1# /0/0 0 . 0 2 . 0# 0! *10. ! 2 0! $ 0 ! 2.2 ò ...

of 34 /34
EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2021 COM(2021) 345 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ — Προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040 {SWD(2021) 166 final} - {SWD(2021) 167 final}

Embed Size (px)

Transcript of 1# /0/0 0 . 0 2 . 0# 0! *10. ! 2 0! $ 0 ! 2.2 ò ...

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
να μακρπνοο ραμα για τις αγροτικς περιοχς της ΕΕ — Προς ισχυρτερες,
συνδεδεμνες, ανθεκτικς και ευημεροσες αγροτικς περιοχς με ορζοντα το 2040
{SWD(2021) 166 final} - {SWD(2021) 167 final}
1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΑΚΡΟΠΝΟΟ ΟΡΑΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Οι αγροτικς περιοχς της ΕΕ αποτελον τον πυρνα του ευρωπακο τρπου ζως.
Φιλοξενον 137 εκατομμρια τομα που αντιπροσωπεουν σχεδν το 30 % του
πληθυσμο της και πνω απ το 80 % της επικρτεις της, συνυπολογζοντας λες τις
κοιντητες και τους δμους της Ευρπης με χαμηλ μγεθος πυκντητα πληθυσμο 1 .
Η σημασα και η αξα τους για την παραγωγ τροφμων, τη διαχεριση των φυσικν
πρων, την προστασα των φυσικν τοπων, καθς και για την αναψυχ και τον
τουρισμ αναγνωρζονται ευρως. Μεγλο μρος των παραδσεων, των γιορτν και του
πολιτισμο μας χουν τις ρζες τους στις αγροτικς περιοχς της Ευρπης. πως τνισε
η πρεδρος της Ευρωπακς Επιτροπς κ. Ursula von der Leyen, «Η Ευρπη δεν θα
ταν πλρης χωρς την παιθρ της» 2 .
Ωστσο, οι κοινωνικς και οικονομικς αλλαγς των τελευταων δεκαετιν,
συμπεριλαμβανομνης της παγκοσμιοποησης και της αστικοποησης, μεταβλλουν τον
ρλο και τη φση των αγροτικν περιοχν, οι οποες επηρεζονται επσης απ τη
μεωση του πληθυσμο και τη γρανση 3 . Πολλο Ευρωπαοι ανησυχον για την
υποβθμιση των υποδομν και της παροχς υπηρεσιν στις αγροτικς περιοχς,
συμπεριλαμβανομνης της πρσβασης σε υγειονομικ περθαλψη, κοινωνικς
υπηρεσες, εκπαδευση, καθς και σε ταχυδρομικς και τραπεζικς υπηρεσες. λλοι
εκφρζουν ανησυχες σχετικ με την ελττωση των ευκαιριν απασχλησης και την
πιθαν μεωση των εισοδημτων στις αγροτικς περιοχς την περιορισμνη
συγκοινωνιακ και ψηφιακ συνδεσιμτητα.
1 Σμφωνα με την κατρτιση μοντλων του 2018 σε εππεδο οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης (LAU)
βσει δημογραφικν δεδομνων απ το Κοιν Κντρο Ερευνν (JRC) και τη Στατιστικ Υπηρεσα
της Ευρωπακς νωσης (Eurostat). Δημογραφικς τλας: https://migration-demography-
tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-demography/
2 Webinar - A vision for rural Europe - Harnessing the potential of rural areas to contribute to a
sustainable & prosperous Europe (Διαδικτυακ σεμινριο - ραμα για την αγροτικ Ευρπη -
Αξιοποηση του δυναμικο των αγροτικν περιοχν με σκοπ τη συμβολ τους σε μια βισιμη και
ευημεροσα Ευρπη).
3 Βλπε την κθεση της Επιτροπς σχετικ με τις επιπτσεις της δημογραφικς αλλαγς, COM(2020)
241 final, και την πρσινη ββλο σχετικ με τη γρανση, COM(2021) 50 final.
«Οι αγροτικς περιοχς μας αποτελον τον ιστ της κοινωνας μας και το σημεο που
χτυπει η καρδι της οικονομας μας. Η ποικιλομορφα του τοπου, του πολιτισμο και της
κληρονομις εναι να απ τα πιο καθοριστικ και αξιοσημεωτα χαρακτηριστικ της
Ευρπης. Αποτελον βασικ στοιχεο της ταυττητς μας και του οικονομικο δυναμικο
μας».
«Θα τιμσουμε και θα διαφυλξουμε τις αγροτικς περιοχς μας και θα επενδσουμε στο
μλλον τους».
(Πολιτικς κατευθνσεις για την περοδο 2019-2024)
χουν υποτιμηθε και δεν ανταμεβονται επαρκς. Σχεδν το 40 % σων απντησαν
στη δημσια διαβολευση που διοργανθηκε ενψει της σνταξης της παροσας
ανακονωσης δλωσαν τι νιωθαν παραμελημνοι απ την κοινωνα και τους
υπευθνους χραξης πολιτικς. Η αντληψη αυτ, καθς και οι παργοντες στους
οποους οφελεται, θα πρπει να αντιμετωπιστον 4 .
Η παροσα ανακονωση σχετικ με το μακρπνοο ραμα για τις αγροτικς περιοχς της
ΕΕ αποσκοπε στην αντιμετπιση αυτν των προκλσεων και ανησυχιν, βασιζμενη
στις νεοεμφανιζμενες ευκαιρες της πρσινης και ψηφιακς μετβασης της ΕΕ,
καθς και στα διδγματα που χουν αντληθε απ την πανδημα COVID-19, και
προσδιορζοντας τα μσα για τη βελτωση της ποιτητας ζως στις αγροτικς περιοχς,
την επτευξη ισορροπημνης εδαφικς ανπτυξης και την τνωση της οικονομικς
ανπτυξης στις αγροτικς περιοχς σε συνδυασμ με τη βοθεια του Δημογραφικο
τλαντα που δημοσιετηκε πρσφατα. Βασζεται σε αναλσεις, δραστηριτητες
ανλυσης προοπτικν, εκτενες διαβουλεσεις και συνεισφορς απ κοιντητες.
Καθορζει το ραμα, καθς και τα εργαλεα πολιτικς για την επτευξ του,
συμπεριλαμβανομνων βλτιστων πρακτικν που μπορον να αναπαραχθον. Η
ανακονωση προωθε και συμβλλει στην επτευξη του θεματολογου του 2030 και των
στχων του για βισιμη ανπτυξη.
Οι αγροτικς περιοχς διαδραματζουν ενεργ ρλο στην πρσινη και ψηφιακ
μετβαση της ΕΕ. Μσω της βισιμης παραγωγς τροφμων, της διατρησης της
βιοποικιλτητας και της καταπολμησης της κλιματικς αλλαγς, διαδραματζουν
βασικ ρλο στην επτευξη των στχων της Ευρωπακς νωσης που αφορον την
Πρσινη Συμφωνα 5 , το πργραμμα «Απ το αγρκτημα στο πιτο»
6 και τη
βιοποικιλτητα 7 . Ταυτχρονα, η εφαρμογ νων τεχνολογιν στις αγροτικς περιοχς
εναι απολτως απαρατητη για την υλοποηση της ψηφιακς δεκαετας της Ευρπης. Η
επτευξη των στχων που τθηκαν στο πλασιο των ψηφιακν φιλοδοξιν της ΕΕ για το
2030 8 μπορε επσης να προσφρει περισστερες ευκαιρες για τη βισιμη ανπτυξη των
αγροτικν περιοχν πρα απ τη γεωργα, τις γεωργικς δραστηριτητες και τη
δασοκομα. Μπορε να συμβλει στη χραξη νων προοπτικν για την ανπτυξη και τη
γεωγραφικ κατανομ της μεταποησης και, ειδικτερα, των υπηρεσιν.
Οι αγροτικς περιοχς της Ευρπης παρουσιζουν μεγλη ποικιλομορφα.
Δεδομνων των διαφορν ως προς τις φυσικς και κλιματικς συνθκες, τα γεωγραφικ
χαρακτηριστικ, τις ιστορικς και πολιτιστικς εξελξεις, τις δημογραφικς και
κοινωνικς αλλαγς, τις εθνικς και περιφερειακς ιδιαιτερτητες και την οικονομικ
ευημερα, δεν υπρχουν δο αγροτικς περιοχς που να εναι πανομοιτυπες. Αυτ η
ποικιλομορφα απαιτε τον τοπικ σχεδιασμ αντιδρσεων και λσεων που συνδουν με
τις ειδικς ανγκες και δυναττητες της κθε περιοχς. Σημανει επσης τι οι
στρατηγικς εδαφικς ανπτυξης θα πρπει να αντιμετωπζουν τις αγροτικς περιοχς
4 Για περισστερες πληροφορες ανατρξτε στη συνοδευτικ διαβολευση με τα ενδιαφερμενα μρη
— Περιληπτικ κθεση [SWD(2021) 167 final].
5 Ανακονωση, Η Ευρωπακ Πρσινη Συμφωνα [COM(2019) 640 final].
6 Ανακονωση, Απ το αγρκτημα στο πιτο [COM(2020) 381 final].
7 Ανακονωση, Στρατηγικ της ΕΕ για τη βιοποικιλτητα με ορζοντα το 2030, COM(2020) 380 final.
8 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-
digital-targets-2030_el
αυτν την ποψη, οι δρσεις πρπει να στοχεουν ιδιαιτρως στις απομακρυσμνες και
λιγτερο αναπτυγμνες αγροτικς περιφρειες.
Οι κοινωνικς αλλαγς, συμπεριλαμβανομνων εκενων που προκλθηκαν τελευταα απ
την πανδημα COVID-19, θα πρπει να μετατραπον σε ευκαιρες για τις αγροτικς
περιοχς. Χρειζεται να αποφγουμε την ασμμετρη ανκαμψη και να διασφαλσουμε
τι λες οι περιοχς της ΕΕ θα χουν τα μσα για να ανακμψουν απ την πανδημα
στον διο βαθμ.
Η Ευρωπακ Επιτροπ, ενεργντας σμφωνα με την ισχυρ της δσμευση για
δημοκρατα και ιστητα και λαμβνοντας υπψη τις επιπτσεις της δημογραφικς
αλλαγς, δεσμεεται να μην αφσει καννα τομο και καμα περιοχ στο περιθριο
και να φρει την ΕΕ πιο κοντ στους πολτες της. Με την παροσα ανακονωση
εκφρζει τη φιλοδοξα να δσει να θηση στις αγροτικς περιοχς μεταβλλοντας την
αντληψη που επικρατε γι’ αυτς και δημιουργντας νες ευκαιρες, ενισχοντας τη
φων των αγροτικν κοινοττων, οι οποες αποτελον αναπσπαστο μρος της
οικοδμησης του μλλοντος της Ευρπης. Οι αγροτικς κοιντητες διαδραματζουν
επσης ζωτικ ρλο στην εφαρμογ των 20 αρχν του ευρωπακο πυλνα κοινωνικν
δικαιωμτων 9 , συμβλλοντας τσι στη δημιουργα μιας ισχυρς κοινωνικς Ευρπης
που εναι δκαιη και χωρς αποκλεισμος και προσφρει φθονες ευκαιρες.
Η ισορροπημνη εδαφικ ανπτυξη που βασζεται σε τοποκεντρικς προσεγγσεις και
η συμμετοχ λων των επιπδων διακυβρνησης, πως περιγρφονται στο προσφτως
εγκριθν νο εδαφικ θεματολγιο της ΕΕ 10
, εναι απαρατητες για τη μγιστη δυνατ
αξιοποηση του δυναμικο των αγροτικν περιοχν.
Η Επιτροπ δεσμεεται να μεισει τις περιφερειακς διαφορς και να βοηθσει τις
αγροτικς περιοχς να κερδσουν το χαμνο δαφος. Η δσμευση αυτ κατοχυρνεται
στο ρθρο 174 της ΣΛΕΕ που προβλπει τι θα πρπει να δνεται ιδιατερη προσοχ
στις «αγροτικς περιοχς, τις περιοχς που συντελεται βιομηχανικ μετβαση και τις
περιοχς που πλττονται απ σοβαρ και μνιμα φυσικ δημογραφικ προβλματα,
πως οι υπερβρειες περιοχς που εναι ιδιατερα αραιοκατοικημνες και οι νησιωτικς,
διασυνοριακς και ορεινς περιοχς». Το ειδικ καθεστς των εξχως απκεντρων
περιφερειν και των αγροτικν περιοχν τους αναγνωρζεται απ το ρθρο 349 της
ΣΛΕΕ.
9 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-
investment/european-pillar-social-rights_el
Οι εν λγω αρχς της Συνθκης πρπει να τηρονται και να γνονται σεβαστς σε λα τα
εππεδα: καμα πολιτικ, καμα δρση και καννα μτρο δεν θα πρπει να παρεμποδζει
την περιφερειακ σγκλιση, οτε να επιδειννει τις περιφερειακς αποκλσεις.
Υπ το πρσμα αυτ, η παροσα ανακονωση καθορζει να μακρπνοο ραμα για τις
αγροτικς περιοχς της ΕΕ με ορζοντα το 2040. Προσδιορζει τομες δρσης για
ισχυρτερες, συνδεδεμνες, ανθεκτικς και ευημεροσες αγροτικς περιοχς και
κοιντητες. να αγροτικ σμφωνο θα κινητοποισει τις δημσιες αρχς και τα
ενδιαφερμενα μρη προκειμνου να αναλβουν δρση για να καλψουν τις ανγκες και
τις φιλοδοξες των κατοκων των αγροτικν περιοχν. Το συνοδευτικ αγροτικ σχδιο
δρσης της ΕΕ θα προετοιμσει το δαφος για την ενσχυση της εδαφικς συνοχς και
θα δημιουργσει νες ευκαιρες για την προσλκυση καινοτμων επιχειρσεων, την
παροχ πρσβασης σε ποιοτικς θσεις εργασας, την προθηση νων και βελτιωμνων
δεξιοττων, τη διασφλιση καλτερων υποδομν και υπηρεσιν και τη μχλευση του
ρλου της βισιμης γεωργας, καθς και των διαφοροποιημνων οικονομικν
δραστηριοττων.
5
1.1. Τσεις και προκλσεις
Ο πληθυσμς της ΕΕ γηρσκει και θα αρχσει να συρρικννεται βαθμιαα κατ την
ερχμενη δεκαετα. Ο πληθυσμς των αγροτικν περιοχν 12
εναι δη κατ μσο ρο
γηραιτερος απ τον πληθυσμ των κωμοπλεων, των προαστων και των πλεων. Τα
τελευταα τη, οι αγροτικς περιφρειες καταγρφουν κατ μσο ρο μεωση του
πληθυσμο τους κυρως λγω της αρνητικς φυσικς πληθυσμιακς μεταβολς 13
, η
οποα δεν αντισταθμζεται επαρκς απ τη θετικ καθαρ μετανστευση. Μλιστα,
ορισμνα ανατολικ και ντια κρτη μλη αντιμετωπζουν και τις δο προκλσεις,
δεδομνου τι η φυσικ πληθυσμιακ μεταβολ και οι καθαρς μετακινσεις στις
αγροτικς τους περιφρειες εναι αρνητικς 14
. Επιπλον, οι νες γυνακες εναι
πιθαντερο να εγκαταλεψουν τις αγροτικς περιφρειες σε σγκριση με τους νους
ντρες. Αυτς οι δημογραφικς τσεις, συνδυαζμενες με τις προκλσεις που αφορον
την λλειψη συνδεσιμτητας, υποδομν και παραγωγικτητας και τη μειωμνη
πρσβαση σε δημσιες υπηρεσες, συμπεριλαμβανομνης της εκπαδευσης και της
φροντδας, μπορον να συμβλλουν στη μειωμνη ελκυστικτητα των αγροτικν
περιοχν ως τπων διαβωσης και εργασας.
Επ αινες, ο ρος «αγροτικς» σμαινε «γεωργικς», ταν εκατομμρια γεωργο
τρεφαν την ευρωπακ κοινωνα. Η ζω σε πολλς αγροτικς περιοχς, ιδως στις πιο
απομακρυσμνες και περιφερειακς τοποθεσες, εξακολουθε να εναι ρρηκτα
συνδεδεμνη με τη γεωργα —πνω απ το 40 % της γης στις αγροτικς περιοχς
χρησιμοποιεται για γεωργικος σκοπος. Με το πρασμα του χρνου, η συνεισφορ της
γεωργας, της δασοκομας και της αλιεας στις αγροτικς περιφρειες μειθηκε τσο απ
οικονομικς πλευρς σο και απ πλευρς απασχλησης στο 12 % λων των θσεων
εργασας και στο 4 % της ακαθριστης προστιθμενης αξας, διατηρντας, ωστσο, τον
ζωτικ της ρλο ως προς την επισιτιστικ ασφλεια στην ΕΕ.
Παρλληλα, το βρος των υπηρεσιν (π.χ. τουρισμς, αναψυχ) αυξθηκε και
σηματοδτησε μια διαρθρωτικ αλλαγ σε πολλς αγροτικς οικονομες, εν το μερδιο
της βιομηχανας και του κατασκευαστικο τομα παρμεινε σταθερ.
Μολοντι η υψηλτερη ανπτυξη χει καταστσει δυνατ τη μεωση του χσματος απ
το 2000, το κατ κεφαλν ακαθριστο εγχριο προν (ΑΕΠ) στις αγροτικς
περιφρειες εξακολουθοσε να εναι σημαντικ χαμηλτερο (στο 75 %) απ το μσο
ρο της ΕΕ το 2018. Η οικονομικ κλυψη της υστρησης δεν φτασε στις
απομακρυσμνες αγροτικς περιφρειες (οι οποες παραμνουν γρω στο 70 % του κατ
κεφαλν ΑΕΠ της ΕΕ). Το εν λγω συνολικ οικονομικ πλασιο τονζει την ανγκη για
11
Για περαιτρω στοιχεα ανατρξτε επσης στο γγραφο εργασας των υπηρεσιν της Επιτροπς
[SWD(2021) 166 final], που συνοδεει την παροσα ανακονωση.
12 Τα διφορα σνολα δεδομνων χρησιμοποιον διαφορετικος ορισμος της λξης «αγροτικς». σον
αφορ το παρν κεφλαιο, η σημαντικτερη διαφορ υφσταται μεταξ των δεδομνων DEGURBA
(που αναφρονται σε «πλεις, κωμοπλεις, και προστια και αγροτικς περιοχς») και της τυπολογας
πλης-υπαθρου NUTS (που αναφρεται σε «αστικς, ενδιμεσες και αγροτικς περιοχς»). Για
περισστερες πληροφορες ανατρξτε στο κεφλαιο για τη μεθοδολογα του συνοδευτικο εγγρφου
εργασας των υπηρεσιν της Επιτροπς.
13 Αυτ σημανει τι ο αριθμς των θαντων υπερβανει τον αριθμ των γεννσεων.
14 Με βση τα μσα ετσια ποσοστ μεταβολς μεταξ 2014 και 2019.
6
οικονομικ διαφοροποηση στις αγροτικς περιοχς, η οποα θα πρπει να περιλαμβνει
λες τις διαστσεις και λους τους τομες, προκειμνου να αξιοποιηθε στο πακρο το
δυναμικ τους σον αφορ τις υπηρεσες και τη μεταποηση.
Το μσο ποσοστ απασχλησης στις αγροτικς περιοχς της ΕΕ αυξθηκε μεταξ 2012
και 2020 (απ 67,5 % σε 73,1 %, δηλ. μεγαλτερο απ ,τι στις πλεις), εν το μσο
ποσοστ ανεργας μειθηκε (απ 10,4 % σε 5,9 %, δηλ. μικρτερο απ ,τι στις πλεις).
Αυτ η ευνοκ συνολικ δυναμικ αποκρπτει διαφορετικς πραγματικτητες, κυρως
τη μεγλη ποικιλομορφα καταστσεων στα κρτη μλη και το γεγονς τι στους νους
καταγρφεται υψηλτερο ποσοστ ανεργας σε σγκριση με τον γενικ πληθυσμ που
βρσκεται σε ηλικα εργασας, γεγονς που ισχει και στις αγροτικς περιοχς. Επιπλον,
σον αφορ το ποσοστ του πληθυσμο που διατρχει κνδυνο φτχειας κοινωνικο
αποκλεισμο, τα στοιχεα για το 2019 εναι υψηλτερα στις αγροτικς περιοχς (22,4 %)
σε σγκριση με τις πλεις (21,3 %) και τις κωμοπλεις και τα προστια (19,2 %), εν σε
δκα κρτη μλη το ποσοστ του πληθυσμο που αντιμετωπζει κνδυνο φτχειας στις
αγροτικς περιοχς χει αυξηθε απ το 2012 15
.
Υπρχει χσμα μεταξ αντρν και γυναικν σον αφορ την απασχληση στις
αγροτικς περιοχς, η οποα ανρχεται σε 13 ποσοστιαες μονδες (ναντι
10 ποσοστιαων μονδων στις πλεις) και ξεπερνει τις 20 ποσοστιαες μονδες σε
ορισμνα κρτη μλη. Αυτ το χσμα παραμνει γενικ σταθερ σε εππεδο ΕΕ απ το
2012. Σε πνω απ τα μισ κρτη μλη, το χσμα αυτ εναι μεγαλτερο στις αγροτικς
περιοχς απ ,τι στις πλεις. Θα πρπει να δοθε προσοχ στο γεγονς τι πολλς
γυνακες απασχολονται βσει επισφαλν συμβσεων (π.χ. εποχικς εργαζμενες)
διαδραματζουν ναν «αρατο ρλο» στις αγροτικς κοινωνες (π.χ. βοηθντας τους
συζγους τους), οπτε εναι ενδεχομνως εκτεθειμνες σε συνθκες που τις καθιστον
ευλωτες (π.χ. δεν χουν πρσβαση σε κοινωνικ προστασα επιδματα μητρτητας σε
ορισμνες περιπτσεις). Ταυτχρονα, οι γυνακες αποτελον σημαντικ κινητρια
δναμη για ευημερα και κοινωνικ νταξη στις αγροτικς περιοχς, κυρως μσω της
επιχειρηματικτητας.
τριτοβθμια εκπαδευση στις αγροτικς
περιοχς παραμνει χαμηλ παρ την αξηση απ 18 % το 2012 σε 22 % το 2019. Η
διαφορ μεταξ αγροτικν περιοχν και πλεων αυξθηκε επσης απ 17 ποσοστιαες
μονδες το 2012 σε 19 ποσοστιαες μονδες το 2019 (παραμνει σταθερ αυξνεται
στα περισστερα κρτη μλη). σον αφορ τις βασικς δεξιτητες (ανγνωση,
μαθηματικ και επιστμες), το χσμα σον αφορ τις επιδσεις μεταξ αστικν και
αγροτικν περιοχν εναι επσης μεγλο σε πολλς χρες, πως φανεται απ τα
αποτελσματα της ρευνας PISA 2018. σον αφορ τουλχιστον τις βασικς ψηφιακς
δεξιτητες, το χσμα ανερχταν σε 14 ποσοστιαες μονδες (48 % για τις αγροτικς
περιοχς ναντι 62 % για τις πλεις) το 2019 και παραμνει σταθερ απ το 2015.
Επιπλον, σε εππεδο ΕΕ, το ποσοστ των ατμων που εγκαταλεπουν πρωρα την
15
Τα ποσοστ ανεργας των νων εναι υψηλτερα απ τα αντστοιχα ποσοστ του γενικο πληθυσμο
σε ολκληρη την ΕΕ και σε λα τα εδη των περιοχν. Βλ. το συνοδευτικ γγραφο εργασας των
υπηρεσιν της Επιτροπς [SWD (2021) 166 final] σ. 58-59 και Σχμα 11) και File:Share of people at
risk of poverty or social exclusion, analysed by degree of urbanisation, 2019 (%) LCIE20.png -
Statistics Explained (europa.eu) [Φκελος: ποσοστ των ατμων που διατρχουν κνδυνο φτχειας
κοινωνικο αποκλεισμο, ανλυση αν βαθμ αστικοποησης, 2019 (%) LCIE20.png - Επεξγηση
στατιστικν (europa.eu)] .
16 Το μερδιο στον συνολικ πληθυσμ σε αυτ το πλασιο δεν περιλαμβνει τομα διαφορετικν
ηλικιακν ομδων.
πλεις. Τα σχολεα σε ορισμνες αγροτικς περιοχς δυσκολεονται να προσφρουν
ποιοτικ εκπαδευση λγω της γεωγραφικς απομνωσης και του μικρο μεγθους τους.
Αντιμετωπζουν ανεπρκεια υποδομν και υπηρεσιν που εναι υποστηρικτικς προς
την εκπαδευση, περιορισμνη προσφορ εκπαδευσης και λλειψη μπειρων
εκπαιδευτικν. Αυτ μπορε να περιορσει την αξιοποηση των ηλεκτρονικν
υπηρεσιν και τη δυναττητα για εξ αποστσεως σπουδς και εργασα, γεγονς που
επηρεζει τη διαθεσιμτητα ποιοτικν θσεων εργασας στις αγροτικς περιοχς.
Η ζω στις αγροτικς περιοχς εξαρτται σε μεγλο βαθμ απ την πρσβαση σε
ποιοτικς δημσιες υπηρεσες και υποδομς. Η δημσια διαβολευση προσδιρισε τις
υποδομς, την πρσβαση σε ψυχαγωγικς και λλες εγκαταστσεις, την ψηφιακ
συνδεσιμτητα και την απασχληση ως τις πιο επιτακτικς ανγκες. Πιο συγκεκριμνα,
οι ουσιδεις υπηρεσες και οι σχετικς υποδομς —πως η δρευση, η αποχτευση, η
ενργεια, οι μεταφορς, οι χρηματοοικονομικς υπηρεσες και οι ψηφιακς
επικοινωνες— εναι ιδιατερα σημαντικς για τη διασφλιση της κοινωνικς και
οικονομικς νταξης. Συμπληρνουν και διευκολνουν την πρσβαση σε λλες
υπηρεσες που προσφρουν ευνοκς δυναττητες, πως η φροντδα των παιδιν, η
εκπαδευση, η μακροχρνια φροντδα, η στγαση, η αγορ εργασας και οι κοινωνικς
υπηρεσες, και μπορον επσης να αποτελσουν σημαντικ πηγ δημιουργας θσεων
εργασας 17
.
Η πρσβαση σε δημσιες υπηρεσες και υποδομς επηρεζεται απ την πυκντητα και
την εγγτητα των ατμων, που διαφρει &mu