, ενώτον έχει χρησιμοποιήσει σ’ επικίνδυ-νο βαθμό για να προβάλλει τις θέ-σεις της, εν τούτοις τους στέλνειόλους «δεμένους» για την ελευθε-ροστομία τους!

� ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣΚαλά να πάθουν οι Αθηναίοι

ενημερωτάδες που υφίστανται τις«διώξεις» των πολιτικών οι οποίοιθεωρούν εαυτούς θιγόμενους.

Όταν από τούτη τη γωνιά έχει μαλ-λιάσει η γλώσσα μας να επισημαί-νουμε την κατάργηση του τυποκτό-νου νόμου εκείνοι... πέρα βρέχει!Τώρα καταριούνται την Ραχήλ καικάθε Ραχήλ που έχει κάθε δικαίωμανα προστατεύει την τιμή και τηνυπόληψή της από τους «βαρβά-ρους» των Αθηνών!

� ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ...Περιοδείες στις περιφέρειες

έχουν αρχίσει οι υποψήφιοι ευρω-βουλευτές με τους «χρησμένους»της Ν.Δ. να σέρνουν το χορό. Τιςεπόμενες ημέρες αναμένεται στηνΉπειρο ο Μανώλης Κεφαλογιάν-νης, ο οποίος μετά τον αυτοαπο-κλεισμό του Φαήλου Κρανιδιώτη,

διεκδικεί την πατριωτική στήριξητων Ηπειρωτών. Να θυμίσω ότι ο κ.Κεφαλογιάννης είχε «αρνηθεί» τηνθέση του Γραμματέα του κόμματοςτης Ν.Δ. με την προοπτική της ενα-σχόλησής του με το Ευρωκοινοβού-λιο. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο οιευρωβουλευτές διορίζονταν απότον αρχηγό τους! Ο Μανώλης Κε-φαλογιάννης και με τον «σταυρό»θα δώσει την μάχη της εκλογής τουκι αυτό τον τιμά ιδιαίτερα, σε αντί-θεση με κάποιους άλλους φιλόδο-ξους, που μόλις άκουσαν «σταυρό»,ανέκρουσαν πρύμναν! Θέλω να δωαν ανάμεσα στους 42 της Ν.Δ. χω-ράει κι ένας Ηπειρώτης.

� ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ!Ταύτιση απόψεων και θέσεων

δήλωσε ότι έχει με τον Θ. Μπέγκα οπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Δη-μητρίου κατά την επίσκεψη πουπραγματοποίησε ο πρώτος προ-χθές εν όψει των εκλογών τουΜαΐου. Αναρωτιώμαστε αν σ’ αυτήτην ταύτιση θα μετατραπεί το Επι-μελητήριο σε Δημαρχείο ή το Δη-μαρχείο σε Επιμελητήριο. Αν έλεγεότι η ταύτιση είναι μόνο κομματικήκαι τίποτε πέραν αυτής, μάλλον θαείχε δίκιο ο «ταξιδευτής» πρόεδρος.

� Η ΕΞΟΔΟΣ...Μετά τις μεγάλες επιχειρηματι-

κές και επενδυτικές δράσεις και ιδι-αίτερα μετά απ’ αυτές που έφερεαπό τα πέρατα της γης όπου ταξί-δεψε το «Επιμελητήριο TRAVEL»,τώρα είναι έτοιμο, το Επιμελητήριο,να κάνει έξοδο, όχι στις αγορές, αλ-λά από την αγορά και να βγει σταπερίχωρα, διότι με τόση δράσηασφικτιά στο κτίριο της Χαρ. Τρι-κούπη και Πουτέτση γωνία! Θ’ανταλλάξει, λέει, το παραδοσιακό

κτίριο με οικοπεδική έκταση στοδρόμο προς το πανεπιστήμιο και γι’αυτό έφτασε το ζήτημα μέχρι το Δη-μοτικό Συμβούλιο, από το οποίο ζη-τάει την έγκριση της ανταλλαγής.«Εμείς θα έχουμε κάμπο κι εσείςγραφεία», είπε ο πρόεδρος κ. Δημη-τρίου κι έπεισε πάραυτα τον υποψή-φιο δήμαρχο Θ. Μπέγκα, με τονοποίον έχουν ταύτιση απόψεων,όπως δήλωσαν και οι δύο...

� ΤΟ «ΤΥΦΛΟ»...Εδώ που τα λέμε, ο κ. Δημητρί-

ου μάλλον πάει να το φορτώσει τοκτίριο έτσι όπως κατάντησε αυτό.Δηλαδή αυτή η αγορά του «τυφλού»οικοπέδου που είχαν κάνει παλιότε-ρα δεν ήταν και η καλύτερη συναλ-λακτική πράξη που έκαναν. Αλλά τό-σο πολύ καλά πάνε οι δουλειές τουΕπιμελητηρίου που τους άνοιξε ηόρεξη για κάτι καλύτερο και μεγα-λύτερο; Μακάρι να είναι έτσι και ηταύτιση να γίνει με την σύμφωνηγνώμη και των μελών του Επιμελη-τηρίου που πληρώνουν για να κάνειπαιχνίδια «ταυτισμού» ο πρόεδρος.

� ΑΞΙΟΣ!..Ένας άξιος αξιωματικός της

ΕΛΑΣ ανέλαβε τα ηνία της στις προ-χθεσινές κρίσεις που έκανε το αρ-μόδιο υπουργείο με «εντολή» τηςκυβέρνησης. Ο Δημ. Τσακνάκης,παλιός γνώριμος στους Ηπειρώτες,είναι ο νέος αρχηγός ΕΛΑΣ, αντικα-

θιστώντας τον μακροβιότερο αρχη-γό Νίκο Παπαγιαννόπουλο που ευ-δοκίμως τερμάτισε τον αστυνομικότου βίο.

� ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ...Δοκιμασμένος αξιωματικός της

ΕΛΑΣ από τα δύσκολα μέχρι τα πιοδύσκολα ο νέος αρχηγός, που κατά-γεται από χωριό των Γρεβενών.Υπηρέτησε στην Ήπειρο και κατάτην θητεία του έδωσε δείγματασκληρής δουλειάς και ήθους κι εντι-μότητας. Μετά την τοποθέτησή τουως επιθεωρητή Β. Ελλάδος τον ξα-ναεπέστρεψε στην Ήπειρο η περι-βόητη Αλβανική συμμορία Κόλα,όπου ύστερα από ολόκληρα μερό-νυχτα ισχυρές αστυνομικές δυνά-μεις υπό την καθοδήγησή του κατά-φεραν να τον εξοντώσουν διασώζο-ντας το κύρος της χώρας και τουσώματος.

� ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!Γνώστης λοιπόν της περιοχής,

των προβλημάτων της, των ανθρώ-πων της αλλά και της ικανότηταςτων στελεχών της ΕΛΑΣ, είμαστεβέβαιοι ότι στις υπόλοιπες κρίσειςθα πρυτανεύσει η αξιοκρατία. Καλήδύναμη για καλή συνέχεια στονΔημ. Τσακνάκη, τον οποίο είχα τηντύχη να γνωρίσω και είναι από τουςλίγους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ πουενέπνεε μια σιγουριά και εμπιστο-σύνη για την εν γένει συμπεριφοράκαι προς το σώμα και προς την κοι-νωνία...

Kαι για την αντιγραφή:Γιώργος Γιαννάκης

[email protected]

Ο τολμηρός

� Με τον ΓΙΩΡΓΟ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...Ενώ κάποιοι ψάχνουν την χαμένη αθωώτητα, κάποιοι άλλοι αναζη-

τούν την χαμένη... ενότητα στην πόλη μας και το είδαμε αυτό τηνπροηγούμενη Κυριακή. Όποιος είχε μάτια είδε κι όποιος είχε αυτιάδεν άκουσε αυτό που προσδοκούσε...

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ...Αν σας γράψω εγώ τώρα ότι η εκδήλωση Γκόντα για την ανακοί-

νωση των υποψηφίων της παράταξής του ήταν πολλαπλάσια απόοποιαδήποτε άλλη, θα κατηγορηθώ ως μη αντικειμενικός παρατηρη-τής; Αψευδής μάρτυς ο τηλεοπτικός σταθμός ΗΠΕΙΡΟΣ TV1 που με-τέδωσε ζωντανά ολόκληρη την εκδήλωση. Εκείνη την εκδήλωση όποι-ος είχε μάτια κι αυτιά μόνο αν δεν ήθελε να δει και ν’ ακούσει δεν τοέκανε.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ!..Θα παρατηρήσει κανείς ότι δεν μπορεί να κριθεί ένα αποτέλεσμα

εκλογικό μόνο από τον όγκο μιας συγκέντρωσης. Να συμφωνήσω. Εί-ναι όμως μια εκτίμηση για το ποιος έχει αυτή τη στιγμή το προβάδι-σμα, κάτι που γίνεται ευρέως γνωστό κάθε μέρα που περνάει κι όλοόσο φτάνουμε προς τις εκλογές του Μαΐου.

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ...Πιο σπουδαία από την πληθυσμιακή υπεροχή είναι όσα λέγονται

από τον επικεφαλής μιας παράταξης και ο Νίκος Γκόντας έκανε αυτόακριβώς. Να πει, δηλαδή, όσα έπρεπε και όχι όσα ήθελαν να ακού-σουν οι συμπολίτες. «Διδαχτήκαμε από τα λάθη του παρελθόντος στα3½ χρόνια της αντιπολίτευσης, επισημάναμε τα λάθη, τις παραλεί-ψεις και την κακοδιαχείριση του δημοτικού χρήματος και τώρα διεκ-δικούμε να συνεχίσουμε τα έργα για τα Γιάννενα από κει που τα είχα-με αφήσει»! Αυτό ήταν το κεντρικό νόημα σε γενικές γραμμές τηςημίωρης ομιλίας του Ν. Γκόντα.

ΤΑ... ΣΩΣΙΒΙΑ!Αντίθετα, στην απέναντι όχθη (όποια και νάναι) ψάχνονται για

αντιμνημονιακά «σωσίβια» και είναι έτοιμοι να... φουντάρουν στη λί-μνη! Λες και τα μνημόνια έχουν λειτουργήσει επιλεκτικά τόσον καιρόκαι φαίνεται ν’ αλλοίωσαν τη μνήμη άρδην του λαού...

Οι διαρροές οπαδών τηςΝέας Δημοκρατίας…� Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ*

ΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Page 10: 11 04 2014

Σελ. 10η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

� ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ& ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Αγγειο-χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων, Master Πανεπιστημίου Αθηνών,Μετεκπαιδευθείς στην Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. Πα-θήσεις φλεβών-αρτηριών-λεμφαγγείων. Θερα-πεία κιρσών με ενδοφλεβικό LASER.Θεραπείαευρυαγγειών.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ,Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Μυοσκελετικές παθήσεις- αθλητικές κακώ-σεις- οστεοπόρωση.Λ. Δωδώνης 75, Ιωάννινα, Τηλ. 26510-28497 - Ωρ. Λειτουργίας: 09:00-14:00,18:00-21:00, www.iasi-ioannina.gr

� ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΑΛΥΜΑΡΑ

Διερεύνηση και αντιμετώπιση: παθολογικών τιμώνγενικής αίματος (αιματοκρίτη, λευκών αιμοσφαι-ρίων και αιμοπεταλίων) • διαταραχών πήξης αίμα-τος • λεμφαδενοπάθειας και σπληνομεγαλίας. Ώ-ρες λειτουργίας ιατρείου: Καθημερινά 9.00-13.00και κάθε Πέμπτη απόγευμα 17.30-20.30. Απογεύμα-τα Δευτέρας και Τετάρτης δέχεται με ραντεβού.Χαρ. Τρικούπη 16, 1ος όροφος. Τηλ. Ιατρείου:26510 34700 - κινητό: 6948 574225

� ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΓΕΙΤΟΝΑ

• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣΑΚΡΩΝ (ανοικτού τύπου)• ΑξΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ(SPIRAL CT) - ΑξΟΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ - CT ΑΓ-ΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ • ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ • YΠΕ-ΡΗΧOΙ• ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣυμβάσεις με όλα τα ταμεία • Δωδώνης 68 -Ιωάννινα, Τηλ.: 26510-85721, 26510-85731,FAX: 26510-85731, e-mail:[email protected] • Ώρες λειτουργίας:8:30-14.30, 17.30-21.00 καθημερινά. Σάββατοκατόπιν ραντεβού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣτ. Καθηγητής ΑκτινολογίαςΙατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ• Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥΠρωί: Καθημερινά πλην Σαββάτου, 9.00-13.00Απόγευμα: Τρίτη-Πέμπτη, 18.00-20.00Δωδώνης 50, 45 332 Ιωάννινα 3ος όροφοςτηλ. 26514-02506 και (κινητό) 6937-589048email: [email protected]

ΑΡΕΤΗ Γ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥΙατρός ΑκτινοδιαγνώστηςΕξειδικευθείσα στην ΠαιδιατρικήΑκτινολογία στο Παν/κό Νοσοκο-μείο Αrmand Trousseau Παρίσι,πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ - ΔΙΑ-ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙ-ΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ι-σχίων, τραχήλου, μαλακών μορίων, κοιλίας) –Triplex αγγείων - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ VUS.Δαγκλή 5 (3ος όροφος) Ιωάννινα - Τηλ & Fax:2651022911, Κιν: 6972698154 Δέχεται: πρωί 9:30-13:30 - Απογεύματα: 18:00-21:00 – Εξυπηρέτηση Ε-πειγόντων Περιστατικών - www.charisiadi.gr email:[email protected]

� ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙAΘANAΣIOΣ E. BΛAXOΠOYΛOΣ

EIΔIKOΣ ΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣΔέχεται: Καθημερινά το πρωΐ με ραντεβού - Από-γευμα 6 - 8.30 χωρίς ραντεβού - Τετάρτη απόγευ-μα και Σάββατο πρωί κλειστό. 28ης Oκτωβρίου 49IΩANNINA THΛ.: 26510-76975 Kινητό: 6932-490211

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΖΩΗΣΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ - Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων28ης Οκτωβρίου 17α, 1ος όροφος, Ιωάννινα • Τηλ.Ιατρείου 26510-75622, fax: 26510-75633, κινητό:6946-500405, e-mail: [email protected] • Δέχεταικαθημερινά 09:00-14:00 το πρωί και 18:00-21.00 τοαπόγευμα. Τετάρτη και Παρασκευή το απόγευμα,μόνο με ραντεβού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ - Διδάκτωρ Παν/μίου ΙωαννίνωνΜετεκπαιδευθείς εις MAYO CLINIC, Rochester, ΗΠΑ & Πανε-πιστημιακό Νοσ/μείο Gasthuisberg, Λουβένη, ΒΕΛΓΙΟ - Κάτο-χος Ευρωπαϊκού Τίτλου Γαστρεντερολογίας (EBGH)Γαστροσκόπηση – Κολοσκόπηση με διοξείδιο του άν-θρακα - 24ωρη φορητή πεχαμετρία (γαστροοισοφαγι-κή-λαρυγγική παλινδρόμηση) Μανομετρία οισοφάγου(δυσφαγία, κινητικές διαταραχές, σκληρόδερμα) Ορθο-πρωκτική μανομετρία - χρόνος διέλευσης - βιοανάδρα-ση πυελικού εδάφους (ακράτεια, χρόνια δυσκοιλιότητα,πυελική ασυνέργεια) Δέχεται: πρωΐ 9-2, απογεύματα 6-9 πλην Τετάρτης, Σάββατο κλειστά. Παπάζογλου 4, 2οςόροφος, τηλ. & φαξ: 2651 304733, κινητό: 6944654048,e-mail: [email protected]

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Φ. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

Γαστροσκόπηση - (Υδρο)κολονοσκόπησηΩράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή

πρωί: 9.00-1.30, απόγευμα: 5.30-8.00.Τετάρτη απόγευμα και Παρασκευή απόγευμα

το ιατρείο λειτουργεί μόνο κατόπιν ραντεβού.Χαρ. Τρικούπη 16, Ιωάννινα

τηλ.: 26510-65145 - κιν.: 6972-926687email: [email protected]

� ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ, MD

Γενικός Οικογενειακός ΙατρόςΕπισκέψεις κατ’ οίκονΏρες ιατρείου: Δευτέρα - Παρασκευή 9.00- 13.30 και 18.00 - 20.30. Τετάρτη απόγευ-

μα κλειστό. Σάββατο με ραντεβού • Χαριλάου Τρικού-πη 2, 3ος όροφος, Ιωάννινα • Τηλ.: 26510-21448 • κιν.:6976 561804 e-mail: [email protected]

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣΔέχεται καθημερινά 10.00 - 13.00 (πρωί) και19.00 - 21.00 (απόγευμα). Δαγκλή 5 - Ιωάννι-να. Τηλ. 26510 74900 • κιν. 6945 797908

� ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ

Δερματολόγος - ΑφροδισιολόγοςΕπ. Καθηγητής του Πανεπ. ΙωαννίνωνΜιχ. Αγγέλου 20 - Τηλ.: 26510-83639Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Dr.OYPANIA ZΩH - TOΛHΔIΔAKTΩP IATPIKHΣ ΣXOΛHΣ ΠANΕΠΙ-ΣΤΗMIOY ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Γρ. Σακκά 7, Ιωάννινα.Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού. Tηλ/Fax:2651 0 32902 - E-mail: [email protected]

Dr.ΣΠYPIΔΩN Π. ΠPINTZHΣEιδικός Δερματολόγος - Διδάκτωρ A.Π.Θ.Δέχεται ώρες: 10:30-12:30 και 6 - 8:30. Iα-τρείο: 28ης Oκτωβρίου 49. Tηλ. Iατρείου:26510-78068 - Oικίας: 26510-23437

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΧΑΒΕΛΑΣΜιχ. Αγγέλου 5, Ιωάννινα. Tηλ./Fax: 26510-33169 • κιν. 6944-220873. www.charrychavel.gr,email: [email protected]. Δέχεται καθημερι-νά εκτός Σα-Κυ, από 9.30-14.00 και 6.00-8.30. Τε-τάρτη και Παρασκευή απόγευμα μόνο ραντεβού.

� ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙΛΑΜΠΡΙΝΗ Ν. ΓΚΟΥΒΑΙατρός Ενδοκρινολόγος

Ειδικευθείσα στην Ενδοκρινολογική Κλινική -Διαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων.Εκπαίδευση στην Μονάδα Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμούκαι Διαβήτη του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»Μιχαήλ Αγγέλου 53, 45333 Ιωάννινα, Fax: 26510-26790Τηλ. 26510-25006, Κινητό: 697-2590363e-mail: [email protected]

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΓΡΥΠΑΙΟΥΏρες λειτουργίας ιατρείου: Δευτέρα 6-9 μ.μ. •Τρίτη 10 π.μ. - 1.30 μ.μ., 6-9 μ.μ. • Τετάρτη 10π.μ. - 14 μ.μ. • Πέμπτη 10 π.μ. - 1.30 μ.μ., 6-9μ.μ. • Παρασκευή 10 π.μ. - 1.30 μ.μ. Ιατρείο:28ης Οκτωβρίου & Φ. Τζαβέλλα 2. Tηλ. Iατρείου26510-36060 - κινητό: 6932 736306

Δρ ΔHMHTPIOΣ KIOPTΣHΣEιδικός Mεταβολισμού - Παχυσαρκίας Παν/μί-ου Παρισίων. Αναπληρωτής Kαθηγητής Πανε-πιστημίου Iωαννίνων Δέχεται Tρίτη και Tε-τάρτη 6-9 μ.μ. Xαρ. Tρικούπη 2 (3ος όροφος).Tηλ. 26510-30265 • κιν. 6974-662299

Dr. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΞΗΤΑ-ΚΛΕΦΤΑΚΗΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου ΙωαννίνωνΏρες λειτουργίας (με ραντεβού): Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 9 π.μ. - 3.30 μ.μ., Τρί-τη-Πέμπτη: 9 π.μ. - 2 μ.μ., 6 μ.μ.- 9 μ.μ. Χα-ριλάου Τρικούπη 4 (2ος όροφος) Τηλ./fax:26510-65130, κιν.: 6974-890765

� ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙΔρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ

Καρδιολόγος. Διδάκτωρ Πανεπιστη-μίου Bochum Γερμανίας. Εξειδικευ-μένος στην επεμβατική αντιμετώπι-ση αρρυθμιών. Έλεγχος/Προγραμ-

ματισμός βηματοδοτών και απινιδωτών. Υπέρηχοικαρδιάς, Δοκιμασία κόπωσης, Holter Ρυθμού καιΠίεσης, Event Recorder. Συμβ. ΥΠΕΘΑ.Δέχεται καθημερινά 08:00-14:00 και από 17:00-20:00, Σάββατο 08:00-12:00. Επισκέψεις κατ’ οί-κον. Οπλαρχηγού Πουτέτση 5 (2ος όροφος).Τηλ/Fax 2651022448, Κιν. 6949798270

ΖΩΝΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΕιδικός ΚαρδιολόγοςΣύγχρονο Καρδιολογικό ΙατρείοΠλήρης καρδιολογικός έλεγχος

Υπέρηχος καρδιάς (TRIPLEX)• Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμετο τάπητα • HOLTERρυθμού 24 ωρών • ΗΟLTER πίεσης 24/48 ωρών • Μελέ-τη – Θεραπεία Υπέρτασης • Μελέτη Λιπιδαιμικού προφίλ– Καρδιαγγειακού κινδύνου • Δυνατότητα κατ’ οίκον υπε-ρήχου καρδιάς (TRIPLEX) • 28ης Οκτωβρίου 21 Ιωάννι-να, 1ος όροφος, Τηλ. 26510-21775 / 6977689955mail: [email protected] • web: zonioskardiologos.grΏρες λειτουργίας 08.00 με 14.00 και 17.30 με 21.00Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο με ραντεβού

ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣΥπέρηχοι Καρδιάς - Triplex - Δοκιμασία Κόπωσης -Holter ρυθμού - Holter πίεσης - Ρύθμιση υπέρτα-σης και υπερλιπιδαιμίας. Δέχεται καθημερινά από9 - 13.30 και από 17.30 - 20.30. Σάββατο με ραντε-βού. Χαρ. Τρικούπη 16 - 1ος όροφ. - Τηλ. Ιατρείου:26510 72200 κιν. 6944 624190

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΝΤΟΥΚΑΣΑ.Μ.Ι.Σ.Ι. 2293. Δέχεται καθημερινά 8:30 - 1:30 και5:30 - 8:30. Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωίμε ραντεβού. Κ. Φρόντζου 8. Τηλ. ιατρείου: 2651024040 - κιν.: 6945 552278, οικίας: 26510 74843

� ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ

Δαγκλή 1, Β’ κτίριο Ιωάννινα. ΔΕΧΕΤΑΙ: Δευτέραέως Παρασκευή 9.00 έως 14.00 και 18.00 έως20.00 απογ. Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥΤηλ. επικ.: 26510-72670, 6972-033960e-mail: [email protected]

� ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΕΛΕΝΑ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΛΙΑ Μ.D.

τ. Ιατρός Νοσοκομείου - Μαιευτηρίου«Έλενα Βενιζέλου» Αθηνών• Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο • Προληπτικός έ-λεγχος τραχήλου μήτρας-τεστ παπανικολάου •

Παρακολούθηση κύησης χαμηλού και υψηλού κινδύνου- NST •Παρακολούθηση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής • Διερεύ-νηση υπογονιμότητας • Γυναικολογική ενδοκρινολογία • Εφη-βική Γυναικολογία • Έλεγχος εμμηνόπαυσης • Γυναικολογι-κές παθήσεις • Παθήσεις μαστού • Αισθητική γυναικολογία.Κοραή 5 - Ιωάννινα 45444 (2ος όροφος), Τηλ./Fax: 26510-38110, κιν.: 6944-147758 • e-mail: elena_georgo-poulou@yahoo. com. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30-13.30 και 17.30-21.00. Το Σάββατο πρωί με ραντεβού.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ M.D.• Γυναικολογικός-Υπερηχογραφικός έλεγχος-NST• Μαιευτικός - Υπερηχογραφικός έλεγχος• Koλποσκοπικός έλεγχος τραχήλου μήτραςΔέχεται καθημερινά: 9.00-13.30 (πρωΐ) - 18.00 -20.30 (απόγευμα) εκτός Tετάρτης απόγευμα -Σάββατο πρωί με ραντεβού. Iατρείο: Ι. Γούναρη2 - 2ος όροφος. Τηλ. ιατρείου: 26510-31016 -κιν.: 6945-594292 - οικίας: 26510-57706

Dr. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣΧειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Ειδίκευση στα νοσοκομεία Aarau καιSchaffhausen, ΕλβετίαΕξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική ΧειρουργικήΟυρογυναικολογία και Γυναικολογική ΟγκολογίαΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου Βέρνης, Ελβετίατ. Επιμελητής Νοσοκομείου Schaffhausen, EλβετίαΣυνεργάτης κλινικής ΙΑΣΩΜ. Αγγέλου 53, 45332 Ιωάννινα, τηλ. 26510-26550 -26790 • Fax: 26510-26790, κιν.: 6973-786790

� ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πλατεία Νότη Μπότσαρη 5 & Δαγκλή(έναντι ξενοδοχείου Εγνατία).Τηλ. 26510-20632

KΩNΣTANTINOΣ X. ΔHMOΣΏρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή08.00 έως 13.00 και 18.00 έως 20.00 (εκτός Tε-τάρτης απόγευμα), Σάββατο με ραντεβού.Πλατεία Aγ. Aποστόλων 4 (Πάνω από ΠλατείαXATZH), Aμπελόκηποι, Iωάννινα.Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ.Tηλ. 26510-72965 - Fax: 26510-72835,κιν.: 6947-937102

ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.28ης Oκτωβρίου 20 - 1ος όροφος. Τηλ. ιατρείου:26510-70800. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πα-ρασκευή 08.00 π.μ.- 14.00 μ.μ., απόγευμα 18.00-21.00 μ.μ. - Σάββατο: 09.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.

ΛΑΜΠΡΟΣ Π. ΛΩΛΑΣΚ. Φρόντζου 7, Ιωάννινα, 1ος όροφος, τηλ. / fax.26510-39002, κιν. 6945-375317. Ώρες λειτουρ-γίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 14:00και 18:00 έως 20:30 (εκτός Τετάρτης απόγευμα).Σάββατο 09:00 έως 11:00

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΦώτου Τζαβέλλα 2 & 28ης Οκτωβρίου,2ος όροφος. Δέχεται καθημερινά 08:00- 14:00 & 18:00 - 20:30, εκτός Τετάρτηςαπόγευμα. Σάββατο 09:00 - 13:00. Τηλέφωνο & Fax:26510-70870, Κινητό: 6942-988549. Συμβεβλημένοςμε ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ)

ΜΙΧΑΛΗΣ Λ. ΤΑΤΣΗΣΙατρός Μικροβιολόγος-ΒιοπαθολόγοςΚαθημερινά 08:00-13:30 και 18:00-20:00(εκτός Τετάρτης) Σάββατο με ραντεβού28ης Οκτωβρίου 34 1ος όροφος

τηλ/φαξ: 26510-73091 κιν: 6974825872Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ

NIKOΣ Γ. TΣOMΠIKOΣXαρ. Tρικούπη 6Tηλ: Iατρείου 22.657 Oικίας: 74.186ΣYMBEBΛHMENΟΣ ME OΛA TA TAMEIA

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΧΑΡΙΤΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥΜικροβιολόγος - Βιοπαθολόγοςτ. Επικ. Επιμελήτρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙΧαρ. Τρικούπη 4 - 1ος όροφοςΣυμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ,ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) Καθημερινά: 7.30 - 13.30 μ.μ.Τηλ. - Fax: 26510-32554 - Κιν.: 6972-895118

� ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙΣύγχρονο Νευρολογικό Ιατρείο

ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΚΟΥ-ΦΩΤΟΥΥπ. Διδάκτωρ της Νευρολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων-Μετεκπαιδευθείσα στην ΠανεπιστημιακήΝευρολ. Κλινική του Pitié-Salpêtrière, Παρίσι - εξειδί-κευση στις διαταραχές μνήμης, νόσο Αλτσχάιμερ (ά-νοια) και Πάρκινσον plus- Διερεύνηση και παρακολούθηση Σκλήρυνσης κατά Πλά-κας, εγκεφαλικών και επιληψίας- Μυογράφημα-εγκεφαλογράφημα- Λειτουργική απεικόνιση εγκεφάλου (γνωσιακά δυναμικά)- Διακρανιακός ερεθισμός για διαταραχές μνήμης, ημι-κρανία, νευροπαθητικό πόνοΧαρ. Τρικούπη 13Α, Ιωάννινα, τηλ.2651078009κιν.6974-208438. Δέχεται: Δευτ ως Παρ. 9.00-1.30 /Δευ-Τρ-Πέμ-Παρ. 6.00-8.30

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ οδός Δαγκλή αρ. 7 - 1ος όροφος.Στο Κέντρο μας λειτουργεί καθημερινά:

� Εξειδικευμένο ιατρείο: • Πάρκινσον και παρεμφερών εξω-πυραμιδικών νοσημάτων με δυνατότητα διακρανιακού υπέρη-χου στελέχους εγκεφάλου, sniffin test και ανάλυσης τρόμου.• Ρύθμισης και παρακολούθησης βηματοδοτών εγκεφάλουκαθώς και αντλιών Apogo.• Σκλήρυνσης κατά πλάκας • Άνοιας • Αγγειακών εγκεφαλικών• Περιφερικού νευρικού συστήματος • Ρύθμισης παραγόντωνκινδύνου • Προγραμματισμού αποκατάστασης και πρόληψης.� Πιστοποιημένο ιατρείο θεραπείας χρόνιου πόνου για Αυ-χεναλγία-Κεφαλαλγία-Ημικρανία-Οσφυαλγία-Ισχυαλγία-Μεθερπητικό άλγος και νευροπαθητικούς πόνους.� Ιατρικός Βελονισμός (πιστοποίηση ΙΑΝ).� Μεσοθεραπεία (πιστοποίηση DGM).� Botox (νευρολογικές παθήσεις).� Πλήρες νευρολογικό εργαστήριο: • Ηλεκτρομυογράφημα• Εγκεφαλογράφημα • Προκλητά δυναμικά • ΔιακρανιακόTriplex αγγείων εγκεφάλου και καρωτίδων (ΦΕΚ: Α’ 168/2/10/2003)• Υπέρηχοι εγκεφάλου-περιφερικών νεύρων-αγγείων οφθαλ-μού και οπτικού νεύρου.Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:ΣΟΦΙΑ Γ. ΤΣΟΥΛΗ, PhD - Νευρολόγος. Διδά-κτωρ Ιατρικής Σχολής Π.Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, τ. ΕπιμελήτριαΝευρολογικής Κλινικής ΠΠΓΝΙ. Κιν.: 6972895823ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΙΧΟΣ - Νευρολόγος. τ. ΕπιμελητήςΚλινικής Parkinson και Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, ΚολωνίαΓερμανίας • Ειδικευθείς στις Νευρολογικές Ακαδημαϊκές Κλι-νικές Freiburg kαι Ηeidelberg, Γερμανίας. Κιν.: 6946120208

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:Δευτέρα - Τετάρτη και Παρασκευή: 09.00 - 17.00.Τρίτη και Πέμπτη 09.00 - 14.00 και 18.00 - 21.00.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείσθε νακλείνετε ραντεβού στα τηλ.: 26510-73310 και 26510-76636.

Υπάρχει σύμβαση με όλες τις Ιδιωτικές Ασφάλειεςγια ΔΩΡΕΑΝ Παροχή Υπηρεσιών.

Dr. ΓPHΓOPIOΣ Δ. NAΣIOΣΙατρός Νευρολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΈμμισθος Επιστ. Συνεργάτης ΠανεπιστημιακώνΝευρολογικών Κλινικών Freiburg και Ulm ΓερμανίαςΕξωτερικός Συνεργάτης Κέντρου Αποκατάστασης«ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕξειδικευμένος στην Κλινική Νευροφυσιολογία,Νευρο-ωτολογία και Νευρο-οφθαλμολογίαΠλήρες Νευροφυσιολογικό ΕργαστήριοΕξειδικευμένο Ιατρείο Νευροεκφυλιστικών νόσων,Επιληψιών και Πολλαπλής σκλήρυνσηςΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 6 και ΣΤΑΔΙΟΥ.Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651025486, 2651065238,6944435777. e-mail: [email protected]

� ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ

Ιατρείο Νεφρολογίας και Υπέρτασης, HOLTER πίε-σης και μικροσκοπική εξέταση ούρων αντίθετης φά-σης. Δέχεται καθημερινά με ραντεβού, 9:30 - 13:30και 17:30 - 20:00. Συμβεβλημένη με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 28ηςOκτωβρίου 36 κ’ Κοραή (γωνία) (1ος όροφος), τηλ.26510 39339, κιν.: 6947-819083

� ΟΓΚΟΛΟΓΟΙΛΗΔΑ Β. ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΠυρσινέλλα 10, 3ος όροφος, ΙωάννιναΔέχεται καθημερινά (Δευτ. - Παρ.): 10.30-13.30και 18.00-20.00. Τετάρτη μόνο με ραντεβούΤηλ. Ιατρείου: 2651-400679, κιν.: 6972-205889

� ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣΏρες λειτουργίας: καθημερινά 9-14. Απόγευ-μα μόνο με ραντεβού. Τηλ. Ιατρείου: 26510-33577 • Κινητό: 6998-436282 - email:[email protected] • Κοραή 10-12 - ΙωάννιναΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗ

•Λεύκανση με το σύστημα ZOOM2 (USA) •Ψηφιακή ακτινογραφία• Αισθητική οδοντιατρικήΙατρείο: Δαγκλή 7 (Δίπλα από Α-

ΤΕ). Τηλ.: 26510 29328 - Κιν.: 6972 900853

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΡΕΝΤΖΟΣΚοραή 8, 1ος όροφος, Ιωάννι-να. Τηλ. 26510-39618 - 39817 - κιν.: 697 4959732

� ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μετεκπαίδευση στο UniversityHospital Al. Manzoni – Lecco – Italy• Πελματογράφος για ανάλυση βάδισηςκαι παθήσεις κάτω άκρων. Δέχεται καθημερινά 09:00-14:00και 17:30-20:30 εκτός Τετάρτης απόγευμα. Χαριλάου Τρι-κούπη 4. Ιωάννινα. Τηλ/Fax:2651401131. Κιν:6974398839.E-mail:[email protected]

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Μετεκπαιδευθείς στη Βρετανία (Gwent, Oxford)Μουλαϊμίδου 5 (πεζόδρομος δίπλα στον ΟΤΕ)Πρωί 9-2, απόγευμα με ραντεβού, εκτός Τετάρτης

τηλ: 26513 01654 κιν: 6973 745 742

� ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ28ης Οκτωβρίου 59, έναντι Κοραή, 1ος Όροφος.Δευτέρα - Παρασκευή 08.30 - 13.30 και 18.00 -21.00. Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί μεραντεβού. Τηλ. 26510-39222 (ιατρείου), 6947-271713 (κινητό 24 ώρες). Ιστοσελίδα:www.urology-ioannina.com, E-mail:[email protected]

ZHKOΣ Δ. ΛIAMHΣΚοραή 10-12 - 1ος όροφος. Τηλ: Ιατρείο: 26510-39210. Σπίτι: 26510-39478. Κιν: 6937-222900.Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00-13:30 & 18:00-21:00 - Σάββατο: Δέχεται με ραντεβού.

ANAΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΥΛΑΚΟΣΔέχεται καθημερινά: 09:00 - 13:30 και 17.00- 20.00, εκτός Τετάρτης απογεύματος 17.00 -19.00. Κοραή 8 (3ος όροφος) - Τηλ.- Fax:26510-75276 - Kιν. 6934 300303. e-mail:[email protected]

KIMΩN TΣOYKANEΛHΣΔαγκλή 1 (2ος όροφος) 453 32. Tηλ. ιατρεί-ου: 26510-33326 - Kινητό: 6942-056871. Tηλ.οικίας: 26510-44921

� ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, FEBO, MScΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ-ΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (Fellow of EuropeanBoard of Ophthalmology) • MASTER in Health CareManagement (MSc) • Μετεκπαιδευθείς στο MoorfieldsEye Hospital, Λονδίνο, Αγγλία

Χαρ. Τρικούπη 13, 3ος όροφος, τηλ. 26510-30500.Το ιατρείο λειτουργεί: Δευτέρα-Παρασκευή:09.00-13.30 & 18.00-21.00. Σάββατο πρωί: Ειδι-κές Διαγνωστικές εξετάσεις (ραντεβού).

ΒΑΪΑ Θ. ΡΟΥΝΤΟΥ-ΥΦΑΝΤΗΧειρουργός ΟφθαλμίατροςΣύγχρονο Οφθαλμολογικό Ιατρείο

Ώρες λειτουργίας: πρωί από Δευτέρα έως Παρα-σκευή: 9.00-13.30 - απόγευμα Τρίτη - Πέμπτη - Πα-ρασκευή: 18.00 - 20.30. Χ. Τρικούπη 35, 4ος όρο-φος. Τηλ./Fax: 26511-17377 κιν.: 6973-691311

� ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙIΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Δέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή. Πρωί: 11π.μ. - 1.30 μ.μ. - Απόγευμα (με ραντεβού): 6μ.μ. - 8 μ.μ. Ιατρείο: 28ης Oκτωβρίου 49 (1οςόροφος). Τηλ. Ιατρείου: 26510-36039 • κινη-τό: 6945-399755

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΗΜΟΣΔέχεται καθημερινά: Πρωΐ: 9:00 π.μ. - 13.30μ.μ. Απόγευμα: 6 - 8.30 το βράδυ (εκτός α-πόγευμα Τετάρτης) • Σάββατο πρωί με ρα-ντεβού. Δ/νση: 28ης Oκτωβρίου 32 (πρώηνΚλινική Δογορίτη). Τηλ. Ιατρείου: 26510-74470, Κινητό: 6973-691599

� ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΚΑΙΤΗ Α. ΔΡΙΜΤΖΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρα-σκευή 8.30-13.30 κ’ 17.30-20.30 (Τε-τάρτη απόγευμα και Σάββατο με ρα-ντεβού). Χαριλάου Τρικούπη 28 (3ος

Όροφος) (άνωθεν καταστημάτων Ζάρα) Ιωάννι-να. Τηλ. 2651-30051 κιν. 6944-856594, Fax:26510-30061, email: [email protected]

ΑΚΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ• Ώρες λειτουργίας ιατρείου: Δευτέρα- Παρασκευή 9.00 - 14.00 και 5.30 -8.30, Σάββατο πρωί με ραντεβού. • Βα-λαωρίτου 12 (μεταξύ Άλσους και Λυκεί-

ου Ζωσιμαίας) - Ιωάννινα • Τηλ. 26510-27116, κιν.:6946-468778 • email: [email protected]

ΠΑΠΠΑΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτ. Ιατρός Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανε-πιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων«Αγία Σοφία» Μετεκπαιδευθείς στην Παι-δοπνευμολογία - Σπιρομετρία

Ι. Γούναρη 3 (απέναντι από το ρολόι), Τ.Κ. 45444,Ιωάννινα • Τηλ.: 26510-25545, 6976-436489 •www.thanospappas.gr • thanospapp@ gmail.com

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ-ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥΠτυχιούχος Παν. Πατρών. Ειδικευθεί-σα στο Π.Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων.Ώρες λειτουργίας: Εργάσιμες ημέρες8.00-13.00 κ’ 17.00-20.00 - Τετάρτη μό-

νον 8.00-13.00. Κύργιου 2 (2ος Όροφος, πάνω α-πό την Εθνική Τράπεζα) περιοχή Τζαμί Καλού-τσιανης. Τηλ. 2651072602 και 6979674754, email:[email protected], http://www.raptidimitra.gr

ΜΑΡΙΑ Ε. ΦΙΝΤΖΟΥ-ΖΙΩΓΑΠαιδίατρος εξειδικευθείσα στη Νεο-γνολογίαΜιχαήλ Αγγέλου 15, 4ος όροφος - Ιω-άννινα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έ-

ως Παρασκευή 9:00 - 13:30 πρωί, 18:00 -20:30 απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα & Σάβ-βατο με ραντεβού. Τηλ./Fax: 26515-51194, κι-νητό: 6975-784104 • email: mfintzou@gmail/com

� ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προαγωγή της Ψυχικής Υγεί-ας Παιδιών, Εφήβων, Οικο-γένειας Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία, Α-ποκατάστασηΨυχικές δυσκολίες παιδιών και εφήβων που εκ-δηλώνονται με διαταραχές στο συναίσθημα, στησυμπεριφορά, στην ένταξη στο σχολείο – ανα-πτυξιακές διαταραχές (π.χ. λόγου, μάθησης, αυ-τισμός κ.ά.) – διαταραχή ελλειμματικής προσο-χής/ υπερκινητικότητα – σοβαρά γεγονότα ζωής(π.χ. διαζύγιο, ασθένεια, απώλεια αγαπημένουπροσώπου κ.ά) – προβλήματα σχέσεων – δυσκο-λίες του γονέα στην άσκηση του ρόλου του – α-τομική, ομαδική, οικογενειακή ψυχοθεραπεία,φαρμακοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων

Υπεύθυνοι Παιδοψυχίατροι:Χαριτίδου Σ. Ευμορφίλη

Καρατζένης Ε. ΔημήτρηςΔέχονται με ραντεβού: 28ης Οκτωβρίου 25,Ιωάννινα. Tηλ. 2651026590, 2651025029 κιν.6946615985, 6972034331. E-mail:[email protected], [email protected]

� ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΖΩΗΣΠνευμονολόγος - Φυματιολόγος• Ιατρείο βρογχικού άσθματος• Παρακολούθηση ασθενών μεΧΑΠ • Ιατρείο διακοπής καπνίσματος • Παρα-κολούθηση ασθενών με διαταραχές ύπνου •Λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού συστήμα-τος • Μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος •Οξυμετρία • Καταγραφή νυχτερινής οξυμε-τρίας • Προεγχειρητικός έλεγχος.Μιχαήλ Αγγέλου 26 - Ιωάννινα. Τηλ.-Φαξ: 2651079966, κιν.: 697 3228391 email:[email protected].Δέχεται καθημερινά: Πρωί 09.00-13.00. Απόγευ-μα 18.00-21.00. Τετάρτη απόγευμα και Σάββατοπρωί με ραντεβού

Μπαλίτας ΑστέριοςΑγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος.Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία, εξειδικευθείςστην Ενδαγγειακή Χειρουργική. Αντιμετώπισηφλεβικών παθήσεων και κιρσών με Laser, Σκλη-ροθεραπεία - Laser ευρυαγγειών, Ενδαγγειακήθεραπεία ανευρυσμάτων, Αγγειοπλαστική περιφε-ρικών αγγείων, Πλήρης προληπτικός διαγνωστι-κός έλεγχος αγγείων. Δέχεται κατόπιν Ραντεβού.Δαγκλή 1, Α Κτίριο 1ος όροφος, Ιωάννινα.Τηλ. Ιατρείου 26510 70007, Κιν.: 6946 981282www.vein.gr - email: [email protected]

Γιατροί και Κλινικέςτων Ιωαννίνων

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

• ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ• ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ• ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ • TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣΏρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. - 9 μ.μ.και Σάββατο 8 π.μ. - 2 μ.μ.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σύγχρονη ∆ιαγνωστική

Ιωάννινα: Δαγκλή 7, Τ.Κ. 45444Τηλ. 26510-23614, 26510-23615

Page 11: 11 04 2014

Διαχρονικές και πάνσοφες θέσεις και νουθεσίες«Η εξουσία, που όλοι την κυνηγούν, είναι δυσκολομεταχείριστη και τρελαί-

νει όσους την αγαπούν μοιάζει με τις ερωμένες, που προκαλούν την αγάπη, κιοδηγούν τους εραστές στην καταστροφή.

• Να προτρέπετε τους νέους στην αρετή όχι μόνο με καλές συμβουλές, αλ-λά προπαντός με το παράδειγμά σας, την ισχυρή δύναμη.

• Να προτιμάς τη δίκαιη φτώχεια, απ’ τον άδικο πλουτισμό.• Κανενός να μη περιγελάσεις τη συμφορά γιατί, είναι κοινή η τύχη κι ά-

γνωστο το μέλλον.• Τόσο πολύ καλύτερη, είναι η δικαιοσύνη απ’ τ’ άλλα πράγματα, αφού τα

μεν πράγματα ωφελούν όσους ζουν, η δε δικαιοσύνη δοξάζει κι αυτούς που πε-θαίνουν.

• Απ’ τη διαχείριση των κοινών να φεύγεις όχι πλουσιότερος, αλλ’ ενδοξό-τερος.

• Ζήλος, που δεν συνοδεύεται από πρακτικό πνεύμα, είναι φωτιά δίχωςλάμψη».

Ισοκράτης (436-338 π.Χ.)

Ισοκράτης: Αθηναίος ρήτορας, τέταρτος στη σειρά στουςπερίφημους - δεινούς - αττικούς ρήτορες (Λυσίας, Αντιφώντας,Ανδοκίδης, Ισοκράτης, Ισάιος, Λυκούργος ο Αθηναίος, Δημοσθέ-νης, Αισχύνης, Υπερίδης, Δείναρχος). Ίδρυσε σπουδαία ρητορι-κή σχολή στην Αθήνα απ’ την οποία απόκτησε μεγάλη φήμη καιπροσείλκυσε γύρω του ισχυρά πρόσωπα. Έγραψε πολλούς λό-γους (δικανικούς, παραινετικούς και πολιτικούς), απ’ τους οποί-ους σώζονται 21 (και εννέα επιστολές).

Οι λόγοι του Ισοκράτη, που είναι μεγαλόπρεποι και πανελλή-νιας σημασίας κι ενδιαφέροντος, διαπρέπουν σε λαμπρότητα κιευγένεια θεμάτων. Οι Αθηναίοι αισθάνονταν ιδιαίτερη ευχαρί-στηση, για την ομορφιά και τη χάρη των λόγων του Ισοκράτη καιτόσο οι φίλοι του, όσο κι οι εχθροί του ρήτορα προσπαθούσαννα μιμηθούν τους λόγους του.

Πράγματι, ακόμα και σήμερα, διαβάζοντας κανείς τους λό-γους, του προκαλούν μεγάλη εντύπωση κι εύκολα ο αναγνώστηςπαρασύρεται και συναρπάζεται, απ’ τις ιδέες, την ευρυθμία καιτην περίτεχνη σύνθεση του λόγου.

Είναι άξιο λόγου ν’ αναφέρουμε, ότι ήταν υπέρμαχος της πα-νελλήνιας ιδέας, που δεν ήταν άλλη απ’ τη συνένωση όλων τωνΕλλήνων σε μια εθνική εκστρατεία κατά της Περσίας.

� � �«Μέγιστη ιδέα, για τα χρήματα, έχει ο έμπορος, ενώ συχνά κύριος όλων, εί-

ναι ο άνεμος.• Τα γηρατειά, είναι ένα εργαστήριο, μέσα στο οποίο κατεργάζονται όλα τα

κακά.

• Τι άλλο είμαστε από μισθοφόροι του θανάτου, αφού ζούμεγια να πεθάνουμε;

• Με τα λαμπρά δείπνα, δεν παύει η πείνα της ψυχής.• Την άνοιξη δεν την κάνει, ούτε μια αίθρια μέρα, ούτε ένα

χελιδόνι.• Εκείνων, που ευτυχούν, όλοι είναι φίλοι, εκείνων δε που δυστυχούν, ούτε

ο γονιός τους.• Ας μην πενθούμε υπερβολικά τους φίλους και τους

οικείους που φεύγουν τον ίδιο δρόμο κάποτε θα πάρουμεκι εμείς».

Αντιφάνης (405-333 π.Χ.)

Αντιφάνης: Ένας απ’ τους ονομαστότερους ποιητέςτης Μέσης Αττικής Κωμωδίας. Έγραψε πολυάριθμα έργα(σώζονται αποσπάσματα). Ήταν ευφυέστατος και είχεμεγάλη ευχέρεια, τόσο στο ωραίο γράψιμο, όσο και στηδραματοποίηση. Αν κι έγραψε πολλά έργα (υπολογίζεταιγύρω στα 300), είχε μόνο 13 νίκες. Ο μεγάλος αριθμόςτων κωμωδιών του δεν ήταν δυνατό να διδαχτούν - παι-χτούν - μόνο στο θέατρο των Αθηνών. Γι’ αυτό το λόγο υ-πολογίζεται, ότι, πολλές απ’ αυτές, τις έγραψε για λογα-ριασμό ξένων θεάτρων. Εκείνη την εποχή είχαν ιδρυθείθέατρα, τόσο σ’ ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, όσο καιστις ελληνικές παροικίες.

� � �«Η μόνη πραγματική φιλοσοφία, είναι η ηθική.• Η σεμνή κι ενάρετη ζωή, είναι η μόνη οδός της στα-

θερής ικανοποιήσεως.• Μόνον η εσωτερική ελευθερία έχει σημασία.• Οι θεοί έδωσαν στον άνθρωπο εύκολη ζωή, αλλ’ ο

άνθρωπος την έκανε πολύπλοκη με τη μανία της πολυτέ-λειας.

• Ο πολιτισμός ήταν λάθος και ο Προμηθέας (μυθικός γιος του πρώτου θε-ού Ουρανού και της Γης, που έκλεψε τη φωτιά απ’ τον πατέρα του και την έδω-σε στους ανθρώπους) ήταν άξιος της σταυρώσεώς του, γιατί τον έφερε στουςανθρώπους.

• Ο φυσικός και λιτός βίος είναι ασύγκριτα πιο ηδονικός απ’ το βίο του πο-λιτισμένου ανθρώπου, που κυνηγά τεχνιτές ηδονές και ζει βίο αθλιότερο κι απόκείνο των ζώων».

Διογένης (410-323 π.Χ.)

Διογένης: Διάσημος κυνικός φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδας. Περνούσετις μέρες του στις αγορές και στα σταυροδρόμια και κατά την παράδοση, στε-γάζονταν μέσα σ’ ένα πιθάρι, όπου ζούσε με τα ξεροκόμματα που του πετού-σαν και με φύλακες τα σκυλιά του, αποδεικνύοντας έτσι, πως και το σπίτι ακό-μα ήταν κάτι περιττό.

Ο παραδοξολόγος φιλόσοφος είχε κάνει δόγμα φιλοσοφικό τον αλήτικοβίο. Ζούσε, χωρίς να εργάζεται, σαν επαίτης κι άνθρωπος του δρόμου. Όταντον ρώτησαν κάποτε, γιατί είναι κοσμοπολίτης, απάντησε: «Μόνην τε ορθήνπολιτείαν, είναι την εν κόσμω». Αυτά μας πληροφορεί ο Έλληνας λόγιος Διο-γένης ο Λαέρτιος (3ος μ.Χ. αιώνας). Επίσης, ο Έλληνας στωικός φιλόσοφος Ε-πίκτητος (50-120 μ.Χ.) μας πληροφορεί, πως έλεγε: «Πάσα γη πατρίς ην, ε-ξαίρετος δ’ουμίαν», και προπαγάνδιζε το σύνθημα: «Όπου γης, εκεί και πα-τρίς». Τέλος, λέγεται ό,τι, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος τον ρώτησε τι μπορεί νατου προσφέρει, ο Διογένης είπε βαριεστημένος την περίφημη απάντηση: «Ο-λίγον τι από του ήλιου μετάστηθι», δηλ. κάνε λίγο πιο πέρα, γιατί μου κρύβειςτον ήλιο.

� � �«Γνώση σημαίνει να διαπερνάει κανείς την επιφάνεια και ν’ αγωνίζεται με

δραστηριότητα και προπαντός με κριτική σκέψη, για να πλησιάσει, όσο μπο-ρεί πιο κοντά στην Αλήθεια».

Έριχ Φρομ

«Αν είναι αλήθεια, πως τοβιολί, είναι το τελειότερο α-πό τα μουσικά όργανα, τότεη Ελληνική γλώσσα, είναι τοβιολί της ανθρώπινης σκέ-ψεως». (Έλλεν Κέλλερ)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ� Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΟΥΚΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ –– ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ• Πλήρης Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής• Πληθυσμογραφία • Ανάλυση Αερίων Αίμα-τος • Προεγχειρητικός Έλεγχος • ΙατρείοΔιακοπής ΚαπνίσματοςΚαθημερινά: Πρωί 09:00 - 13:30, Απόγευμα18:00 - 20:30. Δευτέρα και Τετάρτη απόγευ-μα με ραντεβού. Βλαχλείδη 9. e-mail: [email protected]. Τηλ.: 26510 64777, κιν. 6945 267006

ΤΖΙΝΑ Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΗ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, MDΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣΙατρείο διακοπής καπνίσματοςΈλεγχος αναπνευστικής λειτουρ-γίας, Μέτρηση διαχυτικής ικανότητας, Αέριααίματος, Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς,Μελέτη ύπνου. Δέχεται καθημερινά: 9.00 -17.00. Δωδώνης 24, 2ος όροφος. Τηλ.26510-03978, Κιν.: 6944-528253 e-mail:[email protected]

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΧΡΟΝΗΣΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ• Λειτουργικός έλεγχος πνευμόνων (σπι-ρομέτρηση, μέτρηση διαχυτικής ικανότη-τας πνευμόνων)

• Παρακολούθηση βρογχικού άσθματος (μέτρηση εκ-πνεόμενου NO-FeNO-με NIOX)• Ανάλυση αερίων αίματος• Νυχτερινή οξυμετρία• Ιατρείο διακοπής καπνίσματος• Προεγχειρητικός έλεγχοςΦ. Τζαβέλλα 2 και 28ης Οκτωβρίου (γωνία) Β’ όροφος

Τηλ. 2651307055, κιν. 6944277037 Email: [email protected]

Δέχεται καθημερινά: 9.00-13:30 πρωί και 18:00-20:30 απόγευμα.

Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντεβού

� ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙDr. ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαν-νίνων. Ώρες λειτουργίας ιατρείου: Δευτέρα –Παρασκευή (9.00 – 14.00), απόγευμα (6-8 μ.μ.)Χαρ. Τρικούπη 24. Τηλ. 26510 26006, κιν.:6932918877.

Dr. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΨΥΧΟΣΡευματολόγοςΑκαδημίας 10 ΙωάννιναΤηλ. ιατρείου: 26510-67267 FAX: 26510-67665, κιν.: 6932-267273

e-mail: [email protected]

� ΨΥΧΙΑΤΡΟΙΕΥΑΝΘΙΑ Μ. ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑτ. Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρι-κής Κλινικής Ιωαννίνων. Εξειδικευμένη Συστημι-κή Ψυχοθεραπεία ατομική - ομάδος - ζεύγους- γονέων. Δέχεται με ραντεβού. Αραβαντινού18, τηλ.: 26510-44838, κιν.: 6909-187262, e-mail:[email protected]

ΓEΩPΓIA MOIPOΠOYΛOY- ΛENTZAPHΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΜιχ. Αγγέλου 26 (έναντι βιβλιοπωλείου “Δωδώνη”)1ος όροφος. Tηλ. 26510-75487 - IΩANNINAΔέχεται με ραντεβού

AΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΣΤΟΥΛΑΨυχίατρος M.Sc.• Ειδικευθείσα στο Αιγινήτειο Νοσοκο-μείο Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική ΚλινικήΑθηνών • M.Sc. Πανεπιστημίου Ιωαννί-

νων • Τέως Επιμελήτρια Ψ.Ν. ΚέρκυραςΔέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβούΔωδώνης 20-22, Ιωάννινα, 1ος όροφοςΤηλ.-Fax: 26510-66003, Kιν.: 6977-708955e-mail: [email protected]

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Η. ΠΑΠΠΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΣταδίου 10 (1ος όροφος) • Τηλ.

26510-27270 • email:pappavan [email protected] • Δέχεται με ραντεβού.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ, ΜD, MPH, PhDΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, Ια-τρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Επιστημονικά άρτιαδιάγνωση και αντιμετώπιση όλων των ψυχικών διαταρα-χών. Εξειδίκευση στις ανθεκτικές περιπτώσεις, βελτιστο-ποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, γνωσιακή - συμπερι-φορική ψυχοθεραπεία. Χαριλάου Τρικούπη 28, 2ος όρο-φος. Τηλ. για ραντεβού: 6944-413495, 2651 305912. email: [email protected]

ΜΑΡΘΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ-ΝΟΥΣΙΑ Μ.D.ΨΥΧΙΑΤΡΟΣΔέχεται: Δευτέρα - Παρασκευή 9-13.30 Απογεύματα με ραντεβούΔαγκλή 1, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45444Τηλ. - Fax: 26510-22322 - κιν.: 6977-

579557. e-mail: [email protected]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ. ΧΡΗΣΤΟΥΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-MSc Κοινωνικής ΨυχιατρικήςΠαν/μίου ΙωαννίνωνΚοραή 13, 2ος όροφος, Ιωάννινα • ΔΕΧΕΤΑΙΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ • Τηλ. ιατρείου 26510-25722 • Κινητό: 6973-029901

� ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙΕΪΝΤ Ι. ΑΝΤΑΜ

Επεμβάσεις με υπερήχους - (Ανώδυνα, αναίμακτακαι χωρίς νάρκωση) • Δέχεται καθημερινά πρωΐ: 9- 13.00 & απόγευμα: 6 - 20.30. 28ης Οκτωβρίου 21- 1ος όροφος - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. ιατρείου: 75532,οικίας: 20577 - Κινητό: 6932-521398

AΘANAΣIOΣ EYAΓΓEΛOYΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣXειρουργεί με υπερήχους. 28ης Oκτωβρίου 45 -Tηλ. ιατρ. 26510-20.258, οικ. 26510-45.006. Δέ-χεται καθημερινά 9-1 πρωί και 6-8.30 απόγευμα.

Dr. ΝΑΥΣΙΚΑ Β. ΖΙΑΒΡΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου ΙωαννίνωνΜετεκπαιδευθείσα στο Charing Cross Hospital -Imperial College του Λονδίνου • Ν. Δοσίου 8, Ιω-άννινα - Τηλ.: (26510) 73528 - Κινητό: 6974 -498585 - e-mail: [email protected]

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος. ΩΤΟΡΙ ΝΟ -ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΗ ΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ. Μετεκ-παιδευθείς στην ΩΡΛ Κλινική του Παιδιατρικού Παν/κούΝοσοκομείου Armand - Trous seau, Παρίσι • ΕργαστήριοΝευροωτολογίας - Ακοολογίας • Τμήμα Ενδοσκοπήσεων •Ιατρείο ΩΡΛ αλλεργίας • Επεμβάσεις με ραδιοσυχνότητες.Δέχεται Καθημερινά από 9:00 - 14:00 & 17:30 - 20:30, Σάβ-βατο μόνο με ραντεβού. Πλατεία Πάργης & Σμύρνης 2 (2οςόροφος), Ιωάννινα. Τηλ & Fax: 2651030006, κιν.: 6944474555, e-mail: [email protected]

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣΠαπάζογλου 8 Δέχεται καθημερινά: πρωΐ9.00 - 13.00, απόγευμα: 6.00 - 8.00, εκτόςαπογεύματος Τετάρτης • Τηλ.: 26510-37747, κινητό 6945-296606

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΠΑΝΟΥΧειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγοςτ. Επικ. Επιμελήτρια Γ.Ν.Ι. Χατζηκώστα• Δέχεται καθημερινά: πρωί 9.00-13.30, απόγευμα 18.00-20.30 (Τετάρ-

τη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντεβού)Μ. Αγγέλου 15 (εντός στοάς) 3ος όροφοςΤηλ./Φax: 26510-38300, κιν.: 6945-773674e-mail: [email protected]: www.panoukaterina.gr

Dr ΝΟΥΣΙΑ Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΟΦΙΑΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Παν/μίουΘράκης, τ. Επιμελήτρια Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»Χαριλάου Τρικούπη 13 - Ιωάννινα • Ώρες λει-τουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 -13.30, & 18.00-20.30 Τετάρτη απόγευμα: με ρα-ντεβού για ειδικές διαγνωστικές και χειρουργι-κές πράξεις • Τηλ.-Fax: 26510-25696, κινητό6946-460318 • email: csenousia@ yahoo.gr.

� ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙΖΑΜΠΙΡΑ ΧΡ. ΜΕΛΙΝΑ, MSc, PGDip

Πτυχιούχος ΑΕΙ του ΜητροπολιτικούΠανεπιστημίου του Λονδίνου(LONDON METROPOLITAN UNIVER -SITY). Μεταπτυχιακό στην Αθλητική Διατροφολογία καιειδική στον ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. Διαθέτει τα πιο εξε-λιγμένα μηχανήματα ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗΣ και ΑξΙΟΛΟΓΗ-ΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. Αναλαμβάνει παιδική και ενήλι-κη ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, καθώς και δίαιτες για κάθε περίπτω-ση. Βλαχλείδη 5, Ιωάννινα. Τηλ. 26510-71119.

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΕφαρμοσμένα Προγράμματα Διατροφικής Α-γωγής & ΥποστήριξηςΠρογράμματα διατροφής για: • Υγιεινή δια-

τροφή • Παχυσαρκία • Ανορεξία • Αθλητές • Ε-γκυμοσύνη - Θηλασμό • Παθολογικές καταστάσεις(υπερλιπιδαιμίες, διαβήτης, ανορεξία) • Έλεγχοςσωματομετρήσεων (λιπομέτρηση, έλεγχος βασικούμεταβολισμού μυικής μάζας, έλεγχος υγρών σώμα-τος). Χαρ. Τρικούπη 4, 2ος όροφος, Ιωάννινα •Τηλ. / Fax: 26510-20380, Κιν.: 6944-632466 • email:[email protected]

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Φ. ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ, M.Sc (Med.Sc)Πτυχιούχος ΑΕΙ • Μεταπτυχιακό στην Κλινική Δια-τροφή • Πανεπιστήμιο Γλασκώβης – Σκωτία.Member of Nutrition Society UK. Μέλος Πανελλήνι-ου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων. ΕξΕ-

ΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΒΟΛΙΣΜΟΥ • ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑ-ΡΟΥΣ • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ • ΕΓΚΥΜΟ-ΣΥΝΗ • ΘΗΛΑΣΜΟΣ • ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Δευτέρα και Τετάρ-τη 10.00 έως 17.00. Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10.00 έ-ως 14.00 και 18.00 έως 21.00. Σάββατο με ραντεβού. Πυρ-σινέλλα 6 Ιωάννινα, τηλ. 26510-20210 και κιν. 6941-585838. Σε ειδικές περιπτώσεις επισκέψεις κατ’ οίκον,www.diaitologos.gr.

ΕΥΓΕΝΙΑ Η. ΠΕΤΡΙΔΗΜεταπτυχιακές Σπουδές στο Μεταβολισμό

NUMESI-PARIS 7• Φυσιολογικές Παθολογικές Καταστάσεις •Παχυσαρκία • Νευρική Ανορεξία • Παιδική - Ε-φηβική Διατροφή • Εγκυμοσύνη • Αθλητισμός.Φ. Τζαβέλλα 2 - Ιωάννινα - Τηλ. & Fax: 26510-76211, Κιν.: 6984-046488 - e-mail:[email protected]

� ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣΚENTΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝMAΛΛIOY XPIΣTINA Εργοθεραπεία – Λογοθεραπεία – Ειδικό ΠαιδαγωγικόΔέχεται καθημερινά έναντι ΑεροδρομίουΤηλ. κέντρου: 26510 63985 - κιν. 6937 814113

www.ergotherapia-ioannina.gr

� ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ MSc

Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής,Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ΕιδικήΑγωγή, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχο-λής Παν/μίου Ιωαννίνων, Μετεκπαιδευθείσα στηνΘεραπευτική Εκπαιδευτική Ιππασία και στην Ιπ-ποθεραπεία στο BadWildungen Γερμανίας• Απευθύνεται σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση,πολλαπλή σκλήρυνση, βλάβες νωτιαίου μυελού,ορθοπεδικές παθήσεις, κρανιοεγκεφαλικές κακώ-σεις, παθήσεις ΚΝΣ, αγγειακά εγκεφαλικά επεισό-δια, μυικές παθήσεις αλλά και σε άτομα με αυτι-σμό, νοητική υστέρηση, προβλήματα συμπεριφο-ράς, μαθησιακές δυσκολίες, ψυχικές διαταραχές,σύνδρομο Down, υπερκινητικότητα, τύφλωση – κώ-φωση. Εθνικής Αντίστασης 1, Κατσικάς Ιωαννίνων,Τηλ. 6936-892931

� ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΤΟΛΗ - ΑΛΕΞΙΟΥ

Eιδικός στις διαταραχές Λόγου, Φωνής και Ομι-λίας. Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπε-δικών, Μέλος του Διεθνούς Συλλόγου Λογοπεδι-κών και Φωνιάτρων Πυρσινέλλα 21, τηλ. γραφεί-ου 2651020720, κινητό 6944-728974

ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ, M.S., CCC-SLPΠτυχιούχος Παν/μίου Βοστώνης, ΗΠΑMaster - Παθολογία Λόγου & Ομιλίας

• Ειδικός στις Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας, Σίτισης- Κατάποσης (Δυσφαγία) • Μέλος Αμερικάνικου(Α.S.H.A.) & Πανελληνίου Συλλόγου Λογοθεραπευ-τών • Διδάσκουσα Σχολής Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ιω-αννίνων. Δέχεται με ραντεβού. Χαρ. Τρικούπη 5,1ος όροφος • Τηλ. 26510-32467, κιν: 6978-777297 • e-mail: [email protected].

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥΛογοθεραπεία - Εργοθεραπεία - ΨυχολογικήΣτήριξη για παιδιά και ενήλικες

ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, M.Sc, MRCSLT,Επιστημονική Υπεύθυνη Μετεκπαι-δευθείσα στην Αγγλία, CityUniversity London

Ειδικός στις διαταραχές Λόγου, Φωνής, Ομιλίας καιΚατάποσης. Κερκύρας 5, Ιωάννινα, τηλ. 26510-67320, κιν. 6986180630. Δεκτά όλα τα ταμεία

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΛΩΛΗΕκπαιδευθείσα στο PECSΓνώστης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας• Μαθησιακές δυσκολίες • Δυσλεξία •Διαταραχές Φώνησης & Ροής της ομιλίας

• Διάχυτες Αναπτυξιακές Δια/χές • Αυτισμός •Εξελεκτικές Αρθρωτικές, Φωνολογικές και Γλωσ-σικές Δια/χές • Βαρηκοΐα - Κώφωση • ΝοητικήΥστέρηση • Νευρολογικές Παθήσεις • Σύνδρο-μα. Συνεδρίες κατ’ οίκον, κιν. 6944-558596

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΡήνα Χριστιάνα-Λιβέρης Διονύσης

• Πρόληψη-Διάγνωση-Αποκατά-σταση Διαταραχών Λόγου-Ομιλίας-Επικοινωνίας & Κατάποσης (Δυ-σφαγία) σε παιδιά & ενήλικες (Αρ-

θρωση, Μαθησιακές δυσκολίες, Τραυλισμός, Βαρη-κοΐα - Κώφωση, Διάφορα Σύνδρομα, Εγκεφαλικέςβλάβες & αποκατάσταση έπειτα από ατύχημα).• Εκπαιδευμένοι στη μέθοδο pecs. Μέλος Συλλό-

γου Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. • Χρήση διαγνωστικών μέσων κατάλληλων για την

έγκαιρη αξιολόγηση καθώς και επιστημονικούθεραπευτικού υλικού για τη σωστή αποκατάστα-ση.

• Συμβουλευτική γονέων. • Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Χ. Κάτσαρη

31, Ιωάννινα, τηλ. 2651301832, κιν. 6955027860-6955869393

� ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣΓΚΑΖΙΑΝΗ Α. ΕΛΕΝΗ, ΜScΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, MASTER ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΠΡΟΤΥΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑ-ΑΠΟ -ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ DOc DEcO -MPRESSION ενδείκνυται για παθήσεις: κήλες μεσοσπονδύ-λιων δίσκων, εκφυλισμένοι δίσκοι, κυκλοτερή προβολή δίσκων,λέπτυνση δίσκων, εκφυλισμένες αρθρικές επιφάνειες, ο-σφυαλγία, αυχεναλγία, ισχιαλγία• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟ ΝΟΥ HILTE RA PIA®Θεραπεία HILT®: ΝΕΑ θεραπευτική προσέγγιση του πόνουμε τη θεραπεία HILT®(Υψηλής Ενέργειας Θεραπεία Laser). Α-σφαλής και ανώδυνη θεραπεία, που εγγυάται βέλτιστα και μα-κροχρόνια αποτελέσματα από το πρώτο 15λεπτο της θερα-πείας. Απευθύνεται στις περισσότερες επώδυνες καταστά-σεις και αθλητικά τραύματα, όπως: οσφυαλγία, αυχεναλγία, ι-σχιαλγία, παθολογίες αρθρώσεων, οστεοαρθρίτιδα γόνατος,διαστρέμματα, τενοντοπάθειες, κακώσεις μηνίσκων και συνδέ-σμων, μυϊκές θλάσεις, χονδροπάθειες κ.α. • ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ (επικονδυλίτιδα, τενοντώδεις α-σβεστοποιήσεις, άκανθα πτέρνας, πελματιαία απονευρωσί-τιδα, τροχαντηρίτιδα κ.λ.)Χρησιμοποιούνται παράλληλα ηλεκτ/πεία, υπέρηχος, διαθερ-μία, μαγνητικά πεδία, CPM κ.α.Σύμβαση με όλα τα ταμεία • Ώρες λειτουργίας: 8.30-14.30 •Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας 12 (δίπλα στην Αγροτική ΤράπεζαΚαλούτσιανης). Τηλ.:26510-24111, 6976493035

ΜΑΝΤΖΙOΣ Κ. ΘΕOΔΩΡOΣΦΥΣΙΚOΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Cert. MDT

Μηχανική διάγνωση και θεραπεία οσφύος / αυχένα,μυοσκελετικών παθήσεων, μέθοδος McKENZIE. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 9-13.30 και 17.30-21.00 (Σάββατο με ραντεβού), 28ης Οκτωβρίου 45,1ος όροφος. Τηλ. 26510-38355 & κιν. 6932-158566www.mckenziemdt.org

NΑΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣΣύγχρονοι μέθοδοι θεραπείας: • Αυχενικό Σύν-δρομο • Οστεοαρθρίτιδα - Αρθρίτιδες •

Οσφυαλ γία - Ισχιαλγία • Ημικρανία • Μηνίσκοι - ΚακώσειςΣυνδέσμων • Διαστρέμματα - Θλάσεις • Επικονδυλίτιδα• Κύφωση - Σκολίωση • Νευραλγίες - Παρέσεις - Πα ρα-λύσεις • Μεταγχειρητικές Δυσκαμψίες. Χρησιμοποιού-νται: Ηλεκτροθεραπείες, Υπέρηχοι, Διαθερμίες, Laser, Η-λεκτρομαγνητικά πεδία, CPM, POWER PLATE (Όργανοσύγχρονης γυμναστικής). CΥBEX (ΝΕΟ). DEEP OSCI -LLATION (ΝΕΟ - μηχάνημα αποκατάστασης αθλητικών κα-κώσεων). Φυσικοθεραπεία, Κινητική Αποκατάσταση. Ώρες Λειτουργίας Καθημερινά: 09.00 - 14.30 & 16.30 -21.00 Σάββατο κατόπιν ραντεβού Θεραπείες κατ’ οίκον.Βαλαωρίτου 4 (πλησίον Άλσους) Ιωάννινα Τηλ.: 26510-22338 Κιν.: 6945 593717

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΤΣΕΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ• Φυσικοθεραπείες • Ηλεκτροθεραπεία / Laser

/ Υπέρηχοι • Εξειδικευμένος σε αθλητικέςκακώσεις • Θεραπεία με την μέθοδο PNF για νευρολογι-κές παθήσεις • Μυοχαλαρωτικά μασάζ • Fango Massage• Medical Hot Stone • Σύγχρονα όργανα για ευεργετικήγυμναστική • Ειδικά προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση• Δευτέρα - Παρασκευή: 8.30 - 14.00 & 17.30 - 21.30 Μα-ρίκας Κοτοπούλη 64 (Ριζάρειος Πολιτεία - ισόγειο) Τηλ. -Fax: 26510-72120 - κιν. 6947456737

ΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΦυσικοθεραπευτής - Καθ. Φυσικής ΑγωγήςΥπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτικό κέντροΑντιμετωπίζονται άμεσα μυοσκελετικά προβλή-ματα και αποκατάσταση μεταχειρουργικών κα-

ταστάσεων: Όπως: Ολική αρθροπλαστική γόνατος- ισχύου • στροφέων ώμου • πρόσθιος χιαστός -μηνίσκος • κατάγματα - διαστρέμματα - μεταταρ-σαλγίες (διόρθωση στάση σώματος κατόπιν ειδι-κών πάτων) • προβλήματα μέσης - αυχένα • επι-κονδυλίτιδες - τενοντίτιδες - περιαρθρίτιδες • θλά-σεις • ημικρανίες • όλες οι νευρολογικές παθή-σεις Θεραπείες κατ’ οίκον - Σύμβαση με ΕΟΠΥΥΚαθημερινά: 9-1 και 5-9. Λαμπρίδου 9, ισόγειο.Τηλ.: 26510-42288 - email: [email protected]

BAΣ. XATZHEΦPAIMIΔHΣKENTPO ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ-

KINHΣIOΘEPAΠEIAΣ ΦYΣIKOΘEPAΠEYTHΣΠτυχιούχος Πανεπιστημίου Σόφιας. Δέχεται καθημε-ρινά: πρωί 9-1.30, απόγευμα 5.30-9, Δωδώνης 5 - Ισό-γειο - Tηλ.: 26510-72220 και 6937-597332

� ΨΥΧΟΛΟΓΟΙΛΑΠΠΑ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ειδ. Αναλυτική κ’ Συστημική Παιδιών-Ε-φήβων-ΕνηλίκωνΔέχεται με ραντεβού, Χ. Τρικούπη 10, 1ος ό-ροφος. Τηλ. επικοινωνίας 6986-701233

ΒΙΚΥ ΜΠΑΟΥΡΔΑ Συμβουλευτική Ψυχολόγος, MScΥπ. Διδάκτωρ Πανεπ/μίου Ιωαννίνων• Aτομική συμβουλευτική σε παιδιά, εφή-

βους, ενήλικες • Συμβουλευτική σε οικογένειες - γο-νείς και ζευγάρια • Διάγνωση και διαχείριση μαθησια-κών δυσκολιών • Οργάνωση και λειτουργία ομάδωνΣχολών Γονέων. 28ης Οκτωβρίου 17, Ιωάννινα (εντός στοάς,έναντι ΟΤΕ). Τηλ.: 6977-257640 και 26511-17750

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ) ΜΠΡΟΥΜΟΥΣυμβουλευτική Ψυχολόγος, M.Sc. Ομάδες Σχο-λών Γονέων. Δέχεται με ραντεβού. 28ης Οκτω-βρίου 19 (ισόγειο) (έναντι ΟΤΕ) Ιωάννινα. Τηλ.:6938-900415. e-mail: [email protected]

ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑΣύμβουλος ζευγαριών - Συντονίστρια - Εκπαι-δεύτρια Σχολών Γονέων (Εξελικτικό ΣύστημαΜαρίας Χουρδάκη). Διαταραχές Άγχους, Που-λί τσα 3 κ’ Κουγκίου (πίσω από τα Δικαστήρια).Τηλ.: 6974-022088 e-mail: [email protected] Δέχεται με ραντεβού

Γιατροί και Κλινικέςτων Ιωαννίνων

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 11ηΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

πρότυπο μικροβιολογικό εργαστήριοΔΟΛΙΩΤΗΣ Α. ΧΑΡΗΣ

ΙΑΤΡΟΣβιοπαθολόγος - μικροβιολόγος

Πυρσινέλλα 10, 3ος όροφος, ΙωάννιναΤηλ./Fax: 26510-64141 • Κιν.: 6974 427559

• Email: [email protected]Συμβεβλημένος με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλα τα ταμεία

Page 12: 11 04 2014

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο Σουλόπουλο 6αγροτεμάχια συνολικής έκτα-σης 22 στρεμμάτων. Πληρ. τηλ.:6941-461026 και 26510-45584.ΟΙΚ/12549

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και οικο-δομήσιμο 413 τ.μ. περιοχή Μέλαν-δρα με συντελεστή δόμησης 0,50.Πληρ. τηλ. 6938-919791 και 6936-569710. ΟΙΚ/12761

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.100 τ.μ.,με παλαιά πέτρινη διώροφη οι-κοδομή, στην Πλατανιά Ιωαννί-νων. Πληρ. τηλ. 6972-769665.ΟΙΚ/12779

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα Σύβοτα Λευκά-δας: α) Οικόπεδο 3.800 τ.μ. άρτιοκαι οικοδομίσιμο, βλέπει θάλασσακαι απέχει 120 μ. από τη θάλασ-σα. Έχει νερό και ρεύμα. β) 11στρέμματα (4.800 τ.μ. άρτιο καιοικοδομίσιμο) 800 μέτρα από θά-λασσα. Βλέπει θάλασσα και γ) 4στρέμματα άρτιο οικοδομίσιμοβλέπει θάλασσα και απέχει 300 μ.Πληρ. τηλ. 26510-79450 και 6972-647712. ΟΙΚ/13140

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων οι-κόπεδο 2.400 τ.μ., έτοιμο για οικο-δόμηση. Πληρ. τηλ. 6979-332679.ΟΙΚ/13144

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και οικο-δομήσιμο στον Κατσικά Ιωαννί-νων, 430 τ.μ., με Σ.Δ. 0,6. Πληρ.τηλ. 6932-411406. ΟΙΚ/13181

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τ.μ. πε-ρίπου, άρτιο και οικοδομήσιμο, μεπαλιό πέτρινο σπίτι 68 τ.μ., σε κε-ντρικό δρόμο στον οικισμό Μολυ-βαδιά Σερβιανών Δήμου Δωδώ-νης. Πληρ. τηλ. 210-6026370 και6977-478519. ΟΙΚ/13183

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) 3 στρ. χωράφιστον κάμπο Κουτσελιού (Παπύ-ρια) καλλιεργήσιμο. β) Οικόπεδοεπίπεδο 5 στρ. στον κεντρικό δρό-μο Καραδήμας, κατάλληλο γιαπτηνοτροφική - κτηνοτροφική μο-νάδα. Πληρ. τηλ. 6945-190853 και6974-747378. ΟΙΚ/13244

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) αγροτεμάχιο 2στρεμ. ποτιστικά απέναντι από τασφαγεία της «Πίνδος», β) αγροτε-μάχιο 8 στρεμ. ποτιστικά μεταξύΚάτω Λαψίστας και Νεοχωρίου καιγ) αγροτεμάχιο 1.300 τ.μ. ποτιστι-κά περιοχή Μπάλες Νεοχωρίου.Πληρ. τηλ. 26510-57540,ώρεςπρωί 8.00-9.00 και βράδυ 20.00έως 21.00. ΟΙΚ/13245

ΠΩΛOYNTAI διαμερίσματα, δυά-ρια, τριάρια, τεσσάρια, στην Eλε-ούσα Iωαννίνων. Πληρ. τηλ. 6944-792801. AK/5962

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 80 τ.μ., 1ουορόφου, στο κέντρο της πόλης,ανακαινισμένο, με πάρκινγκ. Πληρ.τηλ. 26510-66243. ΑΚ/12780

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα παραθαλάσ-σια στο Κανάλι Πρέβεζας στον οι-κισμό των γιατρών. Πληρ. τηλ.6956-423686. ΑΚ/12894

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα (υπό κατα-σκευή) γωνιακή τριών επιπέδων170 τ.μ. συμπεριλαμβανομένουτου υπογείου, στα Καρδαμίτσιασε οικόπεδο αποκλειστικής χρή-σης 200 τ.μ. Πληρ. 26510-71631και 6944-736944. ΑΚ/13147

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόδμητα (ετοιμοπα-ράδοτα) διαμερίσματα στο κέ-ντρο (1η πάροδος Νεοφ. Δούκα)100 τ.μ. στον τρίτο όροφο και100 τ.μ. μεζονέτα στον 4ο & 5οόροφο με αποθήκη και parking.Πληρ. τηλ. 6936-643440 και6936-643443. ΑΚ/13236

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται ισόγειο κατά-στημα 44 τ.μ. ανακαινισμένο, δια-μπερές επί της Κουγκίου 31 (κέ-ντρο), Ιωάννινα. Διαθέτει δύο ξε-χωριστά δωμάτια, WC με μπάνιο,κουζίνα, πατάρι, καινούργια πρό-σοψη και δύο εισόδους. Δυνατό-τητα να χρησιμοποιηθεί και ως κα-τοικία. Τιμή 30.000 ευρώ. Πληρ.τηλ. 6979 671397. ΑΚ/13238

ENOIKIAZΟΝTAΙ: α) Διαμέρισμα100 τ.μ. επί της οδού Βηλαρά 73,2ος όροφος, ανακαινισμένο, μετζάκι. β) Κατάστημα 240 τ.μ. μεπατάρι 100 τ.μ., που μπορεί να χω-ριστεί στα δύο, κατάλληλο γιαΚΕΚ ή Φροντιστήριο, στην ΚΑ’ Φε-βρουαρίου 11, στο Τζαμί Καλού-τσιανης. γ) Κατάστημα 50 τ.μ.στην οδό Δημ. Χατζή 73. Πληρ.τηλ. 26510-29105, 26510-51629και 6946-285823. EN/52

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στηνοδό Αγίας Μαρίνης 54, έναντιΠνευματικού Κέντρου, κοντά στηνΛαϊκή Αγορά, 25 τ.μ., ισόγειο, 25πατάρι, 25 υπόγειο, σε πολύ καλήτιμή. Πληρ. τηλ.: 26510-28050,κιν.: 6974-718390. ΕΝ/12450

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τριάρι, 1ος όρο-φος, Μητροπόλεως και Άννης Κο-μνηνής 4. Πληρ. τηλ.: 6943 -404704, 26510 - 32626, 26510 -27334. ΕΝ/12456

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 5 γραφεία στηνοδό Ν. Ζέρβα 4-6, στο Β’ κτίριο,στον 1ο όροφο. Το ένα είναι 50τ.μ. και τα άλλα 30 τ.μ. το καθένα.Ενοικιάζονται είτε μεμονωμένα εί-τε ως ενιαίος χώρος. Πληρ. τηλ.6944-783076. ΕΝ/12886

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό κατάστη-μα νεόκτιστο επί τις οδού Αβέ-ρωφ 20 (πρώην ελληνική τράπε-ζα) 110 τ.μ. ισόγειο και 110 τ.μ.υπόγειο φωτισμένο, άπαντα μεκλιματισμό και ιδιωτικό χώρο επίτης οδού Αβέρωφ 40 τ.μ. Tηλ.6944-297472. ΕΝ/12995

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρό μαγαζάκιστην Σιώζιου Κυπρίου 9 (ιστορικόκέντρο της πόλης). Πληρ. τηλ.6932-797464. ΕΝ/12999

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στοκέντρο. Τηλ. ιδιοκτήτη 6945-897799. ΕΝ/13006

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια ισό-γεια, σε νεόκτιστη οικοδομή, μεαυλή και χώρο στάθμευσης, αυτο-νομία θέρμανσης, στην περιοχήΦιλοθέη, δίπλα από την ΊωνοςΔραγούμη και κάτω από το Γ.Ν.«Χατζηκώστα». Πληρ. τηλ. 6948-073022. ΕΝ/13012

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 40 τ.μ. στουςΑμπελόκηπους, χωρίς κοινόχρη-στα. Πληρ. τηλ. 26510-71310 και6936-743756. ΕΝ/13077

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στον ΚΑΤΣΙΚΑ α)διαμέρισμα 80 τ.μ. με αυλή 40τ.μ., στον 2ο όροφο, με αυτονομίαθέρμανσης, χωρίς κοινόχρηστα,με κλειστό γκαράζ και β) γκαρσο-νιέρα 40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα,με πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 6945-791078. ΕΝ/13120

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα διομι-σάρι 46 τ.μ. υπερυψωμένο ισό-γειο, με αυτονομία θέρμανσης καιΧΩΡΙΣ κοινόχρηστα Μεγ. Αλεξάν-δρου 97. Πληρ. τηλ. 26510-23055,6946-486555 ΕΝ/13152

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο κέντρο τηςπόλης στην οδό Σουλίου 23α καιΚαραολή Δημητρίου 15, γωνία: α)δυάρι 70 τ.μ., καινούργιο, δύο ξε-χωριστά δωμάτια με A/C και χωρίςκοινόχρηστα, προσφέρεται και γιαφοιτητές για συγκατοίκηση, β)δύο γκαρσονιέρες κανούργιες μεA/C, η μία με 0τζάκι. Τηλ. 6944332726, 6949 738650. ΕΝ/13161

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ελεούσαεπαγγελματική στέγη 150 τ.μ.,ύψος 5 μέτρα και προαύλιο χώρο.Πληρ. τηλ. 26510 61216 και62580. ΕΝ/13162

Σελ. 12η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

ENOIKIAZETAIστο κέντρο της πόλης

οδός Αβέρωφ 10, διαμέρισμα 90τ.μ., κατάλληλο και για Γραφεία.

Πληρ. τηλ.: 6944-294404

ENOIKIAZETAIγραφείο 30 τ.μ. στην οδό

Πυρσινέλλα 5, 3ος όροφος, μεαιρκοντίσιον, WC με προθάλαμο,κατάλληλο και για συστέγαση.

Πληρ. τηλ.: 26510-918646948-081589

ENOIKIAZETAIεπαγγελματική στέγη 99 τ.μ.στον 2ο όροφο κτιρίου τηςΚεντρικής Πλατείας (Πλατ.Δημοκρατίας 9), πλήρως

ελεύθερη προς την πλατεία,το πάρκο και τη λίμνη, αλλά

και διαμπερής προς πίσωάνετο ακάλυπτο χώρο.

Πληρ. τηλ.: 26510-257336973-920039

ENOIKIAZETAIοροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ. μετζάκι, αυτόνομη θέρμανση,

χωρίς κοινόχρηστα καιελεύθερο χώρο στάθμευσης,

στην περιοχή ΦιλοθέηΙωαννίνων, Ολύτσικας 14,

άνωθεν Super Market OLA καικάτω από το νοσοκομείο

Χατζηκώστα.

Πληρ. τηλ.: 6948-073022

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙσε τιμή ευκαιρίας, λόγω

αναχωρήσεως, τρία ποτιστι-κά αγροκτήματα, 5,5 - 4,2και 3,5 στρεμμάτων, στον

κάμπο της Λαψίστας, κατάλ-ληλα για πτηνοτροφεία.

Πληροφορίεςτηλ. 26510-25443.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκτήμα εκτάσεως 11 στρεμ.εξ αδιαιρέτου ομαλό και

τετραγωνισμένο στη θέση«Χατζήμπεη» δίπλα από

το πολυκατάστημα «ΜΕΤΡΟ»και με άμεση πρόσβασηστην περιφερειακή οδό.

Πληροφορίες στα τηλ.26510-49787 & 26510-25733

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΣτην Ελεούσα Ιωαννίνων

α) αγροτεμάχιο (θέση Μύτι-κα) 2,5 στρέμματα και

β) δύο αγροτεμάχια στον κά-μπο της Ελεούσας 4,6στρέμ. και 2,2 στρέμ.

σε τιμή ευκαιρίας

Πληρ. τηλ. 6942 - 240540

κατάστημα κεντρικό,νεόκτιστο, επί της οδού

Αβέρωφ, επιφάνειας110 τ.μ. με υπόγειοφωτισμένο 110 τ.μ.

Πληρ. τηλ.: 6944-297472

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάστημα στην οδό Ιεράρχου

Γερβασίου 49, συνέχεια τηςΜητροπόλεως (εκκλησίας).

Ισόγειο 230 τ.μ.,πατάρι 110 τ.μ., υπόγειο 84 τ.μ.

(σύνολο 424 τ.μ.).Χώρος έμπροσθεν καταστήματος90 τ.μ. (αποκλειστικά ιδιωτικός).

Πληρ. τηλ. 26510-23459και 6942-050690

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο 9,35 στρεμ. επίτης Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθη-νών με φάτσα 95 m, πριναπό το Εμπορικό Πάρκοκαι τα ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΠΠΑΣ.

Πληροφ. τηλ. 6932-396397

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ιη επιχείρηση cafe-bar

«MARCHITO»στη Στοά Μαραμένου επί της

Ανεξαρτησίας

Τηλ. επικοινωνίας:6945171899, 6947267535

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ1) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ,ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΕΡΩΦ,1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 35 Μ2 ΚΑΙ 45 Μ22) ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣΠΛΑΤΕΙΑΣ 300 Μ2 ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑΚΑΙ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6944-297472

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑστο κέντρο της πόλης,

λόγω αναχώρησης.

ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 6942-279736

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙη επιχείρηση "ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ"

στην οδό Στ.Νιάρχου 1, στα Ιωάννινα.Η επιχείρηση είναι εν ενεργεία, με

πλήρη εξοπλισμό, έτοιμο πελατολό-γιο και τζίρο. Λειτουργεί σε χώρο

200μ2 με αυλή 60μ2.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948-300348

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝΤΟΥΜΠΑΪ 6 ημέρες 575 ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΚΩΝ/ΠΟΛΗ 4 ημέρες από 119 ευρώΡΩΜΗ 4 ημέρες από 205 ευρώΠΡΑΓΑ 6 ημέρες 345 ευρώ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

28ης Οκτωβρίου 17Α - απέναντι από τον ΟΤΕ (εντός Στοάς)

ΠΩΛΕΙΤΑΙΙσόγειο κατάστημα 105 τ.μ.

στην οδόΜαρίκας Κοτοπούλη.

Πληρ. τηλ.: 26510-29768,ώρες καταστημάτων

και 6944-298816

� Οικονομοτεχνικές Μελέτες� Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις� Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

� Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Θ. ΛΩΛΑΟικονομολόγος, MScΦ. Τζαβέλλα 3, Ιωάννινα

κιν.: 6942-520060, e-mail: [email protected]

Page 13: 11 04 2014

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Σελ. 13η

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα100 τ.μ. στην οδό Χρήστου Αδαμί-δου (πάροδος Μεγ. Αλεξάνδρου)στον 1ο όροφο σε δυόροφη οικο-δομή, με αυτόνομη θέρμανση,boiler, τζάκι, δύο λουτρά και απο-θήκη εντός του διαμερίσματος.Πληρ. τηλ. 26510-29105, 6946-285823. ΕΝ/13189

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Γραφεία - Ιατρείαμε αυτονομία θέρμανσης, Χαρ.Τρικούπη 14. Πληρ. τηλ. 26510-23007, 6932-033119. ΕΝ/13191

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 130τ.μ., 2ου ορόφου, με αυτόνομηθέρμανση, 3 υπνοδωμάτια, απο-θήκη, θέση πάρκινγκ. Τζαβέλλα 7(κέντρο). Πληρ. τηλ. 26510-32300και 6944-611113. ΕΝ/13210

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 δω-ματίων, κουζίνα - μπάνιο, 1ος όρο-φος, κεντρική θέρμανση, air-condition, οδός Μ. Κοτοπούλη 46,Αμπελόκηποι. Τιμή 260 ευρώ.Πληρ. 6947120830. ΕΝ/13215

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50 τ.μ.,στον πρώτο όροφο, καινούργιαςκατασκευής, με αυτονομία θέρ-μανσης, βεράντα, αποχέτευση,ιδιόκτητη αποθήκη στο υπόγειοτης πολυκατοικίας, επί της οδούΜακρυγιάννη 48 (πριν το Νοσοκο-μείο Χατζηκώστα). Το διαμέρισμαθα είναι διαθέσιμο από την 1ηΑπριλίου. Πληρ. τηλ. 6972-232820και 6972-339158. ΕΝ/13216

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρή γκαρσο-νιέρα (δώμα) στην οδό Κουγκί-ου 1. Πληρ. τηλ. 26510-25445.ΕΝ/13224

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 3ου ορόφου(φωτεινό με θέα), κεντρικής θέρ-μανσης, στην περιοχή του ΙΚΑ, σεκαλή κατάσταση. Πληρ. τηλ.26510-75103. ΕΝ/13225

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμα,με πάρκινγκ, για κατοικία ή επαγ-γελματική στέγη, Φ. Τζαβέλλα 11Β(πάνω από την εφημερίδα «Πρωι-νός Λόγος»). Πληρ. τηλ. 6937-110206. ΕΝ/13229

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμαστα Σεισμόπληκτα (κοντά σταJUMBO), με αυτόνομη θέρμανση,ηλιακό, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρη-στα. Πληρ. τηλ. 6944-456898 και26513-02599. ΕΝ/13232

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμαστην οδό Σταδίου 9, στο κέντρο,με ανακαινισμένη κουζίνα. Πληρ.τηλ. 26510-77385. ΕΝ/13233

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμπερέςδιαμέρισμα σε νεόδμητη οικοδομήμε αυτονομία θέρμανσης στηνοδό Αγίου Κοσμά 15-17, στα Λακ-κώματα. Πληρ. τηλ.6981-302068.ΕΝ/13234

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 1ουορόφου, νεόκτιστη, με αυτονομίαθέρμανσης και μπόιλερ, επί τηςοδού Βηλαρά 34Δ. Πληρ. τηλ.26510-33307 και 6973-790483.ΕΝ/13235

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρεςμερικώς επιπλωμένες με αυτονο-μία θέρμανσης έναντι JUMBOστην οδό Στ. Νιάρχου. Πληρ. τηλ.6936-643443 και 6936-643440.ΕΝ/13237

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 53 τ.μ.στο Μέτσοβο (κοντά στο Καφέ«Πέτρινο») με τζάκι και αυτονομίαθέρμανσης. Πληρ. τηλ. 6944-503629. ΕΝ/13239

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο δυάρι δια-μέρισμα 60 τ.μ. 4ου ορόφου, μεαυτονομία θέρμανσης και θέσηπάρκινγκ, Δημ. Χατζή 23 Αμπελό-κηποι. Πληρ. τηλ. 6936-230490.ΕΝ/13241

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρι-σμα μεγάλο, στο χωριό Κρύα μεοικόπεδο. Πληρ. τηλ. 26510-71143. ΕΝ/13242

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης - τυλιχτής μεεμπειρία, για ψητοπωλείο. Πληρ.στο τηλ. 6956-546463. ΖΗΤ/13148

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος - μάγειραςγια κεντρική πιτσαρία. Πληρ. τηλ.6939-318611. ΖΗΤ/13184

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητά εργασία ωςοικιακή βοηθός ή να φροντίζει ηλι-κιωμένα άτομα. Πληρ. τηλ. 6946-359511. ΖΗΤ/13218

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως 35 ετών γιακαφέ - ουζερί (παρέχεται δωρεάνστέγαση και φαγητό). Πληρ. τηλ.6978-251268. ΖΗΤ/13222

ΚΥΡΙΑ ζητά να εργαστεί για τη φύ-λαξη ηλικιωμένων. Πληρ. τηλ.6941-468400. ΖΗΤ/13226

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άντρας από συνεργείοκαθαρισμού. Απαραίτητη προϋπό-θεση δίπλωμα αυτοκινήτου ή μη-χανής. Πληρ. τηλ. 26510-22653και 6948-170493. ΖΗΤ/13227

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογοθεραπευτής -τρια και Εργοθεραπευτής - τριααπό Ειδικό Εκπαιδευτικό Κέντροστην Ηγουμενίτσα. Απαιτείται ναδιαθέτουν απόδειξη παροχής υπη-ρεσιών. Τηλ. επικοινωνίας 6909-068267. ΖΗΤ/13228

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανταλλακτικών αυτοκινή-του ζητεί νέο έως 25 ετών με όρε-ξη για δουλειά, τουλάχιστον τελει-όφοιτο Λυκείου, κάτοχο διπλώμα-τος αυτοκινήτου και μηχανής. Τηλ.επικ.: 26410-46512. ΖΗΤ/13230

ΑΠΟ την εταιρεία «ΜπαράτσαςΑ.Ε.» ζητείται απόφοιτος-η ΑΕΙ οι-κονομικών επιστημών ή ΤΕΙ λογι-στικής, ηλικίας έως 30 ετών για ερ-γασία στο λογιστήριο της επιχείρη-

σης. Αποστολή βιογραφικού στο:[email protected]ΖΗΤ/13243

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!! Με αγορά ήενέχυρο χρυσών, ασημένιων κο-σμημάτων, νομισμάτων, λιρών καιάλλων πολύτιμων. Φύλαξη μεασφάλεια σε τραπεζική θυρίδα(με κρατική άδεια). Ξεχασμέναχρυσαφικά στο συρτάρι; Εκμε-ταλλευτείτε το άμεσα. Πληρ. κ.Βασίλης, 6987-554105 και 2651-402097. ΔΙΑ/12043

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άδεια ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥΟΠΑΠ σε κεντρικό σημείο της πό-λης (χωρίς οικονομικά βάρη προςτρίτους). Πληρ. τηλ. 6944-415047.ΔΙΑ/12792

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση video club μεπλήρη εξοπλισμό και έτοιμο πελα-τολόγιο. Πληρ. τηλ. 6978-877093.ΔΙΑ/12928

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση Μίνι - Μάρ-κετ, σε πολύ καλή περιοχή. Πλή-ρως εξοπλισμένο, όλα σε άριστηκατάσταση. Τιμή ευκαιρίας. Πληρ.τηλ. 26510-71991 και 6930-131566,κ. Μανώλη. ΔΙΑ/13221

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση κομμωτη-ρίου λόγω αναχώρησης στοεξωτερικό. Πληρ. τηλ. 6974-365001. ΔΙΑ/13223

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ φιλόλογος με ειδί-κευση στη νοηματική γλώσσακαι σε μαθησιακές δυσκολίες,παραδίδει μαθήματα σε μαθητέςΔημοτικού - Γυμνασίου - Λυκεί-ου. Υπεύθυνη προετοιμασία. Τι-μές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6946-555019. ΜΑΘ/12318

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Παιδαγωγικού καικάτοχος διπλώματος πιάνου πα-ραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δη-μοτικού και αναλαμβάνει τη φύλα-ξη μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ.6977-745227. ΜΑΘ/13195

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ πιάνου παραδίδει ιδι-αίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, σεπολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6972-713912. ΜΑΘ/13207

ΠΩΛΕΙΤΑΙ POLO CLASSIC. Τιμήκρίσης. Πληρ. τηλ. 6942-508746.ΑΥΤ/13185

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Eπισκευάζονται παλιά ρολλάκαι συναρμολογούνται παντόςείδους έπιπλα (ντουλάπια, ντου-λάπες, κουζίνες), τοποθέτησηπατωμάτων laminate και αναπα-λαίωση επίπλων.

Πληροφορίες - τηλέφωνα:26510-37415 και 6977-508049

κ. Κώστας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ!AKHΣ PENTZEΠHΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Για ταΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΗ οικογένεια Ρεντζέπη από το 1950έχει δημιουργήσει το πανίσχυρο

ΦΥΛΑΧΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ φέρνονταςτην ευτυχία σε χιλιάδες ανθρώπους.

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!! ΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΕΤΑΞΑΝ

ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Ο Διάσημος Μελλοντολόγος επισκέπτεταιτα Ιωάννινα και δέχεται προσωπικά ραντεβού.

Τηλ. Επικ.: 6932-973197Γραφείο Αθηνών: 210-8813945

www.rentzepis.gr

Για τις επιτυχίες του

στο ΛΟΤΤΟ έγιναν δυο

εκπομπές στον ΑΝΤ1

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι :

Ηλεκτροκίνητο scooter(χωρίς βενζίνη-οικολογικό),χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια,χωρίς ασφάλεια, χωρίς τέληκυκλοφορίας, βάρος 39 κιλά,μέγιστη ταχύτητα 30 km/h,

αυτονομία 34-40 km.Τιμή 450 ευρώ.

Πληροφορίες τηλ: 6947810227

Φ Υ Σ Ι Κ Ο Σμε μεταπτυχιακό στη Διδα-κτική της Φυσικής παραδί-

δει ιδιαίτερα μαθήματα.Τηλ. 6974759754

Καθηγήτρια Αγγλικώνμε πολυετή φροντιστηριακήπείρα παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα Αγγλικής Γλώσ-σας όλων των επιπέδων.

Τιμές προσιτές.Τηλέφωνα επικοινωνίας

6947-418115 & 26510-30509

ΚαθηγήτριαΑγγλικής Φιλολογίαςαπόφοιτος ΑΠΘ παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα.

Τιμές προσιτές.Τηλ. 6976-076669

ΖητείταιΠωλητής - Πωλήτρια

για το τμήμα κουζίνα - έπιπλο.Προϋπηρεσία και γνώσεις σχεδίου,

απαραίτητα.Αποστολή βιογραφικών στο[email protected]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΣΠΥΡΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΤηλ. επικοινωνίας: 2651025781 – 6947086762 – 6944297472

Fax: 2651076707Δ/νση: Σπ. Κατσαδήμα 7

email: [email protected] - site: www.newhome.gr

➢ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης(απαραίτητο για μεταβιβάσεις, ενοι-κιάσεις ακινήτων)

➢ Βεβαίωση Μηχανικού (για μεταβίβαση,αγορά, πώληση, γονική παροχή, δωρεάεν ζωή ακινήτου)

➢ Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Ν.4178/2013➢ Μελέτη – Κατασκευή - Επίβλεψη Ιδιωτικών Έργων➢ Κατασκευές οικοδομών-αντιπαροχές➢ Ανακαινίσεις➢ Τοπογραφικά Διαγράμματα➢ Σύνταξη απαραιτήτων Τεχνικών Μελετών (οικοδομική άδεια

κτλ) για την ένταξη στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Μεγάλη Εμπορικήκαι Βιομηχανική Εταιρείαπου δραστηριοποιείται

στο χώρο των τροφίμωναναζητά ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ

με προϋπηρεσία σεανάλογη θέση.

Αποστείλατε βιογραφικά στο:

[email protected]

ENOIKIAZETAIΣύγχρονο διαμέρισμα 55 τ.μ.

(Αργυροκάστρου 1, 3οςόροφος) με πολλές

ντουλάπες και μεγάληβεράντα με θέα προς το

δάσος. Έχει σαλόνι,ξεχωριστή κουζίνα,

υπνοδωμάτιο και μπάνιο.Πληρ. τηλ.: 6976927756

ENOIKIAZETAIτριάρι 66 τ.μ., κεντρικά στην

οδό Σπύρου Λάμπρου 11,σε πολύ καλή τιμή.

Τηλ. 6974-891833

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α ΙΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ κοντά στο κέντρο τηςπόλης, πρόσφατα ανακαινισμένο,με εσωτερικό χώρο 110 τ.μ. καιεξωτερικό κλειστό χώρο 55 τ.μ.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ. επικοινωνίας: 6986-731841

Παιδαγωγοί και κοινωνικοίλειτουργοί με εμπειρία,

για Σπίτι φιλοξενίας παιδιώνστην Πωγωνιανή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νααποστείλουν το βιογραφικό τους

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected].

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑπου δραστηριοποιείται στο

χώρο των τροφίμων

ΑΝΑΖΗΤΑΠωλητή χονδρικής για ανά-πτυξη δικτύου. Τυχόν προϋ-

πηρεσία θα συνεκτιμηθεί.Αποστείλατε βιογραφικά στο:[email protected]

Μεγάλη εταιρία από

τον χώρο της εστίασης

αναζητά στέλεχοςμε εμπειρία στις πωλήσεις

λιανικής και στη διοίκηση

προσωπικού.

Βιογραφικά στο:

[email protected]

Page 14: 11 04 2014

Σελ. 14η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΠαρασκευή 11 Απριλίου 2014

δοξα ιδανικά γιατα οποία αγωνί-

στηκαν και οι δύο σε όλη τους τηζωή. Ο Ζαρίφης καταγόμενος απότην Φιλιππούπολη γεννήθηκε καιέζησε στην Κωνσταντινούπολη,όπου και συνδέθηκε με τον Χρ. Ζω-γράφο.

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματααπό την αρχή. Το 1872, οι Ηπειρώ-τες της Κων/πόλεως βλέποντας ότιτα πράγματα δεν ήταν καθόλου κα-λά στην Ήπειρο για τη λειτουργίασχολείων, αποφάσισαν και ίδρυσαντον «Ηπειρωτικό ΦιλεκπαιδευτικόΣύλλογο». Ιδρυτές ήταν ο Μητρο-πολίτης Δέρκων Νεόφυτος απόΔρυμάδες του Πωγωνίου, ο Χρη-στάκης Ζωγράφος από το Κεστο-ράτι Αργυροκάστρου, ο ΗροκλήςΒασιάδης από το Δελβινάκι και οΚων/τίνος Καραπάνος από τηνΆρτα.

Παρά τις προσπάθειες του Συλ-λόγου για ίδρυση Διδασκαλείουστην Ήπειρο, για την εκπαίδευσηδασκάλων, δεν έγινε δυνατό ναπραγματοποιηθεί. Τότε, ο Χρηστά-κης Ζωγράφος έδωσε τη λύση.Αποφάσισε να αναλάβει και αυτό τοθέμα, την ίδρυση Διδασκαλείου οίδιος, με δαπάνη του.

Τα Εκπαιδευτήρια που χρημα-τοδοτούσε από το 1869 στο Κεστο-ράτι τα μετέτρεψε σε Διδασκαλείααρρένων και θηλέων. Ανέθεσε στοΣύλλογο την διεκπεραίωση τωνσχετικών διαδικασιών για την οργά-νωση και την διοίκηση, την διοικητι-κή εποπτεία των ιδρυμάτων.

Εκράτησε ο ίδιος μόνον τηνΑνωτάτην Εποπτείαν. Καθόρισε χί-λιες διακόσιες (1.200) οθωμανικέςλίρες μόνον για τακτικές δαπάνες«μισθοδοσίαν, τροφήν και ενδιαί-τησιν των υπαλλήλων εις τροφήν,ενδυμασίαν και άλλην συντήρησιντων υποτρόφων, μη υπολογιζομέ-νων των εκτάκτων εις επισκευάςκτιρίων, προμηθείας διά την εσω-τερικήν διακόσμησιν αυτών, αγο-ράς επίπλων, σκευών και άλλωνδιδακτικών συλλογών».

Γενικά, οι ιστορικοί δεν έχουνκαταμετρήσει τα χρηματικά ποσά,που διέθεσε για τα κτίρια των σχο-λών αυτών, τα τροφεία των μαθη-τών και των καθηγητών, την ένδυ-

ση, την υπόδυση, τα όργανα, τα βι-βλία κ.λπ.

Ο «Ηπειρωτικός Φιλεκπαιδευτι-κός Σύλλογος» Κων/πόλεως με έγ-γραφό του ζητεί από τον «ΕλληνικόΦιλολογικό Σύλλογο» Κων/πόλεως(ήταν ανώτερο όργανο σε θέματαΠαιδείας στον υπόδουλο Ελληνι-σμό) να ορίσει επιτροπή από ειδι-κούς για τη σύνταξη Κανονισμούοργανώσεως και λειτουργίας τωνΔιδασκαλείων και των προσαρτημέ-νων σ’ αυτά Δημοτικών Σχολείωνκαι Νηπιαγωγείων.

Στη γενική συνέλευση των με-λών του Ηπ. Φιλεκ. Συλλόγου στις20 Μαΐου 1873, ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Λαζόπουλος ανακοινώνει την γε-νική έκθεση των πεπραγμένων και,μεταξύ άλλων, διαβάζει: «Γνωστόνεστί τοις πάσιν ότι ο εξοχώτατοςΧρηστάκης εφένδης Ζωγράφοςδιετήρει εν τη ιδία αυτού πατρίδισχολείον δημοτικόν, ελληνικόν καιπαρθεναγωγείον. Ήδη δε απεφά-σισε να συστήση και Διδασκαλεί-ον διά 30 μαθητάς και άλλας τό-σας μαθητρίας υποτρόφους εξαπασών των επαρχιών της Ηπεί-ρου επί τω υποχρεωτικώ όρω ναδιδάξωσιν μετά την αποφοίτησιναυτών εις μέρος οριζόμενον υπότου Συλλόγου...».

Και απευθυνόμενος στο Ζω-γράφο είπε: «Εξοχώτατε ΧρηστάκηΖωγράφε, ο Σύλλογος και πάντες οιΗπειρώται ευγνωμονούντες σοι διά

τας υπέρ της πατρίδος ευεργεσίαςσου, διά τας οποίας ουδέποτε «ου-δέ θανών απολείς κλέος, ουδέ γελήσεις άφθιτον ανθρώποισιν αιένέχειν όνομα», και ευχάς και ευλο-

γίας αναπέμποντες υπέρ σουικετεύουσι τον Ύψιστον, ίνα«τόσα σοι δω όσα φρεσί σή-σι μενοινάς» (να σου δώσειο Ύψιστος τόσα, όσα έχειςστο νου σου).Ο Ελληνικός ΦιλολογικόςΣύλλογος, με πρόεδρο τονΗροκλή Βασιάδη (ο οποίοςχαρακτηρίστηκε ως υπουρ-γός Παιδείας του υπόδουλουΕλληνισμού), εγκρίνει τονΑπρίλιο του 1874 την εισήγη-ση και τον κανονισμό και προ-τείνει στους Συλλόγους Ηπει-ρωτικό και Θρακικό να δε-χθούν τον κανονισμό τωνσχολείων στο Κεστοράτι καιστη Φιλιππούπολη.Για τον Θρακικό Σύλλογο

πρέπει να γνωρίζουμε ότι στηνΚων/πολη δρούσε με τα ίδια ιδανι-κά και ο Θρακιώτης Γεώργιος Ζαρί-φης από την περιοχή της Φιλιππού-πολης τραπεζίτης. Ήταν πολύ φί-λος του Ζωγράφου και φλέγονταναπό τα ίδια ιδανικά. Μάλιστα, ότανιδρύθηκε ο Ηπειρωτικός Φιλεκπ.Σύλλογος εδήλωσε συνδρομητήςπροσφέροντας εκατό λίρες το χρό-νο. Ανακηρύχτηκε ευεργέτης τουΣυλλόγου.

Ο Γεω. Ζαρίφης κινητοποίησετους συμπατριώτες του και ίδρυ-σαν τον «Θρακικό Φιλεκπαιδευτι-κό Σύλογο» και αποφάσισαν ναιδρύσουν και αυτοί τα Ζαρίφεια Δι-δασκαλεία στη Φιλιππούπολη τηςΑνατολικής Ρωμυλίας. Είναι και αυ-τή μία από τις χαμένες πατρίδες.Γιατί το 1885 η Βουλγαρία την προ-

σάρτησε αυθαίρετα χωρίς να φο-βηθεί κανένα. Στη Φιλιππούπολη,λοιπόν, τα Ζαρίφεια Διδασκαλείαπρόσφεραν στους υπόδουλουςΈλληνες της περιοχής ό,τι πρόσφε-ραν τα Ζωγράφεια στο ΚεστοράτιΑργυροκάστρου.

Ο Χρηστάκης Ζωγράφος και οΓεώργιος Ζαρίφης αποφάσισαν

από κοινού και ανέθεσαν σε αρμό-διους τη σύνταξη κανονισμών λει-τουργίας «των εν Ηπείρω Ζωγρα-φείων Διδασκαλείων και των ενΘράκη Ζαριφείων συσταθησομέ-νων Διδασκαλείων και των προ-σηρτημένων αυτοίς προτύπων δη-μοτικών σχολείων».

Διαβάζοντας κανείς τους κανο-νισμούς αυτούς θαυμάζει τον άρτιοτρόπο αντιμετώπισης τέτοιων σο-βαρών ζητημάτων. Ακόμη και λει-τουργία προτύπων δημοτικών σχο-λείων στα Διδασκαλεία προέβλε-παν.

Στην εισήγηση αναφέρονταιόλες οι θεωρίες γύρω από τα προ-βλήματα της Παιδείας και οι μέθο-δοι διδασκαλίας στις διάφορες χώ-ρες της Ευρώπης και των Η.Π.Α.την εποχή εκείνη και συνεχίζει με ταθέματα: α) Ο σκοπός της εθνικήςπαιδεύσεως γενικός και πραγματι-κός, β) Η συγχώνευσις του παρ’ημίν Δημοτικού και Ελληνικού σχο-λείου, γ) Η καταλληλοτέρα και πρα-κτικωτέρα διδασκαλία δ) παιδευτι-κά μέσα ε) περί της μητρικής γλώσ-σης και των λοιπών μαθημάτων.

Προς εφαρμογή των παραπά-νω:

Α) Μόρφωσις καταλλήλων δι-δασκάλων Β) Περί διδακτικών βι-βλίων Γ) Περί ζώσης και εγκαρδίουτου λαού λατρείας προς την δημο-τικήν εκπαίδευσιν.

Ο κανονισμός του Διδασκαλεί-ου περιλαμβάνει:1) Σκοπός του Διδασκαλείου(άρθρα 1-2), 2) Περί τηςανωτάτης Αρχής και τηςΕφορείας (αρ. 3-7), 3) Περίδιευθυντού και των καθηγη-τών (αρ. 8-19), 4) Περί επιμε-λητού και παιδονόμου (αρ.20-23), 5) Περί κηδεμόνων(αρ. 24-25), 6) Περί διδασκα-λίας (τρόπος διδασκαλίαςκαι διδασκόμενα μαθήματα)αρ. 26-30.Παραθέτει τα μαθήματα 14τον αριθμόν. Τα υπόλοιπαάρθρα 31-43 αποτελούν τοαναλυτικό πρόγραμμα.Εκπλήσσει η πρόνοια για κά-θε λεπτομέρεια για τη λει-τουργία όλων των σχολείωντου Διδασκαλείου, αλλά και η

μέριμνα να μη λείψει κανέναμάθημα από το πρόγραμμα καιπροπάντων η ελληνοχριστιανικήπαράδοση που ετηρείτο με θρη-σκευτική ευλάβεια.

Άξιο θαυμασμού είναι το έργοτων θαυμασίων εκείνων ανδρών. Οι

Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι Ηπεί-ρου και Θράκης πήραν τη θέσηΥπουργείου Παιδείας στα υπό-δουλα τότε ελληνικά εδάφη. Τηνεποχή εκείνη τους δρόμους και τασπίτια φώτιζαν τα φανάρια και ταλυχνάρια. Τις ψυχές όμως των υπο-δούλων εφώτιζαν άπλετα το φωςκαι οι προβολείς της Ελληνοχρι-στιανικής παράδοσης και η παρά-δοση αυτή διαφύλαξε το Έθνος ναπεράσει αλώβητο τις συμπληγάδεςπέτρες του κυριάρχου κατακτητήαπό τη μια μεριά και του παπισμού,του Βατικανού από την άλλη.

Με την πίστη στα ιδανικά αυτάαγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας καιελευθέρωσαν την Ελλάδα. Κι όμως,σήμερα οι μαθητές μας διδάσκο-νται κείμενα στα βιβλία Γλώσσαςτου Δημοτικού Σχολείου και του Γυ-μνασίου, απαράδεκτα.

Κείμενα Νεοελ. Λογοτ. Α’ Γυ-μνασίου σελ. 123 «...ήταν η Ελλάδαμια γυναίκα τόσο προκλητική σε-ξουαλικά που έπρεπε να την ερω-τευθώ σωματικά κι απελπισμέ-να...».

Νέα Ελληνικά Β’ Γυμνασίου,σελ. 190. Παρατίθεται ένα αισθη-σιακό ποίημα και καλούνται οι μα-θητές να απαντήσουν στην εξήςαπαράδεκτη ερώτηση: «Περιγρά-ψετε με δικά σας λόγια τη συναι-σθηματική ένταση των ερωτευμέ-νων. Έχετε νιώσει ποτέ ανάλογασυναισθήματα;»!..

Γλώσσα Δ’ Δημοτικού σελ. 52.Κείμενο με τίτλο: «Η μπουγάδα τουΆι-Βασίλη», όπου διαβάζουμε: «Με-τά από λίγο ο Αϊ-Βασίλης βγαίνειστην αυλή, ν’ απλώσει τη μπουγά-δα του. Πρώτα κρεμάει τις κάλ-τσες του, ύστερα τη φανέλλα του,το μακρύ του σώβρακο, το σκού-φο του».

Είναι δεκάδες τα απαράδεκτακείμενα. Τα παραπάνω είναι αντι-προσωπευτικά. «Εξ όνυχος τον λέο-ντα γιγνώσκει τις...».

Δύο πατριώτες που αγωνίστηκανγια τα Ελληνορθόδοξα ιδανικά…

� Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

που εκφράζει οΣΥΡΙΖΑ, δείχνει

καθηλωμένη και η πορεία της δενφαίνεται στρωμένη με ρόδα. Παράτο ευνοϊκό γενικότερο κοινωνικόκλίμα που υπάρχει στη χώρα γιατην αξιωματική αντιπολίτευση, μετη σκληρή πολιτική του μνημονίουνα συνεχίζεται και τις προοπτικέςτης ελληνικής οικονομίας να μέ-νουν άδηλες, η Κουμουνδούρουμοιάζει συχνά σαν χαμένη μπροστάστον ορυμαγδό των πολιτικών εξε-λίξεων. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αραιώσει τον τε-λευταίο καιρό τις δυναμικές παρεμβάσεις γιαμείζονα θέματα, όπως για παράδειγμα, έχειαποφύγει να τοποθετηθεί ακόμη και για τις κρί-σιμες εξελίξεις γύρω από τα ζέοντα θέματα μετην τρόικα, το τραπεζικό, κλπ.

Ο προβληματισμός για «απρόοπτα»και «απροσδόκητα» γεγονότα που μπορείνα αναχαιτήσουν τη δυναμική νίκης τουΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές ή και αργότεραστις εθνικές εκλογές, με κόστος την επί-τευξη της αδιαφιλονίκητης ηγεμονίας, εί-ναι περισσότερο έντονος από ποτέ.Ενδεικτικό είναι το ότι το κόμμα του κ. Θε-οδωράκη δείχνει ότι μπορεί να αποσπάσειένα κρίσιμο, έστω και μικρό, κομμάτι ψη-φοφόρων που θα κατευθυνόταν προς τονΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη κι αν επιβεβαιωθούν οιεκτιμήσεις κάποιων έμπειρων και ψύχραι-μων παραγόντων της Κουμουνδούρου ότιτελικά το «Ποτάμι» θα ξεφουσκώσει, δενπαύει να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλα-γιοκόπησης της εκλογικής βάσης τουΣΥΡΙΖΑ από νέες κινήσεις, όσο αυτός δενπείθει ότι διαθέτει ρεαλιστική εναλλακτικήπρόταση διακυβέρνησης και δεν αποκτάμη αναστρέψιμη υπεροχή στο πολιτικό σκηνικό.

Η αδυναμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ νααποφύγει τις παγίδες που συνεχώς εμφανίζο-νται και η παρεπόμενη εσωστρέφεια είναι αυτήτην ώρα η μεγαλύτερη απειλή για τον ΣΥΡΙΖΑ.Για παράδειγμα, αδυνατεί να διαχειριστεί, με τηλογική του εν αναμονή κυβερνώντος κόμματος,ούτε θέματα όπως το βιβλίο του εγκλήστου στιςφυλακές Κορυδαλλού τρομοκράτη Κουφοντίνα,της εγκληματικής οργανώσεως 17Ν, που βαρύ-νεται με πολλές εν ψυχρώ δολοφονίες. Από τοπουθενά βρέθηκε να απολογείται για νυν καιπρώην στελέχη και φίλους του που εξακολου-θούν να κάνουν πολιτική με την νοοτροπία ενόςαριστερίστικου κόμματος. Αντί, λοιπόν, να ανα-δεικνύει, αυτές τις ημέρες, στην κορυφή τηςπολιτικής ατζέντας, με έμφαση την παρουσίακαι της απαιτήσεις της τρόικας, είναι εξαναγκα-σμένη η Κουμουνδούρου να αναλώνεται με μιαάγονη και αδιέξοδη αντιπαλότητα με τη Ν.Δ. γιααπολύτως ήσσονος σημασίας θέματα. Ακόμηκαι για το Κυπριακό η σπουδή της ηγεσίας ναανοίξει τη συζήτηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑκαι να τοποθετηθεί κατ’ αρχήν θετικά για τηνέναρξη των συνομιλιών στη Λευκωσία, έχει προ-καλέσει σοβαρά ρήγματα, με αποτέλεσμα οιΠασοκογενείς και η Αριστερή πλατφόρμα να ξε-σπαθώσουν ζητώντας καταδίκη του σχεδίου,επιβεβαιώνοντας έτσι αυτούς που υποστηρί-

ζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει πόρρω για να μπορέ-σει να επεξεργαστεί μια ενιαία στάση. Με άλλαλόγια είναι ένα αλαλούμ…

Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα και με δηλώσεις κο-ρυφαίων στελεχών του, όντως έχει πεθάνει.

Πράγματι η ελληνική κοινωνία παρακολουθείτον αργό θάνατο του πολιτικού υποκειμένουπου η παρουσία του επηρέασε καθοριστικά τιςβλαπτικές πολιτικές τάσεις και κοινωνικές συ-μπεριφορές σχεδόν σαράντα χρόνια. Βέβαια τοκόμμα που ταυτίστηκε με τη διακυβέρνηση δενθέλει να τα παρατήσει τόσο εύκολα. Η προσπά-θεια του μελλοθανάτου να γαντζωθεί από τηνεξουσία, έστω και ως μικρός εταίρος, προκειμέ-νου να επιβιώσει, είναι αξιοπρόσεκτη. ΤοΠΑΣΟΚ τώρα επιχειρεί ως πραγματικός επιζώντης πολιτικής αρένας να κρατηθεί στη ζωή μέσααπό έναν πολιτικό εκβιασμό προς τους ψηφο-φόρους: ή με διατηρείτε στο παιχνίδι, μας λέει,ή ρίχνω την κυβέρνηση. Αξιοσημείωτη προσπά-θεια αλλά μάταιη, καθ’ όσον το ΠΑΣΟΚ είναι τό-σο φθαρμένο από τα εγκληματικά λάθη του καιτόσο αποκρουστικό στα μάτια της μεγάληςπλειοψηφίας της κοινωνίας, που μια ανάκαμψητου μοιάζει με νεκρανάσταση. Οι έρευνες τηςκοινής γνώμης το επιβεβαιώνουν. Πάνω από το80% των πολιτών έχουν αρνητική γνώμη για τονπρώην πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου καιλίγο λιγότεροι για τον νυν αρχηγό του ΠΑΣΟΚΕυαγ. Βενιζέλο. Πρόκειται μάλλον για παγκό-σμιο ρεκόρ αντιδημοτικότητας.

Ο θάνατος του ΠΑΣΟΚ, του πλέον ριζοσπα-στικού σοσιαλιστικού κόμματος στην Ευρώπη,τη δεκαετία του 1970 και στις αρχές του 1980

είναι «προ των πυλών». Είναι τοδεύτερο από τα ιστορικά σοσιαλι-στικά κόμματα που ξεψυχά. Τοπρώτο ήταν το ιταλικό σοσιαλιστικόκόμμα με ηγέτη του, τον αλήστουμνήμης Μπετίνο Κράξι, ο οποίος πέ-θανε φυγόδικος στην Τυνησία, γιανα γλυτώσει τη φυλακή, λόγω σκαν-δάλων. Αν όμως κάποιοι εντοπίζουνομοιότητες με τους δικούς μας σο-σιαλιστές καλώς τις εντοπίζουν καιπρέπει να ψυλλιάζονται ότι θα ακο-λουθήσουν και άλλοι τέτοιοι θάνα-

τοι στο μέλλον. Μετά τον κομμουνισμό σειράέχει η σοσιαλδημοκρατία και τα συναφή προςαυτήν πολιτικά ρεύματα. Ανεξάρτητα από τιςδιεθνείς συγκυρίες, η κατάρρευση του ΠΑΣΟΚέχει έντονα ελληνικά χρώματα. Το κόμμα είχε

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση τηςμεταπολιτευτικής ύβρεως (κακοβουλία,αυθάδεια, προπέτεια, θρασύτητα, ιταμό-τητα), της υπερβολικής, σε βαθμό χυδαιό-τητας, που χαρακτήρισε το πολιτικό σύ-στημα και τις σχέσεις του με την κοινωνία.Πέραν των άλλων το ΠΑΣΟΚ είναι ταυτι-σμένο με την αναντιστοιχία έργων και λό-γων, την αχαλίνωτη αντιπολίτευση, τονπαράνομο πλουτισμό, το βόλεμα των ημε-τέρων, την αναξιοκρατία, την συνδικαλι-στική ασυδοσία και την αναγωγή του ψέ-ματος σε επιστήμη, θέτοντας το κομματι-κό συμφέρον υπεράνω του κοινωνικούσυμφέροντος.Είναι αληθές πως η ελληνική πολιτική ζωήπάντοτε χαρακτηριζόταν από αναντιστοι-χία έργων και λόγων, πλην όμως το ΠΑΣΟΚυπερέβη κάθε επιτρεπτό όριο και δεν δι-στάζει να παρουσιάζει το «άσπρο ως μαύ-ρο»… Το μέγεθος της διαφθοράς επί πρω-

θυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου και ΚώσταΣημίτη ήταν εξωφρενικό και χάρη στο ΠΑΣΟΚ ηελληνική κοινωνία εθίστηκε στη μίζα και οι συν-δικαλιστές μετέτρεψαν το Δημόσιο σε χώρο συ-ναλλαγών, γι’ αυτό και πολλάκις επισημάναμεότι το «πόθεν έσχες» πρέπει να επεκταθεί καιστις συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Δυστυχώς οι παραπάνω πρακτικές μετα-φέρθηκαν και επηρέασαν όλο το πολιτικό σύ-στημα, μεγάλα και μικρά κόμματα. Μερικές φο-ρές οι αντιγραφείς ήταν πιο επιτήδειοι σ’ αυτάτα κόλπα από τους πρωταρχικούς εμπνευστές.Εξαίρεση αποτελεί ο σημερινός πρωθυπουργόςΑντώνης Σαμαράς τόσο στην προσπάθεια πουκαταβάλλει για την πάταξη της διαφθοράς, όσοκαι στον τρόπο ασκήσεως του αντιλόγου εντόςκαι εκτός Κοινοβουλίου. Είναι ωφέλιμο να δού-με πώς έκανε αντιπολίτευση ο Αντώνης Σαμα-ράς και πώς κάνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας,για να αντιληφθούμε το μέγεθος του όλου προ-βλήματος. Όλοι εκπαιδεύτηκαν στην ιδέα πωςαν ζητάς να σπαταλιούνται τα λεφτά των φορο-λογουμένων ή αν ωρύεσαι και γεμίζεις με παλα-βές υποσχέσεις τα μυαλά των πολιτών, αργά ήγρήγορα αυτό θα σε οδηγήσει στην επιτυχία.Προσωρινά μπορεί και να είναι έτσι. Άσε πουστη συνέχεια μπορεί να σε παρασύρει κανέναορμητικό ποτάμι τύπου Σταύρου Θεοδωράκηκαι τότε «ουέ τοις ηττημένοις»…

Ο πολιτικός «χάρτης»αλλάζει στην Ελλάδα!

� Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ

TΟ TΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

� από 1η σελ.

� από 1η σελ.

Γεώργιος Ζαρίφης

Χρηστάκης Ζωγράφος

Είναι ωφέλιμο να δούμε πώς έκανε αντιπολίτευσηο Αντώνης Σαμαράς και πώς κάνει σήμερα ο ΑλέξηςΤσίπρας, για να αντιληφθούμε το μέγεθος του όλου

προβλήματος...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑΑρ. Πρωτ.: 6757

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμος Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 55.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.. Το έργο συ-ντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 44.244,70Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι-σμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στο αρμόδιο γραφείο του Δή-μου Ζίτσας στην Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3α (Παλαιό Δημαρχείο), Ελεούσα, κα-τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 24/04/2014 αφού πρώ-τα για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στην ΤαμειακήΥπηρεσία του Δήμου (Νέο Δημαρχείο) τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, πουανέρχεται σε 20,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε-κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τη-λέφωνα 26513-60223, FAX επικοινωνίας 2651061971, αρμόδιος υπάλληλος γιαεπικοινωνία κ. Στέφου Νικολέττα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Παλιού Δημαρχιακού Καταστήμα-τος του Δήμου Ζίτσας, (Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3Α, Ελεούσα) και με το σύστη-μα υποβολής προσφορών του Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1ητάξη καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜητρώαΠεριφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω-παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τηνσυμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι-σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουνυπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση καιέχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τη-ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναιεγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί-στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση-μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότιέχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική καιποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεωνα, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους τουάρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τονόρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικόσχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστο-λής ύψους 884,89 ΕΥΡΩ.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνοισχύος μικρότερο των (6) έξι μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημο-πράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουνισχύ τουλάχιστον μέχρι 28/11/2014.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγη-θεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπήτου Δήμου Ζίτσας.

Το κείμενο αυτό δημοσιεύεται και στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου Ζίτσας:http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimoszitsas.

Ελεούσα 10-4-2014Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ

Page 15: 11 04 2014

ρε χαρακτηριστι-κά αφήνοντας και

μια νότα αισιοδοξίας ότι μπορείτα πράγματα να πάνε και ακό-μη καλύτερα.

Πάντως, σύμφωνα με τον κ.Νταλαμάγκα προτεραιότητα οικαταναλωτές δίνουν στα ψώνιαπου αφορούν παιδιά – βαφτι-στήρια και βεβαίως τα είδη δια-τροφής. Οι τιμές γενικά είναι συ-γκρατημένες, ενώ δέλεαρ αποτε-λούν πλέον και οι προσφορέςπου κάνει το κάθε κατάστημα,προκειμένου να ενισχύσει τοντζίρο του. Γενικά, όπως ανέφερεο κ. Νταλαμάγκας δεν υπάρχουντόσο μεγάλες πτώσεις στον τζί-ρο, αλλά ούτε και αυξήσεις. Ανκαι χαμηλά τα επίπεδα, έχει ι-σορροπήσει η αγορά. Πάντως οικαταναλωτές εξακολουθούν ναείναι φειδωλοί με τις αγορέςτους, περιοριζόμενοι στα απολύ-τως απαραίτητα.

Θ’ ανοίξουν την Κυριακή;Ωστόσο, ενδιαφέρον θα έχει

να δούμε πώς θα αντιδράσει ηΓιαννιώτικη αγορά μεθαύριο, Κυ-ριακή των Βαΐων, που από τονΝόμο έχει θεσπιστεί ως μια απότις επτά Κυριακές που τα κατα-στήματα παραμένουν ανοιχτά.Αν και η Γενική Συνέλευση τουΕμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνωνείχε πάρει απόφαση για κλειστάκαταστήματα, ωστόσο το πιοπιθανόν, εκτός από τις μεγάλεςαλυσίδες, είναι ν’ ανοίξουν καιτα τοπικά καταστήματα. Καιφυσικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο ε-νισχύεται ακόμη περισσότερο α-πό το γεγονός ότι διανύουμε ε-ορταστική περίοδο και οι επαγ-γελματίες ευελπιστούν ότι ο κό-σμος θα βγει την Κυριακή μια

βόλτα, γιατί όμως όχι και γιαψώνια;

Έρευνα αγοράς…Την ερχόμενη εβδομάδα βέ-

βαια, οι καταναλωτές θα προ-βούν και στις αγορές για το πα-σχαλινό τραπέζι, αφού πρώτακάνουν μια λεπτομερή έρευνα α-γοράς. Αν και οι τελικές τιμές γιατον πασχαλινό οβελία δεν έχουνακόμη διαμορφωθεί, σύμφωναμε κρεοπώλες θα κυμανθούν α-πό 7,5 έως 9 ευρώ.

Επάρκεια σε ντόπια κρέαταυπάρχει και το Υπουργείο Αγρο-τικής Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινή-σει εντατικούς ελέγχους ενόψειΠάσχα, προκειμένου να προ-στατεύσει παραγωγούς και κα-ταναλωτές από παράνομες α-θρόες εισαγωγές κρεάτων.

Επάρκεια όμως υπάρχει καιστα οπωροκηπευτικά, καθώς σ’αυτό συνέβαλε και ο καλός και-ρός. Για όλα αυτά βέβαια ο κα-ταναλωτής έχει ήδη ξεκινήσει έ-ρευνες αγοράς για να προμηθευ-τεί όλα τα προϊόντα σε συμφέ-ρουσες τιμές.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετμάλιστα βομβαρδίζουν τους κα-

ταναλωτές με προσφορές σεδιάφορα είδη.

Συμβουλές από ΙΝΚΑ ΗπείρουΕνόψει των εορτών του Πά-

σχα και φέτος το ΙνστιτούτοΠροστασίας ΚαταναλωτώνΗπείρου παρέχει χρήσιμες συμ-βουλές προς τους καταναλωτέςγια το πασχαλινό τραπέζι. Με-ταξύ άλλων τους καλεί να απο-φεύγουν αγορές αμνοεριφίωνπου σφάχτηκαν σε υπαίθριουςχώρους. Όπως αναφέρει «λόγωτης μεγάλης ζήτησης εντοσθίων,για την παρασκευή Πασχαλιάτι-κων εδεσμάτων (κοκορέτσι, μα-γειρίτσα κ.α.), γίνεται εισαγωγήανάλογων ποσοτήτων κατεψυγ-μένων εντοσθίων, τα οποία, ό-μως, πωλούνται, συχνά, ως νω-πά, παραπλανώντας τον κατα-ναλωτή. Αυτός θα πρέπει ναπροσέχει την πινακίδα πώλησήςτους και να αξιώνει την ευδιάκρι-τη αναγραφή των ενδείξεων. Αναμφιβάλλει ή διαπιστώνει παρα-τυπίες, να τις καταγγέλλει στοΙνστιτούτο Προστασίας Κατανα-λωτών Ηπείρου ή στις ΑρμόδιεςΑρχές».

Για τα αυγά: Πρέπει να είναιμε καθαρό κέλυφος χωρίς κηλί-δες αίματος ή περιττώματα για-τί ελλοχεύει ο κίνδυνος της σαλ-μονέλας και άλλων παθογόνωνμικροβίων. Επίσης στο εσωτερι-κό τους ο κρόκος κατέχει την κε-ντρική θέση και το ασπράδι είναιλευκό. Προσέχουμε όταν το κα-θαρίσουμε να μην έχει κάποια ο-σμή δυσάρεστη ή και ξινή γεύση.

Επίσης, δεν πρέπει να πλέ-νονται , όταν πρόκειται να δια-τηρηθούν στο ψυγείο, γιατί έτσιαφαιρείται το εξωτερικό τους υ-μενίδιο με συνέπεια να επιταχύ-νεται η αλλοίωσή τους.

παγγελματικό – επι-χειρηματικό τους χώ-

ρο.Παράλληλα έδωσε για μια ακό-

μη φορά το στίγμα της ως καθαράαυτοδιοικητικής παράταξης, υπο-γραμμίζοντας ότι όλοι οι υποψήφιοισυστρατεύονται σε ένα και μοναδι-κό στόχο που είναι η ανάπτυξη τηςΗπείρου. Υποψήφια Αντιπεριφερει-άρχης, είναι- όπως ήδη έγινε γνω-στό εδώ και αρκετές εβδομάδες - ηνυν κ. Τατιάνα Καλογιάννη (Πολιτι-κός Μηχανικός – Συγκοινωνιολό-γος).

Οι υποψήφιοι περιφερειακοίσύμβουλοι, που έχουν αναφορά σεδιάφορους πολιτικούς χώρους, εί-ναι οι εξής:

Βενέτη - Μαρινίδου ΜαρίαΕκπαιδευτικός, Γαϊτανίδης Πρό-δρομος Κτηνίατρος, Γιαννούση –Τσιαλιαμάνη Χριστίνα, Ειδική Πω-λήσεων- Marketing, Γκίκας Δημή-τριος (Τάκης), Ελεύθερος Επαγ-γελματίας, Γοργόλης Βασίλης, Δι-κηγόρος, Δεβελέγκας Ιωάννης,Αντιστράτηγος ε.α., ΖιάβραςΚων/νος Τουριστικός Πράκτορας,Καραμάνη Κέλλυ (Καλλιόπη), Οι-κονομολόγος, Καραμπίνας Ιωάν-νης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,Καττής Νικόλαος, ΟικονομικόςΕπιθεωρητής, Λάζος Ιωάννης, Τέ-ως Δ/ντης Επιθεώρησης Εργα-σίας, Λαμπίρης Γεώργιος Ταξίαρ-

χος ΕΛΑΣ ε.α., Λάμπρη Ροζίνα,Πολιτικός Μηχανικός - ΕλέγκτριαΔόμησης ΥΠΕΚΑ, Μακρής Γιώρ-γος Στέλεχος «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., Μα-σαλάς Βασίλης, Υπάλληλος ΔΕΥΑΙ,Μήλιος Κων/νος, Ιατρός, Εντατικο-λόγος, Μητροκώστα Γιούλα,Υπάλληλος Γενικού Περ. Παν/κούΝοσοκομείου, Μπάγιας Μιχάλης,Οικονομολόγος - ΠροϊστάμενοςΕξωτ. Ιατρείων Γ.Π.Π.Ν.Ι., Μπιστιό-λης Αχιλλέας, Τ. Δ/ντής ΝομΑυτ/σης Ιωαννίνων, Μπούμπα Βα-σιλική, Χημικός – Επίκουρη Καθη-γήτρια Ιατρικής Σχολής, ΜπούτζαςΓεώργιος, Εργολάβος-Υδραυλι-κός, Ντέτσικας Κων/νος, Οικονο-μολόγος, Παπαγρηγορίου Νικό-λαος, Έμπορος -Μέλος του Δ.Στης Ε’ Κυνηγετικής ΟμοσπονδίαςΗπείρου, Παπαχρήστου Βασίλης,Προπονητής Ποδοσφαίρου, Παρ-γανάς Σταύρος, Συμβολαιογρά-φος, Πεζοδρόμου Μαίρη, Υπεύθυ-νη Marketing της ΠΑΕ ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ, Πότσης Οδυσσέας,Οδοντίατρος, Πρέντζας Βαγγέλης,Πτηνοτρόφος, Ρούκος Χρήστος,Πρόεδρος Συνδέσμου ΓεωπόνωνΝ. Ιωαννίνων, Σιαράβας Κωνστα-ντίνος, Προϊστάμενος εσόδωνΙ.Κ.Α. Ιωαννίνων, Τζαρούχη Σοφία,Γεωλόγος –Γεωτεχνικός ΜSc. τηςΕγνατίας Οδού Α.Ε., Τζίμας Νικό-λαος, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι.- Έμπορος,Τσάγκας Κωνσταντίνος, ΑρχηγόςΣώματος Εθελοντών Σαμαρειτών,Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ιω-αννίνων, Τσιάρα Σταυρούλα, Αν.Καθηγήτρια Παθολογίας ΙατρικήςΣχολής -Πρόεδρος Ιατρικού Συλλό-γου Ιωαννίνων, Τσίγκρος Ιωάννης,Πολιτικός Μηχανικός, Τύρου-ΟύζαΝατάσσα, Επιχειρηματίας, ΦίληςΔημήτριος, Οικονομολόγος - Πρό-εδρος Τμ. Ηπείρου ΟικονομικούΕπιμελητηρίου Ελλάδος, ΧαλκιάςΘωμάς, Στρατιωτικός- Μέλος Έν.Στρ.Περιφέρειας Ηπείρου

Η παράταξη Γ. ΖάψαΧθες ανακοινώθηκε το όνομα

της νέας παράταξης που προήλθεαπό τη συνεργασία της ΔΗΜΑΡ καιτης παράταξης του Ευ. Αργύρη«Ήπειρος Τόπος να ζεις». Πρόκει-ται για τη «Συμμαχία Ηπειρωτών»που έχει επικεφαλής τον ΓιώργοΖάψα. Σε συνέντευξη Τύπου ανα-κοινώθηκαν οι υποψήφιοι Αντιπερι-φερειάρχες των τεσσάρων περιφε-ρειακών ενοτήτων, στους οποίουςδεν περιλαμβάνεται κανείς απότους αντίστοιχους της παράταξηςΑργύρη.

Δύο εξ αυτών όμως ο ΜάκηςΧατζηεφραιμίδης (Ιωαννίνων) καιΓιώργος Ζιάκκας (Πρέβεζας) είναινυν περιφερειακοί σύμβουλοι τηςπαράταξης Αργύρη. Στην Π.Ε.Άρτας υποψήφιος είναι ο συνταξι-ούχος πρώην προϊστάμενος τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-ρου – Δυτ. Μακεδονίας στην ΆρταΔημήτρης Χαμπίπης και στην Π.Ε.Θεσπρωτίας ο συνταξιούχος μαθη-ματικός, πρώην αντιδήμαρχοςΗγουμενίτσας Θωμάς Δημητρίου.

Ο κ. Ζάψας εξέφρασε την αι-σιοδοξία του ότι η παράταξή τουθα είναι στο β’ γύρο των εκλογώνκαι τότε θα αναζητήσει τις καλύτε-ρες δυνατές συμμαχίες.

Η Όλγα ΓεροβασίληΜε γραπτή της δήλωση η βου-

λευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιαΠεριφερειάρχης Όλγα Γεροβασίληκαι με βάση ανακοίνωση του Συλ-λόγου Εργαζομένων στην ΕΓΝΑΤΙΑΟΔΟΣ Α.Ε., εκφράζει την κατηγο-ρηματική της αντίθεση στην πιθανήεκμετάλλευση της Εγνατίας από ι-διωτικά συμφέροντα και «σε κάθεάλλο σχέδιο που έχει σκοπό το ξε-πούλημα του δημόσιου πλούτου καιτην υπονόμευση της αναπτυξιακήςπορείας της Ηπείρου».

Ο Θωμάς ΜπέγκαςΟ υποψήφιος Δήμαρχος Ιωαν-

νίνων Θωμάς Μπέγκας, συνεχίζο-ντας την προεκλογική του εκστρα-τεία, χθες επισκέφτηκε τον Περιφε-ρειάρχη κ. Αλέκο Καχριμάνη, μετον οποίο συζήτησε κυρίως θέματαπου σχετίζονται με τη νέα προ-γραμματική περίοδο.

Αναφερόμενος στις συναντή-σεις που πραγματοποιεί αυτό τοδιάστημα ο κ. Μπέγκας είπε πωςστόχος του είναι να επικοινωνήσειτη βασική του φιλοσοφία για την ε-πόμενη ημέρα που είναι η λογικήτων συνεργασιών.

Ο Άρης ΜπαρτζώκαςΟ υποψήφιος Δήμαρχος Άρης

Μπαρτζώκας, επικεφαλής της πα-ράταξης «Γιάννενα Τώρα», με υπο-ψήφιους της παράταξής του επι-σκέφθηκε την ΕΛΕΠΑΠ και τον Ζω-γράφειο Οίκο Ευγηρίας. «Από τουςβασικούς στόχους της παράταξήςμας είναι η ανάδειξη του εξαιρετι-κού έργου των φορέων κοινωνικήςυποστήριξης στην κοινωνία», τόνισεμεταξύ άλλων ο κ. Μπαρτζώκας.

Στο Δήμο ΖίτσαςΟ υποψήφιος Δήμαρχος Χρυ-

σόστομος Βούζας, την Κυριακή,ώρα 11.30 π.μ. στην ταβέρνα «Αρι-στογεύσεις» παρουσιάζει τους υ-ποψήφιους του ψηφοδελτίου του.

Την ίδια μέρα, αλλά στις 8 μ.μ.στο κέντρο «Καρβούνης» παρου-σιάζει το ψηφοδέλτιό του ο υποψή-φιος Δήμαρχος Βασίλης Γαρδίκος.

Στο Δήμο ΚόνιτσαςΜε ανακοίνωσή της η υποψή-

φια Δήμαρχος Ελένη Παπαμιχαήλαπευθύνει ανοικτό κάλεσμα προςτους δημότες Κόνιτσας να ενώ-σουν μαζί της τις δυνάμεις για ναδώσουν νέα πνοή στην Τοπική Αυ-τοδιοίκηση.

Το ψηφοδέλτιο για την Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοίνωσε χθες ο Αλ. Καχριμάνης� από 1η σελ.

Η ΔEKATH ΠΕΜΠΤΗ ΣEΛIΔA� Διαφέρουν κι ενδιαφέρουν. . . Eνδιαφέρουν και διαφέρουν! . . .

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΥ!� από 1η σελ.

μπούκης προήχθηστο βαθμό του Υπο-

στρατήγου, όπως ανακοινώθηκε ε-πίσημα χθες, ενώ ο κ. Παπιγκιώτης,αργά χθες βράδυ προήχθη στοβαθμό του ταξίαρχου.

Στα «μείον» της ηγεσίας τηςΕΛΑΣ στην Ήπειρο, καταγράφεταιη αποστρατεία του ταξίαρχουΓιώργου Λελοβίτη, που υπηρετού-σε μέχρι και χθες στην ΑστυνομικήΔιεύθυνση της Θεσπρωτίας.

Το Συμβούλιο Κρίσεων, στο ο-

ποίο προεδρεύει ο Δ. Τσακνάκης,θα συνεχίσει τις συνεδριάσεις τουγια την αξιολόγηση των υπολοίπωναξιωματικών, ενώ προχωρά καιστις τοποθετήσεις των προαχθέ-ντων.

Μέχρι χθες αργά το βράδυ, δενείχε γίνει γνωστό που θα τοποθε-τηθούν οι κ.κ. Κ. Τρομπούκης- Ανδ.Παπιγκιώτης, αν και σύμφωνα μετις υπάρχουσες πληροφορίες τοπιθανότερο είναι να παραμείνουνστις σημερινές τους θέσεις.

Υποστράτηγος ο Κ. ΤρομπούκηςΤαξίαρχος ο Ανδρέας Παπιγκιώτης

� από 1η σελ.

ναζήτηση λύσης α-νάγκης. Φυσικά τις

δικές της ευθύνες έχει και η ΕΛΜΕΙωαννίνων η οποία, περιέργως (;),έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να πά-ρει θέση για το θέμα!

Είναι σαφές ότι το καινούριοΠρότυπο Λύκειο που επί σειρά ε-τών λειτούργησε στην «καρδιά»των Ιωαννίνων ως Ζωσιμαία Σχολήδεν μπορεί να στεγαστεί εκτός πό-λης, για ιστορικούς, συναισθηματι-κούς και πρακτικούς λόγους, οπό-τε πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύσηκοινά αποδεκτή, όπως ανέφερανχθες σε συνέντευξη τύπου και μέ-λη του Δ.Σ. των «Ζωσιμάδων».Εξάλλου, την αντίθεσή του στο ναχωροθετηθεί το Πρότυπο Λύκειοστην Ανατολή εξέφρασε και ο τ.Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοί-των Ζωσιμαίας Αθανάσιος Δάλλαςσε χθεσινό άρθρο του στον «Π.Λ.»,καθώς και ο πρ. Δήμαρχος και α-πόφοιτος ο ίδιος της Ζωσιμαίας Νί-κος Γκόντας.

Οι καθηγητές είπαν «όχι»!Για να γίνει ένα σχολείο Πρότυ-

πο, απαιτείται από το νόμο η συ-ναίνεση του συλλόγου διδασκό-ντων του. Σε πρόταση του ΔήμουΙωαννιτών για την μετατροπή τουΛυκείου Ζωσιμαίας απέναντι απότην Αγία Αικατερίνη σε ΠρότυποΛύκειο ο Σύλλογος του Σχολείου α-πάντησε αρνητικά, καθώς οι καθη-γητές του, εφόσον δεν έχουν τα α-παιτούμενα προσόντα για να μεί-νουν στο πρότυπο, θα έπρεπε νααλλάξουν οργανική θέση! Το «όχι»αυτό οδήγησε το Δήμο Ιωαννιτώνστην παραχώρηση για την στέγασητου Πρότυπου Λυκείου του άδειουκτιρίου της Ανατολής!

Ο Φίλιππας Φίλιος«Αν το Πρότυπο Λύκειο δεν είναι

στην παλιά παραδοσιακή Ζωσιμαίαείναι ένα ζήτημα όχι όμως και ΤΟζήτημα. Έχουμε ενάμιση χρόνο πουασχολούμαστε με το συγκεκριμένοθέμα και αφού ο σύλλογος διδα-σκόντων της Ζωσιμαίας αρνήθηκενα γίνει το σχολείο Πρότυπο, ωςΔήμος το μόνο που είχαμε να κά-νουμε ήταν να παραχωρήσουμε τομοναδικό άδειο κτίριο που έχουμε,δηλαδή αυτό της Ανατολής. Εμάς ε-κείνο που μας ενδιαφέρει είναι ναλειτουργήσει το πρότυπο Λύκειο»,δήλωσε χθες ο Δήμαρχος Φίλιπ-πας Φίλιος.

Ο Νίκος ΓκόνταςΑντίθετη άποψη ωστόσο έχουν

τόσο ο πρ. Δήμαρχος Νίκος Γκό-ντας όσο και ο Σύνδεσμος Αποφοί-των Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,όπως εξάλλου και ο κ. ΑθανάσιοςΔάλλας.

Ερωτηθείς χθες για το ζήτημααπό τον «Π.Λ.» ο Νίκος Γκόντας, υ-πογράμμισε με έμφαση ότι «δυστυ-χώς οι καταγγελίες του γνωστούγια τους αγώνες του συμπολίτη μαςτου τ. Προέδρου του ΣυλλόγουΑποφοίτων Ζωσιμαίας Σάκη Δάλλα,με τον οποίοι θητεύσαμε από κοι-νού στο Δ.Σ. του Συλλόγου αληθεύ-ουν. Δεν μας προκαλεί εντύπωση ηστάση του απερχόμενου Δημάρ-χου. Βεβαίως και έχουμε χρέος ό-λες οι παρατάξεις να πάρουμε θέ-ση για το θέμα. Η δική μας παράτα-ξη θα παλέψει και θα αποκαταστή-σει το ορθό και δίκαιο για το Πρό-τυπο Λύκειο Ιωαννίνων». Ο κ. Γκό-ντας προανήγγειλε και συνέχισητου αγώνα για το γενικότερο θέματων Κληροδοτημάτων στα Γιάννε-να, για τα οποία εξάλλου οι θέσειςτου είναι γνωστές.

Οι «Ζωσιμάδες»Η λύση που εξαγγέλθηκε (για

την στέγαση του Προτύπου Λυκεί-

ου Ιωαννίνων στο κτίριο της Ανατο-λής) και κάθε άλλη παρόμοια επι-λογή προσβάλλει βάναυσα τη μνή-μη των Ζωσιμάδων, ακυρώνει τημακροχρόνια προσφορά της Ζωσι-μαίας Σχολής και αμαυρώνει τη λα-μπρή πνευματική παράδοση τηςπόλης μας, υποστήριξαν χθες σεσυνέντευξη τύπου που παραχώρη-σαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου«Οι Ζωσιμάδες» Φρίξος Πούρληςκαι το μέλος του Δ.Σ. ΣπύροςΕργολάβος.

Όπως είπαν, με τις γνωστέςπεριπέτειες που είχε το Κληροδό-τημα του Ν. Ζωσιμά, τίποτε απ’ ό-σα ορίζονται στη διαθήκη του δενεφαρμόστηκε. Ως παράδειγμα ανέ-φεραν ότι σύμφωνα με την θέλησητου Ευεργέτη, το 32,50% των εσό-δων του Κληροδοτήματός του θαέπρεπε να διατίθεται για τη λει-τουργία της Ζωσιμαίας Σχολής (μι-σθούς δασκάλων, προμήθεια ορ-γάνων και βιβλίων για χρήση απόφτωχούς μαθητές κ.λ.π.), κάτι πουδεν συμβαίνει.

Σε κτίριο της ΖωσιμαίαςΟι «Ζωσιμάδες» κατέληξαν

χθες ζητώντας τέσσερα πράγματα:«Το υπό ίδρυση Πρότυπο Λύκειοστα Γιάννενα να ονομαστεί Ζωσι-μαία Σχολή. Να στεγαστεί σε ένα α-πό τα κτίρια της Ζωσιμαίας και όχιστο αδιάθετο κτίριο της Ανατολής.Να γίνεται η επιλογή καθηγητών καιμαθητών με αυστηρά αξιολογικάκριτήρια και να χορηγείται στο προ-σωπικό ειδικό επίδομα (μπόνους),ώστε να ασχολείται αποκλειστικάμε το δύσκολο έργο ενός πρότυπουσχολείου. Και τέλος, να οριστεί,σύμφωνα με το άρθρο Ε΄ της δια-θήκης του Ν. Ζωσιμά, επιτροπή πουθα εκλέγεται από τη Γενική Συνέ-λευση των πολιτών, με ευθύνη τηςοποίας το 32,50 % των εσόδων απότο Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά, και ταάλλα έσοδα απ’ το Κληροδότημα,θα διατίθενται για τις ανάγκες τουΣχολείου».

Ο Αθανάσιος ΔάλλαςΠιο αυστηρός ήταν ο τ. Πρόε-

δρος του Συλλόγου ΑποφοίτωνΖωσιμαίας Αθανάσιος Δάλλας, ο ο-ποίος σε χθεσινό πρωτοσέλιδο άρ-θρο του στον «Π.Λ.» έριξε ευθείες«βολές» εναντίον του ΔημάρχουΦίλιππα Φίλιου αλλά και της Διευ-θύντριας Περιφερειακής Εκπαί-δευσης Ηπείρου Θεοδώρας Χου-λιάρα για τη στάση που κράτησανστο θέμα της ίδρυσης ΠρότυπουΛυκείου στα Γιάννενα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφε-ρε, «ενήργησαν και συνεχίζουν ναενεργούν βλαπτικά κατά των συμ-φερόντων της πόλης μας διότι,σύμφωνα με την δική μου άποψη:1) Δεν αντέδρασαν στις συντεχνια-κές απαιτήσεις των καθηγητών τουΛυκείου, στους οποίους μάλισταεκχώρησαν, χωρίς κανένα προφα-νή λόγο, το δικαίωμα εκμετάλλευ-σης του τίτλου «Ζωσιμαία Σχολή»,λες και η ιστορία της πόλης μας, ηεκπαιδευτική παράδοση της Ζωσι-μαίας Σχολής και το ιστορικό κτί-ριο απέναντι από την Αγία Αικατε-ρίνη ήταν ιδιωτική τους περιουσία(των καθηγητών) που την κληρονό-μησαν από τον παππού τους. 2)Αγνόησαν προκλητικά την πνευμα-τική και εκπαιδευτική παράδοσητης Σχολής και της πόλης μας και,με τις ενέργειές τους, έπληξαν βά-ναυσα την προσπάθεια για ανα-βάθμιση της δημόσιας παιδείας. 3)Με τις πράξεις τους προσβάλλουνευθέως τη μνήμη των Εθνικών μαςΕυεργετών και επιδιώκουν να ακυ-ρώσουν τις προσπάθειες μας γιαδιάθεση των πόρων του Κληροδο-τήματος Νικολάου Ζωσιμά υπέρτης Σχολής».

� από 1η σελ.

Το Πρότυπο Λύκειο άρρηκτασυνδεδεμένο με την Ζωσιμαία

O KαιρόςσήμεραΠροβλέπεται ασθενής βροχή,με την θερμοκρασία από 5 έως7 βαθμούς Κελσίου. Τις απογευ-ματινές ώρες αλλαγή στο σκηνι-κό του καιρού, με συννεφιά καιμικρή εξασθένιση των ανέμων.

K H Δ E I AΤον λατρευτό μας σύντροφο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΕτών 74

Συν/χο Μηχανολόγο ΜηχανικόΘανόντα, κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

και ώρα 4 μ.μ., στον Ιερό Ναό Περιβλέπτου Ιωαννίνων

Η σύντροφος: Ελένη ΤόζιουΤα παιδιά: Νικόλαος κ’ Μερόπη Αντωνιάδη, Δημήτριος κ’ Ευθυμία

ΑντωνιάδηΤα εγγόνια - Τα αδέλφιαΤα ανίψια - Οι λοιποί συγγενείς• Συλλυπητήρια θα δεχθούμε στην αίθουσα τελετών της εκκλησίας.Γραφεία Tελετών: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κ’ ΓΕΩΡΓΙΟΥ KATPAXOYPA, Δ. Πατατού-κου 9, τηλ. 26510-38148. Κινητό: 6977-430460. Fax: 26510-28836 - Iωάννινα.

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 Σελ. 15η

Γ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ: Η αγοράέχει ανάγκη από σταθερότητα

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη είναι δυο βασικές έννοιες για τηνσταθεροποίηση της αγοράς, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕμπορικούΣυλλόγου Γ. Νταλαμάγκας, απαντώντας σε ερώτηση του «Π.Λ.»για το πώς είδε την πρόσφατη απόφαση Σαμαρά, σχετικά με τονσυμψηφισμό ΦΠΑ ανάμεσα σε ιδιώτες οφειλέτες και φορείς τουΔημοσίου. Όπως μας είπε, μπορεί τέτοιες κινήσεις να είναι προςόφελος της αγοράς και να της δώσουν ανάσα ρευστότητας,ωστόσο αυτές τόνισε ότι εφαρμόζονται με καθυστέρηση. Αυτόπου επίσης έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική αγορά, σύμφωνα μετον κ. Νταλαμάγκα, είναι να υπάρχει σταθερότητα, όσον αφοράτο φορολογικό σύστημα και γενικότερα να μην είναι συνεχής ο φό-βος ότι θα παρθούν νέα πιο σκληρά μέτρα. «Αν ξαφνικά μετά απόένα μήνα βγει μια απόφαση και αλλάζει πάλι όλα τα δεδομένα, αυ-τό αναπόφευκτα θα δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας κι ένα αλα-λούμ στην αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο κ. Νταλαμάγκας αναφέρθηκε και στις ασφαλι-στικές εισφορές του ΟΑΕΕ, ένα πάγιο πρόβλημα που ταλαιπωρείτους εμπόρους εδώ και πολύ καιρό. Ο Εμπορικός Σύλλογος επα-νειλημμένα έχει ζητήσει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τηςασφαλιστικής κλάσης, για να μπορεί και να πληρώνει ο ασφαλι-σμένος. Όπως είπε, ενώ έχουν πέσει οι τζίροι και τα εισοδήματατων εμπόρων, οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν στα ύψη.

• Ναζιστικού τύπου οργάνω-ση που παραπέμπει σε τεκτονικάσχήματα του μεσαίωνα με χαρα-κτηριστικά φυλετικού μίσους καιαπόλυτη εξουσία στον «Αρχηγό»εμφανίζει η Χρυσή Αυγή, όπωςπροκύπτει από χειρόγραφα κεί-μενα για τη δομή της που βρέθη-καν στο σπίτι του βουλευτή της,Χρήστου Παπά.

Πρόκειται για οργανόγραμμακομματικής συγκρότησης, που με-λετάται με εξαιρετικό ενδιαφέροναπό τις δύο ειδικές ανακρίτριες σε

σχέση πάντα και με το πραγματικόκαταστατικό της ΧΑ, πάνω στοοποίο βασίστηκε και η έρευνα γιατην απόδοση κατηγοριών για διεύ-θυνση και συγκρότηση εγκληματι-κής οργάνωσης.

Από το οργανόγραμμα πουεντοπίστηκε στο πατρικό σπίτι τουπροφυλακισμένου βουλευτή στονομό Ιωαννίνων, που τιτλοφορείται«Κύκλος της Χρυσής Αυγής» ανα-φέρεται στην απόλυτο ρόλο του«Αρχηγού» και χωρίζεται σε τρίακεφάλαια.

Υπόθεση «Χρυσή Αυγή»

Στο μικροσκόπιο των ανακρίσεωνχειρόγραφα του Χρ. Παππά

Page 16: 11 04 2014

Σελ. 16η ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ

O «ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ» στον παλμό των γεγονότων...

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

• Μετά τις ευρωεκλογές,στις 15 Ιουνίου, θα πραγματο-ποιηθεί το ιδρυτικό συνέδριοτου Ποταμιού, ανακοίνωσε οΣταύρος Θεοδωράκης, δηλώ-νοντας ότι ο ίδιος θα είναιαπλός σύνεδρος, καθώς δενμπορεί να δει τον εαυτό του ωςπολιτικό αρχηγό.

Μιλώντας την Πέμπτη στονΣΚΑΙ, ο Σταύρος Θεοδωράκηςδήλωσε πως μέχρι και τις ευρω-εκλογές θα αποφασίζει ο ίδιοςγια το κόμμα και υπάρχει ένασυμβούλιο που έχει ο ίδιος διο-

ρίσει. Εντούτοις, στις 15 Ιουνίουο καθένας θα μπορέσει να διεκ-δικήσει την ηγεσία του κόμμα-τος.

Μετά τις ευρωεκλογές το Πο-τάμι θα παρουσιάσει ένα σχέδιοεννέα σημείων με τα πιο βασικάτης οικονομίας, καθώς και ένασχέδιο για την πάταξη της φο-ροκλοπής και φοροδιαφυγής.

Σχετικά με τους εκλογικούςστόχους που θέτει Το Ποτάμιγια τις ευρωεκλογές, ο κ. Θεο-δωράκης επισήμανε ότι «πρέπειτο Ποτάμι να είναι κοντά στουςάλλους δύο» (τη ΝΔ και τονΣΥΡΙΖΑ). Ο κ. Θεοδωράκης χα-ρακτήρισε θετική την απόφασητης κυβέρνησης να βγει στιςαγορές, σημείωσε όμως ότι δενπρέπει να υπάρχουν πανηγυρι-σμοί. Η ελληνική οικονομία -όπως είπε- βρισκόταν σε κώμα,συνήλθε και έκανε δύο βήματαστο διάδρομο του νοσοκομείου.

Παράλληλα, έριξε και τα βέλητου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑΑλέξη Τσίπρα λέγοντας πωςόσο δεν πρέπει να υπάρχουνπανηγυρισμοί, δεν πρέπει ναυπάρχουν και καταστροφολό-γοι.

Όπως δήλωσε ο Στ. Θεοδωράκης

Στις 15 Ιουνίου το ιδρυτικόσυνέδριο για «Το Ποτάμι»

• Η επιτυχημένη έξοδοςτης χώρας στις διεθνείς αγο-ρές σημαίνει συνολική μείωσητου κόστους δανεισμού για τηνχώρα, δήλωσε χθες ο Πρωθυ-πουργός Αντώνης Σαμαράς σετηλεοπτικό μήνυμά του, προ-σθέτοντας ότι η Ελλάδα θαπροχωρήσει αφήνοντας πίσωόσους επιζητούν την κακομοι-ριά και την μιζέρια.

Η υποδοχή της Ελλάδας στιςαγορές ξεπέρασε κάθε προσδοκία,ανέφερε ο Αντ. Σαμαράς σημειώ-νοντας ότι η Ελλάδα ζητούσε 2,5δισ. ευρώ και προσφέρθηκαν πάνωαπό 20 δισ. ευρώ με επιτόκιο4,75%, ενώ όλα τα επιτόκια πέ-φτουν.

Επισήμανε το ενδιαφέρον εκα-τοντάδων επενδυτών και συμπλή-ρωσε: Οι διεθνείς αγορές έδειξανεμπιστοσύνη στο μέλλον της Ελλά-δας, στην ικανότητα να βγει απότην κρίση πιο γρήγορα από το ανα-μενόμενο. «Η εμπιστοσύνη στηνπατρίδα μας επισφραγίσθηκε απότον πιο αντικειμενικό κριτή, από τιςίδιες τις αγορές» τόνισε και συ-μπλήρωσε πως «την επόμενη φοράη χώρα θα μπορεί να δανειστεί με-γαλύτερα ποσά με χαμηλότερα επι-τόκια».

«Τα καταφέραμε, όπως θα τα

καταφέρουμε και στη συνέχεια,αφήνοντας πίσω κάποιους στην κα-κομοιριά και τη μιζέρια. Με τη δοκι-μαστική έξοδο στις αγορές σήμεραανοίξαμε τον δρόμο και με την απο-κατάσταση της εμπιστοσύνης θαμειωθεί το συνολικό κόστος δανει-σμού της χώρας».

Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς ευ-χαρίστησε τον ελληνικό λαό καιτους βουλευτές, που με κόστοςστήριξαν τις επιλογές της κυβέρ-νησης. Ωστόσο, επανέλαβε τρειςφορές: «Μην κάνετε λάθος», τονί-ζοντας πως έχουμε δρόμο ακόμηγια να βγούμε από την κρίση.

Κλείνοντας το μήνυμά του οΠρωθυπουργός ανέφερε ότι όλααυτά επιτεύχθηκαν εξαιτίας της πί-στης, του σχεδιασμού, της σκλη-ρής προσπάθειας, της σοβαρότη-τας και των σκληρών διαπραγμα-τεύσεων.

Τηλεοπτικό μήνυμα Πρωθυπουργού

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ: Οι αγορές έδειξανεμπιστοσύνη στο μέλλον της Ελλάδας

� Η χώρα θα προχωρήσει αφήνοντας πίσω όσουςεπιζητούν την κακομοιριά και την μιζέρια…

AΘΛHTIKA

• Η Πρωτοβάθμια ΠειθαρχικήΕπιτροπή τιμώρησε «δις» την ΠΑΕΠΑΣ Γιάννινα με «τσουχτερά»πρόστιμα λόγω συμπε-ριφοράς φιλάθλων της.

Η πρώτη ποινή(2.500 ευρώ) αφορά τοματς με τον Ολυμπιακόκαι η δεύτερη (2.000ευρώ) την αναμέτρησηΚ20 ΠΑΣ - Ολυμπιακού.

Στα αγωνιστικάεκτός του τιμωρημένουΚολοβέτσιου, όπωςόλα δείχνουν και ο ΝόεΑκόστα δεν θα ταξιδέψει στηΘεσ/νίκη για το Κυριακάτικο ματςμε τον Άρη. Ο Ισπανός ταλαιπωρεί-ται από τραυματισμό και ο Γ. Πε-

τράκης θα τον προστατεύσει ώστεν’ αποφευχθεί επιδείνωση της κα-τάστασής του.

Ο ΠΑΣ παρ’ ότι αδιά-φορος βαθμολογικάθα ψάξει τη νίκη κό-ντρα στους «κιτρινό-μαυρους» για να κλεί-σει με «χαμόγελα» τηφετινή αγωνιστική σε-ζόν.Μετά το Πάσχα πά-ντως αναμένονται οιπρώτες συζητήσειςΧριστοβασίλη - Πε-

τράκη για το αν θα συνεχίσει ο Ρε-θυμνιώτης τεχνικός και τη νέα χρο-νιά στον πάγκο των «κυανόλευ-κων».

ΔΙΠΛΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣ

• Την πρώτη θέση πανελλα-δικά εξακολουθεί να καταλαμ-βάνει η Ήπειρος στην ανεργίαμε ποσοστό 28,6%,σύμφωνα με ταστοιχεία που έδω-σε χθες στην δημο-σιότητα η ΕλληνικήΣτατιστική Αρχή(ΕΛΣΤΑΤ) για τονμήνα Ιανουάριο.Ωστόσο, συγκριτι-κά με τον Δεκέμ-βριο τα ποσοστάείναι μειωμένα κα-τά μια μονάδα.

Ο πανελλαδικόςμέσος όρος διαμορφώθηκε στο26,7% έναντι 26,5% τον Ιανουά-ριο του 2013 και 27,2% τον Δε-κέμβριο του 2013.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤπροκύπτει ότι οι άνεργοι ανήλ-θαν σε 1.317.848 άτομα, σημειώ-νοντας αύξηση κατά 6.815 άτο-μα σε σχέση με τον Ιανουάριοτου 2013 (+0,5%) και μείωση κα-τά 17.446 άτομα σε σχέση μετον Δεκέμβριο του 2013 (-1,3%).Το σύνολο των απασχολουμέ-νων εκτιμάται ότι ανήλθε σε3.613.826 άτομα, σημειώνονταςμείωση κατά 14.913 άτομα σεσχέση με τον Ιανουάριο του2013 (-0,4%) και αύξηση κατά40.119 άτομα σε σχέση με τονΔεκέμβριο του 2013 (+1,1%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δη-λαδή τα άτομα που δεν εργάζο-

νται ούτε αναζητούν εργασία,αυξήθηκαν κατά 9.210 άτομα σεσχέση με τον Ιανουάριο του

2013 (+0,3%) και μειώθηκαν26.844 άτομα σε σχέση με τονΔεκέμβριο του 2013 (-0,8%), δια-μορφούμενοι σε 3.386.498 άτο-μα.

Το υψηλότερο ποσοστόανεργίας παρατηρείται στον γυ-ναικείο πληθυσμό, όπου αυξή-θηκε σε 30,2% από 30% τον Ια-νουάριο του 2013, ενώ στουςάνδρες αυξήθηκε σε 24,1% από23,9%.

Όσον αφορά στις ηλικιακέςομάδες, το υψηλότερο ποσοστόανεργίας παρατηρείται στουςνέους ηλικίας 15-24 ετών, αν καικαταγράφηκε πτώση σε 56,8%από 60,4% ένα χρόνο νωρίτερα.Ακολουθούν τα άτομα ηλικίας25-34 ετών, στα οποία το ποσο-στό ανεργίας αυξήθηκε σε 35,5%από 34,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Πρώτη (28,6%) πανελλαδικά στηνανεργία η Ήπειρος τον Ιανουάριο

� Μειώθηκε όμως κατά μια μονάδα από τον Δεκέμβριο

• Την ικανοποίησή τουγια την έξοδο της χώραςστις αγορές εξέφρασε οΠρόεδρος της Δημοκρα-τίας Κάρολος Παπούλιας,τονίζοντας ότι η εξέλιξηαυτή είναι ιδιαίτερα θετι-κή και οφείλεται στουςίδιους τους Έλληνες και τις προ-σπάθειές τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίαςβρέθηκε χθες στην Κάσο, προκει-μένου να παραστεί στην έναρξητου εθνικού προγράμματος αγω-γής - προαγωγής πρωτοβάθμιαςφροντίδας υγείας, που υλοποιείταιαπό την πολυκλινική του Ολυμπια-κού Χωριού, με δωρεά του ιδρύμα-τος «Σταύρος Νιάρχος». Το πρό-γραμμα στοχεύει στη διενέργειαιατρικών εξετάσεων στους κατοί-κους των μικρών νησιών με κινητέςμονάδες, οι οποίες είναι εξοπλι-σμένες με υπερσύγχρονα μηχανή-ματα και με κλιμάκια ιατρών όλωντων ειδικοτήτων.

Αναφερόμενος στην πρωτοβου-

λία, ο Πρόεδρος τηςΔημοκρατίας εξήρε τηνπροσπάθεια και τη στή-ριξη που υπάρχει απότο Ίδρυμα Νιάρχος, πα-ραλληλίζοντας μάλιστατις προσπάθειες αυτέςμε τις ενέργειες των

Ηπειρωτών ευεργετών, που στήρι-ξαν την πατρίδα σε ιδιαίτερα δύ-σκολους καιρούς.

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ:

Στις προσπάθειες των Ελλήνωνοφείλεται η έξοδος στις αγορές

• Στο ποσό των 1.347 ευρώ κα-θαρά, δηλαδή χωρίς δαπάνες γιαφόρους, ασφαλιστικές εισφορές,ενοίκια ή δόσεις δανείου, όρισετο Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέουςτις «εύλογες μηνιαίες δαπάνεςδιαβίωσης» για μίατετραμελή οικογέ-νεια. Η ρύθμισηαυτή θα ισχύσειαπό το 2015 καισκοπός της είναι ναδιευκολύνει τη δια-πραγμάτευση μετα-ξύ δανειοληπτώνκαι τραπεζών σχετικά με τη ρύθ-μιση των πάσης φύσεως δανείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ταστοιχεία, για ένα άτομο οι εύλογεςμηνιαίες δαπάνες διαβίωσης ανά-λογα με την ομάδα που ανήκει εί-ναι από 537 ευρώ έως 682 ευρώ,για ένα ζευγάρι από 906 ευρώ έως1.160 ευρώ, για έναν ενήλικα μεένα παιδί από 758 ευρώ έως 962ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδίαπό 1.126 ευρώ έως 1.440 ευρώ,για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά1.347 ευρώ έως 1.720 ευρώ, γιαένα ζευγάρι με δυο παιδιά και επι-

πλέον εξαρτώμενο μέλος από1.555 ευρώ έως 2.016 ευρώ, γιαένα ζευγάρι με τρία παιδιά από1.568 ευρώ έως 2000 ευρώ, γιαζευγάρι με τρία παιδιά και ένα

εξαρτώμενο μέλοςαπό 1.776 ευρώέως 2.296 ευρώ καιτέλος για ζευγάριμε 4 παιδιά 1.788ευρώ έως 2.280 ευ-ρώ.Το μηνιαίο σύνολοτων δαπανών αυ-τών θα λειτουργεί

ως σημείο αναφοράς, ώστε νααξιολογείται η δυνατότητα κάθεοφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανεια-κές του υποχρεώσεις, με βάση τοεισόδημα του και αφού καλύψειτις ανάγκες διαβίωσής του.

Μέσω αυτού του πλαισίου επι-διώκεται η εξωδικαστική επίλυσητων διαφορών μεταξύ δανειολη-πτών και τραπεζών, και παρέχεταιένας “μπούσουλας” ώστε οι δύοπλευρές να καταλήγουν σε κοινάαποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ωςπρος την εξυπηρέτηση των δανεί-ων.

Η ρύθμιση θα ισχύσει από το 2015

Όριο διαβίωσης τα 1.347 ευρώγια μια τετραμελή οικογένεια

� Θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση δανείων

• Τέσσερα ματς «πεντά-στερης» ποιότητας μαςπροσέφεραν οι οκτώ συμ-μετέχοντες στους επανα-ληπτικούς της προημιτελι-κής φάσης του ChampionsLeague και κυριολεκτικά«χόρτασαν» τους ποδο-

σφαιρόφιλους ολόκληρης της υφηλίου.Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Τσέλ-

σι και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι οι τέσσερις«μονομάχοι» που θα μπουν σήμερα στη Νιόν,στην κληρωτίδα για τα ημιτελικά και όποιαζευγάρια και να προκύψουν είναι βέβαιο ότιθα δούμε μπάλα υψηλού επιπέδου, όπως αρ-μόζει άλλωστε στις ικανότητές τους.

Η Ρεάλ παρ’ ότι... αναστέναξε στο «Βε-στφάλεν» για να κρατήσει το 3-0 του πρώτουαγώνα, τελικά τη... σκαπούλαρε μόνο με δύογκολ στο παθητικό της απ’ τη Ντόρτμουντ.

Ας όψεται εκείνος ο «χασογκόλης» ο Μι-κιταριάν που σε τρία τετ-α-τετ κατάφερε ν’αστοχήσει ενώ ο Αντσελότι πρέπει να δώ-σει το δικό του... πριμ πρόκρισης στον ΊκερΚασίγιας ο οποίος με τις αποκρούσεις τουτον κράτησε όρθιο...

Η Μπορούσια σαν κλασική Γερμανική ομά-δα όχι απλά δεν πτοήθηκε απ’ τη βαρειά ήτταστη Μαδρίτη, αλλά απέδειξε ότι δίκαια έφθα-σε πέρσι μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Πάντως οι «μερένχες» χωρίς το «βαρύόπλο» τους που ονομάζεται Κριστιάνο Ρονάλ-

ντο, δυσκολεύονταν ακόμα και στα... βα-σικά, αφού ο «πολύς» Γκάρεθ Μπέηλ έχειμείνει στο... Λονδίνο σχεδόν σ’ ολόκληρητη σεζόν...Στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

η Παρί Σεν Ζερμαίν παρέδω-σε μαθήματα «αυτοκτονίας»με την ήττα της 2-0 απ’ τηνΤσέλσι που την έθεσε εκτόςσυνέχειας.

Μπορεί η απουσία του «εμ-βληματικού» Ζλάταν Ιμπραΐμο-βιτς να ήταν ιδιαίτερα σημα-ντική, όμως οι παριζιάνοι φα-νέρωσαν την τεράστια έλλειψηπου τους χαρακτηρίζει στο θέ-μα της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Λοράν Μπλαν θα ταίριαζε αναμφισβή-τητα σ’ ένα συγκρότημα τύπου... Μονπελιέή Αλαξιό, σε καμία περίπτωση όμως δεν κά-νει για την Παρί που έχει σαν στόχο την κο-ρυφή της Ευρώπης.

«Αμάσητο» τον... κατάπιε ο Μουρίνιο μετον... Κέιχιλ, τον Σούρλε, τον Ντεμπά, τονΙβάνοβιτς και τη «γριά» τον Λαμπάρντ...

Απορώ με τους ζάπλουτους Άραβες ιδιο-κτήτες των Γάλλων που σπαταλάνε εκατομ-μύρια ευρώ με τη... σέσουλα για μεταγρα-φές, όμως δεν επιλέγουν κάτι αντίστοιχο στηθέση του προπονητή.

Δυστυχώς γι’ αυτούς το «πλήρωσαν» τώρααλλά απ’ την... ανάποδη, πηγαίνοντας πρόω-ρα για... καφέ στις όχθες του Σηκουάνα...

Στην Ισπανική «τιτανομαχία» ο Ντιέγκο Σι-μεόνε της Ατλέτικο δικαίωσε απολύτωςόσους πιστεύουν ότι είναι μακράν ο κορυ-

φαίος τεχνικός της φετινής χρονιάς.Μια ομάδα αποκλειστικά δικό του δημιούρ-

γημα βρίσκεται στα ημιτελικά της κορυφαίαςσυλλογικής διοργάνωσης και παράλληλα

διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλοστη «Λα Λίγκα».Χωρίς τον βασικό τους φορΝτιέγκο Κόστα οι Μαρδιλένοιέκαναν «πάρτυ» απέναντι στηΜπαρτσελόνα και το τελικό 1-0ήταν πολύ «φτωχό» για ν’ απο-τυπώσει τη διαφορά τους.Τρία (!) δοκάρια σε 20 λεπτάμέτρησε ο Νταβίντ Βίγια καιαπ’ την άλλη ο Τάτα Μαρτίνοέβλεπε τους Μέσι - Νεϋμαρ ναμη μπορούν να πάρουν ανάσα

απ’ τα αριστουργηματικά διπλά και τριπλάμαρκαρίσματα των αντιπάλων τους...

Τέλος στο Μόναχο η Μπάγερν κατέβηκεγια... πλάκα αρχικά κόντρα στη Μάντσεστερ,όμως όταν ο Εβρά άνοιξε το σκορ τους... έκο-ψε τα γέλια...

Τελικά οι Βαυαροί «σοβαρεύτηκαν» και δενείχαν κανένα πρόβλημα να ξεπεράσουν τηναντίσταση των «μπέμπηδων», παίρνονταςταυτόχρονα και την πρόκριση.

Καλά το πάει μέχρι στιγμής ο Γκουαρδιόλα,όμως έχω τις επιφυλάξεις μου για τη Μπά-γερν η οποία «φόρτσαρε» απότομα στην αρ-χή της περιόδου, αλλά το τελευταίο διάστημαέχει αρκετά «κενά» στην απόδοσή της...

Και σε ημιτελικούς Champions Leagueαπέναντι σε «λύκους» όπως ο Σιμεόνε ή οΜουρίνιο τέτοια «κενά» ίσως αποβούν μοι-ραία...

Με τον ΑΡΗ ΛΕΚΚΟ

ΦΟΒΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

• Αρχίζει η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημο-σίων υπαλλήλων, με την καθιέρωση της ποσόστωσης στη βαθμολόγη-ση, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σημειώνεται πως η ηγεσία του υπουργείου έχει επισημάνει με έμφασηότι όσοι βαθμολογούνται με την κατώτερη βαθμολογία δεν οδηγούνται σεδιαθεσιμότητα, καθώς αυτή τελείωσε, ούτε απολύονται. Το υπουργείο, μετην εγκύκλιο, καλεί άμεσα τις υπηρεσίες να καταγράψουν το προσωπικόκαι να επιμερίσουν τα ποσοστά της κλίμακας βαθμολόγησης για τουςυπαλλήλους, ενώ δίδονται και υποδείγματα ώστε να διευκολυνθεί το έρ-γο της αξιολόγησης.

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αρχίζει το νέο σύστημααξιολόγησης στο Δημόσιο

• Με εξαιρετικές επιδόσεις εκ μέρους των αθλητών του Ναυ-τικού Ομίλου Ιωαννίνων σφραγίστηκε και ο δεύτερος ΑγώναςΑξιολόγησης της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας πουδιεξήχθη πρόσφατα στο Σχινιά, για τις οποίες την ικανοποίησήτου εξέφρασε ο επικεφαλής προπονητής του Ν.Ο.Ι. κ. ΘύμιοςΒλάχος.Σκοπός τουΑγώνα ήταν

να επιλεγούν αθλητέςγια τις Εθνικές Ομάδεςκαι από πλευράς του

Ν.Ο.Ι. πήραν το «εισιτήριο» επτά επίλεκτοικωπηλάτες, οι οποίοι παρέμειναν στο Σχι-νιά για προπονητικό κοινόβιο και αυτές τιςημέρες θα κάνουν την πρώτη τους για φέ-τος αγωνιστική εμφάνιση εκτός συνόρων!Συγκεκριμένα, η Εθνική Κωπηλασίας θαλάβει μέρος με ομάδα 24 αθλητών στην

διεθνή ρεγκάτα του Πιεντιλούκο Ιταλίας. Έναν αγώνα που συγκεντρώνεικάθε χρόνο εθνικές ομάδες και σωματεία από όλη την Ευρώπη, ο οποίοςξεκινάει αύριο, Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Στην κατηγορία Ανδρών – Γυναικών θα αγωνιστούν με τα χρώματατης Ελλάδας στο Πιεντιλούκο οι Ολυμπιονίκες Γιάννης Τσίλης και Γιώρ-γος Τζιάλλας και οι πρωταθλητές Αποστόλης Λαμπρίδης και Ελένη Δια-μάντη. Στην κατηγορία Εφήβων – Νεανίδων την Γιαννιώτικη Κωπηλασίαθα εκπροσωπήσουν οι αθλητές Κατερίνα Ζέρβα, Στέφανος Ντούσκοςκαι Αμαλία Τσιάβου. Η ρεγκάτα της Ιταλίας θα είναι και η πρώτη επίσημηαξιολόγηση του επιπέδου των πρωταθλητών του Ν.Ο.Ι. ενόψει μίας σεζόνμε πολλές μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας συμμετέχει και ο Γιαννιώτης ο-μοσπονδιακός τεχνικός Τόλης Παλαιοπάνος.

Επτά πρωταθλητές του Ν.Ο.Ι.σε διεθνή ρεγκάτα στην Ιταλία

� Το πρώτο για φέτος… βάπτισμα του πυρός εκτός συνόρων